Petržalský
Evanjelik
1
____________
Ročník 20 / 2015
Číslo
OBSAH
FARÁRSKA SPRÁVA za rok 2014 – Ján Kolesár ........................... 3
Nebo neprestane sypať lásku – Ružena Škottová ............................ 19
Očakávania – Ružena Škottová ....................................................... 20
Boh sa nedá vysmievať – Eva Čerbová .......................................... 22
Zrnká múdrosti ................................................................................ 24
Neznepokojujte sa! – Anna Podhradská .......................................... 25
Biblia hovorí: O večnej Božej láske ................................................. 26
Príbeh o tom, ako mi nevyšiel týždeň – Vladimír Švač .................. 28
BIBLICKÉ ZVIERATÁ: 9. Pes a sviňa – Ján Lacko .................... 30
STRÁNKY PRE DETI:
O dvoch malých srdiečkach – Viera Mariašová .............................. 32
STALO SA V CIRKEVNOM ZBORE
Slávnostné stretnutie seniorov pred Vianocami – Š. Škoda ..... 36
Stručne z adventu, Vianoc a Silvestra ...................................... 38
Novoročný koncert V Ježišovom mene – Edita Škodová ......... 41
Karneval v materskej škole – Ľudmila Palkovičová ................ 43
Po kom je nazvaná… OSUSKÉHO ULICA – Edita Škodová ........ 44
SRDEČNE VÁS POZÝVAME
Konfivík a letný tábor dorastu 2015 ......................................... 46
Stretnutie rodín a karneval ....................................................... 46
PROSÍME VÁS O PODPORU ....................................................... 47
Milí naši jubilanti… ........................................................................ 48
Okienko do života nášho zboru – Ján Kolesár ................................ 50
Týždeň v cirkevnom zbore – Ján Kolesár ....................................... 51
Svetový deň modlitieb žien 2015 .................................................... 52
Toto číslo Petržalského evanjelika s farárskou správou za rok 2014 podporila Pánu Bohu známa rodina, ktorá venovala 300 €, aby sa číslo mohlo
rozdávať všetkým záujemcom.
Ďalšie milodary: Ďaniel Ďuračka 20 €, Štefan Šaha a Bohu známe sestry po 10 €. Srdečne ďakujeme!
2
FARÁRSKA SPRÁVA
za rok Pánov 2014
Cirkevného zboru ECAV Bratislava-Petržalka
na výročný konvent 22. februára 2015 o 9.30 hod.
A. BIBLICKÝ ÚVOD
Kázeň
Modlitba: Pane a Bože náš, ďakujeme za Tvoju milosť, ochranu a požehnanie, ktoré sme zažívali v uplynulom roku. Ďakujeme za to, že napriek tomu,
ako ďaleko sme svojím duchom od Teba a Tvojho Ducha, nezanevrel si na
nás a bol si s nami. Neboli sme verní Tvojej láske a nešírili sme Tvoj pokoj.
Často sme zbytočne hovorili, a málo sa modlili, veľa posudzovali a kritizovali, a málo žehnali a tešili sa z toho, čo druhí dokázali. Odpusť nám to. Veď
nás vo svojej pokore a skromnosti, aby sme videli, že iba od Teba prichádza
skutočná múdrosť a pravé poznanie vecí; že iba Ty máš moc, ktorá nielen
pozná cestu cez úskalia časného života, ale privedie nás aj k životu novému,
večnému. Amen.
Ž 122: „Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho! Zastavili sa naše nohy v tvojich bránach, Jeruzalem. Jeruzalem je vystavený ako mesto, ktoré nás spája dovedna. Tam vystupujú kmene, kmene
Hospodinove. Pravidlom je pre Izrael: oslavovať meno Hospodinovo. Lebo
tam stoja súdne stolice, stolice domu Dávidovho. Proste o pokoj pre Jeruzalem: Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú! Nech je pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch! Kvôli svojim bratom a priateľom hovorím: Pokoj v tebe! Pre dom Hospodina, nášho Boha, chcem vyhľadávať
tvoje blaho.“ Amen.
Vážený konvent, bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi!
Túto starú pútnickú pieseň Izraela som si zvolil za základ tohoročnej
farárskej správy, ktorá chce priblížiť a zhodnotiť minulý rok 2014. Uplynulý
rok nášho spoločného života v cirkvi a zbore sme prežili v znamení viacerých dobrých aj zlých udalostí. Rozličné cirkevné kauzy riešené na stránkach
cirkevných časopisov nám nepridávali pokoja a pohody ani v našom zbore,
lebo naše zborové predsedníctvo bolo aj súčasťou seniorálneho presbyterstva. Napokon sme sa obaja, ja i sestra bývalá zborová dozorkyňa, vzdali
3
členstva v tomto cirkevnom orgáne. Bývalá preto, lebo sestra dozorkyňa sa
následne vzdala aj funkcie zborovej dozorkyne. Od júna sme preto museli
hľadať nového zborového dozorcu.
Keď sme si pred rokom po minuloročnom výročnom konvente, kde
sme voľbou doplnili zborové presbyterstvo, mysleli, že ho máme kompletné,
dlho nám to nevydržalo. Náš život je spojený so životom celej cirkvi, a aj
keď sme samostatný subjekt, ktorý si sám určuje život a priority, celkom,
najmä duchovne, sa ten náš od toho ostatného nedá oddeliť. Len veľmi málo
pozitívneho prinášame každý tým svojím dielom do spoločného života, a
podľa toho, čo tam vkladáme, to tak aj vyzerá. Málo pokoja a modlitieb a
veľa kritiky a kriku. Málo duchovného a veľa svetského a telesného. Málo
Božieho slova a veľa našej múdrosti. Málo pokory a veľa prezentovania sa.
Bojujeme proti sebe, zápasíme o podporu a hlasy či hlas, čo i jeden, len aby
sme prevýšili a prehlasovali toho druhého a presadili svoje. Ak čítame v Písme, čo je cirkev a ako ona žije, je tragédiou, ak nás toto robí šťastnými alebo
sme spokojní s tým, ako to je.
Pokoj potrebujeme, aby sme sa sústredili na ozaj potrebné a životne dôležité veci nášho bytia. Aby sme mali chuť a túžbu oslavovať meno Hospodinovo. Aby sme viac rozmýšľali o misii a službe, a nie o cirkevnoprávnych
predpisoch, ktoré akoby boli viac ako samotné Písmo. Lebo − ako hovorí
žalmista − oslava Hospodina, to je život, pravidlo, nástroj, prejav života
tých, ktorí sú Jeho. Keď Ho oslavujeme a keď teší dušu človeka to, čo je
Božie: láska, radosť, pokoj, pocit podpory a zázemia, žičlivosť od ľudí putujúcich okolo mňa. Je to možné, aj keď vždy nemáme na všetko rovnaký pohľad. Môžeme však napriek tomu spolupracovať a oslavovať svojou prácou
a svojím životom svojho Pána.
Prosme a usilujme sa o pokoj a vzájomnú podporu a pochopenie.
Prosme o ducha ochotného oslavovať Hospodina, vytvárajúceho bezpečné
zázemie a oporu pre službu a život jednotlivca i rodiny. Je dobré, že nám
zbor poskytuje také podmienky a že sa chápeme a rozumieme si, lebo to je
pre nás, našu rodinu cirkvi, dôležité. Pokúšali sme sa o oslavu a niečo sa
naozaj aj podarilo. Novoročný koncert bol pred plným kostolom a s mnohými bratmi a sestrami, domácimi aj hosťami. Celkom sa podarili rozhlasové
služby Božie v septembri, na ktoré sme dostali priaznivé ohlasy. Výborný
bol zborový deň s našimi hosťami z Hýb a úplne sa nám zaplnil dom aj pri
20. výročí posvätenia chrámu a zborového centra, i keď sa viacerí ospravedlnili. Na oslavu Pána cirkvi sme vydali aj monografiu o petržalských evanjelikoch. Podarili sa i mnohé menšie veci a na oslavu Hospodina sa v zbore
zrodil nový gospelový spevokol Freedom.
4
Sme spolupútnikmi na ceste. Putujeme k nebeskému Jeruzalemu. Hľadajme jednotu a pokoj, aby sa nám dobre putovalo a aby sa k nám na tej ceste
mohli pridať aj ďalší. Určite máme potenciál na to, aby sme slúžili a poslúžili ešte mnohým k zorientovaniu sa a nájdeniu Toho, ktorý je základom a
bez ktorého nemá naša snaha zmysel − Ježiša Krista, Záchrancu. Máme tu
obrovské pole pôsobnosti a Petržalka je pre nás všetkých jedna veľká výzva
na spoločné putovanie k Ježišovi a Jeho životu, ktorý víťazí nad smrťou.
Usilujme sa o pokoj a podporujme, ako nám sily stačia, oslavu nášho Pána.
Nebojme sa byť nositeľmi dobrej nádeje a radostného víťazstva. Kvôli tomu,
že sme Jeho, buďme nielen blaho zvestcami, ale aj blaha nositeľmi svojej
rodine − cirkvi.
Nedajme sa nikým a ničím znechutiť natoľko, aby sme prestali spievať
a oslavovať Jeho meno. Putujme spolu, spolu spievajme a navzájom sa považujme za dôležitých a potrebných. Dôverujme Bohu a Jeho Duchu, aby
sme sa dali viesť a nebáli sa oslavovať a vyvyšovať nášho Pána. Máme jeden
spoločný cieľ. Buďme radi spolu a budujme svoj život v našej rodine − cirkvi
s láskou a dôverou. Hľadajme, čo urobí radosť a prinesie blaho nielen mne,
ale všetkým okolo mňa. Buďme slobodní od zlého a zviazaní láskou Ježiša,
nášho Pána. On viedol k oslave a chvále Otca všetkých, s ktorými sa stretal,
a povzbudzoval ich k putovaniu a ceste Božej v tomto svete. Nevzdávajme
to a buďme verní až do konca. Amen.
B. DUCHOVNÝ ŽIVOT ZBORU
1) Bohoslužobný život – Služby Božie (SB)
Hlavné služby Božie (HSB) sa uplynulom roku konali každú nedeľu
a na výročné sviatky v Chráme Svätej Trojice na Strečnianskej ulici v Petržalke aj v Chráme Božom v Rusovciach na Maďarskej ulici. Spolu boli HSB
v minulom roku 121-krát (vlani 117): 63-krát v Petržalke a 58-krát v Rusovciach.
Priemerná účasť na HSB v Petržalke bola 173, čo je o 1 menej ako pred rokom. V Rusovciach bola priemerná účasť na SB v nedeľu o 11.00 hod. a vo
sviatky 20 členov zboru, čo je o 1 menej, ako to bolo pred rokom. Ďakujem
všetkým bratom a sestrám, najmä našim kostolníkom a pani kostolníčke, ale
aj všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na službe v chráme i mimo neho. Je
to veľmi dôležité pre budovanie rodiny nášho CZ.
Nešporné a ranné služby Božie (N/RSB) sa konali v kaplnke Nemocnice Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v nedeľu o 9.00 hod. a od apríla do
októbra vždy raz v mesiaci v Rusovciach o 14.00 hod. V nemocnici sme boli
5
54-krát, z toho SB boli 26-krát. Priemerná účasť boli traja pacienti. Pokiaľ
ide o nemecké SB, srdečne ďakujeme bratovi seniorovi Michaelovi Wolfovi
z Viedne, ktorý každý rok zabezpečuje bratov farárov na tieto služby Božie
z Evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku. V roku 2014 boli iba 4-krát s priemernou účasťou 10 ľudí, aj to len vďaka tomu, že keď bolo ohlásené, že budú
posledný raz, navštívilo ich 21 ľudí; inak 5, 4, max. 10. Spolu boli N/RSB
v nemocnici a v Rusovciach 30-krát. Ďakujeme bratovi seniorovi Michaelovi Wolfovi za službu, ktorú urobil pre nemecky hovoriacich evanjelikov
v Rusovciach.
Stredtýždňové služby Božie (SSB) sa konali v Dome tretieho veku na
Polereckého ulici 2 v Ovsišti vždy v nepárny týždeň v sobotu o 15.00 hod.
Mali sme ich 25-krát s priemernou účasťou 8 (vlani 9) veriacich. Srdečne
ďakujeme sestre Anne Bodlákovej, ktorá sa tam ako kostolníčka vždy postará o všetko, čo je potrebné na SB.
Večerné služby Božie (VSB) boli v nedeľu o 17.00, resp. v lete o 18.00
hod. Uskutočnili sa 58-krát a priemerná účasť na nich bola 20 (vlani 23)
veriacich, teda 3 menej ako pred rokom.
Ďakujeme všetkým, ktorí s láskou slúžia na SB, predovšetkým kantorom Horstovi Glatzovi, Milošovi Matejkovi, Ľubomírovi Chalupkovi,
Tomášovi Rojčekovi, Marcele Kmeťovej a Paulíne Kolesárovej, ktorí
v minulom roku kantorovali pri HSB a VSB. Ďakujem aj sestre Anne Podlesnej, ktorá v núdzi zastupovala zborových kantorov. Ďakujeme spevokolom Laudate, Petržalský lúč, Plamienok, Freedom a skupine Žiarovky, ako
aj deťom z detskej besiedky a všetkým, ktorí ich vedú, že poslúžili a slúžia
na službách Božích.
2) Sviatosti
Krst svätý. Pokrstených a prijatých do cirkvi bolo spolu 47, čo je oproti
minulému roku nárast o 1 člena a o 14 krstov viac ako predvlani (v r. 2013
bolo 33 krstov). Tešíme sa, že 6 dospelých mužov a žien sa v dnešnom svete
rozhodlo stať kresťanmi a vstúpiť do spoločenstva, ktoré patrí Kristovi. Nárast krstov detí v posledných dvoch rokoch je potešením, ale aj záväzkom,
aby sa títo noví Boží ľudia stali raz vyznávajúcimi kresťanmi a oporami nášho zboru. Robme, čo je v našich silách, aby sme v našich rodinách vychovali
generáciu Jemu verných a oddaných.
Večera Pánova (VP). V roku 2014 prijalo Večeru Pánovu podľa našich záznamov 2015 dospelých hodovníkov (714 mužov a 1337 žien), čo je
nárast oproti minulému roku (1935). Sme Pánom cirkvi pozvaní, aby sme
jedli a pili dary z toho svätého stola a prijímali v nich svätý život, aby sme
v pokore vyznávali svoje slabosti a chyby. Veľmi to dnes potrebuje celý
6
svet a je dobré, ak to vidíme a robíme. Je to cesta uzdravenia mnohých sŕdc
a zlých vzťahov. Veľmi však absentuje želanie prijať sviatosť v nemocnici
alebo doma. Len veľmi zriedka pochovávame takých, pri ktorých sme boli
s Večerou Pánovou doma alebo v nemocnici.
3) Konfirmácia
Túto slávnosť prijatia pokrstenej mládeže alebo dospelých, ktorí boli
pokrstení, za dospelých členov zboru a cirkvi sme mali v minulom roku
5-krát. „Veľká“ konfirmácia mládeže, ktorá absolvovala dvojročnú prípravu, bola 18. mája 2014. Konfirmovaných bolo 10 mladých ľudí (3 chlapci
a 7 dievčat). Okrem toho boli individuálne konfirmovaní 8 dospelí (2 mužov
a 6 žien), teda spolu 18 členov CZ. V druhom ročníku je teraz 9 konfirmandov a svoju prípravu začalo 9 katechumenov.
4) Vnútromisijné podujatia
Pôstne a adventné večierne (PV a AV) bývali vždy v priestoroch zborového domu. Adventné večierne boli 3 s priemernou účasťou 13, v pôste
sme sa stretli 5-krát s priemernou účasťou 11 veriacich.
Biblické hodiny (BH) pre dospelých sú možnosťou rozprávať sa o Božom slove a spoločnými silami v ňom hľadať Božiu vôľu. Na SB nie je
priestor na otázky a názory, ale biblická hodina je práve na to stvorená. Biblická hodina bola 36-krát s priemernou účasťou 11 členov CZ, čo je oproti
minulému roku nárast o 2. Preberali sme knihu Skutkov apoštolov a dokončili sme ju práve pred adventom. V rámci BH je vždy na záver modlitebná
chvíľa pre viaceré modlitby za náš cirkevný zbor. Pozývame členov CZ k aktívnemu hľadaniu a rozmýšľaniu nad Božím slovom v spoločenstve bratov
a sestier.
Dorast mal svoje stretnutia v sobotu o 16.00 hod., cez prázdniny sa
stretával v piatok o 16.30. Stretli sa 37-krát s účasťou cca 13. Rastú nám
v nich dobrí spolupracovníci, čo je pre náš zbor výborné. Vďaka nim je vždy
pripravená víkendovka pre konfirmandov a nevieme si bez nich predstaviť
denný letný tábor. Dorast vedú Zuzana Synaková, Zuzana Pekařová a Paulína Kolesárová, ktorým ďakujeme za ich službu.
Mládež mala 19 stretnutí s účasťou 7 mladých ľudí. Mladí teológovia
nám pomáhajú rozbehnúť aj túto prácu. Avšak, ako som o tom písal pred rokom, nemôžeme náš život a našu prácu zakladať na externých pomocníkoch
a pracovníkoch. Modlíme sa za evanjelickú mládež v našej Petržalke, aby sa
chcela spolu stretávať nielen v posilňovni, ale aj pri Božom slove a v spoločenstve veriacich.
7
Žiarovky. Stali sa súčasťou nášho bohoslužobného života, keď sprevádzajú chrámové zhromaždenie hudobne a zabezpečujú časť programu SB
prezentáciou piesní, čítaním textov a vedením pri speve pri mládežníckych
SB. Mládežnícke SB boli v minulom roku 3-krát. Najväčší priestor dostali
naposledy na vianočných trhoch v Petržalke, kde mali spolu s dorastom asi
hodinový evanjelizačný program.
Detská besiedka (DB). Deti prichádzali na detskú besiedku do zborového domu počas celého roka (35-krát) okrem prázdnin, sviatkov a rodinných SB, resp. vtedy, keď deti z EMŠ vystupovali v kostole. Schádzajú sa na
HSB v kostole a počas druhej piesne odchádzajú na svoj program do zborového domu. Účasť je však biedna, ak podľa našej štatistiky máme cca 2 500
členov. Stretalo sa priemerne 5 detí. Pravda je, že nie všetky deti z kostola
odchádzajú na besiedku, preto sme vytvorili dve miesta v rámci kostola, kde
sa môžu hrať a byť účastné na SB. Osobne som radšej, ak sú deti v kostole a učíme ich, že tam majú sedieť, počúvať a zúčastňovať sa duchovného
života zboru, aby sa im tento priestor stával súčasťou života. Detí v kostole
je preto určite viac, ako vykazuje besiedka, čo je potešiteľné. Vyučovali ich
oslovení a poverení členovia CZ, ktorí vždy pripravili výklad Božieho slova a aktivity, ktorými podporili tému výkladu. Starali sa o to sestry Jana
Mariašová, Katarína Gajdošová, Soňa Rybáriková, Vladimír Švač, Eva
Kolesárová a Paulína Kolesárová. Ďakujeme všetkým učiteľom DB za ich
starostlivosť o naše deti.
Plamienok. Hudobno-dramatická skupina Plamienok pokračovala vo
svojej činnosti aj v minulom roku, ale bolo to nesmierne ťažké. Po muzikáli
Snežienka sa skupina pustila do nového projektu pod názvom Čintet. Tvorivá dvojica Mária Tomaško a Ondrej Socha pripravila scenár a piesne pre
menších aj väčších a venovali sa prípravám aj nácvikom. Pôvodný termín
premiéry nového muzikálu, ktorá mala byť na Svätodušnú nedeľu popoludní
(8. 6.), sa presunul na oslavy 20. výročia posvätenia nášho Chrámu Svätej
Trojice. Aj to sa podarilo len vďaka bratovi kantorovi Tomášovi Rojčekovi, ktorý výrazne pomohol pri docvičení projektu. Premiéra sa teda konala
v sobotu 25. októbra 2014 v rámci akadémie k 20. výročiu posviacky. Ďalšie
pokračovanie Plamienka v najbližšom čase sa bude orientovať na vystúpenia s novým muzikálom Čintet. Ďakujeme rodinám Tomaškovej, Sochovej,
Kolesárovej, Bednárovej, Molitorisovej, Tomášovi Rojčekovi a členom
Žiaroviek, ktorí sa o Plamienok starali.
Freedom. Prerušenie pravidelnej činnosti Plamienka, ktoré si vyžiadala
situácia s novými prírastkami v rodinách, dalo vzniknúť novému hudobnému zoskupeniu nášho zboru, gospelovému spevokolu Freedom. Tvoria ho
viacerí členovia Plamienka, ktorí zatúžili po tomto žánri, a k nim sa pridali
8
mladší členovia zboru. Nacvičuje v stredu o 18.30 hod. v Zborovom dome.
Srdečne mladých duchom pozývame na oslave Pána Boha. Prvýkrát Freedom spieval na SB na začiatku cirkevného roka v 1. adventnú nedeľu.
Petržalský lúč. Petržalský oktet sa uplynulého roku premenoval na
Petržalský lúč. Temer nikdy sme nespievali ôsmi, a preto došlo k zmene
názvu. Poslúžil pri rôznych príležitostiach v zbore i mimo neho, napr. na
4. evanjelických cirkevných dňoch v Spišskej Novej Vsi. Podieľal sa i na
nahrávaní relácie o Lutherovi a jeho piesňovej tvorbe pre RTVS. Oktet vedie sestra farárka Eva Kolesárová, ktorej za úsilie a lásku k hudbe a spevu
ďakujeme.
Spevokol Laudate. Aj veľký zborový spevokol dospelých Laudate poslúžil predovšetkým pri zborových stretnutiach počas sviatkov a v čase pred
nimi v pôste a advente, na 4. cirkevných dňoch či pri 20. výročí posvätenie
zborového centra. Mimoriadnou udalosťou pre Laudate bolo pozvanie od starostu obce Rajka do tamojšieho evanjelického kostola na benefičný koncert,
ktorého výťažok bol venovaný na opravu tohto kostola. Bolo to v predvečer
začiatku adventu a spevokol zaspieval aj na námestí pred obecným úradom.
Určite najväčšou udalosťou pre Laudate v minulom roku bol niekoľkodňový
zájazd spevokolu do CZ v Komorní Lhotke (Sliezska ECAV v ČR). Napriek
nie najlepšiemu počasiu sme prežili krásne chvíle s bratmi a so sestrami vo
viere v živom cirkevnom zbore a navštívili sme aj zaujímavé miesta tohto
kraja. Ďakujeme bratovi Mgr. art. Tomášovi Rojčekovi, hudobnému skladateľovi, dirigentovi a nášmu zborovému kantorovi, ako aj sestre farárke
Eve Kolesárovej, vedúcej spevokolu, za všetku lásku, s ktorou sa starajú
o tento spevokol. Pod ich vedením nacvičujeme vždy vo utorok o 18.30
hod. Radi privítame nových spevákov, bratov a sestry, ktorí by sa chceli pridať. Tešíme sa každému novému spevákovi a tomu, že sa Laudate rozrastá.
Stretnutia seniorov. V minulom roku sme mali 12 stretnutí a v priemere sa na nich zúčastnilo 26 členov nášho CZ a hostí. Srdečne pozývame
aj v tomto roku všetkých, ktorí sú na dôchodku. Príďte stráviť príjemný čas
v kruhu bratov a sestier z CZ. Tradičný jarný výlet seniorov bol tak trochu
mimoriadny, lebo sa nekonal v sobotu, ale v nedeľu, keď navštívili novovzniknutý CZ ECAV v ČR v Brne. Evanjelici zo Slovenska a domáci vytvorili vlastný zbor, ktorý sa stretáva v priestoroch husitského cirkevného zboru.
Spoločne sme slávili aj sviatosť Večere Pánovej a prežili krásny deň.
Zborové dni 2014. Vedeli sme, že presbyteri a iní spolupracovníci budú
pri oslavách 20.výročia posvätenia zborového centra, keď prídu hostia, určite zaujatí a zamestnaní, preto s cieľom, aby aj oni mali čas na duchovný
zážitok, sme oslavy začali už v čase tradičných zborových dní pri slávnosti
Poďakovanie za úrody zeme. Pozvaní hostia, bratia a sestry z CZ ECAV
9
v Hybiach, nám tento zážitok ešte viac umocnili. Zborový deň sme mali
od rána do večera. V rámci neho kázal brat konsenior LOS Stanislav Grega
a detský spevokol Zvonček krásne spieval na SB i na koncerte v nedeľu popoludní. Bol to požehnaný zborový deň.
Petržalský evanjelik. Už 19 rokov je tento náš časopis súčasťou vnútromisijnej činnosti nášho zboru. Reflektuje na život, ktorý žijeme, a jeho
prispievatelia odrážajú v témach i názoroch, čím žije a zápasí dnešný človek.
Jeho redakčnú radu tvoria viacerí brata a sestry, ale vychádza predovšetkým
vďaka sestre Edite Škodovej a bratovi Ľubomírovi Synakovi. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa na jeho tvorbe podieľajú tým, že píšu básne i články, pripravujú obrázky a grafický materiál. Ďakujeme aj deťom z našej Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona za obrázky, ktoré pre časopis
pripravujú.
Novoročný koncert. Ešte bohatšie zastúpenie ako v roku 2013 malo
2. stretnutie spevokolov, ktoré 6. januára na Zjavenie Krista Pána mudrcom
odštartovalo uvedenie druhého CD, ktoré kvarteto Nádej nahralo v roku
2013. Minulý rok podujatie obohatil aj spevokol Bratskej jednoty baptistov
a Cirkvi bratskej. Zaplnený kostol i samotní speváci si priali pokračovanie,
a tak sa 6. január stal tradičným časom vykročenia do nového roku pre všetkých spevákov z našich cirkevných zborov i bratských cirkví.
Občianske združenie Jozefa Juráša. V minulom roku sme podporili
činnosť OZ JJ 2 percentami z odvedených daní. Poskytli sa odtiaľ prostriedky na výlet seniorov, detský letný tábor i tábor dorastu. OZ JJ prispelo aj
na oslavy 20. výročia posvätenia zborového centra a pre EMŠ Dr. F. Melanchtona. Ďakujeme za podporu a aj v tomto novom roku 2015 prosíme
o Vašu podporu a príspevky pre tomto naše združenie z daní odvedených
za rok 2014. Ďakujeme.
5. Vyučovanie náboženstva
Evanjelické náboženstvo učíme na 10 základných školách (Holíčska,
Tupolevova, Gessayova, Lachova, Černyševského, Pankúchova, Turnianska,
Dudova, Nobelovo nám. a Rusovce). Neučíme jedine na ZŠ Prokofievova
a Budatínska, lebo tam nie sú na evanjelické náboženstvo prihlásené žiadne
deti. Učili sme 45 evanjelických detí (20 chlapcov a 25 dievčat). Je to o 9
detí viac ako pred rokom. V školskom roku 2014/2015 pribudlo 8 prváčikov, čo je nebývalý nárast. Povzbudzujeme vás, milí rodičia, krstní i starí
rodičia, aby ste svoje deti a vnúčatá prihlásili na evanjelické náboženstvo na
ZŠ. Isté je, že základom pre zdravý duchovný vývoj veriaceho človeka je
rodina. Radi vám v tom pomôžeme, ak svoje deti prihlásite na evanjelické
náboženstvo. Ďakujeme.
10
6. Pastorálna starostlivosť a diakonia
Sobáše. Sobášili sme 8 snúbeneckých párov. Je to o 4 menej ako pred
rokom. Ani jeden z týchto párov nebol čisto evanjelický. Zdá sa, že sme
misijne úspešní, ak privádzame inoveriacich do nášho chrámu. Neodvažujem sa odhadnúť, koľkí evanjelici sa sobášia v krížnom manželstve v iných
cirkvách a koľkí na úrade. Isteže, len cirkevný sobáš a vykonanie predpísaného obradu je málo na to, aby vzťah a rodina fungovali. Je potrebné ďalšie
vzdelávanie a poradenstvo. Ak to niektorí potrebujete, nehanbite sa prísť,
opýtať sa a hovoriť o tom. Ak môžeme, pomôžeme. Budeme veľmi radi, ak
sa nedopočujeme, že niekto s niekým už nežije, hoci sme ich sobášili.
Pohreby. V uplynulom roku sme sa rozlúčili s 12 bratmi a sestrami
z nášho CZ (5 mužov, 7 žien). Pohrebov bolo o 4 menej ako pred rokom.
Viera v Ježiša Krista, ktorý svojím vzkriesením premohol smrť, je jedinou
útechou, keď nám smrť berie milovaného človeka. Táto viera prichádza
z počúvania slova a zo života podľa tohto slova. Potrebujeme cirkev a jej
zvesť, jej spoločenstvo a svedectvo. Buďme si navzájom pomocou a svedkami o vzkriesenom a živom Kristovi.
C. INÉ DÔLEŽITÉ UDALOSTI
1. Personálne zmeny v cirkevnom zbore
°18. júna sa funkcie zborovej dozorkyne vzdala sestra JUDr. Anna Drobná.
Vyslovujem jej úprimné poďakovanie za jej mnohoročnú službu a prácu pre
náš CZ a prajeme jej veľa Božieho požehnania v ďalšom živote.
°19. októbra zborový volebný konvent do funkcie zborového dozorcu zvolil
brata Ľubomíra Synaka. Novému bratovi dozorcovi prajeme Božiu múdrosť,
silu a Božie vedenie v jeho zodpovednej funkcii.
° 9. decembra sa funkcie zborového poddozorcu a presbytera vzdal brat Ing.
Dušan Vagaský. Ďakujeme bratovi Vagaskému za jeho službu nášmu CZ
a prajeme mu Božie požehnanie v ďalšom živote.
2. Návštevy cirkevných predstaviteľov
°brat konsenior LOS S. Grega kázal na SB pri zborovom dni (5. 10.)
°brat generálny biskup M. Klátik kázal na slávnostných SB k 20. výročiu
posvätenia chrámu (26. 10.)
°brat dištriktuálny biskup M. Krivda pozdravil zbor na slávnostných SB
k 20. výročiu (26. 10.)
°sestra konseniorka BAS A. Lukačovská pozdravila na slávnostých SB k 20.
výročiu (26. 10.)
11
3. Iné návštevy
° 6. apríla – stretnutie evanjelických žien Bratislavy
° 5. októbra – detský spevokol Zvonček z CZ Hybe s farárom a konseniorom
S. Gregom
°26. októbra – Werner Bertsch z Ulmu pri oslavách 20. výročia posvätenia
chrámu
°30. novembra – prodekan EBF UK Dávid Benka kázal v 1. adventnú nedeľu
°30. novembra – teológovia z EBF UK poslúžili na SB (S. Sabol ml. a I. G.
Litavský)
° 9. decembra – vianočný koncert ZŠ Budatínska
4. Mimoriadne udalosti v cirkevnom zbore
° 6. januára – Novoročný koncert nádeje
°15. februára – karneval pre deti v zborovom dome
° 2. marca – výročný zborový konvent
° 7. marca – Svetový deň modlitieb s RKC farnosťou Betliarska
°20. – 22. marca – konfirmačná víkendovka v Častej-Píle
°26. apríla – hľadanie veľkonočných vajíčok
°1. – 4. mája – zájazd spevokolu Laudate na Sliezsko (Komorní Lhotka)
°25. mája – zájazd starších a členov zboru do CZ ECAV Brno
°27. – 29. júna – Laudate, Oktet a zbor na 4. cirkevných dňoch v Spišskej
Novej Vsi
°29. júna – návšteva CZ ECAV Mengusovce
°30. júna – 4. júla – denný detský tábor v Petržalke
°11. – 17. augusta – dorastový tábor v Párnici
°21. septembra – nahrávanie SB v Petržalke pre Slovenský rozhlas
° 1. októbra – prvý nácvik nového zborového spevokolu Freedom
° 5. októbra – zborový deň v Petržalke s CZ ECAV Hybe
°25. októbra – slávnostná akadémia k 20. výročiu posvätenia zborového centra v Petržalke
°25. októbra – premiéra muzikálu Čintet – Plamienok
°25. októbra – otvorenie výstavy obrazov Tomáša Krčméryho na biblické
témy
°26. októbra – slávnostné SB pri 20. výročí posvätenia chrámu a zborového
centra v Petržalke
°26. októbra – predstavenie publikácie Evanjelici v Petržalke v minulosti aj
súčasnosti
° 8. novembra – Laudate a Petržalský lúč na Festivale chrámovej piesne vo
Zvolene - Petržalský lúč získal Zlaté pásmo
° 9. decembra – vianočná besiedka EMŠ Dr. F. Melanchtona
12
°12. decembra – benefičný koncert komorného zboru Technik
°14. decembra – koncert speváckeho zboru CANTUS Bratislava z Ružinova
°19. decembra – Žiarovky a dorast mali evanjelizačný program na vianočných trhoch
°31. decembra – silvestrovská kapustnica po skončení večerných SB
5. Plány na rok 2015 v duchovnej oblasti
° 6. januára – Novoročný koncert nádeje
°15. februára – karneval pre deti
°22. februára – výročný a volebný konvent
° 8. marca – Svetový deň modlitieb v rímskokatolíckom kostole na Betliarskej ul.
° 5. apríla – stretnutie evanjelických žien Bratislavy
°12. apríla – Plamienok s muzikálom Čintet v Horných Salibách
° 3. mája – slávnosť konfirmácie
°10. mája – Deň matiek – rodinné SB
°23. mája – výlet seniorov
°31. mája – zájazd zborového spevokolu na slávnosti v Ulme
° 7. júna – vyradenie predškolákov z EMŠ Dr. F. Melanchtona (Deň detí)
° 1. júla – 8. júla – denný tábor pre malé deti v zborovom dome
°10. júla – vystúpenie Freedom na Semfeste v Necpaloch
°16. do 22. augusta – dorastový tábor v Párnici
°20. septembra – slávnosť k Pamiatke posvätenia chrámu v Rusovciach
° 4. októbra – zborový deň – Poďakovanie za úrody
° 1. novembra – Pamiatka posvätenia chrámu v Petržalke
°každú tretiu nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. – stretnutia rodín
°zúčastňovať sa na projektoch INSIDE pre prácu s dorastom a mládežou
v senioráte
Ďakujem všetkým bratom aj sestrám, ktorí nám pri uvedených
aktivitách pomáhajú a slúžia.
D. HOSPODÁRENIE ZBORU
1. Zasadnutia presbyterstva a konventy
Zborové presbyterstvo zasadalo v uplynulom roku 7-krát (28. januára, 11. februára, 4. júna, 8. júla, 10. septembra, 9. októbra a 18. decembra)
a riešilo veci súvisiace so životom nášho cirkevného zboru. Zaoberalo sa
voľbami, ktoré sme tohto roku vykonali viac krát, spravovaním a opravami
majetku. Podarilo sa vymeniť a konštrukčne prerobiť časť strechy na zborovom dome, aby sa voda čo najmenej zdržiavala na streche. Realizovala sa
13
stavba prístrešku nad terasou v záhrade zborového centra z dôvodu ochrany
majetku.
Pokračujeme v zmluvách s nájomníkmi, ktorí nám vytvárajú priaznivý
hospodársky výsledok a skutočnosť, že napriek opravám a výdavkom na sanovanie majetku, kde sme preinvestovali okolo 9.000 €, sme na konci roka
v plusových číslach.
Zrážkovú vodu sme zo strechy kostola zviedli na trávnik za kostolom
a po vyhodnotení únosnosti tohto spôsobu spracovania dažďovej vody by
sme mohli dosiahnuť zníženie poplatkov za jej odvádzanie do kanalizačnej
siete.
V Rusovciach sa podarilo pokročiť s rekonštrukciou organa, na ktorú
brat Samuel Zaklai obetoval 3.000 €. Brat organár Vladimír Gazdík zabezpečil výmenu prospektu, teda 24 nových píšťal, a organ vyčistil. Celkové
náklady boli 3.600 €.
Jednou z ťažiskových úloh, ktoré presbyterstvo v uplynulom roku riešilo, boli oslavy 20. výročia posvätenia nášho chrámu a zborového centra.
Oslavy sa konali 25. a 26. októbra. Okrem biskupov a hostí zo zahraničia
boli pozvaní aj všetci bývalí farári alebo ich potomkovia. Pri tejto príležitosti
presbyterstvo zabezpečilo vydanie publikácie o živote petržalských evanjelikov od čias reformácie až dodnes.
Zborového presbyterstvo prepracovalo zborový štatút a urobilo niekoľko zmien oproti pôvodnému zneniu, ktoré schválilo seniorátne presbyterstvo
na svojom zasadnutí v máji 2014.
Zborové presbyterstvo:
° Pripravilo účtovný konvent a volebné konventy
° Prijalo rad rozhodnutí v súvislosti s opravami striech v zborovom centre
v Petržalke
° Zabezpečilo realizáciu opravy organa v Rusovciach
° Pripravilo a zabezpečilo oslavy 20. výročia posvätenia chrámu a zborového centra
° Prepracovalo zborový štatút
° Zabezpečilo vymaľovanie priestorov zborového domu
Ďakujem všetkým presbyterom a presbyterkám za ich službu pre
náš CZ.
Zborové konventy. V minulom roku sme okrem výročného konventu (2.
marca) mali spolu zároveň aj konvent volebný, na ktorom sme znovuzvolili
presbyterov, ktorým sa skončil mandát, a doplnili sme chýbajúcich presbyterov, ktorých miesta sa uvoľnili po odchode farárovcov Kmošenovcov. Znovu
14
sme zvolili sestru pokladníčku A. Jaďuďovú a sestru V. Trebichavskú a nových bratov presbyterov I. Kostku a D. Tomaška.
6. júla sme volili dozorcu Bratislavského seniorátu s tým, že brat seniorálny dozorca Vladimír Daniš bol zvolený. Jeho voľbu však napadlo predsedníctvo cirkvi a vec dodnes nie je vyriešená.
13. júla sme volili seniora BAS a vyberali sme medzi sestrou S. Horňanovou a bratom M. Jägerom. Nebol však zvolený ani jeden z nich, lebo ani
jeden nezískal 50 % odovzdaných hlasov v senioráte.
19. októbra sme volili zborového dozorcu. Všetkými prítomnými hlasmi bol zvolený brat Ľubomír Synak, ktorého voľba nadobudla platnosť 3.
novembra 2015. Želáme bratovi dozorcovi Božie požehnanie a vedenie v tejto službe.
Počet členov CZ: K 31. decembru 2014 bolo v našej evidencii zaregistrovaných 2463 pokrstených bratov a sestier.
2. Záverečný účet a rozpočet
Hospodárenie CZ bolo pod dohľadom Hospodárskeho výboru (HV)
a zborového presbyterstva. Kvôli prechodu na podvojné účtovníctvo sme
upravovali rozpočet v tom zmysle, že sa presúvali finančné prostriedky medzi jednotlivými kapitolami. Navyšoval sa rozpočet v kapitole nákupu materiálu pre kanceláriu, lebo kopírka vypovedala službu a kúpili sme novú.
Všetky veci v hospodárskej oblasti sa diali v kompetencii jednotlivých stupňov riadenia, teda predsedníctva a presbyterstva. Dodržiavali sme dohodnuté
pravidlá HV, urobili sme, čo bolo v našich silách, pre to, aby sme vždy mali
potrebnú rezervu financií na účte. Rok 2014 sme skončili tak, že na účte sme
mali 8.226,95€. Napriek naplánovanému schodku to vyzerá, že sa žiadny
nekonal. Presné čísla budú v Hospodárskej správe, ktorá nebude tento rok
súčasťou celej farárskej správy, ale bude dodaná na konvent včas. Súvisí to
s prechodom na podvojné účtovníctvo a novou sestrou účtovníčkou.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí pravidelne zo svojho
bežného účtu posielajú príspevky na zborový účet okrem toho, že si platia
CP, dávajú na oferu a prinášajú milodary. Aj tento rok sa pridali noví prispievatelia a chcem povzbudiť aj ďalších. Ak nás bude čo najviac, aj malý peniaz
urobí veľkú službu. Kedysi muselo byť 100 evanjelických rodín, aby mohli
mať svoju cirkev. Už vtedy to mali porátané, že to zabezpečí život cirkvi.
Ak by sa nám toto podarilo dnes, boli by sme schopní urobiť viac, napr. aj
oblasti diakonie. V minulom roku nás pravidelne mesačne podporovali na
účet CZ: Tomaškovci, D. Vagaský, V. Trebichavská, Szarkovci, Halačiovci,
A. Drobná, Hrabušajovci, Škodovci, Činčurovci, Mariašovci,
15
Juríčkovci, Kolesárovci, Jančárovci, Ulrichovci, Gdovinovci, P. Kusý, Michalíkovci, J. Gablíková, Štrbákovci, Synakovci, M. Vyskočil, Maglayovci.
Ak sa už niekto medzičasom pridal, radi jeho meno doplníme. Je na každom
z nás, či svojou troškou prispejeme k dobrej veci, akou život cirkvi Ježiša
Krista určite je. Porozmýšľajte, či by ste sa aj vy nemohli pridať.
TABUĽKY S HOSPODÁRSKYMI VÝSLEDKAMI − budú dodané na
zborový konvent
3. Plány na budúci rok v hospodárskej oblasti
V roku 2015 plánujeme:
°rekonštrukcia osvetlenia v kostole a vonkajšie osvetlenie
°doriešenie odvodu dažďovej vody zo strechy kostola
°oprava organového mechu
°vymaľovanie priestorov farského úradu
°oprava časti strechy na zborovom dome
°oprava poškodených schodov pred kostolom
E. PREDPOKLADY VÝVOJA CIRKEVNÉHO ZBORU
Všestrannejšie využitie priestorov zborového centra je prvým predpokladom zvládnutia nášho života po hospodárskej stránke. Veľmi by pomohlo,
keby sa pridali ďalší členovia CZ a pravidelnými mesačnými príspevkami
podporovali ekonomický život nášho CZ. Túžbou všetkých nás iste je, aby
služby Božie boli viac navštevované a čím viacerí si našli každú nedeľu čas
na stretnutie s rodinou cirkvi. Viac ľudí znamená i vyššiu oferu a častejšie
milodary a vyššie príjmy z cirkevného príspevku (dane). Potenciál tu určite
je, len sa nesmieme spoliehať, že to za mňa niekto urobí, že za mňa otvorí
ústa a pozve suseda, priateľa alebo kolegu.
A tu sme hneď aj pri druhej rovine nášho života, a tou je život duchovný. Aj tu je pred nami nie jedna výzva a ani tu nie sme bez šance. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: „Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho
vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach; kto by ma však zaprel
pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.“ Ak
je Pán tým, kto sa prihovára za nás u Otca nebeského, tak je veľmi dôležité,
ako a či o Ňom rozprávame a nakoľko sme ochotní hovoriť a svedčiť o Ňom
pred ostatným svetom. Iste by sme mohli byť ešte požehnanejší a jasnejší
a úspešnejší, ak by sme na to nezabúdali a nezapierali pre ľuďmi, že sme
Jeho deti a žiaci. Sme tu, v tomto meste, na tomto sídlisku nie náhodou. Ak
16
tu žijeme, tu má s nami Boh svoje plány. Neutekajme od Neho, ale utekajme
k Nemu.
Poďakovanie. Ďakujem sestre zborovej dozorkyni Anne Drobnej za
jej dlhoročnú prácu v CZ a v Občianskom združení Jozefa Juráša a bratovi
poddozorcovi Dušanovi Vagaskému za službu v našom CZ; prajeme obom
dlhoročným spolupracovníkom Božie požehnanie v ďalšom živote. Ďakujem
novému bratovi dozorcovi Ľubomírovi Synakovi, ktorý sa ujal svojho úradu, a prajem mu Božie vedenie a požehnanie v službe nášmu CZ. Ďakujem
bratovi kurátorovi Jurajovi Fabricimu, bratovi predsedovi hospodárskeho
výboru Miroslavovi Verčimákovi, bratovi Jánovi Hrabušajovi, predsedovi
revíznej komisie, ale aj všetkým členom výborov, všetkým bratom a sestrám
presbyterom a presbyterkám za ich prácu pre CZ.
Ďakujem sestre pokladníčke Anne Jaďuďovej za jej službu v ekonomickej oblasti. Vykonáva svoju zodpovednú službu pre náš CZ svedomito
a pedantne a patrí jej za to naše zvláštne poďakovanie. Ďakujem našej novej
sestre účtovníčke Zuzane Mesárošovej, ktorá vedie naše účtovníctvo, za jej
službu.
Ďakujem všetkým, ktorí sa aj tento rok akokoľvek zapojili do služby
pri SB, ako aj všetkým sestrám, ktoré pripravujú čaj a kávu po SB. Ďakujem
sestre Ľubici Kulaviakovej, ktorá túto službu organizuje. Ďakujem všetkým
sestrám a bratom, ktorí ochotne pripravia občerstvenie a sú pomocou pri
rôznych návštevách v CZ.
Zvlášť ďakujem sestrám Ľubici Kulaviakovej a Želmíre Princovej
za službu vo farskom úrade počas týždňa v dopoludňajších hodinách, keď
sme mimo fary na vyučovaní náboženstva na školách. Ich služba je pre nás
veľmi dôležitá, lebo ak sem niekto v tom čas príde, nájde otvorené dvere
a často aj vybaví, čo potrebuje. Konajú to ako dôchodkyne vo svojom voľnom čase a veľmi si to vážime.
Ďakujem našim kantorom Milošovi Matejkovi, Horstovi Glatzovi, Tomášovi Rojčekovi, Ľubomírovi Chalupkovi, Marcele Kmeťovej
i Paulíne Kolesárovej za kantorovanie a sprevádzanie pri službách Božích
v uplynulom roku. Vypomáhala nám v tomto aj sestra Anna Podlesná, ktorej
tiež srdečne ďakujeme. Vďačný som bratovi Štefanovi Škodovi za vedenie
evidencie členov CZ. Ďakujem sestre Anne Jaďuďovej a všetkým pracovníkom zborovej diakonie za nezištnú službu, ktorú konali pri stretnutiach
starších, pri návštevách v CZ, koncertoch aj pri zborových dňoch.
Ďakujem učiteľom detskej besiedky Jane Mariašovej, Soni Rybárikovej, Kataríne Gajdošovej, Vladimírovi Švačovi a Paulíne Kolesárovej
za starostlivosť o maličkých počas služieb Božích. Ďakujem tým, ktorí sa
17
venujú Plamienku: Danielovi a Márii Tomaškovcom, Ondrejovi a Marcele Sochovcom, Eve Kolesárovej, Paulíne Kolesárovej, Lenke a Miroslavovi Molitorisovcom, Ivici Bednárovej a Zuzane Synakovej, ktorí nacvičujú s deťmi každú sobotu (piatok) spev a pripravujú pre ne aj tvorivé dielne.
Ďakujem bratovi kostolníkovi Petrovi Botkovi a sestre kostolníčke
Soni Botkovej, že sa starajú o všetko potrebné okolo prevádzky kostola i zborového domu. Veľkou pomocou bratovi kostolníkovi je brat Milan
Kaco, ktorý je zároveň kostolníkom v Rusovciach, a patrí mu poďakovanie
za pomoc a prácu pri ošetrovaní areálu zborového centra i kostola v Rusovciach. Ďakujeme bratovi Tiborovi Halačimu, bratom Hrbáňovcom
i ostatným nemenovaným za mnohú brigádnickú prácu a pomoc. Ďakujem
všetkým bratom, ktorí v minulom roku vypomáhali pri prácach v Rusovciach.
Ďakujem členom redakčnej rady Petržalského evanjelika, predovšetkým sestre Edite Škodovej a bratovi Ľubomírovi Synakovi, bez ktorých
by sme časopis nemali, ako aj sestre Eve Kolesárovej, Ružene Škottovej,
Viere Mariašovej a bratovi Štefanovi Škodovi za mnohú prácu, ktorú majú
s každým číslom nášho časopisu. Ďakujem sestrám Márii Mikulášovej
a Anne Podhradskej za predaj časopisov a duchovnej literatúry po skončení SB. Ďakujem členom nášho zborového spevokolu Laudate, detského
spevokolu Plamienok, hudobnej skupiny Žiarovky, Petržalského lúča i spevokolu Freedom a ich dirigentom a vedúcim za ich obetavú službu. Ďakujem
za výpomoc sestre farárke Karolíne Konopeusovej, sestre farárke Anne
Balogovej, bratovi vojenskému duchovnému Marianovi Bodolló, bratovi
prodekanovi Danielovi Benkovi, bratovi asistentovi Radimovi Pačmárovi,
sestre farárke Eve Germanovej i bratom farárom Martinovi Šefrankovi,
Tiborovi Molnárovi a Jánovi Hroboňovi za zastupovanie v čase, keď sme
boli mimo úradu a CZ.
Bratia a sestry,
prajem všetkým nám, aby oslava Hospodina netrpela pre našu slabosť
a neochotu k pokoju a láske. Naopak, buďme i dnešnom nepokojnom a neistom svete nositeľmi pokoja a apoštolmi lásky. Nech naša spoločná služba
a život v cirkvi je putovaním k tomu Jeruzalemu, ktorý nám pripravil Pán
vo svojej večnosti, a nech nás Jeho Svätý Duch svojimi darmi a ovocím robí
Jeho dobrými spolupracovníkmi. Amen.
Mgr. Ján Kolesár, 1. zborový farár
18
Ružena Škottová
Nebo neprestane sypať lásku
Pod slnkom nenájdeš, čo tvoj um tuší,
dozrievať nechaj to tajomné v duši,
nad ľudské chápanie sú cesty neba
a na nich predivne stretá Boh teba.
Nemusia všetko prebádať zvedavé oči,
čo dal Boh do výšok, tam nech sa točí.
Buduj seba samého na Boží chrám,
v ňom VIERU ukotvi – cenný drahokam.
Modlitbu na pery tento dar vkladá,
v nej človek žaluje, ďakuje, žiada...
Do súvislých viet svoje prosby spletá,
pramienok zo slov vydá sa do sveta,
z modlitieb tisícok vytvorí sa tok,
zmohutnie do rieky malý pramienok,
nájde správne hrdlo ústiace do mora.
V mori vrúcnych slov zrkadlí sa pokora.
... a nebo naďalej sypať bude lásku,
nikto neprestrihne vzácnu Božiu pásku.
Zadarmo sa dáva, naber z nej do dlaní,
polož ju do srdca – a nič ho nezraní.
Rozdaj z lásky štedro, odmenu máš za to
prichystanú v nebi nado všetko zlato.
Odkroj i pre cirkev z nej primeraný diel,
v nej tvoja rodina – chrámový svetadiel.
19
Očakávania
Človek je už raz taký: neustále čosi plánuje, stanovuje si ciele
a žije v očakávaní, že sa tie jeho neraz veľmi smelé plány a ciele aj naplnia. Napríklad mladý človek si stanovuje za cieľ úspešné ukončenie
štúdia a očakáva, že po jeho ukončení si nájde prácu vo svojom odbore, vyhovujúceho životného partnera, bývanie a pod. A tak postupne
očakáva na mnohé iné veci, ktoré prichádzajú s pribúdajúcimi rokmi – vydarené deti, neskôr vnúčatá, zabezpečenú a pokojnú starobu.
Mnohé očakávania sa človeku aj splnia a jeho vnútro je vtedy zaplavené pocitom šťastia, z ktorého sa mu neraz zakrúti hlava. Zvyčajne
ho už nezaujímajú starosti iných ľudí – veď prečo by si mal zaťažovať
mozog ich problémami! Ani nepomyslí na to, že raz môže byť všetko inak. Ten šťastím prekypujúci človek môže prísť o prácu, môže
mu stroskotať manželstvo, neskôr ho môžu sklamať i deti či vnúčatá.
Staroba môže byť plná peripetií aj smútku. Cestu môže skrížiť choroba, život prerušiť smrť. Ak sa človek spoliehal iba na svoje vlastné sily
a schopnosti, ak neukladal vlákno k vláknu a neviazal si z neho kúsok
po kúsku záchranné lano pre dni nepohody, problémov či tráum, svoje
miesto v jeho živote zaujme apatia či až rezignácia na život.
Veru, človek neraz skĺzne na šikmú plochu, ktorá má v dnešnej
dobe veľmi veľa podôb. Ak sa však bude pevne držať toho pevne
uviazaného lana, do ktorého vložil celé svoje srdce a ktoré ukotvil
v Ježišovi Kristovi, neskláti sa, ale aj v čase nezdaru poľahky prejde
úzkou lavičkou ponad priepasť. Lebo ak človek nemá vo svojom srdci
pravú vieru skrze Ducha Svätého, márne sa bude namáhať v úlohe staviteľa... Vnímavé Božie ucho pozorne počúva naše prosby vložené do
vrúcnych modlitieb, ktoré sú predpokladom toho, že sa v našom živote
udeje toto alebo tamto.
Niet na nás miestečka, ktoré by Hospodin nepreskúmal. Buďme
si vedomí toho, že Jeho rozhodnutia pri nás sú vždy správne – či už
sú pozitívneho charakteru, alebo nás zarmútia. Zdokonalení vo viere,
každý nový deň – ráno, keď vstávame z lôžka, i večer, keď si naň líhame – klaďme si pred seba to najdôležitejšie očakávanie: aby bol pri
nás na každom kroku a v každej chvíli prítomný so svojou dobrotou
milosrdný a zhovievajúci všemohúci Boh. „Aká hojná je Tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa Ťa boja, dokázal si ju na tých, ktorí sa
pred ľuďmi k Tebe utiekajú“ (Ž 31, 20).
Podľa Jeho svätej vôle sa deje všetko na tomto svete. Veriaci
človek neobviní Pána Boha zo zodpovednosti za to, že svet sa topí
20
v bahne nezmyselných vojnových konfliktov, ani Ho neviní za živelné
pohromy. Veď za tým všetkým stojí človek – práve preto, lebo nie je
ochotný počúvať Jeho hlas, lebo nie je ochotný vidieť Jeho varovania,
lebo nemá ani najmenší záujem poučiť sa z Jeho trestov, ktoré na nás
právom dopúšťa. Na to často zabúdame a vidíme už len tie hrozivé,
zničujúce dôsledky. Na rôznych celosvetových fórach sa kol´ dokola
rokuje o náprave, no vyvíja sa len pramálo úsilia – alebo vôbec žiadne
– na to, aby k tým katastrofálnym dôsledkom nedošlo.
Naša Zem je už deravá ako ementál. Aj človek je rovnako deravý, lebo je s tou Zemou spojený ako pupočnou šnúrou, tak ako matka
so svojím dieťaťom, ktoré nosí pod srdcom. Je viac než naliehavé,
aby bola zjavná naša snaha nechať sa v živote viesť Pánom Ježišom
Kristom a svedčiť o Ňom medzi ľuďmi. A zároveň sústreďme svoje
očakávanie na ten posledný, ale najpodstatnejší okamih: na posledný
súd a s ním súvisiaci večný život.
Náš život na zemi je veľmi krátky, hoci sa mnohí ľudia dožívajú vysokého veku, a je aj veľmi rôznorodý a pestrý po každej stránke. Vari každý starší človek by vedel napísať zo svojho života román
s množstvom zápletiek i ťažko zvládnuteľných zákrut (našli sa i takí,
ktorí ho naozaj napísali), lenže aj román má svoj koniec, rovnako ako
náš život na zemi. Len nerozumný človek netúži po inom druhu života než po tom večnom – v blaženosti, bez starostí, smútku, bolesti a
v prítomnosti Pána Ježiša Krista. Preto „Vykupujte čas, lebo časy sú
zlé“ (Ef 5, 16).
Ružena Škottová, členka cirkevného zboru
21
Boh sa nedá vysmievať...
V každom konflikte útočia proti sebe dve strany. Dochádza k výmene názorov tých, ktorých sa daný problém týka, teda kompetentných osôb, ponížených či urazených. Dôležité je pri každom strete
záujmov a názorov viesť dialóg, nájsť spoločnú reč a prijať správne
rozhodnutie na vyriešenie situácie. Nie vždy sa však podarí uspokojiť
záujmy každého, lebo aj v boji jeden odchádza ako víťaz a druhý je
porazený. Tak sa to deje i v bežnom živote − doma, v rodine, na pracovisku, v politike, umení aj náboženstve. Najväčším nedostatkom je, že
zlyháva komunikácia, čo vedie k stretu záujmov zúčastnených strán,
k nepochopeniu, nedorozumeniam, a to môže vyústiť až do útokov,
vraždenia, dokonca aj vojnových konfliktov. To sa reálne deje aj dnes.
Tento rok sa nezačal príliš pokojne. Útok na satirický týždenník
v Paríži pobúril celý svet. To, čo sa tam udialo, nás núti k zamysleniu,
kam až siaha ľudská krutosť, ak nie sú rešpektované náboženské hodnoty; ako sa môže prejaviť zlyhanie multikulturalizmu (čo sa stalo aj
v Paríži), porušenie hraníc medzi profánnymi, svetskými a posvätnými, duchovnými hodnotami. Duchovné hodnoty majú byť posvätné.
Nemajú byť terčom posmechu a satiry s cieľom pobavenia. Duchovné
hodnoty iných náboženstiev musia byť akceptované, medzi etnikami
má vládnuť tolerancia a vzájomný, kultúrny dialóg. Základom pokojného a zdravého fungovania spoločnosti sú prejavy lásky a porozumenia. Každý by mal vedieť, aké sú limity viery a náboženského presvedčenia tých druhých. Masové protesty, demonštrácie, výzvy islamských
duchovných aj štátnych predstaviteľov arabských krajín sú dôkazom
toho, že zosmiešňovanie proroka prostredníctvom karikatúr považujú
za ponižovanie a rúhanie (islam rezolútne odmieta zobrazovanie prorokov v akejkoľvek podobe) a dvíhajú varovný prst: čo je posvätné, to
nechajte na pokoji. Nerúhajte sa tomu, čo má duchovný rozmer, čo je
spojené s vierou a náboženským presvedčením. Aj sloboda prejavu má
svoje hranice. Slovenský trestný zákon obsahuje paragraf o hanobení
národa, rasy a náboženského presvedčenia, podľa ktorého je podnecovanie k národnostnej a rasovej nenávisti (par. 198) trestné. Je potrebná
určitá etika slova a rešpektovanie práv a hodnôt, ktoré uznávajú iní.
Každý by mal brať na vedomie (aj novinár, duchovný či politik) rôznorodosť a pestrosť v spoločnosti a rešpektovať náboženské kultúry
bez urážok, ponižovania či výsmechu.
Bohužiaľ, v dnešnom svete nad duchovnými hodnotami prevažujú skôr profánne, svetské hodnoty. Aj v uvedenom prípade prevládol
22
konzumný prvok vo forme provokácie a zábavy nad vyššími hodnotami. Za snahu zvýšiť predajnosť, upútať čitateľa zábavným tónom
museli tvorcovia karikatúr zaplatiť veľmi vysokú daň.
Čím ďalej, tým viac sa stretávame s tým, že v médiách sú duchovné hodnoty vystavované posmechu, kvôli zábave majú parodizujúci,
ironizujúci tón. Napríklad televízia MTV v Nemecku dávnejšie odvysielala animovaný seriál „Popetown“ (Pápežovo mesto). Animované
postavičky boli vykreslené výstredne, mali oblečený cirkevný odev
a celé prostredie malo pripomínať skutočný Vatikán. Premiéra mala
veľký úspech, ale spustila sa i silná lavína kritiky a protestov zo strany
cirkvi a veriacich, mediálnych odborníkov aj kultúrnych teoretikov
o hraniciach humoru v oblasti náboženského cítenia. Mnohí sa vyjadrili, že tento seriál zraňuje religiózne cítenie, že takýmto spôsobom sú
viera a cirkev vystavované posmechu, ktorý sa nedá ospravedlniť slobodou prejavu, umenia či médií. Niektoré veci - aj náboženské symboly - majú zostať posvätné, má im byť zachovaná dôstojnosť a vážnosť
a nesmú byť dehonestované.
V Liste Galatským 6, 7 je napísané: „Nemýľte sa! Boh sa nedá
vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať!“ Ak teda budeme rozsievať nepokoj, nevraživosť, neznášanlivosť, nepochopenie kultúr
a viery iných národov, potom sa nám to všetko vráti v podobe pomsty,
krviprelievania, vraždenia, ničenia.
V 10. verši tej istej kapitoly čítame: „A tak teda, dokiaľ máme
čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery.“ V činení dobrého neochabujme, buďme bdelí a na modlitbách za to všetko, čo sa
v dnešnom svete deje.
V Liste Židom 10, 30 − 31 sa píše: „Pán si bude súdiť ľud. Je
hrozné upadnúť do rúk živého Boha.“
Neúcta k duchovným veciam môže viesť po nebezpečnej ceste,
naopak, viera v Ježiša Krista zachraňuje nielen pre časný, ale aj pre
večný život. Nejestvuje totiž iné meno, ktoré by malo takú autoritu a
moc, ako meno Ježiš. Mnohí, ktorí Ho znevažovali, sú mŕtvi, ale On
vstal z mŕtvych a žije naveky. S Ním budú žiť aj tí, ktorí v Neho veria
a úprimne Ho milujú.
Eva Čerbová, členka cirkevného zboru
23
ZRNKÁ MÚDROSTI
Vec sa nestane správnou len preto, že ju za správnu pokladáme.
Pre Boha je dôležitejší stav môjho srdca
než to, kto som a čo robím.
Ak Boží ľud začne vpúšťať svet a jeho spôsoby,
veľmi skoro sa začne jeho pád.
Tam, kde nie je kráľom Boh, uchopí moc niekto iný.
Tam, kde sa vytvorí duchovné vákuum,
satan sa ho poponáhľa vyplniť.
Typické pre satanovu taktiku je,
že nám jed ponúkne vždy pekne zabalený.
Modlárstvom je každá vec v našom živote,
ktorej pripisujeme hodnotu, moc, význam a úctu,
ktoré prináležia jedine Bohu.
Úplne šťastní môžeme byť len vtedy, keď plníme Božiu vôľu.
Pre spoznanie Božej vôle pre náš život je potrebné,
aby sme boli pevne zakotvení v Božom slove.
Skutočné víťazstvo nepovstane zo sebadôvery,
ale z dôvery v Boha.
Z knihy Gary Inrig: „Božia ruka siaha ďalej“
vybrala Viera Mariašová
24
Neznepokojujte sa!
Neznepokojujte sa, hovorí nám Pán Boh prostredníctvom Biblie.
V celej tejto úžasnej knihe nás ubezpečuje, aby sme sa nestrachovali, ale verili v Jeho nekonečnú milosť k nám. Denne sme svedkami
rôznych znepokojujúcich správ z domova i zo sveta. Šíria sa veľmi
rýchlo vďaka internetu, ktorý je bežnou súčasťou skoro každej rodiny.
Počúvame ich cez rozhlasové prijímače i z televízie, ale nie vždy sú
interpretované tak, ako to v skutočne je. Vo svete vládne diabol, ktorý
využíva uvedené médiá na zastrašovanie ľudí a manipuláciu s nimi.
Pravda je v nich často premieňaná na lož a lož na pravdu.
Nech je to už akokoľvek, kresťania vedia, že skutočná pravda je
napísaná v Biblii a tej sa máme pridŕžať. Všetky predpovede v nej sa
postupne plnia a vieme, že aj tie posledné veci, ktoré nám Božie slovo
vyjavuje, sa naplnia do posledného riadka. To všetko musí prísť, píše
sa v Písme svätom. Je len na nás, ako sa dokážeme vyrovnať s pokušeniami, ktoré na nás doliehajú deň čo deň. V Biblii sa hovorí, že
máme prijať aj neporiadok tohto sveta, teda i mnohé nepokoje, vojny
a rôzne formy násilia i nemravnosti rôzneho druhu, o ktorých často
počúvame, nedokážeme im však zabrániť. Ten zlý nám chce nanútiť ako normu rodiny aj manželstvá homosexuálov. Klasické rodiny
sa často rozpadávajú alebo sa ani nezakladajú, hoci partneri už majú
jedno či dve deti. Morálka veľmi upadá i napriek tomu, že kresťania
u nás ešte nie sú prenasledovaní tak, ako v niektorých iných krajinách. Diabol sa vkráda i dovnútra cirkvi, neobchádza ani kresťanov či
dokonca duchovných, lebo aj medzi nimi pozorujeme rôzne roztržky
a nedorozumenia.
Proti všetkým neporiadkom tohto sveta je len jediná cesta, ktorá
nás ochráni od vplyvu zla. Je to Božia cesta, keď sa plne odovzdáme
do Božích rúk. Čítanie Božieho slova nám pomáha vo viere v Neho
a tiež v tom, aby sme nepodľahli falošným vodcom a neboli nimi zvedení na nesprávnu cestu, ktorá vedie do zahynutia. Proti týmto zvodom
môžeme bojovať jedine Božími zbraňami (Ef 6, 13 - 15) a úprimnými
modlitbami k Pánu Bohu. Len tak zavládne v našej duši Boží pokoj.
Anna Podhradská, zborová presbyterka
25
BIBLIA HOVORÍ
O večnej Božej láske
Z diaľky sa mu zjavil Hospodin:
Miloval som ťa večnou láskou,
preto som ti tak dlho zachoval milosť.
(Jer 31, 3)
Lebo tak Boh miloval svet,
že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život ma každý, kto verí v Neho.
(J 3, 16)
Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista,
ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi
všetkým duchovným požehnaním.
Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom,
aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním,
keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle
predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista
a zvelebovať slávu Jeho milosti,
ktorou nás omilostil v Milovanom.
(Ef 1, 3 − 6)
V tom sa prejavila Božia láska k nám,
že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet,
aby sme žili skrze Neho.
V tom je láska,
že nie my sme milovali Boha,
ale že On miloval nás a poslal svojho Syna
ako obeť zmierenia za naše hriechy.
(1J 4, 9 − 10)
A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám.
Boh je láska
a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v Ňom.
(1J 4, 16)
26
Čím viac som ich volal, tým viac odchádzali odo mňa.
Obetovali baalom a kadili tesaným modlám...
Ja som ich brával za ruky,
ale nepoznali, že ja som ich uzdravoval,
priťahoval som ich ľudskými putami a povrazmi lásky.
(Oz 11, 2 − 4a)
Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi.
Povedzte Mu: Odpusť nám všetky viny...
(Oz 14, 3a)
Uzdravím ich odvrátenie, milovať ich budem dobrovoľne,
lebo sa od nich odvrátil môj hnev.
(Oz 14, 5)
Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami
– znie výrok Hospodinov –
úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu:
dať vám budúcnosť a nádej.
Keď budete volať ku mne,
keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás.
Budete ma hľadať, a nájdete ma;
keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť
– znie výrok Hospodinov...
(Jer 29, 11 − 14a)
Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina.
On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske...
(Sof 3, 17 − 18a)
Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život,
ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť,
ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá
nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej,
ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
(R 8, 38 − 39)
Vybrala Viera Mariašová, zborová presbyterka
27
Príbeh o tom, ako mi nevyšiel týždeň
Začal sa víkend. Po dlhom pracovnom týždni (päť dní v práci je
vcelku dosť) prišiel napokon piatok večer, keď som už konečne mohol oddychovať na našom mäkkom gauči. Bol chladný zimný večer,
a tak bolo dobré byť doma v teple, pri dobrej večeri a zaujímavom
večernom programe v televízii. Mám veľmi rád piatky, lebo po nich
nasleduje voľná sobota. Nemusím skoro ráno vstávať, i keď teraz to
už vlastne neplatí, lebo máme deti, a tie vstávajú každé ráno veľmi
zavčasu, zvlášť cez víkend... Iste to mnohí poznáte. No aj tak som sa
tešil, lebo sa zdalo, že sobota bude pekná a hlásili, že bude padať sneh.
Aj sa tak stalo. Okolo jednej poobede začalo padať neuveriteľné
množstvo snehových vločiek na chodníky, domy, stromy, autá aj na
ľudí, ktorí boli práve vonku. Každá vločka bola iná. Sledovali sme to
spoza okna s našimi deťmi. Naozaj, každá vločka mala iný tvar, ale
všetky sa rovnako rýchlo roztopili, keď padli na teplú ruku. Dokonca
sme sa boli aj vonku guľovať a sánkovať. Bolo nám veselo, aj sme
dobre vyhladli, kým sme prišli domov. Doma nás čakali úžasné pirohy. Z misky na nás uprene hľadeli a boli presne také, ako ich robieva
naša babka. Niečo vynikajúce. Krásne rozvoniavajúce maslo, pirohy
plné slivkového lekváru, sladkého tvarohu a strúhaných jabĺk zmiešaných so škoricovým cukrom. Určite aj vám by to chutilo. Všetko
sme zjedli, neostalo vôbec nič. Asi sme riadni hladoši. Bol to pekný
sobotný deň a aj deti večer rýchlo zaspali.
Nedeľné ráno už bolo úplne iné. Fúkal silný vietor a k tomu padal hustý sneh. Fujavica, ba dokonca aj mráz. Strašné počasie! Neboli
to tie sobotňajšie vločky, ktoré sme s deťmi skúmali. Tieto nedeľné
vločky boli akési uponáhľané. Nebolo možné pozorovať ich tvar.
Poletovali hore-dole, tancovali sem a tam, lietali, ako sa im zachcelo.
Blížil sa čas nedeľných služieb Božích. Moja babka mi vravievala, že
kedysi chodili do kostola do vedľajšej dediny a že vtedy bolo aj vyše
metra snehu. A oni každú nedeľu šli peši do kostola 4 km tam a 4 km
naspäť. V kostole sa v tom čase nekúrilo, neboli tam radiátory ani
žiadne iné vyhrievanie. Bol to starý kamenný kostol zo 17. storočia a
bola tam veru poriadna zima. No Božie slovo znelo aj tak. Mne sa však
v tej našej nedeľnej fujavici nechcelo ísť do kostola. Kto by tam šiel
v takom nečase? Radšej dnes ostanem doma, vravel som si. Veď keď
raz nepôjdem, nič sa nestane, povedal som si. Inokedy mám v nedeľu
iné, dôležitejšie veci, a tak tiež nejdem do kostola. V podstate sa vždy
dá nájsť nejaká výhovorka...
28
Celú nedeľu snežilo a hrozne fúkalo. Neboli sme s deťmi ani
vonku. Celý deň sme sedeli doma, hrali sme sa, jedli, spali, oddychovali. Na kostol sme úplne zabudli. Vlastne ani nie na kostol, ale na
Pána Ježiša...
Nedeľný večer nemám príliš rád, lebo po nedeli prichádza pondelok a začína sa nový týždeň. Musím ísť do práce. Celý týždeň som
mal veľmi ťažký. V robote sa mi nedarilo, bol som nervózny a nemal
som náladu na nič. A ešte keď vám deti večer nedajú pokoj, viete si
to predstaviť. Počas celého týždňa mi chýbal pokoj. Nakoniec som si
uvedomil, že mi chýbala tá nedeľa v kostole. Chýbalo mi to požehnanie od Pána Boha.
Uvedomil som si, že nemám hľadať prekážky a výhovorky, prečo
neísť do kostola, ale mám hľadať príležitosti, spôsoby a cesty, aby som
tam mohol vždy prísť. Boží pokoj nám prinesie požehnanie na celý
týždeň. A vám sa ako darí chodiť do kostola a počúvať Božie slovo?
Vladimír Švač, člen cirkevného zboru
29
BIBLICKÉ ZVIERATÁ
9. Pes a sviňa (Mt 7, 6)
Význam niektorých zvierat bol v dobe Starej i Novej zmluvy iný
ako dnes. Medzi ne patria aj psy a svine. Pes je dnes u nás považovaný
za priateľa človeka a za príklad vernosti. Psy sú nielen strážne zvieratá, ktoré pomáhajú chrániť ľudí a ich majetok, ale dnešní psíčkari
vidia v nich svojich miláčikov, ktorým preukazujú až prehnanú lásku a
starostlivosť. Svine sú zase úžitkové zvieratá, bez ktorých si nevieme
predstaviť náš jedálny lístok.
V najstarších časoch boli psy príživnícke, túlavé zvieratá, ktoré
„obiehajú mesto. Túlajú sa za pokrmom, vrčia, ak sa nenasýtia“ (Ž
59, 15 – 16) a živia sa odpadkami, dokonca aj mŕtvolami. Zo známej
histórie o Nábotovej vinici (1Kr 21) vieme, ako prorok Eliáš oznámil izraelskému kráľovi Achábovi súd nad ním a nad jeho pohanskou
manželkou Ízebel: „Na mieste, kde psy lízali Nábotovu krv, psy budú
lízať aj tvoju krv“ a „Psy budú žrať Ízebelu v predmestí Jezreela“.
A vskutku, psy lízali Achábovu krv, keď umývali voz, na ktorom
viezli smrteľne raneného kráľa, a jeho manželka bola neskôr zhodená
z okna, kone ju pošliapali a psy zožrali. Nazvať niekoho psom bola
potupná nadávka a hrubá urážka. Goliáš povedal Dávidovi: „Čo som
ja pes, že ideš proti mne s palicou?“ (1S 17, 43). Keď Dávid preukázal láskavosť telesne postihnutému synovi svojho priateľa Jonatána,
ten sa mu koril slovami: „Ktože je tvoj služobník, že si vzhliadol na
mŕtveho psa, ako som ja?“ (2S 9, 8). Časom boli psy zdomácnené a
strážili stáda. Jób hovorí o psoch svojho stáda (Job 30, 1) a Izaiáš kriticky píše o nezodpovedných vodcoch národa: „Všetci jeho strážcovia
sú slepí, nič nevedia, všetci sú nemí psi, nevládzu štekať. Polihujúc
snívajú, radi driemu. Sú to pažraví psi, ktorí nepoznajú sýtosť“ (Iz 56,
10 – 11). Pozor, aby niečo podobné nebolo možné povedať o zodpovedných za cirkev aj za národ... Ešte doplním, že Asýrčania mali aj
loveckých psov.
V Ježišovom podobenstve o boháčovi a Lazárovi sa spomínajú
psy, ktoré chudákovi Lazárovi lízali vredy. Vykladači Písma svätého
o tom nemajú rovnakú mienku. Jedni v tom vidia úbohosť Lazára,
ktorý sa nemohol brániť styku s nečistým zvieraťom, druhí v tom vidia protiklad súcitu nemých tvárí a boháčovej bezcitnosti. Text „nie
je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteňatám“ (Mt 15, 26; Mk 7, 27)
30
svedčí o tom, že pes bol v tom čase už zdomácnený. V slovách Pána
Ježiša však ide o vyjadrenie nadradenosti Izraela nad pohanmi. Psi
spomínaní v Zjav 22, 15 znamenajú v prenesenom zmysle modloslužobníkov, zlých ľudí, ktorí sa nedostanú do kráľovstva nebeského.
Divé svine sa vyskytovali v údolí rieky Jordán. Izraelci však svine ako domáce zvieratá nechovali, lebo boli pre nich nečisté. Zákon
prísne zakazoval požívanie bravčového mäsa (3M 11, 7 – 8; 5M 14, 8).
Niektorí vykladači to zdôvodňujú hygienickou stránkou veci: že bravčové mäso rýchlejšie podlieha skaze; ale pravý dôvod zákazu treba vidieť v odpore proti pohanom. Nasvedčuje tomu aj reč o zlatej obrúčke
v rypáku svine (Pr 11, 22). Takisto stratený syn z podobenstva, ktorý
pásol svine (L 15, 15), nielenže upadol spoločensky, ale aj „spohanštel“. Židia ani moslimovia bravčové mäso dodnes nejedia. Pán Ježiš
kládol dôraz viac na mravnú, ako na kultickú čistou, v čom prichádzal
do sporu so zákonníkmi (napríklad L 11, 38 – 40). My sa riadime
apoštolskými slovami: „Viem a som presvedčený v Pánovi Ježišovi,
že samo osebe nič nie je nečisté. Len tomu je niečo nečisté, kto to za
nečisté pokladá“ (R 14, 14). Pozri aj Mt 15, 11; Tit 1, 15. Príhoda v
kraji Gerazénov (Mt 8, 25nn; Mk 5, 1nn; L 8, 26nn) poukazuje na to,
že na východ od Genezaretského jazera žilo pohanské obyvateľstvo.
Pes a sviňa sú v Novej zmluve spoločne spomínané dvakrát. Pán
Ježiš v reči na vrchu hovorí: „Čo je sväté, nedávajte psom, ani svoje
perly nehádžte sviniam, aby ich nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás!“ (Mt 7, 6). K tomu uvediem niekoľko poznámok z Dietricha
Bonhoeffera (Následovaní, Praha 1962, str. 120 – 121): Kresťanovi je
zakázané ako odsudzujúce slovo, tak aj zvestované a spásonosné slovo odpustenia hlásať kedykoľvek a komukoľvek. Márnotratne zvestovaná lacná milosť sa svetu prejedá. Napokon sa násilne obráti proti
tým, ktorí mu chcú nasilu vnútiť niečo, o čo nestojí. Živé slovo Božie
nie je nenútená ideológia.
Apoštol Peter píše o tých, čo prijali kresťanstvo a vracajú sa k
pohanstvu: „Splnilo sa pri nich pravdivé príslovie: Vrátil sa pes ku
svojmu vývratku! a: „Umyté prasa do kaluže blata!“ (2Pt 2, 22, citujúc Pr 26, 11). Žiaľ, takí sa nájdu stále. Prosme s Lutherom: „Pred
tým ráč nás zachrániť, náš Otče nebeský“ (záver výkladu prvej prosby
modlitby Otče náš).
(Posledná kapitolka zo seriálu BIBLICKÉ ZVIERATÁ z knihy
HĽADAJTE V KNIHE HOSPODINOVEJ. Biblické seriály. Tranoscius,
2013)
Ján Lacko, evanjelický a. v. farár v. v.
31
STRÁNKY PRE DETI
O dvoch malých srdiečkach
Kde bolo, tam bolo, z nebeskej ríše prišli na
svet dve malé srdiečka. Boli čisté a priezračné ako
dve horské studničky a žiarili Božou láskou. Všade, kde prišli, osviežovali každého, koho stretli.
Pán Boh ich dôrazne napomenul: „Srdiečka,
srdiečka, dávajte si veľký pozor, aby ste sa vo
svete nezašpinili, lebo potom sa už nebudete môcť vrátiť ku mne do
nebeského domova.“
Srdiečka Bohu sľúbili, že si budú na seba dávať veľký pozor, lebo
raz, keď si pochodia po zemi, sa zase chceli vrátiť domov, do prekrásnej nebeskej ríše.
Zo začiatku sa to obom srdiečkam darilo. Zachovávali sa čisté,
čistulinké a radostne poznávali krásnu zem, ktorú Boh stvoril ľuďom
na radosť a úžitok. Poznávali ľudí, zvieratká a vtáčikov-letáčikov aj
morské ryby a iné živé tvory, ktoré Boh stvoril. Srdiečkam sa všetko
veľmi páčilo a boli stále zaneprázdnenejšie. Nakoniec si už ani nepripomínali Božie varovanie, že na zemi je aj veľa zla a že si majú dávať
veľký pozor, aby sa ním nezašpinili.
Prvé, staršie srdiečko však bolo veľmi múdre a aj naďalej veľmi
opatrné. Starostlivo si v hĺbke srdca uchovávalo všetky slová, ktoré im
nebeský Boh Otec hovoril. So všemožnou bdelosťou si chránilo svoju
čistotu a dávalo velikánsky pozor, aby si dovnútra nevpustilo nič zlé,
pred čím ich Boh varoval a čo by ho mohlo zašpiniť.
Druhé, mladšie srdiečko si spočiatku tiež dávalo pozor. Lenže vo
svete bolo tóóľko zaujímavostí a lákadiel! Aj keď vedelo, že Boh ich
vážne varoval pred mnohými škodlivými vecami vo svete, zvedavé srdiečko si povedalo: „Ale veď len trošičku, trošilinku sa na to pozriem.
Len trošku, trošilinku si to skúsim.“
A tak do čistej priezračnej studničky malého srdiečka začali nenápadne presakovať jedovaté kvapôčky zla a nečistoty. Ani sa nenazdalo a jeho priezračná studnička sa zakalila. Začal ju pokrývať ľadový príkrov a teplo Božej lásky a života z neho postupne vyprchávali.
Prvé srdiečko si najprv nič nevšimlo. Keď sa však jedného dňa
pozrelo do očí svojho bračeka, uvidelo, že sa deje niečo nedobré.Jeho
oči už neboli jasné a žiarivé ako predtým, ale zachmúrené a temné.
„Čo sa ti stalo?“ zľaklo sa prvé srdiečko.
32
„Do toho ťa nič nie je. A daj mi pokoj!“ odpovedalo ľadovým
hlasom mladšie srdiečko a ešte si k tomu aj zlostne duplo nôžkou.
Ej, teraz sa už veru prvé srdiečko veľmi naľakalo. Čože sa to
porobilo s jeho milým a láskavým bračekom? Prečo je zrazu taký zlý
a neláskavý? A zrazu pochopilo: braček si nedal pozor a vpustil do
seba zlo a iné nečistoty. Ach, jaj, beda! Už sa nikdy nebude môcť vrátiť domov, do nebeskej ríše!
„Ach, môj úbohý braček,“ zaplakalo. „Ako ti ja teraz pomôžem?“
A nedbajúc, že sa môže aj ono zašpiniť, s láskou objalo svojho bračeka. A div divúci − Božia láska začala roztápať ľad a Boží život zase
začal prúdiť do zakalenej studničky neposlušného srdiečka.
Vtedy sa druhému srdiečku otvorili oči, a keď si spoločne pripomenuli, čo im Boh hovoril, uvedomilo si, čo vykonalo. Začalo srdcervúco nariekať:
„Ach, ja úbohé srdiečko! Už je so mnou koniec. Už nikdy neuvidím prekrásnu nebeskú ríšu. Ach, čo som to len urobilo?!“
„Neplač,“ objalo prvé srdiečko kamaráta. „Poď, budeme volať
k Bohu o pomoc. Snáď sa ešte nájde nejaké riešenie.“
A tak obe srdiečka pokľakli, pozdvihli ruky k nebesiam a vo vrúcnej modlitbe spoločne volali o pomoc.
Nebeský Otec hneď začul ich volanie a s veľkou láskou a súcitom sa k nim sklonil. Potom ich
zobral na ruky a preniesol na pustý kopec, na ktorom stál len veľký drevený kríž. Keď naň so slzami v očiach pozreli, začuli láskavý hlas: „Drahé
srdiečka, naozaj chcete byť zase čisté, aby ste sa
mohli vrátiť domov, do nebeskej vlasti?“
„Áno,“ vyhŕkli svorne obe srdiečka. „Prosíme, odpusť nám, že sme si nedávali pozor a zašpinili sme sa. Tak veľmi túžime byť zas čisté! Prosíme, poraď nám,
ako sa môžeme očistiť.“ A obe srdiečka pokľakli pod krížom.
„Vy samy sa nijako nemôžete očistiť,“ ozval sa zase vľúdny hlas.
„Ale môj Otec ma poslal, aby som na tomto kríži zaplatil pokutu za
vašu neposlušnosť, aby ste zase mohli byť čisté a vrátiť sa domov.“
„Ďakujeme,“ zašepkali srdiečka a privinuli sa ku krížu. Vtedy pocítili, akoby teplá kvapka krvi skanula do ich zakalených studničiek
a tie boli opäť priezračné a čisté a plné Božej lásky.
Nebeský Otec ich potom zobral do svojich dlaní a bezpečne ich
preniesol do nebeského domova. A tak boli obe srdiečka zachránené.
Vaša teta Vierka
33
STRÁNKY PRE DETI
Osemsmerovka
„Syn môj, pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam!
Nespúšťaj ich z očí, zachovávaj ich v hĺbke srdca. Lebo sú životom
pre tých, čo ich nachádzajú, a uzdravením pre celé ich telo. So
všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _.“ (Príslovia ?, 20 − 23)
Milé deti,
keď z osemsmerovky vyčiarknete dole uvedené slová vo ôsmich rôznych smeroch, zostane dvanásť nevyčiarknutých písmen, ktoré tvoria
tajničku – koniec citátu.
Zistite v Biblii, v ktorej kapitole Prísloví sa citát nachádza.
STRÁNKY PRE DETI
PRE MÚDRE HLAVIČKY
1. Čo všetko stvoril Boh na zemi ľuďom pre radosť a
úžitok?
2. Čo prikázal Boh srdiečkam?
3. Ako sa srdiečko ušpinilo zlom?
4. Ako mu pomohol jeho braček?
5. Ku komu srdiečka volali o pomoc?
6. Kto srdiečka očistil?
_____________________________________________________
SPRÁVNE RIEŠENIE Z 6/2014 SPRÁVNE RIEŠENIE Z 6/2014
Hviezdičkový rébus: SYNA JEŽIŠA
PRE MÚDRE HLAVIČKY: 1. Rodina Veselkovcov si plánovala Vianoce
spoločne na rodinnej porade, pričom si na modlitbe pýtali múdrosť od Boha.
2. Ocko sa modlil takto: Pane Ježiši, daj nám, prosíme, svoju múdrosť a pomôž nám. 3. Paťka s Janíkom vymysleli pre babičku Julku originálny darček
– rodinný album, kde usporiadajú staré fotky podľa rokov aj s popisom.
4. Keď vychádzali z kostola, nebeský Otec ich potešil snehovou chumelicou.
5. Najvzácnejší dar od nášho nebeského Otca je Jeho Syn Ježiš Kristus.
6. Pán Ježiš prišiel na našu zem, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a smrti.
Rozlúštenia z tohto čísla môžete poslať alebo doniesť na adresu:
Ev. a. v. farský úrad
Strečnianska 15
851 05 Bratislava
ÁBEL, BOŽIE SLOVO, CITY, DEŇ, DOKY, DREŇ, EMA, LÁSKA, LEKÁR, MRÁZ, OČISTENIE, ODEVY, OSTEŇ, OSTROV,
OTEC, OTROCI, OVCE, OVOCIE, PAVEL, PODVOD, POKORA, POSTEĽ, PRAVDA, SPÁSA, SPORY, TÉBY, TELO, TRÁMY,
TRAUMA, VECI, VODA, ZEM
34
35
STALO SA V CIRKEVNOM ZBORE
Slávnostné stretnutie seniorov pred Vianocami
Predvianočné
stretnutie starších členov nášho cirkevného zboru vo štvrtok 11.
decembra 2014 popoludní
malo slávnostný ráz v očakávaní sviatkov narodenia nášho
Pána. Bolo spojené aj s blahoželaním dlhoročnej členke
zboru sestre Oľge Tučkovej k
85. narodeninám.
Slávnosť otvorili deti
z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, ktoré všetkých potešili niekoľkými piesňami a básňami. Po modlitbe a zaspievaní piesne mala duchovný príhovor sestra farárka Eva Kolesárová
a brat Ondrej Droba zarecitoval predvianočnú báseň z vlastnej tvorby. Po ňom vystúpil s niekoľkými piesňami súbor Chorea Antiqua.
Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie členiek Lúčnice s predvianočnými tancami. Potom Petržalský lúč zaspieval štyri piesne zo
svojho repertoáru. Program pripravila a slovom sprevádzala sestra
Lýdia Vedejová.
36
Na záver všetci účinkujúci spolu
s prítomnými seniormi v sprievode súboru Chorea Antiqua
a brata Julka Žatka
zaspievali niekoľko
vianočných
kolied
a po Modlitbe Pánovej
ešte aj tú najznámejšiu
a najkrajšiu vianočnú
pieseň Tichá noc.
Všetci odchádzali s pocitom príjemne prežitého, Pánom Bohom
požehnaného adventného odpoludnia.
Štefan Škoda, člen
cirkevného zboru
37
Stručne z adventu, Vianoc a Silvestra
Čas adventu, spojený s prípravou na druhý príchod nášho Pána a
Spasiteľa Ježiša Krista, nám v piatok 12. decembra spríjemnil adventný koncert, ktorý pre nás pripravil Komorný orchester TECHNIK.
Na 3. adventnú nedeľu 14. decembra v našom
kostole
vystúpil
miešaný spevácky zbor
CANTUS z Ružinova pod
vedením dirigenta Juraja
Jartima. Predvianočnú atmosféru navodili vianočnými koledami a piesňami,
ako aj Vianočnou omšou od
Edvarda Schiffauera.
Počas služieb Božích na 3. adventnú nedeľu nás hudobno-slovným pásmom potešili
deti z Evanjelickej materskej
školy Dr. Filipa Melanchtona.
Ďakujeme sestre riaditeľke a
sestrám učiteľkám za nácvik
programu.
Mládežníci nás tohto roku
prekvapili novinkou – počas adventu varili chutný
predvianočný punč a pohostili ním každého, kto po
nedeľných službách Božích
prišiel do zborového domu
na tradičné rozhovory pri
káve alebo čaji.
Naše Žiarovky spolu s ďalšími mládežníkmi vystúpili na
tohtoročných petržalských
vianočných trhoch s hudobno-slovným evanjelizačným
programom. Petržalčanov
oslovili aj naši zboroví farári Ján a Eva Kolesárovci.
Počas adventu sa v zborovom
dome konal tradičný adventný
bazár. Prispeli do neho členky
cirkevného zboru a o predaj sa
starala Katka Kolesárová.
38
39
Novoročný koncert V Ježišovom mene
Na 4. adventnú nedeľu k nám
i tohto roku zavítali skauti,
ktorí do nášho kostola priniesli betlehemský oheň.
Na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. januára 2015 popoludní sa v našom Evanjelickom a. v. chráme Svätej Trojice uskutočnil
už 3. ročník novoročného koncertu s témou V Ježišovom mene. S vďakou za vianočný dar na Božiu slávu spievali bratislavské zborové spevokoly a na klavíri hral Mgr. art. Tomáš Rojček.
S rokom 2014 sa asi 60 členov nášho cirkevného zboru rozlúčilo na
spoločnom posedení, ktoré bolo po skončení večerných služieb Božích
pripravené v zborovom dome. Skvelou silvestrovskou kapustnicou
všetkých pohostil domáci brat farár Kolesár. Deti aj dospelých prišiel
pozdraviť „medveď Mišo“.
Silvestrovská nálada
Kapustnica rozvoniava, maco kráča − pravá, ľavá.
Pri kostole zastane, bo tam vôňa zavanie.
Tá ho núka, dnuká zve, rozhodne sa jedna-dve.
Pozrie oknom − a čo vidí? Milí ľudia aj detičky.
Zatancuje tanec dáky a dostane koláčiky.
Deti mu zaspievajú, na svadbu sa zberajú.
Aj pesničku poznajú − takto si ju nôtujú:
„Medveďku, daj labku...“
Silvester bol veselý a Nový rok čakaný.
Nech je taký, ako treba, a donesie radosť, chleba.
Básnička a fotografia: Danka Brezová
40
Podujatie otvorila pieseň domáceho spevokolu Laudate „Veď ma,
mocný Hospodine“, po ktorej milých hostí aj domácich viery v preplnenom kostole privítala naša zborová farárka Eva Kolesárová. Po modlitbe spevokol Laudate pokračoval vo svojom vystúpení pod vedením
dirigenta Tomáša Rojčeka. Nasledujúcim programom prispeli spevokol z CZ ECAV Bratislava Dúbravka pod vedením Márie Hroboňovej,
ďalej spevokol z CZ ECAV Bratislava Legionárska pod vedením Viery
Jägerovej, spevokol Cirkvi bratskej pod vedením Ewalda Danela, spevokol Bratskej jednoty baptistov pod vedením Slava Kráľa a náš oktet
Petržalský lúč.
Do programu duchovných piesní na slávu a chválu Pána Boha
prispel aj Mgr. art. Tomáš Rojček, ktorý virtuózne zahral niekoľko
klavírnych skladieb.
41
Duchovným príhovorom
na tému novoročného koncertu a záverečnou modlitbou
potom poslúžil predsedajúci
zborový farár z CZ ECAV
Bratislava Legionárska Boris
Mišina. Nasledovala spoločná pieseň Meno Ježiš, ku
ktorej sa pridali takmer všetci
zúčastnení speváci. Na záver
ešte niekoľko zvlášť rytmických skladieb pridal nový petržalský gospelový spevokol Freedom
(Sloboda) pod vedením Evy Kolesárovej. Koncert moderoval Ivica
Grujić Litavský, evanjelický teológ z Vojvodiny (Srbsko).
Po skončení asi dvojhodinového koncertu sa v zborovom dome
konalo tradičné agapé, na ktorom účinkujúci aj hostia strávili požehnané chvíle v bratsko-sesterských rozhovoroch. Ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli k organizácii celého podujatia, a najmä Pánu Bohu za
Jeho požehnanie. Edita Škodová, zborová presbyterka
42
Karneval v materskej škole
„Radujte sa v Pánovi vždy, opakujem: Radujte sa!“
„Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice!“
Tak nastal deň veselosti a radosti v spoznávaní všetkého stvorenstva na zemi aj v Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtova
na Tupolevovej ul. v Petržalke.
Deti sa preobliekli za zvieratká, kvetinky, za princov aj pastierikov, za princezné aj kuchárikov, za športovcov aj pretekárov. Tešili sa,
že môžu byť súčasťou tancujúcich, tlieskajúcich a hopkajúcich kamarátov za rytmov veselých detských kresťanských pesničiek.
Nech táto radosť preniká celým ich životom, nech Božia láska
spočinie na nich a ich radujúce sa srdce otvára aj srdcia tých, ktorí
budú dodatočne pozerať fotografie z nášho karnevalu.
Vďaka Pánovi za každý darovaný deň, za všetko, čo od Neho
máme, ale najviac za to, že je pri nás, že nás vedie v púti po tejto zemi
a dovedie nás tam, kde spočinieme v Jeho nebeskom kráľovstve.
Ľudmila Palkovičová, učiteľka EMŠ
43
PO KOM JE NAZVANÁ...
Osuského ulica
Podľa internetového zdroja nesie meno slovenského politika a diplomata Štefana Osuského (1889 Brezová pod Bradlom
− 1973 Herndon, USA). Do dejín našej cirkvi sa zapísal aj prof.
PhDr. ThDr. Samuel Štefan Osuský (1888 Brezová pod Bradlom −
1975 Myjava), evanjelický kňaz, biskup, pedagóg, teológ, filozof, historik, sociológ, náboženský publicista.
JUDR. ŠTEFAN OSUSKÝ študoval
na Evanjelickom lýceu v Bratislave, odkiaľ ho
na zásah ministra kultúry a výučby Apponyiho
vylúčili, lebo počas Apponyiho návštevy na lýceu nereagoval na jeho poznámku, že z neho
musí byť „dobrý Maďar“. Vylúčenie sa týkalo
všetkých škôl v Uhorsku, preto odišiel do USA,
kde študoval teológiu, prírodné vedy a právo;
v r. 1916 získal titul doktora práv. Angažoval
sa v krajanskom hnutí, založil krajanské noviny Slovenské slovo a Slovenský týždenník. Ako
podpredsedu Slovenskej ligy ho vyslali do Európy, aby dohodol spoluprácu s česko-slovenským zahraničným odbojom a presadil prijatie princípov Clevelandskej dohody. V Paríži sa stal spolupracovníkom Československej národnej rady, ktorej cieľom bolo vytvorenie
štátu Čechov a Slovákov. Pôsobil aj ako riaditeľ Česko-slovenskej
tlačovej kancelárie v Ženeve a pomáhal organizovať česko-slovenské
légie v Taliansku. Po vzniku Česko-Slovenska pôsobil ako diplomatický zástupca vo Veľkej Británii. Ako mimoriadny a splnomocnený
vyslanec ČSR na mierovej konferencii v Paríži podpísal Trianonskú
mierovú zmluvu s Maďarskom.
Významne sa podieľal na činnosti novovzniknutej Spoločnosti
národov, pracoval v reparačnej komisii, bol predsedom kontrolnej
44
komisie, členom delimitačnej komisie atď. Od roku 1921 pôsobil ako
česko-slovenský veľvyslanec vo Francúzsku; v marci 1939 odmietol
vydať vyslanectvo Nemcom. Začal organizovať československý zahraničný odboj a stal sa členom Československého národného výboru. V r. 1940 bol vymenovaný za ministra česko-slovenskej exilovej
vlády v Londýne, no nerozumel si s Benešom najmä v otázkach zahraničnej politiky, povojnového usporiadania republiky a riešenia slovenskej otázky, preto ho Beneš zbavil všetkých funkcií. Osuský začal
prednášať dejiny diplomacie a medzinárodných vzťahov na Oxforde a
potom v Hamiltone, kde sa stal profesorom. Po r. 1948 sa angažoval
v Rade slobodného Československa a venoval dejinám i súčasnosti
česko-slovenskej politiky a medzinárodných vzťahov. Zomrel 27. septembra 1973 v Herndone pri Washingtone. V r. 2004 boli jeho telesné
pozostatky uložené na Národnom cintoríne v Martine.
Posmrtne mu bol udelený Rad T. G. Masaryka I. triedy a Rad
Bieleho dvojkríža II. triedy. Režisér Fedor Bartko o ňom nakrútil dokumentárny film Spomienka nikdy nesklame (1995).
Zdroj: internet
Edita Škodová, členka cirkevného zboru
45
POZÝVAME VÁS
PROSÍME VÁS O PODPORU
Poď na dorastový tábor do Párnice!
Milí bratia a milé sestry vo viere,
blíži sa každoročné odovzdávanie daňových priznaní, preto Vás
aj tento rok chceme poprosiť o Vašu podporu prostredníctvom venovania 2 % z Vašich už uhradených daní neziskovému Občianskemu
združeniu Jozefa Juráša, ktoré pracuje pri našom cirkevnom zbore
a ktorého členmi sa môžete stať aj Vy. Finančné prostriedky, ktoré
dostaneme formou Vašich darovaných 2 % z daní, nám veľmi pomôžu
pri misijnej práci s deťmi, mládežou i so staršími členmi nášho CZ.
Tlačivá nájdete pri východe z chrámu.
Názov: OBČIANSKE ZDRUŽENIE JOZEFA JURÁŠA
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Strečnianska 15, 851 05 Bratislava
IČO: 31747477
Zároveň Vás chceme poprosiť o uhradenie cirkevného príspevku
na rok 2015. Podľa rozhodnutia zborového presbyterstva je to 10 eur
na každého člena CZ vrátane detí. Vaše príspevky, ako aj Vaše ofery a
milodary sú veľkou pomocou pri zabezpečovaní prevádzky zborového
centra (elektrina, plyn, voda atď.), ako aj bežných opráv v našich kostoloch v Petržalke a Rusovciach. Slúžia aj na podporu misijnej práce
v našom CZ. Štát totiž prispieva iba na mzdy duchovných – všetko
ostatné si musíme uhradiť z vlastných zdrojov. CP môžete uhradiť
po dopoludňajších nedeľných službách Božích v kancelárii zborového domu alebo poslať na účet CZ ECAV Bratislava-Petržalka č.
2667250082/1100. Nezabudnite uviesť heslo CP 2015 a mená osôb,
za ktoré posielate CP, aby sme si platby mohli zaznačiť v našej evidencii. Ak ešte nemáte evidenčný list, nájdete ho pri východe z chrámu
alebo si ho vyžiadajte v kancelárii.
Prosíme Vás, keby ste na túto povinnosť každého člena CZ upozornili aj svojich príbuzných a známych. Za pochopenie a štedrosť
Vám vopred ďakujeme!
Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na nedeľné služby Božie
v našich chrámoch v Petržalke a Rusovciach, rozhovory pri káve
a čaji, biblické hodiny, ako i na ďalšie podujatia, ktoré pre Vás pripravujeme. Informácie: zborový časopis, Nedeľný spravodajca alebo
www.ecav-petrzalka.sk.
Tešíme sa na požehnané stretnutia s Vami a vytvorenie širokého
bratsko-sesterského spoločenstva evanjelikov augsburského vyznania
v Petržalke.
Presbyterstvo CZ ECAV Bratislava-Petržalka
Ahoj, milý dorasťák!
Aj tento rok Ťa pozývame na letný dorastový tábor, ktorý bude
ako vždy špeciálny a čakáme na ňom práve Teba! Ak máš 11 − 15 rokov (od začiatku konfirmačnej prípravy), chceš si užiť kopec zábavy,
spoznať nových ľudí či nadýchať sa čerstvého oravského vzduchu, dozvedieť sa viac o Bohu a Biblii, tento tábor je pre Teba ako stvorený.
Tak neváhaj a prihlás sa! V Párnici na Orave strávime celý týždeň
od 16. do 22. augusta. Máš sa na čo tešiť! Aj my sa na Teba tešíme!
Viac info na fare alebo: [email protected]
Stretnutie rodín a karneval
Bratia a sestry, rodičia aj detičky,
ako už bolo avizované v predchádzajúcom čísle nášho časopisu,
srdečne Vás pozývame na stretnutia rodín, ktoré sa konajú spravidla
3. nedeľu v mesiaci o 15.00 hodine.
Najbližšie stretnutie bude 15. februára 2015. Je potrebné si pripraviť naň aj karnevalovú masku. Chceme sa totiž spoločne potešiť
už tradičným fašiangovým podujatím − karnevalom. My ľudia, veľkí
aj malí, totiž túžime byť občas niekým iným. Karneval je čas, keď to
môžeme vyskúšať a zabaviť seba i druhých. K rodine totiž patrí aj
spoločne strávený čas, keď sa zabávame. Čakáme aj návštevu...
Nedajte si ujsť príležitosť zaujímavo stráviť čas!
46
47
Milí naši jubilanti...
V januári, februári a marci sa svojich významných životných
jubileí dožívajú nižšie uvedení bratia a sestry, ktorým v mene petržalských zborových farárov a redakčnej rady Petržalského evanjelika
vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania do ďalších rokov života.
Želáme im, nech ich náš Pán sprevádza na každom kroku a vodí po
správnych chodníkoch.
Zvlášť srdečne blahoželáme a hojnosť Božej lásky a milosti prajeme našej sestre Ružene Škottovej a ďakujeme jej za oslovujúce príhovory, básne i kresby, ktorými po mnohé roky pravidelne obohacuje
náš zborový časopis; ako aj sestre Oľge Hederovej, našej zborovej
presbyterke.
50 rokov
Alena Pasztoriková
Iveta Feketeová
Janka Klimová
Milena Bodláková
Danuta Holecová
Emília Gajdošová
Alena Oláhová
55 rokov
Marta Lešková
Perla Hrozeková
Anna Giertlová
Milan Remiar
Zora Krivošíková
Milena Babulicová
Kvetoslava Lišková
Ján Rzavský
Danka Szekvölgyiová
65 rokov
Libuše Klemensichová
Pavel Kováčik
Lýdia Kováčiková
Martin Pristaš
Ružena Škottová
Viera Sivošová
Miroslav Haviar
Milan Kačkoš
Jela Chudíková
Jaroslav Suchánsky
Dagmar Žitná
Ľubica Ceberová
60 rokov
Marián Sládek
Dagmar Skačková
Marta Užáková
Emil Janošov
Alžbeta Matušková
Rastislav Synak
48
70 rokov
Julianna Danihelová
Darina Pauličková
Oľga Hederová
Alexandra Kosková
75 rokov
Michal Eliáš
Marta Slavkayová
Elena Dzureková
Samuel Zaklai
Ján Jaďuď
Anna Bodláková
76 rokov
Alexander Kaszab
Viera Mikleová
77 rokov
Pavel Blahút
Ján Gabzan
78 rokov
Juraj Galo
Darina Predajnianska
Zlatica Filipová
79 rokov
Helena Racsková
Mária Sopoligová
Štefan Tobiaš
Pavel Malík
80 rokov
Zita Záhorcová
81 rokov
Jaroslav Kozák
Mária Závodná
82 rokov
Mária Babulicová
Irena Kramárová
Milan Letaši
83 rokov
Anna Chúťková
84 rokov
Mária Bukranová
Michal Šebeň
85 rokov
Štefan Adamík
Ľudmila Zvarová
88 rokov
Zuzana Páleníková
90 rokov
Kristína Niepelová
92 rokov
Klára Madarásová
93 rokov
Leona Winhandlová
95 rokov
Alžbeta Zemanová
49
Týždeň v cirkevnom zbore
(zima 2015)
Nedeľa: 9:00 – služby Božie v nemocnici
9:30 – hlavné služby Božie v Petržalke + detská besiedka
11:00 – služby Božie v Rusovciach
15:00 – stretnutie rodín (3. nedeľa v mesiaci)
17:00 – večerné služby Božie v Petržalke (18:00 – v letnom
čase)
Pondelok: 17:00 – Alfa klub abstinujúcich alkoholikov (zbor. dom)
18:30 – nácvik spevokolu Petržalský lúč na fare
Utorok: 16:00 – príprava konfirmandov 1. ročníka
18:30 – nácvik spevokolu Laudate v zborovom dome
Streda: 18:00 – biblická hodina a modlitebné stretnutie na fare
(pôstna večiereň)
18:30 – nácvik gospelu Freedom v zborovom dome
Štvrtok: 14:00 – stretnutie starších (1. štvrtok v mesiaci)
15:30 – príprava konfirmandov 2. ročníka
Piatok: 16:30 – stretnutie dorastu
18:30 – stretnutie mládeže 17+
Sobota: 15:00 – služby Božie v Dome tretieho veku (párny týždeň)
Prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej je vždy v 1. nedeľu v mesiaci
v rámci SB v Petržalke (9:30) aj v Rusovciach (11:00).
V domácnostiach a v nemocnici sa Večera Pánova prisluhuje
podľa potreby/nahlásenia.
Pastorálne návštevy sa uskutočňujú podľa dohody.
Výučba evanjelického náboženstva sa uskutočňuje
na školách podľa rozvrhu.
Služba na farskom úrade je zabezpečená zborovými farármi
a ochotnými sestrami.
Zborová predajňa literatúry je prístupná v nedeľu
po skončení hlavných služieb Božích.
50
Okienko do života nášho zboru
(zima 2015)
Pokrstení:
6. 12. 2014: Sebastián NÉMETH 20. 12. 2014: Sára SMUTNÁ
20. 12. 2014: Karla BÚZOVÁ
17. 1. 2015: Gréta KUJANOVÁ
24. 1. 2015: Maxim PEŠKO
24. 1. 2015: Marián BOOR
24. 1. 2015: Pavol BOOR
„Ja som vínny kmeň a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom,
ten prináša veľa ovocia...“ J 15, 5
Konfirmovaní:
24. 1. 2014: Marián BOOR
„Obetuj Bohu vďaku a splácaj Najvyššiemu svoje sľuby!“ Ž 50, 14
Pochovaní:
20. 12. 2014: Július ČONKA, 74-ročný
26. 12. 2014: Alžbeta HRNČÁROVÁ, rod. Macková, 92-ročná
11. 1. 2015: Helena PAGÁČOVÁ, rod. Obertová, 89-ročná
16. 1. 2015: Eva CHRENOVÁ, rod. Frýdková, 62-ročná
18. 1. 2015: Ján HANES, 67-ročný
„... Ja som vzkriesenie a život − kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď
umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa...“ J 11, 25 − 26
Pripravil Ján Kolesár, 1. zborový farár
51
SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB 2015
Bratia a sestry,
pozývame Vás na modlitebné stretnutie v rámci
Svetového dňa modlitieb žien
v nedeľu 8. marca 2015 o 19.30 hod.
v Rímskokatolíckom kostole
na Betliarskej ulici v Petržalke.
Program stretnutia na tento rok pripravili
kresťanské ženy na Bahamách
na tému
Ježiš im povedal: „Uvedomujete si, čo som vám urobil?“
Petržalský evanjelik
Časopis Cirkevného zboru ECAV Bratislava-Petržalka
Vychádza šesťkrát do roka. Redakcia a administrácia: Ev. a. v. farský úrad
v Bratislave-Petržalke, Strečnianska 15; IČO 30778026; [email protected]
Redakčná rada: J. Kolesár, E. Kolesárová, V. Mariašová, E. Škodová,
Š. Škoda, R. Škottová, V. Švač
Toto číslo ilustrovali deti z EMŠ F. Melanchtona.
Fotografia na obálke: A. B. Molnár. Grafická úprava: Ľ. Synak
Tlač: POLYGRAFICKÉ CENTRUM, www.polygrafcentrum.sk
Evidenčné číslo: EV 3428/09, ISSN 1338-144X
Január 2015
Redakcia si vyhradzuje právo redakčnej úpravy textov určených na uverejnenie.
52
Download

Petržalský evanjelik č. 1/2015 - Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi av