Pamätná kniha
D.H.Z.
Čierna Lehota
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Zlý priateľ ľudstva sa nasťahoval do našej obce, ktorý veľmi ohrozoval život
a majetok spokojných občanov. Keďže sa tento častejšie ukazoval na strechách nič
netušiacich občanov, zišla sa obecná rada s hlavou obce p. starostom O.
Mihálikom na poradu, čo robiť, keď sa tento takzvaný červený kohút objaví, aby
sa mu čo najskôr urobil koniec a bol zničený. Rozhodli sa založiť spolok, ktorý by
vychovával k tomuto účelu ľudí.
2
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 1927
Bolo to dňa 8.mája roku pána 1927 v obecnom dome, kde bolo zvolané obecné
Valné zhromaždenie, na ktorom sa jednohlasne uznieslo tento hore uvedený spolok
zvaný „Dobrovoľný hasičský sbor“ založiť a hneď sa pristúpilo aj k voľbe.
Jednohlasne za veliteľa tohto zboru bol zvolený správca tunajšej školy p. Emil
Koska. Námestník veliteľa J. Jakobej, čatovodič J. Oravec, tajomník p. E. Koska, dozorca
majetku Ján Holovár, pokladník Ján Pukanský, strojník Ľudevit Novák a dvadsať
mladých chlapov. Za uhodnovernovateľov zápisnice a stanov boli zvolený Ján Holovár
a Ján Pukanský.
Keďže však obec nemala toľko finančných prostriedkov, aby mohla pre tento
zbor zakúpiť potrebné veci, rozhodla sa poriadať tanečné zábavy, z ktorých čistý zisk
bude venovaný zboru.
Prvá tanečná zábava bola poriadaná dňa 29.mája 1927 a jej čistý zisk 870 korún
a 60 halierov bol daný ako základ do pokladni dobrovoľného hasičského zboru
pokladníkovi J. Pukanskému.
V tomto roku však stála sa v zbore zmena. Námestník veliteľa J. Jakobej sa funkcie
vzdal. Na jeho miesto bol vyvolený J. Oravec a čatovodič L. Novák, ktorý tiež bol volený
za poriadateľa zábav.
Prvý nástup zboru bol dňa 15.mája. Dňa 27.mája bolo vytrúbené cvičenie, ktoré
viedol námestník veliteľa J. Jakobej. Cvičilo sa so striekačkou novou, zastupoval J.
Jakobej. Striekačka bola v špatnom stave, hadice ktoré boli u nej asi 40m, sa pri cvičení
skoro rozpadli.
3
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Dňa 2.júla bolo vytrúbené druhé cvičenie za prítomnosti veliteľa E. Kosku.
Cvičenie bolo prevedené so starou striekačkou pri mlyne.
Pri treťom cvičení so striekačkou, keď bola zistená chyba, jej súčiastky boli
zobrané a v továrni na papier opravené. Keďže zbor bol finančne slabý J. Greguš a L.
Novák prosili p. riaditeľa Kubeša o bezplatné opravenie, čo sa aj stalo. Zbor potom
cvičenia opakoval.
Rok 1928
Dňa 20.marca 1928 bolo zvolané Valné zhromaždenie členov zboru.
Odhlasované bolo, aby sa zakúpila rovnošata pre zbor, ktorý mal 24 členov.
Šaty pre zbor boli objednané, ale na splátky. Dlžobný úpis bol vystavený na 2roky
bezúročne. Tento dlžobný úpis bol podpísaný 3 členmi zboru a to: 1. Ondrej Petrenka, 2.
Ján Oravec, 3. Ján Greguš.
Táto rovnošata stála spolu 4 600 korún, ktoré peniaze pozháňal zbor čisto
z tanečných zábav.
Rok 1929
Rok 1929 bol rokom, v ktorom neprišlo k žiadnym zmenám v zbore, a cvičenie
členov sa poriadalo dosť často.
4
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 1930
Rok 1930 bol rokom pokojným pre členov D.H.S., nevyskytol sa žiadny požiar.
V tomto roku však došlo k zmene v zbore. Na Valnom zhromaždení zboru, sa br. veliteľ
E. Koska veliteľstva vzdal, poneváč bol vymenovaný za obvodného veliteľa D.H.S.
Veliteľa v zbore zastupoval za dlhší čas námestník veliteľa J. Oravec.
Asi v júni toho roka bola zvolaná schôdza zboru, na ktorej sa zúčastnil aj richtár
O. Kováč, a obecné zastupiteľstvo. Na tejto schôdzi bol zvolený za veliteľa J. Holovár, ako
dobrý pracovník.
Holovár Ján – dlhoročný veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Čiernej Lehote
5
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 1931
Na začiatku roku 1931 bolo zvolané Valné zhromaždenie členov zboru, ktoré
zahájil a viedol br. veliteľ J. Holovár. Prial do budúcna hodne šťastia v zbore. Členovia
D.H.S. sa stále zdokonaľovali cvičením, ktoré br. veliteľ J. Holovár dával častejšie
vytrúbiť. Toto cvičenie však neprišlo nazmar, a už dňa 20.augusta Dobrovoľný hasičský
zbor musel zasiahnuť do požiaru, ktorý vznikol neznámou príčinou u Štefanky. Na
pomoc prišli aj okolité D.H.S. Zhoreli tri stodoly so zbožím.
Dňa 30.augusta zavítal k nám br. okresný veliteľ Variška na inšpekčnú cestu. Pri
tejto príležitosti zbor nastúpil vo svojej rovnošate, okresný veliteľ si pozrel nastúpené
mužstvo a celý hasičský majetok.
Po tejto prehliadke si prezrel potom br. okresný veliteľ Variška pohorelisko,
pochvaloval zbor v jeho práci pri hasení požiaru, ktorý bol riadne lokalizovaný,
izolovaný. Navrhol však, aby si zbor zadovážil hadice, aspoň 100m, ktoré má financovať
obec.
Uhodnovernený zápis:
veľ. Ján Holovár v.r.
Ondrej Petrenka
Ľudevít Novák
Dňa 17.novembra naši hasiči zase museli zasiahnuť do ohňa, ktorý vypukol
u cigáňov o 1/2 8 hod večer. Tento oheň bol behom ½ hodiny uhasený. Zhorela jedna
drevená búda.
Na schôdzkach, ktoré boli v tomto roku boli zvolení dvaja br. ako samaritáni pre
prvú pomoc a to: br. Ján Mráz a Ondrej Tomášik. Bratom hasičom bolo prísne zakázané
zdržiavať sa v hasičskej rovnošate po cvičení, a každý člen aby si svoju rovnošatu
6
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
chránil. Taktiež bolo odhlasované, že brat hasič pri konaní služby nesmie sa zdržiavať
v krčme. Kto zákaz poruší, uvalí sa mu pokuta korún 10.
Na zbor v tomto roku venovali mládenci 200 korún, ktoré prevzal do pokladni J.
Pukanský.
Postihnutím pri požiari dňa 20.augusta D.H.S. daroval O. Štefankovi 200 korún
a O. Tomášikovi 100 korún. Títo menovaný boli tiež členmi zboru.
Rok 1932
Rok 1932 bol rokom spokojnosti, takže strážcovia ohňa svoje umenie nemuseli
nikde preukazovať.
Dňa 24.januára bolo zvolané valné zhromaždenie, na ktoré sa zúčastnil celý
dobrovoľný hasičský zbor. Prečítaný bol príjem a výdavok za rok 1931, ktorý znázornil
tento obraz.
Príjem:
2292 Kč
Výdavo:
2184 Kč
Pokl. Hotovosť:
108 Kč
Toto vyúčtovanie bolo celým zborom schválené. Na tejto schôdzi bolo uznesené,
že cvičenie zboru sa bude konať vždy prvú nedeľu v mesiaci, a každý brat hasič musí
mať legitimáciu.
V tomto roku boli pribraný do zboru Ján Hanzel a Ján Kováč, ktorým boli
prečítané stanovy zboru.
V tomto roku boli zadržané päť schôdzí zboru .
7
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Na jednej schôdzi dňa 6.marca 1932, sa brat veliteľ Ján Holovár chcel vzdať
vedenia zboru, ale keďže prítomný neuznali jeho dôvody, tak ostal veliteľom ďalej.
V tomto roku všetci hasiči vstúpili za členov divadelného krúžku J. Chalupku, ktorý bol
založený vtedajším p. učiteľom G. Nemethom.
Dňa 9. 9. 1932 podal si br. námestník veliteľa O. Petrenka žiadosť o prepustenie
zo zboru. Táto žiadosť bola mu vyhovená a na jeho miesto bol dňa 17. 11. 1932
vyvolený Ľudovit Novák, ktorý bol ako čatovodič. Miesto čatovodiča zaujal br. Pavel
Siman.
Všetky schôdze konané v tomto roku boli riadne uhodnovernené a riadne podpísané.
Mená uhodnovernených: Ján Garan, Ondrej Štefanka, Ján Hanzel, Ján Králik, Ondrej
Figúr, Ján Tomášik, Ondrej Tomášik, Ľudovit Novák, a veliteľ zboru Ján Holovár.
Rok 1933
V roku 1933 dobrovoľný hasičský zbor začal svoju činnosť a schopnosť ukazovať
nie len svojej obci, ale aj v obciach susedných.
Vo svojej obci musel dva krát zasahovať do požiarov, ktorý jeden z nich bol len
poplachom, ktorý urobili ľudia pri istej tanečnej zábave. Isté ženy sediace v okne pri
zábave zrazu skríkli, že z vonku opáchli ohňový zápach, a očuli hlas, že horí. Ihneď bol
vytrúbený poplach, ktorý však nemal žiadnych aktívnych zasahovaní, lebo sa zistilo, že
istý občan Bernát Grunvala, kládol do peci odpadky z čižiem.
Dňa 21. 9. 1933 musel však D.H.S. zasiahnuť aktívne proti požiaru, ktorý sa
vyskytol u J. Demiana, ktorý zistila nočná stráž o polnoci, ktorá ihneď upovedomila
miestoveliteľa, ktorý keď zistil, že požiar je nebezpečný, ihneď dal odtrúbiť poplach.
Hasiči sa ihneď zbehli a oheň o 2 hodiny bol zdolaný. Miestoveliteľ bol vtedy Ľ. Novák.
8
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
V tomto roku zbor zúčastnil sa na manifestácii v okresnom meste Rožňava, a na
požiarnom cvičení v Slavošovciach, kde z 5 bodov cvičenia obsadil 4 body.
Dňa 3.septembra sa D.H.S. zúčastnil na obvodovom cvičení v Štítniku a dňa
17.septembra na obvodovom cvičení zase v Slavošovciach, kde z 3 bodov cvičenia
obsadili 2 body.
V tomto roku boli zvolané 3 schôdzky, na ktorých bral účasť D.H.S. v plnom počte
mužstva.
Podpísaný veliteľ D.H.S. Ján Holovár.
Rok 1934
Rok 1934 bol rokom pre našich občanov ohňa spokojný. Rok ubehol len cvičením
D.H.S. a spoločnými schôdzkami.
Dňa 15.januára 1934, bolo zvolané riadne valné zhromaždenie, na ktoré sa
zúčastnili všetci členovia D.H.S. a ktoré podľa daného programu bolo riadne prevedené.
Dňa 2.mája bola zvolaná zase schôdzka, na ktorej br. veliteľ J. Holovár navrhol,
aby výročie smrti
gen. M. Rast. Štefánika zborom bolo oslávené, k čomu všetci
prítomný dali súhlas, a na deň 4.mája dôstojne oslávili.
10.augusta 1934 brat veliteľ zvolal schôdzku, na ktorej predniesol, že D.H.S.
v Rožňave oslavuje svoje 64 ročné trvanie, na ktoré aby sa zúčastnili všetci bratia D.H.S.
Nakoľko však zbor nemal toľko financií, bol poslaný len ako delegát námestník veliteľa
Ľud. Novák.
9
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Dňa 16.septembra 1934 na schôdzke D.H.S. bolo prerokované o tanečnej zábave
ne deň 30.september. Keďže k dispozícii nemohli dostať miestnosť bývalej štat.
opatrovni, tak tanečná zábava bola zadržaná v obecnom dome, ktorý potom hasiči dali
riadne vymaľovať, a pozasklývať okná, čo ich stálo spolu 512 Kč.
Na výborovej schôdzke D.H.S. bol prečítaný súpis od okresnej hasičskej jednoty,
v ktorom sa žiadalo, aby zbor z veliteľstva niekoho vyslal na 3-dňový kurz. Vymenovaný
bol sám veliteľ J. Holovár.
Rok 1935
Po prežití spokojného roku 1934 zavítal k nám rok 1935.
Dňa 20. 1. 1935 bolo zvolané riadne Valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnilo
13 br. hasičov. Obecné predstavenstvo zastupoval podstarosta Falten. Prečítané boli
účty, ktoré skončili s deficitom pre D.H.S.
Príjem za rok 1934 číní
2512,15 Kč
Výdavok za rok 1934 činí
2714,10 Kč
Rozdiel
202,05 Kč
Účty boli schválené.
Na tomto Valnom zhromaždení bol zvolený tajomník pre D.H.S. a to bol br. O.
Figúr, ktorý funkciu prijal.
Dňa 10. 6. 1935 zúčastnil sa zbor na obvodnom cvičení v Rochovciach, kde
obsadil druhé miesto. Pristrojil za 26 sekúnd a odstrojil za 72 sekúnd.
10
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Aby však naši hasiči boli vždy pripravený, dňa 23. 6. bolo odtrúbené poplachové
cvičenie, ktoré previedol námestník veliteľa Ľ. Novák. Cvičenie bolo prevedené s vodou.
Dňa 15.novembra 1935 sa piati bratia zúčastnili na okresnom cvičení
v Rožňave.
Keď sa však už takmer rok chýlil ku koncu, naši hasiči museli dvakrát zasahovať
do ohňa a to:
Dňa 21.novembra na hozelcu , a dňa 2.decembra u strošky rd. Diakovej, ktorej
zhorela úplne stodola.
K požiaru sa zúčastnil aj D.H.S. zo Slavošoviec, ktorý však už nemusel zasahovať,
lebo ohne boli tunajším zborom zdolané.
Rok 1936
Dňa 12.januára t.r. bola zvolaná prípravná schôdza k Valnému zhromaždeniu,
ktoré bolo odhlasované zadržať 19.januára. Na tejto schôdzi bol pribraný do zboru O.
Polomský.
Dňa 19.januára Valné zhromaždenie bolo zvolané. Obec zastupoval O. Rusnák.
Prečítané a schválené boli záverečné účty za rok 1935.
Príjem
1396,35 Kč
Výdavok
1072,55 Kč
Poklad.hotovosť
323,80 Kč
11
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Po prečítaní účtov bola prevedená voľba rojvodiča a čatovodiča. Za rojvodiča bol
jednohlasne zvolený Ján Sopko, a za čatovodiča O. Tomášik Kindisík. Obidvaja funkcie
pijali.
Dňa 7.marca zbor slávil narod. T.G.Masaryka. Prednášku držal Ľ. Novák, načo bol
zapálený oheň.
Dňa 12.júla a 25. a 26.septembra bolo prevedené poplachové cvičenie pod
vedením veliteľa ..... g. Németha, a veliteľa zboru J. Holovára.
Smútok však zaliahol celým zborom, keď sa musel lúčiť a odprevadiť na poslednú
cestu života br. O. Greguša, ktorý od založenia zboru bol medzi prvými, čo vedeli svoje
povinnosti. Na jeho pohrabe bral účasť celý zbor, s horiacimi fakľami a darovaný mu bol
veniec vďaky od zboru. V mene zboru lúčil sa s ním Ľ. Novák. Všetkých bratov zaliali
slzy, keď zazneli slová: „zbohom buď náš brat, nech Ti je zem ľahká.
Ján Tomášik, Ondrej Štefanko
Rok 1937
Dňa 10.januára bolo zvolané Valné zhromaždenie na ktorom sa zúčastnili
dvadsaťjeden členov D.H.S.
Obecné zastupiteľstvo zastupoval O. Rusnák, kapitán.
Príjem za rok 1936 bol
1604,50 Kč
Výdavok za rok 1936 bol
1604,50 Kč
Nakoľko zborová pokladňa bola vyčerpaná, zbor si vzal za cieľ poriadať tanečné
zábavy a prednášky, aby sa pokladňa zdvihla.
12
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Na tomto Valnom zhromaždení, br. veliteľ J. Holovár prosil o dovolenú na 1 rok,
nakoľko je zaujatý druhou prácou, dobrovoľný hasičský zbor, a celé Valné zhromaždenie
mu jeho prosbu odmietlo. Za revízorov účtov boli jednohlasne zvolený: J. Tomášik –
Pukanský a O. Štefanko.
Rok tento pre našich strážcov bol spokojný, oni však vo svojej práci pokračovali
a zdokonaľovali sa, a to cvičením.
O. Figúr – tajomník D.H.S.
Rok 1938
Dňa 30.januára 1938 bolo zvolané riadne Valné zhromaždenie D.H.S. na ktorom
sa zúčastnil aj starosta obce p. O. Bystren.
Pokladničná hotovosť po preevidovaní zlata Ks 447,30, čo značí lepšie
hospodárenie ako za uplynuvší rok. V tomto roku pribraný do zboru boli: O. Hedmeg –
Štefanko a O. Sopko.
Programom tohto roku si zvolili premôcť všetky ťažkosti v obci, a poprosiť
obecnú radu o zakúpenie rovnošaty pre zbor, a to vychádzkovej. Táto prosba však
nenašla ozvenu u obecnej rady, a k zakúpeniu rovnošaty sa nepristúpilo.
13
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Nakoľko však rok 1938 bol rokom naplneným vojenským duchom , naši hasiči
nestrácajú nádej, ale ešte oduševnenejšie pracujú na poli hasičskom, ba ani pre
rovnošaty, ktoré im zakúpené neboli , na ktoré sa už na Valnom zhromaždení tešili
nestrácajú chuť k práci pre dobro svojho ľudu.
O. Figúr – tajomník, O. Polomský, J. Garan
Rok 1939
Nakoľko však pre nepreevidovanie pokladni nemohlo byť Valné zhromaždenie
zvolané hneď na začiatku tohto roku, zbor verne plnil svoje povinnosti ďalej.
Dňa 7.marca vypukol požiar u p. Jakobejovej stodole, a naši strážcovia ohňa po
dlhšej prestávke museli dokázať svoju oddanosť a usilovnosť. Požiar vypukol o ½ 2hod
v noci. K zahaseniu požiaru prispel aj dobrovoľný hasičský zbor zo Slavošoviec,
a robotníci z papierní. Oheň však i nazdor dobrej obrane, zvlášť motorovej striekačky, zo
Slavošoviec uhasený nebol. Škoda činila cca 25 000 Ks. Obecné predstavenstvo vidiac, že
motorová striekačka je len motorová, ihneď zavolalo na deň 12. 3. vedúceho notára p.
Oberhauzera na priehladku domácej ručnej striekačky, ktorú už uznali za neschopnú
pracovať pri dlhšom hasení, a navrhli zakúpiť striekačku novú, motorovú.
Korešpondujúcim si zobral sám p. vedúci notár.
Pri namáhavej práci dňa 7.marca zbor zase aktívne musel zasiahnuť proti
požiaru a to dňa 17.apríla t.r. v Slavošovciach, kde však svojou striekačkou nemohol
zasiahnuť pre vodu, ktorá bola ďaleko od požiaru.
14
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Na spoločnej schôdzi D.H.S. dňa 23.apríla br. zástupca veliteľa Ľ. Novák, podal
písomne, a požiadal o prepustenie zo zboru, nakoľko pre prácu nemôže sa k cvičeniu
zúčastňovať. Zbor jeho prianiu vyhovel a zo zboru ho prepustil. Brat Ľ. Novák pracoval
vo zbore 12 rokov.
Pri rozlúčke zadržal krátku reč, v ktorej sa zboru poďakoval a prial mu mnoho
šťastia do budúcna.
Dňa 7.mája na zborovej schôdze bol za zástupcu veliteľa jednohlasne zvolený O.
Tomášik – Kindisík, za čatovodiča J. Sopko a za rojvodiča O. Štefanko Svačko. Všetci traja
im zverené funkcie prijali, ďakujúc za dôveru.
Dňa 5.augusta navštívil zbor obvodný veliteľ zo Slavošoviec J. Boldiš načo bol
vytrúbený poplach, ktorý trval od 21 – 22 hod. K poplachu sa zúčastnilo 10 bratov
hasičov, pričom boli prečítané hasičské správy.
Zbor do konca roku ešte prekonal niekoľko školských cvičení.
O. Figúr – tajomník
Zbor po utvorení Slovenskej republiky ihneď si zakúpil nové hasičské dištancie
(odznaky) aby reprezentoval našu samostatnú republiku.
15
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 1940
Dňa 21.januára zvolaná zborová schôdzka za prítomnosti 17 br. hasičov. Na
schôdzi br. veliteľ prečítal obežník č.1, a ustálený bol deň Valného zhromaždenia a to na
deň 28.január t.r.
Valné zhromaždenie na stanovený deň bolo aj zvolané, na ktoré sa zúčastnili 18
bratia. Obecnú radu zastupoval p. P. Oravec obecný pokladník. Na tejto valnej hromade
bral účasť aj br. obv. vel. J. Boldiš.
Revizori účtov predostreli stav pokladni a to:
Príjem za rok 1939 činí
114,30 Ks
Výdavok za rok 1939 činí
77 Ks
Pokladničná hotovosť činí
37,30 Ks
Cvičenie sa našich strážcov nie je bezúčelné.
Dňa 30.marca museli zasiahnuť proti ohňu, ktorý vypukol u J. Kóša a u J. Garana
– Hafuru. Oheň po 1 ½ hodinovej namáhavej práci bol uhasený miestnym zborom za
pomoci obyvateľstva. Škoda bola odhadnutá na 15000 Ks.
Dňa 11.augusta t.r. bola odmeraná vychádzková rovnošata dobrovoľnému
hasičskému zboru. Rovnošata stála 11 140 Ks a objdnaná u p. Fr. Brďanského
z Trenčína.
Rovnošata bratom hasičom bola rozdaná dňa 22.septembra t.r.
Dňa 28. Decembra vypukol požiar u J. Mézeša, ktorý bol behom ½ hodiny
uhasený, začo sa má vďačiť len bratom hasičom. Požiar zničil jednu dreváreň v cene asi
1000 Ks.
28.dec. O. Figúr – tajomník
16
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 1941
Dňa 6.januára 1941 bola zvolaná riadna schôdza valného zhromaždenia
v obecnom dome za prítomnosti 21 bratov hasičov. Obec zastupoval p. Pavel Garan.
Valného zhromaždenia sa zúčastnil aj brat obvodný veliteľ J. Boldiš zo Slavošoviec.
Valné zhromaždenie bolo riadne podľa stanoveného programu prevedené.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prečítanie zápisnice z roku 1940
Vymenovanie dvoch uhodnovernovateľov zápisnice
Správa veliteľstva
Správa pokladníka
Voľba iných činovníkov
Voľné névrhy
Príjem za rok 1940 činí
1007,30 ks
Výdavok za rok 1940 činí
332,20 Ks
Pokladničná hotovosť činí
675,10 Ks
K voľbe nových činovníkov sa nepristúpilo, lebo starí ostali aj naďalej.
Uhodnoverovateľmi zápisnice boli zvolený br. O. Hútnik a br. J. Kováč
Zbor po celý rok nemal žiadne ťažkosti, ale cez to všetko pilne bral účasť na
cvičeniach, ktoré boli vytrúbené každý mesiac raz.
Dňa 22.júna sa zúčastnil okresnej hasičskej slávnosti v Dobšinej.
17
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 1942
Dňa 15.februára 1942 bolo zvolané valné zhromaždenie
hasičského zboru , ktoré bolo prevedené podľa zostaveného programu.
dobrovoľného
Valného zhromaždenia sa zúčastnil aj brat obvodný veliteľ Ján Boldiš. Obec
zastupoval p. Pavel Garan
Príjem za rok 1941
1343 Ks
Výdavok za rok 1941
403,05 KS
Pokladničná hotovosť k 15.febr. 1942 je
939,95 Ks
Brat obvodný veliteľ J. Boldiš vo svojej reči, ktorú predniesol zboru, upozornil br.
veliteľa O. Tomášika, aby lepšie členov zboru oboznámil s motorovou striekačkou, a zbor
má a musí aspoň 2krát nastúpiť k spoločnému cvičeniu, s čím súhlasil celý zbor.
Na tomto valnom zhromaždení do zboru boli pribraný p. O. Helpen a p. O.
Demijan.
Voľba členov bola prevedená v tomto poradí:
Veliteľ
br.
O. Tomášik
Miestoveliteľ
br.
O. Figúr
Tajomník
br.
O. Hútnik
Čatovodič
br.
O. Polomský
Rojvodič
br.
O. Štefanko Svačko
Pokladník
br.
J. Sopko
18
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Dozorca majetku
br.
J. Garan Kuchár
Revízori
br.
O. Mézeš, br. P. Sopko
Trubači
br.
br. I. J. Králik, II. br. O. Cino
Na tomto valnom zhromaždení vzdal sa veliteľstva br. Ján Holovár, zakladajúci
člen tohto zboru.
Svoje vzdanie odôvodnil: „že jeho zdravotný stav mu nedovoľuje aby mohol
zbor viesť ďalej“. Jeho odstúpenie bolo vzaté na vedomie celým zborom. Brat veliteľ
novovolený O. Tomášik mu srdečne ďakoval za jeho prácu, prosil ho však aby celkom so
zboru neodišiel a navrhol aby bol volený ako „Čestný veliteľ“ k čomu dal súhlas celý
zbor a menovaný funkciu prijal.
Za jeho prácu poďakoval mu tiež br. obv. veliteľ J. Boldiš a zástupca obce p. Pavel
Garan.
Valné zhromaždenie bolo zakončené hymnou „Hej Slováci...“
Zbor dňa 1.marca 1942 pod velením nového veliteľa nastúpil k cvičeniu.
Vyskúšali sa stroje a zrobila sa priehladka celého majetku.
Dňa 13.marca zbor zúčastnil sa slávnosti a 14.marca bohoslužieb.
Dňa 22.marca zbor sa zúčastnil školského cvičenia, ktoré previedol br. veliteľ O.
Tomášik a br. čatovodič O. Polomský.
Zbor dňa 1.apríla na príkaz velitľa O.P.O. a vl. komisára prehliadol pôjdy domov.
6.apríla zbor nastúpil k školskému cvičeniu, ktoré previedol br. veliteľ
a miestoveliteľ.
19.apríla zbor previedol cvičenie so striekačkou.
19
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Na schôdzke dňa 26.apríla za prítomnosti členov zboru, čestný veliteľ J. Holovár
a obv. veliteľ J. Boldiša zo Slavošoviec bol stanovený program na deň 25.mája, kedy mala
byť prevedená posviacka motorovej striekačky tunajšieho zboru.
Dňa 3.mája zbor nastúpil k poplachovému cvičeniu so striekačkou, ako príprava
k oslave.
10.mája cvičenie previedol br. veliteľ O. Tomášik. Dňa 17.mája cvičenie so
striekačkou previedol br. veliteľ a miestoveliteľ O. Figúr.
Dňa 25.mája 1942 podľa stanoveného programu bola usporiadaná slávnosť
„Posviacka motorovej striekačky“. Na posviacku boli pozvané aj susedné zbory a to:
Slavošovce, Rochovce, Ochtiná a Štítnik.
Posviacky zúčastnili sa: p. vedúci notár Oberhauzer, br. obv. veliteľ J. Boldiš, celá
obecná rada a široká verejnosť z okolia. Za pekného dňa po skončení bohoslužieb
posviacku otvoril br. obv. veliteľ J. Boldiš. Po ňom nasledovali preslovy p. ev.a.v. farára
tunajšej obce B. Medveckého, br. čestného veliteľa, p. vl. Komisára O. Hedmega a p. J.
Tomesa obch.
Po preslovoch zbor zložil prísahu pred celou verejnosťou. Za krstného otca
striekačky bol zvolený p. J. Tomes obch. a krstnú matku p. J. Hedmegová manželka p.
vlad. komisára. Po prísahe br. veliteľ poďakoval za zverenie nad striekačkou a hymnou
Hej Slováci , prvá polovica slávnosti bola ukončená. Po spoločnom obede bolo vytrúbené
poplachové cvičenie so striekačkami. Prvé miesto na cvičení obsadil domáci zbor, tak že
najskôr nastrojil a dostal vodu. Po cvičení bola usporiadaná spoločná ľudová veselica na
ktorej sa zabavila celá široká verejnosť.
Dňa 29.júna veliteľ D.H.S. O. Tomášik dal vytrúbiť poplachové cvičenie o 7hod
večer.
4.júla zbor nastúpil na poplachové cvičenie, ktoré bolo vytrúbené o 23 hod
v noci.
20
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
2.júla zbor urobil podomovú prehliadku bočiek a náradia k haseniu po celej obci.
Zbor dňa 13.júla zúčastnil sa pri hasení lesného požiaru na „Klečovej Holi“.
Hasenia zúčastnil sa aj D.H.S. zo Slavošoviec.
Dňa 19.júla br. obv. veliteľ J. Boldiš nechal vytrúbiť poplachové cvičenie o 0.30
hod. Cvičenia sa zúčastnilo 15 hasičov. Tohože dňa o 19hod. večer navštívil tunajší zbor
br. okres. veliteľ Štrba, okres. tajomník D.H.S. Garguš, obv. veliteľ J. Boldiš, zástupca obce
p. P. Garan, načo bolo vytrúbené poplachové cvičenie s motorovou striekačkou.
26.júla školské cvičenie so zborom previedol br. čatovodič O. Polomský.
1.augusta cvičenie s motorovou striekačkou previedol br. veliteľ O. Tomášik.
Taktiež cvičenie dňa 13.septembra previedol br. veliteľ.
Dňa 27.septembra o 4hod 15 min ráno br. obv. veliteľ dal vytrúbiť poplachové
cvičenie. Motorová striekačka pracovala 20min. Do konca roku 1942 bolo prevedené
ešte 6 školských cvičení a to dňa: 4.okt.42, 11.okt.42, 18.okt.42, 15.nov.42, 13.dec.42,
a 20 dec.42. Dňa 26.decembra zbor poriadal čajový večierok. Čistý zisk venovaný bol na
V.Z.P.
21
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 1943
Dňa 10.januára t.r. zbor nastúpil na teoretické cvičenie, ktoré previedol br. J.
Polomský a br. O. Tomášik.
Dňa 17.januára t.r. zadržal „Valné zhromaždenie“, na ktorom okrem členov
D.H.S. sa zúčastnili: zástupca okre. vel. br. V. Vrabec, riad. školy v Štítniku, br. obv. vel. J.
Boldiš, zástupca obce p. vl. komisár O. Hedmeg a krstný otec motorovej striekačky p. J.
Tomes obch.
Valné zhromaždenie zahájil br. veliteľ O. Tomášik načo odal slovo zást. okres. vel.
Vrabcovi, ktorý prehovoril o povinnostiach a úlohách členov D.H.S.
Príjem za rok 1943 činí Ks
1391,70
Výdavok za rok 1943 činí Ks
1117
Pokladničná hotovosť k 17.jan. 1943 je Ks
274,70
Po vyčerpaní programu bol urobený rozpočet na rok 1943.
Hasičská dávka za 1rok činí cca 5000 Ks
Zbor žiada zakúpiť:
50m hadíc
cca 2000 Ks
2 vedrá
cca 120 Ks
2 rebríky
cca 100 Ks
Záloha k rôz. výd.
Cca 500 Ks
Spolu
2720 Ks
22
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Po prečítaní správy hospodára J. Garana – Kuchara, ujal sa slova br. obv. vel. J.
Boldiš, ktorý vo svojej prednáške nabádal bratov k lepšej spolupráci. Pán J. Tomes obch.
pri tejto príležitosti daroval zboru Ks 350, ako krstný otec, a p. vl. komisár za manželku
200Ks, ako za krstnú matku. Za toto všetko br. veliteľ O. Tomášik sa čo najsrdečnejšie
poďakoval a zaspievaním hymny „Hej Slováci“ valné zhromaždenie bolo zakončené.
V Čiernej Lehote dňa 17.jan 1943
Dňa 14.febr. t.r. zbor nastúpil k cvičeniu načo si prehliadol aj ručnú striekačku.
Dňa 28.febr. t.r. školské cvičenie previedol br. vel. O. Tomášik.
Dňa 10.marca výbor zboru zvolal výborovú schôdzu, na ktorej okrem iného bolo
navrhnuté k zakúpeniu pamiatnej knihy zboru (kroniky) načo bola ihneď urobená
objednávka.
Dňa 13.marca oslávil 4.výročie samoštátnosti Slovenskej republiky.
14.marca školské cvičenie previedol br. vel. O. Tomášik a br. čatovodič O.
Polomský.
Tohože dňa o 13.hod popoludní vypukol lesný požiar v „Ždiaru“. Dobrovoľnému
hasičskému zboru pri hasení pomáhalo aj miestne obyvateľstvo. Požiar po
dvojhodinovej práci bol uhasený. Oheň zapríčinij Juraj Cino, ktorý pri pasení oviec
nakládol si oheň , aby si mohol upiecť slaninku, ktorá mu slúžila za obed. V tom však
prišiel vietor oheň sa zažal a chytila sa suchá tráva, ktorú menovaný už nemohol uhasiť.
Ohňa sa zúčastnila aj žand. stanica zo Slavošoviec.
D.H.S. dňa 21.marca odcestoval na okresné valné zhromaždenie, ktoré bolo
zadržané v Štítniku. Tohože dňa zbor navštívil zbor. a žup. veliteľ br. Ján Majerský, ktorý
urobil prehliadku zboru.
23
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Dňa 28.marca zbor nastúpil k cvičeniu s motorovou striekačkou, ktoré previedol
br. veliteľ O. Tomášik a br. čatovodič O. Polomský.
Dňa 1.mája sa zúčastnil D.H.S. na oslave sviatku práce v továrni na papier
v Slavošovciach.
Dňa 8.augusta odcestoval na obvodné cvičenie do Ochtinej, prevedené bolo
poplachové cvičenie, ktoré previedol brat okresný veliteľ Július Štrba, po cvičení boli
defile a zatým bola veselica v prírode. Náš zbor prišiel po defilách domov a doma sa
spoločne zabavil.
Dňa 5.septembra sa zúčastnil na obvodnom cvičení v Štítniku bez motorovej
striekačky.
Dňa 13.novembra odprevadil na poslednej ceste telesné pozostatky Jána
Čatlóša, legionára z vojny 1914 – 1918 do matky zeme v Čiernej Lehote. Nad hrobom sa
zbor s ním rozlúčil brat tajomník Ondrej Hútnik.
24
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Roky 1944 - 1945
Tento rok hneď na začiatku začínal byť rokom rušným veď už 3.januára o 16
hod vypukol požiar z neznámych príčin u Michala Kočiša v Čiernej Lehote, ktorý
zachvátil maštaľ a stodolu, nebyť pohotovosti a obetavosti bratov hasičov a pomoci
spoluobčanov ktorí sa všetkými silami vrhli do hasenia takže už o 17 hod. bol požiar
lokalizovaný. Do rána pri pohorelisku bola postavená stráž štyroch bratov.
Dňa 9.januára zadržal riadne valné zhromaždenie na ktorom prítomný boli
všetci bratia hasičia, za obec prítomný p. vl. komisár Ondrej Hedmeg, Pavel Garan,
Ondrej Klči Barbolič. Na tomto valnom zhromaždení bolo prijatých do zboru päť
mladých hasičov. Vo voľných návrhoch žiadal DHS, obecné predstavenstvo o nejakú
odmenu za dobrovoľnú službu čo sa aj uskutočnilo dňa 23.apríla na účtach hosp. obce
kde spoluobčania odhlasovali, ako odmenu za celoročnú prácu 1000 Kčs, každý rok
poukazovať DHS.
Dňa 13.februára vystúpil zo zboru Pavel Sopko, na miesto neho bol prijatý Ján
Klimko.
Dňa 21.februára usporiadal DHS spolu HSLS fašiangovú zábavu, s ktorej čistý
zisk bol venovaný na zimnú pomoc.
Dňa 30.marca sa zúčastnil pri hasení požiaru u fa Ballo a Šefienko v továrni na
papier v Slavošovciach o 3 hod ráno. Naša striekačka pracovala celé tri hodiny.
Škoda spôsobená požiarom činila 1,430.000 Ks.
17.apríla sa zúčastnil pri hasení lesného požiaru v chotári obce Chyžné bez
motorovej striekačky.
7.mája nastúpil na oslavu 25.výročia tragickej smrti M. R. Štefánika v miestnosti
obecného domu v Čiernej Lehote.
25
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Dňa 28.mája usporiadal čajový večierok s programom nasledovným: poučné
prednášky o výchove v DHS, prednášku o G.P.O. a požiarnej polícii.
Dňa 2.júla obdržal zbor objednávku od Hasičského obchodného družstva T. Sv.
Martin látku na doplnenie cvičnej rovnošaty. Šitie previedla pi. Zuzana Tomášiková,
ktorá túto prácu urobila bezplatne.
A kritická chvíľa ktorá hneď na začiatku roku začala vyvrcholil dňa 29.augusta
1944 „Slovenským národným povstaním“. Každý zbraneschopný hneď dobrovoľne sa
hlásili k armáde a partizánom, proti úhlavnému nepriateľovi Slovanstva fašistickému
Nemecku. Začal sa boj nerovný, veď tak malá hŕstka proti tak veľkej presile.
Nemci vidiac koľko im škody spôsobujú Slováci zasadili tak veľkú silu vojska, že
povstalci sa museli utiahnuť do hôr a tam vyčkávať oslobodenie Červenou armádou.
Takže bolo Slovenské Národné Povstanie potlačené, ale nie všade i u nás až
4.decembra 1944. V tomto boji padlo mnoho bratov, kamarátov a smelých mladých
chlapov, ktorí položili svoje mladé životy na oltár vlasti za lepší zajtrajšok nás všetkých.
A vojaci a partizáni vyčkávali oslobodenie Červenou armádou až sme sa dočkali.
Naša obec bola oslobodená dňa 24.januára 1945. Po našom oslobodení zase všetci
mladý rukovali do boja za konečné víťazstvo nad nepriateľom fašizmom, a odišli mnohí
a mnohí.
A odišiel i on náš brat kamarát Ondrej Helpen, aby sa viacej nevrátil, padol čestne,
obetoval svoj mladý život za nás za všetkých, ale jeho meno bude zapísané v našich
srdciach „česť jeho pamiatke“. a padli mnohý iný z našej obce.
Konečne sme sa i dočkali konca tomuto boji prišiel deň 9.máj 1945 konečné
víťazstvo nad nepriateľom fašizmom. Tento deň bude zapísaný v dejinách ľudstva: „deň
víťazstva“.
Vracajú sa chlapci domov k svojím, ale tí čo svoje mladé životy obetovali , za lepší
zajtrajšok za ľudovo – demokratickú Č.S.R. sa nikdy nevrátia. „Česť ich pamiatke“.
Až 1.júla 1945 sa DHS zišiel za prítomnosti br. v. O. Tomášika prezrieť veci
a motorovú striekačku.
26
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Dňa 29.augusta sa zúčastnil na oslave prvého výročia Slovenského národného
povstania v Čiernej Lehote, v predvečer slávnosti boli zapálené „ohne slobody“, aby
horeli na výstrahu v srdciach našich.
28.októbra nastúpil na slávnosť dňa slobody, ktorá bola v Čiernej Lehote.
Rok 1946
Dňa 13.januára zadržalo sa riadne valné zhromaždenie za prítomnosti predsedu
M.N.V. Martina Trajbu. Pri tejto príležitosti bola poctená pamiatka brata hasiča Ondreja
Helpena 1 min. tichom, zatým sa prikročilo k programu.
Vo voľných návrhoch prítomný ml. Ján Holovár , žiadal zbor o prepustenie
nakoľko je telesne zničený pre amputovanie nohy. Zbor jeho žiadosti vyhovuje. Brat obv.
doz. Ján Boldiš daroval zboru 100 Kčs na hasičské ciele, za zbor mu poďakoval veliteľ
Ondrej Tomášik.
Dňa 24.januára bol zbor nastúpený na slávnosti prvého výročia oslobodenia
našej obce. Po zaspievaní štátnej hymny bola slávnosť zakončená.
7.apríla previedol prehliadku obce za prítomnosti kominárskeho majstra
Ondreja Kvítku, vypaľovaným komínov. Za celú dobu bol zbor v pohotovosti
s motorovou striekačkou.
27
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Dňa 24.apríla sa zúčastnil hasenia lesného požiaru v hone : „Prieslop“ obce
našej.
Dňa 1.mája sa zúčastnil na oslave sviatku práce v Slavošovciach.
19.mája zadržal výbor zboru schôdzku ohľadne doplnenia funkcionárov,
nakoľko Ján Garan M. sa vzdal funkcie hasičského gazdu, bol jednohlasne zvolený Ondrej
Mézeš.
Dňa 9.júla sa zúčastnil hasenia požiaru v Slavošovciach. Naša striekačka
nepracovala.
28.júla previedol nočné cvičenie s motorovou striekačkou. Cvičenie (previerku)
viedol Ondrej Tomášik veliteľ a brat Ondrej Polomský čatovodič.
31.júla sa zúčastnil pri požiari v Gemerskej Hôrke, továrni na celulózu. Naša
striekačka pracovala celé 3hodiny. Hasenia (boli) sa zúčastnili všetky okolité zbory
(nacvičení).
13.augusta vypukol lesný požiar v hone Kohút, horel 3dni a 4noce až bol
uhasený.
21.októbra sa zúčastnil na slávnosti v továrni na papier v Slavošovciach, kde bol
odhalený pomník padlým v boji za oslobodenie Č.S.R.
Dňa 10.novembra na svojej schôdzke bola prevedená voľba požiarnej komisie
a to: veliteľ O. Tomášik, Ondrej Polomský, Ondrej Figúr, Ondrej Mezeš.
28
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 1947
Dňa 19.januára zadržal zbor riadne valné zhromaždenie s nasledovným
programom:
1.
2.
3.
4.
5.
Čítanie zápisnice z minulého zhromaždenia
Preskúmanie účtov rok 1946
Rozpočet rok 1947
Voľba funkcionárov
Voľné návrhy
Po zahájení valného zhromaždenia bratom veliteľom Ondrejom Tomášikom ujal
sa slova brat obvodný dozorca Ján Boldiš, ktorý pripomenul zboru, že týmto rokom
vstupujeme do dvojročného budovateľského programu Č.S.R., a preto je žiadúce i od nás,
aby sme tento program na poli hasičstva uskutočnili.
Ďalej prečítané boli príjem
3249 Kčs rok 1946
Výdaj
1678 Kčs rok 1946
Hotovosť
1571 Kčs pre rok 1947
Zatým bola prečítaná správa, tajomníka, gazdu, prítomný po preskúmaní udeľujú
predsedníctvu absolutórium.
Rozpočet bol vypracovaný pre rok 1947 na Kčs 4500-.
K voľbe povedal reč predseda M.N.V. Martin Trajba a obv. doz. Ján Boldiš, ktorí
prosili bratov hasičov, aby aj naďalej tak vytrvali, ako i dosiaľ čo bolo aj žiadosťou
všetkých bratov hasičov tak ostalo predsedníctvo nezmenené.
29
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Bola doplnená voľba a to Ondrej Helpen bol zvolený za prvého strojníka
a namiesto Jána Polomský, ktorý bol vzdelávateľom a kronikárom v zbore, ale sa z našej
obce vysťahoval do Slavošoviec, bol zvolený Ondrej Demian.
Po vyčerpaní programu bolo valné zhromaždenie zakončené.
Časť starších požianikov „Dobrovolného požiarneho zboru Čierna Lehota“
A tak začal sa rok 1947 v rámci 2RP na výstavbe vojnou poškodených objektov,
obytných (budov) domov.
30
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
V našej obci čo hodno popísať sa nijaké novoty nerobili, zbor pracoval ako
predtým v rokoch minulých, požiare v obci neboli žiadne, mimo našej obci sa zbor
zúčastnil hasenia požiaru v Slavošovciach obci, kde zhorel stoh slamy a v továrni na
papier v Slavošovciach, ktoré požiare ihneď boli lokalizované.
Rok 1948
Začal sa novotami. Dňa 28.februára to vyvrcholilo, keď poslanci a vedúci D.S.
nechceli pristúpiť na návrh pracujúcej triedy, z vlády museli odstúpiť bo ľud bol proti
ním tak bola vláda doplnená ľuďmi pokrokovými na čelo bol zvolený „Klement Gotvald“,
syn pracujúcich.
ČSSH sa do tohto programu jednohlasne pripojil rezolúciou, ktorá bola schválená
každým DHZborom.
Videl 30.5.1949 obv. dozorca Boldiš.
31
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Dorast požiarnikov Č. Lehota v roku 1950
32
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Roky 1949 – 1977
Po odstupe takmer 30.rokov existencie Požiarneho zboru v Čiernej Lehote, kedy
kronika bola zanedbaná, túto kroniku Ján Holovár dlhodobý tajomník zboru, požiarnik
od roku 1944 a miestny kronikár obce ju vyhrabal v archívoch MNV a podáva stručný
obraz v týchto rokoch.
Kronikár Ján Holovár narodený 1.1.1924 je členom požiarneho zboru. V roku
1946 musel členstvo prerušiť pre amputovanie pravej nohy, pretože utrpel úraz v lese.
Keďže je synom dlhoročného veliteľa a zakladateľa zboru, ktorý ostal čestný veliteľ
v snahe posilniť a viesť organizačne túto organizáciu i administratívnou prácou, bol
zvolený v roku 1961 za tajomníka a od tej doby organizácia sa zlepšila a vykazuje
v svojej práci dobré výsledky.
Ako v kronike je uvedené striekačka PS12 bola zakúpená v roku 1941 na
drevených kolesách so železnými ráfami. V tom období bol strojník Helpen Ondrej
a Hedmeg Štefan. Túto motorovú striekačku vymenili za striekačku na gumových
kolesách. Táto bola zase vymenená za novú DS 16 krstným otcom jej je Jozef Brdár voj.
invalid vtedajší hostinský. Túto vlastníme až do dnes. Ďalšiu motorovú striekačku PS 12
sme obdržali v roku 1971 strojníci Hencel Ladislav a Eduard Kundrák.
Funkcionárske kádre.
V rokoch po 1948, ked bol veliteľom Ondrej Tomášik Kindis, ktorý ostal verný
zboru ako čestný veliteľ a dodnes je členom a funkcionárom a za požiarny zbor aj
poslancom v MNV. Za ním bol veliteľom Ján Helpen do roku 1949, ďalej O. Svačko Bajko,
potom Ondrej Bachniak do roku 1952. Od tej doby Stromček Ondej verný zboru až do
roku 1977, kedy prevzal funkciu hospodára. Bol obľúbený medzi požiarnikmi a pod jeho
velením zbor vykazoval veľmi pekné výsledky či už v prevencii proti požiaru alebo pri
zásahu za spolupráci predsedu Eda Kundráka a ďalších 11 členov výboru zo starších
Jána Bencu. Zbor sa veľmi oživil a vykazoval dobré výsledky pre spokojnosť, MNV
a vôbec v organizácii. Dobrou organizáciou v obci predišlo sa veľkým
národohodpodárskym škodám a zorganizovali pomoc s požiarnikmi pri živelných
pohromách a povodniach.
33
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
V tomto období čiže po roku 1949 DHS bol pomenovaný ako Zväz požiarnej
ochrany a volil si okrem veliteľa aj predsedu a 11 členov výboru. Predsedom bol Jakobej
Ondrej, Benco Ján až do roku 1945, potom Svačko O. Bajko, ďalej od roku 1957 zase
Benco Ján až do roku 1975 a ďalej Kundrák Eduard a v roku 1977 bol zvolený na
výročnej schôdzi Ján Málik, ktorý je za požiarny zbor aj poslancom MNV. Pod vedením
týchto predsedov s veliteľmi a veliteľmi družstva ako Ján Mihálik s požiarnikmi vždy
boli v rámci okrsku a okresu na popredných miestach v organizačnej činnosti tak aj
v súťaži okrskových a okresných previerok. V roku 1953 zbor sa v súťaži prebojoval na
okresné preteky do Rožňavy, kde vydobil si I. miesto, ale pre nedostatok finančných
prostriedkov to prepustil inej obci. Takto zbor vynikal sústavne v súťaži na I. alebo na II.
mieste. V roku 1971 s príležitosti 40.výročia založenia zboru na okrskových pretekoch
u nás v Č. Lehote dosiahol I. miesto a pri nástupe všetkých zúčastnených zborov okrsku
boli zaslúžilí požiarnici vyznamenaný plaketami a čestnými uznaním za 40.ročnú
činnosť.
Koska Emil ako zakladajúci člen a veliteľ,
Tomášik O. Kindis ako zakladajúci člen a veliteľ,
Helpen Ondrej za členstvo a strojník,
Novák Július zakladajúci a funkcionár,
Tomášik Ján Pukanský zakladajúci a funkcionár,
Cino Ondrej trúbač,
Ján Brdár zakladajúci člen
Figúr Ondrej zakladajúci člen a funkcionár,
Hútnik Ondrej zakladajúci a funkcionár,
Demian Ondrej ostal verný člen a kronikár 1943 – 48
Vyznamenanie a poďakovanie „Za vernosť“ previedol tajomník Holovár Ján
a veliteľ okrsku zo Štítnika Holéci Koloman a zástupca okresného výboru s. Moravčík
tajomník. Keďže náš zbor v súťaži so striekačkou v štafete a odpovedal na otázky
politické a odborné súťažné sa umiestnilo na I. mieste postúpil na okresné preteky do
Ochtinej, kde sa v súťaži umiestnil na II. mieste. Družstvo tvorilo 9 požiarnikov a veliteľ.
Zbor veľkú pomoc obdržal a pochvalu od predsedu Jána Polomského na Rade MNV.
34
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Družstvo požiarnikov na okresných pretekoch v požiarnej súťaži v Ochtinej dňa
21.7.1972
Pod vedením:
predseda – Benco Ján
Tajomník – Holovár Ján
Pokladník – Stromček Ondrej
Aby sa splnili záväzky z výročnej schôdzi omladiť členstvo zboru, prijali za členov
z radov mládeže Jána Bencu ml., Jána Holovára ml., Stromček Miloš, Teraj Ján Ondrej
a Jozef, Siman Ján, Siman Ondrej, Babič Radovan, Kliment Ľubo, Benčko Edo, Kočiš
Ondrej a Ivanič Ján. Z týchto mladých zostavili požiarne družstvo, ktoré na súťažiach
v okrsku sa umiestnilo viac krát na I. mieste, ale výkonnostnú triedu od okresu
neobdržalo.
35
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
V tomto 30.ročnom pôsobení požiarny zbor si vytýčil hlavnú úlohu v preventivite
proti požiarnych opatrení. Prevádzal takto dôsledné preventívne protipožiarne
prehliadky všetkých budov v obci na jar a v jeseň pred zimným vykurovaním. V lete
počas žatvy a mladby veliteľ staval požiarne hliadky z členov požiarneho zboru
a obyvateľov vo dne a v noci. Touto dobrou prevenciou sa možnosť požiaru takmer
v obci likvidoval, pretože každý dom bol pod dohľadom požiarnikov a občania, ktorí
mali nedostatky , tieto riešili na komisii MNV.
Požiarnici za odmenu v tejto práci si inkasovali od občanov za dom po Kčs 2-.
Požiare a vyskytovali len v lesoch a na pasienkach v suchom jarnom období, ako
bol požiar v Háji, v Pavlovej a na prielohoch u Bresta. Pre dobrú činnosť a pripravenosť
v zásahu v závode v Slavošovských papierňach bol náš zbor od vedenia závodu
pochválený, čo nám tlmočili na Plenárnom zasadnutí MNV.
Požiarny zbor na jubilejných oslavách a vo voľbách sa zúčastňuje vo
vychádzkovej uniforme a vyzval ostatné zložky NF na manifestačný nástup s rodinami
do volieb.
Zbor má tú dobrú vlastnosť, že pri úmrtí člena, poriada stráž pri rakve
v uniformách a slávnostne odprevádza členov s príhovorom na cintoríne. Za tým účelom
si zadovážil aj 4 fakle, aby takto poctil pamiatku člena so symbolom ohňa, že je tento
v dobrých rukách.
V roku 1950 bolo založené spoločné hospodárenie v Jednotnom roľníckom
družstve JRD, ktoré v roku 1972 sa spojilo s JRD Slavošovce a Rochovce so sídlom
v Slavošovciach. V miestnom JRD sústavne prevádzame preventívne protipožiarne
prehliadky v hospodárskych objektoch. Za tým účelom podpísali sme Zmluvu
o spolupráci a JRD poskytuje ročne Kčs 300 za túto prácu.
Zúčastnili sme sa na lokalizovaní požiaru v teľatníku Roveče v zimnom období
roku 1972 13.decembra. V roku 1976 bolo veľmi suché počasie, takže požiarnici so
striekačkou pomáhali JRD polievaním kapusty a skorých zemiakov na Starej Vsi, kde
36
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
spoločne s inými zbormi vodu ťahali z potoka a zo striekačky do striekačky až na Starú
Ves. Ďalej v brigádach pomáhali sme JRD i s obsadením mláťačky v nedeľu a predĺžených
zmenách, aby sme takto podporili JRD a výzvu našich vyšších orgánov.
Požiarny zbor previedol obnovenie požiarnej zbrojnice, ktorej prístavba sa
uskutočnila v roku 1946 a na veži sa namontovala elektrická siréna, ktorá sa používa
jedine len pri ohlasovaní požiaru a poplachového cvičenia. Dlhým tónom 3 minúty je
signál pre závod Slavošovce, 2krát krátko pre obec Slavošovce a 3 krátke tóny pre našu
obec Čierna Lehota.
Organizácia finančné prostriedky si zadovažuje z brigád či na JRD, alebo z akcií
obce „Z“ zo zhotovených hatí v potokoch, ktoré práce sú MNV hodnotené a tieto finančné
prostriedky sa používajú na drobné výdavky, udržanie a činnosť organizácie.
V roku 1969 JRD pre svoju potrebu si vybudoval vodovod, ktorý bol potom
rozšírený aj pre obec. Tu požiarnici pomáhali v brigádach pri oplotení miesta okolo
žriediel a vodojemu čo je okolo 3 ha. Túto plochu si prevzal zbor a trávu kosí a vysúša
a takto vysuší okolo 20g sena, ktoré odovzdá JRD za Kčs 60 za cent z čoho organizácia
poriadala výlety s rodinami do chaty Tri zvony do prírody pod Kohút. Takto požiarnici
na výzvu vyšších orgánov zabezpečujú určitú pomoc pre JRD pri zabezpečovaní
krmovín.
Požiarny zbor si dal zhotoviť mapu vodovodnej trasy, hatí a hydrantov, ktoré si
udržuje a čistí a udržiava ich pre akcieschopnosť k prípadnému zásahu. Toto je súčasť
poplachového plánu, ktorý visí v kancelárii MNV a v požiarnej zbrojnici.
Požiarny zbor sa okrem cvičení zaoberá aj po stránke odbornej a politickej a tak
v roku 1972 dosiahli požiarnici III. Stupeň „Vzorný požiarnik“ na skúškach za
prítomnosti okresných zástupcov s. Moravčíka a Kanabu v počte 14 požiarnikov a 2
strojníci.
V tomto období predsedovia MNV ako Sklenár Ondrej, Mézeš Imrich a Polomský
Ján vždy mali záujem o požiarnu ochranu a podporovali miestny zbor pri poriadaných
akciách a vychádzali nám v ústrety za dobrovoľnú činnosť a mali záujem na zakúpenie
rovnošaty a doplnenie výstroja a výzbroja.
Za okresný výbor je poverený inštruktor s. Ján Kupec z Ochtinej.
37
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
V roku 1974 bola organizácia premenovaná na Základnú organizáciu Zväzu
požiarnej ochrany v Čiernej Lehote – ZO ZPO
v ktorej dobrovoľne ostali 48 členov z čoho aj 6 členov zakladajúcich. Členská známka za
rok je Kčs 6 z čoho pre okresný výbor sa odvádza Kčs 4, zvyšok pre organizáciu. V tej
dobe bola prevedená aj výmena členských legitimácií. Takto organizácia požiarnej
ochrany je začlenená do Zložiek Národného fondu v obci pod riadením a udržovaním
MNV.
38
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
39
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Zapojili sme sa aj do výzvy Zložky NF SPB, odpracovať 16 brigádnických hodín pri
stavbe Verejného stravovania v akcii „Z“. Brigády pracovali jednotlivo a organizovane pri
omietaní brizolitom a výkop kanála cez cestu pre zapojenie elektrického vedenia do
budovy. V roku 1977 túto budovu kolaudovali a v predvečer 1.mája dali do prevádzky
ako pohostinstvo „Partizán“.
Výzbroj a výstroj sa vedie v knihe MNV a každým rokom sa prevádza
inventarizácia s návrhom na odpis starého a poškodeného výstroja.
ZO ZPO v tomto čase čiže do roku 1978 vlastní 2 striekačky PS 12 a DS 16.
Zbor sa v roku 1977 zúčastnil aj pretekov požiarnej pripravenosti a brannej
všestrannosti v závode Slavošovce, kde sa súťažilo so striekačkami s vodou. Mladí
požiarnici v behoch na 5000m. Tu sa umiestnili v súťaži na II. mieste, mladí na I. mieste
a obdržali čestné uznanie a pohár. Požiarnici boli zástupcami závodu pochválený
a pohostený.
V rámci CO požiarny zbor previedol ukážkové cvičenie hasenia malých požiarov
pre obyvateľstvo hasením s vodou, pieskom, handrou snepristúp. vzduchu za účasti aj
členov Červeného kríža s ukážkou prvej pomoci. Ďalej hasenie so striekačkou a hasenie
reťazové vedrami z rúk do rúk. Za okresný výbor bol prítomný okresný veliteľ s. Maté
s použitím poplachovej sirény.
Veľká práca požiarnikom zaberá so sústavným cvičením skúškou striekačiek
a nácvikom do súťaže na obvodné preteky, čím sa zbor organizačne utužuje a cvičí
pripravenosť pre zásah.
Miestnym rozhlasom upozorňuje a učí občanov. Organizáciu v roku 1976
navštívil aj krajský tajomník, ktorý zbor pochválil za dobrú organizačnú činnosť.
Každým rokom prebiehajú výročné schôdze, kde sa volia funkcionári na 2 roky.
V našej organizácii je 11 členný výbor včetne revízorov. Na výročnej schôdzi tajomník
40
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
podáva „Zprávu o činnosti za uplynulé obdobie“ a ďalšie úlohy sú spracované v pláne
práce a v uznesení. Z usporených finančných prostriedkov za prácu v brigádach, stavbe
a údržbe hatí podáva malé občerstvenie buď hurky alebo tlačenka. V posledných rokoch
ZO ZPO zarobené peniaze si ukladá do Štátnej sporiteľne a poverení funkcionári
Holovár, Stromček a Kundrák s overeným podpisom potvrdeným MNV vyberajú peniaze
pre potreby organizácie.
Každým štvrťrokom sú funkcionári pozývaný pred Radu MNV, kde písomne
skladajú účty zo svojej činnosti a kde obdržia pokyny pre ďalšiu prácu v organizácii
a takto organizácia si plní svoje povinnosti i z príkazov vyšších orgánov Zväzu.
Na výročnej schôdzi sa volí delegát na okresnú konferenciu. Takto vyzbrojený
požiarnici chránime národný a súkromný majetok pred našim úhlavným nepriateľom
požiaru a živelných pohromách.
Pri živelnej pohrome roku 1974 bol zbor veľmi nápomocný občanom, pretože
prietrž mračien a roztopený sneh v jasennom období narobil škody a s použitím
striekačky za 3 dni a 3 noce bol zbor v pohotovosti okolo potokov a čistením kuchýň
a pivníc natečenú vodu čerpali. Občania takto požiarnikov pochvaľujú za ich obetavú
prácu.
41
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
50. jubilejné výročie založenia ZPO spojené s mierovými oslavami v obci
a okrskovou súťažou požiarnikov dňa 2.7.1978
Veliteľ okrsku Kušnier, Trajba, Kováč, Polomský, Holovár, Málik
42
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Tajomník OV ZPO O. Volavka, Tomes a okresný veliteľ Maté
Najväčšia udalosť vo Zväze požiarnej ochrany v Č. Lehote boli oslavy
50.výročia založenia Zboru požiarnej ochrany 1928 – 1978
Aby sa tieto oslavy mohli uskutočniť dôstojným a slávnostným spôsobom
museli funkcionári ZO ZPO za pomoci MNV a OV ZPO pripraviť podmienky ak finančne
tak aj materiálne a hlavne pripraviť požiarnikov na túto udalosť. Po viacerých
jednaniach na okresnom výbore sa zrodila myšlienka, že oslavy sa uskutočnia v našej
obci za účasti všetkých zborov súťažou okrskovými pretekami a miestnych mierových
osláv na počesť nášho zboru s mierovou a humánnou cestou a poslaním.
43
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Výbor požiarneho zboru
Málik Ján predseda, Mihálik Ján veliteľ, Holovár Ján tajomník, Stromček Ondrej
hospodár, Kundrák Eduard strojník a členovia Benco Ján, Siman J. Galko, Hencel
Ladislav, Králik Ondrej, Čapo Ján, Petrenka Milan usporidaním na Silvestra tanečný
večierok, prácami v brigádach pri akciách „Z“ omietnutím zbrojnice a kancelárie MNV ,
kosením sena pre JRD zadovážili finančnú hodnotu až 9000 Kčs na čom majú zásluhu
tajomník Holovár a predseda MNV Ján Polomský. Dohodli s okresným tajomníkom ZPO
s. Volavkom usporiadať mierové oslavy spojené s okrskovým cvičením požiarnikov
a udelením čestnej medaily „Za vernosť“, 7.požiarnikom za 20ročnú činnosť, 7.
požiarnikom za 30 ročnú činnosť a 4 za 50 ročnú činnosť, ktoré boli udelené na týchto
oslavách.
Takto dňa 2.7.1978 zišli sa požiarnici zo 14. zborov nástupom v obci pre
MNV. Náš veliteľ Mihálik Ján dal povel na nástup a tajomník ZPO Holovár Ján privítal
prítomných zástupom vpredu zástavami sprevádzaný dychovou hudbou zo závodu
Slavošovce položili vence pri pamätníkoch SNP pred obchodom Zdroj a na pamätnej izbe
SNP. Básňou a príhovorom predsedu MNV previedli sme dôstojné mierové oslavy, ktoré
potom pokračovali na ihrisku pod Hájom nástupom zúčastnených družstiev požiarnikov.
Slávnostný prejav k 50. jubilejnému výročiu predniesol tajomník ZPO s.
Holovár Ján a predseda MNV s. Polomský Ján a tajomník OV ZPO a veliteľ okrsku Holéci
zo Štítnika.
Prečítaný bol aj pozdravný list ÚV ZPO a boli odmenený za vernosť starší
požiarnici a blahoželanie zaslúžilým funkcionárom ZO ZPO. V okrskovej súťaži naši
požiarnici sa umiestnili na čestnom II. mieste. Každému požiarnikovi bolo podané
občerstvenie a jedlo guláš. Našim požiarnikom a hosťom zdarma na účet nášho zboru.
Po ukončení pokračovali oslavy s kultúrnym programom, ktorý zabezpečil folklórny
a spevácky krúžok „Lehoťanka“ pozostávajúci zo žien našej obci.
Občerstvenie pre občanov a všetkých požiarnikov
podávali „Reštaurácie
Rožňava“.
Na týchto oslavách sa zúčastnilo veľké množstvo občanov a tak miestne
mierové oslavy a výročie nášho zboru sa dôstojne oslávilo a mali sme radosť z vydarenej
slávnosti. Spomienka na tieto jubilejné slávnosti sú zvečnené aj fotografiami a odmenou
„Čestného uznania od KVZPO a OVZPO“.
44
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Zúčastnené družstvá požiarnych družstiev ZPO na okrskových pretekoch v Č.
Lehote 2.7.1978
-
Č. Lehota, Pašková, Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka podnik, Štítnik, Rozložná,
Ochtiná, Kunová Teplica, Markuška, Rochovce, Slavošovce, Slavošovce podnik,
Roštár, Kocelovce.
45
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
46
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
47
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Takto oživený a omladený Zväz požiarnej ochrany v Čiernej Lehote pokračoval
vo svojej činnosti každý rok s 48 členmi ak výkonný požiarnici ako aj starší požiarnici ako
čestný členovia.
Každým rokom prevádzame preventívne prehliadky budov v obci a takto držia
ruku nad našim pomocníkom a nepriateľom ľudstva ohňom. Obec takto nezaznamenala
vážnejší požiar v obci a pomáhajú pri rôznych haváriách v obci. Zúčastňujeme sa každým
rokom okrskových pretekov poriadaných okresným výborom a taktických cvičení v závode
Slavošovce, kde naši požiarnici sa umiestňujú na popredných miestach.
Finančnú hodnotu si zabezpečujeme v brigádach kosením sena, kde sústavne
v rámci uzatvorenej dohody pokosíme 2ha za Starou Vsou , kde sa vysuší seno 20g pre JRD
za odmenu 70 Kčs za 1g sena. Kosením trávy okolo cesty začo dostávame odmenu ročne Kčs
800.
Z nasporených finančných hodnôt uskutočňujeme spoločný výlet s rodinami
v prírode a zabezpečujeme občerstvenie na výročných schôdzach.
Výbor ZOZPO do roku 1981
Predseda
Málik Ján
Veliteľ
Mihálik Ján
Veliteľ družstva
Stromček Miloš
Tajomník
Holovár Ján
Hospodár
stromček Ondrej
Preventivár
Pukanský Pavel
Organ. Referent
Siman Ján Galko ml.
Člen
Benco Ján st.
Strojník
Kundrák Eduard
Revízor
Čapo Ján
48
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
50. ročné jubileum založenia ZPO okresný tajomník s. Volavka odovzdáva vyznamenanie „Za
vernosť“
49
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
V roku 1978
Roky 1978 – 1983
Organizácia ZPO pracovala každým rokom podľa vypracovaného dlhodobého
plánu hlavných úloh podľa ktorého vychádzali a práce výbor usmerňoval a to zo základných
cieľov ZPO chrániť československú ekonomiku, životy a zdravie občanov pred požiarmi
a podieľať sa na budovanie rozvinutej socialistickej spoločnosti a vytyčuje si reálne úlohy pre
ďalší rozvoj dobrovoľnej organizácie a to na poly:
Schôdzkovej činnosti
Ideovo politická dráha
Odborná príprava a výcvik a na
Preventivitu (plán hlavných úloh je v prílohe)
50
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Na základe toto plánu organizácia pracovala tak, aby mužstvo a výstroj – výzbroj
bol stále v pohotovosti a pripravený k zásahu. Sústavne počas roka poriada cvičenie so
striekačkami , zúčastňuje sa okrskových požiarnických súťaží, kde sa umiestňuje sústavne na
popredných miestach.
Každým rokom prevádzame preventívne protipožiarne prehliadky budov v obci
jarnú a jesennú pred zimným vykurovaním.
Plán hlavných úloh ZO ZPO Čierna Lehota na budúce obdobie. Schválené na členskej
schôdzi na roky 1980 – 1985, ďalej na roky 1986 -1987.
Do budúceho obdobia vstupujeme s reálnym optimizmom za splnenie hlavných
úloh ZPO vyplývajúcich z uznesení Celoštátneho a Slovenského zjazdu ZPO, ktorý nadväzuje
na program zjazdov KSČ a KSS.
Vychádzame zo základných cieľov ZPO chrániť československú ekonomiku ,
životy a zdravie občanov pred požiarmi a podieľať sa na budovaní rozvinutej socialistickej
spoločnosti. Vytyčuje reálne úlohy pre ďalší rozvoj dobrovoľnej organizácie požiarnej
ochrany v našej obci.
Schôdzková činnosť
Výbor bude zasadať každý mesiac raz a podľa potreby.
Členská schôdza, každý štvrtok raz a podľa potreby.
Ideovo politická práca
Ideovo politickú prácu a odbornú výchovu ZPO zameriavame na objasnenie
a vysvetľovanie zákonitostí spoločenského vývoja na základe marx – leninizmu ,
proletárskeho internacionalizmu, politiky KSČ a jej vedúceho postavenia v spoločnosti
a získanie členov zväzu pre aktívny prístup k plneniu spoločenských a zväzových úloh.
Vyškolíme družstvo tak, aby bolo schopné samostatnej práci v zbore a taktiež na
pretekoch v súťaži.
Rozšírime členskú základňu a zabezpečíme urýchlený odvod členských známok –
príspevkov.
Prevedieme praktické cvičenie ako ukážku pre občanov, hasenie malých požiarov
rôznymi spôsobmi.
51
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Uskutočníme relácie v miestnom rozhlase pre občanov so zameraním na
prevenciu, protipožiarnych opatrení a pozor v suchom období.
Odborná príprava a výcvik
Cieľom skvalitniť a zvýšiť
úroveň politickoodbornej prípravy členov
a funkcionárov, vyšleme na školenie veliteľov, predsedov, preventivárov a strojníkov.
Cvičením vyškolíme požiarne družstvo čo spojíme s výchovou mládeže.
Preventivita
Uskutočníme preventívnu protipožiarnu prehliadku v obci dvakrát v roku. Jarnú
marec – apríl, jesennú pred zimným vykurovaním v mesiaci október – november.
Uskutočníme jarné a jesenné upratovanie, čistením potokov a vodných zdrojov a robením hatí
na záchyt vody pre zásahy v obci. Budeme dbať na údržbu motorových striekačiek výstroja
a výzbroja. Zvýšime starostlivosť o deti v ochrane pred požiarmi.
Naša organizácia pokladá zabezpečenie plánu hlavných úloh ZPO na budúce
obdobie za mimoriadne záväznú a závažnú úlohu na ktorej splnení je nutné zapojiť sily ZPO
a všetkých občanov a pomoc MNV.
52
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
53
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Počas roka prevádza organizácia v miestnom rozhlase výzvy pre občanov počas
suchého a žatevného obdobia. Vďaka týmto preventívnym opatrením obec až do roku 1984
nezaznamenala žiadny požiar.
V rámci dohody o spolupráci prijala organizácia záväzok , že pokosí a vysuší seno
v hone „Moriška“ cca 2ha a takto odovzdá JRD od 25 – 50g sena v hodnote Kčs 70 za 1g.
Z takto vyprodukovanej hodnoty organizácia sporiada spoločný výlet do prírody
s rodinami.
Ďalší záväzok organizácia prijala pokosiť a vyčistiť priekopy okolo štátnej cesty
od obce až po závod. Za túto prácu dostáva organizácia Kčs 800 – a to podľa uznesenia Rady
MNV a uznesenia Rady OONV č. 29/1980 podľa rozdeľovníka ONV – OD číslo 82/1980
v dĺžke 2km plochy priekop číslo 5/16/NV/1980.
Požiarnici v rámci soc. záväzku pomáha MNV čistením potokov, robením hatí pre
prípadný zásah v obci a zúčastňuje sa všetkých osláv poriadaných buď MNV, alebo zložkami
Národného fondu, hlavne jubilejných výročí SNP a oslobodenia obce sovietskou armádou.
Zúčastnili sme sa aj pri zapálení ohňa „Plameň 84“ pred zahájením Spartakiády
v roku 1985 a zapálili sme oheň – táborák pri jubilejných oslavách 40. výročia SNP pod
Hájom a pri otvorení Pamätnej izby SNP v našej obci.
Výbor ZPO v roku 1983 – 85
Predseda
Benco Ján ml.
Podpredseda – veliteľ
Mihálik Ján a Holovár Ján ml.
Tajomník
Holovár Ján st.
Referent organizačný
Siman Ján Galko
Referent prevencie
Pukanský Pavel
Referent mládeže
Siman Ondrej
Strijníci
Kundrák Eduard
Málik Ján
Svačko Ondrej
Pokladník – hospodár
Stromček Ondrej
Člen výboru
Mihálik Ondrej
Revízori
Benco Ján st., Čapo Ján
54
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
ZPO členstvo znížilo odchodom členov do iných obcí a starší členovia
prispievajúci zomreli a tak organizácia previedla výmenu nových členských legitimácií pre
evidenciu 37 členov.
Každým rokom organizácia so svojim požiarnym družstvom zúčastňuje sa aj
požiarnych súťaží v závode a taktiež tematického cvičenia v Slavošovských papierňach
pričom si požiarnici nacvičia súťaž a zásah.
Každoročne koncom roka prevádzame inventarizáciu svojho majetku
DKP do 300 Kčs v hodnote 21.020 Kčs
DKP nad 300 Kčs v hodnote 24.282 Kčs
Zákl. prostriedky v tejto hodnote
Motorová striekačka DS 16 stará
43.693- Kčs
Motorová striekačka PS 12
28.970- Kčs
Nabíjačka
2.230- Kčs
Tatra T805 evidenčne
5.500- Kčs
Motorová striekačka PPS 12R
36.768 – Kčs
V roku 1984 organizácia navrhla MNV, aby motorovú striekačku DS 16 starú pre
prestarlosť vyradila.
Vážime si každého člena ZPO takže každého zosnulého člena odprevádza
v stejnokroji s fakľami a tajomník s. Holovár sa so zosnulým rozlúči nad hrobom
s poďakovaním za činnosť a pri truhle drží stráž s výmenou požiarnikov v stejnokroji pri
posedení zosnulého.
OV ZPO v Rožňave vyslovuje poďakovanie ZO ZPO Čierna Lehota za dlhoročnú
obetavú prácu.
25.11.1984
Uznanie ..KSS za prácu v roku 1984 vyslovil dňa 25.11.1984 predseda MVNF
55
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Starší zakladajúci požiarnici DPZ Čierna Lehota
Slávnostná posviacka motorovej striekačky v roku 1942 dňa 25.mája 1942
56
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Okrsková požiarna súťaž v Slavošovciach v roku 1985
Požiarne družstvo ZO ZPO Čierna Lehota na požiarnickych pretekoch v závode Slavošovce
v roku 1985 sa umiestnili v súťaži na II. mieste v rámci okrsku.
Pod vedením:
Holovár Ján ml. veliteľ
Stromček Ondrej hospodár
Kundrák Eduard strojník
A požiarnici: Lipták, Petrenka Vl., Čapo J., Teraj Jozef, Benedek Stano, Siman O., Benco J.
ml., Siman O. Galko
57
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
V roku 1985 organizácia ZO ZPO pracovala podľa plánu hlavných úloh, ktorý
organizácia má vypracovaný a je vodítkom pre volebné obdobie. Ďalšiu činnosť riadi podľa
prijatého uznesenia na výročnej schôdzi a podľa prijatých socialistických záväzkov. Ďalšiu
činnosť prevádza podľa nariadenia vyšších orgánov a ako Zložka národného fondu pod
priamym vedením MNV.
Organizácia v tomto roku začínala činnosť so stavom 38 členov a v priebehu roka prijala
z radov mládeže 4 členov a úmrtím J. Nováka a Simana Galku má stav 42 členov.
V rámci protipožiarnych opatrení organizácia previedla protipožiarne prehliadky budov
v obci. Previedla jarnú 14. 4. 1985 a jesennú pred zimným vykurovaním 20. 10. 1985.
Nedostatky sú hlásené ak na Okresný výbor tak aj na Radu MNV. Zvýšené opatrenie proti
požiaru prevádza v rámci „Mesiaca požiarnej ochrany“ a reláciami v miestnom rozhlase
vychovávame občanov. Vďaka tomuto obec už viac rokov nezaznamenala žiadny požiar.
Organizácia so svojimi aktívnymi požiarnikmi previedla taktické cvičenie v obci
a závode Slavošovce pričom sú pochválený. Organizácia podľa prijatých záväzkov previedla
verejnoprospešnú činnosť odpracovaním pri vodných zdrojoch a požiarnej zbrojnici 75 hodín
sušenie hadíc, pri údržbe výstroja a výzbroja a požiarnej techniky 120 hodín.
V poľnohospodárstve členovia pozbierali takmer všetku slamu na JRD, pokosili 2ha ťažko
prístupných lúk a odovzdali pre JRD 20g sena. Starajú sa o priekopy okolo štátnej cesty.
Z utŕžených peňažných prostriedkov uskutočnila organizácia spoločný výlet do
prírody s rodinami.
V tomto roku organizácia vyradila starú striekačku DS 16 v hodnote 43 693 – Kčs
s príslušenstvom a odovzdala Okresnej požiarnej inšpekcii v Rožňave. Ku koncu roku
organizácia previedla inventarizáciu s návrhom na odpis nepotrebného a vyradeného majetku
pre majetok MNV.
Takto organizácia vlastní:
DKP do 300 Kčs v hodnote 14 706 Kčs
DKP nad 300 Kčs v hodnote 23 888 Kčs
Základné prostriedky v hodnote 73 468 Kčs
A má v užívaní 2 striekačky a T805 auto.
V letnom období previedla pohotovosť požiarnikov a požiarnej techniky, rôznym cvičením.
58
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Dňa 12. 10. 1985 organizácia uskutočnila výročnú členskú schôdzu, ktorú riadil
a viedol tajomník ZPO Holovár Ján st. Na tejto boli prítomný zástupcovia NF a predsedovia
strany a MNV s. Kováč O. a Brdár Ján a za Okresný výbor s. Máté okresný veliteľ, ktorý
predniesol pozdrav OV a prečítal „List Ústredného výboru ZPO“. Správu o činnosti
vypracoval a prečítal tajomník ZPO. Členovia ZPO zídený na tejto výročnej schôdzi prijali
uznesenie v 9 bodoch a schválili „Plán hlavných úloh“ na budúce obdobie ako aj socialistický
záväzok. Bol zvolený nový výbor na obdobie 1986 – 7 a previedlo sa rozdelenie funkcií takto:
Predseda
Holovár Ján ml.
Podpredseda – veliteľ
Svačko Ondrej ml.
Tajomník
Holovár Ján st.
Organizačný referent
Mihálik Ondrej
Prevencia referent
Pukanský Pavel
Referent mládeže
Siman Ondrej
Hospodár – pokladník
Stromček Ondrej
Veliteľ družstva a vých.
Petrenka Vladimír
Strojník
Kundrák Eduard
Strojník a vodič
Málik Ján
Revízor
Benco Ján st.
Revízor
Čapo Ján st.
Delegát na okresnú konferenciu:
zvolený predseda
59
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
21. 6. 1987 a 23. 8. 1987
Požiarne družstvo ZO ZPO Č. Lehota v požiarnom športe v roku 1987, ktoré sa prebojovalo
do súťaže na počesť 43.výročia SNP do okresnej súťaži o „Putovný pohár predsedu ONV“,
ktoré sa konalo na ihrisku závodu Slavošovské papierne. V súťaži sa umiestnilo na
popredných miestach 2. a 3. miesto pri súťaži dvoch okrskov Plešivec a Štítnik.
Súťaž sa previedla na ihrisku v Slavošovciach.
Podľa uznesenia z výročnej členskej schôdze a na základe plánu hlavných úloh, pre rok 1987
a taktiež na základe nariadení vyšších orgánov ZPO uskutočňujeme zasadanie organizácie
odkiaľ sa riadi celá práca ZPO v našej obci. Boli dohodnuté nasledovné akcie:
60
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Mesiac požiarnej ochrany lesov u nás mesiac apríl. K tomuto bolo dohodnuté, že
v rámci vyhlásenej „krajskej zmeny cti“ previedli sme jarné upratovanie v požiarnej zbrojnici
a jej okolia. Ďalej, previedli sme čistenie potoka a uskutočnili sme jarnú preventívnu
protipožiarnu prehliadku budov v obci. K tomu účelu a tejto akcii organizácia vypracovala
„Politickoorganizačné zabezpečenie protipožiarnych opatrení“ a zostavila reláciu do
miestneho rozhlasu pre občanov s obšírnou výzvou, informáciou a významom tejto akcie.
V dňoch 11.a 12.apríla 1987 do tejto akcie bolo zapojených 23 požiarnikov ZPO, ktorí
previedli preventívnu prehliadku v obci a to v obytných budovách, obchodné budovy,
koniareň Lesného závodu. Veľa budov v obci je už neobývaných na ktoré treba zvlášť dať
pozor, aby nenastali nepredvídané udalosti či už pri zásahu, alebo na zdraví najmä detí.
Celkový počet tejto akcie je v brigádnických hodinách ako pri údržbe požiarnej techniky
42hodín požiarnej zbrojnice 20hodín. Čistenie potoka cez obec 16 hodín začo boli požiarnici
cez MNV odmenený a preventívne prehliadky 2krát s dohliadkou 90hodín.
Okrem toho bola prevedená výchovná práca ako beseda s občanmi s mládežou
a v rozhlase. Do týchto akcií boli zapojený požiarnici, poslanci MNV, členovia KOVP,
aktivista, mladí požiarnici a príslušníci PS VB.
Ďalšia činnosť sa previedla v školení funkcionárov a školenie požiarnikov pre získanie
odznaku „Vzorný požiarnik“, ďalej školenie o novelizácii zákona o požiarnej ochrane číslo
126/85 Zb. a pri získavaní nových členov.
Získali sme štyroch z mládeže ako Jozef Revúcky, Ján Mihálik, Róbert Málik a Jozef Suchý.
Takto bol stav členstva 42 požiarnikov.
V ďalšom období sme prevádzali práce na zabezpečenie súťaže v požiarnom športe,
ktorá sa uskutočnila 21.6.1987 v Slavošovciach za účasti požiarnikov z dvoch okresov.
Aby naša organizácia, ktorá reprezentuje našu obec mohla i v tomto byť v popredí,
sme zapojili požiarnikov do 2 družstiev po 9 mužov, k čomu predchádzalo cvičenie so
striekačkou a práce so starou Tatrou, ktorá nezodpovedá terajším potrebám. Na práci s týmto
strojom sa zaslúžil strojník s. Švec. K prevedeniu tejto akcie bolo potrebné vynaložiť veľa
brigádnických hodín bez odmeny. V tejto súťaži jedno družstvo sa umiestnilo na 2.mieste
a druhé družstvo na 5.mieste.
V rámci zmluvy o spolupráci s JRD a soc. záväzku previedli sme kosbu a sušenie sena
na ťažko prístupných honoch a takto organizácia odovzdala 96g sena a previedla aj kosbu
priekopov popri štátnej ceste. Z finančných prostriedkov organizácia previedla výlet do
prírody s rodinami.
61
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
8.novembra 1987 sa uskutočnila výročná členská schôdza na ktorej bol zvolený aj
nový výbor ZPO.
Holovár Ján ml.
predseda
Svačko Ondrej ml.
podpredseda a veliteľ
Holovár Ján st.
tajomník
Stromček Ondrej
hospodár
Mihálik Ondrej
organ. referent
Benco Ján ml.
veliteľ družstva
Pukanský Pavel
ref. prevencie
Petrenka Vladimír
ref. mládeže
Málik Ján st.
ref. CO a vodič
Kundrák Eduard
starší strojník
Švec Ján
mladší strojník a vodič
Benco J. st., Čapo a Šturman
revízori
Okrem uznesenia, soc. záväzkov bol vypracovaný a schválený aj plán hlavných úloh pre
organizáciu.
Na schôdzi sa zúčastnila aj preds. MNV s. Figúrová, ktorej organizácia poďakovala za
pomoc pri zadovážení motorovej striekačky, ktorú organizácia žiadala na výmenu Tatry
a starej striekačky. Nová striekačka bola obci pridelená Avia v hodnote Kčs188.697 takže
vlastníme aj striekačku PPS 12 R v hodnote 33.768.
Avia – dopravné vozidlo DA 12 A 31 číslo 178/86 ŠPZ RV 63 – 11.
62
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
2 družstvá:
5.júna 1988 okrsková súťaž v Bohúňove na II a V
26.júna 1988 okresná súťaž v Štítniku na III mieste, kde súťažili spolu 2 okrsky
a závody spolu.
Naši s novou striekačkou Avia DA 12 A 31. Sú to:
Benco, Revúcky, Cino, Kundrák, Ondrejčík, Švec, Holovár st.,
Šturman, Suchý, Málik, Čapo, Hedmeg, Holovár ml., Šimko,
Stromček ml., Teraj
63
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Organizácia ZPO v roku 1988 svoju činnosť prevádzala na základe vypracovaného
plánu hlavných úloh, ktorého smer činnosti je v súlade s uzneseniami Zjazdov ak zväzových,
tak aj KSČ s prijatými uzneseniami vyšších orgánov a socialistického záväzku.
Organizácia je vedená Okresným výborom Zboru požiarnej ochrany a Okresným
výborom Zväzu požiarnej ochrany a je včlenená do Národného fondu pod vedením Miestneho
národného výboru a plní úlohy podľa zákona č. 126/85 Zb. Jej poslaním je ochrana životov
a zdravia osôb a majetku v socialistickom vlastníctve, ako aj osobnom vlastníctve občanov
pred požiarmi.
Stav členstva je v tomto roku 44 členov.
Svoju činnosť organizácia prevádzala takto:
1. Previedli sme inventarizáciu základných prostriedkov a DKP v inventarizačnej
komisii.
2. Uskutočnili sme nábor nových členov z radov mládeže a zomrelému O. Simanovi
Galko previedli dôstojným spôsobom rozlúčku a odprevadili ho v rovnošate a fakľami,
ako každému požiarnikovi s poslednou rozlúčkou na cintoríne.
3. Členské známky boli pre OV ZPO vyplatené načas
4. Zaoberali sme sa so stavom požiarnej techniky, previedli opravu striekačky so
strojníkmi, čistenie výstroja a požiarnej zbrojnice, aby požiarna technika bola
pripravená k prípadnému zásahu.
5. Previedli čistenie vodných zdrojov a hatí. V tomto roku suché obdobie a málo vody
v potokoch.
6. Zúčastnili sme sa okresnej konferencie so svojím delegátom s. Holovár Ján ml.,
predseda, dňa 12.3.1988
7. Svoju činnosť organizácia zameriava na preventívne protipožiarne prehliadky budov
v obci na jar a v jeseni pred zimným vykurovaním a to v apríli a v novembri. Ďalšie
práce v rámci Mesiaca požiarnej ochrany a lesov besedami s občanmi a reláciami
v rozhlase.
8. Požiarnici zúčastňujú sa osláv, ktoré poriadajú v obci v rovnošatách.
9. Previedli sme školenie požiarnikov pre požiarnu súťaž s dvoma družstvami. Jedno
družstvo zaberá 9 požiarnikov.
10. Strojníci previedli pripravenosť našej Avii na prehliadku dopravného inšp. VB.
11. Zúčastnili sme sa športovo-požiarnej súťaže v Bohúňove. Tam je umiestnenie družstvá
na II a V mieste medzi požiarnikmi z dvoch okrskov Štítnik a Plešivec, čím jedno
družstvo postúpilo do okresnej súťaže a medzi 17 družstvami v Štítniku boli na III
mieste za závodnými družstvami. Viď fotografiu víťazného družstva. Obdržali sme
diplom a pochvalu za činnosť od OV ZPO.
Takto pripravená ZPO nemala požiar v obci.
64
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
12. Za dobré výsledky v organizácii bola naša organizácia poctená pozvánkou na:
Celoštátny zjazd ZPO do Prahy 24. a 25.6.1988 a ako krajský delegát bol náš
predseda ZPO s. Holovár Ján ml.
13. V žatevnom období previedli pripravenosť požiarnej techniky.
14. V rámci soc. záväzkov nebola s JRD uzavretá zmluva o spoluprácu pre kosbu , ale
požiarnici pomohli pri žatve a pri zemiakoch.
15. Zúčastnili sme sa v novembri na taktickom cvičení v závode Slavošovce, kde obdržali
pochvalu za príkladnú spoluprácu, čím bol vyhlásený poplach aj v našej obci.
16. Po stránke kultúrnej uskutočnili mladí požiarnici Katarínsku zábavu, aby si mohli
zabezpečiť finančné prostriedky na pre výdavky pri 60.ročnom jubileu založenia
Dobrovoľného hasičského zboru a pre výročnú členskú schôdzu na deň 11.2.1989
17. Prevádzali sme podľa smerníc školenia požiarnikov pre získanie odznaku „Vzorný
požiarnik“.
V decembri t.r. vznikla veľká katastrofa v Sov. Zväze v Arménsku zemetrasením, kde
zahynulo veľa sovietskych ľudí a nastala veľká národohospodárska škoda a tak ak všetky
národy a štáty poskytujú humánnu pomoc, tak aj naša organizácia sa uzniesla že uvoľní na
fond solidarity finančnú pomoc v sume Kčs 300-, nakoľko náš Zväz práve poskytuje pomoc,
pretože má humánny smer.
65
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
60. výročie založenia Zväzu požiarnej ochrany v Čiernej Lehote spolu s výročnou schôdzou
dňa 11.2.1989 v poľovníckej chate Pod Hájom.
66
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Celoštátny zjazd ZPO v Prahe 24. a 25.6.1988. Krajským delegátom Východoslovenského
kraja ZPO je náš predseda ZPO s. Holovár Ján ml.
67
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 1989
Organizácia svoju činnosť prevádzala podľa plánu hlavných úloh, ktorého smer
činnosti je v súlade s uzneseniami Zjazdov ak zväzových, tak aj KSČ a prijatými uzneseniami
a nariadeniami vyšších orgánov a socialistického záväzku a prevádza humánnu činnosť podľa
zákona č. 126/85 Zb.
Celý rok sa niesol v aktívnej práci, ktorá bola veľká a doniesla pre organizáciu, pre
obec a MNV ktorý ju v činnosti usmerňuje.
Hneď na začiatku roka organizácia prevádza inventarizáciu základných prostriedkov
a DKP v užívaní.
V jarnom období previedli protipožiarnu preventívnu prehliadku budov v obci
a pohotovosť v rámci Mesiace požiarnej ochrany a Mesiaca ochrany lesov. Členská základňa
sa zvýšila na 48 členov náborom mladých požiarnikov z radov mládeže.
Najväčšia práca čakala v letnom období a to príprava II. obvodového kola ŠSPD, ktoré
sa konalo u nás, pretože sme boli Okresným výborom ZPO určení začo sme obdržali Čestné
uznanie.
Túto športovú súťaž sme previedli na ihrisku v Slavošovciach a občerstvenie a jedlo
sme podávali u nás v chate pod Hájom. Zúčastnili sa 22 družstiev z dvoch okrskov Štítnik
a Plešivec k čomu bolo potrebné hodne prác ak organizačných tak aj zabezpečenie jeho
priebehu. Naša organizácia vystúpila do súťaže s dvoma družstvami.
Umiestnili sa jedno družstvo na III. mieste a druhé na VI. mieste a obdržali Diplom. Prvé
postúpilo do okresného kola o pohár predsedu ONV do Kunovej Teplici, ktoré sa konalo dňa
3.9.1989
68
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Športová súťaž okrskov v Slavošovciach poriadaná našou organizáciou ZPO Čierna Lehota
Dňa 18.6.1989 III. a VI. miesto z 22 družstiev
Zahájenie: Figúrová O. preds. MNV, Ligárt Tibor taj. OV ZPO, Holovár Ján taj ZPO
a Kúkeľová Iz. taj MNV.
69
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Víťazné družstvo na postup o pohár predsedu ONV do Kunovej Teplici 3.9.1989
Aj tu sa naše družstvo umiestnilo v športovej súťaži a umiestnilo sa na III. mieste
hneď za závodnými družstvami, ktoré majú pri výcviku lepšie podmienky, ako naše. Za toto
dobré umiestnenie obdržalo Diplom za účasť a pochvalu zo strany okresného vedenia
a predsedom ONV. V tomto období sa prevádzala veľká práca pri cvičení a že túto pochopili
naši požiarnici.
Zúčastnili sme sa 26.8.1989 na pretekoch v požiarnom športe v závode Slavošovce o
pohár SNP. Tu sa naše požiarne družstvo umiestnilo na III. mieste a obdržalo diplom a pohár
SNP.
Aby organizácia mohla kryť výdavky spojené s činnosťou a poriadaní súťaže
usporiadala zábavu. Refundáciu výdavkov 250 požiarnikom sme obdržali v hodnote Kčs
3.750 Kčs s ktorou hodnotou zabezpečujeme ďalšiu činnosť.
Zabezpečili sme si z vlastných prostriedkov štartre na striekačky pre rýchlu obsluhu
našimi strojníkmi. Zúčastnili sme sa taktického cvičenia v závode Slavošovce. Vo
vyhodnotení okrskov okresným výborom naša organizácia je na II. mieste v okrsku a v okrese
na 22 mieste pri 50 organizácií, čo sa i tu odzrkadľuje naša dobrá činnosť.
Naša organizácia zostavila Stanoviská k vyhláseniu Predsedníctva
k 41.výročiu Februára na podporu proti udalostiam v štáte cez OV ZPO.
70
ÚVKSČ
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Na základe nášho soc. záväzku uskutočnili sme betónovanie podlahy požiarnej
zbrojnici pod Aviu v dňoch 20. a 21.10.1989 pri účasti 19 požiarnikov, 183 hod. Popri tejto
práci požiarnici čistili vodné zdroje a previedli údržbu požiarnej techniky a výstroja.
V rámci akcie zimného vykurovania požiarnici previedli jesennú preventívnu
protipožiarnu prehliadku budov a nedostatky rieši priamo na mieste. Touto dobrou
preventivitou obec nemala žiadny požiar.
Pretože nastalo suché obdobie požiarnici previedli čistenie potoka a vodných zdrojov.
V októbri uskutočnili sme po dohode s MNV a okrskovým veliteľom s. Holovárom ml.
taktické cvičenie s ukážkou hasenia pre občanov a mladých požiarnikov.
Organizácia v rámci zmluvy o spolupráci so Štátnymi cestami zabezpečuje čistenie
priekop štátnej cesty dvakrát v roku. Keď sa obzrieme naspäť v roku, bola vykonaná veľká
práca spústa nezaplatených hodín ak pri cvičení, súťaže, takže soc. záväzok sme splnili
a prekročili. Do prác sme zapojili členov výboru a starších požiarnikov a organizačne
previedol tajomník organizácie s. Holovár Ján st. a ml. ako predseda a hospodár s. Stromček
a strojníci Ján Švec, Kundrák aHedmeg.
Zhodnocujúcu výročnú schôdzu organizácia previedla dňa 26.novembra 1989 v zasad.
Kultúrneho domu.
71
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 1990
Tento rok sa vyznačuje zmenou politiky ak v štáte, tak aj v obci. Vedúcu úlohu
Komunistickej strany sa po 17. nov. 1989, kedy nastal prevrat vo vedení a nastolila sa
namiesto socializmu - demokracia. Celoštátne voľby boli uskutočnené v dňoch 8. a 9.júna
1990 v ktorých náš Východoslovenský kraj šiel do volieb z 13.politickými stranami
a hnutiami, a tak nastúpili naši občania v počte 452 a ak celoštátne, tak aj v našej obci vyšli
víťazne vo voľbách Demokratická strana, Kresťanské demokratické hnutie, Verejnosť proti
násiliu a Kom. strana. Potom bol zvolený prezident p. Václav Havel a vláda, ako aj poslanci.
Zrušený bol aj Národný front a v obci pri komunálnych voľbách v novembri bolo zvolené
Obecné predstavenstvo, ako aj poslanci víťazných strán na čele so starostom obce p. J.
Bystrenom. Naša organizácia ostala v činnosti i naďalej a pripadla pod vedenie obce
a okresným výborom v Rožňave.
Ďalšiu našu činnosť potvrdí a usmerní novelizácia zákona SNR č.126/85 Zb.
a mimoriadne zjazdy Slovenska a celoštátny federatívny, kde sa dohodne o pomenovaní
a znakov našej požiarnej organizácie.
Naša Základná organizácia ZPO previedla v tomto roku veľkú org. činnosť, ktorá sa
odzrkadlila v práci požiarnikov a pomoci zo strany MNV.
Previedla sa inventarizácia základných prostriedkov a DKP v používaní.
Prijali sme stanovisko pre ďalšiu našu činnosť. Ide o pomenovanie organizácie a
znakov Zväzu.
Jarnú preventívnu prehliadku budov podľa Zákona sme previedli 22.4.1990.
Uskutočnili sme zásahy pri hasení lesných požiarov 18. a 19.marca v susedných
obciach . U nás požiar nebol.
Previedli sme práce pri čistení potoka, vodných zdrojov a údržbu požiarnej zbrojnici
a techniky, ako motorových striekačiek a vozidla Avia.
Na základe zmluvy medzi Štátnymi cestami, našou organizáciou a MNV, previedli
sme čistenie a kosenie priekop okolo štátnej cesty a to 2x v roku poniže obce.
Zakúpili sme si z vlastných prostriedkov štartre na striekačky, uniformy – maskáče za
pomoci OV ZPO a ÚVZPO a sadu kľúčov – Góla v hodnote Kčs 995-. Hodnota uniforiem
Kčs 1.184 – bola nám cez MNV vrátená.
72
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Prevádzali sme cvičenie ak plánované, tak aj ako príprava na súťaže v rámci okrsku
a strojníci pripravili motorové vozidlo na prehliadku.
V rámci výzvy „Deň zeme“ sme uskutočnili čistenie potoka, vodných zdrojov a
čistenie miestneho cintorína.
Zúčastnili sme sa športovej požiarnickej súťaži v Kečove. Obsadili sme za účasti
dvoch okrskov Štítnik – Plešivec a dvoch závodov na VI. mieste a obdržali sme Diplom za
účasť dňa 24.6.1990.
Pohotovosť a poplach. cvičenie počas žatvy, nakoľko bolo dlhodobé suché počasie.
Zúčastnili sme sa ďalšej súťaži o putovný pohár II. ročník v závode Slavošovce . I tu
sme získali pohár.
Previedli sme vyfarbenie požiarnej zbrojnici von a dnu.
Jesennú prehliadku pred zimným vykurovaním v obci sme previedli 4.11.1990 a veľké
čistenie potoka a upratovanie v požiarnej zbrojnici a suš. veži.
Zúčastnili sme sa na pohrebe starého člena Joz. Brdára v rovnošate a s fakľami ćo
prevádzame každému požiarnikovi.
Výbor navrhol Okresnému výboru členov na vyznamenanie a to „Za vernosť“
jubilujúcim požiarnikom a zaslúžilým funkcionárom na udelenie medaily „Za príkladnú
prácu“ a „Za zásluhy“ a Čestné uznanie členom za prácu v organizácii.
Stav členstva je 50 požiarnikov včítane prispievajúcich.
Ďalšie obdobie bude usmernené po výročnej schôdzi, ktorá sa uskutoční 20.I.1991
a uzneseniami mimoriadnych zjazdov a konferencie v marci 1991, kedy sa vytýči ďalšia
činnosť našej organizácie.
Na výročnej členskej schôdzi bude aj voľba nového výboru urganizácie.
Prítomný boli 35 požiarnikov, zástupca OV ZPO tajomník Ladislav Holéci, starosta obce
Jaroslav Bystren a zástupca ZPÚ závod Slavošovce Brdár Ján.
Schôdzu viedol tajomník ZPO Holovár Ján st.
Správu o činnosti a ďalšie úlohy – plán hlavných úloh prečítal predseda ZPO Holovár Ján ml.
Zástupca OV odovzdal medaily „Za vernosť, Za príkladnú prácu a čestné uznanie zaslúžilým
požiarnikom a list ÚVZPO, ktorú udelil Sväz poźiarnej ochrany ČSSR, federálny výbor
„Pamätný list k 70.výročiu vzniku Sväzu dobrovoľného hasičstva československého Jánovi
Holovárovi st. podpísaný predsedom FV SPO ČSSR.
73
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Nový výbor zvolený pre novú organizáciu podliehajúcej Okresnému výboru obce a to pod
novým pomenovaním „Dobrovoľná požiarna ochrana“
Predseda
Holovár Ján ml.
Podpredseda – veliteľ
Ondrejčík Dušan
Podpredseda – preventivár
Pukanský Pavel
Tajomník
Holovár Ján st.
Hospodár
Stromček Ondrej st.
Referent pre výchovu
Benco Ján ml.
Referent organizačný
Petrenka Vladimír
Referent mládeže
Stromček O. ml.
Referent material. Zásob a strojníci
Kundrák, Švec a Hedmeg Milan
Revízna komisia
Benco Ján st., Šturman P a Svačko Ondrej
74
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 1991
Naša organizácia i v tomto roku pokračovala vo svojej činnosti podľa uzáverov
mimoriadneho zjazdu a uznesenia ÚV DPO SR, kde sa prijali nové Stanovy našej organizácie,
podľa ktorých mení sa pomenovanie našej dobrovoľnej organizácie na
„Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, základná organizácia, 049 36 Čierna
Lehota“.
Organizácia je v úzkej spolupráci s Obecným zastupiteľstvom a starostom obce Jaroslavom
Bystrenom.
Na základe tohto uznesenia mení sa aj symbolika. Aby sme mohli pokračovať
s novým označením, zakúpili sme si za pomoci Okresného úradu slovenskú požiarnickú
zástavu s našim znakom za Kčs 350-, znaky organizácie, gombíky na uniformu, pečiatky
a nové brigadírky v počte 10 kusov za Kčs 879-.
Preventívne protipožiarne prehliadky budov sme previedli jarnú v apríli a jesennú
3.11.1991.
Organizácia prevádzala cvičenie, aby sa zúčastnila okrskovej požiarnickej športovej
súťaži v Roštári s dvoma družstvami dňa 16.6.1991, kde sa umiestnili na I. mieste – diplom
a pohár a druhé družstvo na V. mieste s diplomom.
Ako víťazné družstvo bolo pozvané na okresné kolo v súťaži o Gemerský pohár
v Muránskej Dlhej Lúke 15.9.1991, kde sme sa umiestnili na 6. mieste pri účasti 19.družstiev
a 6.družstiev z okresu Rimavská Sobota, čo bolo potrebné mnoho hodín na prípravu. Výdavky
na túto činnosť sme kryli so svojej činnosti a pomoci Obecného zastupiteľstva. Vo svojej
činnosti, pochopením výzvy „Deň zeme“ podporili sme snahu nášho starostu a zúčastnili sme
sa brigády na cintoríne pri čistení 18 požiarnikov. Pri prácach v požiarnej zbrojnici zistili sme
75
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
poruchu na striekačke. Za vzornú prácu zasluhujú si pochvalu aj naši strojníci a vodič Avie
Ján Švec, Kundrák Eduard a Milan Petrenka. Obecné zastupiteľstvo – starosta zabezpečil
200 litrov nafty a potrebné množstvo benzínu, čo potrebe vydáva hospodár Stromček Ondrej
a vedie evidenciu spotreby, pretože okresné vedenie už tieto nevydáva a nepodporuje.
Stav členstva sa nám znížil o zomrelých Demian O., Cino O., Tomášik O. Kindis a o členov
prestarlých a odsťahovaných na stav 40 požiarnikov, ktorým bude vymenená nová
legitimácia.
Keď sa obzrieme naspäť, bola to spústa dobrovoľnej vykonanej práce a strávených
hodín. Takže smelo môžme konštatovať, že náš záväzok vytýčený v pláne hlavných úloh bol
splnený. Pri dobrej preventivite nezaznamenali sme požiar v obci.
Rok 1992
Činnosť organizácie sa riadila podľa plánu hlavných úloh našej a okresnej organizácie
za pomoci Obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj z uznesenia výročnej členskej
schôdzi. V jarnom období sme zabezpečovali úlohy vyplývajúce z Mesiaca požiarnej ochrany
a lesov, kontrolnou preventivitou a a cvičením, úpravou požiarnej zbrojnice a prostredia
s výzvou pre občanov v suchom období.
Pripravovali sme sa na okrskovú súťaž požiarnych družstiev. Zúčastnili sme sa
s jedným družstvom I. kola v Bohúňove 3.5.1992, kde boli spojené dva okrsky Štítnik
a Plešivecký. Družstvo sa umiestnilo na 2. mieste, čím postúpilo do okresného kola dňa
24.5.1992 v Dedinkách, kde sme obdržali pochvalu za účasť a umiestnenie, kde výkony
prevládali družstvá zo závodov.
Obdobie žatvy bolo zabezpečené pohotovosťou požiarnikov. Nastalo letné suché
počasie a nám zase pripravenosť.
Obdržali sme výpis z uznesenia ÚV DPO SR č. 33/92, podľa ktorého schválil
Ústredný výbor povýšenie pož. hodnosti pre organizáciu a pre Holovára Jána st., nášho
tajomníka do hodnosti „Technik“ za jeho dlhoročnú činnosť vo funkcii tajomníka
a organizátora hasičskej činnosti i v rodine.
Prejednali sme list Okresného výboru z 3.7.92, podľa ktorého vyplývajú určité
povinnosti pre organizáciu, ktoré sme prejednávali v rozšírenom výbore 28.8.92, kde sa prijal
určitý smer činnosti.
76
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Obdržali sme pozvánku do súťaže o putovný pohár pod. riaditeľa š.p. Chemosvit vo
Svite a o putovný pohár primátora mesta Svit II. ročník. Za pomoci starostu obce sme sa tejto
súťaže zúčastnili dňa 13.septembra 1992 v počte 13 požiarnikov a funkcionárov. Tu naše
družstvo získalo veľké poznatky v súťaži popredných družstiev z republiky v počte 60
družstiev ak dobrovoľných, tak aj závodných. Naše družstvo sa umiestnilo na 25.mieste, kde
rozhodovali v umiestnení len sekundy a súťažilo sa do kopca.
Na základe požiadavky starostu , uskutočnili sme brigádu na Dome smútku v dňoch
29. a 30.augusta v odstránení strechy na bývalej fare, kde prevádza obce úpravu na tento
stánok. Takto bolo odpracované 114 brigádnických hodín s veľkým výkonom.
Aby sme zabezpečili slávnostné jubileum v roku 1993, kedy budeme mať 65-ročné
jubileum založenia „Dobrovoľného hasičského zboru“, navrhli sme členov na medailu „Za
vernosť“ 10 a 20 ročnú činnosť a dali sme návrh na OV do Rožňavy na povýšenie požiarnik
podľa zoznamu.
Výročnú členskú schôdzu zhodnocujúcu rok 1992 sme uskutočnili dňa 30.januára
1993, kde výročnú správu o činnosti prečítal predseda DPO Holovár Ján ml. v ktorej zhrnul
celú činnosť v roku a mimo iného povedal, že naša VČ sa koná ak na rozhraní rokov, tak aj na
rozhraní našej Čsl. štátnosti a pri štarte v Slovenskej republike. Na tejto schôdzi bol
schválený plán hlavných úloh a uznesenie pre ďalšiu činnosť v spolupráci s Obecným
zastupiteľstvom. Bude otázne, ako sa zriadia nadriadené orgány tejto našej dobrovoľnej
organizácie vo vytvorenom novom demokratickom slovenskom štáte.
Schôdzu viedol a zapísal do tejto kroniky tajomník Holovár Ján st.
Za okresný výbor DPO bol prítomný zástupca Kupec Ján z Ochtinej, ktorý predniesol
pozdrav od OV DPO, kde vyjadril poďakovanie z okresného vedenia za dobrú a príkladnú
činnosť našej základnej organizácii a obšírne informoval o činnosti okresného vedenia, ktoré
sa bude konsolidovať po prijatí nových zákonov.
77
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 1993 - jubilejný
Organizácia pokračovala vo svojej humánnej činnosti v obci za spolupráce Obecného
zastupiteľstva na čele so starostom p. Jaroslavom Bystrenom.
Previedol si inventarizáciu svojho majetku výstroja a výzbroja. Dňa 18.4.1993
previedli sme preventívnu protipožiarnu prehliadku budov v obci a pohotovosť v rámci
Mesiaca požiarnej ochrany a lesov a výchovu občanov miestnym rozhlasom s výzvou
protipožiarnych opatrení. Za spolupráci s Obecným úradom sme si zabezpečili pohonné
hmoty benzín a naftu a v rámci jarného upratovania vyčistili požiarnu zbrojnicu
a priestranstvo.
Zúčastnili sme sa II. ročníka súťaže požiarnych družstiev o „Putovný pohár DPZ
a mesta Svit“ dňa 2.5.1993 na základe pozvánky. Tu bola účasť 31 družstiev a 4 družstvá
žien. Dosiahli sme 42 sekúnd čo naše družstvá dosahujú 33 sekúnd, ako na okrskovom
v Plešivci. Za dobrý výsledok sme zaradení do súťaže o „Gemerský pohár“ a 100.výročia
založenia DPZ na medziokresnú súťaž v obci Rákoš dňa 25.9.1993.
Dňa 14.8.1993 sme sa zúčastnili súťaži požiarnych družstiev na základe pozvánky
750.výročia založenia obce Ochtiná. Týmto chceme upevniť spoluprácu susedných obcí
a organizácií DPZ aj na poli požiarnej ochrany v našom okolí.
Tak iste zúčastnili sme sa jubilejných osláv založenia mesta a DPZ v Štítniku, kde sa
naše družstvo zúčastnilo aj v súťaži požiarnom športe.
78
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
65. – výročie založenia Základnej organizácie Dobrovoľného požiarneho zboru
Slovenskej republiky v Čiernej Lehote spolu s oslavami 49.výročia Slovenského
národného povstania v obci a na ihrisku pod Hájom
Vyznamenanie za dlhoročnú činnosť – tajomník Holovár st. vedie jubilejné oslavy.
79
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Vyznamenaný Za vernosť – 50 ročnú Holovár, Stromček, Benco
Odovzdáva predseda DPZ Holovár J. ml. a Holéci podpredseda Okresného výboru
80
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Tieto naše oslavy založenia Základnej organizácie DPZ sa uskutočnili spolu s oslavou
49.výročia SNP v našej obci na ihrisku Pod Hájom pri chate Poľovníckeho združenia, ktorí
prevádzali a zabezpečili pre účastníkov občerstvenie a jedlom guláš.
Oslavy SNP sa previedli v obci pri pamätníkoch so zídenými občanmi a zástupcov
SZPB a Obecného zastupiteľstva. Oslavy pokračovali potom na ihrisku pri účasti pozvaných
požiarnych družstiev, ktorí previedli ukážkové cvičenie požiarneho športu a to:
-
Dva družstvá z našej organizácii,
družstvo z Ochtinej so starou ručnou striekačkou a
družstvá zo Slavošoviec, Štítnika a Roštára.
Oslavy viedol tajomník Holovár J. st. a slávnostný prejav predniesol predseda Holovár J.
ml.(viď prílohu). Za okresný výbor bol p. Holéci, ktorý odovzdal našej organizácii Pamätný
list z ÚV Bratislava a ďalší hostia zástupcovia súťažných obcí a zástupcovia Obecného
zastupiteľstva J. Bystren a Miloš Tomes a za SZPB p. Sklenár a Poľovnícke združenie p.
Jakobej a Figúr.
Na oslavách boli odovzdané odznaky Za vernosť 10, 20 a 50 ročnú činnosť. Všetci
prítomný požiarnici boli nastúpený, kedy bol prečítaný rozkaz veliteľa na povýšenie do
hodností požiarnikov našej organizácie. Ďalej boli odovzdané Čestné uznania a diplomy za
Dlhoročnú činnosť, za Aktívnu činnosť, za Vzornú reprezentáciu a za Dlhoročnú riadiacu
činnosť.
Rok 1994
Podľa nových Stanov našej organizácie pokračujeme vo svojej humánnej činnosti
v našej obci, ako celoštátna dobrovoľná organizácia Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej
republiky a jednotlivé organizácie ako naša Dobrovoľný požiarny zbor Slovenskej republiky.
Pečiatka organizácie:
Naša činnosť vytýčená na Valnom zhromaždení v Pláne hlavných úloh pre tento rok
usmerňuje našu organizáciu DPZ v činnosti ako dobrovoľná pomoc našej vlasti a obci,
každému občanovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození životov, zdravia a majetku pred
požiarmi a živelnými pohromami. Túto činnosť prevádza , ako nadstranícka a pokračuje i pri
zmenách politických a štátnych orgánov.
81
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Vykonanú činnosť zhrňuje vo výročnej správe, kde uvádza aj vykonanú činnosť podľa
prijatých uznesení. Tak, ako každým rokom stará sa o hodnoty výstroja a výzbroja motorovej
striekačky PPS 12 a vozidla Avia.
V jarnom období sme previedli jarné upratovanie zbrojnice a priestranstva. Dokončili
sme opravu striekačky našimi strojníkmi J. Švec a E. Kundrák za pomoci požiarnikov.
10.4.1994 previedli sme protipožiarnu prehliadku budov v obci a to v troch skupinách,
pričom občania organizáciu podporili peňažnými prostriedkami a nedostatky pri prehliadke
upozornili občanov.
Stav požiarnikov v počte 40 sa nezmenil a členské po 20 Sk, z toho 12 Sk načas
odviedlo Okresnému vedeniu a zbytok ostáva pre činnosť k cvičeniu športových súťaží.
Na základe uznesenia vycvičili sme mladých požiarnikov – dorast pre hru Plameň
a zúčastnili sa okresnej súťaži na Hrádku. Týchto žiakov cvičil a viedol terajší predseda DPZ
p. Holovár ml.
Požiarne družstvo cvičením pripravovali sa na okrskovú súťaž v I. kole dňa 19.6.94
v Čoltove, kde sa naši požiarnici umiestnili v súťaži na II. mieste, čím si zabezpečili účasť do
II. kola okresnej súťaži, pričom obdržalo pohár, diplom a ocenenie našej činnosti, že sa
právom radíme medzi popredné družstvá zborov DPO v okrese.
Okresná súťaž sa konala 3.7.1994 v Betliari. Tu sa nám nepodarilo získať účasť na
Gemerský pohár, ale v štafete mladý požiarnik Málik Róbert získal výkonnostnú triedu,
z čoho požiarnici mali porozumenie.
V letnom a žatevnom období zbor prevádzal zvýšenú pohotovosť zásahových
družstiev. Výsledkom dobrej preventivity nevznikli žiadne vážnejšie nedostatky ohrozenia
životov a majetku.
Dňa 3.6.1994 zúčastnil sa v historickej sieni Vládneho programu v Košiciach, náš
tajomník p. Holovár Ján st., kde obdržal z rúk prezidenta DPO SR p. Ing. Forgáča najvyššie
ocenenie „Zaslúžilý člen DPO SR“. Na ocenenie bola mu udelená medaila a bol prečítaný
životopis a činnosť v organizácii, pričom podpísal krajskú kroniku. V rámci
východoslovenského kraja boli ocenený 22 zaslúžilý členovia a z nášho okresu traja, medzi
ktorými aj náš dlhoročný člen a funkcionár a pri dožití 70 rokov svojho života. Jeho činnosť
a posúdenie bola navrhnutá Okresným výborom, organizáciou a Obecným zastupiteľstvom.
Dňa 9.7.1994 náš zbor previedol väčšiu akciu v brigádnickej činnosti pri vybudovaní
stabilnej hate v miestnom potoku pre záchyt vody k zásahu v obci a pre cvičenie.
Tejto akcie sa zúčastnila prevažná časť požiarnikov, pričom bolo odpracované 204
brigádnických hodín. Po ukončení previedlo sa spoločné posedenie v prírode na chate pod
82
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Hájom za pomoci Obecného zastupiteľstva, kde boli požiarnici za ich dobrú činnosť
pohostený.
V septembri zúčastnili sme sa na pozvanie DPZ vo Svite pohárovej súťaže o pohár
prednostu mesta a riaditeľa závodu vo Svite. Tu sme sa so striedavými úspechmi
v posledných rokoch vzorne reprezentovali náš zbor a obec. Túto účasť prevádzame na
stlmenie požiarnikov pre aktivitu a doplnenie si poznatkov od vyspelých družstiev v rámci
Slovenska.
Pred príchodom zimného obdobia previedli naši strojníci zazimovanie mobilnej
techniky čo sa na práci zaslúžili strojník Ján Švec a vodič Avie E. Kundrák a veliteľ DPZ p.
Dušan Ondrejčík.
Spomienka na zašlé časy pri požiarnej súťaži
83
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 1995
Okrsková športová súťaž v Štítniku
Víťazné družstvá :
Muži: I. miesto – postupuje ne Gemerský pohár do Kunovej Teplici
Dorast: I.miesto
Naša organizácia i v tomto roku pokračovala vo svojej činnosti.
84
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
85
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
86
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 1996 – 2010
87
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
88
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
89
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
90
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
91
Pamätná kniha DHZ Čierna Lehota
Rok 2011
Začiatkom marca bola vytvorená www stránka nášho zboru. Stránku spravuje zástupca
veliteľa Matej Siman, ktorý sa zároveň stáva kronikárom a dal kroniku zboru do elektronickej
podoby.
Dňa 19.marca sa uskutočnila Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského
zboru v Čiernej Lehote. Schôdzu viedol predseda zboru Holovár Ján.
92
Download

Pamätná kniha D.H.Z. Čierna Lehota