ÈÍSLO 1/2009
Apríl 2009
....................................................................................................
OBSAH
• Stomici slávili sviatok sviatkov ......... 4
• Poznanie ............................................... 5
• Deň “blbec” ......................................... 5
• Bez priateľov nemáš nič ................... 5
• Nové centrum
Ligy proti rakovine otvorené ............ 6
• Spoločný výlet brnianskych
a bratislavských stomikov ................ 7
• Rekondičný pobyt v Bojniciach ...... 8
• Milí čitatelia ......................................... 8
• Rekondičný pobyt členov
ILCO klub stomikov Ilava .................. 9
• Ilco klub stomikov GALANTA ......... 10
• Stómia a rekondičné pobyty ......... 10
• Čo sú hemoroidy?............................. 11
• Sexuálny život so stómiou .............. 13
• Nie sme tu preto aby sme jedli ...... 14
Editorial
EDITORIAL
Práve ste otvorili prvé vydanie Vášho obľúbeného časopisu SLOVILCO v roku 2009. Ja
mám takto príležitosť sa s Vami stretnúť na
jeho stránkach a do ďalších dní popriať:
Nech slza bolesti tvár nikdy nezmáča,
Žiaľ a smútok nech sa chrbtom otáča,
Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota
Sú náplňou nášho života.
Žijeme v období zmien, kríz, ale aj tak nás
najviac zvyknú trápiť choroby. Tie tu boli, sú a
aj budú. Uvedomila som si, koľko ľudí potrebuje úpenlivú pomoc, koľko je v nich odhodlania a viery alebo len túžia po prísľube, že to
bude určite lepšie... Hoci som pragmatik a
neverím na zázračné uzdravenia, som presvedčená, že každý z nás má v sebe neviditeľnú vnútornú silu, ktorá ho núti vzdorovať odvrátenej strane osudu. Možno nás zavedie k
liečiteľom, jasnovidcom alebo len k zmene životného štýlu či k pohľadu do nášho vnútra.
Mám to vyskúšané - vždy to funguje, keď je najhoršie. Nádej naozaj robí s ľuďmi zázraky.
Vďaka nej môžeme robiť veľké veci, môžeme sa smiať, i keď nám je do plaču, a hlavne veriť.
Viem, že ak sa človek vzdá bez boja, ani liečiteľ mu nepomôže k zázračnému uzdraveniu.
Verím v ľudí, že sa dokážu zmeniť, v to dobré v nás a hlavne, že naša vnútorná sila nám
môže dopomôcť k uzdraveniu.
Isto toto nie sú len moje poznatky. Je nás veľa, ktorým sa podarilo vybojovať svoj nerovný boj so zákernou chorobou, ale boli sme v tom sami? Našťastie nie. Boli pri nás lekári,
rodina, kluby a v neposlednej miere aj príbehy stomikov v našom časopise. Neváhajte!
Píšte! Pomáhate tak sebe i ostatným!
Mgr. Nadežda Kollárová
Vinšujem Vám
Už starý rok si odkráčal,
a všetko dobré i zlé
so sebou si zobral.
S ním odišla i naša koruna
a s rokom novým
prišla nová mena,
zvaná - EURA.
Zavítal k nám rok nový,
rok 2009 v poradí.
Šťastie, zdravie, lásku nesie,
pre každého na tomto svete.
Zbrane aby stále spali,
polia aby chleba dali.
Slnko lásku rozdávalo
a na ľudí sa vždy smialo.
Deti aby šťastné boli
a rodičia prácu mali.
Starčekovia a starenky
aby mali plné peňaženky.
Lýdia Hudecová
ILCO klub Trnava
V mene SLOVILCA chceme popriať novomanželom na spoločnej ceste života
veľa lásky, porozumenia a krásne roky vo dvojici.
SLOVILCO - vydáva Slovenské združenie stomikov, Hurbanova 23, Martin, SR, ako občasník pre stomikov a odborné kruhy,
e-mail: [email protected], www.slovilco.sk
REDAKČNÁ RADA:
Mgr. Nadežda Kollárová, Ján Čačko, Ing. Eva Benžová, Alojz Halada, MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD., Helena Pindrochová, Ing. Mária Pecinová,
Andrej Šároši
Tlač: Tlačiareň MERAKANTIL, spol. s r.o., Horná 36, 974 01 Banská Bystrica
Adresa redakcie: Radvanská 17, 974 05 Banská Bystrica, ([email protected]). Príspevky do časopisu môžete posielať poštou na adresu
redakcie, alebo e-mailom na adresu: [email protected] /ako predmet uveďte SLOVILCO/.
Evidenčné číslo: EV 3172/09
Neprešlo jazykovou úpravou
SLOVILCO 1/2009
3
Z činnosti klubov
....................................................................................................
Stomici slávili sviatok sviatkov
STOMIK
Je zdravotne postihnutý občan,
ktorý má dočasne alebo trvale vyvedený dutý orgán navonok, najčastejšie hrubé črevo, tenké črevo alebo
močovod, čím dochádza k zmene
základných fyziologických funkcií, k
neovládateľnému vyprázdňovaniu
stolice, črevného obsahu alebo
moču neprirodzenou cestou s nutnosťou používania stomických
pomôcok, dôsledkom čoho je
výrazné zhoršenie celkovej kvality
života.
MUDr. Jaroslav Lúčan PhD.
Predseda Rady odborníkov Slovilco
Ciele Slovenskej
organizácie stomikov
SLOVILCO:
Cieľom a poslaním SLOVILCA je
napomáhať zmierňovať duševné a
fyzické utrpenie sociálne a
zdravotne postihnutých stomikov a
detí so stómiou a vytváranie lepších podmienok pre život na území
celej SR.
“Ľúbme každý svoje poslanie.
Poučenie z neho vanie.
Preň nech nám srdce planie.
Len v ňom nech nám ruka
neustane.”
(Citát z členskej legitimácie SLOVILCO)
4
Osemnásť rokov sa stretávajú členovia novozámockého ILCO klubu stomikov aj v závere roka, aby spoločne prežili niekoľko hodín v znamení Vianoc. Vlani
to bolo 4. decembra v Miléniu, kde výnimočnými hosťami boli Ing. Júlia Tóthová
z odboru sociálnych vecí a zdravotníctva
Mestského úradu v Nových Zámkoch a
klinický psychológ PhDr. Peter Honti.
Vzácna však bola prítomnosť zakladajúceho člena klubu MUDr. Petra Hudáka,
PhD., prednostu Chirurgickej kliniky
Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch
a poslanca Mestského zastupiteľstva
Nových Zámkov, ako i Nitrianskeho
samosprávneho kraja. V preslove o.i.
povedal: "Je mi veľkou poctou, že od
vzniku klubu som stále jeho členom.
Viac by som sa tešil, keby sme klub
nemuseli mať, ale žiaľ, rakovinových
ochorení neubúda a tak preto má zmysel, aby si ťažko a rovnako zdravotne
postihnutí ľudia navzájom pomáhali, ako
sa vyrovnať s osudom. Pamätám si na
prvú operáciu zo začiatku sedemdesiatych rokov, keď sa urobila stómia.
Odvtedy som zažil nesmierne veľa s
technickými riešeniami operácií. Princíp
je však jediný - keď choroba konečníka
je, tak nádor treba odstrániť a stómiu
urobiť (vývod hrubého čreva na brušnú
stenu - pozn. aut.). Prognóza optimálnej
liečby pri rešpektovaní tohto osudového
ochorenia závisí od stupňa zákernosti
rakoviny. Nijaká rakovina sa nehlási príliš
skoro. Jej vznik ovplyvňuje genetika človeka, prostredie, v ktorom žije, zloženie
potravy, životospráva. Pojem "osudová"
pri stómii je priliehavý. Človek si osud
nevyberie a choroba si tiež nevyberá.
Som však rád, že tu vidím ľudí, ktorí sú
stále čulí, tešia sa zo svojich rodín a vnúčeniec. Želám vám - v tom dobrom slova
zmysle - čo najviac štrapácií v klube, aby
ste si dokázali navzájom poradiť a
pomôcť. To je kľúč k životnému šťastiu,
aj keď je váš osud z hľadiska zdravia
krutý, hodnota života je však cennejšia,
hoci sa uchovala za cenu radikálneho
zásahu do spôsobu prežívania." Ďalší
vzácny člen klubu Mons. ThLic. Karol
Krajčí, dekan a farár Veľkých Loviec z
iného zorného uhla podčiarkol dôležitosť schopnosti nevzdávať sa. Uviedol
príklad obetavosti, vytrvalosti a nezlomnej viery otca, ktorý po zemetrasení v
Arménsku roku 1989 holými rukami -
napriek beznádejnosti okolostojacich hrabal a vyťahoval murivo a tehly z miesta, kde predtým bola škola a trieda jeho
syna, kým sa neprebojoval k svojmu
synovi. Keď už bol Armand vonku,
pomáhal s odpratávaním trosiek, až kým
sa všetci živí spolužiaci nedostali von. Z
tridsiatich troch detí sa zachránilo štrnásť. Tí, čo stáli okolo, počuli, ako
Armand svojim kamarátom s hrdosťou
hovoril: "Veď som Vám povedal, že môj
otec nás v tom nenechá!" Dôstojný pán
dodal: "Obdivujme vieru a dôveru i
oprávnenú hrdosť Armanda na svojho
otca. Vianoce sú o čomsi podobnom.
Tento nádherný svet dal Nebeský Otec
človeku, ktorý z neho robí hriechom len
hŕbu trosiek, zvlášť v duchovnom zmysle
a my by sme to najradšej vzdali... Ale ON
nás v tom nenecháva. Prisľúbil a aj
poslal svojho syna, aby nás zachránil. Tí,
ktorí tejto záchrane uverili, pomáhajú
zachraňovať aj iných. Áno, aj ten náš
osobný svet sa už veľakrát zrútil, keď
nám diagnostikovali chorobu, či rozpadla sa rodina. Vďaka tomu, že sme v tom
nezostali sami a podporujú nás ľudia akými je aj pán prednosta a mnohí obetaví dobrovoľníci - a pomáhajú nám
vyhrabať sa z trosiek. Majme vieru a
dôveru: Náš Boh nás v tom nenechá.
Dôkazom sú aj tieto Vianoce aj toto stretnutie." Stretnutie bolo ozvláštnené veršovaným pozdravom od stomického priateľa z Nitry Ivana Strešku, ale aj drobnými pozornosťami a pohostením i pre
jubilujúcich členov v II. polroku 2008,
ktorými boli Ján Czuczor (80), Alžbeta
Suchanová (70), veľkorysá podporovateľka klubu z Veľkých Loviec Irena
Tóthová (85) a Jucka Diósiová (70), hospodárka klubu. O Jucke treba vedieť, že
vďaka jej múdrym rozhodnutiam, uvážlivým hodnoteniam, skvelým organizačným schopnostiam a zmyslu spolupracovať, usmerniť, poučiť aj veľkoryso
oceniť spolučlenov v pravú chvíľu, klub
prežíva. V činnosti ju nezištne nasledujú
podpredsedníčka Alžbata Pinčeková,
tajomníčka Mária Czuczorová i ďalší členovia výboru pod vedením predsedu
Jána Molnára.
Najbližšie stretnutie stomikov bude
už pracovné, a to v nových priestoroch
na Komárňanskej ulici. Č. 39 v Nových
Zámkoch.
Mária Ballová
SLOVILCO 1/2009
....................................................................................................
Poznanie
Volám sa Anna a už 7 mesiacov sa
pripravujem, že napíšem príspevok do
časopisu. Operovali ma 13. 12. 2007,
mám stómiu. Keď mi oznámili diagnózu,
zostala som v šoku, ale vôbec ma nenapadlo, položiť si tú známu otázku: Prečo
práve ja?" Tušila som, že sa niečo deje,
ale nevedela som čo, pretože ma nič
nebolelo! Pol roka som absolvovala liečbu - chemoterapiu a rádioterapiu, hovorím tomu - zamestnala som sa v nemocnici, pretože: "Liečiť sa je robota!" Zo
všetkých strán som počúvala, ako mám
bojovať. Som toho názoru, že človek
nemá bojovať, musí upokojiť svoju dušu,
pretože choroba vznikla nesprávnym
spôsobom života. Nechápala som, ako
sa veľa ľudí pri "chemoške" ponáhľalo.
Vraj: "Pomaly mi to tečie a to tu budem
dokedy?" Vlastné telo chce na niečo
upozorniť, ale vôbec to nepočúvame v
tejto hektickej dobe. Priznám sa, keď
som si prvý krát videla ten "vynález na
bruchu, triasli sa mi ruky a na okamih sa
mi nechcelo žiť, ale poviem vám, že to
nie je nič proti tomu, čo ma neustále
šokuje. I napriek tomu, čo všetko sme s
mojim mužom prežili, nedokáže skoncovať s alkoholizmom, čo neskutočne ruší
vzťah v rodine. Však, čo som konečne
pochopila, musím zmeniť SEBA, nie
Príbeh
Bez priateľov nemáš nič!
JEHO! Pokiaľ sa on nechce zbaviť pitia
alkoholu, musím tento fakt prijať a nie
trápiť sa. Nespomenula som, že mám 7ročnú dcéru - DAR, o ktorý sa musím
starať a s láskou ju vychovať.
Milé stomičky, ešte niečo, aby mi
nebolo málo, môj otec sa upil k smrti a
nedávno mi na dvere zaklopal brat a prosil ma o pomoc, že má problém s alkoholom, takže toto sú starosti a nie starosť o stómiu, miestami už ani neviem,
že ju mám.
Ďakujem, veľmi pekne ďakujem dobrému anjelovi, všetkým v Roosweltovej
nemocnici, ďakujem, veľmi pekne ďakujem všetkým v SLOVILCO klube, ďakujem mojej rodine a všetkým, ktorí mi
pomohli a bolo ich veľa. Veľa dobrých
ľudí, ešte stále žijú, treba len otvoriť
srdce a nie len oči a uvidíte ich, netreba
sa izolovať, treba začať ŽIŤ!
Želám si stať sa láskavým človekom a
prajem SEBE a Vám všetkým pokojného
ducha, veľa sily, aby ste v zdraví dlho žili,
v spokojnosti a radosti.
A. Pukancová
ILCO klub Banská Bystrica
Žil raz jeden malý chlapec, ktorý
mal veľmi zlú povahu. Otec mu dal
vrecko klincov a povedal mu, že vždy,
keď sa nahnevá, nech zatlčie jeden
klinec do plota vzadu za domom.
Prvý deň zatĺkol chlapec 37 klincov. Za niekoľko týždňov sa naučil
kontrolovať svoj hnev a počet zatlčených klincov sa postupne znižoval.
Zistil, že je jednoduchšie ovládať
zlosť, ako zatĺkať klince do plota.
Nakoniec prišiel ten deň, keď sa
chlapec ani raz nenahneval. Povedal
to otcovi a otec mu navrhol, aby teraz
chlapec vytiahol vždy jeden klinec,
keď sa za celý deň ani raz nenahnevá.
Dni sa míňali a chlapec po čase
mohol povedať otcovi, že v plote nezostal ani jeden klinec.
Vtedy zobral otec chlapca za ruku
a zaviedol ho k plotu. Tam mu povedal. "Urobil si dobre, chlapče, ale pozri
sa na diery v plote. Ten plot už nikdy
nebude taký, aký bol. Keď povieš
niečo v hneve, tak to zanechá práve
takéto jazvy, ako keď zabodneš do
človeka nôž a vytiahneš ho. Nezáleží
na tom koľkokrát povieš ľutujem, rana
stále zostáva. Rana spôsobená slovom bolí rovnako ako fyzický úder.
Priatelia sú vlastne vzácne drahokamy. Rozosmievajú Ťa a podporujú
ťa vo všetkom. Vypočujú Ťa, ak máš
starosti, pochvália Ťa a vždy sú ochotní otvoriť Ti svoje srdce."
Deň "blbec"
Sedím večer pri počítači a nedá mi nepodeliť sa s Vami o
môj dnešný "zážitok". Som stomikom osem rokov a tri dni.
Moja priateľka ileostómia mi za tú dobu párkrát osladila život,
ale aj napriek tomu som rád, že som ako tak zdravý, ale hlavne živý. Aj dnes sa mi prihodila vec, ktorú by som Vám rád opísal ako príklad, že nie sú všetky dni ružové, ale aj také veci sú
a beriem ich ako spestrenie všednosti. Veď čo? Musím.
Ráno som sa vybral na krátky zákrok do nemocnice s tým,
že ma popoludní prepustia domov. Aby som nešiel len tak,
zaviezol som aj auto do servisu na pravidelnú prehliadku.
Všetko prebehlo v poriadku, zákrok v nemocnici bol úspešný a
nadišiel čas na odchod domov. Keďže sa jednalo o obličku,
podmienkou bolo vypiť veľa tekutín. Nuž a komu by chutil špitálsky čaj? Doniesol som si teda zdravý nápoj zo zeleného
čaju. Vypil som celú fľašu, a potom ma prepustili domov.
Keďže auto bolo v servise, tak ma čakala cesta trolejbusom na
stanicu, a potom prímestským spojom do rodnej obce.
Samozrejme, pre odchodom som si skontroloval vrecko, či je
všetko v pohode a bolo. Ako som sa blížil k zastávke, pocity mi
hovorili niečo iné. "Malo by to vydržať tú trištvrte hodinku"
hovoril som si. Po troch zastávkach som pocítil čosi otrasné.
Vrecko sa odliepalo a rýchlosťou svetla sa plnilo čírou tekutinou. "Veď som dočerta nič nejedol!" Keď som sa však pozrel
pod seba zhrozil som sa pohľadom na kvapkajúcu hmotu,
ktorá mi pristávala okolo topánok. "Ten zelený čaj!" Obzrel som
sa vôkol seba, či ma niekto nevidí, ale niekoľko začudovaných
očí ma vyviedlo z omylu. Prepadla ma zúfalosť. A ešte pred
mojou zastávkou bol nekonečný semafor, ktorý akoby schválne svieti hádam hodinu. Rýchlo som schytil mobil a volal bratovi, ktorý bol našťastie asi len desať minút od označkovaného
trolejbusu. Na zastávke, na ktorú som vyletel ako Karl Lewis
som ho počkal a bezpečne ma podloženého batohom a koženým kabátom odviezol domov. Po príchode domov, práve keď
sa bráško chystal na odchod, som poloskolabovaný zistil, že
kľúče od domu mám na jednom prívesku s kľúčikmi od auta,
ktoré bolo práve v servise 15 km odo mňa. Zastavila ho len
moja zúfalá nadávka, ktorú som vypustil. Bol ešte taký ochotný a zašiel pre manželku, ktorá bola práve po dcéru v škole.
Medzitým mi ale moje poloodlepené vrecko celkom odpadlo a
ja som zachytával pred garážou moje výlučky do vreckovky
zabalenej v košeli. Ako naschvál tiekli takou rýchlosťou, akú
som ešte nezažil. Ako ostrekovač na aute. Keď som sa dostal
do našej kúpeľne, vydýchol som si od úľavy a urobil som, čo
som mal. Čo z toho vyplýva? V prvom rade je dobré mať nablízku ľudí, ktorí Vám bez slova pomôžu v ťažkej chvíli, a napokon
treba rátať aj stým, že po úspešných a pekných dňoch musí
prísť skôr či neskôr aj deň "blbec", veď o tom je život. A asi by
nás nebavilo mať len jednofarebné dni. Akurát je na nás, ako
sa s nimi vysporiadame a či si z nich zoberieme niečo poučné.
Stomik JJ, ILCO klub Banská Bystrica
SLOVILCO 1/2009
5
Z činnosti klubov
....................................................................................................
Nové centrum Ligy proti rakovine otvorené
S hlbokým žiaľom oznamujeme
všetkým priateľom, známym, členom
ILCO klubov a naším priaznivcom, že
naša dlhoročná členka Vierka
Hrvolová nás v tichosti opustila 4.
marca 2009 vo veku 80 rokov.
Strácame v nej nielen členku nášho
bratislavského klubu, ale veľmi aktívnu stomičku, ktorá pomáhala bratislavskému klubu v jeho činnosti, pokiaľ jej to zdravotný stav dovoľoval. Stála
pri zrode nášho bratislavského časopisu a bola jeho pravidelnou prispievateľkou. Svojimi článkami výrazne
pomohla tomu, že časopis sa stal zaujímavým pre všetkých čitateľov.
Spestrovala jeho obsah rôznymi témami , ako napríklad rozhovormi so zaujímavými ľuďmi, organizovala rôzne
ankety a dodávala časopisu špeciálnu
náplň, takže každý si ho rád prečítal.
Svoje pisateľské zanietenie si doplnila
štúdiom žurnalistiky na Univerzite tretieho veku, ktorú absolvovala už vo
vysokom veku. Jej príspevky boli publikované
nielen
v
našom
Spravodajcovi, ale aj v časopise SLOVILCO, ako aj celoštátnych časopisoch, ako napr. v SLOVENKE, v
ŽIVOTE a mnohých iných časopisoch,
najmä regionálneho charakteru. Svoje
zanietenie pre žurnalistiku využívala
do posledných chvíľ svojho života a
vždy nachádzala pútavé témy, ktoré
spracovávala. Jej miesto v našom
kolektíve zostalo prázdne a ťažko ho
nahradí niekto iný, taký zanietený a
obetavý prispievateľ do médií, ako
bola naša Vierka.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku, zostane navždy
v našich srdciach
Bratislavskí stomici
6
V októbri minulého roku sa podarila veľká vec. Liga proti rakovine dokončila sľubované centrum pomoci a slávnostne otvorila novú
budovu, v ktorej sa postupne začali poskytovať služby onkologickým
pacientom. Od začiatku tohto roka sa rozbehlo cvičenie Pilates pod
vedením odborníka - fyzioterapeuta a začali sa poskytovať rehabilitačné služby. Vzhľadom na to, že náš klub sídli v Bratislave, využili
sme túto možnosť a prihlásili sme sa aj my stomici. Od januára chodíme každý týždeň na cvičenie, ktoré sa nám veľmi páči a najmä nám
pomáha. Vyškolený fyzioterapeut nám pripravuje cviky, ktoré môžeme cvičiť a ktoré
nám pomáhajú rozhýbať naše drevené telá. Hoci cviky sú veľmi nenáročné, treba
povedať, že nám veľmi pomáhajú a po každom cvičení, ktoré trvá 45 minút, sme príjemne unavené a odchádzame s tým, že sa už tešíme na budúci týždeň.
Okrem pravidelného cvičenia väčšina z nás sa prihlásila aj na rehabilitáciu, ktorú
využívame na naše stvrdnuté kosti a stuhnuté svaly na chrbte, krčnej chrbtici, či končatinách. Priestor pre rehabilitáciu je vybavený primeranými pomôckami, ktoré s
radosťou využívame a tešíme sa na ďalšie možnosti, ktoré sa rysujú do budúcnosti.
Centrum pomoci okrem telesných cvičení ponúka aj rôzne prednáškové aktivity,
kde sa môžu účastníci dozvedieť o spoločenskej etikete, o výrobe veľkonočných vajíčok, môžu sa podučiť čo to o dramatoterapii, či sa niečo naučiť o patchworku, resp.
si zatancovať brušné tance. Program pripravovaný pracovníčkami Centra je veľmi
bohatý a zaujímavý. Túto ponuku môžu využívať zatiaľ len pacienti z okolia Bratislavy.
Avšak Centrum pomoci má aj telefonickú linku, na ktorej poskytnú odborníci - lekári
rady pre pacientov z celého Slovenska.
Telefónne číslo linky pomoci:
02/ 52965148. Na linku je možné
volať denne od 9,00 do 16,00 hod.
a príslušná pracovníčka Vám povie,
kedy príslušný odborník, ktorého práve
Vy potrebujete, bude na telefóne.
Verím, že Vás táto moja informácia
zaujala a pokiaľ budete potrebovať,
využijete pomoc cez telefón.
Na záver ešte nová adresa Ligy
proti rakovine:
Brestová 6
821 02 Bratislava,
tel./fax: 02/ 52921735,
www.lpr.sk, e-mail: [email protected]
Charta práv stomikov
Pacient má právo na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
kvalitné informácie pred operáciou
vhodne vybrané miesto na stómiu
vhodne urobenú stómiu
kvalitnú pooperačnú ošetrovateľskú starostlivosť
emočnú podporu
individuálne volené poučenie
informáciu o pomôckach,ktoré sú k dispozícii
informáciu o spôsobe financovania
pooperačné sledovanie a poradenskú starostlivosť po celý život
využívanie výsledkov tímovej spolupráce všetkých zainteresovaných pracovníkov
informácie a poradenstvo zo strany organizácií stomikov a ich členov
(schválené roku 1977)
Ostomy Internacion, vol. 12,No.1
SLOVILCO 1/2009
....................................................................................................
Z činnosti klubov
Spoločný výlet brnianskych a bratislavských stomikov
Výbor ILCO klubu stomikov v Bratislave
od mája 2008 plánoval spoločný výlet s našimi priateľmi z Brna. Po dohode s našou
predsedníčkou Evičkou a pokladníčkou
Jankou Strnadovou z Brna, dohodli termín
na 1. a 2. októbra a to: Trenčianske Teplice,
Ilava, Belušské Slatiny a Manínska Tiesňava.
Autobosom z Brna prišlo 20 stomikov. Náš
člen výboru pán Malík s manželkou ich čakali na Patrónke a navigovali pána vodiča k
Istropolisu, kde už netrpezlivo čakalo 23 bratislavských stomikov. Srdečne sme sa privítali a autobus naštartoval smer Trenčianske
Teplice. Cestou nás Evička oboznámila o
mienenom výlete a ubytovaní, v krátkosti nám
podala informácie o histórii hradov a miest,
cez ktoré sme prechádzali. Prvá zastávka
bola v Trenčianskych Tepliciach v kúpeľoch.
Tu sa k nám pripojili ešte 4 stomici z Brna,
ktorí prišli osobným autom. Pri vystupovaní z
autobusu sme dostali moravskú buchtičku,
ktorú napiekli naši priatelia z Brna. Prvá
zastávka bola pri kostole sv. Mikuláša.
V skupinkách ale aj jednotlivci si prezreli
kúpeľný park, hotel Most slávy, turecký
kúpeľ, Sina-Hamman, súkromné penzióny,
jazierko pri Baračke. V lete tu bývajú kultúrne
a spoločenské podujatia- tradičné
"Hudobné leto". Po prehliadke kúpeľov väčšina z nás sa zastavila v cukrárni osviežiť sa,
mnohí ochutnali aj liečebný prameň sýranovo-hydrouhličitanovú vodu, ktorá má teplotu
37-40,2 °C. Liečia sa tu choroby pohybového ústrojenstva, reumatizmus, nervové choroby a psoriáza. Toto kúpeľné mesto sa radí
medzi najstaršie a najvyhľadávanejšie kúpeľné mestá na Slovensku. O pol tretej sme
nastúpili do autobusu a zastavili sme sa v
Ilave v reštaurácii Moravec, kde sme mali
obed. Po výdatnom obede naša cesta smerovala do Belušských Slatín. Je to centrum
vzdelávania Slovenskej pošty, a.s. Belušské
Slatiny. Boli sme ubytovaní v dvojlôžkových
izbách s príslušenstvom. Večera bola o
19.00 hod. Čas medzi ubytovaním a večerou niektorí využili na oddych, iní na prechádzku. Pokochali sme sa krásnej prírode,
nadýchali dobrého vzduchu a spoločne sme
zasadli k chutnému jedlu. Po večeri sme si
objednali pitie, kto načo mal chuť. Na stole
sa objavili dobré koláčiky, ktoré nám napiekla naša členka Marienka Hrnková. Každému
veľmi chutili. K dobrej nálade a atmosfére
prispel pán Martin Maňásek, ktorý hral na
harmonike a spieval. Ostatní sme sa k nemu
pridali a pesničky nemali konca. K tejto nálade pridala aj naša Jožka Vilémová, ktorá na
chvíľu zmenila svoj slovenský kroj a urobila
šou večera aj so mnou. Ona nemá chybu
ani v dámskych moderných šatách - jej svedčí všetko. Zábava a spev trval do 23.00 hod.
Potom sme sa spokojne odobrali na spánok.
SLOVILCO 1/2009
Ráno, po výdatných raňajkách, sme nastúpili do autobusu a vydali sa na cestu do okresu Považská Bystrica - Manínska Tiesňava.
Tu sme videli kus krásnej prírody. Výrazný
vápencový kaňon Manínskeho potoka,
medzi Veľkým Manínom (výška 890 mnm.)
a Malým Manínom (výška 812 mnm).
Vysoké a strmé skalné steny sú cvičnými
horolezeckými terénmi. Prezreli sme si
"kútik ticha" - kamenné a mramorové
pamäte obetí horolezcov, ktorí tu zahynuli.
Obdivujúc túto studenú krásu, skalné bralá
a útesy pomaly sme prišli až k Manínskej
reštaurácii, kde sme mali obed. Keďže sme
mali dosť času, prezreli sme si okolie, niektorí z nás vyšli aj trochu vyššie. Na svahu
Veľkého Manína vyvierajú minerálne pramene (kyselka), tam vyšli traja odvážlivci z brnianskeho klubu. Tí, čo sa nám nechcelo ísť
hore, zostali sme pod svahom na lúčke, roz-
právali sme si zážitky, srandičky a nakoniec
pod vedením pani Inky, sme si aj zacvičili.
Potom sme zišli dolu do reštaurácie, kde
nám pripravili veľmi chutný obed. Po obede
sme nastúpili do autobusu a cestou sme sa
zastavili v Ilave, kde si pán Charousek zabudol vetrovku a tu naši priatelia ešte minuli
posledné slovenské koruny a spokojní sme
odchádzali. Vďaka dobrému a pozornému
vodičovi sme sa zdraví dostali do Bratislavy.
Pri Istropolise sme sa rozlúčili, zaželali šťastnú cestu našim priateľom, ktorí pokračovali
do Brna.
Na záver by som chcela poďakovať
Janke Strnadovej a našej predsedníčke
Evičke, ktorá mala najviac starostí s vybavovaním tohto nášho výletu. Ďakujem Ti.
Tešíme sa na skoré stretnutie s našimi
priateľmi z ILCO klubu Brno.
A. Pelikánová
7
Z činnosti klubov
....................................................................................................
Rekondičný pobyt v Bojniciach
V hornonitrianskych kúpeľoch
Bojnice sa stretli v dňoch 8.9.15.9.2008 členovia ILCO klubov z
celého Slovenska. V hoteli Régia boli
ubytovaní 36-ti účastníci druhého turnusu. Vedúcou bola skúsená organizátorka Anka Pelikánová z Bratislavy.
Mnohí účastníci sa už poznali z
iných stretnutí, ale po zoznamovacom
večierku zavládla priateľská pohoda.
Pre nových členov to bolo veľmi
povzbudzujúce. Pani Pelikánová informovala, čo všetko je možné zažiť a vidieť v Bojniciach a blízkom okolí. Každý
si mohol vybrať, čo mu vyhovovalo.
Kúpalisko Čajka bolo už zatvorené,
skončila mu sezóna, ale silu liečivej termálnej vody bolo možné využiť v bazénoch, v kúpeľných domoch, ale aj pitím
priamo z prameňa. Prehliadka zámku,
či prechádzku zoologickou záhradou
asi nikto nevynechal. Pekný kúpeľný
park s jazierkami ponúkal príjemný
oddych v krásnej jesennej prírode.
Zaujímavá bola aj architektúra a kvetinová výzdoba nového liečebného domu
Lipec. V mestečku Bojnice bolo veľmi
čisto a lákalo na posedenie na terasách
alebo v cukrárni. Upravené budovy,
hotely aj penzióny bohato zdobené
kvetmi, poskytovali príjemnú atmosféru.
Niektorí si pobyt spríjemnili aj vychádzkou na blízky salaš. V kúpeľných
domoch Baník a Mier bola možnosť si
posedieť, ale aj zatancovať pri živej
hudbe. Počas nášho pobytu v
Bojniciach bol v blízkej Prievidzi 3dňový jarmok - "Banícke dni" - s bohatým kultúrnym programom. Tiež bola
príležitosť prejsť "Zlatú prievidzkú
cestu" so sprievodkyňou. Okrem toho
bohatého programu nám priamo v hoteli urobili zástupcovia firiem Coloplast,
ConvaTec a B-Braun prednášku o
novinkách stomických pomôckach.
Bolo to veľmi užitočné, hlavne pre
nových členov, získali prehľad v pomôckach, hojacej kozmetike a informácie
ako riešiť problémy so stómiou.
Pre účastníčky tohto turnusu - Márie
- bolo milým prekvapením , keď im pani
Pelikánová v mene všetkých blahoželala k menu a každú obdarovala malou
kytičkou na pamiatku. K pohode pris-
8
pela aj milá servírka Gitka, ktorá nás
sama po celý pobyt obsluhovala od
rána do večera.
Bolo nám výborne, a preto za všet-
kých chcem poďakovať pani Elenke
Pindrochovej za čas, ktorý venovala príprave tohto, ale aj ostatných pobytov.
Anna Ganajová
Milí čitatelia,
rozmýšľala som, ako začať tento článok, no ako prvé musím napísať poďakovanie pánovi Čačkovi prezidentovi Slovilca, ktorý vždy vzorne informuje
predsedov ILCO klubov na Slovensku o všetkých novinkách, zákonoch i pripravovaných prednáškach. Vďaka informovanosti som sa dňa 7. novembra
2008 zúčastnila na prednáške v Piešťanoch, hoteli Magnólia. Prednášky
zabezpečila Národná rada pre občanov so zdravotným postihnutím. Dve milé
lektorky pani Mgr. Hirčková Michaela i Mgr. Šelestiaková Katka spolu s pánom
Fridrichom nás poinformovali o antidiskriminačnom zákone č. 365 z 20. mája
2004. Tento zákon upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a
ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady.
Diskriminácia je priama, nepriama, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih, diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na
diskrimináciu. Ďalšie dve prednášky sa uskutočnili 14. a 15. novembra 2008 v
klube dôchodcov ROZMARÍN v Piešťanoch. Piatok 14. novembra nám prednášali lektorky pani Mgr.Hirčková a pani Heribanová o integrácii a sociálnej rehabilitácii ľudí so zdravotným postihnutím, ako sú občianska angažovanosť, rodina a rodinný život, prístupnosť a bývanie, doprava a cestovanie, sociálne služby, vzdelávanie pre občanov so zdravotným postihnutím. Sobotu 15. novembra nám prednášala pani lektorka PhDr. Pavla Nôtová, PhD. o zvýšení kvality
života občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, zmierenie, eliminovanie a
kompenzovanie, obmedzenia zdravotného postihnutia. Taktiež i o špecifikách
verbálnej i neverbálnej komunikácie. Prednášky boli veľmi poučné a zaujímavé. Myslím si, že každý človek, by si mal vypočuť aspoň jednu takúto prednášku. Určite by mu pomohla pochopiť svet v ktorom postihnutí ľudia žijú. Potom
by vedeli lepšie pochopiť ich potreby, komunikovať s nimi a nikdy by im neubližovali.
Hilda Repová
ILCO klub Trnava
SLOVILCO 1/2009
....................................................................................................
Z činnosti klubov
Rekondičný pobyt členov ILCO klub stomikov Ilava
v rekreačnom zariadení Lazy pod Makytou
Chvalabohu, že členovia ILCO klubu
stomikov a Venuší Ilava nemajú t.č. také
problémy ako lekári, zamestnanci a
pacienti z NsP Ilava. Určite je každému
známe, že toto zdravotnícke zariadenie
je pred svojim ukončením (zatvorením).
I keď je pravdou, že členovia ZO stomici i členky Venuše nemali svoju oporu
v zdravotníckom personáli hlavne po
odchode MUDr. Macúcha. Prvou lastovičkou môže byť prísľub primára MUDr.
Daňa, ktorý by zastrešoval tento úsek.
Výbor ILCO klubu pre tento rok pripravil pestrý program: rôzne stretnutia
(jarné, vianočné, s jubilantami), oslavy
10. výročia založenia ILCO klubu, ktoré
sa uskutočnilo 11.6.2008 ako i rekondičný pobyt v dňoch 29.9.-3.10.2008.
Miesto konania chcel uskutočniť v rekreačnom zariadení Gilianke v Bolešove,
ale pre finančné nezhody od toho upustil. Ako i v Belušských Slatinách, kde
tieto podujatia sa konali ostatné tri roky,
i tu pre zmenu majiteľa nenašlo kladnú
odpoveď. Na naše prekvapenie došlo k
bezproblémovej dohode s majiteľom na
chate Čertov v Lazoch pod Makytou.
Toto rekreačné zariadenia sa nachádza
nad obcou Lazy pod Makytou, ktorá leží
cca 500 m a má cca 1500 obyvateľov.
Je súčasťou trojobcí Dohňany, Lazy pod
Makytou a Lúky pod Makytou, ležiacich
na trase Púchov - Zlín v ČR.
Lazy vošli do povedomia občanov
Horného považia dvoma udalosťami:
1. Vypálenie časti obce "Mladoňov"
fašistami v r. 1944 na sklonku II. Sv.
vojny.
2. Vybudovanie rekreačného zariadenia
"Čertov" š.p. Gumárne Púchov.
Toto rekreačné zariadenie prešlo po
r. 1990 veľkými org. zmenami.
Hlavná chata Čertov s priľahlými
zariadeniami - vlekmi - patrí stále
Gumárňam Púchov. Vedľajšie zariadenie, bývalý Pioniersky tábor, je t.č. v
správe rodiny Ing. Eduarda Krečmera s
manželkou.
Možno konštatovať, že toto zariadenie je pekne vybudované. Ubytovacia
časť pre 45 osôb má svoju kuchyňu so
sociálnym zariadením. Naši členovia
obsadili 14 dvojposteľových izieb, na
ktorých bol všade farebný televízor.
Tohto rekondičného pobytu sa zúčastnilo 27 členov ILCO klubu Ilava a 4 členovia zo základnej organizácie Trenčín.
Naši členovia boli z obcí: Dubnica, Nová
Dubnica, Ilava, Latce, Nemšová,
SLOVILCO 1/2009
Tuchyňa, Dúlov.
Zabezpečil ho org. Výbor ZO:
p. Smaha - predseda, p. Fujeríková finančný hospodár, p. Srnko - podpredseda, členovia výboru p. Pajgerová,
Zigová.
Program rekondičného pobytu.
1. deň: ubytovanie, organizačné pokyny, kultúrne posedenie.
2. deň: vystúpenie p. Jána Čačka, predsedu SLOVILCA
3. deň: vystúpenie zástupcov ConvaTec
p. Jána Snohu, Coloplast a.s. Banská
Bystrica
4. deň: návšteva pamätníka padlých
mladoňov - turistický pochod na
Portáš
5. deň: beseda s majiteľom rekreačného zariadenia - zhodnotenie a odchod
z rekreačného zariadenia
Ján Čačko - predseda Slovenského
zväzu SLOVILCO oboznámil prítomných
s priebehom trojstretnutia stomikov
Slovenska, Poľska a Českej republiky v
Maninskej úžine pre Považskej Bystrici v
dňoch 25.-26. 7.2008. Tohto podujatia
sa zúčastnili i štyria členovia našej organizácie. S použitím fotodokumentácie
priblížil i stretnutie stomikov v Brne.
Tohto podujatia sa zúčastnili zástupcovia
stomikov 25 štátov z celého sveta ako i
štyria členovia slovenského zväzu.
V pútavom vystúpení porovnal starostlivosť o stomikov zo Slovenska,
Čiech, Ukrajiny, Poľska, Fínska, Nórska,
Nemecka, USA a Austrálie. Môžeme
kladne hodnotiť starostlivosť o stomikov
v našej vlasti. Oboznámil účastníkov
pobytu i s pripravovaným zákonom o
soc. starostlivosti platný od 1.1.2009
ako i s kategorizáciou liekov platných od
1.10.2008. Možno konštatovať, že na
čele Slovenského zväzu stomikov stojí
vyspelý, vysoko odborne fundovaný
funkcionár.
Nakoľko nám prialo pekné počasie,
zúčastnili sme sa návštevy pamätníka
padlých v Mladoňove (časť obce Lazy
pod Makytou), kde položením kytice
kvetov sme si uctili pamiatku padlým z
konca II. svetovej vojny.
Tí členovia, ktorí boli fyzicky zdatnejší, absolvovali výstup na Portáš, vzdialený 7,5 km, ležiaci už na území ČR.
Imobilní členovia ako i niektoré staršie
členky si čas krátili hrou Mariáš alebo
Kanasta. Milo prekvapení sme zistili, že
nám už z nášho pobytu zostal len záverečný deň pobytu, v ktorom nám naši
hostitelia priblížili začiatky budovania
tohto zariadenia a možnosti jeho využitia.
Hrou na harmoniku sa s nami hostiteľ
rozlúčil - popriali sme si ešte hodne dobrého zdravia, šťastia, rodinnej pohody a
ak nám to finančné možnosti dovolia,
opäť do skorého VIDENIA...
Z Lazov pod Makytou,
Helena Fujeríková, Pavol Gajdoš
9
....................................................................................................
Z činnosti klubov
Ilco klub stomikov GALANTA
Motto:
Aby sme si zvykli dobre žiť prítomnosť, musíme vedieť zabudnúť na
minulosť a nezaoberať sa budúcnosťou
Chiara Lubichová
Začiatkom roka 1998 bol založený
náš Ilco klub stomikov v Galante. Bol
založený ako základná organizácia stomikov pod vedením Slovenského združenia stomikov SLOVILCO. Iniciátorkou
založenia klubu bola pani Frivoltová,
ktorá bola hlavnou sestrou na chirurgickom oddelení v Nemocnici s poliklinikou
sv. Lukáša v Galante. Zdravotná sestra,
ktorá prichádzala do styku s pacientmi
priamo po operácii malígneho tumoru
čreva a po vytvorení trvalej stómie, cítila
potrebu ich združiť do klubu, v ktorom by
sa stretávali s ľuďmi, ktorí majú podobné
zdravotné postihnutie.
Pri zakladaní klubu pomáhal radami
pán Halada, ktorý bol vtedy predsedom
klubu stomikov v Trnave a pani Sucsová
Marta z Ilco klubu Nové Zámky.
Pri prvom stretnutí sa zišlo 13 stomikov, ktorí boli z Galanty a z okolitých
miest a obcí, zástupcovia firiem distribujúcich zdravotnícke pomôcky pre stomikov p. Zabáková za Conva-Tec, p.
Klúčarová za Coloplast, p. Rekeňová
majiteľka predajne zdravotníckych potrieb v Galante, p. Osztrozsanskyová
stoma sestra z nemocnice s poliklinikou
sv. Lukáša v Galante, p. Frivoltová a p.
Halada.
Za predsedníčku klubu bola zvolená
p. Hrdlicová, ktorá do klubu sprevádzala svojho manžela, sama stómiu nemá.
Túto funkciu ochotne vykonáva (už 10
rokov) od založenia ILCO klubu.
Za obdobie 10-tich rokov nám členovia pribúdajú, ale s niektorými sme sa
museli i rozlúčiť, podľahli ochoreniu.
Teraz má náš klub 26 členov, schádzame sa v pravidelných intervaloch v
miestnosti Mestského úradu v Galante,
vždy v hojnom počte. Na stretnutiach,
ktoré sú veľmi príjemné a srdečné, nás
zástupcovia dodávateľských firiem na
stomické pomôcky informujú o nových
výrobkoch, ktoré sa k našej spokojnosti
stále vylepšujú. Oboznamovaní sme aj o
zmenách na úseku sociálnej starostlivosti.
Najstarší člen má 87 rokov, je ním
pán Šido Alexander, zúčastňuje sa na
každom stretnutí a dodáva nám všetkým
optimizmus.
Naše stretnutia sú koncom roka slávnostné s pohostením. Poctení sme nielen pohostením na úrovni, ale aj darčekmi. Jubilanti, ktorí sa dožijú okrúhlych
narodenín sú obdarovaní kvetmi a náležitou gratuláciou. O chod klubu sa stará p.
Hrdlicová p. Ambruš p. Ambrušová p.
Feješ a p. Rekeňová. Sme vďačný, že
klub je, že sa stretávame, že sa
povzbudzujeme v ťažkostiach a dostávame informácie, ktoré potrebujeme ku
skvalitneniu života nás stomikov.
Výbor ILCO klubu a členovia
Stómia a rekondičné pobyty
Liga proti rakovine na Slovensku bola založená 19.5.1990 a
za člena Európskej národnej únie (UICA) bola prijatá v tom istom
roku. Náš Topoľčiansky ILCO klub bol založený 10.9.1992.
Hlavným cieľom klubu je v spolupráci s onkologickým oddelením Topoľčianskej nemocnice zabezpečovať zmiernenie utrpenia stomikov a ich integráciu do rodinného , spoločenského života. Súčasný počet členov nášho klubu spolu s Bánovcami a
Partizánskym je aj s rodinnými príslušníkmi 64, z toho rodinných
príslušníkov je 12. Skutočných stomikov je však viac.
Operovaná som bola v roku 1989 a členkou ILCO klubu sme
sa spolu s manželom stali hneď v roku 1992 ako bol klub založený
Spolupráca s onkologickým oddelením, kde bol doteraz pán
MUDr. Ján Kubiš a v súčasnosti je MUDr. Kováč a stomasestra
Michnová a predsedom združenia SLOVILCO pánom Čačkom je
na veľmi dobrej úrovni. Predsedom nášho klubu je pán Čimbora.
Na našich stretnutiach sa zúčastňujú zástupcovia firiem
ConvaTec, Coloplast, B Braun a Dansac. Títo zástupcovia nás
informujú o najnovších stomických pomôckach.
Veľmi obľúbené sú rekondičné pobyty stomikov, ktoré veľkou
mierou blahodarne pôsobia na ich účastníkov. Doteraz sa tieto
pobyty uskutočňovali v rekreačných zariadeniach Domaša,
Dudince, Piešťany, Turčianske Teplice, Rajecké Teplice, Nová
Lesná, Bojnice, Duchonka a najnovšie v tomto roku to bol pavilón Venezia v Trenčianskych Tepliciach. Keď hodnotím toto
posledné stretnutie, ktoré bolo v dňoch 18 - 25.10.2008, musím
povedať, že to bolo stretnutie veľmi družné, ako by rodinné.
Rekondičného pobytu sa zúčastnilo 24 členov ILCO klubov.
Denne sme si spoločne po večeri posedeli, zaspievali, hovorili
vtipy, ba aj zatancovali. Úlohy vedúcej turnusu sa veľmi dobre
zhostila pani Ing. Benžová. Tieto spoločné stretnutia hodnotím
veľmi pozitívne, lebo tu vznikajú nové priateľstvá, utužujú sa pria-
10
teľstvá staršie, dochádza tu k rôznym výmenám skúsenosti a
môžu byť aj príkladom pre stomikov, ktorí nie sú členmi klubov.
Dôležitá je komunikácia stomikov medzi sebou o svojej chorobe
a skúsenostiach. Dosahuje sa tu duševný pokoj, ktorý zlepšuje
zdravotný stav a vzťah medzi ľuďmi .
Aby sa rekondičné pobyty konali aj v budúcnosti, prosím
MPSVaR SR aby sa snažili o vytvorenie podmienok aj do budúcnosti, čim sa vytvoria podmienky na skvalitnenie neľahkého života stomikov s ohľadom na ich fyzické a zdravotné obmedzenia.
Život stomikov nie je ľahký, ale vďaka organizácií SLOVILCO
pod vedením pána Čačku a výboru združenia sú pravidelne
zabezpečované všetky potrebné náležitosti, ktoré stomik pre život
nevyhnutne potrebuje. Vedeniu SLOVILCO za to patrí naša hlboká vďaka a želanie, aby sa im darilo aj v budúcnosti.
ILCO klub Topoľčany
Mária Šmotláková
SLOVILCO 1/2009
....................................................................................................
Čo sú hemoroidy?
Pletence ciev, ktoré máme
všetci, lebo sú normálnou
súčasťou konečníka.
Zodpovedajú za úplné uzavretie
ritného otvoru a napomáhajú
pri udržaní stolice. Pri vyprázdňovaní sa rozširujú, a potom
znova nadobúdajú pôvodnú
veľkosť. Ak sa pri veľkej potrebe príliš napínajú, opuchnú,
bolia a svrbia. Napuchnutá
cieva je natoľko citlivá, že ju
poškodí aj stolica. Vtedy človek
krváca z konečníka. Chcete
tomu predísť? Bojujte najmä
proti zápche. Je najčastejším
vyvolávajúcim faktorom tohto
problému.
Keď sú hemoroidy v pokročilom štádiu, bolestivé uzly často
vychádzajú z konečníka a sprevádza to veľká bolesť a krvácanie.
Hemoroidy sú zhluky ciev, aké
máme všetci. Ak sa však nevhodne
rozšíria a urobia vám peklo zo života, choďte za lekárom. Pomôže
vám bezbolestná operácia
Longovou metódou.
Nový zákrok nebolí.
Prečo sú hemoroidy také časté a
ako sa ich dnes možno zbaviť?
Odpovedá chirurg MUDr. Vít Pribula.
Presná príčina vzniku hemoroidov
nie je úplne známa, podiel má najmä
genetika. Na vine je aj sedavý spôsob
života, náchylní sú na ne obézni ľudia a
tí, ktorí konzumujú primálo vlákniny. Pri
zápchach býva stolica tuhšia a človek
musí pri vyprázdňovaní vynaložiť väčšiu
silu. To zvyšuje tlak na žily v konečníku a
môžu sa nevhodne rozšíriť. Hemoroidy
však bývajú aj výsledkom častých hnačiek a neraz ich vyprovokujú nevhodné
jedlá, kakao, pálivé a dráždivé pokrmy.
Zhoršuje ich tiež menštruácia a antikoncepcia. Sú typickým problémom gravídnych žien. Vyvíjajúce sa bábo v brušku
zväčšuje tlak na všetky cievy v bruchu, aj
na tie v konečníku. No najčastejšími
obeťami sú muži. Možno preto, lebo na
SLOVILCO 1/2009
rozdiel od dám menej dbajú na zdravý
životný štýl a preferujú tučnú stravu bez
vláknin. Dá sa predpokladať, že v budúcnosti sa počet chorých ešte zvýši a
budú mladší. Súvisí to aj s tým, že deti sú
čoraz obéznejšie a málo sa hýbu.
Mnohí sa vyhýbajú vyšetreniu,
zdá sa im trápne. Ako vlastne
diagnostikujete hemoroidy?
Bez anamnézy, prehliadky konečníka
a rektoskopie, čiže endoskopickáho
vyšetrenia, to nejde. Keď odhalíme, že
ich pacient má, mal by podstúpiť ďalšie
testy, aby sme zistili, či netrpí aj inými
chorobami. Podobné príznaky, najmä
krvácanie, sa totiž objavujú i pri trhlinách
konečníka, zápaloch , polypoch a
dokonca nádoroch hrubého čreva a
konečníka.
Pre falošný ostych pacientov
sa zrejme často stretávame s
chorobou už v pokročilom štádiu.
Mnohí na rozdiel od minulosti zájdu
za odborníkom oveľa skôr. Boja sa rakoviny a ak spozorujú, že krvácajú z konečníka, radšej zájdu na vyšetrenie. Väčšina
si poriadne vydýchne, keď im nakoniec
povieme, že majú len zlatú žilu.
Hemoroidy vyzerajú ako
opuchnuté uzlíky vystúpené
navonok, ale to už je ťažšie štádium ochorenia. Ako môže človek
sám zistiť, že sa mu práve začínajú tvoriť a mal by vyhľadať
lekára?
Máte pravdu, čím skôr začnete
hemoroidy skôr liečiť, tým je väčšia
šanca, že sa nerozvinú a neskomplikujú.
Majú totiž štyri štádiá vývoja. V prvom sa
nachádzajú vnútri konečníka a prejavujú
sa len slabým krvácaním. Pre druhý stupeň je príznačné, že sa síce vyklenú
navonok, ale len pri stolici, po nej sa
automaticky vrátia do análneho kanála.
Pri treťom štádiu sa uzol dostáva von, no
pacient si ho vie zatlačiť späť do tela.
Posledné štvrté štádium je typický tým,
že uzlíky sú natrvalo vonku, nedajú sa
vtlačiť späť do konečníka a môžu spôsobovať bolesti a často krvácajú.
Ak sa človek začne o seba
starať, len čo spozoruje prvé
náznaky
ochorenia,
môže
vyzdravieť aj bez operácie?
Pomôže mu to , no problém úplne
Rady odborníkov
nezmizne. Každého pacienta liečime
pomocou venotoník, čiže liekov na posilnenie stien žíl. Keď budú silnejšie, väčšmi odolajú zvýšenému tlaku v nich a
nebude sa v nich tak ľahko hromadiť krv.
Okrem tabliet treba používať špeciálne
masti a čapíky určené na ošetrenie
hemoroidov. Ak u niekoho zachytíme
počiatočné štádium choroby, úplne sa
uzdraví po zákroku s názvom Baronova
ligatúra. Pri ňom mu na hemoroid nasadíme špeciálne gumičky, čím zabránime, aby doň pritekala krv. Vďaka tomu
odumiera, odlúči sa a človek je znovu
zdravý. Nie je to bolestivá procedúra,
robíme ju ambulantne a bez anestézie.
Akými ďalšími metódami sa
môže pacient zbaviť delikátneho
problému?
V počiatočných štádiách pomôže aj
elektrokoagulačná liečba, pri ktorej lekár
do zdurených uzlíkov pomocou špeciálneho prístroja zavádza elektrický prúd,
a tým ich ničí. V prvej fáze možno hemoroidy odstrániť aj zmrazovaním alebo
sklerotizáciou, keď sa do zhrubnutej žily
tenkou ihlou vpichne špeciálny roztok a
uzlíky sa vzápätí scvrknú. Výborne
pomáhajú aj laserové operácie, pri ktorých odborník postihnutý úsek zlikviduje
pomocou laserového lúča. Je to asi polhodinový zákrok, ktorý sa vykonáva v
celkovej anestézii, ale aj spinálnej či epidurálnej. Pomáha pri všetkých typoch
hemoroidov a dajú sa nimi dosiahnuť
vynikajúce výsledky. Mám skúsenosti s
väčšinou výkonov, no keby som sám mal
hemoroidy, zvolil by som si modernejšiu
Longovu operáciu.
Prečo sa vám pozdáva väčšmi
než laserová či klasická?
Je omnoho menej bolestivá, hoci aj
pri nej musí byť pacient v celkovej, epidurálnej alebo spinálnej anestézii. Pri
Longovej metóde totiž pacienta operujeme v zóne nad takzvanou linea dentata v
konečníku a tá, na rozdiel od jeho koncovej časti, nie je popretkávaná nervovými zakončeniami. Bolesti po zákroku sa
preto neobjavujú alebo sú len veľmi
slabé. Pri modernejšej forme operácie
zavádzame do análneho kanála špeciálny sterilný prístroj, ktorým vytneme krátky úsek sliznice konečníka a zároveň
oba konce automaticky zošívame.
Funguje to ako lifting. Poškodenú oblasť
vytiahneme, čím sa aj hemoroidy vrátia
na miesto, kam patria. Prístroj je jednorazový, pri každom výkone sa používa
nový.
11
Rady odborníkov
Aké sú ďalšie bonusy ďalšieho zákroku?
Mali sme pacientov, ktorí v minulosti
podstúpili klasickú a nedávno Longovu
operáciu. Vraj sa to nedalo potovnať. Po
klasickej forme ich ničili obrovské bolesti, lebo v tom prípade pacientov operujem priamo na konci konečníka, čo je
veľmi citlivá oblasť bohato zásobená nervovými zakončeniami. Navyše krvácali,
konečník bol podráždený, pacientov trápili výtoky a po každej stolici sa museli
sprchovať, aby sa rana neinfikovala.
Predpísané mali aj teplé sedacie
kúpele. Po Longovom zíkroku je rana
ukrytá vnútri v tele a stačí dodržiavať
bežný hygienický štandart. Ďalšou výhodou je, že pacienta po ňom prepúšťame
na druhý alebo tretí deň a niektorí už po
týždni pracujú. Po "klasike" musia ostať
na péenke aj vyše mesiaca.
Znamená to, že klasické operácie sa onedlho stanú minulosťou?
Určite nie. Longova metóda totiž nie
je vhodná pri všetkých druhoch hemoroidov, ideálna je pri treťom stupni.
Vykonávať ju môžeme aj pri štvrtom, keď
sú uzlíky už natrvalo vystúpené navonok,
no vtedy ju musíme kombinovať s klasickou operáciou. Pomocou Longovho prístroja by sme ich nedokázali úplne vytiahnuť na pôvodné miesto, časť z nich
preto odstraňujeme skalpelom, čo je
omnoho bolestivejšie. Aj z tohto dôvodu
sa pri hemoroidoch neoplatí vyčkávať až
na najhoršiu formu uzlíkov.
....................................................................................................
lebo pokročilé hemoroidy obvykle
spôsobujú veľké ťažkosti. Pália ich, svrbia a mnohí majú pocit vlhkého konečníka. Je to bežný príznak rovnako ako špinenie bielizne. Často sa sťažujú na
bolesti a krvácanie. Ďalšou komplikáciou neliečených hemoroidov je zápal
alebo hnisanie, najhoršie je, keď v nich
vznikne zrazenina. Uzol je vtedy výrazne
opuchnutý, fialový a poriadne bolestivý.
Hemoroidy by si čo najskôr mali vyliečiť ženy, ktoré ešte nerodili.
Tehotenstvo stopercentne zhorší ich
stav.
Môžu vyprovokovať aj rakovinové bujnenie v hrubom čreve?
Hemoroidy nie sú predstupňom
nádorového ochorenia. No môžu sa
objaviť aj pri rakovine konečníka, hrubého čreva, či iných orgánov v brušnej
dutine. Zlatá žila však môže spôsobiť
anémiu. Mali sme pacientov, ktorí mali
hemoglobín o viac než o polovicu nižší,
ako má byť. Po vyšetreniach sa ukázalo,
že majú neliečené hemoroidy, z ktorých
krvácali po každej stolici, a napriek tomu
nič s tým nerobili.
Desatoro
pri hemoroidoch
Na čo dbať, ak zistíte, že
jedna zo žíl v tele má
prívlastok zlatá?
1 Nevysedávajte tam hodinu
2 Čo najskôr k lekárovi
3 Veľa pite
4 Dbajte na pravidelnú stolicu
5 Vodou alebo obrúskami? Konečník
si vodou očistite po každej stolici
6 Nehrajte sa na valibuka, nedvíhajte
sami príliš ťažké predmety
7 Nenoste tesné oblečenie
8 Nebuďte leniví, sedavý spôsob
života praje nielen rozvoju ochorení
krvného obehu, ale aj vzniku kŕčových žíl v konečníku
9 Zabudnite na dráždivú kuchyňu,
predovšetkým na ostré korenisté
jedlá
10Zdravo jedzte, vyhnite sa zápche.
Princíp Longovej operácie:
Spomínali ste, že pri klasickej
aj laserovej operácii sa hemoroidy vrátia asi 1% operovaných.
Hrozí to aj po Longovej metóde?
Riziko, hoci malé, tu vždy je, lebo
problém je v žilkách a pevnosti ich stien.
Existuje ešte novší spôsob
odstraňovania hemoroidov?
Existuje ošetrenie, pri ktorom lekár
cez análny otvor pomocou ultrazvukového prístroja vyhľadáva prívodné cievy
zásobujúce hemoroidy. Tie potom podviaže a pacient má po probléme. Toto
ošetrenie sa pomaly udomácňuje i v
našom stredoeurópskom regióne.
Čo by sa stalo, keby človek s
hemoroidmi nevyhľadal lekára?
Pacienti sa zvyčajne zľaknú a prídu,
12
SLOVILCO 1/2009
....................................................................................................
Rady odborníkov
S ex u á l ny ž i vo t s o s t ó m i o u
Na začiatku 3 tisícročia výrazne
pokročili vedomosti lekárov a technické
vymoženosti za účelom diagnostiky a
liečby mnohých ochorení - tak ako
máme každý polrok nový model mobilného telefónu alebo PC, máme aj novú
medicínsku techniku, ktorá nám umožňuje diagnostikovať a následne liečiť
pacientov so závažnými ochoreniami,
častokrát aj onkologickými - darí sa nám
aj v liečbe onkologických ochorení, nielen v operačných postupoch, ale aj v
následných onkologických postupoch v
tzv. chemoterapii alebo rádioterapii.
Vďaka tomu nám pribúda pacientov, ktorých kvalita života je nižšia, ako kvalita
života pacientov, ktorí sú zdraví.
Sexuálny život je neoddeliteľnou
súčasťou normálneho života nielen zdravého ale aj chorého pacienta, pričom
pacienti zo skupiny stomikov, alebo
pacienti zo skupiny ľudí s neurogénnym
močovým mechúrom potrebujú intímny
život snáď ešte viac ako zdraví pacienti.
Častokrát stačí pohladenie a pekné
slovo, ale aj samotná erekcia a pohlavný
styk hrajú mimoriadne dôležitú úlohu v
tejto oblasti. Erekcia je zložitý proces,
ktorý si vyžaduje dobrú spoluprácu a
symbiózu nervového a cievneho systé-
mu. Nervový systém dáva impulzy aby
došlo k zvýšenému prekrveniu v oblasti
kavernóznych telies - teda v oblasti toporivých telies v penise - akékoľvek narušenie tejto spolupráce vedie k poruche
erekcie, teda k stavu, kedy nie je penis
schopný dostatočnej tvrdosti a následnému uskutočneniu pohlavného styku.
Pri operáciách v malej panve, alebo v
panve dôjde často k prerušeniu, ktoré
sú zodpovedné za cievne zásobenie
penisu, či už pri operáciách pre nádorové ochorenie konečníka, prostaty alebo
močového mechúra. Dochádza aj k
poškodeniu nervovo cievneho zväzku,
ktorý je zodpovedný za erekciu a ejakuláciu. U niektorých pacientov ide o stav
prechodný, ale stále je ešte veľmi veľa
mužov, ktorí trpia poruchou erekcie po
ťažkej operácii natrvalo.
Našťastie aj liečba a diagnostika
porúch erekcie výrazne pokročila a
máme možnosti pacientom s touto problematikou výrazne pomôcť, máme možnosti tabletkovej alebo injekčnej liečby.
Tabletková liečba je bezpečná, odskúšaná a spoľahlivá, teda s efektom.
Ďalšou komplikáciou po operácii
môže byť strata libida, teda chuti na
intímny život. V tomto prípade môže ísť o
kombináciu psychogénnej reakcie na
chorobný stres alebo môže ísť o tzv.
LOH syndróm, pri ktorom sa znižuje hladina testosterónu, mužského pohlavného hormónu, ktorý je spolozodpovedný
za libido, teda za sexuálnu žiadostivosť.
Veľa pacientov, ktorí trpia problémami s erekciou, nevie na koho sa obrátiť.
Neváhajte osloviť vášho praktického
lekára alebo onkológa, v prípade záujmu
vám rád pomôže každý urológ - teda
lekár, kktorý sa zaoberá ochoreniami
penisu.
Existuje ešte sub špecializácia urológia andrológia, ide o lekára, ktorý sa
špaciálne zaoberá problémami s erekciou a problémami s libidom.
V prípade, že neuspejete ani u
nich, alebo máte iné pohnútky,
ktoré vás vedú k návšteve iného
lekára neváhajte a oslovte naše urocentrum v Trenčíne. Ponúkame pacientom s uvedenou problematikou komplexnú starostlivosť. Nájdete nás na
www.urology.sk alebo na tč.
0326524082 a tč. 0908 990 600.
MUDr. Roman Sokol, urológ Trenčín
Každý deň naplniť tou pravou láskou v srdci
a rozdávať ju ďalej...
Keď ma požiadali o napísanie tohto príspevku, najskôr som
nevedela, či sa mám smiať alebo červenať. Je to téma, o ktorej sa nerozpráva. Všetci riešia svoje problémy za zatvorenými
dverami. Každý stomik prejde po operácii ťažkým obdobím.
Najskôr sa musí zmieriť a vysporiadať so stómiou, naučiť sa
postarať o seba a zaradiť sa do spoločnosti. Partneri sú v tom
čase veľmi tolerantní (aspoň väčšinou), ale raz príde deň, keď
zatúžia po naplnení manželských povinností. Z rozprávania stomikov na rekondičných pobytoch som sa dozvedela, že ženy
stomičky sú na tom oveľa lepšie ako muži stomici. Pri operácii
sa často naruší ich sexuálna schopnosť. O tom by ale vedeli
viac rozprávať lekári a muži stomici. Dovtedy som to vôbec
netušila. Ja som stomička, som po fyzickej stránke relatívne v
poriadku, takže s tým nemám problém. Horšie to bolo s mojim
sebavedomím. Spočiatku som sa nevedela vysporiadať s pocitom, že sa mám ukázať zoči-voči manželovi. Veľmi ma to trápilo. Mám však úžasného manžela, ktorý v tom nevidel žiadny
problém. Mal so mnou nekonečnú trpezlivosť, presviedčal ma,
že ma má rád rovnako ako pred operáciou. Aj tak mi však dosť
dlho trvalo, kým som sa prestala ostýchať pred jeho zrakom.
Pomohla mi aj jeho veta: "Nič sa neboj, keď nemám okuliare
aj tak dobre nevidím". Vďaka jeho humoru, láske a trpezlivosti
s tým dnes už nemám problém. Chcete vedieť, či som nemala
problémy so stómiou počas našich spoločných chvíľ?
Samozrejme, že mala. Som ileostomička. Vylučovanie pri
ileostómii prebieha non-stop, takže irigácia alebo len občasná
SLOVILCO 1/2009
výmena pomôcky ako u kolostomikov neprichádza da úvahy.
Spočiatku som nenápadne každých pár sekúnd kontrolovala,
či je všetko v poriadku. Sústredila som viac pozornosť na to, či
pomôcka dobre drží a bol to spočiatku dosť veľký stres.
Postupne som to zvládla a dnes sa už toľko nestresujem. A
keď sa stómia ozve v nevhodnej chvíli tak si len poviem: "Som
rada moja milá, že sa ti to páči". Veď je oveľa lepšie brať život
s humorom ako príliš vážne.
Na poslednom rekondičnom pobyte nám rozprávala stomasestra Terka z Košíc prípady zo svojej praxe. Keď práve
kvôli sexuálnym problémom takmer zlyhalo nejedno manželstvo. Táto veselá a dobrá duša pátrala po príčinách, hľadala a
ponúkla rôzne riešenia. Podarilo sa jej zachrániť nejedno manželstvo. Všetci sme mali uši ako radary pri počúvaní. Boli to
cenné rady hlavne pre mužov, niektoré prípady nás aj rozosmiali.
Myslím si, že o tejto téme sa treba s partnerom veľa rozprávať a spolu nájsť vlastné riešenie. Nie vždy je potrebné
podávať heroické výkony. Niekedy oveľa viac poteší milé slovo,
úsmev, pohladenie a slová: "Mám ťa rád".
Dostali sme druhú šancu na život aj vďaka našim vynikajúcim chirurgom a sestričkám, preto sa snažme každý deň naplniť tou pravou LÁSKOU v srdci a rozdávať ju ďalej. Želám vám
príjemné rozhovory s partnermi, veľa radosti zo života, úsmevu
a LÁSKY.
Darina Beráčová
13
Rady odborníkov
....................................................................................................
Nie sme tu preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili...
Nielen pre stomikov platí zásada: pestro a striedmo
Počet ochorení na rakovinu hrubého
alebo tenkého čreva rastie. Ak sa odstráni
maligný tumor čreva, často sa vytvorí trvalá
stómia. To znamená, že hrubé alebo tenké
črevo, či močovod sa vyvedie na brušnú
stenu. Je to ťažký zdravotný postih, ktorý
prináša nepoznané obdobie v živote nielen
onkologického pacienta, ale aj jeho príbuzných. Keďže lepšie je žiť, ako nežiť, postih
je výzvou zorientovať sa, ako si zmierniť problémy. V týchto situáciách je dobré, ak človek má možnosť získať informácie.
Poskytnúť ich v mesiacoch apríl, máj,
jún, vo vybraných mestách Slovenska Nové Zámky, Nitra, Trnava, Košice,
Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica,
Poprad, Žilina a Martin, je zámerom spoločnosti Coloplast A/S v spolupráci s
odborníkmi pre zdravú výživu.
Prvý z desiatich vzdelávacích seminárov
bol v Nových Zámkoch 31. marca 2009.
Účastníkov zaujala prednáška MUDr. Viery
Kissovej, PhD., primárky Oddelenia liečebnej výživy a stravovania, Fakultnej nemocnice v Nitre. V úvode povedala: "Nie sme tu
preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby
sme žili. Človek by mal jesť to, čo potrebuje, ale väčšinou je to, čo mu chutí.
Zdravie si však zachová len vtedy, ak mu
chutí to, čo potrebuje." Tieto myšlienky rozmenila na drobné pani doktorka, keď vysvetľovala, koľko (niekedy menej je viac) má
človek všeobecne a zvlášť po resekciách
čreva, prijať v základných zložkách stravy pozostávajúcich zo šiestich až desiatich
jedál denne - sacharidov, tukov a bielkovín
pri oddelenom príjme cca dvoch litrov tekutín a tuhej stravy. Pripustila však, že v určitých oblastiach výživy nikdy nebude medzi
odborníkmi zhoda, pretože každý organizmus je iný. Platí však zásada: pestro a striedmo. V tomto duchu, ale s dôrazom na
ľudí so stómiou
od 1. apríla 2009 do 1. apríla 2010 spoločnosť Coloplast A/S v spolupráci s lekármi a stomickými sestrami, ku ktorým v
Nových Zámkoch patria vrchná sestra chirurgického oddelenia (na siedmom
poschodí Fakultnej nemocnice) Bc. Anna
Demová a zdravotná sestra Monika
Luzsiczová, vytvoril výživový program.
Cieľom je zvýšiť, v rámci prevencie, obranyschopnosť organizmu človeka, počas
rekonvalescencie pomáhať postihnutým
hlavne v pooperačnom období a ľuďom
dlhodobo pripútaných na lôžko a napokon
všetkým stomikom podporovať celkovú kondíciu organizmu. Po operácii, v období chemoterapie a rádioterapie treba dopĺňať,
posilňovať a chrániť organizmus pred zvýšeným rizikom ochorení. Stomici však majú aj
iné komplikácie a ako odborníci zistili, z
desiatich pacientov štyria majú kožné problémy, vpadnutú stómiu, herniu a iné. Ako
ich riešiť, o tom hovorili Mgr. Alžbeta
Klučárová a Bc. Jana Šípková. Vzdelávací
seminár pre ľudí so stómiou a ich príbuzných, odštartovaný v Nových Zámkoch,
korešpondoval s časom, keď Liga proti
rakovine SR vyhlásila štrnástu celonárodnú
zbierku - Deň narcisov - na podporu boja
proti rakovine, na 17-teho apríla 2009.
Vzdelávacie semináre pre ľudí so stómiou a ich príbuzných pokračujú aj v mesiacoch máj a jún. Príďte, dozviete sa viac!
Mária Ballová, Nové Zámky
Z tekvice schudnete
Cvikla lieči ekzémy
Tekvíc je niekoľko druhov a každý má
ešte viaceré odrody. Niektoré sa dajú
jesť len uvarené či upečené, napríklad
obrovská oranžová "goliáška". Všetky
odrody sú bohaté na vlákninu a vodu a
majú málo kalórií, asi 88 na 100 gramov. Povzbudzujú trávenie, rozpúšťanie tukových vankúšikov aj vyplavovanie nahromadenej vody. Preto sa vynikajúco hodia do redukčných diét. Ak
trpíte opuchmi, urobte si týždenný
tekvicový deň. Vtedy môžete zjesť aj
2 kg tejto zeleniny a nezáleží na tom,
či to budú patyzóny, cukety alebo
tekvičky. Zásobia vás betakarotétom,
ktorý je dôležitý pre oči vitamínmi C,
B1, B2. Vyvážený obsah minerálnych
látok pomáha pri bolestiach obličiek a
prostaty, či vysokom krvnom tlaku a
posilňuje imunitný systém. Semená a
tekvicový olej sú ten najlepší pomocník
v prevencii rakoviny prostaty a majú
dobrý vplyv na vzhľad pleti, vlasov a
nechtov. Keď si pôjdete tekvice nakúpiť, vyberte si podľa šupky. Musí byť
pevná a bez škvŕn. Uskladnené v
suchu a chlade vydržia až do jari.
Za svoju krásnu farbu vďačí vysokému
obsahu betakaroténu a antokyánov.
Má tiež mnoho minerálnych látok,
najmä sodíka, draslíka, vápnika, jódu,
horčíka i síry a veľa vitamínov najmä zo
skupiny B. Tak ako červené víno obsahuje flavonoidy, látky, ktoré sú veľmi
osožné v boji proti rakovine. Červená
repa zmierňuje infekcie dýchacích
ciest, reguluje krvný obeh, lieči ekzémy a posilňuje vlasy. Pomáha i pri
ochoreniach pečene a obličiek. Veľmi
dobrá je šťava so surovej cvikly.
Okrem toho,, že chráni pred vznikom
zhubných nádorov, je nápomocná aj
pri ateroskleróze. Úžasne chutí najemno nastrúhaná do šalátu. Napríklad v
kombinácii s kapustou, jablkom a
orechmi. Pri nákupe dajte prednosť
menším buľvám, sú najchutnejšie.
14
Paštrnák je slovenský ženšen
Sladká škrobovitá zimná koreňová
zelenina je slovenský ženšen. Možno
ste to nevedeli, ale v kuchyni ho môžeme využiť ako zdravú alternatívu zemiakov, dokonca sa dá aj fritovať. Môžete
ho variť, smažiť, mixovať alebo aj kandizovať, jeho jemná oriešková chuť
vám ulahodí vždy. Zvlášť aromatické sú
korene po prvých mrazoch. Paštrnák
je bohatý na vlákninu a sacharidy,
obsahuje veľa vitamínov, najmä B5, B6,
B9, C i E aj množstvo minerálnych
látok ako fosfor, draslík, horčík a meď.
Vďaka tomuto vybaveniu paštrnák čistí
organizmus, pôsobí proti kŕčom i
reume a tiež močopudne. Pri nákupe
si vyberajte rovné a hladké korene bez
otlačených plôch. Menšie sú jemnejšie, väčšie majú výraznejšiu chuť.
Gaštany čistia pečeň
Aj táto tradičná sezónna pochúťka je
veľmi zdravá, vedeli ste to? Jedlé gaštany sú bohaté na vitamín C, E i K,
vitamíny radu B, obsahujú draslík, fosfor, železo, vápnik, sodík, horčík a
chlór. Skúsení bylinkári tvrdia, že
pomáhajú vyplavovať jedy z pečene,
pôsobia proti hnačke a vraj sú dobré aj
pri krvácaní zo zažívacieho ústrojenstva. Pozitívne účinky majú aj na
mozog, srdce, žalúdok i žily. Čaj z
listov sa odporúča pri bronchitíde a
astme. Na rozdiel od orechov majú
málo tuku, zato veľa škrobov, asi 40
gramov v 10 dekagramoch. Keďže
neobsahujú fruktózu ani glukózu, môžu
si na nich pochutnávať i diabetici a aj
ľudia s bezlepkovou diétou. Kupujte si
lesklé a pevné plody bez dierok a
škvŕn.
SLOVILCO 1/2009
Máte aj vy záujem dodržiavať Výživový program?
Teraz je na to tá najlepšia príležitosť, pretože vitamínové výživové doplnky vám
pošleme úplne zdarma. Môžete ich dostávať každý štvrťrok.
Výživový program platí od 1.4.2009 do 1.4.2010.
Pravidlá programu sa dozviete na bezplatnej infolinke 0800 159 159.
Zavolajte ihneď!
Nemusíte
mať podráždenú
alebo červenú
pokožku v okolí
stómie
Podtekaniu črevného obsahu môžete predísť skôr než nastane.
Už žiadna neistota. Máme pre Vás riešenie.
Tradičné podložky zvyčajne nezaistia dokonalé priľnutie
ku stómii. Pokožka okolia stómie je vystavená pôsobeniu
črevného obsahu.
Jedine tvarovateľná technológia ConvaTec
umožňuje tesné priľnutie ku stómii a zabráni podtekaniu.
Pokožka v okolí stómie je tak dokonale chránená.
Viac informácií Vám radi poskytneme na bezplatnej
StomaLinke ConvaTec 0800 122 111.
Tvarovateľná technológia ConvaTec, Combihesive® 2S
a Spoločne meníme náš svet sú ochranné známky ConvaTec.
Versium, s.r.o., zastúpenie ConvaTec, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava
je ich autorizovaný užívateľ.
Spoločne meníme náš svet
Download

ČÍSLO 1/2009 Apríl 2009