ŠKOLA INVESTORA
Čo treba zvážiť
pri investícii
do podielových fondov
Vedeli ste, že investovať
v dnešnej dobe môže naozaj
každý, nielen tí bohatí?
Ako je to možné?
Odpoveď na túto a mnoho
iných otázok nájdete
na stránkach tohto
jednoduchého sprievodcu.
Prevedie vás svetom
kolektívneho investovania
začínajúc vysvetlením
jednotlivých pojmov cez
odhalenie niekoľkých mýtov
a množstva výhod
investovania do podielových
fondov až po praktický
návod, ako to robiť/nerobiť.
Nechajte si vysvetliť, čo je
podielový fond
QQPodielový
fond je majetok
podielnikov spravovaný správcovskou spoločnosťou v súlade so zákonom o kolektívnom
investovaní a štatútom fondu
s cieľom jeho zhodnocovania
v prospech podielnikov.
QQPodielnik
otvoreného podielového fondu môže kedykoľvek požiadať správcovskú
spoločnosť o vyplatenie podielového listu a tá je povinná
bezodkladne mu vyhovieť.
QQPodielový
list je cenný papier,
ktorý má zaknihovanú podobu, znie na meno podielnika
a predstavuje podiel na majetku podielového fondu.
QQPodielnikovi
zasiela správcovská spoločnosť potvrdenie
o vydaní podielového listu –
konfirmáciu.
QQKaždý
podielový fond má svoj
štatút, predajný prospekt
a dokument kľúčové informácie pre investorov. Tento
dokument dostane investor
spolu so žiadosťou o vydanie
podielového listu a obsahuje
základné informácie o podielovom fonde spôsobom, ktorý
je jednoduchý a zrozumiteľný
pre všetkých investorov.
Takže Škola investora začína...
ZVONÍ!
02
03
Oceňovanie majetku v podielovom
fonde
QQMajetok
v podielovom fonde
sa každý pracovný deň oceňuje trhovými cenami. Každý
pracovný deň na internetovej
stránke správcovskej spoločnosti www.vubam.sk a raz
do týždňa v Hospodárskych
novinách sú zverejnené ceny
podielov podielových fondov
v eurách. Táto cena podielu (hodnota, kurz podielu)
predstavuje čistú hodnotu
majetku podielového fondu
pripadajúcu na jeden podiel.
Cena podielu = čistá
hodnota majetku/počet
všetkých podielov
QQInvestor
pri podaní žiadosti
o vydanie podielového listu
alebo o jeho vyplatenie nepozná cenu podielu, tú sa dozvie
až z následnej konfirmácie
potvrdzujúcej uskutočnenú
transakciu.
04
QQCena
podielu v deň T je známa až po uzávierke ocenenia
majetku fondu správcovskou
spoločnosťou, najneskôr
v deň T + 2 (pracovné dni).
Príklad
Investor investuje 3 350 eur
do dlhopisového podielového
fondu. Ku dňu T, keď prídu
peniaze na účet fondu, je
investorovi vydaný podielový
list.
Cena podielu v deň
T = 0,038356 eura
Vstupný poplatok vo vybranom fonde a danom objeme
investície: 50,25 eura
Počet vydaných podielov
= čistá investícia/cena podielu
= 3 299,75 eura/0,038356 eura
= 86 029 podielov (počet podielov sa vždy zaokrúhľuje
smerom nadol, príjmy zo
zaokrúhľovania sú príjmami
fondu).
Keď sa investor o 2 roky
rozhodne požiadať o vyplatenie podielového listu a cena
podielu v deň vyplatenia bude
0,041393 eura, bude podielnikovi z fondu vyplatená
suma = počet podielov x cena
podielu = 86 029 x 0,041393
eura = 3 561 eur.
Poznámka: informácie o poplatkoch nájdete v predajných
prospektoch podielových
fondov, na internetovej stránke
správcovskej spoločnosti vubam.sk.
Vyplatená suma môže byť upravená o daň podľa platného zákona
o dani z príjmu.
Objavte výhody investovania
do podielových fondov
Sami si určujete mieru rizika
si vlastnú stratégiu
investovania, pričom už v prípade najkonzervatívnejšieho
spôsobu investovania môžete
získať z podielových listov viac
ako z iných foriem investovania. Rozloženie investície do
viacerých podielových fondov
znižuje riziko prípadnej straty
a zvyšuje tak bezpečnosť celej
investície.
QQZvoľte
Výnos
QQPri podielových fondoch je
reálna možnosť lepšieho
zhodnotenia peňazí ako na
termínovaných účtoch. Je však
potrebné mať realistické
očakávania, doterajší výnos
nie je zárukou budúcich
výnosov.
Vaše peniaze sú spravované
profesionálmi
QQO majetok v podielových fondoch sa stará profesionálny
tím správcovskej spoločnosti,
využívajúc špičkové informačné systémy a prístup na
medzinárodné trhy.
Vývoj hodnoty svojej
investície môžete neustále
sledovať
QQAktuálna cena podielu je
denne zverejňovaná, okrem
toho má investor k dispozícii
aj mesačné správy podielových
fondov a takisto polročnú
a ročnú správu o hospodárení
s majetkom v podielových
fondoch.
Investované peniaze si
môžete kedykoľvek vybrať
QQSvoje podielové listy môžete
bez výpovednej lehoty
kedykoľvek predať. Vyplatenie podielových listov trvá
v praxi 3 až 5 pracovných dní
odo dňa podania žiadosti
o vyplatenie podielových
listov.
Do podielového fondu VÚB AM
Konzervatívne portfólio
môžete výhodne sporiť
QQPri sporení do podielového
fondu VÚB AM Konzervatívne
portfólio môžete profitovať
z výhody optimalizácie nákupnej ceny, pričom minimálna
pravidelná investícia je vo
výške 15 EUR mesačne.
05
Presvedčte sa o tom, ako je
investor chránený
Správa a kontrola
podielového fondu
QQKolektívne
investovanie je
zhromažďovanie a správa
peňažných prostriedkov
prostredníctvom ich investovania do cenných papierov,
pri ktorom sa prostriedky investujú spoločne – kolektívne.
základe celosvetových
skúseností sú zákonom stanovené prísne pravidlá, akým
spôsobom môžu správcovské
spoločnosti narábať so zverenými prostriedkami. Zákon*
stanovuje prísne pravidlá
obmedzenia a rozloženia
rizika, ktoré musí správcovská
spoločnosť pri obchodovaní
s majetkom podielového fondu dodržiavať.
propagácii svojich podielových fondov nesmie
správcovská spoločnosť podľa
zákona používať nepravdivé
alebo zavádzajúce informácie
alebo zamlčovať skutočnosti
dôležité pre rozhodovanie
investorov.
06
Kto je správcovská
spoločnosť?
QQSprávcovská spoločnosť je
právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od
verejnosti na základe verejnej
výzvy s cieľom investovať ich
do majetku vymedzeného
zákonom a z takto zhromaždeného majetku vytvárať
a spravovať podielové fondy.
Národná banka Slovenska
(najvyšší kontrolný orgán)
VÚB banka
QQNa
QQPri
Presvedčte sa o tom, ako je investor
chránený
1. depozitár podielových fondov
2. obchodník s cennými papiermi
Správcovská spoločnosť VÚB AM
(má právnu subjektivitu,
je akciovou spoločnosťou)
Podielový
fond
Podielový fond
(nemá právnu subjektivitu,
je to majetok, resp. portfólio)
Podielový
fond
* Na Slovensku je to zákon č. 203/2011 Z. z.
o kolektívnom investovaní.
QQSprávcovská
spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť,
ako je činnosť podľa zákona
o kolektívnom investovaní. Spoločnosť môže mať
iba právnu formu akciovej
spoločnosti a nesmie zmeniť
predmet svojej činnosti ani
svoju právnu formu. Spoločnosť a podielové fondy, ktoré
spravuje, môžu vzniknúť len
podľa tohto zákona.
QQHospodárenie
správcovskej
spoločnosti nemá vplyv na
hospodárenie s majetkom
v podielovom fonde. Za každý
podielový fond samostatne
je vedené účtovníctvo, ktoré
musí byť overené audítorom.
Čo by sa stalo, ak by
správcovská spoločnosť
skrachovala?
QQKeďže majetok v podielovom
fonde nie je majetkom správcovskej spoločnosti, majetku
podielnikov sa prípadný krach
správcovskej spoločnosti nijako nedotkne.
Kto je depozitár?
QQKaždý podielový fond musí
mať podľa zákona o kolektívnom investovaní depozitára.
Depozitárom môže byť len
banka, ktorá má povolenie
na poskytovanie investičných
služieb. S majetkom v podielovom fonde nakladá správcovská spoločnosť len prostred-
níctvom pokynov depozitárovi
alebo so súhlasom depozitára.
QQDepozitárom
podielových
fondov VÚB AM je VÚB
banka. Úlohou depozitára je
viesť bežné účty podielových
fondov a tiež správcovskej
spoločnosti, dohliadať na
správnosť ocenenia majetku
podielových fondov a na
dodržiavanie zákona o kolektívnom investovaní. Depozitár
koná samostatne, s odbornou
starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov.
Akú úlohu má Národná
banka Slovenska?
QQJe najvyšším kontrolným
orgánom pre oblasť celého
kapitálového trhu a bankovníctva, a teda aj pre oblasť
kolektívneho investovania.
07
Riziko verzus výnos, rozhodnite
sa správne
Ako sa rozhodnúť?
je ujasniť si, aký typ
investora ste, aké sú vaše
priority, ciele, postoj k riziku,
aký výnos očakávate, s akým
časovým horizontom rátate,
QQDôležité
akú menu chcete
zhodnocovať... Vhodnou
pomôckou pri rozhodovaní
sa je Investičný profil.
Výnosový
potenciál
Zmiešané fondy
QQAk
poznáte odpovede na
všetky otázky, viete sa
rozhodnúť pre správny typ
fondu.
Akciové
fondy
Dlhopisové fondy
Fondy
krátkodobých
investícií
Riziko
08
Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať
a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov
podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM) sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti
VÚB AM a jej depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vubam.sk. V súlade so schválenými štatútmi
podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených
štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže
dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu.
Riziko verzus výnos, rozhodnite sa
správne
Fondy krátkodobých
investícií
QQInvestujú do krátkodobých
finančných nástrojov na
peňažnom trhu. Tieto fondy
zaručujú minimálne riziko,
čomu však zodpovedajú aj
nižšie výnosy v porovnaní
s ostatnými typmi fondov.
Investícia do týchto fondov je
vhodná aj pre investorov bez
predchádzajúcich skúseností.
Tieto fondy väčšinou dosahujú
vyššiu výkonnosť ako krátkodobé termínované účty v bankách. Odporúčaný investičný
horizont je do 1 roka.
Do tejto kategórie sa zaraďuje VÚB AM Fond bankových
vkladov a VÚB AM Privátny
Eurový fond.
Dlhopisové fondy
fondy ukladajú
peniaze podielnikov najmä do
dlhopisov. Niekedy investujú
malý podiel majetku aj do
akcií. Prinášajú investorovi
zvyčajne vyšší výnos ako fondy
krátkodobých investícií, sú
však aj o niečo rizikovejšie.
Predstavujú vhodnú alternatívu k dlhodobému termínovanému vkladu v banke.
Majetok je investovaný prevažne do dlhopisov s lehotou
splatnosti dlhšou ako rok,
preto aj odporúčaný investičný horizont je najmenej
2 roky (závisí od konkrétnej
investičnej stratégie a vývoja
na finančných trhoch).
Do tejto kategórie fondov
zaraďujeme VÚB AM Eurový
fond, VÚB AM Active Bond
fund a VÚB AM Dlhopisový
Konvergentný fond.
QQDlhopisové
Zmiešané fondy
fondy peniaze podielnikov ukladajú na rôznych
trhoch a do rôznych aktív,
nemajú pritom žiadne limity
na podiel dlhopisov či akcií
vo svojom portfóliu, pričom
môžu tento pomer v rámci
investičnej stratégie meniť.
Preto by mal investor vopred
poznať stratégiu fondu a jeho
zloženie. Zmiešané fondy sú
akousi zlatou strednou cestou
medzi rizikovými akciovými a
konzervatívnymi dlhopisovými fondmi. Odporúčaný investičný horizont sa pohybuje
v rozmedzí najmenej 2 až
5 rokov (závisí od konkrétnej
investičnej stratégie a vývoja
na finančných trhoch).
Medzi zmiešané fondy
zaraďujeme VÚB AM Konzervatívne Portfólio, VÚB AM
Dynamické Porftólio, VÚB AM
Vyvážený Rastový fond, VÚB
AM Active Magnifica, VÚB
AM Flexible Magnifica Fund
a VÚB AM CP Zaistený fond I.
QQZmiešané
09
Mýty o podielových fondoch
1. Vložiť peniaze do podielových fondov
znamená vždy riziko
Mieru rizika si určujete vy sami. Ako všade,
aj tu platí, že čím väčší risk, tým vyšší zisk.
Nech už bude vaša investičná stratégia akákoľvek, z podielových fondov máte šancu
získať vyšší výnos ako z bežných foriem
sporenia. 2. S investovaním do podielových fondov
treba počkať na vhodný čas
Voľné finančné prostriedky je najlepšie investovať ihneď. Podielové fondy vám v každom okamihu ponúkajú riešenie a v prípade potreby dávajú priestor na zmenu
stratégie. To, čo je pre peniaze najdôležitejšie, je, aby mohli pracovať v každom čase.
10
3. Peniaze investované v podielových
fondoch sú dlhodobo viazané
Svoj podiel vo fonde môžete predať a získať
svoje peniaze späť bez zadávania výpovednej lehoty. Neprepadajte však panike
a urýchleným predajom vo chvíli, keď hodnota vašej investície poklesla. Poklesy na
trhu môžu byť, naopak, vhodnou príležitosťou na ďalší nákup.
4. Investovanie do podielových fondov je
vhodné len na dlhý čas
Doba investovania, tzv. investičný horizont,
by mala uplynúť skôr, ako budete svoje prostriedky potrebovať. Preto najlepšie urobíte, keď svoje ciele rozdelíte na krátkodobé
a dlhodobé a týmto cieľom prispôsobíte aj
výber investičnej stratégie. Podielové fondy
ponúkajú cestu k dosiahnutiu aj krátkodobých cieľov.
Mýty o podielových fondoch
5. Do čoho investuje sused,
je dobré aj pre mňa
Každý človek má iné osobné ciele a iný
vzťah k riziku, čo by mal zohľadniť aj pri
výbere investícií. To, čo vyhovuje susedovi,
nemusí byť vhodné pre vás. K dosiahnutiu
rôznych cieľov vedú rozdielne cesty. Dôležité pravidlo, ktoré sa podieľa na úspechu
pri investovaní, je rozloženie investície, tzv.
diverzifikácia.
6. Investovanie do podielových fondov
je len pre bohatých
Investovať môže úplne každý. Jednorazová
minimálna investícia do podielových fondov
VÚB AM je od 150 eur a v prípade sporenia
len 15 eur mesačne. Výhodou sporenia je, že
investujete v pravidelných časových intervaloch a pri rôznych cenách podielu, čím sa
vaša priemerná obstarávacia cena optimalizuje.
7. Ak nie ste finančný expert,
stať sa investorom je zložité
Investovanie do podielových listov je
naozaj jednoduché. Na našich obchodných miestach vám poradcovia ochotne
predstavia najvhodnejšie alternatívy tohto
moderného druhu zhodnocovania voľných
prostriedkov a odporučia vám stratégiu
zodpovedajúcu vašim potrebám.
8. Ak chcem získať informácie
o stave mojej investície,
musím ísť do banky
Informácie o stave a vývoji vašej investície
môžete získať aj v pohodlí domova cez
službu Internet banking VÚB.
11
A niečo navyše pre podielnikov
fondov VÚB AM
Odhaľte v sebe investora
QQNízka
Konzervatívny profil
strednodobý horizont
1 až 2 roky
QQAk uprednostňujete konzervatívny spôsob investovania
s nízkou úrovňou rizika
a chcete dosiahnuť bezpečný,
rovnomerný výnos, odporúčame vám rozložiť investíciu
napríklad takto:
vstupná investícia
Do podielových fondov môžete investovať už od 150 eur.
Pri zriadení VÚB AM Prémiového sporenia už od 15 eur.
QQMožnosť
zmeniť svoju investičnú stratégiu v rámci investícií do fondov VÚB AM
investície medzi
fondmi VÚB AM šetrí váš čas
i peniaze prostredníctvom
zvýhodnených poplatkov za
presun
QQS vyššou
sumou peňazí nižší
vstupný poplatok
Výška vstupného poplatku závisí nielen od sumy samotnej
investície, ale aj od hodnoty
už nainvestovaných prostriedkov. Čím viac už máte zainvestované vo fondoch VÚB AM,
tým nižší vstupný poplatok pri
investícii zaplatíte.
Vyvážený profil
strednodobý horizont
3 až 4 roky
QQAk chcete časť peňazí uložiť
tak, aby prinášala pravidelný
výnos, kým druhú časť investujete do rizikovejších aktív
s cieľom dosiahnuť vyšší výnos, môžete rozložiť investíciu napríklad takto:
QQPresun
Dynamický profil
dlhodobý horizont
5 a viac rokov
QQAk ste sa už stretli s kapitálovým trhom a ste ochotní
investovať svoje peniaze aj
v dlhodobom horizonte bez
nutnosti skoršieho výberu
a zároveň akceptujete vyššie
riziko, ako vhodná sa javí
napríklad investícia:
QQMožnosť
výhodnejšieho
získania kreditnej karty, úveru
a iných produktov VÚB banky
QQMožnosť
QQPravidelné
vyplatenie
investície
Zvoľte si frekvenciu, sumu
alebo počet podielov, ktoré
chcete pravidelne poukazovať
na vami zvolený účet.
12
prerátať si hodnotu
svojej investície kedykoľvek
Vďaka Investičnej kalkulačke
(nájdete na www.vubam.sk)
si môžete kedykoľvek zistiť
hodnotu svojej investície
v rôznych menách k ľubovoľnému dátumu. Stačí vedieť
počet podielov, ktorý v danom
fonde vlastníte.
Otestujte sa
ste si istí, či ste sa rozhodli
správne? Otestujte sa
a zistite svoj investičný profil
na www.vubam.sk.
QQNie
QQSkutočné
rozloženie investície
a prípadná zmena investičnej
stratégie závisia od vášho individuálneho rozhodnutia, pri
ktorom je potrebné brať do
úvahy viaceré faktory, ako je
napríklad časový horizont
investície, vaša skúsenosť
s investovaním do
podielových fondov, miera
akceptácie rizika, celkový
účel investície, ako aj ďalšie
skutočnosti.
13
Vyberte si z našej ponuky
VÚB AM Fond Bankových
vkladov
QQVeľmi konzervatívny fond
s krátkym investičným horizontom do 6 mesiacov. Fond
investuje predovšetkým do
bežných a termínovaných vkladov vo VÚB banke a v iných
slovenských bankách, podielových listov fondov krátkodobých investícií spravovaných
VÚB AM, nástrojov peňažného
trhu, dlhopisov vydaných predovšetkým VÚB bankou, inými
slovenskými bankami a Slovenskou republikou. Referenčná
mena fondu je EUR.
14
VÚB AM
Eurový fond
QQKonzervatívny fond s investičným horizontom do 1 roka.
Fond investuje do konzervatívnych dlhových cenných papierov
a nástrojov peňažného trhu
denominovaných v eurách,
prinášajúcich pravidelný výnos,
najmä vládou garantovaných
dlhopisov a dlhopisov bonitných
bánk. Jeho cieľom je dosiahnuť
lepšie zhodnotenie, ako ponúkajú krátkodobé termínované
vklady v eurách. Referenčná
mena EUR.
VÚB AM Konzervatívne
Portfólio
QQZmiešaný fond so strednou mierou rizika a minimálnym investičným horizontom 2 roky, ktorý
investuje do konzervatívnych
dlhových cenných papierov,
podielových listov otvorených
podielových fondov, nástrojov
peňažného trhu, finančných
derivátov a akcií, pričom akciová
zložka fondu nesmie prekročiť
10% celkovej hodnoty portfólia.
Cieľom fondu je aktívnou správou portfólia dosiahnuť vyšší
výnos v eurách, než aký poskytujú bežné účty a krátkodobé
termínované vklady. Referenčná
mena EUR.
VÚB AM Active Bond Fund
QQStredne rizikový fond určený
pre konzervatívnejších investorov s investičným horizontom
do 4 rokov. Fond je orientovaný
na investície najmä do dlhopisových podielových fondov
renomovaných zahraničných
správcovských spoločností.
V rámci svojej investičnej stratégie sa zameriava predovšetkým
na dlhopisové investície prinášajúce nadpriemerné zhodnotenie
v danej triede aktív s dôrazom
na najlepší výber podielových
fondov na základe hodnotenia
nezávislých ratingových agentúr
ako najlepšie vo svojej kategórii.
Referenčná mena EUR.
VÚB AM CP Zaistený fond I.
podielových listov fondov
zameraných na dlhopisové, vyspelé a rozvíjajúce sa akciové
a komoditné trhy, pričom 90%
majetku vo fonde je aktívne
riadených. Referenčná mena
EUR.
QQZaistený fond so stredne nízkou
mierou rizika a referenčným
obdobím 4 roky orientovaný na
investície do nástrojov peňažného trhu, do podielových listov
iných otvorených podielových
fondov,
do dlhových cenných papierov
a finančných derivátov, ktorých
podkladovým nástrojom je
kombinácia finančných indexov.
Fond sleduje cieľ zaistenia 100%
hodnoty podielu dosiahnutej v
počiatočný deň referenčného
obdobia a zároveň umožňuje
podieľať sa na potenciálnom výnose rizikových aktív v prípade
rastu ich cien. Referenčná mena
EUR.
VÚB AM Active Magnifica
QQStredne rizikový fond určený
pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnotenie
svojej investície s investičným
horizontom do 4 rokov. Fond
investuje predovšetkým do
VÚB AM Flexible
Magnifica Fund
QQZmiešaný, stredne rizikový
fond určený pre skúsenejších
investorov, ktorých optimálny
investičný horizont je najmenej 5 rokov. Fond investuje
predovšetkým do dlhových
cenných papierov krajín EMÚ,
podielových listov podielových
fondov akciového, komoditného alebo zmiešaného typu
a nástrojov peňažného trhu.
Podiel investícií zameraných
na akciové trhy nemôže
prekročiť 50 % hodnoty majetku podielového fondu a v
prípade komoditných investícií
nemôže prekročiť 20 % hodnoty majetku fondu. Referenčná mena EUR.
VÚB AM Dlhopisový
Konvergentný fond
QQStredne rizikový dlhopisový
fond orientovaný na konzervatívne dlhové cenné papiere
denominované v eurách a v
menách krajín konvergujúcich
do EMÚ. Odporúčaný investičný horizont je minimálne
3 roky. Referenčná mena EUR.
VÚB AM Dynamické Portfólio
fond, stredne
až vyššie rizikový, s minimálnym investičným horizontom
5 rokov, orientovaný na dlhové cenné papiere, podielové
listy otvorených podielových
fondov, nástrojov peňažného
trhu, finančných derivátov a
akcií, pričom akciová zložka
fondu môže dosiahnuť max.
70 % celkovej hodnoty portfólia. Referenčná mena EUR.
VÚB AM Vyvážený
Rastový fond
QQZmiešaný fond pre skúsených
investorov orientovaný na
dlhové cenné papiere
a akcie rozvíjajúcich sa regiónov, odvetví a spoločností vo
významných svetových menách. Odporúčaný investičný
horizont je najmenej 5 rokov.
Referenčná mena USD.
QQZmiešaný
FMG
ABF
AMG
Presný popis investičných stratégií fondov je uvedený v štatúte fondu
a v predajnom prospekte fondu.
15
Odštartujte svoju budúcnosť
s investičným sporením
Základné výhody
investičného sporenia do
podielových fondov sú:
QQoptimalizácia
QQprofesionálna
nákupnej ceny
správa vašich
financií
QQneustály prehľad o vývoji
vašich investícií
VÚB AM Prémiové Sporenie
je program pravidelného
investovania do fondu VÚB AM
Konzervatívne portfólio.
Graf porovnáva sumu vložených finančných prostriedkov a vývoj zhodnotenia
takto nasporenej investície v rámci VÚB AM Sporenia. Pri mesačnom vklade
50 EUR do fondu KOP v priebehu 5 rokov (2009 – 2013) predstavuje celková
suma vložených finančných prostriedkov 3 000 EUR a hodnota nasporenej
investície 3 112,76 EUR. Príklad reálnej historickej výkonnosti fondu KOP
je ilustráciou potenciálu investičného sporenia a nie je zárukou budúceho
zhodnotenia nasporenej investície.
3 000
2 000
1 000
0
2009
2010
2011
Suma vložených finančných
prostriedkov
16
VÚB AM Prémiové Sporenie
Zdroj: ceny podielov čerpané zo stránky www.vubam.sk
2012
2013
Ako začať?
Na začiatku si stanovte svoj cieľ:
QQakú sumu chcete pravidelne
investovať
QQako dlho chcete sporiť
QQkoľko si chcete nasporiť
Charakteristika VÚB AM
Prémiového Sporenia
QQminimálna doba sporenia
4 roky
QQminimálna pravidelná investícia už od 15 EUR
QQprémia za pravidelné sporenie
+0,5 % z celkovej investovanej
sumy počas prvých
4 rokov sporenia
QQpo
uplynutí minimálnej doby
sporenia, t.j. 4 rokov, máte
možnosť pokračovať v sporení
za rovnakých podmienok,
navyše ak budete pravidelne
sporiť, získate prémiu aj
v ďalšom roku sporenia
+0,5 % z investovanej sumy
počas ďalšieho roku
Aké výhody vám ponúka
VÚB AM Prémiové Sporenie?
QQflexibilné podmienky
QQsporenie bez zriaďovacieho,
vstupného a výstupného
poplatku
QQsporenie úplne bez poplatkov
QQminimálna pravidelná investícia už od 15 eur
QQmožnosť bezplatne zmeniť
výšku pravidelnej investície
QQmožnosť
získať bonus za
pravidelné sporenie vo výške
+0,5 % z celkovej investovanej
sumy
QQjednoduché pravidlá a flexibilné podmienky
QQinvestovaním do podielového
fondu VÚB AM Konzervatívne
Portfólio máte možnosť dosiahnuť vyšší výnos v období
nízkych úrokových sadzieb
Dôležité!
Všetky sporenia uzavreté pred
15. februárom 2014 v rámci VÚB AM
Sporenia zostávajú aktívne
a nedotknuté.
Vývoj zhodnotenia takto
nasporenej investície
17
Ach
nie, čo sa to deje?!pokračovať, nakúpim!
že mám pravdu! KUPUJEM!
balík!!!
Trend je dobrý.. Ak rast bude
pokračovať, nakúpim!
Čo sa to deje???
Hmm, cena stále rastie.
Vravel som to.
Ako mal
to, žesom
to rastie?
to sledovať...
Hmm,Budem
cena
stále rastie.
Jupííí,
pravdu! Zarobím
na tom
vedel som,
Investovanie
jeHehe,
hlúposť..
Pomóc,
PREDÁVAM!
balík!!!
že mám
pravdu!
KUPUJEM!
Aachch!
Prečo som to
OK... Znovu NAKÚPIM.
Ach nie, čo sa to deje?!
Budem
to sledovať...
Sused mal pravdu, bude
ja blázon predal!
Toto už musí byť DNO!!!
Ako to nerobiť
Ako neinvestovať
Jupííí, mal som pravdu! Zarobím na tom
balík!!!
Hmm, cena stále rastie.
Budem to sledovať...
Trend je dobrý.. Ak rast bude
pokračovať, nakúpim!
Hehe, vedel som,
že mám pravdu! KUPUJEM!
Y výkonnosť fondu
Paráda, keďže som lacno
nakúpil, pekne som zarobil
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Jupííí, mal som pravdu! Zarobím na tom
balík!!!
Trh už
teraz Hodnota
vyzerá lepšie..
Jupííí!
podielu je nízko.len horšie a horšie.
Čo sa to deje???
Hmm, cena stále rastie.
Trend je dobrý.. Ak rast bude
OK... Znovu NAKÚPIM.
Trh už teraz vyzerá lepšie...
Vravel som to.
Trend je dobrý.. Ak rast bude
Jupííí,
som pravdu! Zarobím
som,
Trend je
dobrý...
Ak rast bude
Ako to,na
žetom
to rastie?Hehe, vedelInvestovanie
Budem
tomal
sledovať...
pokračovať,
nakúpim!
je hlúposť.. pokračovať, nakúpim!
balík!!!
že mám pravdu! KUPUJEM!
pokračovať, nakúpim!
Hehe, vedel som,
že mám pravdu! KUPUJEM!
Hehe, vedel som,
že mám pravdu! KUPUJEM!
?!
Hmm, cena stále rastie.
Budem to sledovať...
Čo sa to deje???
Ako to, že to rastie?
Vravel som to.
je hlúposť..
Jupííí, mal som pravdu! Zarobím Investovanie
na tom
balík!!!
?!
Jupííí, mal som pravdu! Zarobím na tom
balík!!!
Ach nie, čo sa to deje?!
Toto už musí byť DNO!!!
Pomóc, PREDÁVAM!
Sused mal pravdu, bude
len horšie a horšie.
OK... Znovu NAKÚPIM.
Trh už teraz vyzerá lepšie..
Jupííí, mal som pravdu! Zarobím na tom
balík!!!
Aachch! Prečo som to
ja blázon predal!
Hmm, cena stále rastie.
Trend je dobrý.. Ak rast bude
Budem to sledovať...
pokračovať, nakúpim!
Jupííí! Hodnota podielu je nízko.
Paráda, keďže som lacno
Pomóc, PREDÁVAM!
Teraz
budem
postupne dokupovaťSused mal pravdu,
OK...
Znovu
NAKÚPIM.
nakúpil,
bude pekne som zarobil
Hehe, vedel som,
že mám pravdu! KUPUJEM!
Ach nie, čo sa to deje?!
Toto už musí byť DNO!!!
?!
?!
Trh už teraz vyzerá lepšie..
len horšie a horšie.
Čo sa to deje???
Ako to, že to rastie?
Čo sa to deje???
Ako to, že to rastie?
Hmm, cena stále rastie.
Budem to sledovať...
Trend je dobrý.. Ak rast bude
pokračovať, nakúpim!
Hehe, vedel som,
že mám pravdu! KUPUJEM!
?!
Vravel som to.
Investovanie je hlúposť..
Čo sa to deje???
Ako to, že to rastie?
Vravel som to.
Investovanie je hlúposť..
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Aachch! Prečo som to
Som hlavička! Mal som pravdu!
Aachch! Prečo som to
Trend je dobrý.. Ak rast bude
pokračovať, nakúpim!
Hmm, cena stále rastie.
Budem to sledovať...
Y výkonnosť fondu
nakúpil, pekne som zarobil
Toto už musí byť DNO!!!
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Jupííí, mal som pravdu! Zarobím na tom
balík!!!
?!
Trend je dobrý.. Ak rast bude
pokračovať, nakúpim!
Pomóc,
PREDÁVAM!
že mám
pravdu!
KUPUJEM!
OK... Znovu NAKÚPIM.
Sused mal pravdu, bude
Trh už
teraz Hodnota
vyzerá lepšie..
Jupííí!
podielu je nízko.len horšie a horšie.
?!
Paráda, keďže som lacno
nakúpil, pekne som zarobil
Teraz budem postupne dokupovať
Nemám sa čoho báť, som tu
?!
Ach nie, čo sa to deje?!
Toto už musí byť DNO!!!
Hmm, cena stále rastie.
Budem to sledovať...
Ako investovať
?!
X časové obdobie
Čo sa to deje???
Ako to, že to rastie?
Jupííí! Hodnota podielu je nízko.
Teraz budem postupne dokupovať
Urobil som správne rozhodnutie.
Trhy opäť rastú a ja zarábam!
Pomóc, PREDÁVAM!
Sused mal pravdu, bude
len horšie a horšie.
OK... Znovu NAKÚPIM.
Trh už teraz vyzerá lepšie..
Ach nie, čo sa to deje?!
Toto už musí byť DNO!!!
svoje peniaze aj so ziskom
Ešte dokúpim!
Paráda, keďže som lacno
nakúpil, pekne som zarobil
Som hlavička! Mal som pravdu!
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Y
Ach nie, čo sa to deje?!
Toto už musí byť DNO!!!
Urobil som správne rozhodnutie.
podielu je nízko.
Nemám sa čoho báť,Jupííí!
som tuHodnota
Super! Zarobil som! Teraz vyberám Paráda, keďže som lacno
Teraz budem postupne dokupovať
nakúpil, pekne som zarobil
len pol roka. To sa zlepší.
svoje peniaze aj so ziskom
Ešte dokúpim!
Pomóc, PREDÁVAM!
OK... Znovu NAKÚPIM.
Sused mal pravdu,
bude
Aachch! Prečo som to
Ach nie,
čo sa to deje?!
Trh už teraz vyzerá lepšie..
ja blázon predal! len horšie a horšie.
Toto už musí byť DNO!!!
Jupííí! Hodnota podielu je nízko.
Teraz budem postupne dokupovať
Paráda, keďže som lacno
nakúpil,
pekne
som zarobil
Jupííí,
mal som
pravdu!
Zarobím na tom
OK... Znovu NAKÚPIM.
Trh už teraz vyzerá lepšie..
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Nemám sa čoho báť, som tu Super! Zarobil som! Teraz vyberám
a jaaj zarábam!
len pol roka. To sa zlepší.Trhy opäť
svojerastú
peniaze
so ziskom
Ešte hlavička!
dokúpim!Mal som pravdu!
Som
správne rozhodnutie.
Nemám sa čoho báť,Urobil
som tusom
Super! Zarobil som! Teraz vyberám
Trhy opäť rastú a ja zarábam!
len pol roka. To sa zlepší.
svoje peniaze aj so ziskom
Ešte dokúpim!
Pomóc, PREDÁVAM!
Sused mal pravdu, bude
len horšie a horšie.
Super! Zarobil som! Teraz
vyberám svoje peniaze aj
Čo sa to deje???
som to.
ziskom.Vravel
Ako to, že to so
rastie?
Investovanie je hlúposť..
Waw! Skvelá príležitosť!
Hehe,
vedel som,
Idem postupne
dokupovať!
Hmm, cena stále rastie.
Trend je dobrý.. Ak rast bude
Paráda, keďže som lacno
Budem to sledovať...
pokračovať, nakúpim!
že mám pravdu! KUPUJEM!
Čo sa to deje???
Hmm, cena stále rastie.
Trend je dobrý.. AkNemám
rast bude
Vravel som to.
vedel som,
nakúpil, pekne somHehe,
zarobil.
sa čoho báť, som tu Super! Zarobil som! Teraz vyberám
Ako to, že to rastie?
Budem
to
sledovať...
pokračovať,
nakúpim!
Investovanie je hlúposť..
Som
hlavička!
Mal
som
pravdu!
Som
hlavička!
že mám pravdu! KUPUJEM!
len pol roka. To sa zlepší.
svoje peniaze aj so ziskomSom hlavička! Mal som pravdu!
Jupííí! Hodnota podielu je nízko.
Ešte dokúpim!
Paráda, keďže som lacno
Mal
som
pravdu!
Waw! Skvelá príležitosť!
Teraz budem postupne dokupovať
nakúpil, pekne som zarobil
balík!!!
Jupííí, mal som pravdu! Zarobím na tom
balík!!!
?!
?!
Idem postupne dokupovať!
Urobil som správne rozhodnutie.
Urobil som správne rozhodnutie.
Trhy opäť rastú a ja zarábam!
Trhy
opäťbáť,
rastú
a tu
ja zarábam!
Nemám
sa čoho
som
Super! Zarobil som! Teraz vyberám
len pol roka. To sa zlepší.
svoje peniaze aj so ziskom
Ešte dokúpim!
Čo sa to deje???
Ako to, že to rastie?
Aachch! Prečo som to
ja blázon predal!
svoje peniaze aj so ziskom
Nemám
Vravel som
to. sa čoho báť, som tu
len poljeroka.
To sa zlepší.
Investovanie
hlúposť..
Ešte dokúpim!
Urobil
som
správne rozhodnutie.
Super! Zarobil som!
Teraz
vyberám
svoje peniaze ajTrhy
so ziskom
opäť rastú a ja zarábam!
Nemám sa čoho báť, som tu Super! Zarobil som! Teraz vyberám
Som hlavička! Mal som pravdu!
len pol roka. To sa zlepší.
svoje peniaze aj so ziskom
Ešte dokúpim!
Nemám sa čoho báť, som tu
Super! Zarobil som! Teraz vyberám
len pol
roka. Tobáť,
sa zlepší.
Nemám sa
čoho
som svoje
tu peniaze aj so ziskom
Ešte dokúpim!
len pol roka. To sa zlepší.
Som hlavička! Mal som pravdu!
Ešte dokúpim!
Som hlavička! Mal som pravdu!
Paráda, keďže som lacno
nakúpil, pekne som zarobil
Urobil som správne rozhodnutie.
Trhy opäť rastú a ja zarábam!
Pomóc, PREDÁVAM!
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Pomóc, PREDÁVAM!
Ach
nie, čokeďže
sa to deje?!
OK... Znovu NAKÚPIM.
Paráda,
som lacno
Sused mal pravdu, bude
Waw! Skvelá príležitosť!
Toto
už musípekne
byť DNO!!!
lepšie..
len horšie a horšie.
nakúpil,
som zarobil Trh už teraz vyzeráIdem
Pomóc,
PREDÁVAM!
postupne
dokupovať!
Ach nie, čo sa to deje?!
OK... Znovu NAKÚPIM.
Sused mal pravdu, bude
Toto už musí byť DNO!!!
Trh už
vyzerá
Nemám
sateraz
čoho
báť, lepšie..
som tu Super! Zarobil
len horšie
a horšie.
som!
Teraz vyberám
Paráda, keďže som lacno
Aachch!
som to
Jupííí! HodnotaWaw!
podielu
jePrečo
nízko.
Skvelá
príležitosť!
nakúpil, pekne som zarobil Teraz budem postupne
ja blázon
predal!dokupovať!
dokupovať
Idem
postupne
Vravel som to.
Investovanie je hlúposť..
Pomóc, PREDÁVAM!
Vravel som to.
Vravel
som
to.
Sused mal pravdu, bude len
Investovanie
je hlúposť..
Investovanie je hlúposť...
horšie a horšie.
Idem postupne dokupovať!
?!
Paráda, keďže som lacno
Sompekne
hlavička!
som pravdu!
nakúpil,
somMal
zarobil
že mám pravdu! KUPUJEM!
len pol roka. To sa zlepší.
Ešte dokúpim!
Čo sa to deje???
Pomóc, PREDÁVAM!
Hmm, cena stále rastie.
Trend je dobrý.. Ak rast bude
Jupííí, mal som pravdu! Zarobím na tom
Hehe, vedel som,
Pomóc, PREDÁVAM!
Sused mal pravdu, bude
Ako to, že to rastie?
Budem to sledovať...
Aachch! Prečo
som
to
pokračovať,OK...
nakúpim!NAKÚPIM.
Ach nie,
čo sa to deje?!
Jupííí!
Hodnota
podielu
je nízko.
že mám
pravdu!
KUPUJEM!
Sused mal pravdu, bude
Paráda,Znovu
keďže som lacno
len horšie a horšie. balík!!!
Waw! Skvelá príležitosť!
ja blázon Teraz
predal!budem postupne
Totodokupovať
už musí byť DNO!!!
Trh už teraz
vyzerá
len horšie a horšie.
nakúpil,
pekne
somlepšie..
zarobil
Jupííí! Hodnota podielu je nízko.
Teraz budem Aachch!
postupne
dokupovať
Prečo
som to
Aachch! Prečo som to
ja blázon predal!
Vravel som to.
Investovanie je hlúposť..
Som hlavička!
som pravdu!
Jupííí!
HodnotaMal
podielu
je nízko.
Teraz budem postupne dokupovať
Som hlavička! Mal som pravdu!
Pomóc, PREDÁVAM!
Sused mal pravdu, bude
len horšie a horšie.
OK... Znovu NAKÚPIM.
Trh už teraz vyzerá lepšie..
Čo sa to deje???
Ako to, že to rastie?
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Super! Zarobil som! Teraz
vyberám
Hmm,
cena stále rastie.
Trend je dobrý.. Ak rast bude
Hehe, vedel som, len pol roka. To sa zlepší.
peniaze aj so ziskom
Budem to sledovať...
pokračovať, svoje
nakúpim!
že mám pravdu! KUPUJEM!
Ešte dokúpim!
Aachch! Prečo som to
ja blázon predal!
X
Urobil som správne rozhodnutie.
len pol roka. To sa zlepší.
Ešte dokúpim!
Urobil som správne rozhodnutie.
Trhy opäť rastú a ja zarábam!
Pomóc, PREDÁVAM!
Sused
pravdu,
Hmm,mal
cena
stálebude
rastie.
len
horšieto
a horšie.
Budem
sledovať...
OK...
Znovu
NAKÚPIM.
Trend
je dobrý..
Ak rast bude
Hehe, vedel
som,
Toto už
musí
byť to
DNO!!!deje?!
Trh už teraz vyzerá lepšie..
Ach
nie,
čo
sa
pokračovať, nakúpim!
že mám pravdu! KUPUJEM!
Čo sa to deje???
Vravel som to.
Ako mal
to, žesom
to rastie?
Jupííí,
pravdu! Zarobím
na tom
vedel som,
Investovanie
jeHehe,
hlúposť..
Hmm, cena stále rastie.
balík!!!
Ach nie, čo sa to deje?!
Budem to sledovať...
Aachch! Prečo som to
ja blázon
predal!
Paráda, keďže som
lacno
Ach nie, čo sa to deje?!
Nemám sa čoho báť, som tu Super! Zarobil som! Teraz vyberám
Som hlavička! Mal som pravdu!
len pol roka. To sa zlepší.
svoje peniaze aj so ziskom
Ešte dokúpim!
Som hlavička! Mal som pravdu!
Urobil som správne rozhodnutie.
Trhy opäť rastú a ja zarábam!
Jupííí, mal som pravdu! Zarobím
tom
ja blázonna
predal!
balík!!!
Paráda, keďže som lacno
nakúpil, pekne som zarobil
Urobil
som
správne rozhodnutie.
Super! Zarobil som!
Teraz
vyberám
svoje peniaze ajTrhy
so ziskom
opäť rastú a ja zarábam!
Urobil som správne rozhodnutie.
Pomóc, PREDÁVAM!
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Trhy opäť rastú a ja zarábam!
Ach nie, čo sa to deje?!
Toto už musí byť
DNO!!! sa čoho báť, som tu
Nemám
ja blázon
predal!
Aachch!
Prečo
som to
ja blázon predal!
Nemám
Vravel som
to. sa čoho báť, som tu
len poljeroka.
To sa zlepší.
Investovanie
hlúposť..
Ešte dokúpim!
Som hlavička! Mal som pravdu!
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
X
Urobil som správne rozhodnutie.
Y výkonnosť fondu
om pravdu! Zarobím na tom
?!
Pomóc, PREDÁVAM!
Sused mal pravdu, bude
len horšie a horšie.
OK... Znovu NAKÚPIM.
Trh už teraz vyzerá lepšie..
Som hlavička!
som pravdu!
Jupííí!
HodnotaMal
podielu
je nízko.
Teraz budem postupne dokupovať
Čo sa to deje???
Ako to, že to rastie?
Trhy opäť rastú a ja zarábam!
Pomóc, PREDÁVAM!
Vravel som to.
Vravel
som
to.
Sused mal pravdu, bude len
Investovanie
je hlúposť..
Investovanie je hlúposť...
horšie a horšie.
Idem postupne dokupovať!
?!
Paráda, keďže som lacno
Sompekne
hlavička!
som pravdu!
nakúpil,
somMal
zarobil
balík!!!
Ach nie, čo sa to deje?!
Toto už musí byť DNO!!!
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Vravel som to.
Investovanie je hlúposť..
Ach nie, čo sa to deje?!
OK... Znovu NAKÚPIM.
pravdu,
sa to bude
deje???
Hmm, cena stále rastie. Sused malČo
Trendbyť
jeDNO!!!
dobrý.. Ak rastTrh
bude
Som hlavička! Mal som
pravdu!
Vravel
som to.
Trhy
opäťto.rastú a ja zarábam!
ja blázon
Čo sa to deje???
cena stále rastie.
Toto už musí
už teraz vyzerá lepšie..
Hehe,
vedelpredal!
som,
TrendNemám
je dobrý..
rast
bude
Vravel
som
a horšie.
sa Ak
čoho
báť,
som tu Hmm,
Jupííí, malpokračovať,
som pravdu!
Zarobím na tom Budem
Hehe,
som, len horšieAko
Super!
Zarobil som! Teraz vyberám
to, že to rastie?
tovedel
sledovať...
nakúpim!
Investovanie je
hlúposť..
Ako to, že to rastie?
že mám pravdu! KUPUJEM!
Budem
to sledovať...
Urobil som
správne
rozhodnutie.
pokračovať,
Investovanie je hlúposť..
len pol nakúpim!
roka. To sa zlepší.
Jupííí, mal som pravdu! Zarobím na tom
Aachch! Prečo som to
ja blázon predal!
Paráda, keďže som lacno
nakúpil, pekne som zarobil
Nemám sa čoho báť, som tu Super! Zarobil som! Teraz
vyberám
Hmm,
cena stále rastie.
Trend je dobrý.. Ak rast bude
Hehe, vedel som, len pol roka. To sa zlepší.
peniaze aj so ziskom
Budem to sledovať...
pokračovať, svoje
nakúpim!
že mám pravdu! KUPUJEM!
Ešte dokúpim!
Ako to?! robiť
Jupííí! Hodnota podielu je nízko.
Teraz budem Aachch!
postupne
dokupovať
Prečo
som to
Y
?!
Teraz budem postupne dokupovať
Investovanie je hlúposť..
Čo sa to deje???
Ako to, že to rastie?
Hmm, cena stále rastie.
Budem to sledovať...
Pomóc, PREDÁVAM!
Aachch! Prečo som to
Ach nie, čo sa to deje?!
OK... Znovu NAKÚPIM.
Sused mal pravdu, bude
ja blázon predal!
Toto už musí byť DNO!!!
Trh už teraz vyzerá lepšie..
len horšie a horšie.
Čo sa to deje???
Pomóc, PREDÁVAM!
Hmm, cena stále rastie.
Trend je dobrý.. Ak rast bude
Jupííí,
mal
som
pravdu!
Zarobím
na
tom
Hehe,
vedel
som,
Pomóc, PREDÁVAM!
Sused mal pravdu, bude
Ako to, že to rastie?
Budem
to sledovať...
Aachch!
Prečo
som
to
pokračovať,
nakúpim!
Ach
nie,
čo
sa
to
deje?!
OK...
Znovu
NAKÚPIM.
Jupííí!
Hodnota
podielu
je
nízko.
že mám pravdu! KUPUJEM!
Sused mal pravdu, bude
Paráda, keďže som lacno
len horšie a horšie. balík!!!
Waw! Skvelá príležitosť!
ja blázon Teraz
predal!budem postupne
Totodokupovať
už musí byť DNO!!!
Trh už teraz
vyzerá
len horšie a horšie.
nakúpil,
pekne
somlepšie..
zarobil
X časové obdobie
?!
?!
Ako to, že to rastie?
len
horšieto
a horšie.
Budem
sledovať...
Trend je dobrý.. Ak rast bude
pokračovať, nakúpim!
Urobil som
správne
rozhodnutie.
Urobil
som
správne
Trhy opäť rastú a ja zarábam!
Urobil somrozhodnutie.
správne rozhodnutie.Trhy opäť
Trhy opäť rastú a ja zarábam!
rastú a ja zarábam!
Jupííí, mal som pravdu! Zarobím na tom
Trend je dobrý.. Ak rast bude
pokračovať, nakúpim!
Hehe, vedel som,
Jupííí,
balík!!! mal som pravdu!
že mám pravdu! KUPUJEM!
Jupííí! Hodnota podielu je nízko.
Paráda, keďže som lacno
Zarobím na tom
balík!!!
Teraz budem
postupne dokupovať
nakúpil, pekne som zarobil
Jupííí! Hodnota podielu je nízko.
Teraz budem postupne dokupovať
X časové obdobie
?!
Paráda, keďže som lacno
nakúpil, pekne som zarobil
Hmm, cena stále rastie.
Budem to sledovať...
Čo sa to deje???
Ako to, že to rastie?
Vravel som to.
Investovanie je hlúposť..
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Nemám sa čoho báť, som tu Super! Zarobil som! Teraz vyberám
len pol roka. To sa zlepší.
svoje peniaze aj so ziskom
Nemám sa čoho báť,
tu Super! Zarobil som! Teraz vyberám
Eštesom
dokúpim!
len pol roka. To sa zlepší.
svoje peniaze aj so ziskom
Ešte dokúpim!
X
Ach nie, čo sa to deje?!
OK... Znovu NAKÚPIM.
pravdu,
sa to bude
deje???
Hmm, cena stále rastie. Sused malČo
Trendbyť
jeDNO!!!
dobrý.. Ak rastTrh
bude
Som hlavička! Mal som
pravdu!
Vravel
som to.
Trhy
opäťto.rastú a ja zarábam!
ja blázon
Čo sa to deje???
cena stále rastie.
Toto už musí
už teraz vyzerá lepšie..
Hehe,
vedelpredal!
som,
TrendNemám
je dobrý..
rast
bude
Vravel
som
a horšie.
sa Ak
čoho
báť,
som tu Hmm,
Jupííí, malpokračovať,
som pravdu!
Zarobím na tom Budem
Hehe,
som, len horšieAko
Super!
Zarobil som! Teraz vyberám
to, že to rastie?
tovedel
sledovať...
nakúpim!
Investovanie je
hlúposť..
Ako to, že to rastie?
že mám pravdu! KUPUJEM!
Budem
to sledovať...
Urobil som
správne
rozhodnutie.
pokračovať,
Investovanie je hlúposť..
len pol nakúpim!
roka. To sa zlepší.
mal som pravdu! Zarobím na tom
Ako investovať
?!
balík!!!
?!
18
Aachch! Prečo som to
ja blázon predal!
Ach nie, čo sa to deje?!
Toto už musí byť DNO!!!
Jupííí! Hodnota podielu je nízko.
Teraz budem postupne dokupovať
Trhy opäť rastú a ja zarábam!
že mám pravdu! KUPUJEM!
OK... Znovu NAKÚPIM.
Trh už teraz vyzerá lepšie..
Ešte dokúpim!
svoje peniaze aj so ziskom
Urobil som správne rozhodnutie.
Trhy opäť rastú a ja zarábam!
Pomóc, PREDÁVAM!
Sused mal pravdu, bude
len horšie a horšie.
Paráda, keďže som lacno
nakúpil, pekne som zarobil
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Y
Ach nie, čo sa to deje?!
Toto už musí byť DNO!!!
podielu je nízko.
Nemám sa čoho báť,Jupííí!
som tuHodnota
Super! Zarobil som! Teraz vyberám Paráda, keďže som lacno
Teraz budem postupne dokupovať
nakúpil, pekne som zarobil
len pol roka. To sa zlepší.
svoje peniaze aj so ziskom
Ešte dokúpim!
Pomóc, PREDÁVAM!
OK... Znovu NAKÚPIM.
Sused mal pravdu,
bude
Aachch! Prečo som to
Ach nie,
čo sa to deje?!
Trh už teraz vyzerá lepšie..
ja blázon predal! len horšie a horšie.
Toto už musí byť DNO!!!
Jupííí! Hodnota podielu je nízko.
OK... Znovu NAKÚPIM.
Trh už teraz vyzerá lepšie..
19
Som hlavička! Mal som pravdu!
som správne
rozhodnutie.
Nemám sa čoho báť, somUrobil
tu Super!
Zarobil som! Teraz vyberám
a jaaj zarábam!
len pol roka. To sa zlepší.Trhy opäť
svojerastú
peniaze
so ziskom
Waw! Skvelá príležitosť!
Idem postupne dokupovať!
Pomóc, PREDÁVAM!
Sused mal pravdu, bude
len horšie a horšie.
Ešte hlavička!
dokúpim!Mal som pravdu!
Som
správne rozhodnutie.
Nemám sa čoho báť,Urobil
som tusom
Super! Zarobil som! Teraz vyberám
Trhy opäť rastú a ja zarábam!
len pol roka. To sa zlepší.
svoje peniaze aj so ziskom
Ešte dokúpim!
Super! Zarobil som! Teraz
vyberám svoje peniaze aj
Ako funguje podielový fond.
Aké sú výhody investovania do podielových fondov.
Ako je chránený investor.
Ako si vybrať pre seba najvhodnejší fond.
Otázky sa zmenia na odpovede
– najdôležitejšie informácie o investovaní do podielových
fondov VÚB AM sa dozviete v tejto brožúre.
Táto brožúra predstavuje marketingový materiál.
Kontakt
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
Mlynské nivy 1
820 04 Bratislava 24
www.vubam.sk
e-mail: [email protected]
0850 123 000
Všetky informácie sú aktuálne k 1. 9. 2014
Download

škola investora - čo treba zvážiť pri investovaní do