ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
ORAVSKÁ LESNÁ 299
PLÁN PRÁCE
v školskom roku
2013/2014
august 2013
vypracoval riaditeľ školy
Mgr. Miroslav Kvak
2
OBSAH:
I. ORGANIZÁCIA
1. Organizácia školského roka 2013/2014 (POP)
2. Plán zasadaní pedagogických rád a PP
3. Personálne obsadenie školy, funkcie
4. Správcovstvo kabinetov, zbierok a knižníc
5. Zloženie RŠ a RR
II. HLAVNÉ ÚLOHY A ROZPRACOVANIE CIEĽOV
1. Celková profilácia a ciele školy
2. Tematické úlohy školy
3. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk. r. 2012/13
4. Základné informácie o výbere učebných plánov, učebných
osnov, o hodnotiacich procesoch a klasifikácii žiakov
5. Rozpracovanie úloh vyplývajúcich z POP MŠ SR 2013/14
6. Oblasť riadenia a vedenia školy
7. Rozvoj materiálového vybavenia školy, hospodárenie
8. Úlohy na úseku BOZP a PO
III. ĎALŠIE ÚLOHY ŠKOLY
1. Spolupráca školy s rodičmi , s obcou, s verejnosťou a sponzormi
2. Celoškolské podujatia
PRÍLOHY: Organizačný poriadok školy
Vnútorný poriadok školy
Školský poriadok
Plán práce materskej školy
Plán činnosti výchovného poradenstva
Rámcový plán ŠKD
Plány MZ a PK
Rámcový plán hospitačnej činnosti , kontrolná
a hospitačná činnosti
Plán exkurzií a školských výletov
Zápisnice z rokovania PR, PP, MZ a PK
Prehľadný rozvrh hodín školy
Tematicko výchovno – vzdelávacie plány 1.-4.roč.
Tematicko výchovno – vzdelávacie plány 5.-9.roč
Učebné osnovy
Vzdelávacie štandardy
Zadelenie úväzkov
Plány triednych učiteľov
Pedagogická dokumentácia
Rokovací protokol
3
Plán práce koordinátora prevencií
Plán práce koordinátora environm. výchovy
Plán práce koordinátora informatizácie
Plán projektu Zdravá škola
Plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu – UO PVC9
Pedagogicko-organizačné pokyny 2013/2014
Plán kontinuálneho vzdelávania PZ
I. ORGANIZÁCIA :
1. Organizácia školského roka 2013/2014
V súlade s POP na školský rok 2013/2014 sa určuje obdobie vyučovania
a školských prázdnin nasledovne :
Školský rok sa začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa začína
2. septembra 2013( pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára
2014 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4.februára 2014 (utorok)
a končí sa 27. júna 2014 (piatok).
Prázdniny : Jesenné - 30.10. 2013 - 01.11. 2013
vyučovanie sa začína 04.11. 2013
Vianočné - 23.12.2012 - 07.01. 2014
vyučovanie sa začína 08.01. 2014
Polročné – 03.02. 2014
vyučovanie sa začína 04.02. 2014
Jarné – Žilinský kraj 17.02 - 21.03. 2014
vyučovanie sa začína 24.03. 2014
Veľkonočné –17. 04. 2014 - 22. 04. 2014
vyučovanie sa začína 23. 04. 2014
Letné - 30.06. 2014 – 29.8. 2014
vyučovanie sa začína 02.09.2014
Zápis do 1. ročníka ZŠ sa bude konať v čase od 15.1. - do 15.2. 2014
Celoslovenské testovanie žiakov 9. roč. : Testovanie 9-2014 sa podľa POP
uskutoční 12. marca 2014. Náhradný termín testovania sa uskutoční 25.03.2014.
4
2. Plán zasadaní pedagogických rád a pracovných porád
26.8. Pracovná porada
-
-
privítanie po prázdninách, personálne zmeny ,
zadelenie úloh na ďalšie pracovné dni (nástenky, opravné
skúšky,
vypracovanie ŠkVP, vypracovanie tematických výchovno – vzdelávacích
plánov z jednotlivých predmetov)
plán úloh na august (termínované úlohy )
oboznámenie sa s vnútornými predpismi školy
Pracovné porady sa konajú v posledný pondelok v mesiaci o 13.20 hodine
-
otvorenie , kontrola uznesenia
kontrola úloh za mesiac
úlohy na nasledujúci mesiac
rôzne
diskusia
záver
Pedagogické rady
26.08.2013
- úvodná pedagogická rada
- zadelenie triednictva, úväzkov , organizácia tried
- organizácia školského roka
- opravné skúšky, správa z inšpekčnej činnosti
- školský poriadok
- predmetové komisie
02.09. 2013
- Schválenie Plánu práce s prílohami
- Školský vzdelávací program
- Správa o výchovno – vyučovacej činnosti za šk.rok 2012/2013
18.11.2013
- Vyhodnotenie výchovno– vyuč.výsledkov za I. štvrťrok
27. 1. 2014
- Hodnotenie prospechu a správania žiakov za I.polrok
- Vyhodnotenie vých.-vyučovacích výsledkov za I.polrok
21. 4. 2014
- Vyhodnotenie výchovno – vyučovacích výsledkov za
III.štvrťrok
20.6. 2014
- Klasifikácia prospechu a správania za II. polrok
- Vyhodnotenie vých.-vyuč. výsledkov za uplynulý šk. rok
Plenárne združenia rodičov 1- krát do roka – október resp.podľa potreby školy
Ďalšou formou kontaktu sú konzultácie, ktoré sa uskutočňujú v prvý pondelok
v mesiaci , pokiaľ sa neuskutočnilo plenárne Rodičovské združenie od 13.00 do
15.00 hod., na začiatku školského roka a v prípade potreby sa konajú triedne
rodičovské združenia, ktoré zvoláva triedny učiteľ na žiadosť rodičov alebo školy.
5
Prvé plenárne RZ sa uskutoční v prvej polovici októbra s programom:
1. Správa o hospodárení
2. Schválenie rozpočtu
3. Vyhodnotenie výchovno – vyučovacích výsledkov za predchádzajúci
školský rok
4. Plán práce na šk. rok 2013/2014 , organizačné záležitosti, hlavné
úlohy a ciele školy, spolupráca rodičov so školou
5. Rôzne
Školský vzdelávací program
Školský poriadok
Opatrenia na znižovanie prípadov poškodzovania majetku školy
Informácie o právach a povinnostiach detí, rodičov, učiteľov, o porušovaní
školského poriadku
6. Diskusia
Z.: RŠ , preds. RR
Personálne obsadenie školy, funkcie
Vedenie školy :
Mgr. Miroslav Kvak
Mgr. Eva Demková
Ing. Mária Kvaková
p. Emília Kojdová
funkcia:
riaditeľ školy
zást. riad. školy pre ZŠ 1.-4.
zást. riad. školy pre ZŠ 5.-9.
zást. riad. školy pre MŠ
Zadelenie triednictva :
1.A
-17 žiakov Mgr. Iveta Kozáková
1.B
- 16 žiakov Mgr.Viera Kvaková
1.C
- 16 žiakov Mgr. Anna Srogoňová
2.A
- 20 žiakov Mgr. Mária Očkajáková
2.B
- 20 žiakov Mgr. Jarmila Kakusová
2.C
- 20 žiakov Mgr. Eliška Kovaľová
3.A
-25 žiakov Mgr. Veronika Prokopová
3.B
-25 žiakov Mgr. Ľudmila Kolenčíková
4.A
-24 žiakov Mgr. Iveta Mičeková
4.B
-23 žiakov Mgr. Zuzana Brňáková
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
-23žiakov
-24žiakov
- 27žiakov
- 27žiakov
-26žiakov
-27žiakov
-24žiakov
-26žiakov
-27žiakov
Ing. Anna Mlichová
Mgr. Monika Brachňáková
Mgr. Eva Mateášová
PaedDr. Zdena Majcherová
Mgr.Helena Klimčíková
Ing. Peter Oparty
Mgr.Katarína Srogoňová
Mgr. Daniel Mazúch
Mgr. Katarína Paľáková
aprobácia :
MAT-GEG
1. – 4.
SJL
SPgŠ
učiteľka 1.-4.r.
učiteľka 1.-4.r.
učiteľka 1.-4.r.
učiteľka 1.-4.r.
učiteľka 1.-4.r.
učiteľka 1.-4.r.
učiteľka 1.-4.r.
učiteľka 1.-4.r
učiteľka 1.-4.r
učiteľka 1.-4.r.
ANJ
MAT-PED
MAT - CHE
NBV
GEG
BIO
SJL-DEJ
SJL-VYV
ANJ
6
9.B
-27žiakov
Mgr. Serafín Beňuš
MAT-INF
SPOLU: 464 žiakov z toho : I. stupeň 206 žiakov - 93 chlapcov
- 113 dievčat
II. stupeň 258 žiakov - 128 chlapcov
- 130 dievčat
Spolu : 464 žiakov, 221 chlapcov a 243 dievčat
Netriedni vyučujúci:
Mgr. Ján Salaj
Mgr. Viera Olbertová
Mgr. Zuzana Laššáková
Mgr. Adriana Chudobová
Mgr. Katarína Mušáková
Mgr.Katarína Kaukičová
Mgr. Viera Vrábľová
učiteľ 5. – 9.
učiteľka 5. – 9.
učiteľka 5. – 9.
učiteľka 5.-9.
učiteľka 5.- 9.
učiteľka 5.-9.
učiteľka 5.- 9.
Vychovávateľky ŠKD :
Bc. Anna Póčiková
Mgr. Katarína Kojdová
vychovávateľka ŠKD
vychovávateľka ŠKD
Prevádzkoví zamestnanci :
Jozefína Ladňáková
Ing. Ľudmila Opartyová
p. Rudolf Brisuda
p. Margita Brišová
p. Marcela Brišová
p. Mária Svinčáková
p. Jana Dulovcová
p. Zdena Kolenčíková
p. Alena Srogončíková
p. Helena Mordáčiková
p. Jana Kolenčíková
Ďalšie vnútroškolské funkcie :
Mgr. Helena Klimčíková
Mgr. Monika Brachňáková
Mgr. Serafín Beňuš
Ing. Peter Oparty
PaedDr. Zdena Majcherová
Mgr. Serafín Beňuš
FYZ- TCHV
MAT –TEV
SJL- KAT
NEJ
ETV, ped.asist.
SJL
ekonomická pracovníčka
vedúca školskej jedálne
administratívna pracovníčka , PAM
ABT BOZP a PO, školník, údržbár
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
hlavná kuchárka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
výchovná poradkyňa
zdravotníčka školy
koordinátor projektu Zdravá škola
zástupca zamestnancov BOZP
koordinátor environm.výchovy
koordinátor prevencie
koordinátor informatizácie
7
Ing. Mária Kvaková
Mgr. Jarmila Kakusová
Mgr. Iveta Kozáková
predsedníčka ZO OZ
školský špeciálny pedagóg
zodp. za vedenie kroniky školy
Materská škola- počet prijatých detí – 92 z toho 40 predškolákov
Emília Kojdová
zrš pre materskú školu,učiteľka „Motýliky“
Mgr. Anna Bartošová
tr.učiteľka – trieda 5-6 r. „Slniečka“
Bc.Iveta Fedorová
učiteľka – trieda 5-6 r. „Margarétky“
Mgr. Jana Srogoňová
tr.učiteľka – trieda 4-5 r. „Motýliky“
Bc. Alena Andrisáková
učiteľka.– trieda 3-4 r. „Lienky“
Anna Blahovcová
tr. učiteľka. – trieda 5-6 r. „Margarétky“
Mgr. Viera Balúnová
tr.učiteľka- trieda 3-4 r.„Lienky“
Terézia Nádašská
Anna Podstavková
školníčka
upratovačka
Viktória Murínová
Agneša Brišová
kuchárka
pomocná kuchárka
Metodické orgány :
Metodické združenie I. st.
ved.: Mgr. Iveta Kozáková
členovia : Mgr. Anna Srogoňová, Mgr. Zuzana Brňáková ,Mgr. Ľudmila Kolenčíková,
Mgr. Jarmila Kakusová, Mgr. Iveta Mičeková, Mgr. Mária Očkajaková, Mgr. Eva
Demková, Mgr. Eliška Kovaľová, Mgr. Veronika Prokopová, Mgr. Katarína
Kaukičová, Mgr. Viera Kvaková
MZ ŠKD
ved. : Bc.Anna Póčiková
členovia: Mgr. Katarína Kojdová
PK: Jazyk a komunikácia
Predmety: SJL
ved. PK :
Ing. Mária Kvaková
členovia :
Mgr. Viera Vrábľová
Mgr. Katarína Srogoňová
Mgr. Daniel Mazúch
Mgr. Adriána Chudobová
PK: Jazyk a komunikácia
Predmety: ANJ,NEJ
ved. PK :
Mgr. Katarína Paľáková
členovia :
Mgr. Katarína Mušáková
Ing. Anna Mlichová
Mgr. Viera Vrábľová
Mgr. Eva Demková
,
8
Mgr. Mária Očkajáková
Mgr. Adriána Chudobová
PK: Človek a príroda
Predmety: FYZ,CHE,BIO
ved. PK :
Mgr. Eva Mateášová
členovia :
Mgr.Ján Salaj
Ing. Peter Oparty
PK: Človek a spoločnosť
Predmety: DEJ,GEG,OBN,RGV
Ved. PK:
Mgr.Helena Klimčíková
členovia:
Mgr.Viera Olbertová
PaedDr.Zdena Majcherová
Ing. Mária Kvaková
Mgr. Katarína Kojdová
PK: Človek a hodnoty
Predmety: NBV,ETV
Ved. PK:
PeadDr. Zdena Majcherová
členovia:
Mgr. Adriána Chudobová
Mgr. Katarína Kaukičová
Mgr. Katarína Srogoňová
Mgr. Martin Tondra
Mgr. Jazef Dobrovič
PK: Matematika a práca s informáciami
Predmety: MAT,INF
Ved. PK:
Mgr.Monika Brachňáková
členovia:
Mgr.Eva Mateášová
Mgr.Miroslav Kvak
Mgr.Serafín Beňuš
Mgr.Zuzana Laššáková
Mgr. Daniel Mazúch
Ing. Peter Oparty
PK:Človek a svet práce
Predmety:PVC,SEE,TEH,THD
Ved.PK:
Mgr.Viera Olbertová
členovia:
Ing.Peter Oparty
PK:Umenie a kultúra
Predmety: VYV,HUV,VUM
Ved.PK:
Mgr.Daniel Mazúch
členovia:
Mgr.Iveta Kozáková
Mgr.Viera Olbertová
Mgr. Katarína Kojdová
9
Mgr. Katarína Kaukičová
PK:Zdravie a pohyb
Predmety: TSV
Ved.PK:
Mgr.Zuzana Laššáková
členovia:
Mgr.Helena Klimčíková
Mgr.Daniel Mazúch
Mgr. Ján Salaj
Mgr. Viera Vrábľová
Mgr. Iveta Mičeková
Mgr. Veronika Prokopová
4. Správcovstvo kabinetov, zbierok a knižníc
Kabinet/ zbierka
VYV
Didaktická technika
Registratúrne stredisko
DEJ
HUV
SJL
Kuchynka, šk. pozemok
FYZ
MAT
BIO
CHE
Dielne
GEG
UP 1.-4.roč.
TEV
Cudzí jazyk
Učebnice
ŠKD
Školská knižnica
kotolňa, dielňa údržbára
správca kabinetu/ zbierky
p.Mazúch
p.Mazúch
p.Demková
p.Majcherová
p.E. Kovaľová
p.M.Kvaková
p.Olbertová
p. Salaj
p. Brachňáková
p.Oparty
p.Mateášová
p.Oparty
p.Klimčíková
p.Kozáková
p.Laššáková
p.Paľáková
p.Demková
p.Póčiková
p.Kolenčíková
p.Brisuda
5. Zloženie Rady školy a Rady rodičov
Zvolení členovia rady školy:
Ing. Peter Oparty – ped. zamestanec
Mgr. Anna Bartošová- ped. zamestnanec
Ing. Ľudmila Opartyová- neped. zamestanec
Jozef Rošťák- zástupca rodičov
Anna Pojezdalová- zást. rodičov
Stanislav Novosad – zást. rodičov
Andrea Brňáková- zást. rodičov
Jozefína Ladňáková- delegovaná OZ
Vendelín Briš- deleg. OZ
Peter Brňák- deleg . OZ
10
RNDr. Murín Jozef -delegovaný starostkou obce
Ing. Vorčáková Veronika- deleg. starostkou obce
Kojdová Erika - deleg. starostkou obce
Dulovec Peter – deleg. starostkou obce
Na ustanovujúcom zazsadaní Rady školy v septembri 2012 neprebehla voľba predsedu
Rady školy, prebiehala iba diskusia o počte členov a delegovaní za zriaďovateľa,
následne zasadanie neprebiehalo.
Predseda Rady rodičov : p. Štefánia Vrábľová
Členovia:- volení triedni dôverníci
1.A Ľubomíra Katrenčíková
1.B Lenka Mičeková
1.C Eva Bartošová
2.A Irena Kyrcová
2.B Alena Andrisáková
2.C Andrea Janckulíková
3.A Štefánia Vrábľová
3.B Silvia Dendisová
4.A Miroslava Kvaková
4.B Zuzana Dulovcová
5.A Gabriela Barutová
5.B Lucia Kolenčíková
6.A Janka Kvaková
6.B Božena Podstavková
7.A Edita Srogoňová
7.B Katarína Kolenčíková
8.A Viera Kolenčíková
8.B Alena Kojdová
9.A Mária Cabajová
9.B Jana Srogoňová
II. HLAVNÉ ÚLOHY A ROZPRACOVANIE CIEĽOV
1. Celková profilácia a ciele školy
Motto:
Nestačí vedieť: je potrebné to aj použiť , nestačí chcieť, je potrebné konať.
Školský vzdelávací program : „ Od tradícií k modernej škole “
11
Vízia a filozofia školy
Vízia školy načrtáva v najvšeobecnejších a koncepčných pojmoch predstavu
o budúcom smerovaní a nastavení školy. Odpovedá na otázku: „Kam by sme sa chceli
vo výchove a vzdelávaní dostať? Čo je potrebné urobiť, alebo čo by sme mali urobiť?
Akí by mali byť žiaci a učitelia? Aké kompetencie by mali nadobudnúť?“ Účinná vízia
inšpiruje, aktivizuje, motivuje a poskytuje usmernenie, a preto by mala odrážať
hodnoty, ktoré vyznávajú vedúci pracovníci, zamestnanci a ostatné skupiny, ktoré by
sa mali podieľať na rozvoji školy. Vízia našej školy sa opiera aj o základnú filozofiu
školy. V nej poslaním výchovy a vzdelávania je to, aby dieťa a žiak získal také
kompetencie, aby sa vedel orientovať vo svete, v ktorom žije a tak realizovať
plnohodnotný život. Našou snahou je rozvinúť potenciál každého žiaka, viesť ho
k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať.
Cieľom je žiakov viesť k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti.
Oficiálnym dokumentom predstavujúcim víziu ďalšieho rozvoja výchovy
a vzdelávania v Slovenskej republike je Národný program výchovy a vzdelávania v SR
na najbližších 15 až 20 rokov, známy pod menom MILÉNIUM, ktorý bol prijatý
a schválený Národnou radou SR a vládou Slovenskej republiky v roku 2002.
Dokument sa zaoberá mnohými dôležitými oblasťami výchovy a vzdelávania detí, ale
aj dospelých občanov Slovenskej republiky. Z jeho filozofie vyplýva, že absolventi si
musia zo škôl odniesť aj trvalejšie hodnoty, ako sú vedomosti. Trvalejšími hodnotami
sú postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, rozvinuté schopnosti a zručnosti.
Pre výchovu a vzdelávanie to znamená premeniť tradičné encyklopedické vedomosti
a memorovanie na tvorivo–humánnu výchovu a vzdelávanie, rozvíjať tvorivé
schopnosti žiakov, ich tvorivé myslenie, riešiť problémy. Vízia školy sa stotožňuje
s víziou tohto dokumentu, pričom vychádza z dôslednej znalosti školského prostredia,
sociálnej klímy a zloženia žiackeho kolektívu, požiadaviek rodičov, ale aj ďalších
faktorov, ktoré ovplyvňujú vonkajší a vnútorný život školy na jednej strane, na druhej
strane predstavuje snahy o priblíženie sa filozofii MILÉNIA.
Zo systémového hľadiska predpokladá zmeny v niekoľkých oblastiach:
- zmenu filozofie výchovy a vzdelávania,
- zmenu obsahu vzdelávania,
- zodpovedajúcu zmenu prípravu pedagógov a ich postavenie,
- humanizáciu a modernizáciu metód výchovy a vzdelávania,
- demokratizáciu a decentralizáciu systému riadenia výchovno–vzdelávacej
sústavy.
Na realizáciu uvedených zmien v procese výchovy a vzdelávania na škole je
potrebné sa orientovať predovšetkým na využitie motivácie k učeniu, prehĺbenie
emocionalizácie, uplatnenie autoregulácie, socializácie, kognitivizácie a kreativizácie
človeka.
Na základe uvedených požiadaviek a požiadaviek Štátneho vzdelávacieho
programu je potrebné formulovať najmä tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):
12
kompetencia k celoživotnému učeniu sa,
sociálne komunikačné kompetencie,
kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti
poznávať v oblasti vedy a techniky,
- kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológii,
- kompetencia riešiť problémy,
- občianske kompetencie,
- kompetencie sociálne a personálne,
- pracovné kompetencie,
- kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti,
- kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.
Zmeny na dosiahnutie cieľov v jednotlivých podrobnejšie spracovaných úlohách:
- zvyšovať počet detí v materskej školy riešením priestorovej otázky,
- zvyšovať podiel učiteliek MŠ s vysokoškolským vzdelaním, zvýšiť sociálne
a spoločenské postavenie pedagogických a odborných zamestnancov,
- zvyšovať kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, vzdelávať ich v súlade
s potrebami školy
- pre deti MŠ a žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
vypracovať individuálne výchovno–vzdelávacie programy,
- prepojiť povinné vyučovanie s nadväznou výchovou mimo vyučovania,
- prepojiť vzťahy medzi predmetmi na prvom stupni formou projektového
vyučovania,
- inovácia metód a foriem vyučovania so zreteľom na motiváciu žiakov,
- na druhom stupni vhodne vypracovaným školským vzdelávacím programom
rozvíjať kompetencie vnímať a chápať kultúru, regionálne tradície, folklór,
ochranu životného prostredia a iné environmentálne prvky, rozvíjať
kompetencie v oblasti gramotností – čitateľskej , matematickej a finančnej,
- podporovať integráciu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
v bežných
triedach,
ustanoviť
špeciálneho
pedagóga
a pedagogického asistenta,
- vybaviť školu didaktickou a informačnou technikou, interaktívnou technikou,
- účinnejšie zapojiť učiteľov do výchovy mimo vyučovania,
- umožniť využívanie školských priestorov pre prácu so žiakmi vo voľnom čase,
- v obsahu výchovy počas vyučovania posilniť výchovu proti negatívnym
vplyvom na mládež, najmä prevenciu proti fajčeniu a proti používaniu drog,
- zavádzanie ranných kruhov pre pozitívne sa naladenie na začínajúci sa deň,
- možnosť voľby výberu aktivít pre žiaka,
- spolupráca detí a žiakov, vyhradený čas na prácu, aktívne počúvanie, tolerancia,
vzájomné oceňovanie, hodnotenie, sebahodnotenie,
- učiteľ je v triede partnerom, koordinátorom,
- rozvíjať systém vyučovania dvoch cudzích jazykov (anglický, nemecký,
v prípade záujmu aj iný),
-
13
-
-
možnosť práce žiackej školskej rady, kde zástupcovia jednotlivých tried majú
možnosť zasahovať do školských aktivít,
vytvorenie príjemného pracovného prostredia,
vytvorenie sekcií (zástupcovia riaditeľa školy, koordinátori, vedúci PK a MZ,
výchovný poradca, špeciálny pedagóg),
spolupráca s Radou školy, Radou rodičov, zriaďovateľom, centrom špeciálnopedagogického
poradenstva,
centrom
pedagogicko–psychologického
poradenstva a prevencie,
získavanie finančných prostriedkov pomocou úspešných projektov,
dbať na fungujúcu webovú stránku školy tak, aby dala presnú profiláciu školy
a informácie rodičom,
zapájanie sa do projektov, ktoré prinášajú nové metódy a formy vo výchovno–
vzdelávacom procese,
budovať pozitívny imidž školy,
zavedenie dňa otvorených dverí projektového vyučovania pre rodičov
a verejnosť,
podpora a pomoc začínajúcim učiteľom formou adaptačného vzdelávania,
podpora talentovanej mládeže v rôznych súťažiach,
prezentácia
školy
na
rôznych
aktivitách,
rôznych
školských
a celospoločenských podujatiach,
podporovať šport a aktivity na ihriskách v školskom areáli,
Základné hodnoty školy určujú na akých základoch bude postavená jej činnosť.
Uznávané hodnoty našej školy:
- sloboda a zodpovednosť,
- tolerancia, láska a pokora,
- nadhľad, rozvaha, vlastná identita,
- hodnota, dôstojnosť a identita každého jedinca – uznanie individuálnych
rozdielov medzi žiakmi,
- dôvera v rast žiaka,
- chyba ako prostriedok učenia,
- reflexia ako cesta k osobnému rozvoju,
- vzájomná komunikácia, dôvera medzi učiteľmi a spolupráca,
- učenie sa aktívnou činnosťou,
- ochrana životného prostredia, kultúrne dedičstvo, národná hrdosť,
- rešpektovanie ľudských práv, práv dieťaťa, práv rodiča a učiteľa.
Hodnoty školy sú z hľadiska strategického rozvoja a kvality školy veľmi
podstatným prvkom pre jej ďalší rozvoj. V nasledujúcom texte práce je rozpísaný opis
niektorých najzákladnejších hodnôt našej školy.
Strategický cieľ školy
14
Chceme byť školou, kde nejde len o kvantitu naučeného, ale aj o kvalitu naučeného,
kde ide aj o to , ako sa žiak v škole cíti , ako je motivovaný k ďalšiemu sebarozvoju ,
ako je socializovaný , ako si osvojuje hodnoty sveta , buduje autoregulačný
a autokreatívny systém.
Škola však nemá byť len vzdelávacou inštitúciou, ale inštitúciou, ktorá pomáha tvoriť
celostnú osobnosť rozvinutú aj v nonkognitívnych oblastiach.
Škola sa musí stať v regióne kultúrnym, športovým a spoločenským centrom. Školu
treba považovať za otvorené spoločenstvo žiakov učiteľov a rodičov , ktorej hlavným
poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, atak
vychovávať žiakov ako harmonické rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa
v spoločnosti so špecifickým dôrazom na vzdelanie, vzájomnú úctu, integráciu,
podporu rodiny, vzťah k okoliu a regiónu.
Strategickým cieľom školy je poskytovať vzdelávanie, ktoré rozvíja kľúčové
kompetencie žiaka potrebné na uplatnenie sa v živote, pre uplatnenie sa na stredných
školách aj na rýchlo sa meniacom trhu práce. Cieľom je ponúknuť žiakom novú
kvalitu vzdelávania, nové metódy vzdelávania so zreteľom na motiváciu a tvorivosť,
kde bude tradičné encyklopedické vzdelávanie nahradené vzdelávaním pre život.
Vzdelávanie bude prepojené s praxou a ovplyvnené prierezovými témami, najmä
regionálnou, kultúrnou a environmentálnou výchovu. Našim cieľom je aj podporiť
rozvoj školy a regiónu v zmysle najnovších trendov vo vzdelávaní so získaním
kompetencií v gramotnosti.
V ďalšom texte sú konkrétne rozpracované dva strategické ciele, ktoré
v dlhodobom horizonte niekoľkých rokov prinesú rozvoj školy.
A) Návrh projektu zameraný na udržiavanie regionálnych tradícií a čistého
životného prostredia
Strategický cieľ č.1: Dosiahnuť zvýšenie aktívnejšieho vzťahu k životnému
prostrediu a k regionálnym kultúrnym ľudovým tradíciám v takej miere, aby do konca
školského roka 2015/2016 získalo túto uvedenú kompetenciu 202 žiakov školy.
Tabuľka : Fázy projektu so strategickým cieľom č.1
1.Prípravná fáza:
- podnet zachovať tradície folklóru, ktorý
popri škole v rámci mimoškolskej
činnosti pracuje od roku 1982,
- rešpektovať záujem žiakov o regionálne
prvky, tradície obce, regiónu,
- jednou z kompetencií žiaka v štátnom
vzdelávacom programe je kompetencia
vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa
Zodpovednosť:
Vedenie školy, všetci pedagogickí
zamestnanci školy, Rada rodičov, Rada
školy, zriaďovateľ, občianske združenia
Termín: máj, jún 2014
15
nástrojmi kultúry,
- podnetom a argumentom je aj
environmentálna výchova a regionálna
výchova ako prierezová téma v školskom
vzdelávacom programe,
- podnetom sú aj pripomienky rodičov na
rodičovských združeniach,
- komunikácia v pedagogickom
kolektíve,
- komunikácia so zriaďovateľom a Radou
školy,
- jedným zo súčasných trendov vo
vzdelávaní je regionálna výchova,
- komunikácia s občianskymi
združeniami, ktoré sa venujú folklóru
v obci.
2. Pilotná fáza
- vyučovanie predmetu regionálna
výchova v 5. a 6. ročníku ZŠ,
- overovanie charakteristiky učebného
predmetu,
- overovanie cieľov, vzdelávacích
štandardov,
- overovanie obsahu, tematických celkov,
- overovanie stratégií, metód, foriem,
- overovanie hodnotenia predmetu,
- definovanie získaných kľúčových
kompetencií,
- do plánu práce školy na školský rok
zaradenie a príprava aktivít, ktoré
obsahujú uvedené témy a podporujú
získať vyššie uvedené spôsobilostí,
- komunikácia v pedagogickom zbore, so
zriaďovateľom, s občianskymi
združeniami,
- príprava plánov koordinátorov.
3. Hodnotiaca fáza
- prerokovanie školského vzdelávacieho
programu v Rade rodičov, pedagogickej
rade,
- schválenie školského vzdelávacieho
programu zriaďovateľom,
- korekcia pôvodného školského
vzdelávacieho programu,
- oboznámenie s plánom práce
Zodpovední:
Vedúci pedagogickí zamestnanci, učitelia
vyučujúci dejepis, geografiu, záujmovú
činnosť, koordinátori
Termín: jún – august 2012
Zodpovedný:
Vedúci pedagogickí zamestnanci:
Termín: august 2014
16
v školskom roku, doplnenie plánu
návrhmi a pripravovanými aktivitami,
- spätná analýza správy o výchovnovzdelávacej činnosti školy v minulom
školskom roku.
4. Realizačná fáza
- predloženie, prezentácia ŠkVP, plánu
práce,
- zverejnenie ŠkVP na webovom sídle
školy,
- zverejnenie plánu práce školy na
webovom sídle,
- vyučovanie regionálnej výchovy v 5.
ročníku v rozsahu 1 hodina týždenne
a v 6. ročníku v rozsahu 1 hodiny
týždenne,
- príprava a realizácia aktivít počas
školského roka:,
- exkurzia do CRT, s.r.o – priemysel
obce,
- exkurzia do ČOVky - služby obce,
- súťaž v speve kolied,
- posedenie so starými rodičmi pred
Vianocami – regionálne tradície,
- Deň vody – výtvarné, literárne práce,
fotografie, výzdoba tried,
- Nižnianske spievanky, Kubínske
krpčeky - folklórne súťaže,
- Deň Zeme- aktivity,
- lyžiarsky výcvik v stredisku v obci,
- plavecký výcvik v stredisku v obci,
- Brigáda – čistá dedina,
- Deň matiek,
- Folklór bez hraníc – V.-VIII ročník –
medzinárodný detský folklórny festival,
- využívanie Eko triedy na výchovno–
vzdelávací proces.
Zodpovední:
Riaditeľ školy, všetci pedagogickí
zamestnanci,
Termín:
September 2012 – jún 2016
B) Návrh projektu zameraného na zvyšovanie a podporovanie čitateľskej
a finančnej gramotnosti
Strategický cieľ č.2: Rozvíjať čitateľskú gramotnosť a matematicko–finančnú
gramotnosť tak, aby do konca školského roku 2016/2017 získalo uvedené kompetencie
265 žiakov školy.
17
Tabuľka : Fázy projektu so strategickým cieľom č.2
1.Pripravná fáza
- podnetom je potreba získania
spôsobilosti čítania s porozumením,
potreba spôsobilosti finančnej
gramotnosti žiaka,
- analýza správy PISA,
- analýza národného štandardu finančnej
gramotnosti verzia 1.0,
- hľadanie trendov a potrieb vo
vzdelávaní,
- príprava podkladov,
- získavanie odporúčaní,
- získavanie ponúk kontinuálneho
vzdelávania pedagogických
zamestnancov v oblasti gramotností.
2. Pilotná fáza
- príprava nových predmetov v ŠkVP –
„Čítanie s porozumením“ a
„Matematická a finančná gramotnosť“
v dotácií po jednej vyučovacej hodine v
8. a 9. ročníku,
- príprava obsahov, štandardov, cieľov,
časovo–tematických plánov, hodnotenia,
stratégií, metód a foriem daných
predmetov,
- príprava korekcie ŠkVP.
3. Hodnotiaca fáza
- prerokovanie v Rade školy,
pedagogickej rade,
- schválenie zriaďovateľom,
- komunikácia na úrovni predmetových
komisií.
4. Realizačná fáza
- príprava plánu kontinuálneho
vzdelávania – začlenenie vzdelávania
pedagogických zamestnancov s témami
čitateľských a finančných gramotností,
- realizácia vzdelávania,
- zverejnenie a realizácia ŠkVP,
- hospitácie, monitorovanie priebehu
výchovno–vyučovacej činnosti
v uvedených predmetoch,
- zapracovanie úloh z testovania PISA,
testovania 9, regionálnej súťaže
Zodpovední:
Pedagogickí zamestnanci, riaditeľ školy
Termín:
školský rok 2013/2014
Zodpovední:
Riaditeľ školy, ZRŠ, učitelia predmetov
SJL a MAT
Termín:
Jún – august 2013
Zodpovední:
Zriaďovateľ, Rada školy, Riaditeľ školy
Termín: august 2013
Zodpovedný: riaditeľ školy
Termín: do konca školského roka
2013/2014
Zodpovední: učitelia uvedených
predmetov
Termín: od septembra 2012 – do júna
2017
18
finančníctva,
- informovanie o priebehu vzdelávania,
komunikácia medzi pedagógmi, rodičmi,
žiakmi.
19
C) Pedagogická koncepcia:
-
-
-
-
-
-
-
Vyučovanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Od tradícií k modernej
škole“ so zapracovanými inováciami obsahu učebných materiálov
Žiaci v 1.-2.r. sa budú vyučovať formou projektového vyučovania
V rámci anglického jazyka v 5. roč. aplikovať komunikatívno-zážitkový model
vyučovania, ktorý vychádza z projektu Efektívne stratégie učenia sa v 1. a 5.
ročníku
Zamerať sa na skvalitňovanie úrovne čítania s porozumením, a tým zvýšiť
samovzdelávacie kompetencie žiakov vo všetkých predmetoch
Eliminovať príčiny nárastu počtu vymeškaných hodín v spolupráci s detskou
lekárkou a rodičmi , v prípade neospravedlnených hodín spolupracovať
so sociálnou komisiou OcÚ , znížiť priemer vymeškaných hodín na žiaka
Podporovať spoluprácu škôl v rámci rôznych projektov
Zamerať sa na zýšenie motivácie žiakov formou hodnotenia, sebahodnotenia
žiakov
Zamerať sa na skvalitňovanie čitateľskej gramotnosti žiakov a matematických
prírodovedných spôsobilostí
Rozvíjať vzťah k regiónu, životnému prostrediu
Výsledky, ktoré chceme dosiahnuť, sú vyjadrené v cieľoch. Ciele musia byť
zrozumiteľné, časovo zvládnuteľné, reálne, merateľné a jednoznačne
formulovateľné
Škola umožní všetkým žiakom získať kompetencie, a to najmä v oblasti
komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania IKT,
komunikácie v slovenskom a cudzom jazyku, matematickej a finančnej
gramotnosti a kompetencie v oblasti prírodných vied, sociálnej, občianskej
a kultúrnej oblasti
Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v dvoch cudzích jazykoch s ohľadom na
schopnosti jednotlivca
Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od
nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne
riešiť problémy
Rozvíjať manuálne zručnosti, vlastné tvorivé, umelecké schopnosti, aktuálne
poznatky v nadväznosti na vzdelanie a trh práce
Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym, egionálnym
a národným hodnotám a tradíciam Slovenska a iných národov. Posilňovať úctu
k ľudským právam a základným slobodám.
Pripraviť žiaka rozhľadeného, shopného pracovať v tíme, schopného
sebamotivácie, formovať u žiakov tvorivý životný štýl
Zabezpečiť podmienky a individuálny program na vzdelávanie žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
D): Koncepcia rozvoj ľudských zdrojov
- Posilnenie odbornosti učiteľov a príprava pedagogických zamestnancov na
nové metódy výučby a ich praktickú aplikáciu vo vyučovacom procese
- Podporovanie celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov
20
a vytváranie podmienok pre ich kariérny rast v záujme rozvoja ich kompetencií
v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, ponukou akreditovaných
programov a potrebou školy
- Doplnenie a zvyšovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov
- Vytvorenie motivačných podmienok pre zvyšovanie kvality a efektívnosti
pedagogickej práce
- Skvalitňovanie manažérskych kompetencií vedúcich zamestnancov školy –
zúčastňovaním sa vzdelávania pre riadiacich zamestnancov školy v oblasti
manažérskych zručností a personálneho riadenia
C: Materiálno – technická koncepcia v spolupráci so zriaďovateľom
- komplexná výmena kotolne so zmenou paliva na pelety
- výmena teplovodných rozvodov a vykurovacích telies vo všetkých budovách
ZŠ , prístavba, MŠ
- vymaľovanie všetkých tried a chodieb v budove ZŠ
- výmena elektrorozvádzačov v budove ZŠ
- zebezpečenie kamerového systému pre vonkajší areál školy školy
- skvalitnenie priestorových podmienok na prácu zamestnancov školy
- výmena podlahovej krytiny v triedach
- zvyšovanie IKT vybavenosti školy
- zabezpečenie plynulej prevádzky školy, znižovanie jej ekonomickej
náročnosti, starostlivosť o budovu a areál školy
- doplnenie a výmena školského nábytku
- riešenie havarijného stavu šatní
Krátkodobé úlohy – termínované
-
oprava oplotenia multifukčného ihriska v areáli školy,
Zodpovední : rš , školník
-
naďalej udržiavať „ arborétum“ v areáli školského pozemku a EKO triedy,
starať sa o záhony, trávnaté plochy, kríky a stromy
Zodpovední : p. Oparty, školník
-
T : podľa propozícii
zapájať žiakov do vybraných výtvarných súťaží: Európa v škole, Vesmír očami
detí, Polícia očami detí
Zodpovední: p.Kozáková.+ vyuč. VYV,SJL
-
T: priebežne
zapojiť žiakov do matematických súťaží : Pytagoriáda pre žiakov 3.- 8. ročník
Matematická olympiáda, Matematický klokan
Zodpovedné :vyučujúce matematiky
-
T:január-február
zabezpečiť plavecký kurz pre žiakov 3. a 4. ročníka
Zodpovedná : zást. RŠ + vyuč. 3. a 4. roč.
-
T:priebežne
zorganizovať v spolupráci s rodičmi rodičovský ples a jeho finančný zisk účelne
použiť pre potreby školy
Zodpovední : vedenie školy v spolupráci s RR
-
T: sept.-október
T : podľa propozícii
skvalitniť prípravu žiakov na recitačné súťaže: Šaliansky Maťko
Rozprávkové vretienko, Hviezdoslavov Kubín, zapájať sa do literárnych
súťaží: Prečo mám rád Slovensko, Európa v škole, Dúha
Zodpovední: vyuč. SJL
T: podľa plánu súťaží
21
-
skvalitniť systematickú prípravu žiakov na športové súťaže , zlepšiť sa
v celkovom hodnotení škôl v športových súťažiach
Zodpovední: p. uč. TEV
T: počas celého šk. roka
-
zapájať sa do ostatných predmetových súťaží a olympiád ( BIO , GEG, ANJ ,
CHE, NEJ...)
-
spolu s učiteľmi zapájať žiakov do centrálnej výzdoby školy vo vstupných
priestoroch, aktualizovať centrálne nástenky
-
pravidelne aktualizovať www stránku školy
Zodpovední : vyučujúci predmetov
Zodpovední: vyučujúci
Termín: priebežne počas šk. roka
Zodpovední : koordinátor informatizácie
-
T: počas celého roka
zabezpečiť pokračovanie vydávania šk.časopisu
Zodpovední : p. Kvaková + red. časopisu
-
T: podľa plánu súťaží
T : január,jún
reprezentovať školu pri rôznych slávnostiach, spoločenských podujatiach
Zodpovední : ved. záujmových útvarov a všetci ped.zamestnanci
T : priebežne počas celého šk.roka
-
zapojiť žiakov do súťaží organizovaných rôznymi organizáciami zameranými na
materiálnu pomoc škole
-
zapájať žiakov do ďalších súťaží podľa plánu súťaží CVČ
Zodpovedná:všetci ped.zamestn.
Zodpovední : všetci pedag.zamestn.
-
T: podľa propozícií
T : priebežne počas šk.roka
zavádzať prvky prevencie proti dopravnej nehodovosti detí ,do plánu tr. uč.
zapracovať problematiku dopravnej výchovy, pripraviť aktivity k bezpečnosti
cestnej premávky
Zodpovední: tr. uč. a koordinátor prevencie
T : priebežne
- v rámci Týždňa slovenských knižníc pripraviť podujatia zamerané na vyšovanie
záujmu o čítanie detskej literatúry
Zodpovední : p. Kolenčíková + PK SJL
T: marec 2013
V súlade s článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa a s Lisabonskou výzvou ES
prijať účinné opatrenia na povzbudenie pravidelnej školskej dochádzky a na
obmedzenie počtu tých, ktorí školskú dochádzku neukončia.
Zodpovední: všetci ped. zamest.
T : trvale
- V rámci pedagogických rád a triednických hodín ďalej prehlbovať poznatky
a právne vedomie pedagógov a žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté
v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach a právach dieťaťa
Zodpovední: všetci ped. zamest.
T : trvale
- V činnosti vých. poradcu (VP ) posilňovať význam kariérneho pradenstva ako
nástroja zosúlaďovania profesionálnych želaní a kompetencií žiakov.
Zodpovední : r.š. + VP
T : trvale
- V súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov posilňovať a
podporovať pozíciu a výchovno-poradenské aktivity VP ako základného článku
systému výchovného poradenstva v zmysle zákona č 245/2008 Z.z.o Výchove
a vzdelávaní v znení neskorších prepisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva
a prevencie
-
a)
vytvoriť vých. poradcovi priestor na odborné a informačné vystúpenia na
ped. rade a priestor na metodickú činnosť, zabezpečiť osobný kontakt VP
a rodičov na rodičovských združeniach a konzultačných dňoch
22
b)
c)
zabezpečiť priamy vstup VP do všetkých tried školy
v oblasti profesijnej orientácie sa zamerať na odbornú poradenskú
činnosť
Zodpovední :r.š. + VP
T: trvale
Pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími
potrebami(ŠVVP) rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené
postihnutím dieťaťa. Zadávať také požiadavky, ktoré má dieťa predpoklad
splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania nehodnotiť
negatívne tie výkony dieťaťa, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom .
- Vytvoriť podmienky na prácu špec. pedagóga
Zodpovední: všetci ped.zamest.+ špec.ped.
T : trvale
- Žiakov so ŠVVP vzdelávať formou individuálnej integrácie v bežných
triedach a v špecializovanej triede podľa učebného plánu a učebných osnov
pre ZŠ s úpravami , ktoré povoľujú platné právne predpisy, pričom obsah
vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím vychádza z učebných osnov pre
špeciálnu školu pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Zodpovední : všetci ped. zamest.+ VP+špec.ped. T : trvale
- Aktívne podporovať a budovať školskú knižnicu ako stredisko čitateľov
a čítania, ktoré všestranne podporuje záujem o čítanie , informačné,
komunikačné a kultúrne centrum školy
Zodpovední: r.š. , p. Kolenčíková
T: priebežne
- V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam posunúť výučbu
o ľudských právach úrovne poznatkov na úroveň aplikácie a klásť dôraz na
správanie a zodpovednosť za svoje činy
Zodpovední : uč. OBV + tr. uč.
T: priebežne
- Vyučujúce s kvalifikáciou špeciálna pedagogika analyzujú a skúmajú
predpoklady žiakov na vzdelávanie v ZŠ , na modifikáciu resp. elimináciu
nežiaduceho správania žiakov, spolupracuje s detským psychológom
a zaoberá sa problémom preťaženosti , stresu, únavy. Zameriava sa na
diagnostiku , vzdelávanie a depistáž žiakov so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami.
Zodpovední: všetci ped.zamest.+ špec.ped.
T : trvale
- Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením
odporúčame dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), zásady
podľa prílohy č. 2 metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy a vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského
zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného štátneho vzdelávacieho
programu (ďalej len „ŠVP“) – časť vzdelávací program pre žiaka s
príslušným zdravotným znevýhodnením
Zodpovední: všetci ped.zamest.+ špec.ped.
T : trvale
- S cieľom skvalitniť a prehĺbiť výchovu žiakov k bezpečnému správaniu a
ochrane zdravia pri práci, MŠ SR pripravilo prierezové UO, ktoré vyučujúci
budú uplatňovať v rámci svojich predmetov. Bude potrebné žiakov zapájať
do rôznych pracovných aktivít v súvislosti so zlepšovaním prostredia,
vlastného zdravia, postupne im umožniť spoznávať pracovný život a pod.
-
23
Zodpovední : VP, vyučujúci v rámci ďalších predmetov, kde je to možné
T : priebežne počas celého roka
- Zefektívniť systém vnútornej kontroly školy s dôrazom na anylýzu zistení ,
prijatých opatrení a kontrolu odstránenia zistených nedostatkov.
Zodpovední: r.š., ZRŠ, vedúci MZ,PK
T : priebežne počas celého roka
- Cieľavedome využívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní
výchovno-vzdelávacieho procesu; pravidelne sledovať a vyhodnocovať
výsledky ich činnosti. Činnosť metodických orgánov zamerať na
skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na
monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a vykonávať
dôslednú analýzu zistení.
Zodpovední: r.š., ZRŠ, vedúci MZ,PK
T : priebežne počas celého roka
- Rozpracovať v školských vzdelávacích programoch účinné vzdelávacie
stratégie pre rozvíjanie komunikatívnych kompetencií a čitateľskej
gramotnosti; venovať pozornosť ich rozvíjaniu vo všetkých predmetoch.
Zodpovední: vedúci MZ,PK, všetci ped.zamest. T : priebežne počas celého roka
- S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a materinského
jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na
vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a
schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s
porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch.
Zodpovední:učitelia SJL
T : priebežne počas celého roka
- Dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
Zodpovední: r.š.,ZRŠ, ped.zamestnanci
T : priebežne počas celého roka
- Pri vyučovaní cudzieho jazyka naďalej uprednostňovať inovatívne metódy a
formy výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové
vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL),
kaskádová metóda učenia sa a vyučovania, metóda učenia sa na
stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu TPR (Total Physical Response), hru ako motivačnú didaktickú metódu,
tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie,
inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností
žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio/video-prezentácie riešenia úloh. Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať
memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji
jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho
schopnosti a druh inteligencie.
Zodpovední:učitelia ANJ
T : priebežne počas celého roka
- Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom
na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na
miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Zvyšovať
povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické
uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a
politických procesov vo svete.
Zodpovední:všetci učitelia
T : priebežne počas celého roka
- Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja
osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe
zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych
24
postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred
znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
Zodpovední:všetci učitelia
T : priebežne počas celého roka
- Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, skvalitniť vyučovanie
telesnej a športovej výchovy, podporovať činnosť športových krúžkov a
pohybové aktivity v prírode, sprístupniť ihriská a telocvične škôl na športovú
činnosť po vyučovaní a cez víkendy.
Zodpovední:učiteliaTEV,TSV
T : priebežne počas celého roka
- zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam
organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev
divadelných predstavení s tematikou ľudských práv, vytvárať priaznivé
multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a
kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť
iným kultúram).
Zodpovední:všetci učitelia
T : priebežne počas celého roka
- V oblasti školskej úrazovosti pravidelne sledovať vývoj školskej úrazovosti,
znižovať jej nárast, odstraňovať zdroje a príčiny vzniku školských úrazov.
Dôslednejšie zabezpečovať pracovné postupy pedagogických zamestnancov,
hlavne pri vykonávaní dozorov počas prestávok a v priestoroch, kde je
najväčší predpoklad vzniku školských úrazov.
Zodpovední:r.š., ZRŠ
T : priebežne počas celého roka
- Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa - koordinátora prevencie,
ktorého úlohou je v spolupráci s vedením školy navrhovať a koordinovať
preventívne opatrenia školy s cieľom zvýšenia bezpečnosti v škole. K
prevencii rizikového správania sa žiakov vypracovať školskú stratégiu s
efektívnymi postupmi riešenia vyskytujúcich sa problémov, do ktorej budú
zainteresovaní všetci pedagogickí zamestnanci
Zodpovední:r.š., ZRŠ, koordinátor prevencie
T : priebežne počas celého roka
- Odporúča sa realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej
gramotnosti.
Zodpovední:učitelia MAT,FYZ
T : priebežne počas celého roka
3.Analýza výchovno - vzdelávacích výsledkov v šk. roku
2012/2013
Prospeli na konci šk. roka :
Neprospeli na konci školského roka:
Opravné skúšky
Po opravných skúškach : neprospeli
prospeli
466 žiakov
1 žiak
2 žiaci
2 žiaci
99,36%
0,21
0,42%
0,42%
467 žiakov
99,58%
25
Testovanie 9 – celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka
Dňa 13. marca 2013 sa uskutočnilo testovanie vedomostí deviatakov.
Testovania sa zúčastnilo všetkých 51 žiakov.
predmet
Slovenský jazyk a
literatúra
Matematika
Slovenský
priemer
67,51%
Priemer
školy
64,94%
Odchýlka
60,07%
69,22%
+9,15%
-2,57%
V obidvoch predmetoch bola príprava žiakov systematická a dôsledná. Dosiahli sme výborné
výsledky z matematiky, podobne ako v minulom školskom roku a výsledky v slovenskom
jazyku a literatúre sú mierne pod priemernými výsledkami na Slovensku. Vzhľadom na to
boli na predmetovej komisii SJL prijaté opatrenia na zvýšenie kompetencií žiakov v SJL
a zlepšenie výsledkov testovania 9. Hlavné úlohy sú nasledovné: zlepšovať čítanie
s porozumením vo všetkých predmetoch, upevňovať medzipredmetové vzťahy, väčší časový
priestor venovať príprave recitačných a literárnych súťaží, venovať viac pozornosti
sebahodnoteniu žiakov, viac pozornosti venovať pravopisným cvičeniam, po prečítaní textu
vyzvať žiaka, aby prerozprával jej zadanie vlastnými slovami, aby vymenoval všetko čo sa
dozvedel, v budúcom školskom roku realizovať krúžok prípravy na testovanie 9 v SJL,aj
naďalej je potrebné venovať sa čitateľskej gramotnosti nielen v hlavných predmetoch –
matematike, slovenskom jazyku, ale aj v ostatných predmetoch, viac sa venovať motivácii
žiakov a zvoliť také formy a metódy vyučovania, ktorý by zvýšili motiváciu prípravy na
testovanie a stredné školy . Je potrebné naďalej pokračovať v príprave testovania pomocou
prípravných testov KOMPARO 9
26
Rozmiestnenie vychádzajúcich žiakov
V tomto školskom roku ukončilo školskú dochádzku na našej škole 52 žiakov , z toho 1 žiak
v siedmom ročníku , 51 žiakov ukončilo povinnú školskú dochádzku v deviatom ročníku
a pokračujú v štúdiu na stredných školách .
Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka v školskom roku 2012-2013
Talentové
skúšky
gym. Námestovo
gym. Trstená
Gym.Sučany
SOŠ obchodu a sl.D.K
OA-D.Kubín
Spojená škola Tvrdošín
gym.Čadca
SŠ umělecká NIžná
SOŠ – tech. Námestovo
SŠ-H A Slanická osada
Spojená škola NIžná
SOŠ stavebná ZA
SOŠ lesnícka Tvrdošín
SOŠ Námestovo
SOŠ polytech.Kňažia
SOŠ pod Bánošom B.B
SOŠ sv.J.Robot. Žilina
SOŠ veterinárna Nitra
PaSA Turč.Teplice
Spojená škola Turany
Spolu
1
1
1.kolo
8
1
pijímačky
4
3
5
1
1
3
2
3
4
1
2.kolo
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
6
27
19
Všetci žiaci deviateho ročníka boli prijatí v prvom kole prijímacieho konania.
8 žiakov si zvolilo päťročné štúdium na bilingválnych gymnáziach a hotelových akadémiach,
9 žiakov na trojročné učebné odbory , 1 žiak na dvojročný odbor a 34 žiakov na štvorročné
štúdijné odbory .
Školská rada žiakov zasadala 8-krát . Počas roka sa zúčastňovala na organizácií
mimoškolských aktivít. V školskom roku 2012/2013 sme spolupracovali s CPPPaP. Na našej
škole bolo uskutočnených 37 aktivít zameraných na primárnu a v jednej triede na sekundárnu
prevenciu .V mesiaci december sme organizovali Burzu stredných škôl , kde pozvanie prijalo
20 stredných škôl.
27
Prehľad dochádzky v šk. roku 2012/13:
Prehľad prospechu, dochádzky a správania
Obdobie: celý školský rok 2012/2013
Počet
Trieda
Zameškané ospravedlnené
hodiny hodiny
Počet Počet Počet spolu spolu
žiakov chl. d.
1.
2.
Neospr.
hod. na hod. na
hodiny žiaka
žiaka
hod. na
spolu
1.
2.
žiaka
hod.
spolu 1.
hodiny
hod. na
spolu hodiny žiaka hod. na
2.
spolu
1.
žiaka 2.
hod.
na
žiaka
5.A
27
14
13
352
616
968
13,04
22,81
35,85
0
0
0
0
0
0
5.B
27
13
14
546
627
1173
20,22
23,22
43,44
0
0
0
0
0
0
6.A
26
12
14
422
963
1385
16,23
37,04
53,27
0
0
0
0
0
0
6.B
27
15
12
597
1147
1744
22,11
42,48
64,59
0
0
0
0
0
0
7.A
26
15
11
660
827
1487
25,38
31,81
57,19
0
0
0
0
0
0
7.B
25
12
13
513
606
1119
20,52
24,24
44,76
0
0
0
0
0
0
8.A
28
13
15
716
861
1577
25,57
30,75
56,32
0
0
0
0
0
0
8.B
27
13
14
1121
1139
2260
41,52
42,19
83,7
0
1
1
0
0,04
0,04
9.A
26
15
11
661
1339
2000
25,42
51,5
76,92
0
0
0
0
0
0
9.B
25
14
11
777
1314
2091
31,08
52,56
83,64
0
0
0
0
0
0
1.A
20
9
11
236
270
506
11,8
13,5
25,3
0
0
0
0
0
0
1.B
18
11
7
331
364
695
18,39
20,22
38,61
0
0
0
0
0
0
1.C
20
10
10
184
464
648
9,2
23,2
32,4
0
0
0
0
0
0
2.A
10
3
7
107
214
321
10,7
21,4
32,1
0
0
0
0
0
0
2.B
21
7
14
378
562
940
18
26,76
44,76
0
0
0
0
0
0
2.C
21
10
11
347
470
817
16,52
22,38
38,9
0
0
0
0
0
0
3.A
24
8
16
360
692
1052
15
28,83
43,83
0
0
0
0
0
0
3.B
23
9
14
439
773
1212
19,09
33,61
52,7
0
0
0
0
0
0
4.A
24
12
12
419
732
1151
17,46
30,5
47,96
0
0
0
0
0
0
57,83
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
4.B
20
24
12
12
493
895
1388
20,54
37,29
469
227
242
9659
14875
24534
20,59
31,72
Počet
Ročník
Zameškané
Neospr.
hodiny hodiny
Počet Počet Počet spolu spolu
žiakov chl. d.
1.
2.
hod. na hod. na
hodiny žiaka
žiaka
hod. na
spolu
1.
2.
žiaka
hodiny
spolu 1.
hodiny
hod. na
spolu hodiny žiaka hod. na
2.
spolu
1.
žiaka 2.
prvý
58
30
28
751
1098
1849
12,95
18,93
0
0
0
0
0
druhý
52
20
32
832
1246
2078
16
23,96
0
0
0
0
0
tretí
47
17
30
799
1465
2264
17
31,17
0
0
0
0
0
štvrtý
48
24
24
912
1627
2539
19
33,9
0
0
0
0
0
piaty
54
27
27
898
1243
2141
16,63
23,02
0
0
0
0
0
šiesty
53
27
26
1019
2110
3129
19,23
39,81
0
0
0
0
0
siedmy
51
27
24
1173
1433
2606
23
28,1
0
0
0
0
0
ôsmy
55
26
29
1837
2000
3837
33,4
36,36
0
1
1
0
0,02
deviaty
51
29
22
1438
2653
4091
28,2
52,02
0
0
0
0
0
hod.
na
žiaka
28
Správanie: za celý školský rok
Napomenutie triednym učiteľom:
24
Pokarhanie od triedneho učiteľa :
14
Pokarhanie od riaditeľa školy :
18
Znížená známka zo správania na druhý stupeň v I. polroku
Znížená známka zo správania na tretí stupeň v I. polroku
4
2
Za reprezentáciu školy v rôznych predmetových súťažiach , vynikajúce výsledky
v okresných a krajských kolách , výborné výchovno- vyučovacie výsledky boli
udelené pochvaly:
Pochvala od triedneho učiteľa :
78
Knižná odmena :
21
Pochvala od riaditeľa školy:
1
Priemerný počet vymeškaných hodín v šk.roku 2009/2010 bol 71,23 h na žiaka
Priemerný počet vymeškaných hodín v šk.roku 2010/2011 bol 62,42 h na žiaka.
Priemerný počet vymeškaných hodín v šk. roku 2011/2012 bol 54,22 h na žiaka
(zníženie o 8,2 h ako v šk.roku 2010/11).
Priemerný počet vymeškaných hodín v školskom roku 2012/2013 bol 52,31 hod
na žiaka. Hlavným dôvodom sú prijaté opatrenia za uvedené roky na zníženie
počtu vymeškaných hodín.
Výsledky v súťažiach - základná škola
Naši žiaci sa zapájali do predmetových i športových súťaží. Uvádzame prehľad
dosiahnutých úspechoch v jednotlivých súťažiach ako i mená vyučujúcich , ktorí
žiakov pripravovali. V niektorých súťažiach už tradične získavame popredné miesta
v okresných kolách (OK) odkiaľ niektorí postúpili do krajských kôl ( KK ).
TELESNÁ VÝCHOVA
Bedminton – Obvodné kolo
Družstvo žiakov K. Kojda 9.B, T. Laššák 8.A - 1.miesto KK- 4.miesto
Pripr. Mgr. Mazúch
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Vianočná pohľadnica – medzinárodná súťaž
A.Barútová 4.A - 2.miesto
Pripr. Mgr. Kozáková
Európa v škole – OK
David Pokorný – 1. miesto
Adriana Barutová – 3. miesto
Pripr. Mgr. Kozáková
Vesmír očami detí OK
Adriána Barutová 4.A – 1. miesto 1.miesto Slovensko
Pripr. Mgr. Kozáková
29
Dúha – celoslov. výtvarná súťaž
Adela Brňáková 5. A – 3. miesto
Pripr. Mgr. Kozáková
Polícia očami detí Regionálne K
Lenka Brišová 4.A – 2. miesto
Pripr. Mgr. Kozáková
SLOVENSKÝ JAZYK
Olympiáda SJ – OK
Natália Vrábľová 9.B- ÚR
Pripr. Ing. Kvaková
Hviezdoslavov Kubín
Ľubica kolenčíková 9.A – 2. miesto III. kat. poézia
Pripr. Ing. Kvaková
Júlia Novosadová 3.A – 2. miesto I. kat. próza
Pripr. Mgr. Mičeková
Branislav Mateáš – Cena poroty
Pripr. Mgr. Mičeková
Štúrov Zvolen – OK
Samuel Kvak 6.B – OK Čestné uznanie
Pripr.Mgr. Mazúchová
Dúha - celoslov . lit. súťaž
Iveta Holubčíková 5.B – 2. miesto
Pripr.Mgr. Mazúchová
ANGLICKÝ JAZYK
Olympiáda ANJ – OK
Lucia Števlíková 9.A – 2.miesto
Pripr. Mgr. Paľáková
ABC variant B – OK
M. Butková, A. Brisudová, J. Kolenčíková, P. Vrábľová 5.B – 2.miesto
Ivana Kolenčíková 5.A- 3.miesto
Pripr. Mgr. Paľáková
DEJEPIS
Dejepisná olympiáda – OK
Miriama Mateášová 7.A - 2. miesto KK 1.miesto
Kristína Polečová 6.A
- ÚR
Pripr. Mgr. Suranová
BIOLÓGIA
Biologická olympiáda – OK kat. C
Blažej Richter 9.B – 1. miesto KK- ÚR
Pripr. Ing. Oparty
Biologická olympiáda – Poznaj a chráň OK kat. E
Martina Polečová 6.A - 3.miesto
30
Pripr. Ing. Oparty
GEOGRAFIA
Geografická olympiáda – OK
Pavol Olbert 9.A - 3.miesto
Martina Polečová 6.A –ÚR
Matúš Motyčák 6.B – ÚR
Marika Cabajová 5.A - ÚR
Matej Kvak 5.A - ÚR
Ján Škamor 7.B - ÚR
Tibor Laššák 8.A ÚR
Pripr. Mgr.Klimčíková
FYZIKA
Fyzikálna olympiáda –OK
Pavol Olbert 9.A - 1.miesto ÚR-KK
Juraj Mlich 8.B – 1.miesto
Tomáš Janeta 8.B – 4.miesto ÚR
Pripr.Mgr.Salaj
Archimediáda
Michal Murín 7.A – 1. miesto
Jozef Srogoň 7.A – 2. miesto
Ján Škamor 7.B – 3. miesto
Pripr.Mgr.Salaj
CHÉMIA
Chemická olympiáda – OK
Natália Vrábľová 9.B - ÚR
Pripr. Mgr. Mateášová
HUDOBNÁ VÝCHOVA
Slávik Slovenska 2013 – OK
Brigita Vrábeľová 8.A - 3. miesto
Laura Vrábeľová 2.B - Cena poroty
Pripr. Mgr. Prokopová
MATEMATIKA
Matematická olympiáda –OK
Jozef Srogoň 7.A – 2. miesto
Pripr. Mgr. Kvak
Juraj Mlich 8.B – 3. miesto
Pripr. Mgr. Beňuš
Adam Vrábeľ 8.B – ÚR
Pripr. Mgr. Beňuš
Marcela Beloritová 5.B – ÚR
Pripr. Mgr. Laššáková
31
Martina Polečová 6.A - ÚR
Pripr. Mgr. Brachňaková
Matematická pytagoriáda –OK
Patrik Krivulčík 4.B - 2.miesto
Pripr.Mgr.Srogoňová
Juraj Podstavek 5.A – 1.miesto
Pripr.Mgr.Mateášová
Juraj Mlich
8.B– 2. miesto
Pripr.Mgr.Beňuš
Michaela Brňáková 5.A - ÚR
Pripr.Mgr.Mateášová
Matúš Motyčák 6.B – ÚR
Pripr.Mgr.Brachňaková
Mladí požiarnici – PLAMEŇ 7.miesto OK
Pripr.R.Brisuda
Údaje o aktivitách a reprezentácií školy v jednotlivých mesiacoch počas
školského roka:
Úlohy na mesiac september 2012
3.9.
do7.9.
do 7.9.
do 7.9.
do 7.9.
do 7.9.
do 7.9.
do 14.9.
do 14.9.
do 14.9.
19.9.
do 21.9.
sept.
27.9.
do 21.9.
sept.
24.9.
28.09.
24.9.-28.9.
do 30.9.
Otvorenie šk. roka 2012/2013
Školský poriadok, BOZP pre žiakov,
tr. uč
Stravovanie v ŠJ, ŠKD
tr. uč
Nahlásiť krúžky
ved. krúžku
Vyplniť adresár súťaží na CVČ
zrš, uč.
Aktualizácia zoznamov žiakov
tr. uč.
Rozdať vzdelávacie poukazy rodičom
tr. uč.
Vypísať TK a KZ
tr. uč.
Plán výletov a exkurzií
všetci uč.
Vypísať TV, aktualizovať agendu
tr. uč.
Plán triedneho učiteľa
tr. uč.
Tematické vých.-vzdelávacie plány,ŠkVP
vš. uč.
Burza informácií
VP,tr.uč.9.r.
Prílohy plánu práce - Zdr. škola, VP, KoordinátoriPrevencie, Environ. výchovy ,Informatizácie
Výchovný program
koordinátori
Zasadnutie detského parlamentu
VP
Účelové cvičenia
p.Salaj
Spracovanie agendy Vzdelávacích poukazov
zrš
Vstupné previerky
uč. SJ, M
Beh zdravia pre 1.st.
Brňáková,Mičeková
Svetový deň mlieka-RR,aktivity,dotazník
p.Oparty,p.Mateášová
Plavecký výcvik 4.r.
zrš
Vypísať TV 1. a 5. r.
tr. uč. 1. r, 5. r.
Úlohy na mesiac október 2012
1.10.-5.10.
Plavecký výcvik 4.r.
zrš
32
od1.10.
12.10.
1.10.
9.10.
9.10.
8.10-12.10.
október
19.10.
2.10.
9.10.
19.10.
10.10.
16.10.
14.10.
23.10.
október
október
26.10.
29.10.
10.-14.10.
31.-2.11.
Začiatok činnosti krúžkov
Osvienčim 12,30
Pasovanie prvákov
Rodičovská rada školy
Plenárne ZRPŠ
Svetový deň zdravej výživy-RR
Deň duševného zdravia - RR
Podaruj jabĺčko
Zdravá výživa v a šport- RR
Jesenný motív- výzdoba tried
Deň otvorených dverí
Zasadnutie detského parlamentu
Futbal McDonald
Literárna exkurzia 8.r.
Futbal ml.žiaci-obv.kolo
Literárna exkurzia pre 6. r.
Vystúpenie v KD starým rodičom
Exkurzia RGV
Zazimovanie pozemku
Zazimovanie EKO triedy
Literárna exkurzia 9.r.
Pracovná porada
Exkurzia Londýn
Jesenné prázdniny
ved. krúžkov
všet.uč.
tr. uč. 1. a 4.r.
rš
všetci uč.
Zdr. š
Zdr. š
Zdr. š
tr.uč.
p. Majcherová
všetci uč.
p. Klimčíková
p. Laššáková
p. Mazúch
p.Laššáková
p. Mazúchová
p.Kvaková
p. Klimčíková
p. Olbertová
p. Oparty
p.Kvaková
všetci uč.
p.Paľáková
všetci uč.
Úlohy na mesiac november 2012
5. 11.
13.11.
8.11.
16.11.
8.11.
8.11.
8.11.
15.11.
nov.
do18. 11.
november
19. 11.
26. 11.
november
november
november
27.-30.11.
29.11.
27.11.
28.11
29.11.
30.11.
Konzultačný deň
všetci uč.
Zasadnutie detského parlamentu
p. Klimčíková
Komparo-testovanie 9.r.
p.Brachňáková
Bedminton
OK
p.Mazúch
Pasovanie piatakov
tr. uč.5. a 9.r.
Fotenie tried 1. a 9.r.
zrš
Palma Junior
p.Beňuš
Vianočná pohľadnica
p.Kozáková
Aktivity s DD
p.Kvaková
Zasadnutia MZ, PK
ved. PK, MZ
Dostatok podkladov pre hodnotenie
všetci uč.
Hodnotiaca pedagogická rada
všetci uč.
Pracovná porada
všetci uč.
Fyzická inventarizácia kabinetov
vedúci kab.
Písomné práce SJ, M
uč. Sj, M
Adventný veniec - príprava
p. Mičeková
Týždeň boja proti drogám
p. Majcherová
5 proti 5
Pečenie medovníkov
Diskotéka
Zdobenie medovníkov, Vianočné ozdoby z papiera
Adventné vence
Úlohy na mesiac december 2012
33
3.12.
6.12.
december
do3.12.
11.12.
11.12.
12.12.
13.12.
12.12.
7.-21.12.
21.12.
december
12.12.
17.12.
17.12.
21.12.
do 15.12.
24.12.-7.1.
december
Konzultačný deň
Mikulášske oslavy- 730 sv. omša
Zbierka pre nevidiacich - Levoča
Vianočná výzdoba školy
Burza stredných škôl
Matematická pyt. ŠK - 3.-5. r.
Matematická pyt. ŠK - 6.-8. r.
Olympiáda SJ – 9.r.
Posedenie so starými rodičmi
Od Mikuláša do Vianoc
Matem. olympiáda 5. a 9. r. ŠK
Geografická olympiáda ŠK
Výzdoba stromčeka v škole
Súťaž v speve kolied
Predvianočné posedenie
Pracovná porada
Vianočná besiedka
Fyzická inventarizácia kabinetov
Vianočné prázdniny
Aktivity CPPPaP
všetci uč.
všetci uč.
p. Brachňáková
p. Mateášová
p. Klimčíková
zrš
zrš
p. Kvaková
všetci uč., p. Kvaková
p. Mičeková
p. Brachňáková
p. Klimčíková
učitelia VV
p. Prokopová
OZ
všetci uč.
tr. uč.
vedúci kab.
všetci uč.
tr.učitelia
Úlohy na mesiac január 2013
24.12.-7.1.
14.1.
29.1.
17.1.
14.1.-18.1.
17.1.
január
22.2.
do 23.1.
do 25.1.
25.1.
23.1.
do 28.1.
31.1.
január
30.1.
Vianočné prázdniny
Konzultačný deň
Šaliansky Maťko OK
Stolný tenis – predkolo
Polročné diktáty
Olympiáda AJ
Písomné práce zo SJ, M
Talent školy
Uzatvorenie známok, príprava podkladov
Podklady k výpisu známok
Klasifikačná porada, pracovná porada
MO - 5.r., 9. r.
Zasadnutie detského parlamentu
Zasadnutia PK, MZ
Rozdávanie vysvedčení
Prečo mám rád Slovensko
Diskotéka
Polročné prázdniny
všetci uč.
všetci uč.
uč. SJ
p. Laššáková
rš, zrš
p. Paľáková
uč. Sj, M
p.Klimčíková
všetci uč.
tr. uč.
všetci uč.
p. Brachňáková
p. Klimčíková
ved. PK, MZ
tr. uč.
uč. SJL
všetci vyuč.
Úlohy na mesiac február 2013
1.2.
5.2.
4.2.
4.2.
7.2.
5.2.
6.2.
9.2.
do 7.2.
Polročné prázdniny
Dejepisná olympiáda
ZRPŠ - 9. r.
Stolný tenis OK
Geografická olympiáda 5.-9r. OK
Zápis do 1.ročníka
Biologická olympiáda kat. C
11. školský ples
Európa v škole
všetci uč.
p. Suranová
tr.uč.9. r., VP
p.Laššáková
p. Klimčíková
zrš - 1. st.
p. Oparty
rš , zrš
zrš, uč. VYV, SJL
34
6.2.
do 28.2.
20.2.
18.2.-22.2.
do 28.2.
25.2.-1.3.
6.3.
Karneval
Odoslanie prihlášok na tal. skúšky
Vybíjaná – predkolo
Lyžiarsky výcvik
Matematická olympiáda
Jarné prázdniny
Pracovná porada
p. Mičeková
p. Klimčíková
p.Laššáková
zrš - 2. st.
vyuč.MAT
všetci uč.
rš, zrš
Úlohy na mesiac marec 2013
4.3.
5.3.
11.3.
12.3.
13.3.
19.3.
do15.3.
15.3.
18.3.
19.3.
19.3.
20.3.
do 20.3.
do 20.3.
21.3.
21.3.
25. 3.
od 25.3.
25.3.
27. 3.
27.3.
28.3.
28.3. -2.4.
marca
Konzultačný deň
Marec mesiac knihy - RR
Fyzikálna olympiáda
Biologická olympiáda C KK
Testovanie žiakov 9. r.
Zasadnutie detského parlamentu
Dúha
Chemická olympiáda
Lit. exkurzia 5. roč.
Biblická olympiáda
Matematická pytagoriáda 3.-5.r.
Matematická pytagoriáda 6.-8.r.
Deň Vody – kvízy, RR
Vesmír očami detí
O erb mesta Dolný Kubín- divadielko
Veľkonočná tvorivá dielňa
Matematický klokan
Týždeň slovenských knižníc
Mária Ďuríčková a jej tvorba
Časopisy v knižnici, Ako sa tvorí časopis
Zápis prvákov do knižnice
Pracovná porada
Hviezdoslavov Kubín ŠK
Správaj sa normálne
Deň učiteľov RR
Veľkonočné prázdniny
Slávik Slovenska
všetci uč.
p. Kolenčíková
p. Salaj
p. Oparty
VP
VP
uč.VYV ,SJL
p. Mateášová
p. Kvaková, Mazúchová
p. Chudobová
zrš
p.Brachňáková
p. Oparty,Mateášová
uč. VYV
p. Kvaková
p.Majcherová
p. Brachňáková
p. Kolenčíková,uč.SJL
všet. uč.
uč. SJL
p.Šandor
všetci uč.
všetci
uč. HUV
Úlohy na mesiac apríl 2013
apríl
4.4.
4.4.
5.4.
8.4.
1.4.-2.4.
3.4.
10.4.
17.4.
18.4.
12.4.
Palma Junior-súťaž v programovaní
Beseda k svetovému dňu vtáctva
Dejepisná olympiáda KK
Čítanie v knižnici s dôchodkyňou
Rozprávková noc
Konzultačný deň
Veľkonočné prázdniny
Spev ľudovej piesne ŠK
Geografická olympiáda KK
Matematická olympiáda OK - 6.- 8. r.
Literárna exkurzia
Deň narcisov RR
p.Beňuš
p. Oparty
p.Mateášová
p. Kolenčíková
p. Kolenčíková
všetci uč.
všetci uč.
p. Prokopová
p. Klimčíková
p. Brachňáková
p. Kvaková
p. Brachňáková
35
16.4.
17.4.
18.4.
apríl
11.4
22.4.
19.4.
apríl
do 20.4.
22.4.
apríl
18.4.
18.4.
16.4.
apríl
apríl
23.4.
apríl
Biologická olympiáda E -OK
Fyzikálna olympiáda KK
Beseda s políciou
Štúrov Zvolen ŠK
Hviezdoslavov Kubín OK
Pedagogická rada
Pracovná porada
Zasadnutia PK, MZ
Vypísanie prihlášok a ich odoslanie
Deň Zeme -rozhlasová relácia
Jarná výzdoba školy
Výchovný koncert
NUCEM test poč. gramotnosti
Detský parlament
Beseda s lesníkmi
Pečenie medovníkov
Testovanie prof. orientácie 8.r.
Brigáda - čistá dedina
p. Oparty
p. Salaj
rš
p.Kvaková
uč.SJL
všetci uč.
všetci uč.
ved. kab.
p. Klimčíková
p. Oparty
p. Mateášová
zrš
p. Beňuš
VP
p. Olbertová
p. Kozáková
VP
rš, zrš
Úlohy na mesiac máj 2013
1.5.
1.5.
2.5.
máj
8.5.
14.5.
7.5.
16.5.
12.5.
13.-24.5.
3.5.
21.5.
21.5.
23.5.
29.5.
30.5.
30.5.
31.5.
Deň pracovného pokoja
Overenie kompetencii RČG
Štúrov Zvolen OK
Polícia očami detí
Čistá dedina brigáda
Deň pracovného pokoja
Slávik Slovenska OK
Deň matiek- posedenie
Fotografovanie tried
Deň matiek
Plavecký výcvik 3. r.
Výsledky testovania prof. orient
Športové popoludnie pre 2.r.
Archimediáda
Exkurzia do parlamentu pre 8.roč.
Exkurzia Osvienčim 9.r.
Oravské športové hry detí ZŠ
Palma Junior- programovanie súťaž
MDD
včetci uč.
učitelia
uč.SJL
uč.VYV
všetci uč.
všetci uč.
p. Prokopová
všetci zam.
tr. uč.
p. Kvaková
zrš
p. Klimčíková
tr.učitelia, VP
uč. FYZ
p. Olbertová
p. Kaukičová
p.Laššáková
p.Beňuš
všetci uč.
Úlohy na mesiac jún 2013
1.6.
7.6.
jún
3.6.
3.-7.6.
9.6.
do 19.6.
jún
do 19.6.
MDD
Dilongova Trstená
Rozdelenie žiakov do 1. r.
Konzultačný deň
Školské diktáty
Folklór bez hraníc
Zasadnutia PK, MZ
Písomné práce z M, SJ
Uzatvorenie známok
Podklady pre klasifikáciu
všetci uč.
p.Kvaková
zrš
všetci uč.
rš, zrš
rš, zrš
ved. PK, MZ
uč. M, SJ
všetci uč.
tr. uč.
36
16.6.
20.6.
21.6.
24.6.
25.6.
25.6.
do 25.6.
do 27.6.
26.6.
26.6.
27.6.
27.6.
jún
jún
28.6.
Divadielko pre obec
Výchovný koncert 1.st-8,00h /2.st. 9,30h
Pedagogická rada - klasifikačná
Upratovanie a dokončenie učebníc
Odovzdávanie učebníc 1.-4. r.
Odovzdávanie učebníc 5.-9. r.
Vysvedčenia na podpis
Uzatvorenie triednej agendy
Futbalový turnaj o pohár starostky obce
Volejbalový turnaj o pohár starostky
Turnaj vo vybíjanej o pohár riaditeľa školy
Školská olympiáda 1.-3. r.
Posedenie - koniec roka
Účelové cvičenia
Didaktické hry v prírode 1.-4. r.
Vypísanie prihlášok pre 8. r.
Poriadok v triedach, skriniach
Školské výlety
Odovzdanie kľúčov od kabinetov
Ukončenie činnosti krúžkov
Slávnostné ukončenie šk. roka
Kvaková
zrš
všetci uč.
zrš
uč. 1.-4. r.
uč. 5.-9. r
tr. uč.
tr. uč.
p. Salaj
p. Klimčíková
p. Laššáková
tr. uč.
všetci uč.
p. Laššáková, p. Salaj
p. Kozáková
p. Klimčíková
tr. uč.
tr. uč.
ved. kab.
ved. krúžkov
všetci uč.
Údaje o projektoch , do ktorých je škola zapojená
Základná škola
1. „Efektívne stratégie učenia sa v 1. a 5. ročníku“
OPV – 2008/1.1/02- SORO , Premena tradičnej školy na modernú – ESF
- tvorba vzdelávacieho programu pre 1. ročník
- inovácia učebných materiálov a pomôcok
- zavedenie projektového vyučovania a komunikatívno – zážitkového modelu
vyučovania
2. „ Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“
Poskytovateľom je Ústav informácií a prognóz školstva- UIPŠ
- cieľom je dosiahnuť zmeny formy výučby na školách, ktorá povedie
k modernizácii zapojených moderných technológií do vyučovania a zároveň
pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením
vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti
- zvýši sa IKT vybavenosť škôl
3. „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov“
Poskytovateľom je Štátny pedagogický ústav – ŠPÚ
- cieľom je skvalitniť prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
37
- daný projekt bol navrhnutý s cieľom zabezpečiť dostatok kvalifikovaných
učiteľov cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ v prechodnom a dlhodobom období
a prispieť k premene tradičnej školy na modernú
4. „Správaj sa normálne“
V spolupráci s Policajným zborom SR – preventívny projekt
- cieľová skupina- žiaci 5. ročníka
- prednášané témy sú žiakom rozdávané vždy pred hodinou a sú spracované do
10 okruhov
- cieľom projektu je budovanie mostu dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom
a verejnosťou. Projekt plní nielen informačnú funkciu, ale najmä preventívnu
funkciu, napríklad poskytuje konkrétne rady deťom ako sa nestať páchateľmi
a obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť
o pomoc a podobne.
5. „Zdravá škola“
Projekt škôl podporujúcich zdravie
- cieľom je humanizácia a demokratizácia výchovno- vzdelávacieho procesu
a medziľudských vzťahov
- ochrana a podpora zdravia, rozvoj pohybových aktivít žiakov a pedagogických
zamestnancov
6. „Infovek“ „Modernizácia pedagogického procesu na základných školách“
Poskytovateľom je UIPŠ – pokračovanie projektu
- doplnenie a zvýšenie IKT vybavenosti školy
7. „ Andersenova noc“
- rozprávková noc v rámci Týždňa slovenských knižníc
8. „Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“ –
národný projekt financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu vzdelávanie – v spolupráci s NÚCEM – Národný
ústav certifikovaných meraní
Cieľom projektu je skvalitňovať testovacie nástroje tak, aby objektívnejšie posudzovali
vzdelávacie výsledky žiakov. Cieľom je vybudovať elektronickú databázu úloh a testov, ktorá
bude využívaná tak na školskej úrovni , ako aj na úrovni národných meraní.
9. „Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“ v spolupráci
s Národným športovým centrom ako priamo riadenou organizáciou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Cieľom projektu je zvýšenie kvalifikovanosti vyučujúcich telesnú a športovú výchovu
s dôrazom na inováciu metód a foriem výučby telesnej výchovy na základných a stredných
školách.
10. „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno vzdelávacie predmety“
realizátor projektu – UIPŠ- Ústav informácií a prognóz školstva
Cieľom je získanie technického vybavenia multimediálnej učebne.
38
Materská škola
1. „Škola podporujúca zdravie“
Materská škola je zapojená do projektu škôl podporujúcich zdravie.
2. „ Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť
reformy vzdelávania“
Poskytovateľom je MPC Bratislava
- cieľom je implementovať obsahovú reformu školstva do praxe materských škôl
prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a skvalitňovanie
kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov materských škôl
Plnenie úloh plánu práce školy v personálnej a materiálnej oblasti
A: Pedagogická koncepcia:
splnené
 Plnenie školského vzdelávacieho programu pre 1.-4. ročník so zapracovanými
inováciami obsahu učebných materiálov
 Žiaci v 1.-2.r. sa budú vyučovať formou projektového vyučovania
 Plnenie školského vzdelávacieho programu pre 5.-9. ročník so zapracovanými
inováciami obsahu učebných materiálov
 V rámci anglického jazyka v 5. roč. aplikovať komunikatívno-zážitkový model
vyučovania, ktorý vychádza z projektu Efektívne stratégie učenia sa v 1. a 5. ročníku
 Zamerať sa na skvalitňovanie úrovne čítania s porozumením, a tým zvýšiť
samovzdelávacie kompetencie žiakov vo všetkých predmetoch
 Eliminovať príčiny nárastu počtu vymeškaných hodín v spolupráci s detskou lekárkou
a rodičmi , v prípade neospravedlnených hodín spolupracovať so sociálnou komisiou
OcÚ , znížiť priemer vymeškaných hodín na žiaka minimálne o 5 hodín
Vymeškané hodiny 2009/ 10 – 71,23 hod na žiaka
Vymeškané hodiny 2010/11 - 62,42 hod na žiaka
Vymeškané hodiny 2011/2012 – 54,21 hod na žiaka
Vymeškané hodiny 2012/2013 – 52,31 hod na žiaka
 Podporovať spoluprácu škôl v rámci rôznych projektov
 Zamerať sa na zýšenie motivácie žiakov formou hodnotenia,sebahodnotenia žiakov
 Zamerať sa na skvalitňovanie čitateľskej gramotnosti žiakov a matematických
prírodovedných spôsobilostí
 Rozvijať vzťah k regiónu, životnému prostrediu
 Výsledky, ktoré chceme dosiahnuť, sú vyjadrené v cieľoch. Ciele musia byť
zrozumiteľné, časovo zvládnuteľné, reálne, merateľné a jednoznačne formulovateľné
 Škola umožní všetkým žiakom získať kompetencie, a to najmä v oblasti
komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania IKT,
komunikácie v slovenskom a cudzom jazyku, matematickej a finančnej gramotnosti
a kompetencie v oblasti prírodných vied, sociálnej, občianskej a kultúrnej oblasti
 Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v dvoch cudzích jazykoch s ohľadom na
schopnosti jednotlivca
 Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich
vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy
 Rozvíjať manuálne zručnosti, vlastné tvorivé, umelecké schopnosti, aktuálne poznatky
v nadväznosti na vzdelanie a trh práce
39
 Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym, regionálnym
a národným hodnotám a tradíciam Slovenska a iných národov. Získať a posilňovať úctu
k ľudským právam a základným slobodám
 Pripraviť žiaka rozhľadeného, shopného pracovať v tíme, schopného sebamotivácie,
formovať u žiakov tvorivý životný štýl
 Zabezpečiť podmienky a individuálny program na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
B: Koncepcia rozvoj ľudských zdrojov
Dlhodobejšia koncepcia, prebieha v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania
 Posilnenie odbornosti učiteľov a príprava pedagogických zamestnancov na nové
metódy výučby a ich praktickú aplikáciu vo vyučovacom procese
 Podporovanie celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov a vytváranie
podmienok pre ich kariérny rast v záujme rozvoja ich kompetencií v súlade s plánom
kontinuálneho vzdelávania, ponukou akreditovaných programov a potrebou školy
 Doplnenie a zvyšovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov
 Vytvorenie motivačných podmienok pre zvyšovanie kvality a efektívnosti
pedagogickej práce
 Skvalitňovanie manažérskych kompetencií vedúcich zamestnancov školy –
zúčastňovaním sa vzdelávania pre riadiacich zamestnancov školy v oblasti
manažérskych zručností a personálneho riadenia
C: Materiálno – technická koncepcia
- doplnenie a výmena školského nábytku - splnené
- zebezpečenie kamerového systému pre vonkajší areál školy školy - nesplnené
- rekonštrukcia vstupného schodišťa a vstupného areálu školy- čiastočne splnené
- skvalitnenie priestorových podmienok na prácu zamestnancov školy čiastočne
splnené
- oprava poškodenej strechy – čiastočne splnené
- výmena podlahovej krytiny v triedach - nesplnené
- oprava a údržba kotolne – rekonštrukcia kotolne, tepelných rozvodov a výmena
raduátorov - splnené
- zvyšovanie IKT vybavenosti školy- splnené
- zabezpečenie plynulej prevádzky školy, znižovanie jej ekonomickej
náročnosti, starostlivosť o budovu a areál školy – splnené
- vymaľovanie tried a chodieb- splnené
40
4. Základné informácie o výbere učebných plánov, učebných
osnov,o hodnotiacich procesoch a klasifikácii žiakov
1. Výber učebných plánov
Výchova a vzdelávanie v 1.- 9. ročníku sa uskutočňuje s účinnosťou od 1.
septembra 2008 podľa štátneho výchovno-vzdelávacieho programu , ktorý
vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách a školského
vzdelávacieho programu, ktorý je základným dokumentom školy , podľa ktorého sa
uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole.
2. Učebné osnovy
Vyučujúci jednotlivých predmetov sa riadia Školským vzdelávacím programom
„Od tradícií k modernej škole“ a platnými učebnými osnovami na základe ktorých
si vypracujú tematicko výchovno-vzdelávacie plány v súlade
so Štátnym
vzdelávacím programom, pedagogicko organizačnými pokynmi na školský rok
2013/2014
Z : vedenie školy, ved.MZ a PK, všetci vyučujúci
T : priebežne
3. Štandardy
Vzdelávacie štandardy patria medzi základné pedag. dokumenty, slúžia spolu
s tematicko výchovno-vzdelávacím plánom a UO na riadenie a reguláciu výchovy a
vzdelávania v jednotlivých predmetoch. V obsahovej časti vymedzujú obsah
základného učiva. Druhou časťou sú vymedzené požiadavky na vedomosti a
zručnosti, ktoré si žiak musí utvrdiť do skončenia 9.ročníka.
Doteraz vypracované štandardy príslušných predmetov vyučujúci využijú
pri zostavovaní tematických výchovno-vzdelávacích plánov, pri porovnávaní %
úspešnosti v písomných prácach a testoch.
Z : všetci vyučujúci
4. Prierezové témy, úlohy z prierezových tém zapracované do plánov ŠkVP, do UO
- Mediálna výchova
- Environmentálna výchova
- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
- Multikultúrna výchova
- Ochrana života a zdravia
- Osobnostný a sociálny rozvoj
Z : všetci vyučujúci
41
Rámcový učebný plán pre I. stupeň ZŠ v šk. roku 2013/2014 ISCED 1
Vzdelávacia
oblasť
Predmety / Ročník
Jazyk a
komunikácia
slovenský jazyk a
literatúra
anglický jazyk
Príroda a
spoločnosť
prírodoveda
1.
ŠVP
ŠkVP
6
2
0
1
1
0
1
0
1
0
4
1
ŠVP
ŠkVP
6
2
3
0
1
1
1
0
1
0
3
2
ŠVP
ŠkVP
6
2
3
0
1
1
1
0
1
0
3
2
Spolu
1-4.roč
ŠVP
ŠkVP
26
8
6
1
3
3
3
0
4
0
14
6
1
0
1
0
1
1
1
0
2
0
17
1
1
1
0
2
0
18
1
0
1
0
2
0
20
1
0
1
0
1
0
1
0
2
0
21
3
0
1
0
4
2
4
0
8
0
76
5
5
5
5
20
22
23
25
26
96
ŠVP
ŠkVP
8
2
0
1
vlastiveda
Človek a
hodnoty
Matematika
a práca
s informáciami
náboženská výchova
etická výchova
matematika
1
0
4
1
informatická výchova
Človek a svet
práce
Umenie a
kultúra
3.
pracovné vyučovanie
výtvarná výchova
hudobná výchova
Zdravie a
pohyb
Spolu povinná
časť
Voliteľné
hodiny
Spolu: povinná
časť +
voliteľné
hodiny
2.
telesná výchova
4.
42
Rámcový učebný plán pre II. stupeň ZŠ v školskom roku 2013/2014
ISCED 2
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk a
komunikácia
predmety/ročník
slovenský jazyk a
literatúra
anglický jazyk
5.
ŠVP
ŠkVP
5
1
3
0
nemecký jazyk
Človek a
príroda
čítanie s
porozumením
fyzika
6.
Človek a
spoločnosť
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
1
1
náboženská
a etická výchova
matematika
1
0
3,5
1,5
1
0
4
1
1
0
3,5
1,5
0,5
0,5
4
1
0,5
0,5
4
1
4
1
19
6
informatika
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0
1
0
1
0
1
0,5
0
0
1
0
0,5
0,5
0
0,5
0
1
0
1
0
0,5
0
0,5
0
dejepis
mat. a fin.
gramotnosť
pracovné
vyučovanie
svet práce
1
1
1
1
1
0
0
1
technika
Umenie a
kultúra
výtvarná výchova
hudobná výchova
1
0
1
0
1
0
1
0
1
výchova umením
Zdravie a
pohyb
Spolu
povinná časť
Voliteľné
hodiny
Spolu :
9.
1
občianska
výchova
regionálna
výchova
Človek a svet
práce
ŠVP
ŠkVP
5
1
3
0
1
0
0
1
1
1
2
0
1
0
2
0
1
0
0,5
0,5
ŠVP
ŠkVP
4
1
3
0
1
1
8.
1
0,5
1
0
1
0,5
1
0
0
1
geografia
Človek a
hodnoty
Matematika
a práca s
informáciami
1
0
ŠVP
ŠkVP
5
0
3
0
1
0
0
1
2
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0,5
0,5
Spolu
5-9.roč.
ŠVP
ŠkVP
23
4
15
0
4
1
0
2
5
2
4
1,5
5
1,5
6
1
5
1,5
4
1
0
2
ŠVP
ŠkVP
4
1
3
0
1
0
chémia
biológia
7.
telesná výchova
2
0
23,5
2
2
0
2
0
2,5
1
0
1
0
3
0
3
0
1
0
10
0
115
2
0
21
2
0
22
2
0
24
1
0
2
0
24,5
6
7
6
5,5
6,5
33
27
29
30
30
30
146
43
Pokyny k učebným plánom
1. Maximálny počet vyuč. hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého ročníka nesmie
byť vyšší ako 23, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26.
2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca
škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na
predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so
svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.
3. Prvý cudzí jazyk/anglický jazyk ako povinný vyučovací predmet sa budú žiaci učiť
nasledovne:
- žiaci, ktorí si vybrali v predchádzajúcich ročníkoch prvý cudzí jazyk iný ako anglický
jazyk, môžu pokračovať vo vzdelávaní vo vybranom cudzom jazyku,
- pre ostatných žiakov je prvý cudzí jazyk anglický jazyk.
4. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy.
Delenie sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže
zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.
6. Podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže škola
poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový
týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22. Učebný plán a učebné
osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností
konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre
predprimárne a pre primárne vzdelávanie (ISCED 0 a ISCED 1).
7. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu.
Časť z nich môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný
zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na:
a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do
štátneho vzdelávacieho programu.
b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah,
vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených
inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe.
c. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v
rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovnovzdelávacích programov.
d. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20.
mája 2011 pod číslom 2011-7881/18674:1-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho
programu pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou
od 1. septembra 2011.
44
Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín
1. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno
spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším
počtom žiakov 20. Ak si žiak vyberie predmet , navštevuje ho bez zmeny počas
celého školského roka.
2. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho
istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.
3. Na vyučovanie predmetov informatika a informatická výchova možno triedu
rozdeliť na skupiny, ktoré sa naplňajú do počtu najviac 17 žiakov.
4. Telesná výchova sa v prvom až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá
spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov
a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25.
5. Na vyučovanie predmetov svet práce a technika možno spájať žiakov rôznych
tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.
Hodnotenie a klasifikácia
V školskom roku 2013/2014 sa hodnotenie žiakov uskutoční klasifikáciou vo
všetkých predmetoch vo všetkých ročníkoch v súlade s Metodickým pokynom
č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Schválené pedagogickou radou dňa 02.09.2013
Plnenie opatrení, ktoré vyplynuli z analýzy vých.-vzd. výsledkov z uplynulého
šk. roka 2012/2013
 Zohľadňovať výchovno- vzdelávacie potreby detí/žiakov so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami diferencovaním zadávaných úloh
a činností. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet detí, ktorí budú v škole
vzdelávaní podľa vzdelávacieho programu pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením zriadením v škole špecializovanej triedy ( podľa vyhlášky
320/2008 o základnej škole § 13)
a
zriadením funkcie školského
špeciálneho pedagóga
Zodpovední: rš, zrš, výchovný poradca, škol.špec. pedagóg, všetci uč.
T: trvalo od šk roku 2012/2013
 Skvalitniť spoluprácu s rodičmi a získať ich pre myšlienku dôkladnejšej
domácej prípravy ich detí na vyučovanie
Zodpovední: vyuč. predmetov
T: trvalo
 Triedny učiteľ v spolupráci s vých. poradcom, školským špeciálnym
pedagógom, rodičmi a ostatnými vyuč. a odbornými zamestnancami CPPPaP
45
a Špeciálnej základnej školy hľadá príčiny neprospechu a možnosti ich
odstránenia , či nápravy s predpokladom úspešného zvládnutia obsahu
vzdelávania.
Zodpovední: tr. uč.
T: trvale
 Odhaľovať príčiny vyšieho počtu vymeškaných hodín , v spolupráci s rodičmi
a detskou lekárkou hľadať spôsoby ako eliminovať tento problém
Zodpovední: tr. uč. + vedenie školy + RR, ŠR
T: trvale
 Výchovné problémy , priestupky žiakov voči školskému poriadku riešiť
spoluprácou triedneho učiteľa s výchovným poradcom, psychológom a
s rodičmi zabezpečiť účinnú komunikáciu medzi jednotlivými subjektmi
Zodpovední: tr. uč. + vedenie školy +VP+PPP
T: trvale
5. Rozpracovanie úloh vyplývajúcich z POP pre šk. rok 2013/14
Úlohy vyplývajúce z pedagogicko organizačných pokynov pre školský rok 2013/2014
pre výchovno- vzdelávací proces sú podrobnejšie uvedené v POP a v prílohe plánu
práce. Obsahujú tieto kapitoly:
Register, znižovanie informačnej nerovnosti
Kontrola, efektivita
Predčitateľská a čitateľská gramotnosť
Národnostné menšiny, sociálne znevýhodnené prostredie,
diskriminácia
5. Cudzie jazyky
6. Náboženská výchova/ etická výchova
7. Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova
8. Školské knižnice
9. Zdravý životný štýl
10. Ľudské a detské práva
11. Bezpečnosť a prevencia
12. Výchovné poradenstvo
13. Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
14. Súťaže
15. Podnikateľské zručnosti
16. Finančná gramotnosť
17. Informačné a komunikačné technológie
18. Výzvy na podávanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
1.
2.
3.
4.
cudzinci,
6. Oblasť riadenia a vedenia školy
1. Metodická činnosť vedenia školy
 Vytvárať vhodné podmienky pre pokojnú a efektívnu prácu pedagogických
zamestnancov tak, aby každý mohol prejaviť svoju osobnosť v tvorivej
pedag. činnosti , získavať ich pre tvorbu projektov na získanie grantov
46




Zabezpečovať rôzne pedagogické materiály, záväzné právne normy a ďalšie
predpisy( zákony, vyhlášky, nariadenia, usmernenia, pokyny) oboznamovať s
nimi všetkých pracovníkov školy na PR , PP... i osobne
prehodnotiť kritériá pre stanovenie výšky OP, stanoviť náplň pracovného
času ped. pracovníkov na 37, 5 hod týždenne
Metodicky pomáhať, usmerňovať začínajúcich učiteľov - absolventov a
nových učiteľov ako i učiteľov pri neodbornom vyučovaní. Začínajúcim
učiteľom umožniť absolvovať adaptačné vzdelávanie.
Hodnotiť pedagogických zamestnancov v súlade s § 52 zákona č.317/ 2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
2.Dalšie vzdelávanie pedagógov:
- Škola umožní svojim zamestnancom sa naďalej vzdelávať prostredníctvom
metod. centier podľa plánu kontinuálneho vzdelávania a ponuky
akreditovaných programov
- Ponúknuté podujatia a akreditované programy MPC a metodických orgánov
v okrese bude akceptovať a príslušných vyučujúcich na podujatia bude
posielať v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania a v súlade s potrebami
školy.
- prostredníctvom Metodického centra využiť potrebnú ponúknutú metod.
pomoc a servis prostredníctvom konzultácií, seminárov, prednášok, exkurzií,
otvorených hodín a pod.
- pokračovať vo vzdelávaní koordinátorov formou priebežného vzdelávania,
zúčastňovať sa na rôznych cykloch vzdelávania s danou problematikou(podľa
prílohy)
- pokračovať vo vzdelávaní v rámci projektov: Modernizácia vzdelávacieho
procesu na základných školách, Modernizácia pedagogického procesu na
základných školách, Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských
škôl ako súčasť reformy vzdelávania, Tvorba školských vzdelávacích
programov,
- p. Olbertová- kvalifikačné štúdium
- p.Póčiková – kvalifikačné štúdium
7. Rozvoj materiálového vybavenia školy, hospodárenie
-
-
-
Účelne využívať finančné prostriedky z rozpočtu školy. Výsledky
mesačného, štvrťročného, polročného a ročného hospodárenia v určitý čas
predkladať OcÚ v Oravskej Lesnej a Daňovému úradu v Námestove.
Naďalej spolupracovať s pracovníčkou OcÚ
Zodpovedné: RŠ,ekon. pracovníčka
T : priebežne
V stanovených termínoch zabezpečovať včasnú a úplnú vybavenosť školy
učebnicami, tlačivami a potrebami k riadnemu chodu školy. Tlačivá objednávať s
ročným predstihom - ŠEVT B.Bystrica
Zodpovedné:zást.riad.školy
T : na základe ponuky
Zabezpečiť práce spojené s údržbou školy podľa potrieb opráv a údržby.
Zodpovedná: RŠ
-
T: úloha trvalá
Priebežne podľa potreby zabezpečiť školu čistiacimi a dezinfekčnými
prostriedkami .
47
Zodpovedná: p. Opartyová
-
T: priebežne
Do finančného zabezpečenia školy zainteresovať i RR a spoločne hľadať
možnosti získania financií. O pomoc a spoluprácu požiadať svojho
zriaďovateľa OcÚ v Oravskej Lesnej a osloviť aj možných sponzorov podnikateľov v obci.
Zodpovedné: vedenie školy
T: priebežne, podľa potreby
8. Úlohy na úseku BOZP a PO
-
Uskutočniť školenie pracovníkov ZŠ s MŠ, viesť evidenciu školení BOZ a
PO - požiarnu knihu.
Zodpovední: RŠ + technik BOZP a PO
-
T :2.9.2013 na prvej THF
Dbať na estetický vzhľad a bezpečné prostredie v areáli školy. Pred
vyučovaním v učebniach preveriť stav zariadenia triedy z hľadiska
bezpečnosti.
Zodpovední : všetci vyučujúci, školník
-
31. 8. 2013
Dôkladne rozobrať s učiteľmi a následne so žiakmi „Vnútorný poriadok
školy“ a pravidlá BOZP, PO , Školský poriadok
Zodpovední: RŠ + triedni učitelia
-
T:
T : priebežne
Dbať na bezpečnosť žiakov pri presunoch do telocvične
Zodpovední : vyučujúci Tv , vychovávateľky ŠKD, vedúci zaujm. útvarov
-
Viesť evidenciu školských a pracovných úrazov, Pravidelne sledovať vývoj
školskej úrazovosti , znižovať jej nárast , odstraňovať zdroje a príčiny ich
vzniku.
Zodpovední : ZRŠ + bezp.technik
T :priebežne, dlhodobo
-
pri registrovaných školských úrazoch vypĺňať všetky položky registrovaného
záznamu vo webovej aplikácii ako povinné a jednu kópiu vždy zaslať aj na
príslušný OŠ ObÚ,
-
zabezpečiť skupinové úrazové poistenie detí pri hromadných akciách
poriadaných školou a vzniknuté registrované školské úrazy odškodňovať v
súlade s platnými predpismi
Zodpovední : RŠ
-
Na praktických vyučovacích hodinách dôsledne dodržiavať bezpečnostný
poriadok.
Zodpovední : všetci vyučujúci
-
T: podľa plánu výletov,
exkurzií, LV, PV
T: priebežne
Dôslednejšie zabezpečovať pracovné postupy pedagogických zamestnancov,
hlavne pri vykonávaní dozorov počas prestávok a v priestoroch, kde je najväčší
predpoklad vzniku školských úrazov. Výkon dozoru orientovať na zamedzenie
školských úrazov, poškodzovaniu majetku školy, fajčeniu , šikanovaniu
spolužiakov....
Zodpovední : všetci vyučujúci
T: priebežne
48
-
Poskytovať pracovníkom školy OOP podľa spracovaného normatívu, podľa
opotrebovania, viesť o tom evidenciu na osobných kartách.
Zodpovední :ZRŠ + bezp.technik
T: podľa potreby
49
III. ĎALŠIE ÚLOHY ŠKOLY
1. Spolupráca školy s rodičmi, s obcou, s verejnosťou a sponzormi
-
-
-
Uskutočniť plenárne schôdze rodičov s oboznámením ich o výchovno vyučovacích výsledkoch za uplynulé obdobie šk. roku 2012/13, o
aktivitách školy
Oboznámiť s plánom práce školy v ďalšom šk. roku 2013/14 , so
Školským vzdelávacím programom , Školským poriadkom.
Aktívne spolupracovať s Rodičovskou radou, pokračovať v zaužívaných
podujatiach a podporovať nové aktivity.
Získavať aktívnych rodičov pre prácu s deťmi a krúžkovú činnosť.
Upevňovať vzťah „učiteľ - žiak - rodič“ na vzájomnej úcte a dôvere, láske a
pravdovravnosti.
Zorganizovať Ďeň otvorebých dverí
Podieľať sa na vylepšovaní materiálnych podmienok školy, na estetizácii
prostredia školy, brigádnickými aktivitami pri budovaní športového areálu,
či finančnými príspevkami.
Naďalej spolupracovať s OcÚ, podieľať sa na spoločných aktivitách v rámci
prevádzky školy a aktivitách v obci.
Získavať sponzorov hlavne z radov rodičov a podnikateľov.
Spolupracovať s DD a udržiavať si vzájomne dobré vzťahy.
Predpokladané a plánované úlohy v školskom roku 2013/14
September
Burza informácií
Účelové cvičenia
Beh zdravia pre 1.st.
Svetový deň mlieka - RR, aktivity, dotazník
Plavecký výcvik
Október
Začiatok činnosti krúžkov
Pasovanie prvákov
Plenárne ZRPŠ
Svetový deň zdravej výživy - RR
Deň duševného zdravia - RR
Podaruj jabĺčko
Zdravá výživa v a šport- RR
Jesenný motív- výzdoba tried
Deň otvorených dverí
Zasadnutie detského parlamentu
Futbal McDonald
Literárna exkurzia 8.r.
Literárna exkurzia pre 6. r.
50
Vystúpenie starým rodičom
Exkurzia RGV
Zazimovanie pozemku
Zazimovanie EKO triedy
Literárna exkurzia 9.r.
November
Komparo - testovanie 9.r.
Bedminton
Pasovanie piatakov
Fotenie tried
Vianočná pohľadnica
Aktivity s DD
Hodnotiaca pedagogická rada
Adventný veniec
Týždeň boja proti drogám
5 proti 5
Pečenie medovníkov
Diskotéka
Zdobenie medovníkov, Vianočné ozdoby z papiera
December
Mikulášske oslavy.
Zbierka pre nevidiacich - Levoča
Vianočná výzdoba školy
Burza stredných škôl
Matematická pytagoriáda
Olympiáda SJ
Správaj sa normálne
Posedenie so starými rodičmi
Od Mikuláša do Vianoc
Matematická olympiáda
Geografická olympiáda
Výzdoba stromčeka v škole
Súťaž v speve kolied
Predvianočné posedenie
Vianočná besiedka
Vianočné prázdniny
Aktivity CPPPaP
Január
Šaliansky Maťko
Stolný tenis
Polročné diktáty
Olympiáda AJ
Talent školy
Klasifikačná porada
Zasadnutie detského parlamentu
51
Prečo mám rád Slovensko
Diskotéka
Február
Dejepisná olympiáda
ZRPŠ - 9. r.
Stolný tenis
Geografická olympiáda
Zápis do 1.ročníka
Biologická olympiáda kat. C
12. školský ples
Európa v škole
Karneval
Odoslanie prihlášok na talentové skúšky
Vybíjaná
Lyžiarsky výcvik
Marec
Marec mesiac knihy - RR
Fyzikálna olympiáda
Testovanie žiakov 9. r.
Dúha
Chemická olympiáda
Literárna exkurzia 5. roč.
Biblická olympiáda
Deň Vody – kvízy, RR
Vesmír očami detí
O erb mesta Dolný Kubín- divadielko
Veľkonočná tvorivá dielňa
Matematický klokan
Týždeň slovenských knižníc
Mária Ďuríčková a jej tvorba
Časopisy v knižnici, Ako sa tvorí časopis
Zápis prvákov do knižnice
Hviezdoslavov Kubín
Správaj sa normálne
Deň učiteľov RR
Slávik Slovenska
Apríl
Palma Junior - súťaž v programovaní
Beseda k svetovému dňu vtáctva
Čítanie v knižnici s dôchodkyňou
Rozprávková noc
Spev ľudovej piesne
Literárna exkurzia
Deň narcisov
Biologická olympiáda E
52
Beseda s políciou
Štúrov Zvolen
Vypísanie prihlášok na SŠ a ich odoslanie
Deň Zeme -rozhlasová relácia
Jarná výzdoba školy
Výchovný koncert
Beseda s lesníkmi
Pečenie medovníkov
Testovanie profesijnej orientácie 8.r.
Brigáda - čistá dedina
Máj
Štúrov Zvolen
Polícia očami detí
Čistá dedina brigáda
Slávik Slovenska
Deň matiek
Fotografovanie tried
Plavecký výcvik
Športové popoludnie
Archimediáda
Exkurzia do parlamentu pre 8.roč.
Exkurzia Osvienčim 9.r.
Oravské športové hry detí ZŠ
Jún
MDD
Dilongova Trstená
Rozdelenie žiakov do 1. r.
Folklór bez hraníc
Divadielko pre obec
Výchovný koncert
Pedagogická rada - klasifikačná
Odovzdávanie učebníc
Futbalový turnaj o pohár starostky obce
Volejbalový turnaj o pohár starostky
Turnaj vo vybíjanej o pohár riaditeľa školy
Školská olympiáda 1.-3. r.
Účelové cvičenia
Didaktické hry v prírode 1.-4. r.
Vypísanie prihlášok pre 8. r.
Školské výlety
Ukončenie činnosti krúžkov
Slávnostné ukončenie šk. roka
Výchovné koncerty , kultúrne podujatia podľa ponuky 2-3 x do roka, plány sú
doplňované aktivitami, súťažami v priebehu roka
53
3. Plán exkurzií a školských výletov jednotlivých tried
- príloha Plánu práce školy.
Plán vnútroškolskej kontroly
Cieľ kontroly:
- získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov a výchovných
pracovníkov
- zamerať kontrolnú činnosť vo výchovno vzdelávacom procese na rozvíjanie
kľúčových kompetencií detí a žiakov
- zabezpečiť plynulý chod vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny
- získať prehľad o úrovni výchovno - vzdelávacieho procesu
- sledovať odstránenie nedostatkov vo výchovno - vzdelávacej činnosti z
predchádzajúceho školského roka
- získať prehľad o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov jednotlivými
učiteľmi, s cieľom zabezpečiť zjednocovanie kritérií pri klasifikácii
- sledovať evidenciu o klasifikácii žiakov v zmysle Metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu (MP)
- sledovať efektívne využívanie finančných prostriedkov
Formy, metódy a spôsob kontroly:
Priama hospitačná činnosť, v ktorej riaditeľ a zástupcovia riaditeľa v spolupráci s
vedúcimi MZ a PK budú sledovať:
- dodržiavanie didaktických zásad, s osobitným zameraním na triedy
prospechovo slabšie
- dodržiavanie Školského vzdelávacieho programu
- plnenie učebných osnov a metodických pokynov a požiadaviek štandard v
jednotlivých ročníkoch
- využívanie učebných pomôcok , didaktickej techniky , edukačného balíčka a
PC
- využívanie odborných učební
- dodržiavanie zásad klasifikácie žiakov, najmä u nových učiteľov
- dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno - vzdelávacej práci
- plnenie plánu práce školy, plánov MZ a PK
- dodržiavanie bezpečnostných predpisov na vyučovacích hodinách so
zreteľom na charakter predmetu
- využívanie inovačných metód vo vyučovaní
Pozorovanie, individuálny rozhovor s učiteľom
Školské diktáty– preverovanie úrovne pravopisu vo všetkých ročníkoch
Testovanie 9 – celoštátne testovanie žiakov 9. ročníka , sledovanie úrovne vedomostí
deviatakov z SJ a M v porovnaní s celoštátnym priemerom
Rozbor predpísaných písomných prác a školských diktátov na MZ a PK
54
Spolupráca MZ a PK (najmä medzi MZ s PK slovenského jazyka, matematiky
a MZ, ŠKD), kontrola dodržania časového plánu plnenia úloh, zovšeobecňovanie
dobrých skúseností z výchovno - vzdelávacej práce
Sledovanie plnenia pracovného poriadku a Školského poriadku školy záväzného
pre pedagogických pracovníkov a žiakov školy
Sledovanie a kontrola dokumentácie školy
- triedne knihy
- klasifikačné záznamy
- katalógové listy
- triedne výkazy
- plány a záznamy nepovinných predmetov a záujmových útvarov
- triedne knihy ŠKD
- plnenie BOZP, PO, a pod.
- predpísané písomné práce
- inventárne knihy
- dokumentácia ekonomicko – hospodárskej pracovníčky
Kontrola práce triednych učiteľov
- plnenie úloh triednických hodín
- spolupráca s vychovávateľkami v ŠKD
- spolupráca s výchovným poradcom
- spolupráca s asistentom žiakov so ŠVVP
- spolupráca s rodičmi
Kontrola práce výchovného poradcu
- plán práce VP
- riešenie výchovných problémov na škole
- konzultácie pre rodičov
- dokumentácia vychádzajúcich žiakov
Kontrola učební, dielne, pozemku ,telocvične s cieľom zistiť nedostatky
Kontrola bezpečnosti a hygienických opatrení (polročne)
Kontrola práce školníka, upratovačiek a hospodársko - administratívnych
pracovníčok (vecné plnenie, dodržiavanie pracovného času a jeho účelného využitia
pri plnení pracovných povinností)
Využívanie areálu školy a EKO triedy, najmä na hodinách TEV,TSV, TEH, BIO,
VYV, činnosti ŠKD, v iných predmetoch pri vhodných témach
Dodržiavanie rozvrhu hodín
Plán kontrolnej činnosti riaditeľa školy a zástupcov riaditeľa školy počas
jednotlivých mesiacov je uvedený v prílohe a vo vnútornom predpise.
Plán práce školy je otvoreným dokumentom a bude aktuálne doplňovaný podľa potrieb
školy a záujmov detí , požiadaviek rodičov a obce.
55
Úlohy vyplývajúce z plánu školy budú mesačne aktualizované, prípadne dopĺňané
podľa došlých ponúk na pravidelných pracovných poradách a pedagogických radách.
Plán prerokovaný a schválený Pedagogickou radou dňa 02. 09. 2013
Plán prerokovaný a schválený Radou školy dňa ..........................
Download

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ORAVSKÁ LESNÁ 299