meniče energie
2 Elektronické
Meranie na mostíkovom (polo)riadenom usmerňovači
LS/14/15
13.1.2015
Zadanie
Namerajte, resp. určte funkčné závislosti Ud(AV) = f (α), Pd = f (α), kt = f (α), cos φ1 = f (α),
λ = f (α) pri zaťažovaní jednofázového mostíkového riadeného usmerňovača do :
–
–
–
záťaže R = 105 Ω, plnoriadený usmerňovač
( meranie 2.1 )
záťaže R = 105 Ω, L = 385 mH, plnoriadený usmerňovač
( meranie 2.2 )
záťaže R = 105 Ω, L = 385 mH, poloriadený symetrický usmerňovač ( meranie 2.3 )
Zapojenie výkonového obvodu experimentu
Protokol z meraní má obsahovať
1.
2.
3.
4.
5.
Názov úlohy
Schému zapojenia výkonového obvodu experimentu
Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt
Vzorový výpočet vypočítavaných hodnôt pre jeden riadok jednej z tabuliek
Grafy nameraných funkčných závislostí nakreslené tak, že vznikne :
– spoločný graf Ud(AV) = f (α) pre merania 2.1, 2.2, 2.3
– spoločný graf Pd = f (α) pre merania 2.1, 2.2, 2.3
– spoločný graf kt = f (α) pre merania 2.1, 2.2, 2.3
– spoločný graf cos φ1 = f (α) pre merania 2.1, 2.2, 2.3
– spoločný graf λ = f (α) pre merania 2.1, 2.2, 2.3
6. Komentár výsledkov vyhodnotených na jednotlivých grafoch (záver)
Pomôcky pre výpočet
Pd = Ud(AV) . Id(AV) ;
cos φ1 = cos [ arctg ( Q1 / P1 ) ] ;
kt = Ud(RMS) / Ud(AV) ;
λ = P1 / ( U . I ) ;
P1 = U1 . I1 . cos φ1 ;
Q1 = U1 . I1 . sin φ1 ;
Download

Merania na jednoimpulzovom riadenom usmerňovači