Publikačná činnosť
Katedry integrovaného manažérstva
v roku 2012
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
1. Virčíková, E., Šolc, M.: Integrované manažérske systémy. EQUILIBRIA s.r.o. Košice,
Košice 2012, 157 strán, ISBN 978-80-553-0927-9
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
1. Šolc, M., Markulík, Š., Grambálová, E.: Quality of refractory materials in the technological
process. Advanced Materials Research, Volume 524-527, pages 2026-2030. ISSN 10226880,
ISBN 978-303785417-4. Trans Tech Publications, Switzerlandwww.scientific.net/AMR.524527.2026
2. Šolc, M., Legemza, J., Sütıová, A., Girmanová, L.: Experiences with utilizing e-learning in
education process in university environment. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 46,
(2012) 5201-5205, ELSEVIER.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
1. Petrík, J., Mikloš, V., Palfy, P., Havlík, M.: Vyhodnotenie kvality merania tvrdosti. Hutnícke
listy č. 1/2012, roč. LXV. ISSN 0018-8069. Str. 30-36
2. Lengyel, L., Zgodavová, K., Bober, P.: Modeling and Simulation of Relocation of a
Production in SIMPRO-Q Web Based Education Environment. International Journal of
Advanced Corporate Learning (iJAC), Volume 5, Issue1, February 2012
3. Šolc, M., Jurčišinová, Z.: Business continuity management in terms of security. Economics
and Management. 1/2012 p. 92-98. ISSN 180-3975
4. Horvath, M., Virčíková, E.: Data mining model for quality kontrol of primary aluminum
production process. Management and Production Engineering Rewiew, vol. 3, number 4,
december 2012, pp. 47-53. Prístupné na: www.review .univtech.eu
5. Šolc, M.: Risk management in systems of „Security“ and „Safety“, Economics and
Management, p. 3, 2012, Published by University of Defence in Brno, p. 122 – 128, ISSN
1802-3975
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Molnár, Ľ., Šolc, M., Mikloš, V., Grambálová, E.: Preprava a skládkovanie azbestového
odpadu. Odpady , č. 1/2012, ročník 12, str. 6 – 10, ISSN 1335-7808
Šolc, M., Mikloš, V.: Posúdenie rizika v malej stavebnej spoločnosti. Bezpečnosť práce
v praxi. 1/2012, str. 11-16. ISSN 1338-6417
Šolc, M., Sütıová, A.: Analýza zraniteľnosti životného prostredia z pohľadu priemyselných
havárií. Odpady , č. 3/2012, ročník 12, str. 25 – 28, ISSN 1335-7808
Šolc, M., Palfy, P.: Environmentálny audit ako jeden z nástrojov kontroly kvality životného
prostredia. Odpady , č. 5/2012, ročník 12, str. 32 – 36, ISSN 1335-7808
Grambálová, E., Kamoďa, O., Molnár, Ľ.,: Žiaruvzdorné materiály v procese spaľovania
komunálnych odpadov. Odpady , č. 6/2012, ročník 12, str. 24 – 27, ISSN 1335-7808
Šolc, M., Sütıová, A.: Kvalita projektov v nadväznosti na projektové riadenia a manažment.
MANažment a EKOnomika. MANEKO 01, 2012, ročník IV, ISSN 1337-9488.
Grambálová, E., Kamoďa, O., Molnár, Ľ.,: Priebeh opotrebenia žiaruvzdorných materiálov
v procese spaľovania komunálnych odpadov. Odpady , č. 8/2012, ročník 12, str. 3-6, ISSN
1335-7808
Palfy, P., Šolc, M.: Environmentálna politika – nevyhnutná súčasť environmentálnych
manažerských systémov. Odpady , č. 8/2012, ročník 12, str. 39-43, ISSN 1335-7808
9. Mikloš, V., Horváth, M.: Analýza hlavného cieľa stratégie EÚ pre BOZP 2007-2012.
Bezpečnosť práce v praxi. 7-8/2012. Str. 22-25. ISSN 1338-2691
10. Šolc, M.: BOZP – podpora kvality práce a zdravia ľudí. Bezpečnosť práce v praxi. 7-8/2012.
Str. 22-25. ISSN 1338-2691
11. Šolc, M., Sütıová, A.: Trvalé zlepšovanie organizácie pomocou teorie obmezení TOC.
Manažment v teórii a praxi, roč. 8, č.1 - 2, 2012, str. 21-26. ISSN 1336-7137
12. Petrík, J.: The Magnification of Microhardness Tester and the Quality of Measurement
Process. Transactions of Universities of Košice. 1/2012. p. 19-24. ISSN 1335-2334
13. Oravec, M., Šolc, M., Oravec J.: Nízkofrekvenčné elektromagnetické polia a ich vplyv na
človeka. Bezpečná práca. Ročník 43. 2012. Číslo 5. Str. 8-13.
14. Šolc, M., Sütıová, A.: KAIZEN – Nástroj trvalého zlepšovania organizácie. Manažment
v teórii a praxi, roč. 8, č.3, 2012, str. 4-11. ISSN 1336-7137
15. Šolc, M.: Negatívne vplyvy psychického násilia na pracovisku (1.). Bezpečnosť práce v praxi,
október 2012, č. 10. Str. 10-12
16. Oravec, M., Šolc, M., Oravec, J.: Meranie nízkofrekvenčních elektromagnetických polí na
vybraných spotrebičoch. Bezpečná práca. Ročník 43. 2012. Číslo 6. Str. 10-13.
17. Palfy, P., Šolc, M.: Environmentálne označovanie produktov pre podporu udržateľného
rozvoja. Odpady , č. 12/2012, ročník 12, str. 37 – 41, ISSN 1335-7808
18. Šolc, M.: Negatívne vplyvy psychického násilia na pracovisku (2.). Bezpečnosť práce v praxi,
november 2012, č. 11. str. 8-12
19. Šolc, M., Sütıová, A.: SWOT analýza – súčasť procesu tvorby stratégie v organizácii,
MANažment a EKOnomika. MANEKO 02, 2012, ročník IV, s. 210-219. ISSN 1337-9488
20. Šolc, M.. Negatívne vplyvy psychického násilia na pracovisku (2.): Bezpečnosť práce v praxi,
11/2012, Iura Edition, spol. s.r.o. 2012, Bratislava, str. 8- 12, ISSN 1338- 6417.
1.
2.
3.
4.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Sütıová, A., Markulík, Š., Šolc, M.: Kobetsu Kaizen – its value and application. EIIC 2012 –
Electronic International Interdisciplinary Conference. September 3-7. 2012. ISSN 1338-7871,
ISBN 978-80-554-0551-3
Šolc, M., Orevec, M.: Determination of the Rate Criticality in the System of Critical
Infrastructure. EIIC 2012 – Electronic International Interdisciplinary Conference. September
3-7. 2012. ISSN 1338-7871, ISBN 978-80-554-0551-3
Markulík, Š., Sütıová, A., Namešanská, J.: How to manage the quality of University? EIIC
2012 – Electronic International Interdisciplinary Conference. September 3-7. 2012. ISSN
1338-7871, ISBN 978-80-554-0551-3
Šolc, M., Antolík, Š.: Risk analysis in information security management system. MMK 2012,
Mezinárodní Masarikova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník III,
10. – 14. Prosinec 2012, Hradec Králové, Česká republika, p. 235 – 244, ISBN 978-80905243-3-0
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
1. Šolc, M., Sütıová, A., Mikloš, V.: Trvalé zlepšovanie organizácie pomocou nástroja
manažérstva kvality – KAIZEN. Zborník vedeckých prác „Kvalita a spoľahlivosť technických
systémov“ SPU v Nitre. 2012, str. 103-108, ISBN 978-80-552-0798-8.
2. Jurčišinová, Z., Virčíková. E.: Aplikácia procesního benchmarkingu pri tvorbe emisií
z anódového efektu. Zborník vedeckých prác „Kvalita a spoľahlivosť technických systémov“
SPU v Nitre. 2012, str. 59-61, ISBN 978-80-552-0798-8.
3. Sütıová, A.: Hodnotenie faktorov pracovnej spokojnosti. Zborník vedeckých prác „Kvalita
a spoľahlivosť technických systémov“ SPU v Nitre. 2012, str. 109-112, ISBN 978-80-5520798-8.
4. Jurčišinová, Z., Virčíková. E.: Tvorba PFC emisií z anódového efektu pri výrobe
elektrolytického hliníka. Zborník prednášok z konferencie „Metalurgia Junior 2012. Košice
2012, str. 135-138, ISBN 978-80-553-0919-4
5. Horváth, M., Virčíková. E.: Data mining model pre segmentáciu elektrolytických pecí pre
výrobu primárneho hliníka. Zborník prednášok z konferencie „Metalurgia Junior 2012.
Košice 2012, str. 125-128, ISBN 978-80-553-0919-4
6. Virčíková, E., Mikloš, V., Šolc, M.: Skúsenosti z výučby predmetov bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v študijnom odbore 5.2.57 Kvalita produkcie na Hutníckej fakulte
Technickej univerzity v Košiciach. Medzinárodné Sympózium – Celoživotné vzdelávanie
v BOZP 2012. Nitra 16. – 18. Apríl 2012. S.324-329. ISBN 978-80-558-0072-1
7. Šolc, M., Mikloš, V.: Požiar kaluže – jeden z dôsledkov závažných priemyselných havárií.
Aktuálne otázky bezpečnosti práce. XXV. Medzinárodná konferencia BOZP. 6.- 8. 11.2012,
hotel PATRIA, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry.ISBN 978-80-553-1113-5
8. Mikloš, V., Šolc, M.: Kľúčové faktory úspechu pri predchádzaní rizikám pri práci. Aktuálne
otázky bezpečnosti práce. XXV. Medzinárodná konferencia BOZP. 6.- 8. 11.2012, hotel
PATRIA, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry.ISBN 978-80-553-1113-5
9. Šolc, M.: Applying of Method FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) in the Logistics
Process.ARSA 2012, Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas, The 1 st Virtual
International Conference, EDIS – publishing institution of the University of Zilina, December
3.-7. 2012, p.1906-1911
10. Šolc, M.: Závažné priemyselné havárie- príčiny, prejavy a dôsledky pre spoločnosť, 6
Medzinárodná vedecká konferencia „Bezpečné Slovensko a EÚ“, november 2012, Košice,
ISBN: 978-80-89282-82-9, EAN: 9788089282829, str. 490-496.
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
1. Petrík, J., Špeťuch, V.: The Quality of Temperature Measurement With Visual Pyrometer.
Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering. Tome V (Year 2012ˇ. Fascicule 2
(April-June). P. 115-118. ISSN 2067-3809
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej kategórii
1. Šolc, M.: Manažérstvo kvality výučby na vysokých školách. Záverečná práca. Kurz
manažerstva kvality výučby na vysokých školách. 2012.
2. Sütıová, A.: Manažérstvo kvality výučby na vysokých školách. Záverečná práca. Kurz
manažerstva kvality výučby na vysokých školách. 2012.
Citácie
A) Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science
a databáze Scopus:
1. Bolanča, T., Šipušić, J., Ukić, S., Šiljeg, M., Bošnjak, M.U.: Optimization of arsenic
sludge immobilization process in cement - Natural zeolite - Lime blends using artihcial
neural networks and multi-objective criteria functions. Fresenius Environmental
Bulletin. Volume 21, Issue 1, 2012, Pages 76-83. Cit.: Palfy, P., Vircikova, E., Molnar, L.
Processing of arsenic waste by precipitation and solidification, (1999) Waste
Management, 19 (1), pp. 55-59.
2. Ahmad, M., Usman, A.R.A., Lee, S.S., Kim, S.-C., Joo, J.-H., Yang, J.E., Ok, Y.S.:
Eggshell and coral wastes as low cost sorbents for the removal of pb2+, cd 2+ and
cu 2+ from aqueous solutions. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. Volume
18, Issue 1, 25 January 2012, Pages 198-204. Cit.: Kaduková, J., Virčíková, E. Comparison
of differences between copper bioaccumulation and biosorption (2005) Environment
International, 31 (2), pp. 227-232.
3. Chan, P.-Y. , Ng, S.-L. , Seng, C.-E. , Lim, P.-E.: Removal of Cu(II) from aqueous
solutions by living and non-living cultured sludges: Equilibrium modelling.
International Journal of Environmental Technology and Management. Volume 15, Issue
1, January 2012, Pages 79-93. Cit.: Kaduková, J., Virčíková, E. Comparison of differences
between
copper
bioaccumulation
and
biosorption (2005) Environment
International, 31 (2), pp. 227-232.
4. Monteiro, C.M., Castro, P.M.L., Malcata, F.X.: Metal uptake by microalgae:
Underlying mechanisms and practical applications. Biotechnology Progress. Volume 28,
Issue 2, March 2012, Pages 299-311. Cit.: Kaduková, J., Virčíková, E. Comparison of
differences between copper bioaccumulation and biosorption (2005) Environment
International, 31 (2), pp. 227-232.
5. Lin, Y., Wang, X., Wang, B., Mohamad, O., Wei, G.: Bioaccumulation characterization
of zinc and cadmium by Streptomyces zinciresistens, a novel actinomycete.
Ecotoxicology and Environmental Safety. Volume 77, 1 March 2012, Pages 7-17. Cit.:
Kaduková, J., Virčíková, E. Comparison of differences between copper bioaccumulation and
biosorption (2005). Environment International, 31 (2), pp. 227-232.
6. Kikuchi, T., Tanaka, S.: Biological removal and recovery of toxic heavy metals in water
environment. Critical Reviews in Environmental Science and Technology. Volume 42,
Issue 10, 15 May 2012, Pages 1007-1057. Cit.: Kaduková, J., Virčíková, E. Comparison of
differences between copper bioaccumulation and biosorption (2005). Environment
International, 31 (2), pp. 227-232.
7. Jain, C.K., Singh, R.D.: Technological options for the removal of arsenic with special
reference to South East Asia. Journal of Environmental Management. Volume 107, 30
September 2012, Pages 1-18. Cit.: Molnár, L., Virčíkova, E., Lech, P.: Experimental study of
As(III) oxidation by hydrogen peroxide (1994) Hydrometallurgy, 35 (1), pp. 1-9.
8. Csikosova, A., Senova, A., Culkova, K.: Improving of communication and presentation
skills of the universities´students through e-learning. Procedia – Social and Behavioral
Sciences. 46, (2012) 2847-2851, ELSEVIER. Cit.: Sütıová, A.: Výučba predmetu „Riadenie
čudských zdrojov v odbore Kvalita produkcie na Hutníckej fakulte TU v Košiciach“ In Kvalita
produkcie 2009. Zborník prednášok zo seminára pedagógov studijného odboru Kvalita
produkcie. Košice. 80-83
9. Csikosova, A., Senova, A., Culkova, K.: Improving of communication and presentation
skills of the universities´students through e-learning. Procedia – Social and Behavioral
Sciences. 46, (2012) 2847-2851, ELSEVIER. Cit.: Šolc, M., Sütıová, A.: Effect of stress and
psychological overload at work on performance of employees. In: Kvalita Inovácia
Prosperita, roč. XIII/2, 2009, 68-76
10. Csikosova, A., Teplicka, K., Senova, A.: Communication and humanization of university
education through e-learning. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 46, (2012)
2978-22982, ELSEVIER. Cit.: Vircikova, E., Šolc, M.: Skúsenosti z uskutočnovania
studijného programu integrované systémy riadenia v študijnom odbore Kvalita produkcie na
Hutníckej fakulte TU v Košiciach, 5. Ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. In: Look
Day 2011, 13-14. Oktoda 2011, 2011
11. Tureková, I., Turnová, Z., Pastier, M.: Advanced Alert and Warning Systems.
Advanced Materials Research, vols 594-597 (2012) pp 2232-2236, Trans Tech
Publications, Switzerland. Cit.: Oravec,M., Šolc, M.: Systematization of threats within the
critical infrastructure. In: Environmental and safety aspects of fires and accidents 2010.
Trnava: AlumniPress, 2010.sStr. 237-241. ISBN 978-80-8096-119-0
12. Markulik, Š., Nagyova, A.: The Proposal of QMS Implementation in Heathcare Office.
Journal of US-China Madical Science. Mar. 2012, Volume 9, No 3 (Seriál No 88), pp
174-178. ISSN 1548-6648, USA. Cit.: Sütıová, A. and Šolc, M.: Utilization of statistical
methods within the European performance satisfaction index (EPSI) rating metodology, In:
Kvalita Inovácia Prosperita. Roč. 13, č. 1 (2009), str. 77-82
13. Sinay, J., Balážiková, M.: Implementation of auditory and non-auditory effects of noise
in the risk assessment process in mechanical engineering. Procedia Engineering 48
(2012) 621-628. ELSEVIER. Cit.: Šolc, M.: Hluk z pracovného prostredia ako jeden
z významných faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života človeka. In: Prevence úrazu, otrav a
násilí. Vol. 7, no 1 (2011), p. 85-91. ISSN 1801-0261.
B) Iné
1. Seňová A.: Manažment podnikateľských rizík. TU v Košiciach, Fakulta BERG, ISBN
978-80-553-0858-6. Cit.: Mikloš, V.a kol: Workplace Stress – a Growing Problem, VI
International Conference Metallurgy, Refractories and Environment, Stará Lesná, High
Tatras, Slovakia, May 25.-27.,2004, p.145-150
2. Seňová A.: Manažment podnikateľských rizík. TU v Košiciach, Fakulta BERG, ISBN
978-80-553-0858-6. Cit.: Šolc, M.: Posúdenie rizika v elektro-montážnej spoločnosti. 3.
Medzinárodná vedecká konferencia, Košice: 2007, „Bezpečnosť*Kvalita*Spoľahlivosť, str.
264-268. ISBN 978-80-8073-828-0
3. Seňová A.: Manažment podnikateľských rizík. TU v Košiciach, Fakulta BERG, ISBN
978-80-553-0858-6. Cit.: Šolc, M.: Aplikácie niektorých nových zákonov v integrovaných
manažerských systémech. KDP, TU Košice, 2003
4. Pichňa, P., Hrubec, J., Andrássyová, Z.: Využitie regulačných diagramov v procese
vstrekovania plastových výrobkov. Zborník vedeckých prác „Kvalita a spoľahlivosť
technických systémov“ SPU v Nitre. 2012, ISBN 978-80-552-0798-8. Cit.: Hrubec, J.,
Virčíková, E. a kol., 2009. Integrovaný manažérsky systém. Nitra 2009, SPU v Nitre. ISBN
978-80-552-0231-0
5. Kaplík, P., Prístavka, M., Bujna, M., Korenko, M.: 5S ako nástroj pre zvýšenie kultúry
organizácie. Zborník vedeckých prác „Kvalita a spoľahlivosť technických systémov“
SPU v Nitre. 2012, ISBN 978-80-552-0798-8. Cit.: Hrubec, J., Virčíková, E. a kol., 2009.
Integrovaný manažérsky systém. Nitra 2009, SPU v Nitre. ISBN 978-80-552-0231-0
6. Pačaiová, H., Hovanec, M., Šviderová, K.: Zvyšovanie spoľahlivosti produktu
prostredníctvom simulácie. Zborník vedeckých prác „Kvalita a spoľahlivosť
technických systémov“ SPU v Nitre. 2012, ISBN 978-80-552-0798-8. Cit.: Hrubec, J.,
Virčíková, E. a kol., 2009. Integrovaný manažérsky systém. Nitra 2009, SPU v Nitre. ISBN
978-80-552-0231-0
7. Oravec, M, Kováčová, B.: Návrh bariérových modelov a výber ekonomických nástrojov
pre ich aplikáciu. XII. Ročník mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví
pri práci 2012. Ostrava, VŠB-TU 15. Května 2012. Cit.: Šolc, M., Mikloš, V.: Posúdenie
rizika v malej stavebnej spoloečnosti. Bezpečnosť práce v praxi. 1/2012, 1/2012, str. 11-16.
ISSN 1338-6417
8. Namešanská, J.: Meranie výkonnosti procesov v nadväznosti na kvalitu. MANažment a
EKOnomika. MANEKO 01, 2012, ročník IV, ISSN 1337-9488. Cit.: Girmanová, L. a kol.:
Nástroje a metódy manažérstva kvality, Košice, HF TU 2009. ISBN 978-80-553-0144-0
9. Namešanská, J.: Meranie výkonnosti procesov v nadväznosti na kvalitu. MANažment a
EKOnomika. MANEKO 01, 2012, ročník IV, ISSN 1337-9488. Cit.: Petrík J. a kol.:
Meranie výkonnosti procesu výroby skúšobnej tyče. 5. Medzinárodná vedecká konferencia,
Košice 2011 „Bezpečnosť*Kvalita*Spoľahlivosť*. ISBN 978-80-553-061-4
10. Namešanská, J.: Meranie výkonnosti procesov v nadväznosti na kvalitu. MANažment a
EKOnomika. MANEKO 01, 2012, ročník IV, ISSN 1337-9488. Cit.: Šolc, M. a kol.:
Kvalita žáruvzdorných materiálov v procese výroby hliníka. 16. Medzinárodná vedecká
konferencia “Kvalita a spoľahlivosť technických systémov. Máj 2011. Nitra. Str. 139-144.
ISBN 978-80-552-0595
11. Namešanská, J., Pačaiová, H.: Ukazovatele merania výkonnosti v oblasti bezpečnosti.
Bezpečnosť práce v praxi. 4/2012. Str. 22-25. ISSN 1338-2691. Cit.: Petrík, J., Šolc, M.,
Girmanová, L.: Meranie výkonnosti procesu výroby skúšobnej tyče. 5. Medzinárodná vedecká
konferencia, Košice 2011. „Bezpečnosť*Kvalita*Spoľahlivosť“. ISBN 978-80-553-062-4
12. Pacaiova, H., Nagyova, A., Markulik, S.: BBS Program (Behavior Based Safety) – Way
to Raising the Level of Health and Safety in Practice. Advances in Physical Ergomics
and Safety. CRC Press. Edited by Tareq Z. Ahram and Waldemar Karwowski. Cit.:
Mikloš, V., Šolc, M.: Quality assurance by improving the human factor. Bezpečnosť – Kvalita
– Spoľahlivosť. 5. International science conference. Proceeding Košice 2011 – Košice, TU,
2011. Str. 171-175. ISBN 978-80-553-0612-4
13. Pacaiova, H., Nagyova, A., Markulik, S.: BBS Program (Behavior Based Safety) – Way
to Raising the Level of Health and Safety in Practice. Advances in Physical Ergomics
and Safety. CRC Press. Edited by Tareq Z. Ahram and Waldemar Karwowski. Cit.:
Šolc, M., Girmanová, L., Petrík, J.: Process measurement performance of testing bar. In:
Safety-Quuality-Reliability. 5. International science conference. Proceeding Košice 2011 –
Košice, TU, 2011. Str. 228-233. ISBN 978-80-553-0612-4
14. Oravec, M., Kováčová, B., Vargová, S., Glatz, J.: Využitie ekonomických nástrojov
v oblasti podnikovej bezpečnosti. Manažment v teórii a praxi, roč. 8, č.1 - 2, 2012, str.
27-33. ISSN 1336-7137. Cit.: Šolc, M., Mikloš, V.: Posúdenie rizika v malej stavebnej
spoločnosti, Bezpečnosť práce v praxi, 1/2012, Iura Edition, spol. s r.o. 2012, Bratislava, str.
11-16, ISSN 1338-6417
15. Balážiková, M.: Psychosocial Risks and Their Evaluation in the Risk Assessment
Process. Electronic International Interdisciplinary Conference 2012. http://www.eiic.cz.
Cit.:Šolc, M., Sütıová, A.: Effect of stress and psychlogical overload at work on performance
of employeeslita Inovácia Prosperita, p. 68-76. ISSN 1335-1745
16. Taiš, P.: Rozhodovacie procesy – nevyhnutná súčasť v riadení organizácie. Manažment
v teórii a praxi, roč. 8, č.3, 2012, str. 18-25. ISSN 1336-7137. Cit.: Šolc, M.: Rozhodovacie
procesy v manažérstve. Manažér: časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. Roč. 15,č. 4
(2010), str. 30-33 ISSN 1335-1729
17. Taiš, P.: Rozhodovacie procesy – nevyhnutná súčasť v riadení organizácie. Manažment
v teórii a praxi, roč. 8, č.3, 2012, str. 18-25. ISSN 1336-7137. Cit.: Hrubec a kol.
Integrovaný manažérsky systém, 1 vyd. Nitra: SPU 2009, 543 str, ISBN 978-80-552-0231-0
18. Taiš, P.: Rozhodovacie procesy – nevyhnutná súčasť v riadení organizácie. Manažment
v teórii a praxi, roč. 8, č.3, 2012, str. 18-25. ISSN 1336-7137. Cit.: Girmanová, L. a kol.:
Nástroje a metódy manažérstva kvality, Košice, HF TU 2009, ISBN 978-80-553-0144-0
19. Taiš, P.: Rozhodovacie procesy – nevyhnutná súčasť v riadení organizácie. Manažment
v teórii a praxi, roč. 8, č.3, 2012, str. 18-25. ISSN 1336-7137. Cit.: Mikloš, V. a kol.: Ľudský
činiteľ – základný faktor ovplyvňujúci výkonnosť, kvalitu a bezpečnosť. Kvalita a bezpečnosť
technických systémov 2011, Nitra 2011, str. 46-50. ISBN 978-80-552-1595-3
20. Semeková, D.: Spolupráca v oblasti biometrie v kontexte informačnej bezpečnosti.
Manažment v teórii a praxi, roč. 8, č.3, 2012, str. 18-25. ISSN 1336-7137. Cit.: Jakub, M.,
Šolc, M.: Medzinárodná spolupráca v oblasti biometrie. Medzinárodná konferencia „
Bezpečné Slovensko a EÚ“, november 2008. Košice. Str. 151-155, ISBN 978-80-89282-28-9
21. Semeková, D.: Spolupráca v oblasti biometrie v kontexte informačnej bezpečnosti.
Manažment v teórii a praxi, roč. 8, č.3, 2012, str. 18-25. ISSN 1336-7137. Cit.: Šolc, M.,
Tomčová, T.: Prečo uvažovať o zavedení systému manažérstva informačnej bezpečnosti ?.
Bezpečnosť práce č. 2/2009, str. 28-33. ISSN 1335-4078
22. Semeková, D.: Spolupráca v oblasti biometrie v kontexte informačnej bezpečnosti.
Manažment v teórii a praxi, roč. 8, č.3, 2012, str. 18-25. ISSN 1336-7137. Cit.:
Girmanová, L. a kol.: Nástroje a metódy manažérstva kvality, Košice, HF TU 2009, ISBN
978-80-553-0144-0
23. Vargová, S., Forray, F., Sinay, J.: Barierové modely ako nástroj prerušenia kauzálnej
závislosti. Aktuálne otázky bezpečnosti práce. XXV. Medzinárodná konferencia BOZP.
6.- 8. 11.2012, hotel PATRIA, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry.ISBN 978-80-553-1113-5.
Cit.: Šolc, M.: Závažné priemyselné havárie v podmienkach Slovenskej a Českej republiky a
z nich vyplývajíce možné důsledky pre spoločnosť. 2010. In: Bezpečnosť a hygiena práce. No
6 (2010) p. 23-26. ISSN 0006-0453
24. Vargová, S., Forray, F., Sinay, J.: Barierové modely ako nástroj prerušenia kauzálnej
závislosti. Aktuálne otázky bezpečnosti práce. XXV. Medzinárodná konferencia BOZP.
6.- 8. 11.2012, hotel PATRIA, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry.ISBN 978-80-553-1113-5.
Cit.: Horváth, M.,Šolc, M.: Metóda FAIR – posudzovanie rizik v oblasti informačnej
bezpečnosti. 2010. In: Spektrum Vol 10. No (2010) p. 55-57. ISSN 1211-6920
25. Šenovský, M., Oravec, M., Šenovský, P.: Teorie krizového managementu. Edice SPBI
SPEKTRUM. ISBN 978-80-7385-108-8. 2012. 109 strán. Cit.: Šolc, M., Rosenberg, Ľ.:
Úvod do predmetu Projektové manažérstvo v odbore Kvalita produkcie na Hutníckej fakulte
TU v Košiciach. In: Seminár Kvalita produkci. Košice: TU Košice, ISBN 80-8073-338-4
26. Gonos, J.: Benchmarking – jeden z nástrojov manažérstva kvality. MANažment a
EKOnomika. MANEKO 02, 2012, ročník IV, s. 182-191. ISSN 1337-9488. Cit.:
Girmanová, L. a kol.: Nástroje a metódy manažérstva kvality, Košice, HF TU 2009, ISBN
978-80-553-0144-0
27. Gonos, J.: Benchmarking – jeden z nástrojov manažérstva kvality. MANažment a
EKOnomika. MANEKO 02, 2012, ročník IV, s. 182-191. ISSN 1337-9488. Cit.: Šolc, M. a
kolektív: Kvalita žáruvzdorných materálov v procese výroby hliníka, 16. Medzinárodná
vedecká konferencia Kvalita a spoľahlivosť technických systémov, máj 2011, Nitra, s. 139144. ISBN 978-80-552-0595
28. Gonos, J.: Benchmarking – jeden z nástrojov manažérstva kvality. MANažment a
EKOnomika. MANEKO 02, 2012, ročník IV, s. 182-191. ISSN 1337-9488. Cit.: Šolc, M.,
Markulík, Š., Grambálová, E.: Quality of refractory materials in the technological process.
Advanced Materials Research, Volume 524-527, pages 2026-2030. ISSN 10226880, ISBN
978-303785417-4. Trans Tech Publications, Switzerlandwww.scientific.net/AMR.524527.2026
29. Gonos, J.: Benchmarking – jeden z nástrojov manažérstva kvality. MANažment a
EKOnomika. MANEKO 02, 2012, ročník IV, s. 182-191. ISSN 1337-9488. Cit.:
Virčíková, E. a kolektív: Integrované manažerské systémy, 2. Preprac. Vyd., TU Košice, 2012,
158 s. ISBN 978-80-553-0927-9
30. Antolík, Š.: Risk Analysis in Information Security and Tools Used for Risk Analysis.
ARSA 2012, Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas, The 1 st Virtual
International Conference, EDIS – publishing institution of the University of Zilina,
December 3.-7. 2012, p.1906-1911. Cit.: Šolc, M., Tomčová, T.: Prečo uvažovať o zavedení
systému manažérstva informačnej bezpečnosti?, Bezpečnosť práce, č. 2, s 28 -33, 2009
31. Antolík, Š.: Risk Analysis in Information Security and Tools Used for Risk Analysis.
ARSA 2012, Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas, The 1 st Virtual
International Conference, EDIS – publishing institution of the University of Zilina,
December 3.-7. 2012, p.1906-1911. Cit.: Šolc, M.: Informačná bezpečnosť v spoločnosti.
Ekonomika Management Inovace. Č. 1 ročník III, s. 12-24, 2011
32. Antolík, Š.: Risk Analysis in Information Security and Tools Used for Risk Analysis.
ARSA 2012, Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas, The 1 st Virtual
International Conference, EDIS – publishing institution of the University of Zilina,
December 3.-7. 2012, p.1906-1911. Cit.: Horváth, M., Šolc, M.: Metóda FAIR –
posudzovanie rizík v oblasti informačnej bezpečnosti. Spektrum, vol. 10, No 1, s. 55-57, 2010
33. Antolík, Š.: 6 Medzinárodná vedecká konferencia „Bezpečné Slovensko a EÚ“, november
2012, Košice, ISBN: 978-80-89282-82-9, EAN: 9788089282829, str. 23-30. Cit.: Šolc, M.,
Tomčová, T.: Prečo uvažovať o zavedení systému manažérstva informačnej bezpečnosti?,
Bezpečnosť práce č. 2/2009, 28-33.
34. Antolík, Š.: 6 Medzinárodná vedecká konferencia „Bezpečné Slovensko a EÚ“, november
2012, Košice, ISBN: 978-80-89282-82-9, EAN: 9788089282829, str. 23-30. Cit: Šolc, M.:
Informačná bezpečnosť v spoločnosti, Ekonomika Management Inovace, 1/2011 ročník III.,
ISSN 1804-1299, str. 12-24.
35. Antolík, Š.: 6 Medzinárodná vedecká konferencia „Bezpečné Slovensko a EÚ“, november
2012, Košice, ISBN: 978-80-89282-82-9, EAN: 9788089282829, str. 23-30. Cit: Jakub, M.,
Šolc, M.: Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) a bezpečnostné opatrenia v
SMIB. 4. medzinárodná vedecká konferencia, Košice 2009 „Bezpečnosť*Kvalita*
Spoľahlivosť“, ISBN 978-80-553-0137-2, EAN 9788053301372.
Download

Publikacna cinnost KIM 2012.pdf