ZÁRUČNÝ LIST
Typ čerpadla: ...........................................................................................................
Dátum predaja
firmou Grundfos
alebo zmluvným predajcom:
pečiatka
a podpis:
Výrobné číslo čerpadla: ........................................................................................................................
Dátum výroby: .............................................
Typ motora: ..................................................
Výrobné číslo: ..........................................
Dátum prevzatia výrobku kupujúcim a pečiatka predajcu:
Inštaláciu zariadenia a uvedenie do prevádzky vykonal:
dňa: ............................................................................
pečiatka a podpis:
Elektrické zapojenie vykonal oprávnený koncesovaný subjekt:
dňa: ............................................................................
pečiatka a podpis:
Záručné podmienky:
Predajca zodpovedá za akosť, kompletnosť, funkciu a prevedenie predaného výrobku.
Záručná doba na výrobok je u všetkých čerpadiel a riadiacich a regulačných prvkov (systémov) GRUNDFOS po dobu 24 mesiacov od dátumu
predaja čerpadla, najviac však 30 mesiacov od dátumu výroby čerpadla. Mokrobežné obehové a cirkulačné čerpadlá majú záruku predĺženú
na 36 mesiacov od dátumu predaja, nie však dlhšie než 42 mesiacov od dátumu výroby. Na čerpadlá ALPHA2, ALPHA2L a COMFORT PM
poskytuje spoločnosť Grundfos záruku 60 mesiacov od dátumu predaja, nie však dlhšie, než 66 mesiacov od dátumu výroby. U tlakových
nádob PressureWave výrobca GWS LTD., ktoré sa používajú u vodární Hydrojet a u Vodárenských setov, poskytuje spoločnosť Grundfos záruku
60 mesiacov od dátumu výroby tlakovej nádoby. Dátum výroby sa určuje podľa štvormiestneho číselného kódu v tvare – rok a týždeň výroby
(RR TT), ktorý je uvedený na štítku čerpadla. Dátum výroby a výrobné číslo musia byť vyznačené na záručnom liste alebo v doklade, ktorý ho
nahradzuje.
Záruku v tejto lehote poskytuje spoločnosť GRUNDFOS, s.r.o., organizačná zložka (výrobca). Nároky z porúch nad rámec tejto záruky, ak
ich poskytuje predajca, je potrebné uplatňovať a požadovať od predajcu.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebiteľné diely. Opotrebenie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu.
V prípade uplatnenia reklamácie v stanovenej záručnej dobe bude táto uznaná a vykonaná bezplatná oprava výrobku len za predpokladu, že:
•
reklamácia bola uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení chyby,
•
bude predložený riadne vyplnený záručný list s uvedením dátumu predaja, potvrdením predajcu o predaji, montážnej firmy,
ktorá vykonávala montáž pripojenia čerpadla a odbornej elektromontážnej firmy, ktorá vykonávala pripojenie čerpadla na elektrickú resp. rozvodnú sieť (toto neplatí pre výrobky s káblom ukončeným zástrčkou),
•
výrobok bol skladovaný, odborne nainštalovaný, pripojený, prevádzkovaný, používaný a udržiavaný podľa platných montážnoprevádzkových a bezpečnostných predpisov a v súlade s technickými podmienkami a odporúčaniami výrobcu,
•
výrobok bol použitý pre účel daný montážno-prevádzkovými predpismi výrobcu,
•
neboli vykonané žiadne inštalácie, zásahy, úpravy, opravy, demontáže, manipulácie alebo obdobné činnosti vykonané
neautorizovanou osobou,
•
neboli vykonané náhrady dielov cudzími dielmi,
•
výrobok nebol poškodený zásahmi mimo vplyvu výrobcu, mechanickými alebo inými vonkajšími zásahmi, zásahmi tretích osôb
alebo vyššou mocou,
•
výrobok bol zaistený proti preťaženiu a účinkom prepätia (napäťové špičky).
Ak nebudú pri preskúmaní alebo oprave výrobku zistené chyby spadajúce do záruky, resp. sa až pri oprave alebo neskoršou technickou
analýzou preukáže, že sa na reklamovanú chybu nevzťahovala záruka, znamená to, že kupujúci reklamoval odstránenie chýb neoprávnene
a kupujúci (resp. osoba, ktorá výrobok reklamovala) je povinný uhradiť všetky náklady vynaložené výrobcom, predajcom alebo autorizovanou
servisnou organizáciou na preskúmanie, analyzovanie a odstránenie chýb.
Výrobca resp. predajca nezodpovedá za iné škody alebo náklady vzniknuté v súvislosti s chybami výrobku a ich uplatnením (napr. ušlý zisk,
predvídateľný zisk, obchodné straty, straty času, zasielateľské a montážne náklady, náklady na demontáž, následne vyvolané škody a pod.),
a to ani na iných výrobkoch či akýchkoľvek iných následkoch, ktoré akýmkoľvek spôsobom súviseli s reklamovaným chybným výrobkom.
Reklamáciu uplatňuje kupujúci u predajcu, kde výrobok zakúpil alebo u autorizovanej servisnej organizácie:
AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ PARTNERI
FINTA, s.r.o.
Malokýrska 41
941 07 Veľký Kýr
Tel.: +421 35 650 7790-1
Mobil: +421 905 296 233
E-mail: [email protected]
MAXTRA CONTROL s.r.o.
Nešporova 6
927 01 Šaľa
Tel.: +421 31 770 7561-2
Mobil: +421 905 450 323
E-mail: [email protected]
Ing. Daniel Bakalár - PUMPS
Textilná 3/A
040 12 Košice
Tel.: +421 55 789 5701
Mobil: +421 905 326 306
E-mail: [email protected]
EURO PUMPS TECH, s.r.o.
Námestie sv.Michala 170/5
919 30 Jaslovské Bohunice
Tel.: +421 33 551 5307
Mobil: +421 903 448 980
E-mail: [email protected]
FINTA, s.r.o.
Kovodružstvo-Servis Finta
(areál Hotela Plus)
Galvaniho 6
821 04 Bratislava
Tel.: +421 905 296 453
E-mail: [email protected]
MAXTRA CONTROL s.r.o.
Nobelova 3/A
831 02 Bratislava
Mobil: + 421 918 341 007
E-mail: [email protected]
ABC TERM, spol. s r.o.
Panónska cesta 34
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 6353 6387
Mobil: +421 903 745 001
E-mail: [email protected]
RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Radlinského 17
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 441 1977
Mobil: +421 907 923 701
E-mail: [email protected]
FERRMONT, spol. s r.o.
Trenčianska 1320/89
020 01 Púchov
Tel.: +421 42 463 1630
Mobil: +421 902 906 006
E-mail: [email protected]
ABC TERM, spol. s r.o.
Andreja Kmeťa 19
036 01 Martin
Tel.: +421 43 4270 238
Mobil: +421 903 245 225
E-mail: [email protected]
Peter Vrták - PREZAM
Lovčica - Trubín 293
966 23 Lovčica - Trubin
Tel.: +421 45 679 0233
Mobil: +421 907 211 784
E-mail: [email protected]
FINTA, s.r.o. - zberné miesto
Liesek 115
027 12 Trstená
Mobil: +421 905 921 876
E-mail: [email protected]
HELPLINE 24 h: servisno-technická poradenská služba
telefón 0911 722 822
CENTRÁLA - PORADENSTVO / ZAISTENIE SLUŽIEB PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV
GRUNDFOS spol. s r. o.,
821 09 Bratislava
Mobil: 0903 828 091, Tel.: 02 50 20 14 14
Vykonanie záručnej opravy bude vyznačené na tomto záručnom liste. Bude uvedená doba od uplatnenia nároku na opravu do prevzatia
opraveného výrobku kupujúcim, najneskôr však doba, keď po skončení opravy je kupujúci povinný výrobok prevziať. Záručná doba sa
predlžuje o dobu, odkedy kupujúci uplatnil nárok na záručnú opravu u servisnej organizácie k tomu určenej až do doby, keď bol povinný po
skončení opravy výrobok prevziať. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri doprave. Záručný list musí byť pri predaji riadne vyplnený.
Všetky údaje musia byť zaznamenané ihneď pri predaji, a to nezmazateľným spôsobom. Neúplný alebo neoprávnene menený (prepisovaný
či dopisovaný) záručný list je neplatný.
Záznam o servise a vykonaných záručných opravách:
Dátum
Popis reklamovanej chyby, úkon, pečiatka organizácie
Download

Záručný list na stiahnutie