KAPAK
KAP
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
EYLÜL 2014
MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
1.9.2014/ 29107 R.G.
Konu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Yapılmasına İlişkin Karar
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 22/5/2007 tarihli ve 26529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri
Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü
yürütür.
Tarih - Sayı
2.9.2014/ 29107 R.G.
Konu
Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme
Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No:
2014/1) yayımlandı.
Özet
24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme
Yönetmeliğinin ekinde yer alan İlçe Sınıflarını Düzenleyen (EK: II) sayılı
cetvelde değişiklikler yapılmış ve Vali Yardımcıları sayısını gösteren (EK: VII)
sayılı cetvel değiştirilmiştir.
2
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
2.9.2014/ 29107 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/8/2014 Tarihli ve 2014/96 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
KONU
: İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı köyü,
3841 no.lu parseldeki 62.050,00 m2 yüzölçümlü
gayrimenkulün 2/3 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 10/1/2014 tarih ve 323 sayılı
yazısına istinaden;
Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı köyü, 3841
no.lu parseldeki 62.050,00 m2 yüzölçümlü İleri Teknoloji Endüstri Parkı
imarlı gayrimenkulün 2/3 oranındaki hissesinin, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan
Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve
“Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan
ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;
1.
Satışa
konu
varlığın
özelleştirme
ihalesinde
11.150.000
(Onbirmilyonyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Telemobil
Bilgi İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. – AB Gıda Sanayi ve Ticaret
A.Ş. O.G.G.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Telemobil Bilgi
İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. – AB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
O.G.G.’nin
sözleşmeyi
imzalamaktan
imtina
etmesi
veya
diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 10.200.000 (Onmilyonikiyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci
teklifi veren İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’ne İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nin
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
3
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
10.000.000 (Onmilyon) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Bayburt Grup
İnşaat Nakliyat Madencilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bayburt Grup İnşaat Nakliyat
Madencilik
İthalat
İhracat
Sanayi
ve
Ticaret
A.Ş.’nin
sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal
edilmesine dair verilen kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar
gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
3.9.2014/ 29108 R.G.
Konu
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair
Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı
alt bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu teknolojilerden hangisi ya da hangilerinin kullanılacağına ve
uygulamaya ilişkin hususlara Bakanlık tarafından karar verilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
yürütür.
4
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
3.9.2014/ 29108 R.G.
Konu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 14/12/2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin
Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 10
uncu maddesine, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanununun 15 inci maddesine, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanununun 6 ncı ve 59 uncu maddelerine, 9/5/2013 tarihli ve
6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 4 üncü maddesine ve 14/2/2011
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
3.9.2014/ 29108 R.G.
Konu
Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan
Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı
Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2014/34) yayımlandı.
Özet
13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli
Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve
5
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik
Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de bazı değişiklikler yapılmıştır.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
4.9.2014/ 29108 R.G.
Konu
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Eser Sağlama Kurulu Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelik, 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler
Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi
uyarınca hazırlanmıştır.
Bu Yönetmelik, Eser Sağlama Kurulunun oluşumu, toplanması, yönetimi,
görev ve çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri kapsar.
Kurul; Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı başkanlığında, Ankara Yazma
Eserler Bölge Müdürü, İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürü, Konya Yazma
Eserler Bölge Müdürü ile Bakanlıkça kütüphanecilik, arşivcilik, bilgi ve belge
yönetimi, Türk dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı,
tarih, Türk el sanatları, taşınır kültür varlıklarının korunması ve
restorasyonu, sanat tarihi bölümleri veya ilahiyat fakültelerinden belirlenen
üç öğretim üyesi olmak üzere yedi kişiden oluşur.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
6
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
4.9.2014/ 29108 R.G.
Konu
3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/38) yayımlandı.
Özet
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/1 Numaralı
Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
4.9.2014/ 29108 R.G.
Konu
Pazara
Giriş
Belgelerinin
Desteklenmesi
ile
İlgili
Para-Kredi
ve
Koordinasyon Kurulunun 26/8/2014 Tarihli ve 2014/8 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;
Ekonomi Bakanlığının 30/1/2014 tarihli ve 7635 sayılı, 19/3/2014 tarihli ve
19667 sayılı yazıları dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet
Yardımları Kararı çerçevesinde, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun
24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 1 inci maddesi ile kabul edilen
Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile bu Karara istinaden
31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 97/5 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında “Çevre
Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in yerine geçmek üzere
hazırlanan Karara ekli “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin
Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.
7
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
5.9.2014/ 29110 R.G.
Konu
Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik; tarımsal üretim yapan üreticiler veya temsil yetkisine sahip
üretici örgütleri ile bunların ürünlerini satın alacak olan alıcılar arasında
akdedilen "Tarımsal Üretim Sözleşmesi" ile ilgili usûl ve esasları kapsar.”
Sözleşmeli üretim yapılacak işletmenin çiftçi kayıt sistemine ve/veya
tarımsal üretim kayıt sistemine kayıtlı olma şartı aranır.”
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
5.9.2014/ 29110 R.G.
Konu
Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik; tarımsal üretim yapan üreticiler veya temsil yetkisine sahip
üretici örgütleri ile bunların ürünlerini satın alacak olan alıcılar arasında
akdedilen "Tarımsal Üretim Sözleşmesi" ile ilgili usûl ve esasları kapsar.”
Sözleşmeli üretim yapılacak işletmenin çiftçi kayıt sistemine ve/veya
tarımsal üretim kayıt sistemine kayıtlı olma şartı aranır.”
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
8
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
5.9.2014/ 29110 R.G.
Konu
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci
maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
G.T.İ.P.
1206.00.91.00.19
1206.00.99.00.19
1208.90.00.00.11
1512.11.91.00.00
Eşya Tanımı
Diğerleri
Diğerleri
Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba
unları
Ayçiçeği tohumu yağı
Birim CIF Kıymet
(ABD Doları/Ton*)
800
800
800
1.500
* Ton: Brüt ağırlık
Tarih - Sayı
5.9.2014/ 29110 R.G.
Konu
Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (III-59.1a) yayımlandı.
Özet
21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teminatlı
Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
6.9.2014/ 29111 R.G.
Konu
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
9
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
6.9.2014/ 29111 R.G.
Konu
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Sermaye
Yeterliliğinin
Ölçülmesine
ve
Değerlendirilmesine
İlişkin
Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
6.9.2014/ 29111 R.G.
Konu
Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, taraf olunan uluslararası anlaşmalar ile Avrupa
Birliği standartları ve iyi klinik uygulamaları çerçevesinde tıbbi cihaz klinik
araştırmaları ile bu çalışmalara katılan gönüllülerin haklarının korunmasına
dair usûl ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
6.9.2014/ 29111 R.G.
Konu
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve
Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve
Denetimine Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İdari para cezası uygulanmasına, cihazların güvenli olmadığının tespiti
10
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
sonucu bu kapsamda üreticiden talep edilecek test masraflarına, cihazların
piyasaya
arzının
yasaklanmasına,
toplatılmasına
ve
güvensizliğin
giderilememesi halinde cihazların kısmen veya tamamen bertarafına, Kurul
tarafından karar verilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
6.9.2014/ 29111 R.G.
Konu
Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, bankaların, Standart Yaklaşım kapsamında risk ağırlıklı
tutar ve Temel İDD Yaklaşımı kapsamında risk ağırlıklı tutar ve beklenen
kayıp hesaplanmasında kullanacakları kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
6.9.2014/ 29111 R.G.
Konu
Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile
Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, bankaların İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar
kullanarak kredi riskine esas tutar hesaplamalarına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
11
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
6.9.2014/ 29111 R.G.
Konu
Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına
İlişkin Tebliğ yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, bankaların İleri Ölçüm Yaklaşımı kullanarak operasyonel
riske esas tutar hesaplamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
6.9.2014/ 29111 R.G.
Konu
Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine
İlişkin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 Tarihli ve
8164 Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, piyasaya arz edilecek
makaronların; Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca
teknik düzenlemelere uygunluğunun belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar
ile aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi gereğince istenilen fiziksel
özelliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesini ve bu Kararın Resmî Gazete’de
yayımlanmasını karar altına almıştır.
Bu Karar 26/9/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
12
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
7.9.2014/ 29112 R.G.
Konu
Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından
Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve
Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların
Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
26/1/2008 tarihli ve 26768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terörle
Mücadelede Görev Alan Personelin Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu
İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda
Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul
ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmişti.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
7.9.2014/ 29112 R.G.
Konu
Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve
Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya
Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 26/9/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu Başkanı yürütür.
13
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
9.9.2014/ 29114 R.G.
Konu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/9/2014 Tarihli ve 5989
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Kurul Başkanlığının 3/9/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen
1/9/2014 tarih ve 20008792-101.01.01-25190 sayılı yazı ve ekleri
incelenmiştir.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların
İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7
nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun
1/8/2013 tarihli ve 5461 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen
Rabobank A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
10.9.2014/ 29115 R.G.
Konu
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması
gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları
düzenlemektir
Bu Yönetmelik 1/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
12 Eylül 2014 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29117
DÜZELTME
10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci
cümlesinde sehven yer alan “geçici faaliyet” ibaresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
11/9/2014 tarihli ve 94393504/150.99/14529 sayılı yazısına istinaden madde
metninden çıkarılarak düzeltilmiştir.
14
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
10.9.2014/ 29115 R.G.
Konu
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığının 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu
Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin
sekizinci fıkrasının (a) ila (f) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin mal,
hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
10.9.2014/ 29115 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-57
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü,
1942 no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı
gayrimenkulün üzerindeki 1 bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale
Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda
İhale Komisyonunca;
“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 102.000.- (YüzikibinTL) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ruhi ÖRTLEK’e İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Ruhi ÖRTLEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının
15
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
İdare lehine irat kaydedilmesine, 100.000.- (YüzbinTL) Türk Lirası bedelle
ikinci teklifi veren Volkan KAHVECİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Volkan KAHVECİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare
lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın
onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin
İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına
istinaden karar verilmiştir
Tarih - Sayı
10.9.2014/ 29115 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-58
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü,
1942 no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı
gayrimenkulün üzerindeki 2 bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale
Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda
İhale Komisyonunca;
“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 91.000.- (DoksanbirbinTL) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ruhi ÖRTLEK’e İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Ruhi ÖRTLEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın
onaylanmasına,
16
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin
İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına
istinaden karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
10.9.2014/ 29115 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-59
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü,
1942 no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı
gayrimenkulün üzerindeki 19 bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale
Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda
İhale Komisyonunca;
“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 90.000.- (DoksanbinTL) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ruhi ÖRTLEK’e İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Ruhi ÖRTLEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın
onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin
İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına
istinaden karar verilmiştir.
17
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
10.9.2014/ 29115 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-60
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü,
1942 no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı
gayrimenkulün üzerindeki 20 bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale
Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda
İhale Komisyonunca;
“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 96.000.- (DoksanaltıbinTL) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ruhi ÖRTLEK’e İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Ruhi ÖRTLEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın
onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin
İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına
istinaden karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
10.9.2014/ 29115 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-61
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
18
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü,
1942 no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı
gayrimenkulün üzerindeki 20 bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale
Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda
İhale Komisyonunca;
“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 96.000.- (DoksanaltıbinTL) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ruhi ÖRTLEK’e İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Ruhi ÖRTLEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın
onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin
İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına
istinaden karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
10.9.2014/ 29115 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-62
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 511 ada, 6 no.lu parseldeki 330,00 m²
yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte
4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık
Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale
Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda
19
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
İhale Komisyonunca;
“Satışa
konu
varlığın
özelleştirme
ihalesinde
437.000.-
(DörtyüzotuzyedibinTL) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Burhan
ÇİL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Burhan ÇİL’in sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde
teminatının
İdare
lehine
irat
kaydedilmesine,
435.000.-
(DörtyüzotuzbeşbinTL) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yavuzlar Plastik
Tekstil Gıda Turizm Matbaacılık ve Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yavuzlar Plastik Tekstil Gıda Turizm
Matbaacılık ve Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin
verilen kararın onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin
İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına
istinaden karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
10.9.2014/ 29115 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-63
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. Maliye Hazinesine ait iken tta Gayrimenkul A.Ş.’ye devrine karar verilen;
Muğla ili, Datça ilçesi, İskele Mahallesi, Balçıkhisar mevkii, 393 ada, 3 no.lu
parseldeki 1.706,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün
üzerindeki bina ile birlikte 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış”
yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini
20
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate
alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;
“Satışa
konu
varlığın
özelleştirme
ihalesinde
1.950.000
(BirmilyondokuzyüzellibinTL) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Feri
Otelcilik ve Turizm A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Feri
Otelcilik ve Turizm A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine
irat kaydedilmesine, 1.730.000 (BirmilyonyediyüzotuzbinTL) Türk Lirası
bedelle ikinci teklifi veren Uğur KANTARLI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Uğur KANTARLI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare
lehine irat kaydedilmesine, 1.700.000 (BirmilyonyediyüzbinTL) Türk Lirası
bedelle üçüncü teklifi veren Vehpi TEMEL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Vehpi TEMEL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine
irat
kaydedilmesine
ve
ihalenin
iptaline”
ilişkin
verilen
kararın
onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin
İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına
istinaden karar verilmiştir.13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
10.9.2014/ 29115 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-64
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
21
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
1. Maliye Hazinesi’ne ait iken İdarece tta Gayrimenkul A.Ş.’ye devrine karar
verilen, Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, Sökek mevkii, 93
ada, 38 no.lu parseldeki 15.000,00 m2 yüzölçümlü konut dışı kentsel
çalışma alanı ve yol alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte
4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık
Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale
Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda
İhale Komisyonunca;
“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 237.000 (İkiyüzotuzyedibin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hakkı ÇİFTÇİOĞLU’na İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hakkı ÇİFTÇİOĞLU’nun sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde
teminatının
İdare
lehine
irat
kaydedilmesine,
235.000
(İkiyüzotuzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İlami AYAZ’a İhale
Şartnamesi
çerçevesinde
satılmasına,
İlami
AYAZ’ın
sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”
ilişkin verilen kararın onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale
Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına
istinaden karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
10.9.2014/ 29115 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-65
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. Maliye Hazinesi’ne ait iken İdarece tta Gayrimenkul A.Ş.’ye devrine karar
22
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
verilen, Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yenice köyü, Köyiçi mevkii, 587 ada, 6 no.lu
parseldeki 11.038,25 m2 yüzölçümlü sanayi alanı imarlı gayrimenkulün 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale
Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda
İhale Komisyonunca;
“Satışa
konu
varlığın;
özelleştirme
ihalesinde
1.755.000
(Birmilyonyediyüzellibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sanat
Mobiya ve Mobilya Malzemeleri Orman Ürünleri İnşaat Taşımacılık Gıda
Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale
Şartnamesi
çerçevesinde
satılmasına,
Sanat
Mobiya
ve
Mobilya
Malzemeleri Orman Ürünleri İnşaat Taşımacılık Gıda Dayanıklı Tüketim
Malları Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.750.000.- (Birmilyonyediyüzellibin) Türk
Lirası bedelle ikinci teklifi veren Aydın AYDOĞAN’a İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Aydın AYDOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının
İdare
lehine
irat
kaydedilmesine,
1.635.000.-
(Birmilyonaltıyüzotuzbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Haluk
ÖZİŞ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Haluk ÖZİŞ’in sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”
ilişkin verilen kararın onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale
Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına
istinaden karar verilmiştir.
23
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
10.9.2014/ 29115 R.G.
Konu
Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2014/41) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı
ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı kapsamında
öğrencilere
süt
beslenmelerine
içme
alışkanlığını
katkıda
bulunarak
kazandırmak,
sağlıklı
yeterli
büyüme
ve
ve
dengeli
gelişmelerini
sağlamaktır.
Programın uygulanacağı okullar Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
11.9.2014/ 29116 R.G.
Konu
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine
Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik
yapılmıştır.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
11.9.2014/ 29116 R.G.
Konu
Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Temel Kanunu ile tanınan eğitim
hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim
okul/kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden
24
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin resmî okul/kurumlarda taşıma yoluyla
eğitime erişimlerini sağlamak için gerekli usul ve esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
11.9.2014/ 29116 R.G.
Konu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 Tarihli ve 5194 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 tarihli toplantısında; ekteki
“Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma
Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın onaylanmasına, karar verilmiştir
Tarih - Sayı
12.9.2014/ 29117 R.G.
Konu
2014/6742 sayılı 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin
Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli
ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Karar yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 47 – 27 Temmuz 2014 Pazar günü saat 00.00’dan başlayarak 3
Ağustos 2014 Pazar günü saat 24.00’a kadar Ankara-İstanbul (Pendik)-Ankara
Yüksek Hızlı Tren seferlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”
MADDE 2 – Bu Karar 27/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
25
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
12.9.2014/ 29117 R.G.
Konu
Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği
Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (İhracat: 2014/6) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme
Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına
Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğin 2 nci maddesi 1/5/2014 tarihinde geçerli olmak üzere, diğer
maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
12.9.2014/ 29117 R.G.
Konu
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğ, 3 üncü madde kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve
demir
yolu
ile
gelmesi
halinde serbest dolaşıma
giriş işlemlerini
gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin
uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip
sonuçlandırmaya yetkilidir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
26
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
12.9.2014/ 29117 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/8/2014 Tarihli ve 2014/95 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/8/2014 tarihli ve 5521 sayılı yazısına
istinaden Maliye Hazinesine ait iken tta Gayrimenkul A.Ş.’ye devrine karar
verilen; Antalya ili, Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi,13393 ada, 5 no.lu
parseldeki 39.071,60 m2 yüzölçümlü Turizm Tesis Alanı imarlı gayrimenkulün
“satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda İhale
Komisyonunca;
1. “Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 250.000.000 (İkiyüzellimilyon)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik
A.Ş.’ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sertaş Turizm Yatırım ve
İşletmecilik A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 248.000.000 (İkiyüzkırksekizmilyon) Türk Lirası bedelle ikinci
teklifi veren Yörükoğlu Ticaret Turizm Kuyum Petrol İnşaat Ltd. Şti.’ye ihale
şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yörükoğlu Ticaret Turizm Kuyum Petrol
İnşaat Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar
gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları
inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
27
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
13.9.2014/ 29118 R.G.
Konu
2014/6746 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
yayımlandı.
Özet
Karara ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın
yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 24/7/2014 tarihli ve 23990
sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
13.9.2014/ 29118 R.G.
Konu
2014/6778 sayılı Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu
Baskılı Devre Kartlarının İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Karara Ekli “Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre
Kartlarının İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın
yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/8/2014 tarihli ve 57152 sayılı
yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964
28
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2
nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci
maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 8/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
13.9.2014/ 29118 R.G.
Konu
Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler
tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve
belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Yerli katkı oranı, aşağıdaki formüle uygun olarak üretici tarafından hesaplanır.
Yerli katkı oranı hesabını içeren evrak, teknik yönden eksper tarafından, mali
yönden ise serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da
yeminli mali müşavir tarafından tetkik edilerek, hesaplamanın doğruluğu ve
resmi kayıtlara uygunluğu açısından teyit edilir ve imzalanır. İmzalanan yerli
katkı oranı hesabını içeren evrak, aksi yönde bir tespitin bulunması halinde
her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ettiklerine dair üretici veya
üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı bir taahhütname
ekinde yerli malı belgesini düzenleyecek ilgili odaya/borsaya teslim edilir.
Nihai Ürün Maliyet Tutarı(TL)−Nihai Ürün İçindeki İthal Girdi Maliyet Tutarı (TL)
Yerli Katkı Oranı = —————————————————————————————— x100
Nihai Ürün Maliyet Tutarı (TL)
(2) Nihai ürünü teşkil eden yerli ve ithal girdi maliyetlerinin
hesaplanmasında aşağıdaki kalemler dikkate alınır:
a) Kullanılan doğrudan ve dolaylı malzeme giderleri.
b) Doğrudan ve dolaylı işçilik giderleri.
c) Ürünle ilgili genel giderler.
(3) Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında
29
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
menşe kontrolü yapılır, girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahil edilir.
(4) İthal girdi tutarının hesaplamasında, ithal girdinin fabrikaya teslim
fiyatı ve teslim tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınır.
(5) İlgili oda/borsa tarafından kontrol edilerek onaylanan yerli katkı
oranı, yerli malı belgesine dercedilir.
(6) Yerli katkı oranı hesabında üretici tarafından oda/borsaya sunulan ticari sır
niteliğindeki bilgiler, kanunen yetkili mercilerden başkasına açıklanamaz,
verilemez ve kendileri veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar vermek
amacıyla kullanılamaz. Bu kapsamda oda/borsa, ticari sırlarla ilgili bilgi ve
belgelerin korunmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almakla
yükümlüdür.
Sorumluluk
MADDE 8 – (1) Yerli malı belgesinin sahibi ile bu belgeyi düzenleyen ilgili
oda/borsa ve belgeyi idareye sunan istekliler ile ilgili eksper, serbest
muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir
belgedeki bilgilerin doğruluğundan genel hükümler ve/veya 4734 sayılı
Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumludurlar.
Tarih - Sayı
13.9.2014/ 29118 R.G.
Konu
Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün
Mamulleri Seri No: 3) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü
Standardının Tarifler başlığı altında yer verilen sarmalık kıyılmış tütün
mamulünü kapsar.
Bu Tebliğ 26/9/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
30
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
13.9.2014/ 29118 Mükerrer R.G.
Konu
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/5) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan dokuz meslek standardının
yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.
E K L E R :
Ek-1 İnsan Kaynakları Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Ek-2 İnsan Kaynakları Uzmanı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
Ek-3 İnsan Kaynakları Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı
Ek-4 Endüstriyel İlişkiler Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı
Ek-5 İşaretçi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı
Ek-6 Araç Yükleme Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Ek-7 Kapı/Kantar Görevlisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Ek-8 Terminal Çekici Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Ek-9 Liman Operasyon Planlamacısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Tarih - Sayı
15.9.2014/ 29120 Mükerrer R.G.
Konu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest
Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim,
Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 21/3/2006 tarihli ve 26115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj
Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili
ve Asgarî Ücret Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin
(1) ve (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) Mesleki denetim ve onay hizmeti için her yıl Oda Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen maktu bedel üzerinden mesleki denetim bedeli alınır.
31
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
2) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerinin ayrı yıllarda yapılması durumunda,
her hizmet aşamasının bedeli tamamlandığı yıla ait olan maktu ücrete göre
hesaplanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Meslekî denetim ücreti, serbest peyzaj mimarlığı bürosunun
yaptığı ve asgarî ücret tablosunda bedeli belirlenmiş her serbest peyzaj
mimarlığı hizmeti karşılığı olarak mesleki denetim ve onay hizmeti için her yıl
Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen maktu bedel üzerinden mesleki
denetim bedeli ödenir. Tescil yenileme aşamasında serbest peyzaj mimarlığı
bürosu, fatura ve serbest meslek makbuzuna uygun olarak doldurduğu
bildirim ile yıl içinde yaptığı serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerini, kestiği
fatura miktarlarını ve ödediği Meslekî Denetim Uygulaması ücretlerini bildirir.
Arada çeşitli nedenlerle oluşan meslekî denetim uygulaması ücret farkları
varsa, bu aşamada ödenir. Serbest peyzaj mimarlığı bürosunun yaptığı
meslekî denetim uygulaması kapsamındaki serbest peyzaj mimarlığı
hizmetlerini meslekî denetim uygulamasından geçirmediği veya usulsüz
geçirdiği saptanırsa, ilgili serbest peyzaj mimarlığı bürosundan geçerli olan
maktu ücretinin iki katı alınır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.
32
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
6553 sayılı
EKİM 2014
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanap Doğal Gaz İletim
Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. Arasında
Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet
Anlaşmasına İlişkin Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğal Gaz İletim
Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma’nın Eki Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. Arasında TransAnadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet
Anlaşmasına İlişkin Değişiklik”in onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
6554
sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 26 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
33
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
6554
sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 26 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
6555 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında
Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 26 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın
34
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
6555 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında
Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 29 Ocak 2014 tarihinde Tahran’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Vakıflar Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Mülhak vakıflarda vakıf evladı olmak.”
“(2) Genel Müdürlükte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu
35
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
veya sözleşmeli olarak çalışan personel; meclis üyeliğine aday olamaz, Genel
Müdürlükçe temsilen yönetilen mülhak vakıflar dışında hiçbir vakıf adına
temsilen veya vekaleten oy kullanamaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Seçim günü saat 09.00-16.00 arası oy verme süresidir. Ancak saat
16.00’ya geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen
temsilciler, seçim kurulu tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını
kullanırlar. Bu husustaki değişiklikler seçim ilanında belirtilmek şartıyla seçim
kurulunca tespit edilebilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı
olduğu Bakan yürütür.
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
Kojenerasyon
ve
Mikrokojenerasyon
Tesislerinin
Verimliliğinin
Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2014/3)
yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğ, ihtiyaç duyulan ısı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste
eş zamanlı üretimi için kullanılan sistemlerin desteklenmesinde aranacak
asgari verimlilik gereksinimlerinin belirlenmesini amaçlar.
Bu Tebliğ, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair
Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası ve 28 inci maddesinin birinci
fıkrası uyarınca, desteklerden yararlanacak kojenerasyon sistemleri için asgari
verimlilik gereksinimlerinin belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.
36
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:
17) yayımlandı.
Özet
12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanlara
Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 9)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Muhasebe Standardı 19 (TMS 19) Çalışanlara Sağlanan Faydalar”
Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı 19
(TMS 19) Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardının;
(a) 93 ve 94 üncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“93 Planın resmi koşullarında yer alan, çalışanların veya üçüncü kişilerin
yaptığı katkılar hizmet maliyetini (hizmete bağlı olmaları durumunda) azaltır
ya da tanımlanmış net fayda borcunun (varlığının) (hizmete bağlı olmamaları
durumunda) yeniden ölçümlerini etkiler. Plan varlıklarına ilişkin kayıplardan
veya aktüeryal kayıplardan kaynaklanan açığı azaltmak için yapılması gereken
bu tür katkılar, hizmete bağlı olmayan katkılara örnektir. Çalışanların veya
üçüncü kişilerin yaptığı katkıların hizmete bağlı olması durumunda söz konusu
katkılar hizmet maliyetini aşağıdaki şekilde azaltır:
(a) Katkı tutarının hizmet yılına bağlı olması durumunda işletme, 70 inci
paragrafta brüt fayda için öngörülen yöntemle aynı yöntemi kullanarak (katkı
planı formülünü kullanarak veya doğrusal olarak) katkıları hizmet dönemleri
37
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
ile ilişkilendirir ya da
(b) Katkı tutarının hizmet yılından bağımsız olması durumunda, işletmenin bu
tür katkıları hizmetin sunulduğu döneme ilişkin hizmet maliyetinden azalış
şeklinde muhasebeleştirmesine izin verilir. Hizmet yılından bağımsız olan
katkılara çalışanın maaşının sabit bir yüzdesi olan, hizmet dönemi boyunca
sabit bir tutar şeklindeki veya çalışanın yaşına bağlı katkılar örnek olarak
gösterilebilir.
A1 paragrafı ilgili uygulama rehberini düzenlemektedir.
94 93(a) paragrafına göre, hizmet dönemleriyle ilişkilendirilen çalışanların
veya üçüncü kişilerin yaptığı katkılardaki değişiklikler aşağıdakileri etkiler;
(a) Cari ve geçmiş dönem hizmet maliyetini (bu değişikliklerin planın resmi
koşullarında yer almaması ve zımni kabulden doğan yükümlülükten
kaynaklanmaması durumunda) veya
(b) Aktüeryal kazanç ve kayıpları (bu değişikliklerin planın resmi koşullarında
yer alması ve zımni kabulden doğan yükümlülükten kaynaklanması
durumunda).”
(b) 174 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 175 inci paragraf ve
Ek A Uygulama Rehberi eklenmiştir.
“175 TMS 19’a İlişkin Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışanlara Sağlanan
Faydalar değişikliğiyle 93-94 üncü paragraflar değiştirilmiştir. Söz konusu
değişiklikler, 1 Temmuz 2014 veya sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemlerinde TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklikler ve Hatalar Standardına göre geriye dönük olarak uygulanır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda
açıklanır.
Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli
olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
38
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 36)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra
No: 18) yayımlandı.
Özet
/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse Bazlı
Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 36)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler”
Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli
olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
39
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 67)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra
No: 19) yayımlandı.
Özet
31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse Bazlı
Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 36)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler”
Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli
olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
40
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 67)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra
No: 19) yayımlandı.
Özet
13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme
Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 67)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri”
Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
41
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri” Standardının;
(a) 2 nci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) Müşterek anlaşmanın kendi finansal tablolarında müşterek anlaşma
oluşumunun muhasebeleştirilmesi.”
(b) 40 ıncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“40. Edinen işletme, finansal araç tanımını karşılayan koşullu bedel ödeme
yükümlülüğünü, “TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum” Standardının 11 inci
Paragrafındaki özkaynağa dayalı finansal araç ve finansal borç tanımlarını esas
alarak finansal borç ya da özkaynak olarak sınıflandırır. Edinen işletme, belirli
koşulların sağlanması halinde daha önce transfer edilen bedelin geri
ödenmesini talep etme hakkını bir varlık olarak sınıflandırır. 58 inci Paragraf,
koşullu
bedel
için
sonradan
muhasebeleştirmeye
ilişkin
rehberlik
sağlamaktadır.”
(c) 58 inci paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(b) Diğer koşullu bedelin;
(i) TFRS 9 kapsamında bulunması durumunda koşullu bedel her bir raporlama
tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür ve gerçeğe uygun değerindeki
değişiklikler TFRS 9’a göre kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
(ii) TFRS 9 kapsamında bulunmaması durumunda koşullu bedel her bir
raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür ve gerçeğe uygun
değerindeki değişiklikler kâr veya zararda muhasebeleştirilir.”
(ç) 64G paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 64H ve 64I paragrafları
eklenmiştir.
“64H. “-”
64I. 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu
Standardın 40 ve 58 inci paragrafları değiştirilmiş ve 67A paragrafı ile bu
42
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
paragraftan önce gelen başlık eklenmiştir. Bu değişiklik, birleşme tarihi 1
Temmuz 2014 veya sonrası olan işletme birleşmelerine ileriye yönelik olarak
uygulanır. TFRS 9 ve TMS 37 Standartlarının da (her ikisi de 2010-2012
Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler’le değiştirilmiş olan) uygulanması
koşuluyla bu değişikliğin erken uygulanmasına izin verilmektedir. Erken
uygulama durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”
(d) 64I paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 64J paragrafı eklenmiştir.
“64J. 2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu
Standardın 2(a) paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014
tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye yönelik
olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan
husus dipnotlarda açıklanır.”
(e) 67 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve 67A paragrafı
eklenmiştir.
“TFRS 9’a Yapılan Atıf
67A. TFRS 9’u henüz uygulamamakla birlikte bu Standardın uygulamasına
başlayan bir işletme, TFRS 9’a yapılan atıfları TMS 39’a yapılmış gibi
değerlendirmelidir.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
43
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler”
Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli
olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 67)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra
No: 19) yayımlandı.
Özet
13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme
Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 67)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
44
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri”
Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri” Standardının;
(a) 2 nci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) Müşterek anlaşmanın kendi finansal tablolarında müşterek anlaşma
oluşumunun muhasebeleştirilmesi.”
(b) 40 ıncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“40. Edinen işletme, finansal araç tanımını karşılayan koşullu bedel ödeme
yükümlülüğünü, “TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum” Standardının 11 inci
Paragrafındaki özkaynağa dayalı finansal araç ve finansal borç tanımlarını esas
alarak finansal borç ya da özkaynak olarak sınıflandırır. Edinen işletme, belirli
koşulların sağlanması halinde daha önce transfer edilen bedelin geri
ödenmesini talep etme hakkını bir varlık olarak sınıflandırır. 58 inci Paragraf,
koşullu
bedel
için
sonradan
muhasebeleştirmeye
ilişkin
rehberlik
sağlamaktadır.”
(c) 58 inci paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(b) Diğer koşullu bedelin;
(i) TFRS 9 kapsamında bulunması durumunda koşullu bedel her bir raporlama
tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür ve gerçeğe uygun değerindeki
45
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
değişiklikler TFRS 9’a göre kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
(ii) TFRS 9 kapsamında bulunmaması durumunda koşullu bedel her bir
raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür ve gerçeğe uygun
değerindeki değişiklikler kâr veya zararda muhasebeleştirilir.”
(ç) 64G paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 64H ve 64I paragrafları
eklenmiştir.
“64H. “-”
64I. 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu
Standardın 40 ve 58 inci paragrafları değiştirilmiş ve 67A paragrafı ile bu
paragraftan önce gelen başlık eklenmiştir. Bu değişiklik, birleşme tarihi 1
Temmuz 2014 veya sonrası olan işletme birleşmelerine ileriye yönelik olarak
uygulanır. TFRS 9 ve TMS 37 Standartlarının da (her ikisi de 2010-2012
Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler’le değiştirilmiş olan) uygulanması
koşuluyla bu değişikliğin erken uygulanmasına izin verilmektedir. Erken
uygulama durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”
(d) 64I paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 64J paragrafı eklenmiştir.
“64J. 2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu
Standardın 2(a) paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014
tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye yönelik
olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan
husus dipnotlarda açıklanır.”
(e) 67 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve 67A paragrafı
eklenmiştir.
“TFRS 9’a Yapılan Atıf
67A. TFRS 9’u henüz uygulamamakla birlikte bu Standardın uygulamasına
başlayan bir işletme, TFRS 9’a yapılan atıfları TMS 39’a yapılmış gibi
değerlendirmelidir.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
46
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler”
Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli
olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra
No: 20) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
47
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar”
Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama
Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar” Standardının;
(a) 5.4.4 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5.4.4 İlk muhasebeleştirmede, alım satım amacıyla elde tutulmayan ve TFRS
3 İşletme Birleşmeleri Standardının uygulandığı bir işletme birleşmesinde
edinen işletmenin koşullu bedeli olmayan, bu TFRS kapsamındaki özkaynağa
dayalı bir finansal araca yapılan yatırımın gerçeğe uygun değerinde sonraki
tarihlerde meydana gelecek değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması
konusunda, geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir.”
48
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
(b) 8.1.3 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 8.1.4 paragrafı
eklenmiştir.
“8.1.4 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, TFRS 3’de
değişiklik yapılmasının sonucu olarak, bu Standardın 5.4.4 paragrafı
değiştirilmiştir. Bu değişiklik TFRS 3 değişikliğinin uygulandığı işletme
birleşmelerine ileriye yönelik olarak uygulanır.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra
No: 21) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 20/3/2011 tarihli ve 27880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
49
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar”
Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama
Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar” Standardının;
(a) 4.2.1 paragrafına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi
eklenmiştir.
“(e) TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardının uygulandığı bir işletme
birleşmesinde edinen işletmenin koşullu bedeli. Bu tür koşullu bedel sonraki
dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. ”
(b) 5.7.5 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5.7.5 İlk muhasebeleştirmede, alım satım amacıyla elde tutulmayan ve TFRS
3 İşletme Birleşmeleri Standardının uygulandığı bir işletme birleşmesinde
edinen işletmenin koşullu bedeli olmayan, bu TFRS kapsamındaki özkaynağa
dayalı bir finansal araca yapılan yatırımın gerçeğe uygun değerinde sonraki
tarihlerde meydana gelecek değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması
konusunda, geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir.”
(c) 7.1.3 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 7.1.4 paragrafı
50
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
eklenmiştir.
“7.1.4 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, TFRS 3’te
değişiklik yapılmasının sonucu olarak, bu Standardın 4.2.1 ve 5.7.5
paragrafları değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 değişikliğinin uygulandığı
işletme birleşmelerine ileriye yönelik olarak uygulanır.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 20)’de Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Tebliğ (Sıra No: 22) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 15/2/2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 20)’in 3 üncü maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
Madde 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen “TMSK ve Kurul: Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,” olarak değiştirilmiştir.
51
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye
Muhasebe Standardı (TMS 37) Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar”
Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS
37) Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” Standardının;
(a) 5 inci paragrafının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.
“(d) Çalışanlara sağlanan faydalar (bakınız: TMS 19 Çalışanlara Sağlanan
Faydalar);
(e) Sigorta sözleşmeleri (bakınız: TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri). Ancak, bu
Standart, sigortacının, TFRS 4 kapsamındaki sigorta sözleşmelerinden
kaynaklanan sözleşmeye bağlı yükümlülükleri ve hakları dışında kalan karşılık,
koşullu borç ve koşullu varlıklarına uygulanır ve
(f) Bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin koşullu bedeli (bakınız: TFRS 3
İşletme Birleşmeleri).”
(b) 97 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 98 ve 99 uncu
paragraflar eklenmiştir.
“98. “-”
99. 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, TFRS 3’te
52
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
değişiklik yapılmasının sonucu olarak, bu Standardın 5 inci paragrafı
değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 değişikliğinin uygulandığı işletme
birleşmelerine ileriye yönelik olarak uygulanır.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 41)’de Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Tebliğ (Sıra No: 23) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 3/11/2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 41)’in 3 üncü maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
53
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Muhasebe Standardı TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme” Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014
tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında
uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı TMS
39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” Standardının;
(a) 9 uncu paragrafında “Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan
finansal varlık ve finansal borçlar” tanımına (a) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki (aa) bendi eklenmiştir.
“(aa) TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardının uygulandığı bir işletme
birleşmesindeki edinen işletmenin koşullu bedelidir.”
(b) 108D paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 108E ve 108F
paragrafları eklenmiştir.
“108E. “-”
108F. 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, TFRS 3’te
değişiklik yapılmasının sonucu olarak, bu Standardın 9 uncu paragrafı
değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 değişikliğinin uygulandığı işletme
birleşmelerine ileriye yönelik olarak uygulanır.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
54
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 45)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra
No: 24) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 15/7/2007 tarihli ve 26583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 45)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Finansal Raporlama Standardı 8 Faaliyet Bölümleri” Standardının ilgili
hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap
dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan
husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
55
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama
Standardı 8 Faaliyet Bölümleri” Standardının;
(a) 22 nci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten
sonra gelmek üzere aşağıdaki (aa) bendi eklenmiştir.
“(a) Teşkilatlanma esası da dahil olmak üzere (örneğin, yönetimin işletmeyi;
ürün ve hizmet farklılıkları, coğrafi bölgeler, düzenleyici çevreler ya da çeşitli
unsurların birleşiminden hangisi çerçevesinde teşkilatlandırmayı tercih ettiği
ve faaliyet bölümlerinin birleştirilip birleştirilmediği), işletmenin raporlanabilir
bölümlerinin belirlenmesinde kullanılan faktörler,
(aa) 12 nci paragraftaki birleştirme kriterlerinin uygulanmasında yönetim
tarafından yapılan değerlendirmeler. Bu kapsamda yapılacak açıklamalar, bu
şekilde birleştirilen faaliyet bölümlerinin kısa bir açıklamasını ve birleştirilen
faaliyet bölümlerinin benzer ekonomik özellikleri taşıdıklarının belirlenmesi
sırasında dikkate alınan ekonomik göstergeleri içerir.”
(b) 28 inci paragrafının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(c) Bölüm varlıklarının 23 üncü paragraf uyarınca raporlanması durumunda
raporlanabilir
bölümlerin
varlıkları
toplamının
işletme
varlıkları
ile
mutabakatı.
(d) Bölüm borçlarının 23 üncü paragraf uyarınca raporlanması durumunda,
raporlanabilir bölümlerin borçları toplamının işletme borçları ile mutabakatı.”
(c) 36B paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 36C paragrafı eklenmiştir.
“36C. 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, bu
Standardın 22 nci ve 28 inci paragrafları değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1
Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde
uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus
dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
56
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra
No: 25) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 15)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Dayanak
Madde 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen “TMSK ve Kurul: Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
Geçici Madde 1 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye
Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar” Standardının 35 inci
paragrafında yapılan değişikliği ve aynı standarda eklenen 80A paragrafı ve
81H paragrafında belirtilen hükümleri 1/7/2014 tarihinden önce başlayan
hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda,
57
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
Geçici Madde 2 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye
Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar” Standardının 56 ncı
paragrafının (c) bendinde yapılan değişiklikte ve aynı standarda eklenen 62A
paragrafı ve 81I paragrafında belirtilen hükümleri, 1/1/2016 tarihinden önce
başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu
durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS
16) Maddi Duran Varlıklar” Standardının;
(a) 35 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“35. Bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerleme işlemine tabi
tutulduğunda, varlığın defter değeri yeniden değerlenmiş tutara göre
düzeltilir. Yeniden değerleme tarihinde, varlık aşağıdaki yöntemlerden birine
göre işleme tabi tutulur:
(a) Brüt defter değeri, varlığın defter değerinin yeniden değerlemesiyle tutarlı
bir şekilde düzeltilir. Örneğin, brüt defter değeri gözlemlenebilir piyasa verileri
dikkate
alınarak
veya defter
değerindeki
değişimle
orantılı olarak
düzeltilebilir. Yeniden değerleme tarihindeki birikmiş amortisman, brüt defter
değeri ile varlığın birikmiş değer düşüklüğü zararlarının dikkate alınmasından
sonraki defter değeri arasındaki fark kadar düzeltilir ya da
(b) Birikmiş amortisman varlığın brüt defter değeri ile netleştirilir. Birikmiş
amortisman düzeltmeleri, varlıkların 39 ve 40 ıncı paragraflara göre
muhasebeleştirilen defter değerindeki artış veya azalışların bir parçasını
58
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
oluşturur.”
(b) 80 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 80A paragrafı
eklenmiştir.
“80A 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, bu
Standardın 35 inci paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişikliğin ilk uygulama
tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ve bir önceki
yıllık hesap döneminde muhasebeleştirilen tüm yeniden değerlemeler için bu
değişiklik uygulanır. Ayrıca, zorunlu olmamakla birlikte, karşılaştırmalı olarak
sunulan tüm önceki dönemlere ilişkin bilgiler düzeltilebilir. Karşılaştırmalı
olarak sunulan tüm önceki dönemlere ilişkin bilgilerin düzeltilmemesi
durumunda, düzeltilmemiş bilgiler açıkça belirtilir, bu bilgilerin farklı esasta
sunulduğu ifade edilir ve bu esas açıklanır.”
(c) 81G paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 81H paragrafı
eklenmiştir.
“81H 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, bu
Standardın 35 inci paragrafı değiştirilmiş ve 80A paragrafı eklenmiştir. Bu
değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda,
anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS
16) Maddi Duran Varlıklar” Standardının;
(a) 56 ncı paragrafının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(c) Üretimdeki değişikliklerden veya gelişmelerden ya da varlığın ürettiği
ürün veya hizmetin pazar talebindeki değişikliklerden kaynaklanan teknik ya
da ticari değer yitirme. Bir varlığın kullanımıyla üretilen bir kalemin satış
fiyatında beklenen gelecekteki azalışlar varlığın teknik ya da ticari açıdan
değerini yitirmesine dair beklenti oluşturabilir, dolayısıyla varlığa ilişkin
gelecekteki ekonomik yararların bir azalışını yansıtabilir.”
(b) 62 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 62A paragrafı
59
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
eklenmiştir.
“62A. Varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılatı esas alan
bir amortisman yöntemi uygun değildir. Varlığın kullanımını içeren bir
faaliyetten elde edilen hasılat, genellikle varlığın ekonomik yararlarının
tüketimi dışındaki etkenleri yansıtır. Örneğin hasılat; diğer girdiler ve
işlemlerden, satış faaliyetlerinden ve satış hacimleri ve fiyatlarındaki
değişikliklerden etkilenir. Hasılatın fiyat bileşeni, varlığın tüketim şekliyle ilgisi
olmayan enflasyon tarafından etkilenebilir.”
(c) 81H paragrafından sonra gelmek üzere 81I paragrafı eklenmiştir.
“81I. Geçerli Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklanması değişikliğiyle
(TMS 16 ve TMS 38’e İlişkin Değişiklik) bu Standardın 56 ncı paragrafı
değiştirilmiş ve 62A paragrafı eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 tarihinde
veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye yönelik olarak
uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus
dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 8 – Bu Tebliğin;
a) 3 üncü ve 6 ncı maddesi, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde,
b) 4 üncü maddesi ve 7 nci maddesi 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan
hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
60
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 167)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra
No: 26) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 4 üncü Mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 167)’in 3 üncü maddesi başlığı
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 24) İlişkili Taraf Açıklamaları”
Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
61
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS
24) İlişkili Taraf Açıklamaları” Standardının;
(a) 9 uncu paragrafındaki “İlişkili taraf” tanımının (b) bendine (vii) numaralı alt
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (viii) numaralı alt bent eklenmiştir.
“(viii) İşletmenin veya onun bir parçası olduğu grubun başka bir üyesinin,
raporlayan işletmeye veya raporlayan işletmenin ana ortaklığına kilit yönetici
personel hizmetleri sunması halinde.”
(b) 17 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 17A paragrafı
eklenmiştir.
“17A. İşletmenin diğer bir işletmeden (‘yönetim işletmesi’) kilit yönetici
personel hizmetleri alması durumunda işletmenin, yönetim işletmesi
tarafından kendi çalışanlarına veya yöneticilerine ödenmiş veya ödenecek
olan tazminata 17 nci paragraftaki hükümleri uygulaması gerekli değildir.”
(c) 18 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 18A paragrafı
eklenmiştir.
“18A ayrı bir yönetim işletmesi tarafından sağlanan kilit yönetici personel
hizmeti için işletme tarafından karşılanan tutarlar açıklanır.”
(ç) 28B paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 28C paragrafı eklenmiştir.
“28C 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, bu
Standardın 9 uncu paragrafı değiştirilmiş ve 17A ile 18A paragrafları
eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu
durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
62
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS
38) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 26)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
(Sıra No: 27) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 26)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Muhasebe Standardı TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar”
Standardının 80 inci paragrafında yapılan değişikliği ve aynı standarda eklenen
130H paragrafı ve 130I paragrafında belirtilen hükümleri 1/7/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
63
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Muhasebe Standardı TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar”
Standardının 92 nci ve 98 inci paragraflarında yapılan değişiklikleri ve aynı
standarda eklenen 98A, 98B ve 98C ve 130J paragraflarında belirtilen
hükümleri, 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin
finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda
açıklanır.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı TMS
38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardının;
(a) 80 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“80. Bir maddi olmayan duran varlık kalemi yeniden değerleme işlemine tabi
tutulduğunda varlığın defter değeri yeniden değerlenmiş tutara göre
düzeltilir. Yeniden değerleme tarihinde, varlık aşağıdaki yöntemlerden birine
göre işleme tabi tutulur:
(a) Brüt defter değeri, varlığın defter değerinin yeniden değerlemesiyle tutarlı
bir şekilde düzeltilir. Örneğin, brüt defter değeri gözlemlenebilir piyasa verileri
dikkate
alınarak
veya defter
değerindeki
değişimle
orantılı olarak
düzeltilebilir. Yeniden değerleme tarihindeki birikmiş itfa payı, brüt defter
değeri ile varlığın birikmiş değer düşüklüğü zararlarının dikkate alınmasından
sonraki defter değeri arasındaki fark kadar düzeltilir ya da
(b) Birikmiş itfa payı varlığın brüt defter değeri ile netleştirilir.
Birikmiş
itfa
payı
düzeltmeleri,
85
ve
86
ncı
paragraflara
göre
muhasebeleştirilen defter değerindeki artış ve azalışların bir parçasını
oluşturur.”
64
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
(b) 130G paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 130H ve 130I
paragrafları eklenmiştir.
“130H 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, bu
Standardın 80 inci paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014
tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda
açıklanır.
130I 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğinin ilk
uygulama tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ve bir
önceki yıllık hesap döneminde muhasebeleştirilen tüm yeniden değerlemeler
için bu değişiklik uygulanır. Ayrıca, zorunlu olmamakla birlikte, karşılaştırmalı
olarak sunulan tüm önceki dönemlere ilişkin bilgiler düzeltilebilir.
Karşılaştırmalı olarak sunulan tüm önceki dönemlere ilişkin bilgilerin
düzeltilmemesi durumunda bilgiler açıkça belirtilir, bu bilgilerin farklı esasta
sunulduğu ifade edilir ve bu esas açıklanır.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı TMS
38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardının;
(a) 92 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“92. Teknolojide meydana gelen hızlı değişimler nedeniyle, bilgisayar
yazılımları ve diğer birçok maddi olmayan duran varlık teknolojik açıdan
eskime tehdidi altındadır. Bu nedenle, yararlı ömürleri genellikle kısa
olacaktır. Bir maddi olmayan duran varlığın kullanımıyla üretilen bir kalemin
satış fiyatında beklenen gelecekteki azalışlar varlığın teknolojik ya da ticari
açıdan değerini yitirmesine dair beklenti oluşturabilir, dolayısıyla varlığa ilişkin
gelecekteki ekonomik yararların bir azalışını yansıtabilir.”
(b) 98 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“98. Bir varlığın itfaya tabi tutarının yararlı ömrüne sistematik olarak
dağıtılması için birçok itfa yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemler arasında;
doğrusal itfa yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi ve üretim birimleri
65
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
yöntemleri sayılabilir. Kullanılacak yöntem, varlıktan elde edilmesi beklenen
gelecekteki ekonomik yararların tahmin edilen kullanım şekillerine göre
belirlenir ve söz konusu gelecekteki ekonomik yararların tahmin edilen
kullanım şekillerinde bir değişiklik olmadıkça, ilgili yöntem dönemden döneme
tutarlı bir şekilde uygulanır.”
(c) 98 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 98A, 98B ve 98C
paragrafları eklenmiştir.
“98A. Bir maddi olmayan duran varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde
edilen hasılatı esas alan bir itfa yönteminin uygun olmadığına dair aksi ispat
edilebilir bir karine vardır. Maddi olmayan duran varlığın kullanımını içeren bir
faaliyetten elde edilen hasılat, genellikle maddi olmayan duran varlığın
ekonomik yararlarının kullanımıyla doğrudan ilişkili olmayan etkenleri yansıtır.
Örneğin hasılat; diğer girdiler ve işlemlerden, satış faaliyetlerinden ve satış
hacimleri ve fiyatlarındaki değişikliklerden etkilenir. Hasılatın fiyat bileşeni,
varlığın tüketim şekliyle ilgisi olmayan enflasyon tarafından etkilenebilir. Bu
karinenin sadece aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda aksi ispat edilebilir:
(a) 98C Paragrafında belirtildiği gibi, maddi olmayan duran varlığın hasılatın
bir ölçüsü olarak ifade edilmesi ya da
(b) Hasılat ile maddi olmayan duran varlığın ekonomik yararlarının
kullanımının yüksek derecede ilişkili olduğunun kanıtlanabilmesi.
98B. 98 inci Paragrafa göre uygun bir itfa yöntemi seçerken, işletme maddi
olmayan duran varlıktaki baskın, sınırlayıcı etkeni belirler. Örneğin, işletmenin
maddi olmayan duran varlığın kullanımı üzerindeki haklarını düzenleyen
sözleşme, işletmenin maddi olmayan duran varlığı kullanımını belirli bir yıl
sayısı (yani zaman), üretilen birim sayısı veya elde edilen sabit bir toplam
hasılat tutarı olarak belirleyebilir. Böyle bir baskın, sınırlayıcı etkenin
belirlenmesi, uygun itfa esasının belirlenmesinde başlangıç noktası olabilir
ancak ekonomik yararların beklenen kullanım şeklini daha iyi yansıtması
durumunda başka bir esas kullanılabilir.
66
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
98C. Maddi olmayan duran varlıktaki baskın, sınırlayıcı etkenin belirli bir
hasılat düzeyine ulaşılması olduğu durumda, elde edilen hasılat itfa için uygun
bir esas olabilir. Örneğin bir işletme bir altın madeninde altın arama ve
çıkarma hakkı sağlayan bir imtiyaz edinmiş olabilir. Sözleşme süresinin
dolması, zamana veya çıkarılan altın miktarına değil de madenden çıkarılan
altından elde edilecek sabit bir toplam hasılat tutarına (örneğin sözleşme,
altın satışından elde edilen toplam hasılat 2 milyar PB olana kadar madenden
altın çıkarılmasına izin veriyor olabilir) bağlı olabilir. Başka bir örnek olarak,
ücretli bir yolun işletilmesi hakkının, ücretlerden elde edilecek kümülatif
tutardan ortaya çıkan sabit bir toplam hasılat tutarına bağlı olduğu (örneğin
sözleşme, yolun işletilmesinden elde edilen toplam ücretler 100 milyon PB
olana kadar yolun işletilmesine izin veriyor olabilir) bir durum gösterilebilir.
Hasılatın, maddi olmayan duran varlığın kullanımına ilşkin sözleşmede baskın,
sınırlayıcı etken olarak tesis edilmiş olması durumunda, sözleşmenin, itfa
tutarının hesaplanmasında dikkate alınacak toplam hasılat tutarını belirlemesi
şartıyla, elde edilecek hasılat maddi olmayan duran varlığın itfasında uygun
bir esas olabilir.”
(ç) 130I paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 130J paragrafı
eklenmiştir.
“130J Geçerli Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklanması değişikliğiyle
(TMS 16 ve TMS 38’e İlişkin Değişiklik) bu Standardın 92 ve 98 inci paragrafları
değiştirilmiş ve 98A-98C paragrafları eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016
tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye yönelik
olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan
husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 8 – Bu Tebliğin;
a) 3 üncü maddesi ve 6 ncı maddesi 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan
hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde,
b) 4 üncü maddesi ve 7 nci maddesi 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan
67
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 167)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra
No: 26) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal
Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)’in 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Finansal Raporlama Standardı 13 (TFRS 13) Gerçeğe Uygun Değer
Ölçümü” Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014
tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında
uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
68
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 13) Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının;
(a) 52 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“52 48 inci Paragrafta yer verilen istisna, sadece TMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı veya TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı
kapsamındaki finansal varlıklara, finansal borçlara ve diğer sözleşmelere
uygulanır. 48-51 ve 53-56 Paragraflarında finansal varlıklara ve finansal
borçlara yapılan atıflar, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardındaki
finansal varlık veya finansal borç tanımlarını karşılayıp karşılamadığına
bakılmaksızın, TMS 39 veya TFRS 9 kapsamına giren ve bu standartlar uyarınca
muhasebeleştirilen tüm sözleşmeleri kapsar.”
(b) C3 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki C4 paragrafı eklenmiştir.
“C4. 2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu
Standardın 52 nci paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014
tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Bu
değişiklik TFRS 13’ün ilk uygulandığı hesap döneminin başından itibaren
ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu
durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS
40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
(Sıra No: 29) yayımlandı.
69
MALİ BÜLTEN
Özet
SAYI : 115
EKİM 2014
MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
“Türkiye Muhasebe Standardı TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller”
Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı TMS
40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” Standardının;
(a) 6 ncı paragraftan önce gelmek üzere aşağıdaki başlık eklenmiştir.
“Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul veya sahibi tarafından kullanılan
70
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
gayrimenkul olarak sınıflandırılması”
(b) 14 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 14A paragrafı
eklenmiştir.
“14A Yatırım amaçlı gayrimenkul ediniminin; bir varlık veya varlık grubu
edinimi mi yoksa TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı kapsamında bir
işletme birleşmesi mi olduğunun belirlenmesi için de muhakeme gereklidir.
Yatırım amaçlı gayrimenkul ediniminin bir işletme birleşmesi olup olmadığının
belirlenmesinde
TFRS
3
dikkate
alınır.
Bu
Standardın
7-14
üncü
paragraflarındaki hükümler, gayrimenkul ediniminin TFRS 3’te tanımlanan
şekilde bir işletme birleşmesi olup olmadığının belirlenmesiyle değil,
gayrimenkulün sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul mü yoksa yatırım
amaçlı gayrimenkul mü olduğunun belirlenmesiyle ilgilidir. Belirli bir işlemin
TFRS 3’te tanımlanan şekilde bir işletme birleşmesi tanımını karşılayıp
karşılamadığının ve bu Standartta tanımlanan yatırım amaçlı bir gayrimenkul
içerip içermediğinin belirlenmesi, her iki Standardın ayrı ayrı uygulanmasını
gerektirir.”
(c) 84 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve 84A
paragrafı eklenmiştir.
“İşletme Birleşmeleri
84A 2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu
Standarda 14A paragrafı ve 6 ncı paragraftan önce gelmek üzere bir başlık
eklenmiştir. Bu değişiklik ilk uygulandığı yıllık hesap döneminin başından
itibaren gerçekleşen yatırım amaçlı gayrimenkul edinimlerine ileriye yönelik
olarak uygulanır. Dolayısıyla önceki hesap dönemlerinde gerçekleşen yatırım
amaçlı gayrimenkul edinimlerinin muhasebeleştirilmesinde herhangi bir
düzeltme yapılmaz. Bununla birlikte, bu değişiklik, gerekli olan bilginin elde
edilebilir olması şartıyla, yürürlük tarihinde veya sonrasında ancak ilk yıllık
hesap döneminin başından önce gerçekleşen yatırım amaçlı gayrimenkul
edinimlerinden tercih edilenlerine uygulanabilir.”
71
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
(ç) 85C paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 85D paragrafı eklenmiştir.
“85D 2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu
Standarda 6 ncı paragraftan önceki ve 84 üncü paragraftan sonraki başlıklar
ile 14A ve 84A paragrafları eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde
veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda
açıklanır.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
20.9.2014/ 29125 R.G.
Konu
2014/6776
sayılı
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları
Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye
Bakanlığı Arasında Suç Faaliyetinden Elde Edilen Gelirlerin Meşrulaştırılması
(Karapara Aklama) ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında
İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında
Karar yayımlandı.
Özet
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı (MASAK) ile Bangladeş, Bangladeş Merkez Bankası, Bangladeş Mali
İstihbarat Birimi (BFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı
ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat
Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 11/8/2014 tarihli ve
13846 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
8/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
72
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
20.9.2014/ 29125 R.G.
Konu
2014/6779 sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas
ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek
Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas
ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek
Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin
Kararın eki Yurtdışı Aylık Ödemeleri Cetveli, bu Karara ekli Yurtdışı Aylık
Ödemeleri Cetveli ile değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Karar, 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
20.9.2014/ 29125 R.G.
Konu
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım,
hizmetler, müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere tüm dış ekonomik
ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının ihracatı artırma ve iş geliştirme
çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulunun ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren iş konseylerinin çalışma
usul ve esaslarını düzenlemektir.
Bu Yönetmelik; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile iş konseylerinin görev ve
73
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişleri, organları ve bütçeleri, yönetim ve
denetimleri ile üyeliğe ilişkin usul ve esasları kapsar.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
20.9.2014/ 29125 R.G.
Konu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 6009
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Kurul Başkanlığının 17/9/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen
10/9/2014 tarih ve 20008792-101.01.05-25986 sayılı yazı ve eklerinin
incelenmesi sonucunda;
Akbank T.A.Ş.’ye, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı
kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile
geçici 3 üncü maddesi uyarınca; konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları olan Ak
Finansal Kiralama A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi
A.Ş., Akbank AG ve Akbank-Dubai Limited’e risk yönetimi alanında
destek/danışmanlık hizmeti verilmesi hususunda izin verilmesine
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
20.9.2014/ 29125 R.G.
Konu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 6010
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Kurul Başkanlığının 17/9/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen
12/9/2014 tarih ve 20008792-101.01.05[42]-26191 sayılı yazı ve eklerinin
incelenmesi sonucunda;
74
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
T. Garanti Bankası A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3 üncü maddesi uyarınca
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ile acentelik tesis ederek “acentelik”
faaliyetinde bulunulması hususunda izin verilmesine
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
20.9.2014/ 29125 R.G.
Konu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 6015 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
Kurul Başkanlığının 10/9/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 8/9/2014
tarih ve 20008792-101.01.05[71]-25774 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi
sonucunda;
Denizbank A.Ş.’ye (Banka);

Türkiye’de ve yurtdışında yerleşik firma ve şahıslara kullandırılacak
kredilere yönelik teminatların borçludan teslim alınması, kontrolü,
sistemsel giriş ve çıkışlarının yapılması, raporlanması ve kredi operasyonel
işlemleri ile ödemelerinde gecikme bulunan müşterilerin aranması
faaliyeti kapsamında Bankanın mali ortaklıklarına çağrı merkezi hizmeti
hususlarında destek/danışmanlık hizmeti sağlaması,

Denizbank AG’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 73 üncü
maddesinin son fıkrası uyarınca yapacağı sözleşmeler çerçevesinde, kredi
riskinin analizi, izlenmesi, değerlendirmesi, kontrolü ve istihbarat
faaliyetleri dolayısıyla bilgi ve belge alışverişinde ve hizmet temininde
bulunabilmesi ve kredilerin geri ödemelerinin takibi ve tahsili hizmeti
sunabilmesi
hususlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3
üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine karar verilmiştir.
75
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
24.9.2014/ 29129 R.G.
Konu
El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan El
Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Kursa devam edeceklerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı
aranır. 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu kapsamında ülkemizde bulunan yabancılar, Türkiye'de çalışma izni
verilen yabancılar, yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş
temsilciliklerindeki görevliler ile Türk vatandaşlığını kazanmış olup sonradan
Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir
devlet vatandaşlığı hakkını kazanan kişiler ve bunların birinci derecede
yakınları kurslara devam edebilirler. Bunlarla ilgili işlemlerde 7/9/2013 tarihli
ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Türkiye'de öğrenim gören yabancı
uyruklu
öğrencilere
ilişkin
mevzuat
hükümlerine
uyulur.
Yukarıda
belirtilenlerin dışındakiler için Bakanlığın izni gerekir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.
76
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
24.9.2014/ 29129 R.G.
Konu
Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına
Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 25/10/1986 tarihli ve 19262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına
Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının yedinci ve on dördüncü bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“7) Döner sermaye işletmelerince gerekli olduğu ahvalde ambalaj,
ambarlama, nakliye, yükleme ve boşaltma, sigorta, gümrük vergisi v.s.
bilumum masrafları,”
“14) Döner Sermaye işletmesinin imkan ve kabiliyetlerinin tanıtımı
kapsamında fuar ve sergi katılım giderleri, reklam giderleri, katalog, broşür ve
tanıtım malzemeleri giderleri ile iç ve dış sergilere katılacak memur ve ilgililere
6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenecek yollukları,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül
ettirilmiştir.
“Gıda Kontrol Müfreze Komutanlıklarının teşkilat yönünden bağlı oldukları
komutanlıkların ihtiyaçlarının, her yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığınca
belirlenecek bir
oranda
karşılanması
amacıyla
birinci fıkra
hükmü
uygulanabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı,”
77
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Döner Sermaye Yönetim Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı
Başkanlığında, döner sermaye ile ilgili; Genelkurmay Lojistik Daire Başkanı,
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Lojistik Komutanı, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına bağlı Teknik Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Hava
Lojistik Komutanı ile Millî Savunma Bakanlığından; Harita Genel Komutanı,
Maliye Başkanı, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ve Personel
Başkanından teşekkül eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Döner Sermaye Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca, gerekli
görülen durumlarda Başkanın isteği üzerine Döner Sermaye Dairesi
Başkanının daveti ile de toplanabilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı
Madde 15 – Döner Sermaye Yönetim Kurulunun idari ve sekretarya hizmetleri
Döner Sermaye Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Döner Sermaye Dairesi Başkanı Millî Savunma Bakanının teknik müşaviri ve
aynı zamanda merkez muhasebe birimi harcama yetkilisi olup görevleri
şunlardır;
1) Döner Sermaye Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak,
toplantıların tutanaklarını ve karar dosyalarını tutmak ve bütün muhaberatı
idare etmek,
2) Bilançoları birleştirmek ve genel faaliyet raporunun hazırlanmasını
sağlamak,
78
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
3) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda işletmelere tahsis edilen kaynağı
aktarmak,
4) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) İşletmelerin yıllık bilançolarına göre genel bir bilanço hazırlayarak, Döner
Sermaye Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Döner Sermaye Dairesi
Başkanlığına göndermek,”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İşletme Yönetim Kurulu, esas kadrolarındaki komutan veya müdür
başkanlığında teknik müdür ve döner sermaye kadrolarındaki mali işlerle ilgili
şube müdürü veya şeflerden teşekkül eder. Üçten fazla şube olduğu takdirde,
her işletmenin bünyesine göre bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği
kurumların bağlı oldukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık,
başkanlık veya daire başkanlığı ile Harita Genel Komutanınca tespit edilir.”
“İşletme Yönetim Kurulu; yılda en az iki defa ve gerekli görülen durumlarda
yönetim kurulu başkanının isteği ve daveti üzerine ayrıca toplanır. Alınan
kararlar, kayıt altına alınarak yönetim kurulu tarafından imzalanır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına dördüncü
bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“5) İdari kadro dışındaki teknik kadrolara ek görev ile görevlendirilecek
personel için onay vermek.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
“Ancak işletmelerin teknik kadrolarına ek görev ile görevlendirilecek personel
79
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
için onay verme işlemi işletme yönetim kurullarınca yapılır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Madde 26 – İşletmeler ile bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı
komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıklarının döner sermaye kadrolarına
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alınacak memurların atanması;
işletmelerin bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık,
başkanlık veya daire başkanlığının teklifi üzerine, Döner Sermaye Dairesi
Başkanlığınca alınacak Bakan Onayı ile yapılır.
Bu memurların ve sözleşmeli personelin alınması ve özlük işlemleri Döner
Sermaye Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Sözleşmeli personelin atanması ve
istihdamında genel hükümler uygulanır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Kuvvet
komutanlıklarının
bağlısı
komutanlık,
başkanlık
veya
daire
başkanlıkları kadrolarına atanan memurların aylık ücret ve diğer ödemeleri,
Döner Sermaye Dairesi merkez muhasebe birimince ödenir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Sipariş bedeli 2.000 TL.yi geçmeyen işler için iş mukavelesi yapılması zorunlu
değildir. Ancak mukavele yapılması gereken bütün siparişler için iş
mukavelesi, işletmelerin komutan veya müdürü ile sipariş veren arasında
yapılır. Siparişlerin kabul veya reddi işletmelerin komutan veya müdürleri
tarafından sipariş verene yazılı olarak bildirilir. Sipariş veren yaptıracağı işin
bedelini sözleşmedeki şartlar dâhilinde işletme namına bankaya yatırmaya
mecburdur.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
80
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
şekilde değiştirilmiştir.
“Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri de alınarak hazırlanan bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 3 – Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Genel Sekreterlik
kadrolarına atanmış ve halen görev yapmakta olan personel, Döner Sermaye
Dairesi Başkanlığı kadrolarına atanıncaya kadar, tüm özlük hakları Döner
Sermaye Dairesi merkez muhasebe birimince ödenmeye devam edilir.”
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
24.9.2014/ 29129 R.G.
Konu
Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/45)
yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal
üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik,
izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik organik tarım yapan
çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
81
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
24.9.2014/ 29129 R.G.
Konu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 440) yayımlandı.
Özet
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında,
“Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları
ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye
Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir.
Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak
talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik
bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların,
kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik
ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu
takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı
yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili
usulleri belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar
dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş
vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 27/1/2001 tarihli ve 24300
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile tespit edilmiştir.
Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;
- 2014 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde
(vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 10 Aralık
2014-25 Aralık 2014 tarihleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde ise
25 Aralık 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılması,
- Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu
olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan
82
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
mükelleflerin alınması,
- Yapılacak açıklamada, 31/12/2013 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde
30/11/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla 293 Sıra
Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı
belirtilen vergi ve cezalar ile 01/6/2013-31/5/2014 tarihleri arasında
kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,
- Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 Sıra
Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması,
ancak sözü edilen Tebliğin “İnternet Ortamında Açıklama” başlıklı III/B
bölümündeki
açıklamalar
uyarınca
Vergi
Dairesi
Başkanlıkları
ve
Defterdarlıklar tarafından 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinin; (I-A) Bölümüne göre hazırlanan listelerin bir örneğinin (Gelir İdaresi
Başkanlığı, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, Veri Oluşturma Yön.
Enformasyonu Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16 06110
Dışkapı/ANKARA) ve (I-B) Bölümüne göre hazırlanan listelerin bir örneğinin
(Gelir İdaresi Başkanlığı, Tahsilât ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı (II), Tahsilâtın
Takibi ve Değerlendirilmesi Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16
06110 Dışkapı/ANKARA) adresine gönderilmesi,
- Açıklama kapsamına,
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi ve
5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine
Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve
mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyeler
ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50’sinden fazlası büyükşehir
belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31/12/2004 tarihi ve
öncesine rastlayan,
b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi
kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve
bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden
83
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 167 nci maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara
ait vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,
c) 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı maddesi ile 5766 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre
taksitlendirilen,
ç) 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre
yapılandırılan,
d) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
hükümlerine göre yapılandırılan
alacakların alınmaması,
uygun görülmüştür.
84
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
25.9.2014/ 29130 R.G.
Konu
Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına
Devri, Tohumluk Üretimi ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, yeni çeşitleri hızlı ve yaygın bir şekilde çiftçilerin
kullanımına
sunabilmek
ve
tohumculuk
kuruluşlarının
yeni
çeşit
geliştirmelerini mümkün kılmak amacıyla; araştırma kurumları tarafından
geliştirilen bitki çeşitleri, çeşit adayları ve ıslah materyalinin tohumculuk
kuruluşlarına devri, tohumluk üretimi ve pazarlama haklarının satışı ve çeşit
geliştirme amacıyla kullanımıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
25.9.2014/ 29130 R.G.
Konu
Hakkında Dava Açılan Polis İçin Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 9/4/1986 tarihli ve 19073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Hakkında Dava Açılan Polis İçin Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 8 – Komisyonca yapılan değerlendirme sonunda, sanık avukatının
ücretinin ödenip ödenmeyeceğine dair verilen karar Genel Müdürün onayı ile
kesinleşir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sanık avukatının
ücretinin ödenmesine ilişkin devam eden iş ve işlemler, bu maddenin
85
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları hükümlere göre sonuçlandırılır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
25.9.2014/ 29130 R.G.
Konu
Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; bağlama kütüğüne ilişkin usul ve esaslar ile
uygulanacak mali hükümler, idari yaptırımlar, yapılacak iş ve işlemlerin nasıl
ve kimler tarafından yürütüleceğine ilişkin hususları belirlemektir.
Ruhsatname harcı
MADDE 25 – (1) Gemi, deniz ve içsu araçlarına düzenlenecek
ruhsatnameler ve bunların vizeleri, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı
Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü
ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar”
bölümünde belirlenen harca tâbidir. Ruhsatnamenin düzenlendiği yıl
ayrıca vize harcı alınmaz.
(2) Harç, ruhsatnamenin düzenlendiği veya vize işleminin yapıldığı
tarihte doğar.
(3)
Harç
kapsamındaki
gemi,
deniz
ve
içsu
araçlarının
ruhsatnamelerindeki bilgilerde değişiklik olması nedeniyle yeniden
düzenlenmesi halinde ruhsatname harcı alınır.
(4) Yeni ruhsatnameye, iptal edilen ruhsatnamedeki vize tarihi kayıt
edilerek vize harcının süresinde alınması sağlanır.
(5) Ruhsatname düzenlenebilmesi veya vize işleminin yapılabilmesi
için, harcın peşin olarak ödenmesi gerekir. Harç genel bütçeye gelir
86
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
kaydedilmek üzere tahsil edilir.
(6) Harca tabi olmayan gemi, deniz ve içsu araçlarına, düzenlenen
ruhsatnameler için en düşük harç oranının ¼’ü oranında ücret alınır.
Bu ücret, Liman Başkanlıkları tarafından tahsil edilmesi halinde
Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine, Belediye Başkanlıkları tarafından
tahsil edilmesi halinde kendi bütçelerine gelir kaydedilir.
(7) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlık ile
Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
Konu
Özet
25.9.2014/ 29130 R.G.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü yayımlandı.
Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak
ve 27/4/2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25/3/2013
tarihli ve 2013-4553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile devletin genel hayvancılık
politikası çerçevesinde, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir
rol üstlenmesini temin etmek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde
tam rekabet koşullarının tesisine katkıda bulunarak kârlılık ve verimlilik ilkeleri
doğrultusunda kamu yararını da gözeterek faaliyetlerini sürdürmek amacıyla,
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet
Teşekkülünün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat
yapısı, müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve
ilgili diğer hususları düzenlemektir.
Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
87
MALİ BÜLTEN
Tarih - Sayı
Konu
EKİM 2014
SAYI : 115
25.9.2014/ 29130 R.G.
Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Koordinasyonu ile İlgili 2014/16 Sayılı
Başbakanlık Genelgesi yayımlandı.
Özet
Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı stratejik bir hedef olup bu süreçte
katedilecek ilerlemeler daha da büyük önem kazanmıştır. Önümüzdeki
dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından
hazırlanan “Türkiye'nin Avrupa Birliği Stratejisi” doğrultusunda yürütülecektir.
Siyasi reform sürecinde kararlılık, sosyo-ekonomik dönüşümde süreklilik ve
iletişimde etkinlik saç ayakları üzerinde yükselen söz konusu Strateji'nin
hayata geçirilmesinde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları ve
koordinasyonu kilit önemi haizdir. Bu kapsamda yapılan çalışma ve
reformların ilgili bakanlıklar tarafından ulusal ve uluslararası platformlarda
etkili bir şekilde anlatılması ve ülkemizle ilgili yanlış algıların ortaya çıkmasına
neden
olan
hususlarda
kamuoyunun
doğru
ve
hızlı
bir
biçimde
bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, katılım sürecinin her aşamasında
toplumun tüm kesimleriyle etkili bir iletişim içinde olunması ve yerel
yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kalkınma ajansları ve
üniversiteler ile istişarede bulunulması faydalı olacaktır.
Strateji kapsamında AB Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanacak olan “AB’ye
Katılım İçin Ulusal Eylem Planı”nda yer alan düzenlemeler ve tedbirler başta
olmak üzere, AB’ye uyum amacıyla yapılacak çalışmalarda aşağıda sıralanan
esaslara uyulacaktır:
1. 19/12/2005 tarihli ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde hükme bağlandığı üzere, AB
müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan mevzuat taslakları hakkında
Avrupa Birliği Bakanlığının görüşlerinin alınması zorunludur.
88
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
2. AB mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan mevzuat taslakları Ek 1’de
örneklendirilen “Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Tablosu” doldurulmak
suretiyle AB Bakanlığına gönderilecektir. Ayrıca, bu kapsamda hazırlanan
mevzuat taslaklarında AB mevzuatına, Ek 2’de örneklendirilen şekilde atıf
yapılacaktır.
3. Tüm kamu kurum ve kuruluşları AB kurumları ile yapılacak yazışma ve
görüşmeler ile ilgili olarak AB Bakanlığını zamanlıca bilgilendirecek ve gerekli
hallerde Bakanlık ile istişarede bulunacaktır.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Tarih - Sayı
25.9.2014/ 29130 R.G.
Konu
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3)
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2012/1)’in 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Kararın 17 nci maddesinin (j) bendi kapsamında yer alan enerji
verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hükümler
uygulanır:
a) Enerji tasarruf oranı, işletmede tek bir ürün çeşidi üretilmesi durumunda
birim ürün başına enerji tüketimi, birden fazla ürün çeşidi üretilmesi
durumunda ise işletmenin enerji yoğunluğu dikkate alınarak hesaplanır ve baz
yılında hesaplanan değerin kontrol yılında hesaplanan değerdeki değişim
oranına göre belirlenir. Başvuru tarihinden önceki mali yıl baz yılı, proje
uygulamasının tamamlandığının yazılı olarak bildirilmesini takip eden mali yıl
ise kontrol yılı olarak kabul edilir.
89
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
b) Kararın 17 nci maddesinin (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini
sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile sağlayacağı enerji tasarruf oranını taahhüt
ederek yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığına müracaat eder. Söz konusu Bakanlık, gerekli gördüğü
diğer bilgi ve belgeleri yatırımcıdan talep edebilir.
c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji verimliliği açısından
yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu düzenlenen rapor ve uygun
bulunan makine ve teçhizat listeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca
Ekonomi Bakanlığına iletilir. Düzenlenen rapor ve uygun bulunan makine ve
teçhizat listeleri dikkate alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen
projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir.
ç) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından talep edilen ve yatırımcı tarafından temin edilen bilgi ve belgelere
istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan hesaplama ve yerinde
yapılacak fiziki inceleme neticesinde söz konusu yatırımın belirlenen kriterleri
sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak düzenlenen rapor Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığınca, Ekonomi Bakanlığına gönderilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
25.9.2014/ 29130 R.G.
Konu
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sıra No: 366) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nin “1-KİRA BEDELİ” başlıklı
bölümünün “1.4.2. Bazı Yörelere İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim
Oranları” başlıklı kısmının birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
90
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
fıkra eklenmiştir.
“Ancak, EK:2 ve EK:3’de yer alan illerde olup, her yıl Ekim ayı verileri
göz önünde bulundurularak hesaplanan doluluk oranının; kamu
konutlarının tahsisli bulunduğu İdarenin personelinin konut talebinin
yetersiz olması nedeniyle % 60’ın altına düştüğünün tahsisli İdarece
tespit edilmesi üzerine, belirtilen illerdeki kamu konutlarının aylık kira
bedellerine uygulanacak indirim oranlarının arttırılması bu İdarelerce
talep edilebilir. Bu talep üzerine Maliye Bakanlığı tarafından yapılan
inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde, EK: 2 ve EK: 3’de yer
alan illerde belirlenen indirim oranları bu Bakanlık tarafından % 50’ye
kadar arttırılabilir. Yeniden belirlenen indirim oranı, doluluk oranının %
60’ın altına düştüğünün tespit edilip Maliye Bakanlığı tarafından
onaylandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren beş yıl boyunca
geçerli olur, bu sürenin sonunda doluluk oranları yeniden tespit edilir.
Bu fıkra uyarınca tespit edilen indirim oranları belirtilen illerdeki kamu
konutunda ikamet eden mevcut personele de uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
26.9.2014/ 29131 R.G.
Konu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
91
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
“e) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Şube
Yönetim Kurulu, Temsilciler, meslek alanıyla ilgili kurulmuş ve
kurulacak komisyonların üyelerine bütçe ile belirlenen hakkı huzur
veya oturum ücretleri ile diğer her türlü ödemeleri aynen veya
değiştirerek onaylamak. Genel kurulca belirlenen kadrolarda tam gün
esaslı çalışma yapmak üzere Oda Yönetim Kurulunca atanacak Oda
Genel Sekreteri, Mesleki Danışman, Mesleki Koordinatör ve Oda
personel ücretlerini saptamak. Oda Yönetim Kurulunu; mesleki
konulara ilişkin olarak, mesleki danışmanlık hizmet sunucularından iş
bitirme esaslı satın alınacak hizmetler ve yapılacak hakkı huzur
ödemelerini belirlemek, danışmanlar ile istisna akdi niteliğinde
uzmanlık ve müşavirlik hizmet sözleşmesi yapmak üzere Oda dönem
bütçesi ile yetkilendirmek,”
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.9.2014/ 29131 R.G.
Konu
Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; kurumsal sözleşme imzalamak suretiyle eğitim aile
sağlığı merkezlerinde veya eğitim aile hekimliği birimlerinde, aile hekimliği
hizmetlerinin sunumunda görev alan eğitici, asistan, aile sağlığı elemanı ve
eğitim kurumuna yapılacak ödemeler ve sözleşme esaslarını belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
92
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
26.9.2014/ 29131 R.G.
Konu
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/2) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve
tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin
altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke
ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve
esasları içermektedir.
G.T.İ.P.
7321.19.00.00.00
A. Eşyanın Tanımı
Diğerleri (Katı yakıtlı cihazlar dahil)
Birim
Gümrük
Kıymeti
(CIF)
(ABD
Doları/Kg*)
7
MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun
eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1
inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın
gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul
edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı,
toplam yüzde beş ve daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını
engellemez.
(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı
eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat
gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge
sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren
on iş günü içerisinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletilmesi
gerekmektedir. Her halükarda başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için
gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda
93
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş
olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii
durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanının veya bu hususu belgelendiren ilgili
belgeleri Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletmesi zorunludur.
Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.9.2014/ 29131 R.G.
Konu
Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/28) yayımlandı.
Özet
25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası
Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No:
2006/21) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen
şirketler, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca karşılarında gösterilen sürelerle faaliyetten
men edilmiştir.
Firma Unvanı
CIS KARKONT GÖZETİM
DANIŞMANLIK VE
BELGELENDİRME TİC. LTD.
ŞTİ.
KAS ULUSLARARASI
SERTİFİKASYON GÖZETİM
VE TEKNİK KONTROL HİZ.
LTD. ŞTİ.
Adres
Çınarlı Mah. 1583/1 Sok.
Rodkar İş
Merkezi A-2 Blok K:2 D:235
Çınarlı KONAK/İZMİR
Kazım Dirik Mah. Kurtuluş
Cad. No:27 K:3
BORNOVA/İZMİR
Süre
1 ay
1 ay
Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.
94
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
26.9.2014/ 29131 R.G.
Konu
Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2014 tarihli ve 2014/6739 sayılı
“Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, Türkmenistan menşeli bazı tekstil
ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve
kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.
G.T.P.
52.05
52.08
52.09
Eşyanın Tanımı
Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık
itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk
içeren
ve perakende olarak satılacak hale
getirilmemiş olanlar)
Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık
itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk
2
içerenler)(m . ağırlığı 200 gr. ı
geçmeyenler)
Pamuktan dokunmuş (ağırlık itibariyle %
85 veya daha fazla pamuk içeren ve
2
m ağırlığı 200 gr. ı geçenler)
Birim
Miktarı
Ton
39.000
Ton
8.400
Ton
3.400
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
27.9.2014/ 29132 R.G.
Konu
2014/6785 sayılı 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan
İşçilere 2014 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan
işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2014 yılında verilecek ilave
tediyenin birinci yarısının 2/10/2014, diğer yarısının 26/12/2014 tarihinde
ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/9/2014 tarihli ve 7721 sayılı yazısı üzerine,
95
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır
Tarih - Sayı
27.9.2014/ 29132 R.G.
Konu
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet
Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim
Ücretlerinin Tespitine Dair Karar yayımlandı.
Özet
4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan
işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2014 yılında verilecek ilave
tediyenin birinci yarısının 2/10/2014, diğer yarısının 26/12/2014 tarihinde
ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/9/2014 tarihli ve 7721 sayılı yazısı üzerine,
mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
96
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
27.9.2014/ 29132 R.G.
Konu
2014/6813 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve
Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve
Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten
kaldırılmış ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“d) Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların
yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç
boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal
bırakamaz,
e) Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık
bulunur.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
97
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
27.9.2014/ 29132 R.G.
Konu
2014/6813 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve
Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve
Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten
kaldırılmış ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“d) Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların
yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç
boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal
bırakamaz,
e) Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık
bulunur.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
98
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
27.9.2014/ 29132 R.G.
Konu
İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No:
2014/46) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal
üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve
sürdürülebilirlik ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik İyi Tarım
Uygulamaları yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
27.9.2014/ 29132 R.G.
Konu
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına
Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı.
Özet
Tebliğde;
6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi
kapsamında yeniden
yapılandırılacak alacaklar için 1 Aralık 2014 tarihine kadar ilgili
vergi
dairelerine başvuruda bulunulması ve ilk taksidin 31 Aralık 2014 tarihine
kadar ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Yasanın 74’üncü maddesine göre bilanço esasına göre defter tutan kurumlar
vergisi mükelleflerinin
bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde
bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacakları da 31 Aralık 2014
tarihine kadar beyan edilmeli ve aynı süre içerisinde beyan edilen tutar
üzerinden hesaplanacak % 3 vergi ödenmelidir.
Maliye Bakanlığı, Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına tür ve dönem olarak
girdiği halde varlığına ilişkin dava açılmış olan alacaklardan; Kanunun
yayımlandığı tarihten önce davadan tamamen feragat edilmesi ve feragata
99
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
ilişkin mahkeme kararının tebliğ edilmiş olması durumunda madde
hükmünden yararlanılabileceğini belirtmiştir.
Tebliğe göre, tam tasdik sözleşmesi çerçevesinde daha önceki dönemlerine
ilişkin rapor düzenlenmiş bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 6552 sayılı
Kanunun 74 üncü maddesi hükmünden yararlanmaları halinde, raporu
düzenleyen yeminli mali müşavirlerin bu işlemlerle sınırlı olarak sorumluluğu
aranmayacaktır.
Tarih - Sayı
27.9.2014/ 29132 R.G.
Konu
6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç
Muayenelerine Dair) (Seri No: 1) yayımlandı.
Özet
Tebliğ için dosya üzerine tıklayınız.
Tarih - Sayı
27.9.2014/ 29132 R.G.
Konu
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına
Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı.
Özet
Tebliğde;
6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi
kapsamında yeniden
yapılandırılacak alacaklar için 1 Aralık 2014 tarihine kadar ilgili
vergi
dairelerine başvuruda bulunulması ve ilk taksidin 31 Aralık 2014 tarihine
kadar ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Yasanın 74’üncü maddesine göre bilanço esasına göre defter tutan kurumlar
vergisi mükelleflerinin
bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde
100
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacakları da 31 Aralık 2014
tarihine kadar beyan edilmeli ve aynı süre içerisinde beyan edilen tutar
üzerinden hesaplanacak % 3 vergi ödenmelidir.
Maliye Bakanlığı, Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına tür ve dönem olarak
girdiği halde varlığına ilişkin dava açılmış olan alacaklardan; Kanunun
yayımlandığı tarihten önce davadan tamamen feragat edilmesi ve feragata
ilişkin mahkeme kararının tebliğ edilmiş olması durumunda madde
hükmünden yararlanılabileceğini belirtmiştir.
Tebliğe göre, tam tasdik sözleşmesi çerçevesinde daha önceki dönemlerine
ilişkin rapor düzenlenmiş bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 6552 sayılı
Kanunun 74 üncü maddesi hükmünden yararlanmaları halinde, raporu
düzenleyen yeminli mali müşavirlerin bu işlemlerle sınırlı olarak sorumluluğu
aranmayacaktır.
Tarih - Sayı
28. 9.2014/ 29133 R.G.
Konu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi yayımlandı.
Özet
Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların
ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için
b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için
c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için
ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için
d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için
e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için
f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için
g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için
ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için
Bu Tarife 1/10/ 2014 tarihinde yürürlüğe girer.
101
165,00 TL
165,00 TL
275,00 TL
220,00 TL
220,00 TL
220,00 TL
165,00 TL
330,00 TL
330,00 TL
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
28. 9.2014/ 29133 R.G.
Konu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi yayımlandı.
Özet
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine
yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci
maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Gider avansı
MADDE 3 – (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken
mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve
posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın Yargıtay’a
gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.
Gider avansı miktarı
MADDE 4 – (1) Davacı;
a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,
b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise
tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş
ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,
c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte
85 TL ulaşım gideri,
ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde
davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,
102
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
d) Diğer iş ve işlemler için 55 TL,
toplamını avans olarak öder.
Gider avansının iadesi
MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden
sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise
iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası
bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve
işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.
(2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı
verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.
Zaman bakımından uygulama
MADDE 6 – (1) 1/10/2011 tarihinden önce açılmış olan davalarda,
tamamlanmış
işlemleri
etkilememek
kaydıyla,
Hukuk
Muhakemeleri
Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tarife 1/10/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
103
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
28. 9.2014/ 29133 R.G.
Konu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi yayımlandı.
Özet
Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya
hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya
varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da
taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına
yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek
ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu Tarifeye göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre hesaplanır.
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER
İlk gelen 500.000,00 TL için
Sonra gelen 500.000,00 TL için
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için
10.000.000,00 TL’den yukarısı için
TEK HAKEM
% 5
%4
%3
%2
%1
% 0,1
Bu Tarife 1/10/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
104
ÜCRET
3 VEYA DAHA FAZLA
SAYIDA HAKEM
% 8
%7
%6
%4
%2
% 0,2
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
28. 9.2014/ 29133 R.G.
Konu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi yayımlandı.
Özet
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı
ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci
maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ücret
MADDE 3 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak
20,00 ilâ 40,00 TL arasında ücret ödenir.
Giderler
MADDE 4 – (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol
giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de
karşılanır.
Muafiyet
MADDE 5 – (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler
hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tarife 1/10/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
105
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
30. 9.2014/ 29135 R.G.
Konu
2014/6807
sayılı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye
Cumhuriyeti’nin
Gümrükler
2020
Birlik
Programına
Katılımına
İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 16 Temmuz 2014 tarihinde Ankara’da
imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye
Cumhuriyeti’nin
Gümrükler
2020
Birlik
Programına
Katılımına
İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/9/2014 tarihli ve
6895429 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
30. 9.2014/ 29135 R.G.
Konu
2014/6832 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988
(2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989
(2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların
tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013
tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede
değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 25/9/2014 tarihli ve 16029 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
106
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
30. 9.2014/ 29135 R.G.
Konu
2014/6832 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988
(2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989
(2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların
tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013
tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede
değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 25/9/2014 tarihli ve 16029 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
30. 9.2014/ 29135 R.G.
Konu
2014/6781 sayılı
Belediye Meclislerinin Çalışma Usulüne Dair Belediye
Kanununun 59 uncu Maddesine Tevfikan Tanzim Edilen Talimatnamenin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 10/8/1930 tarihli ve 9824 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Belediye Meclislerinin Çalışma Usulüne Dair Belediye
Kanununun 59 uncu Maddesine Tevfikan Tanzim Edilen Talimatname
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
107
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
30. 9.2014/ 29135 R.G.
Konu
Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi
Merkezleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden, tıbben uygun
görülenlerin üremeye yardımcı tedavi metotları vasıtasıyla çocuk sahibi
olmaları için yapılacak uygulamanın esaslarını, bu uygulamayı yapacak
merkezlerin açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.
Bu Yönetmelik, bünyesinde üremeye yardımcı tedavi merkezi bulunan
üniversite ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı sağlık uygulama ve araştırma
merkezleri ve hastaneleri, tıp merkezleri ile özel hastaneleri ve gerçek kişi ve
özel hukuk tüzel kişilerine ait müstakil üremeye yardımcı tedavi merkezlerini
ve bunların üremeye yardımcı tedavi yöntemleriyle ilgili faaliyetlerini ve
işletenlerini kapsar.
Fatura düzenlenmesi
MADDE 23 – (1) Merkezlerde tedavi gören hastalar için ilgili
mevzuatına göre satış fişi veya fatura düzenlenmesi zorunludur. Satış
fişi veya fatura ekinde hastaya sunulan sağlık hizmetinin ayrıntılı
dökümünü ve birim fiyatlarını gösteren belge düzenlenir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
108
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
30. 9.2014/ 29135 R.G.
Konu
FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-22) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2547 kimlik kayıt numarası
tahsis edilen ve Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak Plaza K İş
Merkezi No:2 Kat:5 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde bulunan FTI Fasad
Teknoloji Merkezi A.Ş., 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür..
Tarih - Sayı
30. 9.2014/ 29135 R.G.
Konu
Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliği (Tebliğ No: 2004/24)’nin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/44) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliği (Tebliğ No: 2004/24) yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Sağlık
Bakanı yürütür.MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik
Bakanı yürütür..
109
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
13.9.2014/ 28518 R.G.
Konu
Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelik; sosyal yardıma başvuran kişi ve hanelere ilişkin verilerin
toplanması, kaydedilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca diğer kamu
kurum ve kuruluşları ve karşılıklılık ilkesine göre mahalli idareler ve Türkiye
Kızılay Derneği ile toplanan verilerin paylaşılması ve yoksullukla mücadele ve
sosyal
yardım
alanındaki
bilimsel
çalışmalara
anonimleştirilmiş
veri
sağlanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
13.9.2014/ 29118 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/73) yayımlandı.
Özet
İşyeri
: SVR Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.
SGK Sicil No.
: 4.8010.01.01.1256939.026
Tespiti İsteyen
İnceleme
: Tes-İş Sendikası
: SVR Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi’nde
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi DSİ
Sk. No: 2/ESKİŞEHİR adresinde Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü’nde,
Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1370 Sokak No: 10
Balgat/ANKARA ve İstasyon Mahallesi Ayaş Caddesi No: 78 Sincan/ANKARA
adresinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Tavuk Kombinası
Müdürlüğü’nde ve Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi No: 355
Osmangazi/BURSA adresinde Yeni Hayat Evleri Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda
110
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
hizmet alım sözleşmesi ile iş aldığı işyerinde yapılan işlerin özel güvenlik
hizmeti işleri olduğu, yaptıkları işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 19 sıra numaralı
“savunma ve güvenlik” işkolunda,
Bağlarbaşı Mah. 1. Hürriyet Cad. No: 188 B Blok K: 3 D: 3 Osmangazi/BURSA
adresinde yapılan işlerin büro işleri olduğu bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar”
işkolunda,
yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar : Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar
verilmiştir.
Tarih - Sayı
19.9.2014/ 2912 4R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/74) yayımlandı.
Özet
Tespiti İsteyen
İnceleme
: Coşkun Çelik Dış Tic. A.Ş.
: Coşkun Çelik Dış Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan
incelemede; işyerinde her türlü demir-çelik ürünleri, sac, çinko, pirinç, bakır,
sarı, zamak, galvaniz sac, külçe, platina, U demiri, L demiri, Flanş boru eklenti
parçalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak olduğu, işverenliğin
esas üretim konusunun demir-çelik ürünlerinin ticaretinin yapılması olduğu,
demir-çelik üretimi yapılmadığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar”
işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar : Coşkun Çelik Dış Tic. A.Ş.’ne ait işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve
güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de
yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5
inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
111
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
Tarih - Sayı
19.9.2014/ 2912 4R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/75) yayımlandı.
Özet
Karar No.
İşyeri
EKİM 2014
: 2014/75
: Bersu Matbaa Plas. Tem. Dan. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd.
Şti.
Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi DSİ Sok. No: 2/ESKİŞEHİR
SGK Sicil No.
Tespiti İsteyen
İnceleme
: 10841112.026
: Tes-İş Sendikası
: Bersu Matbaa Plas. Tem. Dan. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd.
Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirket tarafından,
Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü ve bağlı şube müdürlüklerinde hizmet
alım sözleşmesi ile iş aldığı işyerlerinde yapılan işlerin genel temizlik işleri
olduğu tespit edildiğinden yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra
numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar : Bersu Matbaa Plas. Tem. Dan. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait
işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra
numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî
Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
112
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
19.9.2014/ 2912 4R.G.
Konu
Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış
Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı; yapılan işin niteliği veya iş yeri alanının çevresel
özelliklerinden dolayı imalatların dış cephede yapılmasının zaruri ve
çalışanların yüksekten düşme riskinin olduğu bina inşaatlarının dış
cephelerinde gerçekleştirilen; duvar, sıva, ısı-ses-su yalıtımı, kaplama, boya,
montaj işleri, restorasyon, yıkım-söküm ve benzeri yapım işleri ile onarım ve
güçlendirme işleri için kullanılan ahşap ile ön yapımlı çelik ve alüminyum
alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iş iskelelerinin detay çizimlerinin
yapılması ile ruhsat eki statik projeler dâhilinde idareye sunulmasına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Tebliğ 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
19.9.2014/ 2912 4R.G.
Konu
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2013 Yılı
Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine
İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/15)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/40) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 21/9/2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2013 Yılı Ürünü
Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin
Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/15)’nin 6 ncı
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru
başlangıç tarihi 1/10/2013, son başvuru tarihi ise zeytinyağı hariç diğer
ürünlerde 30/9/2014’tür. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez. Kütlü
113
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık
ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir için düzenlenen faturanın en son
düzenlenme tarihi 1/4/2014; dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf,
çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için düzenlenen faturanın başlangıç
tarihi 1/5/2013, en son düzenlenme tarihi 30/4/2014’tür. Bu tarihlerden
sonra düzenlenen faturalar ile yapılan başvurular kabul edilmez.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
19.9.2014/ 2912 4R.G.
Konu
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2013 Yılı
Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine
İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/15)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/40) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 21/9/2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2013 Yılı Ürünü
Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin
Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/15)’nin 6 ncı
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru
başlangıç tarihi 1/10/2013, son başvuru tarihi ise zeytinyağı hariç diğer
ürünlerde 30/9/2014’tür. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez. Kütlü
pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık
ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir için düzenlenen faturanın en son
düzenlenme tarihi 1/4/2014; dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf,
çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için düzenlenen faturanın başlangıç
tarihi 1/5/2013, en son düzenlenme tarihi 30/4/2014’tür. Bu tarihlerden
sonra düzenlenen faturalar ile yapılan başvurular kabul edilmez.”
114
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
24.9.2014/ 29129 R.G.
Konu
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
24.9.2014/ 29129 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/72) yayımlandı.
Özet
Tespiti İsteyen
: Tekgıda-İş Sendikası
İnceleme
: ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A. Ş.’de
Bakanlığımızca yapılan incelemede; işverenliğin Yahya Kemal Mah. Okul Cad.
No: 8 Kağıthane/İSTANBUL merkez adresinde yönetim ve idari hizmetlerin
yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra
numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,
ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A. Ş.’de işverenliğe bağlı merkez
adresi dışında İstanbul içi ve diğer illerde yemek üretimi ve servis
hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda,
yer aldıkları tespit edilmiştir.
115
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Karar : Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar
verilmiştir.
Tarih - Sayı
24.9.2014/ 29129 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/76) yayımlandı.
Özet
Tespiti İsteyen
: Tes-İş Sendikası
İnceleme
: Best Turizm Taşımacılık Petrol İnşaat Tem. Hiz. Taah. San.
Dış Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirket
tarafından, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğünde hizmet alım sözleşmesi ile
iş aldığı işyerinde yapılan işlerin atölye ustalığı, bakımcı yağcılık, laborant
yardımcılığı, inşaat teknikerliği işleri olduğu, işçilerin Devlet Su İşleri’nin asıl
işlerini gördükleri tespit edildiğinden yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 14
sıra numaralı “Enerji” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar : Best Turizm Taşımacılık Petrol İnşaat Tem. Hiz. Taah. San. Dış Tic. Ltd.
Şti.’ne ait işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin
14 sıra numaralı “Enerji” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî
Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
24.9.2014/ 29129 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/77) yayımlandı.
Özet
Tespiti İsteyen
İnceleme
: T. Sağlık-İş Sendikası
: Modern Kimya Kimyevi Mad. Tem. Taah. ve Tic. Ltd.
Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sağlık
116
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
işyerinde ameliyathane, sterilizasyon ünitesi, acil servis, klinik, poliklinik yoğun
bakım ünitesi ve laboratuvarların temizlik işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan
işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler”
işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.
Karar : Modern Kimya Kimyevi Mad. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık
ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de
yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci
maddesi gereğince karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
24.9.2014/ 29129 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/78) yayımlandı.
Özet
Tespiti İsteyen
: Tes-İş Sendikası
İnceleme
: Baysan Tem. Otom. İnş. Elk. Gıda Mad. Med. San. ve Tic. Ltd.
Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile
Sakarıkaracaören Köyü Alpu/ESKİŞEHİR adresinde kurulu bulunan Gökçekaya Hes
İşletme Müdürlüğü işyerinde genel temizlik ve bakım işlerinin yapıldığı, bu
nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler”
işkolunda,
Ehlibeyt Mah. 1270 Sok. No:7/5 Çankaya/ANKARA adresinde kurulu bulunan
merkez işyerinde büro işlerin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar”
işkolunda,
yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar : Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar
verilmiştir.
117
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
25.9.2014/ 29130 R.G.
Konu
Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşunda İstenilecek Belgelerin Şekli ile
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 15/4/1986 tarihli ve 19079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşunda İstenilecek
Belgelerin Şekli ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri,
Maliye ve Gümrük ve Ticaret Bakanlarınca yürütülür.
118
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
Tarih - Sayı
25.9.2014/ 29130 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/79) yayımlandı.
Özet
İşyeri
EKİM 2014
: Atak Bilgi İşlem ve As Bucak İnş. Adi Ortaklık Girişim
Yenigün Mah. 9-A Sok. No: 2 D: 1-C Bağcılar/İSTANBUL
SGK Sicil No.
Tespiti İsteyen
İnceleme
:
: 1188456.034
: T. Sağlık-İş Sendikası
Atak Bilgi İşlem ve As Bucak İnş. Adi Ortaklık Girişimi’nde
Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Darülaceze
Müessese Müdürlüğü işyerinde yapılan işin ağırlıklı olarak sağlık hizmeti
olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı
“Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar : Atak Bilgi İşlem ve As Bucak İnş. Adi Ortaklık Girişim işyerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı
“Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî
Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
119
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
DİĞER MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
1.9.2014/ 29016 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Adnan
Menderes
Üniversitesi
Önlisans
ve
Lisans
Eğitimi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
İstanbul Şehir Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–
İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Tarih - Sayı
2.9.2014/ 29017 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
120
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
Tarih - Sayı
2.9.2014/ 29017 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
EKİM 2014
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
3.9.2014/ 29108 R.G.
Konu
Gazi Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
121
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
4.9.2014/ 29109 R.G.
Konu
Gedik Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
5.9.2014/ 29110 R.G.
Konu
Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmişti.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
5.9.2014/ 29110 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Kapadokya
Meslek
Yüksekokulu
Eğitim-Öğretim
ve
Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
122
MALİ BÜLTEN
–
SAYI : 115
EKİM 2014
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
7.9.2014/ 29112 R.G.
Konu
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendislik Sınav ve Atama Yönetmeliği
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki
mühendis kadrolarına ilk defa atanacaklarda aranacak şartlar ile yapılacak
giriş sınavlarının şekli ve uygulanması ile Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
7.9.2014/ 29112 R.G.
Konu
Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel
Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin
bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
123
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
Tarih - Sayı
7.9.2014/ 29112 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
EKİM 2014
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Akdeniz Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Belgelendirme Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Sanko Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
Tarih - Sayı
8.9.2014/ 29113 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık
Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
Tarih - Sayı
9.9.2014/ 29114 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve
124
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik
Programı
Eğitim-Öğretim
ve
Sınav
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak
Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
10.9.2014/ 29115 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rekabet ve Regülasyon Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–
Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
Tarih - Sayı
10.9.2014/ 29115 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
125
MALİ BÜLTEN
–
SAYI : 115
EKİM 2014
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans
Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
12.9.2014/ 29117 R.G.
Konu
2014/6741 sayılı
Elazığ İli, Palu İlçesinde Tesis Edilecek Beyhan-2 Barajı ve
Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
Elazığ İli, Palu İlçesinde tesis edilecek Beyhan-2 Barajı ve Hidroelektrik
Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel
numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığının 15/8/2014 tarihli ve 1340 sayılı yazısı üzerine,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 1/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
126
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
12.9.2014/ 29117 R.G.
Konu
Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak
Öğrencilere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
22/5/2013 tarihli ve 28654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel
Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair
Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
13.9.2014/ 29118 R.G.
Konu
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
7/1/2012 tarihli ve 28166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Din İşleri Yüksek
Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliğinin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
127
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
13.9.2014/ 29118 R.G.
Konu
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı
Ortaöğretim
Kurumları
Yönetmeliğinin
bazı
maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
19 Eylül 2014 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29124
DÜZELTME
13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Millî
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin 57 nci maddesinin (a) bendinde “131 inci maddesinin madde başlığı ve birinci
fıkrasında” ibaresinden sonra gelmek üzere sehven konulmayan “veya yaz uygulaması” ile
“132 nci maddesinin birinci fıkrasında” ibaresinden sonra gelmek üzere sehven konulmayan
“ve yaz uygulaması” ibareleri Millî Eğitim Bakanlığının 16/9/2014 tarihli ve
83203306/10.03/3968768 sayılı yazısına istinaden eklenerek düzeltilmiştir.
Tarih - Sayı
14.9.2014/ 29119 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ankara
Üniversitesi
Ön
Lisans
ve
Lisans
Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Okulu
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–
Zirve Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
128
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
14.9.2014/ 29120 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Pamukkale
Üniversitesi
Önlisans,
Lisans
Eğitim
ve
Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
15.9.2014/ 29120 Mükerrer R.G.
Konu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Stratejik Araştırmalar
Merkezinin amaçlarına, organizasyonuna, yönetimine ve faaliyet alanlarına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
16.9.2014/ 29121 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile
Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma
129
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Merkezi Yönetmeliği
–
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Necmettin Erbakan Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
17.9.2014/ 29122 R.G.
Konu
Bazı acele kamulaştırma kararları yayımlandı.
Özet
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
2014/6748 sayılı
154 kV (Şanlıurfa 380-Pekmezli) Brş.N-Yardımcı
Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6749 sayılı
154 kV Kavak OSB TM-Kavak Çimento Enerji
İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik
İletim
Anonim
Şirketi
Genel
Müdürlüğü
Tarafından
Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6750
sayılı
154 kV Belkıs-Gaziantep 4 Enerji İletim Hattı
Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
–
2014/6751 sayılı
380 kV İç Anadolu DGKÇS TM-Gölbaşı TM Enerji
İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik
İletim
Anonim
Şirketi
Genel
Müdürlüğü
Tarafından
Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6752 sayılı
154 kV Koru RES TM-Çanakkale Havza 1 TM Enerji
İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik
İletim
Anonim
Şirketi
Genel
Kamulaştırılması Hakkında Karar
130
Müdürlüğü
Tarafından
Acele
MALİ BÜLTEN
–
2014/6753 sayılı
SAYI : 115
EKİM 2014
154 kV Ermenek-Daran Enerji İletim Hattı Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6754 sayılı
Hatay İli, Altınözü ve Antakya İlçelerinde Bulunan
Bazı Taşınmazların, Hatay Altınözü Enek Tarıma Dayalı İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi Adına Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6755 sayılı Giresun İlinde Tesis Edilecek Yakınca Regülatörü ve
Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye
Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Tarih - Sayı
17.9.2014/ 29122 R.G.
Konu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
17.9.2014/ 29122 R.G.
Konu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
131
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
2014/6764 sayılı
Rize İli, Güneysu İlçesi, Ulucami Mahallesi Sınırları
İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Güneysu Belediye Başkanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Rize İli, Güneysu İlçesi, Ulucami Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve
Karara ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların söz
konusu alanda yürütülen toplu konut projesi çalışmaları kapsamında Güneysu
Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının
28/8/2014 tarihli ve 18049 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/9/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır..
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller Bankası
Anonim
Şirketi
İnsan
Kaynakları
Yönetmeliğinin
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
132
bazı
maddeleri
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
18.9.2014/ 29123 R.G.
Konu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Önlisans ve Lisans Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
19/9/2007 tarihli ve 26648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin
bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
19.9.2014/ 29124 R.G.
Konu
2014/6765 sayılı Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Yöre Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde
Yer Alan 142 Parsel Numaralı Taşınmazın 6200 m²’lik Kısmının, J-451
Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasında Kurulan Jeotermal
Elektrik Santralinin İhtiyacı İçin Yürütülen Sondaj Çalışmaları Kapsamında
Aydın Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Yöre Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde yer alan 142 parsel
numaralı taşınmazın 6200 m2’lik kısmının, J-451 numaralı jeotermal kaynak
işletme ruhsat sahasında kurulan jeotermal elektrik santralinin ihtiyacı için
yürütülen sondaj çalışmaları kapsamında Aydın Valiliği (Yatırım İzleme ve
Koordinasyon
Başkanlığı)
tarafından
acele
kamulaştırılması;
İçişleri
Bakanlığının 19/8/2014 tarihli ve 4095 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
8/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
133
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
20.9.2014/ 29125 R.G.
Konu
Bazı acele kamulaştırma kararları yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
2014/6757 sayılı 154 kV Selçuklu Trafo Merkezi Projesi Kapsamında
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6766
sayılı Rize İlinde Tesis Edilecek Alicik I-II Hidroelektrik
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6767 sayılı Isparta İlinde Tesis Edilecek Gökböğet Hidroelektrik
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6768 sayılı 380 kV Adapazarı-Tepeören (Kuzey) Yenileme Enerji
İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik
İletim
Anonim
Şirketi
Genel
Müdürlüğü
Tarafından
Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6769 sayılı 154 kV Birecik HES-Belkıs Enerji İletim Hattı Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6770 sayılı 154 kV Germencik-Aslanlar (Yenileme) Enerji İletim
Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
–
2014/6771 sayılı
154 kV Şanlıurfa OSB DGKÇS-Şanlıurfa TM Enerji
İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6772 sayılı 380 kV Pervari HES TM-Pervari Havza TM Enerji
134
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik
İletim
Anonim
Şirketi
Genel
Müdürlüğü
Tarafından
Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6773 sayılı 380 kV Pervari Havza TM-Siirt TM Enerji İletim Hattı
Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar
–
2014/6774 sayılı 380 kV (Gaziantep V-Gaziantep II) Brş.N-Şehitkamil
OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Tarih - Sayı
19.9.2014/ 29124 R.G.
Konu
2014/6765 sayılı Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Yöre Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde
Yer Alan 142 Parsel Numaralı Taşınmazın 6200 m²’lik Kısmının, J-451
Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasında Kurulan Jeotermal
Elektrik Santralinin İhtiyacı İçin Yürütülen Sondaj Çalışmaları Kapsamında
Aydın Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Yöre Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde yer alan 142 parsel
numaralı taşınmazın 6200 m2’lik kısmının, J-451 numaralı jeotermal kaynak
işletme ruhsat sahasında kurulan jeotermal elektrik santralinin ihtiyacı için
yürütülen sondaj çalışmaları kapsamında Aydın Valiliği (Yatırım İzleme ve
Koordinasyon
Başkanlığı)
tarafından
acele
kamulaştırılması;
İçişleri
Bakanlığının 19/8/2014 tarihli ve 4095 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
8/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
135
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
20.9.2014/ 29125 R.G.
Konu
Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan
orman muhafaza memurlarının hizmet gerekleri esas alınarak atama ve yer
değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
21.9.2014/ 29126 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Düzce Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Üsküdar Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
136
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
22.9.2014/ 29127 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Beykent
Üniversitesi
Yaz
Öğretimi
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Erciyes Üniversitesi Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
23.9.2014/ 29128 R.G.
Konu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
137
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
24.9.2014/ 29129 R.G.
Konu
El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan El
Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Kursa devam edeceklerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı
aranır. 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu kapsamında ülkemizde bulunan yabancılar, Türkiye'de çalışma izni
verilen yabancılar, yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş
temsilciliklerindeki görevliler ile Türk vatandaşlığını kazanmış olup sonradan
Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir
devlet vatandaşlığı hakkını kazanan kişiler ve bunların birinci derecede
yakınları kurslara devam edebilirler. Bunlarla ilgili işlemlerde 7/9/2013 tarihli
ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Türkiye'de öğrenim gören yabancı
uyruklu
öğrencilere
ilişkin
mevzuat
hükümlerine
uyulur.
Yukarıda
belirtilenlerin dışındakiler için Bakanlığın izni gerekir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.
138
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
24.9.2014/ 29129 R.G.
Konu
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan El
Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Kursa devam edeceklerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı
aranır. 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu kapsamında ülkemizde bulunan yabancılar, Türkiye'de çalışma izni
verilen yabancılar, yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş
temsilciliklerindeki görevliler ile Türk vatandaşlığını kazanmış olup sonradan
Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir
devlet vatandaşlığı hakkını kazanan kişiler ve bunların birinci derecede
yakınları kurslara devam edebilirler. Bunlarla ilgili işlemlerde 7/9/2013 tarihli
ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Türkiye'de öğrenim gören yabancı
uyruklu
öğrencilere
ilişkin
mevzuat
hükümlerine
uyulur.
Yukarıda
belirtilenlerin dışındakiler için Bakanlığın izni gerekir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.
139
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
24.9.2014/ 29129 R.G.
Konu
Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
26/10/1985 tarihli ve 18910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Hâkim
Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
25.9.2014/ 29130 R.G.
Konu
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen
Personel
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen
Personel Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü ve dördüncü
fıkralar eklenmiştir.
“(3) Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim
üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir
yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe
ilerlemesi, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece
yükselmesi uygulanır.”
“(4) Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura,
mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde ise iki kademe
ilerlemesi uygulanır.”
140
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
Genel Müdürü yürütür.
Tarih - Sayı
25.9.2014/ 29130 R.G.
Konu
Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve
Standardizasyonu Yönetmeliği (SHY-CNS/KYS) yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, haberleşme, seyrüsefer ve gözetim hizmetlerine yönelik
faaliyetlerde bir standardizasyon sağlamak ve Hava Seyrüsefer Hizmet
Sağlayıcıların haberleşme, seyrüsefer ve gözetim hizmetlerine yönelik yönetim,
tesisler, teçhizat, el kitapları, kayıtlar, personel durumunu değerlendirmek
amacıyla bir kalite yönetim sisteminin standart şekilde uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.9.2014/ 29131 R.G.
Konu
Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek
Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli
Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi
Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “bölge adliye mahkemelerinin
kurulu olduğu illerdeki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
141
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
26.9.2014/ 29131 R.G.
Konu
Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj
Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî
Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile
Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına
(h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ı) Staj Merkezi: Adli yargı için ağır ceza mahkemelerinin, idarî yargı için bölge
idare mahkemelerinin bulunduğu merkezleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
28.9.2014/ 29133 R.G.
Konu
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti
Yönetmeliği (2006/42/AT)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/1/2017 tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2015
tarihinde yürürlüğe girer.
142
MALİ BÜLTEN
EKİM 2014
SAYI : 115
Tarih - Sayı
28.9.2014/ 29133 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
29.9.2014/ 29134 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Dokuz Eylül Üniversitesi İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–
Gazi
Üniversitesi
Sağlık
Araştırma
ve
Uygulama
Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
143
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
29.9.2014/ 29134 R.G.
Konu
Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet
gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin
görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
30.9.2014/ 29135
R.G.
Konu
Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
personelinin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve
personel planlaması esas alınarak, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
144
MALİ BÜLTEN
SAYI : 115
EKİM 2014
Tarih - Sayı
30.9.2014/ 29135
R.G.
Konu
Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık
Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık
Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) 25/7/2011 tarihli ve 28005 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 24/8/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
145
Download

ekim-mali-bulten - Adana Serbest Muhasebeciler Odası