september
č.16/2010
Č a s o p i s p r i a t e ľ o v a p a r t n e r o v s p o l o č n o s t i A v n e t Te c h n o l o g y S o l u t i o n s s . r. o .
Ondrej Smolár
Veci majú mať
svoj zmysel
Symantec:
7 krokov
k Windows 7
4
34
Blejdový
server
HP Integrity
BL860c i2
28
Video
IBM storage riešenia
pre Cloud Computing
10
(konferencie)
ako strategický
nástroj komunikácie
18
Editorial
Editorial
Vážení obchodní partneri
a priatelia,
leto a hlavná dovolenková sezóna sú
definitívne za nami. Veríme, že ste
uplynulé tri mesiace prežili v zdraví
a pohode. Redakcia časopisu Avnet
Partner opäť nelenila, výsledkom čoho
je, že v rukách držíte už 16. vydanie
tohto štvrťročníka.
V mene celej redakcie ako aj spoločnosti Avnet si na tomto mieste dovolím
vysloviť poďakovanie všetkým stálym
aj občasným prispievateľom z radov
vendorov a partnerov, ktorí svojimi
článkami napĺňajú obsah jednotlivých čísel časopisu. Aj vďaka
nim sa v aktuálnom septembrovom čísle dočítate zaujímavosti a novinky, ktoré jednotlivé značky z portfólia Avnet aktuálne
prinášajú.
Jednou z hlavných tém tohto vydania Avnet Partner je predstavenie jedného z našich partnerov, spoločnosti Soitron. Pán Ondrej
Smolár, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti
Soitron, nebol skúpy na slovo a v rozhovore sa s vami podelí
o zaujímavé informácie nielen z prostredia IT.
V časti venovanej spoločnosti IBM vás budeme informovať o revolučnej novinke v oblasti informačných technológií. Nový mainframe zEnterprise spája v sebe všetky potreby moderného užívateľa
– jednoduchosť, úsporu nákladov, bezpečnosť a integritu. Viac sa
dočítate na 14 – 15.
Na stranách 18 – 20 sa spoločnosť Cisco venuje téme, bez ktorej
sa o pár rokov nezaobíde ani jedna úspešná spoločnosť - Video
konferencie. Je to strategický nástroj komunikácie, s ktorým sa
zanedlho budeme stretávať v súkromnom či verejnom segmente.
Prieskumy analytických spoločností ukazujú, že Business
Intelligence stále patrí medzi top priority IT manažérov.
V dnešnom prostredí stále silnejúcej konkurencie to nie je žiadne
prekvapenie. Druhou stránkou rastúcich požiadaviek na riešenia
Business Intelligence je stále sa rozvíjajúca technológia. Dôkazom toho je aj uvedenie novej verzie Oracle Business Intelligence
11g, o ktorej si môžete prečítať na stranách 22 – 23.
Spoločnosť Hewlett-Packard si vám na stranách 28 – 29 dovoľuje
predstaviť blejdový server HP Integrity BL860c i2. Je to cenovo
efektívna konvergovaná infraštruktúra pre nepretržitú prevádzku
s unikátnymi riešeniami.
Samozrejme ani v tomto číslo časopisu Avnet Partner neobídeme
tému bezpečnosti. V sekcii Security vám predstavíme novinky
z dielní spoločností Thales, Symantec a RSA.
Verím, že aj v tomto čísle časopisu nájdete zaujímavé a prinosné témy pre váš biznis. V mene AVNET tímu vám prajem peknú
jeseň, príjemné čítanie a samozrejme úspešné spoločné projekty.
Bronislava Kekeňáková
Marketing Manager
Kontakty
Sieťová divízia - Cisco
Jozef Mĺkvy / Networking Division Manager Cisco
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2110
Igor Bango / Cisco SMB Sales Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2112
Marianna Ďurišková / Cisco SMB Pre Sales Support
[email protected] tel.: +421 2 3211 2111
Ivan Lamačka / Cisco SMB Sales Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2113
HP divízia
Karol Piling / HP Division Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2120
Martin Čirik / HP & Security Sales Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2161
Michal Daněk / HP Sales Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2122
IBM divízia
Pavol Holéczy / IBM Division Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2141
Lucia Pilná / IBM SMB Sales Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2143
Jozef Janík / IBM Sales
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2144
Oracle divízia
Ivan Jamnický / Oracle Division Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2142
Miroslav Slančík / SUN Sales Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2130
Divízia bezpečnosti
Martin Čirik / HP & Security Sales Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2161
Avnet Professional Services
Roman Benko / APRS consultant
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2162
Ladislav Divinec / APRS consultant
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2164
Martin Vozár / APRS consultant
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2163
Avnet Partner
časopis spoločnosti Avnet Technology Solutions s.r.o.
vydáva LV PROMO, s.r.o., Strojnícka 84, 821 05 Bratislava
šéfredaktor: Lukáš Kubal redakčná rada: Bronislava Kekeňáková, Petra Hanusová kontakt na redakciu – e-mail: [email protected],
[email protected]
Evidenčné číslo EV 3818/09
Ročník: 5
Rok: 2010
Číslo: 16/10
2
Avnet partner
september 2010
www.avnet.sk
Novinky
Personálne zmeny v Oracle Slovensko
S účinnosťou od 1. júna
2010 bol Peter Jusko menovaný do funkcie Technology
Sales pre General Business
v spoločnosti Oracle.
Peter pracoval od roku
2005 v spoločnosti IBM
na pozícii Telesales
representative pre
Websphere a neskôr prešiel
do pozície teamleadera
pre Telemarketing/Telesales
a Series team v CEE regióne. Od októbra 2008 pôso-
bil v IBM na pozícii SMB
sales pre softvérové produkty a riešenia.
Na pozíciu Application Sales
Represenative do spoločnosti
Oracle Slovensko, s.r.o.,
nastúpil Roman Václav. Jeho
úlohou je zvýšiť trhový podiel
aplikácií z dielne spoločnosti
Oracle na trhu slovenského
aplikačného biznisu. Okrem
obchodu v komerčnej sfére,
kde sa v poslednom čase otvára priestor najmä pre aplikácie
z oblasti finančného plánovania, konsolidácie finančných
dát a business intelligence, sa
venuje väčším projektom vo
verejnej správe. V brandži predaja aplikácií pôsobí od roku
2000 na rôznych manažérskych pozíciách, okrem iného
4 roky riadil predaj partnerského kanála spoločnosti
Microsoft Slovakia, s.r.o.
Personálne zmeny v IT sfére posielajte v prípade záujmu o zverejnenie v časopise Avnet Partner na adresu:
[email protected] Uzávierka pre decembrové číslo je 15. novembra 2010.
Nakúpte v mesiacoch október až november ľubovoľné
produkty z ponuky Avnet eShopu a vyhrajte. Každá tretia
objednávka automaticky získa praktický darček.
www.avnet.sk
Súťaž prebieha v termíne 1.10. – 30.11.2010
a vzťahuje sa na produkty v ponuke eShopu
na základe záväznej objednávky.
eshop.avnet.sk
Avnet partner
september 2010
3
Rozhovor
Veci majú mať
svoj zmysel
Firma Soitron je ukážkovým príkladom IT firmy, založenej takmer pred
20 rokmi, ktorá sa na slovenskom trhu z pozície malého lokálneho hráča
prepracovala k prívlastku „nadnárodná“, pôsobiaca v stredoeurópskom
regióne. Jedným z jej spoluzakladateľov je súčasný výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva, Ing. Ondrej Smolár . V rozhovore nám ponúkol
zaujímavý prierez históriou firmy a prezradil nám aj to, čomu sa venuje mimo
svojho pracovného času.
Vedeli by ste nám popísať začiatky Vašej osobnej
kariéry? Vieme, že ste už v roku 1991 spoluzakladali firmu
Tronet.
Študoval som na STÚ odbor robotika a po skončení školy som
odišiel na vojnu. Do roku 1990 som pracoval pre Hydrostav
a neskôr som sa zamestnal v jednej súkromnej firme v oblasti
počítačových sietí. Následne sme s Vladom Šikurom a ďalšími
dvomi spoločníkmi založili spoločnosť Tronet. Napriek tomu,
že som mal skúsenosť iba v „socialistických“ zamestnaniach,
nepodpísalo sa to na mne a rýchlo som sa z tých prostredí
vymanil.
Ako prebiehal historický prerod Tronetu do dnešného
Soitronu? Vnímali ste to v tom čase ako veľkú zmenu?
Tronet fungoval súčasne so Soitronom približne dva
roky, potom sa tieto firmy spojili. Z môjho pohľadu to nebola
žiadna veľká zmena a pre mňa ani výmena stoličky, ešte o to
viac, že som štartoval aktivity pri oboch firmách. Ich spojenie
prirodzene vyplynulo z celkového vývoja. Na začiatku Soitron
vznikol do istej miery účelovo s víziou ponúknuť komplexné
biznisové riešenia a španielske know-how. Ja som prakticky
zostal v tej istej kancelárii, len som si pribral ďalšie aktivity.
Zo začiatku sa Soitron opieral o podporu oddelení fungujúcich
v Tronete, napríklad logistiky alebo ekonomiky. Postupne však
začal žiť „vlastným životom“, až to dospelo do momentu, kedy
sme si povedali, že má zmysel tieto firmy spojiť a dohodli sme
sa so španielskym partnerom. V roku 2005 to bola už jedna
firma nielen de iure, ale aj de facto.
4
Avnet partner
september 2010
Pomysleli ste si pri zakladaní Soitronu, resp.
Tronetu, že raz budete riešiť aj nadnárodné zákazky
a zamestnávať vyše 700 zamestnancov? Aké boli prvotné
plány a ciele?
V čase, kedy existovali zväčša štátne podniky, som veľmi
neveril, že to môže dobre fungovať. Zdalo sa mi však rozumnejšie starať sa o svoje živobytie sám, a preto som sa pustil
do podnikania. Ostatné veci prichádzali nejako postupne,
človek nad tým ani príliš nerozmýšľal. Keď začínate traja,
štyria, alebo desiati, nemyslíte na to, či získate nadnárodné
zákazky. Skôr ide o snahu robiť veci dobre, profesijne rásť
a všetko ostatné prichádza samo. Ak chcete robiť moderné
a veľké veci, musíte rásť a keď ich zvládate dobre, pozitívny
efekt sa tiež zvyšuje.
Prežili ste vo Vašej kariére zlomové body, ktoré ste
ťažko prekonávali?
Venoval som sa technickým oblastiam, no zhruba po
piatich rokoch som sa musel začať orientovať aj v ekonomických a účtovníckych záležitostiach. Keby ste mi na konci
môjho vysokoškolského štúdia povedali, že sa budem
niekedy zaoberať účtovníctvom, asi by som sa vám
vysmial. Človek to nevyhľadáva, no časom zistí, že to je
nutnosť a postupne sa vzdeláva a aplikuje svoje vedomosti
do praxe, veľakrát systémom pokus – omyl. Do značnej miery
platí o mne aj o veľa ľuďoch z našej branže, že sme samoukovia, ktorí sa učili za pochodu, niekomu sa to podarilo viac,
niekomu menej, aj podľa šťastia.
www.avnet.sk
Rozhovor
Takže ste nikdy nerozmýšľali nad zmenou povolania
a firmy?
Nad zmenou firmy som rozmýšľal, s odstupom času sa nad
tým len pousmejem. Bolo to zhruba v 4. – 5. roku nášho
fungovania, kedy ma oslovili headhunteri a ponúkli mi pozíciu
v nadnárodnej spoločnosti. Soitron mal v tom čase 15 ľudí a ja
som mal pocit, že sme od pozície „veľkej firmy“ veľmi vzdialení. Musím sa priznať, môj kolega bol zo zvažovania môjho
odchodu zhrozený a prehováral ma, aby som si to rozmyslel.
Nakoniec som sa k jeho názoru priklonil a zostal som.
Teda zrejme neľutujete svoje rozhodnutie...
S odstupom času nie. Niekedy je dobré pozrieť sa naspäť do
minulosti, ale ľutovať rozhodnutia už nemá zmysel, keďže
sa nedajú ovplyvniť. Lepšie riešenie je schopnosť zorientovať
sa v novej situácii a vyťažiť z nej to najlepšie.
Pozrime sa spolu na súčasnosť. Akvizovali ste firmy
v Česku a v Rumunsku. Čo Vás viedlo k tomuto kroku?
Za touto stratégiou je filozofia, že ak chcete byť úspešní,
musíte rásť a aby ste rástli, potrebujete zväčšovať svoj záber.
Buď rozšírite svoje aktuálne portfólio činností, napríklad pridáte nové produkty alebo hľadáte nové trhy, na ktorých môžete
realizovať vaše aktivity. Od zákazníkov máme pozitívnu spätnú odozvu na to, čo robíme a sme presvedčení, že náš core
business je to, čo vieme ponúknuť aj na ďalších trhoch.
Mali ste vytipovaných viac firiem?
Určite áno, akvizičný proces nie je jednoduchý a vôbec nie
je priamočiary. Čechy boli vôbec špecifické. Najskôr sme tu
založili dcérsku firmu, po istej dobe sme akvizovali jednu firmu
a po trištvrte roku ďalšiu. V tomto momente máme v Čechách
firmu, ktorá integruje tri entity a, chvalabohu, funguje veľmi
dobre. V Rumunsku to bolo jednoduchšie, akvizovali sme
51 % Datanet Systems v čase, kedy jeden z majiteľov chcel
odísť a začali hľadať partnera na naštartovanie svojho biznisu.
Akvizícia začala prebiehať v apríli minulého roku a ukončili
sme ju v októbri, takže zatiaľ sa len rozbiehame. Doterajší
vývoj hodnotím veľmi pozitívne, pretože sme firmy s blízkou
kultúrou, vieme veľmi dobre komunikovať a vidíme synergie,
ktoré sa dajú uplatňovať.
Čo ovplyvnilo Vaše ambície preniknúť práve do tohto
regiónu – na rumunský trh?
Na začiatku sme si povedali, že ak sa chceme posunúť na
pozíciu regionálneho hráča, musíme to robiť veľmi premyslene
a hlavne na trhoch, ktoré momentálne rastú. Nechceli sme
sa „tlačiť“, napríklad do Nemecka a Rakúska, kde môže byť
trh oveľa komplikovanejší a pre nás nepoznaný. Rumunsko
je krajina, ktorá síce z hľadiska vývoja zaostáva, no vieme tu
predikovať situácie, s ktorými máme skúsenosti, a tým pádom
vieme pomôcť rásť lokálnym firmám alebo našim entitám.
Existujú podobnosti vo fungovaní spoločnosti Datanet
Systems dnes a v Soitrone pred pár rokmi?
V Datanet Systems momentálne pracuje 38 ľudí. Toľko pracovníkov sme mali asi pred 10 rokmi v Tronete. Ja tu vidím
skutočne veľa podobností. Je to technologicky riadená firma,
www.avnet.sk
ktorá má vynikajúcu pozíciu na tamojšom trhu a relatívne úzke
portfólio produktov. Vďaka týmto podobnostiam vieme poradiť
a pomôcť v mnohých otázkach – kedy treba začať budovať
obchodné oddelenie, na ktoré veci je potrebné sa sústrediť
a pod. Myslím si, že ak to fungovalo u nás, mohlo by to fungovať aj v Rumunsku alebo inde. Na druhej strane, aj akvizovaná firma chce vidieť prínos, nie je to len o finančnej stránke,
ale práve o tom, či jej pomôžete ďalej rásť.
Prejavia sa Vaše akvizičné nálady v najbližšom období
aj v iných krajinách?
Samozrejme, aktívne hľadáme partnerov. Začiatkom tohto
roku sme si predsavzali cieľ pôsobiť do piatich rokov v piatich
krajinách. Tým pádom zostávajú ešte dve krajiny.
Ako Váš postoj k akvizíciám ovplyvnila hospodárska
kríza?
V podstate nijako. Napr. Datanet sme kupovali práve v rozkvete krízy. Bola to pre nás jedinečná príležitosť, už rok
predtým sme sa obzerali po rumunskom trhu a táto spoločnosť
figurovala na našom zozname veľmi vysoko. Kríza by nemala
nabúrať dlhodobé stratégie vo firme, ktoré sú postavené na
5 – 7 rokov dopredu. Z hľadiska finančných ukazovateľov sme
boli dostatočne zdravá firma na to, aby sme to zvládli a nebol
dôvod prehodnocovať naše plány.
Minulý rok bol pre Soitron veľmi úspešný z hľadiska
čísel, ukončili ste ho s nárastom obratu 18 %. Čím si
vysvetľujete takýto nárast v období hospodárskeho útlmu
a aké výsledky očakávate tento rok?
Sú to ideálne výsledky. V rámci konsolidácie sme dokonca
rástli ďaleko viac, až okolo 40 %. Veľmi nám pomohol
66 % podiel obratu na službách, ktoré sú veľmi stabilizujúcou
zložkou. Väčšina z nich je založená na opakovanej báze, resp.
niektoré projekty boli kontrahované už dávnejšie – napríklad
v bankovom a poisťovacom sektore. Tento rok sme si predsavzali 15 % rast obratu a zatiaľ to vyzerá tak, že sme na
dobrej ceste. Sme totiž triezvi optimisti a všetko nasvedčuje
tomu, že by sa to malo podariť.
Výrazný dopyt po IT inováciách aktuálne zapĺňa verejný
sektor. Akými technológiami a úspešnými projektmi sa
Soitron môže pochváliť v tomto sektore?
Máme dlhodobých zákazníkov v oblasti komunikácií a sietí
(Ministerstvo vnútra SR), pre ktorých robíme 15 – 16 rokov
a dlhodobo si držíme dobrú pozíciu. Realizovali sme zaujímavé projekty v oblasti zdravotníctva, kde sme v rámci OPIS
projektov otvárali pilotné datacentrum pre e-Health a tiež projekty, ktoré vyplynuli z integrácie poisťovní. V tomto roku sme
pripravovali dátové centrum pre Štatistický úrad SR, zaujímavé boli projekty pre poisťovne v oblasti bezpečnosti, kde sme
zabezpečovali kompletný perimeter vonkajšieho aj vnútorného
prístupu na najnovších technológiách Cisco.
Soitron patrí na slovenskom trhu do top trojky v outsourcingových službách. Čomu pripisujete tento úspech?
Ako som spomínal, veľký podiel na obrate majú u nás služby.
Budovanie delivery centier, ktoré sme naštartovali pred piatimi
Avnet partner
september 2010
5
Rozhovor
rokmi, nám zabezpečilo výbornú štartovaciu pozíciu z hľadiska
získaného know-how. Pri každom projekte sa snažíme ukázať
zákazníkovi, že projekt vykonávame my a prevezmeme celú
správu pod seba. Ide o rad menších projektov, kde je dôležitá
systematická čiastková práca, nie je to ako pri veľkých projektoch, ktoré sa jednorazovo zrealizujú a odovzdajú.
Každá spoločnosť prehodnocuje minulé kroky a vylepšuje opatrenia do budúcnosti. Vedeli by ste priblížiť, kam
by sa mal Soitron uberať o 3 – 4 roky?
Určite sa u nás prejavuje to, že už nie sme malá firma nielen
z hľadiska počtu ľudí, ale i záberu a šírky portfólia. Nestaráme
sa už len sami o seba, ale postupne sa stávame nadnárodnou korporáciou. Aj keď sa vždy snažíme nájsť metódy ako
zdieľať projekt čo najflexibilnejšie, dávame pozor na to, aby
sme sa nestali akýmsi „brontosaurom“. Skrátka, aby sme
videli „červenú kontrolku“, rozlišovali, čo je dôležité a popritom
nestrácali schopnosť pružného rozhodovania ísť do nových
vecí. Našou snahou bude byť prvý alebo byť medzi prvými na
trhu s novinkami, udržať sa na pozícii technologickej špičky
a získavať z toho pre zákazníka maximálny benefit.
Vedeli by ste odhadnúť, kam sa bude uberať celý IT
biznis?
Každý z nás má nejaké predstavy. Ja osobne si myslím,
6
Avnet partner
september 2010
že bude časť, ktorá bude smerovať k vlastnej komoditizácii,
nazývame to aj „utility computing“. Ja vidím budúcnosť vo
fungovaní veľkých delivery centier – akoby fabrík na „support“,
v ktorých sa finalizujú veci a v praxi je vám jedno, pre koho
ich robíte. Vy sa snažíte urobiť optimálne nejakú dobrú prácu,
ktorú zákazník dostane v podobe istého servisu. Napriek
samotnej komoditizácii si myslím, že inovácia a schopnosť
priniesť nové veci bude kritická aj o 5 rokov.
Celkovo je v odvetí IT pomerne vysoká fluktuácia
zamestnancov. Firma Soitron má 700 zamestnancov,
akým spôsobom ich dokážete motivovať?
V oblasti personálnej politiky sa u nás udiala asi najväčšia
interná zmena. Keď sme začali s náborom ľudí, uvedomili
sme si, že najväčším problémom, ktorému budeme čeliť, je
zachovanie istého „ducha“ firmy a schopnosť preniesť ho aj na
ľudí. Je iné, keď vo firme pracuje 50 alebo 100 zamestnancov,
ktorých viete priamo ovplyvňovať, no pri čísle 700 sa to už
ustriehnuť nedá. Komunikácia prebieha zväčša e-mailovou
formou a pri väčších stretnutiach tiež nenájdete príležitosť
porozprávať sa s každým. Myslím si, že nám pomáha istá
otvorenosť v komunikácii, nemáme medzi sebou žiadne tabu.
Ja osobne mám v kancelárii otvorené dvere, prakticky môže
ku mne vojsť ktokoľvek a ja mu venujem svoj čas. Ak to práve
v tej chvíli nejde, dohodneme si najbližší možný termín.
www.avnet.sk
Rozhovor
Niekedy je pre ľudí dôležitá aj spätná väzba od niekoho iného
ako je ich priamy nadriadený, alebo si overujú, či som dostatočne informovaný o aktuálnom dianí na danom oddelení,
či s nimi súhlasím a podobne. Keď ľudia vidia záujem, napomáha to lojalite a k hľadaniu spoločných kompromisov.
Akým spôsobom si vychovávate novú generáciu
profesionálov?
Keďže je nás veľa a rastieme, samozrejme, máme aktivity aj
z hľadiska náborov. Naše HR oddelenie robí pravidelné nábory na vysokých školách. Myslím si však, že ďaleko dôležitejšie
je potom ľudí, ktorí u nás pracujú, ďalej motivovať a profesijne ťahať dopredu. Jednou z najdôležitejších vecí je aktívna
podpora vo vzdelávaní, soft-skillové a technologické tréningy.
Profesijný rast je niečo, čo má asi každý vo svojich osobných
cieľoch a vždy potom závisí od toho, kto je aktívnejší a šikovnejší, s ním sa ďalej pracuje. Taký človek sa dostane na nižšiu
manažérsku pozíciu a postupne sa z neho stáva líder, s ktorým sa neskôr počíta. V Soitrone funguje interná promotion.
Každá uvoľnená pozícia je vo firme otvorená a prihlasujú sa
na ňu primárne naši ľudia. Neskôr sa vyberá zoznam najvhodnejších kandidátov, s ktorými sa robí pohovor, ako keby sa
hlásili do externého zamestnania. Všetci nakoniec dostávajú
spätnú väzbu a ak neboli vybratí, odporučia sa im oblasti,
v ktorých by sa mali ďalej rozvíjať, ak chcú uspieť. Mám pocit,
že vyťahovanie vlastných ľudí do manažérskych pozícií veľmi
dobre funguje, pretože môžu rásť spolu s firmou. Odráža sa to
aj na ich lojalite voči firme.
My máme plochú organizačnú štruktúru, čiže neexistuje
veľa manažérskych úrovní nad sebou, čo je výhodné
z hľadiska šírenia informácií a flexibility. Budujeme aj paralelné štruktúry, tzv. virtuálne tímy, ktoré zastrešujú určité
technológie a pracujú v nich ľudia z oddelení presales,
sales alebo zo supportu. Jeden virtuálny tím funguje v oblasti
call centier, druhý pre oblasť datacentier a pod. Ich úlohou
je sledovať novinky, zapracovať ich do portfólia a pracovať
s nimi. Na jednej strane títo ľudia rastú a dostávajú sa k novým veciam a na strane druhej pomáhajú firme, aby ich mohla
ponúkať na trh.
Spoločnosť Soitron už dávnejšie prešla rebrandingom.
Čo Vás k tomu viedlo a ako tento krok hodnotíte s odstupom času?
Prvotný impulz bol čisto prozaický, narážali sme totiž na
nešťastné riešenie loga pri umiestňovaní na reklamné nosiče,
kde sa jedna časť strácala oproti iným. Po určitej dobe sme si
povedali, že logo treba zmeniť. Naše marketingové oddelenie
to poňalo zo širšieho pohľadu a v rámci rebrandingu vytvorilo
aj filozofiu a kľúčové hodnoty, ktoré stoja za samotným logom.
Mám rád, keď veci majú svoj zmysel a aj keď som bol zo začiatku skeptický, s výsledkom som veľmi spokojný a stotožnený. eptovali aj naši zamestnanci a našli v ňom nielen grafickú
zmenu, ale aj hlbší úmysel a hodnoty, ktoré má vyjadrovať.
Zaujala nás informácia, že Soitron spoluzakladal
Dunajský vedomostný klaster. O aký projekt ide?
Hoci sa dá povedať, že iba „kĺžem“ po povrchu a priamo zapojený som do tejto aktivity nebol, ide o projekty v spolupráci so
samosprávami v oblasti informačných technológií a podpory,
ktoré využívajú financovanie z európskych fondov. Snažíme
sa na úrovni lokálnych miestnych správ hľadať prepojenia
a synergie medzi informačnými technológiami, a vecami,
ktoré potrebujú podporiť tak, aby získavali aj oni určité cenové
a iné benefity.
Ako funguje Vaša spolupráca s distribútormi, majú
podľa vás svoje miesto na trhu subjektov s IT?
Distribútori majú v tomto reťazci jednoznačné miesto.
My to vnímame ako z pohľadu logistického a skladového
odľahčenia, tak i v oblastiach, a pri spolupráci s Avnetom
sme na to zvyknutí, v ktorých efektívne pomáhajú s prípravou projektov, referencovaním a podobne. Musím povedať,
že s Avnetom sme v tejto spolupráci spomedzi distribútorov
najďalej.
Čítali sme o Vás, že Vašou športovou vášňou je windsurfing. Čo Vás láka na tomto, na slovenské pomery,
neobvyklom športe? Golf Vás nebaví?
Nie (smiech), mám rád dynamickejšie športy. Mňa na golf
nahovárali veľakrát, ale stále mám pocit, že si vyžaduje príliš
veľa času, ktorý radšej zaplním aktivitami, ktoré poznám
a mám naozaj rád. A windsurfing je určite jednou z nich.
Ja hovorím, že prepadnúť windsurfingu v krajine akou je Slovensko, je dosť veľká „pakáreň“, lebo u nás nefúkajú pravidelné termické vetry. Keď v práci z okna vidím, že vonku fúka,
začne to so mnou mykať na stoličke a najradšej by som
nechal všetko tak a utekal na vodu. Lebo keď fúka vietor,
treba ísť surfovať a všetko ostatné počká...
Ďakujeme za rozhovor.
REDAKCIA
MOJE NAJ...
Osobné motto: Vždy pomenovať veci pravým menom – dá sa to nazvať aj priamosť v komunikácii.
Forma relaxu: Aktívny pohyb, windsurf, mountain bike, hory, a keď zostane čas, tak dobrá knižka.
Dovolenková destinácia: Všade tam, kde pravidelne fúka silný vietor – najlepšie termický. Tých miest je ešte veľa, ktoré som
nenavštívil...
IT „vychytávka“: Ani neviem, či ju mám. Snáď len snaha dostať z každej aplikácie maximum z pohľadu efektivity práce s ňou,
a výsledku.
www.avnet.sk
Avnet partner
september 2010
7
SOITRON
Najvyšší kontrolný úrad – jednotná správa identít
V roku 2009 sa súčasťou skupiny Soitron stala česká spoločnosť ClarioNet, pôsobiaca
na českom a slovenskom trhu v oblasti správy IT infraštruktúry, sieťovej bezpečnosti
a identity manažmentu. Soitron tak významne rozšíril svoje portfólio produktov a služieb.
Jedným zo zaujímavých projektov je zavedenie jednotnej správy identít pre Najvyšší
kontrolný úrad v Česku.
Situácia
Najvyšší kontrolný úrad
je nezávislý orgán, ktorý
vykonáva kontrolu hospodárenia so štátnym
majetkom a plnenia štátneho rozpočtu. Postavenie,
pôsobnosť, organizačnú
štruktúru a činnosť upravuje zákon č. 166/1993 Zb.
o Najvyššom kontrolnom
úrade v znení neskorších
predpisov.
8
Avnet partner
Úrad používa centralizované technológie postavené
na výrobkoch rôznych
spoločností. Centrom je
MS Active Directory, ktorá
uchováva informácie
o užívateľoch. Zdrojom
informácií o užívateľoch je
SAP R/3 modul HR, ktorý
prostredníctvom MS Biztalk
aktualizoval objekty v AD.
Ostatné prevádzkové kľúčové systémy (IP telefónna
september 2010
ústredňa, autentizačné
procesy SAP R/3, kartový
systém zabezpečujúci
fyzické prístupové body,
kvalifikované certifikáty)
získavali alebo poskytovali informácie bežnými,
systémovo ťažko kontrolovanými cestami – telefónnymi hovormi, emailovou
komunikáciou a pod.
Hlavným dôvodom nasadenia FIM je systematizácia
procesov, presná definícia
cieľových hodnôt v pripojených systémoch a určenie
vzťahu kľúčových informácií k zamestnaneckej
identite.
Obchodné ciele
NKÚ od zavedenia
systému správy identít
očakával:
Zrýchlenie procesov pri
vytvorení a konfigurácii
www.avnet.sk
SOITRON
objektov v informačnom
systéme úradu.
Spoľahlivé a striktne
definované poskytovanie
dátových fragmentov
medzi izolovanými sys témami bez narušenia
alebo ovplyvnenia ich
funkcií.
Odstránenie určitej ne konzistencie informácií,
ktorá vzniká manuálnym
spravovaním systémo vých informácií. Zároveň
umožní vďaka prehľad nému portálovému roz hraniu získavať infor mácie o správnom sta ve objektov identít a ich
odtlačkov v pripojených
systémoch.
Pokrytie prevádzkových
procesov štandardným
produktom postaveným
na technológiách MS,
ktoré sú v prostredí
zákazníka dominantné.
Riešenie
Z pohľadu NKÚ a implementačného partnera
spoločnosti Soitron CZ,
s.r.o., sa ako najvhodnejšie riešenie javilo využitie
Microsoft Forefront Identity
Manager 2010.
FIM zabezpečuje včasný,
úplný, správny a riadený
prístup zamestnancov
a externých pracovníkov
k zdrojom IT v NKÚ, zabezpečuje kontrolované čerpanie informácií z autoritatívnych zdrojových aplikácií
a ich správne doručovanie
do cieľových aplikácií.
Popis riešenia po
funkčnej a technickej
stránke
Aplikácia SAP HR, ktorá je
jedným z autoritatívnych
zdrojov dát, poskytuje
dáta o zamestnancoch,
ich pracovných pomeroch,
pracovných miestach, organizačnej štruktúre, školeniach, telefónnych linkách,
externých pracovníkoch
a dohodách.
Aplikácia DZP je druhým
autoritatívnym zdrojom dát
a poskytuje informácie
o špeciálnych atribútoch.
Tretím autorizovaným zdrojom dát je certifikačná autowww.avnet.sk
rita Českej pošty, z ktorej
FIM 2010 čerpá informácie
o pridelených certifikátoch
a automaticky informuje
o blížiacom sa dátume ich
exspirácie.
Aplikácia pre manažment
prístupových kariet poskytuje dáta o kartách a umožňuje bezpečnostnému
útvaru riadiť priraďovanie
čísiel kariet identitám vo
FIM 2010.
Adresár MS Active Directory spolu s MS Exchange
2010 čerpá dáta o zamestnancoch, ich funkciách
a pracovných a organizačných zaradeniach. Ďalej
čerpá informácie
o pridelených IP telefónnych linkách, číslach
identifikačných a prístupových kariet. MS Exchange
poskytuje naspäť do FIM
2010 informáciu o pridelenej emailovej adrese.
Aplikácia telefónnej ústredne čerpá dáta o mene
a priezvisku a podľa pridelenej IP telefónnej linky
riadi správne zobrazenie
účastníckeho mena v internej databáze.
Do aplikácie SAP UA
riadi FIM 2010 prístup
zamestnancov alebo
externých pracovníkov
na základe žiadosti o prístup schválenej zodpovednou osobou.
Prínosy
Obmedzená chybovosť
pri vytvorení nového
užívateľa v AD
Obmedzenie oneskore nia pri zmenách užíva teľov v AD
Prehľad o vydaných
certifikátoch u jednot livých užívateľov, vráta ne notifikácie ich vypr šania
Dopĺňanie informácií
do telefónnej ústredne
bez oneskorenia
Prehľad o vydaných
vstupných kartách
Evidencia a schvaľova nie požiadaviek pre
vstup do SAPu
Prehľadné zobrazenie
informácií z aplikácie
DZP v rozhraní FIM
Autor obrázku: Roman Pudil, IDM Systems Team Leader
„Riešenie IDM nám poskytlo mimoriadne rýchly
a spoľahlivý prostriedok
na zabezpečenie životného
cyklu identít“, PhDr. Radek
Haubert, riaditeľ odboru
informatiky
Produkty
a technológie
Microsoft Forefront Identity
Manager 2010
poskytuje komplexný
rad nástrojov pre pokry tie požadovanej proble matiky. Systém vyžaduje
platformové prostriedky
výrobcu technológie
a v implementácii sa po užili nasledujúce produkty:
Windows Server 2008
R2 64-bit ako platfor ma pre beh služieb
FIM2010
SQL Server 2008
64-bit Standard
Editions cumulative
update 2 ako databá zové a konfiguračné
úložisko
Avnet partner
Web Server (Internet
Information Server 7)
pre poskytovanie
webových služieb
a platformy pre
Windows SharePoint
Services 3.0
Windows SharePoint
Services 3.0 SP1 pre
vytvorenie užívateľského rozhrania
FIM2010
Microsoft .NET
Framework 3.0
a Microsoft .NET 3.5
SP1 Framework ako
platforma pre aplikačnú výbavu a rozhranie
Inštalované SW technológie sú prevádzkované ako
distribuované v plne virtuálnom prostredí postavenom
na technológii VMWare
vSphere 4.0.
Jan Písařík
Presales and Product
Marketing Director
Soitron, s.r.o., Praha
september 2010
9
IBM
IBM storage riešenia
pre Cloud Computing
Informácie sú dnes veľmi rôznorodé a ich množstvo prudko rastie.
Z týchto dôvodov neustále rastú aj
nároky na ich ukladanie a manažment. Čím ďalej, tým viac sa
dostáva do popredia otázka riešenia
efektivity investícií do IT infraštruktúry, znižovania prevádzkových nákladov a nárokov na jej manažment. Požiadavky na IT infraštruktúru sa neustále dynamicky
menia. Spoločnosti nechcú platiť za HW, SW, aplikačné vybavenie a všetky služby s tým spojené ako za jeden celok paušálne.
Chcú platiť len za časť, ktorú práve aktuálne využívajú. Odpoveďou na tieto požiadavky je tzv. „Cloud Computing“, čo v zjednodušenom poňatí znamená „IT ako služba“ a zákazník platí len za
to, čo z celého „cloudu“ IT v danom čase využíva. IBM ponúka
novú stratégiu – Dynamic Infrastructure, ktorá výrazne napomáha
k vybudovaniu „Cloud Computing“. Táto stratégia je postavená
na niekoľkých základných pilieroch. Sú to:
virtualizácia
bezpečnosť
odolnosť
efektívna spotreba energií
jednoduchý manažment
infraštruktúra informácií
Vďaka automatickému rovnomernému rozloženiu výkonu jediné,
čo potrebujete nastaviť, sú veľkosti dátových LUN-ov a prezentovať ich príslušným serverom.
Obr. 1 Prínosy XIV
Benefity
výhodnejšia cena pri akvizícii
cena napájania, chladenia, priestoru
náklady na manažment a administráciu
lepšia reakcia na vznikajúce požiadavky
podstatné zvýšenie využitia kapacity
20 až 30 %
25 až 50 %
50 až 80 %
25 až 90 %
20 až 50 %
Obr. 2 IBM XIV
Implementovanie tejto stratégie s využitím inovatívnych storage
technológií od IBM výrazne napomáha užívateľom úspešne riešiť
svoje biznis problémy a úspešne obstáť v silnom konkurenčnom
prostredí.
Niektoré z IBM inovatívnych storage riešení
pre Cloud Computing
IBM XIV diskový storage systém
Storage riešenie budúcej generácie dostupné už dnes je diskové
pole IBM XIV. Ide o gridové diskové pole „Tier 1“, určené pre
náročné spracovanie dát v heterogénnom prostredí so súčasným
rôznym typom záťaže. Diskové pole je vďaka grid architektúre,
masívnemu paralelizmu a jedinečnej virtualizácii z hľadiska výkonnosti „samotunovateľné“ a z pohľadu odolnosti voči
poruchám používa automatizované mechanizmy na detekciu
a odstránenie porúch. Napríklad, 1TB dátového priestoru dokáže
obnoviť do niekoľkých minút.
V základnom prevedení XIV poskytuje thin provisionig, ponúka
možnosť tvorby instantných konzistentných snapshotov pre
rýchly disk to disk backup (takýchto kópií môže byť súčasne až
16 000), ako aj softvérové vybavenie na vzdialenú synchrónnu
(do vzdialenosti až 100 km) alebo asynchrónnu (do vzdialenosti
až niekoľko 1 000 km) replikáciu dát. XIV má extrémne nízku
spotrebu elektrickej energie a fyzicky zaberá veľmi malý priestor
pri vysokých dátových kapacitách. V porovnaní so štandardnými
diskovými poľami s rovnakou kapacitou dokáže znížiť spotrebou
elektrickej energie náklady na priestor a chladenie až o 80 %.
Manažment diskového poľa je jednoduchý a intuitívny.
10
Avnet partner
september 2010
Od 6 do 15 modulov
Škálovateľný výkon
Škálovateľná kapacita
Škálovateľná konektivita
Až 360TB raw v štandardnej dátovej skrini
Až do 120GB cache pamäte
Maximálne až 24 FC portov (4 GB)
Maximálne až 6 iSCSI portov
Obr. 3 Grid architektúra XIV (ilustračná schéma)
[email protected]
www.avnet.sk
IBM
IBM System Storage™ TS7650 ProtecTIER® Deduplication
Gateway a Appliance
Riešenie pre zrýchlenie a zefektívnenie disk to disk (D2D)
zálohovacieho procesu pre vytváranie krátkodobého zálohovania. Riešenie poskytuje VTL (Virtual Tape Library) funkcionalitu
(pomocou ProtecTier SW) a vďaka patentovanému HyperFactor
algoritmu umožňuje in-line deduplikáciu dát s efektivitou až 25:1
(v závislosti od typu deduplikovaných dát). Rýchlosť deduplikácie
dosahuje až 1 GB/s. Prínosom je okrem zrýchlenia zálohovacieho procesu aj významné zrýchlenie procesu obnovy dát pri
súčasnom zvýšení biznis kontinuity. Vďaka deduplikácii dokáže
používateľ ďaleko efektívnejšie a flexibilnejšie reagovať na
dynamicky sa meniace kapacitné požiadavky pre rýchle D2D
zálohovanie dát.
Obr. 4 Prínosy deduplikácie
Zníženie nákladov na zálohovaciu infraštruktúru
Skrátenie času potrebného na manažovanie záloh
Vyvažuje náklady pri rýchlo rastúcich dátach
Redukuje prevádzkové náklady na páskové knižnice
a médiá
Elektronická replikácia dát eliminuje manuálny prevoz
páskových médií
Okamžitá úspora – návrat investícií do 12 mesiacov
Všetky nody klastru pracujú v aktiv-aktiv mode, teda rovnocenne
pristupujú ku všetkým dátam. Nody interne medzi sebou komunikujú pomocou 20GBps Infiniband zberníc. Medzi ďalšie vlastnosti
SONAS patrí vysoký stupeň virtualizácie (vďaka využitiu IBM
General Paralell File System SW). Vďaka tejto virtualizácii môžu
byť uložené dáta jednoducho presúvané online medzi rôznymi
úrovňami dátových úložísk v rámci jedného zariadenia, ako aj
medzi vzdialenými lokalitami. Samozrejmosťou je inteligentný
load balancing záťaže na frontende a backende systému a dynamický „thin provisioning“.
Pomocou priestorovo efektívnych snapshotov je možné rýchlo
a efektívne vytvárať klony dát, ako aj dáta rýchlo odzálohovať.
SONAS je možné jednoducho integrovať do externého zálohovacieho SW, ako je napríklad Tivoli Storage Manager.
IBM SONAS má široké uplatnenie pre rozsiahle aplikácie WEB
2.0 (Web Content Store), Digital Media, High Performance analýzy v oblasti financií, vedeckého výskumu a energetiky.
Stanislav Dzúrik
IBM Storage Specialist
IBM Slovensko, s.r.o.
Obr. 6 SONAS bloková schéma:
Obr. 5 In-line deduplikácia dát pomocou IBM TS7650
IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS)
SONAS predstavuje vysoko škálovateľný a flexibilný NAS
storage systém, založený na klastrovanom súborovom systéme s množstvom ďalších vlastností, ktoré z neho robia ideálne
úložisko dát spĺňajúce tie najnáročnejšie požiadavky na súborovo
orientovaný storage cloud.
Obr. 7 SONAS softvérová vrstva:
Môže poskytovať úložný priestor od stoviek až po tisícky terabajtov, pričom dokáže spracovať viac ako 1 milión operácií so súbormi za sekundu. Užívatelia môžu k dátam cez 1GbE alebo 10GbE
pristupovať pomocou NFS, CIFS, FTP, HTTP a SCP protokolov.
Napriek schopnosti ukladať a rýchlo spracovávať takéto množstvá dát, SONAS ukladá dáta maximálne efektívne, s možnosťou
ich uloženia až na tri úrovne dátových úložísk (vysoko-výkonné
SAS disky, vysokokapacitné SATA disky a páska) a efektívne
využíva pritom fyzický priestor. Manažment samotného zariadenia je jednoduchý a intuitívny.
Vďaka SW a HW architektúre získa používateľ jednotný globálny
„namespace“, vysokú dostupnosť dát, extrémny výkon a širokú
škálovateľnosť frontendu, ako aj backendu.
www.avnet.sk
[email protected]
Avnet partner
september 2010
11
IBM
Zamýšľate sa nad presťahovaním
dátového centra?
Každý z nás sa niekoľkokrát za život sťahuje. Prvýkrát azda ešte s rodičmi z menšieho bytu
do väčšieho. Potom zase z väčšieho – rodičovského do menšieho – vlastného. A znova
s rastúcou rodinou do väčšieho bytu či rovno do rodinného domu. Neraz pri tom zaznie to
známe: Radšej dvakrát vyhorieť, ako sa raz sťahovať. Pri sťahovaní do väčšieho bytu máme,
našťastie, spravidla dosť energie na prekonanie ťažkostí – tých pár týždňov medzi banánovými škatuľami a igelitovými taškami sa dá vydržať.
Aj dátové centrá po čase prestávajú vyhovovať a vo vzduchu visí
otázka sťahovania. Dôvody zmeny môžu byť rôzne:
Nedostatok priestoru. Rýchly a dynamický rast potrieb organizácie prináša nové aplikácie a podporné systémy. A tak pribúdajú
servery a sieťové komponenty, ktoré niekam treba umiestniť.
Nestačí kapacita napájania a chladenia. Do rackov, ktoré boli
stavané na príkon 1 až 3 kW/rack sa inštalujú nové servery
s vyššou hustotou. Príkon sa v priemere zvyšuje na 7 až 11 kW
na rack, ale aj na viac. Niet divu, že technológia dátového centra
dimenzovaného na oveľa nižšie kapacity nie je dostatočná.
Nedostatočná redundancia. Ak niektoré zariadenia dátového
centra nemajú zálohu (napr. N+1), vzniká hrozba pre plynulú
prevádzku informačných technológií.
Nízky štandard dátového centra. Niekedy je dátové centrum
iba upravená miestnosť, ktorá nespĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu informačných technológií. Častým rizikom je
umiestnenie technológie chladenia a záložného napájania
v jednej miestnosti so servermi. Alebo o poschodie vyššie je
12
Avnet partner
september 2010
WC, ktoré už raz pretieklo a voda zanechala „mapy” na stene
dátového centra.
Konsolidácia dátových centier. Zlúčenie viacerých serverovní alebo viacerých dátových centier do jedného alebo dvoch
modernejších dátových centier ponúka podstatné zníženie rizík
výpadku informačných technológií a môže priniesť aj úsporu
prevádzkových nákladov.
Zastaraná technológia. Staršie technológie dátových centier sú
menej energeticky efektívne. Spotrebujú až dvakrát viac energie
ako samotné informačné technológie. Dôležitá je aj konštrukcia
a spôsob prevádzky DC – napríklad zdvojená podlaha o výške
20 cm nie je pre zefektívnenie chladenia systémom studenej
a teplej uličky veľkým prínosom.
Sťahovanie organizácie do nových priestorov.
Keď sa viacero z dôvodov na zmenu stretne u jedného zákazníka, zlepšenie vybavenia existujúceho dátového centra nemusí
stačiť. Podľa zahraničných prieskumov až 43 % stredne veľkých
[email protected]
www.avnet.sk
IBM
organizácií potrebuje vybudovať či prenajať si nové dátové
centrum v priebehu dvoch rokov. Skúsenosti IBM ukazujú,
že kombináciou rôznych spôsobov možno ušetriť až 50 % nákladov na prevádzku dátového centra. Prechod do nového dátového
centra tak môže byť dokonca investíciou, ktorá na seba zarobí.
Ale nemilá potreba sťahovania dátového centra ostáva aktuálna.
Pri sťahovaní rodiny sa možno pritrafí, že nejaká dôležitá vec
ostane zapadnutá na dne poslednej škatule. Takéto narušenie
plynulého chodu domácnosti ale spravidla nespôsobí veľké škody. Pri sťahovaní dátového centra je oveľa menší priestor
na chyby a neočakávané prekvapenia majú vážnejšie následky.
Tri hlavné úskalia sťahovania informačných technológií sú
nasledujúce:
Dodržanie časového okna povoleného výpadku aplikácií
– to môže byť 24 hodín, víkend, ale aj pár minút.
Skoordinovanie viacerých dodávateľov, aby sa zachovala
záruka na zariadenia a aby sa zjednodušil proces sťahovania
systémov.
Použitie vhodných a primeraných spôsobov zníženia rizika.
Patria k nim napríklad testovanie pred migráciou alebo dátová
migrácia „on-line”.
Za posledné roky mnohí zákazníci využili služby IBM na presťahovanie stotisícok serverov a tisícok aplikácií celosvetovo
a desiatok serverov aj na Slovensku. Prístup IBM sa opiera
o prepracované metódy a dlhoročné skúsenosti, aj o špecializované interne používané nástroje.
Sťahovanie predovšetkým nie je jedným veľkým „skokom”,
ale sledom viacerých krokov, ktoré sú prispôsobené požiadavke
dostupnosti jednotlivých aplikácií. Technicky je možné dosiahnuť
pri sťahovaní aj nepretržitú prevádzku aplikácie, ktorej databázy
sú sťahované „za behu”. Tomu ale zodpovedajú aj vyššie náklady. Preto sa pri úvodnej analýze zisťujú požiadavky zákazníka
na dostupnosť aplikácií, aby použité metódy sťahovania boli
ekonomicky odôvodnené. V rámci jednej sťahovacej akcie môže
byť pre rôzne aplikácie scenár sťahovania rôzny.
Sled viacerých krokov a koordinácia viacerých subdodávateľov
vyžaduje detailné plánovanie a dôsledný projektový manažment. Len tak je možné dodržať harmonogram a udržať náklady
sťahovania pod kontrolou. Znižuje sa aj riziko neočakávaných
požiadaviek komponentov systému alebo „kroku späť” (fall back)
vynúteného okolnosťami počas samotného sťahovania.
Úvodné zmapovanie situácie, plánovanie, príprava a testovanie
sú dôležitým príspevkom k spoľahlivému priebehu sťahovania.
K poctivej príprave patrí aj zdokumentovanie „fall back” plánov.
Logistické plánovanie zase znižuje hrozbu zničenia či straty
zariadení.
Získať detailné informácie o komponentoch informačného systému zákazníka, ale hlavne ich vzájomnom prepojení a závislosti,
väčšinou nie je jednoduché. Sú aj projekty, ktoré zahŕňajú tisícky
serverov, kde tento problém je kritický. Výskumné oddelenie
IBM preto vyvíja nástroje, ktoré pomáhajú oskenovať informačný
systém zákazníka. Vytvoria mapu IT, ktorá obsahuje zoskupenie
aplikácií, serverov a storage zariadení do navzájom závislých
skupín. Sťahovanie jednotlivých skupín možno v nástrojoch IBM
aj simulovať, a tak prispieť ku kvalitnej príprave sťahovania.
Na Slovensku dátové centrá mnohých inštitúcií „praskajú vo švíkoch”. Mnohé sú zase zastarané a nevyhovujú požiadavkám na
bezpečnosť, energetickú úspornosť a ochranu proti výpadkom.
Obavy z „prekvapení” počas sťahovania, práca cez víkend či chýbajúce skúsenosti so sťahovaním nemusia byť vďaka dodávateľom ako je IBM prekážkou. Zákazník tak získa výhodu využívania nového dátového centra a jeho prínosov pre spoľahlivú
a ekonomicky výhodnejšiu prevádzku informačných technológií.
Tomáš Lencz
GTS konzultant / IBM Slovensko, s.r.o.
Zlúčenie viacerých
serverovní alebo
viacerých dátových
centier do jedného
alebo dvoch
modernejších
dátových centier
ponúka podstatné
zníženie rizík
výpadku
informačných
technológií
a môže priniesť
aj úsporu
prevádzkových
nákladov.
www.avnet.sk
[email protected]
Avnet partner
september 2010
13
IBM
(r)Evolúcia
v dátovom centre –
nový mainframe
IBM zEnterprise
Nie je to po prvý raz, čo IBM priniesla revolúciu do sveta informačných technológií.
Koncom júla 2010 IBM ohlásila niečo, o čom mnohí užívatelia snívali, ale žiaden z výrobcov
nebol schopný im toto želanie splniť.
Nový mainframe zEnter-
rozbehu ekonomiky byť na
riadenie, postaví hneď od
a x86. Poskytovatelia IT
prise a nová systémová
čele, sa dnes obzerajú po
začiatku bariéry brániace
služieb dostávajú skutočne
architektúra umožňuje
riešeniach, ktoré pre apliká-
väčšej pružnosti, rastu
univerzálny nástroj pre
prevádzku aplikácií na
cie nestavajú bariéry, ale
výkonu, spoľahlivosti.
plnenie aj tých najnáročnej-
mainframe, systémoch
otvárajú sa im.
POWER 7 a x86 tak,
Vďaka softvéru Unified
Príklad: Ekonomický
platforma IBM zEnterpri-
Resource Manager má
ako jeden virtualizovaný
a riadiaci systém (ERP)
se ponúka otvorenú IT
užívateľ jednoduchý prístup
server. Sú prvým krokom
je pre mnohé podniky
infraštruktúru, inteligentnú
k riadeniu zdrojov v hybrid-
na ceste, ktorá smeruje
už absolútnou samozrej-
a dynamickú. Užívateľ
nom prostredí zEnterprise.
k naplneniu základných
mosťou. Stratégia vrcho-
nestojí pred hamletovskou
potrieb moderného uží-
lového manažmentu firmy
voľbou výberu platformy,
Nová technológia je
vateľa: jednoduchosť,
velí byť pripravený na rast,
ale má dvere otvorené pre
výsledkom investícií IBM
úspora nákladov, najvyššia
prípadné nové akvizície
výber tej najlepšej pre danú
do výskumu a rozvoja vo
možná bezpečnosť a zaru-
či rozšírenie portfólia pro-
aplikáciu bez toho, aby
výške viac než 1,5 miliardy
čená integrita transakcií
duktov.
postupne vytvoril chaos
USD, ako aj viac než troj-
taký typický pre súčasné
ročnej spolupráce s niekto-
distribuované systémy.
rými najväčšími klientmi po
že celý systém je riadený
a operácií s údajmi.
IT infraštruktúra, ktorá je
14
ších úloh svojich klientov.
Riešenie: Hybridná
Ekonomická kríza, ktorej
obmedzená napríklad iba
dozvuky sú dodnes vidi-
na jednu platformu, alebo
Ľudia, ktorí dnes vážne
teľné okolo nás, prinútila
je to spleť nesúrodých
rozvíjajú napríklad myš-
Vďaka tomu zákazníci
vedenia podnikov a ich
technológií, ktoré fungujú
lienku „cloud computingu“,
môžu integrovať manaž-
oddelenia informačných
v uzavretých informačných
majú pred sebou naozajst-
ment zdrojov zEnterprise
technológií prehodno-
silách a niekedy nemôžu
ný cloud, kde získavanie
ako jednotný systém
tiť stratégie v oblasti
medzi sebou komunikovať
a prideľovanie zdrojov (pro-
a rozšíriť legendárne kvality
infraštruktúry a aplikácií.
v reálnom čase a vyžadujú
visioning) pokrýva z jedné-
mainfraimu aj na pracovné
Tí, ktorí chcú z krízy vyťažiť
samostatný personál aj
ho bodu riadenia paltformu
záťaže prebiehajúce na
maximum a po opätovnom
softvérové prostriedky na
mainframe, POWER 7
vybraných IBM Power 7
Avnet partner
september 2010
celom svete.
[email protected]
www.avnet.sk
IBM
a System x blade serveroch. Zvládnutie pracovnej záťaže jednotne cez
systémy zEnterprise môže
znížiť nadobúdacie náklady
až o 40 % a náklady na
vlastníctvo až o 55 %.1
Ako príklad otvorenosti
novej architektúry zEnterprise slúži aj fakt, že
v hybridnom prostredí
zEnterprise môžu pracovať
aj špeciálne appliances,
teda niečo ako „čierne
skrinky“ navrhnuté pre
plnenie veľmi špecifických
úloh. Prvým takýmto produktom je Smart Analytics
Optimizer – nástroj na
inteligentnú optimalizáciu
analýzy informácií, akcelerátor pre analytickú pracovnú záťaž integrovaný
do nového mainframu cez
BladeCenter Extension.
Hybridnými vlastnosťami
nového systému zEnterprise a pomocou Smart Analytics Optimizer zákazníci
dokážu analyzovať údaje,
predpovedať vznikajúce
obchodné trendy, zachytiť
nové možnosti a až 10-krát
rýchlejšie reagovať na
odhalené riziká.2
Ak sa pozrieme na nový
mainframe zEnterprise
ešte bližšie, nová revolučná
architektúra nie je to jediné,
čo je nové. Samotná mainframová technológia urobila
najvýkonnejší server IBM
porovnateľnou s inými plat-
IBM zEnterprise môže byť
opäť obrovský skok vpred
a poskytuje tak náročným
formami s porovnateľným
tým správnym riešením.
– v srdci nového mainframe
zákazníkom dostatok
výkonom.
zEnterprise bije až
sily na zvládnutie aj tých
96 5.2GHz jadier a pra-
najnáročnejších úloh – a to
Ak patríte medzi tých, ktorí
stránke http://www-03.ibm.
cuje až s 3TB pamäte.
všetko na veľmi malom
očakávajú od IT infraštruk-
com/systems/z/news/
Je to teda v súčasnosti
priestore a s hmotnosťou
túry viac než len priemer,
announcement/20100722_
či máte pocit, že vaši
annc.html
Poznámky:
1
Založené na analýze IBM vykonanej v dátovom centre veľkej finančnej
spoločnosti. Rozmiestnenie konfigurácií založené na interných štúdiách IBM
sa menia na základe charakteristík pracovnej záťaže. Viď detaily na
ibm.com/systems/zenterprise/
2
Priemerné zlepšenia z 5x na 10x bolo vidieť v interných výsledkoch testov
IBM, ktoré odrážajú skutočné otázky klientov. Výsledky sa môžu líšiť podľa
užívateľov.
www.avnet.sk
[email protected]
Viac informácií nájdete na
zákazníci očakávajú,
že ich osobné údaje sú
u vás v absolútnom bezpe-
Milan Otajovič
Mainframe Platform
čí, alebo že integritu vašich
Sales Manager
operácií naozaj nič nemôže
Central and Eastern Europe
narušiť, práve mainframe
Avnet partner
IBM Slovensko, s.r.o.
september 2010
15
IBM
Vaše riešenie.
Váš zákazník.
Váš zisk.
IBM Application-Specific
Licensing
Prečo ASL?
Technológia je tu. Vaši zákazníci sú pripravení. Je správny čas.
Zákazníci rastúcim tempom vyhľadávajú kompletné SW riešenia, ktoré im umožňujú ľahko a nákladovo efektívne zabezpečovať a manažovať ich obchodné potreby. Aj napriek tomu sa dnes
veľká väčšina softvérových riešení dodáva separátne vo viacerých častiach, pričom často pochádza od viacerých dodávateľov.
Tieto skutočnosti vedú ku komplikáciám typu:
nárast nákladov ako pre SW dodávateľov, tak aj pre dodá vateľov služieb, ktoré sa premietajú do vyššej ceny pre
zákazníka
neustála potreba zabezpečovania daného SW – v správnej
verzii, podporovaného, aktualizovaného či dobre nakonfiguro vaného, schopného optimálne fungovať
technické výzvy vyvolané nevyhnutnou podporou funkciona lity od viacerých dodávateľov
zvýšený počet obchodných zmlúv kvôli jednému riešeniu
Východiskom je dodávka komplexného a kompletného riešenia
či aplikácie. ASL model vám umožňuje vkladať, zväzovať
či integrovať IBM SW a zároveň využívať jeho vlastnosti vo
vývoji, manažovaní, ako aj pri servisovaní vlastného produktu,
čím získavate:
urýchlenie dodávky na trh a redukovanie vývojových nákla dov = používajte IBM SW
zvýšenie ziskovosti = nakupujte IBM SW za fixné ceny počas
celej doby trvania kontraktu
16
Avnet partner
september 2010
expandujte = predávajte vaše riešenia kdekoľvek na svete
zakcelerujte obchodný cyklus = dodáte jedno komplexné
riešenie zviazané s IBM SW pod jedným kontraktom (eliminá cia opätovného získavania cien, podmienok)
posilnite kontrolu = ste jediným kontaktom s vaším zákazníkom
od identifikovania až po implementáciu či samotnú podporu
redukujte inštalačné a podporné náklady vašich zákazníkov
Prečo ASL s IBM softvérom?
IBM SW pre vás získa 36 % dodatočného príjmu
a 60 % zisku
neplatíte žiadne poplatky za partnerstvo s IBM
zabezpečenie príjmov z nových, ako aj obnovených licencií
možnosť využívania marketingu aj obchodnej podpory
získanie možnosti financovania pomocou IBM
využívanie technologickej expertízy a inovačných centier
v krajinách
spolupráca s firmou, ktorá v roku 2009 získala 4 914 patentov
v IT
investovanie do nových produktov, akvizícií
zmenšovanie vašich nákladov o 34 % využívaním existujú cich produktov a ich vlastností
spokojnosť partnerov s IBM spoločnosťou
Viac informácií sa dočítate na: ibm.com/partnerworld/asl-oem
[email protected]
www.avnet.sk
Cisco
Financovanie
CISCO SMB riešení
prostredníctvom
GRENKE Leasingu
V súčasnosti dochádza k neuveriteľne rýchlemu vývoju technológií,
ktoré sú v takomto tempe odsúdené čoraz častejšie k morálnej
zastaranosti. K tomuto fenoménu prispela svojou časťou aj spoločnosť CISCO ako jedna z najväčších IT firiem dnešnej doby
a dominujúci hráč na poli sieťových a komunikačných riešení.
Byť v rýchlej a bezpečnej „sieti“ dnes už nie je privilégiom,
ale nevyhnutnosťou. CISCO si to uvedomuje a s ohľadom
na veľkosť či zložitosť má riešenia tak pre veľké spoločnosti,
ako aj pre malých a stredných podnikateľov nielen pri dodávke,
ale aj pri financovaní jednotlivých riešení.
Práve v dobe, kedy obmedzené rozpočty firemných zákazníkov, opatrnosť, neochota investovať do nových IT projektov brzdia obchodné aktivity, môže byť riešením alternatívna ponuka financovania, napríklad vo forme leasingu.
Spoločnosť GRENKE Leasing ponúka riešenie pre malých
a stredných podnikateľov bez výrazného obmedzovania zákazníka. Leasingové financovanie sprístupnila segmentu SBM,
keďže financovanie obchodov je možné už od hodnoty
1 000 eur. Umožňuje tiež zahrnúť do prefinancovanej sumy
spolu s hardvérom aj softvér a súvisiace služby poskytnuté dodávateľom. Vstupná cena leasingu sa v tomto prípade
jednoducho navýši o tieto položky, ktoré sa tak stanú súčasťou
sumy pre kalkuláciu leasingových splátok. Navyše, leasingové
žiadosti sa schvaľujú už do 30 minút, nie je potrebná návšteva
zákazníka v pobočke, všetko je možné pohodlne vybaviť priamo u dodávateľa. Zákazník má teda maximálny komfort, vybaví
všetko pod jednou strechou.
GRENKE Leasing ponúka financovanie obchodov prostredníctvom produktov operatívneho, ale aj finančného leasingu.
Práve finančný leasing je v slovenských podmienkach typickým
produktom, pri ktorom sa zákazník stáva ekonomickým vlastníkom predmetu leasingu už od podpisu leasingovej zmluvy,
a môže ho preto odpisovať. Pobočky zahraničných firiem,
ale tiež progresívne slovenské firmy, majú možnosť využiť
operatívny leasing. Pri tomto produkte nie je nevyhnutné čerpať
prostriedky z kapitálových rozpočtov, keďže ide o nájom zariadení. Zákazník má pritom na konci obdobia leasingu možnosť
www.avnet.sk
[email protected]
rozhodnúť sa, či predmet odkúpi, alebo vráti GRENKE
Leasingu. Operatívny leasing je zaujímavou alternatívou
v oblasti výpočtovej techniky, kde morálne zastaranie je výrazne rýchlejšie ako pri tradičných leasingových komoditách.
Ponuka špecializovaného leasingu IT pre zákazníkov reálne
zvyšuje šance úspešného predaja. Dokazujú to skúsenosti
dodávateľov, ktorým spolupráca s GRENKE Leasing pomáha nielen prežiť krízu, ale dokonca dosahovať rast v čase
obmedzovania investícií zákazníkov do obnovy IT. Dodávatelia
pripravení ponúknuť firemnému klientovi takéto riešenie budú
mať preto nesporne náskok pred konkurenciou.
PREČO PRÁVE GRENKE LEASING?
súčasťou leasingovej zmluvy je aj softvér a súvisiace
služby
riešenie pre malých a stredných podnikateľov – obchody už od hodnoty 1 000 €
rýchlosť – výsledok schvaľovania leasingovej zmluvy
do 30 minút
žiadne návštevy pobočky – Leasing Direct – online
spracovanie leasingových žiadostí
okrem podnikateľov ideálne riešenie aj pre ďalšie
organizácie, napr. školy, mestá a obce
GRENKE Leasing patrí do nadnárodnej finančnej skupiny GRENKELEASING AG s centrálou v Nemecku a má za
sebou viac ako 30 rokov úspešného pôsobenia na európskom trhu v leasingu výpočtovej a kancelárskej techniky.
Momentálne pôsobí v 20 krajinách Európy.
Marián Hitka
konateľ, GC Leasing Slovensko, s.r.o.
Avnet partner
september 2010
17
Cisco
Video (konferencie)
ako strategický nástroj komunikácie
Video mení všetko! Ak sa pozrieme na vývoj komunikácie v biznise, prvé, čo nás napadne,
je telefón, nasledujú textové a e-mailové správy, hlasové odkazy, krátke textové správy
a videokonferencie. S postupnou migráciou firiem na konvergované IP siete sme zaznamenali
čoraz užšiu integráciu hlasových, webových a video konferenčných služieb, video streaming-u
a služieb instant messaging-u.
Vizuálny networking
Jednoducho povedané, vizuálny networking je kombinácia
digitálneho videa a Web 2.0 technológií sociálnych sietí.
Obsahuje aj tradičné video aplikácie ako sú videokonferencie
a video streaming. Prečo je vizuálny networking dôležitý?
Z obchodného hľadiska totiž kombinácia Web 2.0 technológií
a IP videa znamená, že obchodné tímy budú schopné interaktívne komunikovať a spolupracovať oveľa bohatšími
formami bez geografických obmedzení. Požiadavka fyzickej prítomnosti tak úplne stráca význam. To, že dochádza
k postupnej adopcii týchto myšlienok nám môžu potvrdiť
internetové video trendy. V roku 2005 bolo prostredníctvom
18
Avnet partner
september 2010
internetu ponúknutých zhruba 9 miliárd video streamov, o rok
neskôr sa toto číslo vyšplhalo už na 31 miliárd. V jedinom
mesiaci v roku 2007 predstavoval počet video streamov
10 miliárd, t. j. viac, ako za celý rok 2005. V internej sieti
spoločnosti Cisco video predstavuje viac než 60 percent prevádzky. Aby sme boli schopní merať a predikovať dopady rastúcej prevádzky sietí a teda aj videa, spoločnosť Cisco vydáva
každoročne správu – Visual Networking Index (VNI)1. Aktuálne
predikcie pritom hovoria o zhruba štvornásobnom náraste IP
1
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/
white_paper_c11-481360_ns827_Networking_Solutions_White_Paper.html
[email protected]
www.avnet.sk
Cisco
prevádzky medzi rokmi 2009 a 2014, dosahujúc tak hranicu
64 exabajtov za mesiac v roku 2014. Do roku 2014 budú
rôzne formy video komunikácie (TV, VoD, internetové video
a P2P) predstavovať viac ako 90 percent globálnej spotrebiteľskej prevádzky. Podľa odhadov spoločnosti Cisco teda
dôjde medzi rokmi 2009 až 2014 k štvornásobnému nárastu
prevádzky, čo bude zapríčinené najmä vizuálnym networkingom – videom vo všetkých podobách.
Video prevádzka rastie naprieč všetkými segmentami a zďaleka nie je doménou len podnikov a firiem. V Kanade existuje dedikovaná IP sieť pre potreby Telemedicíny – Ontario
Telemedicine Network (OTN), spájajúca takmer 400 nemocníc. Ročne táto sieť prenesie viac ako 32 000 medicínskych
video konzultácií.
Zásadným spôsobom však formujú požiadavky na firemné
pracovné nástroje zamestnanci, ktorí sú vlastne mimo pracovných hodín spotrebiteľmi. Spolupráca v dnešnom svete,
ktorá využíva hlas, video a webové nástroje naprieč čoraz
bohatším portfóliom mobilných komunikačných platforiem je
hnaná dopredu primárne užívateľmi – spotrebiteľmi. Generácia ľudí, ktorá vyrástla v prítomnosti týchto nástrojov, ako napr.
IM, SMS, Skype, YouTube či Facebook si preto pýta podobné
nástroje aj od svojho zamestnávateľa. Hovoríme teda o vstupe
aplikácií do firiem, ktorý je katalyzovaný nárokmi spotrebiteľov
a video nie je žiadnou výnimkou. Veď asi len ťažko si viete
predstaviť, že večer z domu sa môžete bežne vidieť s vašou
rodinou z Ameriky, ale cez deň v práci nemáte možnosť sa
virtuálne stretnúť s ľuďmi, ktorí sú pre vás dôležití. Podobná
situácia nastala aj v spoločnosti Cisco v roku 2001, keď došlo
medzi samotnými zamestnancami k masívnemu rozšíreniu
používania komerčných IM nástrojov, najmä za účelom rýchlej
komunikácie a skrátenia času na rozhodovanie. Spotrebitelia jednoducho predbehli IT oddelenie. Bohužiaľ, využívanie
komerčných IM nástrojov bolo v rozpore s bezpečnostnou
politikou a bolo zakázané. Vzniknutý tlak sa však pretavil
do absolútnej priority IT oddelenia, aby sa vo firme zaviedol
uzavretý bezpečný interný IM systém. Na konci sú teda obe
strany spokojné, IT oddelenie má kontrolu a pracovníci svoje
nástroje.
Virtuálna Margaret
Pracovné prostredie sa mení. Podľa štúdie spoločnosti
Manpower z júna 2006 by až 80 percent zamestnancov
uprednostnilo možnosť pracovať z domu pred dochádzaním
do práce. Pritom ich produktivita v podmienkach domova,
pokiaľ budú vyzbrojení dostatočnými technickými prostriedkami, môže byť minimálne taká dobrá, ako pri tradičnej forme.
Zamestnanci si takúto výhodu práce z domu nesmierne cenia
a platia za ňu zvýšenou lojalitou voči zamestnávateľovi. Pracovisko sa tak stane nielen konceptom času, ale aj priestoru.
Aj spoločnosti sa od 90. rokov snažia racionalizovať pracovisko. Vzniklo to, čo dnes poznáme tradične ako open-space,
alebo tzv. zdieľaný hoteling-space, kde žiadny stôl ani stolička
nikomu nepatrí. Namiesto toho prídete ráno na miesto plné
identických pracovných buniek, z ktorých si jednu vyberiete.
Redukcia prenajímaného priestoru v kanceláriách bude možno
jednou z ďalších metód úspor nákladov budúcnosti. Ak k tomu
dôjde a veľká časť zamestnancov začne pracovať z domu alebo z iných miest, potreba video spolupráce masívne vzrastie.
Bude totiž nemysliteľné, aby jediným real-time komunikačným
nástrojom zostal prenos hlasu – telefón alebo telekonferencia.
www.avnet.sk
[email protected]
Margaret Hooshmand pracuje ako asistentka pre Cisco už
niekoľko rokov. Z rodinných dôvodov sa presťahovala zo San
José v štáte California do Dallasu v štáte Texas. Práca asistentky za normálnych okolností vyžaduje byť dostupný a stretávať sa s ľuďmi. So svojím šéfom sa však dohodli na malom
experimente a vznikla virtuálna Margaret2. Margaret sedí
doma v inom štáte a namiesto chodenia do práce si každý deň
sadne za video systém Telepresence, prostredníctvom ktorého
si plní všetky svoje povinnosti rovnako dobre, ako keby fyzicky
sedela v San José.
Ako sama hovorí, prechod bol relatívne jednoduchý a jediné,
čo jej pripomína, že je doma, sú hodiny na stene ukazujúce
iný čas ako je v San José. Tiež dodáva: „Každé ráno, keď sa
pripájam s mojím Telepresence systémom, tak sa sama seba
pýtam, či je to vôbec možné.“
Margaret pracuje prostredníctvom Telepresence z domu
Systém, ktorý to všetko umožnil, sa volá Telepresence (voľne
preložiteľné ako tele-prítomnosť), kombinácia sofistikovaných
komprimačných algoritmov videa, vysokokvalitných 65” obrazoviek, kamier a audio reťazca.
Virtuálna realita začína
Použitím rôznych „trikov“ ako sú okrúhly stôl ukončený veľkými obrazovkami a pokračujúci na „druhej strane“, vysokokvalitnými smerovými mikrofónmi a zhodnom osvetlení miestností
má človek pocit, že oproti nemu skutočne sedí človek za
jedným stolom. O pár minút už úplne zabúda, že sa rozpráva
s človekom na inom konci sveta. Všetko vidíme v životnej
veľkosti, prenesený je každý jeden pohyb: od mimických svalov až po pohyb sekundovky na hodinkách človeka na druhej
strane.
Väčšina Telepresence systémov pracuje v plnom HD (high
definition) rozlíšení 1920 x 1080 pixelov. Pri takomto vysokom
rozlíšení je potrebné použiť najvýkonnejšie, dnes už dostupné komprimačné algoritmy, ako napríklad H.264 (mpeg-4,
part10). Telepresence systémy zvyknú mať od jednej do troch
obrazoviek. Jedno obrazovkové systémy majú menšie nároky
na prenosové pásmo (cca 4 Mbps), na okolité podmienky
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps7060/ps8329/ps8330/ps7073/prod_case_
study0900aecd8054c81b_ps8333_Products_Case_Study.html
2
Avnet partner
september 2010
19
Cisco
Virtuálna realita začína
a rozmery miestnosti, v ktorej sú umiestnené. Sú preto o niečo
viac flexibilnejšie a je možné ich umiestniť do bežnej kancelárie. Troj obrazovkové systémy zase majú spravidla náročnejšie požiadavky na miestnosť. Tá býva dedikovaná, špeciálne
ozvučená a nasvietená. Prenosové nároky troj obrazovkových systémov sú 12-15 Mbps. K Telepresence systémom je
zväčša možné pripojiť aj externé zdroje – obrazový a zvukový
výstup z PC, aby bolo možné zdieľať s ľuďmi na druhej strane
nejaký dokument. Rovnako je možné pripojiť ďalšiu kameru na
strop, ktorá môže snímať dokumenty a objekty položené
na stole.
Takéto vysokokvalitné zostavy umožňujú ponúkať služby,
aké ste videli možno v sci-fi filmoch. S dnešnou technológiou
je možné ponúkať napríklad konzultácie na diaľku. Bankové
pobočky teraz môžu mať u seba doslova na počkanie pomoc
špecialistov z centrály. Nielen to, použitím zopár prídavných
komponentov sa môžete dať na diaľku medicínsky vyšetriť
– telepresence sa mení na healthpresence.
Čo na to príroda?
Spoločnosť Cisco má k dnešnému dňu nasadených vyše 800
Telepresence miestností pokrývajúc tak 220 významných
miest vo vyše 50 krajinách sveta. Za posledný meraný kvartál
roku 2010 sa virtuálne uskutočnilo vyše 9000 mítingov. Telepresence systémy sa spravidla tešia ďaleko väčšiemu záujmu
ako tradičné video konferencie. Nie je preto divu, že využitie
Telepresence miestností podľa internej Cisco štatistiky dosahuje skoro 60 percent, čo pomohlo k dnešnému dňu vyhnúť
sa 137 000-krát cestovaniu. Ušetrené náklady na cestovnom
sa pritom odhadujú na vyše 500 miliónov amerických dolárov.
Okrem finančných úspor však šetríme aj prírodu. Konkrétne,
20
Avnet partner
september 2010
Cisco HealthPresence – vyšetrenie na diaľku
využitie Telepresence „odľahčilo“ našu planétu od 296 000 ton
skleníkových plynov.
Záver
IP Video je jedným z kľúčových nástrojov budúcnosti, ovplyvňujúce dva zásadné aspekty komunikácie, a to jej rýchlosť
a geografický dosah. Tak ako sa e-mail stal v 90. rokoch jednou zo základných požadovaných funcionalít, tak sa video stane jednou zo základných komunikačných foriem tejto dekády.
Je všeobecné známe, že človek si viac zapamätá to, čo videl
aj počul v porovnaní s tým, čo len počul, preto má obrazová informácia veľký význam. Aj pri samotnej každodennej
komunikácii a stretnutiach ľudí vnímame obrovskú časť
prostredníctvom obrazu. Jeden zo známych antropológov
Ray Birdwhistell odhaduje, že až 65 percent komunikácie sa
prenáša rečou tela a výrazmi ľudskej tváre. Ak teda chceme
zachovať vernosť živých stretnutí, musia naše komunikačné
systémy dokonale prenášať najmenší detail našej tváre, malé
pousmiatie, ale aj varovné zmraštenie čela.
Na záver jednoduchá otázka, v súčasnosti celkom relevantná.
Keby som vám zdvojnásobil množstvo práce, ktorú máte vykonať a dal som vám len polovicu zdrojov, čo máte dnes,
čo by ste spravili?
Zrejme by nepomohlo pracovať dvakrát viac, museli by sme
nájsť spôsoby, ako pracovať inak. Video je práve jedným zo
zásadných spôsobov, ako budeme v blízkej budúcnosti pracovať inak.
Peter Sakala
System Engineer
Cisco Slovensko
[email protected]
www.avnet.sk
Oracle
Predstavujeme Oracle riešenia našich partnerov
Jednoduchá a rýchla konsolidácia údajov – správne informácie
pre správne rozhodnutia
Analytické nástroje na podporu rozhodovania na báze Business Intelligence
umožňujú získavať prehľadné informácie na jeden klik v štandardných reportoch
ako sú napríklad pohľadávky, finančné plánovanie, obchod a zákazníci... Podporujú integráciu dát z rôznorodých systémov do jednotného prostredia, analýzu informácií pre lepšie rozhodovanie, prístup vždy k aktuálnym aj historickým prehľadom.
Využívanie Business Intelligence v posledných rokoch rastie
vo všetkých odvetviach bez ohľadu na veľkosť organizácie.
Neustále rastúce množstvo dát a informácií uložených v rôznorodých aplikáciách a systémoch, s ktorými musí manažment
pracovať a na základe ktorých musí prijímať kľúčové rozhodnutia, zvyšuje potrebu efektívneho sledovania a vyhodnocovania
relevantných informácií v reálnom čase. Malé a stredne veľké
organizácie zavádzajú Business Intelligence, aby dosiahli
väčšiu účinnosť predaja a poskytovania služieb zákazníkom,
lepšie riadenia finančnej výkonnosti, optimalizácie dodávateľských reťazcov a identifikácie príležitostí k rastu.
Koncový užívateľ
Riešenie SPIN2 Business Intelligence s atraktívnou cenou
pre malé a stredné podniky
Kompletné riešenie v jednom balíku zahŕňa integrované
dashboards, východiskovú dátovú základňu pre tvorbu
ad hoc dopytov a analýz
Postavené na vyspelej technologickej platforme, takže
upgrade s rastom podniku nie je žiaden problém
Riešenie SPIN2 BI je vybudované na platforme Oracle BI a bolo
vyvinuté s ohľadom na sebestačnosť podnikových používateľov.
Interaktívne panely sa vytvárajú prostredníctvom jednoduchého webového rozhrania, kde používateľ ukladá jednotlivé
prvky myšou na kanvas. Ad hoc dotazy a analýzy sa zostavujú
výberom položiek zo zjednodušeného logického modelu dát.
Jednoduché ovládanie znižuje závislosť bežných používateľov
na oddelení IT pri práci so zostavami a analýzami.
Výhody riešenia
100 % webové rozhranie, bez inštalácie na užívateľskom PC
Ľahké a intuitívne ovládanie
Samoobslužný prístup k informáciám – Business Intelligence
pre každého
Vysoký výkon vďaka Intelligent Cache Managementu
Plne lokalizované do slovenského jazyka
Prepojiteľnosť na rôzne dátové zdroje
Jednoduchá a rýchla konsolidácia informácií
Väčšina spoločností už prevádzkuje riešenie pre konsolidáciu
dát (DWH, ODS, MDM,...), ale skonsolidovať všetky zdroje dát
v rámci organizácie je takmer nemožné. Vždy sa objaví nový
zdroj dát vo forme MS Excel, MS Access alebo nová aplikácia.
Integrovať nový dátový zdroj do konsolidovaného riešenia je
zvyčajne náročné na prácnosť. Predstavte si bežnú požiadavku
„business“ používateľa na porovnanie dát na základe rôznych
časových období (rok, mesiac, deň, včera,...) voči plánu.
Ako vyriešiť takúto úlohu, kde časť dát je uložená v dátovom
sklade, posledný mesiac v ERP systéme a plán väčšinou
v exceli? Ako umožniť koncovým používateľom jednoducho
porovnávať dáta bez podpory IT? So SPIN2 BI vám pomôžeme
nájsť rýchle riešenie nielen pre túto úlohu.
Zdroj: časopis ONE / vydanie 11
Oblasť riešenia
Rýchly a efektívny prehľad o firemných informáciách
Odstránenie ručného zberu rôznorodých dát vo viacerých
systémoch
Konsolidácia dát a informácií do zrozumiteľného výstupu
Zjednotenie sledovaných ukazovateľov a výstupov
vo všetkých útvaroch
Analýza a vyhodnotenie dát podľa špecifických požiadaviek
www.avnet.sk
[email protected]
Avnet partner
september 2010
21
Oracle
Oracle uvádza Oracle Business Intelligence 11g
Prieskumy analytických spoločností ukazujú, že Business Intelligence stále patrí
medzi top priority IT manažérov a výkonných orgánov. V dnešnom prostredí
stále silnejúcej konkurencie to nie je žiadne prekvapenie. Druhou stránkou rastúcich
požiadaviek na riešenia Business Intelligence je stále sa rozvíjajúca technológia.
Dôkazom toho je aj uvedenie novej verzie Oracle Business Intelligence 11g v júli
tohto roku.
Oracle Business Intelligence 11g poskytuje široký rozsah BI
funkcionality postavenej na jednotnej infraštruktúre. Súčasťou
platformy sú interaktívne panely, ad-hoc analýzy, zasielanie upozornení a výstrah, nástroje pre tvorbu podnikových
a finančných zostáv, OLAP analýzy a prezentácia výsledkov,
prostredie pre Scorecards a Strategy Management, možnosť
vyvolania biznis procesu priamo z prostredia web prehliadača,
nástroje na prehľadávanie a spoluprácu, prístup z mobilných
zariadení, integrácia s balíkom MS Office a nástroje pre správu prostredia.
Infraštruktúra, ktorá podporuje širokú škálu BI funkcionality,
je postavená na jednotnom informačnom modeli, ktorý
22
Avnet partner
september 2010
zjednocuje metadáta pre všetky koncové nástroje. Táto jednotná metadátová vrstva zabezpečuje konzistentnú prezentáciu informácií a zároveň znižuje náklady na vlastnenie.
Platforma Oracle BI 11g je otvorená voči existujúcej infraštruktúre nasledovnými spôsobmi:
Podpora rôznych dátových zdrojov – nezáleží, kde a v akom
formáte sú uložené dáta, Oracle BI sa vie pripojiť k ľubovoľnému zdroju či je to relačná databáza, multidimenzionálny zdroj alebo rôzne typy súborov. Celé prostredie
spĺňa podmienku „one reporting platform“, čo znamená,
[email protected]
www.avnet.sk
Oracle
že v rámci jedného systému sú prezentované analýzy,
zostavy a iné výstupy z rôznych zdrojov organizácie.
BI platformu je možné začleniť do existujúceho prostredia
s možnosťou využitia a integrovania s už existujúcimi tech nológiami.
Užívateľské prostredie ostáva naďalej integrované v jednej
obrazovke, zlepšili sa niektoré komponenty pre prezentáciu
informácií s cieľom zjednodušiť a spríjemniť prácu koncových
používateľov. A aké hlavné zmeny a nové črty prináša Oracle
Business Intelligence 11g so sebou?
1.Nová vizualizácia
Domovská stránka používateľov je orientovaná na úlohy.
Používateľ si po prihlásení do systému zvolí prehliadanie
predpripravených komponentov alebo vytvorenie nového BI
výstupu. Pri prehliadaní komponentov môže používateľ využiť
novú funkcionalitu Search pre prehľadávanie web katalógu.
V oblasti Create sa iniciuje vytvorenie jedného z nasledujúcich
typov BI výstupov: analýzy, dashboardy, zostavy, udalosti,
akcie alebo nový objekt v rámci scorecard systému. Pri definovaní nových analýz sa používateľ môže stretnúť s novým
typom objektu: hierarchický stĺpec, ktorý označuje dáta usporiadané v hierarchickej štruktúre. Podporovaná je hierarchia
typu tzv. „level based“ alebo „parent-child“ vzťah.
feed) do jednej dátovej štruktúry XML, ktorá je vstupom pre
formátovanie. Formát je definovaný v novom layout WYSIWIG
editore integrovanom priamo do web prehliadača, takže používateľ si nemusí inštalovať plug-in do office aplikácie.
3.Definovanie akcií
Akcia je definovaná dvoma spôsobmi: buď ako navigácia na
príbuzný obsah, alebo vyvolanie funkcie či procesu v externom systéme. Akcie môžu byť následne zahrnuté v rámci
definície analýzy, dashboardovej stránky, agenta, scorecard
cieľa, scorecard iniciatívy alebo KPI. Koncoví používatelia
môžu priamo v analytickom prostredí naštartovať akciu ako
dôsledok získania znalostí pri analýze dát alebo prehliadaní
dashboardov.
4.Scorecards and Strategy Management
Oracle Scorecards and Strategy Management rozširuje funkcionalitu BI EE platformy o možnosť definovať a komunikovať
strategické ciele organizácie. Tento systém môže byť využitý
pre definovanie, zobrazenie a sledovanie vývoja strategických
cieľov a kľúčových ukazovateľov. Zároveň slúži aj na monitorovanie úloh a projektov, ktorých splnenie je nutné na dosiahnutie stanovených cieľov.
Vo verzii 11g tiež možno definovať KPI (kľúčové ukazovatele
výkonnosti) na prezentáciu biznis metrík, ktoré sa využívajú
na sledovanie a vyhodnotenie výkonnosti iniciatív a plnenia
cieľov, ktoré tvoria stratégiu organizácie.
Oracle BI Dashboard s novými vizuálnymi komponentami
Novým typom pohľadu na dáta je mapa, ktorá zjednodušuje
integráciu na mapové systémy. Prostredníctvom geografického kontextu môžu používatelia odhaliť trendy a transakcie
v rámci regiónu, ktoré nemusia byť zrejmé z pohľadu vo forme
tabuľky alebo grafu. Napríklad, mapa môže farebne zobraziť
predaj alebo plnenie plánu v jednotlivých mestách.
2.Integrovaný editor zostáv pre BI Publisher
Prácu pri vytváraní novej zostavy v BI Publisheri zjednodušia
dvaja noví pomocníci: Data Model Editor a Layout Editor. Data
Model Editor umožňuje kombinovať v grafickom rozhraní dáta
z rôznych zdrojov (SQL dopyt, excel súbor, web služba, HTTP
www.avnet.sk
[email protected]
Oracle Scorecards and Strategy Management System
Medzi novinky môžeme zaradiť aj integráciu s Oracle
Enterprise Managerom, čím administrátori získavajú jednotné
prostredie pre správu všetkých systémov organizácie. Táto
črta umožňuje administrátorom rýchlo konfigurovať, testovať,
nasadzovať, monitorovať a inštalovať opravy BI platformy.
Týmto spôsobom je zabezpečená nepretržitá dostupnosť,
vysoká bezpečnosť a škálovateľnosť prostredia.
Gabriela Hečková
Oracle Slovensko s.r.o.
Avnet partner
september 2010
23
Enterprise
Linux Support
From $119
Per server/per year*
Unbreakable Linux
oracle.com/sk
alebo 0800 00 4992
*Terms, conditions and restrictions apply. $119 price solely includes access to Linux binaries and updates.
24x7 global support starts at $499 per year/per server.
Copyright © 2008, Oracle. All rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates.
Other names may be trademarks of their respective owners. The Tux design is copyrighted work of Larry Ewing.
REMARKETER
Neuspokojte sa s priemerom,
keď môžete mať to najlepšie.
Čím sa líšia inteligentné riešenia roku 2010 od svojich
predchodcov? Hlavne tým, že špičkové technológie, na
ktorých sú postavené, sú dostupné čoraz širšiemu publiku.
Nároky na spoľahlivosť, výkonnosť a bezpečnosť riešení sa
kontinuálne zvyšujú.
Žijeme v dobe, keď sa vo všetkých pracovných procesoch stáva čoraz
významnejším faktorom dôveryhodnosť. Sme ľudia a máme radi emócie. Avšak rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú efektívnosť firmy a určujú jej
profitabilitu a konkurencieschopnosť, by mali byť racionálne.
Preto je dobré, keď sa môžete spoľahnúť na partnera s vysokou
kredibilitou.
Preto je logické vybrať si produkty, ktoré úspešne fungujú
v tisíckach firiem na celom svete.
Preto je efektívne neexperimentovať a neplytvať časom
a peniazmi zákazníkov.
Byť Remarketerom Oracle znamená
zarábať na tom, čo naozaj funguje.
Príležitosť pre nový biznis
Oracle produkty znamenajú pre vás a vašich
zákazníkov prístup k tomu najlepšiemu, čo trh
dnes ponúka
Rast profitability
Formou jednoduchého predajného modelu
globálne osvedčených produktov Oracle
Biznis podpora
Autorizovaní distribútori vám radi a okamžite
poskytnú podporu a informácie k produktom
a predaju
Autorizovaný distribútor pre Slovensko
www.avnet.sk
Tel: +421 915 776 548
[email protected]
Viac informácií: www.remarketer.sk
Hewlett-Packard
HP BladeSystem Matrix
HP BladeSystem Matrix je konvergovaná infraštruktúra, ktorá pozostáva zo skupiny serverov, storage systémov, virtuálnych sietí, riadenia napájania a chladenia, pričom tieto skupiny (pools) môžu byť
dodávané v stavebných blokoch až veľkosti celých rackov.
Serverové riešenie je
postavené na serveroch
HP ProLiant BladeSystem
Storage riešenie je odporúčané postaviť na diskových poliach triedy EVA
Virtualizácia IO je riešená overenou technológiou
VirtualConnect Flex10
a Virtual Connect FC
O riadenie napájania
a chladenia sa starajú HP
management nástroje
z portfólia Insight Control
Všetko sú to známe
26
Avnet partner
komponenty z HP portfólia.
Nad spomínaným hardvérom bežia softvérové
nadstavby, z ktorých asi
najdôležitejší je Matrix
Orchestration Environment.
Toto prostredie výrazne
zjednodušuje nasadzovanie infraštruktúry a efektívne udržiavanie jej chodu.
Matrix Orchestration
Environment rieši 4
základné činnosti spojené
s nasadzovaním
infraštruktúry.
september 2010
Design – návrh alebo
dizajn infraštruktúry je
v systéme Matrix možné
robiť v grafickom prostredí,
kde sa definujú požiadavky
na fyzické servery, virtuálne
servery, storage a networking spolu s definovanými
prepojeniami medzi jednotlivými komponentmi.
Tieto návrhy je možné ukladať ako Templates.
Templates je možné jednak
vyrábať od nuly, alebo je
možné použiť existujúce
templates, ktoré už sú
[email protected]
vyrobené v spolupráci
s dodávateľmi aplikácií ako
napríklad Weblogic, Oracle
RAC, niektoré moduly SAP
a pod. Tieto predpripravené templates sú verejne
dostupné na internete.
Optimize – optimalizáciu
infraštruktúry z hľadiska
energetickej náročnosti
pomáhajú robiť nástroje
ako Dynamic Power Saver
a dbajú na to, aby bolo
zapnutých iba toľko napájacích zdrojov, ktoré sú
www.avnet.sk
Hewlett-Packard
Prosivion – v momente, ako je Template dostupný, je jeho implementácia
záležitosťou „stlačenia jedného tlačidla“.
V porovnaní s klasickou implementáciou, ktorá trvá rádovo týždne,
je možné pomocou Matrix túto dobu skrátiť na desiatky minút.
Príklad:
inštalácia multi-tier aplikácie pozostávajúcej z:
troch windows virtuálnych serverov bežiacich Weblogic
troch linux serverov bežiacich Oracle RAC
zdieľaného diskového priestoru pre nody Oracle RAC
prepojení na public sieť
vytvorení privátnej siete pre RAC nody
trvala u jedného zákazníka v klasickom ponímaní 33 dní.
Po nasadení systému Matrix sa implementácia rovnakého systému skrátila
na 108 minút.
Týchto 108 minút bolo „minutých“ nasledovne:
5 minút na inicializáciu provisioningu v prostredí Matrix
5 minút na schválenie požiadavky v prostredí Matrix
38 minút na reálny provisioning infraštruktúry
60 minút na inštaláciu a konfiguráciu aplikácií
Zo 108 minút bolo na prípravu a „administráciu“ použitých iba 10 minút.
potrebné na redundantný
beh serverov.
Integrovaný Capacity Advisor monitoruje procesory,
pamäť, network, utilizáciu storage a napájania
každých 5 minút.
Vstavané migračné nástroje umožňujú migrácie
medzi fyzickým a virtuálnym prostredím všetkými
smermi, samozrejmosťou
je aj podpora online migrácie na vybraných virtualizačných platformách.
V spolupráci s nástrojmi
Thermal Logic dokáže
systém migrovať servery na základe utilizácie
hostov tak, aby bežala
celá infraštruktúra na čo
najmenšom počte fyzických
serverov bez dopadu na
výkon aplikácie.
výpadku fyzického servera
jeho opätovné naštartovanie za niekoľko minút na
spare serveri.
Vzhľadom na to, že toto
prostredie typicky pozostáva z väčšieho počtu rovnakých / podobných modelov
serverov, tak je možné
veľmi jednoducho vytvoriť
„pool“ spare serverov, pričom na celkový počet spare serverov sa nevyžaduje
failover model 1:1, tým
pádom počet spare serverov môže byť oveľa menší
ako počet produkčných
serverov pri porovnateľnej
úrovni zabezpečenia.
BladeSystem Matrix je
pripravený na disaster recovery v kombinácii s Continuous Access pre storage
systémy triedy EVA.
Jozef Púry
ISS PreSales Consultant
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.
Protect – ochrana. Celé
prostredie je postavené na
platforme HP BladeSystem
– čiže redundancia napájacích zdrojov, ventilátorov,
manažovacích modulov,
sieťových komponentov
a SAN komponentov sú
zabezpečené na fyzickej
úrovni zdvojením komponentov. Na úrovni serverov
je tu aplikovaný server
failover, ktorý je postavený
na technológii Virtual Connect a umožňuje v prípade
www.avnet.sk
[email protected]
Avnet partner
september 2010
27
Hewlett-Packard
Blejdový server
HP Integrity BL860c i2
Cenovo efektívna konvergovaná
infraštruktúra pre nepretržitú prevádzku
Nedávno sme sa stali svedkami uvedenia
na trh novej rodiny serverov HP Integrity.
Vývojári týchto systémov stáli pred úlohou
popasovať sa s neporiadkom v dátových
centrách, ktorý privádza procesy k bodu zlomu a ktorý je výsledkom systému, ako bola
IT infraštruktúra navrhovaná desiatky rokov.
Spoločnosti nakupovali a nasadzovali systémy podporujúce
špecifické aplikácie a záťaže podľa aktuálnych potrieb, tieto
systémy boli postupne vzájomne poprepájané a vyžiadalo si to
rôzne tímy, nástroje a procesy pre ich správu. Tieto monolitické,
fixne zakáblované, neefektívne využité systémy a komplexné
procesy vyžadujú nadbytočnú pracovnú silu na ich správu a nie
je možné ich ideálne škálovať. Toto zvýšilo komplexitu, ktorá
obratom znižuje pružnosť, potenciál modernizácie a dostupnosť.
IT budúcnosti budú postavené na konvergovanej infraštruktúre,
ktorá prináša riešenie týchto problémov spolu s konsolidáciou,
modernizáciou, zdieľanými službami a dostupnosťou zjednodušením a automatizovaním celého prostredia od základu.
Konvergovaná infraštruktúra spočíva na spoločnej modulárnej
infraštruktúre založenej na blejdovom dizajne, ktorý je
rozumnou cestou pre podporu všetkých virtuálnych aplikácií,
spoločnej sieťovej infraštruktúre poskytujúcej jednoduchú
a pružnú cestu ako pripojiť systém do ktorejkoľvek siete počas
prevádzky, úplnom ovládaní celého prostredia a automatizácii
operácií pre zvýšenie produktivity a efektivity vyťaženia zdrojov
a v neposlednom rade v komplexnom manažmente napájania
a chladenia pre kontrolu efektivity spotreby energie v reálnom
čase pre akúkoľvek záťaž.
Výsledkom kombinácie inovácií, vzťahov s partnermi a skúseností je prvá konvergovaná infraštruktúra pre kritické podnikové
aplikácie, ktorú HP prináša, čím posilňuje poprednú blejdovú
platformu o servery pre HP-UX 11i v3. Unifikovaná blejdová
architektúra od x86 po Superdome zjednodušuje prostredie
konsolidáciou kritických podnikových aplikácií na veľmi pružnú,
28
Avnet partner
september 2010
modulárnu blejdovú platformu. Naviac, architektúra zahŕňa
„FlexFabric“ – virtualizovanú sieťovú infraštruktúru so
schopnosťou vyhovieť akejkoľvek záťaži pomocou rapídnej
škálovateľnosti. Prináša to vždy dostupnú pružnosť s viac ako
100 inováciami pre podporu kontinuálnej prevádzky a pomocou
manažmentu „matrix operating enviroment“ schopnosť okamžite
sa prispôsobiť dynamickým požiadavkám.
V tomto čísle časopisu Avnet partner sa bližšie zoznámime so
serverom HP Integrity BL860c i2, prispôsobivým a rozšíriteľným
dvojsoketovým blejdovým serverom, ktorý je ideálny ako pre
aplikačné, tak aj pre transakčné vyťaženie. Tento server ponúka
unikátnu HP Blade Link technológiu pre spojenie viacerých
blejdových serverov a vytvára dvoj-, štvor- a osemsoketové systémy, čím poskytuje väčšiu škálovateľnosť a flexibilitu. V spojení
s technológiou „HP Virtual Connect Flex-10“ ponúka zvýšenú
škálovateľnosť a flexibilitu sieťových prvkov spolu s dvadsaťnásobným zvýšením priepustnosti. S použitím vlastnosti jednorazového zakáblovania môžu administrátori ovládať všetky zmeny
zapojení virtuálne spolu s výraznou redukciou fyzickej kabeláže. Navyše, nové HP Integrity servery ponúkajú dvojnásobok
výkonu na polovičnej ploche dátového centra spolu so zabudovanou pružnosťou a nižšou spotrebou energie. Je samozrejmosťou, že môžete kombinovať HP Integrity, HP ProLiant a HP
StorageWorks blejdy v rámci jedného blejdového šasi, čo vám
ponúka variabilitu podľa vašich aktuálnych požiadaviek.
Kľúčové vlastnosti a výhody
Integrity BL860c i2 server vám umožňuje škálovať tak v rámci
jedného blejdu spájaním viacerých bladov do jedného robustného systému, ako aj pridávaním ďalších samostatných serverov,
čo ponúka možnosť konsolidácie všetkých článkov kritických
aplikácií na spoločnú platformu s jednoduchým spoločným
manažmentom.
Server BL860c i2 ponúka:
dva Intel® Itanium® procesory série 9300, poskytujúce
dokopy osem jadier procesorového výkonu
[email protected]
www.avnet.sk
Hewlett-Packard
BL860c i2
Processor
Processors/Cores
BL870c i2
BL890c i2
Intel Itanium processor 9300 series (quad-core and dual-core*)
®
Up to 2 Processors/8 cores
Up to 2 Processors/4 cores*
Chipset
®
Up to 4 Processors/16 cores
Up to 8 Processors/32 cores
Intel Boxboro Chipset (I/O Hub)
Memory
Industry Std. DDR3 technology
24 DIMM Sockets
192 GB max (with 24 x 8 GB)
48 DIMM Sockets
384 GB max (with 48 x 8 GB)
96 DIMM Sockets
768 GB max (with 96 x 8 GB)
Internal Storage
2 Hot-Plug SFF SAS HDDs
HW RAID 0/1 controller (standard)
4 Hot-Plug SFF SAS HDDs
HW RAID 0/1 controller (standard)
8 Hot-Plug SFF SAS HDDs
HW RAID 0/1 controller (standard)
Networking (integrated)
4 x 10 GbE (Flex-10) NICs
8 x 10 GbE (Flex-10) NICs
16 x 10 GbE (Flex-10) NICs
Mezzanine Slots
3 PCIe slots
6 PCIe slots
12 PCIe slots
Management
Density
Integrity Integrated-Lights Out 3 (iLO 3 ) Advanced Pack (standard)
8 server blades in c7000
4 server blades in c3000
Warranty
2 server blades in c7000
1 server blade in c3000
3 Year (Next Business Day, 9x5)
24 pamäťových slotov pre kapacitu až 192 GB DDR3
operačnej pamäte
dva hot-plug small form factor SAS pevné disky
štyri 10-GbE (Flex-10) sieťové rozhrania
dvojnásobne zvýšený výkon I/O s podporou PCIe 2.0
novej generácie
Blade Link umožňujúci lineárnu škálovateľnost všetkých
parametrov
Vždy prístupná pružnosť
Prvky pružnosti a dostupnosti zabudované v koncepte serveru
BL860c i2 zabezpečujú kontinuitu prevádzky bez prerušenia
spolu s výrazným nárastom výkonnosti.
Kľúčové vlastnosti pružnosti zahŕňajú:
„Double-chip spare“ poskytujúci 17x vyššiu spoľahlivosť
ako „single-chip spare“,
Intel Itanium procesor série 9300 poskytujúci dvojnásobnú
spoľahlivosť oproti štandardným procesorom pomocou
vybavenia, ako je napríklad „Cache Safe Technology“.
Riešenia pre priemyselné nasadenie manažmentu
výpočtových zdrojov
Server BL860c i2 zvyšuje flexibilitu, zjednodušuje komplexné
infraštruktúry pomocou softvéru HP Insight Dynamics - VSE
www.avnet.sk
4 server blades in c7000
2 server blades in c3000
[email protected]
pre servery Integrity spájajúc to najlepšie, čo HP prináša
v portfóliu manažmentu infraštruktúry. Celou škálou riešení pre
manažment zdrojov, ktoré server BL860c i2 ponúka, môže vaša
spoločnosť ušetriť čas a cenné IT zdroje, urýchliť zložité projekty a zjednodušiť každodenné procesy. Tieto riešenia zahŕňajú:
Technológiu HP Virtual Connect Flex-10, ktorá ponúka
až 16 FlexNIC pripojení ešte pred pridaním dodatočných
sieťových adaptérov.
Pre nepretržitú prevádzku virtualizovaný UNIX—HP-UX 11i v3
poskytujúci dostupnosť, urýchľujúci inováciu a zjednodušu júci operatívu.
HP Integrity Virtual Machines, ktoré poskytujú výhody
zvýšeného využitia zdrojov a flexibilitu (zdieľanie procesorov
a I/O zariadení), rýchle nasadenie.
HP Secure Resource Partitions (SRPs), ktoré umožňujú
konsolidáciu procesov v rámci jednej inštancie operačného
systému.
HP Integrity Integrated Lights-Out 3 (iLO 3) vzdialený
manažment, ktorý šetrí čas a cenné IT zdroje.
Orchestráciu, ktorá poskytuje a upravuje komplexné
infraštruktúry v rámci minút.
Michal Sapák
BCS PreSales Technical Consultant
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.
Avnet partner
september 2010
29
Hewlett-Packard
Predávajte HP software!
HP sa z pohľadu softvérových výrobcov
zaraďuje na šieste miesto v pomyselnom
rebríčku poskytovateľov programového
vybavenia. HP software predstavuje viac
ako 8000 produktových položiek. Pre
jednoduchšiu orientáciu sa celé softvérové
portfólio rozdeľuje na domény, produktom vo vnútri konkrétnej
domény hovoríme centrá. HP software tvoria štyri domény:
BTO – business technology optimization
IM – information management
BI – business intelligence
CMS – communication and media solutions
30
Avnet partner
september 2010
HP BTO portfólio pokrýva všetky kľúčové činnosti IT ako celku
– stratégiu, vývoj, aplikáciu a prevádzku služieb (operations).
V každej z týchto oblastí sa nachádza niekoľko úzko pospájaných centier, ktoré obsahujú jednotlivé SW nástroje, určené
pre riešenie čiastkových aktivít jednotlivých IT oddelení.
Naviac, tieto integračné technológie umožňujú zdieľať informácie nielen naprieč HP software nástrojmi v rámci jednotlivých
produktových centier, ale aj naprieč týmito centrami
či s produktmi tretích strán.
BTO portfólio predstavuje typické produkty vykonávané
väčšinou partnerským kanálom s možnosťou dodávok
vlastných implementačných služieb koncovému zákazníkovi
[email protected]
www.avnet.sk
Hewlett-Packard
zložitejších licenčných modeloch softvérových produktov
a pripravujú cenové ponuky. To je základný servis pre
partnerov. Ďalej poskytujeme spoločne obchodnú podporu
a rozširovanie znalostí a povedomia o HP software v podobe
seminárov, pracovných stretnutí, prezentácií produktov
či konferencií a školení.
s následným rozvojom a podporou implementovaného
riešenia. Záručná a pozáručná podpora výrobcu je samozrejmosťou.
HP IM portfólio ponúka nástroje určené na rýchlejšie triedenie,
uchovávanie, analýzu a obnovu informácií a umožňuje aktívne
riadiť všetky informácie v rámci celého podniku a dosahovať
súlad s právnymi a regulačnými požiadavkami ako národnými,
tak EÚ. Rovnako ide o produkty predávané väčšinou partnerským predajom. Najznámejším predstaviteľom z rodiny IM
je nástroj pre zálohovanie HP DataProtector a nástroje pre
archiváciu IAP (Integrated Archiving Platform). IAP slúži pre
archiváciu e-mailov (MS Exchange, Lotus Domino), databáz
(Oracle DB, Oracle Applications, SAP BI MS SQL), súborov
a scanovaných dokumentov vo väzbe na výstupy z nástrojov
tretích strán ako sú AutoStore, Captiva a ďalší.
Rovnako ako v oblasti hardvérového partnerstva s HP,
aj pri softvérovom partnerstve rozlišujeme rôzne úrovne
partnerstva: základnú, Silver, Gold a Platinum.
Akreditovaný partner je oprávnený používať označenie
HP Software Preferred Partner. Každý z autorizovaných
partnerov má možnosť publikovať svoj profil v HP Software
Partner Directory. Adresár je umiestnený na verejných
webových stránkach spoločnosti HP http://h20229.www2.
hp.com/partner/directory a je dostupný pre všetkých užívateľov internetu.
V prípade záujmu o partnerstvo s HP software môžete
kontaktovať AVNET ako autorizovaného distribútora, alebo
priamo HP.
Ing. Jana Řešátková
HP Software partner manažér
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.
HP BI ponúka platformu pre budovanie robustných dátových
skladov spolupracujúcich s nástrojmi ETL pre poskytovanie včasných informácií pre rozhodovanie s cieľom zlepšiť
obchodný výkon, maximalizovať produktivitu pracovníkov,
fungovanie štátnej správy či zlepšovanie riadenia vzťahov so
zákazníkmi. Produkty z kategórie BI väčšinou predávajú veľkí
systémoví integrátori alebo spoločnosti, ktoré sa úzko špecializujú na business inteligence problematiku.
HP CMS produktové portfólio je určené pre špecifický segment trhu, ktorý predstavujú najmä telekomunikační operátori,
poskytovatelia elektrickej energie či plynu. Typickými partnermi pre predaj produktov CMS portfólia sú výrobcovia komunikačnej infraštruktúry pre prenos hlasu, dát, videa v pevných
a mobilných sieťach – napríklad Nokia-Siemens Network,
Huawei, Alcatel-Lucent, Ericcson, Nortel a ďalší.
HP Slovakia dlhodobo spolupracuje s distribútorom AVNET
a predmetom vzájomnej spolupráce je posilňovanie
predajného kanálu HP software, a to ako v oblasti rozširovania znalostí interných technických pracovníkov a predajcov
v Avnete, tak rozvoja súčasnej predajnej siete tvorenej HP
software partnermi a získavaním partnerov nových. V tomto
roku Avnet a HP software ruka v ruke usporiadali pre svojich
partnerov rad seminárov a v tomto duchu chceme pokračovať.
Preferovaným predajným modelom na Slovensku je nepriamy predaj. A práve v takom modeli môže distribútor výrazne
pomôcť svojim partnerom. HP Slovakia i distribútor pomáhajú
partnerovi s návrhom architektúry riešenia najmä pri
www.avnet.sk
[email protected]
Avnet partner
september 2010
31
Hewlett-Packard
Potrebujete zálohovanie dát?
Môžete sa spoľahnúť na pásky!
Ak veríte mediálnym bublinám, páska je riešením ochrany dát,
ktoré patrí minulosti. Niektorí naši konkurenti tvrdia, že v odvetví
sa definitívne končí s používaním pások a budú sa používať už
len riešenia ochrany dát, založené na diskoch. Hoci novšie diskové jednotky s vyššou kapacitou a nižšími nákladmi sú atraktívnymi
prvoplánovými riešeniami zálohovania, páskové riešenia stále
ponúkajú cenovo najefektívnejšie, všestranné a spoľahlivé riešenie na archiváciu podnikových informácií.
Pásku si určite nekúpite preto, že je to
najnovšia technológia. Kúpite si ju však kvôli
šiestim kľúčovým atribútom.
Predpovede o konci pások sa objavujú už mnoho rokov.
Trh s páskami však rastie a vyvíjajú sa aj samotné páskové
Šesť dôvodov, prečo sú pásky aj v súčasnosti najspoľahlivejšou a najbezpečnejšou stratégiou ochrany dát:
1. Páska je robustné, prenosné médium, ktoré umožňuje jedno duché ukladanie dát mimo pracoviska v prípade zotavenia
po havárii. Funkcie, ako napríklad technológia WORM a šifro vanie na báze hardvéru, poskytujú ďalšie zabezpečenie
chránených dát, ktoré sú už uložené alebo sa prenášajú.
2. Páska je pri dlhodobejšom uložení výhodnejšia z hľadiska
kapacity a ceny. Vieme, že musíte riešiť neustále rastúci objem
dát, zvýšené nároky na zhodu s legislatívou, týkajúcou sa
uchovávania dát, ako aj priestorové obmedzenia v dátových
centrách. Vďaka technológii LTO môžete na jednu dátovú
kazetu LTO-5 uložiť až 3 TB komprimovaných dát. Tieto kazety
sa dajú jednoducho umiestniť do zabezpečeného trezoru mimo
pracoviska bez potreby energie a chladenia.
3. Pásky majú dlhú životnosť s overenou skladovateľnosťou
(v prípade médií s technológiou LTO až 30 rokov) a umožňujú
spoľahlivú dlhodobú archiváciu, čo je veľmi dôležité vtedy,
keď musíte dodržať legislatívu, v ktorej sa požaduje, aby sa
dáta uchovávali dlhšie obdobie.
technológie. Zároveň s uvedením technológie LTO5 výrobcovia
ohlásili, že rozvoj LTO sa neskončí na LTO6, ale v najbližšom
desaťročí budú uvedené aj verzie LTO7 a LTO8. LTO dokazuje,
že pásky čaká ešte aspoň jedna dekáda úspechov.
Momentálne najnovšie LTO 5 ponúka väčšiu kapacitu – 1,5 TB,
vyššiu prenosovú rýchlosť – 140 MB/s. Dáta môžu byť šifrované
256-bitovým kľúčom AES. Driver LTO5 dokáže čítať a zapisovať na pásky LTO 4 a čítať LTO3 pásky. Driver je možné pripojiť
pomocou rozhrania SAS – 6 Gb/s alebo Fibre Channel – 8 Gb/s.
Pásky LTO 5 majú novú funkciu particiovania pásky, vďaka čomu
je zjednodušená práca s uloženými súbormi.
Ďalšie informácie o riešeniach spoločnosti HP v oblasti pások, ako
aj kompletné portfólio, nájdete na stránke www.hp.com/go/tape
Miroslav Franek
Storage and Critical Servers / Product Marketing Manager
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.
4. Ukladanie na pásky poskytuje cenovo výhodný ukladací
priestor a za svoje peniaze získate vysokú hodnotu. V prepočte
na jeden gigabajt je to jedno z najlacnejších médií na ucho vávanie archívnych dát. V prípade médií s technológiou LTO-5
je výška nákladov 5 centov za gigabajt. Položte si otázku:
načo mrhať peniazmi za možnosť rýchleho prístupu k dátam,
ku ktorým pravdepodobne nikdy nebudete potrebovať
prístup? Odhaduje sa, že 95 % dát sa po 90 dňoch už nikdy
znovu nepoužije. Tak prečo by ste mali mať prístup k dátam
rýchlosťou blesku, keď vám stačí aj menšia rýchlosť?
5. Páska je skvelá aj z hľadiska energetickej úspornosti a čistoty.
Funguje v režime offline, čiže sa nevyžaduje žiadna energia,
ani chladenie. Z tohto hľadiska veľmi pomáha zvládať obme dzenia dátového centra súvisiace s energiou a chladením.
6. Pásky sa neustále inovujú, čím prispievajú k rastu. Veľké
spoločnosti ako HP alebo aj konkurenčné spoločnosti IBM,
Sun a Sony, pokračujú v investíciách do páskových techno lógií s cieľom vyvíjať väčšie, rýchlejšie a bezpečnejšie páskové
jednotky a zabezpečiť tak ochranu investícií a perspektívu
rastu v oblasti pások.
„Premier Support for Systems“ zahŕňa pokrytie pre Oracle
Solaris, Enterprise Linux, ako aj Oracle VM za jednotnú cenu
bez ohľadu na skutočne použitý operačný systém.
32
Avnet partner
september 2010
[email protected]
www.avnet.sk
Security
Správca šifrovania pre ukladanie dát od spoločnosti Thales
Nástroj pre odolnejšie zabezpečenie IBM® TKLM
Spoločnosti čelia narastajúcim
nárokom na ochranu citlivých
údajov. Následky narušenia
bezpečnosti a silnejúci tlak z titulu
plnenia regulačných nariadení
vedú k potrebe šifrovania údajov.
V odpovedi na tieto požiadavky
musia správcovia úložísk dát
rozhodnúť, ako najlepšie nasadiť
a spravovať šifrovanie bez narušenia pamäťového prostredia.
Navzájom poprepájané pamäťové prvky ako sú diskové polia,
páskové jednotky a prepínače,
v súčasnosti obsahujú šifrovanie.
Pri nasadení systémov so vstavaným šifrovaním musia správcovia dbať na to, aby nedošlo
k narušeniu kontinuity činnosti
firmy alebo prístupnosti údajov
z dôvodu neúčinnosti procesov,
či nespoľahlivého riadenia kľúčov.
Istota vášho riadenia kľúčov
vo forme technického nástroja
Thales Encryption Manager for
Storage predstavuje štandardizovaný nástroj riadenia kľúčov
platný pre FIPS, ktorý umožňuje
firmám spoľahlivé nasadenie
šifrovania pre rozmanité druhy
šifrovacích koncových bodov.
Do činnosti nástroja je zahrnutý
aj chod aplikácie Tivoli® Key
Lifecycle Manager (TKLM) na
podporu bezpečnosti a regulačného plnenia. S pôvodnou
podporou TKLM nástroj Thales
Encryption Manager for Storage
riadi šifrovacie kľúče pre firemné
IBM diskové a páskové systémy.
dát záležitosťami vrcholného
významu. Pomocou nástroja
Thales Encryption Manager for
Storage sa môžu administrátori
a architekti spoľahnúť na svoje
nasadenie šifrovacích kapacít
do hardvérového systému spolu
s integrovaním certifikovaného
zariadenia.
Hardvér k odolnejšiemu zabezpečeniu – znemožňuje
a zisťuje nedovolenú manipuláciu a je určený pre špecifikácie FIPS 140-2 level 3.
Delenie úloh – roly pre oblasť
spravovania majú zaistiť, aby
jeden administrátor nemal
prístup ku všetkým funkciám.
Ľahšie a rýchlejšie dodržiavanie požiadaviek auditu
a regulačného plnenia
Tímy pre uchovávanie dát musia
držať krok s neustále sa zvyšujúcim počtom požiadaviek na regulačné plnenie. Thales Encryption
Manager for Storage uplatňuje
zásady bezpečnosti a uchováva
záznamy, ktoré sú kritické
z hľadiska hlásení a auditov.
Zníženie rizika narušenia
bezpečnosti
Z hľadiska správcu úložiska dát
sú otázky nasadenia šifrovania,
spoľahlivosti a obnoviteľnosti
Kľúčová záloha – zaistenie
prístupu k dátam pomocou
zabezpečenej zálohy šifrovacích kľúčov vo forme offsite
kópií a centier pre obnovu dát.
Pomôcka zabezpečenia pre
audit – protokolovanie dát,
ktoré znemožňuje nedovolenú
manipuláciu, umožňuje sledo vateľnosť všetkých úkonov
na zariadení, kde sa prístup
udeľuje z titulu rolí.
Automatický cyklus život nosti kľúča – umožňuje spra vovanie podľa zásad konania
na základe dodržiavania práv nych, mandátových alebo
firemných nariadení.
www.avnet.sk
[email protected]
Znížte si náklady
na správu šifrovania
Thales Encryption Manager for
Storage prináša zjednodušenie
a automatizáciu obsluhy a údržby
šifrovania, čím sa šetrí čas administrátorov a znižujú sa náklady,
a to najmä v heterogénnych
pamäťových prostrediach.
Jednotný systém riadenia
pamäťových kľúčov – spravuje riadenie pamäťových šifrovacích kľúčov z jedinej spoločnej konzoly – zistí jedno rozhranie a eliminuje nadbytočné
úlohy.
Rozšíriteľný – podpora v štan dardoch a zverejnené nástroje
SDK sú dôležité z hľadiska
možnej certifikácie a rýchlej
integrácie nových pamäťových
systémov.
Zjednodušuje nasadenie
a správu šifrovania
Thales Encryption Manager for
Storage umožňuje organizáciám
zjednodušiť nasadenie TKLM
pomocou komplexného technického nástroja a jednotného
riadenia.
Štandardizované riadenie
kľúčov – zjednodušuje
použitie šifrovania s podporou
pre protokoly riadenia kľúčov
podľa dodatku k norme
IEEE P1619.3.
Protokolovanie a hlásenia
– administratívne a systémové
funkcie sa nahrávajú a môžete
ich integrovať so svojimi systé mami na základe SNMP.
Škálovateľnosť na 25 mi liónov kľúčov – spravuje
všetky vaše kľúče v rámci
jednej schémy riadenia kľúčov.
Technické údaje
Riadenie kľúčov
IBM TKLM v1.0 pre disk
a pásku
podľa dodatku k norme
IEEE P1619.3 draft 6
Rozhranie riadenia
pomocou webových prehliada čov a príkazovým riadok
pomocou rolí pre viacerých
administrátorov
pomocou skupiny kľúčov
Technické vybavenie
2U rám, 30-librový, 19-palcový
stohovateľný
redundantné ventilátory
a zdroje napätia v režime
hot-swap
Ďalšie informácie týkajúce sa
technických údajov nájdete na
www.thalesgroup.com/iss
HLAVNÉ VÝHODY
zníženie rizika narušenia bezpečnosti a tým ochrana pred
stratou dát
pomoc pri rýchlom dodržiavaní požiadaviek auditu
a regulačného plnenia
nižšie náklady na správu šifrovania pomocou
štandardizovaného riešenia
ľahké nasadenie a riadenie optimalizovaným nástrojom
Avnet partner
september 2010
33
Security
Symantec:
7 krokov k Windows 7
Migrácia s dôverou
Spoločnosť Symantec vám môže pomôcť splniť migračnú
výzvu. S viac ako desiatimi rokmi skúseností v tejto oblasti
a s viac ako 300 miliónmi úspešných migrácií dokáže zjednodušiť a sprehľadniť proces migrácie a udržať ho pod kontrolou.
Riešenie Symantec preukázateľne znižuje náklady, časovú
náročnosť a vedie k migrácii bez negatívnych prekvapení.
Ak aplikujete tieto úspory na pokročilé riešenia Symantec pre
zabezpečenie, virtualizáciu, ochranu dát a riadenie, získate
ich nielen samotnou bezproblémovou migráciou, ale udržíte si
ich následne dlhodobou spoľahlivosťou, produktívnosťou
a bezpečnosťou moderného spravovateľného IT prostredia.
7 krokov procesu so spoločnosťou Symantec
Na základe skúseností s predchádzajúcimi migráciami
operačných systémov Symantec vyvinul metodiku prechodu
na operačný systém MS Windows 7, vrátane aplikácií, ktorá
pozostáva zo 7 krokov:
34
Avnet partner
september 2010
1. Posúdenie prostredia a plán nasadenia
Prvý krok zahŕňa zistenie a vyhodnotenie hardvéru a softvérových
aplikácií vo vašom koncovom
používateľskom prostredí. Súčasne sa v tomto kroku zistí, ktoré
koncové body sú na bezproblémový prechod na Windows 7 vhodné,
prípadne, ktoré nie a ako ich je
predtým potrebné aktualizovať.
Riešenie Symantec obsahuje potrebné typy správ, ktoré vám
nielen pomôžu určiť stav pripravenosti z pohľadu hardvéru
a softvéru, ktorý je tam nainštalovaný, ale pomôžu aj definovať, čo konkrétne je potrebné pre zabezpečenie plynulého
prechodu na Windows 7 vykonať na strojoch, ktoré boli pre
nejakú príčinu identifikované ako nepripravené.
2. Vytvorenie štandardných obrazov Windows 7
Implementácia štandardného obrazu Windows 7 je najkonzistentnejší a najrýchlejší spôsob, ako nainštalovať nový
operačný systém. Môžete zvoliť uvedený jednotný, hardvérovo nezávislý obraz operačného systému, alebo malý súbor
základných obrazov. Najlepšia prax je udržať čo najmenšiu
[email protected]
www.avnet.sk
Security
veľkosť obrazov a potom pridávať iba aplikácie, ktoré musia
byť nainštalované na všetkých
počítačoch.
Symantec podporuje svoje
vlastné natívne súborovo alebo
sektorovo založené formáty
obrazu nového operačného
systému, formát Symantec Ghost, alebo môže využívať formát
Wicrosoft WIM, takže implemenátor môže zvoliť ten, ktorý mu
najviac vyhovuje.
3. Príprava aplikácií
Pre produktivitu používateľov
sú kľúčové aplikácie. Väčšina
komerčných aplikácií je, alebo
nakoniec bude podporovaná
operačným systémom Windows
7, ale je potrebné overiť, či staršie
aplikácie, prípadne vlastné, budú
v prostredí nového operačného
systému fungovať. Toto včasné testovanie a konzistentné
balíčkovanie vyskúšaných aplikácií znižuje požiadavky na
neskoršie zásahy priamo na koncovom počítači používateľa.
Symantec poskytuje pri procese balíčkovania aplikácií odborné znalosti tým, že ešte pred migráciou overuje prípadné konflikty a umožňuje aplikácie virtualizovať, čím týmto konfliktom
účinne predchádza.
4. Záznam používateľských nastavení
a špecifických premenných
Firemní používatelia počítačov
nemajú radi zmeny. Chcú po migrácii spustiť svoje počítače a nájsť
rovnaké prostredie a aplikácie
v ňom, rovnako nastavené
tlačiarne, pozadia plôch, obrázky
v rovnakých adresároch, obľúbené položky v prehliadači internetu
a vôbec všetko, čo je ich osobné.
Zachytenie týchto nastavení a ich prenesenie do prostredia
Windows 7 sú logické požiadavky vedúce k zachovaniu produktivity a rýchlejšej akceptácii nového prostredia koncovým
používateľom.
Symantec sníma tajomstvo z tohto procesu pomocou
prednastavených šablón pre viac ako 60 rôznych aplikácií
a rovnako pomocou vstavaného nástroja, ktorý dokáže
automaticky zaznamenať unikátne osobné nastavenia tohoktorého používateľa. Tento nástroj rovnako umožňuje vytvárať
vzory implementácie a migrácie iných komerčných alebo
proprietárnych aplikácií.
5. Automatizácia a vykonanie vlastnej migrácie
Teraz, keď nevyhnutné elementy
migrácie sú pripravené, je ich
potrebné pospájať a pripraviť
z nich funkčnú sekvenciu
workflow, pozostávajúcu zo šablón, súborov a procesov.
www.avnet.sk
[email protected]
To zaručí, že ak sa jedna čiastková úloha v procese migrácie
skončí, ďalšia bude automaticky spustená.
Symantec poskytuje preddefinované vzorky potrebných úloh
a sprievodcov, ktoré implementátora prevedú procesom migrácie k jeho úspešnému dokončeniu.
6. Migrácia systémov
Predtým, než budete vykonávať
migráciu vo veľkom, je dobré
vedieť, čo vás čaká. Pilotný
projekt je najlepším spôsobom,
ako si vyskúšať každý krok pred
spustením hromadnej implementácie. Potom, čo ste sa presvedčili, že migrácia na početne
obmedzenej vzorke koncových
staníc funguje, ste pripravení
vykonať ju v celej vašej organizácii. Toto nasadenie nemôže
byť živelné, ale riadené na základe naplánovaného harmonogramu. Potom už stačí len jedno kliknutie ovládačom myši
a môžete sa usadiť a relaxovať.
Riešenia Symantecu vám umožnia vytvárať skupiny testovacích systémov pre pilotnú fázu a potom na hromadnú
implementáciu podľa vašich priorít. Čo je potrebné zdôrazniť,
je skutočnosť, že môžete využiť integrované zálohovacie
technológie Symantec na zabezpečenie bezrizikového procesu migrácie. Potom sa môžete v prípade neočakávaného
zlyhania ľahko vrátiť k predchádzajúcemu systému.
7. Meranie a vytváranie správ
Akonáhle bude vaša automatizovaná migrácia ukončená,
je potrebné vykonať aj posledný, na prvý pohľad nedôležitý
krok – získať správu o migrácii
a vykonať jej analýzu. Kvalitná
správa pomáha vášmu realizačnému tímu sledovať na diaľku
priebeh a úspešnosť migrácie a pomôže vám zaznamenať
všetko, čo ste sa naučili, aby ste to mohli použiť pri nasledujúcej migrácii kedykoľvek v budúcnosti.
Riešenia Symantec obsahujú generátor prispôsobiteľných
správ, ktoré umožňujú zhodnotiť účinnosť hromadnej migrácie.
Môžete ľahko zistiť, na koľkých strojoch bol operačný systém aj s aplikáciami migrovaný, ako dlho to trvalo a prípadne
sledovať všetky zistené problémy. Tieto metriky vám pomôžu
preukázať, že projekt bol vykonaný včas a v rámci stanoveného rozpočtu.
Spôsoby ako maximalizovať účinky
procesu migrácie na nový systém
Prechod na Windows 7 je ideálnou príležitosťou aj na upgrade
na novú úroveň efektivity, ovládateľnosti a nákladovej efektívnosti vášho IT prostredia. Je to ideálny čas na implementovanie štandardných konfigurácií a štruktúrovaných zmien riadenia IT, ktoré pomôžu zabezpečiť dlhodobé pozitívne efekty
a dôsledky migrácie.
Symantec
Avnet partner
september 2010
35
Security
Zjednodušenie
bezpečnostných
operácií s riešeniami
RSA® Data Loss
Prevention
a RSA enVision®
ne a v reálnom čase spája
informácie o hrozbách, zraniteľnosti, počítačových aktívach a prostredí. Pomáha organizáciám rýchlo a vhodne
reagovať na vysokorizikové
bezpečnostné problémy a
identifikovať miesta, na ktorých sa s veľkou pravdepodobnosťou vyskytnú problémy. Automatizáciou manuálnych procesov a zvýšením
produktivity zvyšuje platforma RSA enVision úroveň
bezpečnosti a zároveň znižuje náklady.
Čo je to platforma RSA
enVision?
Platforma RSA enVision
zhromažďuje, analyzuje, koreluje a oznamuje dáta na
základe protokolových dát
zo všetkých zdrojov udalostí
v sieti a počítačovej infraštruktúre. Zároveň inteligent-
Platforma RSA enVision má
viac ako 1 600 zákazníkov
na celom svete v každom
výrobnom odvetví, vrátane
5 v rebríčku Fortune 10
a 40 % popredných svetových bánk, pretože:
Poskytuje riadiace bezpečnostné informácie v reálnom čase na rýchle a presné detekovanie hrozby a upozornenie spájaním informácií o udalostiach, aktívach
a zraniteľnosti. Pomocou
inteligentných korelačných
Jednoduchšie splnenie
legislatívnych požiadaviek
Zvýšenie úrovne
bezpečnosti
Optimalizácia počítačových
a sieťových operácií
Regulačné správy
podľa nariadení
a vnútornej politiky
Bezpečnostné
upozornenia a analýzy
Monitorovanie
počítačových zdrojov
v rámci celej infraštruktúry
Správy
Audit
Vyšetrovanie
Účelová databáza
(IPDB)
Bezpečnostné
zariadenia
Upozornenia/
korelácia
Základná úroveň
sieťovej aktivity
Viditeľnosť
Platforma RSA enVision na správu protokolov
Sieťové
zariadenia
Aplikácie/
databázy
Servery
Storage
RSA enVision – platforma na správu informácií pre sieťové, regulačné a bezpečnostné operácie
36
Avnet partner
september 2010
[email protected]
funkcií dokážu odborníci na
bezpečnosť stanoviť priority
a sústrediť sa na záležitosti,
ktoré sú nosným prvkom
podnikateľských potrieb.
Zvyšuje produktivitu analytikov zjednodušením procesu riešenia incidentov, ktoré sa dosahuje vytvorením
prístupu k reálnym, empirickým informáciám a vstavaným pracovným tokom –
od úvodnej identifikácie
a stanovenia priorít incidentu až po preskúmanie na
základe kontextových informácií, eskalácie, vyriešenia,
uzatvorenia a archivovania.
Odborníci na bezpečnosť
dokážu účinne a efektívne
urýchliť vyriešenie problému.
Zvyšuje účinnosť bezpečnostných opatrení a prostriedkov tak, že poskytuje
odborníkom na bezpečnosť
viditeľnosť na podnik, stav
incidentov, zraniteľnosť a riziko aktív s vysokou prioritou
a využívanie bezpečnostných prostriedkov. Podrobné
správy a ovládacie panely
s jednoduchým používaním
umožňujú bezpečnostným
organizáciám sústrediť sa
na vysokorizikové aktíva
a prispôsobiť a upraviť politiku, postupy a investície
s cieľom zmierniť riziká.
Čo je to RSA Data Loss
Prevention?
Balík RSA Data Loss Prevention (DLP) je integrovaný
balík dátových bezpečnostných produktov, ktorý
zavádza proaktívny prístup
www.avnet.sk
Security
Dátové stredisko DLP
Sieť DLP
to produktov. Funkcia sa
ponúkne všetkým zákazníkom platformy RSA enVision
v rámci balíka mesačnej
aktualizácie obsahu.
Koncový bod DLP
Balík RSA Data
Loss Prevention
Ovládací panel
Incidenty
Správy
Politiky
Správca
Enterprise Manager
do správy podnikateľského
rizika súvisiaceho so stratou
citlivých dát. Moduly RSA
DLP Datacenter, Network
a Endpoint, ktoré tvoria balík
DLP Suite, spoločne tvoria
komplexné riešenie na prevenciu straty dát, ktoré:
Odhaľuje a chráni citlivé
dáta v dátovom stredisku,
v sieti a v koncových bodoch
a zároveň využíva výhody
spoločných politík v rámci
infraštruktúry. DLP pomáha
lokalizovať citlivé dáta bez
ohľadu na to, kde sú uložené
– vrátane súborových systémov, databáz, poštových
systémov, veľkých prostredí
SAN/NAS a koncových
bodov.
Zmierňuje riziká pomocou
nápravy a uplatňovania pravidiel politiky poznania identity. RSA DLP využíva výhody
aktívnych adresárových
skupín v sieti a v koncovom
bode. Integrácia so službou
Microsoft Rights Management Service® (RMS) prináša
skupinové ovládače a umožňuje zabezpečovať ochranu
za hranicami podniku.
Znižuje celkové náklady na vlastníctvo použitím
špičkovej škálovateľnosti,
riešenia incidentov, pracovného toku a komplexnej
knižnice politík. Vyčlenený
tím pre klasifikáciu informácií
a výskum politiky dodá vyladené politiky, typy obsahu
a klasifikačné moduly, ktoré
umožnia robiť veľmi presné
hodnotenia. Výsledkom je
skrátenie času potrebného
na implementáciu a vyladewww.avnet.sk
nie politík a rýchlejšia hodnotová návratnosť systému
DLP. RSA DLP siaha naprieč
celým podnikom a prináša
úžasnú flexibilitu, vrátane doplnkových dočasných agentov a súradnicového prehľadávania. Najnižší možný ukazovateľ celkových nákladov
na vlastníctvo sa dosahuje
využívaním existujúceho
hardvéru zákazníka na účely DLP a menším počtom
hodín potrebných na implementáciu a priebežnú údržbu.
Scenár spoločnej
implementácie systémov
Data Loss Prevention
a enVision
Na úvodnú detekciu a audit
citlivých dát si zákazník najskôr nakonfiguruje politiky
a moduly na detekciu obsahu
v systéme RSA DLP. Do modulu Enterprise Manager
sa pošlú udalosti zo súčastí
DLP vždy, keď sa zistí porušenie politiky. Keď sa vygeneruje udalosť, Enterprise
Manager pošle informácie
o príslušnej udalosti a používateľovi do platformy enVi-
Balík RSA DLP
vytvára náhľad na
stav rizika a vývojové
trendy citlivých dát
vo vašom podniku
– na základe politík
a bez ohľadu na to,
či sú dáta uložené
v dátovom stredisku,
v sieti alebo v koncových bodoch.
sion. Používateľ použije
platformu enVision na
zhromaždenie, korelovanie,
analýzu a oznámenie týchto
informácií spolu s informáciami o aktíve a používateľovi
z iných zdrojov. Spätná väzba z tejto analýzy sa použije
na vyladenie politík DLP
s cieľom zabezpečiť vhodné
ukladanie a používanie
citlivých dát.
Spoločným nasadením sa
výkonné analytické a korelačné funkcie platformy RSA
enVision implementujú do
nástroja na objavenie informácií na základe poznania
obsahu v systéme RSA Data
Loss Prevention. Integrácia
vnáša rozbory a správy do
všetkých udalostí DLP, ktoré
potom DLP Enterprise Manager posiela do platformy
enVision v podobne systémového protokolu. Počnúc
verziou RSA enVision 4.0
a RSA Data Loss Prevention
7.0 je táto funkcia súčasťou
základnej inštalácie a nevyžaduje si žiadne náročné
nastavenia žiadneho z tých-
Prípadová štúdia: Klasifikácia dôsledkov bezpečnostného incidentu
Odborník zo strediska bezpečnostných operácií (SOC)
musí monitorovať a reagovať
na množstvo rôznych typov
bezpečnostných incidentov
ako sú útoky škodlivého
softvéru, prípady zneužitia
zraniteľnosti a pokusy o získanie nepovoleného prístupu. Pomocou integrovaného
riešenia systémov enVision
a DLP dokáže účinná korelácia bezpečnostných protokolov a protokolov udalostí DLP
pomôcť analytikovi rýchlo
určiť závažnosť a dopad
potenciálne naliehavého incidentu. Poskytnutím náhľadu
na typ a citlivosť informácií
súvisiacich s incidentom
môže DLP pomôcť analytikovi SOC rozhodnúť o tom,
kedy a ako situáciu napraviť
a zhodnotiť, aké škody boli
napáchané.
Prípadová štúdia:
Sledovanie
Používateľ SOC dostane
upozornenie z platformy
enVision, ktoré upozorňuje
na podozrivú aktivitu, ktorá
však samotná nepredstavuje
narušenie bezpečnosti.
V tomto prípade môže analytik korelovať podozrivú aktivitu so všetkými ostatnými
aktivitami rovnakého používateľa. Pomocou platformy
RSA enVision a vstupných
informácií o udalosti
z DLP dokáže používateľ
SOC rýchlo zhromaždiť všetky svoje informácie a zistiť
štruktúru opatrení, ktoré,
keď sa príjmu ako celok,
môžu predstavovať oveľa
vážnejší incident než pôvodné upozornenie. Napríklad
používateľ, ktorý posiela
Sieť DLP
Dátové
stredisko DLP
Koncový
bod DLP
[email protected]
Enterprise
Manager
RSA enVision
platform
RSA Data Loss Prevention
Avnet partner
september 2010
37
Security
finančný hárok do osobnej
e-mailovej schránky, môže
vygenerovať upozornenie,
ale situácia môže byť oveľa
vážnejšia, keď analytik
zistí, že ten istý používateľ
zároveň kopíroval množstvo
ďalších citlivých dokumentov
na osobný USB kľúč.
skopíroval na USB kľúč
a zároveň poslal e-mailom
konkurencii – všetko pomocou jedného rozhrania platformy enVision. Táto úroveň
podrobných informácií prináša používateľovi systému
SOC nevídané možnosti
v oblasti vyšetrovania bezpečnostných incidentov.
Prípadová štúdia:
Skúmanie pohybu dát
Rovnako ako používa analytik SOC informácie o udalosti
zo systému DLP na prijímanie rozhodnutí v reálnom
čase o narušení bezpečnosti,
vyšetrovací analytik používa informácie na podporu
interného vyšetrovania.
Zapracovaním udalostí DLP
do platformy enVision získa
analytik náhľad na dátové
úložiská, ku ktorým mal
používateľ prístup. Analytik
uvidí presne k akým typom
dát mohol mať používateľ
prístup, aká bola ich miera
citlivosti a čo s týmito informáciami používateľ urobil,
alebo sa pokúsil urobiť.
Prípadová štúdia:
Objavenie kritických
obchodných informácií
Zistenie miesta, na ktorom
sú citlivé dáta uložené
a spôsobu ich ochrany predstavuje prvý krok zabezpečenia týchto dát. Integrácia
systému DPL a platformy
enVision umožní ukladať
a analyzovať všetky informácie o kritických bezpečnostných aktívach a citlivých podnikových dátach na jednom
mieste. Z platformy enVision
sa teraz môže stať centralizovaný nástroj na monitorovanie stavu zraniteľnosti
rôznych počítačových aktív
a ich koreláciu s kritickými
obchodnými informáciami,
ktoré sa na nich nachádzajú.
Zatiaľ čo v minulosti mohol
analytik určiť len to, že mal
vyšetrovaný používateľ
prístup na konkrétne stránky
systému SharePoint®, teraz
môže dokázať, že stránky
systému SharePoint obsahovali citlivý zoznam zákazníkov, ktorý používateľ potom
Existuje množstvo výhod
spojených s vytvorením
tohto centralizovaného
infomačného úložiska
od zjednodušenia procesu
generovania správ cez jedno
rozhranie až po vylepše-
Balík RSA Data Loss Prevention
Suite a platforma RSA enVision
dokážu spoločne identifikovať
obchodné riziko a ohlásiť ho najúčinnejším možným spôsobom.
Udalosti DLP sa natívne posielajú
na platformu RSA enVision na
zjednodušenie procesu pochopenia bezpečnostného rizika v rámci
informácií, identít a infraštruktúry.
FUNKCIA
VÝHODA
Integrácia systému RSA
Data Loss Prevention
a toku udalostí platformy
enVision „priamo zo škatule“.
Obohatenie prostredia SOC
v reálnom čase s meraním
podnikateľskej citlivosti.
Ohlasovanie narušení
bezpečnosti podľa používa teľa, oddelenia, informácií
a infraštruktúry.
Pýtanie sa na incident súvi siaci s používateľom alebo
aktívom podľa citlivosti infor mácií.
nie cyklu spätnej väzby na
presné vyladenie existujúcich
bezpečnostných opatrení.
Napríklad brána firewall sa
môže upraviť tak, aby uplatňovala prísnejšie pravidlá,
keď sa dozvie o mimoriadnej
citlivosti dát, ktoré chráni.
Je to práve spojenie systému
DPL a platformy enVision,
čo umožňuje používať tento
druh holistickej analýzy.
Prípadová štúdia:
Ohlasovanie privilegovaných používateľov
Informácie a ich používatelia
Politiky a klasifikačné
šablóny sa konfigurujú
v DLP
DLP Enterprise Manager
prijíma udalosti pri porušení
pravidiel a pošle ich do platformy enVision hneď, ako sa
vyskytnú
Tím pre bezpečnostné operácie dostane upozornenie a
prijme potrebné opatrenia na
zníženie obchodného rizika
Platforma enVision zhromažďuje, analyzuje, koreluje
a upozorní na udalosti
z rôznych zdrojov
38
Avnet partner
september 2010
[email protected]
Objavenie citlivých dát
a všetkých súvisiacich informácií s cieľom umožniť nápravu zlých podnikateľských
procesov.
Stanovenie priorít a riešenie
bezpečnostných incidentov
podľa citlivosti informácií.
Vyšetrovanie pohybu dát,
vrátane aktivít súvisiacich
s prístupom používateľa,
pohybu dát, úrovne kritic kosti aktív a informácií.
sa často menia, vďaka čomu
je z povinného ohlasovania
neustála činnosť. Samotná
platforma RSA enVision
podporuje upozornenia
a ohlasovanie podľa používateľov bez ohľadu na to,
aké dáta sa sprístupnili.
Po pridaní udalostí DLP
do platformy enVision môže
špecialista pridať novú vrstvu ohlasovania, ktorá bude
informovať nielen o tom,
aké dáta sa sprístupnili,
ale zároveň aká je úroveň
citlivosti alebo utajenia týchto
dát. Analytik môže potom
generovať regulačné správy,
v ktorých bude uvedený typ
dát, ku ktorým získali privilegovaní používatelia prístup,
a zároveň k akým dátam
je momentálne vytvorený
prístup a ktoré pohyby týchto
dát majú vplyv na splnenie
legislatívnych požiadaviek.
Záver
Integráciou systému RSA
Data Loss Prevention a platformy RSA enVision sa spoja
výkonné analytické, korelačné
a oznamovacie funkcie platformy RSA enVision s komplexnými funkciami na objavenie
informácií v systéme RSA
DLP. Ako celok sa systém
RSA DLP a platforma RSA
enVision stávajú súčasťou
pôsobivého riešenia na zaistenie bezpečnosti obchodných informácií. Vylepšením
tradičných metód vykonávania
auditu s objavením informácií na základe poznania
obsahu získajú zákazníci
dôležitý náhľad na to, kde sa
nachádzajú citlivé údaje
a ako dobre sú chránené
a budú môcť vyladiť ovládače
a ohlasovať prístupy účinnejšie než kedykoľvek predtým.
www.avnet.sk
APRS
Siete bez hraníc
Prepínače série 2960S, 3560X a 3750X
Séria 2960S
Spoločnosť Cisco uviedla nedávno na trh inovované
série populárnych inteligentných prepínačov série
2960S, 3560X a 3750X. Týmto krokom ďalej posúva
už aj tak vysoko nastavenú latku, opäť potvrdzuje
vodcovskú pozíciu na trhu a udáva vývoj trendov v tomto segmente. Nové prepínače oslovia nielen svojimi
výnimočnými parametrami a technologickou vyspelosťou, ale aj zaujímavými cenami.
www.avnet.sk
[email protected]
Avnet partner
september 2010
39
APRS
Enterprise L2 prepínače série 2960S poskytujúce gigabitovú
konektivitu pre zariadenia a 10Gbps konektivitu pre uplinky sú
nástupcami série 2960G. Pre 100Mbps pripojenie zariadení
s 1Gbps uplinkami zostáva k dispozícii klasická séria 2960
(bez G, bez S).
Séria 2960S poskytuje tieto kľúčové parametre:
24 alebo 48 1Gbps portov
4 1Gbps SFP (2 pre LAN Lite)
alebo 2 10Gbps SFP+ uplinky
Rozšírená záruka
Cisco FlexStack – podpora stohovania
Power over Ethernet vrátane PoE+
Znížená spotreba elektrickej energie
Sériová aj USB konzola, OOB Ethernet
Nízka latencia
Viac ACL zdrojov ako 2960
MTU 9198
Pre modely 2960S
platí rozšírená záruka
– Enhanced Limited
Lifetime Warranty,
t. j. lifetime podpora
(max. však 5 rokov
od ukončenia výroby
konkrétneho zariadenia), podpora max.
5 rokov na napájací
zdroj a ventilátory. Novinkou je doručenie nového zariadenia
na nasledujúci pracovný deň (max. však 10 dní) pri pokazení zariadenia a možnosť bezplatnej softvérovej aktualizácie
(maintenance updates).
Novinkou v tejto sérii je podpora skutočného stohovania
– Cisco FlexStack. Za behu vymeniteľný modul poskytuje
prepínaču možnosť stohovania až do celkového počtu 4. Stohované prepínače tvoria jeden logický konfiguračný celok, čím
rozširujú možnosti zapojenia pre vysokú dostupnosť (napríklad
cross-stack EtherChannel, SPAN, FlexLink) a uľahčujú
manažment. Modul obsahuje dva špeciálne 10Gbps porty,
rámce posiela najkratšou možnou cestou, čím poskytuje maximálnu priepustnosť 20Gbps full-duplex. Stohovacie prepoje po
prerušení aktívnej linky konvergujú maximálne do 1-2 sekúnd,
v praxi však rádovo skôr. Prepínače je možné na začiatku
kúpiť bez stohovacieho modulu a dokúpiť ho neskôr.
Séria 2960S disponuje možnosťou napájania koncových
zariadení po dátových ethernetových linkách. Modely podporujú aj štandard 802.3at (max. 30W na port), disponujú zdrojmi
schopnými dodať 370W alebo 740W PoE výkonu. Prepínače
umožňujú akúkoľvek kombináciu odberov PoE zariadení do
maximálneho povoleného odberu zdroja.
Za zmienku stojí aj významné zníženie spotreby elektrickej energie samotným prepínačom na menej ako polovicu
40
Avnet partner
september 2010
v porovnaní s konkurenciou, čo pri veľkom počte nasadených
prepínačov prináša zákazníkovi veľké úspory za náklady na
elektrinu a chladenie. Nové prepínače podporujú aj technológiu EnergyWise umožňujúcu ďalším spôsobom ušetriť náklady na energiu (napríklad aj automatickým vypínaním portov
mimo pracovného času).
Prepínače je možné kúpiť v dvoch
rôznych prevedeniach uplinkov.
Buď štyri 1Gbps
SFP rozhrania
(2 pre LAN Lite), alebo dve 10Gbps SFP+ rozhrania. 10Gbps
rozhrania umožňujú zapojiť aj klasické 1Gbps SFP moduly,
čím poskytujú možnosť na plynulú migráciu siete na 10Gbps
chrbticu. Pre krátke 10Gbps prepoje je možné využiť metalický
Twinax kábel v dĺžke 1,3 alebo 5 m.
Softvérová výbava prepínačov je dostupná vo verzii LAN Lite
a LAN Base. Softvérová výbava LAN Base poskytuje všetky
potrebné enterprise funkcie a vlastnosti, LAN Lite je zameraný
skôr na malé siete. Jedným z najzásadnejších rozdielov medzi
LAN Base a LAN Lite je chýbajúca podpora DHCP snoopingu,
DAI, IPSG, PACLs. Stohovanie je podporované iba vo verzii
LAN Base. V budúcnosti sa uvažuje aj s podporou statického
smerovania pre modely 2960S LAN Base. Verziu LAN Lite
nie je možné upgradovať na LAN Base.
Séria 3560X
Enterprise L3 prepínače série 3560X sú zasa nástupcami
sérií 3560G a 3560E s gigabitovými portami pre zariadenia.
Pre 100Mbps pripojenie zariadení zostáva k dispozícii aktuálna séria 3560-V2.
V porovnaní so staršími modelmi prináša 3560X aj tieto vylepšenia:
Duálne napájacie zdroje a ventilátory
Modular uplinks
MACsec
3 IOS Feature sety
PoE, PoE+
Sériová aj USB konzola, ethernet OOB port
[email protected]
www.avnet.sk
APRS
Séria „X“ disponuje
vymeniteľnými ventilátorovými a napájacími
modulmi (350,
715, 1100W AC
a 440W DC),
čo prispieva k vyššej
spoľahlivosti a dostupnosti.
Novinkou je taktiež voliteľný sieťový modul namiesto uplinkov.
Štandardne sa 3560X pre väčšiu flexibilitu dodáva bez uplink
modulu, uplink modul je možné zakúpiť si neskôr. V ponuke
sú dve verzie modulu. Prvá verzia ponúka štyri 1Gbps SFP
porty, druhá
verzia 4 šachty
využiteľné ako
2x 10Gbps
SFP+ alebo
4x 1Gbps
SFP. Modul je
použiteľný pre
3560X aj pre
3750X.
Ďalšou podstatnou novinkou je podpora MACsec (IEEE
802.3ae), čo je rad protokolov zabezpečujúcich manažment
kľúčov a šifrovanie prenosu medzi prepínačom a koncovým
zariadením (počítač, IP telefón, ...) na druhej vrstve ISO/OSI.
Softvérová výbava pre 3560X a 3750X ponúka popri obvyklých feature setoch IP Base a IP Services aj novinku LAN
Base, ktorá podporuje iba L2 vlastnosti, umožňuje však aj
upgrade na plnohodnotné verzie IP Base alebo IP Services.
Podobne ako 2960S, aj 3560X/3750X podporuje PoE a PoE+
a ďalšie vylepšenie napájania či už PoE, alebo samotného
prepínača.
Séria 3750X
Modely série 3750X sú nástupcami sérií 3750G a 3750E.
V zjednodušenom pohľade sú prepínače 3560X a 3750X
hardvérovo podobné s tým rozdielom, že 3750X pridáva podporu stohovania pre dáta a po novom aj pre napájanie.
Zásadné rozdiely oproti 3560X:
StackWise Plus (podpora stohovania pre dáta)
StackPower (stohovanie pre napájanie)
StackWise Plus je technológia stohovania prepínačov až do
maximálneho počtu 9, pričom stoh sa správa ako jedna logická entita (ako jeden prepínač) umožňujúc tak použitie crossstack EtherChannel, vynechanie Spanning-Tree a podobne.
Táto technológia je známa už z predchodcov 3750E.
StackPower je inovatívna technológia,
ktorá agreguje a zdieľa
dostupný vstupný
výkon medzi zariadenia v stohu. Umožňuje
napájať alebo zálohovať prepínače v stohu
bez nutnosti pripájania
veľkého počtu napájacích zdrojov, čím šetrí
aj počty potrebných
napájacích zdrojov
a káblov. Pre plne
redundantné zapojenie
nie je potrebné mať v každom prepínači po dva zdroje, ale stačí pridať redundantný zdroj iba do jediného prepínača stohu
(stoh podporuje max. 4 členy). Redundantný zdroj tak môže
poskytnúť svoj výkon v prípade potreby ktorémukoľvek členovi
stohu. StackPower nám týmto umožňuje „zero-footprint“ RPS
inštalácie. Poskytuje taktiež možnosť prioritizácie portov v prípade agregácie napájania a vypnutie menej potrebných PoE
portov.
Rozšírená limitovaná záruka platí aj pre modely 3560X
a 3750X. Bezplatný maintenance update IOSu platí pre LAN
Base a IP Base. Pre IP Services je potrebné kúpiť si plnohodnotnú podporu SMARTnet.
Na záver je vhodné pripomenúť okrem technologického pokroku aj zaujímavé a kompetitívne ceny, ako aj nadštandardné
záručné podmienky nových sérií prepínačov.
Martin Vozár
System Engineer / APRS Consultant
Avnet Technology Solutions, s.r.o.
www.avnet.sk
[email protected]
Avnet partner
september 2010
41
Avnet
Avnet Golf
Tour 2010
Spoločnosť Avnet Technology Solutions, s.r.o. , v tomto kalendárnom roku po prvýkrát
pre svojich obchodných partnerov zorganizovala sériu troch golfových turnajov pod
názvom Avnet Golf Tour 2010.
Tour sme za príjemného májového počasia otvorili v maďarskej
Tate. Pokračovali sme júnovým turnajom u našich českých susedov v Čeladnej, kde golfisti zápasili nielen s náročným ihriskom,
ale aj s priam tropickým počasím. Najmilším prekvapením pre
organizačný tím bola hojná účasť pozvaných na záverečnom
augustovom turnaji v Slavkove pri Brne. Od rána výdatne
pršalo a kvôli hrmeniu bol odsúvaný aj štart samotného turnaja.
Ako sa ale hovorí, na golf neexistuje zlé počasie, len zle
42
oblečený golfista. To našťastie, nebol prípad nikoho zo zúčastnených. Nakoniec sa aj počasie umúdrilo a prvú „avneťácku“ tour
sme úspešne ukončili vyhlásením víťazov a neformálnym rautom.
Ďakujeme všetkým účastníkom Avnet Golf Tour 2010 za ich športové výkony, priazeň a príjemnú atmosféru. Víťazom jednotlivých
súťaží, rovnako ako aj absolútnemu víťazovi celej tour, srdečne
blahoželáme a tešíme sa na ďalšie (golfové) stretnutia.
Bojovalo sa aj o atraktívne trofeje
Tomáš Vršanský (IBM) s Františkom Barancom (Cisco) – absolútnym víťazom celej Avnet Golf Tour
Michal Malíček zo Soitronu vie, že po hre z bunkru treba „zahladiť stopy“
Neformálna recepcia po záverečnom turnaji sa niesla v priateľskej atmosfére
Avnet partner
september 2010
[email protected]
www.avnet.sk
Avnet
Pomáhame vysušiť slzy
Tak znelo motto iniciatívy významných IT hráčov na pomoc obetiam nedávnych záplav na Slovensku. Viac ako 500 zamestnancov poskytovateľov IT produktov a služieb v spoločných finančných zbierkach jasne ukázalo, že neľahký osud ľudí postihnutých
povodňami im nie je ľahostajný.
„V spoločnosti Avnet Technology Solutions sme túto iniciatívu, ktorú odštartovala spoločnosť TEMPEST, privítali s nadšením
a bez váhania sme sa do zbierky zapojili priamym finančným darom. Bolo príjemným prekvapením sledovať, ako sa postupne
pridávajú ďalšie IT firmy. Veríme, že táto iniciatíva inšpiruje aj ďalšie spoločnosti či jednotlivcov.“
Bronislava Kekeňáková, Marketing Manager, Avnet TS
„Prísť o pokoj svojho domova je nepríjemná udalosť. Pohľad na nešťastie v tvárach nás motivoval zamyslieť sa, ako ľuďom
pomôcť. Projekt „Pomôžme vysušiť slzy“ vznikol v TEMPEST-e spontánne a jeho základom sú rovnaké finančné príspevky od
zamestnancov aj od firmy – zamestnávateľa. Boli sme prekvapení, aký veľký záujem prejavil náš tím a s návrhom spojiť sily sme
oslovili aj iných významných IT hráčov. Takto sa nám podarilo spoločne podporiť zbierku SOS Povodne občianskeho združenia
Človek v ohrození sumou 16 445 eur.“
Rastislav Chudík, riaditeľ marketingu, TEMPEST, a.s.
Ďakujeme spoločnosti AVNET a ďalším IT spoločnostiam
za podporu zbierky SOS Povodne 2010
V dôsledku silných dažďov z konca mája a začiatku júna 2010 boli
vo viacerých oblastiach Slovenska zaplavené obydlia, poškodené
mosty i železničné trate, stovky ľudí bolo nutné evakuovať. Medzi
najviac postihnuté oblasti patrili regióny východného Slovenska.
Aktivity v rámci prvej fázy humanitárnej pomoci po povodniach
realizovalo združenie Človek v ohrození spolu s organizáciou
Člověk v tísni – Slovensko v štyroch regiónoch na východe
Slovenska – Spiš, Šariš, Zemplín a Košice a okolie. Pomoc
vo forme distribúcie hygienických a čistiacich potrieb, zapožičania
vysušovačov, preplatenia nafty po použití vysušovačov smerovala
celkovo viac než 2 000 rodinám, ako aj viac než desiatke obecných
úradov, komunitných centier a zariadení sociálnych služieb.
Človek v ohrození tiež koordinoval viacero skupín dobrovoľníkov
na pomocné a čistiace práce v obciach Richnava, Vitkovce
(Zemplín) a Malá Lodina (okolie Košíc).
V auguste sa začala realizovať druhá fáza pomoci po povodniach.
„V tejto časovo dlhšej fáze poskytujeme podľa hlavných zásad
metodiky našej partnerskej českej organizácie Člověk v tísni, ktorá
má s týmto dlhodobé skúsenosti, poškodeným ľuďom adresné
finančné príspevky na rekonštrukciu obydlí“, povedal Andrej Bán
zo združenia Človek v ohrození.
Priame finančné výpomoci, kam smeruje aj pomoc od IT komunity na Slovensku, sú prideľované na základe zistení terénnych
tímov, ktoré v auguste monitorovali situáciu rodín v postihnutých
oblastiach na celom Slovensku. Zoznam podporených rodín bude
k dispozícii na webovej stránke www.clovekvohrozeni.sk.
Ivana Kullová
PR Manager
OZ Človek v ohrození
Pridajte sa k významným IT spoločnostiam. Pomôžme spolu ľuďom, ktorí
prišli o pokoj svojich domovov.
Významní poskytovatelia IT produktov a služieb vyhlásili dobrovoľné zamestnanecké zbierky.
Vyzbierané peniaze firmy znásobili a spolu odovzdali občianskemu združeniu Človek v ohrození
16.445 eur. S myšlienkou zapojiť zamestnancov a spojiť sily s ďalšími lídrami v IT biznise prišiel
TEMPEST.
Podporte spolu s nami zbierku SOS Povodne, číslo účtu: 2663032002/1100 (popis transakcie:
SOS Povodne, variabilný symbol 1111).
mediálny partner
www.avnet.sk
[email protected]
Avnet partner
september 2010
43
Byť tam, kam iní ani nedovidia.
A neustále napredovať.
Inovujeme a posúvame dopredu IT projekty svojich
klientov. Aby sa náš náskok stal aj ich náskokom.
www.soitron.com
Download

Ondrej Smolár Veci majú mať svoj zmysel IBM storage riešenia pre