EURÓPSKE PRAVIDLÁ PRE VPA PRE POUŽÍVANIE
SOCIÁLNYCH SIETÍ
„Sociálne siete“ zahŕňajú internetové nástroje, ktoré ľudia používajú na zdieľanie informácií, profilov, názorov,
osobných skúseností, ako aj samotné médiá uľahčujúce interakciu na internetových stránkach medzi skupinami ľudí.
Medzi tieto nástroje patria blogy, nástenky, fóra, podcasty, stránky na zdieľanie videí, mikrologov, komunít a wikipédie.
Amway uznáva, že stále viac a viac VPA používa ku vzájomnej komunikácii sociálne siete ako FACEBOOK™,
MIXI™, TWITTER™, MYSPACE™, LIVEJOURNAL™, YOUTUBE™ a iné. Aby spoločnosť Amway pomohla VPA vyťažiť čo
najviac z ich snahy využívať sociálne siete a pritom dodržiavať Obchodné zásady Amway, vytvorila tieto Pravidlá
pre VPA pri používaní sociálnych sietí.
Tieto pokyny nenahrádzajú aktuálne platné Obchodné zásady, ale majú vám pomôcť s ich aplikáciou v rámci
používania sociálnych sietí. Sú v súlade s platnými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na bežné praktiky podnikania.
Buďte otvorení, autentickí a úprimní.
Buďte vždy pravdiví a precízni. Tí, ktorí zavádzajú alebo netvrdia pravdu, či v horšom prípade robia dokonca
niečo nelegálne, môžu ohroziť svoju povesť, povesť ich Amway podnikania, ako aj povesť spoločnosti Amway.
Ak budete otvorení, úprimní a priami, je pravdepodobnejšie, že si vybudujete lojálnu klientelu. Ak čitaľom o
vás poskytnete informácie, pomôžete im pochopiť vašu prítomnosť na internetových stránkach. Pri diskusii o
Amway podnikaní hneď na začiatku jasne uveďte, že ste VPA.
Buďte relevantní a dôveryhodní. Pridajte hodnotu.
Porozprávajte váš príbeh zaujímavo a pravdivo. Porozmýšľajte
o pozitívach, ktoré chcete prezentovať vašej rodine, priateľom
a tým, ktorí čítajú to, čo píšete. Snažte sa, aby vaše odkazy
a postoje boli relevantné k ľuďom, ku ktorým hovoríte.
Píšte/hovorte o tom, čo u vášho publika zanechá dojem.
Snažte sa, aby konverzácia s vami prinášala pridanú hodnotu. Ak
chcete urobiť dobrý dojem, pracujte s nevtieravou reklamou.
Zo štúdií vyplýva, že čitateľov odradí chavstúňstvo a rétorika.
Hodnotu svojej osobnosti dokazujte tým, že sa podelíte o
svoje skúsenosti. Ponúkajte jednoduché, vecné a presné
rady. Ponúkaním konštruktívnych rád si môžete vybudovať
kredibilitu a získať si dôveru čitateľov.
Ako používať obrázky a logá značiek.
Používanie akéhokoľvek loga spoločnosti AMWAY, loga alebo
obrázku akýchkoľvek výrobkov AMWAY na sociálnych sieťach je
dovolené len s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti Amway.
Ako nazvať svoju stránku
Týka sa to aj názvov vašich internetových stránok: používanie
ochranných známok alebo obchodných značiek Amway je
zakázané. Odporúčame vám použiť vaše celé meno. Ľudia,
ktorí vás budú chcieť vyhľadať na internetových stránkach si
ľahšie zapamätajú vaše meno, ako nejaký dômyselný názov
vašich stránok.
Prijateľný je napríklad názov: „Impérium krásy Ann Chang“
Neprijateľné je napr. „Impérium krásy SATINIQUE® Ann Chang“
(použitie názvu značky nie je schválené spoločnosťou Amway).
Nevyužívať sociálne siete na hľadanie potenciálnych
obchodných partnerov
Nesnažte sa získavať potenciálnych záujemcov o podnikanie
v rámci sociálnych sietí. To môže ľudí odradiť a môžete tak
ohroziť reputáciu všetkých VPA a spoločnosti Amway.
Kontaktovať vašich priateľov alebo známych v súvislosti s
podnikateľskou príležitosťou je prostedníctvom sociálnych
sietí dovolené len vtedy, ak máte vaše súkromné stránky
nastavené len pre uzavretú skupinu.
Hľadanie potenciálnych zákazníkov
Na vašu snahu pri budovaní si siete zákazníkov online sa
vzťahujú rovnaké pravidlá, ktoré platia pre online vyhľadávania
pre podnikateľskú príležitosť. Akékoľvek vyhľadávanie
zákazníkov sa musí uskutočniť v uzavretom prostredí, aby sa
zabezpečil súlad s Amway pravidlami ohľadom reklamy.
Tvrdenia o podnikaní a výrobkoch
Tvrdenia o podnikaní a výrobkoch musia byť presné a
podložené. Využívať sa môžu len aktuálne a doslovné
informácie o výrobkoch, publikované spoločnosťou Amway.
Súkromné nastavenia
Sociálne siete vám umožňujú zvoliť si vaše nastavenie
tak, že určíte, kto si môže prehliadať vaše fotografie, profil,
aktualizácie a kto sa s vami môže kontaktovať. Spoločnosť
Amway odporúča, aby ste si zvolili také nastavenie, že vami
pridané informácie na sociálnych sieťach uvidia len vaši
priatelia/ tím.
Niektoré mediálne aplikácie, ako napr. TWITTER sa bežne
používajú na zdieľanie informácií. Ak sa zúčastníte týchto
typov otvorených fór, riaďte sa Obchodnými zásadami,
ktoré vám pomôžu chrániť vašu povesť a povesť spoločnosti
Amway. Do vášho profilu môžete vložiť adresu vašich
osobných internetových stránok, avšak ak zdieľate informácie
ohľadom Amway nezabúdajte, že ak takéto informácie vedú
k ďalším odkazom o predaji výrobkov alebo podnikateľskej
príležitosti, musíte využiť funkciu priamej správy.
Cross-linig (Kríženie línií)
Keď sa na sociálnych sieťach stretávate s VPA z rôznych
sponzorských línií alebo organizácií, tak sa o správnosti svojich
krokov poraďte s vaším sponzorom. Nepoužívajte sociálne
médiá na výmenu názorov, na zapájanie sa do dlhých diskusií
alebo posielanie odkazov týkajúcich sa línií alebo organizácií
iným VPA.
Videá
Nepoužívajte žiadne materiály, hlavne nie videonahrávky,
vytvorené inými ľuďmi alebo subjektami ako spoločnosťou
Amway bez toho, že by ich spoločnosť Amway pred ich
použitím v rámci vášho Amway podnikania preverila a schválila
na použitie v prostredí sociálnych sietí. Na stránky YouTube
nedávajte videonahrávky, ktoré nie sú schválené spoločnosťou
Amway, sú falošné, zavádzajúce alebo nesprávne.
Reputácia, reputácia, reputácia!
Sociálne siete sú vhodným nástrojom na pestovanie dobrej
povesti spoločnosti Amway, ako aj vašej vlastnej.
Pri dôslednom dodržiavaní týchto pravidiel a Obchodných
zásad Amway vám sociálne siete môžu pomáhať zlepšovať
si vašu povesť, ako aj povesť spoločnosti Amway vo svete.
Pre podrobnejšie informácie a praktické príklady si, prosím,
preštudujte Pokyny pre VPA ohľadom používania sociálnych
sietí na internetovej stránke www.amway.sk.
Nedodržanie pravidiel
Amway bude vyšetrovať okolnosti alebo sťažnosti nasvedčujúce
prípadnému porušeniu týchto Pokynov.
Download

Európske pravidlá pre VPA pre používanie sociálnych sietí