OBVODNÝ ÚRAD
STROPKOV
odbor živnostenského podnikania
Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
Živnostenský register č. 711-3395
Miestne príslušný Obvodný úrad Stropkov
Stropkov 26. 07. 2013
VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA
Údaje o podnikateľovi
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
Pridelené IČO:
Milan Pašeň - MI JA
Oľšavka 57, 090 22 Oľšavka
10 783 547
Osobné údaje
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Bydlisko:
Milan Pašeň
630601/7421
Oľšavka 57, 090 22 Oľšavka
Predmet(y) podnikania
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Vznik živnostenského oprávnenia:
21. 1. 1993
Obchodná činnosť - potraviny, mäso, zelenina, zmiešaný tovar, drevo, drevárenské výrobky
Vznik živnostenského oprávnenia:
21. 1. 1993
Správny poplatok vo výške 3 € zaplatený dňa 26.07.2013
Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
Kvetná 13,
814 23 Bratislava
Čfelo žiadosti
Kód RT
7707-25-07-2013-028
AI3MSJ8FUCG3
Počet strán
1
Dátum a čas vyhotovení
Exemplár číslo
25 7. 2013 13:25:51
1
Výpis z registra trestov
(§ 10 ods, 1 až 11 zákona í . 330/2007 2. z. o registri trestov)
Výpis sa vydáva na základe žiadosti osoby s nižšie uvedenými údajmi.
Žiadateľ (osobné ú d a je ):
Meno:
Priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Pohlavie:
Miesto narodenia:
Okres/štát narodenia:
Štátne občianstvo:
Číslo OP/pasu:
Milan
Pašeň
Pašeň
1,6.1963
630601/7421
Muž
Stropkov
Slovenská republika
slovenské
EA264198
Záznam registra trestov:*
Vykázaný počet záznamov:
0
Nemá záznam v Registri trestov GP SR
Strana
1z 1
’ ) Záznam registra trestov je chránený šifrovanou formou. Overenie pravosti záznamu registra trestov je možné na orgáne prokuratúry.
miesto pre kolkovú známku
pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka
y
OKRESNÝ SUD SVIDNÍK - 089 13 S V I D N Í K
Telefón: 054/75 212 41, 75 212 42, 75 213 05
Ul. Sov. hrdinov 200/35
Fax: 054/75 22184
adresa pre doručovanie podaní elektronickými prostriedkami : [email protected]
sp. zn. 3Erd/7/2013
POTVRDENIE
Okresný súd vo Svidníku potvrdzuje, že voči fyzickej osobe
Milan Pašeň - MIJA, Oľšavka 27, 090 22 Bukovce, okres Stropkov
(názov)
- nie je k dnešnému dňu podaný návrh na začatie konkurzného konania
- nebolo začaté konkurzné konanie
- taktiež nebol podaný návrh na likvidáciu
Toto potvrdenie sa vydáva na základe žiadosti uvedenej fyzickej osoby.
Vo Svidníku, dňa 09.08.2013
JUDr. Štefän Bujňak
predseda okresného súdu
SOCIALNA POISŤOVŇA
pobočka Svidník
Sov. hrdinov 121 089 01 Svidník
,
Milan Pašeň - MIJA
Olšavka 57
090 22 Bukovce
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/»
Svidník
26.7.2013
222-98/2013-SK
Mgr. Huňak Ján/
054/7861 473
26. júla 2013
Vec: Potvrdenie
Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník, potvrdzuje, že zamestnávateľ Milan
Pašeň - MIJA, IČO: 10783547, Olšavka 57, 090 22 Bukovce je evidovaný v registri
zamestnávateľov vedenom Sociálnou poisťovňou od 01.05.1997, variabilný symbol
2065052935 .
Odvádzate!’ poistného na sociálne poistenie má splnené odvodové povinnosti.
Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník, neeviduje voči menovanému platiteľovi ku dňu
vystavenia potvrdenia pohľadávky na poistnom.
Potvrdenie sa vydáva na žiadosť zamestnávateľa.
Mgr. Dana Markbvá
vedúca oddelenia poistného
Telefón
0 5 4 /7 8 6 1 4 1 1
Fax
054/752 33 59
Bankové spojenie
7000156963/8180
IČO
30807 484
Internet
http://w w w .so cpo ist.sk/
I
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
P A Š E Ň M IL A N -M IJ A
č.d. 57
090 22 O Ľ Š A V K A
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/linka
SVIDNÍK
1078354700
P001135100744
Ing. Emília Zozuľaková
25.07.2013
054/2824523, KL.051523
V ec: P o tvrd e n ie
V š e o b e c n á z d ra v o tn á p o is ťo v ň a , a.s., p o b o čka S v id n ík tý m to p o tvrd zu je , že u pla tite ľa
p o is tn é h o P A Š E Ň M IL A N -M IJ A , č.d. 57, 0 90 22 O Ľ Š A V K A , 1 0 0 :1 0 7 8 3 5 4 7 n e e v id u je ku dňu
2 5 .0 7 .2 0 1 3 p o h ľa d á v k u na p o is tn o m na v e re jn é z d ra v o tn é p o iste n ie .
T o to p o tv rd e n ie n e z b a v u je p la tite ľa p o istn é h o p o vin n o sti d o p la tiť p ríp a d n é ď a lš ie p o h ľa d á vky
z is te n é ko ntrolo u.
P o tv rd e n ie sa v y d á v a na ž ia d o s ť p la tite ľa poistnéh o.
S p o zd ra vo m
I u
M V D r. M a rtin K o n ra r
v e d ú ci p o b o čky
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Call centrum: 0850 003 003
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
pobočka Svidník
Telefón: +421/54/282 45 11
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.
Sov. hrdinov 639/115
Fax: +421/54/282 45 33
IČO: 35 937 874
P.O.BOX
E-mail: [email protected]
DIČ: 20 220 270 40
08901 SVIDNÍK
Internet: www.vszp.sk
3602/B
SßS
Milan Pašeň - MLTA. 090 22 Olšavka 57. IČO: 10 783 547
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca Milan Pašeň, 090 22 Olšavka 57, IČO: 10783547,
zapísaný v ObÚ Stropkov, OŽP, živnostenský register č. 711-3395, týmto
čestne vyhlasujem,
že fum a Milan Pašeň - MU A, 090 22 Olšavka 57, ICO: 10 783 547 nemá v zdravotnej
poisťovni Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284
831 evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia,
že firma Milan Pašeň - MU A, 090 22 Olšavka 57, IČO: 10 783 547 nemá v zdravotnej
poisťovni DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 IČO: 35
942 436 evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia,
v Olšavke, dňa 20.08.2013
S622
\7
k
Milan Pašeň
DANOVY URAD PREŠOV
kontaktné miesto Stropkov
Hlavná 1737/61, 09101 Stropkov
Milan Pašeň
MIJA
09022 Oľšavka 57
V áš list číslo/zo dňa
N aše číslo
9721301/5/3571828/2013
V ybavuje/linka
Ing.Peter H eteš
Stropkov
25.07.2013
Vec
Potvrdenie
Daňový úrad Prešov na základe zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti
daní, poplatkov a colníctva, zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní
a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 53 ods. 4
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
potvrdzuje,
že voči daňovému subjektu
M ilan Pašeň, DIČ 1020766747, IČO 10783547, IČ DPH SK1020766747, 57, 09022 Oľšavka
Ku dňu 25.7.2013 nie sú
Daňovým úradom Prešov.
evidované nedoplatky po lehote splatnosti na daniach
spravovaných
Potvrdenie sa vydáva na žiadosť daňového subjektu pre potreby na výberové konanie.
Správny poplatok vo výške 3 eur bel uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 143b/ Sadzobníka správnych
poplatkov.
1
A/ Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstrávaní
U chádzač (názov a sídlo):M ilan Pašeň - M IJA, Olšavka 57, 09022 Bukovce, okr. Stropkov
IČ O :10783547
V O lšavka dňa 19.08.2013
Č ESTN É V Y H LÁ SEN IE
D olu podpísaný štatutárny zástupca.
so sídlom
IČO:
zapísaný.
M ilan Pašeň
O lšavka č.d. 57, 09022 Bukovce, okr. Stropkov
10783547
Živnostenský register č. 711-3395 O bvodný úrad Stropkov
Č estne vyhlasujem (e)
že nem ám (e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo
nie som /sm e osobou,
1. ktorej spoločníkom , znám ym akcionárom , ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom , alebo ktorej štatutárnym orgánom , členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom , znám ym akcionárom , ktorý vlastní najm enej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom , alebo ktorej štatutárnym orgánom , členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu
ku ktorém u bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom , znám ym akcionárom , ktorý vlastní najm enej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom , alebo ktorej štatutárnym orgánom , členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá m ala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá m ala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
322
7
Rečiatka a podpis uchádzača
15
B/ čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami
U chádzač (názov a sídlo):
IČO:
10783547
M ilan Pašeň - M IJA, Olšavka 57, 09022 Bukovce, okr. Stropkov
V
O lšavke dňa 19.08.2013
Č ESTN É V Y H LÁ SEN IE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca
M ilan Pašeň
so sídlom
O lšavka č.d. 57, 09022 Bukovce, okr. Stropkov
IČO:
10783547
Z apísaný živnosť. R egister č .71 1-3395 O bvodný úrad Stropkov
tým to čestne vyhlasujem (e), že súhlasím (e) so zm luvným i podm ienkam i podľa vzoru zm luvy uvedenej v
súťažných podkladoch na predm et zákazky „M odernizácia m aštale pre chov H D“ časť B4, výzva na
predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 152/2013 zo dňa 06.08.2013 pod
značkou 13794- W YP.
Pečiatka a podpis uchádzaca
M ila n P a še ň - m a jite ľ
C/ čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v
ponuke
U chádzač (názov a sídlo):
IČO:
10783547
M ilan Pašeň - MIJA, O lšavka č.d. 57, 09022 Bukovce, okr. Stropkov
V O lšavke dňa. 19.08.2013
Č ESTN É V Y H LÁ SEN IE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca
so sídlom .
IČO:
M ilan Pašeň
O lšavka č.d. 57, 09022 Bukovce, okr. Stropkov
10783547
Zapísaný Živnosť. R egister č. 711-3395 Obvdný úrad Stropkov
tým to čestne vyhlasujera(e), že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na predm et zákazky
„M odernizácia m aštale pre chov HD“, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného
obstarávania č. 152/2013 zo dňa 06.08.2013 pod značkou 13794 - W Y P sú pravdivé a úplné.
Pečiatka a podpis uchádzača
[-fflty O
fó ftfe C
- [ i y. •)
D/ čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny, mzdy
U chádzač (názov a sídlo): M ilan Pašeň - M IJA, O lšavka 57, 09022 B ukovce, okr. Stropkov
IČ O : 10783547
V O lšavke dňa. 19.08.2013.
Č ESTN É V Y H LÁ SEN IE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca
so sídlom .
IČO:
M ilan Pašeň
O lšavka 57, 09022 Bukovce, okr. Stropkov
10783547
Zapísaný. Živnosť register č 711-3395 obvodný úrad Stropkov
tým to čestne vyhlasujem (e), že
- nem ám (e) nesplnenú povinnosť vyplatenia odm eny alebo odplaty zo zm luvy s osobou, ktorá je alebo
bola sudodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o
zm ene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vym áha výkonom
rozhodnutia,
- nem ám (e) nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odm eny za prácu, náhrady mzdy
alebo odstupného, na ktorých m á zam estnanec nárok, ktoré sa vym áhajú výkonom rozhodnutia.
p e č i a t k a a podpis uchádzača
y
r f 'i w
E/ čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí s výkazom výmer
Uchádzač (názov a sídlo): M ilan Pašeň - M IJA, O lšavka 57, 09022 Bukovce, okr. Stropkov
IČO: 10783547
V Olšavke dňa 19.08.2013.
Č ESTN É V Y H LÁ SEN IE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca
M ilan Pašeň
so sídlom .Olšavka č.d. 57, 09022 Bukovce, okr. Stropkov
IČO: 10783547
zapísaný.Živnost register č. 71 1-3395 O bvodný úrad Stropkov
tým to čestne vyhlasujem (e), že
tým to čestne vyhlasuj em (e), že
a)
v plnom rozsahu súhlasím s výkazom vým er, ktorý je súčasťou súťažných podkladov na predm et
zákazky „M odernizácia m aštale pre chov HD“, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku
verejného obstarávania č. 152/2013 zo dňa 06.08.2013 pod značkou 13794 - WYP.
b) súhlasím so spôsobom určenia ceny podľa časti B.2 predm etných súťažných podkladov.
------ M. OH IWÍU( QB W
Pečiatka a podpis uchádzača
fifL tu
ŕ fjW F C
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Ústredie
Tomášikova 48
832 37 Bratislava °
Príkaz na úhradu
I. Platiteľ
Predčíslie - číslo účtu / kód banky:
104686756/0900
II. Príjemca
Predčíslie - číslo účtu / kód banky:
IBAN príjemcu:
BIC SW IFT kód banky príjemcu:
104670738/0900
SK9309000000000104670738
GIBASKBX
III. Detaily platby
Dátum splatnosti:
Suma a mena transakcie:
Typ platby:
Variabilný symobl:
Správa pre príjemcu:
2 0 .0 8 .2 0 1 3
12 900,00 EUR
Štandardná
10783547
zábezpeka
Súhlasím, aby sa tento Bankový obchod riadil Všeobecnými obchodnými podmienkami vydanými Slovenskou sporiteľňou, a. s.
s účinnosťou od 1. 8. 2002 a Sadzobníkom, a podmienkami určenými Zverejnením, za ktorých sa tento Bankový produkt poskytuje.
Vyhlasujem, že som sa s nimi oboznámil, súhlasím s nimi a zaväzujem sa ich dodržiavať.
Stropkov dňa 20. 08. 2013 o 13:58
Podpis klienta bol digitálne zosnímaný
Podpis(y), pečiatka platiteľa
IV. Overenie totožnosti platiteľa
Priezvisko, meno, titul____________ Dátum narodenia/rodné číslo_____ Doklad totožnosti_____________
PašeňováA nna
6351312165
Občiansky preukaz: SJ 227124
Stropkov dňa 20. 08. 2013 o 13:58
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Kontroloval:
Realizoval:
Hai
Por
Stenčíková Darina
Poradca
w w w .slsp.sk. e-mail: info@ slsD.sk. Sporotel: 0850 111 888
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 601/B, IČO: 00151653, DIČ: 2020411536
SLOVENSKÁ S
SPORITEĽŇA
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Ústredie
Riadenie úverového rizika retail
Tomášikova 48
832 37 Bratislava 3
p r ís n e d ô v e r n é
Milan Pašeň - MIJA
Oľšavka 57
090 22 Oľšavka
Naša značka: 0552 / 0811 / 2 0 1 3 /BI
Vybavuje / linka: A. Dudášová / 02-4862 4066
Dňa: 01.08.2013
Potvrdenie banky o finančnom a ekonomickom postavení spoločnosti
Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tom ášikova 48, 832 37 Bratislava 3, IČO: 00 151 653 (ďalej
len „SLSP“) tým to potvrdzuje, že s klientom
Obchodné meno:
Milan Pašeň - MIJA
Sídlo:
Oľšavka 57, 090 22 Oľšavka
IČO:
10 783 547 (ďalej len Klient)
Telefón:
+421/903/612 665
Fax:
+421/
E-mail:
Bankové spojenie:
je v obchodnom vzťahu od apríla 1997.
Ku dňu vystavenia potvrdenia má Klient v našej banke vedené účty v EUR.
V
sledovanom období rokov 2010 - 2012 obchodného vzťahu so SLSP a od 01.01.2013 až ku dňu
vystavenia tohto potvrdenia účty Klienta neboli a ani nie sú v nepovolenom debete a vykazujú trvalé
kreditné zostatky.
Klient má na účte povolený debet, ktorý počas doby od jeho poskytnutia neprekročil.
Klient dodržiava zásady stanovené obchodnými podmienkam i SLSP pre vedenie bežných účtov
podnikateľov a iných právnych subjektov.
Klient si svoje finančné záväzky vyplývajúce z uzatvorenej úverovej zm luvy v rámci schváleného
úverového rámca voči SLSP zabezpečuje presne, dodržiava splátkový kalendár a splátkové
povinnosti si voči SLSP plní v zmysle platnej úverovej zmluvy.
Za sledované obdobie rokov 2010 - 2012 obchodného vzťahu a od 01.01.2013 ku dňu vystavenia
potvrdenia neevidujem e žiadne omeškané platby
Vo vzťahu k SLSP m ôžem e Klienta hodnotiť ako korektného partnera, ktorý plní všetky dohodnuté
finančné záväzky a jeho reputácia v banke je dobrá.
Telefón: +421 2 4862 4066, fax: +421 2 4862 7075, www.slsp.sk. e-mail: bankové [email protected] sporotel: 0850 111 888
Slovenská sporiteľňa, a. s. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 601/B
Bankové spojenie: 101004-1350220091/0900, IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262
SL0 VENSKÁ5
SP O R ITE ĽŇ A
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Ústredie
Riadenie úverového rizika retail
Tomášikova 48
832 37 Bratislava 3
PRÍSNE DÔVERNÉ
Podľa nám dostupných informácií v sledovanom období rokov 2010 - 2013 až ku dňu vystavenia
tohto potvrdenia nebolo banke doručené rozhodnutie alebo príkaz oprávnenej osoby, z ktorých by
vyplývalo začatie exekučného konania alebo výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov voči
Klientovi.
Finančné prostriedky Klienta nie sú ku dňu vystavenia bankovej informácie blokované z dôvodu
doručenia rozhodnutia alebo príkazu oprávnenej osoby, z ktorých by vyplývalo začatie exekučného
konania alebo výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov voči Klientovi.
Banková informácia sa vydáva na základe vlastnej žiadosti Klienta pre účely vydania potvrdenia
k účasti vo výberovom konaní ku dňu 01.08.2013.
Táto banková informácia má výlučne informatívny charakter a nezakladá žiadne právne záväzky
našej banky.
S pozdravom
riaditeľ OM
Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame požadovanú bankovú informáciu o Vašej spoločnosti.
Upozorňujeme Vás, že informácia môže byť použitá len pre uvedený účel.
Telefón: +421 2 4862 4066, fax: +421 2 4862 7075, www.slsp.sk. e-mail: bankové [email protected] , sporotel: 0850 111 888
Slovenská sporiteľňa, a. s. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 601/B
Bankové spojenie: 101004-1350220091/0900, IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262
Milan Pašeň - MLTA. 090 22 Olšavka 57. IČO: 10 783 547
v Olšavke, dňa 20.08.2013
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca Milan Pašeň, bytom 090 22 Olšavka 57, IČO: 10783547,
zapísaný v ObÚ Stropkov, OŽP, živnostenský register č. 711-3395, týmto
čestne vyhlasujem,
že firma Milan Pašeň - MUA, 090 22 Olšavka 57, IČO: 10 783 547 nemá v iných bankách
záväzky ako v tej, od ktorej potvrdenia predkladáme.
Milan Pašeň
?kaz o príjmoch a výdavkoch (|i|||||||||||||]|
3
Císaine ú d a je ca za ro v n á v a jú v p ra v
^z'u z-.-...
’
4
d C V é
r
3.
1 , 1 2 , 2 0 1 0
o s ta tn é ú d a je sa píšu zľava. N evyplnené ria d k y sa s c n e c h á v jjú p rá z d n e .
:~ ~ rr. (podľa tohto vzore.', p ís s ťm strojom aioto tlačiarňou, a o čier.tou
v $ H í
J
K í M fí 0 P Q R Š 7 Ú V X Ý Ž
J ô to v rá závisrka a y i r s i i ss :■>
1 J
2
0
7
6
7
6
4
X
7
7
8
3
5
4
7í
P
a
0
1
!obo ťn s v c rrc d r:
? 3 4
5
i .:ôs:3C
cd 0
1
Rok
2
Mesiac
0
1 0
::o
1
2
prisbsžna
.
M ! J A
M M
a n
š
e
r
•s::
ľfe-sto podnikania.
sa
.:i c:! miss :s t ’vaiého pc bytu
C. s: o rsxu
n
Po :p:sový záznam osoby
zo: p cvs c!n ej zs vadanis
I
Podpisový záznam osoby
zodpovedná] za zostavení:
’.ct 'vnIoíi££L________________ u_ňlc^
0
3 . :?
-M
1
Zá zn a m y d aň o vé h o úradu
á
? i
ý
0
0
2a obdobia
r::.' r .
mimoriadna
■ 0
-v cslýoh e u r á c h ; ^
Poc tiso vý zš z r
eso >y:
Rok
,?
1
— 1
í- 1
Delové : snílflkačr.é číslo
1 0 í 0 7 6 6 7 4 7
j ICO
1 0 7 8 3 5 4 7
Za
bežné úšíovrsé obdobss
r?
'3 i o
sú če í (r. 01 až 03)
3 1 0 6 4 3
G4
ja v k y
2a bežné ú č to v
b
e y s
c>Ht.¡tí Sr-.í
?
3 9 7 8 <4
2 4 8
o.
7
2 3 9 9 7
s ú č s t (r, 05 až 09)
zdi®5 r jr ijn o v a ■,ý d a v k o v
(r. 04 - r, 10)
10
3 4 ! 8 9 5
11
- 3
««i
2 5 2
*■> U V 'F 01 i08_1
r
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Ú čFO 1 - 01
u n
v jednoduchom účtovníctve
k
3
1 . 1 2 . 2 0 1
1 ( v ce|ých eurách)
Č ís e ln é údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa pišu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje s a vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä
B Č V É F G H í J k L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
D aňové identifikačné číslo
10
Účtovná závierka (vyznačí sa x)
2 0 7 6 6 7 4 7
X
Za obdobie
riadna
IČO
mimoriadna
1 0 7 3 3 5 4 7
priebežná
0 1 2 3 4 5 6 7 S 9
od
M esiac
Rok
0 1
2
0 11
do
M esiac
Rok
1 2
2
0 11
Názov účtovnej jednotky
Ml
JA
Mi
lan
P a š e ň
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
PSČ
Obec
Číslo telefónu
0
Číslo faxu
0
/
/
E-m aílová adresa
n a n y @ n e x t r a . s k
Miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu
Ulica
Číslo
PSČ
O bec
Číslo faxu
Číslo telefónu
o
/
0
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
Zostavená dňa:
02. 03. 2
/
01 2
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:_________
Podpisový záznam fyzickej
osoby:
Ol
Záznam y d a ň o vé h o úradu
DÁ
50V
ov
2/02 34 1 49 0/2 012
L
M iesto pre evidenčné číslo
MF SR č, MF/27076/1/2007-74/1
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
G e n e r o v a n e
z
F D F - S o f C o m - b a s i c . s k
S tra n a 1
UVF01 v08_2
Úč FO 1 - 0 1
Daňové identifikačné číslo
IČO
1 0 2 0 7 6 6 7 4 7
1 0 7 8 3 5 4 7
Príjm y
R ia d o k
Za bežné účtovné obdobie
a
b
1
Predaj tovaru
01
Predaj výrobkov a služieb
02
O statné príjm y
03
Príjmy celkom
súčet (r. 01 až 03)
Výdavky
04
R ia d o k
b
a
U 1
l
5 1 4 2 9 2
Za bežné účtovné obdobie
2
Nákup m ateriálu
05
3 5 0 1 6 7
Nákup tovaru
06
6 4 0 4 8
Mzdy
07
3 3 3 9 1
Platby poistného a príspevkov
08
2 2 3 8 0
Prevádzková réžia
09
3 7 3 7 7
Výdavky celkom
súčet (r. 05 až 09)
Rozdiel príjm ov a vý d a vk o v
MF SR č. MF/27076/1/2007-74/1
(r. 04 - r. 10)
10
5 0 7 3 6 3
11
6 9 2 9
S tra n a 2
UVF01v12 t
r
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Uč FO 1 - 01
v jednoduchom účtovníctve
k 31.
12. 2 0 1 2
I f l f | P!!?!
II “■a
iíinlii žil í «idai
(v celých eurách)
p R I L O
H A
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písm om (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tm avom odrou farbou.
Á Á B ČV É F 6 H í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo
Účtovná závierka
1 0 2 0 7 6 6 7 4 7
X
IČO
SK NACE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(vyznačí sax)
Za obdobie
M esiac
riadna
mimoriadna
1 0 7 8 3 5 4 7
od 0 1
2 0 12
1 2
2 0 1 2
do
priebežná
Rok
Názov účtovnej jednotky
M I J A
M i
I a n
P a š e ň
Trvalý p o b yt
Ulica
Číslo
PSČ
Obec
(/LSfíiC/j
^
Čislo telefónu
05H
Č íslo faxu
/ ^¿ 3 ^2 2.
Otff
/ f y l 3Č22.
E-mailová adresa
n a n y @n e x t r a . s k
M iesto podnikania, ak sa líši od m iesta trvalého pobytu
Číslo
Ulica
PSČ
Obec
Čislo telefónu
0
Číslo faxu
/
-----------------------------------Zostavená dňa:
o
.— ......1----- --------— —
■ Podpisový záznam osoby
i zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
/
\
i Podpisový záznam osoby
' zodpovednej za zostavenie
účtovne] závierky:
| Podpisový záznam fyzickej
l osoby:
!
2 7.0 3 . 2 0 1 3
i
i
i
Záznam y d a ň o vé h o ú ra du
i
R
U J)
2/02 06 6 66 1 /2 0 1 3
MF SR e. M F -26567/2011 - 74 /3/20 12
J
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
Miesto pre evidenčné číslo
L
/ jI
o v a n e
z
f D F ■ S o ! C o m •• b a ô i
S tra n a 1
M-
UVF01v12_2
Daňové identifikačné číslo
Ú č FO 1 - 01
IČO
1 0 2 0 7 6 6 7 4 7
III II II I
1 0 7 8 3 5 4 7
IiIm IÍÍÍÉÍIÍÍÍÍÍ
P
Prijmy
R iad o k
Za bežné účtovné obdobie
a
b
1
R
Predaj tovaru
01
Predaj výrobkov a služieb
02
Ostatné príjmy
03
2 8 3 8 4 1
04
6 3 5 1 1 4
Príjmy celkom
súčet (r. 01 až 03)
R ia d o k
Za bežné účtovné obdobie
a
b
2
5 3 4
05
Nákup tovaru
06
5 19 3 9
Mzdy
07
3 9 0 9 2
Platby poistného a príspevkov
08
2 4 17 5
Prevádzková réžia
09
5 2 5 1 3
10
7 0 2 5 1 9
11
6 7 4 0 5
Rozdiel príjm ov a výdavkov
MF SR č M F/26567/2011-74/3/2012
(r. 04 - r. 10)
o
H
0 0
Nákup materiálu
súčet (r. 05 až 09)
L
3 5 1 2 7 3
Výdavky
Výdavky celkom
I
8
Strana 2
M ilan Pašeň - MIJA, Olšavka č.d. 57, 090 22 Bukovce, okr. Stropkov
Referencia- potvrdenie o realizácií stavby :
Fi. M ila n Pašeň - M IJA, Olšavka č.d. 57, Ičo : 10 783 547, D ič .: SK 102 0 7 6 6 7 4 7 ,
re a lizo va la pre in v e s to ra AGRO EKO SLUŽBY s.r.o. B ukovce 130, O kr. S tro p k o v sta vb u
:REKONŠTRUKCIA OŠIPÁRNE na h o s p o d á rsko m d v o re Olšavka.
Číslo fa k tú ry
:
12 00 1 32
zo dňa 2 1 .1 2 .2 0 1 2 na sum u
U vedená čiastka je bez DPH 20%
S tavebné práce b o li p re v e d e n é v kvaI i t e: . . . . ' 1 ^ . 9 ^ , .
V Bukovciach 16.08.2013
Dr. H a rvilko Ján
4 0 .5 4 7 ,2 7 Eura.
M ilan Pašeň - MIJA, Olšavka č.d. 57, 090 22 Bukovce, okr. Stropkov
Referencia- potvrdenie o realizácií stavby :
Fi. M ila n Pašeň - MIJA, O lšavka č.d. 57, Ičo : 10 783 547, Dič.: SK 102 0 7 6 6 7 4 7 ,
re a lizo va la p re in v e s to ra GAS - M G , spol. s. o. Svidník sta vb u : SOCIÁLNY DOM
V BARDEJOVE.
Číslo fa k tú ry
:
120 01 11
zo dňa 2 3 .1 0 .2 0 1 2 na sum u
5 3 6 4 3 ,9 0 Eura.
U vedená čiastka je bez DPH 20%
S tavebné p ráce b o li p re v e d e n é v k v a lite :
Vo Svidníku 16.08.2013
Ing. M ic h a l G o n d e k f j
Milan Pašeň - MIJA - Oľšavka č.d.57, 090 22 Bukovce, okr. Stropkov.
Referencia - potvrdenie o realizácii stavby:
Fi. M ila n P a še ň - M IJA , O ľ ša v k a č.d. 57, Ičo: 10 783 5 4 7 , D ič: S K 10
20 7 6 6 7 4 7 ,re a liz o v a la p re in v e sto ra A G R O E K O S L U Ž B Y s.r.o. B u k o v c e 130. O kr.
S tro p k o v sta v b u : Z ria d e n ie p re v á d z k y n a p ria m y p re d aj v la stn ý c h v ý ro b k o v .
Č ísla fa k tú r
:
1300036
1300046
1300047
zo d ň a 1 6 .0 5 .2 0 1 3
2 7 .0 6 .2 0 1 3
0 4 .0 7 .2 0 1 3
U v e d e n é č ia s tk y sú v rá ta n é D P H 2 0 %
S ta v e b n é p rá c e b o li p re v e d e n é v k v a lite
Bukovce 16.08.2013
LM ,íľ T . V v t ^ . ,
4 5 5 9 9 ,9 2 E u ra
124 0 8 ,1 9 E u ra
2 8 1 9 9 ,1 6 E u ra
Milan Pašeň - MIJA - Oľšavka č.d.57, 090 22 Bukovce, okr. Stropkov.
Referencia - potvrdenie o realizácii stavby:
Fi. M ila n P a š e ň - M I J A , O ľ ša v k a č.d. 57, Ičo: 10 783 5 4 7 , D ič: S K 10
2 0 7 6 6 7 4 7 ,re a liz o v a la p re in v e s to ra P a lu b a P av o l H a lig o v c e 7 1 , H a lig o v c e 065 34 n a
h o s p o d á rsk o m d v o re K e lč a o k r. S tro p k o v . R e k o n š tru k c ia p rís ta v b a a n a d s ta v b a c h a ty
p re a g ro tu ristik u .
Č ísla fa k tú r
:
1300001
zo d ň a 2 1 .0 1 .2 0 1 3
2 5 5 5 5 ,0 4 E u ra
1300010
1 8 .0 2 .2 0 1 3
2 4 2 0 5 ,8 6 E u ra
1300019
1 9 .0 3 .2 0 1 3
2 4 7 8 4 ,4 8 E u ra
1300027
2 3 .0 4 .2 0 1 3
2 0 0 3 3 ,7 0 E u ra
U v e d e n é č ia stk y sú v rá ta n é D P H 2 0 %
S ta v e b n é p rá c e b o li p re v e d e n é v k v alite:
Kelča 16.08.2013
Milan Pašeň - M IJA - Oľšavka č.d.57, 090 22 Bukovce, okr. Stropkov.
Referencia - potvrdenie o realizácii stavby:
F i. M ila n P a š e ň - M IJA , O ľ ša v k a č.d. 57, Ičo: 10 783 5 4 7 , D ič: S K 10
2 0 7 6 6 7 4 7 ,re a liz o v a la p re in v e sto ra P o ľ n o h o sp o d á rs k e d ru ž stv o T O K A J IK so síd lo m
N . O lš a v a o k r. S tro p k o v sta v b u : R e k o n š tru k c ia k rm o v is k a p re H D n a h o s p o d á rsk o m
d v o re V . H ra b o v e c .
Č ísla fa k tú r
:
0800033
zo d ň a 1 4 .1 1 .2 0 0 8
3 5 .9 0 0 ,- E u ra
U v e d e n á č ia s tk a j e b e z D P H 2 0 %
S ta v e b n é p rá c e b o li p re v e d e n é v k v alite:
N . O lš a v a 1 6 .0 8 .2 0 1 3
Ing. Z a ja ro š D u ša n
Í
D
□
U
■
■.
.
Slovenská komora stavebných inžinierov
ľ v '^ V
: \V ' i;
...............................................
1'
•
'
•
„
.
«•
•' ’
M
M
.
H
//['•*»¿v,
o v y k o n a n í sk ú š k y odbornej spôsobilosti
t í f e í * ’ w^vfv-si®;**
,
ŕ iS ŕ f S l
i
Slovenská ko m ora stavebných inžinierov osvedčuje, že
M ilan Pašeň
’S .f
Síffe
n a rode‘n ý /á
138/1992 Zb.
o aútorižoy^nýeHDiarchitektoch a áútorizbvahýÉh stavebných inžinieroch
v znení neskorl& M ibdpísov pre výkon činnosti
stavbyvedúci
so
m zam eraním
J§pE ^T
afek
Pozemné stavby
;WW'V
s evidenčn ým číslom 0 6 1 9 0 * 1 0 * ‘» ý-
O p rá vn e n ie s plno m ocňu je vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50 /1 9 7 6 Zb. o územ nom plánovaní a sta vebno m ’poriadku
v z n e n í neskorších predpisov.
•5 y ^ r
8 .1. 2005
D átum vydania
■
Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKSI
D O V E R A +
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
MILAN PAŠEŇ - MIJA
57
09022 OĽŠAVKA
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/Telefón
Miesto/Dátum
PV13045121
Mgr. Ivan DVORNICKÝ
0850 850 850
NITRA
3.9.2013
Vec:Potvrdenie
Obchodná spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sfdlom: Einsteinova 25, 851 01,
BRATISLAVA, IČO: 35 942 436, registrácia: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3627/B (ďalej len „zdravotná poisťovňa"), vykonávajúca verejné
zdravotné poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa
zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
p o t v r d z u j e , že voči
platiteľovi poistného:MILAN PAŠEŇ - MIJA
sídlo:57, 09022 OĽŠAVKA
IČO/RČ:10783547
ku dňu vydania tohto potvrdenia neeviduje pohľadávky z titulu nedoplatkov na poistné na verejné
zdravotné poistenie, nedoplatkov na sankciách a nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného na
verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „nedoplatky na zdravotnom poistení“), ktoré sú
zdravotnou
poisťovňou vymáhané výkonom rozhodnutia.
Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platiteľa poistného za účelom preukázania splnenia podmienok pre
účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle platných právnych predpisov.
Na základe tohto potvrdenia nezaniká povinnosť platiteľa poistného uhradiť prípadné nedoplatky na
zdravotnom poistení z dôvodu zmeny rozhodných skutočností zistených zdravotnou poisťovňou až po
vydaní tohto potvrdenia.
Mgr. Ivan DVORNICKÝ
vedúci oddelenia pre styk s platiteľmi
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Centrálny back-office Nitra
Pravosť tohto potvrdenia si môžete overiť cez www.dovera.sk/aplikacie.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5, 949 01 Nitra
Zákaznícka linka: 0850 850 850
E-mail: [email protected], www.dovera.sk
B EZ Č A K A N IA . BEZ P A P IE R O V . V Ž D Y O T V O R E N Á .
www.dovera.sk/plus
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č.: 3627/B, IČO: 35 942 436, DIČ: 2022051130, IČ DPH: SK 2022051130.
Union
Zdravotná
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 3832/B
IČO: 36284831
DIČ: 2022152517
Poisťovňa
Milan Pašeň - M IJA
O lša vka 57
090 22 B u ko vce
Váš list čislo/zo dňa
Naše číslo
1006/2013/60785
V yb avu je/®
F ra n tiška U tľa k o v á /0 5 5 6815204
fra n tis k a .u tla k o v a @ u n io n .s k
v K ošiciach
02.09.2013
V ec: P o tv rd e n ie
U nion z d ra v o tn á
p o is ťo v ň a , a. s.
p o tvrd zu je ,
že u p la tite ľa
M ilan P a š e ň - M IJA , IČ O 1 0783 547
n e e v id u je ku d ň u v y s ta v e n ia to h to p o tv rd e n ia žia d n e p o h ľa d á v k y na p o is tn o m na v e re jn é
z d ra v o tn é p o iste nie .
T ý m to p o tv rd e n ím
n e z a n ik á p o v in n o s ť p la tite ľa p o is tn é h o u h ra d iť p rípadné
n e d o p la tky na z d ra v o tn o m p o is te n í z dôvo d u z m e n y ro z h o d n ý c h s k u to č n o s tí ziste n ých
zd ra v o tn o u p o is ťo v ň o u až po v y d a n í to h to p otvrdenia .
P o tv rd e n ie sa v y d á v a na v la stn ú ž ia d o s ť sp o lo čn o sti.
---------- —
— — *---------------------- 073_________
S p o z d ra v o m
Františka Utľaková
š p e c ia lis tk a k o n tro ly p la tite ľo v
U nion z d ra v o tn á p o is ťo v ň a , a.s.
tel.: 0850 003 333 «www.unionzp.sk
Člen skupiny Achmea
Download

Milan Pašeň - Centrálny register dokumentov verejného obstarávania