Obvyklí kandidáti získali
ocenenia itate ov asopisu
Readers’
Choice
Awards!
T
b
a
Otázkou nie je kto vyhral
ale skôr pre o vyhral
a ako to dosiahol.
b
Keith Larson a Walt Boyes
Vitajte pri 20. výro nom oce ovaní pod a výberu itate ov
asopisu Control. Zdá sa nám to by fascinujúce že to s týmto
oce ovaným preh adom robíme už 20 rokov. Sme potešení
odozvou itate ov a predajcov a vieme, akú dôležitos získal
tento preh ad pretože prijímame telefonické volania. Analyzovali sme našich itate ov a s potešením prezentujeme kolektívnu skúsenos vyše 1000 profesionálnych automatizérov vo vyše
100 kategóriách procesnej automatiza nej techniky.
Tak ako sme to uviedli minulý rok, preh ad je stále
ovplyvnený severnou Amerikou, avšak pokra uje nárast
po tu respondentov mimo severnej Ameriky.
Ako to robíme nieko ko posledných rokov, hodnotíme odpovede
nielen tla enej verzie asopisu ale aj abonentov vydaní našich
digitálnych vydaní: e-mailom zasielané informa né bulletiny,
semináre na webe, „podcasty“ (audio RSS) ako aj všetky ostatné
médiá ktoré môžete nájs na stránke ControlGlobal.com.
zostavenej ponuky výberových okienok) na ich vo bu
spomedzi pos kytovate ov riešení, s kt or ými pravidelne pracujú.
To znamená pracovníci asopisu Control musia zabezpesprávne spo ítanie rôznym spôsobom ozna ených produktov
firiem ABB, Rockwell, Emerson at . Je to asovo náro né
a vyžadujte to zna né znalosti histórie priemyslu.
Vedeli ste, že teraz existuje napr. 17 spôsobov uvedenia
výrobku ABB? Jednou zo skuto ností ktoré to indikuje je
zotrva nos názvov pôvodných zna iek v mysliach koncových užívate ov aj po zmene ich názvu, po firemných
akvizíciách ako aj po uplynutí dlhšieho asu.
Ke že to je súkromný preh ad, odpovede sme kontrolovali
a venovali sme ve kú pozornos zabezpe eniu, aby preh ad
bol odôvodnený a správny.
Pre o je preh ad dôležitý?
Po štvrtý rok sme usporiadali štruktúru ocenení vertikálne pod a
disciplíny ako aj pod a priemyselného odvetvia.. Každá kategória
reprezentuje výber koncových užívate ov v šiestich základných oblastiach riadenia procesov (pozri tabu ku 1:
Súhrnne pre ocenených “ Najlepší v riadení’ pod a typu
aplikácie”): Spojitá regulácia, Automatizácia vsádzkových
procesov, Bezpe nostné / havarijné odstavovanie, Sekven né logické riadenia, Spojité monitorovanie a regulácia
Tento preh ad a výsledné ocenenia pod a výberu itateov ( „ Readers’ Choice Awards“) sú jediné úplne neutrálne preh ady preferovaných zna iek v oblasti priemyselnej procesnej automatizácie.
Ako vždy, z našich databáz sme si náhodne vybrali vzorku koncových užívate ov a opýtali sme sa ich prostredníctvom série nezávislých preh adov (mali vpisova názvy a nie výberu z dopredu
o uvidíte
REA D ERS CH O ICE AWA RD S
A ví azmi sú ...
Spojitá regulácia
Automatizácia vsádzkových procesov
Spojité monitorovanie & a regulácia pásov / vlákien
Emerson Process Management
2. Honeywell Process Solutions
3. ABB
4. Rockwell Automation
5. Yokogawa
6. Siemens Industry
7. Invensys Operations Management
8. Schneider
Emerson Process Management
2. Rockwell Automation
3. ABB
4. Siemens Industry
5. Honeywell Process Solutions
6. Invensys Operations Management
7. Yokogawa
8. Schneider
Honeywell Process Solutions
2. ABB
3. Emerson Process Management
4. Siemens Industry
5. Rockwell Automation
6. Yokogawa
7. Invensys Operations Management
8. Schneider
Bezpe nostné / havarijné odstavovanie
Sekven né logické riadenie
SCADA (Supervisory Control & Data Acquisition)
Invensys Operational Management
2. Rockwell Automation
3. Siemens Industry
4. Emerson Process Management
5. Honeywell Process Solutions
6. HIMA
7. ABB
8. Yokogawa
Rockwell Automation
2. Siemens Industry
3. Emerson Process Management
4. Schneider
5. Honeywell Process Solutions
6. ABB
7. GE Intelligent Platforms
8. Invensys Operations Management
Rockwell Automation
2. Invensys Operations Management
3. Emerson Process Management
4. Honeywell Process Solutions
5. Siemens Industry
6. ABB
7. GE Intelligent Platforms
8. Yokogawa
Tabuka I. Ocenenia “Najlepší v riadení” pod a výberu itate ov pod a oblasti procesnej automatizácie
REA D ERS CH O I C E AWA RD
S
Chemická
výroba
Výrova elektrickej
energie
Výroba potravín
a nápojov
Metals, Minerals &
Mining
ažba ropy
a plynu
Automatizácia
vsádzkových procesov
Emerson Process
Management
Emerson Process
Management
Rockwell Automation
Rockwell Automation
Emerson Process
Management
Spojitá
regulácia
Emerson Process
Management
Emerson Process
Management
Rockwell Automation
Emerson Process
Management
Emerson Process
Management
Spojité monitorovanie a regulácia
pásov a vlákien
Honeywell Process
Solutions
-
-
ABB
-
Bezpe nostné / havarijné odstavovanie
Invensys Operations
Management
Invensys Operations
Management
Rockwell Automation
Rockwell Automation
Invensys Operations
Management
Sekven né logické
riadenie
Rockwell Automation
Rockwell Automation
Rockwell Automation
Rockwell Automation
Rockwell Automation
Supervisory Control
& Data Acquisition
Emerson Process
Management
Emerson Process
Management
Rockwell Automation
Rockwell Automation
Invensys Operations
Management
Rafinácia ropy
Farmácia a biotechnológie
Výroba plastov a gumy
Výroba papiera
a celulózy
Úprava vody a spracovanie
odpadových vôd
Automatizácia
vsádzkových procesov
Emerson Process
Management
Emerson Process
Management
Emerson Process
Management
ABB
Rockwell Automation
Spojitá
regulácia
Honeywell Process
Solutions
Emerson Process
Management
Emerson Process
Management
ABB
Emerson Process
Management
Spojité monitorovanie a regulácia
pásov a vlákien
-
-
Honeywell Process
Solutions
Honeywell Process
Solutions
-
Bezpe nostné / havarijné odstavovanie
Invensys Operations
Management
Emerson Process
Management
Rockwell Automation
Siemens Industry
Siemens Industry
Sekven né logické
riadenie
Rockwell Automation
Rockwell Automation
Rockwell Automation
Rockwell Automation
Rockwell Automation
Supervisory Control
& Data Acquisition
Invensys Operations
Management
Emerson Process
Management
Honeywell Process
Solutions
Honeywell Process
Solutions
Rockwell Automation
Tabuka II. Ocenenia “Najlepší v riadení” pod a výberu itate ov pod a oblasti procesnej automatizácie a priemyselného odvetvia
pásov a vlákien a SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition). Ocenenia sme vertikálne rozdelili pod a 10
priemyselných odvetví (pozri tab. 2, Ocenenia “Najlepší v
riadení” pod a oblasti procesnej automatizácie
a priemyselného odvetvia) ktorým sa venujeme: Chemická
výroba, Výroba elektrickej energie, Potraviny a nápoje;
Kovy, minerály a ažba; ažba ropy a plynu, Petrochémia,
Farmácia a biotechnológie, Výroba plastov a gumy, Papier
a celulóza a Voda / odpadová voda. Pri porovnaní sú asných
výsledkov s oceneniami pod a výberu itate ov za rok 2011
(www.controlglobal.com/ articles/2011/2011RCA.html)
uvidíte, že sú tam iba ve mi malé zmeny. Firma ABB sa
posunula na elo v kategórii Papier a celulóza; Rockwell a
Emerson si zamenili postavenie v kategórii Voda / odpadová
voda a iné malé zmeny.
Pre o boli ocenení?
Nemalo by sa hovori príliš ve a o absolútnom postavení
v týchto zoznamoch. By uvedený v týchto oceneniach
znamená predovšetkým to, že nezávisle od výsledného
postavenia má poskytovate riešenia nielen vynikajúcu
kvalitu produktov a služieb ale že tieto prednosti
aj preukázal ve kému po tu ve mi verných zákazníkov / koncových užívate ov. Sú to dodávatelia, ktorí dôsledne preukazujú vynikajúcu kvalitu služieb zákazníkom
a zodpovednos a títo všetci si zasluhujú gratulácie k ich
úspechom.
Marketing zna iek, o je v skuto nosti to o om je oce ovanie pod a výberu itate ov asopisu Control, pozostáva
z nieko kých prvkov. Jedným z nich je, ako hovoríme,
“preukázanie tvrdení inmi.” Avšak vysokokvalitný marketing a sú asné úsilie o predaj prostredníctvom informovaného personálu predstavuje u týchto dodávate ov ve mi
významnú zložku silnej stránky marketingu zna iek.
Celkom jednoducho sme sa pýtali v RCA ako „vyhra “. Odpove , ktorá vo všeobecnosti nepotešila osobu, zadávajúcu otázku je venova množstvo asu a financií poskytovaniu vynikajúcich služieb ve kej báze koncových užívateov a komunikácii realizovanej na o možno najvä šom
trhu. Ur ite by sme chceli predáva viac reklamy / inzerátov
avšak faktom zostáva že ak nerobíte marketing svojim
produktom a ke neposkytujete vynikajúce služby svojim
zákazníkom škodíte sami sebe a Vašej známosti pod príslove nou „ mericou“. Toto sa o „výhre“ obvykle domnieva
RCA každý rok.
REA D ERS CH O ICE AWA RD S
Softvérová stránka procesnej automatizácie
Títo dodávatelia (tabu ka 3) dôsledne preukazovali odborné
znalosti vo vývoji a realizácii softvéru — a v poskytovaní
aplika ných odborných znalostí a vysokokvalitných služieb
zákazníkom. Oby ajne, pretože toto je preh ad uprednost ovaných zna iek, najvyššie ocenenia oby ajne dostávajú
vä ší dodávatelia, avšak všimnite si prítomnos menších dodávate ov ako PAS, TiPS, Kepware, Mathworks a Mynah Technologies. Dobrý marketing zna ky a predajnos zna ky dodávate a nemusia by v sú asnosti výsadou ve kých dodávate ov.
SW na moderné procesné riadenie
SW na manažment kalibrácie
SW na nastavovanie regula . obvodov
SW na programovanie PLA
Emerson Process Management
2. Honeywell Process Solutions
3. Rockwell Automation/Pavilion
4. ABB
5. AspenTech
6. Siemens Industry
7. Yokogawa
Emerson Process Management
2. Fluke
3. Endress + Hauser
4. Yokogawa
5. Honeywell Process Solutions
6. Prime Technologies / ProCal
7. Beamex
Emerson Process Management
2. ExperTune
3. Rockwell Automation
4. Siemens Industry
5. Yokogawa
Rockwell Automation
2. Siemens Industry
3. Schneider Electric
4. GE Intelligent Platforms
5. AutomationDirect.com
SW na neurónové siete
SCADA Software
Emerson Process Management
2. Rockwell Automation / Pavilion
3. Gensym
3. AspenTech
Invensys Operations Management
2. Schneider Electric
3. Rockwell Automation
4. GE Intelligent Platforms
5. Siemens Industry
6. Emerson Process Management
7. ABB
8 Honeywell Process Solutions
SW na manažment alarmov
Honeywell Process Solutions /
Matrikon
2. Emerson Process Management
3. TiPS
4. ABB
5. Rockwell Automation
6. PAS
SW na Asset Management
Emerson Process Management
2. SAP
3. Rockwell Automation
4. Yokogawa
5. ABB / Ventyx
6. Honeywell Process Solutions
SW na projektov / dokument.
Autodesk
2. Intergraph
3. Bentley Systems
4. Siemens Industry
5. Emerson Process Management
6. Rockwell Automation
SW pre Human-Machine Interface
R Rockwell Automation
2. Invensys Operations Management
3. GE Intelligent Platforms
4. Emerson Process Management
5. Siemens Industry
6. Honeywell Process Solutions
7. Schneider Electric
8. ABB
Pripojite nos cez OPC
Matrikon OPC
2. Kepware Technologies
3. Emerson Process Management
4. ABB
5. Iconics
SW na simuláciu
Mynah Technologies
2. Honeywell Process Solutions
3. AspenTech
4. Emerson Process Management
5. Siemens Industry
6. Rockwell Automation
7. Invensys Operations Management
Vidie o sa deje
Operátori majú by schopní vidie o sa deje v ich procesoch a preto potrebujú vysoko efektívne a vysoko spo ahlivé
spôsoby ako to dosiahnu . Spolo nosti v tomto zozname
(tabu ka 4) sú maximálne spôsobilé v návrhu a výrobe hardvéru a mnohé z nich robia to, za o sú rešpektované
už ve mi dlhú dobu. Každá zo spolo ností Emerson, GE,
Honeywell, Yokogawa, Invensys Operations Management
a Rockwell Automation má vyše 100 ro né skúsenosti
v oblasti podmienok efektívneho procesu komunikácie
s operátormi.
Indikátory / signalizácia
Terminál operátorského rozhrania
Procesné regulátory
Ametek Panalarm
2. Ronan Engineering
3. Rockwell Automation
4. ABB
5. Siemens Industry
Rockwell Automation
2. Siemens Industry
3. GE Intelligent Platforms
4. Schneider Electric
5. Honeywell Process Solutions
6. Red Lion Controls
7. Pro-face
8. Maple Systems
Honeywell Process Solutions
2. Siemens Industry
3. Yokogawa
4. Rockwell Automation
5. Invensys Operations Management
6. Emerson Process Management
7. ABB
Priemyselné po íta e
Rockwell Automation
2. Siemens Industry
3. Advantech
4. Pro-face
5. Phoenix Contact
6. Pepperl+Fuchs
Panelové displeje
Rockwell Automation
2. Siemens Industry
3. Red Lion Controls
4. Schneider Electric
5. Eaton
Zapisova e
Yokogawa
2. Honeywell Process Solutions
3. Invensys Operations Management
4. Siemens Industry
REA D ERS CH O ICE AWA RD S
Pripojenie bodov
Nesmieme zabudnú na to, že pre pre správnu innos prístrojov
a softvéru musí niekto zabezpe informa nú infraštruktúru.
V tabu ke 5 vidíte hlavných hrá ov v oblasti tvorby infraštruktúry. V základných kategóriách nie je ve a rozdielov v porovnaní s minulým rokom, okrem kategórie infraštruktúry
bezdrôtovej komunikácie, kde odpovede odzrkadlovali
preh ad urobený v našom augustovom vydaní v roku 2011:
Emerson Process Management, Phoenix Contact a Siemens Industry boli všetci dodávatelia prístrojov na báze
normy IEC62591-WirelessHART. Cisco, samozrejme,
vlastní 802.11 na sie ové prepojenie. Jediným v zozname uvedeným dodávate om na báze ISA100.11a je
Honey well Process Solutions.
Systém vstup / výstup
Elektrické napájanie
Svorkovnice
Rockwell Automation
2. Siemens Industry
3. Honeywell Process Management
4. Emerson Process Management
5. Yokogawa Electric
6. Phoenix Contact
7. Opto 22
Phoenix Contact
2. SolaHD
3. Rockwell Automation
4. Siemens Industry
5. Puls
7. Acopian
7. Kepco
8. TDK-Lambda
Phoenix Contact
2. Weidmuller
3. Rockwell Automation
4. Wago
5. Schneider Electric
Iskrová bezpe nos
Pepperl+Fuchs
2. MTL Instruments
3. R. Stahl
4. Phoenix Contact
5. Rockwell Automation
6. Turck
7. Siemens Industry
Úprava signálu
Phoenix Contact
2. Moore Industries-International
3. Pepperl+Fuchs
4. Acromag
5. Invensys Operations Management
6. Weidmuller
Vodi e & káble
Belden
2. Anixter
3. Alpha Wire
4. Leoni Kerpen
5. Lapp
Infraštruktúra bezdrôtovej komunikácie
Emerson Process Management
2. Cisco
3. Phoenix Contact
4. Siemens Industry
5. Honeywell Process Solutions
REA D ERS CH O ICE AWA RD S
Necha proces „tiec “
V tabu ke 6 sú uvedení uznávaní špecialisti na meranie prietoku.
Od Coriolisa po otvorený kanál, títo dodávatelia majú odborné
znalosti na zjednodušenie zdanlivo jednoduchého procesu špecifikácie,
návrhu a prevádzky systému merania prietoku. Návrat názvov
spolo ností ako Brooks Instrument a Badger Meter s dlhou a
historickou minulos ou práve ukazuje ako dôležité sú
v sú asnosti životnos a získané aplika né skúsenosti.
Samozrejme že v tejto kategórii dominujú
Endress+Hauser a Emerson Process Management, pretože sú
íslom jedna a íslom dva, resp. dodávatelia prevádzkových
prístrojov. Avšak existujú alšie menšie spolo nosti ktoré sú
úspešné ako Hoffer Controls, Sierra Instruments a Magnetrol.
Coriolisov prietokomer
Prietokv otvorenom kanále
Termálny hmotnostný prietokomer
Rotameter
Emerson Process Management
2. Endress+Hauser
3. Yokogawa Electric
4. Krohne
5. ABB
6. Invensys Operations Management
Endress-Hauser
2. Siemens Industry / Milltronics
3. Emerson Process Management
4. Vega Americas
5. ABB
6. Teledyne ISCO
7. Hach Company
8. Ametek Drexelbrook
FCI
2. Sierra Instruments
3. Endress+Hauser
4. Brooks Instrument
5. Magnetrol
6. ABB
Brooks Instrument
2. ABB
3. Emerson Process Management
4. Yokogawa
5. Krohne
6. Dwyer Instrument
7. Endress & Hauser
Prietokomer s rotujúcim piestom
Emerson Process Management
2. Endress+Hauser
3. Hoffer Flow Controls
4. Yokogawa
5. ABB
6. Invensys Operations Management
Induk ný prietokomer
Emerson Process Management
2. Endress+Hauser
3. Yokogawa
4. Krohne
5. ABB
6. Invensys Operations Management
7. Siemens Industry
Brooks Instrument
2. Emerson Process Management
3. FMC Technologies
4. Endress+Hauser
5. ABB
6. Badger Meter
Turbínkový prietokomer
Meranie výšky hladiny zostáva jedným z najdôležitejších
meraní potrebných na prevádzku výrobných zariadení, dokonca je skuto ne najstarším meraním tohto druhu ktoré
poznáme – ako už bolo uvedené, najstarším existujúcim
hladinomerom je „Nilometer“ v Egypte, starý už dobre vyše
2000 rokov a možno ove a starší ako technika. V tabu ke 7
vidie , hoci Emerson Process Management a
Endress+Hauser znova dominujú v tejto kategórii, že
Emerson Process Management
2. Yokogawa Electric
3. Endress+Hauser
4. ABB
5. Invensys Operations Management
Ultrazvukový prietokomer
Spína prietoku
Emerson Process Management
2. Endress+Hauser
3. GE Measurement & Control Solutions
FCI
2. Emerson Process Management
3. Endress+Hauser
4. ifm efector
5. Omega Engineering
6. Dwyer Instruments
7. Gems Sensors
4. Krohne
5. Flexim
6. Dynasonics
„Nivelizácia“ prevádzky
Vírový prietokomer (vortex)
existujú alšie menšie spolo nosti, ktoré sú tiež úspešné.. Spolo nosti ako Krohne, Vega, Magnetrol a ich dcérske spolo nosti Orion Instruments, ISE Magtech, MTS a alšie aj
na alej zostávajú v zozname, pretože ich návrh. výroba a predovšetkým aplika né skúsenosti trvale preukazujú o sme
povedali už minulý rok “dokonalú kompetenciu.” Koncoví
užívatelia rešpektujú skúsenosti nadovšetko, najmä o 3.
hodine ráno, ke sa vyskytne porucha.
Hladinomer,
na báze elektrických vlastností
Hladinomer,
bezkontaktný radarový
Hladinomer,
magnetostrik ný
Spína výšky hladiny, na báze
elektrických vlastností
Endress-Hauser
2. Emerson Process Management
3. Ametek Drexelbrook
4. Vega Americas
5. Magnetrol
Emerson Process Management
2. Vega Americas
3. Endress+Hauser
4. Siemens Industry
5. Krohne
6. Magnetrol
7. Ametek Drexelbrook
8. Honeywell Process Solutions
Orion Instruments
2. ABB/K-Tek
3. MTS
4. Emerson Process Management
5. Vega Americas
6. Ametek Drexelbrook
Endress-Hauser
2. Vega Americas
3. Emerson Process Management
4. Magnetrol
5. Ametek Drexelbrook
6. SOR
Hladinomer, rádioaktívny
Spína výšky hladiny, vibra ný
Hladinomer,
skladové zásoby
Vega America
2. Thermo MeasureTech
3. Endress+Hauser
4. Berthold Technologies
5. Ronan Engineering
Endress-Hauser
2. Vega Americas
3. Emerson Process Management
4. Ametek Drexelbrook
5. Bindicator
6. ifm efector
Hladinomer, plavák. /vztlakový
Magnetrol
2. Emerson Process Management
3. Vega Americas
4. Endress+Hauser
5. MTS
6. K-Tek
7. Dresser Masoneilan
8. Gems Sensors
Emerson Process Management
2. Endress+Hauser
3. Vega Americas
4. Varec
Hladinomer, kontaktný radarový
5. Honeywell Process Solutions
Emerson Process Management
2.Vega Americas
3. Endress+Hauser
4. Orion Instruments
5. Krohne
6. Ametek Drexelbrook
7. K-Tek
Hladinomer, laserový
ABB/K-TEK
2. Keyence
Hladinomer, ultazvukový
Endress-Hauser
2. Vega Americas
3. Siemens Industry
4. Emerson Process Management
5. Ametek Drexelbrook
Magnetický indikátor výšky hlad.
Orion Instruments
2. Vega Americas
3. ABB K-Tek
4. Emerson Process Management
5. ISE Magtech
REA D ERS CH O ICE AWA RD
S
Teplo je privedené a tlak tiež
Ako oby ajne, Emerson Process Management vyhral
každú kategóriu v tabu ke 8, okrem infra erveného snímania teploty a zobrazovania; tieto získala spolo nos Fluke
Raytek/Ircon, divízia spolo nosti Danaher. Menšie spolo nosti sa nachádzajú v zozname vo svojich „parketách“
ako JMS Southeast, Pyromation, BBP Sensors a Omega
Engineering (táto bola aktuálne predaná spolo nosti Spectris, najvä šiemu dodávate ovi prístrojov so sídlom
v Spojenom krá ovstve / UK). V zozname sa nachádzajú aj
spolo nosti Moore Industries, Micron a FLIR.
Prevodníky tlaku
Termo lánky
Infra ervené senzory teploty
Emerson Process Management
2. Yokogawa
3. Endress+Hauser
4. Honeywell Process Solutions
5. Siemens Industry
6. ABB
Emerson Process Management
2. Omega Engineering
3. Pyromation
4. JMS Southeast
5. Endress+Hauser
6. BBP Sensors
Fluje Raytek / Ircon
2. Mikron Infrared
3. Omega Engineering
Odporové sníma e teploty
Prevodníky teploty
Emerson Process Management
2. Pyromation
3. Endress+Hauser
4. JMS Southeast
5. Omega Engineering
6. BBP Sensors
Emerson Process Management
2. Yokogawa
3. Endress+Hauser
4. ABB
5. JMS Southeast
6. Moore Industries
Analyzova to!
Procesné analyzátory sa trvalo rozširujú v priemyselných
odvetviach. Tak prevádzkové (on-line) ako aj laboratórne
(at-line) analyzátory sa oraz astejšie používajú na zvyšovanie kvality a výkonnosti. V tabu ke 9 uvádzame najvýznamnejších dodávate ov prevádzkových procesných
Infra ervené zobrazovanie / termografia
Fluje Raytek / Ircon
Fluke Raytek/Ircon
analyzátorov. ABB pokra uje vo svojej stope; vyhráva štyri zo
siedmich kategórii tejto skupiny. Yokogawa taktiež úspešne
uspela, tak ako Emerson Process Management. Menšie
spolo nosti ako Draeger Safety, K Patents a alšie pokraovali v preukazovaní že na dobrý marketing zna ky nie je
potrebné by obrovský. Treba sa iba dobre prezentova
a preukáza svoje prednosti.
Analyzátor plynu v prostredí
Analyzátor vlkosti / vlhka
Procesný chromatograf
MSA
2. ABB
3. Draeger Safety
4. Scott Safety
Yokogawa
2. Vaisala
3. GE Measurement & Control Solutions
4. Emerson Process Management
5. Endress+Hauser
6. ABB
Yokogawa
2. ABB
3. Emerson Process Management
4. Siemens Industry
Analyzátor pH/ORP/elektrickej vodivosti
ABB
2. Yokogawa
3. Siemens Industry
4. Emerson Process Management
Analyzátor hustoty / koncentrácie
Emerson Process Management
2. Yokogawa
3. Endress+Hauser
4. ABB
5. K Patents
6. Thermo Scientific
Emerson Process Management
2. Yokogawa
3. Endress+Hauser
4. ABB
5. Hach
6. Mettler Toledo
Procesný spektrometer
Analyzátor dymových plynov / emisií
ABB
2. Yokogawa
3. Emerson Process Management
4. Sick Maihak
5. Teledyne Analytical Instruments
5. Siemens Industry
REA D ERS CH O ICE AWA RD
S
Základné prvky
svoje špi kové postavenie z minulého roku a do zoznamu sa
dostala spolo nos Beck. Metso Automation, Emerson InŽiadne riadiace systéme na svete by nepracovali bez správneho dustrial Automation a Flowserve vyhrali kategóriu dvojpolonávrhu, inštalovania a predovšetkým innosti ak ných lenov.
hových ventilov.
Vo všeobecnosti to znamená kombináciu ventil, motor
Kategóriu elektrických pohonov vyhral Rockwell Autoa výkonový zosil ova . V tabu ke 10 sú uvedené tohoro né
mation, nasledovaný spolo nos ami ABB, Siemens Indusvýsledky v týchto kategóriách. Ako vždy, kategóriu regula try, Schneider Electric, Toshiba a Baldor Electric ( divíných armatúr vyhrala divízia Fisher Valve spolo nosti Emerzia ABB). Baldor nachádza aj v kategórii elektrických moson Process Management nasledovaná Flowserve, GE
torov, o skuto ne odráža severoamerický vplyv na tieto
Masoneilan a Metso Automation. Tie isté spolo nosti sa
ocenenia. Druhý bol Siemens Industry, ktorý sa po vyše 100
nachádzajú aj v pneumatických pohonov ventilov. V kate- rokoch výroby motorov napokon rozhodol pre obchodný
górii elektrických pohonov ventilov, Rotork zopakoval
názov produktu: Simotics.
Regula né armatúry
Dvojpolohové ventily Otvor/Zatvor
Elektrické motory
Emerson Process Management
2. Flowserve
3. Dresser Masoneilan
4. Metso Automation
Mesco Automation
2. Emerson Industrial Automation
3. Flowserve
Baldor Electric
2. Siemens Industry
3. GE Energy
4. ABB
5. Emerson Electric/U.S. Motors (now NIDEC)
6. WEG Electric
7. Toshiba
8. SEW-Eurodrive
Elektrické pohony
Elektrické pohony ventilov
Rotork Controls
2. Flowserve
3. Emerson Process Management
4. Auma Actuators
5. Beck
Rockwell Automation
2. ABB
3. Siemens Industry
4. Schneider Electric
5. Toshiba
6. Baldor Electric
Pneumatické pohony ventilov
Emerson Process Management
2. Flowserve
3. Metso Automation
4. Dresser Masoneilan
Zatia nehodnotené
V tabu ke 11 uvádzame alšie nevyhnutné systémy a prístroje ktoré automatiza ná technika potrebuje a používa
a ktoré doteraz nebolo možné logicky zariadi do žiadnej inej
diskutovanej skupiny. Zahr uje to “zber údajov,” bez
oho nepracuje žiadny riadiaci systém, avšak s rôznym
významom v predstavách rôznych užívate ov. Sú to skrine, fitingy, kalibrátory, priestorovo decentrali zované
jednotky RTU (Remote Terminal Units) pre systémy
SCADA, systémy na istenie / vypúš anie, prístroje na
diagnostiku vibrácií a nakoniec ale skuto ne nie
Systém zberu údajov (DAS)
významom, systémy váženia a senzory za aženia. Tento
rok vedie Rockwell ako obvykle kategóriu systémov
na zber údajov s jednotiek RTU. Hoke sa dostal do
kategórie prístrojových fitingov, zatia o SKF a
Shinkawa do skupiny prístrojov na diagnostiku vibrácií.
V kategórii systémov na istenie / vypúš anie je tento roku
iba Pepperl+Fuchs/Bebco .
Chceli by sme pogratulova každému, kto sa nachádza v zozname,
i na prvom mieste alebo nie. Veríme že tento zoznam ocenených
správne odzrkad uje preferencie zna iek u koncových užívate ov
v oblasti spojitých výrobných procesov a skuto ným ví azom je
každá v zozname uvedená spolo nos .
Systém istenia / vypúš ania
Rockwell Automation
2. Invensys Operations Management
3. Emerson Process Management
4. Canary Labs
5. OSIsoft
6. Siemens Industry
7. Yokogawa
8. Honeywell Process Solutions
Pepperl+Fuchs/ Bebco
Prenosné kalibrátory
Fluke
2. Emerson Process Management
3. GE Druck
4. Beamex
5. Martel / Beta
Skrine
RTU (Remote Terminal Unit)
Pentair Technical Products
2. Rittal
3. Hammond Manufacturing
4. Schneider Electric
5. Saginaw Control & Engineering
Rockwell Automation
2. Emerson Process Management
3. Schneider Electric
4. ABB
5. Honeywell Process Solutions
Dotla
Prístrojové fitingy
Swagelok
2. Parker-Hannifin
3. Hoke
Prístroje pre vibrácie
GE Energy
2. Emerson Process Management
3. SKF
4. Shinkawa
Vážiace systémy/sníma e za aženia
Metler Toledo
2. Hardy Instruments
3. Vishay BLH
4. Rice Lake Weighing Systems
5. Thermo Scientific
s povolením asopisu Control Magazine, január 2012. Na webe: www.controlglobal.com.
© PUTMAN. Všetky práva vyhradené. Foster Printing Service: 866-879-9144,
www.marketingreprints.com.
Download

Pozrite si výsledky - Emerson Process Management