Noviny
občanov mesta
Šurany
4. ročník
11. číslo
november 2013
mesačník
nepredajné!
Nájdete nás aj na webovej stránke www.watson.sk alebo www.izamky.sk
JUDr. Ján Štark, nezávislý kandidát
Príhovor k spoluobčanom
Vážení obyvatelia Šurian! Iste viete, že v sobotu 9. novembra sa budú
konať voľby do Vyššieho územného celku (VÚC), v našom prípade
do Nitrianskeho samosprávneho
kraja (NSK). Budú to historicky najdôležitejšie voľby zo všetkých doterajších volieb do regionálnej samosprávy, pretože po týchto voľbách výrazne
vzrastú právomoci budúcich zastupiteľstiev vo všetkých krajoch smerom
k reálnemu rozvoju regiónov. Poslanci
budúceho zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja, ktorým dajú
voliči 9. novembra svoj hlas, rozhodnú
o budúcej prosperite miest a obcí,
vrátane nášho mesta. Okrem iného
sa rozhoduje i o tom, či naše mestá
a obce budú bohatšie alebo chudobnejšie. Novozvolení poslanci budú
rozhodovať o tom, koľko z balíka európskych, ale aj štátnych, peňazí, pôjde v rámci európskeho plánovacieho
obdobia v rokoch 2014 – 2020, v rámci Integrovaného operačného plánu,
na rozvoj toho - ktorého mesta a obce.
Nielen v našom Novozámockom okrese, kam
patria aj Šurany,
je veľa strategických oblastí,
do ktorých musia
nevyhnutne poprúdiť financie na ich rozvoj. Poznám
tieto oblasti, viem o týchto bielych
miestach na mape nášho mesta i okres
i kraja.
Som presvedčený, že na základe
mojich doterajších skúseností z aktivít vo verejnom živote, ako i z úzkych kontaktov s Vami a na základe
svojich schopností riešiť dokážem
riešiť strategicky dôležité veci a viem
vďaka svojim ambíciám, znalostiam
ako i informáciám svojim podielom
pomôcť tomuto regiónu a pozdvihnúť
jeho úroveň. A preto som sa rozhodol
kandidovať na post poslanca VÚC
Nitrianskeho samosprávneho kraja
ako nezávislý kandidát.
Mojimi zásadami pri obhajovaní potrieb a oprávnených nárokov
tohto regiónu, teda Vás všetkých,
v budúcich štyroch rokoch budú:
1. Chcem sa podieľať na získavaní
finančných prostriedkov pre skvalitnenie služieb a technológií v zdravotníctve, pre zlepšenie stavu ciest a pre
rozvoj kultúry a športu.
2. Chcem získať všetkých svojich
priateľov a blízkych ľudí, ktorí majú
vplyv na možnosť príchodu investorov
do nášho regiónu.
3. Chcem v zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja podporovať
a obhajovať také projekty, ktoré prinesú peniaze na významný rozvoj miest
a obcí v okrese Nové Zámky.
4. Chcem byť nápomocný pri riešení
Vašich problémov.
5. Chcem sa s Vami radiť, podporovať
a realizovať Vaše inšpiratívne návrhy
a nápady, ktoré by mohli pomôcť rozvoju nášho regiónu.
Viem aj to, čo nechcem: Nechcem
neprávo, krivdu, zlomyseľnosť a korupciu. Nechcem pri výkone mandátu
poslanca NSK zažívať aroganciu, podporovať nesystémové riešenia, neslušnosť a povýšenectvo. Nechcem Vás
poznať iba vtedy, keď potrebujem Váš
hlas. A nechcem sľubovať, ale pracovať pre Vás, aby sa Vám tu lepšie žilo.
Vážení obyvatelia Šurian, vážení
spoluobčania! Výsledkom týchto volieb do Nitrianskeho samosprávneho
kraja bude zostavený poslanecký zbor,
ktorý bude mať veľké právomoci pri
rozhodovaní o Vašej budúcnosti. Preto verím, že sa rozhodnete zodpovedne a tak s úctou sa uchádzam o Vašu
dôveru, pretože chcem pre Vás pracovať zo všetkých síl.
DAJTE MI ŠANCU – VIEM, AKO
NA TO!
JUDr. Ján Štark
K Pamiatke zosnulých
Babie leto pominulo, ostré slnko
stráca silu, objavujú sa prvé ranné
hmly, jemné mrazy, zem odovzdáva posledné plody, postupne chladne. Klimatické zmeny v prírode si
naši predkovia často nevedeli vysvetliť, začali ich vnímať ako symboly, stretnutia s nadzmyslovým
keď v Bazilike sv. Petra slávnostne
posvätil kaplnku k úcte všetkým
svätým. Tradícia úcty k mŕtvym sa
zachovala až do súčasnosti. Na „dušičky” navštevujeme cintoríny ako
miesta stretnutia duší, zapaľujeme
plamienky nádeje, vyzdobujeme
hroby. V benediktínskom kláštore
svetom. Mystifikácia prírodných
javov sa odzrkadlila aj vo vnímaní
sveta. Slávnostné obrady sprevádzané rôznymi rituálmi, ktorými
si uctievali nevysvetliteľné úkazy,
sa udomácnili v kultúre národov.
Sviatok Všetkých svätých sa prvýkrát oslavoval v Ríme 13. mája
609, keď pápež Bonifác IV. prebral
od cisára Fokasa pohanský chrám
všetkých bohov (Panteón) a zasvätil ho Panne Márii a všetkým svätým. Neskôr pápež Gregor III. preložil toto slávenie na 1. novembra
Cluny zaviedli tradíciu večer vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych
a na druhý deň - Pamiatka zosnulých - slúžiť veľkú zádušnú omšu.
Tieto dni patrili i patria spomienke
na zosnulých. Sú spojené s vierou a
nádejou, že život nekončí smrťou.
Nuž teda spomeňme si i my na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi
nami navštívme v tieto dni miesto
ich večného odpočinku a venujme
im tichú spomienku položením
aspoň kytičky kvetín a zapálením
sviečky na ich hrobe ako úctu. -a.s-
Inzerujte u nás!
Využiť naše stránky môžete aj na oslovenie svojich potencionálnych klientov! Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania, môžete tak urobiť priamo cez našu internetovú adresu: m.kupecky@
chello.sk. alebo aj na adrese: Redakcia Šurianske noviny, OZ
Vráťme mestu život, ulica Chalúpkova 7, 94201 Šurany.
Objednať si môžete nielen riadkovú a plošnú inzerciu, ale zvoliť
si aj inú formu reklamy a propagácie (rozhovor, reportáž, fotoreportáž s podobne). -tvorcovia novín-
2
Noviny občanov mesta Šurany
Tento mesiac je nielen mesiacom spomienok, prevratov,
ale i volieb
Dôležitá je pokora a správne sa rozhodnúť
Mesiac november je nielen mesiacom spomienok, reminiscencií,
revolúcií, prevratov, významných
zmien ale v tomto roku aj mesiacom
volieb. Preto je skutočne potrebné
prevetrať si hlavu, okysličiť mozog,
aby sme sa pri voľbách správne rozhodli. Podľa internetového zdroja
by sa o post poslanca NSK malo
uchádzať 255 kandidátov, z toho 33
v novozámockom obvode, a o post
predsedu 7 kandidátov. Samozrejme, zvolení môžu byť len niektorí..
Mimochodom o post poslanca sa
uchádza aj náš JUDr. Janko Štark,
ktorý sa o Váš hlas uchádza na
inom mieste dnešných našich novín. A tomu, kto nezvíťazí a nepodarí sa získať post o ktorý „bojuje“
s ostatnými venujeme túto peknú
myšlienku: „Niekedy, keď v živote
nedostaneš to, po čom túžiš, nemusí to byť preto, že si to nezaslúžiš,
ale preto, že si zaslúžiš omnoho
viac....Zaujímavosťou je, že slovo
november pochádza z latinského
novem, čiže deväť, keďže bol deviatym mesiacom v rímskom kalendári, a voľby budú práve 9. novembra.
Hovorí sa, že všetky cesty vedú
do Ríma, a v ten deň je výročie
posvätenia Lateránskej baziliky
v Ríme. Keďže sme národ kresťanský, veď cyrilometodský dvojkríž
máme aj v zástave, niektorí z nás si
všímajú i svätcov v kalendári. Voľby
pripadajú na sobotu, a to je mariánsky deň, kedy si uvedomujeme,
že Panna Mária je aj našou matkou.
Hovorovo „studeň“, česky „listopad“ a poeticky „listopád“ je zároveň mesiac, kedy padajúce farebné
listy navodzujú k zdravým jesenným prechádzkam. Sviatok má
svätý Teodor Studita. Pôvod jeho
mena je z gréčtiny, z Theodóros, a
znamená Boží dar, Bohom darovaný. Slovanská podoba je Bohdan,
Božidara. Toto meno nás navodzuje k myšlienke: Ako Boh dá. Sv. Teodor je patrónom vojakov a vojsk,
uctievaným v bojoch a búrke.
V tomto jedenástom mesiaci v roku
má okrem iných oslávencov meniny aj Milan,. Význam tohto mena je
zo slovanského slova - milý. Mohli
by sme povedať, že meno Milan je
revolúciou vo svete krízy, v svete,
v ktorom sa málokto dokáže smiať
a tešiť z maličkostí. Keď si zalistujeme v kalendári, Milanovia oslavujú
27. novembra, kedy si pripomíname aj 24. výročie generálneho
štrajku v ČSR. Deň boja za slobodu a demokraciu pripadá na deň
17.11. a 7. 11. kedysi oslavujúcu
VOSR (Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu). Spomínam si,
ako sa kedysi na železobetónovej
ohrade ohajských Škrobární vynímali písmená: VOSR – mohutná
sila svetového pokroku. Nuž, čo
bolo „pokrokovým“ kedysi, nemusí
byť „pokrokové“ dnes. No ani dnes
nechceme surový boj, nechceme
násilie. Najmä v mesiaci november,
kedy má veľa ľudí sklon k depresiám. Najmä vtedy si uvedomujeme,
aký dôležitý je pokoj. Aj v našom
okresnom meste máme františkánov a slová ich zakladateľa – sv.
Františka z Assisi – boli „pokoj a
dobro“. Týmito slovami sa niektorí
ľudia dokonca aj zdravia. Takto by
sme sa mali zdraviť aj teraz, v mesiaci volieb a ostatných významných výročí.
Jana Slobodníková
Družobné stretnutie
V Tepličke nad Váhom, kde ležia
pozostatky Žofie Bosniakovej sa
uskutočnilo stretnutie predstaviteľov samospráv družobných obcí
z Tepličky nad Váhom, poľského
mesta Gminy Pawlovice a Šurian.
Predstavitelia miest si navzájom
vymenili skúsenosti zo všetkých
oblastí života, vrátane samospráv.
Súčasťou stretnutia bola aj návšteva
závodu KIA Motors Slovakia, s.r.o.,
tzv. Materskej rozprávkovej školy,
detského centra, kostola, a zariadenia pre seniorov Domova pokoja
Žofie Bosniakovej. Aj naši predstavitelia mesta položili kyticu kvetov
k urne s telesnými pozostatkami
Žofie Bosniakovej.
-ant-
Noviny občanov mesta Šurany
3
Anketa
Naši u pravidelnú anketu sme urobili čo najaktuálnejšiu a preto naše
otázky k respondentom smerovali v dvom blížiacim sa akciám a to sú – voľby do krajských zastupiteľstiev vyšších územných celkov a zabíjačkovým hodom. Z výpovedí mnohých respondentov sme vydedukovali, že o tieto voľby
majú záujem. A keďže najviac sme sa venovali respondentom v Šuranoch,
buďme úprimní, mnohí svoju účasť zdôvodňovali viac-menej politicky, ako
ekonomicky, keďže majú záujem, aby sa do zastupiteľstva z nášho regiónu
dostalo čo najviac Slovákov, aby ich „menšinoví“ poslanci „neprevalcovali“.
Neberme to konfrontačne, ale aj taká je politická realita. Veľa bolo aj takých,
ktorí kritizovali reklamné propagačné letáky, na ktorých kandidáti na poslancov sľubujú v rozsiahlych textoch veľa toho, čo chcú urobiť, no napokon
sú to iba prázdne frázy, pričom mnohé z týchto predsavzatí a sľubov sú všeobecné, málo konkrétne. Podľa nich by každý poslanec mal uviesť jednu - dve
veci, ktoré skutočne urobí a nekandiduje iba z tiaže svojich ekonomických
záujmov. Boli sme zvedaví aj na to, či ako, a či vôbec by mali byť odmeňovaní poslanci.
Čo sa týka avizovanej akcie Zabíjačkové hody, nebolo jediného z opýtaných, ktorí by bol proti. Aj to je pre nás dôležité, zaujímavé a pre organizátorov povzbudzujúce poznanie. Prinášame teda vyjadrenia niekoľkých
z respondentov:
nu v našom meste, kde všetci siedmi členovia sú nezamestnaní. Čo
k tomu dodať? Do funkcií by mali
kandidovať takí, čo nie sú na nikom
ekonomicky závislí a sú existenčne
zabezpečení, čiže vidia iba šancu
realizovať sa a pomôcť tomu - ktorému mestu, či obce. Poznám takú
poslankyňu a tej odovzdám aj svoj
hlas. Čo sa týka Zabíjačkových hodov, myslím si, že treba organizovať čo najviac takýchto akcií, kde
má možnosť tá – ktorá komunita
sa stretnúť a zblížiť. Aby ich spájal
spoločný záujem. To je podľa mňa
veľmi dôležité. Aj pre mladých ľudí,
i pre rodiny, pretože dnes už nie je
to ako kedysi, keď v dvoroch namiesto aut existovali chlievy a hydina.“
žobrácku kašu, pretože tá kúpená
v obchode mi príliš nechutí, ani
nevonia.“
Gabriela Škulecová
„Na voľbách sa pochopiteľne zúčastním. Tak ako v ostatných, ktoré
nás čakajú už na budúci rok, či už
na prezidentské, alebo komunálne.
Regionálni poslanci by nemali brať
platy, ale mali by byť odmeňovaní
podľa dosiahnutých výsledkov. A
najmä pri daných problémoch a
dôležitých rozhodnutiach ba mali
ráznejšie rozhodovať a konať“
Štefan Petík
„Či pôjdem voliť alebo nie, ešte
som sa definitívne nerozhodol.
Pretože sa vraví, že ak by voľby
niečo vyriešili, tak sa nekonajú. Ale
vážne. Poslanci na takejto úrovni
by nemali dostávať platy, iba ak
príležitostné odmeny. A čo sa týka
Zabíjačkových dní, zúčastnil som
sa na nich a takúto akciu možno
len uvítať. Ja si na nich vždy kúpim
Renáta Klučková
„K voľbám pôjdem spolu s manželom. Platy poslancov by mali byť
primerané k príjmom občanov
v ostaných pracovných činnostiach, nie nadštandardné. Čo sa
týka Zabíjačkových hodov iba toľko, že Janko Štark je šikovný a veľmi aktívny človek.“
Tibor Kurina
„K voľbám pôjdem. Žiaľ, mnohí
kandidáti idú do politiky iba pre
šancu obohatiť sa a mnohí, aj z radov nezamestnaných, vidia možnosť byť poslancom ako príležitosť
vôbec prežiť. Napríklad poznám
takú novozaloženú politickú stra-
Miroslava Kozárová
„ Zúčastnila som sa nedávno volieb na sneme Matice slovenskej a
musím povedať, že to bola ozajstná
fraška, namiesto seriózneho volebného boja. Nemienim sa k tomu a
vôbec k voľbám viac vyjadrovať.
Čo sa týka Zabíjačkových hodov,
myslím, že po prvý raz sme ich robili spoločne a aj teraz držím palce
organizátorom a touto cestou podávam pánovi Štarkovi ústretovo
ruku, keď mu v rámci kultúrneho
programu ponúkam jedno vystúpenie. A to na spestrenie tejto akcie, ktorá je aj mojou srdcovou zá-
ležitosťou, pretože takúto iniciatívu
treba uvítať a podporiť.“
František Hamar
„O politiku sa veľmi nezaujímam
a preto neviem, či pôjdem vôbec
voliť. Viac ma zaujíma futbal a trápi
najmä to, že futbalový život v Nitrianskom Hrádku sa zastavil. Dúfam, že maximálne iba do najbližších komunálnych volieb, pretože
okrem krčmy sa mladí ľudia nemajú u nás kde zabaviť. A Zabíjačkové
hody? Neviem o nich nič, preto treba aby aj naši občania patriaci pod
mesto Šurany boli o podobných
podujatiach viac informovaní.“
Rudolf Jurica
„Samozrejme, že voliť pôjdem, aj
s manželkou. Veď je to občianska
povinnosť. Platmi
poslancov mi radšej nedvíhajte
adrenalín. Dúfam, že nás zasa tá
jednotná maďarská menšina zasa
neprehlasuje. Zabíjačkové hody?
Ak bude čas a najmä dobré počasie,
možno prídem ochutnať aj s rodinou zabíjačkové špeciality.“
4
Noviny občanov mesta Šurany
Meniny podľa Gregoriánskeho kalendára
v tomto mesiaci
Pôvod a význam mena Karol (4.
november)
Pôvod mena zo staronemeckého Karl, čo znamená muž, manžel.
Muž s týmto menom je mimoriadne cieľavedomí. Ak sa raz do niečoho pustí, nič ho nedokáže zastaviť,
pokiaľ nedosiahne koniec. Často
krát nehľadiac na následky svojich
činov. Je flegmatik, ktorý na seba
nepotrebuje upozorňovať. Ibaže to
je skôr jeho stratégia ako zmiasť
súpera. Karol musí mať vždy pevne
stanovený cieľ, či už v materiálnej,
duchovnej alebo ľudomilnej oblasti. Neraz sa cestou za úspechom pomýli, ale preto neprestane postupovať vpred za úspechom. Má strach
zo slabosti iných. V záujme seba,
ale aj svojho okolia sa vždy snaží
fungovať na stodesať percent. Táto
jeho cieľavedomosť mu dodáva
na sebavedomí. Mimoriadne šikovný a aktívny študent, ktorý túži
po tituloch a uznaní. Najlepšie
uplatnenie nájde na pozícii šéfa
v akejkoľvek oblasti. V citovej oblasti je to už s ním ťažšie, keďže má
problém s vyjadrovaním svojich citov. Hoci sa zdá ako z kameňa, ale
aj napriek tomu nesmierne túži byť
milovaný. Typickou farbou tohto
mena je červená. Osobnosť: Ten, čo
prechádza a všetko drví.
Pôvod a význam mena Imrich (5.
november)
Pôvod mena zo staronemeckého
Amal+richi, čo znamená vládca
práce. Kombinácia tohto mena so
silnejšou povahou, prinesie svojmu
nositeľovi v živote mnoho komplikácií. Často sú to jeho vlastné vnútorné spory. Na jednej strane túži
vykonávať dobro, robiť ľudí okolo
seba šťastných, ale na druhej strane
neznáša, ak mu niekto protirečí. Je
dosť ovplyvniteľný a nechá so sebou
ľahko manipulovať, preto by si mal
dávať pozor na to v akej spoločnosti
sa pohybuje a akých má priateľov.
Medzi priateľmi a blízkymi má
dobré meno. Rád je im oporou a
keď treba, tak aj bútľavou vŕbou.
V prípade potrieb sú mu ich dvere
stále otvorené. Môže sa tiež na nich
kedykoľvek spoľahnúť. V láske býva
nestály a prelietavý. No napriek
tomu, vždy sa snaží s každou bývalou partnerkou ostať kamarát a za-
nechať v nich na neho tie najlepšie
spomienky.Typickou farbou tohto
mena je zelená.
Pôvod a význam mena Tibor (10.
november)
Pôvod mena z latinského Tiburtius, čo znamená pochádzajúci z
mesta Tibur. Tibor vie, čo by chcel
v živote dosiahnuť a aj keď je to vysoký cieľ, nedá sa ničím odradiť. Žiť
s ním v jednej rodine nie je ľahké,
lebo je tvrdohlavý a panovačný, veľmi náročný a ťažko si priznáva svoje
chyby. Býva vyznávačom otvoreného jednania, nie je celkom vzdialený od nekalých obchodov, ale vždy
povie všetko rovno. Jeho slová nie
sú do vetra, on naozaj koná tak,
ako to myslí a ako to povie. Táto
jednotnosť je preňho typická, ale
nerobí to kvôli mravným zásadám,
on si len ťažko pamätá klamstvo a
tak radšej volí cestu pravdy. Vždy
si teda môžete byť istí jeho plánmi
a najbližšími rozhodnutiami. V citovej oblasti Tibor dáva prednosť
flirtu a zábave. Láka ho všetko, čo
v živote nevyskúšal a neochutnal.
Žena, ktorá sa rozhodne o spolužitie s týmto mužom, musí sa veľmi
obracať, aby si udržala jeho pozornosť a lásku, pretože on sa totiž
nerád nudí. Typickou farbou tohto
mena je fialová a hnedá.
Pôvod a význam mena Katarína
(25. november)
Pôvod mena z gréckoho Katharos, čo znamená čistý, mravný.
Žena s týmto menom je mimoriadne krásna zovňajškom, ale
vo vnútri je nervózna cholerička.
Na svoje okolie pôsobí namysleným dojmom, pretože málokoho
si k telu pripustí. Je inteligentná
a k svojmu okoliu kritická. Jej záchvaty zlosti vyvádzajú jej okolie
z konceptu a šokujú zakaždým, keď
vybuchne, a to viac menej vždy
s cieľom niekoho zraniť, alebo zničiť. Veľmi rada cestuje a venuje sa
aj dvom činnostiam naraz. Uplatnenie nájde v technickej oblasti,
alebo ako podnikateľka. Má ešte
jednu zlú vlastnosť a tou je klebetníctvo. Neunikne jej žiadna intriga,
či najnovšia pikoška. V partnerskom vzťahu je to ona, ktorá riadi
a diriguje svoju rodinu. Vyžaduje
stálu partnerovu pozornosť. Svojím
deťom je skvelou matkou, zavše sa
zaujíma o ich životy. Trápi ju, ak sa
jej rodina trápi. Typickou farbou
tohto mena je červená. Osobnosť:
Tajomstvo krv
Pôvod a význam mena Milan (27.
november)
Meno slovanského pôvodu. Muž
s týmto menom sa už v rannom
detstve prejaví ako rodený vodca, ktorý si svoje vodcovstvo bude
dokazovať silou na menších a slabších. Každú situáciu a problémy sa
snaží vyriešiť silou a nie rozumom.
Nepatrí medzi práve najusilovnejších študentov, aby aspoň trochu
uspel, opäť využíva svoju silu na to,
aby využil slabších a múdrejších pri
plnení úloh. Rodičia to s ním preto
nemávajú najľahšie. Je potrebné mu
vysvetliť, že všetko sa dá vyriešiť v
živote hrubou silou. V momente,
keď to pochopí a začne sa snažiť
sám plniť úlohy, malými krôčikmi
sa dopracuje k úspechu.
Má plno priateľov, ktorých zabáva svojím humorom. Nikto z nich
sa nebude pri ňom nikdy nudiť.
V láske to bude mať rovnako ťažké
ako v školských laviciach. Býva prelietavý, láka ho ochutnať z každého
krásneho koláča. Nikdy si nebude istý svojimi citmi a bude veľmi
dlho trvať kým sa zamiluje. Ak to
raz príde, tak si bude svoju rodinu
vážiť a chrániť ako oko v hlave. Typickou farbou tohto mena je hnedá.
Milé stretnutie seniorov
Babie leto je, keď...
... jemné vlákenká pavučín poletujúce vo vetre pripomínajú sivé
vlasy žien – jedno z vysvetlení
tohto pojmu. Ale Babie leto bolo
i stretnutie v šurianskej Mestskej
knižnici M. Matunáka, ktoré sa
stretli priaznivci pekného slova.
Tohoročná jeseň je celkom príjemná a mnohé jej dni sú „Babím
letom“. Tak ako môže byť jeseň v
prírode krásna a farebná, takou
istou môže byť i jeseň života. Obe
jesene boli témou tohto stretnutia. Pracovníčky knižnice pripravili pestrú paletu – od literárnych
úryvkov z kníh od slovenských
a českých autorov. Nechýbali ani
básne a dobré rady na blížiace sa
dlhé zimné večery. Išlo napríklad
o návod na štrikovanie teplých
ponožiek zo zvyškov bavlny, ktoré prezentovala pani Mazúchová.
K výbornej nálade prispeli tóny
harmoniky v rukách pani Klepochovej. Jej dobrá nálada bola nákazlivá a vtiahla do spevu všetkých.
Jeseň života prináša veľa problémov, najmä zdravotných, ale keď
sa dokážeme na ne pozerať trocha
z iného pohľadu a s dávkou humoru, môže byť celkom príjemná.
Tak to bolo aj počas spomínaného
stretnutia, na ktorom nechýbalo
ani rozprávanie vtipov a satirických úvah. Záverečná optimistická
dôchodcovská pesnička ukončila
stretnutie Babieho leta. A na záver
tento citát: „Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti! (Sofokles). JK - krátené (int)-
Noviny občanov mesta Šurany
5
Carp maratón rybárov
Šuriansky MO SRZ Šurany zorganizovala súťaž družstiev v love
kaprov v areáli Tona. Súťažilo 28
dvojčlenných družstiev a bolo
ulovených 82 kusov rýb o celkovej hmotnosti 320,49 kg. Zvíťazilo
družstvo v zložení Miloš Kollár a
Tomáš Kollár, s počtom ulovených
rýb 11 o hmotnosti 47,7 kg, druhé
miesto získali Richard Barát a Šefan
Barát, ktorí ulovili 9 rýb o hmotnosti 31,92 kg, na treťom mieste sa
umiestnili domáci pretekári Miloš
Votrubec a Ladislav Czanda so 7
ulovenými rybami o hmotnosti
31,80 kg. Najväčší úlovok patril
Martinovi Hučíkovi,ň (kapor 90
cm o hmotnosti 13,31 kg). Okrem
finančných cien pretekári získali
vecné ceny od sponzora Mária Sisku. Pretekári vyjadrili spokojnosť
s prípravou a organizáciou pretekov.
-cipko-
„Zabudnuté“ filmy v synagóge
V zbierkach mestského múzea
sú okrem iného aj tri zviazané ročníky jediných slovenských novín,
ktoré bolo možné vydávať na južnom území obsadenom počas II.
svetovej vojny. V týždenníku Slovenská Jednota sú aj mnohé články
o Šuranoch a regióne Podunajska.
Ako nám povedal riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Miroslav Eliáš, okrem iného je tam aj
programová databáza filmov, ktoré
sa vtedy hrali v dvoch šurianskych
kinách. Väčšinou to boli čiernobiele maďarské romantické komediál-
ne filmy, jediný farebný z Ameriky.
Šurany mali začiatkom štyridsiatych rokov dve kiná. Jedno patrilo
Jednote katolíckych žien a sídlilo
v budove potravného družstva, kde
je teraz tržnica. Druhé premietalo
v budove dnešného kina (hoci pôvodne táto budova bývala sýpkou).
Jeden z pamätníkov vtedajších filmových večerov si dodnes spomína na názov maďarského romantického filmu a aj jeho hlavných
predstaviteľov. Hlavný hrdina sa
vraj ponáša na Ali beja zo súčasného televízneho seriálu. Podujatie
Nájdete nás na adrese:
P. B l a h u 1 9 , N ov é Z á m k y
na rohu pri reštaurácii Ajax
na Zabudnuté filmy alebo Šurianske kino 1939-41 sa konalo nedávno v šurianskej synagóge. Roz-
právanie bolo doplnené ukážkami
zo starých filmov.
-red-
Šurianska desiatka
Ako sme sa informovali, šurianske Gymnázium zorganizovalo pri
príležitosti 75. výročia svojho založenia prvý ročník behu ulicami
mesta „Šurianska desiatka“. Prítomný na tomto podujatí bol aj zástupca našej redakcie, keď predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja
Milan Belica, ktorý slávnostne odštartoval preteky, na ktorých sa
zúčastnilo vyše sto registrovaných
štartujúcich v rôznych kategóriách,
ale aj jednotlivci a kolektívy spolupracovníkov, ktorí takto vzdali
hold jubilujúcej škole. Podujatie sa
konalo v uzavretom meste a sprevádzalo ho pekné jesenné počasie
a dobrá nálada. Najstarším bežcom bol Anton Hajro, najmladším
účastníkom Adam Polák zo Šurian.
Dúfajme, že Šurianska desiatka sa
stane v meste stane tradíciou. -red-
Te l . : 0 3 5 / 6 4 0 8 8 4 0
Mobil: 0908 713 576
e-mail: [email protected]
6
Noviny občanov mesta Šurany
Šuriansky podnikateľ Jaroslav Mráz pochádza z Bánova
Hrdí sa titulom „Majster športu“
Aj mnohí Šuranci sú známi svojimi významnými úspechmi viac
v zahraničí, ako doma. Za príklad
možno uviesť súčasného šurianskeho podnikateľa Jaroslava Mráza,
majiteľa špeciálnej predajne Jáger
so športovými zbraňami a strelivom. Jeho rodiskom je susedná
obec Bánov, ktorú preslávili mnohí
rodáci doma i v zahraničí a nielen v tom - ktorom druhu športu.
ďalších akými boli Július Jurík, Jaroslav Mráz a Marián Rácek vyrastal aj Jaroslav Mráz. S metodikou
streľby sa oboznámil už v rodine
prostredníctvom svojho otca Vincenta Mráza zakladateľa bánovskej
organizácie a tiež reprezentanta
v streľbe z guľových zbraní, na počesť ktorého sa koná v obci memoriál. Pamätným je najmä rok 1973,
keď sa práve jeho otec Vincent
Z tých známejších si dovolíme spomenúť prvoligových futbalistov
Petra Mráza, bratov Brezíkových a
najmä Karola, ďalej rodinnú ságu
Petrániovcov, dorasteneckých prvoligových hráčov Jozefa Petrániho
a Ivana Juríka, bežeckého olympionika Dušana Moravčíka, Dušana
Velciča, účastníka OH v lukostreľbe, známeho trénera Antona Dragúňa a mnohých ďalších.
Jaroslav Mráz sa venoval športovej streľbe takmer dvadsať rokov
a popri mnohých úspechoch bol
úspešným juniorským reprezentantom v tejto disciplíne.
Mráz vzdal pretekárskej činnosti a
jeho syn Jaroslav sa stal majstrom
republiky. Potom nasledovala základná vojenská služba, ktorú Jaroslav Mráz slúžil v Banskej Bystrici,
Mimochodom niekdajšia spoločenská organizácia Zväzarmu
v Bánove bola založená v roku 1953
a združovala popri iných aj športový strelecký klub, v ktorom popri
kde mal na túto športovú činnosť
ideálne podmienky. To sa odzrkadlilo aj na dosiahnutých výsledkoch,
keď sa stal Majstrom Európy za čo
mu bol udelený titul Majstra športu
a to v rodnej obci za prítomností
širokej verejnosti.
V súčasnosti sa jeho podnikanie
snúbi so športom, ktorý bol popri
aktívnej činnosti aj jeho koníčkom. Týmto mini profilom Jaroslava Mráza sme chceli iba potvrdiť
pravdivosť známeho osvedčeného
sloganu, že „Nikto nie je doma prorokom!“
Milan Kupecký,
snímky autor
Pripomíname si...
Už prvý deň v tomto mesiaci je dňom
Všetkých svätých
V deň Všetkých svätých 1. novembra si pripomíname vysvätenie blahoslaveného pápeža Jána
Pavla II. za kňaza (1. 11. 1946).
A práve to bol pápež, ktorý za
svojho pontifikátu vysvätil najviac ľudí. Jeho najobľúbenejšou
modlitbou bol ruženec. A v mesiaci ruženca – v októbri (16. 10.
1938) – bol zvolený za pápeža.
16. Októbra 2002 pápež Ján Pavol
II. vyhlásil Rok svätého ruženca,
v ktorom zaviedol Ruženca svetla.
Sviatok Všetkých svätých nariadil
sláviť pápež Gregor IV. v r. 835 a
Pamiatku zosnulých zaviedol sv.
opát Odilo z Cluny vo Francúzsku v r. 998. Hneď v ďalší deň – 3.
11. – má sviatok patrón poľovníkov sv. Hubert. V tomto mesiaci
majú sviatok viacerí svätci, ktorí
pomáhali chudobným, napr. sv.
Martin z Tours (11. 11.), ktorý dal
žobrákovi polovicu svojho plášťa,
bol biskupom, zakladajúcim kláštory a sv. Alžbeta Uhorská, dcéra
uhorského kráľa Ondreja II., narodená na Bratislavskom hrade,
ktorá z pokladov a sýpok sýtila
hladujúcich a po smrti manžela
prijala habit terciárky sv. Františka, v Marburgu založila útulok
pre chudobných a nemocnicu.
Sviatok majú aj sv. Kataríny: sv.
Katarína Alexandrijská, panna a
mučenica (25. 11.) a sv. Katarína
Labouré (28. 11.), ktorá mala ako
rehoľníčka rôzne mystické videnia, napr. zjavenie Panny Márie,
podľa ktorého neskôr vyhotovili
tzv. Zázračnú medailu Panny Márie s nápisom: „Ó, Mária, počatá
bez poškvrny hriechu, pros za
nás, ktorí sa k tebe utiekame!.“
V posledný novembrový deň má
sviatok sv. Ondrej, rybár a brat
apoštola Petra; prvý, ktorého Ježiš povolal za apoštola, svedok
zázraku v Káne, tiež zázračného rozmnoženia chleba; patrón
mnohých miest, manželstiev,
cestujúcich, rybárov, rytierov,
mäsiarov; orodovník zamilovaných a v manželstve potomstva.
Okrem Martina na bielom koni
a Kataríny na blate či na ľade je
najviac pranostík práve na Ondreja: Keď svätý Ondrej peknú
cestu Lucii spraví, aj Mikuláš ho
pochváli. Keď na sv. Ondreja sneží, sneh si dlho poleží. Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora.
V Medzinárodnom kalendári
napr. podľa UNESCO je 16. 11.
Medzinárodný deň tolerancie,
20. 11. Univerzálny deň detí, 21.
11. Deň filozofie. Čo sa týka volieb, 14. 11. 1918 bol T. G. Masaryk zvolený za prvého prezidenta
Československej republiky, 15. 11.
1925 boli parlamentné voľby, 30.
11. 1938 bol Emil Hácha zvolený
za prezidenta ČSR, 19. 11. 1957
sa prezidentom stal A. Novotný
a v novembri 1916 zomrel František Jozef I. a na trón Habsburskej monarchie nastúpil Karol I.
(IV.) V mesiaci pozlátených listov
by mali členovia Klubu turistov
podľa plánu vystupovať na Zlatý
vrch – Goldberg – v Štiavnických
vrchoch. 20. novembra by mala
v Mestskom múzeu Šurany pri
príležitosti 55. výročia ZUŠ začať
výstava prác jej úspešných absolventov.. Aj keď Rok viery by mal
skončiť v poslednú novembrovú
nedeľu na sviatok Krista Kráľa,
viera, nádej a láska v nás môžu
ďalej pretrvávať. K tomu niekoľko
nádherných myšlienok mudrcov:
„Viera je vták, ktorý cíti svetlo a
spieva, hoci je ešte tma. Boh nám
neodníma bremeno života, ale
dáva nám silu, aby sme ho uniesli.
Boh nám neprisľúbil dni bez utrpenia, smiech bez smútku, ani
slnko bez mrakov, ale On prisľúbil silu pre naše dni, útechu pre
naše slzy a svetlo pre naše cesty.
Pravdepodobne naše oči musia
byť umyté z času na čas slzami,
aby sme mohli vidieť život jasnejším pohľadom. V loďke života nikdy nemôžeme riadiť smer vetra,
ale môžeme prispôsobiť plachty.
Boh vie písať rovno aj po krivých
linajkách. Len Boh je Svetlo, ale
ty ho môžeš zapáliť v očiach ľudí;
len Boh môže dať pokoj, ale ty
môžeš zasievať jednotu. Aby sme
sa mohli zjednotiť, musíme sa milovať; aby sme sa milovali, musíme sa poznať; aby sme sa poznali,
musíme vyjsť jeden druhému
v ústrety...“ Jana Slobodníková
Noviny občanov mesta Šurany
7
Opäť váš pozývame na Zabíjačkové hody
ných, ktorí tieto časy ich rodičov
nezažili a tak si ich nepamätajú.
Pre deti prepravili organizátori
„Mikulášske prekvapenie. Nebude chýbať ani pestrý kultúrny
program, Podujatie sa uskutoční
7. 12. 2013 od 10:00 hod do 16:00
hod pri a v Spoločenskom dome
v Šuranoch (bývalý Dom Matice
slovenskej). O podujatí vás budeme ešte informovať aj v našich
novinách, ktoré vyjdú začiatkom
posledného mesiaca v tomto roku.
Prinášame zopár fotografií z predošlých ročníkov.
(kup)
HUMORESKA
Nedorozumenie
Občianske združenie Vráťme
mestu život už po tretí raz, teda
možno povedať, že tradične pripravuje podujatie pod názvom Šuranci Šuranom. V jeho rámci bude
prezentovaná ukážka tradičnej domáckej zabíjačky a výrobkov tzv.
Zabíjačkové hody a tiež ukážka
remesiel, čo môže byť zaujímavé
najmä pre tých neskôr narode-
Ilustračné snímky z predchádzajúcich zabíjačkových hodov (kup)
Keď som vošiel do čakárne,
bola už preplnená. S kufríkom v ruke som sa snažil dostať
do ordinácie. Už len pol metra ma
delilo od vytúženého cieľa, keď ma
čiasi ruka pevno chytila za plece.
„Haló, pánko, kdeže?“ „Ja musím
dnu“, odpovedal som. Predo mnou
stála silnejšia pani a celá červená začala na mňa kričať. „Ja mám
doma malé decká, trčím tu už tri
hodiny a vy si prídete a hneď k
doktorovi. Takých by bolo, už aj do
radu!“ Ostatní jej začali prisviedčať. Iné mi nezostávalo iba čakať.
Po piatich hodinách, celý spotený
som vošiel do ordinácie. „Dobrý deň, pán doktor, prišiel som...“
„Viem“, skočil mi do reči. „Vyplazte
jazyk, ste akýsi bledý.“ „Mňa jazyk
nebolí.“ „Ja som tu doktor a nie vy“,
skríkol na mňa. Len čo som otvoril
ústa, strčil mi do nich paličku tak
hlboko, že som sa začal dáviť. „Kde
máte tie mandle?“ zvedavo mi nakúkal do hrdla. Už som bol celý
zelený, keď natešene zvolal: „Vidím
ich !“ a vytiahol mi paličku z hrdla.
„Pán doktor, ja vám musím...“ začal
som vysvetľovať. „Zavrite konečne
ústa, chcem počuť vaše srdce.“
Keď som sa vyzliekal, skríkol na
mňa: „Čo to robíte. Vy ste nevideli
koľko mám pacientov? Stačí, keď
si vás vypočujem cez gombíkovú
dierku.“ O chvíľu zavládlo ticho.
„V poriadku“, povedal. Začal mi
stláčať žalúdok a nadrapovať oči.
„Máte niečo zatvrdnuté v žalúdku,
čo ste jedli?“ „Nič prosím.“ „Prežuli
ste to?“
„To tvrdé je kovanie na mojom
opasku“, zašepkal som ticho. „Človeče, čo vy tu vlastne chcete, veď
vám nič nie je, ste simulant! Mňa
okrádate o čas a naše zdravotníctvo o peniaze. Už aj vypadnite!“
„S radosťou“, povedal som. „Len
som vám priniesol váš kufrík
plný peňazí, ktorý ste si zabudli
u našej starkej, keď ste boli na návšteve...“ a vyšiel som z ordinácie.
Milan Kupecký
Rozpis pohotovostných služieb lekární na mesiac november 2013
Deň
Dátum
Lekáreň
Adresa
Telefón
SO
1.11.
Laudanum
M. R. Štefánika 7, Šurany
035-6501 522
NE
2.11.
Laudanum
M. R. Štefánika 7, Šurany
035-6501 522
SO
3.11.
Laudanum
M. R. Štefánika 7, Šurany
035-6501 522
NE
9.11.
TILIA pharm
SNP 1, Šurany
035-6402 887
SO
10.11.
TILIA pharm
SNP 1, Šurany
035-6402 887
NE
16.11.
Zdravie
Družstevná 5, Šurany
035-6503 172
SO
17.11.
Zdravie
Družstevná 5, Šurany
035-6503 172
NE
23.11
U milosrdného srdca
SNP 2, Šurany
035-6500 083
SO
24.11.
U milosrdného srdca
SNP 2, Šurany
035-6500 083
NE
30.11.
Laudanum
M.R.Štefánika 7, Šurany
035-6501 522
Lekárenská pohotovostná služba sa poskytuje v meste Šurany v sobotu, v nedeľu a vo sviatok od 8.00 hod. - 16.00 hod.
Tabuľka – futbal
IV. liga Juhovýchod
1 Šurany
2 Vrakúň
3 Vlčany
4 FC ViOn B
5 ČFK Nitra
6 Kolárovo
7 Veľké Lovce
8 Štúrovo
9 Váhovce
10 Dvory n/Ž.
11 DAC DS B
12 Tvrdošovce
13 Nový Život
14 Želiezovce
15 Imeľ
16 Močenok
13 10
13 9
13 7
13 7
13 7
13 5
13 6
13 5
13 5
13 4
13 5
13 4
13 3
13 1
13 1
13 1
3
4
5
2
1
5
1
4
2
5
2
2
4
4
3
1
0
0
1
4
5
3
6
4
6
4
6
7
6
8
9
11
33:6
33:7
25:10
27:17
37:20
21:14
18:20
21:24
30:27
24:24
14:15
19:24
14:26
20:36
10:35
8:49
33
31
26
23
22
20
19
19
17
17
17
14
13
7
6
4
8
Noviny občanov mesta Šurany
Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
ÚPLATKY, PROTEKCIA, KORUPCIA, LOOBING...
Proti korupcii sa najvehementnejšie bojuje v médiách.
Čas je najlepší lekár a pritom neberie úplatky.
Protekcia vymrela, ale zanechala nám tu veľa nezaopatrených potomkov.
Známostiam hrozí vymretie. Veď na Slovensku už takmer každý
každého pozná.
S poctivosťou najďalej zájdeš. Ak náhodou nezablúdiš!
Aj by som nebral úplatky, ibaže tiež ich musím dávať.
Mnohí si stále pletú uplatnenie s úplatkárstvom.
Na každého raz príde! Ak sa poctivo postaví do radu.
Boj proti úplatkom stojí veľa peňazí.
Vtáka poznáš po perí, priateľ podľa smeru, ktorým sa ti obráti
keď potrebuješ od neho pomôcť.
Neprijal pomocnú ruku. Bola prázdna.
Kto skôr dáva, ten je skôr uprednostnený.
Ej, čože je to päťdesiatka?! Ako úplatok.
Buďme ako jedna rodina! - vyhlásil podnikateľ, keď zakladal
svoju rodinnú firmu.
Bol to slušne vychovaný človek. Nikdy nezabudol pozdraviť a dať
úplatok.
Komunistický archaický úplatok nahradilo demokratické všimné.
Nemohol vziať rozum do hrsti. Mal v nej úplatok.
Jeho silnými stránkami bola čestnosť a spravodlivosť. Napokon
ich dokázal premôcť.
Nielen šaty robia človeka, ale aj známosti.
Nemali by aj úplatky podliehať zdaneniu?!
Žiť bez protekcie, na to treba veľkú známosť.
Najväčšie pletky bývajú práve kvôli úplatkom.
Závidím rieke. Tá si vie aj bez známosti urobiť koryto.
Tým, čo nemajú známosti, zostáva ešte nádej.
Tak dlho si navzájom otvárali účty, až ich zatvorili.
Zdravie sa však nedá kúpiť. Prečo potom dávame úplatky?
Hoci dal všimné, nevšimli si ho.
Heslo nedáš - dostaneš, patrí iba v športovej terminológii.
Človek má iba dve ruky, no provízie berie všetkými tromi.
Ak už aj vás nikto nepozná, fľaša koňaku je hneď každému povedomá.
Úplatok vznikol práve v čase, keď sa prestalo dávať už z rúčky do
rúčky.
- Chlapi, podľa oblečenia vidím, že ste parašutisti. A nebojíte sa výšok?
- Kdeže. V porovnaní s našimi cenami sú nízke.
* * *
Dežo, vieš, že Slováci sú najväčší kresťania na svete?
- A to už prečo?
- Pretože držia pôst už dva týždne pred výplatou.
* * *
- Slovák mal kedysi tri halušky. Jednu poslal rozvojovým krajinám,
druhú na medzinárodnú výstavu do Moskvy a o tretiu sa pobil so susedom.
- A teraz?
- Teraz má už iba jednu halušku.
* * *
- Karol, vieš prečo Slováci žijú dlhšie?
- Viem. Pretože zdraželi pohreby.
* * *
Chváli sa malý Janko kamarátom:
- My s otcom sa ešte aj dnes hráme na partizánov.
- Ako to?
- Nuž, otec zazvoní u susedy, znásilní ju a ja medzitým ukradnem hodiny.
* * *
- Fero, ktorého je dnes?
- Neviem, Ale hneď sa pozriem do peňaženky...
* * *
- Pacient a pýta sestry:
- A má ten lekár, čo ma bude operovať bohaté skúsenosti?
- Samozrejme, veď bol po tridsiatich rokoch preložený k nám na chirurgiu z pitevne.
* * *
Zhovárajú sa dvaja dôchodcovia:
- Asi prichádza tuhá zima.
- A to už prečo?
- Vždy keď sa pozriem do peňaženky, zamrzne mi úsmev.
* * *
Akej ste národnosti, pýtajú sa v úrade na južnom Slovensku:
- Neviem.
- Tak, ste Maďar, alebo Slovák?
- Skutočne neviem, pretože otec bol Američan, matka Nemka, narodil
som sa na gréckej lodi, ktorá sa plavila v španielskych vodách pod tureckou vlajkou.
Noviny občanov mesta Šurian - Vráťme mestu život. Vydáva vydavateľstvo H+S, ul. SNP č. 42, 940 01 Nové Zámky.
Autorsky zostavili Ján Štark a Milan Kupecký, e-mail: [email protected] alebo [email protected]
Graficky upravila: Erika Cserepesová.
Download

Noviny Šurany