Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
Prehlad publikacnej cinnosti za rok 2010
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB)
Pocet záznamov: 4
AAA Vedecké monografie vydané v zahranicných vydavatelstvách (1)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavatelstvách (2)
ABA Štúdie v casopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahranicných
vydavatelstvách (1)
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB,
EAJ, FAI)
Pocet záznamov: 19
ACB Vysokoškolské ucebnice vydané v domácich vydavatelstvách (6)
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavatelstvách (2)
BCB Ucebnice pre základné a stedné školy (1)
BCI Skriptá a ucebné texty (5)
FAI Redakcné a zostavovatelské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (5)
Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých casopisoch a autorské osvedcenia, patenty a
objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Pocet záznamov: 27
ADC Vedecké práce v zahranicných karentovaných casopisoch (10)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných casopisoch (2)
AEG Strucné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v zahr.karent.casopisoch (13)
AGJ Autorské osvedcenia, patenty, objavy (2)
Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED,
AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC,
BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Pocet záznamov: 473
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahranicných vydavatelstvách (13)
ADE Vedecké práce v zahranicných nekarentovaných casopisoch (31)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných casopisoch (60)
AEC Vedecké práce v zahranicných recenzovaných zborníkoch (30)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (29)
AFC Publikované príspevky na zahranicných vedeckých konferenciách (59)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (160)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahranicných konferencií (13)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (11)
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahranicných casopisoch (1)
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich casopisoch (25)
BEC Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (8)
BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (33)
Pocet záznamov spolu: 523
Menný zoznam publikácií:
www.crep c.sk
(1)
AAA Vedecké monografie vydané v zahranicných vydavatelstvách
Pocet záznamov: 1
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010158
AAA001 Kopal, Ivan - Koštial, Pavol ; Kozík, Tomáš [recenzent] - Příhoda, Miroslav [recenzent]:
Vyšetrovanie termofyzikálnych parametrov materiálov I : Exponenciálny model chladiaceho telesa. 1. vyd.
- Ostrava : Vysoká škola báňska, 2010. - 111 s. - ISBN 978-80-248-2203-7
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavatelstvách
Pocet záznamov: 2
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009677
AAB001 Olšovský, Milan - Kyselá, Gabriela [recenzent] - Prekop, Štefan [recenzent] - Mazíková, Viera
[recenzent]: Sírne vulkanizačné činidlá. 1.vyd. - Trenčín : TnUAD, 2010. - 93s. - ISBN
978-80-8075-433-4
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010049
AAB002 Valihorová, Marta - Živčicová, Eva: Stredoškolská mládež a jej hodnotová orientácia. 1.vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - 144 s. - ISBN 978-80-8083-802-7
ABA Štúdie v casopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahranicných
vydavatelstvách
Pocet záznamov: 1
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009634
ABA001 Capek, Ignác: Nanosensory - sensory na osnove metalličeskich i sostavnych nanočastic i
nanomaterialov = Nanosensores Based on Metal and Composite Nanoparticles and Nanomaterials. , 2009
In:Nanonauka i nanotechnologii = Encyklop edia of Lif e Sup p ort Systems : Enciklopedija sistem
žizneobespečenija. Paris : UNESCO-EOLSS Publishers/OOO-Izdateľskij Dom MAGISTR-PRESS, 2009.
- ISBN 978-92-3-403999-4(UNESCO). - p.858-980
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahranicných vydavatelstvách
Pocet záznamov: 13
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009937
ABC001 Galusek, Dušan - Ghillányová, Katarína: Ceramic Oxides. , 2010
In:Ceramics Science and Technology : Volume 2 Materials and Properties. Weinheim : Wiley-VCH Velag
GmbH, 2010. - ISBN 978-3-527-31156-9. - p.1-58
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010030
ABC002 Binka, Jaroslav - Hricko, Jaroslav: Compliant Mechanisms Exploited as Micro-Grippers. , 2010
In:State-of -the-Art in Mechatronics : Volume II.Alpen aan den Rijn, 2010. - ISBN 978-90-807898-4-5. p.119-144
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010174
ABC003 Pokluda, Jaroslav - Kianicová, Marta: Damage and Performance Assessment of Protective
Coatings on Turbine Blades. , 2010
In:Gas Turbines. Rijeka : Sciiyo, 2010. - ISBN 978-953-307-146-6. - p.283-306
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010034
ABC004 Chovanec, Alexej: Dependability of Simulation Modeling and Analysis. , 2010
In:State-of -the-Art in Mechatronics : Volume II.Alpen aan den Rijn, 2010. - ISBN 978-90-807898-4-5. p.341-366
www.crep c.sk
(2)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010173
ABC005 Barborák, Oto - Lipták, Peter - Jamrichová, Zuzana - Pešlová, Františka - Stodola, Jiří ; Čáp,
Jaroslav [recenzent] - Píštěk, Václav [recenzent] - Pešlová, Františka [recenzent]: Fatigue Wear - Theory
and Application. , 2010
In:Deterioration. Dep p endability, Diagnostics. Brno : University of Defense, 2010. - ISBN
978-80-254-8377-0. - p.13-33
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010130
ABC006 Capek, Ignác: Inverse Miniemulsion Polymerization of Unsaturated Monomers. , 2010
In:Miniemulsion Polymerization Technology. Salem, Massachusetts : Scrivener Publishing, 2010. - ISBN
978-0-470-62596-5. - p.211-249
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010035
ABC007 Pavlíková, Soňa: Linear Mappings in mechatronic Systems. , 2010
In:State-of -the-Art in Mechatronics : Volume II.Alpen aan den Rijn, 2010. - ISBN 978-90-807898-4-5. p.367-396
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010029
ABC008 Tkáč, Jozef: Methods Analyses of diagnostic Signals and artificial Intelligence. , 2010
In:State-of -the-Art in Mechatronics : Volume II.Alpen aan den Rijn, 2010. - ISBN 978-90-807898-4-5. p.147-166
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009665
ABC009 Zgodavová, Kristína: Overcoming Resistance to Change VIA Managerial Role-Play Simulation. ,
2009
In:DAAAM International Scientif ic Book 2009. Vienna : Danube Adria Association for Automation &
Manufacturing, 2009. - ISSN 1726-9687. - ISBN 978-3-901509-69-8. - vol.8,p.223-232
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010037
ABC010 Maga, Dušan - Sitár, Ján - Bauer, P.: PEMC Distance Laboratories. , 2010
In:State-of -the-Art in Mechatronics : Volume II.Alpen aan den Rijn, 2010. - ISBN 978-90-807898-4-5. p.413-434
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010031
ABC011 Macalák, Jaroslav: Signal Detection in Diagnostic. , 2010
In:State-of -the-Art in Mechatronics : Volume II.Alpen aan den Rijn, 2010. - ISBN 978-90-807898-4-5. p.189-208
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010032
ABC012 Petrilák, Ján - Široký, Peter: Theoretical and experimental digital Signals. , 2010
In:State-of -the-Art in Mechatronics : Volume II.Alpen aan den Rijn, 2010. - ISBN 978-90-807898-4-5. p.209-236
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010033
ABC013 Boršč, Michal - Hricko, Jaroslav - Thurský, Branislav: Using of the HIL Simulation for
Mechatronics Systems Design and Development. , 2010
In:State-of -the-Art in Mechatronics : Volume II.Alpen aan den Rijn, 2010. - ISBN 978-90-807898-4-5. p.237-266
ACB Vysokoškolské ucebnice vydané v domácich vydavatelstvách
Pocet záznamov: 6
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010143
ACB001 Ráček, Vladimír - N/A, N/A ; Timko, Jaroslav [recenzent] - Altus, Juraj [recenzent]: Dynamika a
energetika elektromobilov a vozidiel s hybridným pohonom. 1.vyd. - Trenčín : TnUAD, 2010. - 60 s. ISBN 978-80-8075-464-8
www.crep c.sk
(3)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010129
ACB002 Tamene, Getnet - Hrivík, Pavol [recenzent] - Kucharčík, Rudolf [recenzent]: Moderné
medzinárodné vzťahy a svetová politika. 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - 275 s. - ISBN
978-80-8078-325-9
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009612
ACB003 Lipták, Peter - Stodola, Jiří ; Bella, Vladimír [recenzent] - Dubovská, Rozmarína [recenzent] Hrubý, Vojtěch [recenzent]: Spoľahlivosť strojov a zariadení určených pre špeciálnu techniku. 1.vyd. Trenčín : TnUAD, 2009. - 100 s. - ISBN 978-80-8075-418-1
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010104
ACB004 Nemčok, Ondrej - N/A, N/A ; Vasilko, Karol [recenzent] - Zelený, Ján [recenzent]: Storje a
zariadenia. 1. vyd. - Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút, 2010. - 165 s. - ISBN
978-80-89400-13-3
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009708
ACB005 Barborák, Oto - Blagodarny, Vladimír [recenzent] - Bočák, Ján [recenzent]: Stroje a zariadenia v
textilnom priemysle. 1.vyd. - Trenčín : TnUAD, 2010. - 112 s. - ISBN 978-80-8075-441-9
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010008
ACB006 Lizák, Pavol - Ligas, Jaroslav ; Ibrahim, Sayed [recenzent] - Vika, Alexander [recenzent] Legerská, Jela [recenzent]: Základy textilnej a odevnej výroby. 1. vyd. - Ružomberok : TnUAD.KPD,
2010. - 89 s. - ISBN 978-80-969610-8-5
ADC Vedecké práce v zahranicných karentovaných casopisoch
Pocet záznamov: 10
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010011
ADC001 Pokluda, Jaroslav - Kianicová, Marta: Assessment of Performance Capability of Turbine Blades
with Protective Coatings after overheating Events. , 2010
In:ENGINEERING FAILURE ANALYSIS. - ISSN 1350-6307. - Vol.17,No.6(2010), p.1389-1396
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010128
ADC002 Koštial, Pavol - Ružiak, Ivan - Jonšta, Zdeněk - Kopal, Ivan - Hrehuš, Rudolf - Kršková, Jana:
Experimental Method for Complex thermo-mechanical Material Analysis. , 2010
In:INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS. - ISSN 0195-928X. - Vol.31,
No.3(2010)p.630-636
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009562
ADC003 Olšovský, Milan - Gášek, Pater - Ľalíková, Slávka - Bazyláková, Tatiana - Macho, Vendelín:
Kopolymérna síra ako vulkanizačné činidlo pre nenasýtené kaučuky. , 2009
In:CHEMICKÉ LISTY. - ISSN 0009-2770. - No.11(2009), p.924-930
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010148
ADC004 Korytár, D. - Ferrari, C. - Mikulík, P. - Vagovič, P. - Dobročka, E. - Áč, Vladimír - Konopka, E.
- Erko, A. - Abrosimov, N.: Linearly graded GeSi beam-expanding/compressing X=ray monochromator. ,
2010
In:JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY. - ISSN 0021-8898. - Vol.43, Part1(2010),
p.176-178
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009960
ADC005 Liška, Marek - Černošek, Zdenek - Chromčíková, Mária - Holubová, Jana - Černošková, Eva Vozák, Libor: New features of the Glass Transition revealed by the StepScan DSC. , 2010
In:JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. - ISSN 1388-6150. - Vol.101,
No.1(2010), p.189-194
www.crep c.sk
(4)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009933
ADC006 Pajtášová, Mariana - Ondrušová, Darina - Jóna, Eugen - Mojumdar, S.C. - Ľalíková, Slávka Bazyláková, Tatiana - Gregor, M.: Spectral and thermal Characteristics of Copper(II) carboxylates with
fattyu Acid chains and their benzothiazole Adducts. , 2010
In:JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. - ISSN 1388-6150. - Vol.100,
No.3(2010), p.769-777
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009672
ADC007 Michálková, M. - Ghillányová, K. - Galusek, Dušan: The Influence of Solid Loading in
Suspensions of a Submicrometric Alumina Powder on green and sintered Pressure filtrated Samples. ,
2010
In:CERAMICS INTERNATIONAL. - ISSN 0272-8842. - vol.36, nO.1(2010),P.385-390
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009853
ADC008 Ľalíková, Slávka - Pajtášová, Mariana - Ondrušová, Darina - Bazyláková, Tatiana - Olšovský,
Milan - Jóna, Eugen - Mojmudar, S.C.: Thermal and spectral Properties of natural Bentonites and their
Applications as reinforced Nanofillers in polymeric Materials. , 2010
In:JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. - ISSN 1388-6150. - Vol.100,
No.3(2010), p.745-749
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009932
ADC009 Lajdová, Ľudmila - Jóna, Eugen - Miklovič, J. - Segľa, P. - Kvasnicová, Ľ. - Šnircová, Soňa Janík, Róbert - Mojumdar, S.C.: Thermal Properties of solid Complexes with biologically important
heterocyclic Ligands : Part II. Stoichiometry of thermal Decomposition and infrared Spectra of
thiocyanatocobalt(II) Complexes with furopyridine and furopyridine Derivatives. , 2010
In:JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. - ISSN 1388-6150. - Vol.100,
No.3(2010), p.857-860
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009934
ADC010 Moricová, Katarína - Jóna, Eugen - Plško, Alfonz - Mojumdar, S.C.: Thermal Stability of
Li2O-SiO2-TiO2 gels evaluated by the Induction Period of Crystallization. , 2010
In:JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. - ISSN 1388-6150. - Vol.100,
No.3(2010), p.817-820
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných casopisoch
Pocet záznamov: 2
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009673
ADD001 Grmanová, Eva - Jablonský, Josef: Analýza efektívnosti slovenských a českých poisťovní
pomocou modelov analýzy obalu dát. , 2009
In:EKONOMICKÝ ČASOPIS = JOURNAL OF ECONOMICS. - ISSN 0013-3035. - No.9(2009),
p.857-869
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009679
ADD002 Pernis, Rudolf - Kasala, Jozef - Bořuta, J.: High Temperature Plastic Deformation of CuZn30
brass-Calculation of the activation Energy. , 2010
In:KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS. - ISSN 0023-432X. - Vol.48,No1(2010),p.41-46
ADE Vedecké práce v zahranicných nekarentovaných casopisoch
Pocet záznamov: 31
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009666
ADE001 Macho, Vendelín - Fujerík, R. - Plevák, Z. - Hyžák, P. - Gášek, P.: Alkoholýza N,N´difenylmočoviny a polyuretánov. , 2009
In:CHEMAGAZÍN. - ISSN 1210-7409. - Vol.XIX, č.6(2009), s.11-13
www.crep c.sk
(5)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009718
ADE002 Mojumdar, S.C. - Prasad, R. - Sun, L. - Venart, J.E.S. - Eichhorn, S.H. - Iqbal, M. - Elkamel, A.
- Madhurambal, G. - Meenakshisundaram, S. - Varshney, K.G. - Verenkar, V.M.S. - Jóna, Eugen Janotka, I. - Ray, A. - Chowdhury, B.: An Introduction to Thermodynamic Modeling Thermal Analysis
and Calorimetry. , 2009
In:RESEARCH JOURNAL OF CHEMISTRY AND ENVIRONMENT. - ISSN 0972-0626. - Vol.13,
No.4(2009),p.86-103
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009818
ADE003 Kasala, Jozef - Híreš, Ondrej - Pernis, Rudolf: CFD Simulation of the direct Chill
Semi-continuous Casting Process of Brass Billets. , 2009
In:Intellektuaľnye sistemy v p roizvodstve. - ISSN 1813-7911. - Vol.4, No2(2009), p.5-9
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009826
ADE004 Lipták, Peter - Rosická, Z. - Polischuk, E.: Constructive Ways and Tools for effective Persuasion
in Crisis Management. , 2009
In:Vestnik Iževskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. - ISSN 1813-7903. - Vol.44,
No4(2009), p.111-114
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009690
ADE005 Kubina, Tomáš - Bořuta, Josef - Bořuta, Aleš - Pernis, Rudolf: Determination of Hot Formability
of Ms70 Brass by Torsion Plastometer. , 2009
In:HUTNICKÉ LISTY. - ISSN 0018-8069. - Vol.LXII,No.6(2009),p.115-118
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009795
ADE006 Matejíčka, Ladislav: Elementary proof of the left multidimensional hermite-hadamard inequality
on certain convex sets. , 2010
In:Journal of Mathematical Inequalities. - ISSN 1846-579X. - Vol.4, No.2/2010), p. 259-270
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009726
ADE007 Pavol, B. - Augustin, A. - Krcmery, V. - Olejčeková, P. - Kristova, J. - Kanalikova, K. Matulay, S. - Loran, T. - Mojtova, M. - Sika, Peter - Vallova, J. - Fizik, L: - Smidova, M. - Kovalcikova,
N. - Zima, M. - Tonzar, D.: Focus on thord World as a social Problem pediatric AIDS. , 2009
In:TROPICAL PUBLIC HEALTH/SOCIAL WORK : Official Journal of the European Society of Tropical
Health and Social Work. - ISSN 1333-0023. - Vol 5, No.1(2009),p.41-51
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009760
ADE008 Kišacová, Janka - Kúbek, Alojz - Meluš, Vladimír - Čanakyová, Zuzana - Řehout, Václav:
Genetic polymorphism of Myf-5 and myostatin in Charolais breed. , 2009
In:JOURNAL OF AGROBIOLOGY. - ISSN 1803-4403. - Vol.26, No.1(2009), p.7-12
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009731
ADE009 Shahum, A. - Krcmery, V. - Liskova, A. - Kalavsky, E. - Zima, M. - Vallova, J. - Sika, Peter Beldjebel, I. - Vujcikova, J. - Noskova, V. - Zlochova, K.: High Cefotaxime Resistance in Cambodian
HIV-Infected Children is reversible after 5 years. , 2009
In:TROPICAL PUBLIC HEALTH/SOCIAL WORK : Official Journal of the European Society of Tropical
Health and Social Work. - ISSN 1333-0023. - Vol 5, No.3(2009),p.9-10
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009729
ADE010 Drgona, L.. - Krcmery, V. - Lisakova, A. - Kalavsly, E. - Zima, M. - Vallova, J. - Bugri, S. Svidron, V. - Zvonar, J. - Sika, Peter - Beldjebel, I. - Vujcikova, J. - Noskova, V. - Zlochova, K.:
Increased Mortality on Fungaemia in Slovakia during 2006-2008 in Comparison to 1989-1998:
Fluconazole resistance is not the Culprit?. , 2009
In:TROPICAL PUBLIC HEALTH/SOCIAL WORK : Official Journal of the European Society of Tropical
Health and Social Work. - ISSN 1333-0023. - Vol 5, No.3(2009),p.5-6
www.crep c.sk
(6)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009832
ADE011 Kasala, Jozef - Pernis, Rudolf - Čaplovič, Ľ.: Influence of Gating System Design on Tensile
Properties of AlSi7Mg0.3 alloy. , 2010
In:Archives of Foundry Engineering. - ISSN 1897-3310. - Vol.10, No. Issue Special 1(2010), p.117-120
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009833
ADE012 Kasala, Jozef - Mäsiar, Harold - Pernis, I.: Investigation of selected thermo-physical Properties in
the Co-based superalloy: Experiment and Application Study. , 2010
In:Archives of Foundry Engineering. - ISSN 1897-3310. - Vol.10, No. Issue Special 1(2010), p.203-206
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010016
ADE013 Híreš, Ondrej - Barényi, Igor ; Igazová, Mária [prekladateľ]: Mechanical Properties of Forgigs
depending on the Changes in Shape and chemical Composition of Inclusions. , 2010
In:METALURGIJA. - ISSN 0543-5846. - Vol49, No.4(2010), p.313-316
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010112
ADE014 Kianicová, Marta: Microstructural Behaviour of Protective AlSi Coatings under thermal Load. ,
2009
In:ADVANCES IN MILITARY TECHNOLOGY. - ISSN 1802-2308. - Vol4, No.1(1009), p.23-29
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009928
ADE015 Krmela, J. - Tomanová, Vladimíra: Microstructure of Tire Composite after Corrosion. , 2010
In:INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING : Special issue with
selected papers of the 27th International Colloquium: Advanced Manufacturing and Repair Technologies
in Vehicle Industry. - ISSN 1425-1655. - Vol.15, No.2(2010), p.433-439
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009772
ADE016 Krmela, Jan - Pešlová, Františka - Muller, Miroslav - Hajduchová, Ľuba - Tomanová, Vladimíra:
Mikroskopické zkoumaní povrchu v oblasti adheze kov-pryž. , 2010
In:JMO JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA. - ISSN 0447-6441. - Roč.55, č.2(2010), s.37-39
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009707
ADE017 Olšovský, Milan - Popelka, Anton: Náhrada technického benzínu vo výrobe autoplášťov. , 2010
In:PLASTY A KAUČUK. - ISSN 0322-7340. - Roč.XLVII, č.1-2(2010), s.4-7
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009854
ADE018 Macho, Vendelín - Olšovský, Milan - Micka, Miloň - Jureček, Ľudovít - Fujerík, R. - Komora,
L.: Nehorľavý, húževnatý "PVC" s vyššou pridanou hodnotou. , 2010
In:CHEMAGAZÍN. - ISSN 1210-7409. - Roč.XX, č.3(2010), s.27-29
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009827
ADE019 Poliščuk, E..A. - Lipták, Peter - Rosická, Z.: Neoklassičeskaja i neoinstitucionaľnaja
metodologija issledovanija rynka truda: sopostaviteľnyj analiz. , 2009
In:Vestnik Iževskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. - ISSN 1813-7903. - Vol43,
No3(2009), p.90-93
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009730
ADE020 Beldjebel, I. - Krcmery, V. - Liskova, A. - Augustinova, A.. - Zima, M. - Vallova, J. - Sika, Peter
- Chomroun, M. - Vujcikova, J. - Noskova, V. - Zlochova, K.: Previous Exposure with Cephalosporins
and Macrolides but not Cotrimoxazole is a Risk Factor for Colonization with MRSA in HIV-Positive
Children. , 2009
In:TROPICAL PUBLIC HEALTH/SOCIAL WORK : Official Journal of the European Society of Tropical
Health and Social Work. - ISSN 1333-0023. - Vol 5, No.3(2009),p.7-8
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010050
ADE021 Krajčovičová Ovesná, Zdenka - Petrová, Slávka - Meluš, Vladimír - Slobodníková, Jana:
Prírodné látky v potravinách - vplyv štatistického vyhodnotenia na interpretáciu výsledkov. , 2010
In:ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE. - ISSN 1336-9326. - Roč.5, č.3-4(2010), s.23-26
www.crep c.sk
(7)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009946
ADE022 Kvasnica, Igor - Kvasnica, Peter: Quality of Drinking Water and Selected Atributes Determining
its Price. , 2010
In:JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATION : Ecology & Safety. - ISSN
1313-2563. - Vol.4, Part1(2010), p.201-206
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009819
ADE023 Híreš, Ondrej - Barényi, Igor - Ličková, Mária: Refining the CrNiMo Steel. , 2009
In:Intellektuaľnye sistemy v p roizvodstve. - ISSN 1813-7911. - Vol.4, No2(20069), p.94-99
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009727
ADE024 Krcmery, V. - Irad, I. - Beno, P. - Stanova, A. - Sika, Peter - Vallova, J. - Zima, M.: Report
from the 7th international Symposium on antimicrobial Agents and Resistance (ISAAR 2009, Bangkok,
Thailand 18th-20th March 2009). , 2009
In:TROPICAL PUBLIC HEALTH/SOCIAL WORK : Official Journal of the European Society of Tropical
Health and Social Work. - ISSN 1333-0023. - Vol 5, No.1(2009),p.52-56
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009728
ADE025 Bugri, S. - Červenková, M. - Krčméry, V. - Stanová, A. - Kmiť, I.. - Sika, Peter - Sulka, F. Kovacik, D. - Zima, M. - Tonzar, D. - Vallova, J. - Beldjebel, P. - Vujcikova, J. - Noskova, V. - Zlochová,
K. - Zvonar, J. - Svidron, V. - Mackinova, M. - Pohlova, A. - Billa, M. - Riapos, I. - Tolnayova, V. Halasova, E. - Benson, K. - Ngdengo, A. - Rajab, Y.: Social, Economic, Legal and ethical Aspects of
Communicable Diseases: ECCMID 2009. , 2009
In:TROPICAL PUBLIC HEALTH/SOCIAL WORK : Official Journal of the European Society of Tropical
Health and Social Work. - ISSN 1333-0023. - Vol 4, No.2(2009),p.9-22
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009796
ADE026 Skalková, Petra - Jakubíková, Zuzana - Jochec-Mošková, Dabiela: Štúdium mechanických a
termických vlastností PE-LD/CMS zmesí. , 2010
In:Plasty a kaučuk. - ISSN 0322-7340. - č.3-4(2010), s.68-73
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009593
ADE027 Vavro, Ján - Hajská, H. - Vavro Jr, Ján - Vavrová, Alena: The experimental and theoretical
Analysis of Separations Extension in personal Tyres. , 2010
In:Metalurgij a. - ISSN 0543-5846. - Vol.49, No.2(2010)p.583-586
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009561
ADE028 Barborák, Oto - Demeich, Peter - Barboráková, Simona - Turygin, Yurij: Unique Aspects of
Robotization Elements Introduction in some industrial Branches. , 2009
In:Vestnik Iževskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. - ISSN 1813-7903. - Vol43,
No3(2009), p.42-45
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009633
ADE029 Stodola, Jiří - Lipták, Peter: Virtual Engine - a Tool for up-to-date Military Vehicles. , 2009
In:Vestnik Iževskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. - ISSN 1813-7903. - Vol.43,
No3(2009), p.34-38
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010101
ADE030 Pernis, Ivan - Kasala, Jozef - Híreš, Daniel: Vplyv rýchlosti deformácie na tvorbu trhlín pri
prietlačnom lisovaní. , 2010
In:HUTNICKÉ LISTY. - ISSN 0018-8069. - roč. LXIII, roč.4(2010), s.45-48
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009961
ADE031 Dlugoš, Ivan: Význam firemnej kultúry v období globálnej hospodárskej krízy. , 2010
In:EKONOMIKA - MANAGEMENT - INOVACE. - ISSN 1804-1299. - Roč. II, č.2(2010), s.11-18
www.crep c.sk
(8)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných casopisoch
Pocet záznamov: 60
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009811
ADF001 Mrvová, Ľubica: Aesthetics and Functionality in Clothing Design. , 2010
In:University Review : Physical Engineering of Materials. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín :
TnUAD. - ISSN 1337-6047. - Vol.4, No.1(2010),p.23-26
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009815
ADF002 Lizák, Pavol - Ligas, Jaroslav: Affect of the European Union on Textile Industry. , 2010
In:University Review : Physical Engineering of Materials. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín :
TnUAD. - ISSN 1337-6047. - Vol.4, No.1(2010),p.41-46
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009655
ADF003 Kvasnica, Igor - Kvasnica, Peter: Air Pollution throught the special Technology Aeroplanes and
Automobiles. , 2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.3(2009), p.43-48
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009813
ADF004 Vavro, Ján - Vavro Jr, Ján: Analysis and experimental Measurement of the Manipulator K1-K5
Arm Loading. , 2010
In:University Review : Physical Engineering of Materials. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín :
TnUAD. - ISSN 1337-6047. - Vol.4, No.1(2010),p.31-35
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009810
ADF005 Krídla, Marián - Nemčok, Ondrej: Application of Proposed Procesures Relating to Materials
under the Thermal Stress for Classification of hot Working Rolls. , 2010
In:University Review : Physical Engineering of Materials. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín :
TnUAD. - ISSN 1337-6047. - Vol.4, No.1(2010),p.10-15
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010021
ADF006 Bezecný, Ján - Kianicová, Marta: Casual Analysis of failured Collar. , 2010
In:ACTA METALLURGICA SLOVACA CONFERENCE. - ISSN 1335-1532. - Vol.1, No.2(2010),
p.104-107
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009658
ADF007 Eliáš, Jozef - Ličková, Mária: Composite and Ceramics Materials used for balistic Protection of
military Vehicles. , 2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.3(2009), p.12-17
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010022
ADF008 Bezecný, Ján - Šopíková, Zuzana: Control of Hydrogen Process of Screws after Surface
Treatment. , 2010
In:ACTA METALLURGICA SLOVACA CONFERENCE. - ISSN 1335-1532. - Vol.1, No.2(2010),
p.94-98
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009659
ADF009 Jamrichová, Zuzana: Defining the Module Testings of the Passenger Frontal Airbag. , 2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.3(2009), p.17-21
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009733
ADF010 Sika, Peter: Demografický vývoj a previazanosť na dôchodkový systém. , 2009
In:FORUM STATISTICUM SLOVACUM. - ISSN 1336-7420. - Roč.V., č. 5(2009), s.115-120
www.crep c.sk
(9)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC005072
ADF011 Danišová, Nina - Majerík, Jozef: Diagram of automated Grippers Changing in the intelligent
Manufacturing Cell. , 2009
In:VEDECKÉ PRÁCE materiálovotechnologickej f akulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so
sídlom v Trnave. - ISSN 1336-1589. - č.26(2009), s.7-12
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009855
ADF012 Boršč, Michal - Thurský, Branislav - Hricko, Jaroslav: Diskrétny systém riadenia s premenlivou
štruktúrou a predikciou stavu. , 2010
In:AT&P JOURNAL PLUS. - ISSN 1336-5010. - č.1(2010), s.25-31.
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009732
ADF013 Sika, Peter: Dopady hospodárskej krízy na trh práce a na obyvateľstvo. , 2009
In:VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY ROZVOJ. - ISSN 1337-2955. - Roč.V, č.2(2009), s.44-50
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009942
ADF014 Zavadinka, Peter - Kriššák, Peter: Dynamický model vozidla pri pejazde zákrutou. , 2010
In:HYDRAULIKA A PNEUMATIKA. - ISSN 1335-5171. - Roč.26, č.1-2(2010), s.53-57
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009714
ADF015 Červeňanová, Eva: Evaluation as an Assessment Method of Nursing Students. , 2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.4(2009), p20-24
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010171
ADF016 Zápražný, Zdenko - Korytár, Dušan - Dubecký, František - Áč, Vladimír - Stachura, Zbigniew Lekki, Janusz - Bielický, Jakub - Mudroň, Ján: Experience with Imagong by Using of Microfocus X-ray
Source. , 2010
In:JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING. - ISSN 1335-3632. - Vol.61,No5(2010), p.1-4
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009710
ADF017 Majerík, Jozef - Šandora, Jozef: Experimentálne skúšky čelného frézovania HARDOX 500. ,
2009
In:Stroj árstvo : Extra - vedecké články. Žilina : Media/ST s. r. o. - ISSN 1335-2938. Roč.XIV.,č.12(2009), s.76/2-77/3
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009820
ADF018 Bielik, Ján: Farmakoekonomika kardiovaskulárnych ochorení. , 2009
In:Kardiológia. - ISSN 1336-2429. - Roč.18, č.6(2009), s.K/C 95-97
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010156
ADF019 Ličková, Mária - Eliáš, Jozef: Characterisric of Coating WC+12% Co. , 2010
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.4, No.2(2010), p.43-45
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009713
ADF020 Bielik, Ján: Cholecystolithiasis in slovak Women. , 2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.4(2009), p14-19
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009688
ADF021 Ešše, Martin - Majerík, Marián - Dvorský, Jaroslav: Kansei Engineering vo výučbe projektovania
mechatronických systémov. , 2009
In:FORUM STATISTICUM SLOVACUM. - ISSN 1336-7420. - Roč.5, č.7(2009), s.33-37
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009689
ADF022 Jambrich, Martin - Rusnák, V. - Tóthová, S.: Kompozitné materiály na báze čadičových vlákien. ,
2009
In:VLÁKNA A TEXTIL. - ISSN 1335-0617. - Roč.16, č.3(2009), s.15-22
www.crep c.sk
(10)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009717
ADF023 Meluš, Vladimír - Krajčovičová Ovesná, Zdenka - Kasarda, R. - Kadlečík, O.: Laboratory
Analysis:Bovine Leptin Gene and Cholesterol Matabolites. , 2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.4(2009), p41-45
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009696
ADF024 Kaščák, Marián: Letter to the Editor. , 2009
In:BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKÉ LEKÁRSKE LISTY. - ISSN 0006-9248. Vol.110,No.12(2009), p.748-750
Rec:General Changes in Haemostasis in Gastric Cancer. Local Changes in Haemostasis in Patients with
Gastric Cancer
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009685
ADF025 Kvasnica, Peter - Kvasnica, Igor - Igazová, Mária: Mathematical Model and its parallel
Simulation by Web Services. , 2009
In:JOURNAL OF INFORMATION CONTROL AND MANAGEMENT SYSTEMS. - ISSN 1336-1716. Vol.7, No.2(2009), p.151-160
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009807
ADF026 Lizák, Pavol - Legerská, Jela: Measuring of the porosity of the textile fabrics by using the textile
analysis. , 2010
In:University Review : Physical Engineering of Materials. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín :
TnUAD. - ISSN 1337-6047. - Vol.4, No.1(2010),p.16-22
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010013
ADF027 Skalková, Petra - Čížová, Alžbeta - Sroková, Iva: Mechanical and thermal Properties of
LDPE/Glucuronoxylan Blends. , 2010
In:VLÁKNA A TEXTIL. - ISSN 1335-0617. - Roč.17, č.1(2010), s.3-11
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010020
ADF028 Bezecný, Ján - Kučerová Šišáková, Jana - Hanták, R.: Metalfracture - Database of Fracture
Micromorphology of mettalic Materials. , 2010
In:ACTA METALLURGICA SLOVACA CONFERENCE. - ISSN 1335-1532. - Vol.1, No.2(2010),
p.88-93
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009687
ADF029 Dvorský, Jaroslav - Majerík, Marián - Ešše, Martin: Metóda párového porovnávania a
brainstormingu pri manažérskom rozhodovaní vo výrobných procesoch. , 2009
In:FORUM STATISTICUM SLOVACUM. - ISSN 1336-7420. - Roč.5, č.7(2009), s.29-32
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009657
ADF030 Barényi, Igor - Mäsiar, Harold - Lysák, Andrej: Modification of Cast Steel by Low Amount of
Titanium. , 2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.3(2009), p.7-11
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010045
ADF031 Lipták, Peter - Jozefek, Milan: Moments having Effect on a flying Missile. , 2010
In:SCIENCE & MILITARY. - ISSN 1336-8885. - Vol.5, No.1(2010), p.51-57
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010155
ADF032 Pilková, Monika - Kopecký, Ivan: Non-metal Materials in Sliding Bearings. , 2010
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.4, No.2(2010), p.37-42
www.crep c.sk
(11)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010151
ADF033 Barborák, Oto - Bartošová, Lenka - Andrejčák, Imrich: Non-Metallic Materials in Textile and
Clothing Industry. , 2010
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.4, No.2(2010), p.3-8
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009712
ADF034 Matišáková, Iveta: Nursing Care in the Geriatrists. , 2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.4(2009), p.9-13
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009808
ADF035 Fusková, Blanka - Hrnčiariková, Helena - Matejíčka, Ladislav: On a Separation of Residual
Principal Sresses from Measured Data in Glass Specimen. , 2010
In:University Review : Physical Engineering of Materials. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín :
TnUAD. - ISSN 1337-6047. - Vol.4, No.1(2010),p.3-5
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009814
ADF036 Vavro, Ján - Vavro Jr, Ján - Krídla, Marián - Vavrová, Alena: Optimization of the Design of the
thin shell mechanical Structures. , 2010
In:University Review : Physical Engineering of Materials. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín :
TnUAD. - ISSN 1337-6047. - Vol.4, No.1(2010),p.35-40
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010051
ADF037 Kaščák, Marián: Pečeň a metabolický syndróm - od teórie k praxi. , 2010
In:SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX. - ISSN 1214-7036. - č.2(2010), s.15-20
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010154
ADF038 Majerík, Jozef - Dubovská, Rozmarína - Baška, Ivan: Positive and Negative theoretical and
technological Aspects of dry Machining or with Coolant Application. , 2010
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.4, No.2(2010), p.25-28
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009662
ADF039 Lipták, Peter - Kopecký, Ivan: Possibilities of Modernization of Artilery Ammunition Fuzes. ,
2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.3(2009), p.31-34
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010153
ADF040 Lipták, Peter - Kopecký, Ivan: Possibilities of Using Carbon Materials as Construction Materials
for Special Technologies in Out-of-Europe Climatic Conditions. , 2010
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.4, No.2(2010), p.17-24
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009812
ADF041 Ondrušová, Darina - Rudinská, Gabriela - Pajtášová, Mariana - Jóna, Eugen - Bazyláková,
Tatiana - Ľalíková, Slávka: Preparation and Optical Properties of lead Crystal with the Addition of Filter
Dust. , 2010
In:University Review : Physical Engineering of Materials. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín :
TnUAD. - ISSN 1337-6047. - Vol.4, No.1(2010),p.26-30
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009711
ADF042 Šimurka, Pavol: Primary Prevention of Atherosclerosis in Children and Adolescents in Slovakia. ,
2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.4(2009), p.3-8
www.crep c.sk
(12)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009656
ADF043 Barborák, Oto - Eperješi, M. - Andrejčák, I. - Božek, P.: Production Accuracy Check using
neural Network Statistics. , 2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.3(2009), p.3-7
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009971
ADF044 Holý, Dušan - Matejíčka, Ladislav: Quasicontinuous Functions, minimal USCO Maps and
Topology of Pointwise Convergence. , 2010
In:MATHEMATICA SLOVACA. - ISSN 0139-9918. - Vol.60,No.4(2010), p.507-520
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010152
ADF045 Jamrichová, Zuzana - Tvarožek, Ján: Radian Frequence Impact of its own Longitudinal
Oscillation of Vehicle Trailor Combination on Power Intensity in Joint and on Trailor´s Acceleration. ,
2010
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.4, No.2(2010), p.9-16
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009809
ADF046 Jóna, Eugen - Janík, Róbert - Pajtášová, Mariana - Ondrušová, Darina - Šnircová, Soňa:
Removal of Toxic Phenol Derivatives from Water Solution by Using Layered Silicates. , 2010
In:University Review : Physical Engineering of Materials. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín :
TnUAD. - ISSN 1337-6047. - Vol.4, No.1(2010),p.6-9
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009663
ADF047 Majerík, Jozef: Residual Stress Measurement Beneath the Machined Surface of hadrened Steel. ,
2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.3(2009), p.34-38
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009660
ADF048 Kelemen, M. - Mečár, Miroslav - Nečas, P. - Krajník, V. - Lipták, Peter: Security interest:
Identifcation of new Ideas for following Security Research in the Field of Transport and special
Technology. , 2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.3(2009), p.21-25
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009629
ADF049 Zavadinka, Peter - Kriššák, Peter: Simulačný model dieselového motora = The Simulation Model
of Diesel Engine. , 2009
In:ACTA HYDRAULICA ET PNEUMATICA. - ISSN 1336-7536. - Vol.7, No.1(2009), p.34-38
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009943
ADF050 Imre, Michal - Rahmfeld, Robert - Zavadinka, Peter - Kriššák, Peter: Simulation Model of
Priority Flow Control Valve compared with a Flow Compensation Tests Results. , 2010
In:HYDRAULIKA A PNEUMATIKA. - ISSN 1335-5171. - Roč.26, č.1-2(2010), s.25-287
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010170
ADF051 Sumega, Miroslav - Áč, Vladimír: Study of PtSi/TiW vs PtSi/Ti-TiN Contact Structures. , 2009
In:JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING. - ISSN 1335-3632. - Vol.60,No5(2009), p.287-290
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009856
ADF052 Boršč, Michal - Thurský, Branislav - Hricko, Jaroslav: Systém riadenia s premenlivou štruktúrou
bez kĺzavého režimu. , 2010
In:AT&P JOURNAL PLUS. - ISSN 1336-5010. - č.1(2010), s.32-38
www.crep c.sk
(13)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009949
ADF053 Turza, Jozef - Bucha, Jozef - Rybičková, Lenka: Štatistické vyhodnotenie prevádzkových
zaťažení hydrostatických prvkov. , 2010
In:HYDRAULIKA A PNEUMATIKA. - ISSN 1335-5171. - XII, č.1-2(2010), s.45-49
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010141
ADF054 Bočáková, Oľga: Terorizmus a rasizmus ako negatívne javy brutality a hyenizmu v spoločnosti. ,
2009
In:ACTA HUMANICA. - ISSN 1336-5126. - č.3(2009), s.126-129
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010069
ADF055 Ďuďák, Juraj: The Contribution to Industrial Communication Standards. , 2010
In:INFORMATION SCIENCES AND TECHNOLOGIES BULLETIN OF THE ACM SLOVAKIA. - ISSN
1338-1237. - Vol.2,No.1(2010), p.34-41
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009716
ADF056 Krajčovičová Ovesná, Zdenka - Novodvorská, M. - Meluš, Vladimír - Slobodníková, Jana: The
Role of Cotinine in Assignment and Influence of Tobacco Smoking Habits. , 2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.4(2009), p32-41
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009715
ADF057 Gerlichová, Katarína: The Role of the Nurse in Health Care of disabled Children and Adults. ,
2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.4(2009), p25-31
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010014
ADF058 Štefanková, Katarína - Balogová, J. - Jambrich, Martin - Kopal, Ivan - Lučivjanský, J. - Sroková,
Iva - Vnenčáková, J.: The Structure and Properties of the Textiles from special polypropylene Fibres. ,
2010
In:VLÁKNA A TEXTIL. - ISSN 1335-0617. - Roč.17, č.1(2010), s.20-26
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009987
ADF059 Fabuš, Michal: Vplyv európskej energetickej politiky na regionálny rozvoj. , 2009
In:VEDECKÝ OBZOR. - ISSN 1337-9054. - Roč.1, č.3(2009), s.17-26
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009661
ADF060 Lipták, Peter: Weaponry Vectorning Methods at Targets Destroying. , 2009
In:University Review. 2007/1,2,3 2008/1,2,3,4, 2009/1-4. - Trenčín : TnUAD. - ISSN 1337-6047. Vol.3,No.3(2009), p.25-30
AEC Vedecké práce v zahranicných recenzovaných zborníkoch
Pocet záznamov: 30
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009596
AEC001 Maga, Dušan - Sitár, Ján - Bauer, P. ; Brezina, Tomas [redaktor, editor] - Jablonski, Ryszard
[redaktor, editor]: Automatic Control, Design and Results of Distance Power Electric Laboratories. , 2009
In:Recent Advances in Mechatronocs 2008-2009. Springer-Verlag : Berlin, 2009. - ISBN
978-3-642-05021-3. - p.281-286
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010067
AEC002 Rozvadský Gugová, Gabriela: Bank Officer and his Status. , 2010
In:Health as a Prerequisite f or Develop ment of Human Potential. London : STS Science Centre, 2010. ISBN 978-0-9564777-1-2. - p.42-48
www.crep c.sk
(14)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009806
AEC003 Galusková, Dagmar - Kašiarová, M. - Hnatko, M. - Dusza, J. - Galusek, Dušan - Šajgalík, P.:
Corrosion of Structural Ceramics in an Aqueous NaCl Solution. , 2009
In:11th International Conf erence and Exhibition of the Europ ean Ceramic Society. Krakow : Polish
Ceramic Society, 2009. - ISBN 978-83-60958-54-4. - p.84-89
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009824
AEC004 Lipták, Peter: Cybernetics in Special Technique. Assumed average of the Faculty of Special
Technique Alexander Dubcek University of Trencin on the Special Technology development routing. ,
2010
In:Techničeskie universitety: integracij a s evrop ej skimi i mirovymi sistemami obrazovanij a. EQ - 2010 :
Materialy IV meždunarodnoj konferencii. Tom 1. Iževsk : Izdateľstvo IžGTU, 2010. - ISBN
978-5-7526-0437-9. - p.141-153
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009825
AEC005 Lipták, Peter: Cybernetics in Special Technique. Assumed contribution of the Faculty of Special
Technique Alexander Dubcek University of Trencin for Application of cybernetic Systems in the Didactic.
, 2010
In:Techničeskie universitety: integracij a s evrop ej skimi i mirovymi sistemami obrazovanij a. EQ - 2010 :
Materialy IV meždunarodnoj konferencii. Tom 1. Iževsk : Izdateľstvo IžGTU, 2010. - ISBN
978-5-7526-0437-9. - p.153-160
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010036
AEC006 Binka, Jaroslav - Žabka, Ján: Didactics of Education in Mechatronics. , 2010
In:State-of -the-Art in Mechatronics : Volume II.Alpen aan den Rijn, 2010. - ISBN 978-90-807898-4-5. p.399-412
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009931
AEC007 Rozvadský Gugová, Gabriela: E.M.B.U as a Research Tool, Survey of Current Model Formulas
for Education Resource in Slovakia and Bohemia. , 2010
In:Globalization and Crises in modern Economy : The 1th Scientific volume. Klaipéda : Klaipéda
University (Litva), 2010. - ISBN 978-9955-18-507-9. - p. 127-134
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009798
AEC008 Igazová, Mária: English for specific purpose at Alexander Dubček University of Trenčín. , 2010
In:Výzvy 21. storočia : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej videokonferencie. Plauen : M&S
Verlag-OHG, 2010. - ISBN 978-3-938590-26-3. - s.31-33
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009799
AEC009 Kubišová, Zuzana - Tomášiková, Alena: Good and bad carbohudrates. , 2010
In:Výzvy 21. storočia : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej videokonferencie. Plauen : M&S
Verlag-OHG, 2010. - ISBN 978-3-938590-26-3. - s.35-36
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009604
AEC010 Jambor, Jaroslav - Majerík, Jozef: Hard Die&Mould Milling Process with CAD/CAM System
Catia V5R18 Support. , 2009
In:Annal of DAAAM f or 2009&Proceedings of the 20th International DAAAM Symp osium Intelligent
Manuf acturing & Automation: Focus on Theory, Practice and Education : World Symposium. Vienna :
Vienna University of Technology, 2009. - ISSN 1726-9679. - ISBN 978-3-901509-70-4. - p.1465-1466
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009941
AEC011 Bezecný, Ján - Kučerová Šišáková, Jana - Jonšta, Petr: Influence of Microstructure on Quality of
Phosphate Films. , 2010
In:Metal 2010 : Conference Proceedings. Ostrava : Tanger, 2010. - ISBN 978-80-87294-17-8. s.529-533
www.crep c.sk
(15)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009939
AEC012 Riečická, Dana: Kreative Atmosphäre im Deutschunterricht. , 2010
In:Výzvy 21. storočia : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej videokonferencie. Plauen : M&S
Verlag-OHG, 2010. - ISBN 978-3-938590-26-3. - s.41-43
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009938
AEC013 Kubišová, Zuzana - Tomášiková, Alena - Bočáková, Oľga: La dieta e la vitamina per eliminare le
tossine. , 2010
In:Výzvy 21. storočia : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej videokonferencie. Plauen : M&S
Verlag-OHG, 2010. - ISBN 978-3-938590-26-3. - s.39-40
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009797
AEC014 Bočáková, Oľga - Rosinová, Iveta - Vojtech, František: La femme, une victime de violences. ,
2010
In:Výzvy 21. storočia : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej videokonferencie. Plauen : M&S
Verlag-OHG, 2010. - ISBN 978-3-938590-26-3. - s.23-26
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009625
AEC015 Zgodavová, Kristína - Majerík, Marián: Mechatronic Product Proporcionality and
Inter-Changeability Management: Mechanical Components. , 2009
In:Annal of DAAAM f or 2009&Proceedings of the 20th International DAAAM Symp osium Intelligent
Manuf acturing & Automation: Focus on Theory, Practice and Education : World Symposium. Vienna :
Vienna University of Technology, 2009. - ISSN 1726-9679. - ISBN 978-3-901509-70-4. - p.1933-1934
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010147
AEC016 Sroková, Iva - Ebringerová, A.: Microwave-Assisted Non-Conventional Esterification of
Polysaccharides. , 2010
In:Comp rehensive Bioactive Natural Products : Volume 7 Structural Modifications & Drug Development.
Houston : Studium Press LLC, 2010. - ISBN 1933699574. - p.29-43
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010084
AEC017 Rožník, Jozef - Golemanov, Ljudmil Alekov: Monitoring System with Broad Band wireless Data
Collection. , 2009
In:Annal of DAAAM f or 2009&Proceedings of the 20th International DAAAM Symp osium Intelligent
Manuf acturing & Automation: Focus on Theory, Practice and Education : World Symposium. Vienna :
Vienna University of Technology, 2009. - ISSN 1726-9679. - ISBN 978-3-901509-70-4. - p.1877-1878
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009605
AEC018 Božek, Pavol - Mihók, Jozef - Barborák, Oto - Lahučký, Dušan - Vaňová, Jaromíra: New
Strategies of Virtuality in Programming of Production Technology. , 2009
In:Annal of DAAAM f or 2009&Proceedings of the 20th International DAAAM Symp osium Intelligent
Manuf acturing & Automation: Focus on Theory, Practice and Education : World Symposium. Vienna :
Vienna University of Technology, 2009. - ISSN 1726-9679. - ISBN 978-3-901509-70-4. - p.0403-0404
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010102
AEC019 Pavlíková, Soňa: Použitie OPEN - Source Software vo vyučovaní matematiky. , 2010
In:Trendy ve vzdělávání 2010 : Informační technologie a technické vzděláváni Díl II. Olomouc : Altyn,
2010. - ISBN 978-80-87224-09-0. - s.429-432
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009804
AEC020 Ghillányová, Katarína - Michálková, Monika - Bača, Ľuboš - Galusek, Dušan - Sedláček,
Jaroslav - Šajgalík, Pavol: Preparation of Translucent YAG Ceramics Using Wet Consolidation
Techniques. , 2009
In:11th International Conf erence and Exhibition of the Europ ean Ceramic Society. Krakow : Polish
Ceramic Society, 2009. - ISBN 978-83-60958-54-4. - p.127-131
www.crep c.sk
(16)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010160
AEC021 Blagodarnaja, O.V. - Barborák, Oto: Primenenje sistemnogo podgoda v ocenke effektivnosti
rezanija listovogo materiala. , 2010
In:Nauka. Obrazovanij e. Technologii-2010 : Materialy III meždunarodnoj naučno-praktičeskoj
konferencii. Baranoviči : RIO BarGU, 2010. - ISBN 978-985-498-370-7. - 144-146
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009626
AEC022 Jašková, Dana: Process Performance or Process Capability. , 2009
In:Annal of DAAAM f or 2009&Proceedings of the 20th International DAAAM Symp osium Intelligent
Manuf acturing & Automation: Focus on Theory, Practice and Education : World Symposium. Vienna :
Vienna University of Technology, 2009. - ISSN 1726-9679. - ISBN 978-3-901509-70-4. - p.1931-1932
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009829
AEC023 Klekovin, V.S. - Turygin, Yurij - Maga, Dušan - Harťanský, René: Razvitie sotrudničestva v
oblasti obrazovanija i NIR. , 2010
In:Techničeskie universitety: integracij a s evrop ej skimi i mirovymi sistemami obrazovanij a. EQ - 2010 :
Materialy IV meždunarodnoj konferencii. Tom 1. Iževsk : Izdateľstvo IžGTU, 2010. - ISBN
978-5-7526-0437-9. - p.96-99
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009624
AEC024 Majerík, Jozef - Bajčík, Štefan: Residual stresses Measurement after high strenght Steels grinding
by high Cutting Speeds Application. , 2009
In:Annal of DAAAM f or 2009&Proceedings of the 20th International DAAAM Symp osium Intelligent
Manuf acturing & Automation: Focus on Theory, Practice and Education : World Symposium. Vienna :
Vienna University of Technology, 2009. - ISSN 1726-9679. - ISBN 978-3-901509-70-4. - p.1811-1812
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009823
AEC025 Barborák, Oto: Robotics in Special Technology Quality assurance in engineering Education. ,
2010
In:Techničeskie universitety: integracij a s evrop ej skimi i mirovymi sistemami obrazovanij a. EQ - 2010 :
Materialy IV meždunarodnoj konferencii. Tom 1. Iževsk : Izdateľstvo IžGTU, 2010. - ISBN
978-5-7526-0437-9. - p.124-131
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010159
AEC026 Blagodarnaja, O.V. - Barborák, Oto: Sily, dejstvujuščije na igly v magnitnom pole, v processe
magnitnoabrazivnogo polirovanija. , 2010
In:Nauka. Obrazovanij e. Technologii-2010 : Materialy III meždunarodnoj naučno-praktičeskoj
konferencii. Baranoviči : RIO BarGU, 2010. - ISBN 978-985-498-370-7. - s.142-144
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009805
AEC027 Michálková, Monika - Ghillányová, Katarína - Galusek, Dušan: Sinterability of Submicrometre
Aluminas Prepared by Pressure Filtration followed by CIP. , 2009
In:11th International Conf erence and Exhibition of the Europ ean Ceramic Society. Krakow : Polish
Ceramic Society, 2009. - ISBN 978-83-60958-54-4. - p.1132-1135
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009608
AEC028 Turan, Dušan: Sociosynergistic Management of Aggregate Factors for Demand and Offer as a
Challenge of Nowadays. , 2009
In:Comp any in Process of Integration with Europ ean Union : New Trends&Challenges in Management.
Warsaw : Vizja Press&IT, 2009. - ISBN 978-83-61086-59-8. - p.237-245
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009777
AEC029 Vojtovič, Sergej: The Importance of the flexible Forms of Empoying. , 2009
In:Sborník vědeckých p rací Univerzity Pardubice. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. - ISSN
1211-555X. - ISBN 978-80-7395-234-1. - p.228-234
www.crep c.sk
(17)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009759
AEC030 Dlugoš, Ivan: The Influence of personnel management on the Firm Culture. , 2009
In:Sborník vědeckých p rací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava řada hutnická. - ISSN
0474-8484. - ISBN 978-80-248-2052-1. - Roč.LII, č.4(2009), s.44-53
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Pocet záznamov: 29
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009639
AED001 Turza, Jozef - Kleinedler, Peter: Dynamický model regulačného hydrogenerátora. , 2009
In:Axiálne p iestové hydrostatické p revodníky : Teória a výpočet. 1.vyd. - Trenčín : TNUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-436-5. - s.48-56
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009640
AED002 Turza, Jozef: Ekologické kvapaliny pre axiálne piestové prevodníky. , 2009
In:Axiálne p iestové hydrostatické p revodníky : Teória a výpočet. 1.vyd. - Trenčín : TNUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-436-5. - s.57-67
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009638
AED003 Turza, Jozef: Ekologické radiálne ložisko v prevádzkových podmienkach. , 2009
In:Axiálne p iestové hydrostatické p revodníky : Teória a výpočet. 1.vyd. - Trenčín : TNUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-436-5. - s.32-47
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009851
AED004 Šimíček, Vlastimil - Duvač, I.: Energetický výdaj hráčov ľadového hokeja počas tréningu. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.451-458
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009637
AED005 Turza, Jozef - Vanc, Milan - Čelko, Peter - Tkáč, Zdenko: Hlavné rozmery rozvodu kvapaliny
bloku valcov prevodníka. , 2009
In:Axiálne p iestové hydrostatické p revodníky : Teória a výpočet. 1.vyd. - Trenčín : TNUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-436-5. - s.32-39
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009641
AED006 Turza, Jozef - Rybičková, Lenka: Hydrostatický stend na merianie škrtiacich rozvádzačov a
tlakových ventilov. , 2009
In:Axiálne p iestové hydrostatické p revodníky : Teória a výpočet. 1.vyd. - Trenčín : TNUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-436-5. - s.68-84
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009843
AED007 Krajčovičová Ovesná, Zdenka - Petrová, S. - Červeňanová, Eva: Informovanosť vybranej
populácie o úlohe prírodných látok v prevencii, resp. podpornej liečbe onkologických ochorení. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.164-175
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009668
AED008 Janas, Karol: K problematike výučby o prenasledovaní slovenských Rómov v rokoch 1939-1945
na stredných školách. , 2009
In:ACTA JUDAICA SLOVACA. Bratislava : SNM- Múzeum židovskej kultúry, 2009. - ISBN
978-80-8060-242-0. - č. 15, s.108-113
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009846
AED009 Matišáková, Iveta: Komunikácia a jej špecifiká u starých ľudí. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.249-252
www.crep c.sk
(18)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009847
AED010 Meluš, Vladimír - Kadlečík, O. - Čuboň, J. - Krajčovičová Ovesná, Zdenka - Slobodníková, Jana:
Mäso ako zdravá potravina: vzťah k metabolizmu a vybraným biochemickým parametrom konzumentov. ,
2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.253-260
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010042
AED011 Krajčovičová Ovesná, Zdenka - Kurnotová, Ľ.: Možnosti podpornej liečby onkologických
ochorení prírodnými látkami. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.152-163
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009842
AED012 Jurdíková, Kamila - Gerlichová, Katarína - Mišinová, Mariana: Názory a skúsenosti sestier v
súvislosti s vyučovaním a používaním konceptu Bazálnej stimulácie. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.134-151
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009636
AED013 Turza, Jozef - Kleinedler, Peter: Nová koncepcia hydrogenerátora ľahkého typového radu. ,
2009
In:Axiálne p iestové hydrostatické p revodníky : Teória a výpočet. 1.vyd. - Trenčín : TNUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-436-5. - s.23-.31
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009635
AED014 Turza, Jozef - Bucha, Jozef: Nová koncepcia hydrogenerátora s prestaviteľným geometrickým
objemom. , 2009
In:Axiálne p iestové hydrostatické p revodníky : Teória a výpočet. 1.vyd. - Trenčín : TNUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-436-5. - s.14-22
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009839
AED015 Červeňanová, Eva - Dobiášová, V.: Pitný režim v živote a v práci sestry. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.64-72
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009841
AED016 Dobiášová, V. - Červeňanová, Eva: Podpora zdravia v dennej praxi zdravotníckych pracovníkov.
, 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.92-98
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009852
AED017 Jenčo, J. - Krajčovičová Ovesná, Zdenka - Budačová, L.: Poslanie peeraktivistu Ligy proti
rakovine. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.164-175
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009849
AED018 Poliaková, Nikoleta - Boledovičová, M.: Prevencia alergie. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.273-284
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009845
AED019 Litvínová, Anna - Tomková, I. - Gerlichová, Katarína: Preventívne správanie sa sestier v oblasti
prevencie kardiovaskulárnych ochorení. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.229-232
www.crep c.sk
(19)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009642
AED020 Tkáč, Zdenko - Turza, Jozef - Majdan, Radoslav - Drabant, Štefan - Tulík, Juraj - Bohát, Martin:
Skúšky hydrogenerátora s biologicky odbúrateľnou kvapalinou ERTTO. , 2009
In:Axiálne p iestové hydrostatické p revodníky : Teória a výpočet. 1.vyd. - Trenčín : TNUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-436-5. - s.85-90
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009643
AED021 Rybičková, Lenka - Tkáč, Zdenko: Štatistické spracovanie experimentálne získaných dát v
hydraulických mechanizmoch. , 2009
In:Axiálne p iestové hydrostatické p revodníky : Teória a výpočet. 1.vyd. - Trenčín : TNUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-436-5. - s.91-97
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009631
AED022 Turza, Jozef: Trendy vo vývoji piestových hydrostatických hydrogenerátorov. , 2009
In:Axiálne p iestové hydrostatické p revodníky : Teória a výpočet. 1.vyd. - Trenčín : TNUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-436-5. - s.5-13
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009848
AED023 Poláková, M. - Krajčovičová Ovesná, Zdenka - Meluš, Vladimír: Vplyv vybraných chemických
látok na vznik onkologických ochorení. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.261-272
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009785
AED024 Bielik, Ján: Všeobecné aspekty farmakoekonomiky. , 2009
In:Kardiovaskulárne ochorenia - naj väčšia hrozba : Biela kniha. Bratislava : Slovenská nadácia srdca,
Slovenská kardiologická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-88880-86-8. - s.205-210
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009644
AED025 Bucha, Jozef - Tkáč, Zdenko: Vyhodnotenie prevádzkových zaťažení pomocou stekajćeho
dažďa. , 2009
In:Axiálne p iestové hydrostatické p revodníky : Teória a výpočet. 1.vyd. - Trenčín : TNUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-436-5. - s.98-101
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009611
AED026 Páleník, Tomáš: Vyučovanie vybraných predmetov pomocou moderných softvérových
technológií. , 2009
In:XXI. DIDMATTECH 2008 : 1st part. Komárno : Eszterházy Károly Colledge - Edger & J. Selye
University, 2009. - ISBN 978-963-9894-17-4. - s.199-202
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009840
AED027 Červeňanová, Eva - Jurdíková, Kamila: Zdravie v dokumentoch verejnej politiky. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.73-81
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009850
AED028 Šimovcová, Darina - Lacková, O.: Zmena základných psychických potrieb a hodnôt vplyvom
somatickej choroby. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.288-292
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009844
AED029 Kvasnicová, Zuzana - Slobodníková, Jana - Červeňanová, Eva: Zúčastňujú sa sestry skríningu
karcinómu prsníka?. , 2010
In:Ošetrovateľstvo - p ohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,
2010. - ISBN 978-80-8075-450-1. - s.205-207
www.crep c.sk
(20)
AEG Strucné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v zahr.karent.casopisoch
Pocet záznamov: 13
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009765
AEG001 Lukáč, M. - Bielik, Ján - Foltán, V. - Tomek, D. - Zaťko, D.: Cost of Illness in Patients with
pulmonary Enbolism after elective total hip Replacement. , 2009
In:VALUE IN HEALTH. - ISSN 1098-3015. - Vol.12, No.7(2009), p.A501
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009761
AEG002 Bielik, Ján - Tomek, D. - Višňanský, M. - Foltán, V. - Lednar, M.: Costs of Atrial Fibrillation in
Slovakia from a Payer Perspective. , 2009
In:VALUE IN HEALTH. - ISSN 1098-3015. - Vol.12, No.7(2009), p.A322-A323
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009957
AEG003 Ľalíková, Slávka - Pajtášová, Mariana - Ondrušová, Darina - Bazyláková, Tatiana - Olšovský,
Milan - Počarovský, Peter: Investigation of Natural Rubber Composites with Organomontmorillonite Filler
as a Substitute of Carbon black. , 2010
In:CHEMICKE LISTY. - ISSN 0009-2770. - Roč.104, č.6(2010), s.521
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009762
AEG004 Lukáč, M. - Bielik, Ján - Foltán, V. - Tomek, D. - Zaťko, D.: Patients with Pulmonary embolism
after orthopaedic Surgery have significantly increased Costs for impatient stay. , 2009
In:VALUE IN HEALTH. - ISSN 1098-3015. - Vol.12, No.7(2009), p.A326
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009764
AEG005 Tomek, D. - Bielik, Ján: Reimbursement of innovative Drugs in Slovakia - pharmacoeconomics
of ustekinumab in psoriasis. , 2009
In:VALUE IN HEALTH. - ISSN 1098-3015. - Vol.12, No.7(2009), p.A386
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009951
AEG006 Lizák, Pavol - Legerská, Jela - Mrvová, Ľubica: Softwarová analýza merania pórovitosti textílií. ,
2010
In:CHEMICKE LISTY. - ISSN 0009-2770. - Roč.104, č.6(2010), s.562
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009956
AEG007 Bazyláková, Tatiana - Ondrušová, Darina - Pajtášová, Mariana - Ľalíková, Slávka - Olšovský,
Milan - Počarovský, Peter: Study of Physical-Mechanical Properties of Rubber Compound with Addition
of Monoions Forms of Clinoptilolite. , 2010
In:CHEMICKE LISTY. - ISSN 0009-2770. - Roč.104, č.6(2010), s.511
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009763
AEG008 Lukáč, M. - Bielik, Ján - Zaťko, D.: Treatment of chronic Hepatitis C which do not follow
clinical Guidelines is increasing direct medical Costs. , 2009
In:VALUE IN HEALTH. - ISSN 1098-3015. - Vol.12, No.7(2009), p.A349
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009965
AEG009 Počarovský, Peter - Capek, Ignác - Novák, Igor - Jurčiová, Janka - Kršková, Jana - Ľalíková,
Slávka - Bazyláková, Tatiana: Účinok povrchovo-aktívnych látok v elastomernej zmesi na
fyzikálno-mechanické vlastnosti vulkanizátov. , 2010
In:CHEMICKE LISTY. - ISSN 0009-2770. - Roč.104, č.6(2010), s.527
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009952
AEG010 Lizák, Pavol - Legerská, Jela: Vplyv pórovitosti na prestup tepla textíliou. , 2010
In:CHEMICKE LISTY. - ISSN 0009-2770. - Roč.104, č.6(2010), s.563
www.crep c.sk
(21)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009966
AEG011 Ďurifinová, Jana - Capek, Ignác - Novák, Igor - Jurčiová, Janka - Lacko, Michal - Jurík, Róbert:
Využitie ekologických zmäkčovadiel v gumárenskej praxi a sledovanie ich vplyvu na fyzikálno-mechanické
vlastnosti vulkanizátov. , 2010
In:CHEMICKE LISTY. - ISSN 0009-2770. - Roč.104, č.6(2010), s.513
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009953
AEG012 Murárová, Anna - Murárová, Zuzana - Legerská, Jela: Wellness textílie. , 2010
In:CHEMICKE LISTY. - ISSN 0009-2770. - Roč.104, č.6(2010), s.567
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009766
AEG013 Lukáč, M. - Bielik, Ján - Holoman, J. - Glasa, J. - Foltán, V. - Tomek, D.: What are the Costs for
non-compliance with guidelines for Treatment of chronic Hepatitis C?.. , 2009
In:VALUE IN HEALTH. - ISSN 1098-3015. - Vol.12, No.7(2009), p.A508
AFC Publikované príspevky na zahranicných vedeckých konferenciách
Pocet záznamov: 59
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009972
AFC001 Sitár, Ján - Ráček, Vladimír - Bauer, P. - Harťanský, René: Active Filter Stabilization Methods. ,
2010
In:IPEC - Sap p oro 2010 : The 2010 International Power Electronics Conference ECCE ASIA. Japan :
IEEE, 2010. - ISBN 978-1-4244-5395-5. - p.2153-2159
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010039
AFC002 Maga, Dušan - Zagirnyak, Mykhaylo - Maljavec, Damijan: Additional Losses in Permanent
Magnet Brushless Machines. , 2010
In:EPE-PEMC 2010 : 14th International Power Electronics and Motion Control Conference.
Skopje,Macedonia : IEEE Catalogue Number: CFP1034A-DVD, 2010. - ISBN 978-1-4244-7854-5. S4-12-S4-13
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009910
AFC003 Jakubíková, Zuzana - Liška, Marek - Chromčíková, Mária - Kraxner, Jozef - Pagáčová, Jana:
Analýza zloženia a štúdium vlastností odprachu zo sklárských vaní. , 2010
In:32. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : Sborník příspěvku. Pardubice : Univerzita
Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7395-259-4. - s.91-94
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009620
AFC004 Macalák, Jaroslav - Chovanec, Alexej: Application of adaptive binary Detection to Acoustic
diagnostic Signals. , 2009
In:AIM´09. Advances in Mechatroniocs 2009 : International Symposium. Brno : University of Defence,
2009. - ISBN 978-80-7231-696-0. - p.96-103
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009619
AFC005 Košťál, Igor: Asynchronous Delegates in a threaded Client of a distributed.NET Application. ,
2009
In:AIM´09. Advances in Mechatroniocs 2009 : International Symposium. Brno : University of Defence,
2009. - ISBN 978-80-7231-696-0. - p.76-85
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009618
AFC006 Striežencová, Radoslava: Brenchmarking of logistics Process. , 2009
In:AIM´09. Advances in Mechatroniocs 2009 : International Symposium. Brno : University of Defence,
2009. - ISBN 978-80-7231-696-0. - p.48-50
www.crep c.sk
(22)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009929
AFC007 Prekopová, Emília: Collocation Errors in the written Part of Slovak School-Leaving Exams. ,
2010
In:Theories in Practice : Proceedings of the First International Conference on English and American
Studies. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010. - ISBN 978-80-7318-823-8. - p.220-224
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009973
AFC008 Sitár, Ján - Hulmík, T. - Ráček, Vladimír: Combined Snake Robot : Analysis and Verification of
Designed Structure. , 2010
In:RAAD 2010 : 19th International Workshop on Robotics in Aple-Adria Danube Region. Budapest :
Óbuda University, Jún 23-25,2010. - ISBN 978-1-4244-6884-3. - p.237-240
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010110
AFC009 Vavro, Ján - Handrik, Marián - Vavrová, Alena - Lacko, Peter - Vavro Jr, Ján - Bieľ, Martin:
Comparison of the Eigenfrequencies Relating to Ductile Cast Iron with the Spheroidal Shape of Graphite
and grey Cast Iron with the lamellar Shape of Graphite. , 2010
In:Dynamika tuhých a def ormovatelných těles 2010 : Sborník přednášek ze VIII. mezinárodní konference.
Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2010. - ISBN 978-80-7414-270-3. - [8 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010028
AFC010 Kvasnica, Peter - Kvasnica, Igor: Computational Speed on the Multiprocessor Architecture and
GPU. , 2010
In:Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation : Full papers CD. Prague :
Czech Technical University, 2010. - ISBN 978-80-01-04589-3. - 1 elektronický optický disk, [6 p.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009758
AFC011 Dlugoš, Ivan: Dosah globálnej hospodárskej krízy na manažment ľudských zdrojov. , 2009
In:Jak úsp ěšně p odnikat v p řihraničních regoonech j ihovýchodní Noravy : V. mezinárodní konference
2009. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2009. - ISBN 978-80-7314-171-4. - [7 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009734
AFC012 Rievajová, Eva - Sika, Peter: Dôchodkový systém v Slovenskej republike - aktuálne otázky
fungovania a financovania. , 2009
In:Evrop ské f inanční systémy 2009 : Sborník přispěvku z mezinárodní vědecké konference. Brno :
Masarykova univerzita, 2009. - ISBN 978-80-210-4882-9. - s.268-273
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009909
AFC013 Chromčíková, Mária - Liška, Marek - Ďurfinová, Janka - Jakubíková, Zuzana - Jurčiová, Janka:
Dynamická termo mechanická analýza modelových gumárenských zmesí. , 2010
In:32. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : Sborník příspěvku. Pardubice : Univerzita
Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7395-259-4. - s.87-90
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009681
AFC014 Hajšová, Mária: Factors influencing the Customer Behaviour in Slovak Republic. , 2009
In:KSI TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE SOCIETY. - ISSN 1313-4787. - Vol 4, december(2009),
p.16-18
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010121
AFC015 Lincényi, Marcel: Fenomén bulvár na Slovensku. , 2010
In:(KO) MÉDIA : Sborník konferenčních příspěvku ze 4. ročníku mezinárodní konference. Zlín : Univerzita
Tomáše Bati, 2009. - ISBN 978-80-7318-903-7. - 1 elektronický optický disk, [8 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009698
AFC016 Ivanová, Eva: Financovanie malých a stredných podnikov v SR. , 2009
In:Hosp odářská p olitika v zemích EU: Ekonomická krize-výzvy budoucnosti : Sborník příspěvku
mezinárodní vědecké konference. - ISBN 978-80-248-2022-4. - 1 elektronicky opticky disk, [11 s]
www.crep c.sk
(23)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010040
AFC017 Fabo, Peter - Pavlíková, Soňa: Gsim - Software for Simulation in Electronics. , 2010
In:EPE-PEMC 2010 : 14th International Power Electronics and Motion Control Conference.
Skopje,Macedonia : IEEE Catalogue Number: CFP1034A-DVD, 2010. - ISBN 978-1-4244-7854-5. S4-14-S4-17
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009983
AFC018 Ráheľ, J. - Galusek, Dušan - Ghillányová, K.: High-voltage Tangent Delta determination for
dielectric Barrier Discharge intended Materials. , 2009
In:International Conf erence on Phenomena in Ionized Gases. Cancún Mexico : National Autonomous
University of Mexico, 2009. - [3 p.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009705
AFC019 Španková, Jana: Humanisation of employee dischargement. , 2009
In:Globaľnyj ekonomičeskij krizis:Realii i p uti p reodolenij a : Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja
konferencija. Sankt-Peterburg : Izdateľstvo biznesa i prava, 2009. - ISBN 978-5-89751-037-5. - s.384-390
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009617
AFC020 Tkáč, Jozef - Macalák, Jaroslav: Identification of Machine fault Conditions. , 2009
In:AIM´09. Advances in Mechatroniocs 2009 : International Symposium. Brno : University of Defence,
2009. - ISBN 978-80-7231-696-0. - p.51-58
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009524
AFC021 Kovencová-Kráľová, Katarína - Petrušová, Dagmar: Kriminalita a nezamestnanosť. , 2009
In:Ekonomické znalosti p ro tržní p raxi : Mezinárodní vědecká konference. Olomouc : Univerzita
Palackého, 2009. - ISBN 978-80-87273-02-9. - s.330-335
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009703
AFC022 Grenčíková, Adriana: Management of employee redundancy. , 2009
In:Globaľnyj ekonomičeskij krizis:Realii i p uti p reodolenij a : Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja
konferencija. Sankt-Peterburg : Izdateľstvo biznesa i prava, 2009. - ISBN 978-5-89751-037-5. - s.351-355
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009757
AFC023 Dlugoš, Ivan: Manažment ľudských zdrojov v meniacich sa podmienkach svetovej hospodárskej
krízy. , 2009
In:Jak úsp ěšně p odnikat v p řihraničních regoonech j ihovýchodní Noravy. Ostrava : VŠB-TU, 2009. ISBN 978-80-248-1977-8. - [7 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009756
AFC024 Dlugoš, Ivan: Manažment ľudských zdrojov v súčasných podmienkach svetovej finančnej krízy. ,
2009
In:N/A. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2009. - ISBN 978-80-7314-162-2. - [5 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009622
AFC025 Zápotočný, Ján: Manufactory Mobile Manipulator. , 2009
In:AIM´09. Advances in Mechatroniocs 2009 : International Symposium. Brno : University of Defence,
2009. - ISBN 978-80-7231-696-0. - p.133-136
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009830
AFC026 Pernis, Rudolf - Kasala, Jozef - Híreš, Daniel: Matematické podmienky ťahania rúr na plávajúcom
tŕni. , 2010
In:Metal 2010 : Sborník konference. 19 mezinárodní konference metalurgie a materiálu. Ostrava : Tanger,
2010. - ISBN 978-80-87294-15-4. - s.1-10
www.crep c.sk
(24)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009947
AFC027 Kvasnica, Peter - Páleník, Tomáš: Mathematical Modelling with Characteristics of the Simulation
and Visualization in the Computer Network. , 2010
In:MOSIS ´X. Modeling and Simulation of Systems : Proceedings of the 44th Spring International
Conference. Ostrava : MARQ, 2010. - ISBN 978-80-86840-51-2. - p.74-79
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009621
AFC028 Poláček, Jozef: Milestones of the Development of Machine Tools to large mechatronics Systems.
, 2009
In:AIM´09. Advances in Mechatroniocs 2009 : International Symposium. Brno : University of Defence,
2009. - ISBN 978-80-7231-696-0. - p.113-123
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009628
AFC029 Zavadinka, Peter - Kriššák, Peter: Modeling and Simulation of mobile Working Machine
Powertrain. , 2009
In:Technical Comp uting Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Praha : Humusoft, 2009. ISBN 978-80-7080-733-0. - 1 elektronický optický disk, [13 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009630
AFC030 Zavadinka, Peter - Kriššák, Peter: Modelong and Simulation of Diesel Engine for mobile working
Machine Powertrain. , 2009
In:Nap edy i sterowania hydrauliczne i p neumatyczne 2009 : Krajowy sektor w warunkach turbulrntnrgo
rynku. Wroclaw : Stowarzyszenie inzynierow i Techników Mechaników Polskich, 2009. - ISBN
978-83-87982-34-8. - s.339-348
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009581
AFC031 Olšovský, Milan - Sroková, Iva: Modified Curing System for unsaturated Rubber. , 2009
In:Advances in p lastics Technology : 8th International Conference. Gliwice : Instytut inzynierii materialow
polimerowych i barwników, 2009. - ISBN 978-83-917693-9-3. - p.630-635
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010027
AFC032 Kostelanská, Katarína - Tomanová, Vladimíra - Sroková, Iva - Malovíková, A.: New Emulsifying
Agents Based on O-(Carboxymethyl) Cellulose. , 2010
In:Fibre-Grade Polymers, chemical Fibres and sp ecial Textiles : 6th Central European Conference 2010.
Bratislava : Slovak University of Technology, 2010. - ISBN 978-80-227-3342-7. - 1 elektronický optický
disk, [6 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010012
AFC033 Rusnáková, Soňa - Letko, Ivan - Rusnák, Vladimír - Bakošová, Dana: Objects in laminate
Structures. , 2010
In:Polymer Comp osites 2010 : Sborník přednášek z mezinárodní konference. Plzeň : Západočeská
univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7043-872-5. - s.108-112
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009950
AFC034 Hricko, Jaroslav - Havlík, Š - Harťanský, René: Optimization in Designing Compliant Robotic
Micro-Devices. , 2010
In:Robotics in Alp e-Adria Danube Region : 19th International Workshop. Budapest : Host Obuda
University, 2010. - ISBN 978-1-4244-6884-3. - 397-402, IEEE Catalog Number:CFP1075J-CDR
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009779
AFC035 Vojtovič, Sergej: Personálny marketing ako determinanta konkurencieschopnosti podniku. , 2009
In:Obchod, j akost a f inance v p odnicích - determinanty konkurenceschop nosti VII : Sborník příspěvku z
mezinárodní vědecké konference. Praha : Česká zemědelská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-213-1941-7.
- s.100-104
www.crep c.sk
(25)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009616
AFC036 Obmaščík, Michal - Breznická, Alena: Quality Evaluation of Linea Dimensions affected by
Temperature. , 2009
In:AIM´09. Advances in Mechatroniocs 2009 : International Symposium. Brno : University of Defence,
2009. - ISBN 978-80-7231-696-0. - p.1-4
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010053
AFC037 Kučerová Šišáková, Jana - Bakošová, Dana - Hajduchová, Ľuba - Ježíková, A.: Quality
Investigation of concrete Steel. , 2010
In:MAT 2010 : Manufacturing and Advanced Technologies. 1st International Conference on Engineering.
Mostar : University Džemal Buedič, 2010. - p.291-296
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009704
AFC038 Vlková, Eva: Risk Groups on the Labour Market during the global economical Crisis. , 2009
In:Globaľnyj ekonomičeskij krizis:Realii i p uti p reodolenij a : Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja
konferencija. Sankt-Peterburg : Izdateľstvo biznesa i prava, 2009. - ISBN 978-5-89751-037-5. - s.339-343
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009720
AFC039 Krmela, Jan - Pešlová, Františka - Tomanová, Vladimíra: Rozhraní kov-pryž v pneumatice z
pohledu degradačních procesu. , 2010
In:STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE : Zvl. č. venované Mezinárodní konferenci ICTKI2010:Nové
poznatky v technologiích a technologické informace 2010. - ISSN 1211-4162. - Roč.XIV, zvl.
číslo(2010), s.132-135
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010127
AFC040 Lizák, Pavol: Slovakia Textile Design. , 2010
In:Current and Prosp ective Innovations in Chemistry & Technology of &Textiles : The 7th International
Conference of Textile Research Division. - ISSN 1687-2126. - Vol.7, No.2(2010), p.102-105
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009912
AFC041 Lipták, Peter: Specific Properties of Cybernetic Systems in Special Technique : Assumed
Average of the Faculty of Scepial Technique Alexander Dubcek University of Trencin in the Special
Technology Development Routing. , 2010
In:Scientif ic Research and Education in the Air Force : The 12th International Conference of Scientific
Papers. Romania : Henri Coanda Air Force Academy, 2010. - ISBN 978-973-8415-76-8. - p.433-442
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009595
AFC042 Skalková, Petra - Sroková, Iva - Mošková, D. - Hajduchová, Ľuba: Studies of mechanical
Properties and Degradation of Polyethylene/Polysaccharide Blends. , 2009
In:Advances in p lastics Technology : 8th International Conference. Gliwice : Instytut inzynierii materialow
polimerowych i barwników, 2009. - ISBN 978-83-917693-9-3. - p.648-655
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009682
AFC043 Barényi, Igor: Štúdium možností zvýšenia mechanických charakteristík vysokopevných
oceľových odliatkov využitím chemicko-tepelného spracovania. , 2009
In:Materiály a technologie ve výrobě sp eciální techniky : Sborník přednášek pořádaný v rámci
Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky a speciálních informačních systému. Brno :
Univerzita obrany, 2009. - ISBN 978-80-7231-644-1. - s.65-71
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009602
AFC044 Prekopová, Emília: Teaching collosations to raise Students´Awareness of them. , 2009
In:Odborný j azyk na vysokých školách : Sborník prací z medzinárodní konference. Praha : Česká
zemědelská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-213-1901-1. - s.253-257
www.crep c.sk
(26)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009911
AFC045 Liška, Marek - Karell, Radovan - Gašpáreková, Eleonóra - Chromčíková, Mária - Jakubíková,
Zuzana: Termodynamické aspekty Avramovho a Milchevovho modelu teplotnej závislosti dynamickej
viskozity. , 2010
In:32. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : Sborník příspěvku. Pardubice : Univerzita
Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7395-259-4. - s.145-148
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010007
AFC046 Lizák, Pavol: Textile Design on KPD FPT TnUAD in Ruzomberok. , 2010
In:TEXSCI´2010 : 7th international Conference Textile Science 2010. Liberec : Technická univerzita,
2010. - ISBN 978-80-7372-638-6. - 1 elektronický optický disk, [5 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010111
AFC047 Vavro Jr, Ján - Vavro, Ján - Vavrová, Alena - Bieľ, Martin: The Analysis of the Loading of back
Wheel Suspension of Motorcycle. , 2010
In:Dynamika tuhých a def ormovatelných těles 2010 : Sborník přednášek ze VIII. mezinárodní konference.
Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2010. - ISBN 978-80-7414-270-3. - [6 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009913
AFC048 Híreš, Ondrej - Lipták, Peter: The Influence of Electroslag Remelting on the mechanical
Properties of combined stressed Forget Parts. , 2010
In:Scientif ic Research and Education in the Air Force : The 12th International Conference of Scientific
Papers. Romania : Henri Coanda Air Force Academy, 2010. - ISBN 978-973-8415-76-8. - p.833-837
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009935
AFC049 Dlugoš, Ivan: The Influence of non-financial Rewarding, Competence Increasing and Leadership
Qualities of Manager on Motivation and Stabilization of best Employees. , 2010
In:Vysoká škola j ako f acilitátor rozvoj e sp olečnosti a regionu : VI. mezinárodní konference 2010.
Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. - ISBN 978-80-7314-202-5. - p.19-23
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009821
AFC050 Ďuďák, Juraj - Čičák, Pavel: The Proposition of the functional Extension of the Modbus Protocol
for the industrial Applications. , 2010
In:Eighth International Conf erence on sof t Comp uting ap p lied in Comp uter and economic Environments
: ICSC 2010. Kunovice : Evropský polytechnický institut, s.r.o.o., 2010. - ISBN 978-80-7314-201-8. p.85-89
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009597
AFC051 Hricko, Jaroslav: The short Introduction to use and work in Real-time Windows Target. , 2009
In:K komp etencij am - čerez innovatiku : 2. naučno-issledovateľskaja konferencija studentov, magistrantov
i aspirantov fakuľteta Upravlenije kačestvom Iževskogo gosudarstvennogo techničeskogo univerziteta.
Iževsk : Izdateľstvo IžGTU, 2009. - ISBN 978-5-7526-0424-9. - p.22-27.
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010177
AFC052 Bakošová, Dana - Kučerová Šišáková, Jana - Rusnáková, Soňa: The Study of Filler Influence on
Dynamical-mechanical Properties of Polyethylene. , 2010
In:MAT 2010 : Manufacturing and Advanced Technologies. 1st International Conference on Engineering.
Mostar : University Džemal Buedič, 2010. - p.297-300
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010133
AFC053 Jóna, Eugen - Janík, Róbert - Pajtášová, Mariana - Ondrušová, Darina - Mojumdar, S.C.:
Transition Metal Elements and their Application in Environment by Using Layered Silicates. , 2010
In:93rd Canadian Chemistry Conf erence and Exhibition : Diversity in Chemistry. Canadian Society for
Chemistry : Ottawa, 2010. - ISBN 0-920804-44-6. - [1 s.]
www.crep c.sk
(27)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009683
AFC054 Krmela, Jan - Muller, Miroslav - Tomanová, Vladimíra - Rusnáková, Soňa: Using of
Computational Modelling to long-Fibre Composite : 5th International Conference on Economic
Engineering and Manufacturing Systems. , 2009
In:RECENT : REzultate CErcetärilor Noastre Tehnice. - ISSN 1582-0246. - Vol.10,No.3(27), p.329-332
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009719
AFC055 Krmela, Jan - Pešlová, Františka - Tomanová, Vladimíra: Utilization of Polycomponent
Composites in Automobile Transport. , 2010
In:Theoretical and Practical Issues in Transp ort : Proccedings of the 5th International Scientific
Conference. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7395-244-0. - p.57-62
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010038
AFC056 Tkáč, Jozef: Velocity Evaluating og the Moving Objects. , 2010
In:2010 International Conf erence on Ap p lied Electronics : Sborník referátu mezinárodní konference.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7043-865-7. - p.351-354
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009697
AFC057 Masárová, Jana: Vplyv cestnej infraštruktúry na zamestnanosť a nezamestnanosť. , 2009
In:Hosp odářská p olitika v zemích EU: Ekonomická krize-výzvy budoucnosti : Sborník příspěvku
mezinárodní vědecké konference. - ISBN 978-80-248-2022-4. - 1 elektronicky opticky disk, [9 s]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009817
AFC058 Olšovský, Milan - Gášekk, Peter - Fujerík, Radoslav - Macho, Vendelín: Vplyv vápenatých a
horečnatých oxidov a solí alkalických zemín na vulkanizáciu nenasýtených kaučukov a
fyzikálno-mechanické vlastnosti vulkanizátov. , 2010
In:APROCHEM 2010 : 19. chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí. Praha :
PetroChemEng., 2010. - ISBN 978-80-02-02214-5. - s.1170-1175
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009816
AFC059 Macho, Vendelín - Olšovský, Milan - Plevák, Zdeno - Hyžák, Peter: Vyššie využitie vybraných
surovín a vedľajších produktov hlavne petrochemických procesov. , 2010
In:APROCHEM 2010 : 19. chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí. Praha :
PetroChemEng., 2010. - ISBN 978-80-02-02214-5. - s.1170-1175
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Pocet záznamov: 160
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009649
AFD001 Thurský, Branislav: 3 Robot na ceste domov. , 2009
In:Otvorená univerzita 2009 : Zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie. Trenčín : TnUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-425-9. - s.35-39
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009917
AFD002 Košťál, Igor: A Data Integrity in Distributed .NET Applications. , 2010
In:Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th international Symposium on Mechatronics. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - p.46-50
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010089
AFD003 Bočáková, Oľga: Activités éducatives des personnes agées. , 2010
In:Problemi attuali di oggi : Zborník vedeckých prác. Milano, 2010. - ISBN 978-8877-708-413. - s.
19-34.
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009601
AFD004 Prekopová, Emília: Ako naučiť študentov nefilologických odbotov písať abstrakty. , 2009
In:Lingua tyrnaviensis 2009 : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Trnavská
univerzita, 2009. - ISBN 978-80-8082-283-5. - s.253-257
www.crep c.sk
(28)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010149
AFD005 Mäsiar, Harold - Lednický, Ondrej: Aluminium Allos with High Strenght Parameters Suitable for
Casting Production. , 2010
In:Quo vadis Foundry III : Ekologické aspekty zlievarenstva a hutníctva I. Zborník prednášok z
konferencie. Košice : Technická univerzita, 2010. - ISBN 978-80-553-0506-6. - p.125-133
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010134
AFD006 Pajtášová, Mariana - Ondrušová, Darina - Jóna, Eugen - Janík, Róbert - Čechová, Martina Petrášová, Veronika: Analysis of 1,3-dihydroxybenzene Impact on the Working Environment. , 2010
In:Zem v p asci?2010 : Analýza zložiek životného prostredia. III. medzinárodná vedecká konferencia.
Zvolen : Technická univerzita, 2010. - ISBN 978-80-228-2094-3. - 170-178
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009784
AFD007 Grmanová, Eva: Analýza efektívnosti podnikov pomocou modelov analýzy obalu dát. , 2009
In:NOVÉ TRENDY VO FINANČNOM RIADENÍ MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV. Trenčín :
TnUAD, 2009. - ISBN 978-80-8075-434-1. - 1 elektronický optický disk, [4 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009691
AFD008 Španková, Jana: Analýza sociálnych potrieb a jej význam pri rozvoji regiónu. , 2009
In:Význam ľudského p otenciálu v regionálnom rozvoj i : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie.
Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., 2009. - ISBN 978-80-970277-0-4. - s.288-292
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009600
AFD009 Prekopová, Emília: Anglicizmy v ústnom a písomnom prejave mladých ľudí. , 2009
In:1. vedecký seminár doktorandov 15. j anuár 2009. Trnava : Trnavská univerzita, 2009. - ISBN
978-80-8082-267-5. - s.55-58
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009693
AFD010 Grenčíková, Adriana: Aplikácia baťovho systému riadenia na rozvoj regiónu. , 2009
In:Význam ľudského p otenciálu v regionálnom rozvoj i : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie.
Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., 2009. - ISBN 978-80-970277-0-4. - s.87-93
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009921
AFD011 Macalák, Jaroslav: Application of Kalman Filtering to Acoustic Sound Dagnostic Measurement. ,
2010
In:Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th international Symposium on Mechatronics. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - p.84-86
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009771
AFD012 Rozvadský Gugová, Gabriela: Bankový úradník a jeho status. , 2009
In:Význam ľudského p otenciálu v regionálnom rozvoj i : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie.
Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., 2009. - ISBN 978-80-970277-0-4. - p.245-251
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010087
AFD013 Tomášiková, Alena - Sabolová, Marta: Biopotraviny - cesta ku zdraviu. , 2010
In:Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na rozširuj úcu rolu sestry - sestra výskumníčka,
Varia : Zborník XII. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou.
Bratislava : Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-89271-82-5. - 1
elektronický disk, [5 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009980
AFD014 Štefková-Porubanová, Monika: Blended learning ako prostriedok k nadobudnutiu znalosti a
kľúčových kompetencií vo výučbe anglického jazyka. , 2010
In:Inovačný p roces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Bratislava : Ekonóm, 2009. - ISBN 978-80-225-2949-5. - 1 elektronický zdroj, [4 s.]
www.crep c.sk
(29)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010126
AFD015 Slobodníková, Jana: Breast csreening. , 2010
In:MAMMO TREN-D´2010" : VI. pracovné stretnutie mamológov s medzinárodnou účasťou. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-459-4. - 1 elektronický optický disk, [2 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009925
AFD016 Turygin, Yurij - Maga, Dušan - Faitová, Nora: Building of Flexible (Adaptive) Structure
mechatronic Systemś Repair. , 2010
In:Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th international Symposium on Mechatronics. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - s. 112-114
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009877
AFD017 Mäsiar, Harold - Pavúková, Lenka: Centrifugal Casting of Zinc Alloys and its Application Quick
Realization of Production. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.207-212
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009923
AFD018 Penina, N. - Turygin, Yurij - Ráček, Vladimír: Comparative Analysis of Different Types of
Hybrid Electric Vehicles. , 2010
In:Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th international Symposium on Mechatronics. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - s.102-104
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010125
AFD019 Bôžik, Mário - Slobodníková, Jana: Core-cut biopsia prsníkových lézií a vzťah fyzikálnych
vlastností vzorky fixovanej vo formalíne ku histologickému nálezu. , 2010
In:MAMMO TREN-D´2010" : VI. pracovné stretnutie mamológov s medzinárodnou účasťou. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-459-4. - 1 elektronický optický disk, [5 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009882
AFD020 Útly, Milan - Vavrík, Róbert - Bačík, Stanislav - Híreš, Daniel: Course microhardness Depending
of uses technologies Slicing Armour Plate Armox. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.272-277
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009916
AFD021 Ďuďák, Juraj - Čičák, P.: CPN Model of the MODBUS protocol. , 2010
In:Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th international Symposium on Mechatronics. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - p.43-45
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010005
AFD022 Mrvová, Ľubica: Cultivated Taste and Kitsch in Cothing Desing. , 2010
In:TEXCO´2010 : Proceedings -extended Abstracts. Liberec : Technická univerzita, 2010. - ISBN
978-80-969610-7-8. - s.46-47
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009743
AFD023 Fašanok, Miroslav: Cvičenia na anticipáciu pri počúvaní s porozumením. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.61-64
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010090
AFD024 Bočáková, Oľga: Die Gewalt an Frauen und ihre Wirkung auf den kulturellen, gesellschaftlichen
und ethischen Aspekt. , 2010
In:Problemi attuali di oggi : Zborník vedeckých prác. Milano, 2010. - ISBN 978-8877-708-413. - s.
35-46
www.crep c.sk
(30)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009523
AFD025 Hrkota ml., Klement: Diferential Equations with symmetrical Solutions. , 2009
In:Acta Mathematica 12 : Zborník zo VII. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2. - p.133-137
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010015
AFD026 Hajšová, Mária: Dopady finančnej a hospodárskej krízy na financovanie samosprávy. , 2010
In:Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a p olitiky : Medzinárodné vzťahy 2009. Zborník príspevkov z 10.
medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ekonóm, 2010. - ISBN 978-80-225-3025-5. - s.215-224
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009783
AFD027 Džupinka, Miroslav: Dôveryhodnosť informácií finančného výkazníctva. , 2009
In:NOVÉ TRENDY VO FINANČNOM RIADENÍ MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV. Trenčín :
TnUAD, 2009. - ISBN 978-80-8075-434-1. - 1 elektronický informačný zdroj, [4 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009864
AFD028 Barényi, Igor - Híreš, Ondrej - Valášek, Jozef - Bugár, Milan: Effect of Thickness of the Armox
Steel Cut by Laser Beam on the Mechanical Properties. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.48-53
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009680
AFD029 Hajšová, Mária: Employment Relationship Understanding Importance. , 2009
In:Význam ľudského p otenciálu v regionálnom rozvoj i : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie.
Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., 2009. - ISBN 978-80-970277-0-4. - p.94-99
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009879
AFD030 Poláček, Jozef: Evaluation of the Performance a Model of the Manufacturing Cell. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.243
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009999
AFD031 Lizák, Pavol - Ligas, Jaroslav: Evaluation Properties of Seat Covers. , 2010
In:TEXCO´2010 : Proceedings -extended Abstracts. Liberec : Technická univerzita, 2010. - ISBN
978-80-969610-7-8. - s.18-19
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009867
AFD032 Dubovská, Rozmarína - Šimoňáková, Ľudmila: Exploitation of hight Porous Grinding Wheels for
Grinding of Material Armox 500T. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.71-75
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009873
AFD033 Kacko, Peter - Nagy, Róbert: Exploratory Robotic Vehicle Krabi. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.144-150
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009876
AFD034 Lipták, Peter - Stodola, Jiří: Fatigue Wear Applied to special Manufactoring Technology
Practice. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.187-200
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010120
AFD035 Lincényi, Marcel: Fenomén bulvár - pozitívne a negatívne aspekty jeho pôsobenia v spoločnosti. ,
2010
In:Masmediálna komunikácia v interdiscip linárnom kontexte : Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Trnava : UCM, 2010. - ISBN 978-80-8105-159-3. - s.127-137
www.crep c.sk
(31)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010168
AFD036 Zápražný, Zdenko - Korytár, Dušan - Dubecký, F. - Áč, Vladimír - Lekki, J. - Stachura, Z. Bielecki, J. - Mudroň, J.: First Experience with Imaging using Microfocus X-ray Source. , 2010
In:Ap p lied Physics of condensed Matter : 16th International Conference APCOM 2010. Bratislava : STU,
2010. - ISBN 978-80-227-3307-6. - p.240-243
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009874
AFD037 Kopecký, Ivan - Pilková, Monika: Further Trends in Application of non metal Materials in Sliding
Bearings. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.159-172
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010123
AFD038 Slobodníková, Jana - Amerasová, Jana - Bôžik, Mário: Fyzikálne vlastnosti materiálu core cut
biopsií a ich vzťah k histologickej diagnóze. , 2010
In:MAMMO TREN-D´2010" : VI. pracovné stretnutie mamológov s medzinárodnou účasťou. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-459-4. - 1 elektronický optický disk, [19 s]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010091
AFD039 Bočáková, Oľga - Kubišová, Zuzana - Tomášiková, Alena: Globalization and lifelong education
of nurses. , 2010
In:Problemi attuali di oggi : Zborník vedeckých prác. Milano, 2010. - ISBN 978-8877-708-413. - s.47-61
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009869
AFD040 Híreš, Ondrej - Hrubišová, Lucia: High-Speed Deformation of secondary hardened Armour
Plates. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.102-105
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009880
AFD041 Tvarožek, Martin: Hodnotenie ocelí v súvislosti s krehkým porušením. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.262-267
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010046
AFD042 Janošcová, Renata: How to attract children to Mechatronics : The experiences with Mechatronics
after School Classes. , 2010
In:Robotics in Education : 1st international Conference. Bratislava : Slovak University of Technology,
2010. - ISBN 978-80-227-3353-3. - p.247-252
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009861
AFD043 Bačík, Stanislav - Híreš, Daniel - Útly, Milan - Vavrík, Róbert: Change of Mechanical Properties
of Armour Plates Armox Depending on the Technology used Cutting. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.26-31
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009789
AFD044 Bočáková, Oľga - Kubíčková, Darina: Chápanie vzťahu života a smrti. , 2010
In:Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na rozširuj úcu rolu sestry - sestra edukátorka,
Varia : Zborník XI. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou.
Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2010. - ISBN 978-80-89271-81-8. - 1 elektronický disk,
s.27-34
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009976
AFD045 Štefková-Porubanová, Monika: Charakteristika základných pojmov v e-learningu. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.173-175
www.crep c.sk
(32)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010000
AFD046 Lizák, Pavol - Ligas, Jaroslav: China´s Export Expansion in the textile Industry. , 2010
In:TEXCO´2010 : Proceedings -extended Abstracts. Liberec : Technická univerzita, 2010. - ISBN
978-80-969610-7-8. - s.20-21
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009767
AFD047 Červeňanová, Eva: Identifikácia adaptačných schopností človeka podľa Levinovej
ošetrovateľského modelu. , 2009
In:Komunikačné a p sychoterap eutické p rístup y v ošetrovateľstve : Vedecká konferencia s medzinárodnou
účasťou. Trnava : Trnavská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-8082-308-5. - s.112-115
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009915
AFD048 Jánošík, Peter: Image GeneratorFramework. , 2010
In:Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th international Symposium on Mechatronics. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - p.39-42
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009883
AFD049 Vavrík, Róbert - Útly, Milan - Híreš, Daniel - Bačík, Stanislav: Influence of Cutting armoured
Sheet Metal Armox Technology to change their Structure. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.278-281
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009996
AFD050 Militký, Jiří - Křemenaková, Dana - Lizák, Pavol: Innovations in the Field of technical Textiles. ,
2010
In:TEXCO´2010 : Proceedings -extended Abstracts. Liberec : Technická univerzita, 2010. - ISBN
978-80-969610-7-8. - s.4-5
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009748
AFD051 Gašparovičová, Jana: Interkulturelle Aspekte im DaF-Unterricht. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.82-84
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009747
AFD052 Gašparovičová, Jana: Interkultúrne vzdelávanie vo výučbe cudzích jayzkov. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.77-81
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009986
AFD053 Fabuš, Michal - Janský, Boris: Investície, Ázia s dôrazom na Taiwan. , 2010
In:Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a p olitiky : Medzinárodné vzťahy 2009. Bratislava : Ekonóm,
2010. - ISBN 978-80-225-3025-5. - s.94-99
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009749
AFD054 Gullerová, Monika: K okrajovým slovotvorným procesom v oblasti softvérového inžinierstva. ,
2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.90-93
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009647
AFD055 Široká, Andrea - Fabo, Peter: Knižnica komponentov v simulátore DynaSim. , 2009
In:Otvorená univerzita 2009 : Zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie. Trenčín : TnUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-425-9. - s.29-31
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009862
AFD056 Barborák, Oto - Bartošová, Lenka - Andrejčák, Imrich: Kompozitné materiály. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.32-41
www.crep c.sk
(33)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009627
AFD057 Gerlichová, Katarína - Púchovská, O.: Komunikačné zručnosti sestry pri ošetrovaní detí. , 2009
In:Komunikačné a p sychoterap eutické p rístup y v ošetrovateľstve : Vedecká konferencia s medzinárodnou
účasťou. Trnava : Trnavská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-8082-308-5. - s.37-45
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009676
AFD058 Hajšová, Mária: Kontrola efektívnosti hospodárenia s majetkom obce. , 2009
In:Decentralizácia a ef ektívnosť verej nej sp rávy v p odmienkach regiónov Európ skej únie. Banská Bystrica
: Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-837-9. - 1 elektronický optický disk, [6 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009958
AFD059 Galusková, Dagmar - Galusek, Dušan - Šajgalík, Pavol: Korózia konštrukčnej keramiky vo
vodnom roztoku chloridu sodného. , 2010
In:52. medzinárodná galvanická konf erencia : Podujatie je venované 70. výročiu Fakulty chemickej a
potravinárskej technológie STU v Bratislave. Bratislava : STU, 2010. - ISBN 978-80-229-3315-1. s.30-35
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010043
AFD060 Petráňová, Annamária - Bezecný, Ján: Korózne napadnutie rúr destilačnej pece po dlhodobej
prevádzkovej expozícií. , 2010
In:Letná škola únavy materiálov 2010 : X. ročník. Zborník prednášok. Žilina : Žilinská univerzita, 2010. ISBN 978-80-554-0235-2. - s.186-189
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009742
AFD061 Delgadová, Elena: La experiencia de intercambios de Erasmus (Eslovaquia/Espaňa) como la
mejor práctica para la competencia intercultural. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.50-54
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010095
AFD062 Kubišová, Zuzana - Tomášiková, Alena: La globalizzazione e le sue sfide. , 2010
In:Problemi attuali di oggi : Zborník vedeckých prác. Milano, 2010. - ISBN 978-8877-708-413. s.133-143
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010092
AFD063 Bočáková, Oľga - Kubišová, Zuzana - Tomášiková, Alena: La pauvreté aujourd´hui. , 2010
In:Problemi attuali di oggi : Zborník vedeckých prác. Milano, 2010. - ISBN 978-8877-708-413. - s.62-73
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009870
AFD064 Hrubišová, Lucia - Híreš, Ondrej: Low-Temperature Plasma Nitridation´s Effect on the
microhardness of the high -strenght Materials Type Armox. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.106-110
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010124
AFD065 Bielik, Ján - Matišáková, Iveta - Kvasnicová, Zuzana: Má zmysel hovoriť o priamych nákladoch
na karcinóm prsníka vo vzťahu k priebehu ochorenia_. , 2010
In:MAMMO TREN-D´2010" : VI. pracovné stretnutie mamológov s medzinárodnou účasťou. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-459-4. - 1 elektronický optický disk, [11 s]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009919
AFD066 Anwarzai, Branislav - Figura, Zdenko: Magnetostrictive Sensors in Mechatronics. , 2010
In:Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th international Symposium on Mechatronics. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - p.71-73
www.crep c.sk
(34)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009858
AFD067 Solár, G. - Solárová, Z. - Slobodníková, Jana - Mochnáč, T.: Mamodiagnostika a akupunktúra možnosti a perspektívy. , 2009
In:MAMMO TREN-D´2009" : V. pracovné stretnutie mamológov s medzinárodnou účasťou. Trenčín :
TnUAD, 2009. - ISBN 978-80-8075-400-6. - 1 elektronický optický disk, [7 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009623
AFD068 Jambor, Jaroslav - Jamborová, Marta: Manažérstvo kvality vo vyučovacom procese strednej
školy. , 2009
In:SCHOLA 2009 : Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov. 9. medzinárodná vedecká konferencia.
Trnava : MTF STU, 2009. - ISBN 978-80-8096-106-0. - s.160-163
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009650
AFD069 Betáková, Janka: Manažment vzdelávania s dôrazom na vybrané atribúty LMS systémov. , 2009
In:Otvorená univerzita 2009 : Zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie. Trenčín : TnUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-425-9. - s.44-49
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009648
AFD070 Široký, Peter - Faitová, Nora: Materiály pre elektromagnetickú kompatibilitu v elektronických
modeloch. , 2009
In:Otvorená univerzita 2009 : Zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie. Trenčín : TnUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-425-9. - s.32-34
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009926
AFD071 Šupák, Marián: Mechatronics in a Household - sound recording. , 2010
In:Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th international Symposium on Mechatronics. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - p.118-120
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010150
AFD072 Mäsiar, Harold - Kopčanová, Alexandra - Pernis, Rudolf: Method pf patternless Moulding by
Means of CAD/CAM System. , 2010
In:Quo vadis Foundry III : Ekologické aspekty zlievarenstva a hutníctva I. Zborník prednášok z
konferencie. Košice : Technická univerzita, 2010. - ISBN 978-80-553-0506-6. - p.119-124
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009920
AFD073 Fabo, Peter - Gašpar, G. - Pavlíková, Soňa - Široký, Peter: Methods of Statistical Evaluation of
Data from Long-Term Measurement of Soil Temperature Profile using Open-Source Tools. , 2010
In:Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th international Symposium on Mechatronics. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - p.81-83
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009872
AFD074 Jamrichová, Zuzana - Ivánek, Michal: Middle Break Deceleration Measurement on Citroen
Xantia Combi 2,1 TD - Grass Surface. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.134-143
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009884
AFD075 Zápotočný, Ján: Mobile Manipulator. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.288-291
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009969
AFD076 Šulcová, Jana - Moricová, Katarína - Sasková, Katarína: Monitoring detských pieskovísk v
trenčianskom kraji. , 2010
In:Priemyselná toxikológia 2010 : 30 vedecké sympózium. Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej
chémie, 2010. - ISBN 978-80-969710-6-0. - s.309-314
www.crep c.sk
(35)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009754
AFD077 Riečická, Dana: Motivácia študentov zdravotníckych odborov v jazykovej príprave. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.184-187
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009606
AFD078 Prekopová, Emília: Možnosti a limity uplatňovania CLIL vo vyučovaní. , 2009
In:Súčasné trendy vo vzdelávaní oídbornej a laickej verej nosti v zdravotníckých discip línach II :
Medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-komunikačných
technológií a cudzích jazykov.Trnava : Trnavská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-8082-295-8. s.131-133
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009970
AFD079 Šulcová, Jana - Mazíková, Viera - Gurišová, Veronika: Možnosti fixácie rádioaktívnych odpadov
a ich vplyv na životné prostredie. , 2010
In:Priemyselná toxikológia 2010 : 30 vedecké sympózium. Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej
chémie, 2010. - ISBN 978-80-969710-6-0. - s. 315-321
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009868
AFD080 Híreš, Ondrej - Bačík, Stanislav - Útly, Milan: Nature Surface Defects and Flaws by the Division
Armour Plate Untraditional Technologies. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.94-101
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009886
AFD081 Stodola, Jiří - Lipták, Peter - Stodola, Petr: Neural Network - Method applicable to CM
Diagnosis Maintenance Focused. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.463-472
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009684
AFD082 Kvasnica, Igor - Kvasnica, Peter: New approach in Licensing for Simulation Climate Changes in
GRID. , 2009
In:5th International Workshop on Grid Comp uting f or Comp lex Problems : GCCP 2009. Proceedings.
Bratislava : Institute of Informatics SAS, 2009. - ISBN 978-80-970145-1-3. - p.174-179
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009752
AFD083 Prekopová, Emília: Niekoľko poznámok k problematike bilingvalizmu a multilingvalizmu. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.176-179
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009645
AFD084 Faitová, Nora - Široká, Andrea: Nové materiály v mechatronike. , 2009
In:Otvorená univerzita 2009 : Zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie. Trenčín : TnUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-425-9. - s.23-25
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009918
AFD085 Páleník, Tomáš - Harťanský, René: Numerical Impedance Analysis of Thin Wire Dipoles. , 2010
In:Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th international Symposium on Mechatronics. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - p.51-53
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010096
AFD086 Kubišová, Zuzana - Tomášiková, Alena: Nurse and patient rights. , 2010
In:Problemi attuali di oggi : Zborník vedeckých prác. Milano, 2010. - ISBN 978-8877-708-413. s.144-158
www.crep c.sk
(36)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009860
AFD087 Vulev, N/A - Slobodníková, Jana: Odborné usmernenie pre diagnostiku a liečbu karcinómu
prsníka : výstup komisie pri MZ SR. , 2009
In:MAMMO TREN-D´2009" : V. pracovné stretnutie mamológov s medzinárodnou účasťou. Trenčín :
TnUAD, 2009. - ISBN 978-80-8075-400-6. - 1 elektronický optický disk, [19 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009614
AFD088 Bukovinský, Igor - Lipták, Peter - Hollý, Rastislav: Ochrana jednotlivca proti účinkom vybraných
striel ručných zbraní. , 2009
In:Výzbroj a technika p ozemných síl 2009 : 15. medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, 2009. - ISBN 978-80-8040-379-9. - s.159-164
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009652
AFD089 Betáková, Janka: Ordinálne porovnanie váhy nástrojov troch vybraných platforiem e-vzdelávania
zo strany učiacich aj edukantov. , 2009
In:Otvorená univerzita 2009 : Zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie. Trenčín : TnUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-425-9. - s.54-60
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010082
AFD090 Murárová, Anna - Murárová, Zuzana: Physiology and Comfort in Clothing. , 2010
In:TEXCO´2010 : Proceedings -extended Abstracts. Liberec : Technická univerzita, 2010. - ISBN
978-80-969610-7-8. - s.52-53
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009866
AFD091 Dobríková, Miroslava: Plasma Nitriding and its Utilization in Field of Special Technology. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.66-70
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009878
AFD092 Pernis, Rudolf - Kasala, Jozef - Ličková, Mária: Plastic Anisotropy of Cartridge Steel Envelopes.
, 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.213-219
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009768
AFD093 Poliaková, Nikoleta - Boledovičová, Mária: Podpora zdravia a prevencia alergických ochorení. ,
2009
In:Ošetrovateľstvo 21. storočia v p rocese zmien III : Zborník z medzinárodného sympózia. Nitra :
Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. - ISBN 978-80-8094-554-1. - s.724-732
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010001
AFD094 Tomanová, Vladimíra: Polymeric Biosurfactants from Carboxymethylcellulose. , 2010
In:TEXCO´2010 : Proceedings -extended Abstracts. Liberec : Technická univerzita, 2010. - ISBN
978-80-969610-7-8. - s.24-25
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010119
AFD095 Hrivík, Pavol: Ponovembrová transformácia slovenskej spoločnosti: rámce vývoja a súčasný stav.
, 2009
In:Občianska sp oločnosť v transf ormuj úcich sa kraj inách : Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Malacky : Ikubátor Malacky, 2010. - ISBN 978-80-970316-1-9. - s.14-28
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009610
AFD096 Harakaľová, Ľubica: Porovnanie alokácie finančných prostriedkov v programovacích obdobiach
2004-2006 a 2007-2013 v Slovenskej republike so zameraním na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. ,
2009
In:Medzinárodné vzťahy 2008. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a p olitiky : Zborník príspevkov z í.
medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ekonóm, 2009. - ISBN 978-80-225-2823-8. - s.287-293
www.crep c.sk
(37)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009944
AFD097 Imre, Michal - Kriššák, Peter - Rahmfeld, Robert - Zavadinka, Peter: Porovnanie simulačných a
meraných výsledkov prietokového ventila. , 2010
In:Riadenie tekutinových systémov 2010 : X. medzinárodná vedecká a odborná konferencia. Žilina :
Hydropneutech, 2010. - ISBN 978-80-968150-6-7. - s.8-15
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009885
AFD098 Bella, Vladimír - Kružliak, Jozef - Lipták, Peter - Štiavnický, Mário: Potreba vyhodnocovania
spoľahlivosti techniky v prevádzke a jej dopad na ekonomiku a efektivitu prevádzky. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.327-336
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009930
AFD099 Rozvadský Gugová, Gabriela: Použitie testu THZ v psychologickom profile študenta
personálneho manažmentu a ľudských zdrojov. , 2010
In:Nové výzvy p re sociálnu p olitiku v období globálnej krízy : Medzinárodná vedecká konferencia.
Bratislava : Ekonomická univerzita, 2010. - ISBN 978-80-225-2973-0. - 1 elektronický optický disk, [5 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009871
AFD100 Chochlíková, Henrieta - Majerík, Jozef - Šimoňáková, Ľudmila - Dubovská, Rozmarína Šandora, Jozef: Practical Experiences of Armour Plates Machining. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.129-133
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009750
AFD101 Igazová, Mária: Pragmatics and Translation. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.109-113
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010044
AFD102 Mičic, Ján: Praktické príklady netypického praskania tenkostenných oceľových súčiastok pri
exploatácii. , 2010
In:Letná škola únavy materiálov 2010 : X. ročník. Zborník prednášok. Žilina : Žilinská univerzita, 2010. ISBN 978-80-554-0235-2. - s.190-193
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010004
AFD103 Mrvová, Ľubica: Recycling of Textile and Clothing design. , 2010
In:TEXCO´2010 : Proceedings -extended Abstracts. Liberec : Technická univerzita, 2010. - ISBN
978-80-969610-7-8. - s.44-45
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009802
AFD104 Harakaľová, Ľubica: Reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie v
historickom kontexte. , 2009
In:Ekonomické, p olitické a p rávne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2009 : Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie doktorandov. Bratislava : Ekonóm, 2009. - ISBN 978-80-225-2838-2. - s.140-151
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009945
AFD105 Andrejčák, Imrich - Barborák, Oto - Blagodarny, Vladimír: Reliability Determination of
mechanical Systems of chemical and technological Machinery in a Design Phase. , 2010
In:Kvalita a sp oľahlivosť technických systémov 2010 : Zborník z 15. Medzinárodnej vedeckej konferencie.
Nitra : SPU, 2010. - ISBN 978-80-552-0390-4. - s. 32-38
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009924
AFD106 Svinov, A. - Turygin, Yurij - Sitár, Ján: Remote Control System and ist Development for linear
asynchronous Motor. , 2010
In:Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th international Symposium on Mechatronics. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - s. 105-108
www.crep c.sk
(38)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009985
AFD107 Jánsky, Boris - Fabuš, Michal: Riadenie dlhu a likvidity. , 2009
In:Ekonomické, p olitické a p rávne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2009 : Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie doktorandov. Bratislava : Ekonóm, 2009. - ISBN 978-80-225-2838-2. - s.43-51
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009692
AFD108 Vlková, Eva: Rodové hľadisko a trh práce. , 2009
In:Význam ľudského p otenciálu v regionálnom rozvoj i : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie.
Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., 2009. - ISBN 978-80-970277-0-4. - s.313-317
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009922
AFD109 Zápotočný, Ján - Kopiláková, Beáta: School 3-Axis CNC Surfacer. , 2010
In:Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th international Symposium on Mechatronics. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - p.92-94
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010003
AFD110 Šnircová, Soňa - Kvasnicová, Ľ. - Janík, Róbert - Jóna, Eugen - Pajtášová, Mariana - Ondrušová,
Darina: Silicate Materials with layered Structure and their Application in Environment. , 2010
In:TEXCO´2010 : Proceedings -extended Abstracts. Liberec : Technická univerzita, 2010. - ISBN
978-80-969610-7-8. - s.40-41
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009671
AFD111 Plander, Ivan - Štepanovský, Michal: Simulation of the MOEMS - based Torsion Micromirror
Switch for Optical Interconnection Networks. , 2009
In:Inf ormatics 2009 : Proceedings of the Tenth International Conference on Informatics. Košice :
Technical Univerzity, 2009. - ISBN 978-80-8086-126-1. - p.298-303
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009859
AFD112 Slobodníková, Jana: Skrining karcinómu prsníka na Slovensku - aktuálna situácia. , 2009
In:MAMMO TREN-D´2009" : V. pracovné stretnutie mamológov s medzinárodnou účasťou. Trenčín :
TnUAD, 2009. - ISBN 978-80-8075-400-6. - 1 elektronický optický disk, [2 s].
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010093
AFD113 Bočáková, Oľga: Social approaches holding own (dignity) in the care of seniors. , 2010
In:Problemi attuali di oggi : Zborník vedeckých prác. Milano, 2010. - ISBN 978-8877-708-413. - s.74-83
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010097
AFD114 Tomášiková, Alena: Social policy. , 2010
In:Problemi attuali di oggi : Zborník vedeckých prác. Milano, 2010. - ISBN 978-8877-708-413. s.183-194
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009746
AFD115 Fischerová, Zuzana: Some Notes on Translation as a Language Teaching Divice. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.74-76
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009887
AFD116 Tvarožek, Ján - Kubiš, Štefan: Stabilita dela pri záklze po uhlovom vedení. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.463-472
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009651
AFD117 Betáková, Janka: Stanovenie hlavných kritérií pre komparáciu foriem e-vzdelávania s dôrazom na
skvalitnenie výučby. , 2009
In:Otvorená univerzita 2009 : Zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie. Trenčín : TnUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-425-9. - s.50-53
www.crep c.sk
(39)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009968
AFD118 Pajtášová, Mariana - Ondrušová, Darina - Plachá, Marta - Vršková, Marta - Petrášová, Veronika
- Kvasnicová, Ľubica: Stanovenie trícia vo vodách. , 2010
In:Priemyselná toxikológia 2010 : 30 vedecké sympózium. Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej
chémie, 2010. - ISBN 978-80-969710-6-0. - s.371-374
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009863
AFD119 Barényi, Igor - Híreš, Ondrej - Kmec, Ľudovít: Study of Changes in Mechanical Properties of
Armox Steels of Different Thicknesses Cut by Plasma. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.42-47
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009998
AFD120 Legerská, Jela: Study of thermal Transmittance depending on the Structure of knitted Fabrics. ,
2010
In:TEXCO´2010 : Proceedings -extended Abstracts. Liberec : Technická univerzita, 2010. - ISBN
978-80-969610-7-8. - s.12-13
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009613
AFD121 Lipták, Peter - Marko, Miroslav - Dudáš, Jozef: Špeciálna technika z pohľadu tribotechnického
diagnostikovania chemických prvkov pri použití jednotného paliva. , 2009
In:Výzbroj a technika p ozemných síl 2009 : 15. medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, 2009. - ISBN 978-80-8040-379-9. - s.181-188
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009670
AFD122 Matišáková, Iveta: Špecifiká komunikácie so seniormi. , 2009
In:Komunikačné a p sychoterap eutické p rístup y v ošetrovateľstve : Vedecká konferencia s medzinárodnou
účasťou. Trnava : Trnavská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-8082-308-5. - s.155-160
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009948
AFD123 Štefanková, Katarína - Havranová, Z. - Jambrich, M. - Starigazda, J. - Vnenčaková, J. - Zimány,
V.: Štruktúra a vlastnosti vláknitých materiálov na báze mikrobiálnych polymérov. , 2010
In:Priemyselná toxikológia 2010 : 30. vedecké sympózium. Bratislava : Toxikologická sekcia Slovenskej
spoločnosti priemyselnej chémie, 2010. - ISBN 978-80-969710-6-0. - s. 215-228
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009686
AFD124 Antalová, Daniela - Barényi, Igor: Technológia delenia vybraných materiálov laserom a vodným
lúčom. , 2009
In:Zváranie 2009 : Zborník prednášok z XXXVII. medzinárodnej konferencie a diskusného fóra.
Bratisloava : Slovenská zváračská spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-89296-09-5. - 1 elektronický optický
disk, [9 s]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009741
AFD125 Cíbiková, Ingrid: Terminologická gramotnosť v odbornom cudzojazyčnom vzdelávaní. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.37-41
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009997
AFD126 Lizák, Pavol: Textile Design on KPD FPT TnUAD in Ruzomberok. , 2010
In:TEXCO´2010 : Proceedings -extended Abstracts. Liberec : Technická univerzita, 2010. - ISBN
978-80-969610-7-8. - s.6-7
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010081
AFD127 Murárová, Anna - Murárová, Zuzana: Textilno-odevný komfort. , 2009
In:Textílie v dizaj ne : 1. medzinárodný textilný seminár. zborník vedeckých prác. Ružomberok : Dizajn,
n.o., 2009. - ISBN 978-80-969610-4-7. - s.14-19-14
www.crep c.sk
(40)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009745
AFD128 Fischerová, Zuzana: Textová analýza a odborný preklad. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.71-73
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009875
AFD129 Ličková, Mária - Eliáš, Jozef - Kasala, Jozef: The Coat WC +12% Co at thermal Influence. ,
2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.181-186
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009794
AFD130 Plander, Ivan - Štepanovský, Michal: The distributed parameter Model of the
Electrostatic-Actuated Gas-Damped MEMS-based Devices for the Simulation on the Parallel Computer
Systems. , 2009
In:5th International Workshop on Grid Comp uting f or Comp lex Problems : GCCP 2009. Proceedings.
Bratislava : Institute of Informatics SAS, 2009. - ISBN 978-80-970145-1-3. - [8 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010009
AFD131 Kordoš, Marcel: The economic Potential in the US-EU regional Economic Partnership
Development. , 2010
In:Analýza dôsledkov f inančnej krízy a p ersp ektívy ďalšieho vývoj a na svetových trhoch : Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj,
2010. - ISBN 978-80-970277-4-2. - s.66-73
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009753
AFD132 Prekopová, Emília: The Error Analysis in UNIcert exams. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.180-183
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009888
AFD133 Kvasnica, Peter - Kvasnica, Igor: The Characteristics operating System and Multiprocessors
Systems in Aircraft Simulation. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.693-699
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010094
AFD134 Bočáková, Oľga - Tomášiková, Alena: The importance of education for human potentional
development. , 2010
In:Problemi attuali di oggi : Zborník vedeckých prác. Milano, 2010. - ISBN 978-8877-708-413. - s.84-95
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010157
AFD135 Štefanková, Katarína - Balogová, J. - Holcová, K. - Jambrich, Martin - Lučivianský, J. Vnenčáková, J.: The integrated Fibrous Materials from synthetic microbial and cellulose Fibres. , 2010
In:TEXCO´2010 : Proceedings -extended Abstracts. Liberec : Technická univerzita, 2010. - ISBN
978-80-969610-7-8. - 1 elektronický optický disk, [5 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010006
AFD136 Ščasníková, K. - Balogová, J. - Jambrich, Martin - Lučivjanský, J. - Vnenčáková, J.: The
integrated Textiles and human Health. , 2010
In:TEXCO´2010 : Proceedings -extended Abstracts. Liberec : Technická univerzita, 2010. - ISBN
978-80-969610-7-8. - s.50-51
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010010
AFD137 Kordoš, Marcel: The mutual Trade Relations between the Economies of USA and EU within the
World economic Crisis. , 2010
In:Globalization and Crises in modern Economy : The 1th scientific Volume. Podhájska :
Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2010. - ISBN 978-9955-18-507-9. - s.101-107
www.crep c.sk
(41)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009914
AFD138 Tkáč, Jozef: The Possibilities of Utilization of Mobile Pulsed Radar Sensors. , 2010
In:Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th international Symposium on Mechatronics. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - p.10-13
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009740
AFD139 Barboráková, Simona: The Potential of CLIL in professional Education. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.12-14
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010169
AFD140 Áč, Vladimír - Korytár, Dušan - Zápražný, Zdenko - Dobročka, Edmund: Thermally Tuned
X-ray V-shaped Monochromator-Simulations and experimental Resuluts. , 2010
In:Ap p lied Physics of condensed Matter : 16th International Conference APCOM 2010. Bratislava : STU,
2010. - ISBN 978-80-227-3307-6. - p.93-96
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009967
AFD141 Ondrušová, Darina - Pajtášová, Mariana - Bazyláková, Tatiana - Ľalíková, Slávka - Čechová,
Martina - Kvasnicová, Ľubica: Toxický odpad z výroby olovnatého skla a jeho likvidácia. , 2010
In:Priemyselná toxikológia 2010 : 30 vedecké sympózium. Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej
chémie, 2010. - ISBN 978-80-969710-6-0. - s.106-111
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009955
AFD142 Turan, Dušan - Turanová, Michaela: Transdisciplinárne videnie-nevyhnutný predpoklad
systémovo celistvého poznania človeka ako sociosynergického fenoménu. , 2010
In:Fyzika a etika IV : Veda, človek, príroda - tvorba, dilemy, riziká. Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa, 2010. - ISBN 978-80-8094-700-2. - s.259-265
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009700
AFD143 Delgadová, Elena: Transparencia en las competencias linguísticas adquiridas. , 2009
In:XIII Encuentro de Prof esores de Esp aňol de Eslovaquia ACTAS. Bratislava : MŠ SR, 2009. - ISBN
978-80-89137-59-6. - p.89-99
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009788
AFD144 Kubišová, Zuzana - Bočáková, Oľga: Týranie a zneužívanie seniorov. , 2010
In:Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na rozširuj úcu rolu sestry - sestra výskumníčka,
Varia : Zborník XII. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou.
Bratislava : Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-89271-82-5. - 1
elektronický disk, [7 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010002
AFD145 Záhora, Peter - Legerská, Jela: Ulitization of Fibrous Material "TENCEL" in household textiles. ,
2010
In:TEXCO´2010 : Proceedings -extended Abstracts. Liberec : Technická univerzita, 2010. - ISBN
978-80-969610-7-8. - s.28-29
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009755
AFD146 Krajčovičová Ovesná, Zdenka: Úloha prírodných látok v prevencii nádorového ochorenia. , 2009
In:Vznik a vývoj neinf ekčných ep idemických ochorení v 21. storočí-3.ročník : Vedecké práce z
interdisciplinárnej konferencie. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN 978-80-8075-382-5. - s.45-52
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009793
AFD147 Jakušová, V. - Švandová, M. - Bočáková, Oľga: Uplatnenie funkcií manažmentu v podmienkach
verejného zdravotníctva. , 2009
In:Stratégie sociálnej a zdravotnej p olitiky v ochrane ohrozeného človeka : Zborník z prvej medzinárodnej
konferencie. Kežmarok : ViViT, 2009. - ISBN 978-80-89264-42-1. - s.117-122
www.crep c.sk
(42)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009735
AFD148 Sika, Peter: Uplatňovanie rovnosti príležitostí prostredníctvom projektov európskeho sociálneho
fondu. , 2009
In:Nová architektúra rodových vzťahov v organizáciách a inštitúciách : Zborník z medzinárodnej
konferencie a slávnostného vyhlásenia výsledkov ôsmeho ročníka súťaže "Zamestnávateľ ústretový k
rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti". Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, 2009. - ISBN 978-80-89125-14-2. - s.11-12
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010068
AFD149 Thurský, Branislav - Gašpar, Gabriel: Using Pololu´s 3pi robot in the education process. , 2010
In:Robotics in Education : 1st international Conference. Bratislava : Slovak University of Technology,
2010. - ISBN 978-80-227-3353-3. - p.243-246
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009751
AFD150 Mandelíková, Lenka: Veta a text. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.146-149
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009744
AFD151 Fašanok, Miroslav: Visuelle und affektive Aspekte des Horverstehens. , 2009
In:Lingua summit 2009 : Jazykové výzvy 21. storočia. Trenčín : TNUAD, 2009. - ISBN
978-80-8075-438-9. - s.65-70
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009865
AFD152 Bridík, Lukáš: Vplyv nitridácie na materiál hlavní vybraných druhov materiálov. , 2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.60-65
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009881
AFD153 Tvarožek, Martin: Vplyv nízkych teplôt na chovanie konštrukčných ocelí v špeciálnej technike. ,
2010
In:ICMT’10 - IDEB´10. : International Conference on Military Technologies 2010. Trenčín : TnUAD FŠT, 2010. - ISBN 978-80-8075-454-9. - p.268-271
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009954
AFD154 Lešková, M. - Slobodníková, Jana: Vybrané sono a MG nálezy z klinickej parxe. , 2010
In:MAMMO TREN-D´2010" : VI. pracovné stretnutie mamológov s medzinárodnou účasťou. Trenčín :
TnUAD, 2010. - ISBN 978-80-8075-459-4. - 1 elektronický informačny zdroj, [24 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009959
AFD155 Michalko, Ján - Bilčík, Bohuslav: Východiská pre elektronické služby aj na podporu regionálneho
rozvoja. , 2010
In:Dnešné trendy inovácií : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Dubnica nad
Véhom : Dubnický technologický inštitút, 2010. - ISBN 978-80-89400-12-6. - s.211-215
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010086
AFD156 Tomášiková, Alena: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na formovanie osobnosti
budúcej sestry. , 2009
In:Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na f ormovanie osobnosti budúcej sestry II., Varia :
VIII. Vedecká konferencia pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou. Bratislava : Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009. - ISBN 978-80-89271-55-9. - s.28-34
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009646
AFD157 Minárik, Miloš: Využitie robotov v blízkej budúcnosti. , 2009
In:Otvorená univerzita 2009 : Zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie. Trenčín : TnUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-425-9. - s.26-28
www.crep c.sk
(43)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010100
AFD158 Tomášiková, Alena: Výživa obyvateľstva versus bezpečnosť potravín. , 2009
In:Výchova a vzdelávanie v komunitnom ošetrovateľstve II, Varia : IX. vedecká konferencia
pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, 2009. - ISBN 978-80-89271-57-3. - s.111-116
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010088
AFD159 Tomášiková, Alena: Zdravá výživa ako prevencia chorôb. , 2010
In:Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na rozširuj úcu rolu sestry - sestra výskumníčka,
Varia : Zborník XII. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou.
Bratislava : Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, 2010. - ISBN 978-80-89271-82-5. - 1
elektronický disk, [6 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009615
AFD160 Antalová, Daniela: Zváranie pancierových plechov (zvarenca) v polohovacom prípravku. , 2009
In:Výzbroj a technika p ozemných síl 2009 : 15. medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, 2009. - ISBN 978-80-8040-379-9. - s.7-11
AFG Abstrakty príspevkov zo zahranicných konferencií
Pocet záznamov: 13
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009992
AFG001 Domanická, A. - Prnová, Anna - Klement, Róbert - Galusek, Dušan: Flame synthesis and
photoluminiscence Properties of Er and Nd-doped Yttrium aluminosilicate Glasses. , 2010
In:10th ESG Conf erence : with 84th Annual Meeting of the DGG, Glass Trend Seminar "Glass Fumaces
and Refractory Materials" and Plansee session "Refractory Metals for the Glass Industry. Ofenbach :
Deutsche Glastechnische Gesellschaft e. V., 2010. - p.87
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009995
AFG002 Perichta, Peter - Liška, Marek - Šulcová, Jana - Macháček, Ján - Gedeon, O.: Molecular
Dynamics of binary RE-aluminate Glasses. , 2010
In:10th ESG Conf erence : with 84th Annual Meeting of the DGG, Glass Trend Seminar "Glass Fumaces
and Refractory Materials" and Plansee session "Refractory Metals for the Glass Industry. Ofenbach :
Deutsche Glastechnische Gesellschaft e. V., 2010. - p.164
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009993
AFG003 Macháček, Ján - Gedeon, Ondrej - Liška, Marek: Molecular Simulations of sulphur Containing
Silicate Melts. , 2010
In:10th ESG Conf erence : with 84th Annual Meeting of the DGG, Glass Trend Seminar "Glass Fumaces
and Refractory Materials" and Plansee session "Refractory Metals for the Glass Industry. Ofenbach :
Deutsche Glastechnische Gesellschaft e. V., 2010. - p.138
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010017
AFG004 Fusková, Blanka - Holý, Dušan - Hrnčiariková, Helena - Matejíčka, Ladislav: Note on a Method
for Calculation Subtraction of Tensions in the two-dimensional Glass Samples. , 2010
In:Machine Modeling and Simulation - MMS 2010 : XV Polish-Slovak Scientific Conference. Warszawa :
Warsaw University of Technology, 2010. - p.25
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009936
AFG005 Galusek, Dušan: Organosilicon polymers as the source of SiC in Al2O3/SiC Nanocomposites. ,
2010
In:International Conf erence on Nanomaterials: Synthesis, Characterization and Ap p lication. Kottayam,
Kerala, India : Ventre for Nanoscience and Nanotechnology Mahatma Gandi University, 2010. - p.
116-117
www.crep c.sk
(44)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010074
AFG006 Slobodníková, Jana - Ivanová, Stella: Phyllodes tumor of the breast - correlation between
imaging findings and histological results. , 2009
In:SEKCAMA : 14. celoštátna pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava : Ratiopharm,
2009. - ISBN 978-80-89305-14-8. - 1 elektronický optický disk, [1 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009994
AFG007 Gedeon, Ondrej - Liška, Marek - Macháček, Ján: Rings in alkali-silicate Glasses. , 2010
In:10th ESG Conf erence : with 84th Annual Meeting of the DGG, Glass Trend Seminar "Glass Fumaces
and Refractory Materials" and Plansee session "Refractory Metals for the Glass Industry. Ofenbach :
Deutsche Glastechnische Gesellschaft e. V., 2010. - p.161
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009984
AFG008 Pajtášová, Mariana - Ondrušová, Darina - Jóna, Eugen - Mojumdar, S.C. - Ľalíková, Slávka Bazyláková, Tatiana - Gregor, M.: Spectral and Thermal properties of Copper(ii) Carboxylates with Fatty
Acid Chains and their Enzothiazole Adducts. , 2010
In:93rd Canadian Chemistry Conf erence and Exhibition : Diversity in Chemistry. Ottawa : Canadian
Society for Chemistry, 2010. - ISBN 0-920804-44-6. - p.27
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010066
AFG009 Gedeon, Ondrej - Liška, Marek: Static and dynamic Volume fluctuations in Silicate Glass - MD
study. , 2010
In:XXII International Congress on Glass. Bahia : Associacao Técnica Brasileira das Indústrias
Automáticas de Vidro, 2010. - ISSN 2178-5619. - p.3-4
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009800
AFG010 Tomanová, Vladimíra - Sroková, Iva - Ebringerová, Anna - Sasinková, Vlasta: Surface-active
and associative Properties of ionic polymeric surfactants based on Carboxymethylcellulose. , 2010
In:POLYCHAR 18 : World Forum on Advanced Polymeric Materials Synthesis, Properties,
Characterisation. Siegen : Universität Siegen, 2010. - p.75
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010113
AFG011 Pospíšilová, Simona - Juliš, Martin - Obrtlík, Karel - Kianicová, Marta - Podrábský, Tomáš Dvořáček, Ondřej: The Study of Microstructure and Properties of Al Diffusion Coating on Inconel 713LC.
, 2010
In:Materials Structure and Micromechanics of Fracture. MSMF6 : Abstract Booklet. Brno : VUTIUM,
2010. - ISBN 978-80-214-4112-5. - p.161
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010047
AFG012 Koštial, P. - Ružiak, Ivan - Jančíková, Z. - Hrehuš, Rudolf - Kršková, Jana - Puchký, R.:
Thermo-mechanical Analysis of Rubber Compounds filled by Carbon Nanotubes. , 2010
In:Book of Abstracts of the Joint International Symp osium on Temp erature, Humidity, Moisture and
thermal Measurement in Industry and Science. Ljubljana : University of Ljubljana, 2010. - ISBN
978-961-243-146-4. - p.193
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009991
AFG013 Liška, Marek - Karell, Rado - Gašpáreková, Eleonóra - Chromčíková, Mária - Gedeon, Ondrej Macháček, Ján: Theromodynamic Modeling of Raman Spectra of
15(Na2O-K2O).10(Cao-ZnO).75(SiO2-ZrO2) Glasses. , 2010
In:10th ESG Conf erence : with 84th Annual Meeting of the DGG, Glass Trend Seminar "Glass Fumaces
and Refractory Materials" and Plansee session "Refractory Metals for the Glass Industry. Ofenbach :
Deutsche Glastechnische Gesellschaft e. V., 2010. - p.52
www.crep c.sk
(45)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Pocet záznamov: 11
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010135
AFH001 Ondrušová, Darina - Bazyláková, Tatiana - Pajtášová, Mariana - Ľalíková, Slávka - Masárová,
Michaela - Jóna, Eugen: Ecological Substitution of Carbon Black by Zeolite Nanofillers in the Rubber
Compounds. , 2010
In:Zem v p asci?2010 : Analýza zložiek životného prostredia. III. medzinárodná vedecká konferencia.
Zvolen : Technická univerzita, 2010. - ISBN 978-80-228-2094-3. - s.169
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009962
AFH002 Meluš, Vladimír - Štrbavá, Erika - Krajčovičová Ovesná, Zdenka - Slobodníková, Jana: Ischemic
Heart Disease in light of Laboratory Medicine Analysis. , 2010
In:Lif eStyle and Risk Factors of Cardiovascular Diseases : ESH Satellite Symposium. Bratislava :
Institute of Normal and Pathological Physiology, 2010. - ISBN 978-80-969544-6-9. - p.36-37
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010077
AFH003 Bielik, Ján - Marušáková, Elena: Klinický a ekonomický potenciál prevencie rakoviny krčka
maternice. , 2010
In:XVII. Kongres Slovenskej gynekologicko-p ôrodnickej sp oločnosti SLS s medzinárodnou účasťou :
Program zborník abstraktov. Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2010. - s.22
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010146
AFH004 Kubišová, Z. - Tomášiková, Alena: Kvalita života pod vplyvom globalizácie : Súhrny
konferencie: Globalizácia a kvalita života a zdravia. , 2010
In:ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE. - ISSN 1336-9326. - Roč.5, č.1-2(2010), s.45
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009822
AFH005 Bielik, Ján - Hlista, Milan - Černok, Slavomír: Kvalita života u pacientov s M. Crohn. , 2010
In:Praktická hep atológia a gastroenterológia : Fórum spolupráce praktického lekára a špecialistu. 14.
kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. Bratislava : Slovenská lekárska
spoločnosť, 2010. - [1 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010019
AFH006 Lizák, Pavol - Legerská, Jela - Ligas, Jaroslav: Measurement of Porosity and the Choice
Selection of the Thereshold Value through the Image Analysis. , 2010
In:Fibre-Grade Polymers, chemical Fibres and sp ecial Textiles : 6th Central European Conference 2010.
Bratislava : Slovak University of Technology, 2010. - ISBN 978-80-227-3342-7. - p.39
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010018
AFH007 Holý, Dušan - Matejíčka, Ladislav: Note on Kummer´s series. , 2010
In:24th Summer Conf erence on real Functions Theory. Košice : Slovak Academy of Sciences, 2010. p.30
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010166
AFH008 Áč, Vladimír - Sumega, M. - Franta, M.: Properties of Sputtered Titanium Nitride Contact
Diffusion Barrier Layers. , 2010
In:13th Joint Vacuum Conf erence : Programme and Book of Abstracts. Brno : Tribun EU, 2010. - ISBN
978-80-7399-969-8. - s.35
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010167
AFH009 Anwarzai, Branislav - Áč, Vladimír - Luby, S. - Majková, E. - Senderak, R.: Pseudo Spin-Valves
with Different Spacer Thickness as sensing Elements of Mechanical Strain. , 2010
In:13th Joint Vacuum Conf erence : Programme and Book of Abstracts. Brno : Tribun EU, 2010. - ISBN
978-80-7399-969-8. - s.153
www.crep c.sk
(46)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009990
AFH010 Suchánek, Jaromír - Heverlík, I.K. - Ruttkay-Nedecký, G.: tRNA Genes and the last universal
Common Ancestor. , 2010
In:V. Slovak biop hysical Symp osium. Bratislava : Institute of Molecular Physiology and genetics SAS,
2010. - p.33-34
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009857
AFH011 Lešková, M. - Slobodníková, Jana: Vybrané sono a MG nálezy z klinickej praxe. , 2009
In:MAMMO TREN-D´2009" : V. pracovné stretnutie mamológov s medzinárodnou účasťou. Trenčín :
TnUAD, 2009. - ISBN 978-80-8075-400-6. - 1 elektronický optický disk, [2 s.]
AGJ Autorské osvedcenia, patenty, objavy
Pocet záznamov: 2
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009974
AGJ001 Lizák, Pavol: Textilný dezén : Dizajn. č. 27655. , 2010
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009678
AGJ002 Macho, Vendelín - Olšovský, Milan - Špirk, Eugen - Michálek, Jaroslav - Karvaš, Anton Klabník, Miroslav - Cíbik, Branislav - Komora, Ladislav: Vulkanizačné činidlo gumárenských zmesí a
spôsob jeho prípravy. Patent č. P287148. , 2010
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavatelstvách
Pocet záznamov: 2
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010145
BAB001 Bočáková, Oľga - Bošmanský, Karol [recenzent] - Garaj, Ján [recenzent] - Šramka, Miron
[recenzent] - Hanzlíková, Alžbeta [recenzent] - Pavelová, Ľuba [recenzent]: Problémy starnúcej populácie.
1. vyd. - Trenčín : TnUAD, 2010. - 223 s. - ISBN 978-80-8075-460-0
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009739
BAB002 Bočáková, Oľga - Kubišová, Zuzana - Tomášiková, Alena ; Polonský, Dušan [recenzent] Kucharčík, Rudolf [recenzent]: Významné slovenské politické osobnosti v novodobých dejinách. 1.vyd. Trenčín : TNUAD, 2009. - 196 s. - ISBN 978-80-8075-437-2
BCB Ucebnice pre základné a stedné školy
Pocet záznamov: 1
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009699
BCB001 Hartmanová, Eva - Otrubčák, Peter ; Orbánová, Darina [recenzent] - Straka, Pavol [recenzent] Puškáčová, Eva [recenzent]: Marketing II. : pre študijné odbory stredných odborných škôl. 1. vyd . Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. - 182 s. - ISBN 978-80-10-01663-1
BCI Skriptá a ucebné texty
Pocet záznamov: 5
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010071
BCI001 Hajšová, Mária - Kútik, Ján: Ekonomika a manažment samosprávy. 1.vyd . - Trenčín : TnUAD,
2009. - 138 s. - ISBN 978-80-8075-431-0
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009709
BCI002 Ličková, Mária - Barényi, Igor ; Híreš, Ondrej [recenzent] - Mäsiar, Harold [recenzent]: Náuka o
materiáloch I. : Návody na cvičenia. 1.vyd . - Trenčín : TnUAD FŠT, 2009. - 139 s. - ISBN
978-80-8075435-80
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009664
BCI003 Koišová, Eva: Podnikové financie. 2. doplnené a prepracované vyd . - Trenčín : TnUAD, 2009. 196 s. - ISBN 978-80-8075-422-8
www.crep c.sk
(47)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010175
BCI004 Lofaj, František - Dusza, Ján - Hvizdoš, Pavol - Lenčéš, Zoltán - Galusek, Dušan - Galusková,
Dagmar ; Longauer, Svätoboj [recenzent] - Sovák, Pavol [recenzent]: Teória a technológia spracovania
keramických materiálov. 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2010. - 193 s. - ISBN 978-80-8096-126-8
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009706
BCI005 Pauličková, Alena - Grossová, Marie Emilie ; Ježková, Renáta [recenzent] - Marek, Karel
[recenzent]: Základy teórie práva pre neprávne odbory. 1. vyd . - Trenčín : TnUAD, FSEV, 2009. - 89 s. ISBN 978-80-8075-426-6
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahranicných casopisoch
Pocet záznamov: 1
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009702
BDE001 Mečár, Miroslav - Jurčíková, Božena: Zavedenie meny EURO v Slovenskej republike k 1.
januáru 2009 a premena základného imania zo slovenskej meny na menu euro. , 2009
In:DANÉ A FINANCE : Odborný časopis pro daňové právo a praxi. - ISSN 1801-6006. - Roč.XVII,
čo.10(2009), s.15-21
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich casopisoch
Pocet záznamov: 25
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009599
BDF001 Živčicová, Eva: Ako prekonať krízu. , 2009
In:PERSONÁLNY MANAŽMENT nielen p re p ersonalistov. - ISSN 1337-9437. - č.10(2009), s.489-496
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009695
BDF002 Mečár, Miroslav - Jurčíková, Božena: Daňové výdavky vynaložené na vzdelávanie a
rekvalifikáciu zamestancov. , 2009
In:DANE A ÚČTOVNÍCTVO V PRAXI. - ISSN 1335-7034. - č.12(2009), s.15-21
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009654
BDF003 Kvasnica, Igor - Kvasnica, Peter: Environmentálne normy kvality vody v pôsobnosti krajského
úradu životného prostredia. , 2009
In:21. STOROČIE : magazín pre priemyselnú ekológiu. - ISSN 1335-874X. - Roč. XII, č.3(2009),
s.14-17
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009738
BDF004 Sika, Peter: Európsky sociálny fond v roku 2009 z pohľadu štátneho tajomníka Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ing. Petra Siku, PhD.. , 2009
In:EUROKOMPAS časop is Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoj a SR o štrukturálnych f ondoch. Roč.VI, č.2(2009), s.9
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009603
BDF005 Živčicová, Eva: Hodnotová orientácia súčasných stredoškolákov. , 2009
In:PEDAGOGICKÉ ROZHĽADY : Odborno-metodický časopis. - ISSN 1335-0404. - Roč.18,č.4(2009),
s.12-17
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010083
BDF006 Mrvová, Ľubica: Katedra priemyselného dizajnu v Ružomberku : Fakulta priemyselných
technológií, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. , 2010
In:DESIGNUM. - ISSN 1335-034X. - Roč.XVI, č.4(2010), s.30-31
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010114
BDF007 Hrivík, Pavol: Kľúčové faktory a krutá realita v medzinárodných vzťahoch - prípad USA :
Prípadová štúdia. 1. časť. , 2009
In:SILOČIARY : Odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč.VII, č.5(2009),
s.6-7
www.crep c.sk
(48)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010115
BDF008 Hrivík, Pavol: Kľúčové faktory a krutá realita v medzinárodných vzťahoch - prípad USA :
Prípadová štúdia. 2. časť. , 2009
In:SILOČIARY : Odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč.VII, č.6(2009),
s.6-7
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010116
BDF009 Hrivík, Pavol: Kľúčové faktory a krutá realita v medzinárodných vzťahoch - prípad USA :
Prípadová štúdia. 3. časť. , 2009
In:SILOČIARY : Odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč.VII, č.7-8(2009),
s.5-6
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010117
BDF010 Hrivík, Pavol: Kľúčové faktory a krutá realita v medzinárodných vzťahoch - prípad USA :
Prípadová štúdia. 4. časť. , 2009
In:SILOČIARY : Odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč.VII, č.9(2009),
s.5-6
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010118
BDF011 Hrivík, Pavol: Kľúčové faktory a krutá realita v medzinárodných vzťahoch - prípad USA :
Prípadová štúdia. 5. časť. , 2009
In:SILOČIARY : Odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč.VII, č.10(2009),
s.6-7
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009594
BDF012 Jurčíková, Božena - Mečár, Miroslav: Koncepcia reformy daňovej a colnej správy a jej vplyv na
rekodifikáciu zákonov. , 2009
In:DANE A ÚČTOVNÍCTVO V PRAXI. - ISSN 1335-7034. - č.10(2009), s.26-31
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010139
BDF013 Jakušová, Viera - Bočáková, Oľga: Manažérstvo kvality v službách : 1. časť. , 2009
In:SILOČIARY : Odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč.VII, č.5(2009),
s.3-4
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010140
BDF014 Jakušová, Viera - Bočáková, Oľga: Manažérstvo kvality v službách : záver. , 2009
In:SILOČIARY : Odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč.VII, č 6(2009),
s.3-5
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009701
BDF015 Anwarzai, Branislav: Najnovšie trendy v senzorových technológiách. , 2009
In:ELEKTROTECHNIK : súčasť časopisu Elektro. - ISSN 1210-0889. - č.2(2009). s.18-19
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010026
BDF016 Mazíková, Viera: Riešenie a hodnotenie úloh z organickej chémie : Chemická olympiáda. , 2010
In:CHEMICKÉ ROZHĽADY : časopis pre skvalitňovanie vyučovania chémie. - ISSN 1335-8391. Roč.11, č.1(2010), s.88-89
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010103
BDF017 Červeňanová, Eva: Sesty a bratia z Nigérie. , 2010
In:Sestra : Odborný časopis pre ošetrovateľstvo. Bratislava : Sanoma Magazines Slovakia, s.r.o. - ISSN
1335-9444. - Roč. IX, č.9-10(2010), s.10
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010048
BDF018 Živčicová, Eva: Syndróm vyhorenia - burnout, diagnostika a prevencia. , 2009
In:PERSONÁLNY MANAŽMENT NIELEN PRE PERSONALISTOV. - ISSN 1337-9434. november(2009), s.515-520
www.crep c.sk
(49)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010024
BDF019 Mazíková, Viera: Úlohy z organickej chémie : Chemická olympiáda. , 2009
In:CHEMICKÉ ROZHĽADY : časopis pre skvalitňovanie vyučovania chémie. - ISSN 1335-8391. Roč.10, č.4(2009), s.224-226
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010025
BDF020 Mazíková, Viera: Úlohy z organickej chémie : Chemická olympiáda. , 2010
In:CHEMICKÉ ROZHĽADY : časopis pre skvalitňovanie vyučovania chémie. - ISSN 1335-8391. Roč.11, č.1(2010), s.86-87
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010137
BDF021 Vojtech, František - Bočáková, Oľga: UNICEF a jeho postavenie vo svete. , 2010
In:SILOČIARY : Odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč.VIII, č.2(2010),
s.4-6
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC008789
BDF022 Danišová, Nina - Mudríková, Andrea - Majerík, Jozef: Využitie DVIA Composeru na simuláciu
činnosti inteligentného výrobno-montážneho systému. , 2009
In:AI MAGAZINE : Roč.2, č.4(2009), s.18-19. - ISSN 1337-7612. - Časopis o automobilovom priemysle,
strojárstve a ekonomike
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010052
BDF023 Grenčíková, Adriana: Význam vzdelávania v regionálnom rozvoji : Základný determinant
ekonomického rozvoja. , 2010
In:MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI. - ISSN 1336-9849. - č.2(2010), s.7-11
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009737
BDF024 Sika, Peter: Výzva i príležitosť : Európsky sociálny fond v roku 2009. , 2009
In:ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA POLITIKA. - ISSN 1336-5053. - č.10(2009), s.12-13
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010138
BDF025 Bočáková, Oľga - Bánoci, Daniel: Zdravotná politika, ekonomické-celospoločenské problémy z
hľadiska verejného záujmuete. , 2009
In:SILOČIARY : Odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč.VII, č.3(2009),
s.5-6
BEC Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
Pocet záznamov: 8
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009770
BEC001 Gulášová, Ivica - Gerlichová, Katarína - Matišáková, Iveta: Etické aspekty eutanázie z pohľadu
zdravotníckych pracovníkov. , 2009
In:Cesta k modernímu ošetrovatelství : X. sborník příspěvku z odborné konference. Praha : Fakultní
nemocnice v Motole, 2009. - ISBN 978-80-87347-00-3. - s.47-50
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009769
BEC002 Gulášová, Ivica - Gerlichová, Katarína - Matišáková, Iveta: Etické aspekty zdravotnej a
ošetrovateľskej starostlivosti u onkologicky chorých pacientov. , 2009
In:Cesta k modernímu ošetrovatelství : X. sborník příspěvku z odborné konference. Praha : Fakultní
nemocnice v Motole, 2009. - ISBN 978-80-87347-00-3. - s.43-46
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009780
BEC003 Puchký, Richard - Ružiak, Ivan - Kršková, Jana - Hrehuš, Rudolf - Ostroushko, Dmytro:
Choosen mechanical Properties of Polycarbonate filled by multi Wall Carbon Nanotubes. , 2009
In:Den doktorandu 2009 Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství : Odborný seminář. Ostrava :
Vysoká škola báňská, 2009. - ISBN 978-80-248-2129-0. - 73-74
www.crep c.sk
(50)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009669
BEC004 Michálková, M. - Ghillányová., K. - Galusek, Dušan: Standard and two-stage Sintering of a
Submicrometer Allumina Powder the Influence on the Sintering Trajectory. , 2010
In:Advances in Sintering Science and Technology : A Collection of Papers presented at the International
Conference on Sintering November 16-20,2009 La Jolla, California. Edited by Rajendra K. Bordia,
Eugene A. Olevsky. New Jersey : A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2010. - ISBN
978-0-470-40849-0. - Ceramic Transsactions, Volume 209, p.421-427
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009721
BEC005 Sedláček, Jaroslav - Michálková, Monika - Karaman, Deniz - Galusek, Dušan - Hoffmann,
Michal: The Influence of Minor Additives on Densification and Microstructure of Submicrometer Alumina
Ceramics Prepared by SPS and HIP. , 2010
In:Advances in Sintering Science and Technology : A Collection of Papers presented at the International
Conference on Sintering November 16-20,2009 La Jolla, California. Edited by Rajendra K. Bordia,
Eugene A. Olevsky. New Jersey : A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2010. - ISBN
978-0-470-40849-0. - Ceramic Transsactions, Volume 209, p.193-204
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009694
BEC006 Grenčíková, Adriana - Vlková, Eva: Víno ako vyvolávač eustresu a kreativity. , 2009
In:Víno j ako multikulturní f enomén : Mezinárodní interdisciplinární konference. Olomouc : Filozofická
fakulta Univerzity Palackého, 2009. - ISBN 978-80-87273-01-2. - s.57-60
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009964
BEC007 Španková, Jana: Vlijanie sociaľnoj sredy na razvitie ličnosti. , 2010
In:Sociaľnoj e p oloženie detej , p odrostkov i molodeži v sovremennom obščestve. Ufa : ISEI UNC, 2010. ISBN 978-5-904122-25-6. - s.9-16
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009940
BEC008 Strunz, Herbert: Was kann man in einem Studium an der Universität lernen?. , 2010
In:Výzvy 21. storočia : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej videokonferencie. Plauen : M&S
Verlag-OHG, 2010. - ISBN 978-3-938590-26-3. - s.45-47
BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
Pocet záznamov: 33
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009899
BED001 Mandelíková, Lenka: Die Kommunikation und der Text. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.148-150
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009831
BED002 Lizák, Pavol - Legerská, Jela - Ligas, Jaroslav: Fyziologicko-funkčné vlastnosti a dizajn odevov. ,
2010
In:Textil v budúcnosti : národná odborná konferencia. Žilina : VÚTCH-CHEMITEX, s,r,o,, 2010. - ISBN
978-80-969610-6-1. - [9 s.]
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009893
BED003 Haringa, Ivan - Dobríková, Miroslava: História nákladných automobilov TATRA balistiky. ,
2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.54-50
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009892
BED004 Čelko, Peter - Kováč, Michal - Pivko, Štefan - Štrba, Ján: História strelných zbraní a balistiky. ,
2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.37-44
www.crep c.sk
(51)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009898
BED005 Ligač, Juraj: História vojenských lietadiel MiG. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.132-139
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009901
BED006 Stodola, Jiří - Stodola, ml., Jiří: Historie katedry bojových a speciálnych vozidel UO Brno. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.159-164
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009894
BED007 Horváth, Július - Mäsiar, Harold - Dobrodenka, Peter: Charakteristiky a porovnanie vybraných
tankov z obdobia 2. svetovej vojny. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.74-100
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010136
BED008 Bočáková, Oľga: Chudoba a rizikové skupiny. , 2010
In:Práce p omáhaj ících p rof esí v oblasti zdravotníctví a sociální p éče. Bratislava : Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010. - s.19-23
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009907
BED009 Vašíček, Miroslav: Kamikaze - samovražební bojoví piloti. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.186-191
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009790
BED010 Bočáková, Oľga: Kvalita života ako fenomén 21. storočia. , 2009
In:Stratégie sociálnej a zdravotnej p olitiky v ochrane ohrozeného človeka : Zborník z prvej medzinárodnej
konferencie. Kežmarok : ViViT, 2009. - ISBN 978-80-89264-42-1. - s.18-31
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009791
BED011 Bočáková, Oľga - Kubišová, Zuzana - Tomašíková, Alena: La santé et le handicap = Zdravie a
zdravotné postihnutie. , 2009
In:Výzvy 21. storočia : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej videokonferencie. Plauen : M&S
Verlag-OHG, 2010. - ISBN 978-3-938590-26-3. - s.27-29
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009902
BED012 Timár, Štefan - Kubiš, Štefan: Ľahké guľomety 2. svetovej vojny. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.165-168
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009906
BED013 Valášek, Ivan: Legenda 2. svetovej vojny - Tiger. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.181-185
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009905
BED014 Valášek, Ivan - Kubiš, Štefan: Masserschmitt BF 109. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.181-185
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009895
BED015 Kopecký, Ivan - Pilková, Monika: Materály balistickej ochrany jednotlivca. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.118-123
www.crep c.sk
(52)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009900
BED016 Pernis, Rudolf: Munička na Považí. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.151-158
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009904
BED017 Útly, Milan - Kopčanová, Alexandra: Nemecké a ruské tanky bojujúce v 2. svetovej vojne. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.173-180
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009837
BED018 Lizák, Pavol: Ochrana dizajnu. , 2010
In:Originálna tvorivosť - j ej rozvoj a ochrana : Celoslovenský vedecko-technický seminár. Púchov :
TnUAD, FPT, 2010. - s. 25-26
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009792
BED019 Kubišová, Zuzana - Tomášiková, Alena - Bočáková, Oľga: Omega 3 fatty acid as funcional food
= 3 omega mastné kyseliny ako funkčné potraviny. , 2009
In:Stratégie sociálnej a zdravotnej p olitiky v ochrane ohrozeného človeka : Zborník z prvej medzinárodnej
konferencie. Kežmarok : ViViT, 2009. - ISBN 978-80-89264-42-1. - s.107-108
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009903
BED020 Timár, Štefan: Panther - nemecký tank z 2. svetovej vojny. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.169-172
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009908
BED021 Vavrík, Róbert: Postrach spojeneckých tankov - Panzerfaust. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.197-200
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009890
BED022 Bačík, Stanislav: Ruský stredný tank T-34 v nemeckých službách ako Panzerkampfwagent T-34
747 R. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.16-25
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009891
BED023 Bridík, Lukáš - Bartošová, Lenka: Spitfire. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.32-36
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009725
BED024 Španková, Jana: Syndróm vyhorenia a jeho dopady v práci personálneho manažéra. , 2010
In:Zdravie ako základný p redp oklad rozvoj a ľudského p otenciálu : Zborník príspevkov z medzinárodného
seminára. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2010. - ISBN 978-80-970277-1-1. s.158-164
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009834
BED025 Štefanková, Katarína - Balogová, J. - Holcová, K. - Jambrich, Martin - Lučivianský, J. Vnenčáková, J.: Štruktúra a vlastnosti vláknitých materiálov na báze polylaktidových, bambusových a
polypropylenových vlákien. , 2010
In:Textil v budúcnosti : národná odborná konferencia. Žilina : VÚTCH-CHEMITEX, s,r,o,, 2010. - ISBN
978-80-969610-6-1. - [9 s.]
www.crep c.sk
(53)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009897
BED026 Kubiš, Štefan: Ťažké samohybné delo kalibru 128 mm. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.128-131
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009836
BED027 Turan, Dušan: Transdisciplinárna projekcia hodnototvorného procesu firiem. , 2010
In:Originálna tvorivosť - j ej rozvoj a ochrana : Celoslovenský vedecko-technický seminár. Púchov :
TnUAD, FPT, 2010. - s. 20-24
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009828
BED028 Nemčok, Ondrej: Učiteľ, ako rozhodujúci činiteľ vo vyučovacom procese. , 2010
In:Zvyšovanie kvality vzdelávania na súkromných vysokých školách v p odmienkach vedomostnej
sp oločnosti : III. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Dubnica nad Váhom : Dubnický
technologický inštitút, 2010. - ISBN 978-80-89400-05-8. - s.179-186
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009896
BED029 Kubiš, Štefan - Timár, Štefan: Univerzálny guľomet MG 42. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.124-127
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009889
BED030 Bačík, Stanislav: Vývoj stredného tanku T-34 v ruských silách. , 2010
In:História šp eciálnej techniky : 2. medzinárodný seminár. Trenčín : TnUAD, 2010. - ISBN
978-80-8075-455-6. - s.10-15
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009724
BED031 Grenčíková, Adriana: Význam zdravia pre rozvoj ľudského potenciálu. , 2010
In:Zdravie ako základný p redp oklad rozvoj a ľudského p otenciálu : Zborník príspevkov z medzinárodného
seminára. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2010. - ISBN 978-80-970277-1-1. - s.45-48
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009835
BED032 Macho, Vendelín - Olšovský, Milan: Zo skúseností vynálezcovskej praxe - ako zvýšiť
"produkciu" tvorivosti. , 2010
In:Originálna tvorivosť - j ej rozvoj a ochrana : Celoslovenský vedecko-technický seminár. Púchov :
TnUAD, FPT, 2010. - s. 17-19
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009723
BED033 Vlková, Eva: Životný štýl ako faktor rozvoja ľudského potenciálu. , 2010
In:Zdravie ako základný p redp oklad rozvoj a ľudského p otenciálu : Zborník príspevkov z medzinárodného
seminára. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2010. - ISBN 978-80-970277-1-1. s.165-169
FAI Redakcné a zostavovatelské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Pocet záznamov: 5
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009927
FAI001 Maga, Dušan [redaktor, editor] - Tkáč, Jozef [redaktor, editor]: Mechatronika 2010 : Proceedings
of 13th international Symposium on Mechatronics. Trenčín : TnUAD, 2010. - 128 s. - ISBN
978-80-8075-451-8
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009838
FAI002 Olšovský, Milan [redaktor, editor]: Originálna tvorivosť - jej rozvoj a ochrana : Zborník
prednášokPúchov : TnUAD.FPT, 2010. - 28 s.
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC009653
FAI003 Janošcová, Renata [redaktor, editor]: Otvorená univerzita 2009 : Zborník príspevkov z 3.
vedeckej konferencie. Trenčín : TnUAD, 2009. - 74 s. - ISBN 978-80-8075-425-9
www.crep c.sk
(54)
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010098
FAI004 Bočáková, Oľga [redaktor, editor] - Tomášiková, Alena [redaktor, editor]: Problemi attuali di
oggi : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Milano, 2010. - 193 s. - ISBN 978-8877-708-413
ref.císlo: TUAD.Trenčín.PC010070
FAI005 Maga, Dušan [redaktor, editor] - Bauer, Pavol [redaktor, editor]: State-of-the-Art in
Mechatronics : Volume II.. Alpen aan den Rijn, 2010. - 433s. - ISBN 978-90-807898-4-5
www.crep c.sk
(55)
Download

Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne Prehlad publikacnej