pokračovanie z titulnej strany
Skúsme si ich však pripomenúť a vtlačiť do
nášho srdca. Urobíme jednu vec: Ja ich budem hovoriť jedno po druhom a vy budete
opakovať. Súhlasíte? [Prítomní v aule zakaždým zopakujú slová Svätého Otca:]
Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci,
lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí,
lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní,
lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj,
lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa
potupovať a prenasledovať a všetko zlé na
vás nepravdivo hovoriť, radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.
Výborne! Ale urobíme jednu vec: Dám vám
domácu úlohu, úlohu na doma. Zoberiete si
do ruky evanjelium, to, ktoré nosíte so sebou...
Pamätáte si, že máte mať vždy pri sebe malé
evanjelium, vo vrecku, v kabelke, vždy, alebo
to, čo máte doma. Zoberiete evanjelium a v prvých kapitolách Matúša, myslím, že v piatej, sú
Blahoslavenstvá. A dnes, zajtra si ich doma čí-
tajte. Dobre Nezabudnite, pretože to je zákon,
ktorý nám dáva Ježiš! Urobíte to? Ďakujem.
V týchto slovách je všetka novosť prinesená
Kristom, všetka novosť Krista je v týchto slovách. Blahoslavenstvá sú skutočne portrétom
Ježiša, jeho spôsobu života. A sú cestou k pravému šťastiu, ktorou aj my môžeme kráčať s
milosťou, ktorú nám dáva Ježiš.
3. Okrem nového zákona nám Ježiš dáva aj
‚protokol‘, podľa ktorého budeme súdení. Na
konci sveta budeme súdení. A aké budú otázky, ktoré nám budú tam kladené? Aké budú
naše otázky? Čo je tým protokolom, podľa ktorého nás bude sudca súdiť? Je to to, čo nájdeme
v 25. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Dnes
máte za úlohu prečítať si piatu kapitolu Matúšovho evanjelia, kde sú Blahoslavenstvá, a prečítať si aj 25. kapitolu, kde je protokol, otázky,
ktoré nám budú kladené v deň súdu. Tam nebudeme mať tituly, kredity alebo privilégiá na
usadenie sa. Pán nás rozpozná, ak sme ho my
rozpoznali v chudobnom, hladnom, v tých,
ktorí sú na okraji spoločnosti, v tých, ktorí trpia
a sú osamelí... To je jedno zo základných kritérií overenia nášho kresťanského života, podľa
ktorých sme Ježišom pozvaní hodnotiť sa každý deň.
Čítam Blahoslavenstvá a myslím na to, ako by
to malo byť v mojom kresťanskom živote, a potom si urobím spytovanie svedomia podľa 25.
kapitoly Matúša. Každý deň. Urobil som to,
urobil som tamto... To nám osoží! Sú to veci
jednoduché, ale konkrétne.
Drahí priatelia, nová zmluva spočíva práve v
tomto, v rozpoznaní sa v Kristovi ako obklopení milosrdenstvom a súcitom Boha. To je to, čo
napĺňa naše srdce radosťou, a to je to, čo robí
náš život krásnym a vierohodným svedectvom
o Božej láske pre všetkých našich bratov a sestry, s ktorými sa stretávame každý deň.
Pamätajte si domácu úlohu! Matúšova piata a dvadsiata piata kapitola. Ďakujem!
VR
Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: Jaroslav Bachleda, Peter Petrek O2: 0905 694 717,
Karol Križian O2: 0904 985 308, Michal Holík O2:0918 819 445,
www.rkfarnost.spisskabela.sk
Farská
Cezročné obdobie
Rodina
Pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá
dobrovoľný príspevok 0,10 €
10. august 2014 - 33/2014
V BLAHOSLAVENSTVÁCH
JE VŠETKA NOVOSŤ KRISTA
D
rahí bratia a sestry, dobrý deň! Cirkev tvorí ľud, ľud, ktorý si Boh pripravoval s trpezlivosťou a láskou, a
ku ktorému sme všetci povolaní patriť.
Dnes by som chcel upozorniť na novosť,
ktorá charakterizuje tento ľud. Ide skutočne o nový ľud, ktorý sa opiera o novú zmluvu, ustanovenú v Pánovi Ježišovi skrze dar
jeho života. Táto nová skutočnosť nepopiera predchádzajúcu cestu, ani nie je proti
nej, naopak vedie ju ďalej, privádza ju k naplneniu.
1. Je tu jedna veľmi významná postava, ktorá je spojivom medzi Starým a Novým zákonom: je to Ján Krstiteľ. Podľa synoptických evanjelistov je «predchodcom», tým,
ktorý pripravuje na príchod Pána, pripra-
vuje ľudí k obráteniu srdca a prijatiu Božej
útechy, ktorá je vždy nablízku. Podľa Jánovho evanjelia je «svedkom», pretože nám
umožňuje rozpoznať v Ježišovi toho, ktorý
prichádza zhora, aby nám odpustil hriechy
a urobil zo svojho ľudu svoju nevestu, prvotinu nového ľudstva. Ako «predchodca» a «svedok» Ján Krstiteľ zohráva
ústrednú úlohu v celom Svätom Písme,
pretože vypĺňa medzeru medzi prisľúbeniami Starého zákona a jeho naplnením,
medzi proroctvami a ich naplnením v Ježišovi Kristovi. Ján nám svojím svedectvom
ukazuje na Ježiša, pozýva nás, aby sme ho
nasledovali, a hovorí nám jasnou rečou, že
si to vyžaduje pokoru, pokánie a obrátenie.
Je to jeho výzva k pokore, pokániu a obráteniu.
2. Ako Mojžiš vstúpil do zmluvy s Bohom
v sile Zákona prijatého na Sinaji, tak Ježiš z
vrchu na brehu Galilejského jazera odovzdáva svojim učeníkom a zástupu novú
náuku, ktorá začína Blahoslavenstvami.
Mojžiš dal Zákon na Sinaji a Ježiš, nový
Mojžiš, dáva Zákon na tomto vrchu, na
brehu Galilejského jazera.
Blahoslavenstvá sú cestou, ktorú Boh ukazuje ako odpoveď na túžbu po šťastí, ktorá
je vlastná človeku, a zdokonaľujú prikázania Starého zákona. Sme zvyknutí učiť sa
desatoro prikázaní, isto ich všetci poznáte,
učili ste sa ich na katechéze, ale nie sme
zvyknutí opakovať si Blahoslavenstvá.
pokračovanie na zadnej strane
Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1. Darovali na kostol v Sp. Belej: mladomanželia Tomáš a Žofia Kolodzej 30€, z pohrebu Antona Čekovského 50€, z pohrebu Jána Krišandu 50€. Pán Boh zaplať.
2. Požehnanie bylín a kvetov bude na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie pri všetkých sv. omšiach pred záverečným požehnaním.
3. DVD zo sviatosti birmovania a z 1.sv. prijímania si môžete prevziať v predajni
sv. Valentína od pondelka do piatku.
4. Pozývame všetkých stredoškolákov od prvého ročníka a starších na prípravu na
sviatosť birmovania v školskom roku 2014/2015. Príprava sa začne ústnymi prijímacími pohovormi 12.9.2014 o 19.30hod. v priestoroch farského úradu. Čo treba
vedieť, naučiť sa, na pohovor nájdete vo Farskej rodine č. 32/2014. (z minulého týždňa)
LITURGICKÝ PREHĽAD
Krížová
Ves
9:15
8:00
11:00 K
10.8.
PO
11.8.
Sv. Klára, panny,
spomienka
18:30
UT
12.8.
Féria
18:30
ST
13.8.
Féria
18:30
8:00
ŠT
14.8.
Sv. Maximiliána Márie Kolbeho,
kňaza a mučeníka, spomienka
Večerná sv. omša z nasled. slávnosti
15:00 +
17:45 R
18:30
17:30 K
Jozef Šavel, syn Jozefa a Boženy r.Jasenčákovej, býv. v Kežmarku
a Lenka Bočkaiová, dcéra Jána a Eleny r. Vnenčákovej, býv. v Sp. Belej
PI
15.8.
ZAMYSLENIE
SO
16.8.
chráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: Maloverný, prečo
si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky,
vietor utíchol. Tí, čo boli v loďke, klaňali
sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“ Mt
14,24-31
2
Strážky
NE
OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
K
Spišská
Belá
7:30
9:00
10:30
18:30
eď rozpustil zástupy, vystúpil sám
na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on
tam bol sám. Loďka bola už mnoho
stádií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo
vietor dul proti ním. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale
Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa!
To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal:
„Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k
tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter
vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k
Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal
sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, za-
Keď uvažujem nad tým, čo zažili učeníci
od rozmnoženia chlebov až po túto búrku
na mori, mám dojem, že ja by som tak nereagoval. Ježišovi by som dôveroval. Aby
som sa udržal „na hladine“ života so všetkými pribúdajúcimi problémami, zážitkami, pádmi, slabosťami, musel by som sa
veľmi pevne držať Pánovej ruky. A veru
nie vždy je tomu tak. Často zažívam chvíle, keď prestanem „pozerať“ na Ježiš, vytratí sa z môjho „zorného“ poľa, aj keď len
na chvíľu, začnem venovať pozornosť
iným veciam, zmietajú mnou búrky vášni,
víchre pochybnosti, uragány túžob, ak vtedy nezareagujem hneď môže sa stať, že sa
potopím, lebo si nespomeniem, že Ježiš je
tak blízko mňa! Už odo dnes sa chcem vyzbrojovať vedomím, že Boh ma v žiadnej
životnej situácii neopustí, naopak je mi
nablízku a svojom mocnou rukou ma túži
držať a dokázať mi, že ma nekonečne miluje.
Pane, na mori života sa vždy chcem pevne
držať Tvojej ruky.
Zamyslenia
NE
17.8.
19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE,
Slávnosť
PRIKÁZANÝ SVIATOK
Féria
Večerná sv. omša z nasled. nedele
6:30
10:30
18:30
K - kolónia
7:30
9:00
10:30
18:30
Ne
Po
† Mária,Vojech Žmijovský a súrodenci
Ut
† Stanislav Skribčák
St
Ján Koščák s rod., zdr. a B.pož.
Št
Katarína s rod., zdr. a B.pož.
Pi
6.30 † Ján, Anna, Michal
10.30 za Levočských pútnikov
18.30 Mária 65r., Anna, zdr. a B.pož.
So
† Dušan Košický
Ne
7.30 † Jozef a Mária Batoryová 1.výr.
9.00 za kňazov pochovaných na cintoríne v Sp. Belej
10.30 † Kristína
18.30 Poďak. za 50r. a B.pož. v rod.
Hudačekovej,Šelepovej a Ondrušovej
17:30
17:30
17:30
9:15
8:00
11:00 K
R - sv. ruženec
ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:
7.30 za zdr. a B. pož. Štefana s rod.
9.00 Karol 45 r., zdr. a B.pož.
10.30 + Ján Krišanda
18.30 Rozália 85r., zdr. a B.pož.
17:30
18:30
20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ adorácia
17:30
STRÁŽKY:
KRÍŽOVÁ VES:
Mária 90r., zdr. a B.pož.
Na úmysel kňaza
Marta Slovíková,
zdr. a B.pomoc
† Anna, Dávid, Ondrej,
Vladimír
† Anna a Ľubomír
Geletkoví
† Milan Fidrik
Zuzana 50r.,
zdr. a B.pomoc
† Štefan a Katarína
Tomčík a Denis
Žofia 85r., zdr. a B.pož.
Helena 75r., zdr. a B.pož.
3
Download

2014_33 Farska_rodina