IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ
ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır
Üniversitesi’nin önlisans ve lisans
programlarına yurt dışından gelecek uluslararası öğrencilerin başvuru ve kabul koşullarını
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Iğdır Üniversitesi’nde önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim
görmek isteyen, yurt dışından kabul edilecek, uluslararası öğrencilere uygulanacak hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge;
a. 14.10.1983 tarih ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilere İlişkin
Kanun,
b. 30.04.1985 tarih ve 18740 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilere İlişkin
Yönetmelik,
c. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6287 sayılı Kanunla değişik 14/f maddesi ile
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.02.2013 tarihli toplantısında kabul edilen
“Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) IÜ: Iğdır Üniversitesi,
b) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurulu’nu,
c) Senato : Iğdır Üniversitesi Senatosu’nu,
d) TC : Türkiye Cumhuriyeti’ni,
e) KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
f) Üniversite : Iğdır Üniversitesi’ni,
g) Yönetim Kurulu : Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
h) IYÖS : Iğdır Üniversitesinde yapılan Yurtdışı Öğrenci Girişi Sınavını,
i ) Yurt Dışı Öğrenci Ofisi : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında oluşturulan çalışma
mekanını,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Yurt DıĢından Uluslararası Öğrenci Kabulüne ĠliĢkin Esaslar
Kontenjan
MADDE 5 (1) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları, bir önceki yıl ÖSYS
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Üniversitemiz önlisans ve lisans
programları kontenjanlarının %35'ini geçmeyecek şekilde Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve
Yerleştirme Komisyonunun önerisi ve Üniversitemiz Senatosunun onayı ile belirlenir. İlgili yılda
yeni açılan (ilk defa öğrenci alan) programlar için ÖSYS kontenjanları ile birlikte önerilmesi
halinde yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının değerlendirilmesi, ÖSYS Ek Yerleştirme
işlemleri sırasında ilk defa öğrenci alan programların yer almaması,
(2) Başvurunun yapılmadığı veya kontenjanların dolmadığı Bölüm veya Programların
kontenjanlarına diğer kontenjanlardan aktarma yapılamaz.
(3)Üniversite ilan edilen kontenjanların dolmaması halinde ek başvuru için ilan verebilir.
Genel koĢullar
MADDE 6 (1) Başvuracak Adaylar:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Uluslararası olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma
izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7 nci maddesinde“(1)
Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk
Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak
adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
3) Uluslararası iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında
tamamlayanlar dahil)
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
başvurularının kabul edilmesi,”
b) Adaylardan
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE
AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /
ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar
hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenim gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların
başvurularının kabul edilmemesi.
BaĢvuruda kabul edilecek sınav türleri ve taban puanlar
MADDE 7 (1) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde üniversitemizi seçmelerine imkan
sağlamak için tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanması, üniversitemizin yurtdışındaki eğitim
fuarlarına katılımlarının teşvik edilmesi ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olmak
amacıyla Üniversitemiz bünyesinde Uluslararası Öğrenci Ofisi oluşturulur.
(2)Iğdır Üniversitesi tarafından her yıl, yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için Iğdır
Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı (IYÖS) yapılır. Bu sınav 2 ( iki ) yıl için geçerli olup
sınavın yapılış şekli, içeriği ve tarihi Senato tarafından belirlenir.
(3) Adaylardan başvuru için YÖK tarafından onaylanmış sınavlar ile Üniversitemiz veya
Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Uluslararası Öğrenci Kabul
Sınavlarında, Ek- 2 de yer alan asgari taban puanlar ve koşullar aranır. Birimler tarafından önerilen
ve Senato tarafından kabul edilen özel koşullar eklenebilir.
(4) Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan;
a) Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE,
Tawjihi vb.) geçerliliği süresizdir,
b) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ACT vb.) geçerlilik süreleri 2
( iki ) yıldır,
c) TÜBİTAK'ın tanıdığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz
madalya almış olanlarda taban puan şartı aranmaz; adaylara yerleştirmede öncelik tanınır.
(5) Üniversitemiz veya Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan
Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavları sonuçları 2 ( iki ) eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
(6)Yukarıdaki listede yer almayan sınavların sınav sonuç belgesine sahip adayların
başvuruları “Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu”nca değerlendirilir.
(7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen
genel koşullara ilave olarak Üniversite’de yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmaları
gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve
kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır.
BaĢvuru Ģekli ve baĢvuru belgeleri
MADDE 8 (1) Başvurular ile ilgili gerekli belgeler ve açıklamalar varsa özel koşullar her yıl
Senato tarafından belirlenen tarihte Üniversite web sayfasında duyurulur.
a)Başvurular, ilanda belirtilen tarihlerde Üniversitemiz bünyesinde bulunan Uluslararası
Öğrenci Ofisi’ne posta yoluyla, kişisel olarak veya internet üzerinden yapılır.
b) Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi
dikkate alınır, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.
c) Eksik belge veren adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz,
(2) Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:
a) Ek-1’de yer alan “Uluslararası Öğrenci Kabul Başvuru Formu” aday tarafından
doldurularak imzalanır. Adaylar en fazla 5 ( beş ) programa başvurabilirler. Gece öğretimi olan
bölümlere öğrenci alımı yapılmayacak.
b) Lise Diplomasının veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (başvuru tarihinde mezuniyet
aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin) ve Türkçe
tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, resmî not durum belgesi (transkript) ile
Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası,
ç) Sınav sonuç belgesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı
örneği,
d) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfası veya kimlik belgesinin onaylı fotokopisi.
Ön inceleme ve yerleĢtirme
MADDE 9 (1) Üniversite’nin yurt dışından uluslararası öğrenci kabul edeceği programlara
başvuruların ön incelenmesi, değerlendirilmesi ve adayların programlara yerleştirilmesi, Senato
tarafından yetkilendirilen komisyon/komisyonlar tarafından Ek-3’de yer alan “Uluslararası Öğrenci
Başvuru Kriterleri ve Dönüşüm Tablosu” esas alınarak yapılır
(2) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, birime/bölüme/anabilim-ana sanat dalına/programa
kabul edilmeyi veya yerleştirilmeyi gerektirmez.
(3) Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların
başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(4) Iğdır Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
( 5 ) Sıralamada eşitlik olması halinde öncelikle orta öğretim başarı notu, sonra tercih sırası,
daha sonra yaş küçüklüğü dikkate alınır.
Sonuçların açıklanması ve kayıt
MADDE 10 (1) Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları
Üniversitemiz web sayfasında duyurulur. Öğrencilere ayrıca teklif mektubu gönderilmeyecektir.
(2) Kayıtlar, Üniversite web sayfasında duyurulan tarih ve adreslerde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından yapılır. Kayıt için gerekli belgeler, sonuçlarla birlikte yayımlanır.
(3) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
a) Lise diplomasının/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden
alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden veya
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi” aslı,
b ) Sınav sonuç belgesinin aslı,
c) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe
tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,
ç) Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk Dış Temsilciliklerinden,
Türkiye’de bulunan adayların il emniyet müdürlüklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,
d) Varsa uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesi ile Türkçe yeterlik belgesinin
ülkelerindeki veya en yakın Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış aslı,
e) 10 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır),
f) Katkı payı / öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
g) Her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilen miktarda,
Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir resmî veya noter onaylı belge,
ğ) Genel sağlık sigortası poliçesinin tasdikli bir kopyası (Genel sağlık sigortası isteğe bağlı
olup, öğrencinin talepte bulunması halinde ilk kayıt işleminden itibaren üç ay içinde başvurması
gerekir.),
h) Geçim güvencesi formu ile yapılan beyan.
Uygulama Takvimi
MADDE 11- (1)Yurtdışı öğrenci kontenjanlarına alınacak öğrencilerle ilgili olarak, başvuru
tarihi, değerlendirme ve kayıt tarihi Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtilir.
(2) Kesin kayıt hakkı elde eden öğrencilerin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca
yapılır ve kaydı yapılan öğrencilerin bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.
Öğrenim ücreti ve geçim güvencesi miktarı
MADDE 12 – (1) Yurt dışından kabul edilecek uluslararası öğrencilerden Bakanlar Kurulu
tarafından her yıl tespit edilen asgarî ve azamî sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite tarafından
belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.
(2) Üniversite’ye yurt dışından başvuracak olanların, Türkiye’de yükseköğretimlerini
sürdürmeyi sağlayacakları miktarda maddi imkânlarının olduğunu ülkelerindeki mülki birimlerce
veya Türkiye’deki Konsolosluklarından belgelemeleri gerekmektedir. Geçim güvencesinin miktarı
ve belgelenme şekli Senato tarafından belirlenerek, başvuru için gerekli belgelerle birlikte
üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
MADDE 13- (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir. İlahiyat Fakültesine müracaat
eden öğrenciler Arapça hazırlık sınıfına tabi tutulacaktır.
Türkçe yeterlik düzeyleri
MADDE 14 - (1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlik düzeyleri öğretim yılı
başında Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu tarafından yapılan Türkçe yeterlik
sınavındaki sonuca göre belirlenir.
(2) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda tanımlanmıştır:
a) A Düzeyi (60-100): Türkçe düzeyi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
b) B Düzeyi (50-59): Türkçe düzeyi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak
Türkçe kursları almalıdır. Öğrenci, bir sonraki öğretim yılında, kayıt yenileme sırasında, Türkçe
yeterliğini “A Düzeyi”ne getirdiğini bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemle belgelemesi
gerekir. Belgelemediği takdirde kaydı silinir.
c) C Düzeyi (0-49): Türkçe düzeyi yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği diploma programına
kesin kayıt yaptırır, Türkçe öğrenimi görmek üzere bir yıl izinli sayılır. Öğrenci, bir sonraki öğretim
yılında, kayıt yenileme sırasında, Türkçe yeterliğini “A Düzeyi”ne getirdiğini bu maddenin birinci
fıkrasında belirtilen yöntemle belgelemesi gerekir. Belgelemediği takdirde kaydı silinir.
ç) Adaylar tarafından sunulan TÖMER veya Türkçe Yeterlikleri ile ilgili belgeler, Yurt
Dışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu tarafından incelenir ve karara bağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 15- (1) Üniversite’ye kabul edilen uluslararası öğrencilere, öğretim ile ilgili
konularda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın mevzuat hükümleri, “Iğdır Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 16 – 13.03.2013 tarihli ve 2013.06.25 sayılı Senato Kararıyla yayımlanan Iğdır
Üniversitesi Önlisans, Lisans Uluslar arası Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17- Bu yönerge, Iğdır Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilmesiyle 2014-2015
eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer. Bu yönerge hükümleri 20132014 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış öğrencileri de kapsar.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ
EK-2
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ KABULÜNDE
KULLANMASI UYGUN GÖRÜLEN EġDEĞER SINAV VE TABAN PUANLAR
S.
No
1
2
Sınav Türü
ACT (American College Test) sınavında fen (science reasoning), matematik
(math) ve toplam puan olarak en az
GCE-AL (General Certificate Education Advanced) level Sertifikası
Taban Puanlar
Önlisans
Lisans
20
25
B-100
A-100
500-1000
600-1100
60
70
4
SAT (Scholastic Assessment Test) sınavından toplam en az 1000 puan ve en az
500 Matematik puanı alan adaylar
TAWJIHI (Ürdün-Filistin) lise bitirme
5
ABITUR sınavında en az
225 (4)
300 (3)
6
(TCS ) (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları)
50
60
7
8
9
Azerbaijan National Test (TQDK)
Belorussian Central Testing Results
Irak Al-Edadiyah
26
30
50
30
40
60
10
Yunanistan Apolitírio Enaíou Lykeíou
10
12
11
TÜBİTAK BİLİM OLİMPİYATLARI Bronz:70, Gümüş:85, Altın:100
Üniversitemiz veya Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumları tarafından
yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavları
-
-
50
50
3
12
EK: 3
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ BAġVURU KRĠTERLERĠ VE DÖNÜġÜM TABLOSU
Sıra
Sınavın Adı
No:
Sınav Türü
Ülkesi/MenĢei
Süresi
Önlisans
Lisans
Önlisans
Lisans
En
DüĢük
Puanı
20
25
B-100
A-120
En
Yüksek
Puanı
36
36
140
140
Bölüm/
BranĢ
Puan Türü
1
ACT (American College Test)
GİRİŞ
SINAVI
AMERİCA
İKİ YIL
TOPLAM
2
GCE-(A level Sertifikası) (General
Certificate Education Advanced)
LİSE
BİTİRME
İNGİLTERE
SÜRESİZ
BAŞARILI
DERS SAYISI
3
SAT (Scholastic Assessment Test)
GİRİŞ
SINAVI
ABD
İKİ YIL
MATEMATİK PUANI TOPLAM
PUANI
Önlisans
500-1000
1600
Lisans
600-1100
1600
4
LİSE
BİTİRME
ÜRDÜN/FİLİSTİN
SÜRESİZ
FEN DALI (Scientific Stream)
DERSLERİ NOT ORTALAMASI
Önlisans
60
100
TAWJIHĠ
GİRİŞ
SINAVI
TÜRKİYE
Lisans
Önlisans
70
50
100
100
5
TCS
(Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve
Akraba Toplulukları Sınavı)
Lisans
60
100
Önlisans
26
100
Lisans
30
100
Önlisans
30
100
Lisans
40
100
Önlisans
50
100
Lisans
Önlisans
60
4-5
100
5
Azerbaijan National Test (TQDK)
6
7
8
Belorussian Central Testing Results
Irak Al-Edadiyah
9
Yunanistan Apolitírio Enaíou
Lykeíou
10
ABĠTUR
GİRİŞ
SINAVI
AZERBAYCAN
İKİ YIL
İKİ YIL
Başvurulan programla ilgili olmak
üzere en az iki sınavın her birinden
100 üzerinden en az 26 puan ve
gurup I konularından 200/ 700, gurup
II-IV konularından 250/700
Central Test konularından 100
üzerinden en az 30 olmak üzere,
toplam 600 üzerinden en az 300 puan
GİRİŞ
SINAVI
BEYAZ RUSYA
GİRİŞ
SINAVI
IRAK
İKİ YIL
TOPLAM
GİRİŞ
SINAVI
YUNANİSTAN
İKİ YIL
TOPLAM
Lisans
10
20
LİSE
BİTİRME
ALMANYA
SÜRESİZ
TOPLAM
Önlisans
Lisans
225(4)
300(3)
900(1)
900(1)
İKİ YIL
11
TUBĠTAK BĠLĠM
OLĠMPĠYATLARI
12
Üniversitemiz veya Türkiye’deki
diğer yükseköğretim kurumları
tarafından yapılan Yabancı Uyruklu
Öğrenci Kabul Sınavları
GİRİŞ
SINAVI
İNTERNATİONAL
SÜRESİZ
MADALYA
TÜRKİYE
İKİ YIL
TOPLAM
Önlisans
40
Lisans
40
ULUSLARARASI SINAVLARIN STANDART PUAN DÖNÜġÜM TABLOSU
IÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü için En düĢük (Minimum) Puan : yedp
IÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü için En Yüksek (Maksimum) Puan : yeyp
Öğrencinin Aldığı Uluslararası Sınav Puanı=op
Öğrencinin Aldığı Uluslararası Sınav Puanının ÜSP DönüĢüm Puan=üsp
Uluslararası Sınavda Üniversitemizin Kabul Ettiği En DüĢük Puan=edp
Uluslararası Sınavdan Alınabilecek En Yüksek Puan=eyp
Olmak üzere değerlendirmede;
1, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ve 9. sınavlar için kullanılan dönüĢüm formülü;
üsp= 50+ (
)
10. sınavlar için kullanılan dönüĢüm formülü;
üsp= 50+ (
)
10. Sırada yer alan sınavlarla yapılan baĢvurular Yurt DıĢından Öğrenci Kabul ve YerleĢtirme Komisyonu tarafından ayrıca
değerlendirilecektir.
Not: Iğdır Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü İçin En Düşük (Minimum) Puan: 50
Iğdır Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü İçin En Yüksek (Maksimum) Puan: 100
100
100
Download

Uluslararası Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge