Monika Mazúrová – Munch riaditeľka Agentúry pre rozvoj cetovného ruchu regiónu Sundgau PRÍBEH VZNIKU DESTINÁCIE A ZNAČKY SUNDGAU Sundgau má všetko, čo ktorýkoľvek región Slovenska REGIÓN SUNDGAU  
 
 
 
 
 
 
Región Sundgau (/ zuntgaw /) leží v južnej oblasW Alsaska). Názov Sundgau je nemeckeho pôvodu a znamená Sund ako " juh", a Gau "kraj". Prírodnými hranicami regiónu sú rieka Rýn na východe a pohorie Vogézy na severo-­‐
západe. Hlavným mestom: Altkirch . Pozostáva z 3 kantónov : Dannemarie , Hirsingue a Ferrece Sundgau je ohraničený smerom na juh Švajčiarskom, francúzskym Territoire de Belfort na západe, a Nemeckom na východe. Blízke mestá: Mulhouse, Belfort – Montbéliard, Bazilej (Švajciarsko), Freiburg (Nemecku) História Súčasť rímskonemeckej ríše v stredoveku. •  V priebehu tridsaťročnej vojny vpád francúzskych vojská a Alsasko sa stalo súčasťou Francúzska. •  Po prusko-­‐francúzskej vojne (1870 – 1871) bolo Alsasko pripojené k Nemeckej ríši. •  Po 1. svetovej vojne sa stalo znova súčasťou Francúzska. Súčasťou regiónu sú dva departmenty: Bas-­‐Rhin (doslova Dolný Rýn), v 5. storočí nazývaný NORDGAU a Haut-­‐Rhin (doslova Horný Rýn nazývaný SUNDGAU). • 
ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE EKONOMIKA A CESTOVNÝ RUCH poľnohospodárska oblasť, veľká remeselná tradícia;   pracovná sila s relatvne nízkou kvalifikáciou;   pomerne vysoké príjmy vďaka cezhraničnej zamestnanosH;   mestské cetrá Bazilej a Mulhouse – významne turisWcky atraktvne v porovaní so Sundgau;   región nedisponuje atrakívnymi podmienkami pre zakladanie a rozvoj nových domácich firiem;   počiatky rozvoja cestovného ruchu od roku 2000;   v roku 2007 vypracovaná analýza turisHckého potenciálu a strategického a ekonomického rozvoja Sungau – zapojenie všetkých miestnych aktérov turizmu (poliWci, experW, podnikatelia, asociácie).  
ANALÝZA TURISTICKÉHO POTENCIÁLU SUNDGAU CIELE:  
vypracovanie spoločnej charty rozvoja cestovného ruchu;  
vymedzenie strategického rozvoja regiónu na najbližších 5 rokov;  
zohľadnenie stratégií Departmentu Horný Rýn a regiónu Alsasko;  
mobilizácia zúčastnených aktérov – poliWkov, obcí, podnikateľov;  
posilnenie celoročnej atraktvnosW a návštevnosW;  
udržanie existujúcej klientely a získanie nových segmentov návštevníkov. I. FÁZA: ANALÝZA EXISTUJÚCEHO STAVU 1956: obecný úrad Altkirch (informácie) 1960: obecný úrad FerreXe (informácie) 1998: TurisHcká informačná kancelária Alsaský Jur 1 ZO / 24 obcí 2007: OOCR Alsaský Jur 4 ZO / 53 obcí 2003: TurisHcká informačná kancelária Altkirch 1 ZO / 4 obce 2007: OOCR Altkirch 4 ZO / 59 obcí REGIÓN SUNDGAU POUŽITÁ METODOLÓGIA  
mobilizácia všetkých zainteresovaných: expertov, manažérov, podnikateľov, historikov – k otázkam ekonomického a sociálneho vývoja regiónu v súvislosW s cestovným ruchom;  
 
4 kľúčové témy: 1. 
skutočný, vnímaný a trvalý imidž; 2. 
silné a slabé stránky ponuky s prioriWzáciou; 3. 
organizácia inšWtucionálnych aktérov, profesijných skupín a ich misií; 4. 
kto tvorí klientelu a aké sú jej dôvody spokojnosW / nespokojnosW. 3 fázy brainstormingu – individuálne rozhovory; – expertné fórum; – okrúhly stôl. Infraštruktúra ubytovania Štruktúra ubytovania Hotely Kemping Apartmány Izby na priváte Tábory Rezidencie Holiday Village 330 1338 226 57 506 300 188 Kapacity Sundgau Horný Rýn Alsasko Komerčné ubytovanie 2 945 54 767 113 400 Rezidenčné ubytovanie 3 845 36 115 64 500 TurisWcké ubytovanie 6 790 90 882 177 900 Počet obyvatelov 61 841 736 000 1 817 000 Pomer 11 % 12 ,5 % 9,8 % Pešia turisWka Sundgau ponúka veľa možnost, pokiaľ ide o pešiu turisWku. Vosges Club organizuje výpravy a výlety. TurisWcké informačné kancelárie sprostredkúvajú služby sprievodcov. Sundgau ponúka navštevníkom viac ako 800 km značených turisHckých trás. CykloturisWka Sundgau, raj cyklisHky. Viac ako 330 km trás umožní objavovať jednu z najkrajších oblast Alsaska, krajinu rozprávok a legiend. Jazda na koni V Sundagau je viacero jazdeckých cenHer, ktoré ponúkajú množstvo tréningových kurzov, prechádzok, jazdy kočom, jazdy na koni, westernové jazdenie a mnoho ďalších akWvít! Golf Golf InternaWonal Largue MOOSLARGUE ponúka 18 jamkové ihrisko vo výnimočnom prostredí. Ultra ľahké lietadlá Sundgau ponúka zážitok – spoznávať krajinu originálne, z vtáčej perspekkvny, letom ponad rybníky, jazerá, lesy a dedinky. Kúpaliská a vodné nádrže Sundgau má široké možnosW kúpania a zábavy pri vode – kúpanie a plávanie v bazénoch a prírodných vodných nádržiach, obklopených zelenými parkami s vynikajúcimi príležitosťami pre relax. Rybolov Mnoho rybníkov a jazier Sundgau je ideálnym miestom na rybačku. Sezónne, ale aj denné lístky sú k dispozícii v turisWckých kanceláriách. Dom prírody Dom prírody Altenach ponúka svojim návštevníkom v tradičných domoch, ale aj novovybudovaných objektoch rôzne akWvity: -­‐ turisWcké výpravy; -­‐ krátkodobé výstavy; -­‐ zážitky a poznatky o prírode a životnom prostredí; -­‐ stálu expozíciu o geológii Sundgau. Múzeá Návštevníkom Sundgau sú k dispozícii tri múzeá: Farmárske múzeum OlWngue, Múzeum Sundgau Altkirch a Múzeum milencov Werentzhouse. Výstavy a zbierky znázorňujú bohatstvo stáročných tradícií a typických zvykov a múzeum milencov, jedno z najmenších na svete, predstavuje okrem iného svoju zbierku ľúbostných listov. Mlyny Mlyny sú dedičstvom Sundgau a je dobré vychutnať si ich počas pobytu v regióne. Monohé z nich majú stále funkčné stroje a kolesá. Jeden z mlynov znázorňuje život typického mlynára v minulosW. Hrady Tradície a zvyky stredokoveku je možné spoznávať na niektorom zo štyroch hradov Sundgau: Ferret, Morimont, Landskron a Liebenstein. Mimo toho mesto Ferret usporiadúva každé dva roky stredoveký fesWval, ktorý návštevníkov prenesie späť do doby kráľov, kráľovien, ryWerov a turnajov. Kostoly a kaplnky Sakrálne pamiatky majú v Sundgau svoje nezastupiteľné miesto. Medzi najvýznamnejšie patria: kláštor Bellemagny, Saint-­‐
Morand, kostol Sv. MarWna des Champs v OlWngue, románsky kostol Feldbach alebo opátstvo v Lucelle. Tradičná architektúra Tradičné obydlia sú jedným z typických znakov Alsaska. Tie najkrajšie možno vidieť v dedinke Friesen, niektoré z nich postavené pred 500 rokmi. Za návštevu stoja aj „kveWnové dedinky“ Oberdorf a Grentzinger. Múzeum umenia Rýnske centrum súčasného umenia v Altkirch host krátkodobé výstavy a usporadúva kultúrne workshopy pre deW. Pre všetkých milovníkov umenia sú k dispozícii skutočne majstrovské diela. Historické mesto Altkirch Altkirch je hlavným mestom Sundgau. Ponúka množstvo peších prehliadok starých hradieb, tradičných brán, kostolov, šperkom je goWcká katedrála, či renesančné prepošstvo Saint-­‐Morandi. Je to mimoriadne živé mesto, ktoré si uachovalo svoje tradície. Stredoveké mesto Ferrece Ferrece je unikátnym stredovekým mestom na úpät Alsaskej Jury. Jeho dominantou je hrad s bohatou históriou. Zaujme Wež miestny kostol, historická radnica, či okolitá príroda s trpasličou jaskyňou. Chovatelia a remeselníci Na výletoch v Sundgau je možné spoznávať aj tradičné miestne remeslá, ako sú výroba keramiky, chov včiel, výroba syra a čokolády, práca s drevom. ZnalosW miestnych remeselníkov sa naďalej dedia z generácie na generáciu. Agro-­‐tourisWka Miestne farmy a poľnohospodári organizujú prehliadky a workshopy pre všetky vekové kategórie. Je tu možné zažiť a osobne vyskúšať dojenie, či kŕmenie zvierat, či vidieť pštrosy, lamy, bociany a jelene. FesWvaly a podujaWa Stredovek na vlastnej koži, rozprávkový les príbehov a legiend Sundgau, farbami zaplavený kveWnový trh, divadlo pod otvorenou oblohou, umelecké výstavy v kaplnke – to je len niekoľko z podujat usporadúvaných počas celého roka. Miestna gastronómia Vyprážaný kapor je miestnou špecialitou. VÝSLEDKY ANALÝZY  
nízka znalosť regiónu u potencionálnych návštevníkov;  
a priori “okrajový” región, “koniec sveta”, všetky turisWcké mapy končili pri Mulhouse;  
absencia koordinovaného a riadeného desHnačného manažmentu – neexistovalo prepojenie atrakWvít, produktov a služieb do zmysluplných celkov;  
chýbajúca integrovaná markeWngová komunikácia – existovala len parciálna komunikácia individuálnych atrakWvít, resp. služieb – každý sa “hral na vlastnom piesočku”; II. FÁZA: PROJEKTOVÝ PLÁN A STRATÉGIA 5 STRATEGICKÝCH CIEĽOV -­‐ Weto boli následne rozmené do 9 operatvnych cieľov  
vybudovať imidž a markeHngovú pozíciu značky;  
rozvoj, organizácia a skvalitnenie ponuky produktov a služieb – zatrakkvnenie a sprístupnenie;  
rozvoj ofenzívnej markeWngovej stratégie – komunikovať a predávať;  
posilnenie a koordinácia subjektov cestovného ruchu;  
posilnenie povedomia lokálnej komunity a jej stotožnenia sa s turizmom. BUDOVANIE ZNAČKY DESTINÁCIE A PROPAGAČNÝ PLÁN ATRIBÚTY A POZÍCIA ZNAČKY  
viditeľné tradície na území v rôznych oblasWach turizmu : história a kultúra, remeslá, gastronómia, podujaWa,... ;  
ľudové povesH a legendy veľmi prítomné a stále živé najmä počas vianočných sviatkov;  
veľmi známe a populárne podujaWe „Vianočný rozprávkový les“. MARKETINGOVÁ STRATÉGIA  
vypracovanie značky s odkazom „Sundgau, čarovná príroda“;  
vypracovanie grafickej idenHty značky;  
markeWngová pozícia má vyjadrovať atmosféru, povedomie a hodnoty komunity viac, než len prakWcký charakter turisWckej ponuky (čo nie je dosť atraktvne) – použiť legendy a povesW Sundgau;  
internetová stránka. LOGO A GRAFICKÁ IDENTITA ZALOŽENIE AGENTÚRY PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU OOCR Altkirch 4 ZO / 59 obce OOCR Alsaský Jur 4 ZO / 53 obcí OOCR SUNDGAU 2010: AGENTÚRA PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V SUNDGAU (ARCR) 8 ZO / 112 obcí obce (2012: 9 ZO = 125 obcí MISIA ARCR  
Zabezpečenie informačných služieb pre turistov v regióne Sundgau.  
Propagácia regiónu, v súlade s rozvojovými stratégiami departmentálnych a regionálnych partnerov cestovného ruchu.  
Koordinácia miestnych partnerov rozvoja cestovného ruchu.  
Rozvíjanie desWnačných turisWckých produktov  
Poskytovanie markeWngových a turisWckých služieb v rámci podmienok stanovených zákonom.  
Svojou analýzou a činnosťou, prispievať k rozvoju a implementácii cestovného ruchu v regióne Sundgau. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY -­‐ uplatňované prierezovo v projektoch rozvoja cestovného ruchu.  
Rozvinúť trvalo udržateľný cestovný ruch v Sundgau  
Zahrnúť do projektu podnikateľov miestneho cestovného ruchu: majiteľov reštaurácií, hotelov a ostatných ubytovacích zariadení, miestnu komunitu.  
Projekt by mal byť užitočný aj pre obyvateľov regiónu.  
Posilniť turisWcký imidž desWnácie Sundgau  
Podporiť hospodársky prínos v druhotných sektoroch  
Zvýšiť a skvalitniť ponuku turisWckých produktov Projekt budovania cyklotrás • 
• 
• 
• 
vyznačenie 330 km cyklisWckých trás; vypracovanie špecifického pobytového balíčka; vypracovanie zvláštnej charty podpísanej zainteresovanými partnermi – záväzok poskytovať špecifické služby -­‐ garáž, vybavenie na opravu a umyWe, obedové pikniky apod. tlač cykloturisWckých sprievodcov a máp. Projekt budovania trás pre horské bicykle • 
• 
• 
vyznačenie 850 km trás pre horské bicykle; vybudovanie bike parku; tlač cykloturisWckých sprievodcov s mapami. Projekt Trasa troch hradov • 
• 
• 
• 
vytvorenie pešej trasy medzi hradmi Ferrece – Marimont a Landskron (denné vychádzky z jedného hotela alebo plynulo v kombinácii s ubytovaním na trase); inštalácia informačných tabúľ pri hradoch; tlač letákov a turisWckých sprievodcov; elektronický sprievodca pre mobily a tablety. La carpe est cuisinée à toutes
les sauces pour étonner vos papilles!
ée
Cuisin
Carpe
Projekt rybolov a trasa vyprážaného kapra s
e
l
l
i
a
p
r
a
C
s
Le
RIL 2012
V
A
6
U
A
S
R
A
M
2
DU 2
pétit!
• 
• 
Bon ap
• 
Régalez-vous !
FÊTEZ L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS CHEZ LES RESTAURATEURS PARTICIPANTS AUX CARPAILLES !
RETROUVEZ LES RESTAURATEURS PARTICIPANTS SUR WWW.CARPE-FRITE.FR
OU EN APPELANT LE 03 89 40 02 90
ASSOCIATION LE SUNDGAU - ROUTES DE LA CARPE FRITE
TÉL : 03 89 08 36 03 ou 03 89 40 02 90
[email protected]
prepojenie reštaurácií ponúkajúcich miestnu špecialitu – vyprážaného kapra; vývoj pobytových balíčkov zameraných na rybolov; Carpailles -­‐ dva týždne v roku ponúkajú miestne reštaurácie špeciálne, kompletné menu z kapra. Dobrovoľní sprievodcovia a Greeters • 
• 
• 
• 
dobrovoľné (bezplatné) sprevádzanie menších skupín / rodín a jednotlivcov, prezentácia atrakWvít, remeselných zručnost; koncept Greeter pochádza z New Yorku; podpora a koordinácia cez ARCR; obojstranná spätná väzba (podnety, nápady, informácie). Medzinárodná spolupráca • 
• 
• 
Sundgau je súčasťou širšej desWnácie „Údolie Horného Rýna“ – regióny Nemecka, Francúzska a Švajčiarska; táto značka sa intenzívne propaguje na veľkých vzdialených trhoch (Čína, Kanada apod.); prospešná je aj spolupráca so susednými frankofónnymi regiónmi Švajčiarska. AKTUÁLNE VÝZVY  
prebehol audit – zisťovanie plnenia zadefinovanej stratégie, dodržiavania postupov, legislatvy, efekWvita dosahovania výsledkov  
zadefinoval kľúčové rozvojové smery pre obdobie 2012 – 2014. 1. 
po etape „budovania“ značky, infraštruktúry a produktov začína etapa zameraná na predaj; 2. 
tvorba kombinovaných produktových balíčkov; 3. 
zavedenie regionálnej zľavovej karty pre návštevníkov; 4. 
prepojenie vidieckeho a mestského turizmu (Sundgau + Mulhouse) 5. 
silná kampaň na internete; 6. 
komunikácia na sociálnych sieťach; 7. 
maximálne využiWe moderných informačných a komunikačných technológií (smart phony, QR kódy, tablety). ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ. 
Download

PPT prezentácia na stiahnutie