Malé veľ ké umenie
Pol litra farby a vysnené auto z Bratislavy
Michal Hvorecký
S 126
L iterAtÚrA lIteRAtuR
Ž iŤAutAmiA utos leben
S 127
roku1970,keďumeleckémusvetudominovalimonumentálnesochy,americkýsochárjoelshapiroprekvapilnewyorskúaneskôrajglobálnuscénusvojimiminiatúrnymiartefaktmi.návštevníkgalériePaulycooperovej,ktorý,prirodzene,očakávalobrovskésúsošia,akévtedyrobilkaždý,lebobolivmóde,malprinoháchokolosebamaličkébronzovéaželeznépredmetyakostoličku,domčekprebábiky,loď ku,vtáčikačidokoncatruhličku.•novéumenievyznelonapriek„malosti“veľ kolepoaohromujúco.slávnyamerickýkurátoraautorviacerýchvplyvnýchkníhosúčasnomumenítomFinkelpearlnapísal,že„shapirojesvätýmpatrónommalého…Berieveľ kéveciaurobíichmaličkými.“joelshapirosa
vyjadril,žesvojimkrokomprotiprúdusapokúsilo„fyzicképretvoreniesvojichmyšlienokdomateriáluaformy.“•vždyznovasadoaktuálnejkreativityvraciaodkazumeniaminiatúry.názovtohtožánrusačastomylneodvodzujeibaodlatinskéhominor,alepôvodneminiatúraznamenala„to,čosamávyfarbiťčervenou“.Šlooumeleckémaľovanierumelkou,čižesulfidomortutnatým.vstredovekomknižnommaliarstve,najmäviluminovanýchrukopisoch,satotižakoposlednékreslilizačiatočnépísmenákapitol,ktorémuselibyťzvlášťzdobenéornamentmi,kresbamičibiblickýmivýjavmi.jedentakýobrázoksakreslilajniekoľ komesiacovčidokoncarokov.•jedenzvrcholovmaléhoveľ kéhoumenia
nastalvstarejPerzii.Hlavnýmdôvodombolo,žeminiatúrabolasúkromnýmumeleckýmpredmetoma,paradoxne,poskytovalatvorcomväčšiusloboduakoveľ kéaverejnéformáty.naminiatúrachsasmelizobrazovaťajľudia,čoinakislamskátradíciazakazovala.•Gutenbergovvynálezkníhtlačezáujemoručnemaľovanéobrázkyoslabil,nopredsavrôznychobdobiachpretrvali,najčastejšieakoportréty,ažkýmichnenahradilonovémédium–fotografia.•keďsombolmalýamôjotecbolpriekopníkominformatikyvČeskoslovensku,počítačenajehokatedrematematikyboliobrovské,zaberalicelúmiestnosťakovovédátovédiskymalipolomerširšíakopanvicanatalianskupizzu–apevnédiskysa
zakrátkorozhorúčiliakopec.Prvýmobilnýtelefón,ktorýsomzačiatkomdeväťdesiatychrokovvidel,ležalnapodlaheauta,akeďsahopodarilovybrať,bolveľ kýakokuforavážiltoľ koakohaldakníh.•nedávnosamaštudentinajednomslovenskomgymnáziuopýtali,čisomsaonežnejrevolúciivnovembri1989dozvedelcezsms.nemoholsomtomuuveriť.taksomimvysvetlil,ževtedyfungovaliibapevnélinky.Ťahákysapísaliručne,aniesťahovalizwebu,ktorývČssrešteneexistoval,aneposielalisaanimms.televíznareklamanavýroboktrvalaajdvečiminúty.•vroku1984minadposteľouviselplagátautaŠkoDAGarde.Boltoprvýsériovovyrábanýosobnýautomobilnaslovensku,dokoncavmojommeste,vBratislave,presnejšievDevínskejnovejvsi.snívalsomotomtodvojdverovomkupé,alerodinauniverzitnéhodocentaaučiteľ kysihonemohladovoliť.navyšesanaňmuseloajniekoľ korokovčakaťvporadovníku,kdemaliprednosťprivilegovaní.•spolužiakovotecvšakŠkoduGardezohnal.Dostalknejajvedroavňompollitrafarby,abysisámzamaľovalprípadnénedostatkynáterualaku.nekonečnesomšťastnejrodinezávidel.•radosťkamarátovejfamílievšaktrvalakrátko.Počasprvejzimyprestalfungovaťtermostat.tesniacikrúžoknavodnéčerpadlozháňalnešťastnýmajiteľvšadeodAšuažpomichalovce,alebezvýsledne.ručnábrzdaporokuvôbecnebrzdilaakeďvlete
odpadlozadnékoleso,bolkoniec.natietonedostatkypollitrafarbynestačilo.•svetsaodvtedyneuveriteľnezmenil.Dnes,keďreklamatrvátridsaťsekúnd,užsanámtozdápridlho.inteligentnérádiorozpozná,akékapelymámrád,viemiichvybraťajnahrať.celúsériusitcomusimôžempožičaťpriamoceztvobrazovku.Domobiluveľ kéhoakomojadlaňsazmestívýkonnýpočítačspamäťoubabylonskejknižnice.niekedysipripadám,žežijemvovzdialenejšejbudúcnosti,nežoakejsomvdetstvesníval.•miniatúrasazdábyťmetaforoutechnológiíajdnešnéhoživotnéhoštýlu.Ajesemeskamôžebyťumenímstručnosti.140znakovnatwitteridokážepodaťkrátkesilnéposolstvo.•vmojejužskoro24
rokovslobodnejkrajinedlhovládlaposadnutosťveľ kýmiautami.ktonatomal,chcelautoakodom–bezohľadunaspotrebuajcenu.Podmnohýmipanelákmidodnesparkujúdžípydrahšieakobyty,vktorýchmajiteliabývajú.somrád,žesatomení.svetzneistenýekonomickoukrízouhľadánovéistotyajediné,načomsaodbornícizhodujú,ješetriť–energiou,pohonnýmilátkamiavneposlednomradepeniazmi.•somhrdýnato,žesavDevínskejnovejvsivyrábajednoznajlepšíchmalýchvozidielsúčasnosti.kebysommaloštvrťstoročiamenejrokov,asibysomsinadposteľvylepilplagátvolkswagenup!Autovychádzazfabriky,ktorádoterazprodukovalamohutnéprvotriednesuv.jetorovnaké
prekvapenieakoumeleckéobjektyjoelashapiravosvojejdobe.•Lenžemalýuždnesvautomobilovomsveteneznamenápomalý,biednyvovýbaveanirizikový.vzniklovzrušujúce,zábavné,inteligentné,bezpečnéaúspornéauto,kompaktné,aleniestiesnené,dostupné,nielacné.miniatúraakomábyť.•keďsiup!kúpite,nedostanetesícevovedrepollitrafarby,alezatobluemotion,elektronickýstabilizačnýprogram,ABs,isofix,parkovaciesenzory,informačnýanavigačnýsystémčinúdzovúbrzducityBrakeahŕbuďalšíchvymožeností,pretýmznámychzoveľamohutnejšíchvozidiel.•takakovnemeckuvyrástlavdeväťdesiatychrokochGeneráciaGolf,ktorúnesmrteľneopísalspisovateľanovinár
Florianillies,up!bymoholbyťprvýmvolkswagenom,ktorýsibudúmôcťbežnedovoliťajmladíľudiavstrednejeurópe.Čitentomodelstvorígeneráciu,toukážeažčas.všetkonasvedčujetomu,žeup!sastaneveľ kýmmedzimalými.—imjahr1970,alsdiekunstweltvonmonumentalenstatuendominiertwurde,überraschtederamerikanischeBildhauerjoelshapirozunächstdienewyorkerundspäterauchdieglobaleszenemitseinenminiaturartefakten.•BesucherderGaleriePaulacoopersahensichplötzlichvonkleinenBronze-undeisengegenständenumgeben–stühle,einePuppenstube,schiffchen,vögelundsogareinkleinersarg.sehrüberraschendinderdamaligenzeit.Hattensiedochmitden
typischgewaltigenskulpturengerechnet,diedamalsjederschuf,weilsiemodernwaren.•Dieneuekunsterschientrotzder„kleinheit“monumentalundverblüffend.tomFinkelpearl,berühmteramerikanischerkuratorundAutorzahlreichereinflussnehmenderBücher,schriebshapiroseieinweltpatrondeskleinen,ernehmegroßeDingeundmachesieklein.•joelshapiroäußertehingegen,dassermitseinemschrittgegendenstromdietransformationseinerGedankeninmaterialundFormenversuche.•Dasvermächtnisdesminiaturismusspiegeltsichimmerwiederauchinderaktuellenkreativenszenewider.DieBezeichnungdiesesGenreswirdirrtümlicherweisehäufigvomlateinischenwortminor(=
kleiner)abgeleitet.ursprünglichbedeuteteminiaturjedoch„diekunst,mitzinnoberzumalen“.eshandeltesichdabeiumdaskünstlerischemalenmitmennige,alsomitQuecksilbersulfid.indermittelalterlichenBuchmalerei,insbesondereinilluminiertenHandschriften,wurdenAnfangsbuchstabeninkapitalengezeichnetundaufwendigmitornamenten,zeichnungenoderbiblischenerscheinungenverziert.soeinBildzumalen,bedurfteeinigermonate,jasogarjahre.•einenHöhepunkthattediegroßekleinekunstimaltenPersien.Hauptgrundwar,dassdieminiatureinprivaterkunstgegenstandwarunddemschöpferparadoxerweisemehrFreiheitgab,alsesbeigroßenundöffentlichenFormatenderFall
war.Aufminiaturendurftensogarmenschenabgebildetwerden,wasdieislamischetraditionansonstenverbot.•GutenbergserfindungdesBuchdrucksschwächtedasinteresseanhandgemaltenBildern.Dennochüberstandensiedieverschiedenenzeitetappen,meistalsPorträts,bissieletztendlichdurcheinneuesmediumersetztwurden–dieFotografie.•AlsichnochkleinundmeinvatereinPionierderinformatikindertschechoslowakeiwar,gabesanseinemLehrstuhlfürmathematikgewaltigerechner,dieganzeräumeeinnahmen,metallischeDatenplatten,dieeinenradiussogroßwieitalienischePizzapfannenhattenundFestplatten,dieinkürzesterzeitsoheißwieeinofenwurden.•Daserste
mobiltelefon,dasichAnfangderneunzigerjahrezuGesichtbekam,lagaufdemBodeneinesAutos,wargroßwieeinkofferundwogsovielwieeineHaldevonBüchern.•neulichfragtenmichdieschülereinesslowakischenGymnasiums,obichübersmsvondersanftenrevolutionimnovember1989erfahrenhätte.ichkonnteeseinfachnichtglauben.•Alsohabeichihnenerklärt,dassesdamalsnurFestnetztelefonegab,inderČssrnochgarkeinwebvorhandenwarundmandementsprechendspickzettelnochvonHandgeschriebenhatte,mmsnochnichtverschicktwurdenundFernsehwerbungfüreinProduktgutundgerneauchmalzweioderdreiminutendauernkonnte.•imjahr1984hingüber
meinemBetteinPostervomŠkoDAGarde.Daswarderersteinderslowakei,sogarinmeinerstadtBratislava,genauergesagtinDevínskanováves,inserieproduziertePkw.ichträumtevonsoeinemzweitürigencoupé.AberdieFamilieeinesuniversitätsdozentenundeinerLehrerinkonntesicheinsolchesAutoleidernichtleisten.Hinzukamnochdietatsache,dassmananhandeinerwarteliste,inderdiePrivilegiertenvorranghatten,jahrelangdaraufwartenmusste.•DervatereinesmitschülersergattertedennocheinenŠkoDAGarde.umeventuellemängelanFarbeundLackauszubessern,erhielterzusätzlicheinenhalbenLiterFarbe.ichhabedieseglücklicheFamilieunendlichbeneidet.•Allerdings
wardieFreudederFamiliemeinesFreundesnurvonkurzerDauer.imerstenwinterversagtedasthermostat.DerunglücklicheeigentümerversuchtedenDichtungsringderwasserpumpezwischenAschundmichalovceüberallaufzutreiben,jedochvergeblich.DieHandbremsebremstenacheinemjahrnichtmehrundalsimsommernocheinHinterradabfiel,bedeutetediesdasende.FürdieseFehlerreichtederhalbeLiterFarbeebennicht.•Diewelthatsichseitherunglaublichverändert.wennheuteeinwerbespotdreisekundendauert,erscheintunsdasschonzulang.einintelligentesradioerkennt,welcheBandichgernehöre,wähltsieausundspieltsieab.eineganzereihevonsituationskomödienkann
ichmirdirektamtv-Bildschirmausleihen.ineinmobiltelefon,großwiemeineHandfläche,findeteinleistungsstarkerrechnermitdemspeicherplatzderBibliothekvonBabelPlatz.•manchmalfälltmirauf,dassichineinerentfernterenzukunftlebe,alsdiejenige,vonderichalskindgeträumthabe.•DieminiaturscheinteinemetapherdertechnologieunddesLebensstilsderheutigenzeitzusein.Aucheinesmskanndiekunstderkürzesein.Auftwitterkannmit140zeicheneinekurze,starkeBotschaftübermitteltwerden.•inmeinemschonseitfast24jahrenfreienLandherrschtelangezeitdieBesessenheitnachgroßenAutos.jeder,deressichleistenkonnte,wollteeinAutowieeinHaus–ohnerücksicht
aufverbrauchundPreis.vordenzahlreichenPlattenbautenparkenheutejeeps,dieteureralsdiewohnungensind,indenendieeigentümerwohnen.esfreutmich,dasssichdiesertrendderzeitändert.Dievonderwirtschaftskriseverunsicherteweltsuchteineneuesicherheitunddaseinzigebeidemdieexperteneinhelligeinermeinungsind,istdassparen–energie,kraftstoffundnichtzuletztGeld.•ichbinstolzdarauf,dassinDevínskanováveseinerderbestenkleinwagenderGegenwartproduziertwird.wennichumeinvierteljahrhundertjüngerwäre,würdeichmirwahrscheinlicheinPostermitdemvolkswagenup!übermeinBetthängen.DasAutokommtauseinerFabrik,inderbishernurgroße,
erstklassigesuvproduziertwurden.esistgenausoeineÜberraschung,wieseinerzeitdiekunstwerkevonjoelshapiro.•HeutzutagebedeutetkleininderAutoweltabernichtmehrlangsam,ausstattungsschwachoderriskant.imGegenteil.esentstandeinaufregendes,unterhaltsames,intelligentes,sicheresundsparsamesAuto.kompakt,abernichtbeengend.Preisgünstig,abernichtbillig.ebeneineminiatur,wiesieseinsoll.•wennsiesicheinenup!kaufen,erhaltensiezwarkeinenhalbenLiterFarbeinderDosemehr,dafüraberBluemotion,einelektronischesstabilisierungsprogramm,ABs,isofix,einparksensoren,informations-undnavigationssystemunddienotbremse„cityBrake“,sowieeinenkorb
vollmitweiterenerrungenschaften,dievorhernurbeiwesentlichgrößerenFahrzeugenbekanntwaren.•sowieimDeutschlandderneunzigerjahredieGenerationGolfheranwuchs,diederschriftstellerundjournalistFlorianilliesalsunsterblichbeschrieb,könntederup!dererstevolkswagensein,densichauchjungeLeuteinmitteleuropaleistenkönnen.obausdiesemmodelleineGenerationhervorgeht,wirddiezeitzeigen.Aberallesweistdaraufhin,dassderup!einGroßerunterdenkleinenwird.—roku1970,keďumeleckémusvetudominovalimonumentálnesochy,americkýsochárjoelshapiroprekvapilnewyorskúaneskôrajglobálnuscénusvojimiminiatúrnymiartefaktmi.návštevníkgalérie
Paulycooperovej,ktorý,prirodzene,očakávalobrovskésúsošia,akévtedyrobilkaždý,lebobolivmóde,malprinoháchokolosebamaličkébronzovéaželeznépredmetyakostoličku,domčekprebábiky,loď ku,vtáčikačidokoncatruhličku.•novéumenievyznelonapriek„malosti“veľ kolepoaohromujúco.slávnyamerickýkurátoraautorviacerýchvplyvnýchkníhosúčasnomumenítomFinkelpearlnapísal,že„shapirojesvätýmpatrónommalého…Berieveľ kéveciaurobíichmaličkými.“joelshapirosavyjadril,žesvojimkrokomprotiprúdusapokúsilo„fyzicképretvoreniesvojichmyšlienokdomateriáluaformy.“•vždyznovasadoaktuálnejkreativityvraciaodkazumeniaminiatúry.názovtohtožánru
sačastomylneodvodzujeibaodlatinskéhominor,alepôvodneminiatúraznamenala„to,čosamávyfarbiťčervenou“.Šlooumeleckémaľovanierumelkou,čižesulfidomortutnatým.vstredovekomknižnommaliarstve,najmäviluminovanýchrukopisoch,satotižakoposlednékreslilizačiatočnépísmenákapitol,ktorémuselibyťzvlášťzdobenéornamentmi,kresbamičibiblickýmivýjavmi.jedentakýobrázoksakreslilajniekoľ komesiacovčidokoncarokov.•jedenzvrcholovmaléhoveľ kéhoumenianastalvstarejPerzii.Hlavnýmdôvodombolo,žeminiatúrabolasúkromnýmumeleckýmpredmetoma,paradoxne,poskytovalatvorcomväčšiusloboduakoveľ kéaverejnéformáty.naminiatúrachsasmeli
zobrazovaťajľudia,čoinakislamskátradíciazakazovala.•Gutenbergovvynálezkníhtlačezáujemoručnemaľovanéobrázkyoslabil,nopredsavrôznychobdobiachpretrvali,najčastejšieakoportréty,ažkýmichnenahradilonovémédium–fotografia.•keďsombolmalýamôjotecbolpriekopníkominformatikyvČeskoslovensku,počítačenajehokatedrematematikyboliobrovské,zaberalicelúmiestnosťakovovédátovédiskymalipolomerširšíakopanvicanatalianskupizzu–apevnédiskysazakrátkorozhorúčiliakopec.Prvýmobilnýtelefón,ktorýsomzačiatkomdeväťdesiatychrokovvidel,ležalnapodlaheauta,akeďsahopodarilovybrať,bolveľ kýakokuforavážiltoľ koakohaldakníh.•nedávnosamaštudentinajednomslovenskomgymnáziuopýtali,čisomsaonežnejrevolúciivnovembri1989dozvedelcezsms.nemoholsomtomuuveriť.taksomimvysvetlil,ževtedyfungovaliibapevnélinky.Ťahákysapísaliručne,aniesťahovalizwebu,ktorývČssrešteneexistoval,aneposielalisaanimms.televíznareklamanavýroboktrvalaajdvečiminúty.•vroku1984minadposteľouviselplagátautaŠkoDAGarde.Boltoprvýsériovovyrábanýosobnýautomobilnaslovensku,dokoncavmojommeste,vBratislave,presnejšievDevínskejnovejvsi.snívalsomotomtodvojdverovomkupé,alerodinauniverzitnéhodocentaaučiteľ kysihonemohladovoliť.navyšesanaňmuseloajniekoľ ko
rokovčakaťvporadovníku,kdemaliprednosťprivilegovaní.•spolužiakovotecvšakŠkoduGardezohnal.Dostalknejajvedroavňompollitrafarby,abysisámzamaľovalprípadnénedostatkynáterualaku.nekonečnesomšťastnejrodinezávidel.•radosťkamarátovejfamílievšaktrvalakrátko.Počasprvejzimyprestalfungovaťtermostat.tesniacikrúžoknavodnéčerpadlozháňalnešťastnýmajiteľvšadeodAšuažpomichalovce,alebezvýsledne.ručnábrzdaporokuvôbecnebrzdilaakeďvleteodpadlozadnékoleso,bolkoniec.natietonedostatkypollitrafarbynestačilo.•svetsaodvtedyneuveriteľnezmenil.Dnes,keďreklamatrvátridsaťsekúnd,užsanámtozdápridlho.inteligentnérádio
rozpozná,akékapelymámrád,viemiichvybraťajnahrať.celúsériusitcomusimôžempožičaťpriamoceztvobrazovku.Domobiluveľ kéhoakomojadlaňsazmestívýkonnýpočítačspamäťoubabylonskejknižnice.niekedysipripadám,žežijemvovzdialenejšejbudúcnosti,nežoakejsomvdetstvesníval.•miniatúrasazdábyťmetaforoutechnológiíajdnešnéhoživotnéhoštýlu.Ajesemeskamôžebyťumenímstručnosti.140znakovnatwitteridokážepodaťkrátkesilnéposolstvo.•vmojejužskoro24rokovslobodnejkrajinedlhovládlaposadnutosťveľ kýmiautami.ktonatomal,chcelautoakodom–bezohľadunaspotrebuajcenu.Podmnohýmipanelákmidodnesparkujúdžípydrahšieakobyty,v
ktorýchmajiteliabývajú.somrád,žesatomení.svetzneistenýekonomickoukrízouhľadánovéistotyajediné,načomsaodbornícizhodujú,ješetriť–energiou,pohonnýmilátkamiavneposlednomradepeniazmi.•somhrdýnato,žesavDevínskejnovejvsivyrábajednoznajlepšíchmalýchvozidielsúčasnosti.kebysommaloštvrťstoročiamenejrokov,asibysomsinadposteľvylepilplagátvolkswagenup!Autovychádzazfabriky,ktorádoterazprodukovalamohutnéprvotriednesuv.jetorovnaképrekvapenieakoumeleckéobjektyjoelashapiravosvojejdobe.•Lenžemalýuždnesvautomobilovomsveteneznamenápomalý,biednyvovýbaveanirizikový.vzniklovzrušujúce,zábavné,inteligentné,
bezpečnéaúspornéauto,kompaktné,aleniestiesnené,dostupné,nielacné.miniatúraakomábyť.•keďsiup!kúpite,nedostanetesícevovedrepollitrafarby,alezatobluemotion,elektronickýstabilizačnýprogram,ABs,isofix,parkovaciesenzory,informačnýanavigačnýsystémčinúdzovúbrzducityBrakeahŕbuďalšíchvymožeností,pretýmznámychzoveľamohutnejšíchvozidiel.•takakovnemeckuvyrástlavdeväťdesiatychrokochGeneráciaGolf,ktorúnesmrteľneopísalspisovateľanovinárFlorianillies,up!bymoholbyťprvýmvolkswagenom,ktorýsibudúmôcťbežnedovoliťajmladíľudiavstrednejeurópe.Čitentomodelstvorígeneráciu,toukážeažčas.všetkonasvedčujetomu,žeup!sa
staneveľ kýmmedzimalými.—imjahr1970,alsdiekunstweltvonmonumentalenstatuendominiertwurde,überraschtederamerikanischeBildhauerjoelshapirozunächstdienewyorkerundspäterauchdieglobaleszenemitseinenminiaturartefakten.•BesucherderGaleriePaulacoopersahensichplötzlichvonkleinenBronze-undeisengegenständenumgeben–stühle,einePuppenstube,schiffchen,vögelundsogareinkleinersarg.sehrüberraschendinderdamaligenzeit.Hattensiedochmitdentypischgewaltigenskulpturengerechnet,diedamalsjederschuf,weilsiemodernwaren.•Dieneuekunsterschientrotzder„kleinheit“monumentalundverblüffend.tomFinkelpearl,berühmteramerikanischerkuratorundAutorzahlreichereinflussnehmenderBücher,schriebshapiroseieinweltpatrondeskleinen,ernehmegroßeDingeundmachesieklein.•joelshapiroäußertehingegen,dassermitseinemschrittgegendenstromdietransformationseinerGedankeninmaterialundFormenversuche.•Dasvermächtnisdesminiaturismusspiegeltsichimmerwiederauchinderaktuellenkreativenszenewider.DieBezeichnungdiesesGenreswirdirrtümlicherweisehäufigvomlateinischenwortminor(=kleiner)abgeleitet.ursprünglichbedeuteteminiaturjedoch„diekunst,mitzinnoberzumalen“.eshandeltesichdabeiumdaskünstlerischemalenmitmennige,alsomitQuecksilbersulfid.indermittelalterlichenBuchmalerei,insbesondereinilluminiertenHandschriften,wurdenAnfangsbuchstabeninkapitalengezeichnetundaufwendigmitornamenten,zeichnungenoderbiblischenerscheinungenverziert.soeinBildzumalen,bedurfteeinigermonate,jasogarjahre.•einenHöhepunkthattediegroßekleinekunstimaltenPersien.Hauptgrundwar,dassdieminiatureinprivaterkunstgegenstandwarunddemschöpferparadoxerweisemehrFreiheitgab,alsesbeigroßenundöffentlichenFormatenderFallwar.Aufminiaturendurftensogarmenschenabgebildetwerden,wasdieislamischetraditionansonstenverbot.•GutenbergserfindungdesBuchdrucksschwächtedasinteresseanhandgemaltenBildern.
Dennochüberstandensiedieverschiedenenzeitetappen,meistalsPorträts,bissieletztendlichdurcheinneuesmediumersetztwurden–dieFotografie.•AlsichnochkleinundmeinvatereinPionierderinformatikindertschechoslowakeiwar,gabesanseinemLehrstuhlfürmathematikgewaltigerechner,dieganzeräumeeinnahmen,metallischeDatenplatten,dieeinenradiussogroßwieitalienischePizzapfannenhattenundFestplatten,dieinkürzesterzeitsoheißwieeinofenwurden.•Daserstemobiltelefon,dasichAnfangderneunzigerjahrezuGesichtbekam,lagaufdemBodeneinesAutos,wargroßwieeinkofferundwogsovielwieeineHaldevonBüchern.•neulichfragtenmichdieschüler
einesslowakischenGymnasiums,obichübersmsvondersanftenrevolutionimnovember1989erfahrenhätte.ichkonnteeseinfachnichtglauben.•Alsohabeichihnenerklärt,dassesdamalsnurFestnetztelefonegab,inderČssrnochgarkeinwebvorhandenwarundmandementsprechendspickzettelnochvonHandgeschriebenhatte,mmsnochnichtverschicktwurdenundFernsehwerbungfüreinProduktgutundgerneauchmalzweioderdreiminutendauernkonnte.•imjahr1984hingübermeinemBetteinPostervomŠkoDAGarde.Daswarderersteinderslowakei,sogarinmeinerstadtBratislava,genauergesagtinDevínskanováves,inserieproduziertePkw.ichträumtevonsoeinem
zweitürigencoupé.AberdieFamilieeinesuniversitätsdozentenundeinerLehrerinkonntesicheinsolchesAutoleidernichtleisten.Hinzukamnochdietatsache,dassmananhandeinerwarteliste,inderdiePrivilegiertenvorranghatten,jahrelangdaraufwartenmusste.•DervatereinesmitschülersergattertedennocheinenŠkoDAGarde.umeventuellemängelanFarbeundLackauszubessern,erhielterzusätzlicheinenhalbenLiterFarbe.ichhabedieseglücklicheFamilieunendlichbeneidet.•AllerdingswardieFreudederFamiliemeinesFreundesnurvonkurzerDauer.imerstenwinterversagtedasthermostat.DerunglücklicheeigentümerversuchtedenDichtungsringderwasserpumpezwischenAschund
michalovceüberallaufzutreiben,jedochvergeblich.DieHandbremsebremstenacheinemjahrnichtmehrundalsimsommernocheinHinterradabfiel,bedeutetediesdasende.FürdieseFehlerreichtederhalbeLiterFarbeebennicht.•Diewelthatsichseitherunglaublichverändert.wennheuteeinwerbespotdreisekundendauert,erscheintunsdasschonzulang.einintelligentesradioerkennt,welcheBandichgernehöre,wähltsieausundspieltsieab.eineganzereihevonsituationskomödienkannichmirdirektamtv-Bildschirmausleihen.ineinmobiltelefon,großwiemeineHandfläche,findeteinleistungsstarkerrechnermitdemspeicherplatzderBibliothekvonBabelPlatz.•manchmalfälltmirauf,
dassichineinerentfernterenzukunftlebe,alsdiejenige,vonderichalskindgeträumthabe.•DieminiaturscheinteinemetapherdertechnologieunddesLebensstilsderheutigenzeitzusein.Aucheinesmskanndiekunstderkürzesein.Auftwitterkannmit140zeicheneinekurze,starkeBotschaftübermitteltwerden.•inmeinemschonseitfast24jahrenfreienLandherrschtelangezeitdieBesessenheitnachgroßenAutos.jeder,deressichleistenkonnte,wollteeinAutowieeinHaus–ohnerücksichtaufverbrauchundPreis.vordenzahlreichenPlattenbautenparkenheutejeeps,dieteureralsdiewohnungensind,indenendieeigentümerwohnen.esfreutmich,dasssichdiesertrendderzeitändert.Die
vonderwirtschaftskriseverunsicherteweltsuchteineneuesicherheitunddaseinzigebeidemdieexperteneinhelligeinermeinungsind,istdassparen–energie,kraftstoffundnichtzuletztGeld.•ichbinstolzdarauf,dassinDevínskanováveseinerderbestenkleinwagenderGegenwartproduziertwird.wennichumeinvierteljahrhundertjüngerwäre,würdeichmirwahrscheinlicheinPostermitdemvolkswagenup!übermeinBetthängen.DasAutokommtauseinerFabrik,inderbishernurgroße,erstklassigesuvproduziertwurden.esistgenausoeineÜberraschung,wieseinerzeitdiekunstwerkevonjoelshapiro.•HeutzutagebedeutetkleininderAutoweltabernichtmehrlangsam,ausstattungsschwach
oderriskant.imGegenteil.esentstandeinaufregendes,unterhaltsames,intelligentes,sicheresundsparsamesAuto.kompakt,abernichtbeengend.Preisgünstig,abernichtbillig.ebeneineminiatur,wiesieseinsoll.•wennsiesicheinenup!kaufen,erhaltensiezwarkeinenhalbenLiterFarbeinderDosemehr,dafüraberBluemotion,einelektronischesstabilisierungsprogramm,ABs,isofix,einparksensoren,informations-undnavigationssystemunddienotbremse„cityBrake“,sowieeinenkorbvollmitweiterenerrungenschaften,dievorhernurbeiwesentlichgrößerenFahrzeugenbekanntwaren.•sowieimDeutschlandderneunzigerjahredieGenerationGolfheranwuchs,diederschriftstellerund
journalistFlorianilliesalsunsterblichbeschrieb,könntederup!dererstevolkswagensein,densichauchjungeLeuteinmitteleuropaleistenkönnen.obausdiesemmodelleineGenerationhervorgeht,wirddiezeitzeigen.Aberallesweistdaraufhin,dassderup!einGroßerunterdenkleinenwird.—roku1970,keďumeleckémusvetudominovalimonumentálnesochy,americkýsochárjoelshapiroprekvapilnewyorskúaneskôrajglobálnuscénusvojimiminiatúrnymiartefaktmi.návštevníkgalériePaulycooperovej,ktorý,prirodzene,očakávalobrovskésúsošia,akévtedyrobilkaždý,lebobolivmóde,malprinoháchokolosebamaličkébronzovéaželeznépredmetyakostoličku,domčekprebábiky,loď ku,
vtáčikačidokoncatruhličku.•novéumenievyznelonapriek„malosti“veľ kolepoaohromujúco.slávnyamerickýkurátoraautorviacerýchvplyvnýchkníhosúčasnomumenítomFinkelpearlnapísal,že„shapirojesvätýmpatrónommalého…Berieveľ kéveciaurobíichmaličkými.“joelshapirosavyjadril,žesvojimkrokomprotiprúdusapokúsilo„fyzicképretvoreniesvojichmyšlienokdomateriáluaformy.“•vždyznovasadoaktuálnejkreativityvraciaodkazumeniaminiatúry.názovtohtožánrusačastomylneodvodzujeibaodlatinskéhominor,alepôvodneminiatúraznamenala„to,čosamávyfarbiťčervenou“.Šlooumeleckémaľovanierumelkou,čižesulfidomortutnatým.vstredovekomknižnom
maliarstve,najmäviluminovanýchrukopisoch,satotižakoposlednékreslilizačiatočnépísmenákapitol,ktorémuselibyťzvlášťzdobenéornamentmi,kresbamičibiblickýmivýjavmi.jedentakýobrázoksakreslilajniekoľ komesiacovčidokoncarokov.•jedenzvrcholovmaléhoveľ kéhoumenianastalvstarejPerzii.Hlavnýmdôvodombolo,žeminiatúrabolasúkromnýmumeleckýmpredmetoma,paradoxne,poskytovalatvorcomväčšiusloboduakoveľ kéaverejnéformáty.naminiatúrachsasmelizobrazovaťajľudia,čoinakislamskátradíciazakazovala.•Gutenbergovvynálezkníhtlačezáujemoručnemaľovanéobrázkyoslabil,nopredsavrôznychobdobiachpretrvali,najčastejšieakoportréty,ažkým
ichnenahradilonovémédium–fotografia.•keďsombolmalýamôjotecbolpriekopníkominformatikyvČeskoslovensku,počítačenajehokatedrematematikyboliobrovské,zaberalicelúmiestnosťakovovédátovédiskymalipolomerširšíakopanvicanatalianskupizzu–apevnédiskysazakrátkorozhorúčiliakopec.Prvýmobilnýtelefón,ktorýsomzačiatkomdeväťdesiatychrokovvidel,ležalnapodlaheauta,akeďsahopodarilovybrať,bolveľ kýakokuforavážiltoľ koakohaldakníh.•nedávnosamaštudentinajednomslovenskomgymnáziuopýtali,čisomsaonežnejrevolúciivnovembri1989dozvedelcezsms.nemoholsomtomuuveriť.taksomimvysvetlil,ževtedyfungovaliibapevnélinky.
Ťahákysapísaliručne,aniesťahovalizwebu,ktorývČssrešteneexistoval,aneposielalisaanimms.televíznareklamanavýroboktrvalaajdvečiminúty.•vroku1984minadposteľouviselplagátautaŠkoDAGarde.Boltoprvýsériovovyrábanýosobnýautomobilnaslovensku,dokoncavmojommeste,vBratislave,presnejšievDevínskejnovejvsi.snívalsomotomtodvojdverovomkupé,alerodinauniverzitnéhodocentaaučiteľ kysihonemohladovoliť.navyšesanaňmuseloajniekoľ korokovčakaťvporadovníku,kdemaliprednosťprivilegovaní.•spolužiakovotecvšakŠkoduGardezohnal.Dostalknejajvedroavňompollitrafarby,abysisámzamaľovalprípadnénedostatkynáterualaku.
nekonečnesomšťastnejrodinezávidel.•radosťkamarátovejfamílievšaktrvalakrátko.Počasprvejzimyprestalfungovaťtermostat.tesniacikrúžoknavodnéčerpadlozháňalnešťastnýmajiteľvšadeodAšuažpomichalovce,alebezvýsledne.ručnábrzdaporokuvôbecnebrzdilaakeďvleteodpadlozadnékoleso,bolkoniec.natietonedostatkypollitrafarbynestačilo.•svetsaodvtedyneuveriteľnezmenil.Dnes,keďreklamatrvátridsaťsekúnd,užsanámtozdápridlho.inteligentnérádiorozpozná,akékapelymámrád,viemiichvybraťajnahrať.celúsériusitcomusimôžempožičaťpriamoceztvobrazovku.Domobiluveľ kéhoakomojadlaňsazmestívýkonnýpočítačspamäťoubabylonskejknižnice.
niekedysipripadám,žežijemvovzdialenejšejbudúcnosti,nežoakejsomvdetstvesníval.•miniatúrasazdábyťmetaforoutechnológiíajdnešnéhoživotnéhoštýlu.Ajesemeskamôžebyťumenímstručnosti.140znakovnatwitteridokážepodaťkrátkesilnéposolstvo.•vmojejužskoro24rokovslobodnejkrajinedlhovládlaposadnutosťveľ kýmiautami.ktonatomal,chcelautoakodom–bezohľadunaspotrebuajcenu.Podmnohýmipanelákmidodnesparkujúdžípydrahšieakobyty,vktorýchmajiteliabývajú.somrád,žesatomení.svetzneistenýekonomickoukrízouhľadánovéistotyajediné,načomsaodbornícizhodujú,ješetriť–energiou,pohonnýmilátkamiavneposlednomradepeniazmi.•
somhrdýnato,žesavDevínskejnovejvsivyrábajednoznajlepšíchmalýchvozidielsúčasnosti.kebysommaloštvrťstoročiamenejrokov,asibysomsinadposteľvylepilplagátvolkswagenup!Autovychádzazfabriky,ktorádoterazprodukovalamohutnéprvotriednesuv.jetorovnaképrekvapenieakoumeleckéobjektyjoelashapiravosvojejdobe.•Lenžemalýuždnesvautomobilovomsveteneznamenápomalý,biednyvovýbaveanirizikový.vzniklovzrušujúce,zábavné,inteligentné,bezpečnéaúspornéauto,kompaktné,aleniestiesnené,dostupné,nielacné.miniatúraakomábyť.•keďsiup!kúpite,nedostanetesícevovedrepollitrafarby,alezatobluemotion,elektronickýstabilizačnýprogram,
ABs,isofix,parkovaciesenzory,informačnýanavigačnýsystémčinúdzovúbrzducityBrakeahŕbuďalšíchvymožeností,pretýmznámychzoveľamohutnejšíchvozidiel.•takakovnemeckuvyrástlavdeväťdesiatychrokochGeneráciaGolf,ktorúnesmrteľneopísalspisovateľanovinárFlorianillies,up!bymoholbyťprvýmvolkswagenom,ktorýsibudúmôcťbežnedovoliťajmladíľudiavstrednejeurópe.Čitentomodelstvorígeneráciu,toukážeažčas.všetkonasvedčujetomu,žeup!sastaneveľ kýmmedzimalými.—imjahr1970,alsdiekunstweltvonmonumentalenstatuendominiertwurde,überraschtederamerikanischeBildhauerjoelshapirozunächstdienewyorkerundspäterauchdieglobale
szenemitseinenminiaturartefakten.•BesucherderGaleriePaulacoopersahensichplötzlichvonkleinenBronze-undeisengegenständenumgeben–stühle,einePuppenstube,schiffchen,vögelundsogareinkleinersarg.sehrüberraschendinderdamaligenzeit.Hattensiedochmitdentypischgewaltigenskulpturengerechnet,diedamalsjederschuf,weilsiemodernwaren.•Dieneuekunsterschientrotzder„kleinheit“monumentalundverblüffend.tomFinkelpearl,berühmteramerikanischerkuratorundAutorzahlreichereinflussnehmenderBücher,schriebshapiroseieinweltpatrondeskleinen,ernehmegroßeDingeundmachesieklein.•joelshapiroäußertehingegen,dassermitseinemschrittgegen
denstromdietransformationseinerGedankeninmaterialundFormenversuche.•Dasvermächtnisdesminiaturismusspiegeltsichimmerwiederauchinderaktuellenkreativenszenewider.DieBezeichnungdiesesGenreswirdirrtümlicherweisehäufigvomlateinischenwortminor(=kleiner)abgeleitet.ursprünglichbedeuteteminiaturjedoch„diekunst,mitzinnoberzumalen“.eshandeltesichdabeiumdaskünstlerischemalenmitmennige,alsomitQuecksilbersulfid.indermittelalterlichenBuchmalerei,insbesondereinilluminiertenHandschriften,wurdenAnfangsbuchstabeninkapitalengezeichnetundaufwendigmitornamenten,zeichnungenoderbiblischenerscheinungenverziert.soeinBildzumalen,
bedurfteeinigermonate,jasogarjahre.•einenHöhepunkthattediegroßekleinekunstimaltenPersien.Hauptgrundwar,dassdieminiatureinprivaterkunstgegenstandwarunddemschöpferparadoxerweisemehrFreiheitgab,alsesbeigroßenundöffentlichenFormatenderFallwar.Aufminiaturendurftensogarmenschenabgebildetwerden,wasdieislamischetraditionansonstenverbot.•GutenbergserfindungdesBuchdrucksschwächtedasinteresseanhandgemaltenBildern.Dennochüberstandensiedieverschiedenenzeitetappen,meistalsPorträts,bissieletztendlichdurcheinneuesmediumersetztwurden–dieFotografie.•AlsichnochkleinundmeinvatereinPionierderinformatikinder
tschechoslowakeiwar,gabesanseinemLehrstuhlfürmathematikgewaltigerechner,dieganzeräumeeinnahmen,metallischeDatenplatten,dieeinenradiussogroßwieitalienischePizzapfannenhattenundFestplatten,dieinkürzesterzeitsoheißwieeinofenwurden.•Daserstemobiltelefon,dasichAnfangderneunzigerjahrezuGesichtbekam,lagaufdemBodeneinesAutos,wargroßwieeinkofferundwogsovielwieeineHaldevonBüchern.•neulichfragtenmichdieschülereinesslowakischenGymnasiums,obichübersmsvondersanftenrevolutionimnovember1989erfahrenhätte.ichkonnteeseinfachnichtglauben.•Alsohabeichihnenerklärt,dassesdamalsnurFestnetztelefonegab,
inderČssrnochgarkeinwebvorhandenwarundmandementsprechendspickzettelnochvonHandgeschriebenhatte,mmsnochnichtverschicktwurdenundFernsehwerbungfüreinProduktgutundgerneauchmalzweioderdreiminutendauernkonnte.•imjahr1984hingübermeinemBetteinPostervomŠkoDAGarde.Daswarderersteinderslowakei,sogarinmeinerstadtBratislava,genauergesagtinDevínskanováves,inserieproduziertePkw.ichträumtevonsoeinemzweitürigencoupé.AberdieFamilieeinesuniversitätsdozentenundeinerLehrerinkonntesicheinsolchesAutoleidernichtleisten.Hinzukamnochdietatsache,dassmananhandeinerwarteliste,inderdiePrivilegiertenvorrang
hatten,jahrelangdaraufwartenmusste.•DervatereinesmitschülersergattertedennocheinenŠkoDAGarde.umeventuellemängelanFarbeundLackauszubessern,erhielterzusätzlicheinenhalbenLiterFarbe.ichhabedieseglücklicheFamilieunendlichbeneidet.•AllerdingswardieFreudederFamiliemeinesFreundesnurvonkurzerDauer.imerstenwinterversagtedasthermostat.DerunglücklicheeigentümerversuchtedenDichtungsringderwasserpumpezwischenAschundmichalovceüberallaufzutreiben,jedochvergeblich.DieHandbremsebremstenacheinemjahrnichtmehrundalsimsommernocheinHinterradabfiel,bedeutetediesdasende.FürdieseFehlerreichtederhalbeLiterFarbeeben
nicht.•Diewelthatsichseitherunglaublichverändert.wennheuteeinwerbespotdreisekundendauert,erscheintunsdasschonzulang.einintelligentesradioerkennt,welcheBandichgernehöre,wähltsieausundspieltsieab.eineganzereihevonsituationskomödienkannichmirdirektamtv-Bildschirmausleihen.ineinmobiltelefon,großwiemeineHandfläche,findeteinleistungsstarkerrechnermitdemspeicherplatzderBibliothekvonBabelPlatz.•manchmalfälltmirauf,dassichineinerentfernterenzukunftlebe,alsdiejenige,vonderichalskindgeträumthabe.•DieminiaturscheinteinemetapherdertechnologieunddesLebensstilsderheutigenzeitzusein.Aucheinesmskanndiekunstder
kürzesein.Auftwitterkannmit140zeicheneinekurze,starkeBotschaftübermitteltwerden.•inmeinemschonseitfast24jahrenfreienLandherrschtelangezeitdieBesessenheitnachgroßenAutos.jeder,deressichleistenkonnte,wollteeinAutowieeinHaus–ohnerücksichtaufverbrauchundPreis.vordenzahlreichenPlattenbautenparkenheutejeeps,dieteureralsdiewohnungensind,indenendieeigentümerwohnen.esfreutmich,dasssichdiesertrendderzeitändert.Dievonderwirtschaftskriseverunsicherteweltsuchteineneuesicherheitunddaseinzigebeidemdieexperteneinhelligeinermeinungsind,istdassparen–energie,kraftstoffundnichtzuletztGeld.•ichbinstolzdarauf,dassin
DevínskanováveseinerderbestenkleinwagenderGegenwartproduziertwird.wennichumeinvierteljahrhundertjüngerwäre,würdeichmirwahrscheinlicheinPostermitdemvolkswagenup!übermeinBetthängen.DasAutokommtauseinerFabrik,inderbishernurgroße,erstklassigesuvproduziertwurden.esistgenausoeineÜberraschung,wieseinerzeitdiekunstwerkevonjoelshapiro.•HeutzutagebedeutetkleininderAutoweltabernichtmehrlangsam,ausstattungsschwachoderriskant.imGegenteil.esentstandeinaufregendes,unterhaltsames,intelligentes,sicheresundsparsamesAuto.kompakt,abernichtbeengend.Preisgünstig,abernichtbillig.ebeneineminiatur,wiesieseinsoll.•wenn
siesicheinenup!kaufen,erhaltensiezwarkeinenhalbenLiterFarbeinderDosemehr,dafüraberBluemotion,einelektronischesstabilisierungsprogramm,ABs,isofix,einparksensoren,informations-undnavigationssystemunddienotbremse„cityBrake“,sowieeinenkorbvollmitweiterenerrungenschaften,dievorhernurbeiwesentlichgrößerenFahrzeugenbekanntwaren.•sowieimDeutschlandderneunzigerjahredieGenerationGolfheranwuchs,diederschriftstellerundjournalistFlorianilliesalsunsterblichbeschrieb,könntederup!dererstevolkswagensein,densichauchjungeLeuteinmitteleuropaleistenkönnen.obausdiesemmodelleineGenerationhervorgeht,wirddiezeitzeigen.Aber
allesweistdaraufhin,dassderup!einGroßerunterdenkleinenwird.—roku1970,keďumeleckémusvetudominovalimonumentálnesochy,americkýsochárjoelshapiroprekvapilnewyorskúaneskôrajglobálnuscénusvojimiminiatúrnymiartefaktmi.návštevníkgalériePaulycooperovej,ktorý,prirodzene,očakávalobrovskésúsošia,akévtedyrobilkaždý,lebobolivmóde,malprinoháchokolosebamaličkébronzovéaželeznépredmetyakostoličku,domčekprebábiky,loď ku,vtáčikačidokoncatruhličku.•novéumenievyznelonapriek„malosti“veľ kolepoaohromujúco.slávnyamerickýkurátoraautorviacerýchvplyvnýchkníhosúčasnomumenítomFinkelpearlnapísal,že„shapirojesvätým
patrónommalého…Berieveľ kéveciaurobíichmaličkými.“joelshapirosavyjadril,žesvojimkrokomprotiprúdusapokúsilo„fyzicképretvoreniesvojichmyšlienokdomateriáluaformy.“•vždyznovasadoaktuálnejkreativityvraciaodkazumeniaminiatúry.názovtohtožánrusačastomylneodvodzujeibaodlatinskéhominor,alepôvodneminiatúraznamenala„to,čosamávyfarbiťčervenou“.Šlooumeleckémaľovanierumelkou,čižesulfidomortutnatým.vstredovekomknižnommaliarstve,najmäviluminovanýchrukopisoch,satotižakoposlednékreslilizačiatočnépísmenákapitol,ktorémuselibyťzvlášťzdobenéornamentmi,kresbamičibiblickýmivýjavmi.jedentakýobrázoksakreslilajniekoľ ko
mesiacovčidokoncarokov.•jedenzvrcholovmaléhoveľ kéhoumenianastalvstarejPerzii.Hlavnýmdôvodombolo,žeminiatúrabolasúkromnýmumeleckýmpredmetoma,paradoxne,poskytovalatvorcomväčšiusloboduakoveľ kéaverejnéformáty.naminiatúrachsasmelizobrazovaťajľudia,čoinakislamskátradíciazakazovala.•Gutenbergovvynálezkníhtlačezáujemoručnemaľovanéobrázkyoslabil,nopredsavrôznychobdobiachpretrvali,najčastejšieakoportréty,ažkýmichnenahradilonovémédium–fotografia.•keďsombolmalýamôjotecbolpriekopníkominformatikyvČeskoslovensku,počítačenajehokatedrematematikyboliobrovské,zaberalicelúmiestnosťakovovédátovédisky
malipolomerširšíakopanvicanatalianskupizzu–apevnédiskysazakrátkorozhorúčiliakopec.Prvýmobilnýtelefón,ktorýsomzačiatkomdeväťdesiatychrokovvidel,ležalnapodlaheauta,akeďsahopodarilovybrať,bolveľ kýakokuforavážiltoľ koakohaldakníh.•nedávnosamaštudentinajednomslovenskomgymnáziuopýtali,čisomsaonežnejrevolúciivnovembri1989dozvedelcezsms.nemoholsomtomuuveriť.taksomimvysvetlil,ževtedyfungovaliibapevnélinky.Ťahákysapísaliručne,aniesťahovalizwebu,ktorývČssrešteneexistoval,aneposielalisaanimms.televíznareklamanavýroboktrvalaajdvečiminúty.•vroku1984minadposteľouviselplagátautaŠkoDAGarde.
Boltoprvýsériovovyrábanýosobnýautomobilnaslovensku,dokoncavmojommeste,vBratislave,presnejšievDevínskejnovejvsi.snívalsomotomtodvojdverovomkupé,alerodinauniverzitnéhodocentaaučiteľ kysihonemohladovoliť.navyšesanaňmuseloajniekoľ korokovčakaťvporadovníku,kdemaliprednosťprivilegovaní.•spolužiakovotecvšakŠkoduGardezohnal.Dostalknejajvedroavňompollitrafarby,abysisámzamaľovalprípadnénedostatkynáterualaku.nekonečnesomšťastnejrodinezávidel.•radosťkamarátovejfamílievšaktrvalakrátko.Počasprvejzimyprestalfungovaťtermostat.tesniacikrúžoknavodnéčerpadlozháňalnešťastnýmajiteľvšadeodAšuažpomichalovce,alebezvýsledne.ručnábrzdaporokuvôbecnebrzdilaakeďvleteodpadlozadnékoleso,bolkoniec.natietonedostatkypollitrafarbynestačilo.•svetsaodvtedyneuveriteľnezmenil.Dnes,keďreklamatrvátridsaťsekúnd,užsanámtozdápridlho.inteligentnérádiorozpozná,akékapelymámrád,viemiichvybraťajnahrať.celúsériusitcomusimôžempožičaťpriamoceztvobrazovku.Domobiluveľ kéhoakomojadlaňsazmestívýkonnýpočítačspamäťoubabylonskejknižnice.niekedysipripadám,žežijemvovzdialenejšejbudúcnosti,nežoakejsomvdetstvesníval.•miniatúrasazdábyťmetaforoutechnológiíajdnešnéhoživotnéhoštýlu.Ajesemeskamôžebyťumenímstručnosti.140znakov
natwitteridokážepodaťkrátkesilnéposolstvo.•vmojejužskoro24rokovslobodnejkrajinedlhovládlaposadnutosťveľ kýmiautami.ktonatomal,chcelautoakodom–bezohľadunaspotrebuajcenu.Podmnohýmipanelákmidodnesparkujúdžípydrahšieakobyty,vktorýchmajiteliabývajú.somrád,žesatomení.svetzneistenýekonomickoukrízouhľadánovéistotyajediné,načomsaodbornícizhodujú,ješetriť–energiou,pohonnýmilátkamiavneposlednomradepeniazmi.•somhrdýnato,žesavDevínskejnovejvsivyrábajednoznajlepšíchmalýchvozidielsúčasnosti.kebysommaloštvrťstoročiamenejrokov,asibysomsinadposteľvylepilplagátvolkswagenup!Autovychádzazfabriky,
ktorádoterazprodukovalamohutnéprvotriednesuv.jetorovnaképrekvapenieakoumeleckéobjektyjoelashapiravosvojejdobe.•Lenžemalýuždnesvautomobilovomsveteneznamenápomalý,biednyvovýbaveanirizikový.vzniklovzrušujúce,zábavné,inteligentné,bezpečnéaúspornéauto,kompaktné,aleniestiesnené,dostupné,nielacné.miniatúraakomábyť.•keďsiup!kúpite,nedostanetesícevovedrepollitrafarby,alezatobluemotion,elektronickýstabilizačnýprogram,ABs,isofix,parkovaciesenzory,informačnýanavigačnýsystémčinúdzovúbrzducityBrakeahŕbuďalšíchvymožeností,pretýmznámychzoveľamohutnejšíchvozidiel.•takakovnemeckuvyrástlavdeväťdesiatych
rokochGeneráciaGolf,ktorúnesmrteľneopísalspisovateľanovinárFlorianillies,up!bymoholbyťprvýmvolkswagenom,ktorýsibudúmôcťbežnedovoliťajmladíľudiavstrednejeurópe.Čitentomodelstvorígeneráciu,toukážeažčas.všetkonasvedčujetomu,žeup!sastaneveľ kýmmedzimalými.—imjahr1970,alsdiekunstweltvonmonumentalenstatuendominiertwurde,überraschtederamerikanischeBildhauerjoelshapirozunächstdienewyorkerundspäterauchdieglobaleszenemitseinenminiaturartefakten.•BesucherderGaleriePaulacoopersahensichplötzlichvonkleinenBronze-undeisengegenständenumgeben–stühle,einePuppenstube,schiffchen,vögelundsogareinkleiner
sarg.sehrüberraschendinderdamaligenzeit.Hattensiedochmitdentypischgewaltigenskulpturengerechnet,diedamalsjederschuf,weilsiemodernwaren.•Dieneuekunsterschientrotzder„kleinheit“monumentalundverblüffend.tomFinkelpearl,berühmteramerikanischerkuratorundAutorzahlreichereinflussnehmenderBücher,schriebshapiroseieinweltpatrondeskleinen,ernehmegroßeDingeundmachesieklein.•joelshapiroäußertehingegen,dassermitseinemschrittgegendenstromdietransformationseinerGedankeninmaterialundFormenversuche.•Dasvermächtnisdesminiaturismusspiegeltsichimmerwiederauchinderaktuellenkreativenszenewider.DieBezeichnungdieses
Genreswirdirrtümlicherweisehäufigvomlateinischenwortminor(=kleiner)abgeleitet.ursprünglichbedeuteteminiaturjedoch„diekunst,mitzinnoberzumalen“.eshandeltesichdabeiumdaskünstlerischemalenmitmennige,alsomitQuecksilbersulfid.indermittelalterlichenBuchmalerei,insbesondereinilluminiertenHandschriften,wurdenAnfangsbuchstabeninkapitalengezeichnetundaufwendigmitornamenten,zeichnungenoderbiblischenerscheinungenverziert.soeinBildzumalen,bedurfteeinigermonate,jasogarjahre.•einenHöhepunkthattediegroßekleinekunstimaltenPersien.Hauptgrundwar,dassdieminiatureinprivaterkunstgegenstandwarunddemschöpferparadoxerweise
mehrFreiheitgab,alsesbeigroßenundöffentlichenFormatenderFallwar.Aufminiaturendurftensogarmenschenabgebildetwerden,wasdieislamischetraditionansonstenverbot.•GutenbergserfindungdesBuchdrucksschwächtedasinteresseanhandgemaltenBildern.Dennochüberstandensiedieverschiedenenzeitetappen,meistalsPorträts,bissieletztendlichdurcheinneuesmediumersetztwurden–dieFotografie.•AlsichnochkleinundmeinvatereinPionierderinformatikindertschechoslowakeiwar,gabesanseinemLehrstuhlfürmathematikgewaltigerechner,dieganzeräumeeinnahmen,metallischeDatenplatten,dieeinenradiussogroßwieitalienischePizzapfannenhattenundFestplatten,dieinkürzesterzeitsoheißwieeinofenwurden.•Daserstemobiltelefon,dasichAnfangderneunzigerjahrezuGesichtbekam,lagaufdemBodeneinesAutos,wargroßwieeinkofferundwogsovielwieeineHaldevonBüchern.•neulichfragtenmichdieschülereinesslowakischenGymnasiums,obichübersmsvondersanftenrevolutionimnovember1989erfahrenhätte.ichkonnteeseinfachnichtglauben.•Alsohabeichihnenerklärt,dassesdamalsnurFestnetztelefonegab,inderČssrnochgarkeinwebvorhandenwarundmandementsprechendspickzettelnochvonHandgeschriebenhatte,mmsnochnichtverschicktwurdenundFernsehwerbungfüreinProduktgutundgerneauch
malzweioderdreiminutendauernkonnte.•imjahr1984hingübermeinemBetteinPostervomŠkoDAGarde.Daswarderersteinderslowakei,sogarinmeinerstadtBratislava,genauergesagtinDevínskanováves,inserieproduziertePkw.ichträumtevonsoeinemzweitürigencoupé.AberdieFamilieeinesuniversitätsdozentenundeinerLehrerinkonntesicheinsolchesAutoleidernichtleisten.Hinzukamnochdietatsache,dassmananhandeinerwarteliste,inderdiePrivilegiertenvorranghatten,jahrelangdaraufwartenmusste.•DervatereinesmitschülersergattertedennocheinenŠkoDAGarde.umeventuellemängelanFarbeundLackauszubessern,erhielterzusätzlicheinenhalbenLiter
Farbe.ichhabedieseglücklicheFamilieunendlichbeneidet.•AllerdingswardieFreudederFamiliemeinesFreundesnurvonkurzerDauer.imerstenwinterversagtedasthermostat.DerunglücklicheeigentümerversuchtedenDichtungsringderwasserpumpezwischenAschundmichalovceüberallaufzutreiben,jedochvergeblich.DieHandbremsebremstenacheinemjahrnichtmehrundalsimsommernocheinHinterradabfiel,bedeutetediesdasende.FürdieseFehlerreichtederhalbeLiterFarbeebennicht.•Diewelthatsichseitherunglaublichverändert.wennheuteeinwerbespotdreisekundendauert,erscheintunsdasschonzulang.einintelligentesradioerkennt,welcheBandichgernehöre,wählt
sieausundspieltsieab.eineganzereihevonsituationskomödienkannichmirdirektamtv-Bildschirmausleihen.ineinmobiltelefon,großwiemeineHandfläche,findeteinleistungsstarkerrechnermitdemspeicherplatzderBibliothekvonBabelPlatz.•manchmalfälltmirauf,dassichineinerentfernterenzukunftlebe,alsdiejenige,vonderichalskindgeträumthabe.•Dieminiaturscheinteinemeta
→ h p://www pu se-magaz n sk
Roku 1970, keď umeleckému svetu dominovali monumentálne sochy, americký sochár Joel Shapiro prekvapil newyorskú a neskôr aj globálnu scénu
svojimi miniatúrnymi artefaktmi. Návštevník galérie Pauly Cooperovej, ktorý, prirodzene, očakával obrovské súsošia, aké vtedy robil každý, lebo boli v
móde, mal pri nohách okolo seba maličké bronzové a železné predmety ako
stoličku, domček pre bábiky, loďku, vtáčika či dokonca truhličku.
Nové umenie vyznelo napriek „malosti“ veľkolepo a ohromujúco. Slávny
americký kurátor a autor viacerých vplyvných kníh o súčasnom umení Tom
Finkelpearl napísal, že „Shapiro je svätým patrónom malého… Berie veľké
veci a urobí ich maličkými.“ Joel Shapiro sa vyjadril, že svojim krokom proti
prúdu sa pokúsil o „fyzické pretvorenie svojich myšlienok do materiálu a formy.“
Vždy znova sa do aktuálnej kreativity vracia odkaz umenia miniatúry.
Názov tohto žánru sa často mylne odvodzuje iba od latinského minor, ale
pôvodne miniatúra znamenala „to, čo sa má vyfarbiť červenou“. Šlo o umelecké maľovanie rumelkou, čiže sulfidom ortutnatým. V stredovekom knižnom
maliarstve, najmä v iluminovaných rukopisoch, sa totiž ako posledné kreslili začiatočné písmená kapitol, ktoré museli byť zvlášť zdobené ornamentmi,
kresbami či biblickými výjavmi. Jeden taký obrázok sa kreslil aj niekoľko mesiacov či dokonca rokov.
Jeden z vrcholov malého veľkého umenia nastal v starej Perzii. Hlavným
dôvodom bolo, že miniatúra bola súkromným umeleckým predmetom a, paradoxne, poskytovala tvorcom väčšiu slobodu ako veľké a verejné formáty.
Na miniatúrach sa smeli zobrazovať aj ľudia, čo inak islamská tradícia zakazovala.
Gutenbergov vynález kníhtlače záujem o ručne maľované obrázky oslabil, no predsa v rôznych obdobiach pretrvali, najčastejšie ako portréty, až
kým ich nenahradilo nové médium – fotografia.
Keď som bol malý a môj otec bol priekopníkom informatiky v Československu, počítače na jeho katedre matematiky boli obrovské, zaberali celú
miestnosť a kovové dátové disky mali polomer širší ako panvica na taliansku
2
pizzu – a pevné disky sa zakrátko rozhorúčili ako pec. Prvý mobilný telefón,
ktorý som začiatkom deväťdesiatych rokov videl, ležal na podlahe auta, a
keď sa ho podarilo vybrať, bol veľký ako kufor a vážil toľko ako halda kníh.
Nedávno sa ma študenti na jednom slovenskom gymnáziu opýtali, či som
sa o Nežnej revolúcii v novembri 1989 dozvedel cez sms. Nemohol som tomu
uveriť. Tak som im vysvetlil, že vtedy fungovali iba pevné linky. Ťaháky sa písali
ručne, a nie sťahovali z webu, ktorý v ČSSR ešte neexistoval, a neposielali sa
ani MMS. Televízna reklama na výrobok trvala aj dve či minúty.
V roku 1984 mi nad posteľou visel plagát auta Škoda Garde. Bol to prvý
sériovo vyrábaný osobný automobil na Slovensku, dokonca v mojom meste,
v Bratislave, presnejšie v Devínskej Novej Vsi. Sníval som o tomto dvojdverovom kupé, ale rodina univerzitného docenta a učiteľky si ho nemohla dovoliť.
Navyše sa naň muselo aj niekoľko rokov čakať v poradovníku, kde mali prednosť privilegovaní.
Spolužiakov otec však Škodu Garde zohnal. Dostal k nej aj vedro a v ňom
pol litra farby, aby si sám zamaľoval prípadné nedostatky náteru a laku. Nekonečne som šťastnej rodine závidel.
Radosť kamarátovej famílie však trvala krátko. Počas prvej zimy prestal
fungovať termostat. Tesniaci krúžok na vodné čerpadlo zháňal nešťastný majiteľ všade od Ašu až po Michalovce, ale bezvýsledne. Ručná brzda po roku
vôbec nebrzdila a keď v lete odpadlo zadné koleso, bol koniec. Na tieto nedostatky pol litra farby nestačilo.
Svet sa odvtedy neuveriteľne zmenil. Dnes, keď reklama trvá tridsať sekúnd, už sa nám to zdá pridlho. Inteligentné rádio rozpozná, aké kapely mám
rád, vie mi ich vybrať aj nahrať. Celú sériu sitcomu si môžem požičať priamo
cez TV obrazovku. Do mobilu veľkého ako moja dlaň sa zmestí výkonný počítač s pamäťou babylonskej knižnice. Niekedy si pripadám, že žijem vo vzdialenejšej budúcnosti, než o akej som v detstve sníval.
Miniatúra sa zdá byť metaforou technológií aj dnešného životného štýlu.
Aj esemeska môže byť umením stručnosti. 140 znakov na Twitteri dokáže podať krátke silné posolstvo.
3
V mojej už skoro 24 rokov slobodnej krajine dlho vládla posadnutosť veľkými autami. Kto na to mal, chcel auto ako dom – bez ohľadu na spotrebu
aj cenu. Pod mnohými panelákmi dodnes parkujú džípy drahšie ako byty, v
ktorých majitelia bývajú. Som rád, že sa to mení. Svet zneistený ekonomickou
krízou hľadá nové istoty a jediné, na čom sa odborníci zhodujú, je šetriť –
energiou, pohonnými látkami a v neposlednom rade peniazmi.
Som hrdý na to, že sa v Devínskej Novej Vsi vyrába jedno z najlepších malých vozidiel súčasnosti. Keby som mal o štvrťstoročia menej rokov, asi by som
si nad posteľ vylepil plagát Volkswagen Up! Auto vychádza z fabriky, ktorá
doteraz produkovala mohutné prvotriedne SUV. Je to rovnaké prekvapenie
ako umelecké objekty Joela Shapira vo svojej dobe.
Lenže malý už dnes v automobilovom svete neznamená pomalý, biedny
vo výbave ani rizikový. Vzniklo vzrušujúce, zábavné, inteligentné, bezpečné
a úsporné auto, kompaktné, ale nie stiesnené, dostupné, nie lacné. Miniatúra
ako má byť.
Keď si Up! kúpite, nedostanete síce vo vedre pol litra farby, ale zato bluemotion, elektronický stabilizačný program, ABS, isofix, parkovacie senzory,
informačný a navigačný systém či núdzovú brzdu City Brake a hŕbu ďalších
vymožeností, pretým známych z oveľa mohutnejších vozidiel.
Tak ako v Nemecku vyrástla v deväťdesiatych rokoch Generácia Golf,
ktorú nesmrteľne opísal spisovateľ a novinár Florian Illies, Up! by mohol
byť prvým Volkswagenom, ktorý si budú môcť bežne dovoliť aj mladí ľudia
v strednej Európe. Či tento model stvorí generáciu, to ukáže až čas. Všetko
nasvedčuje tomu, že Up! sa stane veľkým medzi malými.
4
Download

Stiahnite si esej ako PDF - pulse