Article written about the Seminar sponsored by the Committee on May 16, 2012
Bardejovské novosti
Náz
o rry
y,
Názo
4
ČÍSLO
23
UTOROK 5. júna 2012
polemik
a, rre
eak
cie, sstt a n o
vis
ká
polemika,
kcie,
ovis
visk
Od zvolenia do vymenovanie kontrolórky obce Koprivnica ubehlo deväť mesiacov
Všetko je možné. Aj toto!
Komentovať to netreba. Všetci konali
profesionálne, priestor dostala každá
strana a závery boli jednoznačné. Tie
si ale museli utvoriť rozhlasoví poslucháči, čitatelia i televízni diváci.
Neskôr som sa dozvedela, že starosta vypovedal aj na polícii. Čo všetko
okresný vyšetrovateľ polície vyšetroval, k akému záveru dospel, či jeho
vyšetrovanie uspokojilo okresnú prokurátorku i krajského prokurátora, to
neviem. Viem však, že náš starosta
porušil právomoc verejného činiteľa v
zmysle Zákona 369/1990 o obecnom
zriadení. V spomínanom zákone sa v
§ 13 píše, že „starosta nemôže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra“. V našom prípade išlo
o uznesenie č. 4/2011 z 26. 6. 2011.
Zvolenej kontrolórke bolo jasné, že
ju starosta, ani po tom všetkom nevymenuje a svojho práva sa začala domáhať súdnou cestou. Prvé súdne pojednávanie sa nekonalo, lebo sudca
ochorel. O mesiac sa konalo druhé
súdne pojednávanie, na ktorom sta-
rosta navrhol dohodu. K dohode nedošlo a tak sa (o ďalší mesiac) konalo
ďalšie súdne pojednávanie. Bola som
prizvaná ako svedkyňa. Sudca ma poslal za dvere rovnako, ako ďalších dvoch
svedkov. Mal nás zavolať, až bude
potrebné vypovedať. Nezavolal. Súd
veľmi rýchlo ukončil s tým, že starosta navrhol ďalšiu dohodu.
Kontrolórku obce máme od 1. mája
2012. Trvalo dlhých deväť mesiacov,
kým sme sa dopracovali k jej vymenovaniu. Zamestnali sme okresnú prokurátorku, krajského prokurátora, vyšetrovateľa polície, sudcu, dvoch právnych zástupcov, redaktora a kameramana televízie, redaktorov rozhlasu,
novinára a fotoreportéra.
Starosta porušil zákon, no a čo?
Obec zaplatí súdne trovy, a keďže
máme šikovného starostu, aj vlk sa
nasýtil, aj ovca zostala celá. Rozhodnutia poslancov v predchádzajúcom
volebnom období siahajú ďalej, ako
ich funkčné obdobie. S tým nič nenarobíme. A koho zo zainteresovaných
v dnešnej hektickej dobe zhrýza svedomie? Okresnú prokurátorku? Krajského prokurátora? Vyšetrovateľa polície? Sudcu? Právne zástupkyne?
Približne pred mesiacom sa našim mes- údaj, že v mojom prípade rodičia na mňa Starostu obce? Poslancov obecného
tom niesla správa o úmrtí pani Mgr. Idy Sa- nedostávajú rodinné prídavky. Po konzultá- zastupiteľstva, ktorým skončilo funkčbolovej, dlhoročnej profesorky na Gymná- ciách sa údaj potvrdil. Nevídané: V socialis- né obdobie? Súčasných poslancov, ktoziu Leonarda Stöckela v Bardejove.
tickej spoločnosti je prípad, keď rodič ne- rí sa nechali zmanipulovať starostom
Nepochádzala z Bardejova. Prišla do dostáva samozrejmé rodinné prídavky. a vyhlásili nové voľby kontrolórky
nášho mesta, aby nasledovala svojho man- Mohla to nechať tak. Avšak dôsledne šla obce, na ktoré sa nik neprihlásil a
žela Dr. Vladimíra Sabola, ktorý sa jej stal krok za krokom až sa rodinné prídavky mu- nakoniec sme ich ďalším uznesením
životným sprievodcom a pochádzal z tohto seli dávať aj mojim rodičom. Konkrétny úrad zrušili? Skúste o tom popremýšľať.
There
was
a meeting
of survivors1974
of the
Jewish
community
Bardejov
Ja premýšľam aj v súlade s tým, že
musel
vyplatiť
finančnúofčiastku
aj s istým
okresu.
Áno,
vtedy 1. septembra
roz-large
whose
lives were marked
by the
Holocaust
who were
remembering
the 70th
mi v ušiach znejú slová jedného Kopšírili profesorský
zbor školy
manželia
Ida and
časovým
limitom
spätne.
1974 boltogether
rokom intenzívnej
a Vladimír Sabolovi.
Spájala
ich aj
anniversary
of this tragic
event
byrovnaká
visiting theirRok
hometown
with their normali- rivničana: „Co už temu starostovi nezácie. Socialistický
rozmanitými
aprobácia: zemepis,
ako saUnder
vtedy predmetu
descendants.and
friends.
the fascist regime
of World Warrežim
II they
suffered for- doprajece pokuj. Dvacec roki bulo
mami postihoval nepohodlných občanov. dobre, ... a dze śe podzeje, ked cali
geografia oficiálne
hovorilo,
a telesná
výcho- dignity
relentless
attacks not
only on
their human
but also on their lives. The
va. Ešte aj ďalší „predmet“ – folklór. Láska V našom prípade to bolo aj takouto formou. život robil lem teho starostu! Miśliš
seminar
onrozdávať
Thursday,
May
16, 2012,
at Hotel Bellevue.
A number
S postupujúcimi
rokmi som
na tútoofudalosť sebe, že najdzeš lepšeho? ... Uvedom
ich sŕdc,was
ktorúheld
začali
hneď
v prvých
interesting
lectures
were
presented
by
historians
and
people
who
specialize
in
sebe v jakym štace žiješ, kto ma petýždňoch svojho pedagogického pôsobenia zabudla. Pani profesorka Mgr. Ida Sabolová
Jewish
issues.
The seminar
wasHneď
an extraordinary
success,
because
of its
triedunot
ibaonly
v prvom
ročníku.
Citli- neźi, ma šicko a ti chceš spravodlina tomto
starobylom
gymnáziu.
spo- viedla našu
vo nás
voviedlaa cez
nového
medzi študentov
aj našej
položili by
zá- Martin
content,
but also with
the triedy
presentation
Smilnak,
manúskalia
who works
asnároč- vosc?! Čudujem śe ci, že i roki už maš
ného
stredoškolského
prostredia.
V triede i školi maš a nič śi nepochopila.“
klady
folklórneho
súboru
Magura,
pri
ktorédirector of a Christian church school, which educates Roma children. The seminar
Nepomáha mi ani Shakespearov
ho vedení sa obaja prejavili ako skvelí vládla pohoda. Rok 1974 bol súčasťou obparticipants expressed to the Bardejov co-organizers of the seminar that the
odborníci s citom pre nuansy folklórnych dobia intenzívnej normalizácie. Nepociťovali Hamlet. Otázka, ktorú si kladiem: „Byť
performance,
perceived
somewhat
as a message
to the public,
should
beaž po zmene či nebyť“ poslankyňou obecného zašpecifík jednotlivých
regiónov
na Slovensku.
sme ideologický
tlak. Ten
nastal
published.The
Bardejovske
(newspaper)
presents
the v druhom
aforementioned
stupiteľstva, lebo „ Čosi je zhnité
profesorky
ročníku. talk
Vtedy 1. septembra
1974 novosti
do prvého
roč- triednej
Až zhliadnutie a čítanie oznámenia o úmrtí v našom štáte dánskom“.
níka
lavíc nastúpili aj žiaci
by
M. gymnaziálnych
Šmilňák verbatim.
Niekedy tiež nadobúdam pocit, že
štyroch paralelných tried. Pani profesorka pani profesorky Mgr. Idy Sabolovej obnoviMgr. Ida Sabolová sa stala triednym peda- lo spomienky. Pripomenulo životnú skúse- píšem myšlienky, ku ktorým treba
gógom humanitnej a pedagogickej triedy s nosť zo stretnutia s ľudským prístupom, kto- zaujať stanovisko, ale čitatelia Bardepriradeným písmenom „D“. Nastala komple- rý v tejto oblasti nebol samozrejmosťou. jovských novostí čítajú iba „slová, slotizácia triednej dokumentácie. Ako študenti S odstupom rokov vďaka zaň. A v duchu vá, slová“. Asi by som mala brať rady
Given
at the Public
vážne,Seminar
lebo už asi kažvidenia v radosti
Ne- Koprivničana
sme donášali potrebné doklady a poklady veľkonočnej istoty:ADoMessage
k vyplneniu potrebných údajov či potvrdení. beského Otca, vážená pani profesorka Mgr. dý pochopil, iba ja nie.
"I
feel
a
lot
of
mixed
feelings"
Hedviga Imrová
Silvia Fecsková
Pani profesorku Mgr. Idu Sabolovú zarazil Ida Sabolová!
Keď sa v Bardejovských novostiach
objaví akýkoľvek príspevok o práci starostov obcí a obecných zastupiteľstiev,
vždy si ho rada prečítam. Ja už o našom obecnom zastupiteľstve nepíšem.
Neprajú si to niektorí poslanci obecného zastupiteľstva, nepraje si to ani
starosta obce. Nebudem sa im priečiť!
Dnes urobím výnimku, lebo treba dokončiť nedopovedané.
Pred nie celým rokom sme si zvolili
kontrolórku obce. Starosta ju odmietol vymenovať. Napísal okresnej prokurátorke. Keď dostal odpoveď, nekonal v súlade s jej rozhodnutím, iba
skonštatoval, že názor prokurátora
nemá sankčne následky a zdalo sa, že
sa problémom nemieni ďalej zaoberať. Neskôr však napísal aj na krajskú
prokuratúru a tam dostal rovnakú
odpoveď.
O spomínanom probléme odvysielal
reportáž Slovenský rozhlas – Regina,
písalo sa o ňom v Prešovskom Korzári
(21. októbra 2011). S podobným obsahom bola odvysielaná reportáž v
televízii TA3 (11. novembra 2011).
Svedectvo
Na seminári zaznelo aj „posolstvo” verejnosti
„Cítim veľa zmiešaných pocitov”
When I think about it I feel a lot of mixed
feelings.
Pain,
sadness,
horror,anger
nevíta,
v jej
rodnom
dome
žijú cudzí ...
ľuSúčasťou stretnutia preživších členov niekdajšej početnej židovskej komuI am convinced
that
no man
in the world
dia...
A tak skončí
kdesi
v Kanade...
nity v Bardejove, ktorých na celý život poznačil holokaust a ktorí v deň 70.
Keď na
myslím,
cítim veľa
should
feeltolike
huntedgame.
Thezmiešavýročia tejto tragickej udalosti navštívili svoje rodné mesto, aby spolu s poných
pocitov.
Bolesť,
smútok,
hrôzu,
Holocaust
must
never
happen
again
...
tomkami a priateľmi tých, ktorým fašistický režim vzal v II. svetovej vojne
hnev... Som presvedčený o tom, že nijaký
nemilosrdne nielen ľudskú dôstojnosť, ale aj ich životy, bol vo štvrtok 16.
So
I
decided
to
do
a
few
things.
I've
had
človek na svete by sa nemal cítiť ako štvamája 2012 v hoteli Bellevue seminár. Odzneli na ňom viaceré zaujímavé predthe zver.
Hudaks
school to žiadny
teach
ná
Už come
nech to
saour
neopakuje
nášky historikov a ľudí, ktorí sa venujú židovskej problematike.
holokaust
about the ...
Holocaust and talk all about
Mimoriadny úspech, nielen pre obsah, ale hlavne po zistení, že ide o človeka,
Rozhodol
som
pretoand
urobiť
vecí.
ktorý pracuje ako riaditeľ kresťanskej cirkevnej školy, ktorá vychováva aj
the
horror to
oursa
pupils
I'm pár
going
to
Už som mal pánov Hudákovcov u nás v
rómsku mládež, malo medzi účastníkmi seminára vystúpenie Martina Šmilňáinvite
them
each
year.
If
I
succeed
(in
škole,
aby
o
holokauste
a
všetkej
tej
hrôze
ka. Bardejovskí spoluorganizátori tohto seminára prejavili záujem, aby jeho
my plans) , našim žiakom a chystám sa
porozprávali
vystúpenie, vnímané do istej miery aj ako posolstvo verejnosti, bolo publikoich
pozývať
každý rok.
sa Mrs.
mi to podarí,
vané na stránkach BN. Prosbe sme vyhoveli a spomínané vystúpenie M. ŠmilI want
to translate
the Ak
book
chcem
preložiť
knihuofpani
Tomašovovej,
ňáka uverejňujeme v doslovnom znení.
Tomašova,
a native
our town,
which
rodáčky z nášho mesta, ktorá vo svojom
o tom
rozpráva. Spolu
wrote about
her všetkom
life, together
„Moja generácia
prešlaa socialistickým
A ajand
to, že
to neboli
čísla,almost
ale skutoční životopise
"My generation
went through
socialist education
in school
welen
heard
swith
priateľmi
pre Bardejovčaškolstvom
a o Holocaust.
holokauste (This
sme vconcept
škole ne-hasľudia,
sa všetcimy
podeli?
friendsorganizujeme
I want to organize
city
nothing
about the
been tváre,
tome osudy.
away.) Kam
I remember
first
počuli takmer nič. Tento pojem bol pre Čo sa s nimi stalo? Keď som počúval kon- nov i návštevníkov mesta „Potulky“, kde
"Wandering"
tours,viac
where
people
in
meeting
with
living
Jews
was
when
I
lived
in
the
USA
in
Brooklyn.
At
that
time
I
was
23
sa
ľudia
dozvedia
o
histórii
a kultúre
mňa vzdialený. Na prvé stretnutie so žijú- krétnosti o holokauste, prenikla ma hrôza.
Bardejov
and
visitors
can
learn
more
years
old.židom
After si
returning
homekeď
I talked
learned that
before
cim
spomínam,
som with
žil vmy grandparents
Posledné tri and
dni počúvam
vaše
osudy, nášho mesta. Niekoľko tém sa týka židov
židovstva
v našom
kresťan
USA
v Brooklyne.
Vtedy
som malThe
23 stories
ro- vaše
životné
cesty.
tom,
v skorej aabout
the history
andmeste.
cultureAko
of our
city.
World
War
II, Jews lived
inBardejov.
of the
elders
saidOthat
atako
thatste
time
modlím
a chcem
sa správať
tak, aby
kov.
AžnonJews)
po návratewere
domov
som
sa pri rozmladosti
prišli o príbuzných,
ako vás
ako sa
There
are several
issues
concerning
the
(Jews
and
living
together
in Bardejov
harmoniously
on the whole.
What
hovoroch so starými rodičmi dozvedel, že dobytok odvliekli do koncentrákov, ako ste moje deti, ani nikto iný už nezažil nič poJews
in
our
city.
As
a
Christian
was pred
surprising
to
me
was
why
there
were
no
more
Jews
living
in
Bardejov.
druhou svetovou vojnou žili židia aj v sa celé týždne skrývali v dierach, stud- dobné, ako holokaust.
I want to
behave so
Somand
z mladšej
generácie,
nomy
cítim, že
I learned
moreZabout
this after
attending
meetings
Paul and oPeter
Hudák who
put I pray
Bardejove.
rozprávania
starších
vyplynuniach,with
na povalách,
ukrutnostiach
a smrti
by nor
sa vám
malelse
ospravedlniť.
Naši
lo, žesome
v tom
čase boloevents
spolunažívanie
v v koncentračných
táboroch.
children,
anyone
will ever have
together
interesting
on this topic.Then
I learned that before
the Zaznelo
war the tu, niekto
priamo
nezavinili
holokaust,
ale
Bardejove
vcelku
harmonické.
že ste sa
cítilitotal
ako population.
štvaná zver. Na chvíľu predkovia
to experienced
anything
like
the
Jewish
population
in our
city made Prekvapuup about one-third
of the
júce pre mňa bolo, prečo tu v Bardejove som si v tejto situácii predstavil svoje dve keď sa tie hrozné veci diali, ostali z obáv o
Holocaust.
And už
that's
not just
numbers
butoreal
lives.Ale
Where
they
all gone?
žiaden
žid nežije.
Viac
tompeople,
som safaces,
dcérky.
muselhad
som
prestať,
aby som svoje životy ticho. A tak cítim časť spoluviI am Rád
of the
but I aj
byyounger
som bolgeneration,
Vašim priateľom,
What
happened
When I slistened
the Holocaust,
penetrated
dozvedel
až to
pothem?
stretnutiach
Pavlomtoa thesadetails
z tohoofnezbláznil...
Maléitdievča,
odvle- ny...
rozumiem tomu, že vy možno mojimi
Petrom
Hudákovcami, ktorí na túto tému čené s celou rodinou do Osvienčimu, kto- keď
feel that
me with
terror.
Dúfamlike
však
modlím
aby sme
pripravili niekoľko zaujímavých podujatí. ré sa po oslobodení ocitne na pokraji živo- nie.
someone
youawould
be sa,
justified.
Our
Over the last three days I have heard your fates,your life paths. The fact that in your
Vtedy som si uvedomil, že pred vojnou tvori- ta kdesi vo Švédsku, kde sa o ňu stará našli spoločnú reč a cestu k sebe.”
direct
ancestors
did
not
cause
the
earlylayouth
you populácia
lost relatives
you loved.They
you like
cattle
to a concentration
Martin Šmilňák
židovská
v našom
meste asi took
Červený
kríž.
Postupne
sa dozvie, že už
butmáj 2012
Bardejov, 16.
camp,
youtretinu
spentzweeks
hiding
in holes,
wells, nemá nikoho, v jej rodnom meste ju nikto Holocaust,
jednu
celkového
počtu
obyvateľov.
when these terrible things happened
attics, you (faced) atrocities and death in concentration camps. Somebody here said
they stayed quiet out of fear, so I feel I
that you felt like hunted animals. I began to think about what if my own two daughters
share (partly) in complicity
had to face this situation.. But I had to stop, (so Ifrom the mad ...) A little girl sent with
zboru v Bardejove
rozšírené
hodiny
odyou,
1. júna
V súvislosti
so zvýšeným
záujmom
rodičov
o podanie
I would stránkové
like to be friends
with
her family
to Auschwitz,
then after
liberation
on the
verge ofžiadostí
death somewhere
in
2012
do
30.
júna
2012,
každý
piatok
od
12.00
do
18.00
o
vydanie
cestovného
pasu
pre
deti
a
z
dôvodu
zrušenia
zapisoalthough
I
would
understand
if
you
Sweden, being cared for by the Red Cross. Gradually, she learns that she does not
vania údajov o občanoch mladších ako 5 rokov do cestovného hod. pre príjem žiadostí o vydanie cestovného pasu občanov
would
choose
to
not
be
mine.
But
I hope
have anyone
in
her
family
left
in
her
hometown,
knows
nobody
in
her
native
home
she
pasu rodičov, od 26. júna 2012, budú na oddelení dokladov mladších ako 15 rokov.
and
pray that
we
is living
with strangers
And soOkresného
ends somewhere
in Canada
...
Okresné
riaditeľstvo
PZ v Bardejove
odboru
poriadkovej...polície
riaditeľstva
Policajného
find common ground and a way ahead. "
Úprava stránkových dní a hodín na oddelení dokladov OR PZ
Martin Smilnak
May 16, 2012
Published in the Slovak newspaper Bardejovske novosti in Bardejov on
June 5, 2012 This document has been translated into English with the
Inz
er
cia
Inzer
ercia
English text superimposed on the original Slovak text
SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
SPOMIENKY
POĎAKOVANIA
BLAHOŽELANIA
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a
známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste si uctili
našu mamku, manželku
a babku
Júliu Klepáčovú
rod. Gužíkovú
Naše poďakovanie patrí aj primárovi
Onkologického oddelenia NsP v Bardejove MUDr. J. Chovancovi a jeho kolektívu za dlhoročnú starostlivosť o našu
Smútiaca rodina
drahú zosnulú.
Spomienka
Dňa 1. júna 2012 smesi pripomenuli 2. výročie od chvíle, čo nás navždy opustila po krátkej
a ťažkej chorobe milovaná mamička, dcéra,
sestra, vnučka, priateľka a kolegyňa
Ing. Gabika Dulinová
rod. Kaľatová
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina
Spomienka
„Utíchol dom, záhrada, dvor, už nepočuť
jeho kroky v ňom. Ťažko je bez neho, smutno
je nám všetkým, už nič
nie je ako predtým.”
Dňa 5. 6. 2012 si pripomíname 1. výročie, čo
nás navždy vo veku 81 rokov opustil náš
drahý otec, dedko a pradedko
Jozef Vrabel
z Hažlína
Ďakujeme všetkým, ktorí si spomenú s
nami.
S úctou a láskou na neho spomínajú
deti s rodinami
Spomienka
„Bez spomienky na
Teba neuplynie jediný
deň a v našich srdciach
žiješ naďalej. Mať tak
sily prinavrátiť čas a čo
len na chvíľu stráviť ho
s Tebou ešte raz.”
Dňa 30. 5. 2012 uplynulo 5 rokov od chvíle, čo nás navždy
opustil náš drahý a milovaný manžel,
otec a dedko
Jozef Olearčin
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina
Vážim váš zmysel
pre solidaritu
(dokončenie z 1. strany)
Pod Papierňou v Bardejove.
Všetky vyššie spomenuté údaje nás
síce radia v konečnom hodnotení za
mesto Michalovce, kde toto podujatie taktiež prebiehalo, ale pred druhé
najväčšie mesto Slovenska – pred
Košice.
Vážení spoluobčania,
aj touto cestou mi dovoľte čo najúprimnejšie sa Vám poďakovať za
RIADKOVÁ INZERCIA
BURZA
PODNIKATEĽOV
Tepovanie a čistenie - kobercov všetkých
druhov, sedačiek a sedacích súprav, posteli, matracov a iných čalúnených predmetov. Vyčisti To. Ján Šinar. 0917 969 466
Renovácia vaní priamo u zákazníka. Pri
minimálnych nákladoch vaňa ako nová. 0911 869 735
Piesok, štrk, kamenivo + dovoz. 0948
300 988
Obklady, dlažby, stierky, murárske práce, prerábanie bytových jadier a iné. Možnosť subdodávky pre firmy. 0903 049
519, 0944 579 196
Nátery striech. 0905 480 575
Neviete si poradiť s vysokou trávou, alebo nemáte čas na pokosenie záhrady? Zavolajte na 0949 404 488, 0908 487 689.
Vykonávame kosenie, práce s krovínorezom,
motorovou pílou.
Predáme Felicia Combi, červená, r.v. 1997,
1,3 MPi, 50 kW, 115 800 km, nutná oprava,
čiastočne skorodovaný. Obhliadka do 15.
6. 2012. Najnižšie podanie: 389,53 Eur. 0911 434 522, DSS Alia, Ťačevská 38, Bardejov, [email protected]
Prijmeme tesárov a stavebného technika. 0903 602 508
Vrátenie dane z Talianska. 0907 494 270
Pomôžem pri odškodnení pri dopravných
nehodách. 0907 494 270
Výroba, predaj, dovoz poplast. a pozink.
pletiva. 0944 133 744
Prijmem vodiča sk. E. 0907 977 684
RIADKOVÁ INZERCIA
BURZA
OBČANOV
REALITY
PREDÁM stavebný pozemok v Bardejove (Moliterka). Tel.: 0904 891 941
PREDÁM, alebo prenájmem garsónku v BJ,
ul. Partizánska. Tel. 0902 396 466
AUTO-MOTO
PREDÁM agregát a súčiastky zo Škody Felícia - combi. Tel. 0905 375 609
PREDÁM Volkswagen Bora, r.v. 1999, modrá
metalíza, plná výbava, garažovaný, STK r.
2014, cena 3000 eur - možná dohoda. Tel.
0908 977 293, 0915 087 588
PREDÁM Fabiu combi 1,4 Mpi, r.v. 2001, naj.
107 000 km, cena 2 400 eur. Tel. 0903
775 715
RÔZNE
PREDÁM siahovinu, pneu 16,9-30,6,0-16.
Dubové fošne. Tel. 0902 626 495
PONÚKAM na predaj tuje vhodné na živý plot.
Tel. 0908 643 977
Burza občanov aj na 5. strane
Váš aktívny prístup, za vašu ochotu
a osobnú zaangažovanosť v dobrej
veci, ktorá v konečnom dôsledku
viedla ku konkrétnej pomoci tým,
ktorí ju potrebujú hádam najviac
spomedzi nás.
Veľmi si vážim váš zmysel pre solidaritu, vašu spolupatričnosť a v istom zmysle aj preukázanú hrdosť na
svoje rodné mesto. Som presvedčený, že tieto atribúty si Bardejov a
jeho obyvatelia uchovajú aj do budúcna a v plnej miere ich prejavia
opäť niekedy v budúcnosti, keď sa
naskytne podobná príležitosť.
MUDr. Boris Hanuščak
primátor Bardejova
MESTO BARDEJOV
zverejňuje
v náväznosti na § 9a, ods. 8/e zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
oznámenie
o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
– zámena pozemkov v k.ú. Bardejov
1. Pozemky na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov – prídomová záhradka: Pozemok parc.
C KN 3701/144 vo výmere 60 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, parc. C KN 3701/
145 vo výmere 628 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta Bardejov
v užívaní Simeona Šurkalu, Tehelná 94, Bardejov, v k.ú. Bardejov, za
2. Pozemok na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov – časť pod miestnou komunikáciou:
Pozemok parc. C KN 3702/1 vo výmere 1164 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast,
na ul. Tehelná vo výlučnom vlastníctve Simeona Šurkalu, Tehelná 94, Bardejov, v k.ú.
Bardejov.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ
je: Záujem Mesta Bardejov na majetkovoprávnom dovysporiadaní pozemku parc. C KN
3702/1 užívaného ako verejná komunikácia.
O prenájme nehnuteľností – zámeny pozemkov bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
rokovať na svojom zasadnutí dňa 14. júna 2012. Výmera zamieňaných pozemkov bude podľa znaleckých
posudkov. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.
Podklady sú uvedené na internetovej stránke www.bardejov.sk
Bližšie informácie: tel. 054/4862 141, 054/4862 142
How many were there? - Many, very many.
And what happened to them? - The vast majority of them suffered
Bardejovské novosti
Blok
Report of the facts and public matters
82. Englender
A
1. Abrahamovič
2. Adam
3. Adler
4. Alster
5. Altman
6. Amsel
7. Arnetein
8. Atlas
9. Austerlitz
10. Axelrad
B
11. Baldinger
12. Bach
13. Baum
14. Bauman
15. Bayer
16. Berger
17. Barglas
18. Bergman
19. Berkovic
20. Bernstein
21. Berzichovsky
22. Bikk
23. Bindinger
24. Birmann
25. Bistricer
26. Bitterman
27. Blas
28. Blau
29. Blaugrund
30. Blaustein
31. Blayer
32. Bleich
33. Blondwein
34. Blum
35. Blumenfeld
36. Blumenkrans
37. Bodner
38. Bornfreund
39. Bornstein
40. Borzikovsky
41. Brach
42. Brand
43. Brandmann
44. Brandsdorf
45. Braun
46. Branhut
47. Brenner
48. Bruck
49. Buchfuher
50. Bruder
51. Burkos
52. Buxbaum
53. Bystric
50
10
4
1
36
23
2
7
2
2
4
11
13
7
12
36
13
7
10
2
4
4
6
2
6
3
2
5
8
6
12
3
9
4
13
3
23
6
4
7
3
1
5
3
13
13
3
3
5
3
11
6
1
C
54. Cell
55. Chaim
56. Chil
57. Chill
58. Cigelnik
59. Cimet
60. Cintronenbaum
4
3
2
2
1
3
1
D
61. Dear
62. Davidovits
63. Deutsch
64. Diamant
65. Dorfman
66. Dranger
67. Dam
3
12
19
1
1
1
2
E
68. Edelmann
69. Eden
70. Eder
71. Ehrenberg
72. Ehrreich
73. Eibert
74. Einhorn
75. Eisenbach
76. Eisenberg
77. Elefant
78. Eller
79. Elovits
80. Engelhardt
81. Englemann
12
1
8
4
1
1
7
11
8
11
8
23
2
9
6
F
83. Faber
84. Fachter
85. Fass
86. Feder
87. Feigenbaum
88. Feiner
89. Feireisen
90. Fenster
91. Feiser
92. Fettmann
93. Feuerlicht
94. Fill
95. Finder
96. Fingerhut
97. Fink
98. Fisch
99. Fischer
100. Fischof
101. Flaster
102. Fluxgold
103. Frankel
104. Frauwirth
105. Freier
106. Freud
107. Freundlich
108. Fried
109. Friedmann
110. Friedrich
111. Fritz
112. Frohlich
113. Fuchs
114. Fedem
115. Füher
1
15
2
8
4
1
2
5
1
4
51
4
1
8
4
14
2
6
6
1
30
3
6
1
1
12
186
4
1
5
4
15
6
G
116. Galanti
117. Garfein
118. Garfunkel
119. Gargain
120. Gelb
121. Gerhard
122. Gerlich
123. Glatz
124. Gluck
125. Gold
126. Goldberg
127. Goldmann
128. Goldfischer
129. Goldsmann
130. Goldstein
131. Gottleib
132. Gotz
133. Gross
134. Grosser
135. Grossmann
136. Grosswirth
137. Grunberg
138. Gruner
139. Grunepan
140. Grunfeld
141. Grunhut
142. Grubspan
143. Grunwald
144. Grussgott
145. Guttmann
2
13
2
1
3
1
3
2
25
32
4
34
6
(?)
6
22
21
25
2
18
6
8
4
1
25
3
5
28
7
41
H
146. Haber
147. Hack
148. Halberstamm
149. Handler
150. Hardstein
151. Hardtmann
152. Hauser
153. Heimann
154. Hainrich
155. Heller
156. Henscholz
157. Herskovits
158. Hertz
159. Hertzig
160. Hirsfeld
136. Hizach
162. Hoch
163. Hofflich
164. Holander
165. Honig
166. Hopkovics
167. Horovitz
5
2
43
3
7
3
3
1
1
6
1
3
25
4
1
1
6
9
2
13
7
14
ČÍSLO
UTOROK 5. júna 2012
23
cruel deaths in concentration camps.
Where did they come from? - Bardejov and surroundings.
And do they have descendents? - Yes, they have.
o veciach a faktoch verejných
Where do they live? - Everywhere, not just in Bardejov.
Sad deportation list
3
Why is that? - !
Smutný depor
deporttačný zoznam
Koľko ich bolo? – Veľa, veľmi veľa.
A čo sa im stalo? – Veľká väčšina z nich našla krutú
smrť v koncentračných táboroch.
Odkiaľ bolí? – Z Bardejova a okolia.
A majú ešte potomkov? – Áno, majú.
Kde žijú? – Všade inde, len nie v Bardejove.
A to už prečo? – ...
Questions, that are difficult to answer. Questions that
Otázky, z ktorých mrazí odpoveď. Otázky, na ktoré
were answered by the reading of this list by young
prichádzala odpoveď pri čítaní tohto zoznamu mladými
people
Leonard
Stockel Leonarda
high school.
Students
ľuďmi, from
študentami
Gymnázia
Stöckela
(zľava
(from
left Michael
Tomčová,
Rohaľová,
Olga
Michaela
Tomčová,
DominikaDominica
Rohaľová,
Oľga MihalikoMiháliková,
Koščuško Thomas,
John Kusendová,
vá, Tomáš Koščuško,
Jana Kusendová,
Michaela HriceMichael
and Catherine Mochnacká).That
ňáková aHriceňáková
Katarína Mochnacká).
was
May
City
Hall na
in Bardejov.
The
day v
Aj 15
taký
bol2012
15. at
máj
2012
Radničnom
námestí
Bardejove.
sasaid
mnohé
veľmi
when
many Deň,
wordskeď
were
thatslová
were vyslovovali
very difficult
ťažko, keď ich
nesmierny súcit,
smútok
accompanied
by sprevádzal
profound compassion,
sadness
and a
ďalšieand
a ďalšie
more
more otázky...
questions ...
Foto: BN
I
168. Ickovic
169. Indig
2
5
J
170. Jakubovits
171. Jaget
172. Joles
173. Jonas
174. Jossovic
17
1
5
4
3
K
175. Kahan
176. Kabl
177. Kalus
178. Kampler
179. Kandel
180. Kanizay
181. Kannengiesser
182. Karniol
183. Katz
184. Kaufman
185. Keller
186. Kempler
187. Kestenbaum
188. Klafter
189. Klagsbald
190. Klausner
191. Klein
192. Kleinmann
193. Kluger
194. Knobel
195. Kocerzinsky
196. Kohn
197. Kopolovic
198. Koral
199. Korn
200. Kornbluch
201. Kornfeld
202. Kornreich
203. Kraus
204. Kreamer
205. Kupferstich
206. Kurz
207. Kux
208. Kvitner
2
1
10
2
4
11
12
11
9
12
17
15
4
6
2
8
32
5
1
9
1
6
4
5
15
6
24
8
13
2
5
3
1
1
L
209. Lajtner
210. Landau
211. Landerer
212. Langer
213. Langsam
214. Laufer
215. Lautmann
216. Lebovitcs
217. Leffler
218. Lerner
2
24
18
20
6
3
13
5
1
6
219. Leser
220. Libermann
221. Lichtig
222. Lichtmann
223. Lindner
224. Lipscher
225. London
226. Lorber
227. Lowenstein
228. Löwy
229. Lustbader
9
8
4
5
3
3
1
29
1
28
2
M
230. Majer
231. Majerowitcz
232. Mandel
233. Meinhardt
234. Meisels
235. Mermeistein
236. Messinger
237. Milder
238. Meislich
239. Moskovits
240. Mozes
241. Müller
242. Munheit
5
5
9
1
3
3
11
12
1
24
(?)
50
1
N
243. Nagel
244. Narzisenfeld
245. Nebel
246. Nepomjasci
247. Neugroshel
248. Neumann
249. Neumark
9
4
21
7
15
51
1
O
250. Orenschutzer
8
P
251. Pancer
252. Perl
253. Pflaster
254. Picele
255. Plattner
256. Polster
257. Preminger
258. Presser
259. Prizant
6
5
3
6
3
1
2
5
5
R
260. Rabi
261. Rabinovic
262. Radac
263. Rappaport
264. Rau
265. Reich
266. Reichmann
10
11
1
14
1
12
34
267. Reichner
268. Reinitz
269. Reis
270. Reiter
271. Riegelhaupt
272. Riemere
273. Riesel
274. Riff
275. Ring
276. Romer
277. Rosenbaum
278. Rosenberg
279. Rosenfeld
280. Rosenstock
281. Rosenwasser
282. Rosenzweig
283. Rosner
284. Roth
285. Rothmann
286. Rottenberg
287. Rubin
288. Rumstein
S
289. Safern
290. Salamon
291. Salgo
292. Salinger
293. Seltenreich
294. Sameth
295. Sauber
296. Schachner
297. Schachter
298. Schermer
299. Schiff
300. Schimmel
301. Schluselfeld
302. Schonberg
303. Schondorf
304. Schonfeld
305. Schorr
306. Schuldiener
307. Schupper
308. Schuss
309. Schutzer
310. Schwartz
311. Schweit
312. Segel
313. Seidenfeld
314. Selinger
315. Seltenreich
316. Shapira
317. Shiffova
318. Sichermann
319. Siegelmann
320. Silber
321. Silberberger
322. Silmann
323. Simonovic
Singer
324. Siovic
1
5
22
2
5
14
3
6
9
3
3
33
16
2
27
14
18
14
13
20
14
22
24
7
3
1
6
27
13
3
4
4
22
6
32
5
27
49
4
3
5
3
7
29
7
3
5
8
5
1
1
12
9
1
3
8
12
34
7
325. Slamovic
326. Slumovic
327. Smajovic
328. Sobel
329. Sock
330. Sokoler
331. Schon
332. Schonfeld
333. Sonnenschein
334. Spangelotr
335. Spatz
336. Spei
337. Sperling
338. Spet
339. Spiegler
340. Spira
341. Spitz
342. Spitzer
343. Sporer
344. Springer
345. Stark
346. Steiner
347. Steinhauer
348. Stern
349. Sternfeld
350. Sussmann
351. Szampanski
352. Sinaj
T
353. Tannenbaum
354. Taub
355. Teichner
356. Teitelbaum
357. Teller
358. Thaler
359. Tisser
360. Trachmann
361. Trattner
362. Treitel
363. Treuhaft
364. Tritsch
64
7
13
2
2
3
8
2
5
22
2
1
U
365. Ullman
366. Unger
11
18
V
367. Veg
368. Vesela
369. Vilmelm
370. Vinkler
371. Volkmann
8
9
1
4
1
W
372. Warmann
1
373. Wald
23
374. Wald-Grunwald (?)
375. Waldmann
12
Bardejov Jewish
survivors
Preživší
bardejovskí
židia
Shortly after the official part of the
sa
krátkoat po
meeting
Cityskončení
Hall,on 15 May
oficiálnej
časti
stretnutia
2012 for the 70thich
anniversary
na
Radničnom
námestí,
of the
deportations
of the Jewish
konaného
15.
mája 2012 pri
population of
Bardejov
príležitosti
70. výročia
and its surroundings,
photographed
deportácií
židovského
with the Mayorz Bardejova
obyvateľstva
Hanuščak.
aBoris
okolia,
odfotografovali
s primátorom mesta
From left: Hanuščakom.
Nelly Grussgott,
Borisom
Brooklyn, NY (USA), Ruth
Zľava: Nelly Grussgott
Grussgott,
Muller Feder, Montreal
Brooklyn,
NY (USA), Ruth
(Canada), Tuli Bleich, Toorak
Muller
Feder
Feder,
Montreal
(Australia),
Mayor
Boris
(Kanada),
Bleich, Toorak
Hanuščak, Tuli Bleich
Boris
(Austrália),
primátor
Golde Shondorf
Lefkovits,
Hanuščak
Hanuščak,
Montreal (Canada), Yossi
Bodner,Shondorf
Rechovot (Israel)
Golde
Lefkovits
Lefkovits,
Heda Miller
Rudoff, New
York
Yossi
Montreal
(Kanada),
City (U.S.),
Ruchi Halberstam
Bodner
Bodner,
Rechovot
(Izrael),
Unger Miller
Frankel,Rudoff
Brooklyn,
Heda
Rudoff,
New York
NY (USA)
City
(USA), Ruchie HalberMissing from this photo: Emil
stam Unger Frankel
Frankel, BroFish, Los Angeles (USA and
oklyn,
NY (USA).
Gloria Nagel Ungar, Los Angeles
Foto: BN
(USA)
Photo: BN
14
1
1
41
5
2
4
4
3
11
2
1
20
8
6
42
5
2
3
12
9
19
4
25
3
2
2
1
376. Walter
377. Waltheimer
378. Wasner
379. Wasoner
380. Weber
381. Weider
382. Weill
383. Weinberg
384. Weiner
385. Weinberger
386. Weichel
387. Weinfeld
388. Weinstein
389. Weinstock
390. Weisbard
391. Weissberg
392. Weissberger
393. Weisbardt
394. Weisser
395. Weiss
396. Weismann
397. Weislis
398. Welkes
399. Welles
400. Welter
401. Wetheim
402. Wertheimer
403. Weisel
404. Wilder
405. Winkler
406. Wisenbach
407. Wober
408. Wold
409. Wohler
410. Wohlstadter
411. Wohl
412. Wolf
413. Wollner
2
1
3
1
10
?
28
4
5
6
3
4
2
13
1
24
3
2
9
123
3
2
3
4
1
7
4
9
4
10
1
1
1
8
6
2
11
15
Z
414. Zaler
415. Zeisel
416. Zelman
417. Zelmanovits
418. Zichermann
419. Ziegel
420. Zelinger
421. Zell
422. Zimet
423. Ziegler
424. Zimestbaum
425. Zimermann
426. Zopf
427. Zuckerkorn
428. Zuckermendel
429. Zupnik
430. Zweigel
Zostanú
v našej
pamäti
2
7
(?)
26
12
2
2
6
8
23
4
30
3
8
1
2
1
Will be in
our memory
Download

Monta€ BN 28 Ar. 05