Podmienky na talentovú skúšku Učiteľstvo hudobného umenia
Klavír:
všetky durové a molové stupnice, veľký rozklad cez štyri oktávy, rovný pohyb aj protipohyb,
etuda od F. Chopina,
časť sonátového cyklu v sonátovej forme z obdobia klasicizmu,
reprezentatívna skladba z obdobia romantizmu, príp. 20. storočia
Požadovaná je úroveň maturanta konzervatória. Hra naspamäť je nevyhnutnou podmienkou. Uchádzač tiež písomne
odovzdá zoznam repertoáru, ktorý naštudoval na predchádzajúcich stupňoch umeleckého školstva.
Spev:
1
1
1
1
ľudová pieseň v úprave skladateľa,
umelá pieseň,
ária antická,
operná ária
Požadovaná je úroveň maturanta konzervatória. Spev naspamäť s klavírnym sprievodom je nevyhnutnou podmienkou.
Klavírny sprievod si zabezpečí uchádzač. Uchádzač tiež písomne odovzdá zoznam repertoáru, ktorý naštudoval na
predchádzajúcich stupňoch umeleckého školstva a potvrdenie od foniatra.
Husle:
2 časti z Bachových sonát alebo partít pre sólové husle,
prvá časť z koncertu s kadenciou,
1 skladba menšieho rozsahu (etuda, capriccio) alebo časť cyklickej skladby z iného štýlového obdobia ako
predchádzajúca skladba
Požadovaná je úroveň maturanta konzervatória. Hra naspamäť s klavírnym sprievodom je nevyhnutnou podmienkou.
Klavírny sprievod si zabezpečí uchádzač. Uchádzač tiež písomne odovzdá zoznam repertoáru, ktorý naštudoval na
predchádzajúcich stupňoch umeleckého školstva.
Organ:
prvá časť z triovej sonáty,
Prelúdium a fúga J. S. Bacha,
1 skladba z obdobia romantizmu alebo 20. storočia
Požadovaná je úroveň maturanta konzervatória. Uchádzač tiež písomne odovzdá zoznam repertoáru, ktorý naštudoval na
predchádzajúcich stupňoch umeleckého školstva. Uchádzači absolvujú talentovú skúšku na digitálnom nástroji zn.
Ahlborn.
Flauta:
celý koncert, alebo väčšia koncertná skladba alebo celá sonáta
Požadovaná je úroveň maturanta konzervatória. Klavírny sprievod si zabezpečí uchádzač. Uchádzač tiež písomne
odovzdá zoznam repertoáru, ktorý naštudoval na predchádzajúcich stupňoch umeleckého školstva.
Gitara:
2 tance zo suity J. S. Bacha,
skladba z obdobia romantizmu,
skladba 20. storočia
Požadovaná je úroveň maturanta konzervatória. Hra naspamäť je nevyhnutnou podmienkou. Uchádzač tiež písomne
odovzdá zoznam repertoáru, ktorý naštudoval na predchádzajúcich stupňoch umeleckého školstva.
Akordeón:
Prelúdium a fúga z Temperovaného klavíra J. S. Bacha,
1 cyklická štvorčasťová skladba
Požadovaná je úroveň maturanta konzervatória. Hra naspamäť je nevyhnutnou podmienkou. Uchádzač tiež písomne
odovzdá zoznam repertoáru, ktorý naštudoval na predchádzajúcich stupňoch umeleckého školstva.
Súčasťou talentovej skúšky pre všetky študijné programy je overenie intonácie a sluchovej analýzy. Od uchádzača sa
očakáva schopnosť:
zopakovať zahrané tóny, melodické úryvky, rytmické príklady,
určiť intervaly a kvintakordy,
zaspievať ľudovú pieseň
Podmienky na talentovú skúšku Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
Klavír:
všetky durové a molové stupnice, veľký rozklad cez štyri oktávy, rovný pohyb aj protipohyb,
dvojhlasná, príp. trojhlasná invencia od J. S. Bacha,
ľubovoľná prednesová skladba z obdobia romantizmu, príp. 20. storočia
Požadovaná je úroveň absolventa ZUŠ. Hra naspamäť je nevyhnutnou podmienkou.
Spev:
10 ľudových piesní
Požadovaná je úroveň absolventa ZUŠ. Spev naspamäť je nevyhnutnou podmienkou. Uchádzači o štúdium spevu si
zabezpečia klavírny sprievod.
Pozn. Uchádzači o štúdiu hry na iné nástroje – husle, gitara, akordeón, flauta - si zabezpečia vlastné nástroje.
Predvádzaný repertoár musí byť na úrovni absolventa ZUŠ. Hra spamäti je nevyhnutnou podmienkou. Uchádzači
o štúdium hry na husliach, príp. hry na flaute si zabezpečia klavírny sprievod. Uchádzači o štúdium organa absolvujú
talentovú skúšku na digitálnom nástroji zn. Ahlborn.
Súčasťou talentovej skúšky pre všetky študijné programy je overenie intonácie a sluchovej analýzy. Od uchádzača sa
očakáva schopnosť:
zopakovať zahrané tóny, melodické úryvky, rytmické príklady,
určiť intervaly a kvintakordy,
zaspievať ľudovú pieseň
Download

ŽILINSKÁ UNIVERZITA