„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast schválilo poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre spoločnosť BK KOVOTRADE s. r. o. Na
realizáciu projektu s názvom “Zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti spoločnosti BK KOVOTRADE s.r.o..”
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti spoločnosti BK KOVOTRADE s.r.o.
Špecifické ciele projektu sú:
- Obstaranie inovatívnej výrobnej technológie
- Vytvorenie nových pracovných miest v spoločnosti
- Zníženie energetickej náročnosti výroby
- Zvýšenie a rozšírenie výrobných kapacít
- Zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty
Východiskový stav: Hlavným zameraním spoločnosti BK KOVOTRADE s.r.o. je strojárska výroba, zámočníctvo a zlievárenstvo. Technologické
vybavenie spoločnosti v súčasnosti neumožňuje rozšírenie výroby v požadovanej kvalite a flexibilite. Preto je cieľom spoločnosti je rozšíriť svoje
výrobné kapacity o inovatívne výrobné zariadenie.
Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z Európskej únie dôjde k obstaraniu nového, moderného výrobného
technologického zariadenia - CNC vertikálne obrábacie centrum. Zariadenie predstavuje vysokorýchlostný stroj
pracujúci v troch osiach a bude pre žiadateľa znamenať nasledovný prínos: nahradí klasické stroje používané
žiadateľom ako sú brúska, fréza, sústruh; poskytne vyššiu presnosť výroby a vysoký kvalitatívny štandard; prinesie
zefektívnenie výrobného procesu, nahradí manuálnu prácu automatizovaným strojom, čím ušetrí čas a zvýši
produktivitu.
Výška poskytnutého príspevku: 105 700,00 EUR. Predpokladaný začiatok realizácie projektu: 1.11.2014,
Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 31.7.2015. Názov a sídlo prijímateľa: BK KOVOTRADE s.r.o.,
Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, miesto realizácie projektu: Gemerská cesta 1, Lučenec
Poskytovateľ (Riadiaci orgán) :
Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Mierová 19, 827 15, Bratislava 212
www.economy.gov.sk
www.siea.sk
www.opkahr.sk
Download

www.economy.gov.sk www.siea.sk www.opkahr.sk „Tento projekt sa