Vzťah lekár-pacient
v zdravotníctve, možnosti
dialógu a etickej edukácie
Jana Trizuljaková, Mária Mojzešová
Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK
1.ročník odbornej konferencie ZDRAVIE
„Diskusia k aktuálnym otázkam práva, etiky a kazuistikám v zdravotníctve“
Bratislava, 4. november 2010
Úvod
2
Obsah
• Vzťah lekár-pacient
• Morálka dialógu
• Možnosti etickej edukácie
3
Dôvody vyhľadania lekára
pacientom
• Prinavrátiť zdravie
• Predĺžiť život
Vzťah lekár-pacient
4
Rozdielna situácia
Pacient
Lekár
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prežíva chorobu
Je neistý
Dôveruje
Očakáva
„nevie“
Neprežíva chorobu
Rozpoznáva
Diagnostikuje
Lieči
„vie“
Vzťah lekár-pacient
5
Odstránenie bariér
• Dialóg
• Komunikácia
• Vytvorenie vzťahu
Vzťah lekár-pacient
6
Čo je zvláštne na vzťahu
lekár-pacient?
Osobitosti vzťahu lekár-pacient
7
Dôvera
• „Pacienti dovoľujú lekárovi vidieť, dotýkať
sa a manipulovať s každou časťou svojho
tela, dokonca i najintímnejšou. Robia tak
preto, lebo veria, že lekári konajú v ich
najlepšom záujme“
(WILLIAMS, John R. 2008. Medical ethics manual. Svetová asociácia lekárov/ World Medical
Association: Príručka lekárskej etiky)
Osobitosti vzťahu lekár-pacient
8
Dôvera - základ vzťahu L-P
Možnosť voľby v jednaní lekára
• môže tak, či onak
• má tak, nie onak
Výraz môže a výraz má vyjadrujú, že nie je jedno, ako jeho voľba
dopadne
Osobitosti vzťahu lekár-pacient
9
Svedomie
10
Mravné vlastnosti osobnosti
lekára
•
•
•
•
•
Rozvaha
Múdrosť
Odvaha
Zodpovednosť
Spravodlivosť
Lekárske stavovské cnosti
11
Očakávania vo vzťahu L-P
Pacient
•
•
•
•
•
Súcit
Odbornú kvalifikáciu
Vedomosť
Zručnosť
Skúsenosť
sú podstatne vyššie než u iných profesií
12
Očakávania vo vzťahu L-P
Lekár
•
•
•
•
Pacient porozumel podstate ochorenia
Dodržiava liečebný režim
Pravidelne užíva predpísané medikamenty
Informovaný súhlas
13
Základné stavebné kamene
medicínskej etiky
Etické princípy
•
•
•
•
princíp beneficiencie
Princíp non-maleficiencie
Princíp autonómie
Princíp spravodlivosti
Etické princípy
14
Sľub doktorov medicíny
•
•
•
Svoj život zasvätím službe ľuďom a ochrane ich zdravia
Svoje povolanie budem vykonávať svedomite, čestne a dôstojne, podľa najnovších
vedeckých bádaní a praxou overených poznatkov medicíny
Budem sa snažiť zmierňovať ľudské utrpenie a chrániť ľudský život až do jeho konca.
Nikdy nezneužijem lekárske vedomosti ani svoje postavenie proti zásadám etiky,
morálky, ani proti pravde o zdravotnom stave pacienta
Voči chorým budem úprimný a spravodlivý. Poviem im pravdu o chorobe a liečbe s
taktom a porozumením
Zachovám lekárske tajomstvo od prvého styku s pacientom, aj po jeho smrti
Pri výkone lekárskeho povolania ma neovplyvní národnosť, rasa, náboženstvo,
politické presvedčenie, ani spoločenské postavenie pacienta
Budem rešpektovať biologickú, duševnú, sociálnu a duchovnú bytostnú podstatu a
ľudskú dôstojnosť pacienta
Svojich spolupracovníkov a ich prácu si budem vážiť pre dobro chorých. V prípade
potreby s dôverou požiadam o pomoc ďalších čestných a odborne vzdelaných
lekárov
Vo vďačnej pamäti si zachovám Univerzitu Komenského i jej lekársku fakultu, na
ktorej som získal vedomosti i diplom lekára
Túto prísahu skladám slobodne, dobrovoľne a na svoju česť.
•
(Ročenka. Univerzita Komenského, Akademický rok 2009/2010, Lekárska fakulta, Bratislava: UK, 2009, s. 69)
•
•
•
•
•
•
•
15
Nedostatky dialógu
Zlozvyky
• Skákanie do reči
• Podráždený hlas
• Silácke výrazy
• Ľahké rany pod pás
• Demagógia
• Komunikačná a akustická agresia
• Dialóg
Monológ
Diktát ?!
16
Kazuistika
17
Kultúra dialógu
„O skutočnom dialógu možno hovoriť až
vtedy, keď účastníci nájdu v jeho priebeh
silu a odvahu postaviť sa na chvíľu úplne
na stanovisko toho druhého, prijmú jeho
myšlienky, vidia jeho očami a pohybujú sa
pod klenbou jeho ideového obzoru“
(Jean Lacroix)
18
Kultúra argumentácie v etických
otázkach
•
•
•
•
Empíria
Porozumenie
Sľubný krok: „Tak takto vy to vlastne myslíte!“
Dbať na rozlíšenie prijateľnosti argumentu pre
rozum a vieru
• Empatia
• Nehľadať vinníka neporozumenia v nedostatku
vôle druhého
• Šetriť slovami nikdy a vždy
19
Etická edukácia
Čo robí dobrého lekára dobrým lekárom?
Ak nevidí v pacientovi
• organizmus
• chorobu
• ale človeka
20
Záver
Veríme, že
v „pretekoch“ medzi môcť a smieť, ktoré
sú často spojené s otázkou byť či nebyť,
súbojom o život alebo smrť,
bude etika víťazom
21
Ďakujem za pozornosť
22
Použitá literatúra
[1] WILLIAMS, John R. Medical ethics manual. Svetová asociácia lekárov/World Mmedical
Association: Príručka lekárskej etiky. 2008. ISBN 978-80-8095-036-1.
[2] BADER Hermann. Kurzes Lehrbuch der Ethik in der Medizin. Universität Ulm, Seminar Ethik in der
Medizin. Illerberg, 2001. Stand: januar 2005. [on line] [cit. 19-10-2010] Dostupné na
http://www.baderbuch.de
[3] SKOBLÍK, Jiří. Morálka v dialogu. Křesťanský pohled na morální problémy dneška. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2006, ISBN 80-7192-706-6
23
Download

Vzťah lekár-pacient v zdravotníctve, možnosti dialógu a