Published by Slovak House
March 2012
Hoci sa zima ešte nechce s nami
rozlúčiť, v povetrí cítiť, že jar je
nablízku. Kiežby s týmto ročným obdobím ožili aj naše vzťahy a nadobudli
dôstojnú formu priateľstva a ľudskosti.
Veríme, že naše periodikum
vám opäť prinesie rozptýlenie a veľa
informácii na ktoré už netrpezlivo
čakáte.
Redakčná rada želá všetkým
svojim čitateľom príjemné a požehnané
veľkonočné sviatky.
SUBSCRIPTION CAMPAIGN
FOR THE KANADSKÝ SLOVÁK
THE CANADIAN SLOVAK
NEWSPAPER
On March 5, 2012 The
Canadian Slovak - the only Slovak weekly newspaper in North
America – will mark its 70th anniversary. The print newspaper
and website
(www.kanadskyslovak.ca) provide noteworthy information
and communication to Slovaks
in Canada and abroad. Since the
publication of the first issue in
1942, the newspaper has received many awards in
Vydáva Slovenský Dom
Marec 2012
Although winter still does not
want us to leave, in the air we could
feel that spring is near. If only this
season would stir our relationship into
a decent form of friendship and humanity.
We believe that our journal
will again bring you entertainment and
information on which you eagerly
waiting.
Editorial Board wishes to all
its readers a pleasant and blessed
Easter.
Canada and Slovakia. Most recently, in October 2011, the
Lieutenant Governor of Ontario,
the Honourable David C. Onley
presented to Julius Behul the
award from the National Ethnic
Press and Media Council of
Canada in the category: Newspapers – “For Best Editorial/Free Expression/Concept
and Visual Presentation”.
To commemorate this
milestone anniversary, I would
like to invite individuals and
families to subscribe to The Canadian Slovak newspaper.
5. marca 2012
Kanadský Slovák – jediný
slovenský týždenník v Severnej
Amerike – si pripomenie 70.
výročie svojho vydania. Tlačená
verzia novín a ich internetová
stránka
(www.kanadskyslovak.ca )
poskytujú pozoruhodné
informácie a komunikáciu
medzi Slovákmi v Kanade aj
v zahraničí. Od vydania prvého
čísla v roku 1942, noviny
získali mnohé ocenenia
v Kanade a na Slovensku.
Najnovšie ocenenie udelil
Júliusovi Behúlovi v októbri
2011 Guvernér provincie
Ontário, the Honourable David
C. Onley cenu National Ethnic
Press and Media Council
v kategórii: Noviny – „For Best
Editorial / Free Expression /
Concept and visual
Presentation“. Pri oslave tohto
mimoriadneho výročia, chcela
by som vyzvať
jednotlivcov aj rodiny, aby si
predplatili noviny Kanadský
Slovák. Okrem príjmov za
reklamy a dary, predplatenie
novín je dôležité pre ich
finančnú životaschopnosť.
Ročné predplatné pre Kanadu je
len 65 dolárov (je to menej než
1,40 dolárov za číslo). Ďalšia
možnosť je prihlásiť sa k
odberu e-novín čo je ročne 40
dolárov. Prihláška na predplatné
pre e-noviny ako aj pre tlačové
vydanie nájdete na internetovej
stránke Kanadského Slováka
( www.kanadskyslovak.ca).
Spoločným úsilím
každého z nás dokážeme
zabezpečiť kultúrne
a spoločenské dedičstvo ktoré
Kanadský Slovák predstavuje
pre súčasné a budúce generácie
Slovákov v Kanade.
Mary Ann (Hačková) Doucette
President, Canadian Slovak League
predsedníčka Kanadskej
slovenskej ligy
KANADSKY SLOVAK
CELEBRATES
At the beginning of
March this year (2012), Kanadsky Slovak celebrated 70
years of its continuous pioneering mission in the Slovak diaspora, known to close observers
as the only Slovak weekly currently published in North America with a fitting motto: For
God, Nation and Slovakia.Kanadsky Slovak was
launched in Montreal on March
5, 1942 in the midst of the
Second World War and an unstable political situation devastating to the Slovak national
causes, as the official organ of
the leading patriotic
benefit organization the Canadian Slovak League. Originally
it was published on 10 newspaper-size pages mostly
in the Slovak language, with
a supplement called Slovenka
devoted to the younger generation.
In the tenth year of its publication in Montreal, Kanadsky Slovak moved to
Winnipeg to its own
printery at 392 Logan
Avenue. However, in 1958
the printery in Winnipeg
was sold and Kanadsky
Slovak moved to Toronto
where it has been published ever since, presently
on 12 tabloid-size pages
and in two languages, Slovak and English, with a
traditional Christmas issue
printed in full colour on
44 pages.
As is the case of similar
ethnic periodicals exposed
to the ever-present threat of
assimilation and alienation,
and in our case to inherited
negligence and indifference, Kanadsky Slovak
managed successfully to
navigate through numerous
publishing obstacles and
difficulties including technical, linguistic and internal changes.
Slovensky Montreal
Besides advertising revenues
and donations, subscriptions to
the newspaper are critical for its
financial viability.
The subscription rate in Canada
for the print newspaper is only
$65.00 per year (less than $1.40
per issue). Another option is to
subscribe to the e-newspaper
at $40.00 per year. The subscription forms for the enewspaper as well as the print
version are available on the
website
( www.kanadskyslovak.ca).
Let’s work together to preserve
the legacy of The Canadian
Slovak newspaper for current
and future generations of Slovaks in Canada.
Over the past 70 years of
the existence of Kanadsky
Slovak, several wellqualified individuals have
held the editorial post of
the newspaper.
2
May the Almighty grant to Kanadsky Slovak many more years
to be an inspiring and unifying
force for Slovaks living in Canada and abroad.
Stefan Hreha,
Kanadsky Slovak
KANADSKÝ SLOVÁK
JUBILUJE!
Začiatkom marca t.r. dovršil 70
rokov svojho apoštolátu
v slovenskej diaspóre
zainteresovaným známy, ako už
ojedinelý slovenský týždenník
vychádzajúci v severnej
Amerike s heslom: Za Boha,
národ a Slovensko.
Narodil sa 5. marca 1942
v Montreale, úprostred Druhej
svetovej vojny, rozvrátnej
politickej situácie neprajnej
Slovákom od rodu, ako úradný
orgán Kanadskej slovenskej
ligy, vrcholnej fraternalistickej
svojpomocnej organizácie,
národno-slovenskej orientácie.
Vychádzal z tlačiarne Verdun
Printing na 10 stranách
novinovej veľkosti
v slovenskom jazyku.
V desiatom roku svojho života,
presťahoval sa z Montrealu do
Winnipegu do svojej vlastnej
tračiarne na 392 Legan Avenue.
Po odpredaju tlačiarne vo
Winnipegu v roku 1958,
Kanadský Slovák sa
presťahoval do Toronta, odkiaľ
dodnes vychádza na 12 stranách
tabloidového formátu v dvoch
jazykoch – slovenskom
a anglickom, už s tradičným
farebným vianočným číslom na
46 stranách.
Ako iné periodiká i Kanadský
Slovák, vychádzajúci
v asimilačnom mori, do nemalej
viery aj slovenskej dedičnej
nedbalosti, prežil paralelné
vydavateľské problémy, ktoré
obyčajne sprevádzajú
emigrantské noviny, ako aj
neodvrátne technické, jazykové
a vnútorné zmeny. Pri novinách
sa vystriedalo niekoľko
redaktorov.
Každý z nich v novinách
zanechal stopu svojej tvorivej
osobnosti a svojho rozmerného
politického kréda. Zo
známejších redaktorov sú
František Kvetan, Štefan
Reištetter, Marián Jankovský
a iní. Prvým, zakladajúcim
redaktorom bol Štefan Hreha
a predsedom Tlačového výboru
Pavol Blaho.
Terajším redaktorom, už vyše
15 rokov, je Julius Behul,
nositeľ niekoľkých odmien
a predsedom redakčnej rady
Prof. Stanislav Kirschbaum.
Daj Bože, aby Kanadský Slovák
ešte mnoho plodných rokov
shrieval srdcia svojeti žijúcej
v zahraničí.
sh
Okrúhle
výročie.
Až včera večer som sa
dozvedela zaujímavú správu, či
skôr informáciu o tom, že môj
dlhoročný priateľ slávi v tieto
dní významné životné jubileum.
Keďže je to ON, niet čo tajiť.
Má práve 7O rokov.
Odkedy mi pamäť siaha
viem, že som nesmierne
škodoradostná a doslova
mi až poskočilo srdce nad
tým, že niekto z môjho
blízkeho okolia je starší
než ja.
Oslávenca, ktorý je môj
blízky priateľ poznám už
vyše dvadsať rokov. Temer
jedno polstoročie býval
v Montreale a neskôr,
vlastne ani neviem prečo sa
odsťahoval do Toronta.
Zrejme mu nevonial
francúzsky jazyk. Hoci sa
narodil v Kanade, veľmi
dobre, pekne a čisto hovorí
po slovensky, no
v poslednom čase sa začal
trochu viac orientovať na
angličtinu. Odkedy sme si
s priateľom padli do oka,
vzájomne sa navštevujeme.
On prichádza ku mne
takmer pravidelne,
obyčajne každý utorok, no
ak vlaky z Toronta
meškajú, jeho návšteva sa
trochu oneskorí.
Veľmi dobre si rozumieme.
Je to mimoriadne
inteligentný Pán, s ktorým
môžete rozprávať na
všetky možné témy. Či už
začnete politikou,
históriou, športom, vo
všetkom je doma. Vždy si
rád vypočuje moje bežné
denné príbehy a dokonca
Slovensky Montreal
Among the better known editors
were Frantisek Kvetan, Stefan
Reistetter and Marian Jankovsky and the administrators
Mary Kvetan and Pauline
Hreha. The founding editor of
Kanadsky Slovak was Stefan
Hreha and the first President of
the Press Committee was Pavol
Blaho. The present editor, for
over 15 years, is Julo Behul, recipient of several awards, and
the Chairman of the Editorial
Board is Professor Stanislav J.
Kirschbaum.
3
Milý Kanadský Slovák !
Prianie krátke a reč prostá.
DOŽI DO STA.
Tvoja Bea
Na „Titanicu“
bolo veselo.
Asi takto by sa dal
zhodnotiť vianočný obed, ktorý
už tradične pripravila Kanadská
slovenská Liga (KSL)
v Montreale. Tento sa ako po
iné roky konal pod kostolom sv.
Cyrila a Metoda 4. decembra
2011. Vedenie KSL na čele s jej
predsedníčkou pani Lýdiou
Matusky pripravilo opäť nielen
pre svojich členov, ale aj pre
všetkých Slovákov a ich
priateľov mimoriadne chutný
domáci obed na ktorý sa každý
montrealsky Slovák teší skoro
celý rok.
Aj tohto roku bola
atmosféra podujatia veľmi
príjemná a rodinná. Svojou
účasťou náš obed poctil aj
mimoriadný a splnomocnený
veľvyslanec Slovenskej
republiky v Ottawe pán Milan
Kolár s manželkou Soňou ,
honorárny konzul slovenskej
republiky v Montreale pán
Dezider Michaletz s manželkou
Dankou.
Medzi vzácnymi hosťami
nechýbala ani predsedníčka
Kanadskej slovenskej Ligy pani
Mary Doucette Hačková.
Predvianočnú náladu nám
v tento deň spríjemnila aj
operná speváčka pani Mária
Adamcová. Nieleže svojim
príjemným hlasom pozdvihla
náladu všetkých zúčastnených,
ale ich aj vyprovokovala k
improvizácii mnohých
populárnych ľudových
pesničiek.
Asi nikto z nás si
v tomto momente neuvedomil
tvrdú realitu našich dní, kedy
nad existenciou slovenského
kostola v Montreale visí veľmi
nízko Damoklov meč. Všetci sa
právom obávame, aby stretnutie
na spomínanej pôde nebolo
posledné.
Treba nám len dúfať, že
náš slovenský „Titanic“
nenarazí na tvrdý ľadovec,
ale šťastne dopláva do
prístavu a prežije.
BJ
Slovensky Montreal
ma často žiada, aby som mu ich
napísala, vraj ich chce
prerozpávať svojim známym.
Pretože cesta z Toronta a späť
nie je najlacnejšia, rozhodli sme
sa viac korešpondovať. Niekedy
má k mojim témam, či nápadom
výhrady, vraj mám príliš
radikálne názory, no ja ho
z úcty k veku rešpektujem
a snažím sa krotiť sled mojich
myšlienok.
Môj kamarát bol svojho
času veľmi bohatý a hlavne
populárny. Chýr o jeho
úspechoch sa niesol celou
Kanadou. Požíval dôveru
a hlavne sympatie mnohých
slovenských emigrantov.
Dnes je veľmi smutný z toho, že
veľa jeho priateľov
a prívržencov už spí spánkom
pokoja a tí, ktorí mu ostali akosi
zabúdajú, že existuje a nemyslia
na dávne priateľstva. Veľmi
často sa mi sťažuje, že ho známi
už tak často nepozývajú na
návštevy ako kedysi. On sa
naopak cíti veľmi pri sile a
s enormným množstvom
energie.
Je to naozaj veľká
škoda, lebo môj priateľ si
dokáže získať priazeň a
sympatie veľmi rýchlo. Tí,
ktorí ho dôverne poznajú vedia,
že život v jeho prítomnosti je
oveľa bohatší.No, ale aby som
konečne prišla ku koreňu veci
a nezabudla na pôvodný zámer.
Býva viac než dobrým zvykom
k významným životným
jubileám želať priateľom a
zmámym všetko najlepšie. Preto
chcem aj ja prispieť svojou
troškou do mlyna a zaželať
môjmu priateľovi to, žo si určite
želá aj on sám.
4
Väčšina z nás tento
slovenský popevok asi pozná
a mne vhupol do hlavy práve
vtedy, keď som márne hľadala
bábovkovú formu na pečenie.
I keď mi to dlhšie trvalo, moja
starnúca pamäť „zapracovala“
a zavolala som svojej priateľke
Milke. Či si reku nespomína,
keď som jej minulý rok
priniesla k narodeninám tortu
s formou. Po chvíli sa Milka
rozpamätala na tortu ale nie na
formu. Nedala som sa odradiť.
Či by predsa len nepohľadala
niekde v špajzi, pípla som
prosebne. „Ach, nechci to teraz
odo mňa, pripravujem
garážový sale“, znela
nekompromisná odpoveď.
V akejsi podvedomej
predtuche som sa dostavila na
garáž sale a hneď zrána. Moja
predtucha ma neklamala.
Bábovková forma sa na
mňa usmievala medzi inými
harampádiami hneď prvá
z radu. Vyhandlovala som ju za
3 doláre. Ale stálo to zato. Bola
stále ako nová! Priatelíme sa
stále. Predsa nie je pekné
niekomu pripomínať, že má
slabú pamäť a tobôž nie
priateľke. A už vonkoncom nie
upodozrievať blízku i menej
blízku osobu z prestupenia
siedmeho božieho prikázania
NEPOKRADNEŠ!
Nedávno som bola na
návšteve. Vedľa mňa sedela
Matylda v mojich papučiach,
ktoré som jej dala na nohy
minulú zimu keď bola ona
u mňa na návšteve. Tvárila som
sa, že mi to nevadí,
ale závistlivo som
poškuľovala po mojich teplých
papučiach v nádeji, že aspoň
spolovice také teplé nájdem
v obchode po zimných
výpredajoch.
Keď sa u mňa objavil
priateľ a mával mi pred očami
s knižkou, ktorú som mu
požičala pred pár mesiacmi,
bola som úplne dojatá.
No ešte viac, keď
prehlásil: „Uvidíš,
budeš nadšená, ale
nezabudni mi ju vrátiť, lebo
už na ňu čakajú ďalší.“
Premohlo ma také dojatie, že by
som najradšej kopla do dverí
alebo sa rozplakala. Silné
emócie nejako prejaviť musíš!
Keď ma emócie prešli zašala
som konať.
Dala som si natlačiť Ex Libris
a nalepila ich do všetkých
mojich knižiek. Okrem môjho
mena je tam výrazným písmom
natlačené: „Kto túto knihu
ukradne, nech mu ruka
odpadne.“ Ale ako to bude
s označením ostatného môjho
vlastníctva, musím ešte
popremýšľať.
Zlatá rybka.
Uhádli ste, vážení. Veď
túto Puškinovú rozprávku pozná
už desiatky rokov každé malé
decko a každý dospelý sníva
o tom, že ju raz chytí. Tento
vysnívaný „kus“ sa podarilo
uloviť aj divadelnej skupine
„PRIADKY“ z Montrealu.
V sobotu 18. februára sa v hale
pod slovenským kostolom
predstavili slovenskému publiku
s naivnou hrou nesúcou
spomínaný titul.
Scénaristka a režisérka dala
hre jednoznačne politicky
podtext . Všetci učinkujúci
sa predstavili vo veľmi
dobrom svetle a predviedli
divákom svoje schopností
a herecké umenie.
Lebo som si všimla, že mi
chýbajú aj nejaké lyžičky ba
aj spony do vlasov. A moja
priateľka Matylda mi povedala,
že okrem Alzheimera je
v poslednom čase aj veľmi
rozšírená kleptománia.
Preto vážení, musíme
spoločnými silami začať
bojovať napr. Utvorením
klubov, kde sa budeme stretávať
a vyznávať svoje hriechy
vedomé i nevedomé. Či už to
budú krádeže alebo
kleptománia.
Slovensky Montreal
U nás taká obyčaj –
sekeru si požičaj
H.B.
5
Veľká vďaka patrí aj našej
mecenáške, vysokoctenej JUDr.
Eve Petras, riaditeľke „ la
Maison Slovaque“, ktorá nás
dlhé roky nielen morálne
podporuje, ale poskytuje nám
vďaka vyššie spomínanej
organizácii aj finančnú pomoc,
umožňujúcu skupine naďalej
existovať.
Riaditeľka divadelnej skupiny,
Zdenka Pavlík ďakuje aj
všetkým stálym a verným
divákom za ich aktívne účasti
na predstaveniach.
To optimistické slovo
„dovidenia“, ktoré v závere
odznelo nám dáva nádej, že sa
budeme môcť ešte dlho
stretávať v hale pod slovenským
kostolom.
dd.
Vedenie skupiny „PRIADKY“
sa chce touto cestou poďakovať
všetkým tým, ktorí mali veľký
podiel na zdarnom priebehu
tohto predstavenia. Okrem
všetkých učinkujúcich sú to aj
ľudia zo zákulisia, bez pomoci
a spolupráce ktorých by bol
aplauz oveľa slabší. Je to
v prvom rade náš dlhoročný
spolupracovník, zvukár Rudolf
Šrámko a ako obyčajne naše
vždy prítomné pomocníčky
Marta Fuska a Betty Valenta.
LITERÁRNY
VEČIEROK
S radosťou oznamujeme
širokej slovenskej komunite
v Montreale, že 14. apríla
o 19. hod. sa bude konať v hale
Slovenského kostola na 7171
2nd Ave.(roh Jean Talon a 2nd
Ave.) literárny večierok so
slovenským spisovateľom Iljom
Čičvákom, členom The
Writers´ Union of Canada.
Ilja Čičvák je autorom
početných literárnych
prozaických a básnických diel
vydaných nielen v Kanade, ale
aj na Slovensku. Na večierku si
budete môcť vypočuť úryvky
z jeho románov a recitáciu
z jeho ľúbostnej poézie, ako aj
sa zapojiť do priateľskej besedy
s autorom a vymeniť si s ním
Vaše pohľady na slovenskú
literatúru a kultúru
vôbec nielen v Kanade,
ale aj na terajšom
Slovensku.
Ilja Čičvák je tiež známy aj
ako kultúrny organizátor
a šíriteľ slovenskej kultúry
vo svete. V roku 1990
zorganizoval v Bratislave
a Prahe Prvú výstavu
slovenskej literatúry v
Kanade, na ktorej sa
zúčastnilo tridsať sedem
slovenských spisovateľov
z celého slobodného sveta
s osemdesiatimi dielami
ich pôvodnej tvorby.
Najnovšie sa podieľal na
tvorbe novej kanadskej
publikácie Migrating
Memories: Central Europe
in Canada, Literary
Anthology, Vol. I and II,
sponzorovanej The Foreign
Affairs and International
Trade Canada
a distribuovanej do celého
sveta. Publikácia pokrýva
aj Slovensko a jeho vývoj
emigrácie do Kanady ako
aj zrod slovenskej
likteratúry v Kanade. Pre
publikáciu slúžil nielen
ako konzultant, ale figuruje
v nej aj ako autor,
s ukážkami z jeho
rozsiahlej prozaickej
a básnickej tvorby.
Slovensky Montreal
Asi sto návštevníkov sa prišlo
v tento večer pobaviť, zasmiať
i zaspomínať. Divadelné
predstavenie v Montreale poctil
svojou účasťou aj mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec
Slovenskej republiky v Ottawe
pán Milan Kollár a takisto sa ho
zúčastnil aj honorárny konzul
Slovenskej republiky
v Montreale pán Dezider
Michaletz s manželkou
Danielou.
6
Tento literárny večierok je
sponzorfovaný The Writers´
Union of Canada a jej
prostredníctvom
The Canada Council
for the Arts, ako aj
Veľvyslanectvom Slovenskej
republiky v Kanade.
14. APRÍLA O 19. HOD
V KOSTOLNEJ HALE
SV. CYRILA A METODA
7171 2ND AVE.
Linecké orechové rezy
Linecké cesto:
300 g múky, štipka soli, 200 g
masla, 100 g práškového cukru,
citronová kôra, 1 vajíčko
Orechové cesto:
250 g masla, 250 g práškového
cukru, citrónová kôra, 150 g
pomletých orechov, 150 g
múky, 2 lyžice rumu, sneh zo 7
bielkov so štipkou soli.
Maslo s práškovým cukrom
vymiešame do penista, pridáme
rum, citrónovu kôru a po čiastkach múku premiešanú s orechami a tuhý sneh z bielkov.
Tešíme sa na Vašu účasť
VŠETCI STE SRDEČNE
VÍTANÍ!
Relatives of Angela TRAVNICKA
or her daughter
Mary TRAVNICKA (her maiden
name) in Slovakia would like to
contact her or her children
Rudhy, Katerina, Julia, Nancy
and Jan.
If anybody know this family
please contact Honorary Consul
of Slovak Republic
Dezidert Michaletz
at 514-421-2972.
Thank you
Linecké cesto - postup:
Z uvedených surovin vypracujeme mäkké cesto, a uložíme asi
na 2 hodiny do chladničky. Potom vyvaľkáme cesto a dáme ho
na plech vyloženým papierom
na pečenie. Povrch cesta
popíchame vidličkou a na cesto
rovnomerne rozotreme orechové cesto. Pečieme pri 150°C
asi 40 minút.
Poleva:
7 žĺtkov, 300 g práškového
cukru, 2 lyžice rumu.
Žĺtky vyšľaháme s práškovým
cukrom do hustého krému a
primiešame rum. Polevu rozotreme na upečený teplý
koláč a necháme mierne
zaschnuť. Rezy nakrájame,
pokiaľ je mučnik ešte vlažný.
Po zaschnutí polevy
nastriekame na rezy mriežku
z rozpustenej čokolády a ozdobíme polovicou vlašského
orechu.
CVIKLA JE LIEČIVÁ
RASTLINA
Cviklu využívali už v
starovekom lekárstve. Jej
liečivé účinky sa využívajú
pri mnohych problemoch.
Ako si ju pripraviť?
Cviklu môžete variť, piecť,
zavárať, pripraviť si z nej
nápoj alebo nátierku. Varí
sa vcelku so šupkou,
zostane jej tak pôvodná
tmavofi alová farba.
Môžete ju nastrúhať na
hrubšie rezance, pridať k
zeleninovým šalátom a
dochutiť dresingom či
bylinkami. Tiež ju môžete
nakrájanú na kolieska
zapiecť a podávať s kyslou
smotanou, jogurtom a
syrom
Upozornenie !!!
Viac ako 100 ml surovej
cviklovej šťavy môže
vyvolať očistnú reakciu,
nevoľnosť, závrat či
žalúdočné kŕče. Preto ju
treba miešať s mrkvovou
šťavou.
Cviklovo-jablkový
lekvár
Ingrediencie
1 kg cvikle
1 kg jablká
1 kg paradajky (nemusia
byt) vtedy dáme (1,5 kg
cvikle + 1,5 kg jablk)
1,3 kg cukru
Slovensky Montreal
Účasť na tomto literárnom
večierku je zdarma. Večierok
sa bude konať v slovenskej reči
a Slovákom hovoriacim len po
anglicky sa rovnako bude
venovať veľká pozornosť aj
v angličtine.
Účasť na večierku prisľúbil
aj veľvyslanec SR v Kanade.
Akékoľvek ďalšie informácie
môžete dostať od Marty
Fuskovej 514-630-0218).
7
Šalát zo zelenej
fazuľky, cvikly a fety
Ingrediencie
zelená fazuľka,
cvikla,syr feta
malá cibuľa,dijon
horčica ocot z
červeného vína
citrónová šťava,olivový olej
čierne korenie
Postup prípravy
Zelenú fazuľku povaríme
domäkka, zlejeme a necháme
vychladnúť. Rovnako povaríme
cviklu a pokrájame ju na menšie
kúsky. Na dresing si nadrobno
nakrájame menšiu cibuľku a
vymiešame ju s olivovým
olejom, citrónovou šťavou a
octom podľa chuti. Fazuľku,
cviklu a na kocky pokrájanú
fetu v mise zľahka premiešame
s dresingom a dochutíme
mletým čiernym korením. Šalát
chutí dobre aj mierne odležaný
v chladničke.
In reality honey is always
honey.. However, when left in a
cool dark place for a long time
it will do what call "crystallizing" . Never boil honey or put it
in a microwave.. To do so will
kill the enzymes in the honey.
It is found that a mixture
of honey and Cinnamon cures
most diseases. and it can be
used without any side effects.
Today's science says that even
though honey is sweet, if taken
in the right dosage as a medicine, it does not harm diabetic
patients. Weekly World
News,in its issue dated 17 January,1995 has given the following list of diseases that can be
cured by honey and cinnamon:
HEART DISEASES:
Make a paste of honey
and cinnamon powder, apply on
bread, instead of jelly and jam,
and eat it regularly for breakfast. It reduces the cholesterol in
the arteries and saves the patient
from heart attack. Also, those
who have already had an attack,
if they do this process daily,
they are kept miles away from
the next attack. Honey and cinnamon revitalize the arteries
and veins.
ARTHRITIS:
Arthritis patients may
take daily, morning and night,
one cup of hot water with two
spoons of honey and one small
teaspoon of cinnamon powder.
If taken regularly even chronic
arthritis can be cured.
CHOLESTEROL:
CINNAMON
AND
HONEY
Honey is the only food on
the planet that will not spoil or
rot. It will do what some call
turning to sugar.
Two tablespoons of
honey and three teaspoons of
Cinnamon Powder mixed in 16
ounces of tea water, given to a
cholesterol patient, was found to
reduce the level of cholesterol
in the blood by 10 percent
within two hours.
COLDS:
Those suffering from
common or severe colds should
take one tablespoon lukewarm
honey with 1/4 spoon cinnamon
powder daily for three days.
This process will cure most
chronic cough, cold, and clear
the sinuses.
IMMUNE SYSTEM:
Daily use of honey
and cinnamon powder
strengthens the immune
system and protects the
body from bacteria and viral attacks.
Scientists have found that
honey has various vitamins
and iron in large amounts.
SKIN INFECTIONS:
Applying honey
and cinnamon powder in
equal parts on the affected
parts cures eczema, ringworm and all types of skin
infections.
WEIGHT LOSS:
Daily in the morning one half hour before
breakfast on an empty
stomach, and at night before sleeping, drink honey
and cinnamon powder
boiled in one cup of water.
If taken regularly, it reduces the weight of even
the most obese person...
Also, drinking this mixture
regularly does not allow
the fat to accumulate in
the body.
Slovensky Montreal
2 GELFIX alebo želírovací cukor
Postup prípravy
Surovú ocistenú cviklu varíme
asi 1 hod potom pridáme pokrájané neošúpané jablká a
paradajky a varíme asi 15 min.
Potom rozmixujeme a prepasírujeme do získanej zmesi
pridáme cukor a Gelfix v
prípade použitia želírovacieho
cukru dávame len 1 kg cukru
Varíme do zhustnutia horúce
plníme do pohárov, necháme
otvorené po vychladnutí
uzavrieme víčkom.
8
COMMUNITY CALENDAR / KALENDÁR PODUJATÍ
KLUB 55+ SLOVAK BUTTERFLIES
The „Butterflies“ meet usually on the first Thursday of each month. You can join the Klub 55+ just be 55
years old or more. For futher information please call Lydia 514-481-8052, Josie 450-294-3577.
2. ZBOR KANADSKEJ SLOVENSKEJ LIGY v Montreale pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu,
ktorá bude 22. apríla 2012 o 12:30 vo farskej hale sv. Cyrila a Metoda.
FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA oznamuje vám, že sv. omše v kostole budú každú nedeľu počas postu
a takisto počas veľkého týždňa a na Veľku noc
Parish of Sts. Cyril and Metod is to inform you that Sunday Masses at the church will be every Sunday
of Lent as well as during Holy week and Easter:
Nedele počas pôstu / Sundays of Lent:
Marec / March 11,18,26 o/at 10:30 AM
1. apríla - Kvetná nedeľa / Palm Sunday 10:30 AM
5. apríla - Zelený štvrtok / Holy Thursday 19:00 (7p.m.)
6. apríla - Veľký piatok / Good Friday 15:00 (3p.m.)
7. apríla – Vzkriesenie / Resurrection of the Lord 19:00 (7p.m.)
8. apríla - Veľkonočná nedeľa / Easter Sunday 10:30 AM
Happy Anniversary
Slovenská operná speváčka MÁRIA ADAMCOVÁ
pozýva všetkých priaznivcov
operného a operetného spevu, sakrálnej
a vážnej hudby na svoj koncert
PARLA MI D AMORE,
ktorý sa bude konať v kostole Saint Richard,
7070 Guelph Road, Cote St. Luc
dňa 5. maja 2012 o 19.00
Jej hosťom bude známy montrealský tenor
Franco Tenelli.
Nenechajte si újsť bohatý umelecký zážitok
celebrated
their 65th Wedding Anniversary
on January 27, 2012
They were married in Malcice, Slovakia.
May God bless with health and happiness
Congratulations mom and dad..
Love Martha, Stan, Stefan, Claire and Aiden.
BIRTHDAY
Kanadská slovenská liga 2. zbor v Montreali
blahoželá svojim členom všetko najlepšie k ich
významným životným narodeninám:
Eric Bodnar, Vierka Turek, Josef Matusky, Brandon Turek,
Betty Valenta, Julie Zemanovich, Bernadetta Janurova
Finanční anjeli: Sme veľmi povďační doleuvedeným
priaznivcom, ktorí podporili Slovenský Montreal finančne:
Financial Angels: We are very grateful to the following people
who have chosen to support Slovenský Montreal:
Dr. Sventek Pavol
9
Slovensky Montreal
Mary and John Carny
Milá Bea!
Je nám veľkým potešením, želať Ti v deň
narodenín, veľa zdravia, šťastia veľa,
všetko, čo si srdce želá.
Veľa lásky, spokojnosti, v celej ďalšej
budúcnosti,úsmev v tvári, radosť v oku,
úspech v každom žitia kroku.
VŠETKO
NAJLEPŠIE!!!
JARNE PRANOSTIKY
Keď je na Jozefa mráz, bude ovos dobre rásť
Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi
Suchý máj - suché leto.
Pankrác, Servác, Bonifác - zamrznutí svätí , Žofia ich potvrdí
a Urban uzavri
Do Jána sa deň dĺži a po Jáne kráti
Myšlienky iných posudzuj podľa toho,
čo prinášajú,
a nie podľa toho,
od koho prichádzajú.
Soli, korenia a žartu iba po troche treba
Zlato sa probuje v ohni a priateľ v nešťastí.
ÚPRIMNÁ SÚSTRASŤ / SINCERE CONDOLENCES
Slovenská komunita vyslovuje svojim zosnulým členom za všetku ich aktívnu prácu a činnosť
poslednú vďaku. Vy všetci ktorí ste ich poznali venujte im tichu spomienku a vaše úprimné modlitby.
Joseph Sekereš, Dr. Michael Kovalik, Sylvia Filadelfi, Anna Hric Chandik, Josef Kocisko
Dr. Michael KOVALIK passed away November 14, 2011. Beloved husband of 54 years of Rosa. Caring older
brother of Mary Puncho. Dr. Kovalik worked as an endocrinologist from 1956-2005 at St. Mary's Hospital, The
Montreal General and Santa Cabrini Hospital. He was Chief of Endocrinology for many years at both St. Mary's
and Santa Cabrini Hospitals and a teacher to generations of medical students, residents and fellows.
Slovenský Montreal – vydáva La Maison Slovaque Inc. (Slovenský dom) štvrťročne.
Slovak Montreal is published by La Maison Slovaque Inc. / Slovak House Inc. quarterly.
Šefredaktorka / Editor: Marta Fuska 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9, tel.: 514-630-0218
Redakčná rada / Editorial Board : Helena Benčatová, Silvia Buxar, Bea Janurová, Betty Valenta
Graficka úprava / Grafics: Silvia Buxar, e-mail : [email protected]
Slovenský Montreal posielame bezplatne montrealským Slovákom a zainteresovaným priateľom. Na čiastočnú úhradu nákladov prosíme
čitateľov mimo oblasti Montrealu o ročný príspevok $5.00. Ak chcete Slovenský Montreal finančne podporiť, zašlite na adresu Betty
Valenta, 8345 Bloomfield Ave. Montreal, QC H3N 2J1. Šek vypíšte na La Maison Slovak Inc.
Listy a príspevky na publikovanie bez nároku na honorár sú vítané.
Slovenský Montreal is mailed free of charge to Montreal Slovaks. To help defray costs a contribution of $5.00 per year is requested from
Slovaks outside of the Montreal area. If you want to financially support Slovenský Montreal please send to Betty Valenta, 8345 Bloomfield Ave. Montreal, QC H3N 2J1. Make your cheque payable to La Maison Slovaque Inc..
Letters and contributions, to be published without a honorarium are welcome.
E-mail: [email protected]
10
Slovensky Montreal
Joseph KOCISKO, On Thursday, February 9, 2012, at the age of 73, Joseph Kocisko passed
away peacefully at his home. He will be greatly missed by his loving wife, Alice, his two
sons, Danny (Litsa) and Terry (Elizabeth) and his grandchildren (Tina, Anna-Lisa and Joseph), as well as his many friends. Since the age of 18, he was devoted to his work as an in
surance broker. He was great supporter of Slovak community especially the Church of Sts.
Cyril and Metod.
Download

Cislo 01-2012 - SlovakMontreal.com