Zoznam projektov pre verejné hlasovanie
v januári 2014.
1. Žiadateľ: Základná škola Turnianska 10, 85107 Bratislava
Názov projektu: Budeme sa hrať pod rozkvitnutým sadom
Cieľ: Cieľom projektu je skrášliť areál našej školy vytvorením funkčného priestoru
v prírode na vzdelávanie aj pre ďalšie generácie žiakov. Chceme podporiť praktické aktivity
detí v starostlivosti o zeleň.
Zhrnutie projektu:
Ideme búrať mýtus o Petržalke ako betónovej džungli. Začneme sadiť ovocné stromy.
Často sa stretávame so skutočnosťou, že veľa detí nepozná ovocné stromy a ich plody.
Chceme založiť malý ovocný sad, ktorý bude bude súčasťou Environmentálnej učebne
v prírode – Bobrík. Deti získajú netradičný priestor na vyučovanie environmentálnej výchovy
a prírodovedy. Budú poznávať ovocné stromy, sledovať ich v čase kvitnutia. Naučia sa
poznávať stromy podľa listov, kôry, kvetov a spoznajú význam hmyzu pri opeľovaní. K návrhu
na prevedenie sadu sa vyjadria deti aj rodičia a to grafickými návrhmi, či výtvarnými
prácami. Deti vytvoria aj súbor zásad správania sa v sade, ktorý bude na informačnom paneli
a bude obsahovať: dátum založenia a názov sadu, stručnú charakteristiku stromov a miesto
pôvodu. Sad bude tvoriť najmenej 15 ovocných stromov, ako jablone a hrušky z rôznych
slovenských odrôd, ale aj dva gaštany jedlé, ktoré sa na Slovensku vyskytujú len zriedkavo
a často ich nepoznajú ani dospelí. Súčasťou sadu budú aj ovocné kríky ako maliny, černice,
egreše. Stromy orech, mirabelka a ovocné kríky nám dodajú rodičia zo svojich záhrad.
Založenie sadu, budeme konzultovať so záhradkármi a do prác zapojíme rodičov, žiakov aj
učiteľov.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Ide o inovatívny a zmysluplný projekt – je úžasné, že ovocný sad vznikne na najväčšom
bratislavskom sídlisku. Pozitívne hodnotíme najmä výrazné zapojenie žiakov a rodičov.
Projekt zároveň ukazuje účinný spôsob oživenia a využívania školských záhrad.
2. Žiadateľ: Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
Názov projektu: Zážitkovo
Cieľ: Cieľom projektu je obnova a ozelenenie altánku na výučbu environmentálnej
výchovy, vytvorenie pocitového náučného chodníka, vytvorenie pracovných listov
s enviro-aktivitami a príprava rovesníckeho (starší žiaci učia mladších žiakov)
vzdelávania, pre žiakov ŠKD a žiakov materskej školy Vansovej Nitra.
Zhrnutie projektu:
Projektom „Zážitkovo“ chceme podporiť u žiakov výučbu environmentálnej výchovy
prostredníctvom hry a enviro-aktivity priamo v prírode. V priestoroch nášho školského areálu
sa nachádza už vybudovaný altánok, ktorý chceme využívať na výučbu environmentálnej
výchovy a prírodovedných predmetov. Hlavným cieľom nášho projektu je obnova altánku na
prírodnú eko-učebňu. Chceme „ozeleniť altánok“, takže okolie altánku ožije vytvorením
pocitového chodníka a vysadením množstva rastlín. V priestoroch altánku budú prebiehať
enviro-aktivity počas vyučovacích hodín a v popoludňajších hodinách pre našich žiakov
a žiakov materskej školy. Pocitový chodník bude žiakom slúžiť na priamy kontakt s prírodným
materiálom. Podporíme tak poznávanie živej a neživej prírody a hodiny environmentálnej
výchovy budú pre všetkých našich žiakov plnohodnotnejšie, ako klasický typ vyučovacej
hodiny.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Je to pekný projekt s jasnými hmatateľnými výsledkami, doplnený o vzdelávací aspekt.
Prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania žiaci ukážu deťom z materskej školy Vansovej
v Nitre čo sa naučili a prevedú ich po pocitovom chodníku.
3. Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Lisková, Pod Chočom 550
Lisková
Názov projektu: Eko-záhradka
Cieľ: Vytvoriť eko-záhradku a čo najviac ju prepojiť s vyučovacím procesom
a zorganizovaním Školského bio-trhu.
Zhrnutie projektu:
V areáli školy vybudujeme spoločnými silami žiakov, pedagógov, p. školníka a s podporou
starostu obce Eko-záhradku napojením na ovocný sad. Tá bude členená na mini políčka
rôznych odrôd zeleniny, okrasných kvetín, liečivých rastlín a byliniek do kuchyne. Dôležitou
súčasťou záhrady bude kompostová jama, vďaka ktorej sa deti naučia správne likvidovať
bioodpad a spätne využívať zelené hnojivo. Vybudujeme aj systém na odchytávanie
dažďovej vody potrebnej na polievanie. Naším cieľom je vytvorenie miesta, kde sa žiaci
priamo budú môcť rozvíjať a upevňovať svoj vzťah k prírode starostlivosťou o plodiny a
prepojiť toto miesto s vyučovacím procesom vybraných predmetov s environmentálnou
výchovou. Žiaci budú vedení k prírode šetriacemu spôsobu obhospodarovania
a dopestovania plodín bez použitia chemických látok, postrekov či umelých hnojív. Vďaka
tomu budú dopestované plodiny ponúknuté obyvateľom obce zorganizovaním „Školského
bio-trhu“, z ktorého škola bude môcť opätovne nakúpiť nové semená a cibuľky na
nasledujúce vegetačné obdobie.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Tento projekt ukazuje estetické a plne funkčné využitie krásneho školského pozemku.
Výborným spôsobom je zapracovaná práca v záhradke zahrnutá do predmetov na
vyučovaní. Unikátne je otvorenie školy širšej verejnosti prostredníctvom „Školského bio-trhu“,
čím sa zabezpečí dlhodobé pokračovanie projektu.
4. Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Dlhé nad Cirochou, Školská 231,
Dlhé nad Cirochou
Názov projektu: Učíme sa s dúhou
Cieľ: Cieľom je vytvoriť priestoru v exteriéri pre výučbu environmentálnych aktivít vo
všetkých ročníkoch našej základnej školy.
Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu je učiť žiakov o prírode práve v prírodnom prostredí. V rámci projektu
v areáli školy vybudujeme spolu so žiakmi a rodičmi „Dúhovú environmentálnu učebňu“.
Učebňa umožní priamy vstup do záhrady, skleníka či do školského sadu a pozorovanie jej
obyvateľov. Učenie v prírodnom prostredí plánujeme zahájiť počas Dňa kvetov 21. 6. 2014,
kedy otvoríme brány školy pre verejnosť. Prostredníctvom farieb dúhy predstavíme rodičom
rôzne aktivity, ktoré sa v novej učebni budú pravidelne uskutočňovať. Postupne zahráme
divadielko, uskutoční sa rovesnícke vzdelávanie (starší žiaci učia mladších žiakov)
o liečivých rastlinkách a spoločne s rodičmi zahájime výsadbu v bylinkovej špirály a výsadbu
živého plota. Žiaci tak vlastným úsilím prispejú k tvorbe životného prostredia, budú mať
možnosť udržiavať ho a sledovať prírodné procesy v areáli školy.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Silnou stránkou tohto projektu je ukážkové zapojenie rodičov, detí a obce do budovania eko-
učebne a kvalitné využitie vlastných zdrojov. Výbornou myšlienkou tohto projektu je
slávnostné otvorenie eko učebne.
5. Žiadateľ: Materská škola Mirka Nešpora 22, 08001 Prešov
Názov projektu: Chodníkom k 12 mesiačikom
Cieľ: V areáli školy plánujeme vysadiť 9 stromov rôznych veľkostí, druhov a veku
a v ich blízkosti vytvoriť kruhový pocitový chodník a priblížiť tak deťom vnímanie
prírodných materiálov, zoradených do 4 ročných období.
Zhrnutie projektu:
V areáli našej materskej školy chceme oživiť nevyužitú časť školskej záhrady, kde spolu
s rodičmi a deťmi zhotovíme kruhový pocitový chodník a vysadíme 9 druhov tradičných
domácich stromov. Na miesto, kde bol kolotoč vysadíme strom – lipu, tradičný symbol
slovanstva. Okolo kmeňa lipy vytvoríme za pomoci rodičov kruhový pocitový chodník.
Chodník bude rozdelený na štyri ročné obdobia a tomu budú podľa jednotlivých mesiacov
prispôsobené aj výplne 12 častí. V pozadí kruhového pocitového chodníka vysadia deti spolu
s učiteľkami a rodičmi niekoľko domácich druhov drevín.
Vytvorením projektu chceme zvýšiť environmentálne povedomie detí a rodičov, obohatiť ich
o nové poznatky zážitkovou formou, a byť tak príkladom pre ostatnú verejnosť žijúcu na
betónovom sídlisku.
Prečo by mal projekt postúpiť:
V projekte oceňujeme inovatívne stvárnenie pocitového chodníka, kedy namiesto tradičného
chodníka vytvoria plochu rešpektujúcu ročné cykly a výber tradičných slovanských drevín.
Zároveň oceňujeme zapojenie rodičov a žiakov do tvorby pocitového chodníka ako aj snahu
školy byť inšpiráciou pre ostatných vo svojom okolí.
6. Žiadateľ: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou č. 1642, Krásno nad Kysucou
Názov projektu: Chráňme vtáčie populácie Kysúc
Cieľ: Chceme realizovať praktické aktivity žiakov školy na ochranu životného
prostredia a prírody prostredníctvom tvorby atypických vtáčích príbytkov v areáli školy
a rozširovať environmentálne povedomie o vtáčích populáciách v škole a mimo nej.
Zhrnutie projektu:
Naša škola sa nachádza v okrajovej časti mesta Krásno nad Kysucou, s minimálnym
pozemkom okolo školy.
Naším cieľom je za pomoci žiakov, učiteľov, majstrov a nepedagogických zamestnancov
budovať miesto, kde sa budeme venovať environmentálnej výchove, a podporovať tak
aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej činnosti
v oblasti ochrany vtáctva Kysúc.
Projekt by mal na príklade i takejto malej stavby umožniť vnímať život vtáčích populácií ako
vysokú hodnotu prírody, a posilňovať tak pocit zodpovednosti u študentov vo vzťahu k živým
organizmom a ich prostrediu.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Je to veľmi konkrétny a jasný projekt prepojený so vzdelávaním. Vysoko pozitívne hodnotíme
vzdelávanie poukazujúce na vtáčie populácie v danej lokalite, ich životné podmienky
a potreby. Výborné je aj zapojenie a informovanie študentov školy, ktorí budú búdky priamo
vyrábať.
7. Žiadateľ: Základná škola Kežmarská 28, Košice
Názov projektu: Učenie a relax v zelenej oáze
Cieľ: Obnoviť zelenú plochu v školskom átriu revitalizáciou pôdy, obnovou
vysadených rastlinných druhov trvaliek, liečivých bylín.
Zhrnutie projektu:
Vytvorením inšpirujúcich a tvorivých podmienok chceme prispieť k zlepšeniu životného
prostredia vo svojom okolí. Do realizácie projektu priamo zapojíme žiakov a prostredníctvom
svojej práce ich naučíme vážiť si prírodu. Naším cieľom je, za pomoci žiakov, zamestnancov,
školy a rodičov, efektívne využiť plochu vnútorného átria. Átrium sa bude využívať ako
relaxačná zóna počas prestávok a na celoškolské aktivít ako otvorenie školského roka.
Budeme sa snažiť o zachovanie rôznorodosti rastlinných druhov a vytvoríme tak dve zelené
oázy. Pri využívaní týchto zelených plôch budeme môcť poznávať rastliny a drobné
živočíchy. Vysadené liečivé byliny prispejú k upevňovaniu znalostí a zdravia žiakov. Ostatné
rastliny nám budú vhodným materiálom pri výučbe a pri účasti na súťažiach v aranžovaní
rastlín.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Tento projekt upútal snahou využiť z časti zabetónovaný priestor školského átria na miesto,
kde bude prebiehať vzdelávanie a bude zároveň slúžiť aj na oddych žiakov. Veľmi pozitívne
hodnotíme plánované aktívne využívanie vysadených rastlín vo vzdelávacom procese.
8. Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Bánov, kpt. Nálepku 43, Bánov
Názov projektu: Rajská záhrada života
Cieľ: Cieľom projektu je vytvorenie eko učebne pre výučbu environmentálnych aktivít
na jednotlivých školských predmetoch s bylinkovou špirálou, náučnými panelmi,
geologickým chodníkom a oddychovou zónou.
Zhrnutie projektu:
V areáli školy vedľa hlavnej budovy školy vznikne kompletná eko-učebňa pre žiakov, v ktorej
by spoznávali rôzne druhy ovocných drevín a kríkov, liečivé rastliny, letničky, trvalky, jarné
kvety a naučili by sa rozlišovať rôzne geologické plochy a prírodné materiály.
V rámci jarnej školskej brigády si vyčistíme priestor po zime a ohraničíme si plochu ekoučebne drevenou ohrádkou. Počas dňa Zeme 2014 vybudujeme bylinkovú špirálu z liečivých
bylín, drevený stojan pre letničky a záhon jarných kvetov a trvaliek. Kolégium Zelenej školy
pripraví prezentáciu s environmentálnou témou a spolu s rodičmi vytvoríme náučný
geologický chodník, ktorý nás privedie k oddychovej zóny eko-učebne. Tam vybudujeme
lavičky a interaktívny náučný panel na hru pre mladších žiakov.
Žiaci budú mať zážitkové vyučovanie a učenie, priestor bude zároveň slúžiť aj ako
oddychová zóna. Bude to miesto pre získavanie inšpirácií pri písaní slohových prác z jazykov
a tiež to bude inšpiráciou na hodiny výtvarnej výchovy. Význam projektu bude pre súčasnosť
aj budúcnosť.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Zaujímavou časťou tohto projektu je práve geologický náučný chodník, ktorý žiakov privádza
do eko učebne. V jej priestoroch nájdeme aj informačné tabule či bylinkovú špirálu a záhony,
ktoré žiaci vybudujú v spolupráci s rodičmi.
9. Žiadateľ: Gymnázium Púchov, Ul. 1. mája 905, Púchov
Názov projektu: Arborétum Klecenec – Gymnázium Púchov – pomáhame si
navzájom vyrásť
Cieľ: Plánujeme vytvoriť tradíciu spolupráce Gymnázia Púchov s Arborétom
Klecenec, realizovanou formou školy v prírode, prostredníctvom ktorej žiaci získajú
množstvo informácií o vzťahoch človeka a prírody.
Zhrnutie projektu:
Na ploche Arboréta Klecenec sa v súčasnosti nachádza množstvo pôvodných, ale aj
vysadených drevín. Tento čarovný kút sa stal predovšetkým miestom, kde môžu žiaci našej
školy najlepšie pochopiť vzťahy v rôznych ekosystémoch, ako aj vzťah človek – príroda
formou zážitkového učenia.
Počas dvoch dní, prežitých v Arboréte vo vlastných stanoch, sa žiaci naučia o význame
mokradí, o trofických vzťahoch jednotlivých zložiek biocenózy tohto ekosystému. Naučia sa,
čo sú introdukované dreviny a o význame biodiverzity pre život a spoznajú etológiu
niektorých živočíchov. Jedným z cieľov nášho projektu je aj fyzická pomoc žiakov. Bude sa
jednať o hrabanie sena a pomoc pri jeho odvoze. Chceme tiež založiť novú tradíciu – každý
rok nová príma osemročného gymnázia v Púchove absolvuje pobyt v škole v prírode
v Arborétu Klecenec a pri tejto príležitosti v ňom vysadí „svoj strom“.
Nadobudnuté skúsenosti, poznatky, zručnosti a dojmy sprostredkujeme verejnosti
prostredníctvom Púchovskej televízie a článkom v Púchovských novinách. Pre svojich
rodičov a spolužiakov pripravia prezentáciu o Arboréte Klecenec.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Tento projekt vyniká prepojením fyzickej práce so vzdelávaním. Na inšpiratívnom mieste
žiaci na vlastnej koži získajú informácie o rôznych ekosystémoch ako aj o vzťahu človeka
k prírode.
10. Žiadateľ: Špeciálna základná škola internátna Kremnica ul. Sama Chalúpku
315/16, Kremnica
Názov projektu: Arborétum – Príroda na dlani
Cieľ: Cieľom je vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov, zamestnancov a návštevníkov
arboréta. Chceme poukázať žiakom, že informácie sa nachádzajú aj mimo triedy, kde
sa vykonáva vzdelávací proces. Žiakov chceme motivovať k starostlivosti o byliny
a dreviny nielen v školskom areáli, ale aj v svojom okolí bydliska.
Zhrnutie projektu:
Špeciálna základná škola internátna sa nachádza v širšom centre mesta, umiestnená v
prekrásnom prostredí plnom zelene.
V areáli školy sa nachádzajú dreviny a byliny zo slovenskej flóry známe i menej známe.
Dopĺňajú areál školy estetickým duchom, no neslúžia na konkrétnu výchovu žiakov.
Zámerom nášho projektu je zviditeľniť a pomenovať jednotlivé dreviny a rastliny za účelom
vzdelávania žiakov i pre verejnosť. Nakoľko sa v našej škole vzdelávajú žiaci s rôznymi
hendikepmi, chceli by sme ich všeobecný rozhľad a záujem o životné prostredie rozšíriť
učením sa priamo v prírode. Preto by sme chceli zo školskej záhrady vytvoriť arborétum.
Areál školy by sme chceli doplniť liečivými rastlinami a drevinami. Tak ako pre žiakov,
arborétum by malo slúžiť i zamestnancom školy a širokej verejnosti na spríjemnenie chvíľ,
prechádzky, relax a vzdelávanie.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Pozitívne hodnotíme najmä využite plochy, ktorá doteraz plnila len estetickú funkciu.
Prostredníctvom tohto projektu získa najmä vzdelávaciu funkciu a navyše sa škola viac
otvorí verejnosti.
11. Žiadateľ: Základná škola s materskou školou, č.2, Rakovec nad Ondavou
Názov projektu: Kráľovstvo čistoty
Cieľ: Cieľom projektu je zaviesť triedenie bioodpadu na škole a súčasne revitalizovať
kompostovú jamu v parku pri škole. Zároveň chceme uskutočniť informačnú kampaň
o správnom triedení odpadu pre verejnosť.
Zhrnutie projektu:
Projekt Kráľovstvo čistoty má za cieľ zaviesť separáciu bioodpadu na škole a revitalizovať
kompostovú jamu v parku pri škole. Za pomoci rodičov a občanov obce upravíme jej okolie,
oplotíme ho, pripravíme a v parku osadíme náučné tabule s návodom na správnu separáciu
odpadu a vybudovanie kompostovej jamy vo vlastnej záhrade. Kreativita našich detí sa
uplatní pri výrobe košov na bioodpad z použitých materiálov. Rovesnícke vzdelávanie má za
úlohu prostredníctvom starších žiakov pomôcť mladším žiakom správne sa „zorientovať
v smetných košoch“. Informačná kampaň medzi rodičmi a občanmi obce poslúži ako základ
partnerstva pri environmentálnych aktivitách školy. Členovia Kolégia sa naučia vzájomne
spolupracovať, prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť za zverené úlohy.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Tento projekt v sebe nesie výborné prepojenie školy na širšiu komunitu. Škola sa nielen
otvorila verejnosti, ale rozhodla sa vykonávať svoje aktivity v priľahlom parku a poskytnúť tak
všetky potrebné informácie čo najširšej verejnosti.
12. Žiadateľ: Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké
Tatry
Názov projektu: Škola v zelenej záhradke
Cieľ: Cieľom projektu je renovácia plota, vytvorenie Artušovho kruhu a náučného
chodníka v spolupráci s odborníkmi TANAP-u.
Zhrnutie projektu:
Pomocou projektu – rozvíjať, rozširovať a formovať vedomosti, zručnosti, návyky, postoje a
hodnoty žiakov. Na školskom pozemku za pomoci žiakov, rodičov a miestnej komunity
vybudujeme rekreačno-výučbové miesto. Spolu so žiakmi sme ho navrhli a začali realizovať.
Prvý rok sme spoločnými silami vybudovali bylinkovú záhradu, zeleninovú záhradu a vyčistili
a zasklili roky nepoužívaný skleník. V tomto roku je naším spoločným cieľom opraviť
plot, vytvoriť z pníkov Artušov kruh a náučný chodník s pôvodnými tatranskými druhmi
rastlín. Našim cieľom je vybudovať miesto, kde sa budú naši i najmenší žiaci chodiť
vzdelávať a oddychovať. O našich aktivitách budeme informovať verejnosť prostredníctvom
webovej stránky školy a miestneho dvojtýždenníka. Za pomoci pracovníkov TANAP-u sa
starší žiaci vyškolili a v objekte sa bude realizovať rovesnícke vzdelávanie pre mladších
žiakov.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Tento projekt sa vyznačuje vhodným výberom a spoluprácou s odborníkmi. Ide o vhodné
dotvorenie už existujúceho areálu.
13. Žiadateľ: ZŠ s MŠ Svätý Anton, č. 47, Svätý Anton
Názov projektu: Čarovná záhrada
Cieľ: Cieľom projektu je vytvoriť „Čarovnú záhradu“ so záhonmi kvetov pozdĺž
chodníka, vysadenie bylinkovej záhrady v tvare špirály, vysadenie ovocných
a okrasných stromov a kríkov, dotvorenie učebne v exteriéri školy, umiestnenie
zaujímavých, milých a vtipných detailov, vytvorenie priestoru na pestovanie zeleniny.
Zhrnutie projektu:
Okolie školy má dostatočné množstvo priestoru na zveľadenie a vytvorenie zaujímavého
a podnetného prostredia, ktoré je v súčasnosti len trávnatou plochou a naša predstava
o jeho využití je iná. Náš „park“ bude aj bylinková a zeleninová záhradka, kvetiny
v záhonoch, kríky a stromy nielen ozdobné, ale aj ovocné. Do tvorby našej „Čarovnej
záhrady“ Kolégium Zelenej školy zapojí nielen deti a učiteľov, ale budeme sa snažiť zaujať aj
rodičov, starých rodičov, zriaďovateľa školy a širokú verejnosť obce.
Naše aktivity a plány budeme zverejňovať na webovej stránke školy, každú činnosť
zdokumentujeme vo fotogalérii a plagátovou formou na úradných tabuliach obce
oboznámime s pripravovanými aktivitami širšiu verejnosť.
Okrem vytvorenia „Čarovnej záhrady“, je naším cieľom prebudiť u detí záujem o prírodu, jej
ochranu a odpútať ich tak od dlhého vysedávania pri počítači a televízii.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Plánovaná „Čarovná záhrada“ bude naplnená množstvom jedinečných prvkov. Hodnotiteľov
oslovilo najmä využitie pôvodných a úžitkových druhov a komplexné napojenie na vyučovací
proces.
14. Žiadateľ: Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš, Demänovská
cesta 669, Liptovský Mikuláš
Názov projektu: Vermi-kompostovanie
Cieľ: Cieľom projektu je posilnenie ekologického myslenia a porovnanie bežnej
kompostovej jamy a vermi-kompostovej jamy. Chceme motivovať študentov
k aplikácii aktivity aj v domácom prostredí.
Zhrnutie projektu:
V areáli školy vybudujeme spolu so študentmi dve kompostové jamy na likvidáciu bioodpadu.
Jedna bude klasická a v druhej využijeme na spracovanie bioodpadu dážďovky hnojné.
Základné informácie o vybudovaní vermi-kompostovej jamy získajú študenti na vyučovacích
hodinách. V ďalšej fáze študenti spolu s majstrami odborného výcviku pristúpia ku konkrétnej
realizácii vytvorenia vermi-kompostovej jamy. Na teoretických hodinách vypracujú podrobný
postup prác, ktoré potom počas praxe zrealizujú pod odborným dohľadom pedagógov
a majstrov. V klasickej kompostovej jame spracujú bioodpad z bylinnej špirály a zo školského
políčka (burina). Vo vermi-kompostovej jame zasa spracujú bioodpad, ktorý po sebe
zanechajú každý deň v triedach a bioodpad zo školskej jedálne.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Jedinečnou stránkou tohto projektu je práve vermi-kompostovanie (kompostovanie za
pomoci dážďoviek). V rámci tohto projektu na škole vybudujú dva druhy kompostových jám
a tie budú slúžiť na rôzne druhy odpadu, no zároveň si výsledky týchto jám môžu jednoducho
porovnať.
15. Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Kočovce, č. 380, Kočovce
Názov projektu: Poďte, deti, poďte von, čaká na vás školský dvor!
Cieľ: Vytvorením eko-učebne chceme prakticky aktívne zapojiť deti, ich rodiny
a ostatných ľudí do procesu environmentálnej výchovy a vzdelávania. Cieľom
projektu je zážitkovým spôsobom oboznámiť deti s prírodným prostredím, utvárať
pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu pri pohybových aktivitách počas
pobytu vonku, rozvíjať zmyslové vnímanie a pozorovacie schopnosti.
Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu je zážitkovým spôsobom oboznámiť deti s prírodným prostredím, utvárať
pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu, pri pohybových aktivitách počas pobytu
vonku rozvíjať zmyslové vnímanie a pozorovacie schopnosti.
Počas realizácie projektu vybudujeme eko-učebňu v areáli materskej školy. Súčasťou ekoučebne bude pocitový chodník zložený z 5 polí a drevená tabuľa na písanie alebo pripínanie
materiálov a 6 lavičiek z guľatiny na sedenie.
Deti z materskej školy sa aktívne zúčastnia na Dni Zeme vo "veľkej škole" a ochutnajú čaj
z byliniek dopestovaných v bylinkovej špirále na ZŠ.
Počas realizácie aktivít projektu docielime vyššiu úroveň zapojenia a spoluprácu detí
materskej školy, žiakov základnej školy, všetkých zamestnancov školy, rodičov,
predstaviteľov obce, miestnych firiem a organizácií.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Napriek faktu, že sa aktivity uskutočnia v areáli materskej školy, zahŕňa veľa vzdelávacích
a praktických aktivít, do ktorých škola zapojí žiakov základnej i materskej školy.
16. Žiadateľ: Materská škola, E. P. Voljanského 491/3, Zvolen
Názov projektu: Čarovná záhradka s čarovným obsahom
Cieľ: Našim cieľom je vybudovať záhradku, prostredníctvom ktorej budú deti
poznávať a sadiť nové bylinky, starať sa o ne a upevňovať vzťah k starostlivosti o už
zasadené bylinky v bylinkovej špirále. Zároveň chceme vybudovať aj pocitový
chodník, ktorý bude viesť k záhradke.
Zhrnutie projektu:
Vo vyhradenej časti školského dvora si vybudujeme za účasti všetkých pedagogických
zamestnancov a rodičov detí „Čarovnú záhradku“, ktorej obsahom budú rôzne bylinky. Na
stavbu použijeme hlavne drevo. Deti a pani učiteľky budú zapojené do následnej výsadby.
byliniek a tiež budú dbať o nevyhnutnú starostlivosť o bylinky. K „Čarovnej záhradke
s čarovným obsahom“ bude viesť pocitový chodník, ktorý začne pri našej bylinkovej špirále.
Naša záhradka bude vlastne jej rozšírením. Budú sa tam nachádzať bylinky, ktoré už sú v
bylinkovej špirále, ale aj také, ktoré v nej chýbajú. Okolo pocitového chodníka vysadíme
Levanduľu úzkolistú, ktorá esteticky oživí priestor. Chceme, aby si deti uvedomili a osvojili si
myšlienku: „Príroda je krásna sama o sebe“. Je potrebné obdivovať jej krásu a umenie. A
keď sa naučíme neničiť túto krásu, ale prispievať k nej, tak môžeme povedať, že si ju naozaj
vážime a ona sa nám za to odmení."
Prečo by mal projekt postúpiť:
Čarovná záhrada prináša škole výborné zapojenie rodičov a detí do projektu a hlavne oživí
priestor školského dvora a poskytne deťom priestor na zmyslové vnímanie prírody.
17. Žiadateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec
Názov projektu: Na bicykli do školy
Cieľ: Cieľom projektu je vybudovať dopravné ihrisko v areáli školy a zatieniť ho
výsadbou ovocných stromov. Chceme vytvoriť vhodné podmienky pre získanie
praktických zručností s jazdou na bicykli, aby bicykel mohli žiaci bezpečne využívať
na dochádzanie do školy.
Zhrnutie projektu:
Chceme, aby bicykel patril k zdravému životnému štýlu našich žiakov. Aby vedeli, že
bicyklovanie je šport, ktorý prispieva k ich zdraviu a bicykel je dopravný prostriedok, ktorý
prospieva k zdraviu ovzdušia a prostredia, v ktorom žijeme. Chceme, aby sa žiaci naučili
bezpečne pohybovať na bicykli v cestnej premávke, aby mohli zameniť vozenie sa v aute za
vozenie sa na bicykli. Na rozšírenie environmentálnych vedomostí o potrebe zníženia
negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie využijú žiaci rovesnícke učenie (starší
žiaci učia mladších žiakov) s vytvorenou vlastnou prezentáciou Na bicykli do školy.
V praktických činnostiach sa aktívne zapoja do výstavby dopravného ihriska a výsadby
ovocných stromov ako jeho prirodzeného tieňa a nakoniec budú môcť bezpečne využívať
bicykel ako dopravný prostriedok na cestu do školy a na novom dopravnom ihrisku vytvárať
aktivity pre iných – rodičov a žiakov z ostatných základných a materských škôl v Lučenci
a okolí.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Celý projekt je výborne aplikovateľný, užitočný a komplexne premyslený. Celým projektom
sa nesie výborná spolupráca s rodičmi.
18. Žiadateľ: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, m.č.
Budulov 116, Moldava nad Bodvou
Názov projektu: Na farebných krídlach motýľa
Cieľ: Cieľom projektu je zabezpečiť a vytvoriť motýlí záhon a hotely pre hmyz
v záhrade materskej školy, aby sa deti mohli vzdelávať a byť v priamom kontakte
s prírodou a sledovať život hmyzu od jari do zimy.
Zhrnutie projektu:
Deti sa rady starajú o vtáky, motýle, drobný hmyz a iné užitočné živočíchy, tak je na
dospelých, aby im poskytli priestor, možnosti a priame učenie sa v prírode. V areáli našej
materskej školy stále vytvárame nové a nové prírodné zákutia. Chceme vytvoriť motýlí
záhon, vďaka ktorému budú môcť deti čo najdlhšie sledovať motýlie divadlo. Výsadbou
správnych rastlín a stavbou hotelu pre hmyz sa nám to určite podarí. Ide o rastliny, ktoré
svojou vôňou, farbou a sladkým nektárom prilákajú motýle a hmyz, aby bola možnosť
sledovať ich zblízka. Spoločne s deťmi chceme sledovať ich pohyb, krásu a užitočnosť.
Miesta vyberáme aj podľa ich umiestnenia, južná orientácia záhona poskytne priestor pre
rastliny, ktoré dobre znášajú slnečné lúče a suchšie stanovište. Ich výber ovplyvňuje aj doba
kvitnutia, farba a vôňa.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Projekt predstavuje veľmi milý nápad, v ktorom budú mať možnosť deti v materskej škole
sledovať prírodu naživo – v priamom prenose. Do vytvárania jednotlivých prvkov zapoja
rodičov a zamestnancov školy.
19. Žiadateľ: Súkromná základná škola Felix, Strečnianska 20, Bratislava
Názov projektu: Záhradka pod strechou
Cieľ: Cieľom projektu je vytvoriť malú záhradku s použitím odpadového materiálu.
Prostredníctvom záhradky budeme u žiakov budovať vzťah k prírode, učiť ich starať
sa o rastliny a záhradka im umožní zažiť radosť z dopestovania vlastného kvetu,
bylinky či zeleniny.
Zhrnutie projektu:
Sme novovzniknutá, malá školička, máme dve triedy a v nich zopár prvákov a druhákov.
Dočasne sídlime v budove inej školy a nepatrí nám školský dvor ani iný priestor.
V obmedzených podmienkach našej školy sme sa rozhodli rastlinky nasadiť do kvetináčov zo
starých konzerv od zeleniny a kompótov a do PET fliaš. Takto využijeme odpadový materiál,
ktorý by sme inak vyhodili, ušetríme náklady na nové kvetináče a zároveň vlastnými rukami
vytvoríme kúsok zeleného priestoru, o ktorý sa budeme spoločne starať. Naším cieľom je
vytvoriť malú mobilnú záhradku, prostredníctvom ktorej budeme u žiakov budovať vzťah
k prírode, učiť ich starať sa o rastliny, a ktorá im umožní zažiť radosť z dopestovania
vlastného kvetu, bylinky či zeleniny. Vlastnú záhradku využijeme aj pri vyučovaní
prírodovedy, keď sa budú žiaci praktickými činnosťami a vlastnou skúsenosťou učiť
o rastlinách a starostlivosti o ne. Do aktivít zapojíme aj rodičov, čím chceme podporiť
„zelené“ zmýšľanie našej školy.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Inšpiratívny nápad, v ktorom sa škola snaží aj napriek nedostatočnému priestoru priviesť
zeleň do svojho priestoru, a to všetko ešte podporí znovu využívaním odpadového materiálu.
20. Žiadateľ: Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké
námestie 1, Bratislava
Názov projektu: Spoznajme lužné lesy – posledné útočisko ohrozených
a chránených organizmov.
Cieľ: Cieľom je realizácia exkurzie v lužných lesoch Devínskej Novej Vsi spolu
s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku a vytvorenie nástennej tabule
o dôležitosti ochrany lužných lesov.
Zhrnutie projektu:
Pre študentov z kolégia zorganizujeme zážitkovú exkurziu v lužných lesoch s mimoriadne
bohatým počtom rastlinných a živočíšnych druhov. Študenti tu nadobudnú nové vizuálne
poznatky nielen z teoretickej biológie, získajú nové umelecké inšpirácie pre ďalší vyučovací
predmet – výtvarné biologické aplikácie. Študenti fotografického dizajnu spravia z exkurzie
fotografické zábery, študenti z grafického dizajnu použijú tieto fotografie na zrealizovanie
komiksu z priebehu exkurzie a študenti animovanej tvorby vytvoria animovaný film s
myšlienkou ochrany lužných lesov. Lužné lesy sú jedným z posledných útočísk ohrozených
a chránených druhov, najmä vtákov, hmyzu, ale aj rastlín. Preto je dôležité, aby žiaci spoznali
aj tento biotop a uvedomili si nutnosť jeho ochrany. Lesy sa nachádzajú neďaleko školy, na
ktorej študujú samotní študenti, preto bude táto exkurzia vhodná aj v rámci regionálnej
výchovy. Rieka Morava vytvára v Devínskej Novej Vsi neopakovateľné zákutia priamo
v dosahu ľudských obydlí. Zároveň si študenti medzi sebou upevnia aj medziľudské vzťahy,
ako to už býva zvykom na type takýchto mimoškolských akcií.
Prečo by mal projekt postúpiť:
Nápadité je, ako sa dá jedna exkurzia do prírody zakomponovať do všetkých zameraní
študujúcich odborov. Silnou stránkou je prepojenie témy na celú školskú komunitu
a výstupné materiály, ktoré sa pri projekte vytvoria. Najdôležitejšou súčasťou tohto projektu
je inšpirácia prírodným prostredím a informovanie o tom, ako ho človek svojou činnosťou
ovplyvňuje.
Download

pozrieť tu.