VELUX Česká republika, s. r. o. a VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.
vyhlasujú 1. ročník anonymnej jednokolovej súťažnej prehliadky
študentských prác pod záštitou Ministerstva priemyslu a obchodu
Českej republiky.
Súťažné podmienky
Všetky odovzdané práce vystavené v galérii Jaroslava Fragnera budú zaradené do tlačeného katalógu súťaže.
Viac o súťaži na www.velux.cz, www.velux.sk, www.aktivni-dum.cz, www.aktivny-dom.sk
na
cia
á
r
t
gis
re
.sk
lux
e
v
w.
ww
Partneri:
Mediálny partner:
20. 10. 2011
21. 11. 2011
15. –20. 3. 2012
15. 5. 2012
7. –8. 6. 2012
15. 6. 2012
15.–25. 6. 2012
VYHLÁSENIE
SÚŤAŽE
SEMINÁR
ACTIVE HOUSE
IDEA
SEMINÁR
ACTIVE HOUSE
TECHNIC
ODOVZDANIE
SÚŤAŽNÝCH
NÁVRHOV
ZASADNUTIE
SÚŤAŽNEJ
POROTY
VYHLÁSENIE
VÝSLEDKOV
SÚŤAŽE
VÝSTAVA
SÚŤAŽNÝCH
PROJEKTOV
V Brne dňa 20. 10. 2011
Súťažné podmienky
VELUX Česká republika, s. r. o. a VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. vyhlasujú v súlade so Súťažným poriadkom Českej komory architektov zo dňa 24. apríla 1993, v znení neskorších predpisov 1. ročník jednokolovej súťaže študentských prác
a vydáva k tomu tieto súťažné podmienky.
1.
VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
1. 1
Vyhlasovateľ
VELUX Česká republika, s. r.o., Sokolova 1d, 619 00 Brno, www.velux.cz
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2, www.velux.sk
v spolupráci s ČVUT Praha, prof. Ing. Petrem Hájkem, CSc., Českou radou pre šetrné budovy, Slovenskou radou pre zelené budovy a Galériou Jaroslava Fragnera.
1. 2
Sekretariát a skúšajúci súťažných návrhov súťaže
VELUX Česká republika, s. r. o., Sokolova 1d, 619 00 Brno, Zdenka Mlčochová,
e-mail: [email protected], www.velux.cz, tel.: 531 015 555
1. 3
Spracovateľ súťažných podmienok
VELUX Česká republika, s.r.o., Ing. arch. Klára Bukolská
2.
PREDMET A ÚČEL SÚŤAŽE
2. 1
Predmet súťaže
Predmetom súťaže je spracovanie objektu v aktívnom štandarde. Aktívny
štandard sa definuje: kvalitou vnútorného prostredia, ohľaduplnosťou k životnému prostrediu a energetickou efektivitou (podrobne definované v článku 5.
podmienky súťaže) a to v dvoch vyhlásených kategóriách:
• Novostavby
• Rekonštrukcie
2. 2
Energetická efektivita
(nulová bilancia spotreby energie v rámci celoročnej bilancie)
• prispôsobenie lokalite a osadenie na pozemku, orientácia na svetové strany
• čo najnižšia celková spotreba energie
• čo najmenšia spotreba primárnej energie z neobnoviteľných zdrojov
• využitie energie z obnoviteľných zdrojov
• budova musí vyrobiť viac energie ako spotrebuje v rámci celoročnej bilancie
• minimalizácia energie na chladenie
4.3 Spotreba vody
a produkcia
odpadových vôd
ENERGIA
2.1 Ročná energetická
náročnosť
4.2 Zaťaženie životného
prostredia emisiami
(vzduch, voda, pôda)
2.2 Energetická
náročnosť
4.1 Spotreba energie
z neobnoviteľných
zdrojov
Účel súťaže
Účelom súťaže je podporiť prácu študentov na projektoch udržateľných stavieb
a prostredníctvom nich umožniť detailnejšie zoznámenie s problematikou návrhu
domu v aktívnom štandarde za použitia výrobkov VELUX ako neoddeliteľnej súčasti konceptu domu.
2.3 Zásobovanie
energiami
ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
VNÚTORNÉ
PROSTREDIE
3.2 Denné svetlo
a výhľad
3.5 Hluk a akustika
3.
PODMIENKY SÚŤAŽE
3. 1
Do súťaže sa môžu prihlásiť projekty aktívnych domov na bývanie alebo administratívu (rodinných domov, bytových domov a kancelárskych budov). Podmienka
účasti v súťaži je, aby bol dom navrhnutý v aktívnom štandarde (podľa článku 5)
s výrobkami VELUX ako s dôležitou súčasťou riešenia kvality vnútorného prostredia v dome.
3. 2
V priebehu súťaže prebehnú v Galérii Jaroslava Fragnera dva semináre so zameraním na návrh aktívneho domu. Seminár ACTIVE HOUSE AWARD – „IDEA”
a seminár ACTIVE HOUSE AWARD – „TECHNIC” zameraný na technické riešenie
objektu a využitie obnoviteľných zdrojov energie.
3. 3
Spracovanie súťažných návrhov
Súťažné návrhy sa musia odovzdať spracované podľa bodu 10 súťažných
podmienok.
4
ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
4. 1
Projekty môže prihlásiť jednotlivec i kolektív, študent vysokej školy alebo účastníci doktorandského štúdia. Môže ísť o školské práce alebo práce spracované
mimo školský učebný program v dobe štúdia.
5.
KRITÉRIA HODNOTENIA
5. 1
Hodnotiace kritéria na dosiahnutie aktívneho štandardu objektu:
Kvalita vnútorného prostredia
(dispozícia, denné svetlo, ventilácia)
• využiteľnosť dispozície
• optimálne množstvo denného svetla
• zaistenie prísunu čerstvého vzduchu
• príjemná teplota počas všetkých ročných období
• materiály bez škodlivín
Životné prostredie
(architektúra, urbanizmus, materiály, obnoviteľné zdroje)
• zohľadnenie okolitej zástavby, vysoká estetická hodnota
• prispôsobenie miestnej klíme
• využívanie potenciálu slnečnej energie (využitie pasívnych a aktívnych
solárnych ziskov)
• prepojenie interiéru s exteriérom
• nízke emisie CO2
3.4 Kvalita vzduchu
v interiéri
5. 2
3.3 Tepelný
komfort
Spôsob hodnotenia
Hodnotenie súťažných návrhov sa bude skladať z troch bodových položiek:
a) Celkové architektonické a konštrukčné riešenie objektu – hodnotené porotou
– 50 % celkovej známky.
b) Hodnotenie udržateľnosti stavby – hodnotené preSBToolCZ
(národný hodnotiaci nástroj kvality budovy, ďalej len preSBToolCZ,
na stiahnutie na www vyhlasovateľa) – 30 % celkovej známky.
c) Využitie výrobkov VELUX v koncepte aktívneho domu – hodnotené porotou
– 20 % celkovej známky.
Pri každej položke je potrebné dosiahnuť minimálne stanovený bodový limit
5 bodov z 10-tich možných. Študenti s nižším počtom bodov pri niektorej
položke sa neumiestnia na hodnotených miestach.
6.
CENY
6. 1
O udelení cien rozhodne porota na základe stanovených kritérií.
Novostavby
1. miesto
35 000 Kč / 1 400 EUR + dvojdenná exkurzia do Kodane, Dánsko
s prehliadkou aktívneho domu Green Lighthouse *
2. miesto
20 000 Kč / 800 EUR
3. miesto
10 000 Kč / 400 EUR
Rekonštrukcie
1. miesto
35 000 Kč / 1 400 EUR + dvojdenná exkurzia do Kodane, Dánsko
s prehliadkou aktívneho domu Green Lighthouse *
2. miesto
20 000 Kč / 800 EUR
3. miesto
10 000 Kč / 400 EUR
Výška cien je uvedená po odčítaní príslušnej dane
* V prípade víťazstva tímovej práce sa exkurzia vzťahuje maximálne na dvoch členov víťazného tímu.
7.
POROTA
10. 2. 2
Nezáväzný obsah súťažného návrhu
Ostatné formy prezentácie návrhu ako foto modelov, 3D rezy, detaily a pod.
sú ponechané na autorovom uvážení a nie sú obmedzené.
10. 2. 3
Grafická časť:
Dokumentácia k súťažnému návrhu bude spracovaná na jednom prezentačnom
výkrese vo formáte 800 × 1 200 cm, orientovanom na výšku, na pripravenom
layoute vo formáte PDF. Pripravený layout prezentačného výkresu bude na
stiahnutie na www stránkach vyhlasovateľa. Prezentačný výkres v predpísanom
formáte bude odovzdaný v digitálnej forme, a to vo formáte PDF s rozlíšením
300 dpi. Spôsob odovzdania bude súťažiacim zaslaná na základe registrácie.
10. 2. 4
Prílohy:
a) Hodnotenie objektu nástrojom preSBToolCZ (vo formáte xls).
b) Sprievodná správa v minimálnom rozsahu jedna normostrana, t.j. 1 800
znakov, dvojjazyčne (slovensko-anglicky) ako Word dokument (.doc).
Prílohy budú odovzdané v digitálnej forme. Spôsob odovzdania bude zaslaný
súťažiacim na základe registrácie.
10. 3
Všetky časti dokumentácie súťažného návrhu budú na vyhradených miestach
označené kódom, ktorý účastník súťaže získa pri registrácii do súťaže.
11.
AUTORSKÉ PRÁVA A ZVEREJNENIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV
11. 1
Autorské práva súťažiacich
Autori súťažných návrhov si podržia svoje autorské práva, môžu svoje súťažné
návrhy publikovať a môžu ich opäť využiť v inom prípade.
11.2
Povolenie na použitie autorského diela na účely tejto súťaže
Ocenené súťažné návrhy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa súťaže. Autori týchto súťažných návrhov udeľujú vyhlasovateľovi súhlas použiť ich autorské diela
na účely tejto súťaže. Použitie autorského diela na iné účely, ako boli uvedené
v týchto Súťažných podmienkach, je viazané na výslovné zvolenie autorov.
11.3
Súhlas súťažiacich s vystavením súťažných návrhov
Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas s bezplatnou reprodukciou a vystavením svojich súťažných návrhov v rámci propagácie súťaže
a ich výsledkov.
11.4
Autori súťažných návrhov ich odovzdaním vyhlasujú, že sú osobne jedinými
autormi súťažných návrhov.
V prípade porušenia autorského zákona si spoločnosť VELUX SLOVENSKO
spol. s r. o. vyhradzuje právo na odobratie ceny, a to i so spätnou platnosťou.
11.5
Záväzok vyhlasovateľa usporiadať výstavu súťažných návrhov
Vyhlasovateľ sa zaväzuje usporiadať do troch mesiacov po vyhlásení výsledkov
súťaže verejnú výstavu všetkých súťažných návrhov v rozsahu stanovenom v týchto Súťažných podmienkach.
12.
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
12. 1
Poskytnutie súťažných podmienok
Súťažné podmienky sa dajú získať:
• u sekretára súťaže na adrese: Zdenka Mlčochová, VELUX Česká republika, s.r.o.,
Sokolova 1d, 619 00 Brno
• VELUX SLOVENSKO spol. s r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2
• vyžiadaním na e-mailovej adrese: [email protected]
• na www vyhlasovateľa: www.velux.cz, www.velux.sk
12. 2
Riešenie rozporov
Prípadné rozpory sa budú riešiť podľa §13 Súťažného poriadku ČKA.
12.3
Akceptovanie súťažných podmienok
12. 3. 1
Súhlas vyhlasovateľa, sekretára, skúšajúceho, porotcov a experta s podmienkami súťaže
Svojou účasťou v súťaži potvrdzujú vyhlasovateľ, sekretár, skúšajúci, expert
a porotcovia, že sa zoznámili so všetkými podmienkami súťaže a zaväzujú sa,
že budú tieto podmienky ctiť a dodržiavať.
Prihlásené súťažné návrhy bude hodnotiť odborná porota v zložení:
Nezávislí:
• Mag. Arch. Juri Troy (Juri Troy Architects, Rakúsko)
• MA Lone Feifer (Active House Alliance, Dánsko)
• Doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. (SEA Architekt, Česká republika)
• Ing. arch. Ľubomír Závodný hosťujúci profesor, FA STU, Bratislava
(Závodný AA, Slovenská republika)
Závislí:
• Ing. arch. Klára Bukolská (zástupca vyhlasovateľa, VELUX Česká republika)
Náhradníci nezávislí:
• Ing. Petr Vogel (Predseda Českej rady pre šetrné budovy, Česká republika)
• Ing. arch. Dalibor Borák (Dobrý dům, Česká republika)
Kontrola správnosti údajov v pre SBToolCZ
Expert: Ing. Martin Vonka, Ph.D. (ČVUT Praha, fakulta stavebná, Česká republika)
8.
ZÁKLADNÉ TERMÍNY SÚŤAŽE
8. 1
Dátum vyhlásenia súťaže
Dátum vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 20. októbra 2011. Súťaž
bude k tomuto dni vyhlásená na internetových stránkach spoločnosti
VELUX Česká republika, s. r. o. a VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.
8. 2
Registrácia
Záujem o účasť v súťaži musia účastníci oznámiť prostredníctvom registrácie,
ktorá sa musí uskutočniť do 1. mája 2012. Registrovať sa dá vyplnením
elektronického formulára na internetových stránkach spoločnosti VELUX –
www.velux.cz alebo www.velux.sk. Účasť na seminároch v priebehu súťaže
je možná len po registrácii do súťaže.
8. 3
Otázky
Otázky sa môžu dávať písomne, na sekretariáte súťaže:
Zdenka Mlčochová, VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 1d, 619 00 Brno,
e-mail: [email protected], www.velux.cz, tel.: 531 015 555
Lehota na podanie otázok súťažiacich je do 30. 12. 2011. Lehota na odpoveď
na otázky sa stanovuje na desať dní od určeného dátumu podania otázky.
8. 4
Dátum konania seminárov
Seminár ACTIVE HOUSE AWARD „IDEA” prebehne v Galérii Jaroslava Fragnera
21. 11. 2011. Všetci registrovaní účastníci súťaže dostanú na seminár pozvánku.
Seminár ACTIVE HOUSE AWARD „TECHNIC” prebehne v Galérii Jaroslava
Fragnera v polovici marca 2012. Všetci registrovaní účastníci súťaže dostanú
na seminár pozvánku.
8. 5
Dátum odovzdania súťažných návrhov
Súťažné návrhy je potrebné odovzdať v elektronickej podobe do 15. 5. 2012.
Spôsob odovzdania sa účastníkom oznámi na základe registrácie.
8. 6
Dátum konania hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty
Dátum zasadnutia súťažnej poroty na hodnotenie súťažných návrhov sa stanovuje predbežne na termín 6. a 7. jún 2012.
8. 7
Vyhlásenie výsledkov súťaže
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne v polovici júna 2012 v Galérii
Jaroslava Fragnera. Termín bude spresnený.
9.
PREZENTÁCIA A ZVEREJNENIE
9. 1
Termín konania slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže sa stanovuje na polovicu júna 2012. Všetky odovzdané práce budú vystavené v Galérii Jaroslava
Fragnera počas 10 dní od vyhlásenia výsledkov. Po skončení výstavy si môžu
študenti svoje práce v Galérii Jaroslava Fragnera vyzdvihnúť.
9. 2
Všetky súťažné návrhy, ktoré splnia súťažné podmienky, budú zaradené
do tlačeného katalógu. Každý z autorov dostane jeden výtlačok.
12. 3. 2
Súhlas súťažiacich s podmienkami súťaže
Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas so všetkými podmienkami súťaže a s rozhodnutiami súťažnej poroty, ktoré porota urobila v jej rámci
a v súlade s nimi a vyhlasujú, že sú študentmi vysokej školy.
10.
POŽADOVANÉ ZÁVÄZNÉ ČASTI SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU,
ICH OBSAH, ZÁVÄZNÁ GRAFICKÁ A INÁ ÚPRAVA
12.4
Ustanovenie o právnych predpisoch súťaže a schválenie súťažných podmienok
12. 4. 1
10. 1
Súťažný návrh bude spracovaný dvojjazyčne česko-anglicky alebo
slovensko-anglicky.
Právne predpisy, podľa ktorých sa súťaž koná
Architektonická súťaž bola vyhlásená v súlade so Súťažným poriadkom Českej
komory architektov zo dňa 24. apríla 1993, v znení neskorších predpisov.
10. 2
Požadovaný obsah súťažného návrhu
12. 4. 2
10. 2. 1
Záväzný (požadovaný) obsah súťažného návrhu:
a) Situácia, rozhodujúce výkresy pôdorysov, rezov a pohľadov vo vhodnej mierke.
b) Vizualizácie perspektívneho alebo axonometrického zobrazenia objektov.
c) Hodnotenie činiteľov dennej svetelnosti jednej referenčnej miestnosti
(tu treba využiť program VELUX Daylight Vizualizer – zdarma na stiahnutie
na www stránkach vyhlasovateľa)
d) Hodnotenie objektu nástrojom preSBToolCZ (.xls na stiahnutie na www stránkach vyhlasovateľa).
e) Celoročná energetická bilancia objektu vo forme stĺpcového grafu (automaticky generovaný výstup v súbore preSBToolCZ).
f) Sprievodná správa v minimálnom rozsahu jedna normostrana, t.j. 1800 znakov,
dvojjazyčne (slovensko-anglicky) ako Word dokument (.doc).
Odsúhlasenie súťažných podmienok členmi poroty a Českou komorou architektov
Pred vyhlásením súťaže boli Súťažné podmienky odsúhlasené všetkými členmi
poroty a následne Českou komorou architektov. Písomné doklady sú k nahliadnutiu u sekretára poroty.
12. 4. 3
Schválenie súťažných podmienok
Tieto Súťažné podmienky boli prerokované porotou 10 – 18. 10. 2011.
Tieto Súťažné podmienky boli schválené v konečnom znení vyhlasovateľom
18. 10. 2011.
Tieto Súťažné podmienky boli vyhlásené za regulárne a schválené Českou
komorou architektov listom z 19. októbra 2011 pod č. j: 1390-2011/Ce/TC.
Download

Súťažné podmienky