SAP Business One
VEREJNÉ
Informácie o verzii SAP Business One
8.82
Všetky štáty
Február 2012
Obsah
SAP Business One: Informácie o verzii 8.82 ............................................................................... 3
Účtovníctvo ..................................................................................................................................... 4
Finančné účtovníctvo..................................................................................................................... 5
Bankové spracovanie..................................................................................................................... 6
Predaj a nákup ................................................................................................................................ 7
Obchodní partneri .......................................................................................................................... 8
Personalistika ............................................................................................................................... 10
Nástroje pre implementáciu ........................................................................................................ 11
Riadenie skladu ............................................................................................................................ 12
Kmeňové údaje ............................................................................................................................. 14
Výroba............................................................................................................................................ 15
Rozšírenia infraštruktúry ............................................................................................................. 16
Kokpit............................................................................................................................................. 17
Plánovanie potrieb materiálu (MRP) ........................................................................................... 18
Služby ............................................................................................................................................ 19
Informácie o upgrade ................................................................................................................... 20
Software Development Kit (SDK) ................................................................................................ 21
DI API .................................................................................................................................. 21
UI API .................................................................................................................................. 22
Objekty definované používateľom (ODP) ............................................................................ 23
Doplnky add-on ............................................................................................................................ 25
Príloha: Rozšírenia spracovania výpisu z účtu (BSP) ............................................................. 26
Copyrights, Trademarks, and Disclaimers ................................................................................ 28
© SAP AG 2011
2
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
SAP Business One: Informácie o verzii 8.82
V tomto dokumente sú stručne popísané najdôležitejšie rozšírenia a zmeny funkcií v aplikácii SAP
Business One 8.82.
Poznámka
Najaktuálnejšie informácie nájdete v poznámke SAP 1597911. Je to súborná, centrálna
poznámka SAP Note pre SAP Business One 8.82.
Prístup do poznámok SAP Notes:
1. Do panela s adresou webového prehľadávača zadajte nasledujúcu adresu URL:
http://service.sap.com/smb/sbocustomer
2. Kliknite na Get Support z menu hore.
© SAP AG 2011
3
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Účtovníctvo
Funkcia
Popis
Automatické systémové
odsúhlasenie prechodných
účtov
SAP Business One teraz automaticky odsúhlasí nasledujúce
prechodné účty:

Zriaďovací účet, Zúčtovací nákladový účet, Účet tranzitnej
zásoby

Účet zásob rozprac.

Účet pre odložené dane

Prechodný účet zálohy, Účet zúčtovania záloh
1
Pomocou tejto funkcie už nemusíte manuálne vykonávať interné
odsúhlasenie týchto účtov (vo väčšine prípadov).
1
Relevantné pre nasledujúce lokalizácie: Rakúsko, Kostarika, Francúzsko, Guatemala, Taliansko,
Mexiko, Južná Afrika a Španielsko.
© SAP AG 2011
4
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Finančné účtovníctvo
Funkcia
Popis
Aktivácia rozšíreného
daňového výkazníctva (Česká
republika, Portugalsko a
Slovensko)
Pre Českú republiku, Portugalsko a Slovensko je teraz k dispozícii
rozšírená funkcia daňového výkazníctva. Rozšírená funkcia
daňového výkazníctva vám umožní prístup k nasledujúcim
výkazom:

Výkaz DPH

Výkaz BAS (generovanie a načítanie)

Výkaz vyrovnania dane

Pole daňového priznania - výkaz (len pre Portugalsko)
Tieto výkazy môžete vytvárať a ukladať za účelom daňového
výkazníctva a predkladať ich daňovým úradom
Generovanie elektronického
súboru výkazu (Česká
republika, Portugalsko a
Slovensko)
© SAP AG 2011
V Českej republike, Portugalsku a na Slovensku teraz SAP
Business One umožňuje vytvárať elektronické súbory pre rôzne
výkazy. V minulosti sa na to používali doplnky tretej strany.

V Českej republike a na Slovensku môžete vytvárať súbory
XML z výkazu BAS (pre účely daňového priznania) a
súhrnného hlásenia, ktoré je možné priamo predložiť
daňovému úradu. Tieto dva výkazy môžete teraz vytlačiť
pomocou layoutov Crystal Report.

V Portugalsku môžete vytvárať súbory TXT z výkazu BAS,
súhrnného hlásenia a výkazu predbežnej súvahy. V
Portugalsku sa súbory TXT potom spracovávajú pomocou
aplikácie DEFIR a konvertujú sa na nové formáty súborov,
ktoré sa môžu predložiť daňovému úradu.
5
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Bankové spracovanie
Funkcia
Popis
Automatický import výpisov z
účtu
Výpisy z účtu môžete teraz automaticky importovať do SAP
Business One bez inštalovania doplnku BTHF (Bank Transaction
Handling Facility).
Inovácia systému SAP Business One 8.82 automaticky odstráni
všetky existujúce doplnky BTHF.
Rozšírenia pomocníka platieb
SAP Business One 8.82 vám umožní používať pomocníka platieb
jednoduchším spôsobom a s viacerými integrovaným funkciami.
Pomocou rozšírenej funkcie pomocníka platieb teraz môžete:

Definovať všetky kritériá výberu v pomocníkovi platieb.
Všimnite si, že okno Štandardy pre chod platby - definícia
2
bolo odstránené .

Definovať spôsoby platby jednoduchším a prehľadnejším
spôsobom

Spracovávať bankové poplatky v pomocníkovi platieb

Definovať projekty pre transakcie

Zoraďovať a vyhľadávať transakcie

Aktualizovať výkaz odporučení

Simulovať súhrn platieb pred vykonaním
3
Chod platobných príkazov
SAP Business One 8.82 vám v pomocníkovi platieb umožní
vygenerovať riadky platobných príkazov tým, že vykoná chod
platobných príkazov. Ak ste si nainštalovali a spustili doplnok
Platba, je možné týmto spôsobom v SAP Business One
vygenerovať elektronické výstupné bankové súbory, ktoré
obsahujú požiadavky na vašu firemnú banku na vykonanie
platobných transakcií bez vytvorenia platobných dokladov.
Rozšírenia spracovania
4
výpisu z účtu (BSP)
V SAP Business One 8.82 je funkcia spracovania výpisov z účtu
(BSP) rozšírená mnohými spôsobmi, čím sa zlepší dojem
používateľa. Detailné informácie o rozšíreniach nájdete v dodatku:
Rozšírenia spracovania výpisu z účtu (BSP).
2
U inovovaných používateľov sa predtým definované kritériá výberu v tomto okne stratia.
3
Nerelevantné pre Izrael.
4
Relevantné pre nasledujúce lokalizácie: Rakúsko, Belgicko, Brazília, Čína, Cyprus, Česká republika,
Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, India, Írska republika, Taliansko, Japonsko,
Kórea, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rusko, Singapur, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a
Veľká Británia.
© SAP AG 2011
6
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Predaj a nákup
Funkcia
Popis
Automatické účtovanie
poplatkov za upomienky a
úrokov z upomínania
SAP Business One 8.82 teraz podporuje kompletný proces
upomínania od začiatku do konca. Pomocou chodu pomocníka
upomínania môžete automaticky vytvárať faktúry za služby a
účtovať poplatky za upomienky a úroky z upomínania, ktoré vaša
firma môže vyúčtovať za omeškané platby.
Dobropisy bez pohybu zásob
Môžete vytvárať dobropisy z predaja a nákupu, ktoré nezahŕňajú
pohyb zásob, napríklad, ak dodaný materiál bol poškodený alebo
znehodnotený počas prepravy a preto nebol vrátený. Za týmto
účelom obsahujú okná Dobropis z predaja a nákupu nové
začiarkavacie pole Bez pohybu zásob.
Dobropisy pre rezervujúce
faktúry
Môžete účtovať na stranu Dal - odberatelia odoslané rezervujúce
faktúry, ktorých materiál bol už dodaný. V SAP Business One
môžete na kopírovanie odoslanej rezervujúcej faktúry do dobropisu
z predaja použiť funkcie Kopírovanie do a Kopírovanie z.
Podobne môžete vykonať účtovný zápis na strane Dal podľa
dodávateľov u došlých rezervujúcich faktúr, keď bol materiál
vrátený. Na kopírovanie došlej rezervujúcej faktúry do dobropisu z
nákupu môžete takisto použiť funkcie Kopírovanie do a
Kopírovanie z.
Dátum účtovania pre príjemky
a vrátené príjemky
© SAP AG 2011
Keď uzatvárate doklady príjemiek a vrátených príjemiek, môžete
teraz zadať ako dátum účtovania iný dátum ako je Aktuálny
systémový dátum alebo Dátum pôvodného dokladu.
7
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Obchodní partneri
Funkcia
Popis
Rozšírenie aktivity
SAP Business One 8.82 obsahuje nasledujúce funkcie relevantné
pre aktivity:

Duplikovanie aktivity obchodného partnera

Výber niektorej adresy obchodného partnera ako adresu
aktivity

Definovanie mesačne sa opakujúcej aktivity v niektorý deň
v mesiaci a ročne sa opakujúcej aktivity v niektorý deň v
jednom z mesiacov.

Priradenie aktivít k pracovníkom, ktorí nie sú používatelia
Zobrazenie aktivít
pracovníkov, neprítomnosť a
vzdelávanie v kalendári
Teraz môžete zobraziť aktivity pracovníkov, neprítomnosť a
vzdelávanie v kalendári.
Aktivácia dvojstranného
prepojenia medzi kmeňovými
údajmi pracovníkov a
používateľmi alebo
pracovníkmi
odbytu/nákupcami
Prístup ku kmeňovým údajom pracovníka máte teraz pomocou
okien Používatelia - definícia a Pracovník odbytu/kupujúci definícia.
Filtrovanie a zoraďovanie
pracovníkov
odbytu/kupujúcich
Teraz môžete filtrovať a zoraďovať pracovníkov odbytu/kupujúcich
v okne Pracovníci odbytu/kupujúci.
Rámcové dohody
SAP Business One 8.82 umožňuje zaznamenať rámcové dohody,
ktoré obsahujú dlhodobé dohody o predaji alebo nákupe, ktoré ste
dojednali s vašimi obchodnými partnermi. Môžete vytvoriť dva typy
rámcových dohôd:

Všeobecné rámcové dohoda: Napríklad pre získanie
špeciálneho bonusu na konci roka alebo dosiahnutie
určitého obratu s obchodným partnerom.

Špecifické rámcové dohody: Pre získanie špeciálnej zľavy za
určité transakcie predaja alebo nákupu. Používajú sa aj na
stanovenie plánu dodávok, napríklad definovaním intervalov,
v ktorých by určité množstvá materiálu mali byť dodané.
S rámcovými zmluvami môžete prepojiť nákupné a predajné
doklady, ktoré sa použijú ako základ pre očakávané prognózy
výnosov, rezervácie množstiev a plánovanie kapacít. Okrem toho
rámcové dohody hrajú úlohu pri výpočtoch cash flow a chodoch
plánovania potrieb materiálu.
© SAP AG 2011
8
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Funkcia
Popis
Riadenie kampane
SAP Business One umožňuje vytvárať, udržiavať a analyzovať
informácie o vašich marketingových udalostiach pomocou funkcie
riadenia kampane. Reklamnú kampaň môžete riadiť:
© SAP AG 2011

Vytvorením a údržbou cieľových skupín

Vytvorením kampane pomocou Pomocníka pri generovaní
kampane

Spravovaním údajov kampane

Generovaním tipov a príležitostí predaja priamo z
kampane

Analyzovaním kampaní na základe výkazu Zoznam
kampaní.
9
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Personalistika
Funkcia
Popis
Zmeny v protokolovaní v
kmeňových údajoch
pracovníkov
Umožňuje firmám spĺňať požiadavky ochrany údajov. V SAP
Business One sa sledujú zmeny v kmeňových údajoch
pracovníkov. Táto funkcia sa sprístupnila pre lokalizáciu v
Nemecku v predchádzajúcej verzii a teraz sa môže používať vo
všetkých lokalizáciách. Zmeny v záznamoch kmeňových údajov
pracovníkov môžete zobraziť pomocou nástroja Zmenový protokol.
© SAP AG 2011
10
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Nástroje pre implementáciu
Funkcia
Popis
Solution Packager
Solution Packager v 8.82 umožňuje väčšiu flexibilitu pri paketovaní
údajov. Používatelia si môžu vybrať, ktoré entity chcú radšej
paketovať, ako len všetky entity naraz. Napríklad výkazy špecifické
len pre paket alebo určité transakcie definované používateľom.
Toto rozšírenie vám umožní údržbu len jednej zdrojovej databázy a
vytvorenie niekoľkých verzií z nej paketovaním rôznych entít v
každej verzii. Vo verzii 8.82 umožňuje Solution Packager flexibilitu
s nasledujúcimi entitami prispôsobenia:
© SAP AG 2011

Výkazy a layouty - vrátane všetkých typov výkazov (Crystal
Reports a Print Layout Designer)

Polia, transakcie a objekty def. používateľom

Dotazy, hodnoty definované používateľom a výstrahy

Materiály

Doplnky add-on

Používatelia

Pracovné centrum.
11
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Riadenie skladu
Funkcia
Popis
Priradenie materiálu
vedeného podľa sériových
čísel a čísel šarží aktivované v
príprave na odber a balenie
SAP Business One 8.82 vám umožní priradiť materiál vedený
podľa sériových čísel a čísel šarží k zákazkám odberteľa a
odoslaným rezervujúcim faktúram v celom procese prípravy na
odber a balenie.
Po priradení materiálu podľa sériových čísel a čísel šarží môžete
okrem toho v procese prípravy na odber a balenie teraz vykonávať
nasledovné:

Zobraziť stav priradenia každej série alebo šarže k
základnému riadku zákazky odberateľa alebo odoslanej
rezervujúcej faktúry a jej zoznamu alebo zoznamom
materiálu na odber.

Aktualizovať priradenie každej série alebo šarže k
základnému riadku zákazky odberateľa alebo odoslanej
rezervujúcej faktúry

Vykonávať prístup k prvému zoznamu materiálu na odber,
ktorý je vytvorený pre riadok zákazky odberateľa alebo
odoslanej rezervujúcej faktúry a ku ktorému je priradené
sériové číslo alebo číslo dávky a podľa potreby zmeniť
priradenie
Všimnite si, že teraz je možné vytlačiť zoznamy materiálu na odber
s informáciami o sériovom čísle a čísle šarže pomocou layoutu
Crystal Report.
Vytvorenie dodávok a
odoslaných faktúr v príprave
materiálu na odber a balení
SAP Business One 8.82 vám umožňuje vytvárať dodávky a
odoslané faktúry v celom procese prípravy materiálu na odber.
Máte tieto možnosti:

Vytvoriť manuálne alebo automatické dodávky
Pri vytváraní manuálnych dodávok máte možnosť zobraziť a
aktualizovať dodacie doklady pred ich pridaním. Pri vytvorení
automatických dodávok sa priamo pridajú dodacie doklady
bez ich otvorenia.

Vytvoriť manuálne odoslané faktúry
Pri vytvorení manuálnych odoslaných faktúr máte možnosť
zobraziť a aktualizovať doklady odoslaných faktúr pred ich
pridaním.
Vytvorené dodávky a faktúry sa teraz zlučujú podľa rovnakého
mena dodacej adresy a rovnakého popisu dodacej adresy.
Všimnite si, že keď v príprave materiálu na odber vytvárate
dodávku založenú na riadku zákazky odberateľa alebo odoslanej
rezervujúcej faktúry, môžete rozhodnúť, či chcete mať všetky
otvorené riadky v zákazke odberateľa alebo odoslanej rezervujúcej
faktúre skopírované do dodávky alebo nie.
© SAP AG 2011
12
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Funkcia
Popis
Rozšírenia priradenia
materiálu podľa sériových
čísel alebo čísel šarží
So systémom SAP Business One 8.82 je teraz možné priraďovať
materiály podľa sériových čísel k nasledovným dokladom:

Zákazky odberateľa

Odoslané rezervujúce faktúry

Požiadavky na preskladnenie zásob
Vo všeobecnosti môžete pri priraďovaní materiálu podľa sériových
čísel alebo čísel šarží urobiť nasledovné:
Rozšírenia prípravy materiálu
na odber a balenie
© SAP AG 2011

U materiálu so sériovým číslom vidíte, či je priradený alebo
nie. Ak je priradený, máte prístup k dokladu, ku ktorému je
priradený a zrušiť priradenie.

U materiálu s číslom šarže vidíte, koľko je priradené. Máte
prístup k prvému dokladu, ku ktorému je šarža priradená a tu
zmeniť priradenie.
Pomocou prípravy na odber a balenie môžete teraz filtrovať
zákazky odberateľa a odoslané rezervujúce faktúry s rozšírenými
kritériami výberu vrátane polí definovaných používateľom. Okrem
toho je teraz možné v príprave materiálu na odber a balenie a v
zozname materiálu na odber zobraziť viac detailov dokladov.
Napríklad polia definované používateľom, dátum účtovania, meno
dodacej adresy a popis dodacej adresy. Tlačový layout zoznamu
materiálu na odber je rozšírený tak, aby obsahoval tieto detaily.
13
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Kmeňové údaje
Funkcia
Popis
Čistenie kmeňových údajov
V SAP Business One 8.82 poskytuje čistenie kmeňových údajov
administrátorom a pokročilým používateľom jednoduchý spôsob na
odstránenie alebo deaktiváciu kmeňových údajov, ktoré už nie sú
potrebné pre prevádzku firmy. Poskytuje tiež protokol pre proces
odstránenia a deaktivácie šarží. Pomocou tohto rozšírenia môžu
používatelia očistiť množstvo objemu používaných kmeňových
údajov vrátane materiálu, obchodných partnerov, účtov hlavnej
knihy, ziskových stredísk a pravidiel rozdelenia buď fyzickým
odstránením kmeňových údajov alebo ich deaktiváciou bez
porušenia integrity obchodnej logiky.
Číselné intervaly kmeňových
údajov OP a materiálu
Pomocou číselných intervalov môžu používatelia definovať číselné
intervaly pre kmeňové údaje odberateľov, dodávateľov a materiálu.
Pomoc pri automatickom priradení číselných intervalov kmeňových
údajov pri ich vytváraní znamená vyššiu efektívnosť v údržbe,
sledovaní a spravovaní záznamov kmeňových údajov.
© SAP AG 2011
14
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Výroba
Funkcia
Popis
Kusová výroba
SAP Business One 8.82 podporuje koncepciu výroby na základe
dopytu a umožňuje naplánovanie a výrobu produktu na základe
potvrdenej objednávky prijatej od odberateľa. Ak chcete vytvoriť
výrobnú zákazku založenú na zákazke odberateľa, použite
Pomocníka pri potvrdzovaní nákupu, ktorý vás krok za krokom
vedie procesom vytvárania dokladu. Sprievodcu spustíte
označením začiarkavacieho poľa Doklad obstarania v zákazke
odberateľa alebo priamo z modulu Výroba v hlavnom menu SAP
Business One.
Okrem toho môžete vo výrobnej zákazke vidieť, na ktorú zákazku
odberateľa sa doklad vzťahuje.
© SAP AG 2011
15
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Rozšírenia infraštruktúry
Funkcia
Popis
Expresná konfigurácia
Teraz môžete konfigurovať firemnú databázu pomocou sprievodcu
expresnou konfiguráciou, ktorý vás vedie hlavnými nastaveniami v
rôznych oblastiach SAP Business One. Pri expresnej konfigurácii
môžete tiež porovnať konfiguračné nastavenia, ktoré boli uložené
predtým, takže môžete zistiť zmeny v konfigurácii, ktoré môžu
spôsobiť chyby v aplikácii.
Vyhľadávacie pole
Vyhľadávacie pole SAP Business One môžete teraz použiť bez
aktivovania funkcie kokpitu.
Pomocou vyhľadávacieho poľa môžete v SAP Business
One:jednoducho vykonávať nasledujúce vyhľadávania:

Hľadanie menu:
Vyhľadanie menu na úrovni okna, takže ak budete chcieť
nájsť nejaké okno, nebudete musieť navigovať v hlavnom
menu.

Hľadanie údajov:
Vyhľadanie materiálu, obchodných partnerov a dokladov
pomocou vyhľadávacieho poľa.
© SAP AG 2011
16
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Kokpit
Funkcia
Popis
Kokpit nákupu
SAP Business One 8.82 poskytuje preddefinovaný kokpit
nákupu, ktorý vám pomôže zobrazovať a vyhľadávať údaje
nákupu a organizovať a vykonávať aktivity týkajúce sa nákupu.
Parametre dashboardu
SAP Business One 8.82 vám umožňuje definovať a meniť
skupiny parametrov pre dashboardy pomocou okna Parametre
dashboardu. V tomto okne môžete vytvárať a udržiavať skupiny
parametrov.
Podporované sú nasledujúce typy skupín parametrov:

Jednotlivo

Štvrťročne

Mesačne

Viacnásobne
Dashboard prognózy cash
flow
Dashboard Prognóza cash flow podľa dokladov transakcií
prognózuje budúcu hotovosť vašej firmy. S detailmi peňažného
účtu môžete platby naplánovať vopred. Zobrazením detailov o
období môžete zobraziť rozsiahle obdobie periodických
vstupných a výstupných transakcií podľa obchodného partnera
alebo podľa pracovníkov a jednoducho ste schopní identifikovať
kľúčové platby a partnerov.
Dashboard požiadaviek na
ponuku
Pomocou dashboardu Požiadavky na ponuku monitorujete
otvorené požiadavky na ponuku. Pomocou filtra zobrazíte
otvorené požiadavky na ponuku podľa vybratého dodávateľa,
materiálu, kupujúceho a platného dátumu. Pomocou
dashboardu môžete ľahko sledovať, ako dodávatelia reagovali
na vaše požiadavky na ponuku. U požiadaviek na ponuku s
reakciou môžete porovnať ponuky a uzavrieť ponuky.
© SAP AG 2011
17
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Plánovanie potrieb materiálu (MRP)
Funkcia
Popis
Rozšírenia MRP
Modul Plánovanie potrieb materiálu (MRP) bol rozšírený
nasledovne:
© SAP AG 2011

Pomocník dispozície:
o Viac zdrojov údajov v dokladoch pre výpočet
dispozície (napríklad rámcové dohody, opakujúce
sa transakcie, požiadavky na preskladnenie zásob
atď.) a zabezpečenie flexibilného výberu dokladov
o Výrazne rozšírený výber materiálov a skladov v
chode MRP
o Zabezpečenie rozšíreného riadenia plánovacích
údajov materiálu pri vykonávaní chodu MRP
o Rozšírené možnosti plnenia na úrovni zásob
(maximálne a požadované)
o Aktivované historické plánovanie
o Aktivovaný automatický výpočet priebežnej doby
o Pridané zobrazenie a výpočet budúcich údajov
o Rozšírené zobrazenie výsledkov a výkazu
odporučení sprievodcu

Výkaz odporučení k zákazke:
o Aktivované menu s kliknutím na pravé tlačidlo myši
u výkazov, čo vám umožní preskúmať materiál
skôr, ako vystavíte odporúčaný doklad.
o Aktivovaná možnosť výberu požiadaviek na
ponuku, ktoré sa majú vytvoriť namiesto
odporučenej zákazky
o Aktivované výstrahy pre odporučenia

Požiadavka na preskladnenie zásob:
Požiadavka na preskladnenie zásob je nový doklad
zavedený do SAP Business One 8.82. Požiadavku na
preskladnenie zásob môžete teraz definovať ako typ
odporučenia dispozície. Týmto spôsobom MRP odporučí
preskladnenie zásob medzi skladmi pred odporučením
objednávok alebo výrobných zákaziek.

Číslovanie týždňov:
V okne Dáta sviatku sú k dispozícii tri možnosti pre
výpočet číslovania týždňov. Vaše definovanie, ktoré tu
zadáte, ovplyvní návrh odporučení a prognóz MRP na
základe týždňov.

Prognóza:
o Rozšírené metódy výberu materiálu
o Aktivované generovanie prognóz na základe
histórie predaja
o K dispozícii sú tlačidlá na zvyšovanie alebo
znižovanie prognózovaných množstiev
18
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Služby
Funkcia
Popis
Zobrazenie servisných volaní
v kalendári
Servisné volania môžete teraz priamo plánovať a zobrazovať v
Kalendári SAP Business One 8.82:
© SAP AG 2011

Je pridaná nová záložka Plánovanie do okna Servisné
volanie, kde môžete zapísať servisné volanie. Máte možnosť
zobraziť servisné volanie v kalendári.

Je pridané nové začiarkavacie pole Zobrazenie plánovaných
servisných volaní do okna Prehľad aktivít - kritériá výberu.
Teraz môžete zobraziť zoznam plánovaných aktivít so
zoznamom plánovaných servisných volaní.

Naplánované úlohy vidíte v kalendári.
19
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Informácie o upgrade
Funkcia
Popis
Cesta k upgradu
Cesty k upgradu aplikácie SAP Business One 8.82 podporujú
nasledujúce vydania:
Pomocník pri upgrade

SAP Business One 2005 A SP01

SAP Business One 2005 B

SAP Business One 2007 A

SAP Business One 2007 A SP01

SAP Business One 2007 B

SAP Business One 8.8

SAP Business One 8.81
Pomocník pri upgrade v 8.82 poskytuje používateľom dva typy
konfigurácie pomocníka:

Vykonávať len testy pred upgradom alebo

Inovovať SAP Business One po vykonaní testov pred
upgradom
Používatelia môžu generovať prístupové kódy pre databázy, ktoré
úspešne absolvovali testy pred upgradom alebo s potvrdenými
upozorneniami. V budúcich reláciách pomocníka môžu
používatelia zvoliť vynechanie testov pred upgradom tak, že zadajú
prístupové kódy vytvorené predtým pre databázu.
© SAP AG 2011
20
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Software Development Kit (SDK)
Aplikácia SAP Business One je vybavená programovacím rozhraním API založeným na technológii
COM. Môžete použiť funkčný rozsah aplikácie SAP Business One alebo ho prispôsobiť špecifickým
požiadavkám. Rozhranie API sa dodáva ako Software Development Kit (SDK), vrátane vývojovej
dokumentácie a vzorových kódov.
SAP Business One SDK umožňuje rozširovať a meniť funkcionalitu aplikácie SAP Business One s
cieľom vytvárať funkcionality pre odvetvie a firmu a rozhrania s nástrojmi tretích strán.
DI API
Funkcia
Popis
Proces schvaľovania
DI API teraz podporuje celý proces priebehu schvaľovania.
Po pridaní dokladu, ktorý je v súlade s podmienkou predlohy
schválenia, sa spustí schvaľovací proces a doklad sa uloží ako
koncept. Schvaľovateľ potom vyhľadá a aktualizuje požiadavky na
schválenie pomocou objektu ApprovalRequestsService v DI API.
Keď je požiadavka na schválenie schválená, môžete použiť
metódu SaveDraftToDocument v objekte Documents,
StockTransfer and Payments, čím skonvertujete koncept na
doklad.
Funkciu v DI API aktivujte pomocou vlastnosti
EnableApprovalProcedureInDI v objekte AdminInfo a skontrolujte,
či vlastnosť DocConfirmation objektu AdminInfo je nastavená na
Yes.
Podpora zmenového
protokolu
SAP Business One 8.82 poskytuje zmenový protokol pre každý
objekt. Prístup k zmenovému protokolu pre systémové objekty a
objekty definované používateľom máte teraz pomocou objektu
ChangeLogsService v DI API.
Nové metódy aktualizácie
XML
Teraz môžete odstraňovať objekty riadkov alebo podobjekty z
obchodných partnerov a objektov dokladov prostredníctvom
rozhrania XML. Do objektov obchodných partnerov a dokladov je
pridaná nová metóda UpdateFromXML .
Modernizácia dočasnej zložky
OBServera
V predchádzajúcich verziách ukladal SAP Business One prevzaté
súbory ako ObserverDLL do zložky temp
(%temp%\SM_OBS_DLL). Avšak v terminálových prostrediach ako
je napr. Citrix sa dočasná zložka temp zakaždým pri odhlásení
používateľa odstráni. To znamená, že keď sa nabudúce pripojíte k
DI API, súbory sa musia znova preberať.
S cieľom rýchlejšieho pripojenia DI API obsahuje teraz inštalačná
zložka DI API skupinu súborov, ktoré zahŕňajú SM_OBS_DLL. Ak
sa verzia servera zhoduje s verziou ObserverDLL v inštalačnej
zložke DI API, OBserver sa použije priamo.
Služba definície partnerov pre
príležitosti
© SAP AG 2011
DI API teraz podporuje definovanie partnerov pre príležitosti
pomocou objektu PartnersSetupsService .
21
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Funkcia
Popis
Služba obstarávacích
nákladov
Teraz môžete pridať, vyhľadať, aktualizovať, zrušiť a uzavrieť
doklady obstarávacích nákladov pomocou objektu
LandedCostsService .
Služba rámcových dohôd
Pridať, vyhľadať, aktualizovať a zrušiť rámcové dohody môžete
teraz pomocou objektu BlanketAgreementsService.
Služba kampaní
Pridať, vyhľadať, aktualizovať a zrušiť informácie o kampaniach
môžete teraz pomocou objektu CampaignsService .
Rozšírená služba prekladov
Môžete pridať alebo odstrániť preklady výkazu vytvorených s
Crystal Reports pomocou objektu ExtendedTranslationsService .
DI API Rozšírenia pre funkcie
objektov definovaných
používateľom
Objekt UserObjectsMD a jeho podobjekty sú rozšírené s cieľom
podpory nových funkcií objektov definovaných používateľom.
Ďalšie informácie nájdete v časti User-Defined Objects (UDOs)
nižšie.
RecordSet Zvýšenie
výkonnosti
Pomocou RecordSet. je možné spracovať viac údajov. Zlepšila sa
výkonnosť pri načítavaní údajov.
UI API
Funkcia
Popis
Hodnota prvého stĺpca v
mriežke
V predchádzajúcej verzii UI API môžete priraďovať hodnoty v
prvom stĺpci objektu Matrix , ale nie k objektu Grid .
Teraz môžete zapisovať hodnoty do prvého stĺpca objektov Grid .
Aktivácia klávesov so šípkou
v matici a mriežke
V objektoch matice a mriežky vytvorených UI API sa môžete teraz
pohybovať medzi riadkami pomocou klávesov so šípkou nahor
alebo nadol na klávesnici.
Ak stlačíte klávesy so šípkou smerom nahor alebo nadol a ak je v
matici alebo mriežke k dispozícii riadok, reakcia je prechod nahor
alebo nadol o jeden riadok.
Aktivácia hodnôt
definovaných používateľom
vo formulároch používateľa
© SAP AG 2011
Pre formuláre definované používateľom sú teraz k dispozícii
hodnoty definované používateľom (tiež známe ako formátované
hľadanie alebo FMS), kde môžete definovať hodnotu poľa podľa
dotazu.
22
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Funkcia
Popis
Pridanie kľúčových informácií
do FormDataEvent pre objekt
definovaný používateľom
(ODP)
Udalosť FormDataEvent v UI API, ktorá sa spustí pri
pridaní/aktualizácii/odstránení/načítaní systémového objektu, je
teraz pre objekty definované používateľom tiež aktívna.
Táto udalosť poskytne jedinečné ID
(BusinessObjectInfo.ObjectKey) zmeneného business objektu.
Používatelia UI API ho používajú ako vstupný objekt do metódy DI
API DataBrowser.GetByKeys pre vyvolanie objektu DI. Teraz sú
kľúčové informácie pre objekt definovaný používateľom
poskytované v tom istom formáte ako pre systémové objekty.
Táto funkcia je relevantná pre nový štýl formulára ODP (štýl
riadkov hlavičky).
Podpora prepojeného tlačidla
s ODP
UI API a Screen Painter vám teraz umožňuje použiť tlačidlo
prepojenia na otvorenie ako systémového formulára, tak aj
formulára ODP. Otvorený formulár načíta určitý záznam podľa
kľúča.
Automatický výber
záložky/zložky
U formulárov, ktoré majú viac zložiek a úrovní časti okna, môžete
teraz automaticky vybrať úroveň časti okna pomocou UI API a
Screen Painter.
Do objektu zložky UI API a Screen Painter sú pridané dva nové
atribúty:

Pomocou atribútu Pane sa spojí zložka s úrovňou časti
okna.

Atribút AutoPaneSelection je príznak na zapnutie alebo
vypnutie automatického výberu úrovne časti okna formulára.
Objekty definované používateľom (ODP)
Funkcia
Popis
Nový štandardný formulár
ODP
V pomocníkovi Objects Registration je pridaný nový krok UI
Settings. Môžete vybrať štýly formulára ODP: Formulár len s
maticou (starý štýl) alebo formulár s oblasťou hlavičky a oblasťou
riadkov (nový štýl).
Nový Header Line Style vám umožní zobraziť hlavné tabuľkové
polia v hornej oblasti formulára a podriadených tabuľkách nižšie (u
viacerých podriadených tabuliek je každá podriadená tabuľka
umiestnená v jednej osobitnej záložke).
Podporované objektom UserObjectsMD v DI API.
Umiestnenie menu ODP
V novom kroku pomocníka UI Settings of the Objects Registration
môžete teraz zadať umiestnenie menu objektu definovaného
používateľom, ktoré sa má zobraziť v hlavnom menu SAP
Business One.
Podporované objektom UserObjectsMD v DI API.
© SAP AG 2011
23
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Funkcia
Popis
Screen Painter podporuje
nový štandardný formulár
ODP
Prístup k novému štandardnému formuláru ODP je možný
pomocou Screen Painter.
Do Screen Painter sú pridané dve nové ikony:

Ikona Open UDO List otvorí zoznam všetkých uložených
formulárov ODP v štýle riadka hlavičky. Keď zo zoznamu
vyberiete ODP a stlačíte tlačidlo Edit Form, otvorí sa
formulár ODP v režime úprav.

Ikona Save to Database uloží reťazec SRF formulára do
databázy. Aktualizovaný obsah sa prejaví vtedy, keď znova
otvoríte formulár ODP z klienta SAP Business One.
Podpora výberu zo zoznamu a
tlačidla prepojenia v Screen
Painter
Screen Painter vám teraz umožňuje pridať Choose From List do
formulárov ODP alebo normálnych formulárov definovaných
používateľom. Keď kliknete na Choose From List, zobrazí sa
zoznam všetkých záznamov poľa. Môžete zo zoznamu vybrať
jeden záznam a pole sa automaticky vyplní s názvom záznamu.
(Pokyn: Program obsluhy udalosti Choose From List nie je
potrebný.) Po zadaní hodnoty do poľa môžete tento špecifický
formulár otvoriť tiež kliknutím na tlačidlo Link.
Prepojenie systémových
objektov s ODP
Do formulára manažmentu polí definovaných používateľom (PDP)
je pridané nové začiarkavacie pole Link to UDO. Teraz môžete
prepojiť polia definované používateľom v systémových formulároch
(s výberom zo zoznamov a prepojenými tlačidlami) s formulárom
ODP (štýl Matrix rovnako ako štýl Header Lines).
Podporované vlastnosťou LinkedUDO objektu UserFieldsMD v DI
API.
Zmenový protokol ODP
© SAP AG 2011
Pre objekty definované používateľom je teraz podporovaná funkcia
zmenového protokolu.
24
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Doplnky add-on
Funkcia
Výkazy vo viacerých jazykoch
vytvorené softvérom Crystal
Reports
Popis
So softvérom Crystal Reports je teraz možné vytvoriť výkaz vo
viacerých jazykoch. Preklady sa zobrazujú podľa zobrazeného
jazyka systému SAP Business One.
Môžete pridať alebo odstrániť preklady výkazu vytvorených so
softvérom Crystal Reports pomocou multilingválneho
prekladača.
Súbory .xml prekladov môžete importovať do výkazu a preklady
výkazu exportovať ako súbor .xml na lokálny disk.
Aktivácia viacnásobných
databáz pre layouty a výkazy
Crystal Reports
Pre výkazy a layouty vytvorené so softvérom Crystal Reports
môžete teraz nastaviť viacnásobné databázy a môžete tak
zobraziť informácie z rôznych zdrojov údajov.
Crystal Reports Rozšírenie
exportu a importu layoutov a
výkazov
Teraz môžete exportovať a importovať layouty a výkazy Crystal
Reports súčasne bez toho, aby ste ich museli exportovať alebo
importovať osobitne.
Počas procesu sa takisto exportujú alebo importujú nastavenia
viacjazyčných verzií výkazov a viacnásobných databáz výkazov
a layoutov.
Aktivácia sekvencie tlače ako
predvolená možnosť tlače
© SAP AG 2011
Pre určité typy dokladov môžete teraz nastaviť sekvenciu tlače
ako predvolenú možnosť tlače.
25
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Príloha: Rozšírenia spracovania výpisu z
účtu (BSP) 5
Funkcia spracovania výpisu z účtu (BSP) bola rozšírená nasledovne:

Pre jeden alebo viac navrhovaných riadkov v rámci jedného riadka výpisu z účtu môžete zvoliť
Ctrl + B, čím zobrazíte splatný zostatok ako čiastku použitú navrhovanou transakciou.

Ak predtým obchodnému partnerovi nebola priradená kombinácia kódu banky a bankového
účtu, automaticky sa k tomuto obchodnému partnerovi priradí pri dokončení výpisu z účtu. Ak je
táto kombinácia pre obchodného partnera jedinečná, nabudúce, keď sa táto kombinácia kódu
banky a bankového účtu zadá alebo importuje, tento kód obchodného partnera bude
automaticky identifikovaný.

Ak v okne Detaily výpisu z účtu kliknete pravým tlačidlom myši na riadok výpisu z účtu a zvolíte
Návrh účtovania pre riadok, tento riadok výpisu z účtu sa umiestni ako prvý riadok.

V okne Banky - definícia teraz môžete zadať predvolenú metódu podľa ktorej sa určí dátum
dokladu transakcií výpisu z účtu.

V okne Detaily výpisu z účtu sa pre nový riadok výpisu vezme predvolený dátum riadka a dátum
valuty výpisu z dátumu výpisu.

V okne Detaily výpisu z účtu môžete teraz identifikovať zdroj každého riadka výpisu z účtu:
Importovaný, importovaný a upravený alebo manuálne zadaný.

V okne Detaily výpisu z účtu nemôžete upravovať pole Čís., ktoré zobrazuje automaticky
vyplnené poradové číslo riadka v okne Výpis z účtu - zhrnutie.

V okne Výpis z účtu - zhrnutie môžete teraz zobraziť názov účtovného obdobia, v ktorom je
dátum výpisu v okne Detaily výpisu z účtu.

Po dokončení výpisu z účtu v okne Detaily výpisu z účtu teraz môžete spracovať nasledujúce
dve polia: Čís.výpisu z účtu, Dátum výpisu.

U navrhovaných riadkov teraz zobrazujú polia ID účtu HK/dokladu a Účet HK kód účtu spolu s
názvom účtu.

Keď zvolíte tlačidlo Návrh účtovania pre nevyrovnané riadky alebo možnosť Návrh účtovania
pre riadok, pričom pravým tlačidlom myši kliknete na riadok výpisu z účtu, SAP Business One
8.82 navrhne transakcie s dátumami účtovania, ktoré sú skoršie alebo rovnaké ako dátum
účtovania riadka výpisu z účtu. Ak je pole Dátum účtovania riadka výpisu z účtu prázdne, SAP
Business One 8.82 navrhne transakcie s dátumami účtovania, ktoré sú skoršie alebo rovnaké
ako aktuálny systémový dátum.

V okne Riadok výpisu z účtu - detaily rozšírené, ak je zadaná metóda účtovania Prechodný účet
z/na bankový účet alebo Externé vyrovnanie, môžete teraz zvoliť tlačidlo Pridať otvorené
transakcie a zadať zodpovedajúce kritériá pre vybratie otvorených transakcií pre manuálne
vyrovnanie s ich príslušnými platbami.
5
Relevantné pre nasledujúce lokalizácie: Rakúsko, Belgicko, Brazília, Čína, Cyprus, Česká republika,
Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, India, Írska republika, Taliansko, Japonsko,
Kórea, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rusko, Singapur, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a
Veľká Británia.
© SAP AG 2011
26
Informácie o verzii SAP Business One 8.82

Pri dokončovaní výpisu z účtu v Belgicku sa všetky transakcie obchodného partnera účtujú na
prechodný bankový účet v osobitných účtovných zápisoch a účtuje sa ďalší dodatočný účtovný
zápis, ktorým sa prevedú všetky čiastky transakcií obchodného partnera z prechodného
bankového účtu na bankový účet. Dátum účtovania dodatočného účtovného zápisu je hodnota v
poli Dátum výpisu vo všeobecnej oblasti okna Detaily výpisu z účtu a jeho dátum vyrovnania je
najneskorší dátum účtovania všetkých transakcií obchodného partnera.
V osobitnom účtovnom zápise sú hodnoty v poliach Poznámky (vo všeobecnej oblasti a v
oblasti rozbaleného režimu spracovania) hodnoty v poliach Detaily navrhovaného riadka výpisu
z účtu.
V dodatočnom účtovnom zápise je hodnota v poli Poznámky v oblasti rozbaleného režimu
spracovania pre každý prechodný účet rovnako hodnota v poli Detaily navrhovaného riadka
výpisu z účtu; pole Poznámky v oblasti rozbaleného režimu spracovania zobrazuje pre riadok
výpisu z účtu Výpis z účtu a hodnotu v poli Čís.výpisu z účtu okna Detaily výpisu z účtu.
© SAP AG 2011
27
Informácie o verzii SAP Business One 8.82
Copyrights, Trademarks, and Disclaimers
© Copyright 2011 SAP AG. All rights reserved.
The current version of the copyrights, trademarks, and disclaimers at
http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation is valid for this document.
© SAP AG 2011
28
Download

What`s New in SAP Business One 8.82