RKFÚ Hubošovce
Hubošovce 105
082 66 Uzovce
051/45 95 230
[email protected]
PRIHLÁŠKA
NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA
2012 – 2013
Meno
mobilné č.
Priezvisko
PRÍLOHA: (Túto časť odstrihni! Neodovzdávaj ju s prihláškou!)
PODMIENKY k prijatiu sviatosti birmovania
Odporúča sa, aby birmovanec prijal sviatosť birmovania vo svojej farnosti
– kde má trvalé bydlisko. Ak nemá trvalé bydlisko vo farnosti Hubošovce
je potrebné priniesť povolenie z farnosti, do ktorej patrí.
Stanovený vek birmovanca v našej farnosti je 16 rokov.

Dátum narodenia
Miesto narodenia


Miesto krstu
číslo domu
Bydlisko
Meno otca
rodné priezvisko
Meno matky



Sviatosť birmovania môže prijať každý, kto je pokrstený a kto
doteraz túto sviatosť neprijal.
Udeľuje sa vo veku, kedy tí čo chcú prijať túto sviatosť sú schopní
samostatného rozhodovania.
Vyžaduje sa, aby žiadateľ bol riadne pripravený, mal primerané
náboženské vedomosti a mohol si obnoviť krstné záväzky.
Zúčastňuje sa na duchovnej príprave a žije sviatostným životom.
Každý birmovanec má mať birmovného rodiča.
Birmovanec, rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby si
nedával birmovné meno cudzie kresťanskému zmýšľaniu (k. 855)
BIRMOVNÝ RODIČ

Napíš a zakrúžkuj – čo je aktuálne pre teba od septembra 2012
Koľko máš rokov k 1.9.2012 ?
8 ročné - stredná - učilište
po strednej - vysoká - zamestnanie
sexta 1 2 3 4
áno
Prihlásiť sa treba najneskôr do 5.8.2012 (nedeľa).
Vyplnenú prihlášku odovzdajte v sakristii svojho kostola
alebo osobne kňazovi.
dňa ......................................................
podpis žiadateľa
Úlohou birmovného rodiča je starať sa, aby sa pobirmovaný správal
ako svedok Ježiša Krista a aby si verne plnil povinnosti, ktoré
súvisia s touto sviatosťou. Teda, aby o Kristovi svedčil slovom
a vlastným životom, užšie sa spájal s Cirkvou a budoval tajomné
Kristovo telo.
 Aby niekto mohol byť birmovným rodičom je potrebné:
1. aby ho určil sám birmovanec, alebo jeho rodič.
2. aby zavŕšil 16. rok života.
3. aby bol katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal Eucharistiu, a viedol
život primeraný viere a úlohe, ktorú ma prijať.
4. nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť
rozvedený, nesobášený v kostole ...
5. birmovný rodič nesmie byť otec alebo matka birmovanca. Môže
byť jeden z krstných rodičov.
V prípade nejasností obráť sa na kňaza.
Download

BIRMOVNÝ LÍSTOK Číslo: