stretnutie
setkání
spotkanie
találkozás
2014
16. ročník prehliadky
divadiel krajín v4
„vé štvorka?
staré divadlo?
...nepoznám“
16. ročník prehliadky divadiel a divadelných škôl krajín V4
Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás 2014
Gathering 2014 – the 16th annual of the festival of
theatres and theatre schools of V4 countries
Ministerstvo kultúry SR
| Ministry of Culture
of Slovak Republic
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
| The Old Theatre of Karol Spišák in Nitra
9.-11. Jún | June 2014
Nitriansky samosprávny kraj
| Nitra Self­‑governing Region
Mesto Nitra | City of Nitra
Milí mladí priatelia.
Dear young Friends.
Vitajte na festivale, ktorý sa už stal legendou.
Welcome at the festival, that became a legend.
Počas troch dní budeme robiť to, na čo
sa tešíme celý rok. Budeme si ukazovať
výsledky svojej práce. Budeme sa vzájomne
ovplyvňovať, polemizovať, inšpirovať.
My všetci, ktorých spája láska k divadlu a ktorí
si život bez divadla nedokážeme predstaviť sa
budeme rozprávať. O čom inom, ako o živote.
A o zrkadlení života v zrkadlách divadla.
Tak nás pri tom Staré divadlo Karola
Spišáka v Nitre ochraňuj.
During these three days we will do just
what we looking for the whole year. We
will show results of our work. We will
interact, debate, inspire to each other.
We are all connected to love for theatre and
those who cannot live without theatre will
talk. What other than life and about reflection
of life inside the mirrors of the theatre.
As we do so, The Old theatre of Karol
Spišák in Nitra protect us.
Vitajte na festivale Stretnutie, Spotkanie,
Setkání, Találkozás 2014.
Welcome to festival Stretnutie,
Spotkanie, Setkání, Találkozás 2014
Ondrej Spišák
Divadlá | Theatre
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Nitra, Slovensko
Old Theatre of Karol Spisak in Nitra, Nitra
Divadlo venujúce sa tvorbe pre deti, mládež
i dospelých charakteristické pestrosťou
inscenačných postupov a prostriedkov
i spracovávaných tém. O jeho kvalitách,
atraktívnosti a umeleckej progresivite svedčí
aj účasť na mnohých medzinárodných
festivaloch napr. Svetovom kongrese
UNIMA v Číne, Svetovom kongrese ASITEJ
v Poľsku a množstvo cien, ktoré divadlo
získalo na domácej i zahraničnej pôde.
This theatre is dedicated to children spectators
and adults as well, characteristic by accuracy
of staging procedures, resources or processing
topics. About its qualities, attractiveness and
artistic progressivism corresponds a frequent
presence at many international festivals (The
World congress UNIMA in China, The World
congress ASITEJ in Poland) and many awards
theatre had obtained at home or abroad.
www.staredivadlo.sk
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava, Slovensko, Nitra
| Department of puppetry creation VŠMU, Bratislava, Slovakia, Nitra
Katedra bábkarskej tvorby je najmladšou
katedrou Činohernej a bábkarskej fakulty
Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
Koncepcia štúdia vychádza zo skúseností
KALD DAMU Praha. Štúdium sa orientuje
na tradičné postupy bábkového divadla, no
súčasne dáva priestor aj formám a metódam
alternatívneho, otvoreného divadla.
Department of puppetry is the youngest
department of drama and puppetry faculty
college of art in Bratislava. Conception of study
is based on experience of KALD DAMU Prague.
The study is orientated on traditional procedures
of puppetry theatre, and gives a space to forms
and methods of alternative and open theatre.
www.všmu.sk
Katedra alternatívneho a bábkového divadla DAMU,
Praha, Česká Republika | Department of alternative
and puppet theatre DAMU, Prague, Czech Republic
Divadelná fakulta AMU začala svoju činnosť
v školskom roku 1947 | 1948. Vedľa činohry
sa na DAMU od začiatku študovalo aj bábkové
divadlo. Zmeny, ktoré na divadelnej fakulte
nastali v roku 1980, sa prejavili aj konkretizáciou
cieľov študijných odborov, odvodených
nielen z najlepších dlhodobých tradícií
českého bábkového divadla, ale aj najnovších
vývojových trendov. Štúdium na KALD DAMU
vychádza na strane jednej z mnohoročnej
pedagogickej skúsenosti bábkarsky
orientovanej školy, na strane druhej sa opiera
o tendencie, ktoré majú korene v divadelnej
avantgarde a v hnutí otvoreného divadla.
Theatre department DAMU had started in
school year 1947 | 1948. There was a study of
puppet theatre besides drama from beginning.
There were changes at theatre faculty in 1980
and were shown by specification of courses
objectives, derived not only from long lasting
traditions of the Czech Puppet Theatre but
also from newest developments. The study at
KALD DAMU is based on long time teaching
experience, on the other hand it relies on theatre
Avant­‑garde and open theatre movement.
www.damu.cz
Divadlo Líšeň, Brno, Česká Republika | Lišeň Theatre, Brno, Czech Republic
Divadlo Líšeň je nezávislá profesionálna
divadelná spoločnosť založená v roku 1998
Pavlou Dombrovskou a Luďkom Vémolom.
Jeho pôsobenie je charakteristické silným
prvkom štylizácie, založené na experimentovaní
s dizajnom, hudbou, zvukom a pohybom.
Podstatná časť repertoáru sú marionetové
predstavenia pre dospelých. Vo svojej práci
Líšeň používa tradičné divadelné techniky
a formy (inšpirované ľudovým divadlom alebo
orientálnymi divadelnými technikami) a preveruje
nové a nezvyčajné formy a následne ich zavádza
do predstavení. Produkcie sú výsledkom
dlhodobej práce: realizácia jednej trvá zvyčajne
jeden rok. Predstavenia putujú po domácej
pôde a objavujú sa na európskych festivaloch.
Lisen Theatre is an independent professional
theatre company, founded in 1998 by Pavla
Dombrovska and Ludek Vemola. Its approach is
characterized by a strong element of stylization
based on experimenting with design, sound,
music, and movement. A substantial part of
the company’s repertoire is constituted by
marionette productions for adults. In its work,
Lisen uses old and traditional theatre techniques
and forms (inspired by folk theatre, or oriental
stage techniques), and investigates new and
unusual ways of applying them. Individual
productions are the results of a long term
work; creating one production usually takes
about a year. The shows tour the country as
well as appearing in European festivals.
www.divadlolisen.cz
Mesebolt Bábszínház, Szombathely, Maďarsko
| Mesebolt Bábszinház, Szombathely, Hungary
Mesebolt Bábszínház bolo založené ako
poloprofesionálne divadlo v roku 1989
v Regionálnom a mládežníckom centre v meste
Szombathely. Neskôr sa stalo profesionálnym
a v roku 1997 sa premenovalo na Rozprávkový
obchod. Toto bábkové divadlo svojou činnosťou
zastáva významnú úlohu v mestskom
a regionálnom kultúrnom živote. Počas
posledných pätnástich rokov získalo niekoľko
prestížnych národných a medzinárodných
ocenení na medzinárodných i národných
festivaloch. Divadlo má ambíciu ovplyvňovať
dianie v celonárodnom kultúrnom živote
Maďarska i kultúru každodenného života
obyvateľov Maďarska. Nadväzuje na najlepšie
bábkarské a divadelné tradície, stavia na nich
a súčasne vytvára nový bábkový jazyk.
Mesebolt Bábszinház was established in 1989
as a semi­‑professional theatre in regional and
youth centre in Szombathely town. Later on
it became professional theatre in 1997 and
changed the name to Fairy Shop. This puppet
theatre by its activity takes an important role
around urban and regional cultural life. Over
the last 15 years it received several prestigious
national and international awards on festivals.
The ambition of this theatre is to affect the events
in cultural life of Hungary nationwide, and daily
life culture of Hungarian citizens. It builds on the
best puppetry and theatre traditions and at the
same time creates a new puppetry language.
www.meseboltbabszinhaz.hu
Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica, Slovensko | Theatre
of the Passage, Banská Bystrica, Slovakia
Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné
divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na
Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym
postihnutím. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu,
umeleckú a sociálnu oblasť. V Banskej Bystrici
pôsobí od roku 1995. V Divadle z Pasáže,
v Dennom centre divadla a v Chránenom
bývaní v súčasnosti pracuje 24 ľudí, z toho
14 tvorí herecký súbor. Od svojho vzniku
naštudovalo 21 inscenácií, natočilo dva
celovečerné filmy, hraný film Z denníka jedného
vagóna a dokumentárny film z turné po USA.
Zorganizovalo 5 ročníkov medzinárodného
bienálneho divadelného festivalu komunitného
umenia a 1. ročník festivalu Akcent, zúčastnilo
sa medzinárodných festivalov, divadelných
prehliadok a workshopov v Dánsku, Fínsku, Litve,
Lotyšsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzku.
Theatre of the passage is professional community
theatre, is one of its kind in Slovakia that works
with mentally handicapped people. It links
a culture, artistic and social sphere. In Banská
Bystrica is operating since 1995. There are 24
people working in theatre, daily centre of theatre
and shelter, where 14 of them are actors. Since
its start, they had made 21 productions, 2 feature
movies, movie „From one wagons dairy“ and
documentary from USA tour called Protected
territories. They made 4 documentaries, organised
5 years of international art feast theatre festival of
community art and 1 vol. of Akcent festival. They
participated on international festivals, theatre
competitions and workshops in Denmark, Finland,
Lithuania, Latvia, Germany, Portugal and France.
Info: www.divadlozpasaze.sk
Teatro Matita
Teatro Matita založil Matija Solce v roku 2002 po
skončení štúdia na tradičnej Talianskej bábkarskej
škole u Bruna Leona v Neapole (Taliansko). Jeho
predstavenia: E Beh? (2002) a Malé nočné príbehy
(2003) sa dočkali veľkého úspechu a následne
boli prezentované na niekoľkých medzinárodných
festivaloch po celom svete. Vo svojich
predstaveniach Matija experimentuje s tradičným
bábkovým divadlom a jeho základnými princípmi.
Okrem autorských projektov sa Matija venuje aj
divadelnej réžii. Učí študentov na divadelných
akadémiách (zväčša v Prahe) a organizuje
workshopy na tému bábková animácia pre
dospelých a deti. Každoročne organizuje pouličný
divadelný workshop v Slovinsku a pracuje ako
režisér v rôznych divadlách. V roku 2008 získal
cenu ako najtalentovanejší umelec v Slovinsku
- Zlatý vták v kategórii vizuálne umenie.
He established Teatro Matita in 2002 after
completing his studies at Bruno Leone’s traditional
Italian hand puppet school in Naples (Italy). His
shows E Beh? (2002) and Little Night Tales (2003)
proved to be great successes and were subsequently
presented at a range of international festivals
around the globe. In his latest performances,
Matija is experimenting with basing puppet shows
on musical principles. Apart from his solo shows,
he also directs in theatres. He teaches puppet
students on Theatre academies (mainly in Prague)
and gives workshops on this theme and on puppet
animation for adults and children. Matija also leads
an annual street theatre workshop in Slovenia
(PUF Festival – Koper) and works as a director in
different theatres. In Spring 2008 he was awarded
the most important award for talented artists in
Slovenia – the Golden Bird in the Visual Art category.
Info: www.teatromatita.com
Vroclavské bábkové divadlo, Vroclav, Poľsko | Puppet theatre Wroclaw, Poland
Vroclavské bábkové divadlo bolo založené
18. októbra 1946 vďaka iniciatíve Zeno
a Elizabeth Kalinowic na Rzeźniczkej ulici č. 12.
V nasledujúcich rokoch mnohokrát zmenilo hracie
miesto, vedenie i umeleckú koncepciu. Dnes je
divadlo súčasťou toho najlepšieho, čo ponúka
bábkové umenie v stredoeurópskom kontexte.
Za posledných 30 rokov divadlo absolvovalo
50 zájazdov, a jeho predstavenia získali ceny
a uznanie na javiskách v Nemecku, Juhoslávii,
Fínsku, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku,
Švédsku, Švajčiarsku a Rakúsku a zúčastnilo sa
prestížnych festivalov v Japonsku a Amerike.
Od roku 1967 Malá scéna divadla tvorí aj pre
dospelého diváka a od roku 1995 pracuje pri
divadle Detská Akadémia výtvarných umení.
Súčasťou činnosti divadla je aj galéria Dolls, zbierka
umelecky a historicky najhodnotnejších bábok
a rekvizít z predstavení Vroclavského divadla.
Puppet theatre Wroclaw was established 18th
of October 1946 on the initiative of Zeno and
Elisabeth Kalinowic at Rezeźniczkej street 12. In
following years theatre had changed the playing
place, management and art conception. Theatre is
now days a part of the best that puppetry art can
offer in middle - European context. Within last 30
years theatre completed 50 tours and its shows
got the awards and respect on stages in Germany,
Serbia, Finland, France, Italy, Hungary, Sweden,
Switzerland, Austria and participated at prestigious
festivals in Japan and America. From 1967 the
small stage produces for adult audience as well
and from 1995 the Academy of fine arts for children
works by theatre. Part of activity is a Dolls gallery. It
is a collection of the most artistic, historic, valuable
puppets and props from shows of Vroclav theatre.
www.teatrlalek.wroclaw.pl
Divadlo Drak, Hradec Králové, Česká Republika | Drak
Theatre, Hradec Králové, Czech Republic
Je divadlo, ktoré svoje predstavenia hrá pre
celú rodinu. V hľadisku sa stretávajú všetky
generácie divákov od najmenších detí po
ich staré mamy a starých otcov. Za viac
ako 50 rokov svojej existencie si divadlo
DRAK získalo mimoriadnu povesť v Čechách
i v zahraničí. Od roku 2010 sa rozrástlo
o Labyrint – divadelné múzeum s interaktívnou
herňou pre deti a dospelých a tiež o Štúdio,
variabilnú štúdiovú scénu pre sto divákov.
Theatre Drak plays its productions for whole
family. There are all generations meets at
auditorium, from the youngest up to their
grandmas and grandpas. For more than 50
years of its existence it gained an extraordinary
reputation in Czech and behind the borders.
Since 2010 theatre was enriched for Labyrinth
– theatre museum with an interactive
playroom for kids and adults plus Studio,
variable studio stage with hundred seats.
www.draktheatre.cz
9. 6. 2014
10:00, Štúdio Tatra | Studio Tatra
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Slovensko
| Old Theatre of Karol Spisak in Nitra, Slovakia
a Buco. A s nimi v susedstve Vlk, Dunčovia a bocian
Fero. Ako v pôvodnej rozprávke si domy zo strachu pred
vlkom stavajú, pred istou „smrťou“ utekajú, ale všetko
ostatné je v našej rozprávke trochu inak a trochu onak.
Š. Spišák a kol. | Š. Spišák and team
Tri prasiatka | Three little pigs
Réžia | Directed by: Š. Spišák
Dramaturgia | Dramaturgy: V. Gabčíková, Scéna
a kostýmy | Stage design and costumes: K. Czech,
Hudba | Music: Dunčovia and Happy Cocks, Hrajú | Cast:
A. Ballayová, K. Petrusová, A. Spišáková, M. Kusenda,
K.Czech, Š. Spišák, H. Varga and stork Fero.
Takmer puncková rozprávka o troch prasiatkach,
vlkovi a „tajomnom neznámom“. Kde bolo tam bolo,
za siedmimi horami, za siedmimi dolami. Takto začína
takmer každá rozprávka a mohla by začať aj tá naša.
Ale tá naša rozprávka o troch prasiatkach má jednu
výhodu. Hoci ju každý pozná, môže začať aj takto: Kde
bolo tam bolo, na úpätí kopca, ktorý Zoborom volajú,
ako áno ako nie, žili či ešte žijú tri prasiatka Puco, Muco
Almost punk tail about three pigs, wolf and „a mysterious
stranger“. Once upon a time, in the land far away. That is
how so many stories are starting, but not ours. Our story
has an advantage. Although, it can start like this: Once
upon a time, on the bottom of the hill, Zobor they call it,
in the dense forest that sprawls to the Nitra city borders,
believe it or not, three pigs there live. Brothers – Puco,
Buco, Muco, a wolf in the neighbourhood within reach,
Fero the stork and last but not least The Dunčovia band.
The same as the original story fallows, that the three
brothers, three houses build because of potential „dead“
they run but.everything else is little bit different in our tail.
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Inscenácia je určená pre deti od 4 rokov.
This production is for children from 4 years.
Dĺžka predstavenia | Length: 55’
11:00, Veľká sála | Main stage
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava,
Slovensko | Department of puppetry
creation VŠMU, Bratislava, Slovakia
zdanlivo našim očiam neviditeľné a zároveň nastaví
zrkadlo nášmu skutočnému veľkému svetu. Aj naši
malí hrdinovia budú totiž musieť zdolať nejednu
skúšku, kým nájdu svoje životné šťastie. Bábková
inscenácia o hľadaní si svojho miesta na svete.
N. Uherová
Janko Hraško, Palculienka
| Janko Hraško, Thumbelina
Réžia | Directed by: N. Uherová
Scéna a bábky | Stage design and puppets:
K.Kamenská, M. Javorková, Hudobná spolupráca
| Music support: D. Uherová, Produkcia
| Production: D. Farkaš, Hrajú | Cast: M.
Guldanová, L. Hívešová, V. Jenčeková, L. Libjaková,
J. Malota, R. Maťus, P. Pavlík, M. Valasi
Interaktívne rozprávkové duo najmenších hrdinov je
určené divákom predškolského veku. Ide o dve 20
minútové inscenácie, v ktorých nás hlavné postavy
oboch príbehov zavedú do svojho zmenšeného
sveta. Táto miniatúrna optika nám priblíži to, čo je
An interactive fairy duo of smallest protagonists is
for preschool age audience. Two twenty minutes
productions, in which the main characters of both
stories introduce us to their small­‑screen world.
This miniature optics is zooming in outwardly
invisible to our eyes. On the other hand it faces the
mirror of our real big world. Our small protagonists
will have to overcome many tasks, until they
find their happiness. The puppet production is
about finding your own place in the world.
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Inscenácia pre deti predškolského veku.
Production is for children of preschool age.
Dĺžka predstavenia | Length: 40’
16:00, Veľká sála | Main stage
Katedra alternatívneho a bábkového divadla DAMU,
Praha, Česká Republika | Department of alternative
and puppet theatre DAMU, Prague, Czech Republic.
V. Havel
Antikódy | Anticodes
Réžia | Directed by: J. Adámek
Scenár | Script: J. Adámek, Hrajú | Cast:
S. Arnstein, A. Blažková, P. Kosková, P. Kozohorský,
J. Nedbal, J. Šimek, M. Švédová, D. Tůma
Daniel Tůma Voice­‑bandová kompozícia
grafických básní Václava Havla. Osem hercov
ponúka rôznorodé asociácie na tuhé päťdesiate,
sľubné šesťdesiate a sivé sedemdesiate roky
v komunistickom Československu. Polhodinová
skratka, založená na hre s jazykom a na
detailnej, extrémne precíznej forme.
Daniel Túma: Voice­‑band composition of graphic
poems of Václav Havel. Eight actors present
different associations on tough 50’, promising
60’ and grey 70’ in communist Czechoslovakia.
This half­‑hour language play run is based
on details and extremely precise form.
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Inscenácia pre mladých a dospelých divákov.
Production is for young and adult audiences
Dĺžka predstavenia | Length: 30’
17:00, Študovňa | „Study“
Mim­‑duo „Next Step“, Ukrajina­‑Slovensko
| Mim­‑duo „Next Step“, Ukraine­‑Slovakia
N.Kozel, N. Huc
„ZVESŤ“ | „Novelty“
Réžia, Hrajú | Directing, Acting: N. Kozel, N.Huc
Experimentálne ethno pohybové predstavenie
s prvkami pantomímy, voľného pohybu, ľudového
tanca. V predstavení sa využívajú prvky ukrajinského
ľudového folklóru a umelecká skúsenosť v štýle
pantomímy. Hlavnou postavou v predstavení je
Žena: Žena – dieťa, Žena – dievča, Žena – matka,
Žena – stará matka, Žena, ktorá dáva život
a chráni. Cieľom predstavenia je ukázať ženu,
ktorá nesie so sebou vrodenú prirodzenú múdrosť
a poznanie. Ženu, ktorá začína a končí cyklus
života: smrti – obrodenia – života. Ale, bohužiaľ,
pod tlakom modernej kultúry a požiadaviek
spoločnosti stráca základ svojho vnútorného Ja.
Is experimental ethno – plastic play with elements
of pantomime, free plastic, folk dance. With the using
of Ukrainian folklore and art experience in the style
of pantomime. The overarching goal of play and
it main personage – is a woman. The Woman­
‑Child, Woman – Girl, Woman – Mother, Woman­
‑Grandmother, Woman – Keeper of. Woman, who
carries in herself the baggage of natural wisdom
and innate knowledge, woman who begins and finish
a cycle of Life – Death – Revivification – Life.
And unfortunately, under the pressure of
modern culture and requires of society She
loses the primevalness of her inner self.
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Inscenácia pre mladých a dospelých divákov.
This production is for young and adult audiences.
Dĺžka predstavenia | Length: 40’
19:00, Štúdio Tatra | Studio Tatra
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Slovensko
| Old Theatre of Karol Spisak in Nitra, Slovakia
Lars von Trier
Dogville
Divadelná adaptácia | Theatre adaptation: Ch. Lollike
Réžia | Directed by: Š. Spišák
Dramaturgia | Dramaturgy: V. Gabčíková, Scéna
| Stage design: K. Czech, Kostýmy | Costumes:
A. Černá, Hrajú | Cast: A. Ballayová, D. Hudáková,
L. Korená, K. Petrusová, A. Sabová, A. Spišáková,
O. Schrameková, J. Hrmo a.h., R. Hudec, R. Kratochvíl,
M. Kusenda, R. Valkovič, M. Vojtela, J. Jánsky a.h.
Inscenácia je divadelnou adaptáciou kultového
filmu Larsa von Triera Dogville, ktorý sa stal jedným
z výrazných medzníkov dejín filmu. Dej hry je krutý,
forma inscenácie originálna svojim minimalizmom,
sugesciou, stavbou scén a hereckým konaním. Je
to alegória postoja ľudstva k morálke, idealizmu,
súcitu a milosrdenstvu. Krutá pravda o zle
v každom z nás. Moderné memento pred zrodením
a eskaláciou pocitu nadradenosti a moci večne sa
opakujúcom v histórii ľudstva i konaní každého
človeka. Najaktuálnejšia inscenácia SDKSvN.
This play is a theatre adaptation of Lars von Trier
cult movie Dogville, which is one of significant
landmarks in the history of the film. The plot is
cruel, form is original by its minimalism, suggestion,
plot construction and actors action. It is allegory
of humanity s attitude towards morality, idealism,
compassion and mercy. It is a horrible truth about
evil in every one of us. Modern memento before the
birth and escalation of superiority feeling and power,
repeating in history of human kind and behaviour
of every person is it the cruellest play at SDKSvN.
Inscenácia pre mladých a dospelých divákov.
Production is for young and adult audiences.
Dĺžka predstavenia | Length: 90’
21:00, Mestská tržnica – stan | City Market – Tent
Divadlo Líšeň, Brno, Česká republika | Líšeň
Theatre, Brno, Czech Republic
P. Dombrovská na motívy knihy A. Politkovskej Ruský
denník | Based on book of A. Politkov Russian Dairy
Putin lyžuje | Putin is skying
Réžia | Director: P. Dombrovská
Bábky | Puppets: M. Bumbálková, Kostýmy
a rekvizity | Costume design and properties:
M. Sýkora a L. Jabůrková, Hudba | Music: T. Vtípil;
ruská a čečenská ľudová hudba | Russian and
Chechen folk songs, Scéna | Stage design:
L.Vémola, hrajú | cast: L. Vémola, P. Dombrovská,
T. Machek, I. Moštková, K.Slámová Bartošová
Inscenácia o nástupe Putina k moci a smerovaní
Ruska k totalite inšpirovaná knihou zavraždenej
ruskej novinárky Anny Politkovskej Ruský
denník a webovými stránkami pozostalých
po teroristických útokoch. Montáž príbehov,
politických súvislostí a obyčajných ľudských osudov.
An onstage report about how Vladimir Putin came to
power and has pointed Russia towards
a totalitarian system, the play is based on
the book „A Russian Diary“ by the Russian
journalist Anna Politkovska, who was murdered
in 2006.Material from web sites prepared by the
bereaved survivors of some victims of terrorist
attacks is also used. The play is performed
in a military tent. A large desk in the center
serves as a stage for „scenes from Russia.“
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2009/2010
Inscenácia pre mladých a dospelých divákov.
Production is for young and adult audiences.
Dĺžka predstavenia | Length: 60’
22:30, Veľká sála | Main Stage
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava,
Slovensko | Department of puppetry
creation VŠMU, Bratislava, Slovakia
V. Sigarev
Čierne mlieko alebo Kedy ide
vlak? | Black milk or When
is the train coming?
Réžia | Directed by: A. Kubištová Máčiková
Hrajú | Cast: T. Mravcová, M. Ryšavá, M. Mihálek,
L. Tandara, K. Mackovčáková, J. Lužina
...niekedy je to ťažké. Kde končí láska a začína
zvyk, potreba až závislosť. A čo tá láska je? A čo
nie je? Potrebujeme ju vôbec k životu? Alebo to
je práve jediné, čo k nemu potrebujeme, čo stále
hľadáme? Love is all you need. To je pičovina,
nie? Práca študentov 2. ročníku Magisterského
štúdia odbor Herectvo bábkového divadla v rámci
predmetu Herecká tvorba. Fenomenálny, vitálny,
svieži, mladý, čerstvý herecký kolektív z Bratislavy
vás ohúri svojou nespútanou energiou.
...it is hard sometimes. Where love ends, there
comes a habit, necessity or addiction.what is
love then? What the love is not? Do we need it
for living? Is it the one and only thing that we
need for living, what we still looking for? Love
is all you need. Rubbish! Is not it? Phenomenal,
vital, enregetic, young, fresh team from Bratislava
will impress you with its unbridled energy.
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Inscenácia pre mladých a dospelých divákov.
Production is for young and adult audiences.
Dĺžka predstavenia | Length: 60’
10. 6. 2014
9:30, Veľká sála SDKSvN | Main stage
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava,
Slovensko | Department of puppetry
creation VŠMU, Bratislava, Slovakia
ostatných, zahľadených do seba. O pokrivených
ľudských charakteroch, s nadhľadom a vtipom
načrtnutých vo vtáčom svete, z ktorého sa
paradoxne nedá „odletieť“. O tom, ako všetko môže
dobre dopadnúť, aj keď zdanlivo stratíme sny.
V. Oravský, K. P. Larsen
Vtákoviny | Follies
Réžia | Directed by: N. Uherová
Dramaturgia | Dramaturgy: S. Vollmanová, Scéna,
kostýmy | Stage design, Costumes: S. Balážová,
P. Jakubová, Z. Oravcová, Produkcia | Production:
A. Kobielsky, A. Pitlová, Hrajú | Cast: I. Švaňa,
A. Bukovčanová, O. Hincová, J. Jozéfek, N. Kajzerová,
A. Kramárová, M. Slobodová, J. Štupák, M. Zeman
Hra pôvodne určená deťom, je v našej interpretácii
posunutá univerzálnejšie. Nie je len o „vtákovinách“,
ktoré sa nám dejú. Je to predovšetkým príbeh
o hľadaní blízkosti, priateľstva a seba samého na
pozadí známych situácií, v ktorých sa bežne ocitáme.
Zároveň aj o inakosti a snahe zapadnúť medzi
This production is initially intended to children,
in our interpretation works multilaterally. It is
not only about follies as such. It is a story about
searching for proximity, friendship and yourself, on
the background of known situations. It is putting
an effort to fit in among the others, self centred.
It is about crooked human characters, showed
with humour in the bird world from which you
cannot „fly away“. How everything can end up
well, even if we almost loose our dreams. Info:
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Predstavenie je určené pre mladých ľudí od 10 rokov.
Production is for young audiences from 10 years up.
Dĺžka predstavenia | Length: 50’
10:30, Štúdio Tatra | Tatra Studio
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava,
Slovensko | Department of puppetry
creation VŠMU, Bratislava, Slovakia
Ja, Don Quijote! | I, Don Quijote!
Réžia | Directed by: P. Palík
Dramaturgia | Dramaturgy: T. Mravcová, Scéna,
kostýmy | Stage design, costumes: D. Sykoriaková,
Produkcia | Production: A. Kobielsky, I. Kmiť,
M. Zwiefelhofer, Hrajú | Cast: L.Tandera, A. Sisák,
J. Lužina, M. Mihálek, K. Mackovčáková, M. Ryšavá
Autorská inscenácia Ja, Don Quijote ponúka osobné
pohľady tvorcov na tému „donkichotstva“ a za
pomoci sugestívnych divadelných prostriedkov
ich tlmočí divákom. Prostredníctvom energickej
hudby, pohybu, animácie materiálu, bábky,
či objektu pocit Cervantesovho hrdinu na
javisku zovšeobecňujú a vytvárajú paralelu
s každodenným životom, v ktorom každý bojuje
s vlastnými veternými mlynmi. Viera, priateľstvo,
láska, či strach zo samého seba v nás dokážu
zrodiť hrdinu, ktorý putuje za svojim snom.
The author’s production I, Don Guijote! It offers
creators personal views on subject „donkichotstvo“,
in assistance of suggestive theatre resources it
translates to the audience. Through an energetic
music, movement, animation of material, puppet or
object, feeling of the Cervantes hero on stage make it
common and creating a parallel within everyday life,
where everyone fights against his wind mills. Faith,
friendship, love, or fear of himself can create a hero
in everyone of us, who travels to find his dream.
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Inscenácia pre mladých ľudí od 12 rokov.
This production is for young people from 12 years.
Dĺžka predstavenia | Length: 70’
14.00, Veľká sála | Main Stage
Mesebolt Bábszínház, Szombathely, Maďarsko
| Mesebolt Bábszinház, Szombathely, Hungary
M. Boráros
Cirkus Dobronka
| The Circus Dobronka
Réžia | Directed by: M. Boráros
Scenár | Script: M. Boráros, Scénografia
| Scenography: S. Boráros, Hudba | Music:
D. Weaver, Hrajú | Cast: Z. Lehöcz a D.Takács
„Keby sme nejako vedeli vrátiť tú chvíľu, keď do
nášho ospalého mestečka zavítal svetoznámy cirkus,
rozmýšľa dobronský hodinár Aladár Vogeltanz. Vtedy
všetkým ženám žiarili oči, chlapom sa vykrútili fúzy
a celé mesto so zatajeným dychom krúžilo okolo
svietiaceho stanu. Ten cirkus už dávno odišiel,
po zemi sa naháňajú útržky plagátov a Dobronka
znova zaspáva vo svojej každodennosti.“
„If we would bring back that moment, when the
world famous circus visited our sleepy town.
Aladár Vogeltanz, watchmaker from Dobronsko is
having thoughts. Eyes were blazing to all women
that time, stashes were twisting to all men and
the whole town breathlessly circled around
a lit joint.The circus has long since left, poster
scraps are all over the ground and Dobronka is
going to sleep again in its every day routine.
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Inscenácia je určená pre deti od 5 rokov.
This production is for children from 5years.
Dĺžka predstavenia | Length: 60’
16:00, Štúdio Tatra | Tatra Studio
Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica, Slovensko
| Theatre of the Passage, Banská Bystrica, Slovakia
B. Brecht­‑Š. Spišák
Dobrý človek zo Sečuanu
| Good man from the Sichuan
Réžia | Directed by: Š. Spišák
Hudba | Music: J. Haško, Scéna | Stage
design: D. Krnáč, Kostýmy | Costumes:
Z. Úradníčková, Hrajú | Cast: L.Krajčiová, M. Daniš,
M.Podlipný, P. Vaculčiak, M. Mojžiš, J. Kinčeš,
I. Blaško, M. Kujanová, D. Snopková, T.Debnár,
L. Rybárová, P. Hudec, P. Gregor, V. Lačná
Keď sa Bohovia rozhodnú, že nezničia svet, pokiaľ nájdu
jediného dobrého človeka, nájdu v uliciach Sečuanu
Šen Te. Čím viac dobra však Šen Te za pomoci Bohov
ľuďom prináša, tým sa jej samej darí horšie.Táto hra
dostáva do popredia dôležitú a večnú otázku dobra
a zla. Otázku, ktorá riadi samotnú ľudskú existenciu.
Je možné konať iba dobro? Prečo pre dobro jedného
je nutné ublížiť viac či menej priamo niekomu inému?
Ako vôbec konať dobré veci, dobré skutky? Nie je
podstata dobra rýdzo subjektívna, rovnako ako podstata
zla? Existuje vôbec nejaké všeobecné dobro?
When gods decide not to destroy the world, if they
find single good human, they find on the streets of
Sichuan person named Shen Te. More good she brings
to the people, thus she is doing worse. This game gets
to the forefront an important and eternal question of
good and evil. The question that is controlling a human
existence. Is it possible to do only a good? Why is it
necessary to harm someone more or less, just to do
good for one? How to do good things, good deeds?
Is the matter of good only subjective, same as the
matter of evil? Does any general good really exists?.
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Predstavenie pre mladých a dospelých divákov.
Production is for young and adult audiences.
Dĺžka predstavenia | Length: 60’
17:00, Študovňa | „Study“
Teatro Matita
duck.we can expect loads of fights, primitive
jokes, few love stories and unexpected end.
M.Solce a S.E. Brown
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Inscenácia je určená pre dospelých, deti
len na vlastné nebezpečenstvo.
This production is for adults and
children at their own risk.
Dĺžka predstavenia | Length: 45’
Pavliha Revival
Réžia, hrajú | Director, cast: M.Solce a S.E. Brown
Svet potrebuje hrdinu! A tu prichádza. Našli sme
ho pod Alpami, spí v malom hrobe, mysliac si, že
druhá svetová vojna ešte neskončila. Nie je príliš
šikovný, nie je príliš silný, ani krásny len natoľko,
aby prilákal slovenskú (pardón Slovinskú) kačicu.
Môžete očakávať veľa bitiek, primitívnych vtipov,
pár milostných príbehov a nečakaný koniec.
The world needs a hero! And here he comes.
We found him under the Alps. He sleeps in the
small grave. he thinks that the second world
war has not ended jet. He is not very skilled,
he is not very strong, even handsome to charm
a Slovakian (pardon me, Slovenian) chick or
19:00, Veľká sála | Main Stage
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava,
Slovensko | Department of puppetry
creation VŠMU, Bratislava, Slovakia
Len nech je to zdravé
| Just let it be healthy
Pedagogické vedenie | Pedagogical
lead: Ľ. Piktor and M. Plachá
Hrajú | Cast: M. Barnašová, I. Bis, V. Farbiaková, S.
Féderová, G.Fusko, O. Lenárth, P. Lupták, J. Svítková
Odkiaľ prichádzame a kam ideme? Kým sme a kým
sa staneme? Sme dobrí, či zlí? Potrebujeme dlhý
bič a krátky dvor, či naopak? Prečo bič plieska
na konci? Aj takýmito otázkami si kráti chvíľu
malá skupinka bičíkovcov – čakateľov na život.
Where do we come from and where do we go?
Who we are and who we shall become? Are
we good or evil? Do we need a long whip and
short court or the opposite? Why does the whip
hits at the end? Even these questions concern
a small group of flagellates­­‑life aspirants.
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Dĺžka predstavenia | Length: 30’
21:00, Štúdio Tatra | Tatra Studio
KBT VŠMU, Bratislava, Slovensko | Department of
puppetry creation VŠMU, Bratislava, Slovakia
J. Mokoš
Jánošík? Jánošík! Jánošík.
Réžia | Directed by: L. Pavlikovský
Dramaturgia | Dramaturgy: J. Homolka, Scéna,
kostýmy a bábky | Stage design, costumes
and puppets: I. Macková, M. Stanko, Produkcia
| Production: Ľ. Kruzliaková, D. Farkaš, Hrajú
| Cast: M. Kollár, L. Petrušová, M. Čanecká,
L. Pohronská, L. Švolíková, K. Jediná,
P. Tilajčík, J. Homolka, M. Spodniak.
Neobyčajný príbeh celkom obyčajného muža, ktorý
sa stal legendou, národným hrdinom a zdrojom
večnej inšpirácie. Ako to už s hrdinami býva, nie
všetko, čo o nich vieme, je pravda, a nie všetko
je legenda. Najmä ak je reč o hrdinovi pochybnej
povesti, istom Jurajovi Jánošíkovi. Naozaj
bohatým bral a chudobným dával? Bol zlodej,
dobrodinec, či Rakocziovský povstalec? Alebo
je to s ním celkom inak? Odpovedzte si sami: „
Lebo pravda je iba jedna – tá, ktorej človek verí.
A naopak, čo si Slovák nevymyslí – nemá.“
Extraordinary story of ordinary man, that became
a legend, national hero and unexhausted resourse
of inspiration. That is the way with heroes, not
everything what we know of them is truth and not
everything is legend. Especially if we talk about
hero of doubtful past, certain Juraj Jánošík. Did
he really steal from the rich and gave to the poor?
Was he thieve, do­‑gooder, or Rakoczis rebel? Or
it is all differently? You answer it: “ because the
truth is only one­‑that only you believe in. After
all, what Slovak will not do, he does not have.“
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Inscenácia pre mladých a dospelých divákov.
This production is for young and adults audiences.
Dĺžka predstavenia | Length: 90’
22:30, Študovňa | „Study“
Hudobného fondu a nominované v rámci
Tais Awards na album roka 2012.
Music trio concert
NE:BO:DAJ
Jana Ambrózová­‑spev, husle, drumbľa,
píšťala | vocal, violin, drumbľa, pipe
Julo Fujak­‑piano, vocal, sound props
Andrej Plešťinský­‑italian bajan, fife
NE:BO:DAJ hráva vlastné skladby, komprovizácie
a podiv(uhod)né piesne s poéziou slovenských
básnikov (P. Milčák, E. Pariláková), ktoré znejú
povedľa seba na koncertoch i na prvom albume
(Azyl, 2012). Okrem iného aj reinterpretuje skladby
iných autorov (M. Feldman, Ch. Mingus, Teória
Odrazu) a pretvára na svoj obraz aj ľudové balady.
To všetko vo vzájomnej presahovej koláži aj
s fotokulisami na vystúpeniach (zo seba…).
Trio má za sebou nemálo koncertov vo významných
kluboch u nás a na medzinárodných
festivaloch. Ich CD bolo ocenené Prémiou
NE:BO:DAJ plays self composed songs,
comprovisations and prodigious songs with poesy
of Slovak poets (P. Milčák, E. Pariláková), that sound
on gigs and first album the same (Azyl 2012).
It reinterprets the compositions of other authors
(M. Feldman, Ch. Mingus, Theory of rebound)
and transforms even a folk ballads. That all goes
with mutual overlap collage and photo link on
the concerts (of themselves). The trio had done
quite a few concerts at significant clubs at home
and international festivals. Their CD was awarded
by music fund bounty and nominated within
the Tais Awards as album of the year 2012.
am
O
gr
o
r
p
ff
11. 6. 2014
11:00, Štúdio Tatra | Tatra Studio
Vroclavské bábkové divadlo, Vroclav, Poľsko
| Puppet theatre Wroclaw, Poland
M. Majewska
Fľak | Stain
Réžia | Directed by: M. Majewska, Scénografia
| Stage design: A. Haudek, Hudba | Music:
D. Majewsky, Projekcia | Projection:
J. Lech, Hrá | Cast: A. Kramarczik
Inscenácia pôvodnej súčasnej rozprávky o krásnej
a dobrej princezne, ktorú zlá a namyslená
čarodejnica premení na fľak. Príbeh je rozprávaný
prostredníctvom moderného javiskového jazyka
s využitím multimediálnych prostriedkov.
This is a production of the original fairy tale
about pretty and good princess, which the
evil and proud witch transformed to stain. The
story line is narrated through modern stage
language with use of multimedia resources.
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Inscenácia je určená pre deti predškolského veku.
Production is for pre­‑school age children.
Dĺžka predstavenia | Length: 60’
14:00, Veľká sála | Main Stage
Divadlo Drak, Hradec Králové, Česká Republika
| Drak Theatre, Hradec Králové, Czech Republic
Posledný trik Georgesa Méliésa
| Last trick of Georges Méliés
Réžia | Directed by: J. Havelka
Výprava | Stage design: M. Zákostelecký,
Dramaturgia | Dramaturgy: D. Špalková, Hudba
| Music: DVA, Hrajú | Cast: J. Vaňousová,
D. Hřebíček, J. Popela, L. Smadiš, R. Vávra
Ako sa stať nesmrteľným? Existuje na to trik!
Divadelná inscenácia, ktorá je poctou svetu
kúziel, filmu a imaginácie. Táto inscenácia je
inšpirovaná pozoruhodným životným príbehom
a dielom priekopníka kinematografie George
Meliésa. Zavedie divákov do lákavého prostredia
kúzelníkov, trikov a mágie. Kúzelnícke triky,
ktoré Meliés dokázal ako prvý neuveriteľne
nápaditým spôsobom využiť vo filmovom médiu,
si dodnes zachovávajú svoju výtvarnú poéziu.
A predovšetkým majú veľa nasledovníkov.
How to become immortal? There is a trick to it! This
production works as tribute to world of magic, film
and imagination. This play is inspired by unusual
live story and work of pioneer of cinematography
George Méliés. It will take you to attractive magician
environment, tricks and magic. Magic tricks that
Méliés managed first, incredibly imaginative way
use them in film media, they still keeping their
art poetry and certainly have many followers.
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Inscenácia je určená pre divákov od 7 rokov.
Production is for audiences from 7 years.
Dĺžka predstavenia | Length: 50’
15:00, Študovňa | „Study“
DS Slúchadlo, DS ZASESMELENDVE
odkrýva charaktery a čudné nelogické, absurdné
reakcie obyvateľov na ich narastajúci počet.
E. Ionesco
Students of second degree ZUŠ after last years
project directed by Lenka Škoricová, this time
they have chosen E. Ionescos absurd drama:
Rhinoceros. After work experience of D. Charms
the members perceived absurd poetics of E.
Ionesco as a „Matrix“ for alternative creation. They
compacted with humour, allegory of dialogues,
„strange“ story line. Somewhere on the south of
France in some forgotten little town suddenly the
rhinoceroses start to appear. Series of strange events
shows characters and strange illogical, absurd
reactions of citizens for their increasing amount.
Nosorožec | Rhinoceros
Réžia | Directed by: Š. Spišák
Hrajú | Cast: J. Jánsky, M. Šránková, K. Šimková,
N. Částová, L. Miklášová, D. Kuchynková,
A. Kovaničová, V. Trungelová, M. Šišková
Študenti II. stupňa ZUŠ po vlaňajšom autorskom
projekte Ohľadom konzumu v réžii Lenky Škoricovej
si tentoraz vybrali absurdnú drámu E. Ionesca:
Nosorožec. Členovia súboru po skúsenostiach
s tvorbou D. Charmsa vnímali absurdnú poetiku
E. Ionesca ako živnú pôdu pre alternatívnu tvorbu.
Je im blízky humor, alogickosť dialógov, „divný“
príbeh. Niekde na juhu Francúzska, v zapadnutom
mestečku sa začínajú z ničoho nič objavovať
v meste nosorožci. Sled nasledujúcich udalostí
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Inscenácia pre mladých ľudí od 12 rokov.
Production is for young people from 12 years.
Dĺžka predstavenia | Length: 40’
m
Of
gra
o
r
p
f
18:00, Študovňa | „Study“
Teatro Matita
Pozor los! | Watch out Elk!
Réžia | Directed by: Matija Solce
Hrá | Cast: Matija Solce
Vitajte na púšti studeného Laponska! Stretnete sa
tu s chudobným losom, ktorý sa snaží uniknúť pred
lovcom a jeho psom. Ale budete si musieť dať pozor,
aby ste nerozdrvili trpaslíka, ktorý zbiera černice
pre svojich blízkych. Tu, kde deň trvá pol roka, už
dávno žijú aj dvaja priatelia – sliepka a stará dáma.
Jednoduchý príbeh o porozumení medzi zvieratami
a ľuďmi a krutosti života, čo znamená, že niekto
sa môže narodiť ako sliepka a iný ako lovec.
Welcome on dessert of cold Laponsko! You will
meet a poor Elk, who is trying to escape to hunter
and his dog. But we must be aware, not to crash
down the dwarf who is picking berries for his love
ones. Here, the day takes half year, two friend
are living long time. Hen and old lady. Ordinary
story about understanding between humans and
animals and lives cruelty, what means someone
can be born as a Hen, and other as hunter.
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2008/2009
Predstavenie od 7 rokov bez obmedzenia.
Production from 7 up.
Dĺžka predstavenia | Length: 45’
19:00, Veľká sála | Main Stage
Katedra bábkovej tvorby VŠMU, Bratislava,
Slovensko | Department of puppetry
creation VŠMU, Bratislava, Slovakia
A. Veteranyi
Prečo sa dieťa varí v kaši
| Why child cooks in the mash
Réžia | Directed by: K. Aulitisová,
Dramatizácia | Dramatisation: K. Jediná,
K. Aulitisová, Scénografia | Stage design:
D. Sikorjaková, M. Plachá, Hrá | Cast: M. Jediná
V živote vnímavého dievčaťa s bohatou fantáziou
visí na vlásku všeličo, no najmä vzťahy v rodine
cirkusových artistov. Hrdinkou je dospelá
žena, ktorá nezabudla nič zo svojich detských
strachov fantázií a predstáv. Prečo sa dieťa
varí v kaši nie je odpoveď, ale otázka.
J. Cviková
In the bright girls life with a rich fantasy all sorts
of things hanging in the balance. But the most it is
relationship between a family of circus artists. The
main character is the woman that remembers all her
childhood nightmares, fantasies and ideas. Why child
cooks in the mash is not an answer but the question.
J. Cviková
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Predstavenie pre mladých a dospelých divákov.
This production is for young and adults audiences.
Dĺžka predstavenia | Length: 45’
20:00, Štúdio Tatra | Tatra Studio
Katedra alternatívneho a bábkového divadla DAMU,
Praha, Česká Republika | Department of alternative
and puppet theatre DAMU, Prague, Czech Republic
J.Dark, P. Tejnorová a kol. | J. Dark,
P. Tejnorová and team
J. Sinclair: Umenie braku
on air | Art of trash on air
Scenár a réžia | Skript and Directed by: P. Tejnorová
Hudba a sound design | Music and sound
design: J. Burian, Lights: J.Haydyla a kol.,
Produkcia | Production: L. Špačková, Hrajú
| Cast: B.Joura, M. Dědoch, V. Polívka, D. Ryska,
J. Čtvrtník, M. Bednář, P. Holubář, J. Matoušková,
T.Volánková D. Šišková, P. Skružná, P. Majerčíková
Umenie braku on air vysiela čerstvo naporciovanú
zvrhlú literatúru – hrôzostrašnú kriminálku
o lovcovi duchov. Táto divadelná rozhlasová
hra pod názvom John Sinclair vznikla
zo zošitovej brakovej literatúry a je rozhlasovou
hrou, ktorú jednoducho musíte vidieť!
The Art of thash is on air freshly chopped
a perverted literature­‑fearsome thriller about
ghost hunter. This radio and theatre play named
John Sinclair was formed from thrash literature
and became radio play, simply you have to see!
Premiéra v sezóne | Premiere Season 2013/2014
Inscenácia je určená pre divákov od 15 rokov.
Production is for 15 old and up.
Dĺžka predstavenia | Length: 60’
Režiséri | Director
Šimon Spišák
2006-2012 – študoval na Katedre Alternatívneho
a bábkového divadla DAMU v Prahe, odbor réžia­
‑dramaturgia u doc. Miroslava Krobota. Okrem
Starého divadla Karola Spišáka pôsobí ako herec,
režisér a dramaturg radikálnej divadelnej skupiny
Lachende Bestien, v kočovnom Divadle koňa
a motora a divadle T601. Zaujíma sa o komunitné
divadlo a divadlo so sociálnym presahom.
2006-2012 – studied at Katedra Alternativního
a loutkového divadla DAMU in Prague, directing­
‑dramaturgy at doc. Miroslav Krobot. He performs
besides the Staré divadlo Karola Spišáka as an actor,
director and dramaturgy of a radical theatre group
celled Lachende Bestien at touring theatre Divadlo
koňa a motora and T601 theatre. He is interested in
community theatre and theatre with social dimensions.
Naďa Uherová
Vyštudovala bábkarskú réžiu a dramaturgiu
u prof. J. Uličianskeho na KBT VŠMU. V súčasnosti
pokračuje v štúdiu na doktorandskom stupni.
V roku 2008 absolvovala Jesennú divadelnú akadémiu
v Brettheater vo Viedni. V r. 2008 – 2012 sa pravidelne
zúčastňovala zahraničných seminárov a workshopov
pod vedením ruského režiséra a pedagóga
prof. Dr. Jurija Alschitza (EACT, Aktzent Berlin).
V septembri 2012 sa aktívne zúčastnila na Methodika
Cyprus 2012 – International Festival of Theatre Trainings
Method, v ateliéri kolumbijského režiséra A. G. Puché.
Od roku 2009 pedagogicky vedie divadelné workshopy
pre občianske združenie Divé maky a tiež pravidelne
režíruje divadelné inscenácie pre festival rómskej
kultúry Cigánsky bašavel. V roku 2011 pracovala ako
dramaturgička 4. Medzinárodného festivalu bratov
Grimmovcov v Bratislavskom bábkovom divadle.
Režijne spolupracovala s BBD a s Divadlom LUDUS.
Studied puppet directing and dramaturgy at
prof. J. Uličianskeho on KBT VŠMU. At present
she continues her study to finish as PhD. In 2008
she completed a Autumn academy in Brettheater
Viena. 2008-2012 she periodically participated on
international seminars and workshops led by Russian
director and pedagogue prof. Dr. Jurij Alschitz
(EACT Entreakt Berlin). In September 2012 she
participated on Methodika Cyprus 2012 – International
Festival of Theatre Trainings Method, at A. G. Puché,
Columbian directors studio. From the 2009 she is
leading theatre workshops for civic association Divé
maky and regularly directing theatre productions
for festival of gipsy culture „Cigánsky bašavel.
In 2011 she worked as head of dramaturgy of 4
international festival brothers Grimmes in Bratislava
puppet theatre. Co­‑directing with BBD and LUDUS.
Jiří Adámek
Vyštudoval réžiu na KALD DAMU v Prahe. Po množstve
experimentálnych bábkových projektov a projektov
sice­‑specific vytvoril originálny typ hudobného
divadla, v ktorom spája hudobne komponovanú
štruktúru, štylizované herectvo a predovšetkým
prístup k jazyku (fragmentáciu či rytmiku slov, hru
s poloabstraktnými zhlukmi slabík a hlások). V svojich
hudobno­‑divadelných projektoch pôsobí Adámek
nielen ako režisér, ale aj ako autor libreta alebo hudby.
Graduated as a director at KALD DAMU in Prague.
After many of experimental puppet projects
and „sice­‑specific“ projects, he created the
original tipe of musical theatre, in which he links
musically composed structure, stylized acting
and mostly access to language(fragmentation
and rhythm of words, game with semi­‑abstract
clusters, syllables and phonemes). Adámek is
in his music theatre projects not only a director,
but also as composer(libretto, music)
Pavla Dombrovská
Autorka, režisérka, herečka a principálka divadla,
hlavná hybná sila celého líšeňského divadelného
diania. Pavla Dombrovská je ovplyvnená
štúdiom divadelnej vedy na FF MU v Brne,
profesorom Srbom a prácou v Štúdiu Dom Evy
Tálskej, kde sa stretla s ďalším zakladajúcim
členom divadla Líšeň Luďkom Vémolom.
Author, director, actor and theatre principal, main
element of whole Líšeň theatre. Pavla Dombrovská
is affected by theatre science study at FFMU
in Brno, professor Srb and work in Dom Evy
Tálskej Studio, where she met another founding
member of theatre Líšeň, Luďek Vémola.
Adriana Kubištová Máčiková
Po neabsolvovaní bilingválneho slovensko­
‑španielskeho gymnázia v Nitre, ako­‑tak absolvovala
konzervatórium v Bratislave a štúdium herectva na
KALD DAMU v Prahe. Je držiteľkou významnej hereckej
ceny Reflexu za postavu Varie v inscenácii Idiot.
Spolupracuje s divadlom Koňa a motora. Divadlo sa
snaží robiť s radosťou, chuťou, nasadením, invenciou,
humorom, pre deti aj dospelých a za veľa peňazí.
After finishing Bilingual Slovak – Spanish gymnasium
in Nitra, she completed conservatory in Bratislava
and acting at KALD DAMU in Prague. She received
a prestigious Reflex award for acting for Varie
character in Idiot. She works with Horse and
motor touring theatre. She is trying to do theatre
with joy, pleasure, deployment, invention, humor
for kids and adults.and for lots of money.
Peter Palík
Vyštudoval Divadelnú fakultu VŠMU v Bratislave,
odbor bábkarská réžia a dramaturgia. Spolupracuje
s amatérskymi i profesionálnymi divadlami ako
dramaturg (napr. BD Žilina), režisér (napr. ŠBD
Bratislava, BD Žilina, „A“ a Shanti v Prievidzi,
KBT VŠMU v Bratisave), je pedagógom réžie na
KBT VŠMU v Bratislave. Od roku 2005 pôsobí ako
režisér aj v Slovenskom rozhlase. Ako spisovateľ
sa venuje dramatickej i prozaickej tvorbe pre deti.
Studied Theatre faculty VŠMU in Bratislava, puppetry
directing and dramaturgy. He is cooperating
with amateur and professional theatres as
dramaturge (BD Žilina), director (ŠBD Bratislava,
BD Žilina, „A“ a Shanti in Prievidza, KBT VŠMU
in Bratislava) also educator for directing at KBT
VŠMU in Bratislava. From 2005 he works as
a director for „Slovenský rozhlas“. And jet he
writes a dramatic and prosaic works for children.
Milada Boráros
V úlohe autor­‑režisér sa ocitá len príležitostne. Jej
pôvodným povolaním je dramatická výchova. Občas
pracuje aj ako výtvarník. Manželstvo s bábkovým
scénografom Szilárdom Borárosom jej otvorilo
možnosť spoločnej tvorby, ktoré by bolo škoda
nevyužiť, a tak okrem Cirkusu Dobronka má ich
Tvorivá dielňa Magamura vo vrecku ešte ďalšie
dve spoločné autorské predstavenia a mnoho
obľúbených kultúrnych a spoločenských podujatí.
Milada Boráros directs only occasionally. Her original
occupation is dramatic education. Sometimes
works as a stage designer. The marriage with
puppet stage designer Szilárd Boráros gave her
the opportunity to work together, it would be pity
not to us it. Part of Circus Dobronka has their
artistic duo Magamura another two productions in
its sleave and many cultural and social events.
Matija Solce
Narodil sa 2. 6. 1981 v Slovinsku. Muzikant, bábkar,
herec aj režisér, profesor bábkovej tvorby, organizátor
festivalov a aktivista. Matija Solce momentálne
obhajuje doktorát z alternatívneho divadla
a bábkarskej tvorby na Pražskej divadelnej akadémii
(DAMU), na tému „hudobná perspektíva bábkového
divadla“. V svojej tvorbe spája hudbu a divadlo. Jeho
koncerty sa veľmi často „vyvinú“ na interaktívne
predstavenia, alebo bábkové predstavenia sa stanú
hudobnou skladbou. S akordeónom a kufrom plným
bábok cestuje po svete, vyhľadávajúc miesta tak
extrémne ako napríklad väznice, ashramy, spálne
ľudí alebo veľké haly medzinárodných festivalov.
Do dnešného dňa bol ocenený viac ako 20 krát.
Born 2. 6. 1981 in Slovenia. Musician, puppeteer,
actor and director as well as puppetry proffesor,
festival organiser and activist, Matija Solce is
currently undertaking his doctoral studies in
Alternative Theatre and Puppetry at the Prague
theatre academy (DAMU), on the theme of „The
musical perspective of puppet theatre“. In his works
he closely connects music and theatre, and
therefore his concerts often turn into interactive
theatre performances, or his puppet shows become
musical compositions. With his accordion and
suitcase full of puppets he travelled the globe,
experiencing venues as extreme as prisons, ashrams,
people’s bedrooms or big halls of international
festivals. So far he was awarded over 20 times.
Ľubomír Piktor
Narodil sa v roku 1960 v Bratislave a v šesťnástich
rokoch sa rozhodol využiť vrodenú mlčanlivosť a dal
sa na pantomímu. Neprehovoril v predstaveniach
divadielka pantomímy Pomimo v Bratislave ani
v Bábkovom divadle v Banskej Bystrici. Jeho
pedagógom na KALD DAMU sa stal mím Ctibor
Turba a tak neprehovoril ani v súbore Alfréd
a spol., v Divadle na zábradlí, ani v Ústrednom
„loutkovom“ divadle v Prahe, ani v Štátnom
bábkovom divadle v Bratislave. V roku 1990 založil
s manželkou nezávislé Divadlo PIKI, kde je však
v dôsledku nedostatku hercov nútený aj hovoriť!
Born in 1960 in Bratislava. As he was 16 years old,
he decided to exploit „congenital coyness“ and
put on a pantomime. He was not talking during
his shows, his theatre of pantomime Pomimo in
Bratislava, puppetry theatre in Banská Bystrica. His
pedagogue at KALD DAMU was Ctibor Turba so he
kept silent even in Alfréd a spol. Team, in Divadlo
na zábradlí, or „Puppet“ theatre in Prague, national
puppet theatre in Bratislava. In 1990 he and his
wife founded independent theatre PIKI, where for
the shortage of actors, he is forced to speak!
Lukáš Pavlikovský
Je študentom tretieho ročníka odboru Bábkarska
réžia a dramaturgia na KBT VŠMU v Bratislave.
Inscenécia hry Jozefa Mokoša – Jánošík? Jánošík!
Jánošík. je jeho bakalárskou absolventskou
prácou a zároveň režijnou prvotinou.
Third year study a puppetry directing and
dramaturgy at KBT VŠMU in Bratislava. Jozef
Mokoš production Jánošík? Jánošík! Jánošík.
is his graduate work and directing debut.
Martyna Majewska
Absolventka PWST Vroclav, divadelná a filmová
režisérka, scenáristka, pedagóg. Patrí
medzi najvýraznejších tvorcov najmladšej
generácie poľskej alternatívnej divadelnej
scény. Jej predstavenie: „Pasja cała ta
chujowa piosenka aktorska“: získala Grand
Prix Nurtu OFF na 32. PPA vo Vroclavi.
Graduate of PWST Wroclaw, theatre and film
director, script writer, pedagogue. She is one
of the most visual authors youngest generation
polish alternative theatre scene. Her performance
„Pasja: cala ta chujowa piosenka aktorska“ won
Grand Prix Nurtu OFF na 32. PPA in Wroclaw.
Jiří Havelka
Je divadelný režisér, dramatik, herec, moderátor
rôznych TV relácií, bol jedným zo zakladateľov
Stanice O, dnes televízie Óčko, občianskeho
združenia JSAF, ktoré organizuje Medzinárodný
festival dokumentárnych filmov Jihlava. Po
gymnáziu vyštudoval réžiu na KALD DAMU
v Prahe. Počas vysokoškolského štúdia začal hrať
a režírovať na malej scéne Ypsilonky. Je jedným
z členov kabaretného divadla VOSTO5, ktoré sa
preslávilo otvorenými tvarmi autorských inscenácií,
ktorých základom je improvizácia. V roku 2007
získal Cenu Alfréda Radoka ako talent roku.
Is theatre director, play writer, actor, host of many
different TV shows, he is one of the founders of
O Station, today s TV Óčko, citizen association JSAF,
which organises International festival documentary
movies Jihlava. After finishing gymnasium he
completed directing study at KALD DAMU in
Prague. During the university study he started to
do acting and directing on small stage Ypsilonky.
He is one of members cabaret theatre VOSTO5,
that became famous by open forms self author
productions based on improvisation. In 2007 he
obtained Alfréd Radok award for talent of the year.
Katarína Aulitisová
Narodila sa v roku 1964 a od malička rada rapotala
a mlela jazykom. Aj preto už ako dieťa „rapotala“
na amatérskom javisku, neskôr na KALD DAMU
v Prahe, v divadle DRAK v Hradci Králové, v Štátnom
bábkovom divadle v Bratislave. A keďže v štátom
dotovaných divadlách musela často držať jazyk
za zubami, rozhodla sa v roku 1990 založiť spolu
s manželom Ľ. Piktorom súkromné divadlo PIKI.
V ňom naplno rozvinula svoju slovnú zásobu
i na papieri a upravila a zdramatizovala literárne
diela slovenských aj zahraničných autorov
Was born in 1964. She was a chatterbox from the
small child. That is because she „chatterboxed“
on amateur stage at KALD DAMU in Prague,
Drak theatre in Hradec Králové, National puppet
theatre in Bratislava. In that she had to keep the
tongue behind her teeth, she decided to start
up with her husband Ľ. Piktor private theatre
PIKI in 1990. In that theatre she developed
her vocabulary even on paper and dramatised
literary works of Slovak and foreign authors.
Petra Tejnorová
Absolvovala réžiu na divadelnej fakulte AMU
v Prahe a dlhodobo sa venuje autorskému
divadlu. Jej alternatívne predstavenia sú
dokumentárnymi sondami, ktoré sa pokúšajú
odkryť vnútornosti tabuizovaných, zabúdaných
a pálčivých spoločenských tém. Skúma rôzne
možnosti vzťahu medzi hercom a divákom,
hľadá novú úlohu divadla v súčasnom svete,
experimentuje s fyzickým a dokumentárnym
divadlom, divadelnými konvenciami.
Finished directing on theatre faculty AMU in
Prague and is dedicates to authors theatre. Her
alternative shows are documentary probes that
are trying to show the flesh of tabooed, forgotten
and sensitive subjects. Examines various options
between actor and audience, looking for new role
of theatre in today world, experiments with phisycal
and documentary theatre, theatre conventions.
Program festivalu | The Festival Program
Pondelok | Monday 9. Jún | 9th June 2014
10:00, ST
SDKSvN, SK
Š. Spišák a kol. | Š.
Spišák and team
Tri prasiatka | Three little pigs
Réžia | Directed by: Š. Spišák
55’ | 7+
17:00, S
Mim­‑duo „Next Step“, UA
N.Kozel, N. Huc
„ZVESŤ“ | „Novelty“
Réžia, hrajú | Acting,
directing: N. Kozel, N.Huc
40’ | 15+
21:00, MT
Divadlo Líšeň, Brno, CZ
P. Dombrovská, A. Politkovská
– Russian Dairy
Putin lyžuje | Putin is skying
Réžia | Director: P. Dombrovská
60’ | 15+
11:00, VS
KBT VŠMU, Bratislava, SK
N. Uherová
Janko Hraško, Palculienka
| Janko Hraško, Thumbelina
Réžia | Directed by: N. Uherová
40’ | 3+
18:00, INF
Ring voľný (Diskusia)
| Ring Free (Discussion)
16:00, VS
KALD DAMU, Praha, CZ
V. Havel
Antikódy | Anticodes
Réžia | Directed by: J. Adámek
30’ | 15+
19:00, ST
SDKSvN, SK
Lars von Trier, Ch. Lollike
Dogville
Réžia | Directed by: Š. Spišák
90’ | 18+
22:30, VS
KBT VŠMU, Bratislava, SK
V. Sigarev
Čierne mlieko alebo Kedy
ide vlak? | Black milk or
When is the train coming?
Réžia | Directed by: A.
Máčiková Kubištová
60’ | 15+
18:45, ST
Otvorenie festivalu
| Opening Ceremony
Utorok | Thuesday | 10. jún | 10th June 2014
9:30, VS
KBT VŠMU, Bratislava, SK
V. Oravský, K. P. Larsen
Vtákoviny | Follies
Réžia | Directed by: N. Uherová
50’ | 10+
10:30, ST
KBT VŠMU, Bratislava, SK
Ja, Don Quijote!
| I, Don Quijote!
Réžia | Directed by: P. Palík
70’ | 12+
14:00, VS
Mesebolt Bábszínház,
Szombathely, HU
M. Boráros
Cirkus Dobronka
| The Circus Dobronka
Réžia | Directed by: M. Boráros
60’ | 5+
15:00, INF
Ring voľný (Diskusia)
| Ring Free (Discussion)
16:00, ST
Divadlo z Pasáže, B. Bystrica, SK
B. Brecht­‑Š. Spišák
Dobrý človek zo Sečuanu
| Good man from the Sichuan
Réžia | Directed by: Š. Spišák
60’ | 15+
17:00, S
Teatro Matita
M.Solce a S.E. Brown
Pavliha Revival
Réžia | Directed by:
M.Solce a S.E. Brown
45’ | 15+
18:00, INF
Recepcia | Reception
19:00, VS
KBT VŠMU, Bratislava, SK
Len nech je to zdravé
| Just let it be healthy
Pedagogické vedenie
| Pedagogical lead:
Ľ. Piktor, M. Plachá
30’ | 15+
21:00, ST
KBT VŠMU, Bratislava, SK
J. Mokoš
Jánošík? Jánošík! Jánošík.
| Jánošík? Jánošík! Jánošík.
Réžia | Directed by: L. Pavlikovský
90’ | 15+
22:00, S (Off program)
Music trio concert
NE:BO:DAJ
Jana Ambrózová, Julo
Fujak, Andrej Plešťinský
Streda | Wednesday 11. Jún | 11 th June 2014
11:00, ST
Vroclavské bábkové
divadlo, Vroclav, PL
M. Majewska
Fľak | Stain
Réžia | Directed by: M. Majewska
60’ | 3+
14:00, VS
Divadlo Drak, Hradec Králové, CZ
Posledný trik Georgesa Méliésa
| Last trick of Georges Méliés
Réžia | Directed by: J. Havelka,
50’ | 7+
15:00, S (Off program)
DS Slúchadlo, DS
ZASESMELENDVE
E. Ionesco
Nosorožec | Rhinoceros
Réžia | Directed by: Šimon Spišák
40’ | 12+
18:00, S
Teatro Matita
Pozor los! | Watch out Elk!
Réžia | Directed by: Matija Solce
45’ | 7+
19:00, VS
KBT VŠMU, Bratislava, SK
A. Veteranyi
Prečo sa dieťa varí v kaši
| Why child cooks in the mash
Réžia | Directed by: K. Aulitisová,
45’ | 15+
20:00, ST
KALD DAMU, Praha, CZ
J.Dark, P. Tejnorová a kol.
| J. Dark, P. Tejnorová and team
J. Sinclair: Umenie braku
on air | Art of trash on air
60’ | 15+
21.00, INF
Ring voľný (Diskusia)
| Ring Free (Discussion)
ST – Štúdio Tatra SDKSvN
| Studio Tatra SDKSvN
VS – Veľká sála SDKSvN
| Main stage SDKSvN
S – Študovňa SDKSvN
| „Study“ SDKSvN
MT – Mestská tržnica – stan
| City Market – Tent
INF – Infocentrum | Info center
cestovná kancelária
Vydalo Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Zodpovedný redaktor: Ondrej Spišák
Zostavila: Veronika Gabčíková
Úprava anglických textov: Miloš Kusenda
Výtvarný návrh obálky: Karel Czech
Sadzba a grafický dizajn: Peter Jánsky
Tlač: ARS Spektrum, s.r.o.
© 2014
Download

stiahni tu - Staré Divadlo Karola Spišáka v Nitre