www.siv.sk
Na vysokú školu
s vysokoškolskými
pedagógmi
právo | ekonómia | medicína | masmediálna komunikácia | politológia
sociológia | architektúra | verejná správa | sociálna práca | psychológia
medzinárodné vzťahy | žurnalistika | veterina | technické smery
testy študijných predpokladov | maturita | angličtina | nemčina
INTENZÍVNE PRÍPRAVNÉ KURZY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
BRATISLAVA | BANSKÁ BYSTRICA | KOŠICE | ŽILINA
Rozsah výučby v porovnaní s inými kurzami je až dvojnásobný – trvanie až 120 hodín
Využite do konca
septembra
zľav y až 30€
Vydal: Slovenský inštitút vzdelávania
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, 2011
Zostavila: Mgr. Andrea Grušpierová
Grafický dizajn: sowa | brandstudio
Úvod
Úvod
Vážení priatelia!
Obsah
Dostala sa Vám do rúk publikácia, ktorej cieľom je oboznámiť Vás s možnosťou prípravy na prijímacie
a maturitné skúšky.
Ako na to
Čo zvažovať pri výbere kurzu
Slovo psychológa
Prípravný kurz na právnické fakulty
Ukážka testu na Právnickú fakultu TU v Trnave
Ukážka testu na Právnickú fakultu UK v Bratislave
Prípravný kurz na Ekonomickú univerzitu a vysoké školy ekonomického smeru
Ukážka testu na Ekonomickú univerzitu – matematika
Ukážka testu na VŠ ekonomického smeru – ekonómia
Prípravný kurz na lekárske fakulty
Ukážka testu na Lekársku fakultu UK – biológia
Ukážka testu na Lekársku fakultu UK – chémia
Prípravný kurz na masmediálnu komunikáciu a žurnalistiku
Ukážka testu na masmediálnu komunikáciu a žurnalistiku
Prípravný kurz matematiky a fyziky na STU a technické smery
Ukážka testu na STU a technické smery – matematika
Ukážka testu na STU a technické smery – fyzika
Prípravný kurz na architektúru
Prípravný kurz na psychológiu
Ukážka testu na psychológiu – psychológia
Ukážka testu na psychológiu – biológia
Prípravný kurz na politológiu a medzinárodné vzťahy
Prípravný kurz na sociálnu prácu a sociológiu
Prípravný kurz na Fakultu verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Ukážka testu na Fakultu verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Prípravný kurz na veterinárne lekárstvo
Prípravné kurzy na české vysoké školy
Prípravné kurzy na VŠ ekonomického smeru v ČR
Prípravné kurzy na lekárske fakulty v ČR
Prípravný kurz „TŠP a OŠP” na vysoké školy v ČR
Ukážka testu „TŠP a OŠP”
Prípravné kurzy na maturitu (angličtina, nemčina)
Knižné publikácie
Zoznam kurzov
Dôležité informácie
SLOVENSKÝ INŠTITÚT VZDELÁVANIA pre Vás už tradične organizuje v spolupráci s vysokoškolskými pedagógmi prípravné kurzy na také fakulty, ktorých absolvovanie Vám zaručí vynikajúci odborný základ,
a ten môžete ľahko pretaviť do úspešnej profesionálnej kariéry. Obsah, formu a spôsob výučby pre Vás
pripravili poprední vysokoškolskí pedagógovia, majúci bohaté skúsenosti s prípravou na prijímacie
skúšky. Učebné programy stanovili tak, aby sa čo najviac priblížili systému prijímacích skúšok, ako aj
budúcej výučbe na Vami zvolenej vysokej škole.
Absolventi našich kurzov sa po celý čas našej dlhoročnej činnosti umiestňujú na popredných miestach
v zoznamoch prijatých uchádzačov. Rovnako aj študenti, ktorí sa rozhodnú študovať v zahraničí, veľmi
dobre uplatňujú vedomosti získané v Slovenskom inštitúte vzdelávania.
Vieme, že ponúk na vzdelávanie máte mnoho. Pri každej ponuke však prosím zvážte, či ide o skutočne serióznu vzdelávaciu organizáciu, ktorá má v Slovenskej republike stabilné zázemie a dlhoročnú tradíciu.
Želám Vám veľa úspechov v ďalšom štúdiu, pohodu pri prijímacích skúškach a teším sa na stretnutie
s Vami v našich kurzoch.
Mgr. Andrea Grušpierová
manažér vzdelávacích programov
P R E ČO P R ÁV E U N Á S ?
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
2
Hlavný garant kurzov prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
Kurzy vedené vysokoškolskými pedagógmi
Vysoká úspešnosť našich absolventov
Výučba zameraná na konkrétne odbory vysokoškolského štúdia
Výučba v kvalitných vysokoškolských priestoroch
Najväčšia vzdelávacia organizácia zaoberajúca sa prípravou na vysoké školy v SR
Viac ako 15 rokov skúseností
Vlastné knižné publikácie
Presné definovanie toho, čo potrebujete na prijímacie skúšky
Informácie o prijímacích skúškach priamo od vysokoškolských pedagógov
Bezplatné poradenstvo a konzultácie
Bezplatné poskytnutie prihlášky na vysokú školu do SR a ČR
Možnosť využitia diskusného fóra na web stránkach SIV
Na každom kurze preskúšanie modelovými testami
Zadarmo testy, zoznamy odporúčanej literatúry a ďalšie materiály
Zľavy viac ako 15 %
Viac ako dvadsaťsedemtisíc spokojných absolventov
Strediská výučby: Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina
4
5
6
8
11
13
16
19
20
23
25
26
28
30
32
34
34
36
37
39
40
42
44
45
46
47
48
48
49
50
52
57
58
59
60
3
Ako na to?
Čo zvažovať pri výbere kurzu
Bližšie informácie na tel. číslach
Čo zvažovať pri výbere kurzu
> INFOLINKA: 0850 166 000 – Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina
(volania sú spoplatňované cenou miestneho hovoru z akéhokoľvek miesta na Slovenku)
>
>
>
>
>
>
>
>
Bratislava: 02/5557 3190, 02/5557 4130 – centrála
Mobil (Orange): 0905/167 169
Mobil (T-mobile): 0911/232 537
Mobil (O2): 0949/652 801
Fax: 02/55 573 177
E-mail: [email protected]
Web: www.siv.sk
Facebook: www.facebook.com/siv.kurzy
V pracovnej dobe nás môžete kontaktovať tiež prostredníctvom ICQ alebo Skypu:
> ICQ 340-304-072, SKYPE: siv_sk
S TAČ Í S I L E N V Y B R AŤ M E S TO, V K TO R O M C H C E T E K U R Z N AV Š T E V O VAŤ.
ŽILINA
KOŠICE
BANSKÁ BYSTRICA
1. O R G A N I Z ÁC I A
5 . Č A S A M I E S TO KO N A N I A
Inštitúcia, ktorá organizuje prípravný kurz, by mala mať
tradíciu, skúsenosti so vzdelávaním a primerané materiálne a technické zázemie pre výučbu. Kurzy ponúkajú
aj rôzne firmy, ktoré nemajú napr. žiadne administratívne priestory a finančnú úhradu za kurz vyberajú
buď priamo na kurze, alebo v prenajatých učebniach.
Preto si vždy dobre overte, akú organizáciu budete
navštevovať, aby sa nestalo, že firmu, ktorej ste zverili
svoje peniaze, už nikdy a nikde nenájdete.
Termín kurzu je tiež dôležitým faktorom pri jeho
výbere. Je vhodné, aby sa kurz konal v období, keď sa
môžete na výučbu plne sústrediť a nemusíte sa v tom
čase venovať ostatným školským povinnostiam. V kurzoch sa píšu priebežné testy, preto je dobré vytvoriť
si čas aj na prípravu na každý jednotlivý deň kurzu.
Prípravné kurzy na VŠ organizované poobede počas
týždňa, siedmu a ôsmu vyučovaciu hodinu, teda v čase,
keď sústredenosť študentov klesá, sú menej vhodné.
Pri mieste kurzu je dôležité zohľadniť, či sa koná v kvalitných vyučovacích priestoroch.
2. P E D AG Ó G O V I A
Základným predpokladom kvalitného vzdelávania je
skúsený pedagóg. Kurz, ktorý vedie vysokoškolský pedagóg s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou na prijímacie skúšky, vám určite poskytne kvalitnú prípravu na
vysokej odbornej úrovni. Kvalitní vysokoškolskí pedagógovia sú veľmi časovo vyťažení, preto ich len ťažko
stretnete na kurze, ktorý organizujú rôzne firmy u vás
v škole. Skôr sa stretnete s čerstvým absolventom alebo
študentom vysokej školy (v letákoch označovaným ako
lektor, vysokoškolský lektor, vysokokvalifikovaný lektor,
lektor z prostredia VŠ alebo lektor spolupracujúci s VŠ).
3. Z A M E R A N I E K U R Z U
BRATISLAVA
Viac než 15 % zľava na naše kurzy!
Pri zaplatení do 30. 9. 2011 zľava 30 € z ceny vybraných kurzov*
S P Ô S O B P L AT BY Z A K U R Z Y A P U B L I K ÁC I E
>
>
>
>
prostredníctvom našej internetovej stránky www.siv.sk
úhradou na účet 2625768078/1100 (prevod, internetbanking, vklad a pod.)
poštovou poukážkou na adresu SIV
osobne v kancelárii SIV alebo pri registrácii (vzhľadom na kapacitu kurzu si možnosť platby pri registrácií
preverte u našich pracovníkov na kontaktných tel. číslach)
* pozri stranu 59 – zoznam všetkých kurzov
S LO V E N S K Ý I N Š T I T Ú T V Z D E L ÁVA N I A
Centrála: Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava (centrum mesta)
4
Kurz by mal byť zameraný na konkrétny odbor
vysokoškolského štúdia v Slovenskej alebo Českej republike. Slovenská a Česká republika tvorili síce pred
rokom 1993 spoločný štát, ale v súčasnosti sa požiadavky na prijímacích skúškach na Slovensku a v Čechách výrazne odlišujú. Preto je vhodnejšie dobre
sa pripraviť na prijímacie pohovory osobitne pre Slovenskú a osobitne pre Českú republiku. Pri spoločnej
výučbe v jednom kurze vám totiž hrozí, že nebudete
vzhľadom na diametrálne rozdiely v prijímacom konaní
dobre pripravení ani na študijné odbory v Slovenskej
a ani v Českej republike (pri spoločnej príprave je totiž
často nutné prebrať až trojnásobok informácií, čo je
z časového a pedagogického hľadiska veľmi náročné).
6. CENA
Pri cene je potrebné zvážiť pomer medzi cenou kurzu
a jeho trvaním. Niektorý kurz môže byť síce ako celok
veľmi lacný, ale pri prepočte ceny na jednu vyučovaciu
hodinu vás vyjde veľmi draho.
7. TESTY
Praktická časť výučby je veľmi dôležitá. Pri písaní
testov si totiž overíte, ako viete v praxi uplatniť naučené poznatky. Počet testov by mal byť adekvátny k dĺžke
kurzu a intenzita ich písania by mala byť čo najvyššia. Je
vhodné, ak sa píšu skúšobné testy počas celého kurzu
a nielen na konci.
8 . Ú S T R E TO V Ý P R Í S T U P
V prípade akýchkoľvek otázok a problémov počas kurzu
je možné osloviť organizátorov, ktorí sú vždy prítomní
a ochotní pomôcť a poskytnúť optimálne riešenie.
9 . M O D E R N Ý S P Ô S O B V Ý U Č BY
Výučbu podporujú aj moderné technológie, ktoré
uľahčujú prácu pedagógom a prípravu študentom,
ktorí takto môžu maximum svojej pozornosti venovať
vstrebávaniu práve získaných informácií (napr. dataprojektor).
10. Š T U D I J N Ý M AT E R I Á L
4. H O D I N O V Ý R O Z S A H K U R Z U
Príprava na prijímacie skúšky je dlhodobá záležitosť
a podľa odborníkov si vyžaduje minimálne 70 vyučovacích hodín (v závislosti od typu zvolenej vysokej školy).
Kratšie kurzy sú vhodné na zopakovanie učiva, a to
tesne pred prijímacími skúškami. Väčší rozsah výučby
V cene každého kurzu sú zahrnuté skúšobné testy, resp.
učebné materiály, ktoré si študenti môžu ponechať pre
samoštúdium.
umožňuje pomalšie preberanie učiva a lepšie pochopenie.
5
Slovo psychológa
Slovo psychológa
Prehľad žiadanosti vybraných fakúlt vysokých škôl v SR a možnosti prijatia študentov na denné štúdium
Slovo psychológa
Právo
z Psychologickej poradne pre vysokoškolákov Univerzity Komenského
Psychologickú poradňu pre vysokoškolákov Univerzity
Komenského navštevujú študenti vysokých škôl, riešiaci
väčšinou nejaký osobný, vzťahový alebo študijný
problém. Buď si s ním sami nevedia poradiť, alebo
chcú svoje riešenia konzultovať s ľuďmi, ktorí sa podobnými otázkami profesionálne zaoberajú. Často prichádzajú aj s tým, že sa chcú prostredníctvom psychológa a psychologických metód dozvedieť viac o sebe.
Cieľom môže byť úsilie o väčšiu spokojnosť so sebou
a prognózami svojho života, kvalitnejšie fungovanie
vo vzťahoch, perspektíva úspešnosti v štúdiu a neskôr
vo svojej profesii. Nemáme hotové recepty a nevieme
odpovedať na všetky otázky, neriešime ani problémy
študentov za nich. Dokážeme však byť spoľahlivými
sprievodcami našich klientov, ich partnermi pri hľadaní
východísk, riešení problémov, rozhodovaní a sebapoznávaní. Pomáha nám pritom naša profesionálna príprava, ale aj skúsenosti, ktoré sme nadobudli za 39 rokov
existencie tohto poradenského zariadenia.
Uchádzači o vysokoškolské štúdium sa často zaoberajú
otázkou, aké sú predpoklady úspešného absolvovania vysokej školy. Ak to veľmi zjednodušíme, väčšia
pravdepodobnosť úspechu je u študentov s nadpriemernou úrovňou intelektových schopností, ale
súčasne s takou štruktúrou týchto schopností, ktorá
zodpovedá zvolenému odboru štúdia, resp. profesie.
Ďalším predpokladom, ktorý musí fungovať spolu
s vyššie uvedeným, je motivácia, záujem o danú oblasť
ľudskej činnosti. Mali by si vedieť na otázku odpovedať
poctivo, a nie povrchne, prečo chcú študovať práve
vybranú disciplínu. Treťou podmienkou je, aby ich
osobnostná výbava zodpovedala tomu, čo chcú
študovať a neskôr v živote robiť.
Na to, aby sa človek stal vysokoškolákom, musí okrem
maturity prejsť vo väčšine prípadov ešte prijímacími
skúškami. Je všeobecne známe, že čím viac vieme
o situácii, ktorá nás čaká, čím sme s ňou detailnejšie
oboznámení, tým väčší je predpoklad, že sa s ňou
úspešne vyrovnáme. Na prijímacie skúšky sa človek
pripravuje celým dovtedajším štúdiom. Jedna z možností, ako šancu na úspech podstatne zvýšiť, je
zúčastniť sa na kvalitných prípravných kurzoch na
prijímacie pohovory. Trochu sa to podobá tréningom,
ktoré pripravujú športovca na vrcholové a kvalitne
obsadené preteky. Kurz môže pomôcť uchádzačovi
o štúdium vyladiť formu tak, aby ho napätie spojené
6
so skutočnou skúškou neblokovalo, ale umožnilo mu
podať optimálny výkon. Viacnásobné preverovanie
poznatkov prostredníctvom testov prináša odhalenie
nedostatkov, ktoré treba odstrániť. Zvyšuje sa sebaistota a vlastný prehľad o kapacitách, ktorými človek
disponuje. Záverečná simulácia prijímacej skúšky zvyšuje pripravenosť adepta na to, čo ho v rozhodujúcej
chvíli čaká. Zo všetkých alternatív je najvýhodnejšie
situovanie kurzu do víkendového dňa, čo umožňuje
plne sa sústrediť na jeho obsah a súčasne vytvára
priestor na reflektovanie vlastného fungovania v kurze.
Menej vhodné sú kurzy organizované poobede počas
týždňa, siedmu a ôsmu vyučovaciu hodinu, teda v čase, keď sústredenosť študentov klesá. Skutočnosť, že
kurzy vedú vysokoškolskí pedagógovia, je príležitosťou
oboznámiť sa so štýlom odovzdávania poznatkov na
vysokej škole a súčasne zabezpečuje súlad obsahu
kurzu s obsahom prijímacích skúšok.
Ak si prečítate svoje meno nad čiarou, ktorá oddeľuje
prijatých od neprijatých, je to veľký úspech prinášajúci
pocit šťastia, ktorý by ste si mali vychutnať. Súčasne
je to začiatok dobrodružnej cesty, na ktorej sa možno
stretnúť s úžasnými zážitkami, ale aj s tvrdou prácou
a niektorými úskaliami.
Prvé semestre a prvé skúšky sú previerkou toho, čo
človek sám o sebe vie, a súladu či nesúladu obrazu
o ňom s realitou. Vtedy človek príde na to, či chce ešte
zostať dieťaťom, ktorému hovoria, čo má a čo nemá
robiť, alebo či je pripravený stať sa dospelým a niesť
sám zodpovednosť za úspechy i neúspechy, za prehry
i víťazstvá.
Študent si vytvára nový životný štýl často v odlúčenosti
od predošlého sociálneho zázemia. Potrebné je vstúpiť
do nových formálnych i neformálnych vzťahov a obstáť
v nich bez dovtedajšej sociálnej „povesti“. Prejavia sa
osobnostné vlastnosti a navyknuté stratégie, ktoré
uľahčujú alebo naopak sťažujú a komplikujú vrastanie
do nového sociálneho prostredia.
S väčšinou pochybností, ťažkostí, konfliktov a kríz, ktoré
sprevádzajú vysokoškolské štúdium, si študenti dokážu
poradiť vlastnými silami alebo s pomocou najbližšieho
okolia. Kvalifikovanú poradenskú pomoc môžu nájsť
v Psychologickej poradni pre vysokoškolákov UK, ktorá
sídli v ŠD Ľ. Štúra, Staré grunty 36, Mlynská dolina.
> PhDr. Ivan Rapoš, vedúci poradne
prihlásených
prijmú
Právnická fakulta UK Bratislava
1272
450
2,8
Právnická fakulta UPJŠ Košice
646
200
3,2
Právnická fakulta Trnavská Univerzita
856
150
5,7
Právnická fakulta UMB Banská Bystrica
642
130
4,9
uchádzačov na 1 miesto
Medicína
uchádzačov na 1 miesto
prihlásených
prijmú
Lekárska fakulta UK v Bratislave
2564
325
7,9
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
1514
260
5,4
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
1865
295
6,3
460
30
15,3
uchádzačov na 1 miesto
Lekárska fakulta SZU v Bratislave
Ekonomické smery
prihlásených
prijmú
Ekonomická univerzita v Bratislave
6263
2190
2,9
Fakulta managementu UK v Bratislave
1267
350
3,6
Fakulta ekon. a manažmentu SPU Nitra
1789
320
5,6
850
180
4,7
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
1464
450
3,3
Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity
1645
125
13,2
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
2306
560
4,1
uchádzačov na 1 miesto
Ekonomická fakulta Tech. univerzity Košice
Filozofické fakulty
prihlásených
prijmú
Filozofická fakulta UK v Bratislave
3759
1244
3,0
Filozofická fakulta UPJŠ Košice
2299
1070
2,1
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
1268
200
6,3
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
3517
1094
3,2
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
2107
600
3,5
Filozofická fakulta UCM v Trnave
1008
400
2,5
uchádzačov na 1 miesto
Architektúra
prihlásených
prijmú
Fakulta architektúry STU v Bratislave
885
310
2,9
Fakulta umení Techn. univerzity v Košiciach
333
48
6,9
prihlásených
prijmú
uchádzačov na 1 miesto
1055
140
7,5
710
200
3,6
1250
440
2,8
4,2
Rôzne
Fakulta masmediál. komunikácie UCM v Trnave
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
Fakulta polit. vied a medz. vzťahov UMB Banská Bystrica
Fakulta soc. vied a zdravotníctva UKF v Nitre
Fakulta medzinárodných vzťahov EU BA
Farmaceutická fakulta UK BA
546
130
1572
240
6,6
358
100
3,6
3,1
827
270
1992
430
4,6
Fakulta europských štúdií a regionálneho rozvoja SPU NR
575
160
3,6
Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity
727
165
3,6
Vysoká škola výtvarních umení v Bratislave
480
100
4,8
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK BA
7
Kurzy právo
N E V I E T E , A KO Z AČ AŤ ?
S K Ú S T E TO S N A M I !
Sme vzdelávacia organizácia, ktorá úspešne organizuje
prípravné kurzy už druhé desaťročie. Úspešnosť absolventov našich kurzov je až 89 %, v závislosti od typu
absolvovanej strednej školy a dosiahnutých študijných
výsledkov. Počas celého trvania kurzu sa budete kvalitne pripravovať na svoj prvý krok do skutočného života. Keďže organizujeme už štrnásty ročník kurzu,
veľmi dobre vieme, čo uchádzač potrebuje. Preto aj
metodika výučby je upravená podľa vašich požiadaviek, a to s dôrazom na podrobné preskúšanie tematiky a dôkladné zvládnutie celého učiva, nevyhnutne
potrebného na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok.
Metodika výučby vychádza zo samotnej formy skúšok.
Aj keď sú študenti schopní samostatne si naštudovať
tematické oblasti, z ktorých pozostáva prijímacia skúška, často si neuvedomujú skutočnú podstatu a ťažisko
8
otázky, jej historický kontext alebo spoločenské súvislosti, bez ktorých nie je možné v teste na skúškach
uspieť. Spoliehať sa iba na „namemorované“ odpovede
na stanovené otázky sa už roky javí ako nedostačujúce.
Výsledkom je, že uchádzači v teste nevedia určiť správnu, resp. vylúčiť nesprávnu odpoveď. Iste viete, že prijímacie skúšky sa robia formou testu. Na jeho vypracovanie máte napríklad na TU v Trnave iba 30 minút. Práve
tento čas rozhodne o vašom osude minimálne na jeden
rok. Myslíme si, že to je dostatočný dôvod nato, aby ste
sa rozhodli pre kvalitnú prípravu. Je len veľmi málo
uchádzačov, ktorí sa sami dokážu pripraviť na prijímacie
konanie. Väčšina z nich síce preberie všetky okruhy otázok potrebné na skúšky, avšak často si neuvedomí hĺbku
a závažnosť jednotlivých informácií, ale najmä ich historický kontext a logické súvislosti. S prijímacími testami sa uchádzači na stredných školách nestretávajú,
preto ich prevažná väčšina dostane do rúk po prvý raz
až v deň prijímacích skúšok. To sa samozrejme prejaví
aj na výsledkoch skúšok.
S cieľom čo najdôkladnejšie pripraviť uchádzačov Slovenský inštitút vzdelávania otvára intenzívny prípravný
kurz na prijímacie skúšky na právnické fakulty. Keďže
kurzy tohto charakteru organizujeme úspešne už niekoľko rokov, presne vieme, čo uchádzači potrebujú
vedieť, ktoré oblasti bývajú v príprave problematické
a ktoré zvyknú študenti podceniť. Kurz sa bude konať každú sobotu v trvaní šiestich vyučovacích hodín
s prestávkami. Účastníci kurzu počas jeho trvania podrobne preberú tematické oblasti, ktoré sú predmetom
prijímacích skúšok: slovenské dejiny; svetové dejiny;
všeobecno-politický prehľad; občianska náuka (filozofia, politológia, sociológia, teória práva, štátne právo);
ekonómia; logika atď.
Kurz má formu:
1) odborno-teoretickej výučby a 2) testovú – skúšobnú resp. praktickú časť. Táto kombinácia sa nám
v predchádzajúcich rokoch mimoriadne osvedčila,
lebo študenti si každú sobotu skúšobnými testami overia získané poznatky a zároveň si ich aj utvrdia. Keďže
A cena?
Za výbornú cenu vám poskytneme intenzívnu prípravu – až 6 hodín týždenne,
pričom celkový počet hodín je v porovnaní s inými kurzami až dvojnásobný.
Kurz je vhodný pre uchádzačov o denné aj externé štúdium. V cene kurzu je zahrnutých viac ako
100 testov, pričom len cena súboru testov, ktoré získajú účastníci počas kurzu, je pri ich samostatnej
kúpe 66 € .
ŠK O LY
Kurz sa orientuje predovšetkým na uchádzačov, ktorí sa chcú v predstihu výborne pripraviť na prijímacie
skúšky. Prevažná časť uchádzačov totiž prípravu podcení, na prijímacie konanie prichádza vystresovaná
a často i slabo pripravená. Podľa názoru vysokoškolských pedagógov, ktorí s nami spolupracujú a pomohli
už množstvu uchádzačov o štúdium na právnickej fakulte, stopercentná príprava na prijímacie skúšky vyžaduje minimálne niekoľko mesiacov intenzívnej prípravy,
logického zvládnutia základných historických, právnych
a ekonomických pojmov, a na Právnickej fakulte UK
v Bratislave aj overovanie predpokladov logického myslenia. Iba výborne pripravení uchádzači majú skutočnú
šancu byť úspešní, iba tí, ktorí nepodcenia prijímacie
skúšky sa môžu reálne stať študentmi fakulty. Každoročne počet uchádzačov o štúdium niekoľkonásobne
prekračuje kapacitné možnosti jednotlivých fakúlt.
Napríklad na Právnickú fakultu TU v Trnave bol v tomto
akademickom roku pomer prihlásených a prijatých až
6:1,v Banskej Bystrici 5:1.
ale možnému zopakovaniu. Práve formou preverovania poznatkov testami sa docieli, že uchádzač bude pripravený na rôzne odpovede. Odborno-teoretickú výučbu zabezpečujú pedagógovia
z právnických fakúlt.
Na záver celého kurzu sa uskutoční simulácia prijímacích skúšok. Uchádzači budú výborne pripravení
na samotné skúšky, budú sa môcť plne sústrediť na
záver školského roka. Potom im už nič nebude brániť
pokojne a bez zbytočných stresov zopakovať si učivo
prebrané v kurze a úspešne sa zúčastniť na skúškach.
Kurz odporúčame uchádzačom o štúdium na fakultách
v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Košiciach a Sládkovičove, vzhľadom na jeho odborné zázemie a systém
overovania a dopĺňania vedomostí pomocou testov.
Veríme, že tento model vysoko efektívnej a kvalitnej
prípravy vám výrazne pomôže pri úspešnom zvládnutí
prijímacích skúšok, zbaví vás zbytočných stresov a ukáže vám, že aj taká ťažká životná etapa akou je príprava
na maturity a zároveň prijímačky na VŠ sa dá zvládnuť.
Y N A VY
SO KÉ
> Právnickú fakultu UK v Bratislave
> Právnickú fakultu TU v Trnave
> Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici
> Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach
> Fakultu práva Janka Jesenského v Sládkovičove
účastníci kurzu budú písať testy každú sobotu a z každej tematickej oblasti, postupne si tak osvoja a utvrdia
všetky potrebné informácie. Testy, ktoré študenti dostanú počas výučby si ponechávajú pre samoštúdium.
Slovenský inštitút vzdelávania kladie veľký dôraz na samotný proces, spojený so získaním a utvrdzovaním si vedomostí pomocou testov. Účastníci
počas trvania kurzu získajú minimálne 100 testov, formou zhodných s tými, ktoré sa používajú na
prijímacích skúškach. Postupne sa formou testov
a výkladom prepracujú cez všetky otázky, s ktorými sa na skúškach môžu stretnúť. Testy účastníkom
ihneď odborne vyhodnotíme. Účastníci kurzu získajú
prehľad, ako kvalitne sa na kurz pripravili. Pravdepodobne to najviac ocenia rodičia, ktorí si môžu byť istí,
že ich syn/dcéra si nechodí kurz iba „odsedieť“, ale bude
touto formou nútený/á sa na každú lekciu svedomito
pripraviť.
Chyby, ktoré sa vyskytnú v testoch, si spoločne objasníme, aby sme tak zabránili ich nezmyselnému,
AC IE SK
Ú ŠK
Intenzívny prípravný kurz na
VŠEOBECNÝ PREHĽAD ZADARMO
ĽAD N
A PR IJ
ÍM
Kurzy právo
JU D r.
Pe te r
VŠEOB
Zm ek
o a ko
l.
ECN
Ý PRE
NA PR
HĽAD
IJ
N A V Y ÍM A C IE S K Ú
SOKÉ
Š K O LY Š K Y
ww w.s
v cene kurzov je zahrnutá okrem spomínaných testov aj knižná
publikácia: Všeobecný prehľad k prijímacím skúškam na
vysoké školy v SR, v hodnote 13,28 €, ktorú obdrží každý
účastník právnického kurzu zadarmo!
iv.sk
9
Kurzy právo
Kde môžete kurz navštevovať?
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 15. 10. 2011, 19 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 114 vyuč. hodín)
Zameranie: všeobecno-politický prehľad, logika, slovenské a svetové dejiny, filozofia, ústava, základy práva,
sociológia, , ekonómia
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 179 €
Zľava: 30 € , t.j. 149 € (iba 1,30 € za hodinu výučby).
Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ V ŽILINE
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 22. 10. 2011, 18 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 108 vyuč. hodín)
Zameranie: všeobecno-politický prehľad, logika, slovenské a svetové dejiny, filozofia, ústava, základy práva,
sociológia, , ekonómia
Miesto: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina / Cena: 179 €
Zľava: pri zaplatení do 30. 9. 2011 zľava 30 €, t.j. 149 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 22. 10. 2011, 18 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 108 vyuč. hodín)
Zameranie: všeobecno-politický prehľad, logika, slovenské a svetové dejiny, filozofia, ústava, základy práva,
sociológia, , ekonómia
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Kuzmányho 1, Banská Bystrica / Cena: 179 €
Zľava: pri zaplatení do 30. 9. 2011 zľava 30 €, t.j. 149 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 22. 10. 2011, 18 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 108 vyuč. hodín)
Zameranie: všeobecno-politický prehľad, logika, slovenské a svetové dejiny, filozofia, ústava, základy práva,
sociológia, , ekonómia
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 179 €
Zľava: pri zaplatení do 30. 9. 2011 zľava 30 €, t.j. 149 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 59 – zoznam všetkých kurzov)
10
Kurzy právo
Otestujte sa
Právo - test
01. Charakterizujte cechy!
ÁNO NIE NEVIEM cechové artikuly vydávali
mestské rady, zemepáni
i panovníci
ÁNO NIE NEVIEM vznikli najprv v najvýznamnejších
mestách, neskôr aj v zemepanských mestách na vidieku
ÁNO NIE NEVIEM cechové artikuly mohol vydať
ktokoľvek po splnení poplatkovej
povinnosti
ÁNO NIE NEVIEM na čele cechu boli cechmajstri,
plnoprávnymi členmi cechu boli
majstri
ÁNO NIE NEVIEM cechové zriadenie pretrvalo až do
prvej ČSR
02. Medzi požiadavky obsiahnuté v Žiadostiach
slovenského národa v Liptovskom Mikuláši v roku
1848 patrili:
ÁNO NIE NEVIEM slovenčina sa mala stať úradným
jazykom v slovenských stoliciach
ÁNO NIE NEVIEM požiadavkám slovenskej samobytnosti sa nevenovali
ÁNO NIE NEVIEM požiadavky reforiem politického
systému
ÁNO NIE NEVIEM všeobecné a rovné hlasovacie
právo
ÁNO NIE NEVIEM uväznenie L. Kosutha
03. Charakterizujte románsky sloh!
ÁNO NIE NEVIEM umelecký a kultúrny štýl prevládajúci od konca 8. do polovice
9. stor. v západnej Európe a v oblastiach šírenia západného kresťanstva
ÁNO NIE NEVIEM typickým ornamentom je okrem
iného oblúčikový vlys
ÁNO NIE NEVIEM stavby sú masívne, málo členité,
často plnia obrannú funkciu
ÁNO NIE NEVIEM nový stavebný štýl vznikol v benediktínskom kláštore v Cluny
a šíril sa po celej Európe
ÁNO NIE NEVIEM najvýznamnejším rozmach zažil
vo východnej Európe a Rusku
04. Kde sídli Rada Európy?
ÁNO NIE NEVIEM v Prahe
ÁNO NIE NEVIEM vo Viedni
ÁNO NIE NEVIEM v Bruseli
ÁNO NIE NEVIEM v Štrasburgu
ÁNO NIE NEVIEM vo Varšave
05. Ktorí z nasledujúcich politikov sa zúčastnili na
Viedenskej arbitráži dňa 2. novembra 1938?
ÁNO NIE NEVIEM I. Krno
ÁNO NIE NEVIEM K. Sidor
ÁNO NIE NEVIEM I. Parkányi
ÁNO NIE NEVIEM K. de Kánya
ÁNO NIE NEVIEM P. Teleki
06. Medzi najvýznamnejšie kultúry neskorej doby
kamennej – eneolitu na Slovensku môžeme zaradiť:
ÁNO NIE NEVIEM púchovská kultúra
ÁNO NIE NEVIEM aurignacien
ÁNO NIE NEVIEM gravettien
ÁNO NIE NEVIEM bádenská kultúra
ÁNO NIE NEVIEM mladá polgárska
07. Normalizáciu – súhrn politických krokov po intervencii vojsk Varšavskej zmluvy charakterizuje:
ÁNO NIE NEVIEM oporu našla najskôr v „realistickej
skupine“ a neskôr v konzervatívnej časti vedenia KSČ
ÁNO NIE NEVIEM prakticky trvala až do r. 1989, najtvrdšia bola v 70. rokoch
ÁNO NIE NEVIEM občania, ktorí s ňou nesúhlasili
neboli trestne stíhaní
ÁNO NIE NEVIEM rešpektovala všetky medzinárodné dokumenty o ľudských právach a slobodách
ÁNO NIE NEVIEM bola silne prodemokratická
08. Charakterizujte politický systém Sparty!
ÁNO NIE NEVIEM na čele stáli dvaja králi pochádzajúci z dvoch starobylých rodov
ÁNO NIE NEVIEM v čase vojny velil spartskému vojsku prvý stratég
ÁNO NIE NEVIEM poradným orgánom kráľov bola
rada starších (gerúzia), ktorej členovia pochádzali zo starých aristokratických rodín
ÁNO NIE NEVIEM činnosť kráľov kontrolovali piati
volení efori
ÁNO NIE NEVIEM činnosť kráľov nebola nijakým
spôsobom kontrolovaná
09. Aký spôsob vlády prevládal v novoveku vo väčšine krajín Európy?
ÁNO NIE NEVIEM absolutistický spôsob vlády
ÁNO NIE NEVIEM umožňoval zapojenie širokých
vrstiev
ÁNO NIE NEVIEM demokratický spôsob vlády
ÁNO NIE NEVIEM pri moci sa striedali dve - tri strany
ÁNO NIE NEVIEM republikánsky
11
Kurzy právo
Otestujte sa
10. Aká bola situácia, resp. ako sa vyvíjala Čína
v rokoch 2100 - 1400 pred Kr. ?
ÁNO NIE NEVIEM nie je badať ani náznaky prvých
štátnych útvarov
ÁNO NIE NEVIEM v strednej Číne vznikli prvé štátne
útvary s dedičnou vládou
ÁNO NIE NEVIEM spoločnosť sa už celkom rozdelila
na jednotlivé sociálne vrstvy
ÁNO NIE NEVIEM spoločnosť ešte nebola sociálne
diferencovaná
ÁNO NIE NEVIEM objavený bol kompas
11. Aké zmeny v počítaní času priniesli výpočty
mnícha Dionysia Exigua v Ríme v r. 525?
ÁNO NIE NEVIEM bol prijatý kresťanský letopočet
a úprava kalendára, ktorá platila
až do gregoriánskej reformy
ÁNO NIE NEVIEM bol zrušený kresťanský letopočet
ÁNO NIE NEVIEM bol znovu zavedený gregoriánsky
letopočet
ÁNO NIE NEVIEM urobil reformu kalendára (tzv. juliánsky kalendár)
ÁNO NIE NEVIEM vypočítal, že rok má 360 dní
12. Aké panovnícke dynastie vládli v Byzantskej
ríši?
ÁNO NIE NEVIEM Rurikovci
ÁNO NIE NEVIEM Justiniánovci
ÁNO NIE NEVIEM Ummajovci
ÁNO NIE NEVIEM Hérakleiovci
ÁNO NIE NEVIEM Macedónci
13. S menom ktorého španielskeho dobyvateľa sa
spája rozvrátenie Aztéckej ríše a jej kultúry?
ÁNO NIE NEVIEM Francisco Hernández
ÁNO NIE NEVIEM Francisco Pizzaro
ÁNO NIE NEVIEM Enrico Miquel
ÁNO NIE NEVIEM Francis Drake
ÁNO NIE NEVIEM Hernána Cortésa
14. Kedy a na základe akého zákona získali plebejci
v Ríme právo uzatvárať manželstvá s patricijmi?
ÁNO NIE NEVIEM na základe zákona z roku 445
pred n. l.
ÁNO NIE NEVIEM na základe zákona z roku 450
pred n. l.
ÁNO NIE NEVIEM na základe obyčajového práva
ÁNO NIE NEVIEM na základe zákona z roku 435
pred n. l.
ÁNO NIE NEVIEM na základe obyčajového práva
15. Charakterizujte Spartakovo povstanie!
ÁNO NIE NEVIEM prebiehalo v rokoch 73 - 71 pred
n. l.
ÁNO NIE NEVIEM prebiehalo v rokoch 70 - 67 pred
n. l.
12
Kurzy právo
ÁNO NIE NEVIEM išlo o najväčšie povstanie otrokov
v Itálii v staroveku
ÁNO NIE NEVIEM otroci porazili vojakov, ktorí ich
mali priviesť späť, zmocnili sa ich
zbraní a vytvorili vojenský oddiel
ÁNO NIE NEVIEM Spartakus a ďalší vodcovia
povstania zahynuli v boji
16. Čo je centrálna banka?
ÁNO NIE NEVIEM inštitúcia zriadená veľkými podnikmi
ÁNO NIE NEVIEM čisto komerčný typ banky
ÁNO NIE NEVIEM je poverená dozorom nad finančným systémom
ÁNO NIE NEVIEM jej vplyv na diskontnú sadzbu je
zanedbateľný
ÁNO NIE NEVIEM inštitúcia zriadená vládou
17. Ako sa nazýva zákon ktorý upravuje ekonomické aspekty podnikania?
ÁNO NIE NEVIEM Občiansky zákonník
ÁNO NIE NEVIEM Trestný zákon
ÁNO NIE NEVIEM Zákonník práce
ÁNO NIE NEVIEM zákony o daniach
ÁNO NIE NEVIEM zákon o životnom prostredí
18. Čo je konzorcium?
ÁNO NIE NEVIEM u nás združenie podnikateľov
upravené zmluvou o združení
podľa Občianskeho zákonníka
ÁNO NIE NEVIEM dočasné združenie podnikateľov
ÁNO NIE NEVIEM nezapisuje sa do obchodného registra
ÁNO NIE NEVIEM zapisuje sa do živnostenského registra
ÁNO NIE NEVIEM napríklad spoločnosť s ručením
obmedzeným
19. Čo bol tzv. zlatý štandard?
ÁNO NIE NEVIEM kurz výmeny eura za doláre
ÁNO NIE NEVIEM hodnota zlata počas hospodárskej krízy v 30-tych rokoch
ÁNO NIE NEVIEM zlato bolo až do roku 1913 spoločnou svetovou menou
ÁNO NIE NEVIEM prevládal na začiatku storočia
ÁNO NIE NEVIEM domáci aj zahraničný obchod sa
mohol realizovať v zlate
20. Komu Ústava SR priznáva právo na zvýšenú
ochranu zdravia?
ÁNO NIE NEVIEM osobám zdravotne postihnutým
ÁNO NIE NEVIEM mladistvým
ÁNO NIE NEVIEM poslancom NR SR
ÁNO NIE NEVIEM sudcom
ÁNO NIE NEVIEM ženám
Otestujte sa
Správne odpovede:
01. AANAN 02. ANAAN 03. NAAAN 04. NNNAN 05. ANAAA 06. NNNAA 07. AANNN 08. ANAAN
09. ANNNN 10. NAANN 11. ANNNN 12. NANAA 13. NNNNA 14. ANNNN 15. ANAAA 16. NNANA
17. ANAAN 18. AAANN 19. NNAAA 20. AANNA
VIAC UKÁŽKOVÝCH TESTOV nájdete na našej internetovej stránke www.siv.sk v sekcii Testy.
Právo - test
DE JINY A VŠEOBECNÝ PREHĽAD
1. Ako dlho trvalo v Uhorsku obdobie osvietenského absolutizmu?
a. 1720 - 1740
b. 1740 - 1790
c. 1790 - 1810
2. Nastúpením ktorého cisára na trón sa začína
v Ríme obdobie neskorého cisárstva (dominátu)?
a. Nero
b. Apostata
c. Dioklecián
3. Kto patril medzi signatárov tzv. Vianočnej dohody za komunistov?
a. Karol Šmidke
b. Jozef Lettrich
c. Ján Ursíny
4. Vojská ktorých štátov patrili k tým, ktoré prepadli Československo v auguste 1968?
a. Albánsko
b. Bulharska
c. Rumunska
5. Na ktorom kongrese sa rozhodovalo o usporiadaní Európy po napoleonských vojnách?
a. na Viedenskom kongrese
b. na Londýnskom kongrese
c. na kongrese vo Vatikáne
6. Čo uznal uhorský snem zákonom z r. 1723
nazvaným Pragmatická sankcia?
a. daňové výmimky pre vysokú šľachtu
b. uznanie nedeliteľnosti území habsburskej monarchie
c. nástupníctvo po praslici
7. Ako sa volal politický režim v Rakúsku
v r. 1809-1848?
a. Bachov absolutizmus
b. osvietenstvo
c. Metternichovský absolutizmus
8. V ktorom roku bol uzavretý Vestfálsky mier,
ktorým bola ukončená tridsaťročná vojna?
a. v roku 1648
b. v roku 1668
c. v roku 1688
9. S ktorou krajinou sa spojilo Poľsko v r. 1569
tzv. Lublinskou úniou?
a. s Anglickom
b. s Francúzskom
c. s Litvou
10. Ako sa nazýva dokument, na ktorom sa uznieslo francúzske Ústavodarné zhromaždenie dňa
26. augusta 1789?
a. Nový kalendár
b. Deklarácia ľudských a občianskych práv
c. Vyhlásenie nezávislosti
11. Akú formu štátneho zriadenia zakotvovala prvá
francúzska ústava prijatá Ústavodarným zhromaždením?
a. liberálnu konštitučnú monarchiu
b. absolutistickú monarchiu
c. stavovskú monarchiu
12. Ako sa volal vodca poľského povstania za slobodu, jednotu a nezávislosť Poľska, ktoré vypuklo
v čase medzi druhým a tretím delením Poľska?
a. Tadeusz Kosciuzsko
b. Józef Pilsudski
c. Roman Ingarden
13. V ktorom meste a v ktorom roku bola založená
prvá univerzita na americkom kontinente?
a. v meste Ohio, v roku 1553
b. v meste Mexico, v roku 1552
c. v meste Ohio, v roku 1552
14. V ktorom roku vyhlásili anglické kolónie na
americkom kontinente nezávislosť od Veľkej
Británie?
13
Kurzy právo
Otestujte sa
a. v roku 1773
b. v roku 1775
c. v roku 1776
15. Čo je to monizmus?
a. filozofia prijíma iba jednu podstatu a jeden princíp
b. filozofia prijíma dve podstaty alebo dva princípy
c. filozofia prijíma dve podstaty a jeden princíp
16. Aký počet poslancov Národnej rady SR tvorí tzv.
kvórum?
a. nadpolovičná väčšina všetkých poslancov
b. 76 poslancov NR SR
c. tretina všetkých poslancov
17. Ktoré základné práva spotrebiteľa obsahujú
Smernice na ochranu spotrebiteľa, vydané na pôde
OSN?
Kurzy právo
a. právo na bezpečnosť
b. právo na spotrebiteľské vzdelávanie
c. právo byť informovaný
18. Aké prvky má trhový mechanizmus?
a. trhové subjekty
b. konkurencia
c. centrálne plánovanie
19. Čo je devízový trh?
a. ceny určuje centrálna banka
b. trh, na ktorom sa zamieňajú devízy a tvoria výmenné kurzy
c. tento trh prispieva k fungovaniu menového systému
Správne odpovede: 1. b 2. c 3. a 4. b 5. a 6. b, c 7. c 8. a 9. c 10. b 11. a 12. a 13. b 14. c 15. a 16. a, b
17. a, b, c 18. a, b 19. b, c
VIAC UKÁŽKOVÝCH TESTOV nájdete na našej internetovej stránke www.siv.sk v sekcii Testy.
Právo - test
LO G I K A
1. Ktorý z výrokov je negáciou subjekt-predikátového výroku „Niektoré ženy sú smrteľné“:
a. Niektoré ženy nie sú smrteľné.
b. Žiadny človek nie je smrteľný.
c. Žiadne ženy nie sú smrteľné.
2. Zložený výrok „(Eva mohla a Katka neprišla)
a taktiež Tomáš zostal doma.“ je v prípade, že Eva
nemohla, Katka prišla a Tomáš doma nezostal:
a. Pravdivý
b. Nepravdivý
c. Nemožno rozhodnúť
3. Ktorý z uvedených výrokov možno platne odvodiť z výrokov?
Učiteľ pokarhal niektorých študentov (no už nikoho
iného).
Adam nie je študent.
a. Ak je Adam študent, učiteľ ho nepokarhal.
b. Učiteľ nepokarhal Adama.
c. Ak Adam nie je študent, učiteľ ho pokarhal.
4. Ktorú z uvedených viet možno platne odvodiť
z viet?
„Každý stavovec má chrbticu.
14
Žiadny obrúčkavec nemá chrbticu.“
a. Niektoré stavovce nie sú obrúčkavce.
b. Niektoré stavovce sú obrúčkavce.
c. Žiadny obrúčkavec nie je stavovec.
5. Koľko je teraz hodín, ak čas, ktorý uplynul od
poludnia, tvorí štvrtinu času, ktorý uplynie do polnoci?
a. 09,00
b. 03,00
c. 15,00
6. Ktorý z nasledujúcich výrokov je ekvivalentný
s výrokom?
„Urobíš to, inak bude zle“
a. Ak to urobíš, nebude zle.
b. Ak to neurobíš, bude zle.
c. Nie je pravda, že ak to neurobíš, nebude zle.
7. Ktorý výrok je negáciou výroku?
Všetci poslanci sú krátkozrakí:
a. Väčšina poslancov nie je krátkozraká.
b. Aspoň jeden poslanec nie je krátkozraký.
c. Žiadny poslanec nie je krátkozraký.
Otestujte sa
8. Určite, či záver „Tento vytiahnutý predmet nie je
čierny.“ vyplýva z premís (je správny):
1. Predmety v tejto krabici sú guľaté práve vtedy, keď
sú čierne.
2. Vytiahol som predmet z tejto krabice a nie je guľatý.
a. Nie, správny je „Tento vytiahnutý predmet je
čierny.“
b. Záver je nesprávny.
c. Záver je správny.
9. Ktorý výrok vyplýva z dvojice výrokov?
Každý človek má pľúca.
Niektoré živočíchy nemajú pľúca.
a. Niektoré živočíchy nie sú ľudia.
b. Niektoré živočíchy majú pľúca.
c. Žiadny človek nie je živočích.
10. Ktorý výrok vyplýva z nasledujúcich dvoch
tvrdení?
Fero je mladší ako Ďuro. Ďuro nie je starší ako Imro
a. Imro je starší ako Fero.
b. Imro je mladší ako Fero.
c. Fero je mladší alebo rovnako starý ako Imro.
11. Ktorý z nasledujúcich výrokov je ekvivalentný
s výrokom?
Ani alimenty nevysúdila, ani opatrovníctvo nevyhrala.
a. Ak vysúdila alimenty, vyhrala aj opatrovníctvo.
b. Nie je pravda, že vysúdila alimenty alebo vyhrala
opatrovníctvo.
c. Ak nevysúdila alimenty, nevyhrala opatrovníctvo.
12. Pokiaľ je výrok „V čele verejnej školy je rektor“
pravdivý a výrok „Funkčné obdobie rektora je dvojročné.“ je nepravdivý, určite, ktorý z nasledujúcich
zložených výrokov je nepravdivý:
a. V čele verejnej školy nie je rektor alebo funkčné
obdobie rektora nie je dvojročné.
b. Nie je pravda, že v čele verejnej školy nie je rektor
a funkčné obdobie rektora je dvojročné.
c. Ak v čele verejnej školy je rektor., tak funkčné obdobie rektora je dvojročné
13. Konjunkcia „Jožo zbiera známky a Emil odznaky“ je pravdivá, ak:
a. Jožo zbiera známky a Emil zbiera odznaky.
b. Jožo zbiera známky a Emil nezbiera odznaky.
c. Jožo nezbiera známky a Emil zbiera odznaky.
14. Ak nie je Bratislava staršia ako Poprad a Poprad je mladší ako Košice, tak ktoré z viet z toho
nevyplývajú?
a. Poprad je rovnako starý ako Bratislava.
b. Nie je pravda, že Košice nie sú najstaršie.
c. Ani Bratislava, ani Poprad nie sú najmladšie mestá.
15. Ktoré z uvedených výrokov je negáciou výroku „Ľudia čítajú detektívne romány práve vtedy,
keď majú dobrodružnú povahu.“:
a. Ľudia čítajú detektívne romány práve vtedy, keď
nemajú dobrodružnú povahu.
b. Ľudia nečítajú detektívne romány a nemajú dobrodružnú povahu.
c Ľudia čítajú detektívne romány alebo majú dobrodružnú povahu.
16. Kedy bude implikácia „Ak budeš celý rok dobrý,
tak na Vianoce dostaneš bicykel“ nepravdivá?
a. Ak som bol celý rok dobrý a dostal som bicykel.
b. Ak som nebol celý rok dobrý a dostal som bicykel.
c. Ak som bol celý rok dobrý a nedostal som bicykel.
17. Namiesto otáznika doplňte vhodné číslo do
postupnosti čísiel:
33, 28, ?, 21, 19, 18
a. 27
b. 22
c. 24
18. Určite, ktorý výrok vyplýva z výroku:
Nie je pravda, že inflácia bude klesať alebo reálne mzdy
rásť.
a. Inflácia bude klesať a reálne mzdy nebudú rásť.
b. Inflácia bude klesať.
c. Reálne mzdy nebudú rásť.
18. Výrok „Ak Klára stojí v rade na poštu, tak si vždy
číta knihu.“ je nepravdivý, ak:
a. Ak Klára stojí v rade na poštu a číta knihu.
b. Ak Klára stojí v rade na poštu a nečíta knihu.
c. Ak Klára nestojí v rade na poštu a číta knihu.
20. Určite, ktorý úsudok je správny:
Bratislava je menšia než Praha.
Budapešť nie je menšia než Praha.
a. Budapešť nie je väčšia než Bratislava.
b. Budapešť je väčšia než Bratislava.
c. Budapešť je menšia než Bratislava.
21. Určite, ktorý výrok je ekvivalentný s výrokom:
Ak nebudem študovať právo, budem nespokojný.
a. Nebudem študovať alebo nebudem nespokojný.
b. Budem študovať právo alebo budem nespokojný.
c. Nebudem študovať právo a budem nespokojný.
Správne odpovede: 1. c 2. b 3. b 4. c 5. a 6. b 7. b 8. c 9. a 10. a 11. b 12. c 13. a 14. c 15. a 16. c
17. a 18. c 19. a 20. b 21. b
15
Kurzy ekonómia
Kurzy ekonómia
Intenzívny prípravný kurz na
> Ekonomickú univerzitu v Bratislave
> Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici
> Ekonomickú fakultu TU v Košiciach
> Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
> Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
> ďalšie ekonomické odbory jednotlivých fakúlt v SR
V Ý U Č B U P O C E LÝ Č A S V E D Ú U N I V E R Z I T N Í P E D AG Ó G O V I A !
V kurze kompletne preberiete potrebné tematické
oblasti, ktoré sú predmetom prijímacích skúšok:
matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí
jazyk.
Intenzívny prípravný kurz na prijímacie skúšky na
vyššie uvedené fakulty v SR vedú vysokoškolskí pedagógovia, odborníci v oblasti prijímacích skúšok, na
ktorých máme viacročné pozitívne ohlasy a pripravili
už množstvo študentov na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Kurz je určený študentom, ktorí sa chcú
dôkladne pripraviť na prijímacie skúšky.
Ako už viete, prijímacie skúšky napríklad na Ekonomickú univerzitu v BA tvoria tri písomné testy z: 1. matematiky, 2. základov ekonómie, 3. cudzieho jazyka.
V každom teste môže uchádzač získať od 0 do 100
bodov, pričom podmienkou úspešného vykonania
prijímacích skúšok je získať v každom teste viac ako
polovicu bodov. Spoľahnúť sa iba na dosiahnutie minima (51 bodov) v každom teste je však nedostačujúce.
Pravda, ani relatívne úspešné absolvovanie prijímacích
skúšok nezaručuje prijatie na štúdium, lebo počet
uchádzačov už roky výrazne prevyšuje počet prijatých
študentov.
Ak uchádzač podcení v príprave len jeden z predmetov
(napr. matematiku), sám sa definitívne vyradí, aj keď
ostatné dva predmety zvládol na 100 percent, (na prijímacích skúškach je potrebné za 50 min. napísať test
z matematiky, za 30 min. test z cudzieho jazyka a za 30
min. test z ekonómie a ekonomiky).
Vo všeobecnosti je o štúdium na vysokých školách
s ekonomickým zameraním veľký záujem. V súčasnosti
je situácia taká, že na jednotlivých fakultách EU v Bratislave, UMB v Banskej Bystrici, TU v Košiciach, ŽU v Žiline, SPU v Nitre, PU v Prešove je šanca na prijatie v priemere približne 27%.
Kurz sa orientuje na uchádzačov, ktorí sa chcú v predstihu výborne pripraviť na prijímacie skúšky. Počas trva-
16
nia kurzu sa budete kvalitne pripravovať na svoj prvý
krok do skutočného života. Keďže už organizujeme
pätnásty ročník kurzu, veľmi dobre vieme, čo uchádzač
potrebuje, a aj preto je metodika výučby upravená
podľa vašich požiadaviek, s dôrazom na preskúšanie
tematiky a dôkladné zvládnutie celého učiva, nevyhnutne potrebného na úspešné zvládnutie prijímacích
skúšok. Systém výučby je špeciálne orientovaný na
testovú formu skúšok a vedie účastníkov k tomu, aby
sa naučili počítať čo najefektívnejšie, najjednoduchšie
a najrýchlejšie (ako sme už spomínali na prijímacích
skúškach na Ekonomickej univerzite treba za 50 minút
zvládnuť test z matematiky, za 30 min. test z cudzieho
jazyka a za 30 min. test z ekonómie a ekonomiky).
V kurze budú prepočítané všetky typy príkladov,
z ktorých sú zostavované testy. Po prebraní jednotlivých tematických celkov absolvujú účastníci
testy – takého druhu ako na prijímacích skúškach.
Súčasťou kurzu bude taktiež výučba univerzitnými
pedagógmi zo základov ekonomiky a ekonómie a hodiny zamerané na základy jazyka (angličtina, resp.
nemčina). Pri jazyku sa univerzitní pedagógovia sústredia predovšetkým na gramatiku, s ohľadom na
požiadavky Ekonomickej univerzity, ostatných VŠ ekonomického smeru a konkrétnych jazykových testov.
Sme vzdelávacia organizácia, ktorá úspešne organizuje
prípravné kurzy už druhé desaťročie. Úspešnosť absolventov našich kurzov je až 89 %, v závislosti od typu
absolvovanej strednej školy a dosiahnutých študijných
výsledkov.
Myslíme si, že tento model vysoko efektívnej a kvalitnej prípravy vám výrazne pomôže k úspešnému
zvládnutiu prijímacích skúšok. Zbaví vás zbytočných
stresov a ukáže vám, že aj taká ťažká životná etapa sa
dá zvládnuť!
A cena?
Cena kurzu vzhľadom na jeho rozsah a kvalitu je veľmi výhodná!
Za uvedenú cenu vám poskytneme intenzívnu prípravu až 6 hodín týždenne, čo je
v porovnaní s inými kurzami až dvojnásobok.
Kurz je vhodný pre uchádzačov o denné aj externé štúdium. Taktiež je možnosť absolvovať vstupný test pri
registrácii, na základe ktorého bude účastník zaradený do konkrétnej skupiny.
17
Kurzy ekonómia
Kde môžete kurz navštevovať?
K U R Z N A E KO N O M I C K Ú U N I V E R Z I T U V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 8. 10. 2011, 20 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 120 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 € (iba 1,24 € za hodinu výučby).
Zľava platí pri zaplatení kurzu do 31. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
Kurzy ekonómia
Matematika - test
1.
4
2 x x
Rovnica
2 x
a) ēíslo 4 b) prvoēíslo
2.
a) 1
3.
má jeden reálny koreŸ. Tento koreŸ je
c) z intervalu (-1;1)
d) väēší ako ēíslo 6 e) ēíslo -5
Pre koűko prirodzených ēísel a má rovnica a(3x-1)=5(x+4) riešenie z intervalu
K U R Z N A V Š E KO N O M I C K É H O S M E R U V Ž I L I N E
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 15. 10. 2011, 19 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 114 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk
Miesto: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina / Cena: 179 €
Zľava: pri zaplatení do 30. 9. 2011 zľava 30 €, t.j. 149 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
Otestujte sa
b) 5
c) 3
Sústava rovníc
d) 4
?
e) 0
a
má
v
jediné riešenie. Je to usporiadaná dvojica
a)
4.
b)
c)
d)
e) žiadna z možností
Morská voda obsahuje 5 % (z váhy) soli. Koűko kilogramov ēistej vody je potrebné pridaƛ ku
40 kg morskej vody, aby obsah soli bol 2 %?
K U R Z N A V Š E KO N O M I C K É H O S M E R U V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 8. 10. 2011, 19 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 114 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 179 €
Zľava: pri zaplatení do 30. 9. 2011 zľava 30 €, t.j. 149 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
a) 50 kg
5.
6.
Ak sin x =
a)
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 8. 10. 2011, 19 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 114 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 179 €
Zľava: pri zaplatení do 30. 9. 2011 zľava 30 €, t.j. 149 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
7.
18
d) 70 kg
b)
c) (-
e) 60 kg
, tak pre
. Potom P je
d) (0, 8)
e) (36, 64)
je cos x =
b)
c) 0
d)
Inverznou funkciou k funkcii f:
a)
b)
e)
je funkcia
:
c)
d)
e)
8.
Kurz v Bratislave je určený prevažne uchádzačom na Ekonomickú univerzitu v Bratislave (na všetky jej fakulty).
Kurz v Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach je určený pre uchádzačov na všetky VŠ ekonomického smeru v SR
vrátane Ekonomickej univerzity v Bratislave.
c ) 65 kg
Oznaēme P množinu všetkých reálnych riešení nerovnice
a)(1, 9)
K U R Z N A V Š E KO N O M I C K É H O S M E R U V KO Š I C I AC H
b) 54 kg
V geometrickej postupnosti, v ktorej
a) 2
b) 3
c) -2
je
d) 4
e) 5
9.
V predajni majú 3 druhy kávy po 100g. Máme kúpiƛ 500g. Koűkými spôsobmi to môžeme
urobiƛ?
a) 21
b) 20
c) 125
d) 84
e) 15
10.
Jedna z dotyēníc kružnice
4x – 3y + 12 = 0, má rovnicu:
a) 3x + 4y + 39 = 0
b) 3x + 4y – 32 = 0
e) 3x + 4y – 61 = 0
, ktorá je kolmá na priamku
c) 3x + 4y + 61 = 0
d) 3x + 4y – 29 = 0
Správne odpovede: 1. c 2. c 3. d 4. e 5. a 6. d 7. c 8. b 9. a 10. c
VIAC UKÁŽKOVÝCH TESTOV nájdete na našej internetovej stránke www.siv.sk v sekcii Testy.
19
Kurzy ekonómia
Otestujte sa
Kurzy ekonómia
Otestujte sa
I V. Zakrúžkujte správnu odpoveď (Opakovaná, nevyznačená, resp. inak označená odpoveď sa neuznáva!)
Ekonómia - test
I . Do záznamu odpovedí doplňte chýbajúci text
Fiškálna politika je činnosť (1).................................... spojená so (2) ........................................ . Štátny rozpočet môže byť (3)
..................................... , (4) ....................................... alebo (5) .................................... . Ak príjmy štátu prevyšujú jeho výdavky,
štátny rozpočet je (7) ..................................... Hlavným zdrojom príjmov štátneho rozpočtu sú (8) ................................... .
I I . Zakrúžkujte správnu odpoveď (Opakovaná, nevyznačená, resp. inak označená odpoveď sa neuznáva!)
1. Slovo ekonómia je :
a. latinského pôvodu
b. anglického pôvodu
c. gréckeho pôvodu
d. egyptského pôvodu
e. žiadna z odpovedí nie je správna
2. Konkurencia medzi výrobcami sa prejavuje najostrejšie v situácii, keď:
a. dopyt prevyšuje ponuku
b. ak dohody medzi výrobcami už boli podpísané, ale
vládou neboli schválené
c. ponuka prevyšuje dopyt
d. ponuka sa rovná dopytu
e. žiadna z odpovedí nie je správna
3. Francúzsky typ burzy je charakteristický tým, že:
a. štát priamo nezasahuje do burzových obchodov
b. burzu riadi burzová komora a štát vykonáva dozor
c. prístup na burzu nie je voľný
d. obchody sa uskutočňujú prostredníctvom maklérov
e. žiadna z odpovedí nie je správna
4. Ekonomickými otázkami sa nezaoberal:
a. G. Galilei
b. Aristoteles
c. T. Akvinský
d. K. Marx
e. žiadna z odpovedí nie je správna
5. Ekonomickú voľbu domácností, či firmy primárne ovplyvňuje:
a. maximalizácia úžitku pri daných zdrojoch
b. veľkosť celkových nákladov
c. koncepcia národohospodárskeho centra
d. vzťah vlády a parlamentu
e. žiadna z odpovedí nie je správna
6. Ekonomický systém Slovenskej republiky je:
a. podľa Ústavy SR čisto trhovým hospodárstvom
b. typom zmiešanej ekonomiky
c. založený na princípoch dokonalej konkurencie
d. založený na princípoch zdokonalenej konkurencie
e. žiadna z odpovedí nie je správna
III. Vypočítajte chýbajúce údaje:
1. Do tabuľky doplňte chýbajúce údaje. Využite poznatky o zákone klesajúcich výnosov a vypočítajte dodatočný
output.
Jednotky práce
(premenlivý input)
Celkový output
(fixný input)
0
0
1
(1).......
2
1500
1. EFTA je:
a. Stredoeurópska zóna voľného obchodu
b. Európska zóna voľného obchodu
c. Európska dohoda o voľnom obchode
d. Medzinárodná organizácia práce
e. žiadna z odpovedí nie je správna
2. Hrubý domáci produkt, vyjadrený v bežných trhových cenách sa nazýva :
a. reálny hrubý domáci produkt
b. nominálny hrubý domáci produkt
c. skutočný hrubý domáci produkt
d. trhový hrubý domáci produkt
e. žiadna z odpovedí nie je správna
3. Na investičnú aktivitu vplývajú najviac tieto činitele :
a. ekonomická a politická stabilita krajiny
b. daňové systémy
c. hospodársky cyklus, podpora domácich investícií
d. úroková miera, dane, dotácie, subvencie
e. žiadna z odpovedí nie je správna
4. Tretím stupňom ekonomickej integrácie je:
a. pásmo voľného obchodu
b. colná únia
c. spoločný trh
d. politická únia
e. žiadna z odpovedí nie je správna
5. Z hľadiska viditeľnosti rozlišujeme infláciu:
a. proporcionálnu a neproporcionálnu
b. otvorenú, potlačenú, skrytú
c. anticipovanú
d. neanticipovanú
e. žiadna z odpovedí nie je správna
6. Medzi tri základné piliere svetovej ekonomiky
patrí:
a. WB
b. IMF
c. WTO
d. IDA
e. žiadna z odpovedí nie je správna
7. Fiškálna politika sa sformovala ako súčasť hospodárskej politiky :
a. konzervatívnej koncepcie
b. keynesovskej koncepcie
c. klasickej koncepcie
d. inštitucionálnej koncepcie
e. žiadna z odpovedí nie je správna
8. Pracovná sila je definovaná ako :
a. U = L + E
b. E = L + U
c. L = E + U
d. E = L/U . 100%
e. žiadna z odpovedí nie je správna
9. Európska centrálna banka sídli:
a. v Bruseli
b. v Štrasburgu
c. vo Frankfurte
d. v Londýne
e. žiadna z odpovedí nie je správna
10. Dôchodková politika je formou :
a. rozpočtovej politiky
b. monetárnej politiky
c. zahraničnej politiky
d. protiinflačnej politiky
e. žiadna z odpovedí nie je správna
Dodatočný output dosiahnutý jednotkou
dodatočnej práce
1000
(2)........
200
3
1700
2. Určite hodnotu koeficientu elasticity ponuky, ak:
a) 5% zmena ceny vyvolá zmenu v ponúkanom množstve o 10%
b) 5% zmena ceny vyvolá zmenu v ponúkanom množstve o 1%
20
21
Kurzy ekonómia
Otestujte sa
V. Zvážte a do vyznačených rámčekov odpovedzte, či sú nasledovné výroky pravdivé (P)
alebo nepravdivé (N):
1.
Za najvýznamnejšie dielo A. Smitha je považované dielo : Bohatstvo národov.
2.
Svetová banka je poverená poskytovaním krátkodobých úverov na pokrytie deficitu ŠR
členských krajín MMF.
3.
Hrubý domáci produkt nezohľadňuje územný princíp.
4.
Za investície možno považovať také výdavky, ktoré zvyšujú reálnu tvorbu kapitálu, t.j. rozširujú
fyzické zásoby kapitálu.
5.
Inflácia sa prejavuje rastom cien strategických surovín.
6.
Pracovnú silu členíme na zamestnaných a nezamestnaných.
Správne odpovede:
I.
II.
III.
IV.
V.
(1). štátu (2.) štátnym rozpočtom (3.) prebytkový (4.) deficitný (5.) vyrovnaný (6.) prebytkový (7.) dane
1. c 2. c 3. d 4. a 5. a 6. b
1. (1) 1000; (2) 500; 2. a) ES = 2 b) ES = 0,2
1. bc, 2. b, 3. d 4. c 5. b 6. a, b, c 7. c 8. c 9. c 10. d
1. P 2. N 3. N 4. P 5. N 6. P
VIAC UKÁŽKOVÝCH TESTOV nájdete na našej internetovej stránke www.siv.sk v sekcii Testy.
Kurzy medicína
Intenzívny prípravný kurz na
> Lekársku fakultu UK v Bratislave
> Lekársku fakultu SZU v Bratislave
> Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine
> Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach
V Ý U Č B U P O C E LÝ Č A S V E D Ú U N I V E R Z I T N Í P E D AG Ó G O V I A !
V K U R Z E B U D Ú O B S I A H N U T É V Š E T K Y P OT R E B N É T E M AT I C K É O B L A S T I ,
K TO R É S Ú P R E D M E TO M P R I J Í M AC Í C H S K Ú Š O K : B I O LÓ G I A , C H É M I A .
Tento rok sa hlásilo na prijímacie pohovory napr.
na Lekársku fakultu UK (všeobecné lekárstvo) až
2564 uchádzačov a z toho len 325 malo šancu stať
sa študentom medicíny.
Aj v súčasnosti, keď lekársky stav prežíva krízové obdobie, približne iba 20% uchádzačov má šancu stať
sa v skutočnosti budúcim lekárom. So stále rastúcim
počtom uchádzačov o štúdium na lekárskej fakulte
rastú aj nároky na vedomosti, ktoré sa vyžadujú pri
prijímacom konaní. Uchádzač, ktorý sa chce stať
študentom lekárskej fakulty, musí perfektne zvládnuť
nielen teoretickú biológiu a chémiu, ale taktiež by mal
vedieť vypočítať základné príklady z praktickej chémie.
Pritom prijímacie skúšky sú veľmi časovo a psychicky
náročné. Napríklad na prijímacích skúškach v Bratislave treba odpovedať na 100 otázok z chémie a 100
z biológie, pričom každá má 4 možnosti. Na vypracovanie jedného 100 – otázkového testu má uchádzač
iba 90 minút. Pred skúškami musí však uchádzač
prebrať až 3 000 otázok z biológie a chémie, ktoré fakulta uverejňuje (pozri ďalej krátky úryvok zo skúšobného
testu).
Intenzívny prípravný kurz sa orientuje na uchádzačov,
ktorí sa chcú v predstihu výborne pripraviť na prijímacie skúšky. Počas trvania kurzu sa budete kvalitne
pripravovať na svoj prvý krok do skutočného života.
Keďže už organizujeme trinásty ročník kurzu, veľmi
dobre vieme, čo uchádzač potrebuje, a aj preto je
metodika výučby upravená podľa vašich požiadaviek
s dôrazom na preskúšanie tematiky a dôkladné
zvládnutie celého učiva, nevyhnutne potrebného
na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Systém
výučby je špeciálne orientovaný na testovú formu
prijímacích skúšok. Po prebratí jednotlivých blokov
učiva budú účastníci písať skúšobné testy, ktorými si
naučené poznatky utvrdia (na prijímacích skúškach je
potrebné za 3 hodiny vyriešiť až 200 otázok).
V kurze s univerzitnými pedagógmi preberiete učebnú
látku z biológie a chémie, ktorá je predmetom prijímacieho konania a z ktorej sú zostavované prijímacie
testy.
Sme organizácia, ktorá realizuje prípravné kurzy už
druhé desaťročie. Úspešnosť absolventov našich kurzov je až 89 %, v závislosti od typu absolvovanej strednej školy a dosiahnutých študijných výsledkov. Myslíme
si, že tento model vysoko efektívnej a kvalitnej prípravy
vám výrazne dopomôže k úspešnému zvládnutiu prijímacích skúšok. Zbaví vás zbytočných stresov a ukáže
vám, že aj taká ťažká životná etapa sa dá zvládnuť!
A cena?
Cena kurzu vzhľadom na jeho rozsah a kvalitu je veľmi výhodná!
ý dn
Za výbornú cenu poskytneme intenzívnu prípravu až 6 hodín týždenne
(celkovo
d
l
až 108 vyučovacích hodín), čo je v porovnaní
až dv
dvojnásobok.
n s inými
n i kurzami
rz i a
ná obok.
V cene kurzu sú zahrnuté testy z biológie a chémie.
22
23
Kurzy medicína
Kde môžete kurz navštevovať?
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 22. 10. 2011, 18 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 108 vyuč. hodín)
Zameranie: biológia, chémia
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 € (iba 1,38 € za hodinu výučby).
Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0915, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ V ŽILINE
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 15. 10. 2011, 17 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 102 vyuč. hodín)
Zameranie: biológia, chémia
Miesto: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 15. 10. 2011, 17 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 102 vyuč. hodín)
Zameranie: biológia, chémia
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 15. 10. 2011, 17 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 102 vyuč. hodín)
Zameranie: biológia, chémia
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
s našou pomocou to dokážete ...
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 59 – zoznam všetkých kurzov)
24
Kurzy medicína
Otestujte sa
Biológia - test
U K Á Ž K A T E S T U Z B I O LÓ G I E N A L E K Á R S K U FA K U LT U U K
1. Normálne hodnoty systolického tlaku zdravého dospelého
človeka sú:
a. 160-180 mm Hg
b. l00-120 mm Hg
c. 80-100 mm Hg
d. nad 180 mm Hg
2. Pľúcnica vychádza z:
a. pravej komory
b. ľavej komory
c. pravej predsiene
d. ľavej predsiene
3. Borovicorasty majú:
a. dve vývojové vetvy
b. tri vývojové vetvy
c. jednu vývojovú vetvu
d. štyri vývojové vetvy
4. Hlien-mucín:
a. je zásaditý
b. je kyslý
c. odoláva tráviacemu účinku
pepsínu
d. chrámi sliznicu žalúdka
5. Svaly predlaktia :
a. podieľajú sa na pohyboch
v lakťovom kĺbe
b. nepohybujú v zápästí celou rukou
c. ohýbajú a naťahujú prsty
d. sú iba krátke svaly a ovládajú
prsty
6. Svetelnú fázu fotosyntézy
spojenú s premenou energie pokladáme za:
a. primárne procesy fotosyntézy
b. terminálne procesy fotosyntézy
c. sekundárne procesy fotosyntézy
d. základ metabolizmu heterotrofných prokaryotov
7. Kambium je:
a. stavebné pletivo rastlín
b. delivé pletivo medzi drevnou
a lykovou časťou cievneho
zväzku stonky dvojklíčnolisto-
vých rastlín
c. pletivo, z ktorého vzniká druhotné drevo
d. pletivo, z ktorého vzniká prvotné drevo
8. U ktorých živočíchov sa objavujú prvé nervové centrá –
gangliá:
a. u ploskavcov
b. u polypovcov
c. u pŕhlivcov
d. u hemosporídií
9. Kontrakcia priečne pruhovaného svalu:
a. je vôľová
b. zabezpečuje ju u rýb iba aktín
c. zabezpečujú ju sacharidy aktín
a myozín
d. je automatizovaná
10. Prvé vodné nádrže na Zemi:
a. vznikali kondenzáciou plynov
b. neobsahovali vodu
c. obsahovali CO2
d. obsahovali NH3
11. Aký význam majú nitrifikačné baktérie:
a. rozkladajú anorganické zvyšky
v pôde
b. rozkladom
organických
zvyškov v pôde uvoľňujú
amoniak, ktorý cez oxidáciu
na nitrity a nitráty obohacuje pôdu o dusíkaté zlúčeniny
c. ich pôsobením pribúdajú
v pôde dusíkaté zlúčeniny prijateľné koreňmi
d. prispievajú k spotrebe pôdneho amoniaku
12. Komár rodu Anopheles prenáša pôvodcu:
a. moru
b. malárie
c. spavej nemoci
d. cholery
13. Ktorá z vymenovaných húb
je jedlá:
a. čírovka májová
b. pečiarka ovčia
c. hríb sosnový
d. masliak obyčajný
14. Čím sa prichytávajú motolice
o telo hostiteľa:
a. prísavkami
b. háčikmi
c. ústami
d. riasinkami
15. Ktoré mnohobunkovce nemajú vytvorené nervové a svalové tkanivo:
a. Hubky
b. Nepŕhlivce
c. Magnóliorasty
d. Mammalia
16. Genotyp trihybrida homozygota recesívneho pre všetky
znaky je:
a. aa Bb cc
b. Aa bb Cc
c. aa bb cc
d. Aa bb cc
17. Matka má krvnú skupinu 0,
dieťa má krvnú skupinu A. Uveďte genotyp krvnej skupiny otca:
a. B0
b. A0
c. AA
d. AB
18. Aká je frekvencia dominantných homozygotov, ak sa v danej populácii vyskytuje 3600
recesívnych homozygotov na 1
000 000 osôb:
a. 56,3
b. 88,36%
c. 42,77%
d. 0,4277
19. Plazmatická membrána je
tvorená:
a. fosfolipidmi a sacharidami
b. fosfolipidmi a bielkovinami
c. len bielkovinami
d. len fosfolipidmi
25
Kurzy medicína
20. Pre jednotlivé fázy bunkového cyklu eukaryotickej bunky
platí:
a. v S- fáze prebieha zdvojenie
jadrových chromozómov
b. v G1- fáze prebieha zdvojenie
jadrových chromozómov; je tu
Otestujte sa
Kurzy medicína
hlavný kontrolný uzol
c. v S- fáze prebieha rozdelenie
dcérskych chromozómov
d. v M- fáze sa jadro rozdelí na
dve dcérske jadrá a zvyčajne je
tu hlavný kontrolný uzol cyklu
Správne odpovede: 1. b 2. a 3. a 4. a, c, d 5. a, c 6. a 7. b, c 8. a 9. a 10. a, c, d 11. b, c 12. b 13. a, b, c, d
14. a 15. a, c 16. c 17. b, c, d 18. b 19. b 20. a
VIAC UKÁŽKOVÝCH TESTOV nájdete na našej internetovej stránke www.siv.sk v sekcii Testy.
Chémia - test
U K Á Ž K A T E S T U Z C H É M I E N A L E K Á R S K U FA K U LT U U K
1. Sústava látok
a. je homogénna, ak má vo
všetkých svojich častiach rovnaké vlastnosti
b. je izolovaná, ak je oddelená
od okolia tak, že je zabránené
výmene častíc, pričom môže
dôjsť k výmene energie s okolím
c. môže byť homogénna, heterogénna alebo koloidná
d. tvorená plynmi predstavuje
heterogénnu zmes
2. Ak v kadičke rozpustíme NaCl
v destilovanej vode, vznikne:
a. bezfarebný roztok
b. uzavretá sústava
c. pravý roztok
d. otvorená sústava
3. Aké sú oxidačné čísla atómov
prvkov v uvedených oxidoch,
ak oxidačné číslo atómu kyslíka
je –II: Mn2O7, HgO, Ag2O, P4O6,
N2O5, SO3, SiO2
a. V, I, II, III, V, IV, VI
b. VII, II, II, III, V, VI, IV
c. VII, II, I, III, V, VI, IV
d. V, I, II, III, V, IV, VI
4. Hydroxidy majú všeobecný
vzorec M(OH)n:
a. M je atóm kovu a n má hodnotu 1-7
26
b. M je atóm kovu a n má hodnotu 1-4
c. OH- je hydroxidový ión
d. OH- je hydroxóniový ión
5. Kamenec draselno-chromitý
má vzorec:
a. KCr(SO3)2.12H2O
b. K2Cr(SO3)2.12H2O
c. KCr(SO4)2.12H2O
d. KCrS2O7.12H2O
6. Pri porovnaní prvkov s1 (alkalické kovy) a prvkov s2 (okrem
He) platí:
a. všetky zlúčeniny s1 a s2 prvkov
sú dobre rozpustné vo vode
b. prvky s2 majú vyššie teploty topenia ako prvky s1
c. prvky s1 sú reaktívnejšie ako s2
d. atómy prvkov s1 a s2 majú v zlúčeninách oxidačné číslo II
7. K aromatickým zlúčeninám
nepatrí:
a. naftalén
b. hydrochinón
c. cyklohexén
d. cyklohexanol
8. Vápnik:
a. tvorí hydrid, ktorý reaguje s vodou podľa rovnice:
CaH2 + 2H2O → 2H2 + Ca(OH)2
b. má veľkú schopnosť tvoriť komplexné zlúčeniny (ako ligand)
c. reaguje s vodou za vzniku
Ca(OH)2
d. je prvok, ktorý sa nachádza
v sadre
9. Pre schému oxidačno-redukčnej reakcie zvoľte vhodné čiastkové reakcie, prípadne overte,
či sú uvedené stechiometrické
koeficienty správne Cu + HNO3
→ Cu(NO3)2 + NO2 + H2O :
a. Cu0 - 2e → CuII
b. Cu0 - 1e → CuI
c. NV + 1e → NIV
d. 1 + 4 → 1 + 2 + 2
10. Poloacetály a acetály vznikajú reakciou:
a. formaldehydu a metanolu
b. alkoholu a kyseliny octovej
c. aldehydu a kyseliny octovej
d. aldehydov a alkoholov
11. Atómový vodík je reaktívnejší ako molekulový, pretože:
a. hodnota reakčného tepla Qm
pri vzniku H2 z atómov vodíka
má záporné znamienko
b. pri vzniku molekuly H2 z atómov vodíka sa uvoľňuje energia
c. atómový vodík má jeden nespárený elektrón
d. molekulový vodík nemá nespárené elektróny
12. Pre reakciu
Cu + H2SO4(konc.) → CuO + SO2 +
H2O platí:
a. síra sa oxiduje
b. anión SO42- vystupuje ako oxidovadlo
c. reakcia prebieha a oxidovadlom je katión vodíka H+
d. síra v kyseline sírovej sa redukuje
13. Určte, ktoré z nasledujúcich
chemických rovníc sú rovnice
redoxnej reakcie?
a. 2 HgO → 2 Hg + O2
b. CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 +
H2O
c. NaOH + HCl → NaCl + H2O
d. CaCO3 → CaO + CO2
14. Vyberte správne zápisy elektrónových konfigurácií:
Otestujte sa
a. 24Cr: (Ar) 3d54s1
b. 29Cu2+: (Ar) 3d94s0
c. 29Cu: (Ar) 3d94s2
d. 24Cr: (Ar) 3d44s2
15. Kvartérna amóniová soľ:
a. vzniká mechanizmom nukleofilnej substitúcie
b. obsahuje štyri atómy dusíka
c. je dimetyletylamónium
d. vzniká mechanizmom elektrofilnej adície
16. Na neutralizáciu 1 mólu kyseliny jablčnej je potrebné:
a. 2 móly Ca(OH)2
b. 1 mól Ca(OH)2
c. 2 móly NaOH
d. 2 móly KOH
17. Optickú izomériu vykazuje:
a. kyselina mliečna
b. kyselina citrónová
c. kyselina vínna
d. glycín
18. Skupina –NO2 organických
zlúčenín:
a. má +M a –I efekt
b. má –M a –I efekt
c. má –M a +I efekt
d. má +M a +I efekt
19. Anilín:
a. je aromatický amín
b. je alifatický amím
c. je sekundárny amín
d. vzniká nitráciou benzénu
20. Medzi terciárne alkoholy
patrí:
a. 2-metyl-2-propanol
b. 2-hydroxy-3-metylbután
c. terciárny butanol
d. benzylalkohol
Správne odpovede:
1. a, c 2. a, c, d 3. c 4. b, c 5. c 6. b, c 7. c, d 8. a, c, d 9. a, c, d 10. a, d 11. a, b, cc, d 12.
2 b
b, d 1
13. a 1
14. aa, b
b, c,
15. d 16. b, c, d 17. a, c 18. b 19. a, d 20. a, c
VIAC UKÁŽKOVÝCH TESTOV nájdete na našej internetovej stránke www.siv.sk v sekcii Testy.
27
Kurzy masmediálna komunikácia a žurnalistika
Prípravný kurz na
> Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
> Katedru marketingovej komunikácie FF UK v Bratislave
> Katedru masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre
> Odbor masmediálne štúdiá FF PU v Prešove
> Odbor masmediálne štúdiá FF UPJŠ v Košiciach
> Katedra žurnalistiky FF UK v Bratislave
> Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre
> Katedra žurnalistiky FF KU v Ružomberku
Mnohí absolventi masmediálnej komunikácie alebo
žurnalistiky sa uplatnili ako úspešní žurnalisti, mediálni
odborníci, marketéri, moderátori, hovorcovia, pracovníci reklamných, marketingových a PR agentúr, ale aj
renomovaní pedagógovia a odborníci. Štúdium masmediálnej komunikácie a žurnalistiky zahŕňa nielen
oblasť reklamy a propagácie, ale aj ďalšie zložky marketingovej komunikácie, žurnalistiky, t.j. public relations, direct marketing, podporu predaja atď.
Cieľom výučby je príprava kvalifikovaných pracovníkov v oblasti marketingovej komunikácie (manažér
reklamy, reklamný textár, scenárista, odborník na styk
s klientom a pod.). Ak sa chcete aj vy stať študentom
masmediálnej komunikácie alebo žurnalistiky, je potrebné obsiahnuť vedomosti nielen z filmu, audiovizuálnej tvorby, literatúry, divadla, hudby, ale aj občianskej
náuky a samozrejme jedného svetového cudzieho
jazyka. Príprava pred prijímacími skúškami je veľmi
dôležitá a v čase prípravy na maturitnú skúšku môže
byť aj zanedbávaná. Taktiež je potrebné uvedomiť si, že
šancu na prijatie má napríklad na Fakulte masmediálnej
komunikácie v Trnave iba 13% prihlásených študentov.
Preto pre vás aj tento rok opäť realizujeme prípravný
kurz na masmediálnu komunikáciu a žurnalistiku.
Tento kurz je vzhľadom na jeho formu veľmi výhodný
a efektívny.
S organizovaním tohto kurzu máme viacročné skúsenosti a veľmi dobré výsledky. Výučba prebieha formou
teoretickej prípravy doplnenej praktickými ukážkami
napr.: z hudby, fotografie a ďalších zložiek tvoriacich kurz. Prebratá tematická časť je vždy preskúšaná
cvičnými testami, ktoré účastníci v rámci kurzu píšu.
Testy sú opravené a tak má každý uchádzač predstavu
o svojej prípadnej úspešnosti na prijímacích skúškach.
Keďže si testy účastníci ponechávajú na doma, môžu
okrem samotných študentov, vedomostnú úroveň svojich detí sledovať aj rodičia.
Kurzy masmediálna komunikácia a žurnalistika
A cena?
Cena kurzu vzhľadom na jeho rozsah a kvalitu je veľmi výhodná! Za uvedenú cenu
vám poskytneme intenzívnu prípravu až 6 hodín týždenne.
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: február 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 19. 11. 2011, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: všeobecné študijné predpoklady, slovenský jazyk a literatúra, film, divadlo, výtvarné umenie,
hudba, fotografia, rozhlas a televízia, občianska náuka, marketing, ekonómia, dejiny masmediálnej komunikácie
a žurnalistiky
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ V ŽILINE
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: február 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 19. 11. 2011, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: všeobecné študijné predpoklady, slovenský jazyk a literatúra, film, divadlo, výtvarné umenie,
hudba, fotografia, rozhlas a televízia, občianska náuka, marketing, ekonómia, dejiny masmediálnej komunikácie
a žurnalistiky
Miesto: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000 , 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ V BANSKE J BYSTRICI
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: február 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 19. 11. 2011, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: všeobecné študijné predpoklady, slovenský jazyk a literatúra, film, divadlo, výtvarné umenie,
hudba, fotografia, rozhlas a televízia, občianska náuka, marketing, ekonómia, dejiny masmediálnej komunikácie
a žurnalistiky
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: február 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 19. 11. 2011, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: všeobecné študijné predpoklady, slovenský jazyk a literatúra, film, divadlo, výtvarné umenie,
hudba, fotografia, rozhlas a televízia, občianska náuka, marketing, ekonómia, dejiny masmediálnej komunikácie
a žurnalistiky
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
28
29
Kurzy masmediálna komunikácia a žurnalistika
Otestujte sa
Masmediálna komunikácia a žurnalistika – test
U K Á Ž K A T E S T U Z M A S M E D I Á L N E J KO M U N I K ÁC I E A Ž U R N A L I S T I K Y
1. Pre ktoré funkčné štýly je príznačná presnosť,
objektívnosť a verejnosť:
a. administratívny
b. umelecký
c. náboženský
d. náučný
2. Spájacie prostriedky a, i, ani, aj, a najmä, i – i,
aj – aj, najprv – potom, jednak – jednak sú charakteristické pre:
a. odporovacie súvetie
b. dôsledkové súvetie
c. vylučovacie súvetie
d. zlučovacie súvetie
3. Verbá sú:
a. slovesá
b. príslovky
c. predložky
d. prídavné mená
4. Morfológia sa zaoberá:
a. slovnou zásobou a spôsobmi tvorenia slov
b. slovnými druhmi, spôsobmi tvorenia tvarov, gramatickými kategóriami slov
c. stavbou vety, vetnými členmi a vzťahmi medzi nimi
d. výstavbou textu a spôsobmi jeho tvorby
5. Ktoré zo slov patrí k nepravým zloženým slovám
(zrazeninám):
a. veľkomesto
b. krasokorčuliar
c. autoškola
d. kníhtlačiareň
6. V ktorých štýloch jazyka sa najviac prejavuje subjektívny postoj podávateľa, jeho pocity a názory:
a. v umeleckom štýle
b. v hovorovom štýle
c. v náučnom štýle
d. v publicistickom štýle
7. Podľa obsahu a adekvátnej formy má administratívny štýl tieto žánre:
a. výkladové
b. dokumentárne
c. spravodajské
d. beletristické
8. Dokonalé napodobnenie výtvarného diela vytvorené rukodielnym spôsobom sa nazýva:
a. reprodukcia
b. kópia
30
c. falzifikát
d. napodobenina
9. Gregoriánsky chorál je:
a. jednohlasný liturgický spev v gréckokatolíckej cirkvi
b. mužský liturgický spev
c. jednohlasný liturgický spev v rímskokatolíckej cirkvi
d. dvojhlasný liturgický spev
10. Najstaršia egyptská pyramída je:
a. Cheopsova
b. Džóserova
c. Mycerinova
d. Faraonova
11. Rembrandtov obraz Hodina anatómie doktora
Tulpa je:
a. žánrový výjav
b. skupinový portrét
c. historický obraz
d. anatómiou ľudského tela
12. Prvé úradné noviny (kópie výnosov a nariadení)
v Číne vznikli:
a. 8. st. n.l.
b. 9. st. n.l
c. 10. st. n.l
d. 11. st. n.l
13. Svetový deň slobody tlače je:
a. 3. máj
b. 25. november
c. 4. apríl
d. 2. Jún
14. Prvý slovenský profesionálny novinár bol:
a. Ľudovít Štúr
b. Juraj Palkovič
c. Jozef Miloslav Hurban
d. Gabriel Lichard
15. Slovo „paparazzo“ sa spája s filmom:
a. Sladký život
b. Sladké starosti
c. Biela stuha
d. Poznámky režiséra
16. Tzv. „zúrivý reportér“ bol:
a. Ľudovít Štúr
b. Egon Erwin Kisch
c. Joseph Pulitzer
d. Ernest Hemingway
17. Literárny časopis Tatranka vydával:
a. Karol Kuzmány
Kurzy masmediálna komunikácia a žurnalistika
b. Juraj Palkovič
c. Daniel Gabriel Lichard
d. Ľudovít Štúr
18. Autorom obrazov Oranžový kôň, Humno, Drotár je:
a. Miloš Alexander Bazovský
b. Martin Benka
c. Albín Brunovský
d. Ľudovít Fulla
19. Prvé verejné filmové predstavenie Lumiérovcov
bolo v roku:
a. v roku 1897
b. v roku 1895
c. v roku 1896
d. v roku 1894
20. Hlavné mesto Dominikánskej republiky je:
a. Caracas
b. Port au Prince
c. Darfur
d. Santo Domingo
21. Najviac medailí na Zimných olympijských hrách
vo Vancouveri 2010 získal/a pre Slovensko:
a. Pavol Hurajt
b. Veronika Zuzulová
c. Anastasia Kuzminová
d. Jana Gantnerová
22. Jediným československým nositeľom Nobelovej ceny za literatúru je:
a. Jaroslav Heyrovský
b. Václav Havel
c. Jaroslav Seifert
d. Miroslav Válek
23. Kto bol Albín Brunovský?
a. vedec
b. spisovateľ
c. výtvarník
d. politik
24. Divadlo v Nitre je pomenované podľa:
a. Jonáša Záborského
Otestujte sa
b. P. O. Hviezdoslava
c. Andreja Bagara
d. Andreja Hlinku
25. Hnutie žien, ktoré bojovali za volebné právo
žien sa volalo:
a. feministky
b. bojovníčky za slobodu
c. sufražetky
d. kadetky
26. V ktorom roku sa stal Adolf Hitler nemeckým
ríšskym kancelárom?
a. 1930
b. 1931
c. 1934
d. 1933
27. Medzinárodným dňom ľudských práv je:
a. deň prijatia Medzinárodného paktu o občianskych
a politických právach
b. deň prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv
c. deň prijatia Záverečného aktu KBSE
d. deň prijatia Medzinárodného paktu o ľudských slobodách
28. Cameru obscuru okrem iných zdokonalil:
a. D. Barbaro
b. D. Alighieri
c. G. Galilei
d. F. Bradaloro
29. Ako sa volá úvodná časť opery?
a. premiéra
b. ária
c. overtúra
d. sólo
30. V rámci orálnej kultúry sa hovorí, že informácie
sa šíria:
a. znameniami a signálmi;
b. prostredníctvom ľahkých nosičov písma;
c. ústnym podaním
d. elektronickými správami
Správne odpovede:
1. a, d 2. d 3. a 4. b 5. d 6. a, b 7. b 8. b 9. c 10. b 11. b 12. a 13. a 14. d 15. a 16. b 17. b 18. a 19. b
20. d 21. c 22. c 23. c 24. c 25. c 26. d 27. b 28. a 29. c 30. c
VIAC UKÁŽKOVÝCH TESTOV nájdete na našej internetovej stránke www.siv.sk v sekcii Testy.
31
Kurzy STU a technické smery
Kurzy STU a technické smery
Intenzívny prípravný kurz na:
> STU v Bratislave
> ďalšie technické smery jednotlivých fakúlt v SR
Štúdium technických odborov je v súčasnosti veľmi vyhľadávané. Technické riešenia, nové technológie a informatizácia rýchlo napredujú a majú veľkú budúcnosť,
preto je výhodné mať vzdelanie v tejto oblasti.
V rámci kurzu sa budete zaoberať matematikou a fyzikou, ktoré sú pre štúdium na STU a iných univerzitách
technického zamerania veľmi dôležité. Kurz bude prebiehať formou výučby, na ktorej sa vysvetlí potrebné
učivo. Výučba však nebude len teoretická. Základ bude
v počítaní typov príkladov, ktoré sú potrebné k prijímacím skúškam. Okrem bežného počítania budú uchádzači písať aj testy, ktoré budú vyučujúcim vyhodnotené, takže každý uchádzač (a aj jeho rodičia, keďže testy
sa účastníkom kurzu ponechávajú na doma) bude mať
predstavu o svojich pokrokoch v príprave. Táto metó-
da výučby sa nám v predchádzajúcich rokoch veľmi
osvedčila, a preto veríme, že môže pomôcť aj vám.
Kurz je vhodný aj pre študentov, ktorí sa chcú dôkladne pripraviť na maturitu z matematiky a fyziky
a taktiež pre študentov, ktorí chcú úspešne zvládnuť
prvý ročník vysokoškolského štúdia.
SPOLOČNÝ KURZ MATEMATIKY A FYZIKY – KURZ V BRATISLAVE
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 8. 10. 2011, 18 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 108 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, fyzika
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
V cene sú zahrnuté skúšobné testy z matematiky a fyziky.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
M AT E M AT I K A – K U R Z V B R AT I S L AV E
Kde môžete kurz navštevovať?
KURZ MATEMATIKY A FYZIKY – KURZ V ŽILINE
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 22. 10. 2011, 18 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 108 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, fyzika
Miesto: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
V cene sú zahrnuté skúšobné testy z matematiky a fyziky.
Je možné navštevovať iba časť kurzu (samostatne matematiku alebo fyziku) za cenu 109 €.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ MATEMATIKY A FYZIKY – KURZ V BANSKE J BYSTRICI
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 22. 10. 2011, 18 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 108 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, fyzika
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
V cene sú zahrnuté skúšobné testy z matematiky a fyziky.
Je možné navštevovať iba časť kurzu (samostatne matematiku alebo fyziku) za cenu 109 €.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ MATEMATIKY A FYZIKY – KURZ V KOŠICIACH
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 22. 10. 2011, 18 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 108 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, fyzika
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
V cene sú zahrnuté skúšobné testy z matematiky a fyziky.
Je možné navštevovať iba časť kurzu (samostatne matematiku alebo fyziku) za cenu 109 €.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 59 – zoznam všetkých kurzov)
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 8. 10. 2011, 9 týždňov, v sobotu 6 hodín (spolu 54 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 109,00 €
V cene sú zahrnuté skúšobné testy z matematiky.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk.
F Y Z I K A – K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 8. 10. 2011, 9 týždňov, v sobotu 6 hodín (spolu 54 vyuč. hodín)
Zameranie: fyzika
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 109,00 €
V cene sú zahrnuté skúšobné testy z fyziky.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk.
32
33
Kurzy STU a technické smery
Kurzy STU a technické smery
Otestujte sa
Otestujte sa
D
loty 8,4 °C sa qponoril kus kovu
s hmotnosťou 192 g teploty 100
°C. V kalorimetri sa ustálila teplota na 21,5 °C. Určte hmotnostnú
tepelnú kapacitu daného kovu.
a. c2 = 906,93 J.kg-1K-1
q
b. c2 = 911,67
J.kg-1K-1
q
-1 -1
c. c2 = 926,31 J.kg K
d. c2 = 916,97 J.kg-1K-1
6. Napíšte rovnicu harmonického kmitania, ak je jeho amplitúda 2 cm, počiatočná fáza 60°
a perióda 0,2 s.
q
Matematika a fyzika - test
U K Á Ž K A T E S T U Z M AT E M AT I K Y
2.
je množina P =
Definiēný obor funkcie f:
a)
b) R -
d)
e)
c)
,
, má dva korene
Rovnica
množín neobsahuje obe hodnoty parametra a, pre ktoré
b)
a)
e) žiadna z možností a až d
d)
. Ktorá z nasledujúcich
?
c) Z
3.
Rovnica
má v R jedno riešenie, pre ktoré platí:
a) je nepárne ēíslo
b) je prvoēíslo c) je deliteűné 5
d) je z intervalu (3, 19) e)je to ēíslo 4
4.
Riešením nerovnice
b)
a)
5.
Ak je
a) 0
sú práve všetky
c)
, pre ktoré platí
d)
e)
, potom
b) 1
c) nie je definované
d) 10
e) 100
Správne odpovede: 1. e 2. b 3. d 4. d 5. c
1.
(y
b.
y
0,02. sin( 2S .t c.
y
0,02. sin(10S .t d.
y
S
0,01. sin(10S .t a.
0,12. sin(2S .t 3
S
3
S
S
3
)m )
)m
3
)m
)m
7. Vzdialenosť vodičov v kábli,
ktorým prechádza prúd 25 A, je
5 mm. Akou veľkou silou je na-
máhaná izolácia medzi vodičmi
na každom desaťmilimetrovom
úseku? Relatívna permeabilita
izolácie je μr ≈ 1.
a. F = 0,00005
b. F = 0,00004
c. F = 0,0005
q
d. F = 0,0004
8. Akú veľkosť musí mať magnetická indukcia homogénneho magnetického poľa, aby sa
v ňom elektrón pohyboval po
kružnici s polomerom 0,4 m
rýchlosťou 3,8.107 m.s-1? Aká
bude jeho kinetická energia?
(tab. hodnota: m=9,1 E-31 kg)
a. 5,2.10-4 T, 6,6.10-16 J
b. 5,2.10-4 T, 5,6.10-16 J
c. 4,4.10-4 T, 6,2.10-16 J
d. 5,4.10-4 T, 6,6.10-16 J
9. Dlhá valcová cievka je husto
ovinutá drôtom s priemerom
1 mm (jeden samostatný závit
s priemerom 1 mm). Aký veľký
prúd musí prechádzať cievkou,
aby magnetická indukcia jej
magnetického poľa mala veľkosť
2,5.10-3 T?
a. 3 A
b. 2 A
c. 4 A
d. 6 A
10. Bubliny vzduchu stúpajúce
z dna k hladine
a. sa zväčšujú
b. nemenia veľkosť
c. sa zmenšujú
d. nemenia vztlakovú silu, ktorá
na ne pôsobí.
Správne odpovede: 1. b 2. c 3. a 4. b 5. d 6. c 7. a 8. d 9. b 10. a
VIAC UKÁŽKOVÝCH TESTOV nájdete na našej internetovej stránke www.siv.sk v sekcii Testy.
UKÁŽKA TESTU Z FYZIKY
1. Teleso idúce rýchlosťou 24 m.s-1
sa začne pohybovať rovnomerne
spomalene so zrýchlením opačného smeru 1,6 m.s-2. Svoju rýchlosť
pritom zníži na 1/3 pôvodnej. Vypočítajte čas, za ktorý sa mu to podarí
a dráhu, ktorú pritom prejde.
a. 10s, 180m
b. 10s, 160m
c. 12s, 160m
d. 15s, 180m
2. Tenisová loptička s hmotnosťou
40 g naletí na raketu rýchlosťou
15 m.s-1 a je odrazená opačným
smerom rýchlosťou 17 m.s-1. Určte
veľkosť zmeny hybnosti loptičky
34
a veľkosť sily, ktorou pôsobí raketa
na loptičku, ak zrážka trvá 0,01 s.
a. 1,36 kg.m.s-1, 130 N
b. 1,40 kg.m.s-1, 112 N
c. 1,28 kg.m.s-1, 128 N
d. 1,02 kg.m.s-1, 118 N
3. V bočnej stene nádoby naplnenej
vodou je piezometrická trubica.
Aký tlak pôsobí na povrch uzavretej
nádoby s vodou , ak účinkom tohto
tlaku stúpne voda v piezometrickej
trubici o 1,5 m nad hladinu vody
v nádobe. Atmosférický tlak je
101,3 kPa.
a. p = 116 kPa
b. p = 118 kPa
c. p = 126 kPa
d. p = 128 kPa
4. Oceľová tyč (α = 1,2.10-5 K-1) sa
dotýka obidvoma koncami pevných
stien. Vypočítajte, o koľko °C sa má
zvýšiť jej teplota, aby pôsobila na
steny tlakom 5 MPa? (Modul pružnosti v ťahu ocele je 210 GPa)
a. 3 °C
b. 2 °C
c. 4 °C
d. 1 °C
5. Do mosadzného kalorimetra
(c = 393,5 J.kg-1.K-1) s hmotnosťou 128 g obsahujúceho 240 g
vody (c = 4 186 J.kg-1.K-1) tep-
35
Kurzy architerktúra
Kde môžete kurz navštevovať?
Prípravný kurz na
Prípravný kurz na filozofické a pedagogické fakulty
> Fakultu architektúry STU v Bratislave
> Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach
Spomínané fakulty sú špecifickými na Slovensku.
Prijímacie skúšky na tieto fakulty neprebiehajú len
formou testu, ale treba preukázať aj svoje umelecké
zručnosti v rámci vykonania talentovej prijímacej
skúšky. Uchádzači o štúdium teda okrem teoretických
vedomostí z dejín umenia a architektúry, matematiky,
musia zvládnuť aj deskriptívnu geometriu a ateliérovú
tvorbu. Z tohto pohľadu je príprava veľmi rôznorodá
a náročná. Ponúkame kurz, ktorého obsahom je príprava na všetky spomínané časti prijímacej skúšky.
Uchádzači teda získajú prehľad zo všetkých oblastí,
ktoré prijímacia skúška obsahuje. Súčasťou kurzu je
aj ateliérová tvorba, na ktorej sa uchádzači trénujú
v kreslení rôznych zátiší a portrétov. Prijímacie skúšky
sú teda náročné nielen z hľadiska obsahového, ale aj
z toho dôvodu, že šancu uspieť na nich má približne len
29% uchádzačov o štúdium. Ak teda chcete študovať
architektúru či niektorý z príbuzných odborov, tak ste
na správnom mieste – spomínaný prípravný kurz na
architektúru (POZOR! prijímacie skúšky sa konajú už
v januári) je určený pre všetky nasledovné odbory:
architektúra a urbanizmus (STU, TU), dizajn výrobkov
(STU), dizajn (TU), voľné výtvarné umenie (TU), krajinná
architektúra a krajinné plánovanie (STU).
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: december 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 8. 10. 2011, 9 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 54 vyuč. hodín)
Zameranie: ateliérová tvorba, dejiny umenia a architektúry, deskriptívna geometria
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 165 €
Zľava: 16 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: december 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 8. 10. 2011, 9 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 54 vyuč. hodín)
Zameranie: ateliérová tvorba, dejiny umenia a architektúry, deskriptívna geometria
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 165 €
Zľava: 16 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: december 2011
Trvanie a rozsah: výučba od 8. 10. 2011, 9 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 54 vyuč. hodín)
Zameranie: ateliérová tvorba, dejiny umenia a architektúry, deskriptívna geometria
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 165 €
Zľava: 16 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 59 – zoznam všetkých kurzov)
36
Kurzy psychológia
Slovenský inštitút vzdelávania v spolupráci s univerzitnými pedagógmi otvára prípravné
kurzy na prijímacie pohovory na vybrané filozofické a pedagogické odbory, ktoré
je možno študovať na vysokých školách v SR.
Prípravný kurz na psychológiu
> kurz v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach
Psychológia je v súčasnosti veľmi aktuálny pojem,
s ktorým sa stretávame už aj v bežnom živote. So zrýchľujúcim sa tempom života sa zvyšujú aj nároky kladené
na jednotlivca, čo v konečnom dôsledku negatívne
pôsobí na celú osobnosť. Byť dobrým psychológom – to je nielen povolanie, ale aj poslanie. V konečnom dôsledku človek pomáha nielen svojmu
okoliu, ale aj sám sebe. Jednotlivec – psychológ – môže
participovať na zvyšovaní kvality života jednotlivcov,
ale aj celej spoločnosti. Môže pracovať v oblasti verejnej a štátnej správy, či výchovy a vzdelávania. Uplatnenie môže nájsť v širokej škále manažérskych pozícií,
obchodných zástupcov, v oblasti personalistiky i riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.
Ak sa chcete stať študentom psychológie, je potrebné
absolvovať náročnú a kvalitnú prípravu z viacerých
profilových predmetov (najmä psychológia, biológia, matematika), čo je vzhľadom na rôznorodosť
predmetov obsahovo naozaj veľmi náročné. Preto
sme pre vás pripravili intenzívny prípravný kurz na
prijímacie skúšky na odbory psychológie v SR. Kurz
prebieha formou: 1) odborno-teoretickej výučby
a 2) testovou – skúšobnou resp. praktickou
časťou. Táto kombinácia sa nám v predchádzajúcich
rokoch na našich kurzoch mimoriadne osvedčila,
lebo študenti si po odprednášanej tematickej oblasti, skúšobnými testami overia získané poznatky
a zároveň si ich aj utvrdia. Keďže účastníci kurzu budú
písať testy z každej tematickej oblasti, postupne si tak
osvoja a utvrdia všetky potrebné informácie. Testy,
ktoré študenti dostanú počas výučby si ponechávajú
pre samoštúdium. Skúšobné testy budú opravené
tak, aby každý vedel, ktorú oblasť v príprave podcenil,
resp. ešte dostatočne nenaštudoval. Napokon, podľa
opravených testov môžu aj rodičia sledovať vedomostnú úroveň svojho syna/dcéry. Chyby, ktoré sa vyskytnú v teste, objasníme.
A cena?
Cena kurzu vzhľadom na jeho rozsah a kvalitu
it je
e veľmi
m výhodná!
ý dn
Za 149 € poskytneme každú sobotu 6 hodín výučby, spolu
až 84
p
8 vyučovacích
yu va ch hodín.
odí .
V cene kurzu sú zahrnuté skúšobné testy.
37
Kurzy psychológia
Kde môžete kurz navštevovať?
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: február 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 5. 11. 2011, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: psychológia, biológia človeka, všeobecný prehľad, všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ V ŽILINE
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 12. 11. 2011, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: psychológia, biológia človeka, všeobecný prehľad, všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk
Miesto: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 12. 11. 2011, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: psychológia, biológia človeka, všeobecný prehľad, všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 12. 11. 2011, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: psychológia, biológia človeka, všeobecný prehľad, všeobecné študijné predpoklady, cudzí jazyk
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
aby prijali práve vás ...
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 59 – zoznam všetkých kurzov)
38
Kurzy psychológia
Otestujte sa
Psychológia – test
U K Á Ž K A T E S T U ZO P S YC H O LÓ G I E
1. Psychológia je považovaná za vedu:
a. spoločenskú
b. prírodovednú
c. technickú
d. interdisciplinárnu
2. Tvorivosť má niekoľko základných faktorov. Koľko?
a. 3
b. 4
c. 6
d. 5
3. Činnosť zameraná na uspokojovanie najdôležitejších biologických potrieb organizmu potrebných na udržanie existencie a rodu je:
a. pud
b. inštinkt
c. reflex
d. tradícia
4. Základné druhy práce sú:
a. telesná a duševná
b. motorická a duševná
c. pohybová a duševná
d. fyzická a emocionálna
5. Typická činnosť detského veku je:
a. spánok
b. hra
c. učenie
d. spánok a hra
6. Vlastnosť pozornosti daná schopnosťou rýchle
prenášať pozornosť z jedného predmetu na druhý
voláme:
a. rozhľad
b. rozsah
c. rozdeľovanie
d. prenášanie
7. Pozornosť, ktorú si človek vzbudzuje a udržiava
vôľovým úsilím ako proces vedomého sústredenia
na istý podnet, voláme:
a. vedomá alebo zámerná
b. zámerná alebo úmyselná
c. úmyselná alebo vedomá
d. vedomá a nevedomá
8. Typ pamäti, pri ktorom sa rýchlo a ľahko zapamätajú city a citovo silne podfarbené zážitky, sa volá:
a. introspektívny
b. zážitkový
c. emocionálny
d. prežívanie
9. Vlastnosť myslenia, ktorú charakterizuje najmä
zvýšená intelektuálna aktivita, pružnosť tvorby
myšlienkových obsahov, ktoré sa vyznačujú originálnosťou, nezávislosťou, sa volá:
a. tvorivé myslenie
b. kritickosť myslenia
c. pružnosť myslenia
d. analytickosť myslenia
10. Tretia fáza procesu riešenia problému sa volá:
a. hľadanie hypotéz
b. vlastné riešenie
c. vyriešenie problému
d. analýza problému
11. Fylogeneticky i ontogeneticky najvyššia forma
poznávania je:
a. inteligencia
b. tvorivosť
c. myslenie
d. vedomie
12. Vnímanie, ktoré umožňuje vnímanie premiestňovania, je:
a. vnímanie priestoru
b. vnímanie pohybu
c. vnímanie hĺbky
d. orientačné vnímanie
13. Analyzátory delíme na dve základné skupiny:
a. propioanalyzátory a visceroanalyzátory
b. exteroanalyzátory a interoanalyzátory
c. teleanalyzátory a lokoanalyzátory
d. teleanalyzátory a propioanalyzátory
14. Širší pojem konfliktu, ktorý v sebe zahŕňa aj
konflikty medzi skupinami ako aj vo vnútri skupiny, voláme:
a. interpersonálny
b. intrapersonálny
c. sociálny
d. skupinový
15. Cesty a spôsoby, ktorými sa komunikácia uskutočňuje voláme:
a. komunikačné prostriedky
b. komunikačné zdroje
c. komunikačné prostriedky
d. komunikačné kanály
39
Kurzy psychológia
Otestujte sa
16. Normy, ktoré sa sformovali pod vplyvom tradícii a nie sú vymedzené jasné prostriedky na ich
vynútenie, sú:
a. mravy
b. obyčaje
c. predpisy
d. tradície
17. Jav, ktorý predstavuje u ľudí existenciu rovnakých postojov a konania vplyvom sociálnych podmienok, sa nazýva:
a. konvenčnosť
b. uniformita
c. konformita
d. unimobilita
18. Autorom teórie hierarchického usporiadania
ľudských potrieb bol americký klinický psychológ:
a. Maslow
b. Cattell
c. Frankl
d. Thurston
19. Vzorec pre výpočet IQ znie:
a. IQ = mentálny vek / fyzický vek x 100
b. IQ = fyzický vek / mentálny vek x 100
c. IQ = rozumový vek / mentálny vek x 100
d. IQ = fyzický vek/psychický vek x 100
20. Nehmotná substancia (podstata), ktorá sa od
stredoveku považovala za nositeľku života a duševného diania:
a. sen
b. ilúzia
c. vedomie
d. duša
Správne odpovede:
1. a 2. d 3. b 4. a 5. b 6. d 7. b 8. c 9. a 10. b 11. c 12. b 13. b 14. d 15. d 16.. b 17.
7. b 18.
8. a 19.
9. a 20.
0. d
VIAC UKÁŽKOVÝCH TESTOV nájdete na našej internetovej stránke www.siv.sk v sekcii Testy.
U K Á Ž K A T E S T U Z B I O LÓ G I E
1. Chrbtica má
a. 7 krčných, 12 hrudníkových, 7 driekových, 5 krížových a 5 kostrčových stavcov
b. 7 krčných, 7 hrudníkových, 12 driekových, 5 krížových a 4 kostrčových stavcov
c. krčných, 12 hrudníkových, 5 driekových, 5 krížových a 4 kostrčové stavce
d. 7 krčných, 7 hrudníkových, 5 driekových, 5 krížových a 5 kostrčových stavcov
2. Veľký krvný obeh
a. začína v pravej komore a končí v ľavej predsieni
b. začína v pravej predsieni a končí v ľavej komore
c. začína v ľavej komore a končí v pravej predsieni
d. začína v ľavej predsieni a končí v pravej komore
3. Jazylka je
a. nepárová kosť tvárovej časti lebky
b. nepárová kosť mozgovej časti lebky
c. párová kosť tvárovej časti lebky
d. párová kosť mozgovej časti lebky
4. Morfologickou a funkčnou jednotkou priečne
pruhovaného svalu je
a. viacjadrové svalové vlákno
b. myofibrila
c. svalový snopec
d. myofilament
40
5. V pohrudnicovej štrbine medzi stenou hrudníka
a pľúcnym tkanivom je
a. pozitívny vnútrohrudníkový tlak
b. negatívny vnútropulmonárny tlak
c. negatívny vnútrohrudníkový tlak
d. pozitívny vnútropulmonárny tlak
6. Dostredivé nervové vlákna vstupujú do sivej
hmoty miechy
a. prednými rohmi miechy
b. bočnými rohmi miechy
c. podľa okolností nie je to uniformné
d. zadnými rohmi miechy
7. V epifýze sa tvorí
a. oxytocín
b. antidiuretický hormón
c. rastový hormón
d. melatonín
8. Ktoré kosti tvoria pletenec hornej končatiny:
a. lopatka a kľúčna kosť
b. kosti zápästia, záprstie a články prstov
c. lakťová a vretenná kosť
d. kľúčna kosť a kosti zápästia
9. Ktorá kosť patrí medzi tvarové kosti lebky:
a. čelová
b. temenná
Kurzy psychológia
Otestujte sa
c. záhlavná
d. jarmová
10. Ktoré sú hlavné dýchacie svaly:
a. brušné svaly
b. svaly chrbta
c. svaly trupu
d. bránica a medzirebrové svaly
11. Panva je zrastená z:
a. stehna a sedacej kosti
b. sedacej, bedrovej a lonovej kosti
c. sedacej a lonovej kosti
d. sedacej, bedrovej a stehennej
12. Svalové vlákna sa združujú do:
a. svalových snopcov
b. šliach
c. fibríl
d. svalových skupín
13. Svaly sa pripájajú ku koži a kostiam pomocou:
a. svalových vláken
b. myofibríl
c. šliach
d. svalových snopcov
14. Koľko percent hmotnosti tela tvoria kostrové
svaly muža:
a. 36
b. 40
c. 42
d. 30
15. Asi koľko svalov má človek:
a. 100
b. 400
c. 600
d. 950
16. Na povrchu kostí sa nachádza väzivová blana:
a. okostica
b. ozubica
c. epifýza
d. diafýza
17. Ktorá žľaza tráviacej sústavy človeka je
najväčšia:
a. pečeň
b. slezina
c. pankreas
d. žalúdok
18. Močový mechúr u človeka:
a. vyprázdňuje sa zmrštením hladkej svaloviny v jeho
stene
b. sa skladá z dvoch komôr
c. hromadí sa v ňom do 5000-7000 ml moču
d. vyprázdňuje sa ochabnutím hladkej svaloviny
v jeho stene
19. Aorta vychádza:
a. z ľavej predsiene
b. z ľavej komory
c. z pravej predsiene
d. z pravej komory
20. Základnou funkčnou a stavebnou jednotkou
ľudskej obličky je:
a. glomerulus
b. nefrón
c. lievikovité kalíšteky
d. nefros
Správne odpovede:
1. c 2. c 3. a 4. a 5. c 6. d 7. d 8. a 9. d 10. d 11. b 12. a 13. c 14. a 15. c 16. a 17. a 18. a 19.
1 b 20.. b
VIAC UKÁŽKOVÝCH TESTOV nájdete na našej internetovej stránke www.siv.sk v sekcii Testy.
41
Kurzy politológia a medzinárodné vzťahy
Prípravný kurz na politológiu
> kurz v Bratislave a Košiciach
Politické vedy a medzinárodné vzťahy
> kurz v Banskej Bystrici
Štúdium politológie, politických vied a medzinárodných vzťahov je veľmi zaujímavé a v súčasnosti aj
veľmi vyhľadávané. Tieto odbory sa dajú študovať
v rámci Slovenska na viacerých filozofických fakultách
(UK Bratislava, UCM Trnava, TU Trnava, UKF Nitra,
PU Prešov), na FPV a MV UMB v Banskej Bystrici a Fakulte sociálnych a ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity v Trenčíne. Absolventi týchto odborov sa môžu
uplatniť v štruktúrach regionálnej správy, občianskych
združeniach a iných subjektoch tretieho sektora, prípadne aj v podnikateľskej sfére. Nájdu si uplatnenie aj
ako odborníci na rôznych stupňoch štátnej a verejnej
správy, v politických a spoločenských inštitúciách, ale aj
v diplomatických službách, na vysokých školách, v masovokomunikačných prostriedkoch a aj vo vedeckých
ústavoch. Uplatnenie absolventov je teda veľmi široké
a motivujúce. Prípravný kurz, ktorý organizujeme bude
pozostávať z teoretickej výučby, ktorá bude pravidelne
dopĺňaná preskúšaniami vo forme písomných testov,
ktoré budú vyhodnocované. Každý uchádzač bude teda
poznať svoje reálne šance na úspešné absolvovanie
prijímacej skúšky. Bude sa môcť sústrediť na prípadné
nedostatky vo svojej príprave, a tak zvýšiť jej kvalitu
a šance na úspech. Keďže testy uchádzači dostanú domov, tak aj rodičia budú mať prehľad o príprave svojho
syna/dcéry. Pripravovaný kurz je určený študentom,
ktorí sa hlásia na prijímacie skúšky na odbory politológie na VŠ na Slovensku a na Fakultu politických vied
a medzinárodných vzťahov. Výučbu na kurze vedú
vysokoškolskí pedagógovia, s ktorými máme výborné
skúsenosti a dokážu študentov motivovať k systematickej príprave počas celého kurzu. Účastníci kurzu
počas jeho trvania preberú tematické oblasti, ktoré
sú predmetom prijímacích skúšok. Spôsob prípravy
má formu: 1.) odborno-teoretickej výučby a 2.) testovú – skúšobnú resp. praktickú časť. Táto kombinácia sa nám v predchádzajúcich rokoch mimoriadne
osvedčila, lebo študenti si po odprednášanej tematickej oblasti každú sobotu skúšobnými testami overia prijaté informácie a zároveň si ich tak aj utvrdia. A keďže
účastníci kurzu budú písať testy z každej tematickej ob-
42
lasti, postupne si tak osvoja a utvrdia všetky potrebné
informácie. Zároveň si každý účastník ponecháva testy
pre samoštúdium. Na záver si účastníci preveria svoje
vedomosti prierezovými testami zo všetkých tematických oblastí. Testy uchádzačom objektívne určia
mieru pripravenosti a ešte včas odhalia a odstránia
nedostatky.
Účastníci kurzu, ktorí budú úspešní na prijímacích
skúškach získajú počas štúdia orientáciu a prehľad
v základných kategóriách politickej analýzy medzinárodných vzťahov, medzinárodnej politiky a politológie, histórie, politickej geografie.
Ak chcete študovať tieto odbory, je potrebné úspešne
zvládnuť prijímacie skúšky, ktoré sú obsahovo náročné.
K tomu je potrebná dlhodobá a seriózna príprava, ktorá
je pri bežnom spôsobe časovo náročná. A práve preto
vám ponúkame možnosť intenzívnej prípravy, počas
ktorej získate potrebné vedomosti pre úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Táto forma vysoko efektívnej
výučby sa nám v uplynulých rokoch veľmi osvedčila
a veríme, že tento rok pomôže aj vám v kvalitnej
príprave na prijímacie skúšky.
Kurzy politológia a medzinárodné vzťahy
KURZ NA POLITOLÓGIU V BRATISLAVE
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 19. 11. 2011, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hod.)
Zameranie: všeobecné študijné predpoklady, aktuálne domáce a zahraničné udalosti, všeobecný historický
prehľad, náuka o spoločnosti, dejiny politického myslenia
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk.
KURZ NA POLITICKÉ VEDY A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V BANSKE J BYSTRICI
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: február 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 5. 11. 2011, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: politológia, sociológia, geografia, dejiny (národohospodárske dejiny), politická geografia, medzinárodné organizácie, medzinárodné vzťahy, ekonomická teória, EÚ, kulturológia
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ NA POLITOLÓGIU V KOŠICIACH
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: február 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 5. 11. 2011, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: politológia, sociológia, geografia, dejiny (národohospodárske dejiny), politická geografia, medzinárodné organizácie, medzinárodné vzťahy, ekonomická teória, EÚ, kulturológia
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 055/674 8825, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
Kurz v Bratislave a Košiciach je určený uchádzačom na odbory politológie a na Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Kurz v Banskej Bystrici je určený uchádzačom prioritne na Fakultu politických vied
a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici.
43
Kurzy sociálna práca a sociológia
Kurzy verejná správa
Prípravný kurz na sociálnu prácu a sociológiu
Sociálna práca a sociológia sú odborné disciplíny, ktoré
sa z rôznych hľadísk zaoberajú fenoménom, ktorým
je človek a jeho fungovanie v systéme spoločnosti,
jeho potrebami a sociálnymi väzbami. Sociálna práca kladie dôraz na zaistenie sociálnej starostlivosti
o človeka na profesijnom základe. Vychádza zo
systému poznatkov viacerých spoločenských vied
(psychológie, sociológie, pedagogiky, lekárskych,
právnických, ekonomických vied) a aplikuje vedecké
poznatky do praktickej činnosti. Zaoberá sa optimálnym fungovaním sociálnych inštitúcií zameraných na
starostlivosť, zabezpečenie a pomoc jednotlivcom,
skupinám alebo komunitám. Termín sociálna práca sa
používa na označenie metód preventívnej, korektívnej,
kuratívnej pomoci ľuďom, ktorí svoje potreby nemôžu
saturovať. Sociológia je vedecká disciplína, ktorá systematicky skúma sociálne správanie v socioskupinách
a socioskupín pri ich interakciách a vzťahoch. Je to
zaujímavý a v súčasnosti veľmi vyhľadávaný študijný
odbor. Na Slovensku zatiaľ pôsobia tri katedry sociológie, na ktorých sa vyučuje jednoodborová sociológia. Najstaršia sídli v Bratislave na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Nebola zrušená ani
počas komunistického režimu, čo sa nedá povedať
o ostatných katedrách v bývalom Československu,
pričom bola sociológia v tejto dobe vládnou mocou
považovaná za buržoáznu pavedu. Druhá katedra sociológie je na Filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity.
A najmladšia katedra sociológie má sídlo na Fakulte
sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre. Absolvent sociológie získa schopnosť
kriticky analyzovať sociálne problémy a orientovať sa
v sociálnych procesoch a vzťahoch. Chápe sociokultúrnu diverzitu a odlišnosť, dokáže predchádzať a riešiť
konflikty, ktoré vznikajú pri strete rôznych kultúr,
náboženstiev, etník, sociokultúrnych tradícií a zvykov,
môže pracovať v oblasti personalistiky, poradenstva,
sociálnej politiky a sociálnej práce alebo v niektorých
iných odborných činnostiach (marketing, výskum verejnej mienky, konzultačné činnosti a pod.). K praktickým
zručnostiam patrí ovládanie základných kvantitatívnych i kvalitatívnych výskumných metód, vyhodnocovanie a štatistické spracovanie kvalitatívnych
a kvantitatívnych údajov. Absolvent je schopný aktívne spolupracovať na jednotlivých fázach spoločenskovedných výskumov, pripraviť podklady pre
hĺbkové analýzy a optimálne modelové riešenia.
Vzhľadom na široké spektrum disciplín, ktoré sociálna práca a sociológia zahŕňa, je príprava k prijímacím skúškam v maturitnom ročníku veľmi náročná.
Študenti sa popri príprave na maturitu musia venovať
aj množstvu otázok z už spomínaných disciplín. Uvedomujeme si náročnosť tejto prípravy, a preto pre vás
organizujeme kurz, ktorý vám prípravu na prijímacie
skúšky na sociálnu prácu a sociológiu uľahčí. Usilujeme
sa, aby príprava prebiehala bez stresu a bola efektívna.
Aby okrem teoretickej výučby zahŕňala aj praktické
preverovanie nadobudnutých poznatkov. To je na
kurze zabezpečené testami, ktoré účastníci pravidelne
píšu a sú im ponechávané aj na doma. Takto majú
prehľad o napredovaní v príprave nielen účastníci sami,
ale aj ich rodičia. Táto vysoko efektívna forma výučby sa
nám veľmi osvedčila. Preto si myslíme, že aj vám môže
dopomôcť k úspešnému zvládnutiu prijímacej skúšky.
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 12. 11. 2011, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: psychológia, sociológia, filozofia a etika, kazuistika, dejiny, sociálna práca
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 59 – zoznam všetkých kurzov)
44
Prípravný kurz na Fakultu verejnej správy
UPJŠ v Košiciach
V Ý U Č B U V E D Ú V YS O KO Š KO L S K Í P E D AG Ó G O V I A , S K TO R ÝM I M Á M E
V Ý B O R N É S K Ú S E N O S T I A D O K Á Ž U Š T U D E N TO V M OT I V O VAŤ K S YS T E M AT I C K E J P R Í P R AV E P O Č A S C E L É H O K U R Z U.
Účastníci kurzu počas 14-tich týždňov preberú tematické
oblasti, ktoré sú predmetom prijímacích skúšok: základy
práva, Ústava SR, základy psychológie, základy ekonómie
a ekonomiky, základy politológie, základy sociológie atď.
Spôsob prípravy má formu: 1.) odborno-teoretickej
výučby a 2.) testovú – skúšobnú resp. praktickú časť.
Táto kombinácia sa nám v predchádzajúcich rokoch mimoriadne osvedčila, lebo študenti si po odprednášanej
tematickej oblasti každú sobotu skúšobnými testami
overia prijaté informácie a zároveň si ich tak aj utvrdia.
A keďže účastníci kurzu budú písať testy z každej tematickej oblasti, postupne si tak osvoja a utvrdia všetky
potrebné informácie. Zároveň si každý účastník ponecháva testy pre samoštúdium.
Na záver si účastníci preveria svoje vedomosti prierezovými testami zo všetkých tematických oblastí. Testy
uchádzačom objektívne určia mieru pripravenosti a ešte
včas odhalia a pomôžu odstrániť nedostatky.
A cena?
Cena kurzu vzhľadom na jeho rozsah a kvalitu je veľmi výhodná!
ý
Za 149 € vám poskytneme intenzívnu prípravu až 6 hodín týždenne
d
(celkovo
elk vo ažž
84 vyučovacích hodín), čo je v porovnaní s inými
dvojnásobok.
i mi kurzami
rz mi až d
jn ob k. Kurz
Kurz sa
a
koná iba v Košiciach.
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: február 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 5. 11. 2011, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: politológia, sociológia, psychológia, ekonómia, základy práva, Ústava SR, Európska únia
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 59 – zoznam všetkých kurzov)
45
Kurzy verejná správa
Otestujte sa
Kurzy veterinárne lekárstvo
Verejná správa – test
Prípravný kurz na veterinárne lekárstvo
UKÁŽKA TESTU
Štúdium veterinárneho lekárstva v sebe spája
náročnosť štúdia medicíny a zoológie. Stať sa dobrým
veterinárom je dlhodobý proces a prvým a nevyhnutným krokom, ktorý vedie k tomuto cieľu je štúdium
veteriny. Na Slovensku je možné veterinárne lekárstvo
študovať iba na jednej vysokej škole, a to v Košiciach.
Kritéria na prijatie sú veľmi prísne a keďže táto škola
je jediná na Slovensku, počet uchádzačov o štúdium
prevyšuje kapacitné možnosti školy.
Hlavným predpokladom dobrého študenta veteriny
a samotného veterinára je láska k zvieratám, avšak
tá nestačí na zvládnutie prijímacích skúšok, ktoré je
potrebné absolvovať. Ak sa chce niekto stať študentom
veteriny na Univerzite veterinárneho lekárstva v Ko-
1. Základné typy volebných systémov sú
a. väčšinový, menšinový, referendum
b. väčšinový, pomerný, zmiešaný
c. menšinový, zmiešaný, väčšinový Robert Easton
d. väčšinový, zmiešaný, menšinový
2. V Starovekom Grécku sa štát označoval ako
a. polis
b. civitas
c. res publica
d. polus
3. Funkčné obdobie amerického prezidenta je
a. 4 roky
b. 5 rokov
c. 6 rokov
d. 7 rokov
4. Ústava SR bola prijatá v roku
a. 1991
b. 1992
c. 1993
d. 1994
5. Základné ľudské práva a slobody sú upravené
v Ústave SR v článkoch
a. 11-13
b. 14-25
c. 25-29
d. 15-30
6. V SR moc delíme na
a. zákonodárnu, výkonnú, súdnu
b. legislatívnu, exekutívnu, judikatúru
c. prezidentskú a parlamentnú
d. zákonodárnu, výkonnú a právnu
7. Cenou pôdy je:
a. úrok
b. úver
c. renta
d. mzda
8. Ekonomické statky sú statky, ktoré:
a. existujú v neobmedzenom množstve
b. sa na trhu predávajú za veľmi nízku cenu
c. nie sú výsledkom výrobnej činnosti, ale je pre ne
typická vzácnosť
d. sú výsledkom výrobnej činnosti a je pre ne typická
vzácnosť
9. Sociálna pozícia (v skupine, v spoločnosti) spojená s istými právami a povinnosťami sa nazýva:
a. vrodený status
b. získaný status
c. sociálny status
d. zdedený status
10. Forma myslenia, ktorá vyjadruje vzťah medzi
dvoma pojmami, je:
a. analógia
b. súd
c. úsudok
d. pojem
Správne odpovede:
šiciach, okrem všeobecného veterinárneho lekárstva je
možné študovať aj hygienu potravín, farmáciu, kynológiu alebo bezpečnosť krmív a potravín. Keď chce byť
uchádzač o štúdium na prijímacích skúškach úspešný,
je potrebné na veľmi dobrej úrovni zvládnuť nielen
biológiu, ale aj chémiu, ktorá tvorí tiež súčasť prijímacej skúšky.
Kurz, ktorý organizujeme je zameraný na obe zložky
prijímacej skúšky, a to na biológiu aj chémiu. Účastníci
kurzu budú preberať všetky možné otázky, s ktorými
sa budú môcť stretnúť na prijímacej skúške. Súčasťou
kurzu bude pravidelné testovanie nadobudnutých
poznatkov, ktoré je taktiež veľmi výrazným pomocníkom v kvalitnej príprave na prijímacie skúšky.
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 26. 11. 2011, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: biológia, chémia
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: december 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 3. 12. 2011, 12 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 72 vyuč. hodín)
Zameranie: biológia, chémia
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri za
aplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
1. b 2. a 3. a 4. b 5. b 6. a, b 7. c 8. d 9. c 10. b
VIAC UKÁŽKOVÝCH TESTOV nájdete na našej internetovej stránke www.siv.sk v sekcii Testy.
aby prijali práve vás ...
46
47
Kurzy na VŠ v Českej republike
Kurzy na VŠ v Českej republike
Intenzívne prípravné kurzy na vysoké školy
v Českej republike
Množstvo študentov zo Slovenska navštevuje vysoké
školy v zahraničí. Vstupom do EÚ sa zvýšil aj počet týchto
študentov. Najnavštevovanejšie zahraničné vysoké školy
našimi študentmi sú práve vysoké školy v Českej republike. Je to spôsobené príbuznosťou odborov, vzájomnou
previazanosťou a neexistujúcou jazykovou bariérou.
Slovenskí študenti sa na vysokých školách v ČR výborne
uplatňujú a dosahujú veľmi dobré študijné výsledky.
Ak sa aj vy chcete stať študentom napr. Masarykovej univerzity v Brne alebo Karlovej univerzity v Prahe, prípadne
inej českej vysokej školy, tak práve pre vás sú určené naše
nasledujúce kurzy. Tieto kurzy vás pripravia nielen na jednotlivé fakulty (právnické, lekárske), ale vzhľadom na to,
že organizujeme aj kurz testov študijných predpokladov,
tak aj na ostatné vysoké školy, ktorých prijímacie skúšky
pozostávajú práve z testov študijných predpokladov.
Veríme, že ak absolvujete naše nasledujúce kurzy, nebude vám nič stáť v ceste vedúcej k úspešnému zvládnutiu prijímacích pohovorov a stanete sa plnohodnotným
študentom vysokej školy v Českej republike.
Prípravný kurz na Lekárske fakulty v ČR
Slovenský inštitút vzdelávania otvára intenzívny
prípravný kurz na lekárske fakulty v Českej republike.
Tento kurz je určený uchádzačom o štúdium medicíny,
ktorí ju chcú vyštudovať v ČR. Kurz prebieha formou
odborno-teoretickej výučby, ktorá je doplnená testami
z jednotlivých predmetov, ktoré sú súčasťou prijímacej
skúšky. Ak sa teda chcete stať študentmi na lekárskych
fakultách v Českej republike, skúste to s nami a my
vás pripravíme nielen teoreticky, ale aj prakticky na
úspešné zvládnutie prijímacích skúšok.
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: marec 2012 / Ukončenie kurzu: máj 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 24. 3. 2012, 8 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 48 vyuč. hodín)
Zameranie: fyzika, česká terminológia z fyziky, biológie a chémie
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 165 €
Zľava: pre absolventov akéhokoľvek tohtoročného kurzu SIV je cena tohto kurzu iba 149 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ V ŽILINE
Prípravný kurz na VŠ ekonomického smeru v ČR
Prípravný kurz sa orientuje predovšetkým na uchádzačov, ktorí sa chcú v predstihu pripraviť na prijímacie
skúšky na Vysokú školu ekonomickú v Prahe a ďalšie
ekonomické vysoké školy v Českej republike. Príprava
na ekonómiu je podobne ako na Slovensku aj v Českej republike náročná. Pre uchádzača zo Slovenska
sú prijímačky o to náročnejšie, že musí pochopiť zadanie príkladov v českom jazyku, z čoho môže v strese
vyplynúť nepochopenie, prípadne úplne nesprávne
pochopenie zadania, čo v konečnom dôsledku pri-
nesie zlý výsledok v konkrétnom príklade. Kurz, ktorý
organizujeme, pomôže uchádzačom zorientovať sa
v požiadavkách na prijímacie skúšky na jednotlivé
ekonomické vysoké školy v Českej republike, osvojiť
si poznatky k prijímacím skúškam, ktoré sú odlišné
od poznatkov potrebných na prijímacie skúšky v Slovenskej republike. Súčasťou osvojovania si poznatkov
je aj počítanie príkladov a testová forma prípravy, ktoré
sa nám v predchádzajúcich rokoch veľmi osvedčili a sú
nevyhnutou súčasťou kvalitnej prípravy na VŠ.
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: február 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 5. 11. 2011, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: november 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 12. 11. 2011, 14 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 84 vyuč. hodín)
Zameranie: matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/ 232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
48
Začiatok kurzu: marec 2012 / Ukončenie kurzu: máj 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 17. 3. 2012, 8 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 48 vyuč. hodín)
Zameranie: fyzika, česká terminológia z fyziky, biológie a chémie
Miesto: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina / Cena: 165 €
Zľava: pre absolventov akéhokoľvek tohtoročného kurzu SIV je cena tohto kurzu iba 149 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: marec 2012 / Ukončenie kurzu: máj 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 17. 3. 2012, 8 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 48 vyuč. hodín)
Zameranie: fyzika, česká terminológia z fyziky, biológie a chémie
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 165 €
Zľava: pre absolventov akéhokoľvek tohtoročného kurzu SIV je cena tohto kurzu iba 149 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: marec 2012 / Ukončenie kurzu: máj 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 17. 3. 2012, 8 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 48 vyuč. hodín)
Zameranie: fyzika, česká terminológia z fyziky, biológie a chémie
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 165 €
Zľava: pre absolventov akéhokoľvek tohtoročného kurzu SIV je cena tohto kurzu iba 149 €
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 59 – zoznam všetkých kurzov)
49
Kurzy na VŠ v Českej republike
Kurzy na VŠ v Českej republike
Testy študijných predpokladov a testy obecných
študijných predpokladov – prípravný kurz na
vybrané VŠ v ČR
Ako prvá vysoká škola v Českej republike zaviedla
Masarykova univerzita v Brne jednotné prijímacie
skúšky spoločne pre väčšinu fakúlt – tzv. testy
studijních předpokladů (TŠP). Sú to zvláštne testy, ktoré
sa od bežných prijímacích skúšok líšia tým, že netestujú
znalosti (alebo len veľmi málo), ale schopnosti študenta
v rôznych oblastiach.
Podobné prijímacie skúšky, ako sú testy študijných
predpokladov používajú aj niektoré ďalšie vysoké
školy napr. Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej
univerzity alebo Právnická fakulta Karlovej univerzity.
Ide o tzv. testy OŠP (obecní studijní předpoklady), ktoré
pripravuje spoločnosť SCIO.
Masarykova univerzita v Brne používa TŠP už niekoľko
rokov na siedmich z deviatich fakúlt. Na Právnickú
fakultu, niektoré odbory na Ekonomicko-správnej
fakulte a na Fakultu informatiky je úspešné zvládnutie
testu študijných predpokladov jediným kritériom na
prijatie či neprijatie študenta na štúdium. Filozofická
fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta športových štúdií
a Prírodovedecká fakulta ich používa ako významnú
súčasť prijímacej skúšky doplnenú o odborné testy.
Ak teda chcete uspieť na prijímacích skúškach
na spomínaných fakultách, je potrebné vyskúšať
si tieto testy na nečisto. Preto sme pre vás pripravili
tento kurz, ktorý vám určite pomôže priblížiť tematiku
testov študijných predpokladov a testov OŠP (obecné študijné predpoklady) a zároveň vám ukáže
cestu, ktorou sa pri príprave uberať, čím vám uľahčí
aj samotné zvládnutie skúšok.
K U R Z V KO Š I C I AC H
Začiatok kurzu: december 2011 / Ukončenie kurzu: február 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 10. 12. 2011, 8 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 48 vyuč. hodín)
Zameranie: verbálne myslenie, numerické myslenie, analytické myslenie, symbolické myslenie, kritické myslenie,
úsudky, priestorová predstavivosť, základy spoločenských vied
Miesto: Technická univerzita, Letná 9, Košice / Cena: 165 €
Zľava: 16 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: december 2011 / Ukončenie kurzu: február 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 10. 12. 2011, 8 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 48 vyuč. hodín)
Zameranie: verbálne myslenie, numerické myslenie, analytické myslenie, symbolické myslenie, kritické myslenie,
úsudky, priestorová predstavivosť, základy spoločenských vied
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 165 €
Zľava: 16 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
KURZ V ŽILINE
Začiatok kurzu: december 2011 / Ukončenie kurzu: február 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 10. 12. 2011, 8 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 48 vyuč. hodín)
Zameranie: verbálne myslenie, numerické myslenie, analytické myslenie, symbolické myslenie, kritické myslenie,
úsudky, priestorová predstavivosť, základy spoločenských vied
Miesto: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, Žilina / Cena: 165 €
Zľava: 16 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
K U R Z V B A N S K E J BYS T R I C I
Začiatok kurzu: december 2011 / Ukončenie kurzu: február 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 10. 12. 2011, 8 týždňov, každú sobotu 6 hodín (spolu 48 vyuč. hodín)
Zameranie: verbálne myslenie, numerické myslenie, analytické myslenie, symbolické myslenie, kritické myslenie,
úsudky, priestorová predstavivosť, základy spoločenských vied
Miesto: Univerzita Mateja Bela, Ružová 11, Banská Bystrica / Cena: 165 €
Zľava: 16 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
50
51
Kurzy na VŠ v Českej republike
Kurzy na VŠ v Českej republike
zašifrovaného výpočtu určete číslo X:
Test všeobecných študijných predpokladov
+
1
UKÁŽKA TESTU
1. Výraz většina vaků je příkladem výrazu, který
doplníme-li do věty A: Většina vlaků neodjela, pak
je-li věta A pravdivá, pak je pravdivá i věta B: Není
pravda, že většina vlaků odjela. Najděte příklad
takového výrazu, pro který toto neplatí (vložení
výrazu si v některých případech žádá změnu čísla
na slovese):
a) těchto pět vlaků
b) oba vlaky
c) alespoň sedm z deseti vlaků
d) přesně dva ze tří vlaků
e) právě pět z deseti vlaků
2. Slova se stejnou formou, ale odlišným významem
se označují jako homonyma. Která z následujících
dvojic obsahuje homonymní kořeny?
a) přítmí: zatmít
b) učitel: učebna
c) kuřák: kuřátko
d) sýrový: syreček
e) dělit: rozdělovat
3. Ve většině dvojic dokonavé: nedokonavé sloveso, které jsou uvedeny dále, se dokonavá podoba
odlišuje od nedokonavé jen tím, že ve významu
dokonavého slovesa je oproti nedokonavému zaměření děje k určitému bodu uzavírajícímu jeho
průběh na začátku nebo na konci. Najděte takovou
dvojici, kdy došlo ke změně slovního významu, nejen ke změně vidu.
a) odvolat: volat
b) uslyšet: slyšet
c) zmodrat: modrat
d) vyléčit: léčit
e) napsat: psát
4. V každém jazyce existují slova, která jsou spojitelná jen s malou uzavřenou množinou jiných slov,
jejíž prvky lze navíc definovat prostým výčtem.
Které z následujících slov patří do této skupiny?
a) proč
b) pitoreskní
c) precizní
d) pré
e) prý
5. Jedna skupina sloves odvozených z přídavných
jmen má obecný význam „způsobit, aby někdo/
52
ně co mělo takovou vlastnost, jakou má přídavné
jméno, z něhož je dané sloveso odvozeno“. Které z
následujících sloves má tento význam?
a) dívat se
b) houkat
c) sládnout
d) osladit
e) číst
6. U čtyř z následujících součinů můžete bez výpočtu odhalit chybu. Pouze jeden je vypočtený
správně. Který?
a) 358 · 2 782 = 995 955
b) 1 005 · 465 = 467 324
c) 3 003 · 2 002 = 6 012 006
d) 888 · 777 = 699 976
e) 990 · 330 = 393 930
7. Pětina z patnácti procent celku je rovna jedné.
Čemu je rovno pět procent z trojnásobku celku?
a) 10/3
b) 3
c) 50
d) 30
e) 5
8. Z následujících možností vyberte číslo na místo
otazníku:
?
25
2,5
37
0
7,5
a) 16,25
b) 15
c) 16
d) 12,5
e) 20
9. Porovnejte následující čísla: A je jedenáctina
z 200, B je dvacet pět procent z 80, C je čtyři třetiny
z 16.
a) C < A < B
b) A < C < B
c) B < C < A
d) A < B < C
e) B < A < C
10. Různé znaky zastupují Různé cifry (0 až 9), číslice a znaménka zastupují sama sebe. Na základě
Y
Z
0
X
X
Z
X
X
Y
a) 9
b) 8
c) 6
d) 5
e) 7
11. Na obrázku vidíte řadu symbolů. Jde o starodávné písmo, ve kterém vždy dvojice nebo trojice
symbolů odpovídá jednomu písmenu. Patnáct trojic, resp. dvojic, symbolů, které už byly rozluštěny,
vidíte v rámečku. Vaším úkolem je vyhledat v řade
symbolů tyto trojice, resp. dvojice, a určit, kolik
dalších symbolů (po vyloučení již známých trojic a
dvojic) v řadě zbývá.
hyb, at’ už černou nebo bílou kuličkou, představuje
jeden tah. Na jednom poli nemůže být více kuliček
současněˇ. Jaký nejmenší počet tahů je třeba, aby
byla bílá kulička na poli s křížkem?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7
14. Na obrázku vidíte řadu robotů. Který z nabízených robotů měl logicky následovat?
a)
b)
c)
d)
e)
a) 9
b) 10
c) 8
d) 11
e) 13
12. Na obrázku vidíte šest zmrzlinových pohárů.
Pohár číslo jedna představuje originál slavného
cukráře, který se ostatní cukráři snaží napodobovat. Poháry číslo dvě až šest tedy představují více
či méně zdařilé kopie. Určete, která/které z kopií
se nejvíce odlišuje/odlišují od originálu. Posuzujte
zvlášť každou část poháru.
a) pouze pohár 6
b) pouze pohár 4
c) pouze pohár 5
d) pouze pohár 3
e) pohár 2 a 6
13. Vaším úkolem je dostat bílou kuličku v mřížce
do místa označeného křížkem. Kulička se smí pohybovat všemi osmi možnými směry v rámci nakreslených polí, ale vždy jen o jedno pole. Bílá kulička
nikdy nesmí mít na žádném sousedním poli (až 8)
černou kuličku. Také černými kuličkami lze pohybovat všemi osmi směry o jedno pole. Každý po-
15. Před vámi jsou tři úplné symbolické rovnice a
jedna neúplná. Na základě úplných rovnic doplňte
příslušnou číselnou hodnotu do rovnice neúplné.
Ƈ =2×Ɔ
Ƅ =
ƅ
2
Ƈ = Ɔíƅ
Ƈ =? × Ƅ
a) -3
b) −4
c) 4/3
d) −4/3
e) 4
16. Do plechové desky jsou vyraženy znaky. Vaším
úkolem je vybrat z pě ti mož- ností označených a) až
e) tu, na níž je správné zobrazení desky po rotaci o
180 stupňů(rotujte dle osy y).
a)
b)
c)
d)
e)
53
Kurzy na VŠ v Českej republike
17. Po zasunutí klíče do zámku v naznačeném smě
ru dojde k zatlačení všech černých a šedých válečkůproti pružinám do dutin. Vaším úkolem je vybrat ten klíč z možností a) až e), který po zasunutí
zatlačí válečky tak, aby horní části všech šedých
válečkůbyly v jedné rovině a klíč se mohl v zámku
otočit.
Kurzy na VŠ v Českej republike
20. Která z možností a) až e) doplní předložený objekt do tvaru krychle?
Která z možností a) až e) doplní pĜedložený objekt do tvaru krychle?
a)
b)
c)
d)
a)a)
b)
b)
d)
d)
e)e)
c)
c)
e)
18. Mapou prochází celkem pě t tras 1 až 5. Vyberte tu trasu, která nejvíce odpo- vídá zobrazenému
výškovému profilu trasy dle vrstevnic, které protíná. (Vrs- tevnice je křivka, která spojuje místa o
stejné nadmořské výšce.)
a) trasa 2 b) trasa 4 c) trasa 5 d) trasa 1 e) trasa 3
19. Čtyři z pě ti zobrazených tvarůa) až e) vytvoří po
vzájemném složení čtverec. Vaším úkolem je určit,
který z tě chto tvarůnelze dohromady s ostatními
vary použít k vytvoření kompletního čtverce.
a)
a)
d)
54
b)b)
e)e)
c)c)
21. Přidám-li ke dvěma pětinám stáda ještě jeho
čtvrtinu, bude to o devět ovcí více, než je polovina
stáda. Kolik je ve stádě ovcí?
a) 180
b) 36
c) Situace nemůže nastat.
d) 60
e) Nelze určit
22. Za dva roky budu dvakrát tak starý, než jsem
byl před pěti lety. Kolik mi bude za deset let?
a) 19
b) 22
c) 12
d) Situace nemůže nastat.
e) Nelze určit
23. Cena výrobku A je dvoutřetinová vzhledem
k ceně výrobku B. Rozdíl v ceně výrobků A a B je
roven ceně výrobku C. Z následujících možností vyberte nejlevnejší:
a) 10 výrobků A, 4 výrobky C
b) 7 výrobků B, 5 výrobků C
c) 5 výrobků B, 3 výrobky A, 4 výrobky C
d) 3 výrobky B, 5 výrobků A, 6 výrobků C
e) 1 výrobek B, 11 výrobků A
24. Určete z níže uvedených možností právě tu jedinou větu, která z daných vět vyplývá (je logicky
korektní ji odvodit):
Žádní polárníci nejsou zimomřiví. Ně kteří výzkumníci
jsou zimomřiví.
a) Ně kteří polárníci nejsou výzkumníci.
b) Ně kteří výzkumníci nejsou polárníci.
c) Žádní výzkumníci nejsou polárníci.
d) Někteří výzkumníci jsou polárníci.
e) Všichni výzkumníci jsou polárníci.
25. Jev Q může nastat pouze tehdy, když nenastává jev R. Jestliže nenastává jev P, pak nastává jev Q
nebo jev S. Která z následujících možností nemůže
nastat?
a) jen P a S
b) jen R, P a S
c) jen R
d) jen Q
e) jen Q a S
26. Na vzniku tohoto slohu se podílely Francie,
Německo a Itálie, které postupně vytvořily vlastní
výtvarný projev rychle se rozšiřující i na další území. Klasickými typy církevních staveb v tomto stylu
jsou kamenné a cihlové rotundy, tribunové kostely
a baziliky.
Určetete, o jaký umělecký styl (sloh) se jedná:
a) kubistický
b) románský
c) barokní
d) renesanční
e) gotický
27. Fakulteti Juridik është themeluar si Fakulteti Juridik-Ekonomik në vitin 1961. Në vitin
1971 Fakulteti u nda në Fakultetin Juridik dhe atë
Ekonomik. Operon në kuadër të Universitetit të
Prishtinës dhe ofron studime themelore Bachelor
dhe Master.
Text z historie fakulty je v jejím vyučovacím jazyce
a zároveň úředním jazyce útvaru, kde se nachází.
Určete, o jaký jazyk se jedná:
a) maltština
b) řečtina
c) turečtina
d) albánština
e) rumunština
28. „Onoho prosincového dne prezident republiky
jmenoval vládu národního porozumění a poté abdikoval. V čele nové vlády stál Marián Čalfa.‘‘. Vyberte osobu, která byla tímto prezidentem:
a) V. Havel
b) E. Beneš
c) G. Husák
d) M. Jakeš
e) A. Dubček
29. Byl jedním z organizátorů Republikánské strany
(1854) vystupující proti otroctví. Za občanské války
rozpoutané plantážníky z Jihu provedla jeho vláda
řadu revolučních demokratických reforem. Určete,
o kterou osobnost se jedná:
a) A. Lincoln
b) G. Washington
c) F. D. Roosevelt
d) T. Jefferson
e) T. Roosevelt
30. Organizace byla založena jako nástupce Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci
(OEEC) a vznikla 30. září 1961. Těžište činnosti a
smysl její existence spočívá v práci tzv. věcných
(odborných) výborů, které jsou složeny z vládních
expertů a tvůrců hospodářské politiky všech členských zemí.
Jedná se o:
a) Radu Evropy
b) WTO
c) OBSE
d) OECD
e) EBRD
31. Klima (podnebí) je dlouhodobý režim počasí
charakteristický pro dané místo.
Vyberte nesprávné tvrzení.
a) Klima daného místa je určeno nejen jeho země pisnou polohou, ale také například lidskou činností.
b) Klima je ve všech místech daného pásu, například
subtropického, stejné.
c) Klima daného místa není stálé a rok od roku může
mírně kolísat.
d) Klima daného místa je určeno nejen jeho země
pisnou polohou, ale také například charakterem
zemského povrchu.
e) Klima daného místa není stálé, v minulosti byly zaznamenány i značné výkyvy.
32. Reklamní leták uvádí, že určitý model vozu dosáhne z klidu rychlosti 100 km/h za 9,2 sekundy.
Vyberte správný závěr, resp. argumentaci.
a) Čím menší je okamžité zrychlení vozu, tím menší je
také spotřeba pohonných hmot.
b) Z uvedených údajů vyplývá, že daný model vozu
dosáhne z klidu rychlosti 300 km/h za necelou půl
minutu.
c) Okamžité zrychlení vozu závisí pouze na výkonu
motoru. Čím je motor výkonnější, tím více dokáže
vůz urychlit.
d) Z údajů uvedených v zadání lze vypočítat, jaké je
maximální dosažitelné zrychlení daného modelu
vozu.
e) Okamžité zrychlení vozu závisí na různých faktorech, například také na zkušenostech řidiče, který
zařadí vhodný rychlostní stupeň.
33. V české verzi internetové encyklopedie Wikipedie čteme: ,,... zvláštností všech gibonů je to, že
jsou to jediní monogamní vyšší primáti (snad s vý-
55
Kurzy na VŠ v Českej republike
jimkou člověka).‘‘
Vyberte správný závěr, resp. argumentaci.
a) Z tvrzení lze vyvodit, že každý gibon má za život
jednoho sexuálního partnera.
b) Tvrzení je nesprávné, nebot’ z něj vyplývá, že člověk, který je polygamní, nepatří mezi vyšší primáty.
c) Tvrzení je nesprávné; je totiž známo, že monogamní jsou například také labutě.
d) Tvrzení je nesprávné; je totiž známo, že vyšší primáti žijí ve skupinách, a to se neslučuje s monogamií.
e) Z tvrzení lze vyvodit, že s výjimkou gibonů monogamní a popřípadě lidí nejsou opice monogamní.
34. Definice z učebnice: ,,Osmózou rozumíme pronikání molekul rozpouštědla do roztoku přes polopropustnou membránu, která propouští molekuly
rozpouštědla, ale nepropouští částice rozpuštěné
látky.‘‘
Vyberte nesprávný závěr, resp. argumentaci.
a) Molekuly rozpouštědla pronikají při osmóze membránou i do roztoku, který je koncentrovanější.
b) Osmóza probíhá díky pohybu základních stavebních částic látky. Hraje však důležitou roli i v živé
přírodě , například při metabolismu buněk.
c) V okamžiku, kdy se koncentrace roztoků odděle-
Kurzy na maturitu
ných membránou vyrovnají, pohyb molekul rozpouště dla zcela ustane.
d) Při vyrovnávání koncentrací roztoků osmózou přechází původně nerovnovážný systém do rovnovážného stavu.
e) Molekuly rozpouštědla mohou při osmóze proudit
i proti směru silového pole, například gravitačního.
35. Zpráva z Internetu: ,,Ke dni 23. 6. 2006 je v České republice průměrný věk mužů 38,637 let, průměrný věk žen 41,625 let.‘‘
Vyberte správnou interpretaci.
a) V České republice má většina žen mladšího partnera.
b) V České republice se ženy dožívají vyššího věku než
muži.
c) V České republice je ve věkové skupině do 38 let
více mužů než žen.
d) Průměrný věk obyvatele České republiky vypočteme sečtením uvedených průměrných věků a vydělením dvěma.
e) V České republice mají muži jiné věkové složení
než ženy.
Prípravné kurzy na maturitu
Maturitná skúška je prvou dôležitou skúškou v živote
dospelého mladého človeka. Od jej výsledku závisí jeho
ďalšie smerovanie. Preto netreba podceňovať prípravu
a je potrebné venovať jej dostatok času a energie. Popri
štúdiu v maturitnom ročníku je však náročné venovať
sa všetkým maturitným predmetom s rovnakým tempom a nasadením. Študenta vyčerpáva príprava nielen
na bežnú vyučovaciu hodinu, ale aj zvýšená príprava
na jednotlivé maturitné predmety. Pri zvýšených
nárokoch nie je v jeho silách obsiahnuť celú prípravu
na 100 %. Zodpovedný študent sa preto pripravuje aj
samoštúdiom, prípadne sa dovzdeláva v rôznych kurzoch. Práve preto prichádzame s ponukou prípravných
kurzov, ktoré zintenzívnia a zároveň pomôžu v systematickej a kvalitnej príprave.
Ak teda máte pocit, že sa potrebujete zdokonaliť
v anglickom alebo nemeckom jazyku a ste v maturitnom, príp. predposlednom ročníku a máte záujem
o intenzívnejšiu a systematickejšiu prípravu pod odborným vedením, tak neváhajte a prihláste sa na kurz,
ktorý vám v tejto príprave určite pomôže.
A N G L I C K Ý J A Z Y K – P R Í P R AVA N A M AT U R I T U – K U R Z V B R AT I S L AV E
Správne odpovede: 1. e 2. c 3. a 4. d 5. d 6. c 7. e 8. b 9. d 10. e 11. d 12. a 13. c 14. c 15. b 16. e 17. e
18. a 19. d 20. c 21. d 22. b 23. a 24. b 25. c 26. b 27. d 28. c 29. a 30. d 31. b 32. e 33. e 34. c 35. e
VIAC UKÁŽKOVÝCH TESTOV nájdete na našej internetovej stránke www.siv.sk v sekcii Testy.
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 13. 10. 2011, 20 týždňov, dvakrát týždenne po 2 hodiny, t. j. 4 hodiny týždenne (spolu
80 vyuč. hodín)
Zameranie: externá časť, maturitné otázky
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
N E M E C K Ý J A Z Y K – P R Í P R AVA N A M AT U R I T U – K U R Z V B R AT I S L AV E
Začiatok kurzu: október 2011 / Ukončenie kurzu: marec 2012
Trvanie a rozsah: výučba od 13. 10. 2011, 20 týždňov, dvakrát týždenne po 2 hodiny, t. j. 4 hodiny týždenne (spolu
80 vyuč. hodín)
Zameranie: externá časť, maturitné otázky
Miesto: budova Univerzity Komenského, Odbojárov č. 10, Bratislava / Cena: 179 €
Zľava: 30 €, t.j. 149 €. Zľava platí pri zaplatení kurzu do 30. 9. 2011.
Bližšie informácie: 0850 166 000, 0905/167 169, 0911/232 537, 0949/652 801, www.siv.sk
HLAVNÝ GARANT KURZOV: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
(pozri stranu 59 – zoznam všetkých kurzov)
56
57
Knižné publikácie
Knižné publikácie vydávané SIV:
VŠEOBECNÝ PREHĽAD
JUDr. Peter Zmeko a kol.
VŠ E O BE C NÝ P R E H Ľ A D
NA PR IJ ÍM AC IE SK ÚŠ KY
NA V YSO K É ŠKO LY
www.siv.sk
Slovenský inštitút vzdelávania
Táto publikácia je určená pre všetkých uchádzačov o vysokoškolské štúdium, stredoškolákom,
ale aj študentom jednotlivých vysokých škôl a v neposlednom rade i širokej verejnosti, ktorá si chce rozšíriť obzor. Mnoho vysokých škôl uvádza ako súčasť prijímacej
skúšky tzv. test všeobecného prehľadu, resp. osobný pohovor zameraný na všeobecný
prehľad uchádzača. Súčasťou takejto skúšky sú otázky z dejín, súčasného spoločenského
diania, politiky alebo kultúry. Počas prípravy na prijímacie skúšky je veľmi náročné a zdĺhavé
nájsť odpovede na tieto otázky v rôznych encyklopédiách, dejepisoch a iných publikáciách.
Taktiež nie vždy je jednoduché identifikovať to, čo sa pod pojmom všeobecný prehľad ukrýva.
Ponúkaná publikácia vám toto hľadanie zjednoduší, pomôže vám a upriami pozornosť na to
najpodstatnejšie. Súčasťou publikácie sú heslá zo svetových a slovenských dejín, filozofie,
ekonómie, sociológie, psychológie, práva, divadla, literatúry, výtvarného umenia, hudby,
politológie a medzinárodných organizácií. Jednotlivé heslá sú koncipované tak, aby boli čo
najstručnejšie, ale zároveň najkomplexnejšie. V rámci každej kategórie sú zoradené abecedne,
takže orientácia je veľmi jednoduchá, čo urýchľuje a zefektívňuje prípravu a učenie.
Počet strán: 400
Autor: JUDr. Peter Zmeko a kol.
Cena: 13,28 €
LEXIKÓN K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM NA PRÁVNICKÉ FAKULTY
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Učebná pomôcka v sebe zahŕňa základné heslá z oblasti slovenských a svetových dejín, štátu
a práva, filozofie, všeobecnopolitického prehľadu a ekonómie, ktoré sú predmetom prijímacej
skúšky na jednotlivé právnické fakulty v Slovenskej republike. Každé heslo obsahuje odpovede
na viaceré otázky, ktoré sú predmetom prijímacej skúšky. Do publikácie autori ako prílohu
zaradili taktiež modelové testy, aby uchádzači pochopili systém a formu prijímacej skúšky.
Počet strán: 304
Autor: prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
Cena: 11,62 €
Slovenský inštitút vzdelávania
TESTY NA PRÁVNICKÉ FAKULTY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Je to výnimočná učebná pomôcka pre študentov, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na
právnické fakulty. Publikácia pozostáva z testov, ktoré sú spracované z aktuálnych okruhov otázok k prijímacím skúškam na jednotlivé právnické fakulty v Slovenskej republike. Testy obsahujú
otázky z oblasti slovenských a svetových dejín, štátu a práva, filozofie, všeobecnopolitického
prehľadu a ekonómie. Testy sú zostavené tak, aby obsahovali všetky vyššie spomínané tematické okruhy. V závere publikácie sú uvedené správne odpovede na všetky otázky, ktoré výrazne
uľahčia kontrolu a používanie publikácie. Uchádzači o štúdium si týmto spôsobom preveria
nadobudnuté poznatky. Po prebratí všetkých testov z tejto publikácie, budú uchádzači dobre
pripravení na prijímacie skúšky a lepšie pochopia systém a formu skúšky.
Počet strán: 240
Autor: JUDr. Peter Turanský
Cena: 11,62 €
58
Zoznam kurzov
Zoznam kurzov
B R AT I S L AVA
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v SR
kurz na
začiatok
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
cena so zľavou
právnické fakulty
október 2011
marec 2012
19
114
179 €
149 €
Ekonomickú univerzitu
október 2011
marec 2012
20
120
179 €
149 €
lekárske fakulty
október 2011
marec 2012
18
108
179 €
149 €
masmediálnu komunikáciu
a žurnalistiku
november 2011
február 2012
12
72
179 €
149 €
STU a tech. smery (mat.,fyz.)
október 2011
marec 2012
18
108
179 €
149 €
STU a tech. smery (mat.)
október 2011
marec 2012
9
54
109 €
-
STU a tech smery (fyz.)
október 2011
marec 2012
9
54
109 €
-
architektúru
október 2011
december 2011
9
54
165 €
149 €
psychológiu
november 2011
február 2012
14
84
179 €
149 €
politológiu
november 2011
marec 2012
14
84
179 €
149 €
sociálnu prácu a sociológiu
november 2011
marec 2012
14
84
179 €
149 €
veterinárne lekárstvo
november 2011
marec 2012
12
72
179 €
149 €
cena so zľavou
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v ČR
kurz na
začiatok
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
VŠ ČR – ekonómia
november 2011
február 2012
14
84
179 €
149 €
VŠ ČR – lekárske fakulty
marec 2012
máj 2012
8
48
165 €
149 €
VŠ ČR – testy TŠP / OŠP
december 2011
február 2012
8
48
165 €
149 €
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
cena so zľavou
B R AT I S L AVA C E Z T Ý Ž D E Ň
Intenzívne prípravné kurzy
kurz na
začiatok
koniec
maturitu - angličtina
október 2011
marec 2012
20
80
179 €
149 €
maturitu - nemčina
október 2011
marec 2012
20
80
179 €
149 €
59
Zoznam kurzov
Zoznam kurzov
ŽILINA
KO Š I C E
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v SR
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v SR
kurz na
začiatok
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
cena so zľavou
kurz na
začiatok
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
cena so zľavou
právnické fakulty
október 2011
marec 2012
18
108
179 €
149 €
právnické fakulty
október 2011
marec 2012
18
108
179 €
149 €
VŠ ekonomického smeru
október 2011
marec 2012
19
114
179 €
149 €
VŠ ekonomického smeru
október 2011
marec 2012
19
114
179 €
149 €
lekárske fakulty
október 2011
marec 2012
17
102
179 €
149 €
lekárske fakulty
október 2011
marec 2012
17
102
179 €
149 €
masmediálnu komunikáciu
a žurnalistiku
november 2011
február 2012
12
72
179 €
149 €
masmediálnu komunikáciu
a žurnalistiku
november 2011
február 2011
12
72
179€
149 €
STU a tech. smery (mat.,fyz.)
október 2011
marec 2012
18
108
179 €
149 €
STU a tech. smery (mat.,fyz.)
október 2011
marec 2012
18
108
179 €
149 €
STU a tech. smery (mat.)
október 2011
marec 2012
9
54
109 €
-
STU a tech. smery (mat.)
október 2011
marec 2012
9
54
109 €
-
STU a tech. smery (fyz.)
október 2011
marec 2012
9
54
109 €
-
STU a tech. smery (fyz.)
október 2011
marec 2012
9
54
109 €
-
psychológiu
november 2011
marec 2012
14
84
179 €
149 €
architektúru
október 2011
december 2011
9
54
165 €
149 €
psychológiu
november 2011
marec 2012
14
84
179 €
149 €
149 €
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v ČR
politológiu
november 2011
február 2012
14
84
179 €
kurz na
veterinárne lekárstvo
december 2011
marec 2012
12
72
179 €
149 €
Fakultu verejnej správy UPJŠ
november 2011
február 2012
14
84
179 €
149 €
cena
cena so zľavou
začiatok
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
cena so zľavou
VŠ ČR – lekárske fakulty
marec 2012
máj 2012
8
48
165 €
149 €
VŠ ČR – testy TŠP / OŠP
december 2011
február 2012
8
48
165 €
149 €
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v ČR
kurz na
B A N S K Á BYS T R I C A
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v SR
kurz na
začiatok
koniec
právnické fakulty
október 2011
marec 2012
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
cena so zľavou
18
108
179 €
149 €
VŠ ekonomického smeru
október 2011
marec 2012
19
114
179 €
149 €
lekárske fakulty
október 2011
marec 2012
17
102
179 €
149 €
masmediálnu komunikáciu
a žurnalistiku
november 2011
február 2012
12
72
179 €
149 €
STU a tech. smery (mat.,fyz.)
október 2011
marec 2012
18
108
179 €
149 €
STU a tech. smery (mat.)
október 2011
marec 2012
9
54
109 €
-
STU a tech. smery (fyz.)
október 2011
marec 2012
9
54
109 €
-
architektúru
október 2011
december 2011
9
54
165 €
149 €
psychológiu
november 2011
marec 2012
14
84
179 €
149 €
politické vedy a medzinárodné vzťahy
november 2011
február 2012
14
84
179 €
149 €
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
VŠ ČR – ekonómia
november 2011
marec 2012
14
84
179 €
149 €
VŠ ČR – lekárske fakulty
marec 2012
máj 2012
8
48
165 €
149 €
VŠ ČR – testy TŠP / OŠP
december 2011
február 2012
8
48
165 €
149 €
Dôležité informácie
Ako platiť za kurzy a publikácie?
> prostredníctvom našej internetovej stránky www.siv.sk
> úhradou na účet 2625768078/1100 (vklad, prevod, internetbanking a pod.)
> poštovou poukážkou na adresu SIV
> osobne v kancelárii SIV, alebo pri registrácii
Bližšie informácie na tel. číslach:
> Infolinka: 0850 166 000 – Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina
(volania sú spoplatňované cenou miestneho hovoru z akéhokoľvek miesta na Slovensku)
Intenzívne prípravné kurzy zamerané na prijímacie skúšky na VŠ v ČR
60
začiatok
kurz na
začiatok
koniec
trvanie (týž.)
počet hod.
cena
cena so zľavou
VŠ ČR – lekárske fakulty
marec 2012
máj 2012
8
48
165 €
149 €
VŠ ČR – testy TŠP / OŠP
december 2011
február 2012
8
48
165 €
149 €
> Bratislava: 02/5557 3190, 02/5557 4130 – centrála
> Mobil (Orange): 0905/167 169
> Mobil (T-mobile): 0911/232 537
> Mobil (O2): 0949/652 801
> Fax: 02/55 573 177
> E-mail: [email protected] > Web: www.siv.sk > ICQ: 340-304-072 > SKYPE: siv_sk
61
Milí študenti,
internetové kníhkupectvo www.abcknihy.sk pre vás pripravilo
váš svet, vaše knihy
SÚŤAŽ
Viac ako 50 000 kníh
zo všetkých oblastí je tu pre Vás.
“STUŽKOVÁ o 500 € LEPŠIA“
Záverečný maturitný večierok je pripravovaný už od prvého ročníka na strednej
škole. Zlepšite si jeho rozpočet o 500 € alebo aj viac a urobte si z neho jeden
neskutočný večer.
Prihláste svoju triedu a vyhrajte 500 €! Je to jednoduché!
1. Kliknite na stránku www.abcknihy.sk a prečítajte si pravidlá.
2. Prihláste Vašu triedu do súťaže na http://www.facebook.com/abcknihy.sk
3. Oslovte všetkých známych, aby dali hlas Vašej triede.
4. Počkajte na žrebovanie a odneste si hlavnú výhru J.
Vyberte si!
www.abcknihy.sk - skvelé knihy - skvelé ceny
Žrebovanie sa uskutoční 17.10.2011 o nasledovné ceny:
• 1×500 € pre vyžrebovanú triedu + prémia 2 € za každého fanúšika,
ktorý triedu podporil na facebooku
• 1×250 € pre vyžrebovanú triedu + prémia 1 € za každého fanúšika,
ktorý triedu podporil na facebooku
• 1×100 € pre vyžrebovanú triedu
Všetky informácie a pravidlá súťaže nájdete na www.abcknihy.sk
-22%
-23%
-22%
-27%
-15%
-22%
-25%
-25%
-25%
Milí priatelia,
Slovenský inštitút vzdelávania Vám prináša možnosť zapojiť sa do jarnej súťaže o skvelé
ceny. Je to veľmi jednoduché a časovo nenáročné. Stačí ak splníte nasledovné podmienky:
1.
nájdite si stránku (konto) Slovenského inštitútu vzdelávania
na Facebook-u
2.
kliknite na možnosť „Páči sa mi to“ a staňte sa našimi fanúšikmi
3.
už len čakajte, či 30. 11. 2011 budete spomedzi našich fanúšikov
vyžrebovaní a získate niektorú z nasledovných cien:
Prvá cena:
NOTEBOOK
Druhá cena:
ĽUBOVOLNÝ KURZ z ponuky Slovenského inštitútu vzdelávania
Tretia cena:
KNIHY
1 x Slovník anglického jazyka, prípadne nemeckého jazyka
1 x Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysokú školu
Informácie o výhercoch budú zverejnené
na www.facebook.com/siv.kurzy a www.siv.sk.
Všetky podrobné informácie o súťaži spolu
s podmienkami súťaže nájdete
na www.siv.sk, prípadne
na www.facebook.com/siv.kurzy.
Download

Na vysokú školu s vysokoškolskými pedagógmi