Hlava 2. Etapa druhá:
Zachvátenie Midgard-zeme Temnými silami
2.1. Následky planetárnej katastrofy pred 13 017 rokmi
Vojna rozpútaná vodcami Antlanie (Atlantídy) doviedla k planetárnej katastrofe,
ktorá
zhodila
CELÚ
CIVILIZÁCIU
MIDGARD-ZEME
NA
PRVOTNOPOSPOLNÚ /PRIMITÍVNU/ ÚROVEŇ! Presnejšie, tých, ktorí
prežili túto katastrofu! Krásne a majestátne mestá na pobrežiach morí a oceánov
boli okamžite zlikvidované gigantickými vlnami-tsunami, ktoré niekoľkokrát
oboplávali Midgard-zem. Túto katastrofu prežili obyvatelia vysokohorských a
horských rovín a tiež tí, ktorí žili hlboko vo vnútrozemí kontinentov, kam vlny
morí-oceánov jednoducho nemohli dosiahnuť, pretože ich sila rýchlo slabla,
postupne prenikajúc do hĺbky súše. Mnohí stihli odletieť na vajtmanoch a
vajtmaroch, prejsť cez bránu medzisvetia, ale takto zachránených ľudí už nebolo
až tak veľa. K bránam medzisvetia, bolo potrebné ešte dôjsť v pravý čas – to
nebolo možné. Vlna tsunami sa nesie ohromnou rýchlosťou a utiecť od nej je
takmer NEMOŽNÉ!
Prežijúci túto planetárnu katastrofu narazili nielen na následky vyvolané
gigantickými vlnami tsunami. Vlny tsunami boli len záverečným akordom vojny
za svetovládu, vyvolanú vodcami Antlanie (Atlantídy). Tieto vlny tsunami boli
iba dôsledkom otočenia osi Midgard-zeme o 23,5 stupňov vyvolane pádom
úlomkov mesiaca Fatty na jej povrch. Predtým bola dlhotrvajúca vojna medzi
impériom Antov a Veľkej Ázie. Vo vojne vodcovia Antov používali atómovú a
termonukleárnu zbraň, a nielen to…
Planetárna katastrofa vyvolala aj prudké ochladenie, mimoriadnu dobu
ľadovú zatiaľ poslednú! Takže prežijúcim túto katastrofu nebolo celkom sladko!
Stopy tejto vojny-katastrofy možno objaviť, lenže je pre to nutné sa zahĺbiť do
zeme. Našťastie v miestach zlomov je možné uvidieť stopy vojny vo forme
spečených vrstiev horniny. A tieto spečené vrstvy horniny sú uložené v jednej a
tej istej hĺbke, čo hovorí o tom, že vznikli súčasne a očividne nie v dôsledku
prírodných procesov (Obr. 35 a Obr. 36 ). Najzreteľnejšie spečenú vrstvu
horniny vidno medzi usadenými horninami (Obr. 37). Táto fotografia je
obzvlášť názorná, pretože je jasne vidno hranicu spečenej horniny atómovou
alebo termojadrovou explóziou. Vidno, jadrová bomba zničila nejaký objekt v
mori alebo dopadla tam náhodou, pretože pod roztavenou vrstvou idú vrstvy
usadenej horniny rovnako ako nad roztavenými vrstvami horniny, čo svedči o
tom, že dané miesto do a po výbuchu bolo morským alebo oceánskym dnom!
V Slovansko-Árijskych védach sa rovno hovorí o tom, že počas tejto
vojny panovníci Antlanie (Atlantídy) používali atómovú a termonukleárnu
zbraň. Lebo v nasledujúcich riadkoch je obsiahnutý opis následkov
rádioaktívneho žiarenia, ktoré je dobre známe prakticky každému človeku po
tom, čo sa stalo v Hirošime a Nagasaki v roku 1945; po testovaní atómovej a
termojadrovej zbrane po celom svete; po Černobyli v roku 1986 atď.:
4. (84). Ľudia sa začnú SKRÝVAŤ PRED DAŽĎAMI
ОТRAVENÝMI, SМRŤ NЕSÚCIMI, V JASKYNIACH,
a kŕmiť sa začnú mäsom zvierat,
lebo PLODY STROMOV JEDMI sa naplnili
a mnohí ľudia UМRÚ, ОKÚSIAC ICH AKO JEDLO…
ОТRÁVENÉ PОТОКY VÔD prinesú veľa
SМRTI Deťom Rasy Veľkej
a potomkom Rodu Nebeského,
a strádania ľuďom РRINESIE SMÄD… 1
Týmto riadkom zo Slovansko-Árijskych véd je to plne potvrdené a k
potvrdeniu slúžia fotografie spečených vrstiev horniny, ktoré sú nanajvýš
vážnymi dôkazmi použitia atómovej a termonukleárnej zbrane v minulosti na
Midgard-zemi. Takže tých, čo prežili túto svetovú vojnu, čakali skutočne ťažké
skúšky a podmienky existencie. Lebo otrávená potrava a voda v mnohých
oblastiach, ktoré neboli zotreté z tváre zeme gigantickými vlnami tsunami,
prevrátila život preživších v hotové peklo na zemi, skutočne v priamom zmysle
slova:
5. (85). A poslúchnuc CUDZOZEMCOV,
TAJNE PRIŠLÝCH na Мidgard-Zem,
ľudia začnú brať jeden druhému ŽIVOT,
РRE HLT ČERSTVEJ VОDY,
РRE КÚSOK ČISTÉHO JEDLA…
A začnú zabúdať Starovekú Múdrosť
a Zákony Boha-Stvoriteľa Jediného…
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
Veľká Nejednotnosť príde do zeme Midgard
A len Žreci-Ochráncovia
Svätej zeme Rasy Veľkej
budú chrániť čistotu Starovekého Poznania,
nehľadiac na biedu a smrť… 2
1
2
«Славяно-Арийские Веды», Книга Мудрости Перуна, Круг Первый, Саньтия 6, 45 с.
Там же.
A opäť v týchto riadkoch zo Slovansko-Árijských véd maximálne jasne sa
vraví o primitívnych podmienkach, v ktorých sa ocitli prežijúci planetárnu
katastrofu. A ešte o tom, že PRÁVE TAJNE PRIŠLÍ NA MIDGARD-ZEM
CUDZINCI /doslovne CUDZOZEMCI/ budú „radiť“ ľuďom prežijúcim,
nachádzajúcim sa v zúfalstve, ZABÍJAŤ JEDEN DRUHÉHO KVÔLI HLTU
ČISTEJ VODY a KÚSKU ČISTÉHO JEDLA! Kvôli … hltu ČISTEJ vody a
kúsku ČISTÉHO jedla… v týchto slovách nanovo je priamy údaj o následkoch
rádioaktívneho znečistenia po použití atómovej a termonukleárnej zbrane.
A ľudia začnú zabíjať sebe podobných, aby sami prežili! Podľa rady
CUDZINCOV ľudia začnú rýchlo strácať svoju ľudskú tvár /ľudskosť/. Tieto
„rady cudzincov“ sa stali tým pokušením, ktoré v kritickej situácii prebudilo u
ľudí prežijúcich planetárnu katastrofu zvieracie inštinkty!!! Vzniká otázka:
prečo cudzinci vyprovokovali ľudí, ktorí prežili, k jednaniu nezlučiteľnomu s
človekom rozumným? Prečo nepomáhali týmto ľuďom OČISTIŤ VODU A
POTRAVINY a nasýtiť všetkých núdznych ČISTÝM JEDLOM a napojiť ich
ČISTOU VODOU? Veď tajne príchodzí CUDZINCI ovládali takéto
technológie, keďže dokázali prísť s iných planét-zemí, ale neurobili to! A
neurobili z jednej jednoduchej príčiny: potrebovali, aby ľudia stratili svoju
ľudskú dôstojnosť a čo možno najskôr sa premenili v divochov, ktorý sa riadia
inštinktmi! A vlastnými „radami“ oni „pomohli“ prežijúcim rýchlejšie
dosiahnuť daný stav! V tom je podstata Temných síl – sociálnych parazitov! A
ešte jeden moment… Keď ľudia ZABÍJALI JEDEN DRUHÉHO KVÔLI
HLTU ČISTEJ VODY A KÚSKU ČISTEJ STRAVY, prebiehalo blokovanie
genetiky s vysokým evolučným číslom a táto genetika sa už zablokovaná
odovzdávala budúcim pokoleniam!
Hlavne vďaka „radám“ CUDZINCOV časť prežijúcich planetárnu
katastrofu pomerne rýchlo spadla na prvotnopospolnú úroveň. No nie všade na
Midgard-zemi sa osmelili objaviť CUDZINCI a dávať svoje „cenné rady“!
Mimochodom, slovo CUDZINEC neznamenalo to, čo dnes! Dnes dokonca
nazývajú tak aj obyvateľov susednej krajiny, avšak pôvodne toto slovo
označovalo
OBYVATEĽOV
INEJ
PLANÉTY-ZEME.
Slovo
CUDZOZEMCI /CUDZINCI/ vzniklo v dôsledku spojenia dvoch slov –
CZUDIA ZEM! Pripomeniem, že naši predkovia nazývali ZEMIAMI všetky
planéty vo vesmíre, ako osídlené, tak aj neosídlené. Práve preto v SlovanskoÁrijskych védach naša planéta sa volá Midgard-zem, alebo ju volali jednoducho
Midgard bez slova zem. A v týchto dobách všetkým bez výnimky bolo jasné (a
nielen obyvateľom našej planéty), že ide o tretiu v poradí planétu sústavy Jarilaslnko! So zreteľom na to, správny názov našej planéty nie je ZEM, ale
MIDGARD! A práve pod týmto menom je naša planéta známa iným
civilizáciám nášho „lupienka“ vo vesmíre! Takže v tejto klasifikácii slovo
CUDZOZEMCI nadobúda úplne iný zmysel. A tá skutočnosť, že oni prišli
tajne, i to, aké rady dávali obyvateľom Midgard-zeme prežijúcim planetárnu
katastrofu, namiesto toho, aby im poskytli SKUTOČNE NEVYHNUTNÚ
POMOC, hovorí o mnohom, ak nie o všetkom! Veď úroveň ich technického
rozvoja im dovoľovala poskytnúť pomoc, ale oni to neurobili a namiesto toho
snažili sa svojimi „radami“ čo možno najskôr obrátiť prežijúcich v primitívnych
divochov!
Rozsah planetárnej katastrofy bol v skutočnosti neuveriteľný. Ako sa
spomínalo skôr, spadnuté úlomky mesiaca Fatty vyvolali posun osi uhla
Midgard-zeme o 23,5 stupňov. Mimo vzniku super veľkých vĺn tsunami zmena
uhlu naklonenia Midgard-zeme doviedla k prudkej zmene klímy. A táto zmena
bola natoľko rýchla, že celý kontinent na južnej pologuli zmrzol za niekoľko
dní, alebo dokonca hodín. Dôvodom toho bolo to, že po prudkej zmene sklonu
osi uhla Midgard-zeme vznikli radikálne rozdiely teplôt na nových póloch. Toto
viedlo k vzniku neuveriteľne veľkých uragánov na póloch a k prudkému poklesu
teploty v „očiach“ /oko je vnútorná časť uragánu podľa wikipédie p. p./
uragánov. „Oči“ polárnych uragánov sa rozprestierali presne na póloch, a v
dôsledku prudkého poklesu atmosférického tlaku došlo k zamrznutiu nových
pólov. Kontinent, ktorý sa teraz nazýva Antarktída, bol do planetárnej katastrofy
pokrytý tropickými lesmi, uprostred ktorých boli veľkolepé stavby. Všetka tá
nádhera zľadovatela neuveriteľne rýchlo, premeniac v ľadovú ríšu aj tropické
lesy so všetkou háveďou a prekrásne stavby v paláce „snehovej kráľovnej“
(Obr. 38 ). Architektúra týchto stavieb i dnes ohromuje svojou majestátnosťou a
dokonalosťou tvarou foriem (Obr. 39 ). Stavby zamrznuté v ľade prekvapujú
svojimi rozmermi a výškou stropov! Zaujímavé je aj to, že stĺpy v stavbách sú
pokryté runovými písmenami a runami … slovansko-árijskými runami (Obr. 40
)! A toto ešte nie je všetko…
Ako sa spomínalo vyššie, v dôsledku planetárnej katastrofy mnohé častí
súše sa ponorili na dno morí a oceánov a z morských puklín sa zdvihli nové
zeme. A opäť toto vzniklo veľmi rýchlo. V dôsledku toho na morskom a
oceánskom dne sa ukázali ruiny miest (Obr. 41 ). Tieto mestá sa nachádzali na
pobreží, preto po nich najprv prebehli supertsunami a potom sa ocitli na
morskom dne. Po veľkolepých palácoch zostali len základy, obydlia chudákov,
vytesane v celistvom kameni, utrpeli oveľa menej (Obr. 42 ). O nič menej, aj
biedne štvrte sú pôsobivé! Z pohľadu štýlu tieto stavby veľmi pripomínajú
najstaršie stavby civilizácie Inkov, Aztékov a Mayov, čo hovorí o príbuznosti
týchto architektúr. A všimnúc si riadky zo Slovansko-Árijských véd, bude jasný
dôvod tejto zhody:
6. (70). ……………………………………………………
А HOLOBRADÝCH ĽUDÍ
S KOŽOU FARBY PLAMEŇA SVATÉHO Ohňa,
PRENESIE SILA VEĽKÁ do bezhraničných krajín
na západe Jarila-Slnka ležiacich…3
3
Славяно-Арийские Веды, Книга Мудрости Перуна, Круг Первый, Саньтия 5, 39 с.
Tieto riadky priamo poukazujú na to, že ľudí ČERVENEJ RASY —
HOLOBRADÝCH ĽUDÍ S KOŽOU FARBY PLAMEŇA SVATÉHO
ОHŇA, PRENESIE SILA VEĽKÁ do bezhraničných krajín ležiacich na
západe Jarila-slnka. А na západ od impéria Antov sa nachádzala Severná
a Južná Amerika! Celé dva kontinenty! Zaujímavé je, že vo všeobecne
uznávanej verzii kontinenty Severnej a Južnej Ameriky osídlili málopočetní
presťahovalci z Ázie, ktorí je začali osídľovať pred 12 – 15 tisíc rokmi! A podľa
Slovansko-Árijských véd Veľká sila – vajtmary a vajtmany – preniesla ľudí
červenej rasy zo zanikajúcej Antlanie (Atlantídy) do zeme Severnej a Južnej
Ameriky pred 13 017 rokmi (od roku 2008)! Takéto „zhody“ náhod NE
BÝVAJU!
No to nie ešte všetko! Podľa оficialnej verzie plemená ČERVENEJ RASY
SA PRESÍDLILI DO АМЕRIKY Z ÁZIE! Najzaujímavejšie však na tom je,
že
ŽIADNYCH
STOP
POBYTU
ČERVENEJ
RASY
NA
ЕVROÁZIJSKOM КОNTINENTE NIЕТ! No „prečo je to tak“ nikoho
nezaujíma! Podľa оficiálnej verzie sa ČERVENÁ RАSА objavila odnikiaľ!
Slovansko-Árijské védy zreteľne a presne ukazujú miesto, odkiaľ Sila nebeská
preniesla holobradých ľudí s kožou farby plameňa Svätého ohňa!
Okrem ruín miest na dne Atlantického oceánu boli nájdené aj pyramídy
(Obr. 43)! Pričom pyramídy sa zachovali po katastrofe celkom obstojne (Obr.
44). Príčiny dobrého zachovania pyramíd sú v tom, že boli zhotovené z kameňa
a mali ihlanové formy! Ako je vidno na fotografiách, kamenné bloky pyramíd
boli prispôsobené jeden k druhému skvelo, čo vo svojej pevnosti boli blízko k
monolitu! A to ešte vždy nie je všetko!!! Na dne Atlantického oceánu boli
objavené celé komplexy pyramíd a toto je prekrásne vidno na satelitných
fotografiách vysokého rozlíšenia (Obr. 45).
No aj toto ešte nie je všetko! Rozmiestnenie pyramíd, ich rozmery, plne
zodpovedajú rozloženiu hviezd a ich hviezdnym veľkostiam čertoga
Makoši /Чертога Макоши – dá sa to preložiť ako súhvezdie alebo obydlie
bohyne MAKOŠ podľa Staroslovienov p.p. / súhvezdia Veľkej medvedice (Obr.
24). To nie je domnienka, ale vierohodný fakt! Stačí iba pozrieť na nasledujúcu
fotografiu, na ktorej sú simultánne zobrazené hviezdy čertoga a pyramídy, kvôli
ubezpečeniu (Obr. 46). Тí, ktorí budovali pyramídy, ktoré sa ocitli na dne
Atlantického oceánu, mali vedomosti o čertoge Makoši, о veľkosti hviezd ich
tvoriacich. А toto nie je možné urobiť bez astronomických pozorovaní,
minimálne. To je po prvé!
А po druhé, zoskupenie hviezd na obzore Midgard-zeme v tie alebo iné
súhvezdia-čertogy nevzniklo podľa želania a fantázie pozorovateľa hviezdneho
neba. Tento fakt, že komplex pyramíd na dne Atlantického oceánu presne
reprodukuje rozloženie hviezd v čertoge Makoši (súhvezdie Veľkej medvedice)
hovorí o mnohom.
Po prvé, tieto pyramídy boli zhotovené ľuďmi bielej rasy. To neznamená,
že ľudia bielej rasy sami vláčili kamene atď., ale znamená, že ľudia bielej rasy
boli architektmi a objednávateľmi výstavby daného komplexu pyramíd! А
robotníkmi budujúcimi tieto pyramídy boli ľudia červenej rasy. To slúži ako
NЕZVRATNÝ FАКТ ТОHO, ŽE ТIETO РYRAMÍDY VYBUDOVALI
АNTI! А Anti sa presťahovali na veľký ostrov v Atlantickom oceáne pred cca
20 – 25 tisícmi rokov. Аntami sa začala nazývať časť rodov a kmeňov, odišlých
za Uralské hory / Рипейские (Уральские) горы/ spolu s vodcom Antom, ktorý
sa postavil do čela tohto presídlenia ľudí, vzniknúceho ako dôsledok značného
ochladenia na územiach Veľkej Ázie. V tomto období, potom aj neskôr, ľudia,
odíduci s tým alebo iným vodcom, sa nazývali podľa jeho mena.
Preto všetci, ktorí odišli s ním za hranice Veľkej Ázie, sami seba volali
„My ľudia АNTA“ а ostatný začali nazývať odišlých АNTAMI!
4. (68). A DОJDÚ ОNI dо Velikých Vôd
Oceána-mora západného,
a PRENESIE ich SILA NЕBЕSNÁ,
Nа zem Holobradých ľudí,
s kožou farby plameňa Svätého Ohňa.
Veľký Vodca postaví na zemi tej,
Chrám Trojzubca Boha Morí.
A bude Nij — Boh Morí
posielať im nespočetné dary svoje,
A bude ochraňovať zeme ich od Živlov Zla... 4
Práve potomkovia Antov, ktorí boli prenesení na vajtmaroch a vajtmanoch
cez Atlantický oceán, zostavili komplex pyramíd, ktorý sa potom ocitol na
oceánskom dne! Takže existencia komplexu pyramíd na dne Atlantického
oceánu pri brehoch Severnej Ameriky PLNE POTVRDZUJE INFORMÁCIU
ZO SLOVANSKO-ÁRIJSKYCH VÉD! Že je to práve tak, vyplýva ešte aj
z toho, že u potomkov holobradých ľudí s kožou farby plameňa Svätého ohňa –
potomkov ľudí červenej rasy zachránených zo zanikajúcej Antlanie (Atlantidy),
– indiánov Mayov, Inkov a Aztékov – sú hviezdy na obzore zoskupené do
súhvezdia presne tak, ako aj u ľudí bielej rasy:
„…Nа druhej oblohe podľa názoru aztéckych mudrcov rozmiestňovali sa
hviezdy – 400 v severnej časti a 400 v južnej polovici, pričom boli rozdelené
ako u všetkých starých národov na súhvezdia. Napríklad, Veľká medvedica sa
volala Teskatlipoka / Тескатлипока/ (tiger), Malá medvedica –
Sitlaľonekuili / Ситлальонекуили/ (od slova „onekuili“, označujúceho
rôznorodosť chleba Aztékov podľa formy pripomínajúcej tvar hviezd
súhvezdia). A len čistou náhodou súčasné SÚHVEZDIE ŠКОRPION sa
4
Славяно-Арийские Веды, Книга Мудрости Перуна, Круг Первый, Саньтия 5, 38 с.
volalo u Aztékov tak isto – Kolotľ (Škorpion). Hviezdne zoskupenie Plejády
priťahovalo zvláštnu pozornosť Aztékov, pretože sa považovalo, že toto
súhvezdie (Tiankistli – Тианкистли) ochraňuje všetko živé vo svetе...»5
V tomto úryvku je skrytá veľmi dôležitá informácia, ktorú autori knihy
„Hviezdorozprávači minulosti /Звездочёты древности/“ si jednoducho
nevšimli, sledujúc všeobecné šablóny. …A len čistou náhodou súčasné
SÚHVEZDIE ŠKORPION sa volalo u Aztékov tak isto – Kolotľ (Škorpion)…
– čítaš tieto riadky a divíš sa tomu, do akej miery ľudia začali myslieť
šablónovite! Ako mohla taká „náhoda“ vzniknúť, aby ľudia žijúci na rôznych
kontinentoch a nemajúci podľa oficiálnej histórie medzi sebou akýchkoľvek
kontaktov, a dokonca neznajúci nič o vzájomnej existencii, nazvali jedným
menom jedno a to isté súhvezdie – súhvezdie Škorpióna?!
Ako som spomínal už skôr, hviezdy na obzore sa zoskupujú do súhvezdia z tých
alebo iných príčin. Tak napríklad čertog Makoši (súhvezdie Veľkej medvedice)
vytvárajú hviezdy, ktoré ovládla jedna z civilizácií bielej rasy, zástupcovia
ktorej sa zúčastnili osídľovania Midgard-zeme národmi bielej rasy. Preto naši
predkovia nazývali aj iné hviezdne systémy – čertogy. Našími predkami bol
Svaroží kruh (obzor) rozdelený na 16 čertogov a každý čertog chránil jeden
z vyšších bohov. То, že naši predkovia nazývali bohmi ľudí povýšených na
úroveň tvorenia, ukazovalo sa neraz opakovane. Preto nie je potreba opakovať
sa, ale to, že naši predkovia pokladali vyšších bohov za ochrancov toho alebo
iného čertoga, hovorí o mnohom, keď, tak znovu, preniknúť do významu slov a
pochopiť ich podstatu.
Po prvé, je nevyhnuté najprv pochopiť to, aký zmysel naši predkovia
vkladali do slova „vyšnij“. Vyšnij je podľa významu identické so súčasným
slovom „vyšší“, „vrchný“. Inými slovami – STOJACI NAD INÝMI
HIERARCHMI! No nad inými bohmi-hierarchami môže byť len jeden VYŠŠÍ
BOH-HIERARCHA. A hierarchu stojaceho najvyššie nazývali –
NAJVYŠŠIM /VSEVYŠNIM/! Najvyšší /vsevyšnij/– je hierarcha stojaci
najvyššie! Ale môže vzniknúť otázka: Prečo „ohradiť“ takú „záhradu“ názvami
„hierarcha“? Javí sa, že takéto označenie nemá zmysel, no to je len na prvý
pohľad. A hľa, prečo…
Každá hviezdna sústava-čertog predstavovala navzájom spojené
civilizácie a civilizácie… nachádzajúce sa na rôznych obývaných planétach tejto
hviezdnej sústavy. Množstvo planetárnych civilizácií vstupujúcich v tú alebo
onú sústavu, bolo rozdielne. V spojenie civilizácií mohli vchádzať aj planetárne
civilizácie rôzne rozvinuté a nezávisle jeden od druhého, a planéty-kolónie
jednej a tej istej materinskej civilizácie, ktoré boli osídlené jednou materinskou
planétou-metropolou. Spojenie niekoľkých planetárnych civilizácií v jednu
5
Н. Николов, В. Харалампиев, «Звездочёты древности», Глава «Древняя астрономия
Нового Света», Издательство «Мир», Москва, 1991, ISBN: 5-03-001055-6
sústavu vzniklo kvôli spoločným záujmom alebo na základe jednotnej kultúry,
jednotného vnímania sveta. Alebo na základe aj toho, aj iného, spolu vzaté!
A v čele takého spojenia planetárnych civilizácií stála alebo Rada, alebo jeden
hierarcha, ktorého vyberali na Rade tej alebo inej hviezdnej sústavy. A preto u
každej hviezdnej sústavy-čertoga bol jeho VYŠŠÍ HIERARCHA, VYŠŠÍ BOH
! Vyšší boh-hierarcha, ktorý niesol OSOBNÚ ZODPOVEDNOSŤ za dané
spojenie civilizácií! Práve preto naši predkovia aj nazývali VYŠŠÍCH
BOHOV-HIERARCHOV OCHRANCAMI tej alebo inej hviezdnej sústavyčertoga! Vzhľadom na túto predstavu boha-ochrancu tej alebo inej hviezdnej
sústavy-čertoga nadobúda úplne iný význam! Vyšnij boh-ochranca hviezdnej
sústavy – je vyšší hierarcha tejto hviezdnej sústavy, spoločenstva civilizácií! Z
tohto UHLA pohľadu chápania informácia zo Slovansko-Árijskich véd
nadobúda úplne iný význam, aký sa predkladá teraz takzvanými inglinistami a
inými védistami!
Správy o tom, kto z vyšších bohov je ochrancom toho alebo iného čertoga
(súhvezdia), poukazujú na nich ako na hlavy hierachov spojených civilizácií
týchto hviezdnych sústav. Podľa Slovansko-Árijských véd ochráncami čertogov
sú nasledujúci hierarchovia:
čertog DEVY – DŽIVA,
čertog PRASAŤA – RAMCHAT,
čertog ŠŤUKY – ROŽANA,
čertog LABUTE – МАКОŠ,
čertog HADA – SEMARGL,
čertog HAVRANA – VARUNA,
čertog МЕDVEĎA – SVAROG,
čertog BOCIANA – ROD,
čertog VLKA – VЕLES,
čertog LÍŠKY – МORENA,
čertog ТURA – КRIŠEŇ,
čertog LОSA – LADA,
čertog FINISTA – VYŠEŇ,
čertog КОŇA – КUPALA,
čertog ОRLA – PERUN,
čertog RАSY – ТАRCH. 6
Takto sa v Slovansko-Árijských védach podáva informácia o hlavnom
hierarchovi každého čertogu-hviezdného systému. A to znamená, že HVIEZDY
SA DO ČERTOGOV-SÚHVEZDÍ SPÁJALI NIE ĽUBOVOĽNE, ALE
PODĽA PRINCÍPU ZJEDNOTENIA CIVILIZACIÍ! Aj civilizácií bielej
rasy, ktoré sa zúčastnili vytvorenia kolónie na Midgard-zemi. A práve z tohto
dôvodu tie alebo iné hviezdy sú zoskupené v jedno súhvezdie-čertog! Po
planetárnej katastrofe pred 13 017 rokmi (od roku 2008 ) slovansko-árijske
názvy boli nahradené alebo pozmenené, z časti preto, že mnohé sa zmenilo na
6
Славяно-Арийские Веды, Инглиизм, Книга Третья, Часть Первая, Сварожий Круг, 106 с.
Midgard-zemi, čiastočne preto, že sociálni paraziti chceli vymazať z pamäte
ľudí bielej rasy vedomosti o veľkej minulosti civilizácií Midgard-zeme.
Namiesto slova čertog – sa začalo používať slovo súhvezdie, no pri tom všetkom
rozmiestnenie hviezd do súhvezdí je skoro také isté, ako ich rozmiestnenie do
čertogov!
Čertog Makoša sa plne zhoduje s čertogom Medveďa – súhvezdím Veľkej
medvedice! Práve z tohto dôvodu komplex pyramíd na dne Atlantického oceánu
je postavený tak, že každá pyramída, jej veľkosť, jej rozostavenie so zreteľom
na iné pyramídy PLNE ZODPOVEDÁ HODNOTÁM A ROZMIESTNENIU
HVIEZD ČERTOGA MAKOŠI – SÚHVEZDIA VEĽKEJ MEDVEDICE!
A ešte jeden nevyvrátiteľný dôkaz, pričom krajne dôležitý aj v priamom, aj v
prenesenom zmysle slova, o hodnovernosti Slovansko-Árijskych véd! Za
uplynulé tisícročia sa zmenili len názvy čertogov-súhvezdí (aj to, zďaleka nie
všetky), ale nie samotné hviezdne systémy, ktoré vyčlenili na obzore naši dávni
predkovia!
Zrejme aj v tomto prípade sociálni paraziti použili „princíp kukučky“, o
ktorom som už písal skôr. Boli odstránené z bežného používania starobylé
slovansko-árijske názvy, namiesto nich do národného povedomia vniesli iné,
tiež rezonujúce s genetickou pamäťou ľudí. A v dôsledku toho namiesto čertoga
Makoši sa objavil čertog Medveďa, namiesto čertoga Rasy – čertog Leoparda a
potom súhvezdia Malého a Veľkého leva, namiesto čertoga Finista – súhvezdie
Fénixa, namiesto čertoga Busla – súhvezdie Aista! Inými slovami, z názvu
čertogov-súhvezdí odstránili iba tie názvy, ktoré bezprostredne poukazovali na
slovansko-árijske korene! Názvy čertogov spojené s menami zvierat prakticky
zostali nezmenené. Nedotkli sa tiež aj starého pomenovania čertoga Devy, toto
súhvezdie sa aj teraz nazýva súhvezdím Devy. Odobrali iba tie názvy čertogovsúhvezdí, ktoré rovno ukazovali na minulosť civilizácie bielej rasy! A to nie je
náhoda, že!
Zaujímavé je aj to, že naši dávni predkovia vybrali zo všetkých čertogovsúhvezdí na obzore LEN ŠESTNÁSŤ ČERTOGOV A LEN U TÝCHTO
ŠESTNÁSŤ ČERTOGOV BOLI VYŠNI BOHOVIA-OCHRANCOVIA!
Dôvodom bolo, že práve z týchto 16 čertogov-súhvezdí zišlo osídlenie Мidgradzeme ľuďmi bielej rasy! Ako dôkaz tomu slúži fakt, že ČERTOGYSÚHVEZDIA, s ktorých prišli neskôr na Мidgard-zem ľudia ŽLTEJ,
ČERVENEJ AJ ČIERNEJ RASY, naši predkovia poznali tiež, no ani jeden
z týchto čertogov-súhvezdí NЕ VOŠIEL v Svaroží kruh! А to slúži ako ďalší
dôkaz tomu, že žltá, červená aj čierna rasa sa objavili na Мidgard-zemi
NESKÔR! Žltá rasa prišla na Midgard-zem z čertoga Veľkého draka, červená
rasa – z čertoga Ohnivého hada a čierna rasa – z čertogov Mračnej pustiny.
Zaujímavé, že sa v Slovansko-Árijskych védach hovorí o tom, že čierna rasa se
na Midgard-zem dostala z МNOHÝCH ČERTOGOV MRAČNEJ PUSTINY.
А to znamená, že čierna rasa sa dostala na Midgard-zem z INEJ GALAXIE,
s niekoľkými výnimkami (napríklad – dogoni)! Názov tejto galaxie je
neľubozvučný – Мračná pustina! Zaujímavé je aj to, čo a prečo naši predkovia
pomenovali tými alebo inými slovami. Napríklad slovom SVET /MИP/ naši
predkovia pomenovali aj ČERTOGY (súhvezdia) aj GALAXIE! No dnes
prakticky každý obyvateľ Мidgard-zeme vie, akékoľvek, hoci najväčšie
súhvezdie (čertog) je len malinká časť GALAXIE! Таk prečo naši predkovia,
ktorí sami prišli z iných súhvezdí-čertogov a potom ešte dlho sa slobodne
premiestňovali súhvezdiami-čertogami a galaxiami na vajtmaroch a vajtmanoch,
čertogy a galaxie volali jedným a tým istým slovom SVET/MИР/? Skutočne
nechápali rozdiel medzi čertogom-súhvezdím a galaxiou? Samozrejme, že
chápali, a chápali omnoho lepšie, ako chápu súčasní astronómovia a astrofyzici!
Celá podstata je v tom, že slovom SVET /MИР/ naši predkovia volali NIЕ
SPOLOČENSTVO HVIEZD, NЕ ZÁVISLÉ ОD MNOŽSTVA, аle
SPOLOČNÚ SOCIÁLNU SÚSTAVU, NE ZÁVISLÚ ОD JEHO
ROZMERU! Spoločná SOCIÁLNA SÚSTAVA bola založená na jednotnej
hierarchii, jednotnom svetonázore, spoločných záujmoch atď. Preto ak
civilizácia žila len na jednej planéte, alebo si získala planéty-zeme jednej
hviezdnej sústavy alebo si tiež získala planéty-zeme celej galaxie – naši
predkovia volali takéto sociálne sústavy jedným a tým istým slovom SVET
/MИР/! Таkže žiadnych nehorázností v predstavách našich predkov niet, а
„jednoducho“ slová predtým znamenali veľmi často nie celkom to, čo
znamenajú dnes.
Práve preto Svarožij kruh naši predkovia rozdelili na čertogi-súhvezdia
práve tak, a nie inak. Hviezdy do čertoga-súhvezdia vchádzali podľa princípu
ich osvojenia jednej sociálnej sústavy – hierarchom! Najčastejšie každá
civilizácia sa rozmiestnila so svojej materinskej planéty-zeme na najbližšie
hviezdy majúce planéty-zeme vhodné pre život, alebo sami vybudovali
podmienky, robiace tie alebo iné planéty pre život vhodné. Práve z tohto
princípu naši predkovia spájali hviezdy do čertogov-súhvedí, nie preto, že sú
podobné na zvieratá, napríklad názvami ktoré oni nosia. Práve preto oproti
každému čertogu-súhvezdiu Svarožieho kruhu stojí meno vyšneho bohaochráncu! Naši predkovia zjednocovali do čertoga-súhvezdia hviezdy NIE
NÁHODOU a NIE PODĽA NIEČIEHO CHCENIA, аle podľa princípu
ZJEDNOTENIA CIVILIZÁCIÍ NA NICH BÝVAJÚCICH DO JEDNEJ
HIERARCHIE!
А teraz sa vrátime k pyramídam poblíž brehov Severnej Ameriky… Takto
je maximálne jasné, na akých princípoch Slovano-Árijci spájali hviezdy na
nočnom obzore Midgard-zeme. Preto rozostavenie pyramíd na dne Atlantického
oceánu, plne v súlade s rozostavením hviezd čertoga Makoši (súhvezdia Veľkej
medvedice), hovorí o tom, že stavitelia pyramíd boli ľuďmi bielej rasy. Hoci do
objavenia Severnej Ameriky Krištofom Kolombom podľa oficiálnej vedy sa
uvažovalo, že ľudí bielej rasy na amerických kontinentoch „nebolo“. Pravda,
jeho právo „prvenstva“ „popiera“ Erik Ryžij – viking, ktorý sa so svojou
družinou vylodil v oblasti Veľkých jazier ešte v 9. storočí.
Aby u ľudí rôznych rás a kultúr, ktorí veľmi dlho nevedeli o existencii
jeden druhého, pri pohľade na hviezdy vznikli asociácie natoľko zhodné, že oni
zlučili hviezdy na obzore rovnako – je proste NEMOŽNÉ! To hovorí len o
dedičnosti. A to, že súhvezdie Škorpióna aj u ľudí bielej rasy, aj u ľudí červenej
rasy má rovnaké pomenovanie, iba potvrdzuje to a nie je to „zhodou náhod“.
Obyvateľom strednej Ameriky je Škorpión známy rovnako dobre ako
obyvateľom Euroázie... Názvy iných súhvezdí u Aztékov sú miestne, je to
spojené s tým, že v strednej Amerike nie sú zvieratá a vtáci Euroazie, názvy
ktorých používali naši predkovia. Zámena názvov za dobre poznané je
samozrejmá a logická!
Nielen ukázané fakty hovoria o dedičnosti kultúry Slovano-Árijcov na
amerických kontinentoch. Napríklad u indiánov Mayov existoval veľmi presný
kalendár, no… v tomto kalendári bola jedna zvláštnosť:
…Pre svoje každodenné potreby Mayovia vytvorili druhý kalendár
(„Haab“), ktorý na rozdiel od „odseknutého“ náboženského bol
„normálnym“, t. z..rok v ňom bol blízko k tropickému. Pozostával z 365 dní
rozdelených nasledovným spôsobom: 18 mesiacov po 20 dní, čo činilo 360
DNÍ, PLUS PäŤ DODATOČNÝCH… 7
Bádatelia civilizácie Mayov predpokladajú, že táto civilizácia vznikla
približne pred 11 500 rokmi. No vzniká tu otázka, prečo oni tak čudne
rozdeľovali svoj kalendárny rok? Prečo hovoria o tom, že v roku je 360 DNÍ,
PLUS PÄŤ DODATOČNÝCH? Päť dodatočných… dodatočných, k čomu?
Dodatočných… k 360 DŇOM kalendára! To hovorí o tom, že predtým v ich
kalendárnom roku bolo 360 DNÍ!!! Pripomeniem, že v slovansko-árijskom
kalendári bolo tiež 360 dní, ktoré naši predkovia rozdeľovali na DEVÄŤ
MESIACOV PO ŠTYRIDSAŤ DNÍ КAŽDÝ. Týchto deväť mesiacov sa
volali – RAMCHAŤ /РАМХАТЪ/, АJLEŤ /AЙЛЕТЪ/, BEJLEŤ
/БЕЙЛЕТЪ/, GEJLEŤ /ГЕЙЛЕТЪ/, DAJLEŤ /ДАЙЛЕТЪ/, ELEŤ/
ЭЛЕТЪ/,
VEJLEŤ
/BEЙЛЕТЪ/,
CHEJLEŤ
/ХЕЙЛЕТЪ/,
TAJLEŤ /ТАЙЛЕТЪ/! Pripomeniem, že tvrdý znak Ъ na konci slov
označoval nevyhnutnosť vysloviť písmeno stojace pred tvrdým znakom viac
tvrdo a zvučne!
Po „Veľkej“ októbrovej revolúcii v roku 1917 v ruskom jazyku bola
prevedená „reforma“ ľuďmi, ktorí nemali žiaden vzťah k ruskému národu a jeho
kultúre, no „vymysleli“ zníženie počtu písmen v ruskej abecede, vniesli nové
pravidlá gramatiky, pravopisu a výslovnosti slov.
V dôsledku tejto „revolúcie“ ruského jazyka živý ruský jazyk sa zmenil na
jazyk mŕtvy, neprovokujúci u ruských ľudí rezonanciu na genetickej úrovni.
7
Н. Николов, В. Харалампиев, «Звездочёты древности», Глава «Древняя астрономия
Нового Света», Издательство «Мир», Москва, 1991, ISBN: 5-03-001055-6
Z ruského jazyka vyhodili niekoľko písmen prehlásiac ich „nepotrebnými“!
Vzniká len otázka: nepotrebné komu?! Dnes tieto písmená nie je možné napísať
ani na jednej klávesnici (iba ak, na muzeálnych, do revolučných písacích
strojoch)! Len jedno „nepotrebné“ písmeno je možné napísať, len využijúc
anglickú abecedu – písmeno „i”! Hoci v „ukrajinskej“ abecede toto písmeno
ponechali, z celkom jasných dôvodov. Okrem toho boli zavedené tvrdé pravidlá
gramatiky ruského jazyka, ktoré „správne“ určovali, v akej postupnosti musia
slová stáť za sebou atď. No toto je – téma iného rozhovoru!
Týmto spôsobom u Slovano-Árijcov, a predkov indiánov Mayov
predovšetkým, kalendárny rok mal 360 dní a potom v jeden deň… objavilo sa
dodatočných päť dní. Vzniká otázka: odkiaľ a prečo objavilo sa týchto päť
dodatočných dní!? A ak naši predkovia rozdelili týchto päť dodatočných dní
medzi už existujúcich deväť kalendárnych mesiacov, tak Mayovia to neurobili.
Oni ponechali všetko, tak ako bolo predtým … plus päť dodatočných dní!
Týchto PÄŤ DODATOČNÝCH DNÍ V ROKU SA ОBJAVILO PO PÁDE
ÚLOMKOV MESIACA FATTY 13017 ROKOV ТОМU NASPÄŤ (k roku
2008)! Aj v starom Egypte existovala legenda o vzniku dodatočných PÄŤ DNÍ
V ROKU:
«…Rhea (the sky-goddess) was the wife of Helios (Ra). She was, however,
beloved by Cronos, who's affection she returned. When Ra discovered his wife's
infidelity he was wrathful indeed, and pronounced a curse upon her, saying that
her child should not be born in any month or in any year. Now the curse of Ra
the mighty could not be turned aside, for (because) Ra was the chief of all the
gods. In her distress Nut called upon the god Thoth (the Greek Hermes), who
also loved her. Thoth knew that the curse of Ra must be fulfilled, yet by very
cunning stratagem he found a way out of the difficulty.
He went to Silene, the moon-goddess, whose light rivaled that of the sun
herself, and challenged her to a game of tables. The stakes on both sides were
light, but Silene staked some of her light, the seventieth part of each of her
illuminations, and lost. Thus it came about that her light wanes and dwindles at
certain periods, so that she is no longer the rival of the sun. From the light
which he had won from the moon-goddess Thoth made five days which he added
to the year (at that time consisting of three hundred and sixty days) in such wise
that they belonged neither to the preceding nor to the following year, nor to any
month. On these five days Nut was delivered of her five children. Osiris was
born on the first day, Horus on the second, Set on the third, Isis on the fourth
and Nephthys on the fifth. (another versions give a children of Nut as: Osiris,
Isis, Set, Nephthys and Anubis)». 8
8
«The Myths of Ancient Egypt» by Lewis Spence. George G. Harrap & CO.LTD. London
1915, Chapter IV, «The Cult of Osiris», page 64.
„Rhea (egyptská bohyňa neba) bola manželkou Heliosa (Ra). Do nej bol
zaľúbený boh Cronos, ktorého city opätovala. Keď sa Ra dozvedel o nevere
svojej ženy, rozhneval sa a vyslovil kliatbu, aby nemohla porodiť dieťa v
žiadnom mesiaci roka, v žiadnom roku. (Inými slovami – nikdy). Kliatbu Ra
nemohol nikto zrušiť, lebo Ra bol najvyšším a najväčším božstvom. V zarmútení
Rhea sa obrátila o pomoc ku bohovi Thothovi (grécky boh Hermes), ktorý ju tiež
ľúbil. Ten vedel, že prekliatie Ra sa musí naplniť, ale vymyslel lesť, pomocou
ktorej prekliatie bolo možné obísť. Vydal sa k Selene, bohyni Mesiaca, sveta,
ktorý konkuroval svetu samotného Slnka, a ponúkol jej zahrať si s ní. Stávkami v
hre z oboch strán bol svet, ale Selena vložila do hry sedem desiatin svojho sveta
od každého svojho vzniku a… prehrala. To priviedlo k tomu, že moc jej sveta sa
začala periodicky kolísať, postupne zmenšovať a zoslabnutá už nemohla súperiť
so Slnkom. Zo sveta vyhraného od bohyne Luny Thoth vytvoril päť dní, ktoré
pridal k roku (rok sa vtedy skladal z 360 dní) tak chytro, že týchto päť dní
nepatrilo ani k odchádzajúcemu, ani k prichádzajúcemu roku, ani k žiadnemu
mesiacu v roku. A v týchto piatich dňoch Rhea porodila päť detí. Osiris sa
narodil v prvom dni, Choris – v druhom, Set – v tretí deň, Izida sa narodila v
štvrtý deň a Nemfis – v piaty (v inej verzii deťmi Rhei boli: Osiris, Izida, Set,
Nemfis a Anubis)“ (významový preklad).
V tejto legende starého Egypta sa tiež hovorí o vzniku
DODATOČNÝCH PÄŤ DNÍ v roku a objavujú sa tieto dodatočné dni podľa
legendy na úkor Mesiaca! Pripomeniem, že... mesiac Fatta bol najbližší k
Midgard-zemi zo zvyšných dvoch mesiacov – Mesiaca a Fatty, s periodou obehu
13 dní! Blízka poloha so zreteľom na malý mesiac k Midgard-zemi bola
dôvodom toho, že rotácia Midgard-zeme okolo svojej vlastnej osi sa spomalila
vplyvom gravitácie tejto družice akurát dosť. Preto po dopade úlomkov mesiaca
Fatty na Midgard-zem pred 13 017 rokmi (od roku 2008) gravitačný vplyv
mesiaca Fatty na Midgard-zem zmizol, a… naša planéta sa začala otáčať okolo
svojej osi niekoľkokrát rýchlejšie pri zachovaní toho istého orbitu okolo Jarilaslnka! V dôsledku toho v kalendárnom roku sa pridalo päť dodatočných dní, čo
sa priamo odzrkadlilo v kalendári Mayov a v legende starého Egypta. Zaujímavé
je aj to, že Mayovia dodávali týchto PÄŤ DODATOČNÝCH DNÍ ku koncu
roka, dávajúc týmto viditeľne porozumieť, že predtým v roku bolo LEN 360
DNI! V tomto kalendári Mayov bolo OSEMNÁSŤ MESIACOV PO
DVADSAŤ DNÍ KAŽDÝ! Čo dáva 360 dní!
Takto kalendár Mayov nesie v sebe informáciu o planetárnej katastrofe, ku
ktorej došlo pred 13 017 rokmi (od roku 2008 ), a toto hovorí o tom, že indiáni
Mayovia i ďalšie kmene strednej Ameriky (a nielen oni) sú potomkami
holobradých ľudí s kožou farby plameňa Svätého ohňa, ktorých zachránili
bohovia bielej rasy z veľkého ostrova v Atlantickom oceáne, hynúceho v
dôsledku katastrofy. Na nové zeme na západe Jarila-slnka ich preniesla „sila
veľká“, ako o tom oznamujú Slovansko-Árijské védy. No aj toto ešte nie všetko
…
Svoj „Druhý kalendár“ 360 + 5, indiáni Mayovia nazvali „HAAB“
a používali ho pre svoje každodenné potreby. V tom období mali aj „Prvý
kalendár“, ktorý volali „ TZOLKIN“ a ktorý u starých Mayov bol
NÁBOŽENSKÝM КАLENDÁROM. Dochádzame k tomu, že starý Маyovia
mali DVA КАLENDÁRE – NÁBOŽENSKÝ КАLENDÁR „TZOLKIN“ AJ
KAŽDODENNÝ – „HAAB“! Vzniká otázka, načo potrebovali dva kalendáre?
Všetkým vždy stačil jeden, áno aj samotní starí Mayovia v každodennom
živote používali obvyklý pre všetkých kalendár, v ktorom rok mal 360 + 5 = 365
dní! Ešte väčšie prekvapenie vznikne, že je v NÁBOŽENSKOM
КАLENDÁRI STARÝCH МАYOV 260 DNÍ! Áno, áno, práve 260 dní, а NIE
365 dní, ani NIE 360! Zaujímavosťou stáva sa: žili podľa každodenného
kalendára „haab“ v ktorom bolo 365 dní, а posvätným pre nich bol kalendár
„tzolkin“, v ktorom bolo LEN 260 dní! V tomto náboženskom, pre starých
Mayov posvätnom kalendári, bolo ТRINÁSŤ МЕSIACOV PО DVADSAŤ
DNÍ alebo dvadsať týždňov po trinásť dní! A každý mesiac mal svoje
pomenovanie.
… Každý deň mesiaca mal svoje pomenovanie: Imix /Имиш/ (drevo
sveta), Ik /Ик/ (vietor, duch), Аkbal (tma, noc), Каn (samica leguána),
Chicchan (veľký had), Cimi (smrť), Маnik (?), Lamat (?), Мuluk (?), Оc
(znak mesiaca viď na obrázku, významovo – uši zvieraťa), Chuenн (majsterremeselník), Eb (slabý dažď?), Ben (zrejme – salaš), Ix (podľa jedného
rozhovoru – jaguár), Мen (azda, оstrov), Cib (vosk), Caban (zmetrasenie),
Eznab (koncovka kopie), Cauacк (búrka dážď) и Аhau (hospodín, vladár).
Podľa názoru Mayov sa v rôzne dni rodili ľudia s rôznymi vlastnosťami,
napríklad ľudia s nestálou povahou – v deň Ik (vietor, duch) а vrahovia – v
deň Cimi (smrť). Каždy deň 13-denného týždňa mal svoje poradové číslo…9
Nanajvýš čudné, že!? Všetka tá podivnosť ihneď zmizne pri spomienke na
to, že červená rasa prišla na Midgard-zem z čertoga (súhvezdia) Ohnivého hada!
A vtedy všetko zrazu sa dostane na svoje miesto… Predkovia starých Mayov sa
dostali na Midgard-zem z čertoga Ohnivého hada, z planéty-zeme, ktorá urobila
plný obrat okolo svojho telesa ZA 260 DNI! A preto, dostanúc sa na Midgardzem, presídlenci červenej rasy chránili spomienku na svoju rodnú planétu,
uchovávajúc na novom mieste kalendár, ktorý oni používali u seba „doma“ – v
čertoge Ohnivého hada! Z tohto dôvodu, kalendár „tzolkin“ bol pre starých
Mayov náboženským, posvätným, ale na Midgard-zemi žili podľa kalendára, v
ktorom zo začiatku bolo 360 dní v roku, avšak po planetárnej katastrofe pred 13
017 rokmi (od 2008 roku) – 365!
9
Н. Николов, В. Харалампиев, «Звездочёты древности», Глава «Древняя астрономия
Нового Света», Издательство «Мир», Москва, 1991, ISBN: 5-03-001055-6.
Náboženský, posvätný kalendár starých Mayov bol jednoducho venovaný
pamiatke toho sveta, z ktorého sa presídlili na Midgard-zem. No aj toto ešte nie
je všetko...
…Jednako len bolo by nesprávne kategoricky tvrdiť, že v prospech hypotézy o
Atlantíde, ako o pravlasti Mayov, niet žiadnych „argumentov“. Nám známy
mních Landa ešte písal, že niektorí indiánski starci hovorili o svojich
predkoch AKO O NÁRODE PRIDÚCOM Z VÝCHODU A SPASENOM
BOHMI, ktorí vytýčili im dvanásť ciest morom. A hľa, čo je napísané v jednej
z kníh série „Čilam-Balam“ : „NEČAKANE NASTALA GIGANTICKÁ
POTOPA, pršalo, TRINÁSŤ BOHOV ZBAVILI ICH ŽEZIEL, PODLOMILI
SA NEBESÁ A ZRÚTILI SA NA ZEM, ŠTYRIA BOHOVIA BOLI
ZNIČENÍ…10
Podľa starým legiend Mayov predtým žili východne od strednej Ameriky
a boli zachránení bohmi, ktorí ich zachránili od gigantickej záplavy, keď sa
nalomili nebesá a zrútili sa na zem… Východne od strednej Ameriky, podľa
Slovansko-Árijských véd a „Dialógov“ Platóna, sa nachádzala ríša Antov –
Antlaň, viac známa, ako Atlantida! V Slovansko-Árijských védach sa o tomto
hovorí nasledujúce:
_
6. (70).…………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
А HOLOBRADÝCH ĽUDÍ
S KOŽOU FARBY PLAMEŇA SVATÉHO Ohňa,
PRENESIE SILA VEĽKÁ do bezhraničných krajín
na západe Jarila-Slnka ležiacich… 11
Кruh sa uzavrel! Legendy starých Mayov PLNE, STOPERCENTNE
POTVRDZUJÚ SLOVANSKO-ÁRIJSKE VÉDY… HOLOBRADÝCH
ĽUDÍ S KOŽOU FARBY PLAMEŇA SVATÉHO OHŇA PRENESIE SILA
do BEZHRANIČNÝCH KRAJÍN, NА ZÁPADE JARILA-SLNKA
LEŽIACICH… Legendy starých Mayov hovoria o tom, že v čase zániku sveta
ich predkov podlomili sa nebesá a zrútili sa na Zem! Veď to nie je nič iné, ako
opis zmeny sklonu osi Midgard-zeme k svojej orbite v dôsledku pádu mesiaca
Fatty. Práve o tom hovoria Slovansko-Árijské védy, len inými slovami:
2. (82). ……………………………
……………………………………
10
Там же.
Славяно-Арийские Веды, Книга Мудрости Перуна, Круг Первый, Саньтия 5, 39 с.
11
lebo POUŽÍVAJÚ ĽUDIA
SILU ŽIVLOV Мidgard-zeme
a ZNIČIA Мalú Lunu /Malý Mesiac/
a Svet svoj prekrásny…
A OBRÁTI SA vtedy Svaroží Kruh
i zhrozia sa ľudské duše… 12
Len v Slovansko-Árijských védach sa rozpráva v mene boha Peruna, zatiaľ čo v
legendách starých Mayov rozpráva sa o dianí holobradých ľudí s kožou farby
plameňa Svätého ohňa – predkov starých Mayov, ktorých zachraňovali boh Nij i
ďalší vyšší hierarchovia Svetlých síl! Je to obzvlášť dôležité, pretože vzniká
celistvý obraz udalosti z úplne rôznych strán! Zachránení od smrtí v planetárnej
katastrofe odovzdali potomkom svoje vlastné dojmy o udalostiach, ktorých sami
boli účastníkmi!
Práve rukami ľudí s kožou farby plameňa Svätého ohňa budovali sa
pyramídy v impériu Antov. Po zániku impéria vo vodách Atlantického oceánu
sa pyramídy postavené rukami predkov indiánov Mayov tiež ocitli na dne tohto
oceána (Obr. 47 ). Na novom mieste už za niekoľko tisícročí, na poloostrove
Jukatan, ďaleké potomstvo ľudí s kožou farby plameňa Svätého ohňa,
zachránených pred smrťou – kmene Mayov, Inkov a Aztékov budovali svoje
podivuhodné mestá, v ktorých stavali pyramídy veľmi podobné tým, čo sa ocitli
na oceánskom dne! Pyramídy Mayov (Obr. 48 ), Aztékov a Inkov (Obr. 49 ) sa
bez akýchkoľvek pochýb budovali podľa vzoru a analógie pyramíd, ktoré
vybudovali ďalekí predkovia týchto národov v impériu Antov. Nie je to iba
domnienka – stačí sa pozrieť na z monolitu vytesanú štylizovanú hlavu človeka
na úpätí pyramídy Inkov (Obr. 49 ) a podobnú hlavu vedľa pyramídy na
oceánskom dne (Obr. 50 a Obr. 51 ), aby bola zrejmá súvislosť týchto kultúr!
Tá istá súvislosť pozoruje sa na štylizovaných kamenných figúrach aj u indiánov
Mayov (Obr. 52 ). Toto všetko potvrdzuje pravdivosť legiend predkov Mayov,
Inkov a Aztékov!
V legendách starých Mayov sa zachovali niektoré podrobnosti, ktoré
nevysvetlil vo svojej reči boh-hierarcha Perun! Že vzdialení predkovia starých
Mayov boli zmenení v otrokov impéria Antov a vodcovia a volchvovia došlých
kmeňov Antov boli pre ľudí červenej rasy bohmi, na čo priamo poukazujú
legendy.
Tak legendy starých Mayov hovoria o tom, že tých, koho oni pokladali za
bohov, skutočne trestali: …TRINÁSŤ BOHOV ZBAVILI ICH ŽEZIEL A
ŠTYRIA BOHOVIA BOLI ZABITÝ! Legendy predkov starých Mayov
zachovali spomienku na tresty bohov! To nimi tak otriaslo, že sa to vrezalo do
pamäte rovnako tak viditeľne ako aj svedectvo sklonu osi Midgard-zeme! Tieto
dve udalosti otriasli predkami starých Mayov až do samotnej hĺbky duše, nie je
však známe, ktoré z týchto dvoch udalostí ich otriasli viac! Zaujímavé je, že
12
Славяно-Арийские Веды, Книга Мудрости Перуна, Круг Первый, Саньтия 6, 45 с.
tresty bohom bolo rôzne. Trinásť bohov zbavili ŽEZIEL – symbolov ich moci,
štyroch z nich zlikvidovali! V týchto riadkoch je zachytený stupeň
zodpovednosti tých, ktorí boli vinníkmi planetárnej katastrofy. Hlavných
vinníkov planetárnej katastrofy potrestali maximálne – odstránili ich, čo hovorí
o tom, že trestajúci ich HIERARCHOVIA NAJVYŠŠEJ ÚROVNE
PRIHLIADLI, ŽE ONI SÚ NENAPRAVITEĽNÍ, A PRETO
PREDSTAVUJÚ
NEBEZPEČENSTVO,
avšak
ostatní
boli
DEGRADOVANÍ! Degradácia bohov samozrejme obdobne nemohla neotriasť
ľuďmi červenej rasy, ktorých tí istí degradovaní bohovia premenili v otrokov!
Degradovaní bohovia boli ľuďmi bielej rasy, potomkovia tých, ktorí prileteli na
zem holobradých ľudí s kožou farby plameňa Svätého ohňa spolu s vodcom
menom Ant!
Je nevyhnutné objasniť situáciu s žezlami. Trinásť „bohov“ zbavili ich
ŽEZIEL! U čítajúcich tieto riadky môže vzniknúť predstava o tom, že práve
vďaka týmto žezlám tých trinásť „bohov“ bolo „bohmi“. Samozrejme že nie!
Žezlo – vonkajší znak evolučnej moci – slúžil ako nástroj prejavenia sily
vlastniacej nimi. Tiež žezlo bolo zosilňovačom sily a rezonátorom. Niečo
podobné ako laser, no nie laser svetelných vĺn, ale psychických síl jeho majiteľa.
Preto takéto žezlo bolo zároveň aj mocnou zbraňou.
Pozbavenie „boha“ žezla znamenalo nielen to, že žezlo odobrali osobe
vlastníkovi, ale tiež to, že aj sám majiteľ sa zbavuje svojej psychickej sily,
dovoľujúcej mu tvoriť „zázraky“ z hľadiska tých, ktorí nechápali prírodné
procesy. Je nutné zdôrazniť, že žezlo bolo naladené na konkrétneho „boha“, na
jeho osobnosť, so všetkými jeho evolučnými zvláštnosťami. Inými slovami,
každý „boh“ sa nachádzal na vymedzenej evolučnej úrovni, zodpovedajúcej
vlastnosťami a kvalitami, ktorej zodpovedalo definované evolučné číslo.
Trest „boha“ zvádzal k tomu, že jeho evolučné číslo sa znižovalo viac
alebo menej v závislosti od stupňa jeho zodpovednosti za tie alebo iné činy!
Toto možno ešte nazvať čiastočným evolučným roztočením Podstaty. Pri
celkovom evolučnom odvinutí Podstaty stupeň previnenia jej (Podstaty) nosiča
je natoľko veľký, že trest za konanie alebo činy viedlo k tomu, že vývojové číslo
sa stalo rovným nule!
Pritom zahynulo nielen fyzické telo trestaného, ale prestávala existovať aj
jeho Podstata. Práve toto je celková, skutočná smrť, pretože smrť iba fyzického
tela dovoľovala Podstate vteľovať sa opäť, zachovávajúc všetky svoje
dosiahnuté zápory, a toto dávalo možnosť už v novom fyzickom tele pokračovať
vytvárať Temné práce. Práve preto v niektorých prípadoch, keď už nebolo
nádeje a možnosti pri spáchaní evolučného trestného činu napraviť sa, trestom
bolo celkové roztočenie Podstaty. O tom sa hovorí v legendách, ponechaných
predkami starých Mayov, kedy sa oznamuje, že ŠTYRIA BOHOVIA BOLI
ZNIČENÝ!
Mimochodom ešte nepatrne o žezlách! Potrestaný „boh“, ak by dokonca aj
zobral do svojich rúk ešte nedávno „svoje“ žezlo, žiadneho výsledku by už
nedostal! Žezlo v rukách degradovaného „boha“ by smerovalo presne rovnako
tak, ako v rukách všetkých ostatných! Okrem toho chcel by som nasmerovať
pozornosť na to, že LEN ŠTYRIA „BOHOVIA“ Z TRINÁSTICH BOLI
ZNIČENÍ, hoci všetkých trinásť bolo zbavených žeziel! Vzniká otázka: čo sa
stalo so zostávajúcimi degradovanými „bohmi“ potom, čo ich zbavili moci –
žeziel? Ak by zahynuli v planetárnej katastrofe, boli by na zozname zabitých
„bohov“, no DEVÄŤ DEGRADOVANÝCH „BOHOV“ na zozname niet!
To môže znamenať len jedno — trestajúci ich vyšší boh-hierarcha Nij a iný
bohovia-hierarchovia bielej rasy dali im šancu vykúpiť svoju vinu:
6. (70). A zničiac Nij a Živly zem tú,
I skryje sa ona v hlbinách Velikých Vôd,
Ako sa skryla v Starých časoch
V hlbinách severných vôd — Svätá Daaria…
Bohovia Rasy ZACHRÁNIA ĽUDÍ PRAVOVERNÝCH
A SILA NEBESKÁ PRENESIE ICH NA VÝCHOD,
Do zeme ľudí s КOŽOU FARBY МRAKU…
………………………………………………….. 13
Vychádza celkom zaujímavá situácia! Boh hierarcha Nij a skupina iných
bohov-hierarchov bielej rasy, mená ktorých nie sú spomenuté v SlovanskoÁrijskych védach, zachraňujú ľudí červenej rasy a prenášajú ich na zem na
západ od Antlani (Atlanídy) – na americký kontinent a ľudí pravoverných bielej
rasy prenášajú na východ od toho istého impéria Antov. Ľudí bielej rasy
bohovia-hierarchovia neprenášajú k ich príbuzným, ktorí nikdy neopustili Veľkú
Aziu, ale do zeme ľudí s kožou FARBY MRAKU! /čierna rasa/
Na východ od impéria Antov sa nachádzal africký kontinent a bohoviahierarchovia preniesli ľudí pravoverných bielej rasy nie kdekoľvek, ale na
severovýchod afrického kontinentu, kde neskôr vznikne ríša starého Egypta!
Vzniká otázka: prečo vyšší bohovia-hierarchovia preniesli a umiestnili
zachránených zo zanikajúceho impéria Antov práve tam, a nie na akékoľvek iné
miesto? Podľa legiend predkov starých Mayov tamtiež boli prenesení aj
zostanúci na žive DEVÄŤ „BOHOV“ ZBAVENYCH ŽEZIEL! Prečo a kvôli
čomu to bolo urobené? Prevedené to bolo preto, že vyšší bohovia-hierarchovia,
ktorí prišli na Midgard-zem v súvislosti so vzniknutou mimoriadnou situáciou,
POCHOPILI, že existencia na Midgard-zemi ŠTYROCH RÔZNYCH RÁS,
MAJÚCICH RÔZNE EVOLUČNÉ ČÍSLA, AKO NA ÚROVNI
GENETIKY, TAK AJ NA ÚROVNI SOCIÁLNEHO ORGANIZMU,
NUTNE BUDE VIESŤ K SITUÁCIÁM PODOBNÝM PRÍPADU V
IMPÉRIU ANTOV! Pochopili a prišli k záveru, že jediným východiskom z
takejto situácie môže byť len jedno – evolučné doťahovanie mladých rás k
vývojovej úrovni bielej rasy ako najstaršej a vysoko vyspelej! Bolo schválené
13
Славяно-Арийские Веды, Книга Мудрости Перуна, Круг Первый, Саньтия 5, 39 с.
rozhodnutie, že len takýmto spôsobom bude možné značne zmenšiť
EVOLUČNÝ SKOS MEDZI RASAMI SPOLUŽIJÚCIMI NA JEDNEJ
PLANÉTE-ZEMI! K čomu toto doviedlo a prečo, bude jasné o niečo neskôr a
to, že je to práve tak, rovno vychádza z textu Slovansko-Árijskych véd:
7. (71). Ľudia s КОŽOU FARBY МRAKU budú
ctiť potomkov Rodu Nebeského za Bohov…
a BUDÚ UČIŤ SA U NICH МNOHÝM VEDÁM.
Ľudia Bielej Rasy
vybudujú NOVÉ HRADY A CHRÁMY,
a ZAČNÚ ľudia s КОŽOU FARBY MRAKU
pestovať stebelnaté rastliny a zeleninu…
Štyri Rody Rasy Veľkej zmenia druh druha,
Budú vyučovať Starej Múdrosti NOVÝCH ŽRECOV
… a budovať Тrirani-Hrobky,
vo forme hôr rukotvorných, štvorhranných… 14
Z tohto úryvku Slovansko-Árijskych véd je nanajvýš jasné, že ľudia bielej
rasy zachránení vyššími bohmi-hierarchami na novom mieste dostali úlohupríkaz naučiť MNOHÝM VEDAM ľudí s KOŽOU FARBY MRAKU – ľudí
čiernej rasy! No nielen mnohým vedám učili presídlenci z Antlani (Atlantidy)
ľudí čiernej rasy. Učili ľudí s kožou farby mraku vypestovať stebelnaté byliny a
zeleninu, čo znamená, že ľudia čiernej rasy toto predtým nerobili, ako to ani
nerobia doteraz mnohé národy súčasnej Afriky.
...Štyri Rody Rasy Veľkej, meniac jeden druhého, budú učiť starej
múdrosti NOVÝCH ŽRECOV… – učiť nových žrecov … hovorí to o osvojení
si poznatkov bielej rasy pôvodcami čiernej rasy! Lebo pod starou múdrosťou v
Slovansko-Árijskych védach sa chápu vedomosti presťahovalcov bielej rasy,
ktorí si osvojili Midgard-zem pred 600 – 800 tisíc rokmi! Práve ľudia bielej rasy
budovali trirany-hrobky vo forme umelých hôr, rovnako presne tak, ako ich
predkovia riadili budovanie pyramíd, ktoré po poslednej planetárnej katastrofe
sa ocitli na dne Atlantického oceána! Úplná zhoda, prakticky vo všetkom!
Vzniká otázka: prečo vyšší bohovia poslali nimi zachránených ľudí a
hierarchov bielej rasy ako učiteľov k inej mladej rase, dokonca aj evolučne
mladšej ako červená rasa? Odpoveď je celkom jednoduchá. Po odsúdení
hlavných vinníkov hierarchov impéria Antov, zvyšný, podľa kozmického
zákona, MUSELI REHABILITOVAŤ SA! Rehabilitovať sa tým istým,
prinavrátiť si česť menu, to po prvé! Po druhé, zachránení vyššími bohmihierarchami mali PRAKTICKÚ SKÚSENOSŤ MEDZIRASOVEJ
SPOLUPRÁCE medzi všetkými ľuďmi bielej rasy! Zďaleka NIE VŠETKO z
tejto skúsenosti bolo NEGATÍVNYM! Oni ako nikto druhý poznali, čo
NETREBA ROBIŤ! Poznali, ako sa hovorí, na svojej vlastnej horkej
14
Славяно-Арийские Веды, Книга Мудрости Перуна, Круг Первый, Саньтия 5, 39 с.
skúsenosti, v dôsledku ktorej DEVÄŤ ZOSTANÚCICH NAŽIVE Z
TRINÁSTICH „BOHOV“-HIERARCHOV ANTLANI STRATILI SVOJE
ŽEZLÁ.
Zaujímavé je ešte aj to, že presídlenci z impéria Antov priniesli so sebou na
nové miesto aj svoje návyky, ktoré odrážali ich starú múdrosť, ktorú učili
nových žrecov! Omnoho neskôr práve zo starého Egypta po celej Midgard-zemi
začnú sa šíriť náboženstvá, tajné spoločenstvá, v ktorých čísla TRINÁSŤ a
DEVÄŤ budú zaujímať v hierarchiách týchto náboženstiev a tajných
spoločenstiev dôležité miesto! Veď to nie je náhoda, že v kresťanstve uctievajú
DVANÁSŤ APOŠTOLOV! Podľa nového odkazu na tajnej večeri bolo
prítomných TRINÁSŤ ĽUDÍ, vrátane toho, koho nazývali Ježišom Kristom!
Napriek tomu, aj po ne(s)konečných redakčne štyroch uznaných oficiálnych
cirkevných evanjelií, číslom „apoštolov“ v nich je viac ako 12! No toto je téma
iného „rozhovoru“. A teraz sa vrátime k situácii po planetárnej katastrofe…
То, že Svetlé sily zmenili stratégiu a taktiku svojich činov na Мidgardzemi, potvrdzujú aj iné riadky zo Slovansko-Árijských véd:
8. (72). INÉ ALE RODY RASY VEĽKEJ
rozmiestnia sa po celej tvári Midgard-zeme…
A prejdú za Himaláje-hory ...
a NAUČIA ĽUDÍ s kožou FARBY МRAKU,
Мúdrosti Sveta žiarením…
Aby prestali oni prinášať
Obete strašné, krvavé,
Svojej bohyni – Čiernej Matke
Aj hadom-Drakom zo sveta Navy,
A získali novú Božskú múdrosť a Vieru… 15
Iné ale rody rasy Veľkej… z týchto riadkov je nanajvýš jasné, že nielen
potomkom rodu Antov bola daná nová úloha, ale aj mnohým iným, ktorí
dovtedy nemali priamy kontakt s inými rasami. No o tomto o niečo neskôr,
zatiaľ sa vráťme k následkom planetárnej katastrofy…
Podľa Slovansko-Árijských véd ľudí bielej a červenej rasy zo zanikajúceho
impéria Antov premiestnili boh-hierarcha Nij a jeho spolubojovníci na rôzne
miesta, a aby to nebolo také jednoduché, tak na rôzne kontinenty. To hovorí o
tom, že vyšší bohovia-hierarchovia chápali, že Antovia sa zdiskreditovali pred
ľuďmi s kožou farby Svätého ohňa. Zotročovanie ľudí červenej rasy Antami na
nimi vytvorenom území impéria na základe tvrdého kastovného systému sa
ukázalo aj v ďalekej budúcnosti. Antovia vytvorili sociálny organizmus, v
ktorom EVOLUČNÁ VÝHODA JEDNEJ RASY sa VYUŽÍVALA PRE
ZOTROČENIE DRUHEJ! Skutočnosť, že podobný jav NE BOL ZNÁMY
15
Славяно-Арийские Веды, Книга Мудрости Перуна, Круг Первый, Саньтия 5, 39 с.
VYŠŠÍM HIERARCHOM SVETLYCH SIL, hovorí o tom, že s takýmto
javom sa predtým nestretli!
Spolužitie dvoch rás s natoľko zásadným rozdielom evolučných čísel
NEVYHNUTNE skôr alebo neskôr dovedie k sociálnej kríze a postupnému
„zošednutiu“ nosičov vysokého evolučného čísla a nevyhnutne vedie k
objaveniu evolučných „cirkulácií“, v silu príčin, uvedených v predchádzajúcich
kapitolách tejto knihy! Pretože ak by vyšší hierarchovia Svetlých síl aj
predpokladali obdobnú možnosť, NIKDY NE ZANECHALI BY TÚTO
SYMBIOZU RÁS BEZ SVOJEJ POZORNOSTI!
Hovorí to o tom, že na všetkých planétach-zemiach známych Svetlým
silám vznikal MONORASOVÝ ROZVOJ CIVILIZÁCIÍ NA KOZMICKÚ
ÚROVEŇ, kedy sa u nich objavuje možnosť kontaktu s civilizáciami iných rás.
Na tejto úrovni medzirasových vzájomných činností rôznych rás ukazovali sa
približne ROVNAKÉ GENETICKÉ EVOLUČNÉ ČÍSLA A SOCIÁLNE
ORGANIZMY zodpovedajúcej úrovne! Svetlé civilizácie rôznych rás sa dávali
dohromady navzájom vtedy, keď už prešli základnými evolučnými štádiami a
týmto už mali „vakcínu“ proti EVOLUČNÉMU POKRIVENIU!
Príčina tejto naivity je v tom, že hierarchovia Svetlých síl sa nikdy
nemiešali do rozvoja civilizácií-mládencov s malými vývojovými číslicami.
Práve oni nepredpokladali, že pri spolužití rás s rôznymi evolučnými číslami
môžu vzniknúť následky, s ktorými sa stretli na Midgard-zemi, najmä takého
významu ako evolučné pokrivenie!
V období, keď Temné sily – sociálni cudzopasníci – sa zaoberali tým, že
používali svoje evolučné výhody, dobývali planéty-zeme s civilizáciami
majúcimi malé evolučné čísla. Preto to, čo sa stalo na Midgard-zemi, hralo im
do karát, a oni ihneď využili situáciu a bez priameho zásahu doviedli ju do
kritickej úrovne, dôsledkom čoho sa stala planetárna katastrofa pred 13 017
rokmi (od roku 2008). Následky odmietavého spolužitia červenej a bielej rasy na
územiach impérií Antov sa ešte veľmi dlho negatívne prejavovali aj na
potomkoch ľudí s kožou farby plameňa Svätého ohňa, dokonca aj o tisíce rokov
po planetárnej katastrofe. Ľudia červenej rasy sa tak nikdy neoslobodili od
týchto následkov, ale o tomto o niečo neskôr… A zatiaľ sa vrátime opäť k
následkom planetárnej katastrofy a udalostiam po nej...
Úplne možno rozdeliť minulosť kolónií na Midgard-zemi do DVOCH
ETÁP – DO PLANETÁRNEJ KATASTRÓFY, STANÚCEJ SA pred 13
017 rokmi (od roku 2008) A PO NEJ. Samozrejme, na Midgard-zemi boli
katastrofy aj predtým, a dokonca aj planetárneho rozmeru, ako napríklad
spadnutie úlomkov mesiaca Lejli, zničeneho bohom-hierarchom Tarchom, no…
iba po tejto, zatiaľ ešte poslednej planetárnej katastrófe civilizácia Midgardzeme bola srazená do PRIMITÍVNEJ ÚROVNE!
Až po planetárnej katastrofe pred 13 017 rokmi (od roku 2008) zrušil sa
styk Midgard-zeme s materinskými civilizáciami cez bránu medzisvetia! Mnohé
brány medzisvetia na Midgard-zemi boli zlikvidované prírodnými živlami v
priebehu planetárnej katastrofy, avšak brány zachované od tohto besnenia
prírody boli odpojené od medzigalaktickej siete. Jednou zo základných príčin
odpojenia brány medzisvetia je preniknutie Temných síl po tejto katastrofe na
Midgard-zem – sociálnych parazitov.
Takýmto spôsobom sa po katastrofe na Midgard-zemi uchované brány
medzisvetia stali už „mŕtvymi želiezkami“; niektoré z nich boli schované pred
cudzími očami s nádejou na to, že v budúcnosti sa Midgard-zem oslobodí od
prítomností sociálnych cudzopasníkov a opäť získa slobodu, a vtedy znova
brány ožijú a ľudstvo sa zjednotí so svojimi materinskými civilizáciami.
Niektoré brány sa tým alebo iným spôsobom dostali do „rúk“ niektorých vlád,
napríklad USA. No vláda tejto krajiny sa neponáhľala oznámiť svetovej
„verejnosti“ tento fakt, ako aj mnohé iné. No skôr alebo neskôr, vzniká „únik“
informácii a… tajné sa stáva zjavným. Tak na jednej z fotografií zhotovených
americkými astronautmi na jedinom zostávajúcom mesiaci Midgard-zeme
možno vlastnými očami uvidieť nefungujúcu bránu (Obr. 53)! Ak by mohli,
Američania by túto bránu pretiahli a schovali pre seba, ale súčasná kozmická
technika to nedovoľuje urobiť. Ako je zrejme z fotografie, rozmery brány
medzisvetia sú celkom presvedčivé! O rozmeroch brány je možno súdiť,
porovnávajúc ich s postavou amerického astronauta, ktorý popri nej vyzerá ako
mravec! Cez túto bránu medzisvetia by mohli voľne prejsť tiež aj veľké
transportné vozidlá.
Samozrejme, dnes je to iba rekonštrukcia vzdialených udalostí, pretože
mesiac Fatta bol zničený bohom-hierarchom Nijom a jeho úlomky dopadli na
povrch Midgard-zeme, vyvolajúc zmenu sklonu osi a planetárnu katastrofu. No
objavenie brány medzisvetia americkými astronautmi na zostávajúcom mesiaci
Midgard-zeme potvrdzuje možnosť práve takého scenára vývoja udalostí
vzdialenej minulosti, vedúcich k planetárnej katastrofe! Ale nielen nefunkčná
brána medzisvetia bola nájdená na mesiaci Mesiac. Mimochodom, len u Rusov
doteraz sa zachoval starý názov jediného mesiaca Mesiac! U iných národov
v každodennom zvrate iba slovo „mesiac“, bez nejakej personifikácie. U
všetkých zostávajúcich jazykoch sveta sa používa len jedno slovo ako označenie
družice Midgard-zeme. To hovorí o tom, že väčšina moderných národov ako
etnických celkov vznikla PO PLANETÁRNEJ KATASTRÓFE PRED 13 017
ROKMI (od roku 2008)! Toto ešte raz hovorí o tom, že ruský jazyk, ako aj
ruský národ sa sformovali o mnoho skôr pred touto katastrofou! Z „nejakého
dôvodu“ nikto neobracia pozornosť na to, že práve v ruskom jazyku pri názve
mesiaca existuje vlastné pomenovanie a že samotné slovo „mesiac“ predtým
znamenalo planetárneho sprievodcu. Stálo by za to zamyslieť sa nad tým aspoň
samotným Rusom! Ku príkladu Mars má dva mesiace – Fobos a Dejmos!
Mesiac Fobos a mesiac Dejmos! Tento fakt iba potvrdzuje to, že slovo „mesiac“
nie je MENOM. Menami mesiacov Marsu sú Fobos a Dejmos, ako majú svoje
vlastné mená aj iné eóny planét-zemí slnečnej sústavy, z ktorých obzvlášť
bohatý na mesiace je Jupiter, ktorý má až 63 mesiacov! Najväčšie z nich
porovnateľné s planétami-mesiacmi Io, Európa, Ganimed a Kallisto! Mesiac
Jupitera Io má aj atmosféru a na ňom sa pozoruje vulkanická činnosť!
Skutočnosť, že len v ruskom jazyku sa zachovalo vlastné meno Mesiac jediného
zostávajúceho mesiaca, slúži ako ďalší nevyvrátiteľný dôkaz minulosti ruského
jazyka a ruského národa! Tento „úlomok“ ďalekej minulosti bol prítomný po
celú tú dobu medzi nami, a nikto sa tým už nezaoberal...
Na zostávajúcom mesiaci Mesiac sa zachovali skutočné, materiálne stopy,
„črepiny“ tejto ďalekej minulosti, dovoľujúce dokázať túto samotnú skutočnú
minulosť, minulosť ruského národu a dokázať objektívnosť SlovanskoÁrijských véd! Okrem brány medzisvetia sú na mesiaci Mesiac nájdené aj
PYRAMIDY (Obr. 54 a Obr. 55). Môže vzniknúť otázka: prečo budovali
pyramídy na mesiaci Mesiac? Z tých istých dôvodov, ako aj na Midgard-zemi!
A vôbec nie pre tie ciele, o ktorých si myslí väčšina žijúcich teraz!
Naši vzdialení predkovia budovali pyramídy nie ako miesta pre pochovanie
faraóna a iných významných ľudí! Vôbec nie! Ani nie pre prevádzanie
náboženských obradov. To aj iné bolo LEN VEDĽAJŠÍM VYUŽITÍM
PYRAMÍD! Základným predurčením pyramíd bola stabilizácia gravitácie.
Pyramídy budovali na zvláštnych miestach na povrchu a spĺňali funkciu
gravitačných šošoviek, tvoriac gravitačnú nemennosť. Budovali ich pozdĺž
zlomov planetárnej kôry s cieľom zmenšiť magmatickú činnosť v týchto
oblastiach na povrchu. Tak teda na mesiaci Mesiac naši predkovia budovali
pyramídy pre korigovanie orbitu mesiaca!
Je celkom prirodzené, že na mesiaci Mesiac, v podmienkach absencie
atmosféry, budovali základne pod klenbami (Obr. 56), v nich žili ľudia, ktorí
obsluhovali tieto základne a viedli pozorovania. Pod kupolami boli kamenné
stavby, nedokončené zrúcaniny, ktoré boli nájdené tiež na povrchu mesiaca
Mesiac (Obr. 57). Po planetárnej katastrofe brána medzisvetia prestala fungovať
a jediným spôsobom návratu službukonajúcich smen na Midgard-zem alebo iné
planéty-zemí spoločenstva civilizácií bielej rasy boli len vajtmany alebo
vajtmary, ktoré dnes nazývajú NLO. To, že to bolo skutočne reálne, hovoria
kozmické lode nájdené americkými astronautmi na povrchu mesiaca Mesiac
(Obr. 58).
Veľmi mnohé stopy vysoko vyspelej slovansko-árijskej civilizácie po
planetárnej katastrofe pred 13 017 rokmi (od roku 2008 ) systematicky boli
ničené sociálnymi parazitmi všade, kde mohli dočiahnuť ich „ruky“. Nehľadiac
na to, zostalo ešte mnoho svedectiev a tieto svedectvá sa budú odkrývať ľuďom
stále viac a viac každým rokom. Jednou z príčin je, že sociálni cudzopasníci už
nie sú schopní kontrolovať všetky masovo komunikačné prostriedky, obzvlášť
internet! Teraz mnohí ľudia majú v rukách veľké množstvo videokamier a
digitálnych fotoaparátov dostatočne vysokej kvality, dovoľujúcich urobiť
kvalitné fotografie a videozáznamy, ktoré sa cez internet prakticky okamžite
stávajú dostupné všetkým, kto chcú. Mnohé svedectvá, ktoré sa dlhú dobu
špeciálne ukrývali, zachraňujúc ich od nevyhnutného zničenia, musia sa čoskoro
„ukázať“. Tak alebo inak, sociálni paraziti prehrali informačnú vojnu, v
princípe! Keďže za celé obdobie absolútnej kontroly nad informáciami sa im
nepodarilo zničiť stopy vysoko vyspelej civilizácie Slovano-Árijcov zo
vzdialenej minulosti, tiež sa im nepodarilo úplne vyhubiť nositeľov alfagenetiky slovansko-árijských národov a predovšetkým Rusov.
Stalo sa všetko naopak! Pokus sociálnych parazitov vyhubiť nositeľov
genetiky s vysokým evolučným číslom fyzicky, skrze kontinuálne zaťahovanie
štátov bielej rasy do vojen medzi sebou a tiež cez odstránenie ľudí pomocou
farmakológie, vytvorením ekologických problémov podobných Černobyľu, cez
spájanie národných kultúr NE ZAKONČILO SA ÚSPECHOM! Samozrejme,
všetko uvedené vo väčšej alebo menšej miere sa stalo, no… všetko toto viedlo
NIE K STLMENIU GENETIKY BIELEJ RASY, ALE NAOPAK – K JEJ
EVOLUČNÉMU SKOKU!!! Umelo vytvorené VYBUDENIE GENETIKY
RUSOV sociálnymi parazitmi v negatívnom smere viedlo k opačnému
výsledku! Toto sociálni paraziti nemohli pripustiť! Pretože genetika s vysokým
evolučným číslom má stanovené vlastnosti a kvalitu, o ktorej sociálni
cudzopasníci jednoducho NEMOHLI VEDIEŤ ani sa domnievať! Toto
vybudenie doviedlo k tomu, že vlastnosti a kvality nestabilnej genetiky Rusov
nielenže sa neprepadli, ale vystúpili na druhú, zásadne novú úroveň. Došlo k
tomu preto, že ničiac a meniac niektoré gény Rusov, sociálni paraziti dosiahli
toho, že búrané gény, ktoré zabezpečovali stálosť genofondu po planetárnej
katastrofe pred 13 017 rokmi (od roku 2008), STRATILI SVOJU
DOMINANCIU V GENETIKE RUSOV! Výsledkom čoho gény,
nachádzajúce sa v recesívnom stave v období prežívania, začali DOMINOVAŤ.
To viedlo k tomu, že v súvislosti s tými génmi vlastnosti a kvality sa začali
prejavovať!
Takéto zmeny nevznikli u mnohých, tieto zmeny vznikli u nositeľov alfagenetiky a toto dovedie v konečnom dôsledku k tomu, že činmi sociálnych
parazitov dokonca poškodená genetika Rusov a iných slovansko-árijských
národov zdvihne sa na evolučnú úroveň, ktorá im nebola vedomá skôr… To je
ale iné rozprávanie a teraz sa vrátime k časom, keď sociálni paraziti len
pristúpili k realizácii svojho plánu po zmocnení sa Midgard-zeme…
Planetárna katastrofa pred 13017 rokmi (od roku 2008) odhodila celú civilizáciu
Midgard-zeme na primitívnu úroveň, no… časom, postupne ľudia začali svoju
civilizáciu obnovovať. Hľa, ako sa o tom hovorí v Slovansko-Árijských védach:
6. (86). Ale rieka času znova prinesie
Zmeny v prúde svojom…
A znova začne sa zjednotenie Rodov Rasy Veľkej…
Ich zjednotí Stará Múdrosť,
UCHOVANÁ v SPEVE PIESNÍ
a PODANIACH NÁRODNÝCH,
PREDÁVANÝCH Z ÚST DO ÚST,
a zapísaná na КАМEŇOCH v Chrámoch a Svätyniach,
Мnohé Múdre Vedomosti
stanú SA STRATENÝMI pre mnohé Rody,
no PAMÄTAŤ budú oni,
že sú Potomkami Rodu Nebeského…
a nikto NE МОŽE zvíťaziť
a PRIPRAVIŤ o SLOBODU ICH… 16
V týchto na prvý pohľad povzbudzujúcich riadkoch je v skutočnosti veľmi
veľa smutného a dokonca tragického. Nehľadiac na to, že ľudia nájdu v sebe sily
obnoviť svoje spoločenstvo na základe starovekej múdrosti, posledná se v
podstate zachová vo forme spevu piesní, podaní, ktoré sa predávali z pokolenia
na pokolenie v podstate v ústnej forme. To nevyhnutne viedlo k strate ohromnej
vrstvy vedomostí a predstáv. V podstate zachovali sa vedomosti majúce priamy
vzťah k bežnému životu, a… život po planetárnej katastrofe pred 13 017 rokmi
(od roku 2008) obnovil sa na úroveň primitívneho stavu v mnohých miestach.
Takže všetko, čo sa týkalo vysokých (ale nie veľmi) technológií, práve toto
rýchlo odišlo do úzadia za nevyhnutnosťou a nemožnosťou realizovať, a od
pokolenia k pokoleniu zachovávalo sa alebo premieňalo sa do bájosloví, ktoré
došli aj do našich čias. Tak v ruských rozprávkach sa objavili koberce-lietadlá,
čižmy-rychlochodky, čapice-neviditeľné a mnohé, mnohé ďalšie. V
rozprávaniach a rozprávkach sa zachovali rečové zvraty z dôb pred katastrofou,
ale potomstvo prežijúcich začalo pridávať im úplne iný zmysel. Výraz ZA
TRIDSAŤDEVÄŤ ZEMIAMI začali chápať, ako jednoducho veľkú
vzdialenosť, od počiatku mal zmysel tiež… spojený so vzdialenosťou, ale
vzdialenosťou medzi planétami-zemami vo význame veľa svetelných rokov, ak
využijúc súčasné predstavy. Slovo SIGаnuť začali chápať ako jednoducho
zoskok, ako napríklad siganuť /сигануть/ z miesta! Pôvodne, do poslednej
katastrofy slovo сигануть znamenalo prechádzanie cez bránu medzisvetia! A
sám koreň toho slová – „sig“ bol jednotkou merania času. V jednej sekunde je
obsiahnutých 300 244 992 sigov, avšak 1 sig sa približne rovná 30 kmitom
elektromagnetickej vlny atómu cézia, vzatého za základ pre moderné atómové
hodiny (alebo približne jedna tristamilióntina sekundy). V súčasnom ruskom
jazyku namiesto vlastného odvekého ruského slová SIGanuť /СИГануть/
používajú slovo TELEPORTÁCIA! Ale aj tento jav – teleportácie – súčasná
„veda“ priradzuje k výmyslom fantastov!
Hľa, takým jednoduchým spôsobom sa prakticky okamžitý skok od
hviezdy ku hviezde, od planéty k planéte, vzdialenosti, ktoré si súčasná „veda“
môže iba predstaviť – premenil s príchodom sociálnych parazitov v banálny
skok! A takých príkladov zámeny počiatočného významu slov ruského jazyka,
ako sociálnymi parazitmi, tak aj samotnými Rusmi stratiacimi ich pôvodný
zmysel, je množstvo…
16
Славяно-Арийские Веды, Книга Мудрости Перуна, Круг Первый, Саньтия 6, 46 с.
V čom je ešte pravda týchto riadkov Slovansko-Árijských véd? Tak v
tom, že nikto a nikdy nebude môcť poraziť potomkov Slovano-Árijcov v
otvorenom boji, ale nehľadiac na to, Rusi stratia svoju slobodu, dokonca
prehrajú nejednu vojnu! Jednoducho ne dokážu poraziť Rusov v otvorenom boji,
sociálni paraziti vytvoria SOCIALNU ZBRAŇ, pred ktorou sila, udatnosť
Rusov ukáže sa bezsilnou …
Download

Hlava 2. Etapa druhá: Zachvátenie Midgard-zeme