PDF „Otázky a odpovede“
Vážený klient, dovoľujeme si Vás, s ohľadom na Vašu ochranu,
požiadať, aby ste nikdy nepodpisovali zmluvy, u ktorých ste si
dôkladne neprečítali Obchodné podmienky. Kto si povie, „nechce sa
mi to čítať, nerozumiem tomu“, ohrozuje svoju finančnú bezpečnosť
a s odstupom času sa môže na POISŤOVŇU alebo na
SPROSTREDKOVATEĽA hnevať, napr. že o nejakej výluke nevedel.
Prosíme Vás, čítajte si, čo podpisujete. Ak nebudete rozumieť
všetkému, je to normálne a na to sme tu my, sprostredkovatelia,
aby sme Vám zodpovedali otázky. Je normálne a zodpovedné vedieť
presne, čo platíte.
1. Zabezpečenie životnej úrovne
a. Zabezpečenie majetku
i. PZP
ii. Havarijné poistenie
iii. Poistenie nehnuteľnosti
iv. Cestovné poistenie
b. Zabezpečenie príjmu
i. Poistenie rizika smrti
ii. Úrazové poistenie
iii. Iné poistenia a pripoistenia
1.a: Zabezpečenie majetku
Pre majetok spravidla platí, že sa pomerne ťažko nadobúda
a trvá to dlhšiu dobu, ale pomerne ľahko a rýchlo sa oň často
prichádza. Ak si vážite svoj majetok, častokrát v hodnote desiatok
tisícov eur, neváhajte si ho za pár desiatok alebo stoviek eur ročne
ochrániť. Niektoré poistenia vyplývajú zo zákona (PZP), iné sú
dobrovoľné a často bývajú vyžadované, ak náš majetok slúži
napríklad ako zábezpeka k úveru (Poistenie nehnuteľnosti,
Havarijné poistenie).
1.a.i: PZP
Na čo slúži PZP?
Predovšetkým na ochranu pred rizikom, že inému spôsobíme poisteným vozidlom škodu na
majetku, na zdraví alebo inú škodu definovanú v poistnej zmluve.
Čo presne sa hradí z Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)?
Poistený má právo, aby Poisťovňa za neho nahradila poškodenému (inému vozidlu, inej osobe)
uplatnené a preukázané nároky na náhradu: škody na vozidle, na zdraví, ušlého zisku, účelne vynaložených
nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní týchto nárokov.
Aké sú najčastejšie výluky z PZP? Čo sa nehradí z PZP?
Zo zmluvy PZP sa nehradí škoda:
a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená (tzn., že ak spôsobím
škodu inému aj sebe, z môjho PZP sa hradí len škoda inému),
b) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená.
c) za ktorú poistený (ja) zodpovedá osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v spoločnej
domácnosti,
d) ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec predmetu a rozsahu podmienok v zmluve
PZP,
e) vzniknutá pretekárom pri motoristických pretekoch ani pri príprave k nim (okrem prípadov, kde je
vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky),
f) ktorá vznikla uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok výsluhového zabezpečenia a pod, ak
sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
g) spôsobená pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja, s výnimkou škôd
zapríčinených jeho jazdou,
h) vzniknutá manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
i) ak ju spôsobíte pri páchaní trestného činu a pod.,
j) vzniknutá v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami, vzburou, povstaním a pod.
Môže odo mňa poisťovňa požadovať náhradu časti alebo celého poistného plnenia?
Môže, najmä v prípadoch, že ste:
a) spôsobili škodu úmyselne alebo ste viedli motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
b) viedli vozidlo bez vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
spôsobili škodu vozidlom, o ktorom ste vedeli, že nezodpovedá podmienkami na používanie v cestnej
premávke,
d) vedome zverili vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla,
e) porušili povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu, ktorá je poistnou udalosťou,
f) v čase nastania poistnej udalosti v omeškaní s platením poistného,
g) sa odmietli v čase nastania dopravnej nehody podrobiť skúške na prítomnosť návykovej látky.
c)
Mám po uzatvorení zmluvy PZP ďalšie povinnosti voči poisťovni okrem platenia poistného?
Medzi povinnosti poisteného vyplývajúce z poistných zmlúv PZP najčastejšie patria:
a) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každú zmenu týkajúcu sa motorového vozidla alebo
jeho technického stavu
b) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala a udržiavať vozidlo v dobrom technickom a výrobcom
predpísanom stave
c) pri vzniku poistnej udalosti vykonať potrebné opatrenia k obmedzeniu rozsahu škody
d) dbať na to, aby pri vzniku škodovej udalosti do 30 dní (škodová udalosť v zahraničí) a do 15 dní
(škodová udalosť na území SR) poistený poisťovateľovi písomne nahlásil, že nastala poistná udalosť
a predložil potrebné doklady,
e) bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že bol proti nemu uplatnený nárok na
náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške.
Ostatné bežne kladené otázky súvisiace s PZP najmä ohľadne uzatvorenia zmluvy PZP, zmeny poisťovne,
poistných plnení, vašich práv a najmä povinností poisťovne, nájdete na stránke www.profinancie.sk hneď pod
kalkulačkou PZP.
1.a.ii: Havarijné poistenie
Čo sa hradí z Havarijného poistenia?
Poistený má právo, aby mu Poisťovňa nahradila škodu na vozidle uvedenom v poistnej zmluve
(najčastejšie jeho vlastnom), na jeho častiach alebo príslušenstve, tvoriacom jeho štandardnú výbavu, na
doplnkovú výbavu nainštalovanú výrobcom alebo v súlade s poistnými podmienkami, prípadne sa
pripoisťuje aj dodatočne nainštalovaná zvláštna výbava, ak je táto výbava podložená dokladmi v súlade
s poistnými podmienkami zmluvy.
Aké sú najčastejšie výluky z Havarijného poistenia? Čo sa nehradí z Havarijného poistenia?
Nehradí sa škoda:
a) spôsobená úmyselným konaním poistníka,
b) ak v dobe škodovej udalosti viedla vozidlo osoba, ktorá nespĺňala právnym predpisom podmienky na
vedenie motorového vozidla,
c) ak bola osoba, ktorá viedla motorové vozidlo v čase nehody pod vplyvom alkoholu alebo iných
návykových, omamných látok,
d) ak sa osoba, ktorá viedla vozidlo v čase škodovej udalosti, po poistnej udalosti odmietne podrobiť
skúške či vyšetreniu, ktoré sa vykonáva na zistenie požitia alkoholických alebo iných návykových
látok,
e) ku ktorej došlo v dôsledku povstania, násilných nepokojov, štrajkov, teroristického konania a pod.,
f) vzniknutá pretekárom pri motoristických pretekoch ani pri príprave k nim,
g) spôsobená poškodením alebo zničením pneumatík, ak nedošlo súčasne aj k inému poškodeniu vozidla,
h) spôsobená pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja,
i) spôsobená pri výkone opravy alebo údržby vozidla, alebo v súvislosti s týmito prácami,
j) za ktorú je zodpovedný dopravca, prepravca alebo dodávateľ,
k) ktorá vznikne od doby odovzdania vozidla opravcovi alebo autobazáru, do doby vrátenia vozidla
vlastníkovi alebo oprávnenému užívateľovi vozidla,
l) ktorá vznikla namáhaním, opotrebovaním, únavou alebo chybou materiálu, konštrukčnou alebo
výrobnou chybou,
m) ktorá bola spôsobená chybou, ktorú malo vozidlo už v čase uzavretia poistenia,
n) spôsobená nesprávnou obsluhou alebo údržbou,
o) ktorá vznikla v dôsledku nasatia vody do spaľovacieho priestoru,
spôsobená prepravovanou vecou na alebo vo vozidle,
spôsobená poškodením alebo zničením elektrického či elektronického zariadenia vozidla skratom,
spôsobená zadrením motora alebo jeho časti, najmä v súvislosti s únikom maziva,
ani tzv. následná škoda akéhokoľvek druhu (ušlého zárobku, ušlého zisku a pod.) a ani škoda za
vedľajšie výdavky (náklady právneho zastúpenia, poštovné a pod.),
t) na motocykloch a vozidlách, okrem vozidiel osobných a ľahkých úžitkových s celkovou hmotnosťou do
3,5t. a maximálnym počtom sedadiel 9 a prívesných vozíkov do 750kg, vrátane obytných.,
u) ak ju spôsobíte pri páchaní trestného činu a pod.
p)
q)
r)
s)
Môže mi poisťovňa znížiť poistné plnenie?
Môže, najmä v prípadoch, že ste si neplnili alebo neplníte povinnosti, ktoré vám zo zmluvy vyplývajú, ako
napr.:
a) bez zbytočného odkladu poisťovateľovi oznámiť stratu originálov kľúčov od vozidla alebo
zabezpečovacieho zariadenia a vykonať opatrenia k zamedzeniu ich zneužitiu
b) v prípade odcudzenia vozidla, odovzdať poisťovateľovi doklady od vozidla, najmä technický preukaz,
ďalej všetky súpravy kľúčov a pod.,
c) ak sa po nahlásení krádeže poisťovateľovi odcudzené vozidlo nájde, túto skutočnosť poisťovateľovi
bezodkladne nahlásiť,
d) bez zbytočného odkladu poisťovateľovi nahlásiť zánik lízingovej zmluvy na poistené vozidlo,
e) predložiť poisťovateľovi doklad o získaní, rozsahu a cene zvláštnej výbavy, ak je tiež predmetom
poistenia,
f) zabezpečiť, aby vozidlo v čase jeho opustenia bolo riadne zabezpečené proti odcudzeniu,
g) zabezpečiť, aby sa vo vozidle v čase jeho opustenia nenachádzali doklady k vozidlu,
h) pri poškodení vozidla umožniť poisťovateľovi obhliadku poškodeného vozidla a bez jeho súhlasu
neodstraňovať vzniknutú škodu na vozidle, to však neplatí v prípade odstránenia škody z dôvodov
bezpečnostných, hygienických, ekologických, ale aj v tom prípade je poistený preukázať existenciu
týchto dôvodov a poškodené časti vozidla uschovať do doby ich obhliadky poisťovateľom.
Ostatné bežne kladené otázky súvisiace s Havarijným poistením najmä ohľadne uzatvorenia poistenia, zmeny
poisťovne, poistných plnení, vašich práv a najmä povinností poisťovne, nájdete na stránke www.profinancie.sk
hneď pod kalkulačkou Havarijného poistenia.
1.a.iii: Postenie nehnuteľnosti
Na čo slúži Poistenie nehnuteľnosti?
Poistenie nehnuteľnosti slúži na ochranu Vášho nehnuteľného majetku. Okrem poistenia
samotnej stavby (bytu, domu, stavby) môžete v zmluvách na poistenie nehnuteľnosti zvyčajne poistiť aj
domácnosť a zodpovednosť za škodu fyzických osôb, ako aj riziká vyplývajúce z vlastníctva a držby
nehnuteľnosti.
Treba si vždy pozorne prečítať a porozumieť Podmienkam poistenia. Poisťovňa od poisťovne
majú tieto riziká nastavené mierne inak. Počet a druh krytých rizík priamo súvisí s rôznymi variantmi
balíčkov poistenia, ktoré si spravidla môžete vybrať pri uzatváraní poistenia. Zo skúseností vieme, že
klientov záujem je najčastejšie mať krytý minimálny súbor za minimálnu cenu, ale keď príde k poistnej
udalosti, tak sa rozdiel v platbe 10-20EUR ukáže byť retrospektívne malý a keď sa klient zamýšľa
s odstupom času, tak neraz oľutuje, že volil minimum. Nie v jednom prípade to znamenalo rozdiel medzi
tým, či poisťovňa zaplatila alebo nie. Odporúčame Vám zaujímať sa o zmluvy a varianty, ktoré ponúkajú
poisťovne. Kompletný zoznam variantov máte vždy uvedený v Poistných podmienkach.
V rámci poistenia Stavby sa poisťuje:
a) byt, dom, rekreačná budova trvale obývané a v nich zabudované bazény a garáže,
b) byt alebo rekreačná budova trvale neobývané a v nich zabudované bazény a garáže,
c) príslušenstvo bytu,
d) stavebné súčasti, ak boli pevne nainštalované v poistenej budove
e) budova alebo stavba počas vykonávania opráv, údržby, alebo počas výstavby alebo rekonštrukcie
f) vedľajšia budova,
g) samostatne stojaca garáž, spojená so zemou pevnými základmi,
h) zapustený exteriérový bazén pevne spojený so zemou, príslušenstvo a súčasti bazéna,
i) drobné mechanizmy, ktoré sú uskladnené v poistených stavbách alebo v uzamknutých priestoroch.
V rámci poistenia Domácnosti pre predmet poistenia platí:
a) poisťuje sa súbor hnuteľných vecí tvoriaci zariadenie domácnosti a slúžiaci na jej prevádzku alebo
uspokojovanie potrieb členov poistenej domácnosti
b) poisťujú sa veci, ktoré sú vo vlastníctve členov poistenej domácnosti alebo sú nimi oprávnene užívané
a sú tej istej povahy ako veci, ktoré tvoria poistený súbor,
c) poistené sú tiež veci, ktoré sa stali súčasťou súboru poistenej domácnosti neskôr po uzatvorení poistnej
zmluvy,
d) veci, ktoré v čase trvania poistenia prestanú byť súčasťou súboru poistenej domácnosti, prestanú byť
poistené,
e) poistenie sa vzťahuje aj na platné zahraničné a tuzemské peniaze, klenoty, cennosti, domáce a drobné
zvieratá, cudzie veci, ktoré členovia poistenej domácnosti oprávnene užívajú, audiovizuálnu techniku,
anténne systémy, filmové a optické prístroje, invalidné vozíky bezmotorové, kočíky, výpočtovú
techniku, drobné mechanizmy, športové potreby, stavebné súčasti v mieste poistenia, elektromotory
(napr. do 3kW), interiérové tabuľové sklo,
f) ak je miestom poistenia garáž, tak sa poistenie vzťahuje aj na príslušenstvo motorového vozidla, drobné
mechanizmy, športové potreby
Pre poistenie Zodpovednosti fyzických osôb platí:
a) poistený má právo, aby v prípade poistnej udalosti poisťovateľ za neho nahradil podľa týchto poistných
podmienok škodu, za ktorú poistený zodpovedá,
b) spolupoistenými osobami sú členovia domácnosti poisteného,
c) poistná suma je limitom plnenia poisťovateľa za jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom
roku.
Aké riziká sú bežne kryté Poistením nehnuteľnosti?
Pri poistení Stavby sa najčastejšie kryjú tieto riziká:
a) Živelná udalosť (požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla alebo jeho časti alebo
nákladu, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál, zeminy, zosúvanie alebo
zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov, zemetrasenie dosahujúce min. 5. stupeň medzinárodnej stupnice
MSK-64 (stupeň sa líši v poisťovniach, bežne je 5. alebo 6.), tiaž snehu alebo námrazy, náraz vozidla,
dym, kvapalina unikajúca z vodovodného zariadenia, nadzvuková vlna),
b) Odcudzenie veci krádežou, vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, ak musel páchateľ preukázateľne
prekonať prekážky alebo preukázateľne použil proti poistenému násilie alebo hrozbu bezprostredného
násilia. Podmienkou vzniku poistnej udalosti je, že odcudzenie bolo vyšetrené políciou,
c) Úmyselné poškodenie alebo zničenie veci (vandalizmus) nie však poisteným a ani osobou žijúcou s ním
v spoločnej domácnosti. Podmienkou je, aby bol vandalizmus vyšetrený políciou,
d) Škody na skle – náhle a nepredvídané (tabuľové sklá v oknách, dverách, strechách, balkónov..)
Nevzťahuje sa pre prípad, že stavba je vo výstavbe alebo rekonštrukcii.
Pri poistení Domácnosti sa najčastejšie kryjú tieto riziká:
a) Poškodenie alebo zničenie poistenej veci požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, nárazom
alebo zrútením lietadla alebo jeho časti alebo nákladu, záplavou, povodňou, víchricou, krupobitím,
zosuvom pôdy, zrútením skál, zeminy, zosúvaním alebo zrútením lavín, pádom stromov, stožiarov,
zemetrasením dosahujúce min. 5. stupeň medzinárodnej stupnice MSK-64, nárazom vozidla, dymom,
kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia, nadzvukovou vlnou,
b) Odcudzenie veci krádežou, vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, ak musel páchateľ preukázateľne
prekonať prekážky alebo preukázateľne použil proti poistenému násilie alebo hrozbu bezprostredného
násilia. Podmienkou vzniku poistnej udalosti je, že odcudzenie bolo vyšetrené políciou
c) Úmyselné poškodenie alebo zničenie veci (vandalizmus) nie však poisteným a ani osobou žijúcou s ním
v spoločnej domácnosti. Podmienkou je, aby bol vandalizmus vyšetrený políciou,
d) Škody na skle – náhle a nepredvídané ( pevne vsadeného a osadeného skla stavebných súčastí,
interiérového skla, akvárium s obsahom min. 50 litrov, sklokeramická varná platňa..) Nevzťahuje sa pre
prípad, že k poškodeniu prišlo pri preprave, zasklievaní, príprave na zasklievanie, pri lepení fólie na
sklo..)
e) Škody na elektromotoroch (ak nie sú staršie ako 7 rokov – musí sa preukázať a poškodený elektromotor
treba predložiť na obhliadku poisťovateľovi).
Pri poistení Zodpovednosti sa kryjú tieto riziká:
a) poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť fyzických osôb za škodu spôsobenú inému na zdraví a nákladmi
pri usmrtení, poškodením, zničením alebo stratou veci, vrátane ušlého zisku, vyplývajúceho zo škôd
spomínaných, za ktoré zodpovedajú poistený a spolupoistené fyzické osoby podľa platných právnych
predpisov,
b) poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú vlastníctvom nehnuteľnosti inému na zdraví
a nákladmi pri usmrtení, poškodením, zničením alebo stratou veci, vrátane ušlého zisku,
c) poistený má nárok, aby za neho poisťovateľ nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na
náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému v súvislosti s činnosťou poisteného alebo člena domácnosti
v bežnom občianskom živote činnosťou v domácnosti, pri rekreačnom športe (niekedy s výnimkou
súťaží, hier organizovanými športovými klubmi, asociáciami alebo inými združeniami), z držby zvierat,
za ktoré poistený zodpovedá ako ich vlastník alebo oprávnený držiteľ,
d) poisťovateľ nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou za poisteného alebo členov jeho domácnosti
náklady zodpovedajúce bežnej odmene advokáta za poskytovanie právnej služby v SR a to za obhajobu
v súvislosti s udalosťou, ktorá by mohla zakladať právo na poistné plnenie, občianskeho súdneho
konania o náhradu škody, náklady mimosúdneho prejednania nárokov poškodeného.
Na čo sa bežne nevzťahuje Poistenie nehnuteľnosti?
Poistenie stavby sa bežne nevzťahuje na:
a) atmosférickými zrážkami, ak škoda nie je v zozname už spomínaných krytých rizík,
b) sadanie pôdy,
c) pôsobenie vlhkosti,
d) pôsobenie húb a plesní,
e) prenikanie podzemnej vody a/alebo vystúpením kvapalín z kanalizačného a odpadového potrubia okrem
prípadov, keď škoda vzniká v príčinnej súvislosti so záplavou alebo povodňou,
f) prepätím alebo kolísaním napätia v elektrickej sieti,
g) výbuch v súvislosti s ťažbou alebo vykonávaním stavebných prác alebo otrasmi spôsobenými dopravou,
h) obhorenie nezapríčinené požiarom, výbuchom alebo úderom blesku,
i) vystavenie veci úžitkovému ohňu alebo teplu,
j) stratu umeleckej alebo historickej hodnoty veci,
k) na autorské a iné nehmotné práva majetkového charakteru,
l) pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutím vody,
m) cieleným výbuchom spôsobeným poistenou osobou,
n) tiaž snehu alebo námrazy na dažďových odkvapoch a zvodoch, ak neboli poškodené v príčinnej
súvislosti s poškodením nosnej konštrukcie budov alebo min.20% strešnej krytiny,
o) strata vody z vodovodu alebo studne, plynu a energií,
p) opotrebenie, chyby projektu, nedodržanie technologických postupov výstavby alebo montáže alebo
nesprávnou údržbou,
q) pre prípad úmyselného poškodenia alebo úmyselného zničenia veci sa poistenie nevzťahuje na poistené
garáže na inej adrese ako je hlavná budova ani na škody spôsobené sprayermi a grafitmi
Poistenie domácnosti sa bežne nevzťahuje na:
a) veci slúžiace na podnikateľské účely alebo k výkonu povolania,
b) veci, ktoré sú predmetom iného poistenia,
c) veci odovzdané alebo veci prevzaté za účelom poskytnutia služby,
d) motorové a nemotorové vozidlá, malotraktory, motocykle, lietadlá, rogalá,
e) veci vo vlastníctve a v oprávnenom užívaní nájomcov a podnájomníkov,
f) veci uložené v úschovných schránkach mimo poistenej domácnosti,
g) záznamy na nosičoch zvuku, obrazu a pod.,
h) autorské a iné nehmotné práva majetkového charakteru,
i) veci slúžiace ku včeláreniu, vrátane včelstiev,
j) porasty a rastliny rastúce na pozemku,
k) duté a úžitkové sklo, ktoré sa používa v domácnosti (vázy, obedová súprava, sklenené lustre a pod.),
l) atmosférickými zrážkami, ak škoda nie je v zozname krytých rizík,
m) sadanie pôdy,
n) pôsobenie vlhkosti,
o) pôsobenie húb a plesní,
p) prenikanie podzemnej vody a/alebo vystúpením kvapalín z kanalizačného a odpadového potrubia okrem
prípadov, keď škoda vzniká v príčinnej súvislosti so záplavou alebo povodňou,
q) prepätím alebo kolísaním napätia v elektrickej sieti,
r) výbuch v súvislosti s ťažbou alebo vykonávaním stavebných prác alebo otrasmi spôsobenými dopravou,
s) obhorenie nezapríčinené požiarom, výbuchom alebo úderom blesku,
t) vystavenie veci úžitkovému ohňu alebo teplu,
u) stratu umeleckej alebo historickej hodnoty veci,
v) na autorské a iné nehmotné práva majetkového charakteru,
w) pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutím vody,
x) cieleným výbuchom spôsobeným poistenou osobou
Poistenie zodpovednosti sa bežne nevzťahuje na zodpovednosť:
a) prevzatú v prípade, ak ju právny predpis neustanovuje,
b) prevzatú v zmluve alebo vyplývajúcu z poskytnutia záruk nad rámec stanovený zmluvou, právnymi
predpismi, obchodnými zvyklosťami alebo zásadami, na ktorých spočíva príslušný právny predpis,
c) spôsobenú porušením právnej povinnosti poisteným v dobe pred uzavretím poistenia alebo nesplnením
povinností uložených právnymi predpismi na predchádzanie škodám alebo zvyšovaniu rozsahu škôd,
d) spôsobenú neplatným právnym úkonom poisteného,
e) na ušlom zisku alebo spôsobenú skutočnosťou, pri ktorej má poistený nárok na plnenie z iných
poistných zmlúv,
f) spôsobenú sadaním pôdy, zosúvaním pôdy, priemyselným odstrelom, eróziou, podkopaním, pôsobením
teploty, plynov, pary, vlhkosti, popola, dymu, žiarenia každého druhu, odpadov všetkého druhu,
akýmkoľvek znečistením vôd, pôdy, ovzdušia, flóry a fauny, vecí hnuteľných a nehnuteľných. Poistenie
sa nevzťahuje ani na náklady spojené s vyčistením alebo dekontamináciou,
g) spôsobenú na lúkach, stromoch, záhradných i lesných a poľných kultúrach pasúcimi sa zvieratami alebo
divou zverou,
h) atď.
Mám po uzatvorení Postenia nehnuteľnosti ďalšie povinnosti voči poisťovni okrem platenia poistného?
Môže mi pri ich nesplnení poisťovňa znížiť poistné?
Áno môže a to v extrémnych prípadoch až do výšky 100% plnenia, najmä ak porušíte povinnosti
poisteného vyplývajúce z poistenia Nehnuteľnosti, medzi ktoré najčastejšie patria:
a) uchovávať hodnoverné doklady o nadobudnutí a vlastníctve budovy a stavby a na požiadanie ich
predložiť,
b) ak je dojednané poistenie trvalo obývanej budovy neponechávať ju neobývanú nepretržite dlhšie ako 60
dní,
c) vznik poistnej udalosti písomne oznámiť poisťovateľovi, najneskôr do 15 dní, na predpísanom tlačive
a uviesť popis, nadobúdaciu cenu a vek všetkých poškodených, zničených, odcudzených alebo
stratených vecí,
d) predložiť poisťovateľovi dôkazy o vzniku poistnej udalosti a o rozsahu jej následkov,
e) preukázať príčinu a rozsah vzniknutej škody,
f) umožniť poisťovateľovi vykonať vyšetrenie poistnej udalosti a poskytnúť mu pri tom potrebnú
súčinnosť,
g) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu poistenej veci, ktorá by mala za následok
zvýšenie poistnej sumy o viac ako 15%, najneskôr do 15 pracovných dní,
h) dodržiavať právne predpisy upravujúce požiadavky protipožiarnej bezpečnosti, najmä zabezpečiť
prehliadky a kontroly poistených vecí,
i) povinnosť dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, predovšetkým nesmie porušovať povinnosti
smerujúce na odvrátenie zmenšenie nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi, ani
nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretej strany,
j) pokiaľ poistná udalosť nastala, je poistený povinný urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu,
aby sa škoda už nezväčšovala,
k) pokiaľ poistná udalosť nastala, poistený nesmie zmeniť stav poistnou udalosťou spôsobený, kým nie sú
postihnuté poistené veci poisťovateľom prehliadnuté,
l) poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel pre poistené veci ďalšie poistenie na tie isté
riziká, ale u iného poisťovateľa
m) poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že sa našla poistená vec, stratená
v súvislosti s poistnou udalosťou
n) ak poistený zmarí možnosť, aby poisťovateľ mohol uplatniť právo na náhradu škody voči tretej osobe,
alebo ak sa prejavia následky takéhoto konania poisteného až potom, čo poisťovateľ poskytol poistné
plnenie, poisťovateľ má voči poistenému právo na vrátenie poistného plnenia.
Áno, ak porušíte povinnosti poisteného vyplývajúce z poistenia Domácnosti, medzi ktoré najčastejšie
patria:
a) pred začiatkom sťahovania písomne oznámiť poisťovateľovi dátum sťahovania a adresu nového miesta
poistenia,
b) uchovávať hodnoverné doklady o nadobudnutí a vlastníctve súboru hnuteľných vecí a na požiadanie ich
predložiť,
c) ak je dojednané poistenie domácnosti v trvalo obývanom byte alebo rekreačnej budove, neponechávať
ich neobývané nepretržite dlhšie ako 60 dní,
d) v prípade škodovej udalosti elektromotora je poistený povinný ho predložiť poisťovateľovi na
obhliadku,
e) vznik poistnej udalosti písomne oznámiť poisťovateľovi, najneskôr do 15 dní, na predpísanom tlačive
a uviesť popis, nadobúdaciu cenu a vek všetkých poškodených, zničených, odcudzených alebo
stratených vecí,
f) predložiť poisťovateľovi dôkazy o vzniku poistnej udalosti a o rozsahu jej následkov,
g) preukázať príčinu a rozsah vzniknutej škody,
h) umožniť poisťovateľovi vykonať vyšetrenie poistnej udalosti a poskytnúť mu pri tom potrebnú
súčinnosť,
i) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu vo vybavení domácnosti, ktorá by mala za
následok zvýšenie poistnej sumy o viac ako 15%, najneskôr do 15 pracovných dní,
j) poistený je povinný zabezpečiť byt alebo rekreačnú budovu, kde sa domácnosť nachádza proti
odcudzeniu vlámaním (konkrétne požiadavky na takéto zabezpečenie nájdete vo Všeobecných
podmienkach konkrétnej poisťovne)
k) povinnosť dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, predovšetkým nesmie porušovať povinnosti
smerujúce na odvrátenie zmenšenie nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi, ani
nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretej strany,
l) pokiaľ poistná udalosť nastala, je poistený povinný urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu,
aby sa škoda už nezväčšovala,
m) pokiaľ poistná udalosť nastala, poistený nesmie zmeniť stav poistnou udalosťou spôsobený, kým nie sú
postihnuté poistené veci poisťovateľom prehliadnuté,
n) poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel pre poistené veci ďalšie poistenie na tie isté
riziká, ale u iného poisťovateľa
o) poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že sa našla poistená vec, stratená
v súvislosti s poistnou udalosťou
p) ak poistený zmarí možnosť, aby poisťovateľ mohol uplatniť právo na náhradu škody voči tretej osobe,
alebo ak sa prejavia následky takéhoto konania poisteného až potom, čo poisťovateľ poskytol poistné
plnenie, poisťovateľ má voči poistenému právo na vrátenie poistného plnenia.
Áno, ak porušíte povinnosti poisteného vyplývajúce z poistenia Zodpovednosti, medzi ktoré najčastejšie
patria:
a) bez zbytočného odkladu najneskôr do 15 dní písomne oznámiť skutočnosť, že poškodený uplatnil proti
poistenému alebo členovi jeho domácnosti právo na náhradu škody zo škodovej udalosti, vyjadriť sa
k požadovanej náhrade a splnomocniť poisťovateľa, aby za neho škodovú udalosť prerokoval,
b) bez zbytočného odkladu najneskôr do 15 dní písomne oznámiť poisťovateľovi, že v súvislosti so
škodovou udalosťou bolo začaté trestné konanie proti poistenému alebo členovi jeho domácnosti
a poisťovateľa informovať o priebehu a výsledkoch tohto konania,
c) bez zbytočného odkladu najneskôr do 15 dní písomne oznámiť poisťovateľovi, že poškodený proti
poistenému uplatňuje právo na náhradu škody,
d) v konaní o náhrade škody postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a poskytovať mu požadovanú
súčinnosť,
e) zabezpečiť plnenie všetkých povinností aj zo strany všetkých členov jeho domácnosti,
f) zabezpečiť poisťovateľovi možnosť uplatniť právo, ktoré na neho prešlo,
g) aktívne využiť všetky dostupné právne prostriedky k obhajobe a je povinný s poisťovateľom
spolupracovať,
h) nezaviazať sa k úhrade premlčanej pohľadávky,
i) neuzatvárať bez súhlasu poisťovateľa súdny zmier,
j) včas podať odvolanie proti rozhodnutiu týkajúceho sa náhrady škody, pokiaľ počas plynutia lehoty na
odvolanie od poisťovateľa neobdrží iný pokyn,
k) neuznať nárok na náhradu škody v celom rozsahu alebo z časti, alebo uspokojiť akýkoľvek nárok
poškodeného bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovateľa. To neplatí v prípade nároku na
náhradu škody nepresahujúcu výšku dohodnutej spoluúčasti poistenej osoby pri každej škodovej
udalosti.
l) povinnosť dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, predovšetkým nesmie porušovať povinnosti
smerujúce na odvrátenie zmenšenie nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi, ani
nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretej strany,
m) pokiaľ poistná udalosť nastala, je poistený povinný urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu,
aby sa škoda už nezväčšovala,
Ostatné bežne kladené otázky súvisiace s Poistením nehnuteľnosti najmä ohľadne uzatvorenia zmluvy, zmeny
poisťovne, poistných plnení, vašich práv a najmä povinností poisťovne, nájdete v blízkom čase na stránke
www.profinancie.sk hneď pod kalkulačkou Poistenie nehnuteľnosti, ktorej spustenie plánujeme na 1.kvartál
2013.
1.a.iv: Cestovné poistenie
Čo je dôležité vedieť o Cestovnom poistení?
Na čo slúži Cestovné poistenie?
a) primárne na náhradu nečakaných výdavkov a nákladov súvisiacich s náhlym a nečakaným
zhoršením zdravotného stavu, ktoré Vám môžu vzniknúť počas cesty do zahraničia a pobytu
v zahraničí, kde Vás štandardný zákrok v prípade potreby môže vyjsť poriadne draho,
b) na náhradu nečakaných výdavkov a nákladov, ktoré Vám môžu vzniknúť počas cesty alebo
pobytu v zahraničí, súvisiacich s inými ako zdravotnými rizikami,
c) na náhradu nákladov súvisiacich napríklad so záchranou poisteného prostredníctvom Horskej
záchrannej služby a to aj na Slovensku.
O cestovnom poistení je dobre vedieť nasledujúce fakty:
a) pri poistení jednotlivca môže byť poistená jedna osoba, pri rodinných tarifách viac, napríklad až 7
poistených osôb, v niektorých poisťovniach nezávisle od rodinných vzťahov, pričom napríklad
podmienkou môže byť, že maximálne 2 z toho môžu byť dospelé,
b) dĺžka jedného výjazdu nesmie presiahnuť stanovený limit, napríklad 30 alebo 72 dní, poisťovne to majú
tiež rôzne nastavené,
c) ako cesta platí v niektorých prípadoch opustenie trvalého bydliska, prechodného bydliska alebo
pracoviska až do návratu na toto miesto, niektorá poisťovňa uznáva vycestovanie z okresu.
Aké riziká je možné kryť v Cestovnom poistení?
Najčastejšie sa klienti poisťujú voči týmto rizikám:
a) poistenie liečebných nákladov v zahraničí (ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti, ubytovanie
spolucestujúcej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov,
prevoz telesných pozostatkov, kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok, ošetrenie
jedného zuba),
b) poistenie asistenčných služieb v zahraničí (24 hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti
v zahraničí, pomoc pri zadržaní alebo pri hrozbe zadržania políciou),
c) poistenie batožiny (poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata batožiny),
d) oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou (nákup náhradných odevov a toaletných potrieb v
zahraničí),
e) strata dokladov (náklady na zaobstaranie náhradných dokladov v zahraničí),
f) poistenie zodpovednosti za škody (škody na zdraví, na majetku, náklady na advokáta, náklady kaucie),
g) úrazové poistenie (trvalé následky úrazu, smrť úrazom),
h) poistenie storna (pri nenastúpení na zájazd z dôvodu ako nečakané náhle ťažké ochorenie, tehotenstva,
ktoré bolo zistené až po rezervácii cesty, komplikácií počas tehotenstva, a pod., a pri jeho stornovaní ),
i) poistenie pre prípad prerušenia cesty (ak musíte cestu prerušiť, náklady na náhradnú letenku a pod.),
j) poistenie pátrania a záchrany (náklady na pátranie a záchranu vrátane Horskej služby na Slovensku).
Aké sú obvyklé výluky v Cestovnom poistení?
Najčastejšie sa stretnete s nasledovnými výlukami:
a) ak poistnú udalosť spôsobil poistený a to úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti
b) ak poistná udalosť súvisí s vojnovými udalosťami každého druhu
c) ak poistná udalosť nastane pre násilnosti počas verejného zhromaždenia alebo manifestácie, ak sa
poistený na nich aktívne zúčastňuje,
d) ak boli udalosti vedúce k poistnej udalosti zapríčinené samovraždou alebo pokusom o samovraždu
poistenej osoby,
e) ak tieto udalosti nastanú na cestách s charakterom expedície do neprístupných a neprebádaných oblastí,
f) ak tieto udalosti nastanú v dôsledku úradného nariadenia
g) ak tieto udalosti vzniknú v dôsledku vykonávania pracovne podmienenej manuálnej činnosti (v
niektorých poisťovniach si môžete priplatiť zvýšené riziko aj pre manuálnu činnosť),
h) ak poistený utrpí v dôsledku podstatného obmedzenia svojho psychického a fyzického zdravotného
stavu požitím alkoholu,, drog alebo liekov,
i) udalosti smerujúce k poistnej udalosti nastanú počas paraglidingu a použití závesného krídla,
j) ak tieto udalosti nastanú pri pretekoch motorového športu a počas príslušných tréningových jázd,
k) ak sa tieto udalosti vyskytnú pri účasti na krajských, regionálnych a medzinárodných športových
súťažiach, ako aj oficiálnych tréningoch na tieto podujatia (v niektorých poisteniach si môžete priplatiť
krytie aj tohto rizika),
l) ak vzniknú pri potápaní, keď poistený nevlastní platné medzinárodné oprávnenie na stanovenú hĺbku
ponoru,
m) ak tieto udalosti vzniknú pri vykonávaní Alpských športov mimo na to určených tratí,
n) nastanú v dôsledku vykonávania extrémnych športov alebo v súvislosti s mimoriadne nebezpečnou
činnosťou,
o) preventívne prehliadky, očkovanie, kontrolné vyšetrenie a lekárske úkony, ktoré nie sú potrebné pre
stanovenie diagnózy, nadštandardná zdravotná starostlivosť,
p) liečenie, ktoré nie je vedecky alebo lekársky uznané,
q) zakúpenie liekov, ak nie sú predpísané ošetrujúcim lekárom,
r) zakúpenie liekov na liečbu chorôb, ktoré boli poistenému diagnostikované už pred nástupom na cestu
do zahraničia a liekov, ktoré poistený začal užívať pred cestou do zahraničia,
s) zakúpenia výživových doplnkov vrátane vitamínových prípravkov, dietetických potravín na osobitné
medicínske účely a kozmetických výrobkov a to ani v prípade, že sú predpísané ošetrujúcim lekárom,
t) hormonálna terapia, antikoncepcia, zistenie tehotenstva, liečbu neplodnosti, umelé oplodnenie,
u) preprava poisteného bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa alebo jeho partnera,
v) chiropraktická liečba, liečba akupunktúrou, akupresúrou, homeoterapia alebo iný typ alternatívnej
liečby,
w) rehabilitácia, fyzioterapia, masáže, kúpeľná liečba, ozdravovacie pobyty, pobyty v sanatóriách
a liečebniach,
x) pôsobenie jadrovej energie, vplyv rádioaktívneho materiálu,
y) manipulácia so strelnou zbraňou alebo výbušninou poisteným.
Aké sú povinnosti poisteného pri Cestovnom poistení okrem riadneho hradenia poistného?
Povinnosti poisteného pri cestovnom poistení sú najmä:
a) dbať o to, aby poistná udalosť nenastala, neporušovať predpisy,
b) oznámiť poisťovateľovi alebo jeho partnerovi písomne bez zbytočného odkladu vznik udalosti, ktorá by
mohla byť dôvodom na vznik poistného plnenia,
c) spolupracovať s poisťovateľom pri zisťovaní príčin a rozsahu poistnej udalosti,
d) predložiť poisťovateľovi požadované písomnosti nevyhnutné pre likvidáciu,
e) splnomocniť všetky úrady a ošetrujúcich lekárov a/alebo nemocnice, ako aj zdravotnú poisťovňu
a súkromných poisťovateľov, zaoberajúcich sa poistnou udalosťou a podnietiť ich podať poisťovateľovi
požadované informácie,
f) škody, ktoré boli spôsobené trestnými činmi, oznámiť bezodkladne s presným popisom skutkovej
podstaty a udaním rozsahu škody príslušnému orgánu bezpečnostnej služby a dať si toto oznámenie
potvrdiť,
g) odovzdať poisťovateľovi originály dôkazných prostriedkov, ktoré dokazujú dôvod a výšku nároku na
poistné plnenie
Ostatné bežne kladené otázky súvisiace s Cestovným poistením najmä ohľadne uzatvorenia zmluvy, zmeny
poisťovne, poistných plnení, vašich práv a najmä povinností poisťovne, nájdete v blízkom čase na stránke
www.profinancie.sk hneď pod kalkulačkou Cestovného poistenia, ktorej spustenie plánujeme na 1.kvartál 2013.
1.b: Zabezpečenie príjmu
Krytie príjmu zahŕňa poistné riziká ako Smrť, Úraz, Dlhodobá
PN, Kritické choroby a pod. Účelom týchto poistení je vykryť
poistenému alebo pozostalým rôzne nástrahy, ktoré číhajú na ich
príjem a často môžu byť príčinou totálneho krachu jednotlivca alebo
rodiny. Uvádzame Vám príklad rôznych faktov vypísaných
z Poistných podmienok, ktoré by ste mali vedieť pred uzatvorením
zmluvy, na ktorú sa môžete spoľahnúť:
1.b.i: Krytie rizika Smrti
Čo je dobré vedieť o poistení pre prípad Smrti poisteného?
Na aký účel slúži poistenie rizika Smrti?
a) Najčastejšie sa používa ako ochrana rodiny pred stratou živiteľa rodiny alebo živiteľov,
b) v prípade úverového zaťaženia ako ochrana pred finančnou alebo majetkovou stratou (alebo
oboch) pozostalých,
c) prípadne ako náhrada iných nákladov a rizík súvisiacich so smrťou poistenej osoby.
Obvyklými výnimkami v poistných zmluvách pre krytie rizika Smrti sú:
Nepoistiteľné sú osoby:
a) ktoré sú aktuálne na PN,
b) sú pripútané na lôžko,
c) sú infikované vírusom HIV,
d) poberajú invalidný dôchodok alebo sú invalidné,
e) sú zdravotne ťažko postihnuté, aj keď nie sú uznané za invalidné,
f) sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony,
Výnimky v plnení:
a) smrť spôsobená oportúnnou infekciou, zhubným novotvarom, alebo samovraždou, keď zároveň
poistený trpel v čase smrti na AIDS,
b) samovražda, pokiaľ nastane v prvých dvoch (v niektorých poisťovniach troch alebo iný počet) rokoch
trvania poistenia,
c) ak poistený slúži alebo bol povolaný do služieb ozbrojených síl v čase vojny, účinnosť poistnej zmluvy
je dočasne pozastavená
d) v niektorých poisťovniach nemôže prísť k plneniu, ak smrť nastala v dôsledku havárie na motocykli,
v niektorých poisťovniach je presne definovaný objem valcov motocykla, nad ktorý sa krytie rizika
nevzťahuje,
e) smrť v dôsledku manipulácie so zbraňami alebo výbušninami, vrátane ich výroby, prepravy alebo
údržby,
f) smrť v dôsledku vedenia motorového mechanizmu, na ktorého vedenie nemal poistený platné
oprávnenie,
g) smrť v súvislosti s konaním poisteného (alebo osoby oprávnenej na prevzatie poistného plnenia),
ktorým úmyselne inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť a je tu príčinná súvislosť so vznikom
poistnej udalosti
1.b.ii: Úrazové poistenie
Čo je dôležité vedieť o Úrazovom poistení?
Na čo slúži Úrazové poistenie?
Úrazové poistenie je určené hlavne na tieto účely:
a) dočasná ochrana aktuálneho príjmu v prípade menej závažných úrazov,
b) ochrana tzv. ľudského kapitálu – doživotnej schopnosti zarábať,
c) náhrada nákladov na prípadné operácie v dôsledku úrazu alebo v prípade potreby zdravotných
pomôcok,
d) financovanie výdavkov na prerábku domu, vozidla a pod. v prípade obmedzenej schopnosti
pohybu.
Aké riziká je možné kryť v Úrazovom poistení?
V Úrazovom poistení sú zvyčajne kryté nasledujúce riziká:
a) Trvalé následky úrazu (percentuálna výplata z poistnej sumy sa stanovuje na základe tabuľky strát, tá
je štandardne súčasťou Poistných podmienok),
b) Smrť úrazom (jednorazová výplata poistnej sumy),
c) Hospitalizácia z dôvodu úrazu (vypláca sa denné odškodné uvedené v poistnej zmluve za každý deň
hospitalizácie. Niekedy býva podmienené poistné plnenie tým, že hospitalizácia trvá minimálne 3 dni,),
d) Zlomeniny/Drobné zlomeniny (vypláca sa percentuálne z poistnej sumy podľa Tabuľky ocenenia
zlomením/V prípade Drobných zlomenín sa vypláca poistná suma najčastejšie podľa Tabuľky ocenenia
vymenovaných drobných zlomením, taktiež je súčasťou Poistných podmienok),
e) Popáleniny (vypláca sa percentuálne z poistnej sumy, podľa Tabuľky ocenenia popálenín, ktorá je
súčasťou Poistných podmienok ),
O Úrazovom poistení je dobre vedieť najmä nasledujúce fakty a povinnosti poisteného:
a) poistnou udalosťou v úrazovom poistení je skutočnosť, s ktorou je spojená povinnosť poistiteľa vyplatiť
poistné plnenie. Touto skutočnosťou je úraz, ktorý má za následok telesné poškodenie poisteného
(trvalú invaliditu) a/alebo úraz, ktorý ma za následok smrť poisteného,
b) poisťovňa vyplatí v prípade, že nastane úraz, ktorý spôsobí trvalý následok a následne aj smrť, len jednu
z poistných udalostí – trvalé následky alebo smrť úrazom
c) medzi povinnosti poisteného alebo osoby oprávnenej prevziať poistné plnenie patrí povinnosť do 15
pracovných dní informovať poistiteľa o všetkých zmenách, ktoré nastali oproti okolnostiam uvedeným
v návrhu na poistenie,
d) povinnosťou poisteného je pri uzatváraní poistenia zodpovedať pravdivo a úplne všetky údaje týkajúce
sa dohodnutého poistenia,
e) oznámenie o poistnej udalosti musí byť poistiteľovi doručené čo najskôr v písomnej forme, najneskôr
do 30 dní od udalosti, ktorá môže zakladať nárok na poistné plnenie (poisťovne majú rôzne lehoty,
v zásade platí pravidlo – bez zbytočného odkladu),
f) oznámenie o smrti poisteného musí byť podané bezodkladne oprávnenou osobou.
Aké sú rôzne výnimky v zmluvách Úrazového poistenia?
Obvyklé výnimky, s ktorými sa môžete stretnúť v zmluvách Úrazového poistenia sú, ak poistná udalosť
nastane priamo alebo nepriamo následkom:
a) bakteriálnych infekcií s výnimkou pyogénnych infekcií v dôsledku reznej rany alebo z úrazu,
b) akéhokoľvek iného druhu choroby,
c) lekárskym ošetrením alebo chirurgickým zásahom, s výnimkou ošetrenia alebo zásahu, ktorému sa
poistený podrobil v dôsledku úrazu,
d) pruhom, ischiasom, lumbagom,
e) riadením motocykla s obsahom vyšším ako 125ccm (kubatúra sa líši v rôznych poisťovniach),
f) samovraždou alebo pokusom o ňu,
g) intoxikácie poisteného alebo vplyvom alkoholu alebo narkotík,
h) úmyselnej účasti v nelegálnej činnosti alebo porušením alebo pokusom o porušenie práva,
i) vojnou, inváziou, pôsobením cudzích síl, účasti na vzbure, demonštrácii,
j) počas výkonu poisteného v ozbrojených silách,
k) vykonávania profesionálnej športovej činnosti (v niektorých poisťovniach sa dá pripoistiť krytie aj
v tomto prípade),
l) účasti poisteného na akomkoľvek závode na motorových prostriedkoch,
m) pôsobením jadrovej energia, ionizujúcimi lúčmi, rádioaktívnym alebo podobným žiarením, s výnimkou
liečebných v dôsledku úrazu,
n) rizikových športov a rôznych činnostiach so zvýšeným rizikom úrazu, napríklad: horolezectve,
paraglidingu, motorovom a bezmotorovom športovom lietaní, atď.,
1.b.iii: Iné poistenia a pripoistenia
Iné poistenia, ktoré sa spravidla pripoisťujú na zmluvy životného alebo úrazového poistenia:
a) Poistenie pre prípad chirurgického zákroku (percentuálna výplata z poistnej sumy podľa tabuľky
chirurgických zákrokov, tá je súčasťou Poistných podmienok. V zmluve si treba skontrolovať aj to, či
ide o chirurgický zákrok z dôvodu úrazu alebo aj z dôvodu choroby),
b) Hospitalizácia (vypláca sa denné odškodné uvedené v poistnej zmluve za každý deň hospitalizácie.
Niekedy býva podmienené poistné plnenie tým, že hospitalizácia trvá minimálne 3 dni, taktiež si treba
skontrolovať, či ide o hospitalizáciu len z dôvodu úrazu alebo aj choroby),
c) Zlomeniny/Drobné zlomeniny (vypláca sa percentuálne z poistnej sumy podľa Tabuľky ocenenia
zlomením/V prípade Drobných zlomenín sa vypláca poistná suma najčastejšie podľa Tabuľky ocenenia
vymenovaných drobných zlomením, taktiež je súčasťou Poistných podmienok),
d) Popáleniny (vypláca sa percentuálne z poistnej sumy, podľa Tabuľky ocenenia popálenín, ktorá je
súčasťou Poistných podmienok ),
e) Kritické choroby (ak sa vyskytne u poisteného kritická choroba zo Zoznamu vymenovaných krytých
kritických chorôb, poisťovňa mu vyplatí poistnú sumu, najčastejšie pozostáva súbor kritických chorôb
krytých poisťovňou zo 7 základných chorôb, ako je infarkt, slepota a pod., celý zoznam je vypísaný
v Poistných podmienkach. Existujú poisťovne, ktoré klientovi umožňujú vybrať si konkrétne choroby,
voči ktorým sa chce kryť zo zoznamu kritických chorôb alebo je dnes možné si poistiť aj podstatne širší
okruh chorôb, rádovo až niekoľko desiatok kritických chorôb, samozrejme za vyššie poistné),
f) Poistenie dočasnej pracovnej neschopnosti (vypláca sa denné odškodné uvedené v poistnej zmluve za
každý deň pracovnej neschopnosti, počnúc dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako koniec tzv.
karenčného obdobia, zvyčajne 4 týždne, dá sa uzavrieť aj kratšia, aj dlhšia karenčná doba, pri kratšej sa
samozrejme poistné zvyšuje a pri dlhšej znižuje. Niektoré poisťovne vyplácajú tzv. PN aj spätne, to
znamená, že pri dosiahnutí konca karenčnej doby vyplatia dohodnutú poistnú sumu aj za všetky dni PNky od 1.dňa. Zároveň sa môže líšiť aj doba vyplácania plnenia, niektoré poisťovne nechávajú na voľbu
klienta, či si zvolí lacnejšiu alternatívu za menší počet dní vyplácania, odporúčaným štandardom je
minimálne 1 rok. Vyplácanie dávky Poistenia dočasnej pracovnej neschopnosti je podmienené odvodmi
do Sociálnej poisťovne, maximálne výška denného odškodného je priamo naviazaná na výšku reálnych
príjmov poisteného),
g) Ďalšie poistenia a pripoistenia (Invalidity, Doby nevyhnutného liečenia, )
Ostatné bežne kladené otázky súvisiace s krytím rizík ako je Smrť, Úraz a pod. najmä ohľadne uzatvorenia
zmluvy, zmeny poisťovne, poistných plnení, vašich práv a najmä povinností poisťovne, nájdete v blízkom čase
na stránke www.profinancie.sk hneď pod kalkulačkou Životného poistenia, ktorej spustenie plánujeme na
1.kvartál 2013.
1.c: Zabezpečenie budúcich príjmov
Pod zabezpečením budúcich príjmov sa rozumie zabezpečenie
svojho vlastného príjmu v dôchodku, ktorého vytváranie má svoje
pravidlá. Ak ich poznáte, viete sa finančne pripraviť na obdobie,
kedy už nebudete mať príjem zo svojej aktívnej činnosti. V ideálnom
prípade Vám bude vyplácaná pravidelná renta z viacerých zdrojov,
ktorá Vám bude postačovať na taký život, aký chcete. Prečo má byť
táto renta vyplácaná z viacerých zdrojov? Pretože žijeme na
Slovensku a zákon upravuje vyplácanie dôchodku, na ktorý má
človek po splnení istých pravidiel nárok. Nie len na Slovensku, ale
v prevažnej väčšine ekonomicky vyspelých krajín je zrejmý trend, že
štát upúšťa od alternatívy, kde vypláca ľuďom dôchodky
z priebežného 1.piliera a hľadá alternatívy náhrady. Dôvodov pre
takúto zmenu je viac, ale najmä fakt, že 1.pilier nepostačuje na
adekvátnu náhradu príjmu a zároveň sa ukazuje ako ekonomicky
dlhodobo
neudržateľný.
V konečnom
dôsledku
môžeme
konštatovať, že je len na nás, kto sa ako na dôchodku budeme mať,
keďže stále viac ľudí si uvedomuje, že kto si ako ustelie, tak sa na
jeseň svojho života bude mať. Za úroveň našich príjmov
v budúcnosti sme zodpovední my sami, kto sa ešte dnes spolieha na
štát, ten si nie je alebo nechce byť vedomý reality alebo sa proste
zmieril s tým, že na dôchodok fakticky nikdy v živote nepôjde.
1.c.i: 2.pilier
Jedná sa o doplnok ku starobnému dôchodku, ktorý upravuje zákon
o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004 Z. z. V rámci
odvodov do Sociálnej poisťovne, sa platba na dôchodkové poistenie
rozdelila a časť z nej si môžeme nechať posielať na náš osobný účet
vedený v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), ktorú sme si
zvolili sami alebo nám niektorú pridelil štát. V súvislosti s druhým
pilierom sa šíri veľa poloprávd a nekompetentných názorov ľudí,
ktorí rozhodujú o 2. pilieri. Verte nám, pracujeme s podielovými
fondmi roky a je ťažké im rozumieť, pokiaľ niekto nemá s nimi
dlhodobé intenzívne skúsenosti. Nie je pravda, že „DSS-ky
znehodnotili prostriedky sporiteľov, keď hodnota podielu klesla.“
Pokles hodnoty podielu je naopak pre nás sporiteľov vo fáze
nákupu žiaduci. Pokiaľ viem, všetci sporitelia dnes do 2. piliera
vkladajú svoje prostriedky, a keď je cena nižšia, nakúpia si predsa
viac podielov. Naopak, keby dnes cena podielu rástla, politici by
mohli povedať, že sa nám zhodnotili prostriedky? Nemohli, lebo
vybrať si ich zatiaľ nemôžeme a kým tak bude, nemusí pre nás
dočasný nárast hodnoty podielu znamenať nič, len drahší nákup.
Čo je dobré vedieť o Starobnom dôchodkovom sporení (2.pilier, SDS)?
Na aký účel slúži SDS?
Účelom Starobného dôchodkového sporenia je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým pre
prípad jeho smrti.
Ako je to so vstupom a výstupom z 2. piliera?





2. pilier je dočasne otvorený od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 pre vstup a rovnako aj výstup
Do 31. decembra 2012 platia povinné vstupy do 2. dôchodkového piliera pre tých, ktorým vzniklo
prvé dôchodkové poistenie od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012 vrátane. Každý, komu vzniklo
takéto dôchodkové poistenie, môže do 180 dní od vzniku tohto prvého dôchodkového poistenia
uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak sporiteľ zmluvu neuzatvorí, resp. dôchodková
správcovská spoločnosť zašle údaje zo zmluvy po 15-tich dňoch od jej uzatvorenia, určí sporiteľovi
dôchodkovú správcovskú spoločnosť Sociálna poisťovňa. Sporiteľa o určení dôchodkovej správcovskej
spoločnosti bude informovať Sociálna poisťovňa listom.
V období od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 bude môcť fyzická osoba, ktorá k 1. septembru
2012 nie je sporiteľ podľa zákona o SDS, vstúpiť do 2. dôchodkového piliera. Pre vstup je potrebné,
aby fyzická osoba uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s niektorou z dôchodkových
správcovských spoločností, pričom:
a) neplatí žiadne vekové obmedzenie,
b) musí byť však splnená podmienka vzniku aspoň jedného dôchodkového poistenia (odvodu
do Sociálnej poisťovne) pred dňom podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.
Od 1. januára 2013 bude môcť do 2. dôchodkového piliera vstúpiť fyzická osoba, ktorá:
a) má aspoň jedno dôchodkové poistenie bez ohľadu na dátum jeho vzniku,
b) ku dňu podpisu zmluvy o SDS nedovŕši 35 rokov. To neplatí pre obdobie január 2013, kedy
bude ešte stále otvorený 2. dôchodkový pilier pre vstup bez obmedzenia veku.
Po 31. januári 2013 bude môcť z 2. dôchodkového piliera vystúpiť len sporiteľ, ktorému vznikla účasť
na SDS na základe prvého dôchodkového poistenia od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012, a to do
730 dní od vzniku jeho účasti na SDS.
Kto nemôže vstúpiť do 2. piliera?
Do 2. piliera nemôžu vstúpiť alebo Zákon o starobnom dôchodkovom sporení sa nevzťahuje na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Príslušníkov Policajného zboru,
Hasičského a záchranného zboru,
Horskej záchrannej služby,
Slovenskej informačnej služby,
Národného bezpečnostného úradu,
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
Železničnej polície
Colníkov,
Príslušníkov ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v ozbrojených silách.
Aká je minimálna doba sporenia v 2. pilieri?
Od 1.11.2011 sa znížila povinná minimálna doba sporenia z 15 na 10 rokov.
Koľko % z vymeriavacieho základu zárobkovo činnej osoby sa odvádza do 2. piliera?
Sporiteľom prihláseným do 2 piliera sa doteraz odvádzalo 9% z vymeriavacieho základu do sporenia v DSS
(Dôchodcovských správcovských spoločnostiach). Od 1.9.2012 sa znížil odvod do 2.piliera z 9 na 4%. Zmena
má platiť do r.2017, potom sa bude odvod postupne zvyšovať až ma 6% v roku 2024.
Pre jasnejšie chápanie odpovede pridávame príklad vymeriavacieho základu pre zamestnávateľov, ktorí
platia príspevky za svojich zamestnancov zúčastnených na 2 pilieri. Vymeriavací základ zamestnávateľa
je vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na dôchodkové poistenie. Pre SZČO sa
vymeriavací základ počíta podľa osobitného predpisu.
Môžem si odvádzať do 2. piliera aj viac, ako ustanovuje zákon?
Od 1.1.2013 okrem povinných príspevkov budú možné aj dobrovoľné – ich výška je neobmedzená,, sporiteľ si ich bude
uhrádzať sám a to buď na základe dohody so zamestnávateľom zrážkou zo mzdy alebo priamo prevodom na účet DSS.
Sporiteľ si na ne bude môcť uplatniť daňovú úľavu do výšky 2% zo základu dane v zdaňovacom období za rok 2016.
Kto platí príspevky do 2. piliera?
Príspevky do 2. piliera platí:
a)
b)
c)
d)
e)
Zamestnávateľ za svojich zamestnancov,
SZČO povinne dôchodkovo poistená zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
Štát,
Sociálna poisťovňa.
Kedy platí za sporiteľov v 2. pilieri štát?
Štát platí odvody do 2. piliera za osoby, ktoré:
a) sa riadne starajú o dieťa do šiestich rokov jeho veku,
b) počas riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich
rokov jeho veku,
c) počas obdobia poberania peňažného príspevku na opatrovanie,
d) počas obdobia výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
e) počas poskytovania materského.
Kedy platí za sporiteľov príspevky do 2. piliera Sociálna poisťovňa?
Sociálna poisťovňa platí odvody do 2. piliera za osobu, ktorej sa vypláca úrazová renta podľa osobitného
predpisu, ak bola táto osoba sporiteľom pred vznikom nároku na úrazovú rentu.
Kto môže vystúpiť z 2. piliera?
Sporiteľ môže zrušiť svoju účasť na SDS v dvoch prípadoch (po 31.1.2013):
ak požiada o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme SR do dôchodkového
systému EÚ alebo jej inštitúcie
b) ak sporiteľ, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení po 31. marci 2012 a ktorý
pred uplynutím 730 dní (2 roky) odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
doručí Sociálnej poisťovni písomný prejav vôle nebyť zúčastnený na SDS. Účasť na 2. pilieri v takomto
prípade zaniká odo dňa vzniku jeho prvej účasti na SDS (to znamená, že nastane stav zhodný so
stavom, ako keby účasť tohto sporiteľa na 2. pilieri nikdy neexistovala).
a)
Čo je dobré vedieť o pravidlách súvisiacich s fondmi v 2. pilieri?
Pár dôležitých faktov k podielovým fondom a k Dôchodkovým správcovským spoločnostiam:
a) Sporenie v 2. pilieri spravuje DSS, ktorú si sporiteľ môže vybrať podľa vlastného uváženia,
b) taktiež si môže dobrovoľne vybrať dôchodkový fond.
c) Názvy Dôchodkových fondov sú:
 dlhopisový (pred 1.4. konzervatívny) od 1.1.2013 dlhopisový garantovaný
 zmiešaný (predtým vyvážený) od 1.1. zmiešaný negarantovaný
 akciový (predtým rastový) od 1.1. akciový negarantovaný
 indexový (vzniká od 1.4.2012) – jeho úlohou je kopírovať finančný index vybraný Dôchodkovou správcovskou
spoločnosťou.
d) Môžete si súčasne sporiť v maximálne 2 rôznych fondoch ponúkaných DSS-kou, avšak ak schcete
sporiť v dvoch, tak jeden z nich musí byť dlhopisový.
e) Od 50 rokov sporiteľa sa nasporená suma postupne presúva do dlhopisového fondu. (Keď má 59 rokov,
v dlhopisovom fonde má 100%.)
f) Povinnosť garantovať nominálne znehodnotenie majetku sa ruší v zmiešanom a akciovom fonde,
v dlhopisovom ostáva.
g) Zmeniť fond môžete kedykoľvek bez poplatku.
Aké sú poplatky, ktoré platia sporitelia v SDS?
Poplatky sporiteľov od 1.9.2012 sú nasledovné:
a) Za správu dôchodkového fondu 0,03% priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku vo fonde.
b) Za vedenie osobného účtu 1% zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred
pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný účet.
c) Za zhodnotenie majetku vo fonde do 10% z výnosu.
d) Za prestup do inej DSS 16 eur.
Aké sú podmienky vyplácania dôchodku z 2. piliera?
Základné podmienky sú 2 a to:
a) Minimálne obdobie SDS je 10 rokov,
b) potrebný vek pre jeho vyplácanie je minimálne 62 rokov.
Ako sa môže doplnkové dôchodkové sporenie vyplácať?
Možnosti, akými Vám spoločnosť môže vyplácať nasporené peniaze, sú:
a) Programový výber s doživotným dôchodkom formou doživotného dôchodku
b) Doživotný dôchodok formou odstupného – spomínané vyššie
c) Pozostalostné dôchodky
Akú sumu mi DSS vyplatí?
Vyplatí Vám nasporené prostriedky, ktoré sa budú rovnať počtu podielov nakúpených za celý čas trvania
Vašej zmluvy (pri každej investícii nakupujete istý počet podielov, ktorý sa rovná investovanej sume delenej
aktuálnou hodnotou podielu – znížený o sumu poplatkov, ktoré súvisia s nákupom podielových jednotiek
a s Vašou zmluvou). Samozrejme , ak si zvolíte jednu z foriem pravidelného vyplácania, tak sa táto suma
rovnomerne rozdelí na predpokladanú dobu vyplácania.
Čo v prípade, že sa nedožijem vyplácania?
Nasporená suma v 2.pieliri je predmetom dedenia, z pravidla platí, že pri vyplácaní vdovského dôchodku a
sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov a pri vyplácaní vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku
alebo sirotských dôchodkov podľa tohto zákona ako disponibilného prebytku vyplácaného po poberateľovi
starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku počas programového výberu
sa rozdelí suma mesačnej splátky disponibilného prebytku medzi vdovu alebo vdovca a nezaopatrené dieťa alebo
nezaopatrené deti rovným dielom tak, aby úhrn mesačných súm pozostalostných dôchodkov dosiahol 100%
sumy mesačnej splátky disponibilného prebytku.
Čo sú to tie podielové fondy, do ktorých investujem?
Podielové fondy Vám priblížime vo 4. časti online finančnej akadémie, kde sa budeme Investovaniu do
podielových fondov venovať osobitne.
Ostatné bežne kladené otázky súvisiace s 2. pilierom nájdete na stránke www.profinancie.sk hneď pod
kalkulačkou na 2. dôchodkový pilier. Alebo sa na nás obráťte telefonicky alebo emailom: [email protected] .
1.c.ii: 3.pilier
Ide o priame investovanie do podielových fondov, kde klient
podpisuje tzv. Účastnícku alebo Zamestnaneckú zmluvu, na základe
ktorej investuje svoje prostriedky do ponúkaných fondov
Doplnkových dôchodkových spoločností (DDS), ktorých je na
Slovensku momentálne 5. Podstatnou výhodou takéhoto sporenia
je fakt, že Vám na zmluvu DDS môže prispievať aj zamestnávateľ
zmluvne dohodnutú čiastku popri Vašich vkladoch. Zamestnávateľ
zo zákona nie je povinný na tento 3.pilier svojim zamestnancom
prispievať, napriek tomu je veľa firiem, ktoré na 3.pilier svojim
zamestnancom prispievajú, najmä sa jedná o veľké firmy, ktoré
majú prepracovanú politiku starostlivosti o svojich zamestnancov.
Zamestnávateľ musí pred tým, ako uzavriete Vašu Účastnícku
zmluvu, podpísať s príslušnou DDS tzv. Zamestnávateľskú zmluvu. 3.
pilier upravuje zákon 650/2004 o doplnkovom dôchodkovom
sporení.
Čo je dobré vedieť o Doplnkovom dôchodkovom sporení (3.pilier)?
Na aký účel slúži DDS?
a) Najčastejšie sa používa ako doplnkový starobný dôchodok, doplnkový výsluhový dôchodok,
b) jednorázovo vyplatený doplnok k dôchodku,
c) reálne sa dá použiť ako prostriedok krátkodobého alebo strednodobého odkladania peňazí.
Aké sú podmienky vyplácania týchto dávok?
Základné podmienky sú 2 a to:
a) Minimálne obdobie doplnkového sporenia je 10 rokov,
c) potrebný vek pre jeho vyplácanie je minimálne 55 rokov,
d) vyplatiť jednorázovo Vás môžu kedykoľvek vo forme odstupného, ak o to požiadate, ale bude to len
80% z aktuálnej hodnoty Vášho účtu (vždy je to viac, ako ste dali, lebo bežne platí zamestnanec
rovnaký príspevok ako zamestnávateľ a teda keď dostanem 80%, dostanem fakticky svoje príspevky
a k tomu podstatne viac, lebo to môžeme kľudne vnímať, že sa nám zamestnávateľskými príspevkami
naše peniaze zhodnotili). Táto suma závisí od toho, čo máte uvedené v zmluve s DDS, zákon určuje, že
to má byť minimálne 80%, tak môžete hádať, ako to majú v zmluvách DDS-ky. Ak ste tipovali 80%,
tak už poznáte dobre Slovensko.
Ako sa môže doplnkové dôchodkové sporenie vyplácať?
Možnosti, akými Vám spoločnosť môže vyplácať nasporené peniaze, sú:
a)
d)
e)
f)
formou jednorázovového vyplatenia,
formou doživotného dôchodku,
formou dočasného dôchodku,
formou odstupného – spomínané vyššie.
Akú sumu mi DDS vyplatí?
Vyplatí Vám nasporené prostriedky, ktoré sa budú rovnať počtu podielov nakúpených za celý čas trvania
Vašej zmluvy (pri každej investícii nakupujete istý počet podielov, ktorý sa rovná investovanej sume delenej
aktuálnou hodnotou podielu – znížený o sumu poplatkov, ktoré súvisia s nákupom podielových jednotiek
a s Vašou zmluvou). Samozrejme , ak si zvolíte jednu z foriem pravidelného vyplácania, tak sa táto suma
rovnomerne rozdelí na predpokladanú dobu vyplácania.
Môžem zmluvu zrušiť aj skôr alebo musím čakať na to, kým mi vznikne nárok na výplatu?
Zrušenie a prerušenie je rozdiel. Vysvetlíme:
V prípade prerušenia môžete v sporení neskôr pokračovať a prerušenie účasti Účastníka na doplnkovom
dôchodkovom sporení upravuje zákon a tzv. dávkový plán DDS a to napríklad v prípadoch:
Ak nezaplatíte podľa účastníckej zmluvy riadne a včas príspevok na sporenie v niektorom kalendárnom
mesiaci, má spoločnosť za to, že účastník prejavil vôľu sporenie prerušiť, pokiaľ neoznámil spoločnosti
iný dôvod nezaplatenia príspevku
b) Keď skončíte vykonávanie činnosti zamestnanca (zamestnávateľ za Vám na zmluvu prestane
prispievať) a nedohodnete sa s DDS inak,
c) Po skončení vykonávania prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do
kategória 3 alebo 4, ak sa s DDS nedohodne inak.
a)
Sporenie sa obnoví k prvému dňu v kalendárnom mesiaci, v ktorom účastník alebo zamestnávateľ po
prerušení opäť zaplatil príspevok. Prvé zaplatenie príspevku po prerušení sa považuje za
dodatočné zaplatenie príspevkov za celé obdobie prerušenia a zároveň aj za zaplatenie príspevku
za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k zaplateniu príspevkov.
Účastník a zamestnávateľ môžu dodatočne zaplatiť príspevky za obdobie prerušenia doplnkového
dôchodkového sporenia. Zamestnávateľ nemôže dodatočne zaplatiť príspevky za obdobie
prerušenia doplnkového dôchodkového sporenia zamestnanca podľa § 10 ods. 2. zákona 650 (Keď
skončíte vykonávanie činnosti zamestnanca (zamestnávateľ za Vám na zmluvu prestane prispievať,
lebo u neho už nerobíte)
K zániku sporenia dochádza v týchto prípadoch:
a) Vyplatením odstupného po dohode s DDS (odstupné),
b) vyplatením odstupného po vypovedaní Účastníckej zmluvy, vyplatením jednorazového vyrovnania
(Účastníkovi sa vyplatí odstupné, ak nesplnil podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku
alebo doplnkového výsluhového dôchodku),
c) vyplatením jednorazového vyrovnania (ak sa Vám vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného
predpisu, na ktorý vznikol nárok po uzatvorení Účastníckej zmluvy z dôvodu poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%),
d) vyplatením poslednej splátky dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného
doplnkového výsluhového dôchodku,
e) smrťou účastníka.
Koľko mi zamestnávateľ môže prispievať na zmluvu DDS?
Výšku príspevkov zamestnávateľa na Vašu zmluvu DDS upravuje zákon a ten hovorí, že to musí byť
minimálne vo výške 2% z vymeriavacieho základu zamestnanca (hrubej mzdy). Presná výška môže byť
vyššia, je dohodnutá vo Vašej Účastníckej zmluve DDS.
Čo v prípade, že sa nedožijem vyplácania?
Hodnota zostatku na osobnom účte účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku
alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku je predmetom dedenia, ak zomretý účastník,
poberateľ dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v
účastníckej zmluve neurčil ako oprávnenú osobu na vyplatenie hodnoty zostatku na jeho osobnom účte inú
fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
Čo sú to tie podielové fondy, do ktorých investujem?
Podielové fondy Vám priblížime vo 4. časti online finančnej akadémie, kde sa budeme Investovaniu do
podielových fondov venovať osobitne.
Na aké poplatky má DDS právo?
Doplnková dôchodková spoločnosť má nárok na:
odplatu za správu doplnkového dôchodkového fondu (nesmie presiahnuť 3 % priemernej ročnej čistej
hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde),
b) odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (odplata za prestup účastníka
do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období troch rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy
najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu prestupu a v ďalšom období najviac 1
% hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu prestupu.),
c) odplatu za odstupné (max 20% aktuálnej hodnoty účtu).
a)
Aký fond si mám vybrať, aby sa mi prostriedky čo najlepšie zhodnotili?
Pri výbere fondu by ste mali prihliadať predovšetkým na predpokladané obdobie sporenia a svoj
investičný profil. Konzervatívnym klientom alebo tým, ktorí plánujú sporenie v období do pár rokov zrušiť
odporúčame konzervatívne fondy. Naopak dynamickým klientom, ktorí plánujú sporiť aspoň 15 rokov
odporúčame akciové podielové fondy. Pre správne určenie Vášho investičného profilu je potrebné konzultovať
túto problematiku s odborníkom, na našej stránke máte ku kalkulačke DDS aj možnosť spraviť si test osobného
investičného profilu.
Pri výbere fondu existuje obmedzenie, že v rovnakom čase môže byť účastník iba v jednom príspevkovom
doplnkovom dôchodkovom fonde spravovanom doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou uzatvoril
účastnícku zmluvu. To znamená, že nemôžete príspevky rozdeliť tak, aby ste kupovali za 50% príspevkov
konzervatívny a za 50% napríklad vyvážený podielový fond.
Ostatné bežne kladené otázky súvisiace s 3. pilierom nájdete na stránke www.profinancie.sk hneď pod
kalkulačkou na 3. dôchodkový pilier. Alebo sa na nás obráťte telefonicky alebo emailom: [email protected] .
2.a: Hypotéky
Hypotekárny úver je v praxi často jedinou možnosťou pre mladých
ľudí, ako si zabezpečiť svoje vlastné bývanie. Pre priemerného
človeka, ktorý nepracuje s hypotékami každý deň, je takmer
nemožné orientovať sa v inak jednoduchom svete rôznych nástrah,
ktoré na neho číhajú pri vybavovaní hypotéky a počas jej splácania.
Nástrahy na Vás číhajú už pár rokov pred tým, ako Vám vôbec
napadne, že by ste hypotéku chceli čerpať. Jedinou ochranou pre
Vás je spolupráca s odborníkmi a aktívna spolupráca s nimi,
najlepšie už dlho pred tým, ako sa rozhodnete o hypotéku požiadať.
Čo je dobré vedieť o hypotékach?
Čo to je hypotekárny úver?
Je to úver zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, ktorý Vám môže poskytnúť
hypotekárna banka (povolenie jej udeľuje Národná Banka Slovenska na základe podmienok podľa
zákona)
Na aký účel slúži hypotekárny úver?
Hypotekárny úver má tieto účely:
a) najčastejšie sa používa na kúpu tuzemskej nehnuteľnosti, jej rekonštrukciu alebo jej výstavbu,
b) používa sa aj na splatenie zostatkov skôr čerpaných úverov,
c) tzv. bezúčelová hypotéka sa môže použiť na ľubovoľný účel (môžete si kúpiť chatu, auto, ísť na
dovolenku, investovať peniaze do podnikania alebo do finančných nástrojov, alebo len tak sa na
peniaze doma usmievať  )
Akú sú možnosti spôsobu čerpania peňazí z hypotekárneho úveru?
Čerpanie hypotekárneho úveru je možné buď jednorázovo alebo na viac tak zvaných tranží – postupne na
viackrát, čo býva bežné napríklad pri výstavbe nehnuteľnosti.
Čo je lehota splatnosti hypotéky?
Pod lehotou splatnosti hypotéky sa rozumie obdobie, počas ktorého budete splácať úver podľa
splátkového kalendára. Lehotu splatnosti máte uvedenú v zmluve, odporúča sa zvoliť si maximum (splácanie
do 65.roku života, na výnimku sa dá v niektorých bankách dohodnúť aj dlhšia doba splatnosti, napr.do 69.roku
života dlžníka, maximálna doba splatnosti v bankách je zároveň 30 rokov) tzn. napr. na 30 rokov a rozdiel, ktorý
by ste navyše platili pri kratšej lehote splatnosti odkladať, v ideálnom prípade investovať do fondov podľa
odporúčaní na stránke www.profinancie.sk .
Čo to je fixácia úrokovej sadzby?
Je to obdobie, počas ktorého sa banka zaväzuje nezmeniť Vám výšku úroku na Vašom hypotekárnom
úvere. Najčastejšie si klienti nastavujú 1 ročné fixácie, 3-ročné fixácie alebo 5 ročné.
Akú dĺžku fixácie si mám teda zvoliť na svojej zmluve?
Záleží, ako sa pozeráte na svoje financie, v zásade, ak máte vytvorené dostatočnú finančnú rezervu, nemáte
sa čoho pri splácaní hypotéky obávať a môžete si dovoliť mierny risk, súvisiaci s kratšou dobou fixácie. Váš
pohľad na fixáciu by mal odrážať aj Váš pohľad na makroekonomický vývoj na Slovensku, najmä
predpoveď budúceho vývoja úrokových sadzieb. Ak je predpoklad, že bude výška úrokovej miery rásť, bude
pre Vás lepšie, keď si svoju úrokovú sadzbu zafixujete na dlhšie obdobie, ak sa Vám nechce s napätím očakávať
o jeden rok, ako sa k Vám zachová banka, tak tiež odporúčame dlhšiu fixáciu. Treba však spomenúť aj fakt, že
z pravidla čím dlhšie obdobie fixácie úrokovej sadzby si zvolíte, tým vyšší úrok Vám banka na zmluve navrhne.
Pre banku je napríklad 10-ročný fix určite rizikovejší ako 1-ročný a prejavuje sa to aj v úrokovej sadzbe.
Výnimka v tomto pravidle je snáď len 1-ročný fix, ktorý Vám dáva väčšiu mieru slobody ako napríklad 3-ročný,
ale keby ste si zvolili 1-ročný, banka riskuje, že jej k obdobiu výročia fixácie odídete do inej banky, keďže to je
presne čas, kedy môžete odísť do inej banky bez toho, aby ste platili pokutu v pôvodnej banke. Na záver k tejto
téme uvedieme ešte riziko, ktoré je najdôležitejšie pri voľbe fixácie: ak Vašu finančnú stabilitu neohrozí
navýšenie splátky napríklad o 1/3, tak je pre Vás dobrá aj kratšia fixácia, ak by to bol pre Vás veľký finančný
problém, odporúčame si radšej úrokovú sadzbu zafixovať na dlhšie obdobie aj za tú cenu, že splátka bude vyššia
o tolerovateľnú sumu.
Je pre mňa dobré si zvoliť 1-ročnú fixáciu a každý rok si posúdiť, či mi inde nadajú lepší úver?
Ak by ste si každý rok svoju hypotéku prefinancovali niekde inde, rozhodne by ste za celú dobu splácania
hypotéky preplatili viac, ako keby si ju neprefinancujete ani raz (existujú aj v tomto prípade výnimky),
v každom prípade si pred prefinancovaním hypotéky v ďalšej banke pre istotu dobre spočítajte v spolupráci
s odborníkom, či sa prefinancovanie skutočne oplatí. V mnohých prípadoch je skutočne žiaduce aj finančne
výhodné si hypotekárny úver prefinancovať.
Aký je rozdiel medzi tzv. anuitnými splátkami a tzv. progresívnym splácaním?
Progresívne splácanie znamená, že Vám splátka bude z roka na rok narastať, štandardne pri hypotékach
a 30 ročnej splatnosti to vychádza zhruba o 2% vyššia splátka každý rok, kdežto výška anuitnej splátky sa počas
splácania nemení (len v prípade, že sa zmení úroková sadzba pri výročí fixácie).
Je progresívne splácanie pre mňa výhodné?
Progresívne splácanie môže byť pre Vás dobrá alternatíva napríklad v nasledovných prípadoch:
Tým, že začínate splácať nižšie splátky, ako by ste platili pri anuitných, kde je splátka každý mesiac
rovnaká, len pomer istiny (nesplatenej sumy) a úroku sa mení. Pri progresívnej splátke Vám môže
vychádzať mesačná splátka napríklad 120 Eur, kdežto pri anuitnej na tú istú výšku úveru musíte spĺňať
bonitu na vyššiu splátku, napríklad na 200 Eur. Niekedy to znamená, že klient na anuitnú splátku bonitu
nespĺňa, ale hypotéku s progresívnou splátkou od banky dostane.
b) V prípade, že chcete hypotekárny úver prefinancovať bez dokladovania príjmu a zároveň si žiadate
čerpať vyššiu sumu, podľa prípadu až do 100% z hodnoty nehnuteľnosti. Banky majú podmienku, ak to
má byť bez dokladovania príjmu, že nová splátka nesmie presiahnuť výškou pôvodnú splátku. A ako sa
dá čerpať vyššia hypotéka pri rovnakej alebo nižšej splátke? No napríklad tak, že splácanie zameníte za
nové – progresívne.
c) Alebo ste rozhodnutý, že chcete rozdiel v platbe medzi anuitnou a progresívnou splátkou investovať
a pri určitom zhodnotení byť na tom na konci splácania lepšie, ako keby neinvestujete a necháte si
anuitnú splátku.
a)
Progresívne splácanie má ale aj svoje nevýhody.
Tú istú výšku úveru splácate nižšími splátkami. Aj v klasickej – anuitnej splátke máte na začiatku veľký
nepomer v časti, ktorou splácate samotný úver, tá je pomerne nízka v pomere k časti, ktorou platíte úroky úveru.
Čo myslíte, čo si banka nechá zaplatiť ako prvé? Inak povedané, úroky si musíte za daný rok zaplatiť tak či tak,
či ostane na väčšiu alebo menšiu splátku istiny. To pre Vás znamená, že pri progresívnom splácaní splácate
istinu pomalšie, ako pri anuitnom. Keď to poženieme do extrému, tak sa môže stať, že po piatich rokoch
splácania úveru zistíte, že ste splatili úplné minimum z požičanej sumy.
Musím mať pri hypotéke nehnuteľnosť, ktorou ručím, poistenú?
V 99% prípadov je odpoveď ÁNO. Dokonca ju musíte poistiť minimálne na výšku úveru alebo najlepšie
na reálnu znaleckú hodnotu.
Prečo by pre mňa malo byť najlepšie, aby som mal nehnuteľnosť poistenú na znaleckú hodnotu?
Počuli ste už o podpoistení? Môže sa totiž stať, že o nehnuteľnosť prídete, poisťovňa Vám vyplatí nižšiu sumu,
ako je výška zostatku úveru, Vy musíte platiť ďalej, ale zároveň si potrebujete riešiť svoje bývanie, kde Vám isto
neprospeje pri posudzovaní bonity, že splácate iný úver. A to ste medzičasom prišli o všetky hodnoty, ktoré ste
počas rokov splácali. V prípade, že máte nehnuteľnosť poistenú na znaleckú hodnotu, táto Vám bude reálne
postačovať na to, aby ste splatili celý úver, ešte Vám aj reálne peniaze môžu ostať.
Musím pri čerpaní hypotekárneho úveru zaplatiť aj nejaký poplatok?
Štandardne si každá banka účtuje poplatok za poskytnutie úveru, ktorého výška závisí najmä od výšky
úveru a pohybuje sa okolo 0,7 – 0,9% z výšky poskytnutého úveru, v niektorých prípadoch aj viac, ale dobrá
správa je, že je štandardne výška tohto poplatku obmedzená stropom v každej banke, takže ak čerpáte vyšší úver,
reálne platíte menšie percento z úveru. Zároveň je dlhodobo podstatný poplatok aj za vedenie úverového účtu,
ktorý je štandardne okolo 3,9 Eur mesačne. Každá banka Vás musí o týchto poplatkoch informovať ešte pred
čerpaním úveru. Preto je dobré byť v kontakte s odborníkom na hypotéky, ktorý je v kontakte s bankami každý
deň a je informovaný o rôznych kampaniach, ktoré v bankách z času na čas prebiehajú a najčastejšie sú spojené
práve so 100% zľavou z poplatku.
Musím poplatok za poskytnutie úveru zaplatiť ešte pred čerpaním hypotéky?
Môžete sa obvykle rozhodnúť, či zaplatíte tento poplatok zo svojho vrecka alebo budete tento poplatok
splácať vrámci svojej splátky, ktorá sa tým pádom mierne navýši. Zároveň sa môžete rozhodnúť aj tento
poplatok nezaplatiť, ak si počkáte na akcie bánk, kde je štandardne zahrnutá aj 100% zľava zo spracovateľského
poplatku.
Čo to je hypotéka naopak?
Je to hypotéka, kedy banka najskôr posúdi Vašu situáciu, schváli Vám úver a máte nejaký čas na nájdenie
si nehnuteľnosti, ktorú chcete kúpiť. Keď ju nájdete, banku bude zaujímať už len nehnuteľnosť, Váš príjem už
neskúma, keby ste náhodou medzičasom prišli aj o príjem, ak bude nehnuteľnosť spĺňať požiadavky banky, tak
Vám úver aj v takomto prípade poskytne.
Je hypotéka naopak výhodná?
Štandardné podmienky čerpania hypotéky naopak sú rovnaké ako pri obyčajnej hypotéke. Takže ak
chcete mať istotu a hľadať si nehnuteľnosť tak, že predajca môže mať relatívne istotu, že úver dostanete, je to
pre Vás dobré riešenie. Poplatky pri hypotéke naopak sú rovnaké ako pri štandardnej, za obdobie, kým ste
hypotéku nečerpali, ale bola Vám schválená, platíte poplatok za vedenie úverového účtu.
Mám príjem, ktorý mi je vyplácaný v zahraničí, budú to banky akceptovať?
Pre Váš príjem v zahraničí je najpodstatnejšie, či je Vám vyplácaný na účet alebo v hotovosti. Ak
v hotovosti, je to problém, ak na účet v banke, je to pre banku obvykle akceptovateľný druh príjmu, potom to
závisí aj od krajiny, v ktorej je príjem vyplácaný a od pár málo ďalších vecí.
Bude banka akceptovať aj výživné ako príjem?
Každá banka sa s iným ako štandardne akceptovateľným príjmom stavia inak. Niektoré akceptuje aj menej
štandardnú druhy príjmov, ako sú napr. diéty, výživné, sociálne dávky pod.,
Čo to je ŠPM?
Je to Štátna podpora pre mladých, ktorá sa dá pre klienta využiť, ak spĺňa nasledovné podmienky:
a) vek v čase čerpania hypotéky nie je 35 rokov a viac,
b) príjem žiadateľa a všetkých účastníkov zmluvy o hypotéke nepresiahne v priemere aktuálnu
hranicu stanovenú zákonom, pre aktuálny kvartál je to príjem v hrubom na jedného nižší ako 1030
Eur,
c) hypotéka je hypotékou podľa zákona, tzn. používa sa na kúpu, rekonštrukciu alebo výstavbu
tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie.
Čo to je LTV?
Skratka LTV znemená pomer medzi výškou úveru a hodnotou zabezpečenia. Tzn., že napráklad ak je
hodnota zakladanej nehnuteľnosti 100 000 Eur a klient žiada o 50 tisícovú hypotéku, tak je LTV 50%.
Dostanem 100% hypotéku, tj. na celú výšku kúpnej ceny?
Niektoré banky ponúkajú klientom aj 100%-né hypotéky, je dôležité si uvedomiť, že sa nejedná o 100%
kúpnej ceny, ale hodnoty zabezpečenia. Tzn., že ak je hodnota zakladanej nehnuteľnosti napríklad 100 000 Eur,
tak bez ohľadu na kúpnu cenu, tá môže byť aj 150 000 Eur, dostanete hypotéku maximálne do výšky hodnoty
zakladanej nehnuteľnosti, tzn. maximálne 100 000 Eur. Je dôležité si uvedomiť, že banka ide pri 100%-nej
hypotéke do väčšieho rizika ako pti 70%-nej a preto sú tieto hypotéky aj drahšie, tj. úroková sadzba je vyššia.
Aký starý môže byť znalecký posudok, ktorý bude banka k danej nehnuteľnosti akceptovať?
Vo väčšine bánk Vám budú akceptovať ZP, ktorý nie je starší ako 1 rok, v prípade refinančného úveru
banky akceptujú aj staršie posudky, spravidla do 3 rokov, výnimočne aj viac.
2.b: Stavebné sporenie
Jedná sa o jeden z najrozšírenejších a najmenej
pochopených produktov na slovenskom finančnom trhu.
Veľa ľudí si na produkt stavebného sporenia zvyklo z časov,
kedy sa na slovenskom finančnom trhu takmer nič iné
nepredávalo. V zásade sa jedná o dobrý konzervatívny
produkt, ktorému však ľudia nerozumejú a je predmetom
častej nespokojnosti klientov.
Na aký účel slúži stavebné sporenie?
Stavebné sporenie sa používa hlavne na tieto účely:
a) pre účel kúpy, rekonštrukcie alebo výstavby nehnuteľnosti určenej na bývanie,
b) na účel sporenia si vlastných prostriedkov,
c) na účel prefinancovania starších úverov.
Čo sú hlavné výhody stavebného sporenia?
Hlavnými výhodami stavebného sporenia sú:
štátna podpora, ktorej výška sa rok čo rok mení a jej výška je priamo závislá od vkladu, ktorý za daný
rok na svoju zmluvu stavebného sporenia realizujete,
b) zhodnotenie na úrovni inflácie, okolo 2 – 3% podľa toho, aké máte dohodnuté podmienky, akú tarifu ste
si zvolili a pod.,
c) možnosť získať stavebný úver bez dokladovania príjmu na čestné prehlásenie len s jedným ručiteľom,
ktorého bonita sa tiež neskúma, tiež podpisuje len čestné prehlásenie o príjme,
d) možnosť získať medziúver alebo úver ako doplnok ku kúpnej cene, ktorej časť Vám poskytne banka
prostredníctvom hapotéky.., pretože bankám vadí, ak má niekto záložné právo na nahnuteľnosti, ktorá
sa zakladá k hypotéku, ale keď je to stavebná sporiteľňa, tak je to v poriadku. Stavebné sporiteľne sú
akceptovateľné pre banky ako prvá firma v poradí, čo sa tiarch na LV týka,
e) variabilita v možnostiach použitia stavebného sporenia (poznám veľa prípadov, kedy si cez stavebné
sporenie klient prefinancoval menej výhodnú úverovú zmluvu na kúpu auta a zo splátky napr.200 Eur
mesačne sa stala splátka 50 Eur mesačne),
f) nasporená suma na zmluve stavebného sporenia spadá pod Ochranu vkladov, tzn. že v prípade, že
o svoje nasporené prostriedky v stavebnej sporiteľni, štát Vám stratu nahradí.
a)
Aká je výška štátnej prémie pre rok 2012?
Aktuálna maximálna výška štátnej prémie na stavebné sporenie je 10,00 % z ročného vkladu, maximálne
však 66,39 €.
Aké sú podmienky vzniku nároku na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu?
Podmienky vzniku nároku na zmluve o stavebnom sporení sú:
a) musíte mať zmluvu prémiovo zvýhodnenú (zaškrtnuté políčko v návrhu zmluvy o stavebnom sporení),
b) musíte v priebehu kalendárneho roka urobiť vklad na prémiovo zvýhodnenú zmluvu o stavebnom
sporení,
c) štátna prémia zmluvy o stavebnom sporení sa prideľuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas
trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení,
d) ak si uzavriete viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia vám bude poskytnutá len na jednu
zmluvu. Svoj výber, na ktorú zmluvu vám má byť prémia vyplácaná, prejavíte označením danej
zmluvy,
e) vyhlásenie môže byť zmenené v zmluve o stavebnom sporení v priebehu kalendárneho roka len raz. Ak
toto vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto
zmluvy stavebný sporiteľ vložil v tomto kalendárnom roku vklady, stavebný sporiteľ stráca nárok na
štátnu prémiu za tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení,
f) práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu môžu byť prevedené v priebehu
kalendárneho roka len jedenkrát medzi stavebnými sporiteľmi, ktorými môžu byť výhradne manžel,
manželka, súrodenci alebo príbuzní v priamom rade,
g) ak by boli práva zo zmluvy s nárokom na štátnu prémiu za kalendárny rok prevedené viackrát, alebo na
inú osobu, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok z dotknutej zmluvy a
stavebná sporiteľňa odoberie stavebnému sporiteľovi nárokovanú štátnu prémiu,
h) ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí platnosť zmluvy a uzatvorili by ste novú zmluvu, môžete
uplatniť nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení v prípade, ak na predchádzajúcu
zmluvu o stavebnom sporení v tomto roku nevznikol nárok na štátnu prémiu,
i) ak vám vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu daného
roka a zároveň vám vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy v tom istom, štátna prémia nesmie
presiahnuť výšku štátnej prémie určenej zákonom z ročných vkladov oboch zmlúv,
j) nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak:
a. zrušíte zmluvu v čase od 2 do 6 rokov od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným
sporením preukázateľne použijete na stavebné účely,
b. po 6 rokoch od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení nebol poskytnutý stavebný úver,
c. dôjde k zrušeniu zmluvy v dôsledku smrti alebo invalidity stavebného sporiteľa nárok na
štátnu prémiu nezaniká. Štátna prémia sa vyplatí len za obdobie, ktoré sa končí dňom úmrtia
alebo dňom priznania invalidného dôchodku.
Aké sú nevýhody stavebného sporenia?
Medzi nevýhody by sme mohli radiť najmä:
pomerná zložitosť produktu stavebného sporenia, ktoré sa svojim množstvom parametrov a rôznych
variánt ich nastavenia, stáva jedným z najmenej pochopených produktov na slovenskom finančnom
trhu. Bežný klient nechápe ani základné parametre, najmä rozdiel medzi stavebným úverom
a medziúverom, ktorý je pomerne zásadný pre celkové posúdenie výhodnosti týchto produktov,
b) pri bežných tarifách a nastaveniach zmlúv stavebného sporenia musí klient splniť niekoľko podmienok
na to, aby mal nárok na stavebný úver, najmä podmienka minimálnej doby sporenia (napr. v PSS sú to 2
roky). V prevažnej väčšine prípadov však z pohľadu nároku na stavebný úver bývajú dôvody toho, že
klient nemá nárok na stavebný úver aj iné parametre, ako napríklad Hodnotiace číslo, čo napríklad
mnoho klientov ani len netuší, od čoho napríklad výpočet Hodnotiaceho čísla závisí,
c) slobodná vôľa sporiteľov, ktorí rozhodujú, či niektorý mesiac vklad na stavebné sporenie urobia alebo
nie. Ak stavebné sporenie slúži predovšetkým ako sporenie, je jeho nevýhoda to, že Vám stavebná
sporiteľňa nepošle upomienku, ak na zmluvu nepošlete aj celý rok nič.
a)
Aký je teda rozdiel medzi stavebným úverom a stavebným medziúverom?
Hlavný rozdiel je v tom, že v prípade stavebného úveru platíte dohodnutý úrok len zo sumy, ktorú
stavebnej sporiteľni reálne aj k danému dátumu dlžíte, kdežto pri stavebnom medziúvere platíte dohodnutý
úrok z celej cieľovej sumy (bez ohľadu na to, koľko ste si z tých peňazí sami nasporili na zmluve o stavebnom
sporení).
Aké sú podmienky pre pridelenie nároku na stavebný úver?
Uvedieme najrozšírenejšie podmienky, ktorými sú:
a) sporiť minimálne nejaký definovaný čas (napr. v PSS sú to 2 roky),
b) nasporiť na zmluve dopredu dohodnutú časť z cieľovej sumy (bežne dohodnuté ako 50% z cieľovej
sumy),
c) dosiahnuť minimálnu výšku Hodnotiaceho čísla pre pridelenie stavebného úveru (stavebné sporiteľne
používajú iné škály hodnotiacich čísel, napríklad v PSS je to 64).
Akú sú bežné poplatky na zmluve o stavebnom sporení?
Podstatným poplatkom súvisiacim so zmluvou o stavebnom sporení je:
poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení, ktorý predstavuje bežne sumu od 33,16 Eur
jednotná sadzba pre ľubovoľnú cieľovú sumu po 1% z cieľovej sumy, výška závisí od konkrétnej
stavebnej sporiteľne,
b) poplatok za predčasné zrušenie zmluvy o stavebnom sporení od 0,5 po 1,5% z cieľovej sumy, ak
zmluvu zrušíte do 6 rokov, podľa toho presne kedy, spravidla platí, že čím skôr zmluvu zrušíte, tým
viac za zrušenie platíte, presná výška poplatku sa tiež líši v jednotlivých stavebných sporiteľniach,
výška tohto poplatku môže závisieť aj od Vášho aktuálneho hodnotiaceho čísla na zmluve o stavebnom
sporení,
c) poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia od 14,90 do 18 Eur v závislosti od konkrétnej stavebnej
sporiteľne,
d) ak plánujete čerpať aj stavebný úver alebo medziúver, tak isto si sledujte pred uzatvorením zmluvy
a posúdením jej výhodnosti aj poplatok za spracovanie stavebného úveru alebo medziúveru, kde môže
byž rovnako podstatný rozdiel v jednotlivých stavebných sporiteľniach. V prípade stavebného úveru aj
medziúveru Vám môže porovnanie poplatkov za spracovanie úveru ušetriť podstatnú časť prostriedkov.
Poplatky za spracovanie úveru sú v rozmedzí od 80 Eur fixne v jednej stavebnej sporiteľni po 1%
z cieľovej sumy v inej sporeiteľni (1% z CS môže vyjsť menej aj podstatne viac ako 80 Eur). Poplatok
v prípade spracovania stavebného medziúveru môžu byť od 130 Eur fixne v jednej stavebnej sporiteľni
po 1% z cieľovej sumy v inej stavebnej sporiteľni (1% z CS môže byť menej aj podstatne viac ako 130
Eur).
a)
Pre ďalšie detaily ohľadne témy bývanie a stavebné sporenie píšte na [email protected] alebo volajte našu
infolinku.
Download

PDF „Otázky a odpovede“ - online-financna