Vydáva
Ročník I.
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
Číslo 1
Rok 2014
Diskusia a príprava augustovej aukcie pobočky.
Zľava: predseda pobočky Ing. Miroslav Bulko, podpredseda pobočky Ing. Ján Dibala
a aukčný referent Ing. Ivan Chyla.
Foto: 53. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 9. 3. 2014
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
Vážení členovia Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV
Pre každú spoločnosť je prirodzené mať informácie o tom, čo sa vo vnútri spoločnosti deje. V našej
spoločnosti to v dobách krátko minulých plnil Spravodaj v tlačenej podobe a naposledy Košické
správy. Už nejaký ten rok sa nič obdobného neobjavuje. Preto sme sa v našej pobočke rozhodli, že
v rámci našej webovej stránky www.numizmatici-trencin.sk vytvoríme spravodaj v elektronickej
podobe, v ktorom ponúkame priestor vyjadriť sa všetkým členom k tomu, čo sa v našej spoločnosti
deje, čo robia jednotlivé pobočky, čo zaujímavého pripravujú, aké s tým majú skúsenosti, čo
nového sa im podarilo objaviť v rámci numizmatiky, ale aj všetko ostatné čo súvisí s numizmatikou
a Slovenskou numizmatickou spoločnosťou.
Svoje príspevky a pripomienky nám môžete posielať na [email protected]
Rovnako ponúkame priestor vyjadriť sa všetkým neanonymným nečlenom, ktorí sa chcú vyjadriť
k činnosti Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV.
Spravodaj s názvom SLOVENSKÝ NUMIZMATIK nebude mať pevné termíny vydávania, ale
uvažujeme o tom, že sa nám podarí za každých šesť mesiacov zostaviť nové číslo aj s Vašou
pomocou, o čom Vás budeme informovať na portáli našej webovej stránky.
Jednotlivé čísla spravodaja je dovolené voľne verejne šíriť bez obmedzení v elektronickej ako aj
v tlačenej podobe. Dovoľuje sa vypustiť z jednotlivých čísiel spravodaja tie články, ktoré sú pre
šíriteľa z akéhokoľvek dôvodu nezaujímavé. Úplný rozsah jednotlivých čísiel spravodaja bude
uchovávaný na našej webovej stránke.
Týmto sa Vám dostáva do rúk prvé číslo. Ako sa nám vydarilo, posúďte sami. Dúfame, že
spravodaj bude prínosom aj pre zberateľov a že aj s Vašou pomocou bude rásť čo do obsahu aj
kvality.
Ing. Miroslav Bulko
predseda pobočky v Trenčíne,
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
2
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
Výročná členská schôdza 25. 1. 2014
Už od rána v sobotu 25. januára 2014 sa začali schádzať trenčianski numizmatici do Posádkového
klubu v Trenčíne na svoju výročnú členskú schôdzu, a teraz navyše aj volebnú. Schôdzu otvoril
predseda našej pobočky Ing. Ján Dibala a po privítaní sme si minútou ticha uctili pamiatku
bývalého podpredsedu našej pobočky, ktorý v minulom roku náhle zomrel.
Otvorenie schôdze
Po oboznámení sa s návrhom programu a zložení komisií dostal slovo náš vážený hosť predseda
ÚV SNS pri SAV Ing. Zbyšek Šustek, CSc. aby nám predniesol prednášku na tému: „Peniaze z
obdobia maďarskej revolúcie 1848 – 1849“ na vysokej odbornej úrovni, ktorá mala u prítomných
úspech aj vďaka vystaveným platidlám z tej doby.
Prednáška predsedu SNS pri SAV pána Ing. Šusteka
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
3
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
Potom náš predseda Ing. Dibala predniesol Správu o činnosti pobočky a klubov za rok 2013,
hospodár pobočky pán Jozef Žembera predniesol Správu o hospodárení pobočky za rok 2013 a so
závermi revíznej komisie nás oboznámil jej predseda pán Ondrej Kakus. S návrhom rozpočtu
pobočky na rok 2014 sme boli zoznámení hospodárom pobočky pánom Žemberom a Plán práce
pobočky a klubov na rok 2014 predniesol predseda pobočky Ing. Dibala.
Prednáška poslucháčov zaujala
Potom obaja prítomní predsedovia prijali nového člena našej pobočky pána Viktora Vrábela.
Medailami za zásluhy o rozvoj numizmatiky boli odmenení naši členovia a spolupracovníci Ing. J.
Beňo, Ing. M. Bulko, Ing. J. Čierňava, Ing. J. Dibala, P. Jozefák, O. Kakus, Ing. P. Klapita, Ľ.
Majerník, J. Makiš, J. Minárech, Ing. S. Naďovič, P. Rusník, Ľ. Sokol, D. Trokan, Mgr. P. Zeliska,
R. Ziegler, Mgr. R. Žák, J. Žembera a M. Mikuš, PhDr. M. Šišmiš, F. Fusek, MUDr. J. Milošovič
ako aj riaditeľ PK Trenčín S. Martinák, primátor Trenčína Mgr. R. Rybníček a hosť z ÚV SNS pri
SAV Ing. Z. Šustek, CSc.
Nakoľko skončilo trojročné volebné obdobie prebehli voľby do nového výboru pobočky a revíznej
komisie, ktoré budú pracovať v tomto zložení: predseda pobočky Ing. M. Bulko, podpredseda Ing.
J. Dibala, hospodár pán J. Žembera, tajomník pán R. Ziegler, aukční referenti Ing. I. Chyla a Ing. J.
Čierňava, členovia výboru Ing. P. Klapita a pán J. Minárech, predseda revíznej komisie pán O.
Kakus, členovia komisie Mgr. P. Zeliska a Mgr. R. Žák. V nasledujúcej diskusii PhDr. M. Šišmiš
informoval o tom, že vydanie dlho očakávaného tretieho dielu monografie Trenčín záleží od
finančných možností mesta a o ďalších pripravovaných akciách, a navrhol predsedovi ÚV SNS pri
SAV možnosť podieľať sa na vydaní celoslovenskej medaile pre budúcoročné výročie Ľudovíta
Štúra. Vedúci regionálnej skupiny SEVER Klubu generálov SR genmjr. v. v. Ing. Marián Mikluš
oboznámil prítomných s akciami v ktorých by bolo možné nadviazať vzájomnú spoluprácu. Ing. Z.
Šustek, CSc. odpovedal na otázky týkajúce sa smerovania Slovenskej numizmatickej spoločnosti
a možnosti vytvárania lepších podmienok pri získavaní mincí pre členov numizmatickej spoločnosti
– smerovanie nevidí v obchodovaní s mincami ale v motivovaní členov k tomu, aby sa zaujímali
o to akú mincu získali, študovali a svoje poznatky odovzdávali ostatným vo forme prednášok alebo
publikovaním, čiže o určitú vyváženosť medzi zbieraním a poznávaním a takýmto spôsobom
numizmatiku popularizovali, aby numizmatika nebola iba obchod. Ing. I. Chyla v súvislosti
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
4
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
s pripravovanou augustovou aukciou informoval o tom, že súčasťou katalógu budú aj dve prílohy
a už od dnešného dňa môžu ponúkať numizmatický materiál do aukcie. Ing. J. Dibala informoval
prítomných o tom, že naša pobočka bude už po tretíkrát za sebou zabezpečovať v Trenčíne Valné
zhromaždenie Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV spojené s voľbami ústredného
výboru a vyzdvihol našich mladých členov za to, že v lete v Trenčíne zorganizovali stretnutie
mladých numizmatikov z celého Slovenska. Ing. M. Bulko prisľúbil každému, kto si na schôdzi
objedná knihu Trenčianska stolica od Mateja Bela, že počas nasledujúcej schôdze vo februári si ju
bude môcť zakúpiť. Predseda návrhovej komisie Mgr. R. Žák prečítal návrh uznesenia, ktoré bolo
jednohlasne prijaté.
Na záver Ing. J. Dibala poďakoval všetkým členom ktorí pomáhali pri zabezpečovaní činnosti našej
pobočky a ešte raz všetkým zaželal veľa zberateľských úspechov a pevné zdravie pri získavaní
nových poznatkov z numizmatiky.
Diskusia s predsedom ÚV SNS pri SAV pokračovala aj po skončení výročnej schôdze.
Ing. Miroslav Bulko
SNS pri SAV, pobočka Trenčín
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
5
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
Numizmatika v Trenčíne do roku 2000
Začiatky numizmatiky v okrese Trenčín možno datovať do 18. storočia. Za prvého známeho
numizmatika sa považuje zeman Krištof KEBERIČ z Ivanoviec. Svedčí o tom latinsky písaný súpis
jeho pozostalosti z roku 1766. V neskoršom období sa objavuje viac jednotlivcov, ktorí sa zaujímali
o zbieranie starých mincí. Boli to hlavne: župný lekár, zakladateľ Prírodovedného spolku župy
Trenčianskej (1877) MUDr. Karol BRANČÍK, evanjelický kňaz, archeológ, botanik, národopisec,
spisovateľ Dr. Ľudovít HOLUBY a ďalší.
O numizmatické zbierky múzea sa postupne starali kustódi: Jozef MÁDL, Dr. Ján MIARTAN, prof.
Dr. Štefan RAKOVSKÝ a hlavne prof. Štefan POZDIŠOVSKÝ (od r. 1940 do odchodu do
dôchodku r. 1972), potom do r. 1989 PhDr. Milan ŠIŠMIŠ a odvtedy Dr. Jana KARLÍKOVÁ.
Dňa 19. apríla 1970 sa pri Trenčianskom múzeu za pomoci jeho riaditeľa PhDr. Milana ŠIŠMIŠA
vytvoril krúžok Numizmatickej spoločnosti Československej, pobočky v Bratislave. Predsedom sa
stal Mgr. Ladislav JAMBOR, podpredsedom prof. Štefan POZDIŠOVSKÝ, pokladníkom František
FUSEK, revízorom Dr. Vojtech ČELKO a členmi výboru PhDr. M. ŠIŠMIŠ a Dr. Bohuš KLEIN,
riaditeľ okresnej pamiatkovej správy. Boli to členovia numizmatickej sekcie Vlastivedného krúžku
Trenčianskeho múzea od roku 1969.
Už v máji r. 1970 vznikla v Bratislave Slovenská numizmatická spoločnosť, a to oddelením sa od
Numizmatickej spoločnosti Československej v Prahe. Krúžok ďalej pracoval pod novým menom až
do apríla 1976, keď sa z neho vytvorila samostatná pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti
v Bratislave. Nová pobočka mala povinnosť starať sa aj o členov zo Senice, Skalice a Nového
Mesta nad Váhom, kde vytvorila najprv svoje krúžky a neskôr kluby.
Prvoradou činnosťou boli prednášky a besedy. Prednášali napríklad: univ. prof. Dr. Jozef NOVÁK,
DrSc., univ. prof. Dr. Matúš KUČERA z FF UK, dekan Cyrilo -Metodskej bohosloveckej fakulty
UK prof. Dr. Anton BAGIN, pracovníci Slovenského národného múzea: vedúci numizmatického
oddelenia a predseda SNS Dr. Jozef HLINKA, CSc., Dr. Elena MINAROVIČOVÁ, vedúci
výtvarného ateliéru Mincovne Kremnica akademický sochár Andrej PETER, Ing. Zbyšek ŠUSTEK,
CSc. zo SAV (neskôr predseda SNS pri SAV), spisovateľ Dr.Vojtech ZAMAROVSKÝ, Dr. Juraj
SPIRITZA z Národného archívu SR v Bratislave, Dr. Jozef KOČIŠ, CSc. zo Štátneho oblastného
archívu v Bytči, Dr. Ladislav JASENÁK, riaditeľ Múzea mincí a medailí v Kremnici, heraldik Dr.
Roman ZELENAY, Dr. Marián KLAPITA, z. drotárskeho múzea v Žiline, Dr. Peter ZORIČÁK
vedúci oddelenia Mincovne Kremnica, faleristik Ľudovít TRENČAN z Banskej Bystrice, doc. Dr.
Ing. Zdeňek TKANÝ, CSc., z VUT v Brne a ďalší.
Z domácich to boli hlavne: prof. POZDIŠOVSKÝ, PhDr. M. ŠIŠMIŠ, Dr. B. KLEIN, Dr. V.
ČELKO, prof. J. HAVRAN. prof. M. DROBENA, Ing. arch. Š. ANDROVIČ, Ing. J. DOSKOČIL,
Ing. V. BUŠŠA, M. ŠARINA, Mgr. L. JAMBOR, L. VELIKÝ a ďalší.
Sídlom pobočky bolo najprv Trenčianske múzeum, potom Okresné pedagogické stredisko na
Mierovom námestí a od r. 1990 je Dom armády SR Trenčín (dnes Posádkový klub Trenčín). Každý
rok sa uskutočnilo cca 10 prednášok a besied, 12 výmenných schôdzí a 1 až 2 aukcie
numizmatického materiálu. Výstavy a zájazdy sa uskutočňovali nepravidelne. Numizmatická
knižnica pobočky má cca 180 kníh a členovia majú možnosť zakúpiť si pamätné mince, medaily a
literatúru.
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
6
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
Príhovor predsedu MsNV v Trenčíne Mgr. Štefana Reháka k 10. výročiu založenia pobočky
Pri príležitosti 10. výročia organizovanej numizmatiky v Trenčíne a osláv 1800 výročia rímskeho
nápisu na hradnej skale v Trenčíne sa uskutočnilo dňa 25. 8. 1979 slávnostné zasadnutie ÚV SNS
spolu s trenčianskou pobočkou v hoteli TATRA. Odznelo niekoľko zaujímavých prednášok a
besied. Účastníkov prijal i primátor mesta. Podobné slávnostné zasadnutie sa uskutočnilo aj o 20
rokov neskôr v dňoch 24. a 25. júna 2000 pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej
numizmatickej spoločnosti a organizovanej numizmatiky v Trenčíne. Súčasťou bolo i
medzinárodné numizmatické sympózium za účasti popredných predstaviteľov numizmatiky z
Maďarska, Poľska, Česka, Ukrajiny a Rakúska. Všetky referáty vyšli v mimoriadnom čísle časopisu
NUMIZMATIKA. Pobočka pripravila výstavu 30 – ročnej činnosti vo fotografiách v medailách a
publikáciách. 35 najzaslúžilejších členov pobočky a ÚV SNS dostalo medaily kardinála A.
RUDNAYA, prímasa Uhorska. Účastníkov opäť prijal primátor mesta, navštívili Trenčianske
múzeum, Galériu M. A. Bazovského a trenčiansky hrad. V univerzálnej sále Domu armády
pripravili trenčianski numizmatici účastníkom príjemné prostredie, čo niektoré delegácie vyjadrili
ďakovnými listami.
Averz pobočkovej medaily z roku 1988
k 280. výročiu bitky kuruckých vojsk
s cisárskou armádou pri Trenčíne
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
7
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
Trenčianska pobočka SNS svojou prednáškovou, výstavnou, vydavateľskou, zájazdovou a
dopisovateľskou činnosťou sa zaradila medzi uznávané kultúrne organizácie mesta i regiónu.
Záchrana historických pamiatok vzbudzuje úctu verejnosti. Príkladom môže byť člen Ing. Dušan
KOVAČECH, ktorý našiel v zaniknutej tehelni obce Zemianske Lieskové poklad 800 mincí. Bez
váhania ho odovzdal Trenčianskemu múzeu na odborné spracovanie.
Pobočková medaila z roku 1990
venovaná pamiatke
Milana Rastislava Štefánika
Uznanie zasluhujú členovia, ktorí venovali desiatky hodín a za 30 rokov činnosti i stovky hodín
svojho voľného času organizovaniu, prednášaniu, vystavovaniu a diskutovaniu popri zbieraní
svojho objektu záujmu. Prácu pobočky podporovali ústredné orgány SNS v Bratislave hlavne
ochotou a pomocou: predseda Dr. J. HLINKA, CSc., PhDr. D. LINDER, PhDr. E.
MINAROVIČOVÁ, P. JANIŠ, Ľ. TRENČAN, K. HOLÁSEK a hlavne akademický sochár Andrej
Peter pri tvorbe medailí, funkcionári Ing. S. SUJA a predseda Ing. M. ONDREJMIŠKA. Pomáhali i
miestne orgány a organizácie: Trenčianske múzeum, Mestský úrad – primátor Ing. Jozef ŽIŠKA,
viceprimátor Ing. M. MAŽÁR, Slovenská historická spoločnosť, Zväz slovenských filatelistov,
Klub leteckej histórie a Slovenský letecký zväz gen. Dr. M. R. Štefánika, kde bol podpredsedom L.
JAMBOR, predseda pobočky Trenčín Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Tým sa aj dosiahol
úspech pri zabezpečovaní a odhaľovaní pamätných tabúľ.
Dobrú prácu trenčianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti ocenili ústredné orgány
numizmatikov tým, že jej udelili niekoľko medailí: “Za zásluhy o rozvoj numizmatiky na
Slovensku”, medailu A. BERNOLÁKA, M. BELA, A. PETRA a J. NIŽŇANSKÉHO. Okresné
orgány v Trenčíne medailu, diplom a titul “Vzorný kolektív kultúry okresu Trenčín” a mesto
Trenčín medailu “Za zásluhy o kultúrny rozvoj mesta”.
Autor : Mgr. Ladislav JAMBOR † (publikované 2000)
Revidoval : Ing. Milan Slimák (2014)
SNS pri SAV, pobočka Prešov
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
8
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Číslo 1
Rok 2014
Austrálska kookaburra
Austrálska kookaburra je strieborná investičná minca pôvodom z Austrálie razená mincovňou Perth
Mint. Námetom mince je typický austrálsky vták, ktorý sa vyznačuje chechtavým zvukom.
Slovenský názov je rybárikovec obrovský. Perth Mint razí mince nepretržite od roku 1990.
V súčasnosti sú mince razené v troch veľkostiach (1 trójska unca (oz), 10 oz, 1 kg) s príslušným
nominálom (1 Austrálsky dolár ( AUD), 10 AUD, 30 AUD) z rýdzeho striebra (999/1000). Do roku
2009 sa razila minca aj vo veľkosti 2 oz s nominálnou hodnotou 2 AUD. Prvé dva ročníky 1990
a 1991 o hmotnosti 1 oz mali nominálnu hodnotu 5 AUD. Mince sú zákonným platidlom, hmotnosť
aj rýdzosť je garantovaná austrálskou vládou.
Poznámka: 1 oz = 31,1034807 gramov
Reverz mince sa každý rok mení, preto si minca získala aj zberateľskú obľubu, najmä veľkosť
jednej unce. Súčasťou tejto strany mince je nápis THE AUSTRALIAN KOOKABURRA, .999
SILVER, veľkosť mince a rok razenia. Od roku 2008 je na reverze aj značka Perth Mint – P.
Poznámka: Ročník 2009 má špeciálnu značku mincovne P20, ktorá pripomína 20. Výročie austrálskej kookaburry.
Na averze je zobrazená britská kráľovna Alžbeta II. s nápisom ELIZABETH II AUSTRALIA
a nominálna hodnota. Portrét Alžbety II. sa prispôsobuje jej skutočnému veku.
Základné údaje:
Nominál
Hmotnosť Ag
Hmotnosť mince
Priemer
Hrúbka
30 AUD
10 AUD
2 AUD
1 AUD
1 kg
10 oz
2 oz
1 oz
1002,502 g
312,347 g
62,770 g
31,135 g
101,00 mm
75,50 mm
53,30 mm
40,60 mm
14,60 mm
8,70 mm
4,50 mm
40,60 mm
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
Poznámka
1990 - 2009
9
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Číslo 1
Rok 2014
Náklady:
typ
ročník
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 oz
300.000
300.000
219.694
190.581
174.561
154.247
170.105
159.497
103.119
109.364
104.169
169.265
91.604
109.439
84.455
95.145
87.044
213.436
300.000
300.000
300.000
500.000
500.000
271.115*
2 oz
10 oz
1 kg
84.782
35.329
39.603
45.308
78.424
32.896
21.184
20.602
23.872
17.050
15.696
16.663
13.696
14.082
12.802
13.938
20.083
20.991
29.576
10.161
11.231
9.894
7.557
7.880
5.424
4.012
4.790
2.766
2.438
3.558
2.270
2.112
2.999
5.993
17.213
13.360
18.782
45.901
25.608
8.261*
47.348
13.550
32.781
11.721
8.961
7.967
4.688
4.714
4.556
3.108
2.856
3.016
2.712
2.100
4.467
17.314
32.973
74.757
58.968
78.145
51.596
15.447*
Poznámka: * neúplný údaj za rok 2013
Zdroj: web, perthmint.com
Ing. Jaroslav Čierňava
SNS pri SAV, pobočka Trenčín
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
10
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
Medailová replika vzácneho matičného odznaku
V uplynulom roku si náš slovenský národ pripomenul významné výročia a udalosti, končiace
trojkou (863 – 1863). Prvou bol príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a o tisíc rokov neskôr
založenie Matice slovenskej. Tejto významnej udalosti predchádzali dlhoročné snahy slovenských
vzdelancov bez rozdielu sociálneho postavenia a náboženského vyznania.
V roku 2013 sme si teda pripomenuli 1150 rokov od príchodu dvoch solúnskych bratov na naše
územie a zároveň 150. výročie založenia Matice slovenskej. Prvé valné zhromaždenie Matice
slovenskej sa konalo 1. augusta 1863, práve na 1000. výročie príchodu Cyrila a Metoda.
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín sa okrem zbierania a štúdia
numizmatického materiálu v časti faleristickej zaoberá aj popularizáciou našich národných dejín
a osobností formou vydávania pamätných medailí s touto tematikou. Počas svojej činnosti vydala
celkom 21 medailí a tri odznaky so zameraním na historické udalosti a osobnosti. Minulý rok
pobočka vydala k obom výročiam pamätnú medailu v troch prevedeniach. Medaila bola
publikovaná aj v SNN č. 32-33/2013.
Matičný kríž 2014 - averz
Trenčianskym numizmatikom sa podarilo získať vzácny odznak práve z roku 1863, tzv. Cyrilo –
Metodský kríž, vydaný k 1000. výročiu prijatia kresťanstva starými Slovákmi, ktorý vydala
pravdepodobne Matica slovenská a ktorý bol zrejme udeľovaný jej zakladajúcim členom. Odznak
elipsovitého tvaru o rozmeroch 50 x 40 mm bol razený z postriebreného bronzu. Na prednej strane
má po obvode nápis: „K tisícročnej slávnosti krestu slovenského národa“. Vo vnútri oblúka je
kónický kríž, na ramenách ktorého je nápis: „863“ (vľavo), „1863“ (vpravo), „Cyrill“ (hore) a
„Method“ (dole). V prostrednej elipse je znázornené trojvršie, nad ktorým je v slnečných lúčoch
dvojkríž. Na zadnej strane je sklopná pripínacia ihlica. Autora návrhu odznaku, okolnosti jej razby,
počet vyrazených kusov a ani mincovňu, ktorá ho razila, sa nepodarilo s istotou potvrdiť. Vieme
ale, že existuje z roku 1863 ešte strieborná medaila s priemerom 31 mm, ktorá bola takisto vydaná
k výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. Na tejto sa podarilo identifikovať autorov
podľa značiek W.S. (W. Seidan) a O.U. (Ondrej Uličný). Medaila bola razená vo Viedni. Keďže ide
o zhodnú tematiku a rok razby, je predpoklad, že aj odznak bol razený vo Viedni a možno má aj
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
11
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
zhodných autorov. Originál tohto vzácneho matičného odznaku bude uložený v Múzeu mincí
a medailí v Kremnici.
Matičný kríž 2014 - reverz
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín nechala vyhotoviť repliku tohto
odznaku v podobe medaile, kde bola zachovaná pôvodná veľkosť a miniatúru v podobe odznaku.
Medaila je doplnená na prednej strane rokom „2013“ a na zadnej je trojriadkový nápis. V hornom
riadku je umiestnený matičný dvojkríž na trojvrší medzi rokmi 1863 a 2013. V strednom riadku
nápis „Matica slovenská“ a v spodnom „Trenčianskí numizmatici“.
Matičný kríž 2014 – odznak
Medaila o veľkosti 50 x 40 mm bude razená zo striebra o rýdzosti 925/1000 s hmotnosťou 49
gramov v počte 80 kusov (číslované) a z patinovaného tombaku v počte 60 kusov. Odznak
o veľkosti 25 x 20 mm a hmotnosti 8 gramov bude razený takisto v striebornom (40 ks)
a tombakovom prevedení (50 ks). Autorom návrhu je Štefan Novotný. Razbu vykonal Castax s.r.o.
Trenčín.
Ing. Ján Dibala
SNS pri SAV, pobočka Trenčín
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
12
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
Rok 2015 – rok Ľudovíta Štúra
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok 2015 na Slovensku za rok Ľudovíta Štúra. Gestorom
príprav osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra bolo určené Ministerstvo kultúry SR. Do
príprav osláv boli zainteresované aj jednotlivé samosprávne kraje, ktoré dostali za úlohu pripraviť
svoje návrhy vlastných podujatí k tomuto výročiu.
Práve Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako rodisko a pôsobisko Ľudovíta Štúra, by mal zohrať
v týchto prípravách dôležitú úlohu.
Na prvom zasadnutí prípravného výboru k tejto otázke dňa 29. 1. 2014 v priestoroch TSK boli
prejednávané navrhované prípravné podujatia, ktoré budú organizované v TSK pre dôstojné
zabezpečenie tohto výročia. Na zasadaní, ktoré viedla vedúca odboru kultúry TSK Ing. Marta
Šajbidorová, sa okrem pracovníkov odboru kultúry zúčastnili aj zástupcovia miest a obcí, ktoré
majú súvislosť s pôsobením Štúrovcov (Uhrovec, Čachtice, Lubina, Zemianske Podhradie),
riaditelia kultúrnych inštitúcií, škôl a záujmových organizácií. Pozvaný bol ako zástupca Slovenskej
numizmatickej spoločnosti pri SAV, pobočka Trenčín aj podpredseda pobočky Ing. Ján Dibala.
Bolo tomu tak aj preto, lebo medzi pripravované akcie a podujatia bude zaradená aj razba pamätnej
medaily. Prípravou návrhu bola poverená trenčianska pobočka SNS pri SAV. Ing. Ján Dibala bol
poverený osloviť známych medailérov na Slovensku a do konca apríla 2014 predložiť návrhy
medaily v niekoľkých variantoch, ktoré by dôstojne vyjadrovali veľkosť osobnosti Ľudovíta Štúra.
Mala by to byť medaila o priemere najmenej 60 mm. Raziť by sa mala v prevedení tombak
postriebrený a tombak patinovaný. Počet kusov upresní Ministerstvo kultúry SR.
Z rokovania prípravného výboru
Ing. Ján Dibala
SNS pri SAV, pobočka Trenčín
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
13
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
Krátka história korunovej meny na území Slovenskej republiky
Korunová mena na našom území bola vyhlásená 11. 8. 1892. Bola to zároveň posledná menová
reforma za vlády Františka Jozefa I. Stará zlatníková mena bola postupne nahradzovaná korunami.
Prvé papierové koruny prišli do obehu až v roku 1900. Koruna bola od svojho vzniku až do svojho
zániku na území SR delená na 100 halierov ( heller, filler ). Prvá svetová vojna znamenala koniec
Rakúsko - uhorského mocnárstva ale nie koniec korunovej meny.
Koruna Františka Jozefa I. Kremnica - averz
reverz
História československých peňazí začína vyhlásením vzniku Československej republiky dňa 28. 10.
1918. Až do 19. 2. 1919 obiehali na území Československa bankovky a mince Rakúsko - uhorskej
monarchie. Po horúčkovitých prípravách došlo k menovej odluke od nástupníckych štátov
rozpadnutej monarchie okolkovaním bankoviek od hodnoty 10 korún a vyššie. Tieto bankovky boli
prehlásené za štátovky. Mince boli ponechané v platnosti až do ich neskoršej výmeny za
československé koruny. Od roku 1922 boli postupne vydané mince v nomináloch 2, 5, 10, 20, 25
a 50 halierov, 1, 5, 10, 20 korún a štátovky 50, 100, 500, 1000 a 5000 korún.
Koruna 1. ČSR – averz
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
reverz
14
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
Od roku 1926 po zriadení Národnej banky československej sa stali bankovkami. Tento stav pretrval
až do mníchovskej konferencie v roku 1938, kedy boli sudetské územia Československa pričlenené
k Nemecku. Následne na to vznikol protektorát Čechy a Morava a samostatná Slovenská republika.
Nové štáty si ponechali ako platidlo korunovú menu.
Slovenská koruna 1939-1945 – averz
Protektorátna koruna – averz
reverz
reverz
Po oslobodení v roku 1945 bola obnovená československá mena a vojnovými udalosťami
znehodnotené peniaze boli nahradené od 1. 11. 1945 novými peniazmi. Tieto peniaze boli ešte
počas vojny natlačené v zahraničí na príkaz exilovej vlády v Londýne. Tieto platidlá boli neskôr
doplnené ďalšími bankovkami a mincami, ktoré už boli vyrobené v ČSR.
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
15
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Koruna povojnovej ČSR – averz
Rok 2014
reverz
V dôsledku povojnového vývoja ale táto mena netrvala dlho. Pre zložitú hospodársku situáciu
a zároveň ako súčasť znárodňovacieho procesu došlo dňa 1. 6. 1953 k menovej reforme. Menová
reforma postihla všetky vrstvy obyvateľstva. Bola utajovaná až do poslednej chvíle a preto boli
všetky mince a bankovky pre tento účel razené a tlačené v ZSSR.
Koruna ČSR 1957 – 1960 – averz
reverz
V roku 1960 po schválení socialistickej ústavy došlo aj k zmene štátneho znaku na platidlách.
K ďalšej zmene znaku došlo až v roku 1990 po revolúcií a páde socialistického zriadenia.
československá koruna zanikla v roku 1993, kedy vznikli dva nástupnícke štáty.
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
16
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Zmena znaku po roku 1960 – reverz
Rok 2014
Zmena znaku po roku 1990 - reverz
Slovenská republika ako aj Česká republika si samostatnú korunovú menu po rozpade federácie
zachovali. Zo začiatku bola v obehu pôvodná federálna mena s okolkovanými bankovkami a neskôr
boli nahradené novými mincami a bankovkami. V Českej republike táto mena existuje dodnes.
V Slovenskej republike bola 1. 1. 2009 po vstupe do Európskej menovej únie nahradená spoločnou
menou Euro.
Slovenská koruna 1993 – 2008 – averz
reverz
Koruna na našom území prežila dvoch cisárov, dve svetové vojny, troch prvorepublivých
prezidentov, prezidenta prvej Slovenskej republiky, šesť československých prezidentov a troch
prezidentov Slovenskej republiky (1993 - 2008). Celkovo zotrvala koruna v našich peňaženkách
116 rokov.
Radovan Ziegler
SNS pri SAV, pobočka Trenčín
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
17
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
Plánované akcie pobočky Trenčín
1. Dňa 31. 5. 2014 pripravuje naša pobočka exkurziu s názvom: Po stopách Rákocziho poltúr
z pokladu v Šuranoch. V rámci exkurzie je plánovaná prehliadka expozície múzea
v Šuranoch (Rákocziho poltury, nálezy zo Zámočku – Slovenská Trója) a návštěva výstavy
v Ponitrianskom múzeu v Nitre, ktorá bude venovaná 95. výročiu umrtia generála Dr.
Milana Rastislava Štefánika. V prípade záujmu a pre bližšie informácie prosím kontaktujte
Ing. Jaroslava Čierňavu na e-mail: [email protected] alebo na tel.: 0911
246 363
2. Dňa 14. 6. 2014 sa už po niekoľký krát uskutoční v Trenčíne Valné zhromaždenie
Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV. Bližšie informácie k tomuto podujatiu
budeme priebežne doplňovať na webových stránkach našej pobočky. Pre prípadné otázky
k tejto akcií prosím kontaktujte predsedu pobočky Ing. Miroslava Bulka na e-mail:
[email protected]
3. 54. aukcia SNS pri SAV, pobočky Trenčín sa uskutoční dňa 30. 8. 2014. Stále prijímame
materiál do tejto aukcie. V prípade záujmu prosím kontaktujte aukčného referenta Ing. Ivana
Chylu na e-mail: [email protected] alebo na tel.: 0905 308 601.
4. Na mesiac september pripravuje člen našej pobočky pán Ondrej Kakus výstavu mincí a
medailí v Trenčianskych Tepliciach. Okrem toho bude časť výstavy venovaná filatélií a
faleristike. Bližšie informácie o pripravovanej výstave ako aj termíne podujatia budeme
priebežne doplňovať na webovú stránku pobočky.
5. Na mesiac november plánujeme vydať ďalšie číslo spravodaja Slovenský numizmatik.
V prípade záujmu o prispievanie do spravodaja alebo v prípade prípadných pripomienok
k tomuto spravodaju nás kontaktujte na e-mail: [email protected] alebo na
tel.: 0907 555 960.
6. 55. Aukcia SNS pri SAV, pobočky Trenčín. Bližšie informácie o tejto akcií budeme
priebežne doplňovať na našich webových stránkach www.numizmatici-trencin.sk
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
18
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
Obsah:
Príhovor predsedu pobočky k prvému vydaniu spravodaja ...................................2
Výročná členská schôdza 25. 1. 2014 ....................................................................3
Numizmatika v Trenčíne do roku 2000 .................................................................6
Austrálska kookaburra ...........................................................................................9
Medailová replika vzácneho matičného odznaku ................................................11
Rok 2015 – rok Ľudovíta Štúra ............................................................................13
Krátka história koruny na území Slovenskej republiky .......................................14
Plánované akcie pobočky .....................................................................................18
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
19
Číslo 1
SLOVENSKÝ NUMIZMATIK
Ročník I.
Rok 2014
Vydala: Slovenská numizmatická spoločnosťpri SAV, pobočka Trenčín
Redakčná rada:
Ing. Miroslav Bulko, Ing. Ján Dibala, Ing. Milan Slimák, Ing. Jaroslav Čierňava, Radovan Ziegler
Neprešlo jazykovou úpravou.
Publikácia je voľne šíriteľná v elektronickej podobe na webových stránkach:
www.numizmatici-trencin.sk
1/2014
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín
20
Download

Slovenský numizmatik 1 – 2014