Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/07927-Z1B
Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02720-Z1B
Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02593-Z1A
Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/07024
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
Brufedol 200 mg šumivý granulát
ibuprofen
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám
povedal váš lekár alebo lekárnik.
-
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na
lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.
Čo je Brufedol 200 mg šumivý granulát a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Brufedol 200 mg šumivý granulát
3.
Ako užívať Brufedol 200 mg šumivý granulát
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Brufedol 200 mg šumivý granulát
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
Úplný názov vášho lieku je Brufedol 200 mg šumivý granulát. V tejto písomnej informácii pre
používateľa sa používa skrátený názov Brufedol.
1.
Čo je Brufedol 200 mg šumivý granulát a na čo sa používa
Brufedol patrí do skupiny liekov nazývaných „nesteroidové protizápalové lieky“ alebo NSAID.
Jedno vrecko lieku obsahuje 200 mg ibuprofenu.
Tento liek sa používa:
- na zmiernenie bolesti pri stavoch, ako je bolesť zubov, bolesť pri menštruácii a bolesť
hlavy
- na zníženie horúčky (vysokej teploty) a zmiernenie bolesti pri prechladnutí.
Môžu ho užívať dospelí aj deti s hmotnosťou viac ako 30 kg (staršie ako 8 rokov).
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Brufedol 200 mg šumivý granulát
Neužívajte Brufedol
- ak ste alergický na ibuprofen alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku
(uvedených v časti 6)
-
-
ak ste kedykoľvek v minulosti zaznamenali alergickú reakciu na ibuprofen, kyselinu
acetylsalicylovú (napr. Aspirin) alebo iné nesteroidové protizápalové lieky (NSAID) –
príznaky zahŕňajú začervenanie kože alebo vyrážku, opuch tváre alebo pier alebo
dýchavičnosť
ak máte žalúdočný vred alebo krvácanie do žalúdka (alebo ste v minulosti mali 2 alebo viac
takýchto príhod)
ak ste pri liečbe nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAID) kedykoľvek v minulosti
zaznamenali krvácanie alebo perforáciu (prederavenie) v tráviacom trakte
ak máte závažné problémy s pečeňou alebo obličkami
ak trpíte závažným srdcovým zlyhaním alebo ischemickou chorobou srdca
ak trpíte ochorením, ktoré sprevádza zvýšená náchylnosť na krvácanie
ak ste nadmerne dehydratovaný - môže to byť spôsobené vracaním, hnačkou alebo
nedostatočným príjmom tekutín
ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva. Pozri „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť“
nižšie kvôli podrobnejším informáciám.
Neužívajte Brufedol, ak sa vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka. Ak si nie ste niečím istý, overte si
to u svojho lekára alebo lekárnika.
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Brufedol:
-
ak máte diagnózu nazývanú „systémový lupus erythematosus“ alebo SLE (ochorenie, ktoré
postihuje spojivové tkanivo, vrátane kĺbov a kože)
ak ste kedykoľvek mali problémy so žalúdkom alebo črevami (ako je napr. ulcerózna kolitída
alebo Crohnova choroba)
ak máte problémy s obličkami alebo s pečeňou
ak ste sa nedávno podrobili veľkému chirurgickému zákroku
ak ste v minulosti zaznamenali alergické reakcie v súvislosti s inými liekmi pri liečbe iných
ochorení
ak máte sennú nádchu, nosové polypy (strata čuchu alebo plný alebo upchatý nos) alebo
dýchacie ťažkosti
ak ste v staršom veku (viac ako 65 rokov) – je to kvôli väčšej pravdepodobnosti výskytu
závažných vedľajších účinkov
ak máte ovčie kiahne alebo pásový opar
ak ste dehydratovaný
ak ste kedykoľvek v minulosti mali astmu
ak pravidelne užívate ďalšie lieky proti bolesti – najmä pri fyzickej záťaži, čo môže viesť
k strate solí alebo dehydratácii (nedostatku vody v organizme).
Ak sa vás niektorý z vyššie uvedených stavov týka, predtým, ako začnete užívať Brufedol, poraďte
sa s lekárom alebo lekárnikom.
Srdcový infarkt a cievna mozgová príhoda
Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete tento liek, ak máte problémy so srdcom,
prekonali ste cievnu mozgovú príhodu alebo máte dôvod myslieť si, že by vám takéto ochorenia
mohli hroziť (napríklad, ak máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysoké hodnoty cholesterolu alebo
fajčíte).
Tento liek môže v malej miere zvyšovať riziko srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.
Toto zvýšené riziko je pravdepodobnejšie v prípade vysokých dávok alebo dlhodobej liečby.
Neužívajte vyššiu dávku, ako je odporúčaná dávka tohto lieku.
Existuje riziko poruchy funkcie obličiek u dehydratovaných detí a dospievajúcich.
Neužívajte tento liek dlhšie, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa (nie dlhšie ako
3 dni).
Všeobecné informácie o dlhodobom užívaní liekov proti bolesti
Vo všeobecnosti časté užívanie liekov proti bolesti (niekoľko druhov) môže viesť k trvalým
závažným problémom s obličkami. Toto riziko sa môže zvyšovať pri fyzickej záťaži súvisiacej so
stratou solí a dehydratáciou (nedostatkom vody v organizme). Preto je potrebné zabrániť tomuto
riziku.
Pri dlhodobom užívaní liekov proti bolesti sa môže objaviť bolesť hlavy, ktorá sa nesmie zmierňovať
zvýšením dávok lieku.
Ak sa Vás niektorý z vyššie uvedených stavov týka, predtým, ako začnete užívať Ibuprofen, poraďte
sa s lekárom.
Deti
Tento liek sa nesmie podávať deťom s hmotnosťou nižšou ako 30 kg (vo veku menej ako 8 rokov).
Iné lieky a Brufedol:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie iné lieky, vrátane voľnopredajných liekov,
povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je zvlášť dôležité, aby ste ich informovali, ak užívate
lieky s obsahom nižšie uvedených liečiv:
Kyselina acetylsalicylová (napr. Aspirin) –
neužívajte Ibuprofen, ak užívate viac ako 75 mg
kyseliny acetylsalicylovej (napr. Aspirin) denne.
pretože sa môže zvyšovať riziko vredov
alebo krvácania do žalúdka a čreva
Iné NSAID (lieky proti zápalu a bolesti) vrátane
selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy 2
(napr. celekoxib)
pretože sa môže zvyšovať riziko vredov
alebo krvácania do žalúdka a čreva
Iné lieky obsahujúce ibuprofen, ktoré si môžete
kúpiť bez lekárskeho predpisu
pretože sa môže zvyšovať riziko vredov
alebo krvácania do žalúdka a čreva
Kyselina acetylsalicylová (napr. Aspirin )
v nízkych dávkach – ak užívate nízke dávky
kyseliny acetylsalicylovej (do 75 mg denne),
poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom predtým,
ako začnete užívať ibuprofen.
pretože môže dôjsť k zníženiu účinku na
riedenie krvi
Lieky obsahujúce liečivá na problémy so srdcom
– napr. digoxín
pretože sa môže zvýšiť účinok digoxínu
Kortikosteroidy – používané v liečbe zápalových
ochorení
pretože sa môže zvyšovať riziko vredov
alebo krvácania do žalúdka a čreva
Lieky s obsahom liečiv proti tvorbe krvných
zrazenín – ako je kyselina acetylsalicylová (napr.
Aspirin) alebo tiklopidín
pretože sa môže zvyšovať riziko krvácania
Lieky obsahujúce liečivá na riedenie krvi (napr.
warfarín)
pretože ibuprofen môže zvýšiť účinok
týchto liečiv
Fenytoín (v liečbe epilepsie)
pretože sa môže zvýšiť účinok fenytoínu
Selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu (SSRI), napr. fluoxetín používaný
pretože môžu zvyšovať riziko vredov alebo
krvácania do žalúdka a čreva
v liečbe depresie
Lítium – používa sa pri niektorých formách
depresie
pretože sa môže zvýšiť účinok lítia
Probenecid a sulfinpyrazóny (používané v liečbe
dny )
pretože môže dôjsť k spomalenému
vylučovaniu ibuprofenu
Lieky s obsahom liečiv na zníženie krvného tlaku
– vrátane ACE inhibítorov (napr. kaptopril),
betablokátorov (napr. atenolol) alebo
antagonistov receptoru angiotenzínu II (napr.
losartan) a diuretík (močopudných tabliet)
pretože ibuprofen môže znižovať ich účinok
a riziko poškodenia obličiek sa môže zvýšiť
Diuretiká šetriace draslík
pretože sa môže zvýšiť hodnota draslíka
v krvi
Metotrexát – používaný v liečbe niektorých
onkologických ochorení a reumy
pretože sa môže zvýšiť účinok metotrexátu
Lieky s obsahom liečiv, ktoré potláčajú aktivitu
imunitného systému – napr. cyklosporín alebo
takrolimus
pretože môže dôjsť k poškodeniu obličiek
Zidovudín – používaný v liečbe HIV alebo AIDS
pretože užívanie ibuprofenu môže mať za
následok zvýšené riziko krvácania do kĺbov
alebo krvácania, ktoré vedie k opuchom
u HIV (+) hemofilikov
Lieky s obsahom liečiv na liečbu cukrovky –
napr. glibenklamid
pretože môže dôjsť k vzájomným reakciám
liekov
Chinolónové antibiotiká v liečbe infekcií (napr.
ciprofloxacín)
pretože sa môže zvýšiť riziko kŕčov
Niektoré antibiotiká v liečbe infekcií, ako sú
aminoglykozidy (napr. gentamicín)
pretože môže dôjsť k ich spomalenému
vylučovaniu
Cholestyramín – používaný v znižovaní hladín
cholesterolu
pretože sa môže znížiť vstrebávanie
ibuprofenu
Mifepriston – používaný na umelé ukončenie
tehotenstva
pretože môže dôjsť k zníženiu účinku
mifepristonu
Ginkgo biloba - liek rastlinného pôvodu
používaný pri demencii
pretože pri jeho súbežnom užívaní
s ibuprofenom je náchylnosť na krvácanie
zvýšená
Vorikonazol alebo flukonazol - používaný
v liečbe plesňových infekcií
pretože riziko zvýšenej koncentrácie
ibuprofenu v krvi je vyššie
Ak sa vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka (alebo si nie ste niečím istý), predtým, ako začnete
užívať Ibuprofen, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Brufedol a alkohol
Ak počas užívania tohto lieku požívate alkohol, výskyt vedľajších účinkov je pravdepodobnejší.
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
-
Neužívajte tento liek v posledných troch mesiacoch tehotenstva.
Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým, ako začnete tento liek užívať, ak ste
v období prvých šiestich mesiacov tehotenstva alebo dojčíte. Tento liek môžete užívať iba na
odporúčanie lekára.
Brufedol patrí do skupiny liečiv, ktoré môžu negatívne pôsobiť na plodnosť u žien. Po vysadení lieku
sa plodnosť vráti do stavu pred liečbou. Je nepravdepodobné, že by občasné užívanie ibuprofenu
znižovalo šancu otehotnieť, ak však plánujete otehotnieť, predtým, ako začnete tento liek užívať,
poraďte sa so svojím lekárom.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Tento liek môže spôsobiť, že budete pociťovať závrat alebo ospalosť, Ak k tomu dôjde, neveďte
vozidlo ani neobsluhujte stroje. Nevykonávajte ani žiadne činnosti, ktoré si vyžadujú zvýšenú
pozornosť.
Brufedol obsahuje sacharózu a sodík
Sacharóza
Sacharóza je cukor. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry alebo máte poruchu trávenia
niektorých cukrov, poraďte sa s lekárom skôr, ako začnete tento liek užívať.
Sodík
Ibuprofen obsahuje 50 mg sodíka v jednom vrecku. To je potrebné brať do úvahy, ak dodržiavate diétu
s nízkym obsahom sodíka. Kvôli obsahu sodíka v tomto lieku môže byť potrebné, aby sa príjem
sodíka vo vašej strave ešte znížil.
3.
Ako užívať Brufedol 200 mg šumivý granulát
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si
to u svojho lekára alebo lekárnika.
Liek je určený iba na krátkodobé užívanie. Má sa užívať v čo najnižšej možnej dávke a čo najkratší
čas potrebný na zmiernenie vašich príznakov.
Koľko lieku užiť
Dospelí a dospievajúci s telesnou hmotnosťou vyššou ako 40 kg (starší ako 12 rokov)
- užite 1 alebo 2 vrecká (200 - 400 mg ibuprofenu) s odstupom medzi jednotlivými dávkami 4 až 6
hodín, podľa potreby.
Celkovo v priebehu 24 hodín neužite viac ako 6 vreciek.
Deti s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg (vo veku 8 až 12 rokov):
Pri podávaní tohto lieku dieťaťu sa riaďte nasledovnými pokynmi na dávkovanie:
Telesná hmotnosť
dieťaťa
Deti
30 kg až 39 kg
(8-12 rokov)
-
Odporúčaná dávka
1 vrecko
(200 mg ibuprofenu)
Ako často?
- dávky sa majú podávať každých
6 až 8 hodín, podľa potreby
- neužiť viac ako 3 vrecká (do
600 mg ibuprofenu) za 24 hodín
Odporúčaná denná dávka ibuprofenu je 20 mg na 1 kg telesnej hmotnosti
- Táto dávka sa užíva rozdelená do 3 samostatných dávok počas dňa
- Pozrite si, prosím, vyššie uvedenú tabuľku.
V priebehu 24 hodín sa nemá presiahnuť celková dávka 600 mg (3 vrecká).
Deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 30 kg (mladšie ako 8 rokov)
Tento liek sa nesmie podávať deťom s hmotnosťou nižšou ako 30 kg (mladším ako 8 rokov).
Užívanie tohto lieku
Ak máte citlivý žalúdok, tento liek užite s jedlom alebo bezprostredne po jedle.
-
Vysypte granulát z 1 vrecka do malého pohára s vodou (približne 125 ml).
Presvedčte sa, že sa z vrecka vysypali všetky granuly.
Liek miešajte dovtedy, kým neprestane šumieť a granulát je rozpustený – takto vznikne šumivý
nápoj s pomarančovou príchuťou.
Ak naraz použijete viac ako 1 vrecko, použite väčšie množstvo vody. Na každé vrecko lieku
použite približne 125 ml vody.
Ako dlho pokračovať v liečbe
Ak potrebujete užívať ibuprofen dlhšie ako 3 dni alebo ak dôjde k zhoršeniu príznakov, musíte sa
obrátiť na lekára.
Ak užijete viac Brufedolu, ako máte
Ak ste užili viac tohto lieku, ako ste mali, vždy bezodkladne kontaktujte lekára alebo choďte do
najbližšej nemocnice. Balenie lieku si zoberte so sebou.
Príznaky predávkovania môžu zahŕňať nevoľnosť, bolesť žalúdka, vracanie (môže byť s prímesou
krvi), bolesť hlavy, zvonenie v ušiach, stav zmätenosti a mimovoľné pohyby očí. Pri vysokých
dávkach môže dôjsť k strate vedomia, ku kŕčom (najmä u detí), k pocitu slabosti alebo závratu, môže
sa objaviť krv v moči, pocit chladu a ťažkosti s dýchaním.
Ak zabudnete užiť Brufedol
- ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak už je takmer čas na užitie ďalšej
dávky, dávku, na ktorú ste zabudli, vynechajte
- neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo
lekárnika.
4.
Možné vedľajšie účinky
Závažné vedľajšie účinky
Prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý
z nasledovných závažných vedľajších účinkov – môžete potrebovať bezodkladnú lekársku
pomoc:
-
krv v stolici
čierna dechtovitá stolica
vracanie krvi alebo tmavých čiastočiek, ktoré vyzerajú ako kávová usadenina
opuch tváre, jazyka alebo hrdla
ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním
žihľavka
Prestaňte užívať tento liek a bezodkladne navštívte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z vyššie
uvedených vedľajších účinkov.
Prestaňte užívať tento liek a informujte lekára, ak zaznamenáte:
- tráviace ťažkosti alebo pálenie záhy
- bolesť brucha (žalúdka) alebo iné neobvyklé žalúdočné príznaky.
Prestaňte tento liek užívať a oznámte lekárovi, ak spozorujete ktorýkoľvek z vyššie uvedených
vedľajších účinkov.
Ďalšie vedľajšie účinky
Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb)
- pociťovanie závratu alebo únavy
- strata chuti do jedla, hnačka, nevoľnosť, vracanie, plynatosť, zápcha.
Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb):
- pociťovanie ospalosti
- pocit úzkosti
- poruchy spánku
- vyrážka, žihľavka, svrbenie
- citlivosť kože na svetlo
- poruchy videnia, poruchy sluchu
- zápal pečene, zožltnutie kože alebo očných bielkov (žltačka)
- kýchanie, upchatie nosa, svrbenie v nose, výtok z nosa (nádcha)
- žalúdočný vred, zápal žalúdočnej sliznice
- malé podliatiny na koži, v ústnej dutine, v nose alebo v ušiach
- dýchacie ťažkosti, sipot alebo kašeľ, astma alebo zhoršenie astmy
- bolesť hlavy – ak sa vyskytne pri užívaní tohto lieku, je dôležité, aby ste na jej zmiernenie
neužili žiadne iné lieky proti bolesti.
Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1000 osôb)
- strácanie zraku
- zhoršenie funkcie pečene
- zvonenie v ušiach (tinnitus)
- pocit depresie alebo zmätenosti
- zadržiavanie tekutín (opuch)
Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 osôb):
- zlyhanie pečene
- zhoršenie funkcie obličiek
- zápal pankreasu
- mozgová infekcia nazývaná „nebakteriálna meningitída“
- zmeny v krvnom obraze – prvými príznakmi sú: vysoká horúčka, bolesť hrdla, vredy v ústach,
príznaky podobné chrípke, pocit ťažkej únavy, krvácanie z nosa a z kože
- kožné problémy (s možným postihnutím ústnej dutiny, nosa alebo uší), ako je napr.
„Stevensov-Johnsonov syndróm“, „toxická epidermálna nekrolýza“ alebo „erythema
multiforme“
Neznáme (častosť výskytu nie je možné určiť z dostupných údajov):
- predĺžený čas krvácania
- ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba (zápalové ochorenia čriev)
- pálenie v hrdle alebo v ústach – môže sa vyskytnúť krátko po užití tohto lieku
V súvislosti s inými NSAID (lieky proti zápalu a bolesti) boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky:
- vysoký krvný tlak alebo srdcové zlyhanie
- zhoršenie vredov v hrubom čreve a Crohnovej choroby (ochorenia čreva)
Lieky podobné ako ibuprofen môžu súvisieť s mierne zvýšeným rizikom srdcového infarktu (infarktu
myokardu) a cievnej mozgovej príhody.
Ak začnete pociťovať akékoľvek vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Týka sa to aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľa.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho <lekára> <,> <alebo>
<lekárnika> <alebo zdravotnú sestru>. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú
uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo
prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov
môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
5.
Ako uchovávať Brufedol 200 mg šumivý granulát
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vrecku a na škatuľke. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
Čo Brufedol obsahuje
- Liečivo je ibuprofen. Jedno vrecko obsahuje 200 mg ibuprofenu.
- Ďalšími zložkami sú: kyselina jablčná, sodná soľ sacharínu, sacharóza, povidón, pomarančová
príchuť, nátriumlaurylsulfát, hydrogénuhličitan sodný a bezvodý uhličitan sodný.
Ako vyzerá Brufedol a obsah balenia
Brufedol 200 mg šumivý granulát je biely prášok s pomarančovou príchuťou. Liek je balený vo
vreckách.
Jedno balenie obsahuje 12, 20 alebo 30 vreciek.
Nie všetky balenia musia byť uvedené na trh.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Abbott Laboratories Slovakia s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika
Výrobca
AbbVie S.r.l. S.R. 148 Pontina km 52 snc, 04011 Campoverde di Aprilia (LT) Taliansko
Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod
nasledovnými názvami:
Spojené kráľovstvo
Rakúsko
Brufen 200 mg Effervescent Granules
Brufen 200 mg Brausegranulat
Bulharsko
Česká republika
Estónsko
Írsko
Taliansko
Lotyšsko
Litva
Poľsko
Rumunsko
Slovenská republika
Slovinsko
Brufen 200 mg Ефервесцентна Гранули
Brufedol 200 mg šumivé granule
Brufen
Brufen 200 mg Effervescent Granules
BrufedolXpress 200 mg Granulato Effervescente
Brufen 200 mg putojošās granulas
Brufen 200 mg Šnypščiosios granulės
Abfen
Abfen 200 mg granule efervescente
Brufedol 200 mg šumivý granulát
Brufen Gran 200 mg šumeča zrnca
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2014.
Download

Príbalové informácie - Abbott Laboratories Slovakia s. r. o.