Správa o stave a rozvoji franchisingu
na Slovensku v r. 2013
1994
2014
Jozef Šétaffy
prezident Slovenskej franchisingovej asociácie
www.sfa.sk
1
Aktuálna situácia
Na Slovensku v súčasnosti pôsobí celkom viac ako 120 franchisingových systémov, z toho je
cca štvrtina pôvodných slovenských konceptov. Vo vyspelých európskych krajinách je
pomer opačný, teda počtom tam prevládajú domáce koncepty. V Čechách sa už pomer
zahraničných a domácich konceptov vyrovnal.
Nárast počtu zahraničných franšízových konceptov:
Franšízové koncepty (zahr.)
Rastie počet jednotlivých franchisingových prevádzok franchisee a pre vstup na slovenský
trh sa pripravujú ďalšie zahraničné koncepty (pozrite Zoznam konceptov pôsobiacich na
Slovensku - v prílohe). Franchising ako odbytový marketingový systém a metóda podnikania
prelomil na Slovenku bariéru neznalosti a nedôvery a začal získavať priazeň podnikateľskej aj
spotrebiteľskej verejnosti.
Franchising sa aktuálne najviac, okrem gastronómie, rozvíja najmä v oblasti služieb, zdravej
výživy a fitness. Zastúpené sú tiež predajne potravín, kozmetiky, módnych odevov
a športových potrieb a priemyselného tovaru. Slovensku sa nevyhli ani realitné siete
a agentúry ponúkajúce rôzne systémové riešenia pre firmy a podnikateľov. Prezencia
rôznych značiek a ponuka franchisingových konceptov sú teda pestré a porovnateľné so
štruktúrou obsadenia segmentov v európskom priemere. Kvantitatívne európske
ukazovatele vo využívaní franchisingu však na Slovensku ešte nedosahujeme.
2
Rámcová štruktúra zastúpenia jednotlivých segmentov podnikania:
Franšízové koncepty (SK)
Pozitívne hodnotenie si zaslúži vznik a expanzia pôvodných slovenkých franchisingových
konceptov na našom trhu. V tejto oblasti očakávame intenzívny rast aj v nasledujúcom
období, nakoľko registrujeme na trhu reťazce slovenských subjektov, ktoré dosiaľ
nepristúpili na formalizovanie svojho podnikania formou franchisingu. V tejto oblasti vidíme
aj možnosť širšieho pôsobenia SFA, ktorá bude týmto subjektom (ako svojim členom)
pomáhať formou podpory a sprostredkovania poradenstva pri tvorbe franchisingových
konceptov, licencií a ich formálnych aj praktických náležitostí a samozrejme v rámci svojich
možností tiež v oblasti reklamy a mediálnej podpory. Z uvedného dôvodu je potrebné, aby
sa v SFA vytvorili podmienky na poskytovanie takýchto služieb najmä prostredníctvom
odborných servisných firiem, expertov, poradcov a členov Zboru konzultantov SFA, pretože
možno očakávať nielen rast počtu členov SFA ale aj dopyt po odbornom poradenstve.
V súčasnosti sú z tejto oblasti členmi SFA advokátske kancelárie Noerr, Aliancia Advokátov
a Polverini – Strnad, konzultačné a poradenské firmy Expense Reduction Analysts
a Meriglobe Advisory House, tiež ReachLocal Slovakia poskytujúca koplexné marketingové
riešenia a Business for Breakfast ktorá organizuje kontaktné stretnutia podnikateľov. Členom
Zboru konzultantov SFA je o.i. aj advokátska, patentová a známková kancelária Patent Iurist.
SFA úzko spolupracuje aj s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave, najmä
pri tvorbe bakalárskych a diplomových prác, tematicky zameraných alebo súvisiacich
z franchisingom.
3
Nárast počtu pôvodných slovenských franšízových konceptov:
Franšízové koncepty (SK)
Vývoj slovenského trhu v oblasti realizácie franchisingových systémov má však svoje
špecifiká. Je napríklad výrazne geograficky, demograficky aj sociálne štruktúrovaný. Pre
jeho spoznanie je potrebný určitý čas, tiež kvalifikované a aktuálne informácie. Užitočné sú
najmä praktické skúsenosti franchisorov, teda podnikateľov a subjektov, ktoré na tomto trhu
už pôsobia. Mnohí z nich sú členovia SFA, preto má naša asociácia informačný potenciál
a môže byť pre nové slovenské koncepty, ale aj pre koncepty prichádzajúce zo zahraničia
užitočná.
Podnikateľské prostredie na Slovensku
Franchising je z právneho hľadiska obchodný vzťah medzi poskytovateľom franšízy
a užívateľom predmetnej licencie. Výsledkom jeho realizácie je umiestnenie (predaj,
realizácia) konkrétneho produktu (výrobku, služby) na trhu. Franchising sa teda uskutočňuje
ako štandardné podnikanie v zadefinovanom podnikateľskom prostredí, pričom kvalita
podnikateľského prostredia priamo ovplyvňuje úspešnosť existencie a rozvoja každého
podnikania.
Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v r. 2013 nezlepšilo, neznižovala sa byrokratická
záťaž podnikateľov ani daňové a odvodové zaťaženie firiem. V oblasti personálnej politiky
komplikuje podnikanie obmedzenie flexibility pracovnej sily v dôsledku úprav Zákonníka
práce a tiež pripravované úpravy v daňovom systéme (licencie).
4
Významným negatívnym faktorom ovplyvňujúcim kvalitu podnikateľského prostredia na
Slovensku je aj nízka a nepredvídateľná vymožiteľnosť práva. Hlavnou príčinou právnej aj
daňovej neistoty sú najmä časté nesystémové zmeny v predpisoch, ich nejednoznačnosť,
nedostatky, účelové zmeny stanovísk daňových a správnych orgánov, nepredvídateľnosť
súdnych rozhodnutí. Podľa slovenských firiem sú toto oblasti, ktoré majú najväčší vplyv na
podnikanie a konkurencieschopnosť, teda na úroveň podnikateľského prostredia. Vyplýva to
aj z prieskumu spoločnosti Deloitte zameraného na daňovú istotu medzi podnikmi.
Internetový prieskum spoločnosti sa uskutočnil v 27 krajinách regiónu Európy, Stredného
východu a Afriky (EMEA) v júni a júli 2013 a zúčastnilo sa ho takmer tisíc respondentov,
prevažne daňových riaditeľov nadnárodných spoločností. Nepriaznivé podnikateľské
prostredie je zrejme aj príčinou, prečo viaceré zahraničné koncepty, ktoré už dlhšiu dobu
ohlasujú vstup na slovenský trh svoje plány nerealizujú.
Franchising v aktuálnej slovenskej legislatíve
Pre franchisingové podnikanie na Slovensku je kľúčovou právnou normou Obchodný
zákonník upravujúci všeobecné právne vzťahy medzi podnikateľmi, teda aj medzi
poskytovateľom a užívateľom franšízy. Obchodným zákonníkom sa riadi nielen formálna
franchisingová zmluva (ktorá však nemá status špeciálne upraveného typu zmluvy, teda tzv.
pomenovanej zmluvy), ale aj všetky ďalšie náležitosti tohto vzťahu.
Správanie franchisorov k franchisantom deklaruje Európsky kódex etiky franchisingu, ktorý
prevzala aj Slovenská franchisingová asociácia a jej členovia. Nejde však o záväznú právnu
normu a preto sa vedú diskusie o jej zformalizovaní v legislatíve. Pre zvýšenie
transparentnosti a posilnenie dôveryhodnosti a právnej istoty medzi poskytovateľom
a užívateľom franchisingu sa javí ako vhodné prevziať osvedčený model predzmluvnej
informačnej povinnosti využívaný v USA a v niektorých európskych štátoch, podľa ktorého by
boli všetci poskytovatelia frašízy zo zákona povinní záujemcovi oznámiť ešte pred
uzatvorením riadnej franchisingovej zmluvy všetky jej podstatné náležitosti.
5
Aktuálne problémy rozvoja franchisingu na Slovensku
Jedným z problémov limitujúcich rozvoj franchisingového podnikania na Slovensku je
nedostatočná kapitálová vybavenosť podnikateľov, najmä pri investične a nákladovo
náročnejších konceptoch a licenciách. Tento problém by mohli pomôcť riešiť banky, ktoré by
štát podporil samostatnými rozvojovými fondami a zárukami. Avšak banky k tomu, aby sa do
financovania tohto odboru podnikania takýmto spôsobom pustily, by potrebovali, aby táto
forma podnikania bola „uznaná“ , teda formalizovaná a garantovaná štátnou legislatívou.
Franchising ako metódu podnikania však slovenské právo oficiálne nepozná. Banky pri
posudzovaní žiadostí o úvery na Slovensku spravidla nezohľadňujú ani garancie
renomovaných značiek poskytovateľov franšízy a nižšiu rizikovosť ich podnikateľského
projektu, ale posudzujú iba aktuálnu bonitu klienta, teda potenciálneho užívateľa franšízy
štandarným spôsobom, čím sa znižujú možnosti najmä pre začínajúcich podnikateľov.
Značky a koncepty renomovaných zahraničných i domácich poskytovateľov franchisingu
ktoré sú u nás úspešné, robia franchisingu vo verejnosti dobré meno a prispievajú k jeho
popularizácii. Označenie podnikateľského projektu ako „franchisingový“ sa dnes už
všeobecne vníma ako záruka kvality overeného know-how, dlhodobej ekonomickej
efektívnosti a nižšieho podnikateľského rizika užívateľa frachisingovej licencie. Niektorí
„podnikatelia“ sa však dobré meno franchisingu pokúšajú zneužiť a schovávajú pod tento
pojem formálne podobné ale principiálne odlišné modely podnikania, napr. viacúrovňovú
distribúciu (multi level marketing), či pyramídové štruktúry napr. na príncípe tzv. lietadla.
Vidina rýchleho zisku tiež inšpiruje niektorých podnikateľov k čo najrýchlejšej expanzii
franchisingových prevádzok predajom svojich licencií, pričom ponúkajú záujemcom ešte
nehotový a riadne neoverený podnikateľský projekt bez následnej podpory. Je preto
dôležité, aby si záujemca o franšízu overil skutočnú kvalitu a možnosti konceptu o ktorý má
záujem.
Vzhľadom k tomu, že Slovenská franchisingová asociácia overuje u konceptov svojich členov
základné podmienky a postupy ich realizácie, členstvo konceptu v SFA dáva pre záujemcov
o ich užívanie rámcovú garanciu serióznosti a primeranosti podmienok predmetnej franšízy
a jej poskytovateľa. Pri vstupe nových konceptov na slovenský trh doporučuje SFA využívať
systémový prístup, ktorý zásadným spôsobom eliminuje riziko pri zakladaní, rozvoji
a prevádzkovaní konceptov v praxi. Aj keď sa to niekedy navonok tak nejaví, dosiahnutie
úspechu v podnikaní má svoje pravidlá. (Samozrejme, šťastie sa vždy hodí).
6
SFA v r. 2013 a výzvy pre jej pôsobenie do budúcnosti
Počas r. 2013 SFA zrealizovala tieto svoje programové ciele:
- propagáciu a podporu podnikania formou franchisingu a ochranu záujmov členov
Slovenskej franchisingovej asociácie
- sprostredkovanie vzájomnej výmeny dôležitých informácií z podnikateľskej
praxe a užitočných poznatkov všetkým členom SFA
- zabezpečovanie poradenstva budúcim poskytovateľom a prijímateľom
franchisingu na Slovensku, spolupráca a poradenstvo pri tvorbe bakalárskych
a diplomových prác
- spolupráca so zahraničnými franchisingovými združeniami, predovšetkým s Českou asociací
franchisingu
- konzultovanie a posudzovanie príchádzajúcich zahraničných franchisingových systémov
do Slovenskej republiky, spolupráca s obchodnými zastúpeniami zahraničných ambasád pri
vstupe konceptov z ich krajín na slovenský trh
- realizácia spolupráce s obchodným zastúpením rakúskeho veľvyslanectva, s obchodným
zastúpením amerického veľvyslanectva a s obchodným zastúpením austrálskeho
veľvyslanectva v Prahe, vzájomná účasť na odborných podujatiach
- prezentácia a propagácia franchisingovej formy podnikania na webovom portáli SFA, tiež
vo verejných, predovšetkým odborných médiách, spolupráca s mediálnymi partnermi SFA
pri propagácii činnosti a aktivít SFA a jej členov
- poskytovanie mediálnej podpory členom SFA, vytvorenie možnosti a priestoru na
propagáciu svojich franchisingových konceptov na rôznych akciách a aktivitách, ktoré SFA
realizovala , alebo participovala ako partner a samozrejme tiež na webe SFA
- organizovanie alebo podiel na organizácii podujatí s obsahom propagácie
franchisingu a prezentácie konceptov členov SFA ( SFA bola hlavným partnerom Výstavy
pre podnikanie a franchising, ktorá sa uskutočnila 30. a 31.10.2013 v Bratislave )
- spolupráca s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania, Združením
podnikateľov Slovenska a Združením mladých podnikateľov Slovenska a ďalšími zmluvnými
a mediálnymi partnermi z oblasti franchisingu
7
- podpora úsilia pre zvrátenie nepriaznivého vývoja stavu a vývoja podnikateľského
prostredia na Slovensku, najmä zastavenie rastu a zníženie daňovo-odvodového,
poplatkového, regulačného a administratívneho zaťaženia podnikateľov a zvýšenie
flexibility prac. trhu, tiež o konsolidáciu verejných financií cestou znižovania verejných
výdavkov a zoštíhlením a zefektívnením verejného sektora a nie zvyšovaním daní,
poplatkov a licencií pre podnikateľov
Výzvy pre pôsobenie SFA do budúcnosti :
-
pokračovať v plnení vytýčených aktivít a cieľov z predchádzajúceho obdobia
naďalej rozširovať členskú základňu
vytvorenie podmienok pre získanie možnosti ďalších príjmov pre asociáciu (2% z daní)
vytvárať materiálne a organizačné a podmienky pre aktívnu činnosť asociácie, najmä aby
bola užitočná pre svojich členov
zaradiť SFA do medzinárodných štruktúr (Európska franchisingová federácia)
vytvoriť aktívnu pracovnú skupinu (zástupcov) členov SFA, ktorá by jednotlivé aktivity
organizovala a realizovala
prostredníctvom partnerstiev webovej stránky sfa.sk s odbornými franchisingovými
portálmi rozšíriť mediálne pôsobenie SFA
poskytovať alebo zabezpečovať poradenstvo pre vznikajúce slovenské franchisingové
koncepty
vytvorenie podmienok pre získanie možnosti ďalších príjmov pre asociáciu (2% z daní)
príprava nového loga SFA, novej webovej stránky sfa.sk, s možnosťou jej komerčného
využitia a vytvorenia databázy záujemcov o franšízy, ktorá bude použitá na aktívnu
komunikáciu
Plán činnosti asociácie pre r. 2014 vypracuje predstavenstvo SFA v spolupráci s pracovnou
skupinou a predloží ho na Valnom zhromaždení SFA, ktoré sa uskutoční v januári 2014.
V Bratislave, december 2013
Ing. Jozef Šétaffy
prezident Slovenskej franchisingovej asociácie
www.sfa.sk
8
Zoznam franchisingových konceptov pôsobiacich na
Slovensku
Pôvodné slovenské koncepty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Pizza Mizza - reštaurácie a fastfoody, člen SFA
CHANTAL - jazyková škola
Medical Beauty - továreň na krásu
Karpatské gazdinky - upratovacie služby
Pneubox - predajňa a pneuservis, člen SFA
Happy Belly - bageteria
Auto club Joker - starostlivosť o vozidlá
Potraviny.eu - internetový predaj s donáškou
COOP Jednota - predajne potravín, člen SFA
REMPO - veľkoobchod, maloobchod, člen SFA
Mr. Kebab - fastfoody
NEBBIA - športové oblečenie
Musculus - relax, služby pre zdravie
UPDATE - predajne zdravej výživy, člen SFA
KINEKUS - internetový predaj domáce potreby, člen SFA
SAMOŠKA - veľkopredajne potravín
Bepon - ponožky, pančuchy, odevy
FRESH - veľkoobchod s potravinami
TERNO - supermarket
EXIsport - šporové oblečenie a doplnky
CENT supermarket CBA - supermarkety
VITABOX - zdravé stravovanie
Element Cosmerics Studio - európske štúdiá krásy, člen SFA
Inštitút jazykov a vzdelávania - vzdelávacie a jazykové kurzy
CYPRIANUS - predajne vlastnej prírodnej kozmetiky, člen SFA
KUNG FOOD - výroba a rozvoz sushi a ázijských jedál
Pizza TuSi - donáška pizze
Mr. KEBAB – sieť rýchleho občerstvenia
FARMÁRSKY OBCHOD – predajne domácich výrobkov
Directreal – sieť realitných kancelárií, člen SFA
Ostatné koncepty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Svet zdravia - poradenstvo, úprava hmotnosti, zdravá výživa
Fornetti Slovakia - pekárne z mrazených polotovarov
BUSHMAN - predajne oblečenia
Contours - fitness pre ženy
Modrý slon - nakladateľstvo, podpora čítania pre deti
UGO juice bar - predajne fresh
Century 21 - nehnuteľnosti
9
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Mc Donald´s - rýchle občerstvenie
ALPINE PRO - športové oblečenie
Diet Plus - zdravá výživa, úprava hmotnosti
Helen Doron - výučba angličtiny
Levi´s - original jeans, predajne odevov
NATUR HOUSE - zdravá výživa, člen SFA
KA International - luxusné interiérové doplnky
Coffeeshop Company - značková káva, občerstvenie, člen SFA
SUBWAY - fastfoody
RE/MAX - realitný systém, člen SFA
Dallmayr Kaffe - značková káva, predajne, kaviarne
IKEA - obchodný dom nábytku a bytových doplnkov
Švejk Restaurant - štýlová gastronómia
PRINK - náplne do tlačiarní
Elektro World - veľkopredajne elektro
Zelená Hviezda - zdravotnícke potreby
Videoboard - reklama, bilboardy
Čajová záhrada - obchod s čajmi
Prémaman - detské oblečenie, predajne odevov
UNIQUE - móda, oblečenie, doplnky
SAMINA - koncept pre zdravý spánok, poradenstvo, predajne
BonBon - čokolateria
PAILASE – pekáreň, predajne
INVIA - cestovná agentúra
LEGO wear – detské oblečenie
INTERSPORT - veľkopredajne športových potrieb
Raj syrov - predajne značkových syrov, člen SFA
KFC Slovensko - rýchle občerstvenie
Pizza Hut - pizzerie
NordSee - reštaurácie a fastfoody
ANKER - pekárne, predajne, fastfoody
Burger King - rýchle občertsvenie
Potrefená Husa - pivná reštaurácia, piváreň
CBA – supermarkety
TETA - predajne drogérie
Calzedonia - plavky, móda, odevy
Hudy Sport - športové potreby a odevy
Yves Rocher - francúzska rastlinná kozmetika, člen SFA
Reserved - módne odevy
Cropptown - módne odevy
Promod - módne odevy
Mango - módne odevy
O2 - mobilný operátor
Carrefour - obchodný dom
HUSSE - krmivá pre mačky a psov s donáškou
Končím s Fajčením (KsF) - motivačné poradenstvo
KOLKOVNA - pivný bar a štýlová reštaurácia
10
55.
56.
57.
58.
59.
60.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89
90.
91.
ADIDAS - športová obuv, odevy a potreby
Orange - mobilný operátor
Yankee hot dog - rýchle občerstvenie
UNIGLOBE PT Travel - cestovná agentúra
KOMFORT – predajne interiérových krytín
Carpisa - predajne kabeliek
Pietro Filipi - módne odevy
Pompo - predajne hračiek
EVROPA realitní kancelář , člen SFA
Top English - jazyková škola
GEPARD FINANCE - finančné služby
efair4u - virtuálne výstavisko
Sbarro - americká pizzeria
EXPRESKA - fitnes kluby pre ženy, člen SFA
EXPENSE REDUCTION ANALYSTS - konzultácie v oblasti riadenia nákladov, člen SFA
Tanyus Language School - jazyková škola
Language bistro - jazyková škola
MARVEL – mobilné domy, člen SFA
STAGEMAN – animácia voľného času
Mrs.Sporty – športový klub pre ženy, člen SFA
BNI – organizované kontaktné stretnutia podnikateľov
Business for Breakfast, člen SFA
Raiffeisen Bank - bankové pobočky
Bageterie Boulevard - rýchle občerstvenie
Parná umývárka, člen SFA
Hany Bany Fitness - dámsky fitness
ReachLocal Slovakia - marketingové riešenia, člen SFA
Gatta – predajne so spodnou bielizňou a pančuchami
PLAYERSROOM - predajne odev, obuv, textil a doplnky
FitCurves – nízkonákladové fitnes
RODAS – výroba, predaj sviečok a kozmetiky, člen SFA
MERIGLOBE Advisory House – poradenstvo podnikateľom, člen SFA
ICE’N’GO! - moderné mrazené produkty
Direct Method English – jazykové školy
Liu.Jo - módne odevy
Cipo & Baxx - multibrand módnych odevov
Pripravuje sa:
FOU ZOO – Pan Asian Restaurant (slovenský koncept)
Gloria Jean´s Coffes – kaviarne
Nicole cosmetics - parfumérie, kozmetika
Body Concept - centrum pre zdravie a krásu
Church´s Chicken -Texas Chicken - rýchle občerstvennie
Great American Cookies - čokoládové sušienky
Marbie Slab Creamery - prémiová zmrzlina, dezerty
Pretzelmaker - rýchle občerstvenie, praclíky
11
Lody Bonano - točená americká zmrzlina
IN VINO - vinárstvo a predaj vína (slovenský koncept)
UniCredit Bank - bankové služby
Wendy´s - rýchle občerstvenie
The Coffee Bean & Tea Leaf (Coffee Bean) - kaviarne
SONNENTOR - produkcia a obchod, biopotraviny
CUTANí - štúdiá zdravia a krásy
DEMMERS TEEHAUS - obchod s čajom
AMB - konzulácie a terapia chudnutia
AIRLUX - vzduchové matrace
DAS FUTTERHAUS - krmivá pre zvieratá
Smart - Repair - oprava lakov karosérií a hliníkových diskov
SHAPE - LINE - formovanie postavy žien
Náš grunt - predajne domácich produktov
Broaster Chicken - americký fastfoodový reťazec
The Twist & Chips - čerstvé zemiakové lupienky z Maďarska
Chi Chi´s - samoobslužné reštaurácie mexickej kuchyne z Texasu (USA)
Wittchen – kvalitný koženéhý tovar
Fitness food menu - systémového stravovanie s pridanou hodnotou
SKINIAL - odstraňuje tetovanie bez použitia laseru
5áSec - sieť rýchločistiarní
BEMATECH – dekoratívna technika (rolety, žalúzie ...)
Poznámka:
Informácie a údaje o uvedených konceptoch, ktoré nie sú členmi SFA sme získali z verejne
dostupných zdrojov, neručíme teda za ich správnosť. Zoznam nie je úplný, pretože niektoré
systémy sa vo verejných medíách neprezentujú. Zoznam budeme na základe dostupných
informácií aktualizovať.
Posledná aktualizácia: 12.12.2013
Jozef Šétaffy (SFA)
www.sfa.sk
12
Download

Správa o stave a rozvoji franchisingu na Slovensku v r. 2013 1994