MÁJ 2 / 2010
Newsletter pre všetkých divadelníkov a divadelníčky!
Vážení kolegovia a kolegyne,
do Divadelného ústavu dostávame množstvo informácií, ktoré sa usilujeme odovzdať
čo najväčšiemu počtu divadelníkov. Od nového roka preto pre vás Divadelný ústav
pripravuje pravidelný newsletter, novinku, ktorá by mala pomôcť zlepšiť vašu
informovanosť a prepojenia v rámci Slovenska i v zahraničí, spropagovať dôležité
domáce aj zahraničné podujatia, granty a štipendiá... Link na newsletter rozosielame
na všetky e-mailové adresy z našej bohatej databázy, pokiaľ sa adresáti nerozhodnú
inak. Samozrejme, môže sa prihlásiť aj ktokoľvek ďalší.
A nielen to. Ide nám o to, aby informácie neprúdili len od nás k vám, ale i naopak. Ak
teda budete mať potrebu v newsletteri uverejniť správy, ktoré súvisia s vašou
divadelnou prácou, pomôžeme vám ich sprostredkovať ostatným kolegom!
Články majú predovšetkým informačný charakter a vyhýbame sa v nich vyhýbať
hodnotiacim stanoviskám. O to isté prosíme aj vás.
Pri príprave newslettera používame aj verejný informačný zdroj – TASR, odkiaľ
vyberáme najzaujímavejšie informácie z domáceho aj zahraničného divadelného
života.
Pokiaľ ide o formu newslettera, je zatiaľ provizórna. Na našej webovej stránke sa totiž
teraz pracuje, aby vyhovovala všetkým potrebným normám a bola čo
najprehľadnejšia. Až bude hotová, budeme mať aj elektronické formuláre, kam budete
môcť vložiť svoje texty.
Periodicita newslettera je skúšobne cca raz za dva týždne.
Kontaktné adresy pre komunikáciu o newsletteri:
Domáce podujatia – Gabriela Holečková, [email protected],
220487504
Zahraničné podujatia – Soňa Komová, [email protected], tel. 220487501
Zaradenie do databázy – Dominika Zaťková, [email protected]
Obsah:
INFORMÁCIE O DIVADLÁCH NA SLOVENSKU
ZAHRANIČNÉ SPRÁVY / INFORMÁCIE OD ZAHRANIČNÝCH PARTNEROV,
DIVADIEL A FESTIVALOV
INFORMÁCIE Z DIVADELNÉHO ÚSTAVU
INFORMÁCIE Z TASR
tel.
s.2
s.8
s.12
s.20
1
Divadelný ústav Bratislava s hlbokým žiaľom oznamuje, že v sobotu 22. mája
2010 zomrel vo veku nedožitých 68 rokov jeden z najvýznamnejších
slovenských teatrológov a divadelných historikov doc. PhDr. Ján Jaborník,
vysokoškolský pedagóg, spoluzakladateľ dokumentácie Divadelného ústavu
a dlhoročný vedúci Oddelenia divadelnej dokumentácie a informatiky DÚ.
V Jánovi Jaborníkovi stráca slovenská kultúra nenahraditeľného odborníka
a vzácneho človeka.
Česť jeho pamiatke!
Doc. PhDr. Ján Jaborník
divadelný dramaturg, teoretik, historik, vysokoškolský
pedagóg
* 27. mája 1942 v Bratislave
† 22. mája 2010 v Bratislave
Docent
PhDr.
Ján
Jaborník
po
maturite
na
Jedenásťročnej strednej škole v Holiči 1959 absolvoval
úspešne prijímacie pohovory na štúdium Divadelnej vedy
VŚMU, no z politických dôvodov musel odísť do výroby. Po dvoch rokoch
robotníckeho povolania v komárňanských lodeniciach, kde sa vyučil za
elektrikára, opätovne úspešne vykonal prijímaciu skúšku na VŠMU v roku
1961, štúdium ukončil v roku 1968. Už počas štúdia sa v roku 1965 stal
dramaturgom činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Tu inicioval
inscenovanie neobvykle rozsiahleho cyklu hier Williama Shakespeara. V roku
1969 nastúpil do divadelného ústavu, kde sa podieľal na prvej etape
budovania divadelnej dokumentácie.
V sedemdesiatych
a osemdesiatych
rokoch
sa
intenzívne
venoval
sledovaniu a dokumentovaniu umeleckých výsledkov viacerých divadiel. Popri
bratislavských scénach podrobne študoval prácu prešovských Divadla J.
Záborského a Ukrajinského národného divadla, Štátneho divadla Košice,
Zvolenského Divadla J. G. Tajovského, martinského Divadla SNP, nitrianskeho
Krajového divadla i Maďarského oblastného divadla Komárno a jeho scény
Thália v Košiciach. Popri profesionálnom divadle intenzívne metodickopedagogicky pôsobil aj v slovenskom ochotníckom divadle. Svoje poznatky
pretavoval v desiatky recenzií, interných hodnotení, odborných článkov
a štúdií, ktoré publikoval v denníkoch, časopisoch Film a divadlo a Javisko
a Slovenskom divadle. Od roku 1979 sa stal zostavovateľom ročenky Slovenské
divadlá v sezóne... V Encyklopédii dramatických umení, vydanej SAV v roku
1989
spracoval
prakticky
všetky
heslá
mimobratislavkých
divadiel
a divadelníkov.
V roku 1987 nastúpil ako pedagóg na Katedru divadelnej vedy Vysokej
školy múzických umení. Naďalej úzko spolupracoval s profesionálnymi
i ochotníckymi divadlami.
V roku 1999 sa vrátil do Divadelného ústavu na post vedúceho
dokumentácie. Svoje hlboké poznanie divadelnej teórie i praxe spracoval do
retrospektívnych ročeniek Slovenské divadlá v sezónach 1964/1965 až
1970/1971. Rozhodujúcou mierou sa podieľal na najväčšej výstave o dejinách
slovenského divadelníctva Divadlo – vášeň, telo, hlas, inštalovanej v roku
2005 v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave a následne v Košiciach
a v Martine. Svoje poznatky spracoval aj do desiatok odborných článkov
a štúdií.
V odchádzajúcom
Jánovi
Jaborníkovi
stráca
slovenská
kultúra
najväčšieho znalca dejín slovenského, ale aj českého divadla.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 27. mája 2010 o 11.45 v bratislavskom
Krematóriu. O 14.30 sa vo Dvorane VŠMU stretnú divadelníci na spomienke za
zosnulým.
Česť jeho pamiatke.
2
INFORMÁCIE O DIVADLÁCH NA SLOVENSKU
Companía Nacional de Danza v Bratislave
Balet SND pripravil na máj pre milovníkov tanca výnimočný večer – do Bratislavy
príde hosťovať slávny súbor Compañía Nacional de Danza zo Španielska, ktorý sa
na Slovensku predstaví po prvý raz v histórii, už 30. mája 2010 v Sále opery a baletu
v novej budove SND.
Hráči v Činohre SND
Činohra Slovenského národného divadla (SND) pripravuje na posledný májový
víkend – 29. a 30. mája 2010 premiéru komédie Nikolaja Vasilieviča Gogoľa Hráči.
Populárny titul uvádza v rámci činohernej línie tejto sezóny s názvom Nové retro.
Čisto pánske herecké „kartárske“ obsadenie režíruje Ľubomír Vajdička, ktorý titul pre
najnovšie uvedenie aj preložil. Hráčov bude Činohra SND uvádzať v Štúdiu v novej
budove SND.
Divadelné hry N. V. Gogoľa patria k najobľúbenejším a najhranejším titulom
svetového divadelného repertoáru. Uvádzanie ruskej klasiky má okrem toho dôležité
miesto v inscenačnej tradícii Činohry SND aj v tvorbe významného režiséra Ľubomíra
Vajdičku. Inscenácia Hráčov je nielen vďačným klasickým komediálnym titulom.
Prostredníctvom modelovej situácie hovorí nekompromisne najmä o súčasnej dobe.
V hlavných postavách účinkujú: Marián Geišberg, Jozef Vajda, Peter Trník, Martin
Šalacha, posl. VŠMU, Vladimír Obšil, Juraj Slezáček a ďalší, dramaturgom je Peter
Pavlac, scéna: Jozef Ciller, kostýmy: Milan Čorba, hudba: Peter Mankovecký.
SND verzus SND
Pozývame Vás na výstavu o slovenských dramatikoch a slovenských drámach v
Slovenskom národnom divadle. Výstavu s názvom SND VERZUS SND – Slovenské
národné divadlo verzus slovenská nová dráma po roku 1920 pripravil z vlastných
zbierok Divadelný ústav v Bratislave. Vernisáž sa uskutočnila 10. mája 2010
v priestoroch novej budovy SND. Výstava SND VERZUS SND sa koná v rámci
festivalu Nová dráma / New Drama a potrvá do 30. júna 2010.
Výstava prináša pohľad na domácich dramatických autorov – generačných partnerov
jubilujúceho divadla počas jeho deväťdesiatročnej existencie. Zameriava sa na prvé
uvedenia pôvodných hier na doskách SND. Zachytáva vzájomné vzťahy medzi
drámou a divadlom, ich nádeje i potreby; sprístupňuje tiež dramaturgické ambície
SND, jeho vyrovnávanie sa s časom a dobou, ako aj snahu o tvarovanie modernej
slovenskej drámy a formovanie diváckej obce.
„Prvé uvedenie dramatického textu v divadle je nielen poctou pre dramatika, ale aj
dokumentáciou doby a tém, ktoré sú v danej chvíli aktuálne. Výstava SND verzus
SND je uceleným prehľadom prvých uvedení slovenských hier na javiskách prvej
scény od jej založenia po súčasnosť. Predstavuje nielen autorov, ktorí boli istý čas
kmeňovými dramatikmi SND a ich diela vznikali na objednávku divadla, ale aj tých,
ktorých hry sa uviedli jednorazovo. Prierez históriou uvádzania pôvodných
slovenských hier je historickým dokumentom doby a umeleckých tendencií. Pod
kuratelou Zuzany Nemcovej získa návštevník výstavy exkluzívny obraz o paralelných
3
dejinách slovenskej drámy v Slovenskom národnom divadle,“ povedal o výstave pre
časopis Scéna SND teatrológ Ján Jaborník.
GAŠPARKOVE ŠIBALSTVÁ alebo erotické dobrodružstvá Bob de Nira
Nesmrteľný dobrodruh, zvodca a pokušiteľ mnohých tvárí, ktorého u našich českých
susedov poznajú pod menom Kašpárek, v Taliansku zas Pulcinella, v Anglicku Mr.
Punch, Don Cristobal v Španielsku, Petruška v Rusku či Karagöz v Turecku,
prichádza vo svojej živelnej neotesanej podobe konečne aj na Slovensko. Veľký
Európan Gašparko, svojrázna postavička nielen bábkového divadla zosobňuje v
esenciálnej forme odpradávna všetky zlé ľudské vlastnosti a už celé stáročia spája
ľudí všetkých národov aj vyznaní hlavne svojím politicky nekorektným humorom a
sexistickou satirou. Najnovšie tento ľudový hrdina ožije v novej dobrodružnej
bábkovej komédii, ktorá bude smiech a lásku rozdávať v najmodernejšej podobe v
Dezorzovom Lútkovom Divadle.
Premiérou v posledný májový deň chce Dezorzovo Lútkové Divadlo a jeho členovia
upozorniť na nepriaznivý vývoj pôrodnosti na Slovensku a svojou novou atrakciou
prispieť nielen pri zvyšovaní krivky populačnej, ale najmä kopulačnej, ktorú sa
pokúsia vzkriesiť práve večer pred Medzinárodným dňom detí. Deťom do 18 rokov
zakázané, rodičom do 100 rokov prikázané!
Divadlo pod kostolom uvádza hru Jána Pavla II.
Divadlo pod kostolom uviedlo slovenskú premiéru hry pápeža Jána Pavla II. s
názvom Brat nášho Boha. V priestoroch pod kostolom sv. Vincenta de Paul v
bratislavskom Ružinove sa predpremiéra konala v utorok 18. mája a premiéra vo
štvrtok 20. mája.
Autorom hry je Karola Wojtyła, známy ako pápež Ján Pavol II., ktorý výrazne
ovplyvnil katolícku cirkev a do dejín vošiel ako významný teológ a charizmatický
politik. Hra Brat nášho Boha je dramatizáciou života svätého Adama Chmielowského,
ktorého Wojtyła predstavuje v čase životnej krízy.
Divadlo pod kostolom vzniklo v roku 2008 ako mládežnícke amatérske divadlo.
Zameriava sa na vlastnú autorskú tvorbu, no vo svojom repertoári má tiež diela
svetových autorov v rôznych činoherných žánroch od komédie, tvorby pre deti a
muzikálov až po absurdnú drámu.
Kremnické divadlo po dvadsiatich rokoch
Legendárne Kremnické divadlo v podzemí obnovilo po 20. rokoch svoju činnosť.
Novým autorským predstavením tentokrát v réžii Jozefa Krasulu nadväzuje na svoju
poslednú profilovú inscenáciu KLAUNI z roku 1989. Takmer nonverbálnu komédiu
TOI-TOY STORY (CLOWNS) uviedlo po prvýkrát 9. mája 2010 v kine Akropola
v Kremnici.
Dramaturgia: Anton Brčka, Scénografia a kostýmy: Marek Gašpar Šafárik, Výroba a
úprava scény: Vojtech Baláž, Róbert Dolnický, Peter Páchnik, Výroba kostýmov:
4
Miroslava Zelníková, Zvuk, svetlo: Vladimír Chovanec, Produkcia: Ján Fakla / G.A.G.
– umelecká agentúra, spol. s r.o., Réžia: Jozef Krasula. Účinkujú: Roman Vykysalý,
Veronika Fekiačová, Dušan Kubáň a Michal Novák.
Jubilantka Gusta Herényiová - Starostová
Legendárna balerína slovenského baletu a bývalá sólistka Baletu Slovenského
národného divadla Gusta Herényiová-Starostová oslavuje v týchto dňoch
osemdesiate narodeniny. Balet SND jej pri tejto príležitosti venoval 12. mája
predstavenie Labutieho jazera. Práve dvojúloha Odetty/Odílie v tomto klasickom
diele patrila k tým, ktoré mala Gusta Herényiová z množstva postáv najradšej. Hrá aj
v inscenácii svetoznámeho choreografa Jamesa Kudelku made in: Canada.
Gusta Herényiová patrí do prvej generácie slovenských interpretov klasickej baletnej
literatúry. V SND pôsobila v rokoch 1947 – 1984. Od roku 1947 bola členkou baletu,
od roku 1950 pôsobila na scéne SND ako sólistka a v roku 1977 sa stala baletnou
majsterkou a asistentkou choreografa Baletu SND. V umeleckom prejave Gusty
Herényiovej vládla dokonalá súhra medzi technickou a hereckou zložkou. Stvárnila
rad baletných postáv klasického i moderného repertoáru. Účinkovala aj v baletných
filmoch Slovenskej televízie. „Spokojnosť je prejavom stagnácie, nespokojnosť
napredovaním.“ To bolo krédo, ktoré ju viedlo na jej umeleckej ceste.
Spomienka na herečku Martu Černickú
Pred 90 rokmi, 19. mája 1920, sa v Hodruši-Hámroch narodila slovenská herečka
Marta Černická, neskoršia manželka režiséra Paľa Bielika.
V roku 1940 absolvovala štúdium herectva na Hudobnej a dramatickej akadémii v
Bratislave. V rokoch 1939-1946 bola členkou činohry Slovenského národného
divadla, od roku 1946 až do odchodu do dôchodku v roku 1979 pôsobila na
bratislavskej Novej scéne.
Jej nežný a dlho mladistvý zjav ju predurčil na vytváranie krehkých, vnútorne citlivých
a ľahko zraniteľných dievčat, ktoré stvárňovala do pomerne vysokého veku.
Zafarbením hlasu, detskou intonáciou i bohatou škálou hereckých prostriedkov
vyčarila pred zrakom diváka detský svet svojich hrdiniek a ich dozrievanie.
V SND sa ešte ako poslucháčka Hudobnej a dramatickej akadémie v roku 1939
uviedla titulnou postavou Kleopatry v Caesarovi a Kleopatre. Zaujala mnohými
postavami dievčat i chlapcov (Mimi v Čapkovom Lúpežníkovi, Liza v Shawovej hre
Pygmalion), osvedčila sa aj v postavách Marišky Plajznerovej (Hriešna dedina),
Celestíny (Don Juan alebo láska ku geometrii). Zvládla charakterové detské úlohy
(napríklad úlohu Anny Frankovej v divadelnej adaptácii knihy Denník Anny Frankovej
autorov Goodrichovej a Hacketta).
Od 60. rokov 20. storočia prechádzala k vytváraniu zrelých a starších žien s bohatým
vnútorným životom (Babička v Casonovej hre Stromy zomierajú postojačky, Anfisa v
Čechovových Troch sestrách), Ethel (Čudná pani Savageová).
Diváci ju videli vo filmoch Vlčie diery, Priehrada a Biela stužka v tvojich vlasoch, v
televíznych filmoch Medený gombík, Tereza, Jedenáste prikázanie.
Zomrela 7. februára 2002.
Zomrel Ivan Teren
5
Vo veku 88 rokov zomrel 15. mája Ivan Teren, bývalý riaditeľ Slovenského
národného divadla.
Uznávaný režisér, scenárista, básnik a dramatik sa narodil 31. augusta 1921
v Slatinke nad Bebravou. V roku 1948 absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Riaditeľom Slovenského národného divadla bol
v rokoch 1952 - 1955. Pôsobil v Československom rozhlase aj Československej
televízii, kde dlhé roky riadil televíznu filmovú tvorbu a vytvoril vyše sto televíznych
programov, z ktorých mnohé tvorili ťažisko populárnych bratislavských pondelkov.
Posledná rozlúčka s Ivanom Terenom bola v piatok 21. mája v bratislavskom
krematóriu.
Deň otvorených dverí v DAB Nitra
Nitrianske Divadlo pripravilo pre svojich priaznivcov na záver jubilejnej divadelnej
sezóny 2009/2010 už tradične Deň otvorených dverí v DAB. Ten tohtoročný sa
uskutoční v sobotu 5.júna 2010.
Dvere otvoria o 10:00 hod., kedy sa všetkým, ktorí prijmú pozvanie, prihovorí riaditeľ
DAB v Nitre Ján Greššo. Program podujatia je naozaj bohatý. Okrem tradičných akcií
ako je autogramiáda hercov a prehliadky tajomného zákulisia divadla, sa návštevníci
môžu zapojiť do tvorivej dielne pre deti Zahrajme si divadlo a dramaturgickorežijného workshopu pre dospelých Divotvorný divadelný svet. Nebude chýbať ani
obľúbené divadelné líčenie detí Maľované Divadlo. Program príjemne spestrí
hudobný kokteil Nájsť tie správne slová, ktorý ponúkne známe pesničky z muzikálov
a inscenácii nitrianskeho divadla. Na predaj budú CD nosiče s pesničkami z ADAMA
ŠANGALU a LAVV a tiež kniha Evy Pavlíkovej ROZHOVORY SPOZA OPONY, ktorá
bola vydaná k 60.výročiu založenia DAB. Beseda s hercami, pod názvom Umelci na
scénu, prosím!, sa uskutoční v Štúdiu DAB. V jej závere bude vyhodnotená Anketa o
najúspešnejšiu herečku, herca a inscenáciu divadelnej sezóny 2009/2010, ktorú
vyhlásilo DAB v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou a CK TURANCAR. Pre víťazov
ankety a 3 vyžrebovaných respondentov ankety sú pripravené zaujímavé ceny.
Novinkou Dňa otvorených dverí 2009/2010 bude akcia Maľovaný rovník, kde známe
osobnosti Nitry, z oblasti kultúry, športu a vzdelávania, budú maľovať svoje obrázky.
Pozornosť návštevníkov určite upúta aj výstava obrazov 15 slovenských ilustrátorov
detských kníh, ocenených počas rokov 1967-2009 na Bienále ilustrácií Bratislava,
ktorú DAB organizuje v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti
BIBIANA.
Program dňa uzatvára pozvánka na prvú reprízu novej rozprávkovej hry pre deti
MÁTOHY, ktorá je venovaná Medzinárodnému dňu detí. Pre nitrianske divadlo ju
voľne na motívy ľudových rozprávok napísal a režijne naštudoval Kamil Žiška. Pre
detských divákov sú pripravené aj sladkosti a malé občerstvenie.
Deň otvorených dverí 2009/2010 bude moderovať trojica obľúbených hercov: Juraj
Hrčka, Peter Kadlečík a Ivan Tuli Vojtek.
MÁTOHY v DAB Nitra
V závere sezóny 2009/2010 pripravuje Divadlo Andreja Bagara v Nitre rozprávkovú
hru MÁTOHY. Inscenácia vzniká priamo na mieru nitrianskeho divadla, voľne na
motívy slovenských ľudových rozprávok. Hra čerpá z tradícií betlehemských
predstavení a ľudového divadla, ktoré sa v minulosti hrávalo po dedinách, priamo v
6
domácnostiach.
Autor rozprávky Kamil Žiška sľubuje divákom divadelný zážitok plný farbistého
ľudového rozprávania o čertoch, vílach a strigách, obohatený o tóny láskavého
humoru a baladickej krásy. V predstavení nebude chýbať hudba, spevy, herecká
hravosť či výrazná vizuálna podmanivosť jednotlivých obrazov a výjavov.
Rozprávková hra bude mať všetky predpoklady zaujať, potešiť a pobaviť celé rodiny,
hlavne však detského diváka.
V množstve divadelných postáv svoje herecké umenie a kreativitu predvedú: Eva
Večerová, Matúš Krátky, Branislav Matuščin, Alena Pajtinková, Jakub Rybárik a
Martin Fratrič. Kostýmy pre Mátohy navrhla Barbora Rajčanová, scénu František
Lipták a hudbu Kamil Žiška s Jánom Okružliakom.
Rozprávková hra MÁTOHY je poslednou v ponuke nových titulov v jubilejnej
divadelnej sezóny Divadla Andreja Bagara v Nitre. Premiéra bude 4.júna 2010 o
18:00 hod. vo Veľkej sále DAB v Nitre. Súčasťou premiéry bude vernisáž výstavy 15
slovenských ilustrátorov detských kníh, ktorí boli ocenení počas rokov 1967-2009 na
Bienále ilustrácií Bratislava.
Shakespeare verzus Nvota
V Divadle Nová scéna je už v plnom prúde skúšanie nového predstavenia. Chystá sa
„najklasickejšia klasika“ – Shakespeare. Nie veľmi frekventovaný titul ZIMNÁ
ROZPRÁVKA vzniká pod režisérskou taktovkou Juraja NVOTU, premiéra bude 19.
júna. S režisérom sa zhovárala Ľuba Zednikovičová.
Aký je váš vzťah k alžbetínskemu géniálnemu dramatikovi?
- Pri každom stretnutí so Shakespearom vždy znovu a znovu žasnem, ako rýchlo
nám majster rozdá karty, aby sme sa mohli zúčastniť vzrušujúcej hry zvratov,
napätia, ale hlavne emócií a majstrovstva obrazov skrze slovo. Neviem si vysvetliť,
že Shakespearov úspech nevie nikto už veľa storočí ani zopakovať, ani napodobniť.
A koľké je to už vaše stretnutie so Shakespearom?
- Myslím, že všetci v sebe nosíme svojho hrdinu. Starne spolu s nami. Romeo a Júlia
boli naši prví Shakespearovi hrdinovia. Príbeh prvej skutočnej lásky nám bol vtedy
veľmi blízky. Režisér v divadle nič nekoná sám, preto mi odpustite, že hovorím
v množnom čísle. Neskôr sa nás začal týkať boj o moc, o kariéru. Bolo to smiešne a
zároveň kruté a podlé. Čas normalizácie vnášal medzi ľudí neistotu, podozrenie a pre
tých ctižiadostivých aj možnosť uchopiť funkciu, získať postavenie, súdiť druhých.
Vtedy ste nevedeli, kto je kamarát a kto spolupracovník ŠTB, udavač. Zrkadlo týchto
pocitov a vedomostí sme našli v Hamletovi III. a Macbethovi. Sex noci svätojánskej
nám umožnil zúročiť a priznať pokušenia, túžby a ilúzie lásky. Zamilovať sa dá každý
druhý mesiac, ale žiť s takým alebo takou sa nedá. Zákonite prišla na rad cholera
žiarlivosti a s ňou aj Othello. Našťastie Desdemona a Maur nemali deti. Zimná
rozprávka je hra o kompletnej rodine. Za nezodpovednosť rodičov trpia aj deti a po
zmúdrení a odpustení sa všetci spolu z obnovy tešia.
West Side Story už len tri razy
Strhujúci svetový muzikál WEST SIDE STORY geniálneho skladateľa Leonarda
Bernsteina v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka v bratislavskom Divadle Nová scéna
končí svoju javiskovú púť. Dosiaľ bolo odohratých 64 predstavení. Hrá sa už len do
konca tejto divadelnej sezóny, čo znamená, že diváci ho môžu vidieť už iba štyrikrát.
7
Na scéne sa odohráva slávny príbeh dvoch gangov, dvoch rodín, dvoch svetov, a
predovšetkým dvoch mladých ľudí. Čistá láska ich prevedie svetom intríg, špiny,
zrady a pomsty.
V muzikáli účinkujú: Nela Pocisková / Miroslava Partlová, Róbert Halák / Vladimír
Volečko, Ján Slezák / Marcel Ochránek, Katarína Hasprová / Katarína Ivanková,
René Štúr / Peter Veslár, Viktor Horján / Csongor Kassai a ďalší.
Posledná šanca vidieť West Side Story na Novej scéne v Bratislave je už iba v utorok
25. mája, v piatok 11. júna a v sobotu 12. júna vždy o 19.00 hod.
SMALL FORMS BIG ISSUES HUGE IMPACT
Projekt ARTORIUM 3. 6. - 6. 6.
Fakulta dramatických umení v Banskej Bystrici pripravila prvý júnový týždeň prvý
ročník medzinárodného medziodborového projektu za účasti vysokých umeleckých
škôl pod názvom Projekt ARTORIUM.
Úvodný ročník je venovaný prezentácii divadelných inscenácií a dokumentárnej
tvorbe európskych vysokých umeleckých škôl a kreatívnym dielňam autorského
písania, práce s hlasom, rozvíjania pohybu a metódy dialogického konania.
Projekt ARTORIUM ponúka tvorivý priestor študentom, pedagógom a umeleckej obci
mesta na konfrontáciu a percepciu umeleckej tvorby rôznych žánrov, ktorá vznikla na
pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici a na pôde prizvaných vysokých
umeleckých škôl v ostatnom akademickom roku.
Zámerom Fakulty dramatických umení ako hlavného usporiadateľa projektu je
ponúknuť mladým ľuďom priestor na umeleckú tvorbu, na jej prezentáciu a
konfrontáciu tvorivých postupov a výsledkov v rámci tvorby európskych vysokých
umeleckých škôl a zároveň povzbudiť záujem o umeleckú produkciu v regióne.
Workshopy:
Workshop autorského písania s Mgr. art K. Mišíkovou a Mgr. Danou Gálovou
Kreatívna dielňa práce z hlasom a spievania s Mgr. art Luciou Lužinskou
Kreatívny pohybový workshop s Mgr. art Martinom Urbanom
Workshop dialogického konania s MgA. Tomášom Steidlom
!K *
Divadlo Kontra oslavujeNTRA ! ! MALÉ FORMY! ! ! VE"KÉ TÉMY! ! ! ! OBROVSK#
V júni pripravuje Divadlo Kontra pri príležitosti 3. výročia svojho založenia festival
s medzinárodnou účasťou SMALL FORMS - BIG ISSUES - HUGE IMPACT. Počas
dvoch júnových víkendov - od 11.,do 20. 6. budete mať mať možnosť vidieť takmer
všetky predstavenia Divadla Kontra, vrátane inscenácie “Howie a Rookie”, za ktorú
Divadlo Kontra získalo ocenenie Dosky 2007 a ktorá bolo uvedené na Edinburgh
Fringe. 12. júna vo večerných hodinách sa predstaví Divadlo Letí z Prahy so
šokujúcou hrou Marka O'Rowe “Terminus”.
Divadlo Letí patrí v Čechách medzi prestížne odvážne divadlá, ktoré sa venuje prvým
uvedeniam súčasných hier v Čechách. 20. júna privítame jedno z najlepších
alternatívnych poľských divadiel - Divadlo LaFayette zo Štetína so slávnou hrou
Owena McCaferttyho “MOJO MICKYBO”. Táto inscenácia získala popredné
ocenenia na svetových festivaloch a na Slovensku sa predstaví po prvýkrát. Po
predstaveniach Kontry (Rum a Vodka, Howie a Rookie, Smiech v temnote a Kamene
vo vreckách) a tiež po predstaveniach našich hostí budú prebiehať večerné
rozhovory s tvorcami, ktoré budú sprevádzať večerné párty v priestoroch Kontry a
tiež pod holým nebom, rodinná atmosféra, hudba a výstava.
Divadelná skupina, ktorú v januári 2007 založili dvaja mladí talentovaní herci zo
spišského regiónu: Peter Čižmár a Miki Macala a v Anglicku žijúca poľská režisérka
8
Klaudyna Rozhin. Prvou produkciou bola slovenská premiéra viacnásobne
oceneného írskeho hitu 'Howie a Rookie' od Marka O'Roweho, ktora stretla sa s
nadšeným prijatím u divákov i kritiky. V tlači získala výborné recenzie, na Slovensku
aj vo Veľkej Británii. Na pozvanie Demarco European Arts Foundation bola
prezentovaná na tohtoročnom festivale Edinburgh Fringe 2007, mimo iné aj v
Bristole, Prahe, Varšave a v Lubline. Inscenácia získala na festivale Nová dráma
2007 v Bratislave cenu Prekvapenie Novej Drámy a tiež prestížnu cenu kritikov
Dosky 2007 - Objav sezóny 2006/2007.
ZAHRANIČNÉ SPRÁVY / INFORMÁCIE OD ZAHRANIČNÝCH PARTNEROV,
DIVADIEL A FESTIVALOV
Srbsko
Two Open Weeks
19. - 31. júl 2010, Belehrad
Nezávislé srbské divadlo a divadelné laboratórium Plavo pozorište organizuje
medzinárodný tréningový program pre hercov, režisérov, divadelných expertov,
študentov a širokú verejnosť so záujmom o divadlo. Zámerom je predstaviť víziu
divadelnej tvorby založenú na vnímaní divadla ako miesta pre otvorenú komunikáciu,
sebapoznávanie a sebapozorovanie. Program pozostáva z divadelných workshopov,
stretnutí, videoprezentácií a divadelných inscenácií. Podľa zakladateľov divadla
Plavo pozorište spočíva tvorba v súčasnom divadle v zdôraznení herca ako bytosti
ovplyvňujúcej diváka nielen svojim prejavom a textom, ale komplexne svojou
osobnosťou a energiou. Organizátori ponúkajú účastníkom z nasledujúcich
európskych krajín úhradu cestovných nákladov a ubytovania: Rakúsko, Bosna a
Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Taliansko, Macedónsko,
Čierna Hora, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko
Kontakt:
Plavo pozoriste Theatre Laboratory
Senjacka 3
11000 Belehrad, Srbsko
Dubravka Vujinović, výkonná manažérka
Tel: +381 64 489 53 34, +381 64 190 30 64
e-mail: [email protected]; [email protected];
[email protected]
www.plavopozoriste.com
Španielsko
Butoh dance school - tanečné workshopy
5. október 2010 – 29. apríl 2011, Sevilla
Workshopy sú prioritne určené pre tanečníkov, hercov a nezávislých performerov
z celého sveta vo veku nad 18 rokov. Ich obsahom je výučba rozličných tanečných
techník pochádzajúcich z japonskej školy butó v spojení s tradičnými vyjadrovacími
prostriedkami európskeho tanca. Workshopy prebiehajú v anglickom a španielskom
9
jazyku. Účastnícky poplatok na 7 mesiacov je 3 000 EUR.
Kontakt:
Jens Peter de la Fuente
e-mail: [email protected]
www.butohschool.com
Francúzsko
Európske stretnutie performatívneho umenia
11. - 12. júna 2010, Lille
Zámerom podujatia je priniesť komplexný prehľad o nezávislých produkčných
organizáciách a agentúrach pôsobiacich v Európe. Jeho súčasťou bude aj
prezentácia výsledkov odborných analýz, prieskumov a štúdií z posledných rokov,
ktoré hovoria o pozícii a úlohe produkčných organizácií v európskom kultúrnom
priestore. Nosnými témami stretnutia budú tiež: rozvoj produkčnej organizácie,
ekonomika, administratíva, sponzoring, kultúrna politika a miesto a proces produkcie
umeleckého podujatia. Registračný formulár je dostupný na
www.latitudescontemporaines.com.
Kontakt:
Latitudes Contemporaines Lille
Stagiaire chargée des Rencontres Européennes
Donatella Dubourg
Tel: +33 0 3 20 55 18 62
e-mail: [email protected]
www.latitudescontemporaines.com
Poľsko
Medzinárodný divadelný festival A PART
17-21. jún 2010, Katowice
Festival je medzinárodnou prehliadkou najzaujímavejších umeleckých počinov
z oblasti experimentálneho, alternatívneho, neverbálneho a inovatívneho divadla.
Vznikol v roku 1994 na popud režiséra Marcina Hericha, ktorý je zároveň autorom
experimentálnych a vizuálnych divadelných hier využívajúcich symboliku a metaforu
ako základný vyjadrovací prostriedok. Témou tohto ročníka festivalu je "Prekročenie“.
V divadlách, ale tiež na uliciach a v rôznych nekonvenčných priestoroch, sa
predstavia napr.: Societas Raffaello Sanzio (Taliansko), Teatr Figur (Poľsko),
Ansambl Miraż (Srbsko), Teatr Novogo Fronta (Rusko/Česká Republika), Do Theatre
(Rusko/Nemecko).
Kontakt:
Stowarzyszenie Teatralne A Part
ul. Barlickiego 15B/4
40-820 Katowice, Poľsko
Tel, fax: +48 32 250 39 04
e-mail:[email protected]
http://www.apart.art.pl/
10
Maďarsko
Letná škola regionálnej spolupráce
25. júl – 1.august 2010, Pécs
Inštitút pre Dunajský región a Strednú Európu IDM prezentuje výzvu na podávanie
prihlášok na 7. ročník podujatia. Cieľovou skupinou sú vedci vo veku do 30 rokov
pochádzajúci z Dunajského regiónu a Strednej Európy, zaoberajúci sa politickými
alebo sociálnymi vednými disciplínami, absolventi škôl so záujmom prezentovať
svoje výskumné projekty a jednotlivci z regionálnych, vedeckých inštitúcií a verejnej
správy.
Témy workshopov:
- premena západného Balkánu – cesta Európu od roku1990 a výhľady do
budúcnosti,
- ekonomické a sociálne podmienky; perspektívy v štátoch západného Balkánu,
- pôsobnosť občianskych združení v regióne západného Balkánu,
- geopolitika a stabilita západného Balkánu.
Uzávierka podania prihlášok je 7. júna 2010.
Kontakt:
Zoltán Vörös
IDResearch Ltd.
Tel.: +36 30 867 1955
Fax: +36 72 522 624
e-mail: [email protected]
http://www.idm.at/postgraduates
www.drcsummerschool.eu
Rusko
Medzinárodný festival univerzitných divadiel
23. - 30. november, Moskva
Pri príležitosti 255. výročia Moskovskej štátnej univerzity a Divadla Moskovskej
štátnej univerzity sú k účasti na festival pozvané univerzitné divadlá z Ruska, Európy,
Ázie a Spojených štátov. Festival sa uskutoční v Mestskom divadle v Moskve
s podporou mesta Moskva a Medzinárodnej asociácie univerzitných divadiel.
Hlavným cieľom festivalu je propagovať tvorbu mladých umelcov, umožniť výmenu
skúseností medzi divadlami a organizátormi divadelných festivalov a diskusiu o roli
univerzitných divadiel v súčasnom divadelnom prostredí. Prostredníctvom množstva
podujatí a aktivít sa budú môcť návštevníci zoznámiť s divadelnými tradíciami
a kultúrami krajín z rôznych kútov sveta, dozvedieť sa viac o ruskom divadle a kultúre
(vrátane návštevy Moskovského umeleckého divadla, Puškinovho múzea
a Treťjakovskej galérie). Tiež sa budú môcť zúčastniť na workshopoch, diskusiách
a kreatívnych stretnutiach. O víťazoch festivalu rozhodne medzinárodná porota, do
ktorej patrí prezident Medzinárodnej asociácie univerzitných divadiel, divadelní
režiséri a univerzitní profesori z Anglicka a Španielska a divadelné kritičky z Ruska. V
programe budú uvedené inscenácie 12 najlepších univerzitných divadiel.
Podmienky účasti a ďalšie dôležité informácie:
1. inscenácia môže byť vytvorená na motívy literárneho diela alebo voľnej
dramatickej kompozície (vrátane neverbálneho divadla),
11
2. počet účastníkov z jedného divadla nesmie presiahnuť 15,
3. oficiálne pozvanie na festival bude vybraným divadlám zaslané v septembri,
program a harmonogram po 15. októbri,
4. organizátori hradia ubytovanie, stravu, exkurzie a prepravu v deň príchodu a
odchodu, cestu si zabezpečí a uhradí každé divadlo samostatne,
5. uzávierka podania prihlášok je 15. júla 2010.
6. divadlá si môžu okrem prinesených propagačných materiáloch pripraviť tiež 3-4
minútovú prezentáciu o svojej krajine, meste či univerzite.
Kontakt:
Theatre MOST
Bolshaya Sadovaya street, 6
123001 Moskva, Rusko
Tel: + 7 495 699 81 37
e-mail: [email protected]
Dánsko
Medzinárodný divadelný festival AARHUS 2010
27. august – 5. september, Aarhus
Festival je odbornou i laickou verejnosťou vnímaný ako najvýznamnejšia kultúrna
udalosť v Dánsku a celej Škandinávii. Každoročne privíta množstvo popredných
dánskych i zahraničných umelcov. Patrónkou festivalu je dánska kráľovná
Margarethe II., ktorá ho slávnostne otvorí i tento rok. Témou tohto ročníka festivalu je
„Susedia – zjavná príležitosť pre začatie vzťahov s ostatnými krajinami“. Prioritou je
priblížiť kultúru rôznych krajín, zmýšľanie ľudí, ktorí chcú prelomiť pomyselné
hranice, bariéry v komunikácii, veku či kultúre. Poslaním festivalu je tiež hľadanie
odpovedí na otázku, či si človek dokáže udržať svoju vlastnú individualitu bez
sebectva a zároveň byť súčasťou spoločnosti. Programová štruktúra je veľmi
rozmanitá - divadelné inscenácie klasických i súčasných hier, tanec, opera, detské
predstavenia, športové podujatia, koncerty, výstavy.
Kontakt:
Århus Festuge
Officersbygningen
Vester Allé 3
8000 Aarhus, Dánsko
Anders Dahlstrup, výkonný manažér
Tel.: +45 87 30 83 00
Fax: +45 87 30 83 19
e-mail: [email protected]; [email protected]
www.aarhusfestuge.dk/en/home
INFORMÁCIE Z DIVADELNÉHO ÚSTAVU
12
kød – konkrétne o divadle
Váš sprievodca divadlom opäť prináša množstvo zaujímavého čítania!
Z májového čísla vyberáme:
* ukážky z knihy ČECHOVOVCI. Životopis rodiny, z ktorého sa môžete dozvedieť
zaujímavé informácie o mladosti A. P. Čechova. Ukážku vybrala a preložila
teatrologička a špecialistka na ruské divadlo Nadežda Lindovská:
„Na jednej strane oslavy 150. výročia narodenia Antona Pavloviča Čechova
svojím megalomanským rozmachom trochu iritujú, na strane druhej vzniká
otázka, či snaha o zachovanie kultúrnej pamäte nie je predsa len lepšia než
zabudnutie. Ktovie, ako by na veľkolepé oslavy svojho jubilea reagoval autor
úsmevnej jednoaktovky Jubileum? Pravdepodobne stručne a kriticky.“
* recenziu inscenácie Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy), ktorú v Činohre
SND pripravili režisér Kamil Žiška a dramaturg Peter Pavlac
* rozhovor so Slávou Daubnerovou, režisérkou a autorkou jedinečného divadelného
projektu o prvej slovenskej divadelnej režisérke Magde Husákovej-Lokvencovej
Okrem toho v časopise nájdete:
* štúdiu o divadle v Quebecu, ktorú pripravil renomovaný teatrológ a kritik Michel
Vaïs
* recenzie inscenácií Júl autora Ivana Vyrypajeva, ktorú v Štúdiu 12 inscenovala
Alena Lelková, a Goldoniho Vejár, ktorú so súborom Činohry SND naštudoval režisér
Peter Mikulík
... a ešte oveľa viac!
DRÁMA OSLAVUJE
Súťaž pôvodných dramatických textov Dráma oslávila v tomto roku svoje 10. výročie.
Účastníci, pamätníci, porotcovia s priaznivci súťaže si toto jubileum pripomenuli
počas festivalu Nová dráma / New Drama 2010 slávnostným večerom Dráma má 10.
Pri tejto príležitosti zároveň vydal Divadelný ústav prehľadnú publikáciu s názvom
Desať rokov Drámy, v ktorej sa môžete dozvedieť ako súťaž vznikla, ako sa menila
a akú podobu má v súčasnosti. Okrem textov Maji Hriešik a Viliama Klimáčka v tejto
publikácii nájdete aj rozhovory s víťazmi jednotlivých ročníkov a na záver súpis
všetkých finálových textov spolu so súpisom realizovaných finálových textov počas
desiatich rokov súťaže.
Publikácia je k dispozícii v Informačnom centre Divadelného ústavu Prospero na
Jakubovom nám. 12 v Bratislave za symbolickú cenu 1 Euro.
CENY NOVEJ DRÁMY
V sobotu 16. mája sa skončil 6. ročník festivalu inscenácií súčasnej slovenskej a
svetovej drámy Nová dráma / New Drama 2010, ktorý organizuje Divadelný ústav
v spolupráci s Divadlom Aréna.
Medzinárodná odborná porota pracovala v zložení: Helena Meloni, fínska
spisovateľka, prekladateľka a divadelná producentka, David Maayan, izraelský
režisér, a Juraj Šebesta, slovenský teatrológ a spisovateľ.
Pri odovzdávaní cien predsedníčka poroty Helena Meloni povedala:
13
„Cieľom práce našej poroty nebolo len vybrať najlepšiu inscenáciu, ale najmä byť
svedkom vzostupu istého procesu na dnešnej slovenskej divadelnej scéne. Najprv
nás zaujala potreba spoločnosti vyjadriť mnohé myšlienky a pocity o minulosti.
Zážitkom je bohatý historický obsah. Divadlo nie je len symbolom slobody, ale aj
miestom voľného ducha práve na oslavu slobody. Niektoré predstavenia, ktoré sme
videli, ju oslavovali s humorom a iróniou. A to nás dojalo.
Najväčší dojem na nás urobila práca mladej generácie. Pocítili sme, aká je energia
mladých silná pri tvorivosti a hraní. Mali sme pocit, že mladí prirodzene reagovali na
okamžité problémy tu a teraz. Divadlo je miestom stretnutí generácií. A mladá
generácia je dôležitá pre správnu rovnováhu medzi všetkými zložkami.“
Festival Nová dráma / New Drama 2010 sa skončil, tešíme sa na stretnutie s Vami o
rok na festivale Nová dráma / New Drama 2011!
Ceny festivalu Nová dráma / New Drama 2010
GRAND PRIX
Mariana Ďurčeková, Ján Luterán: PROJEKT.SVADBA
divadla Stanica Žilina-Záriečie
v réžii Jána Luterána a Mariany Ďurčekovej
Zvláštna cena poroty
kol.: Sarkofágy a bankomaty
Bábkového divadla na Rázcestí, Banská Bystrica
za tímovú prácu na projekte
Zvláštna cena poroty
HollyRoth anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkosti a pomerkováňá
Slovenského národného divadla, Bratislava
za individuálne spracovanie historickej témy a jazyka vo vynikajúcom podaní Roberta
Rotha
Cena študentskej poroty
HollyRoth anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkosti a pomerkováňá
Slovenského národného divadla, Bratislava
v réžii Rastislava Balleka
Cena Bratislavského diváka
Zuzana Palenčíková, Kamil Žiška: A budeme si šepkať
Slovenského komorného divadla, Martin
v réžii Kamila Žišku
CENY súťaže dráma 2009
1. miesto
Lukáš Brutovský: Na obed
Gabriela Alexová: Drobný popkorn v noci
2. miesto
(neudelené)
3. miesto
Iveta Horváthová: Omrvinky
14
Slovenská dráma /nestratená/ v preklade
Divadelný ústav pripravil komplexnú a svojho druhu jedinečnú prezentáciu tvorby
slovenských dramatikov prostredníctvom prekladov divadelných hier v rôznych
jazykových mutáciách Slovak Drama in Translation (Slovenská dráma v preklade).
Prezentácia moderným spôsobom predstavuje zahraničnému záujemcovi žijúcich
slovenských divadelných autorov od etablovaných dramatikov po profesijne
najmladších debutantov. Profil každého dramatika pozostáva z krátkeho profesijného
životopisu, fotografie, výberu textov a prekladov dostupných hier v pdf.
Prezentácia je v anglickom jazyku a má dve formy:
– CD-ROM (rok vydania 2010) s reprezentatívnym výberom preložených hier
slovenských dramatických autorov.
– priebežne aktualizovaný podlink na internetovej stránke Divadelného ústavu,
dostupný na tejto adrese: www.theatre.sk/slovakdrama/
Výstavy
Slovenský divadelný plagát
Divadelný ústav Bratislava pripravil zo svojich archívnych fondov kolekciu plagátov,
ktorých autormi sú renomovaní scénografi, dizajnéri a fotografovia. Kolekcia 34
plagátov predstavuje len malý výber plagátov, ktoré vznikli v rokoch 1980 – 2006.
Toto obdobie je kvalitatívnym prelomom v plagátovej tvorbe. Spomenieme
najvýznamnejších výtvarníkov – scénografov a grafikov zastúpených v tejto kolekcii:
Čestmír Pechr, Milan Veselý, Tomáš Berka, Ján Zavarský, Miroslav Matejka,
Rastislav Bohuš, Jozef Dóka, Pavol Choma, Ľubomír Longauer, Svetozár Mydlo,
Vladislav Rostoka. Kolekciu dopĺňa najmladšia generácia výtvarníkov, scénografov
a fotografov zastúpená Borisom Kudličkom, Filipom Vančom, Paľom Bálikom,
Petrom Jánskym, Ivanom Hudákom, Matejom Plekancom, Ferom Liptákom,
Marekom Ormandíkom, Jánom Novosedliakom, Emilom Drličiakom, Tomom Cillerom
a ďalšími.
Zostavili Oleg Dlouhý, Viera Burešová a Ján Triaška.
Výstava potrvá do 30. júna a môžete si ju pozrieť v Divadle Bez zábradlí,
Jungmanova ul. Praha, Česká republika v rámci prehliadky Slovenské divadlo
v Prahe.
SND verzus SND
Slovenské národné divadlo verzus slovenská národná dráma po roku 1920
Výstava Slovenské národné divadlo verzus slovenská národná dráma po roku 1920
prináša pohľad na domácich dramatických autorov – generačných partnerov
jubilujúceho divadla v priemete celých 90-tich rokov jeho existencie. Zameriava sa na
prvé uvedenia pôvodných hier na doskách SND. Zachytáva vzájomné vzťahy medzi
drámou a divadlom, ich nádeje i potreby. Predstavuje nielen autorov ktorí boli istí čas
kmeňovými dramatikmi SND a ich diela vznikali na objednávku divadla, aj tých,
ktorých hry sa uviedli jednorazovo. Prierez históriou uvádzania pôvodných
slovenských hier je historickým dokumentom doby a umeleckých tendencií. Výstava
bola sprístupnená vernisážou v rámci festivalu Nová dráma /New drama.
Realizácia kolektív ODDI, výtvarné riešenie Viera Burešová.
Výstava potrvá do 30. júna 2010 v priestoroch Novej budovy SND na Pribinovej ulici.
15
Tí, čo píšu pre divadlo
Šestnásť tvárí. Šestnásť ľudí. Píšu pre svoje divadlá (Klimáček, Štepka, Vicen, Uhlár,
Kerata). Boli ocenení Drámou či Radokom (Maliti-Fraňová, Bodnárová, Olekšák,
Vicen, Lavrík, Klimáček, Uličianska...). Prekvapili debutom (Feriancová, MalitiFraňová, Križková...). Hrajú ich divadlá po celom Slovensku, v Čechách i vo svete...
Vybrali sme šestnástich. Je ich však oveľa viac – chýbajú tvorivé dvojice, tvorivé
kolektívy, píšuci režiséri, ako aj tí, čo píšu pre najmenších divákov. Kritéria výberu sú
často určované rôznymi faktormi. Jedným z nich je aj subjektívny vkus autorky
výstavy...
Spoznajte tváre tých, ktorí nestoja na scéne. Spoznajte tváre tých, ktorých slová
pretavené do javiskových obrazov počúvate v divadle. Špeciálne pre vás ich nafotil
Ctibor Bachratý. A každý z nich priamo vám napísal, prečo píše pre divadlo.
Inštalácia výstavy sa uskutočnila v rámci festivalu Nová dráma/New drama
v priestoroch Mestského divadla Žilina.
Autorom fotografií Ctibor Bachratý.
Kurátorka výstavy Romana Maliti.
Výstava potrvá do 30. júna 2010 vo vestibule Mestského divadla v Žiline.
Putovanie do krajiny zázračna
Výstava predstavuje tvorbu slovenských profesionálnych bábkových divadiel
a nezávislých skupín a inscenácie činoherných, operných a baletných súborov
venované detskému divákovi.
Na Slovensku pôsobí päť profesionálnych bábkových divadiel, ktoré vznikli od
začiatku 50. rokov 20. storočia. Po roku 1990 vzniklo na Slovensku viacero
nezávislých a súkromných skupín hrajúcich pre deti. Niektoré činoherné divadlá
uvádzajú pravidelne tituly určené detskému divákovi. Ostatné divadlá, vrátane
Slovenského národného divadla v Bratislave, zaraďujú príležitostne do svojho
repertoáru činoherné, operné a baletné inscenácie pre svojich detských
návštevníkov. Divadlá národnostných menšín hrajú v jazyku maďarskom, rusínskom
a rómskom.
Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pôsobí Katedra bábkarskej tvorby,
kde sa vyučuje bábkoherectvo, réžia a dramaturgia a scénické výtvarníctvo.
Toto množstvo informácií je zastúpených na výstave, ktorá začala svoju púť na 17.
ročníku medzinárodného festivalu profesionálnych bábkových divadiel v srbskej
Subotici a bola otvorená vernisážou vo výstavných priestoroch Otvorenej univerzity
16. 5. 2010 o 19,00 hod. za účasti riaditeľa festivalu, zástupcu slovenského
veľvyslanectva v Srbsku, riaditeľky Divadelného ústavu a autora výstavy.
Výstava je putovná – po ukončení festivalu sa reinštaluje v Galérii výkonného výboru
autonómnej oblasti Vojvodina v Novom Sade kde bude otvorená 29. 5. 2010 a potrvá
do 13. 5. 2010.
Reinštalácia výstavy, v poradí už tretia, bude v Slovenskom vojvodinskom divadle –
v Galérii Zuzky Medveckej v Báčskom Petrovci, a to od 16. 6. 2010 do 30. 6. 2010.
Jej púť bude zavŕšená na medzinárodnom festivale profesionálnych bábkových
divadiel Bábkarská Bystrica - dvojitý impulz a otvorená 24. 9. – 5. 10. 2010
v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.
Autori: architektonické riešenie Eva Farkašová, grafické riešenie Vladimír Slaninka,
kurátor výstavy Vladimír Predmerský.
16
Štúdio 12
utorok 1. jún o 10.00
PREMIÉRA / Platforma 11+
Predstavenie sa koná na ZŠ Jelačičova
Zaki: Mňa kedy´s
Už nie sú deti, ale ešte nie sú dospelí. Priateľstvo, prvá láska a sny počas malého putovania
pubertou.
Réžia: J. Rázusová
Dramaturgia: M. Zakuťanská
Scéna a kostýmy: Z. Hudeková
Hrajú: J. Bárdos, M. Maťová, A. Hrapko, P. Brajerčík
D. Šimon: Na dvore
Predskokanom inscenácie je filmové spracovanie ukážky z divadelnej hry 12-ročného autora
Dávida Šimona Na dvore. Sonda do duše tínedžerov: ako to vlastne je so vzťahmi a čo sa
naozaj odohráva na dvoroch?
Réžia, kamera, strih: L. Kodoň
Dramaturgia: K. Ďurčová
Hrajú: Divadelný súbor Klasik
Určené pre 13- až 15-ročných
Organizuje: Divadelný ústav
streda 2. jún o 19.00
Diskusný večer
KØDEK 4
Moderovaný diskusný večer s hosťami na tému Nové texty pre divadlo.
Organizuje: Divadelný ústav, časopis kød, Slovenský rozhlas
štvrtok 3. jún o 19.00
Divadlo *MLIEČNE ZUBY
Talenty
Máte radi talentové súťaže? Ani my nie. Prepašujeme Vás na generálku a odhalíme, ako sa v
skutočnosti pripravuje veľká šou. Autorský projekt študentov VŠMU.
Réžia: L. Brutovský
Dramaturgia: K. Chlepková
Hrajú: J. Bárdos / A. Nováková, R. Blumenfeld, O. Culka, L. Dóza, D. Kavaschová, P. Molnárová, S.
Palatinusová
Scéna a kostýmy: Š. Kováč, Žipaj-Miško
Organizuje: Divadelný ústav
štvrtok 10. jún o 19.00
Divadlo
Ivan Vyrypajev: Júl
Najprv sa Vám stav single ohromne páčil, užívali ste si všetky jeho výhody. Až kým tých párikov
nie je na uliciach akosi priveľa a Vy zasa prichádzate do svojho nechutne prázdneho bytu. Hra
ruského dramatika je aj o tom, k čomu Vás doženie túžba nebyť sám.
Réžia: A. Lelková
Preklad: R. Maliti
17
Účinkuje: P. Fornayová
Organizuje: Divadelný ústav, Asociácia súčasného tanca
pondelok 14. jún o 19.00
Divadlo *MLIEČNE ZUBY
Barbados
Dve ženy a dvaja muži v jednom dome hrajú zvláštnu hru, ktorá im má ukázať hranice ich vôle,
túžby a strachu. Divadelné dobrodružstvo, ktoré popiera realitu a nastavuje vlastné pravidlá
hry. Autorský projekt študentov VŠMU.
Réžia: J. Rázusová
Dramaturgia: M. Baláž
Hrajú: G. Marcinková, D. Križanská, R. Poláčik, D. Fischer
Hudba: L. Chúťková, P. Čaputa, R. Kolář, M. Kmeťková
Scéna a kostýmy: V. Keresztesová
Výtvarná spolupráca: K. Podlucká, deti z 3. A ZŠ Narnia
Organizuje: Divadelný ústav
streda 16. jún o 17.00
Burza
Recykluj divadlo / Recycle theatre
Charitatívna burza sa tematicky spája s divadlom a s koncom divadelnej sezóny. Je venovaná
predaju a kúpe všetkého, čo súvisí s divadlom a umením vôbec (divadelný kostým, rekvizity,
šperky, divadelný mejkap, obrazy, časti scén). Prineste zo svojho „domového“ divadla všetko,
čoho sa chcete zbaviť. Možno práve Vaša „zbytočnosť“ dostane druhý život.
Predmety, ktoré chcete do burzy venovať alebo samostatne predávať, môžete priniesť do DÚ
(prízemie) najneskôr polhodinu pred akciou.
Organizuje: Divadelný ústav
Výťažok z burzy pôjde opäť na podporu Detského domova pre maloletých bez sprievodu.
štvrtok 17. jún o 19.00
Divadlo
M.H.L.
Dokumentárna monodráma inšpirovaná životom a dielom režisérky Magdy HusákovejLokvencovej.
Scenár a réžia: S. Daubnerová
Dramaturgia a hudba: P. Graus
Účinkuje: S. Daubnerová
Pohybová spolupráca: E. Píš
Videoart: L. Kodoň
Organizuje: P.A.T.
Podpora: Divadelný ústav, MK SR, Slovenský filmový ústav
pondelok 21. jún o 11.00
Seminár
Informačný seminár k programu Kultúra (2007 – 2013)
Stretnutie venované možnostiam získavania grantov z aktuálneho programu EÚ. Novinky
programu EÚ na podporu kultúry a umenia, oblasti činnosti programu, podmienky, kritériá
a termíny.
Organizuje: Kultúrny Kontaktný bod SR, Divadelný ústav
www.ccp.sk
18
streda 23. jún o 19.00
Divadlo
Haiku
Prvky pohybu, hudby a japonských básní tvoria prchavý obraz divadelného experimentu,
v ktorom účinkujú bezdomovci a telesne postihnutí.
Réžia: P. Krebs
Scéna: O. Šuk, S. Bachorík
Organizuje: Divadlo bez domova
Podpora: Fond sociálneho rozvoja, Divadelný ústav, Nota Bene, IMPA, Drift, Redivivo
piatok 25. jún o 20.00
Hudobný večer
Swing society orchestra
Hudobné vystúpenie jedinečnej slovenskej kapely. Večer plný swingu a pohody.
Organizuje: GASTHERMIK
Podpora: Divadelný ústav
pondelok 28. jún o 19.00
Premiéra *MLIEČNE ZUBY
Vrásky (be)z lásky
Divadelná koláž inšpirovaná poviedkami Milana Kunderu. Hra o tom, aké to je, keď hraný život
atakuje život nehraný. Projekt študentov VŠMU.
Réžia: Z. Bírešová
Scenár: M. Ďurčeková, Z. Bírešová
Hrajú: I. Kubáčková, A. Čitbajová, M. Dacho, J. Ďuriš, M. Viskup
Organizuje: Divadelný ústav
utorok 29. jún o 19.00
Divadlo *MLIEČNE ZUBY
Vrásky (be)z lásky
Divadelná koláž inšpirovaná poviedkami Milana Kunderu. Hra o tom, aké to je, keď hraný život
atakuje život nehraný. Projekt študentov VŠMU.
Réžia: Z. Bírešová
Scenár: M. Ďurčeková, Z. Bírešová
Hrajú: I. Kubáčková, A. Čitbajová, M. Dacho, J. Ďuriš, M. Viskup
Organizuje: Divadelný ústav
INFORMÁCIE Z TASR
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií
a záznamov zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR
porušením autorského zákona.
Dvorský, Strnisko a Harapes novými riaditeľmi súborov SND
19
Bratislava 21. mája (TASR) - Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla
(SND) Ondrej Šoth dnes odvolal z funkcií riaditeľov troch umeleckých súborov Pavla
Smolíka, riaditeľa operného súboru, Štefana Bučka, riaditeľa činoherného súboru
a Mária Radačovského, riaditeľa baletného súboru. Poďakoval sa im za ich
doterajšie pôsobenie na týchto postoch a ponúkol im ďalšiu spoluprácu. Súčasne
vymenoval do funkcií nových riaditeľov, Petra Dvorského za riaditeľa opery,
Vladimíra Strniska za riaditeľa činohry a Vlastimila Harapesa za riaditeľa baletu.
Informáciu pre TASR poskytla Izabela Pažítková z tlačového odboru SND.
Peter Dvorský (1951, Partizánske) ukončil v roku 1973 Štátne konzervatórium
v Bratislave. Ešte počas štúdia bol angažovaný do Opery SND v Bratislave, kde
debutoval v roku 1972 ako Lenský v Čajkovského opere Eugen Onegin. V roku 1977
debutoval vo viedenskej Štátnej opere a v tom istom roku aj v Metropolitnej opere
v New Yorku. Rok nato účinkoval po prvý raz v Covent Garden v Londýne a vo
Veľkom divadle v Moskve, v roku 1979 sa prvýkrát predstavil na doskách La Scaly
ako Rodolfo v Pucciniho opere Bohéma. Po obrovskom úspechu na tomto
predstavení prijali Petra Dvorského do „Spolku najkrajších svetových tenorov“, stal sa
najžiadanejším slovenským umelcom na najvýznamnejších operných scénach sveta,
spieval po boku najslávnejších operných sólistov a pod taktovkou
najrenomovanejších svetových dirigentov. Hosťoval na vyše 60 scénach v 25
krajinách sveta. Umelecká kritika ho považovala za jedného z piatich najlepších
svetových tenoristov.
Režisér, dramaturg a pedagóg Vladimír Strnisko (1938, Martin) vyštudoval
dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Na začiatku svojich
umeleckých aktivít bol dramaturgom v Slovenskej televízii, výrazne sa podieľal na
úspechu dramatických „televíznych pondelkov“. V roku 1968 sa stal
spoluzakladateľom slovenskej alternatívnej scény Divadlo na Korze a jej umeleckým
šéfom. Po zrušení Divadla na Korze v roku 1971 až do roku 1987 pôsobil ako lektor
dramaturgie a neskôr (1976) ako režisér na bratislavskej Novej scéne. V roku 1988
nastúpil do SND. Na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia bol najskôr
hosťujúcim a neskôr interným režisérom v pražskom Národnom divadle, pôsobil tiež
ako hosťujúci a interný režisér v Divadle na Vinohradoch. V rokoch 1993–1999 bol
riaditeľom Činoherného klubu v Prahe. Počas svojej kariéry sa zúčastnil na viacerých
festivaloch v zahraničí, režíroval v Maďarsku, Poľsku, Juhoslávii aj v Amerike.
Vlastimil Harapes (1946, Chomutov) sa s baletom zoznámil na chomutovskej
hudobnej škole, potom prešiel na tanečné konzervatórium v Prahe, ktoré absolvoval
v roku 1965. V roku 1966 sa stal členom baletu pražského Národného divadla a v
roku 1971 jeho sólistom. Na domácich i zahraničných scénach si získal pevné
postavenie ako typický „danseur noble“ romantického repertoáru. V rokoch 1987–
1989 bol sólistom a šéfom baletu Laterny magiky a v rokoch 1990–2003 šéfom
baletu Národného divadla Praha. Hral vo viacerých filmoch, prvým bol Starci na
chmelu (1964), z ďalších potom Markéta Lazarová (1967), Den pro mou lásku (1976)
či známa komédia Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977). V roku 1998 získal čestné
členstvo a vyznamenanie Ruskej akadémie umenovednej a hudobnej interpretácie.
MK SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na zápis do
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Bratislava 20. mája (TASR) - Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo dnes výzvu na
20
predkladanie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva Slovenska. Výzva potrvá od 20. mája 2010 do 20. júna 2010.
Vytvorenie spomenutého reprezentatívneho zoznamu je strategickou úlohou, ktorá
pre Slovensko vyplýva z Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho
dedičstva a rovnako aj z Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti
kultúrnych prejavov, ktoré Slovensko prijalo a ratifikovalo pred niekoľkými rokmi.
Záväzok Slovenska z týchto dohovorov vytvoriť reprezentatívny zoznam nehmotného
kultúrneho dedičstva je následne obsiahnutý aj v Koncepcii starostlivosti o tradičnú
ľudovú kultúru, ktorú na návrh ministerstva kultúry schválila vláda v auguste 2007.
Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Je vysokým spoločenským ocenením a
zároveň nástrojom na prehĺbenie vedomia verejnosti o hodnotách majstrovských diel
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a o potrebe ich ochrany a revitalizácie.
Vytváranie reprezentatívneho zoznamu je súčasťou realizácie Koncepcie
starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru ako dlhodobej stratégie zameranej na
vytváranie systémových nástrojov potrebných na zabezpečenie komplexnej
starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.
Hlavnými cieľmi Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska (ďalej len „reprezentatívneho zoznamu“) sú: · posilniť v spoločnosti
vedomie a uznanie dôležitosti nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, a
zdôrazniť potrebu jeho ochrany a revitalizácie; · zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť
významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska; ·
podporovať účasť nositeľov tradícií a lokálnych aktérov na zachovávaní a pretrvávaní
významných prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska; · povzbudzovať
jednotlivcov, skupiny, inštitúcie a organizácie k tomu, aby prispievali k spravovaniu,
zachovaniu, ochrane a propagovaniu tohto dedičstva; · spoločensky oceňovať a
materiálne podporovať zápis do reprezentatívneho zoznamu i zachovanie a
revitalizáciu zapísaných prvkov; · verejne prezentovať zápis do reprezentatívneho
zoznamu prostredníctvom významného kultúrno-spoločenského podujatia. Všetky
potrebné informácie k predkladaniu nominácií, ako aj on-line registračný formulár
nájdete na www.ludovakultura.sk.
Informáciu pre TASR poskytol tlačový referát MK SR.
Rok 2009 bol pre Štátne divadlo úspešný
Košice 20. mája (TASR) - Napriek ekonomickej kríze bol rok 2009 pre Štátne divadlo
(ŠD) Košice úspešný. Okrem dobrých ekonomických ukazovateľov stúpol aj počet
divákov, ktorí si našli cestu na jednotlivé predstavenia a divadlo uviedlo o päť premiér
viac ako v roku 2008. Vyplýva to z verejného odpočtu činnosti ŠD, ktorý dnes
prezentoval riaditeľ divadla Peter Himič.
„Štátne divadlo uviedlo v roku 2009 celkove 378 predstavení, z toho na vlastnej
scéne 331 a deťom a mládeži ponúklo 83 predstavení. V premiére sa uviedlo 14
divadelných inscenácií, z toho tri baletné, osem činoherných a tri operné
predstavenia,“ uviedol Himič. Vyzdvihol najmä činoherné premiéry Čo sa stalo, keď
Nora..., Medeia, Zoznamka, Obchodník s dažďom, Trasovisko, Nora, Sanatórium a
Tom, Dick a Harry. Medzi operami sa v premiére objavili také tituly, akými sú
Polepetko, Eugen Onegin, Lucia di Lammermoor a nezabudlo sa ani baletné
premiéry Giselle, The Best of Ballet Košice a M. R. Štefánik.
21
„Napriek ekonomickej kríze si v minulom roku cestu na predstavenia ŠD Košice
našlo 111.261 návštevníkov, čo bolo o takmer 9000 viac ako v roku 2008. Zlepšili sa
aj ekonomické ukazovatele divadla, ktoré hospodárilo s prebytkom viac ako 240.000
eur, čo je v porovnaní s rokom 2008 o 30 percent viac,“ uzavrel Himič.
Zájazdový program DJGT je v máji nabitý, hrá sa aj vo Viedni či Zlíne
Zvolen 20. mája (TASR) - Mimoriadne nabitý zájazdový program má v máji Divadlo
J. G. Tajovského (DJGT) vo Zvolene. Okrem viacerých slovenských miest sa činohra
predstavila, alebo ešte len predstaví aj v Rakúsku a v Českej republike.
Zvolenskí divadelníci uviedli v pondelok, 17. mája na scéne Theater Brett v hlavnom
meste Rakúska koncert svetoznámych melódií Music Time. Repertoár, ktorý už
niekoľko rokov uvádzajú na domácej scéne zahrali najmä pre Slovákov žijúcich vo
Viedni a to na základe dlhodobej spolupráce DJGT s Rakúsko-slovenským kultúrnym
spolkom.
Významným zájazdom bolo aj hosťovanie DJGT v Divadle Heineken Tower Stage v
Bratislave. Činohra sa tu predstavila v stredu, 19. mája s inscenáciou Smrť v
ružovom, ktorá nedávno oslávila svoju 100. reprízu. Dramatický príbeh na základe
živote a piesní Edith Piaf pochádza z pera Ľubomíra Feldeka.
DJGT sa v piatok, 21. mája predstaví aj publiku v českom Zlíne. Pozvanie dostali na
15. ročník festivalu Setkání2010Stretnutie.
Festival je zameraný na dramaturgické novinky, prvé uvedenia dramatických textov,
adaptácie a pôvodnú dramatickú tvorbu v českých a slovenských divadlách. DJGT,
ktoré sa už festivalu viackrát s úspechom zúčastnilo, predtaví tento rok svoj rodinný
muzikál autorov Petra Markova a Zdeňka Bartáka Cesta okolo sveta za 80 dní.
Muzikál mal na doskách DJGT premiéru v novembri 2009. Na zlínsky festival príde
podporiť kolektív inscenácie aj jej režisér a choreograf Gustav Skála.
Ďalším festivalom, na ktorom sa zvolenské divadlo zúčastní v júni, tesne po
skončení domáceho festivalu Zámocké hry zvolenské, budú Dotyky a spojenia
v Martine. DJGT sa tam predstaví 23. júna s inscenáciou Pavla Kohouta Erós.
ŠD úspešne spolupracuje s Národným divadlom v Miškovci
Košice 19. mája (TASR) - Predstavením Baletu Štátneho divadla (ŠD) Košice
Svadba podľa Figara v Národnom divadle v Miškovci sa skončil v nedeľu 16. mája
spoločný projekt Bezhraničné zážitky, ktorý v tejto sezóne realizovali košické a
miškovecké divadlo. Projekt získal podporu z Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská republika na roky 2007 – 2013 Budujeme
partnerstvá a bol už druhým spoločným projektom oboch divadiel.
Ako uviedol tlačový tajomník ŠD Svjatoslav Dohovič, v rámci projektu sa uskutočnilo
24 výmenných predstavení – dvanásťkrát hosťovali košickí umelci v Miškovci a
dvanásťkrát sa predstavili miškoveckí umelci na doskách košického divadla.
„Novinkou v rámci druhého spoločného projektu bolo vytvorenie slovensko–
maďarského dvojjazyčného predstavenia. Hru talianskych autorov Nina D'Intronu a
Giacoma Ravicchia Robinson&Crusoe, v ktorej herecký koncert rozohrali Michal
Soltész z Košíc a Sándor Tamás Molnár z Miškovca, nadšene prijali diváci v oboch
mestách,“ povedal Dohovič.
"Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na úspešnej realizácii projektu podieľali
nielen v našom, ale aj miškoveckom divadle. Práve naši maďarskí partneri boli pred
dvoma rokmi iniciátormi týchto projektov,“ povedal pri slávnostnom ukončení projektu
22
vedúci obchodného oddelenia ŠD Košice František Ténai. Podľa riaditeľa
miškoveckého divadla Imre Halasiho sú takéto spoločné projekty v čase, ktorý žijeme
v strednej Európe, dobrým príkladom. „Myslím si, že aj divadelné publikum, ale aj
verejnosť veľmi oceňujú spoluprácu slovenského a maďarského divadla,“ dodal
Halasi.
Obe divadlá získali z programu cezhraničnej spolupráce podporu aj na tretie
pokračovanie projektu s názvom Desať rokov spoločne v službách publika. To sa
bude realizovať v budúcej sezóne a divadlá si ním chcú pripomenúť desať rokov
intenzívneho partnerstva. "V rámci projektu budeme cestovať s predstavením
Robinson&Crusoe po mestách v okolí Košíc a Miškovca, okrem toho naši maďarskí
partneri naštudujú hru súčasného slovenského dramatika, my zas uvedieme titul z
maďarskej dramatickej tvorby,“ priblížil základné zámery budúceho spoločného
projektu Ténai.
23
Download

Newsletter Divadelného ústavu Máj 2/ 2010 (pdf