MASARYKOVA UNIVERZITA
´ FAKULTA
PRˇ´IRODOVEˇDECKA
Studijnı´ katalog Geografie
v akademicke´m roce 2011/2012
Brno, kveˇten 2011
 2011 Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-5502-5
OBSAH
Obsah
´ vodnı´ slovo
U
6
1 Harmonogram akademicke´ho roku 2011/2012
9
2 Persona´lnı´ obsazenı´ Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty
11
3 Jazykova´ prˇ´ıprava
3.1 Bakala´rˇske´ studijnı´ programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Magisterske´ studijnı´ programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
4 Vy´uka teˇlesne´ vy´chovy na MU v akademicke´m roce 2011/2012
17
5 Spolecˇny´ za´klad ucˇitelske´ho studia
19
6 Prˇehled studijnı´ch programu˚ a oboru˚
23
7 Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ch pla´nu˚ Geografie
24
8 Bakala´rˇsky´ program: Geografie a kartografie
8.1 Studijnı´ obor: Geografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Studijnı´ obor: Geograficka´ kartografie a geoinformatika . . . . . .
8.3 Studijnı´ obor: Geografie a kartografie se zameˇrˇenı´m na vzdeˇla´va´nı´
31
31
38
42
9 Bakala´rˇsky´ program: Aplikovana´ geografie
9.1 Studijnı´ obor: Geoinformatika a regiona´lnı´ rozvoj . . . . . . . . .
9.2 Studijnı´ obor: Geoinformatika a trvala´ udrzˇitelnost . . . . . . . .
46
46
51
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
10.1 Studijnı´ obor: Aplikovana´ geografie . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Studijnı´ obor: Fyzicka´ geografie . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Studijnı´ obor: Geograficka´ kartografie a geoinformatika . . . . .
10.4 Studijnı´ obor: Regiona´lnı´ geografie a regiona´lnı´ rozvoj . . . . .
10.5 Studijnı´ obor: Socia´lnı´ geografie . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.6 Studijnı´ obor: Ucˇitelstvı´ geografie a kartografie pro strˇednı´ sˇkoly
56
59
63
67
70
74
77
11 Doktorsky´ studijnı´ program: Geografie
.
.
.
.
.
.
80
3
Struktura za´znamu˚ v tabulka´ch
Tabulky v doporucˇeny´ch studijnı´ch pla´nech majı´ na´sledujı´cı´ strukturu:
ko´d
na´zev
kredity rozsah zakoncˇenı´
ucˇitel
ko´d
na´zev
kredity
identifikace prˇedmeˇtu v ra´mci IS MU
na´zev prˇedmeˇtu
kreditova´ hodnota prˇedmeˇtu ve forma´tu V + Z, kde
V je tzv. implicitnı´ pocˇet kreditu˚, charakterizujı´cı´ za´teˇzˇ
spojenou s plneˇnı´m pru˚beˇzˇny´ch pozˇadavku˚ a
Z je pocˇet kreditu˚ za doporucˇene´ ukoncˇenı´ prˇedmeˇtu.1
Je-li Z = 0, pak je pocˇet kreditu˚ uveden pouze v jednoduche´m tvaru V .
rozsah
v prˇ´ıpadeˇ pravidelne´ ty´dennı´ vy´uky pocˇet hodin ve
strukturˇe p/c, kde
p je pocˇet hodin prˇedna´sˇky,
c pocˇet hodin cvicˇenı´
v prˇ´ıpadeˇ jednora´zove´ blokove´ vy´uky cˇ´ıselny´ u´daj
se zkratkou h (hodiny), D (dny) nebo T (ty´dny)
zakoncˇenı´
ucˇitel
z
za´pocˇet
kz
klasifikovany´ za´pocˇet
zk
zkousˇka
k
kolokvium
seznam osob vyucˇujı´cı´ch dany´ prˇedmeˇt
V prˇ´ıpadeˇ nesrovnalostı´ mezi u´daji ve Studijnı´m katalogu a Informacˇnı´m
syste´mu MU jsou smeˇrodatne´ u´daje v Informacˇnı´m syste´mu.
Aktua´lnı´ elektronicka´ verze tohoto dokumentu je prˇ´ıstupna´ na adrese
http://www.sci.muni.cz/katalog.
1 Je-li
to podmı´nkami studijnı´ho programu a konkre´tnı´ho prˇedmeˇtu dovoleno, lze volit odlisˇne´ zakoncˇenı´; v takove´m prˇ´ıpadeˇ se hodnota Z u prˇedmeˇtu PrˇF stanovı´ podle zvolene´ho zakoncˇenı´
U´vodnı´ slovo
Mile´ studentky a milı´ studenti,
jako kazˇdy´ rok bych va´m chteˇl napsat neˇkolik slov do u´vodu te´to brozˇurky, ktera´ poda´va´ prˇehled
o nabı´dce a mozˇnostech studia na Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulteˇ v nadcha´zejı´cı´m akademicke´m roce a sta´va´
se tak uzˇitecˇnou pomu˚ckou studentu˚ na jejich cesteˇ za vzdeˇla´nı´m. Pro ty, kterˇ´ı na pu˚du Prˇ´ırodoveˇdecke´
fakulty vstupujı´ poprve´, dovolte u´vodem alesponˇ strucˇnou informaci o historii fakulty. Ta vzˇdy byla u´zce
spjata s historiı´ Masarykovy univerzity, ktera´ byla zalozˇena v roce 1919. Spolecˇneˇ s fakultou le´karˇskou,
filosofickou a pra´vnickou tak byla Prˇ´ırodoveˇdecka´ fakulta jednou ze zakla´dajı´cı´ch fakult Masarykovy
univerzity. V soucˇasne´ dobeˇ ma´ fakulta akreditova´no 211 oboru˚ bakala´rˇsky´ch, magistersky´ch a doktorsky´ch, v nichzˇ poskytuje vysokosˇkolske´ vzdeˇla´nı´ v oblasti veˇd matematicky´ch, fyzika´lnı´ch, chemicky´ch,
biologicky´ch a v oblasti veˇd o Zemi. Na fakulteˇ studuje prˇiblizˇneˇ 4 700 studentu˚, z toho vı´ce nezˇ 860
studentu˚ postgradua´lnı´ch, cozˇ je jednı´m z velmi specificky´ch rysu˚ fakulty. Fakulta se cˇlenı´ na 13 u´stavu˚,
ktere´ zajisˇt’ujı´ vesˇkerou cˇinnost souvisejı´cı´ s realizacı´ vy´uky a vy´zkumu na fakulteˇ.
V oblasti vy´uky je hlavnı´ cı´l fakulty dvojı´: jednak v akreditovany´ch oborech prˇipravovat odborne´ a
veˇdecke´ pracovnı´ky a tı´m se podı´let na rozvoji za´kladnı´ho i aplikovane´ho vy´zkumu, jednak vychova´vat
budoucı´ ucˇitele strˇednı´ch sˇkol.
´ rovenˇ poskytovane´ho vzdeˇla´nı´ je vysoka´ a je podmı´neˇna intenzivnı´ veˇdeckou cˇinnostı´. V ra´mci
U
Masarykovy univerzity je Prˇ´ırodoveˇdecka´ fakulta fakultou s nejvysˇsˇ´ım veˇdecky´m tvu˚rcˇ´ım vy´konem a
patrˇ´ı v tomto aspektu mezi velice prestizˇnı´ instituce nejen v na´rodnı´m, ale v prˇ´ıpadeˇ neˇktery´ch oboru˚ take´
v mezina´rodnı´m kontextu. V dobeˇ sve´ho vzniku byla fakulta umı´steˇna do prostor by´vale´ho socia´lnı´ho
u´stavu (dnesˇnı´ area´l na Kotla´rˇske´), prˇitom jizˇ v roce vzniku fakulty byly tyto prostory povazˇova´ny
za docˇasne´ a provizornı´. Fakulta v tomto provizoriu vydrzˇela vı´ce nezˇ 80 let a dı´ky rozvoji a ru˚stu
fakulty byla postupneˇ rˇada pracovisˇt’ umı´st’ova´na mimo pu˚vodnı´ area´l fakulty. Tento neuspokojivy´
stav prˇivedl v 90. letech minule´ho stoletı´ vedenı´ Masarykovy univerzity k rozhodnutı´ vybudovat pro
cˇa´st Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty modernı´ area´l univerzitnı´ho kampusu v Bohunicı´ch (UKB). Cı´lem bylo
vytvorˇit podmı´nky pro rozvoj biologicky´ch a chemicky´ch oboru˚ a umı´steˇnı´m ve spolecˇne´m area´lu
UKB napomoci synergii teˇchto oboru˚ s prˇ´ıbuzny´mi obory fakulty le´karˇske´. Soucˇasneˇ s vy´stavbou
nove´ho area´lu UKB byl pu˚vodnı´ area´l na Kotla´rˇske´ postupneˇ zrekonstruova´n a jsou v neˇm umı´steˇna
´ stav matematiky a statistiky, U
´ stav teoreticke´ fyziky a astrofyziky, U
´ stav fyziky
tato pracovisˇteˇ: U
´ stav fyzika´lnı´ elektroniky, U
´ stav geologicky´ch veˇd a Geograficky´ u´stav. Mimo
kondenzovany´ch la´tek, U
rekonstrukce historicky´ch objektu˚ bylo v area´lu na Kotla´rˇske´ vybudova´no Informacˇnı´ centrum, jehozˇ
soucˇa´stı´ je rovneˇzˇ knihovna. Tato cˇa´st fakulty se tak dostala do podmı´nek, ktere´ si v nicˇem nezadajı´
s infrastrukturou mnoha zahranicˇnı´ch univerzitnı´ch pracovisˇt’a matematicke´, fyzika´lnı´ a geoveˇdnı´ obory
tak zı´skaly vynikajı´cı´ podmı´nky pro svu˚j dalsˇ´ı rozvoj.
V roce 2010 meˇl by´t area´l UKB jizˇ dokoncˇen. K tomu vsˇak z du˚vodu˚, ktere´ nemohla universita ovlivnit nedosˇlo. V tomto nove´m a modernı´m prostrˇedı´ byly doposud umı´steˇny prˇedevsˇ´ım pracovisˇteˇ chemie,
´ stav chemie, U
´ stav biochemie a U
´ stav experimenta´lnı´
tedy Na´rodnı´ centrum pro vy´zkum biomolekul, U
biologie. V prostora´ch by´vale´ho Medipa se zatı´m docˇasneˇ nacha´zı´ take´ Recetox - pracovisˇteˇ zaby´vajı´cı´
´ stav antropologie
se chemiı´ zˇivotnı´ho prostrˇedı´ a ekotoxikologiı´. Zcela mimo area´l fakulty se nacha´zı´ U
´ stav botaniky a zoologie (by´vala´ kasa´rna v R
ˇ ecˇkovicı´ch). V le´teˇ 2010 dosˇlo
(area´l MU na Vinarˇske´) a U
ke zprovozneˇnı´ dalsˇ´ı cˇa´sti area´lu UKB a tak bude veˇtsˇina fakultnı´ch pracovisˇt’vyuzˇ´ıvat zrekonstruovane´
cˇi noveˇ vybudovane´ prostory v jednom ze dvou area´lu˚ PrˇF. Ve slozˇite´ prostorove´ situaci se tedy nacha´zı´
pouze biologie, ktera´ je rozmı´steˇna v provizornı´ch podmı´nka´ch na neˇkolika od sebe velmi vzda´leny´ch
mı´stech. Komplikace naprˇ. s organizacı´ a zajisˇteˇnı´m vy´uky jsou obrovske´. Chteˇl bych va´s ujistit, zˇe vedenı´ fakulty i university vyvı´jı´ vesˇkere´ u´silı´, aby kampus byl dostaveˇn v pu˚vodneˇ pla´novane´m rozsahu.
Chteˇl bych pozˇa´dat studenty a ucˇitele tohoto oboru o mimorˇa´dnou mı´ru pochopenı´ a toleranci te´to velmi
neprˇ´ıznive´ situace.
Za´veˇrem bych ra´d poprˇa´l vsˇem teˇm, kterˇ´ı se svy´m studiem na fakulteˇ teprve zacˇ´ınajı´, i teˇm, kterˇ´ı
v neˇm u´speˇsˇneˇ pokracˇujı´, hodneˇ zdaru v nadcha´zejı´cı´m akademicke´m roce. Veˇrˇ´ım, zˇe bude naplneˇn
cˇinorody´m u´silı´m a snahou o dosazˇenı´ co nejlepsˇ´ıch vy´sledku˚ prˇi studiu i badatelske´ cˇinnosti.
Jaromı´r Leichmann, deˇkan
6
U´vodnı´ slovo
Va´zˇene´ a mile´ studentky, va´zˇenı´ a milı´ studenti,
dovolte mi, abych va´s prˇed pocˇ´ınajı´cı´m akademicky´m rokem 2011/2012 prˇivı´tal na Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulteˇ MU. Studijnı´ katalog, ktery´ pra´veˇ otvı´ra´te, se skla´da´ ze sedmi prˇ´ırucˇek
odpovı´dajı´cı´ch sedmi skupina´m studijnı´ch programu˚ nabı´zeny´ch fakultou (matematika, fyzika, chemie, biochemie, biologie, geologie a geografie). Vedle obecny´ch informacı´ o fakulteˇ a harmonogramu akademicke´ho roku 2011/2012, katalog obsahuje za´vazna´ pravidla,
ktera´ musı´te respektovat prˇi sestavova´nı´ vasˇeho vlastnı´ho studijnı´ho pla´nu. Podstatnou cˇa´stı´
katalogu jsou pak doporucˇene´ studijnı´ pla´ny, jezˇ prˇedstavujı´ optima´lnı´ zpu˚sob, jak vyhoveˇt
pozˇadavku˚m studijnı´ch programu˚ a absolvovat cele´ studium beˇhem standardnı´ doby.
Soucˇasne´ studium na Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulteˇ nabı´zı´ studentu˚m znacˇnou volnost prˇi vy´beˇru zameˇrˇenı´ a cˇasove´ho rozvrzˇenı´ studia. S touto volnostı´ je vsˇak spojena i vysˇsˇ´ı mı´ra
zodpoveˇdnosti usporˇa´dat si studium tak, aby probı´halo v souladu s pravidly studijnı´ho programu i s nadrˇazeny´mi pra´vnı´mi normami a prˇedpisy.
Za´kladnı´mi dokumenty stanovujı´cı´mi pravidla studia na Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulteˇ MU
jsou
1. Za´kon cˇ. 111/1998 Sb. O vysoky´ch sˇkola´ch a o zmeˇneˇ a doplneˇnı´ dalsˇ´ıch za´konu˚ a
jeho novely,
2. Statut Masarykovy univerzity a prˇ´ılohy,
3. Statut Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty Masarykovy univerzity a prˇ´ılohy,
4. Studijnı´ a zkusˇebnı´ rˇa´d Masarykovy univerzity a opatrˇenı´ deˇkana k tomuto rˇa´du,
5. opatrˇenı´ deˇkana Vy´uka a tvorba studijnı´ch programu˚,
6. vnitrˇnı´ prˇedpis fakulty Disciplina´rnı´ rˇa´d pro studenty.
Uvedene´ dokumenty lze nale´zt na www stra´nka´ch fakulty resp. univerzity, naprˇ´ıklad z fakultnı´ch stra´nek http://www.sci.muni.cz (odkaz „Vı´tejte ...” a „Pra´vnı´ prˇedpisy”). Doporucˇuji veˇnovat pozornost zejme´na Studijnı´mu a zkusˇebnı´mu rˇa´du. Podrobny´ komenta´rˇ
naleznete na http://is.muni.cz/auth/help/szr.
Dovolte mneˇ na tomto mı´steˇ upozornit na neˇktere´ vybrane´ pasa´zˇe vy´sˇe zmı´neˇny´ch
prˇedpisu˚, ktere´ jsou nejcˇasteˇjsˇ´ımi prˇ´ıcˇinami studijnı´ch proble´mu˚:
•
•
V prvnı´m a druhe´m semestru bakala´rˇske´ho studia si studenti musı´ zapsat vsˇechny
povinne´ a povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty dle doporucˇene´ho studijnı´ho pla´nu (opatrˇenı´
k cˇl. 11, odst. 1 v v druhe´m dokumentu pod cˇ´ıslem 4 vy´sˇe uvedene´ho seznamu).
Nesplneˇnı´ te´to povinnosti mu˚zˇe ve´st k dodatecˇne´mu zapsa´nı´ prˇedmeˇtu˚ studijnı´m
oddeˇlenı´m a na´sledny´m komplikacı´m spojeny´m s jejich ukoncˇenı´m. Tato povinnost
neplatı´, pokud je za´pis znemozˇneˇn nesplneˇnı´m prerekvizity prˇedmeˇtu.
Pro za´pis do dalsˇ´ıho semestru je nutne´ v prˇedchozı´m semestru zı´skat minima´lneˇ 15 kreditu˚, prˇ´ıpadneˇ 45 kreditu˚ v soucˇtu za dva prˇedchozı´ semestry. Do tohoto kriteria se
nezapocˇ´ıta´vajı´ kredity prˇedmeˇtu˚ uznany´ch z prˇedchozı´ho studia (cˇl. 12, odst. 2 a cˇl. 14
odst. 6 v dokumentu 4). Vy´jimky z te´to povinnosti budou udeˇlova´ny jen zcela ojedineˇle v za´vazˇny´ch a rˇa´dneˇ zdu˚vodneˇny´ch prˇ´ıpadech. Navı´c student musı´ mı´t u´speˇsˇneˇ
ukoncˇeny vsˇechny opakovane´ prˇedmeˇty (cˇl. 12, odst. 1 tamte´zˇ).
7
U´vodnı´ slovo
•
•
O uzna´nı´ prˇedmeˇtu˚ z prˇedchozı´ho nebo soubeˇzˇne´ho studia lze pozˇa´dat pouze beˇhem
prvnı´ch trˇ´ı ty´dnu˚ semestra´lnı´ vy´uky (opatrˇenı´ k cˇl. 14, odst. 1 v dokumentu 4). Veˇnujte
pozornost i dalsˇ´ım podmı´nka´m uzna´va´nı´ prˇedmeˇtu˚ uvedeny´m v tomto opatrˇenı´ a ve
Studijnı´m a zkusˇebnı´m rˇa´du (cˇl. 14).
Je nutne´ dodrzˇovat termı´ny odevzda´nı´ bakala´rˇsky´ch diplomovy´ch pracı´ stanovene´
harmonogramem akademicke´ho roku. Vy´jimky budou udeˇlova´ny jen ojedineˇle v za´vazˇny´ch a rˇa´dneˇ zdu˚vodneˇny´ch prˇ´ıpadech.
Budete-li mı´t jake´koliv nejasnosti ty´kajı´cı´ se vasˇeho studia, obracejte se na za´stupce
pro pedagogicke´ za´lezˇitosti rˇeditele u´stavu zodpoveˇdne´ho za realizaci vasˇeho studijnı´ho
oboru (prˇirˇazenı´ oboru˚ k u´stavu˚m je da´no opatrˇenı´m deˇkana cˇ. 6/2007), poprˇ´ıpadeˇ na garanta
vasˇeho studijnı´ho programu. Obtı´zˇe s interpretacı´ Studijnı´ho a zkusˇebnı´ho rˇa´du mu˚zˇete rˇesˇit
s pracovnicemi studijnı´ho oddeˇlenı´ nebo se mnou. Vcˇasnou konzultacı´ prakticky´ch ota´zek
spojeny´ch s pru˚beˇhem studia lze prˇedejı´t va´zˇny´m proble´mu˚m prˇi studiu.
Za´veˇrem mi dovolte poprˇa´t va´m u´speˇsˇne´ studium, ktere´ va´s dobrˇe prˇipravı´ na vasˇe
budoucı´ povola´nı´ a soucˇasneˇ va´m prˇinese radost z pozna´va´nı´ prˇ´ırodnı´ch veˇd.
Zdeneˇk Bochnı´cˇek, prodeˇkan
8
1 Harmonogram akademicke´ho roku 2011/2012
1 Harmonogram akademicke´ho roku 2011/2012
Podzimnı´ semestr
Registrace
Zˇa´dost o za´pis do semestru (kromeˇ
1. roku studia)
Obdobı´ pro za´pis prˇedmeˇtu˚
Vy´uka
Obdobı´ pra´zdnin
Zkousˇkove´ obdobı´
Jarnı´ semestr
Registrace
Zˇa´dost o za´pis do semestru
Obdobı´ pro za´pis prˇedmeˇtu˚
Vy´uka
Zkousˇkove´ obdobı´
Obdobı´ pra´zdnin
6. cˇervna 2011 – 7. srpna 2011
1. srpna 2011 – 18. za´rˇ´ı 2011
3. za´rˇ´ı 2011
19. za´rˇ´ı 2011
23. prosince 2011
2. ledna 2012
–
–
–
–
2. rˇ´ıjna 2011
22. prosince 2011
1. ledna 2012
10. u´nora 2012
28. listopadu 2011
30. ledna 2012
4. u´nora 2012
20. u´nora 2012
21. kveˇtna 2012
30. cˇervna 2012
–
–
–
–
–
–
8. ledna 2012
19. u´nora 2012
4. brˇezna 2012
18. kveˇtna 2012
29. cˇervna 2012
31. srpna 2012
Ukoncˇenı´ studia v bakala´rˇsky´ch a magistersky´ch studijnı´ch programech
Podzimnı´ semestr
Odevzda´nı´ bakala´rˇsky´ch a
diplomovy´ch pracı´
Sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky
Jarnı´ semestr
Odevzda´nı´ bakala´rˇsky´ch a
diplomovy´ch pracı´
Sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky –
bakala´rˇske´ studium
Sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky –
magisterske´ studium
Sta´tnı´ rigoro´znı´ zkousˇky
Prˇ´ıjem prˇihla´sˇek
Sta´tnı´ rigoro´znı´ zkousˇky
do 11. ledna 2012
6. u´nora 2012 – 17. u´nora 2012
dle rozhodnutı´ prˇ´ıslusˇne´ho u´stavu
4. cˇervna 2012 – 4. cˇervence 2012
4. cˇervna 2012 – 29. cˇervna 2012
1. za´rˇ´ı 2011 – 30. za´rˇ´ı 2011
1. listopadu 2011 – 16. prosince 2011
9
1 Harmonogram akademicke´ho roku 2011/2012
Doktorske´ studijnı´ programy
Registrace prˇedmeˇtu˚ do podzimnı´ho
semestru
Registrace prˇedmeˇtu˚ do jarnı´ho
semestru
Prˇihla´sˇky ke studiu
Prˇijı´macı´ zkousˇky
Hlavnı´ prˇijı´macı´ komise
Prˇihla´sˇky ke sta´tnı´ doktorske´
zkousˇce a obhajoby disertacˇnı´ch
pracı´
10
6. cˇervna 2011 – 7. srpna 2011
18. listopadu 2011 – 8. ledna 2012
1. u´nora 2012 – 30. dubna 2012
20. cˇervna 2012
27. cˇervna 2012
pru˚beˇzˇneˇ cely´ rok
2 Persona´lnı´ obsazenı´ Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty
2 Prˇ´ırodoveˇdecka´ fakulta
611 37 Brno, Kotla´rˇska´ 2,
telefon: 549 49 1111, 549 49 xxxx
fax: 541 211 214
(xxxx viz http://www.muni.cz/sci/people/)
Deˇkana´t Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty
Deˇkan:
Prodeˇkan pro rozvoj, statuta´rnı´ za´stupce
deˇkana:
Prodeˇkan pro informacˇnı´ syste´my:
Prodeˇkanka pro vneˇjsˇ´ı vztahy:
Prodeˇkan pro vy´zkum, vy´voj, zahranicˇnı´
vztahy a doktorske´ studium:
Prodeˇkan pro studium:
Tajemnı´k fakulty:
Sekretaria´t deˇkana:
Studijnı´ oddeˇlenı´:
Oddeˇlenı´ pro vy´zkum, vy´voj, zahranicˇnı´
vztahy a doktorske´ studium:
Ekonom projektu˚:
Oddeˇlenı´ persona´lnı´ a mzdove´:
Ekonomicke´ oddeˇlenı´:
doc. RNDr. Jaromı´r Leichmann, Dr.
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
1401
3920
prof. RNDr. Josef Janysˇka, DSc.
prof. RNDr. Zuzana Dosˇla´, DSc.
prof. RNDr. Viktor Kanicky´, DrSc.
4660
3568
4774
doc. RNDr. Zdeneˇk Bochnı´cˇek, Dr.
RNDr. Mgr. Daniela Dvorska´
Irena Pakostova´
Ing. Marcela Korcˇekova´, vedoucı´
Jindrˇisˇka Chlebecˇkova´
Marie Halasova´
Pavla Kupcova´
Irena Mita´sˇova´
Marie Neˇmcova´
Pavlı´na Ondra´cˇkova´, DiS.
Ing. Zdenˇka Rasˇkova´, vedoucı´
Mgr. Petr Buresˇ
Mgr. Alice Fajova´
Iva Klı´mova´
Mgr. Daniela Marcollova´
Ing. Sˇa´rka Dvorˇa´kova´
Ing. Magdalena Voza´rova´
Jana Kneblova´, vedoucı´
Ing. Tereza Kalandrova´
Katarı´na Kopecˇkova´
Jana Kundrova´
Eva Pavlı´kova´
Dana Sta´rkova´
Eva Sˇt’astnı´kova´
Ing. Marcela Vrzalova´
ing. Eva Zˇufanova´
Ing. Roman Hladı´k, vedoucı´
Jarmila Franˇkova´, pokladna
Ing. Jana Jirku˚
Marcela Kocˇ´ırˇova´
Lenka Misˇkechova´
Zdenˇka Nekvapilova´
Helena Pilerova´
Petra Rozı´kova´
Dagmar Sila´kova´
Marcela Sochorova´
3221
1402
6360
5551
4548
6039
4074
5918
6118
1111
6530
3278
1111
7277
4730
4753
5458
4916
4120
5771
4120
6422
3438
8131
8238
3437
4246
3802
4350
3746
5910
6108
5650
5291
6998
4980
11
2 Persona´lnı´ obsazenı´ Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty
Technicko-provoznı´ oddeˇlenı´:
Oddeˇlenı´ IKT:
U´strˇednı´ knihovna:
Botanicka´ zahrada:
Hana Svobodova´
Mgr. Dana Konecˇna´, vedoucı´
RNDr. Cˇestmı´r Greger, vedoucı´
Mgr. Tat’a´na Sˇkarkova´, vedoucı´
Ing. Marie Tupa´, vedoucı´
Organizacˇnı´ struktura Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty
´ stav matematiky a statistiky
14311010 — U
611 37 Brno, Kotla´rˇska´ 2, telefon: 549 49 1482
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
prof. RNDr. Jirˇ´ı Rosicky´, DrSc.
RNDr. Pavel Hora´k
http://www.muni.cz/sci/311010/people/
http://www.math.muni.cz/
http://www.math.muni.cz/studijni/
´ stav fyziky kondenzovany´ch la´tek
14312020 — U
611 37 Brno, Kotla´rˇska´ 2, telefon: 549 49 6981
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
prof. RNDr. Josef Humlı´cˇek, CSc.
Mgr. Dusˇan Hemzal, Ph.D.
http://www.muni.cz/sci/312020/people/
http://www.physics.muni.cz/ufkl/
http://www.physics.muni.cz/ufkl/Vyuka/
´ stav fyzika´lnı´ elektroniky
14312030 — U
611 37 Brno, Kotla´rˇska´ 2, telefon: 549 49 3052
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
doc. RNDr. David Trunec, CSc.
Mgr. Pavel Dvorˇa´k, Ph.D.
http://www.muni.cz/sci/312030/people/
http://www.physics.muni.cz/kfe/
http://www.physics.muni.cz/kfe/
´ stav teoreticke´ fyziky a astrofyziky
14312040 — U
611 37 Brno, Kotla´rˇska´ 2, telefon: 549 49 4083
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
12
prof. RNDr. Rikard von Unge, Ph.D.
Mgr. Michael Krbek, Ph.D.
http://www.muni.cz/sci/312040/people/
http://www.physics.muni.cz/?q=utfa
http://www.physics.muni.cz/?q=utfa
8222
1409
1407
1408
7772
2 Persona´lnı´ obsazenı´ Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty
´ stav chemie
14313010 — U
625 00 Brno, Kamenice 5, telefon: 549 49 6000
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
doc. Mgr. Marek Necˇas, Ph.D.
http://www.muni.cz/sci/313010/people/
http://www.sci.muni.cz/chemsekce/
http://www.sci.muni.cz/chemsekce/
´ stav biochemie
14313050 — U
625 00 Brno, Kamenice 5, telefon: 549 49 3818
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
doc. RNDr. Oldrˇich Janiczek, CSc.
http://www.muni.cz/sci/313050/people/
http://www.sci.muni.cz/ustav/ubch
http://www.sci.muni.cz/ustav/ubch
14313060 — Centrum pro vy´zkum toxicky´ch la´tek v prostrˇedı´
625 00 Brno, Kamenice 3, telefon: 549 49 1474
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
http://www.muni.cz/sci/313060/people/
http://www.recetox.muni.cz/
http://www.recetox.muni.cz/index.php?s=studium
´ stav experimenta´lnı´ biologie
14314010 — U
625 00 Brno, Kamenice 5, telefon: 549 49 8244
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
prof. RNDr. Jan Sˇmarda, CSc.
prof. RNDr. Jirˇina Relichova´, CSc.
http://www.muni.cz/sci/314010/people/
http://www.sci.muni.cz/UEB/
http://www.sci.muni.cz/UEB/
´ stav botaniky a zoologie
14314020 — U
621 00 Brno, Terezy Nova´kove´ 64, telefon: 532 146 113
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
doc. RNDr. Jan Helesˇic, Ph.D.
RNDr. Bozˇena Koubkova´, Ph.D.
http://www.muni.cz/sci/314020/people/
http://botzool.sci.muni.cz/
http://botzool.sci.muni.cz/
13
2 Persona´lnı´ obsazenı´ Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty
´ stav antropologie
14314070 — U
603 00 Brno, Vinarˇska´ 5, telefon: 549 49 1432
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
prof. PhDr. Jirˇ´ı Svoboda, DrSc.
RNDr. Miroslav Kra´lı´k, Ph.D.
http://www.muni.cz/sci/314070/people/
http://anthrop.sci.muni.cz/
http://anthrop.sci.muni.cz/
´ stav geologicky´ch veˇd
14315010 — U
611 37 Brno, Kotla´rˇska´ 2, telefon: 549 49 4322
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
Mgr. Martin Ivanov, Dr.
http://www.muni.cz/sci/315010/people/
http://www.ugv.cz/
http://www.ugv.cz/
14315030 — Geograficky´ u´stav
611 37 Brno, Kotla´rˇska´ 2, telefon: 549 49 1491
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
doc. RNDr. Petr Dobrovolny´, CSc.
RNDr. Vladimı´r Herber, CSc.
http://www.muni.cz/sci/315030/people/
http://www.geogr.muni.cz/
http://www.geogr.muni.cz/cz/studium/
14316000 — Na´rodnı´ centrum pro vy´zkum biomolekul
625 00 Brno, Kamenice 5, telefon: 549 49 5252
Rˇeditel u´stavu:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
14
prof. RNDr. Jaroslav Kocˇa, DrSc.
http://www.muni.cz/sci/316000/people/
http://ncbr.chemi.muni.cz/
http://ncbr.chemi.muni.cz/
3 Jazykova´ prˇ´ıprava
3 Jazykova´ prˇ´ıprava
Povinnosti, popsane´ v te´to cˇa´sti katalogu, prˇedstavujı´ pouze minima´lnı´ pozˇadavky,
vztahujı´cı´ se na vsˇechny studenty bakala´rˇsky´ch a magistersky´ch studijnı´ch programu˚ PrˇF.
V prˇ´ıpadeˇ neˇktery´ch studijnı´ch programu˚ nebo oboru˚ jsou tyto pozˇadavky zesı´leny – podrobne´ informace naleznete v prˇ´ıslusˇne´ cˇa´sti studijnı´ho katalogu.
3.1 Bakala´rˇske´ studijnı´ programy
Kazˇdy´ student bakala´rˇske´ho studijnı´ho programu PrˇF musı´ prˇed sta´tnı´ za´veˇrecˇnou zkousˇkou
absolvovat prˇedmeˇt:
ko´d
na´zev
kredity
rozsah
JA001
Odborna´ anglicˇtina – zkousˇka
2 kr.
0/0
ucˇitel
zk
CJV MU
Cı´lem te´to zkousˇky je proveˇrˇit za´kladnı´ akademicke´ a odborne´ jazykove´ dovednosti,
zejme´na ty, ktere´ jsou potrˇebne´ pro studium odborne´ literatury a pro pokracˇova´nı´ v magisterske´m studiu. V prˇ´ıpadeˇ absolvova´nı´ prˇedmeˇtu JA002 Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina –
zkousˇka jizˇ v bakala´rˇske´m stupni nenı´ trˇeba skla´dat zkousˇku JA001.
Podpu˚rna´ (volitelna´) vy´uka k te´to zkousˇce je realizova´na prostrˇednictvı´m prˇedmeˇtu˚:
ko´d
na´zev
kredity
rozsah
JAZ01
JAZ02
Anglicˇtina pro geografy 1
Anglicˇtina pro geografy 2
2 kr.
2 kr.
0/2
0/2
ucˇitel
z
z
CJV MU
CJV MU
Volitelna´ vy´uka
Vypisova´ny jsou rovneˇzˇ prˇedmeˇty, oveˇrˇujı´cı´ znalosti francouzsˇtiny, neˇmcˇiny, rusˇtiny a sˇpaneˇlsˇtiny ve stejne´m rozsahu jako v prˇ´ıpadeˇ anglicˇtiny. Tyto prˇedmeˇty jsou vypisova´ny jako
volitelne´ (garant studijnı´ho programu mu˚zˇe zakotvit povinnost absolvovat neˇktery´ z teˇchto
prˇedmeˇtu˚ ve studijnı´ch pla´nech v prˇ´ıslusˇne´ cˇa´sti katalogu).
ko´d
na´zev
kredity
rozsah
JF001
JN001
JR001
JS001
Odborna´ francouzsˇtina – zkousˇka
Odborna´ neˇmcˇina – zkousˇka
Odborna´ rusˇtina – zkousˇka
Odborna´ sˇpaneˇlsˇtina – zkousˇka
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
0/0
0/0
0/0
0/0
ucˇitel
zk
zk
zk
zk
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
15
3.2 Magisterske´ studijnı´ programy
Podpu˚rna´ (volitelna´) vy´uka k uvedeny´m zkousˇka´m je realizova´na prostrˇednictvı´m prˇedmeˇtu˚:
ko´d
na´zev
kredity
rozsah
JFP01
JFP02
JNP01
JNP02
JRP01
JRP02
JSP01
JSP02
Francouzsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 1
Francouzsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 2
Neˇmcˇina pro prˇ´ırodoveˇdce 1
Neˇmcˇina pro prˇ´ırodoveˇdce 2
Rusˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 1
Rusˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 2
Sˇpaneˇlsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 1
Sˇpaneˇlsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 2
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
ucˇitel
z
z
z
z
z
z
z
z
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
3.2 Magisterske´ studijnı´ programy
Kazˇdy´ student magisterske´ho studijnı´ho programu PrˇF musı´ prˇed sta´tnı´ za´veˇrecˇnou zkousˇkou
absolvovat alesponˇ jeden z prˇedmeˇtu˚:
ko´d
na´zev
kredity
rozsah
JA002
JF002
JN002
JR002
JS002
Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina – zkousˇka
Pokrocˇila´ odborna´ francouzsˇtina – zkousˇka
Pokrocˇila´ odborna´ neˇmcˇina – zkousˇka
Pokrocˇila´ odborna´ rusˇtina – zkousˇka
Pokrocˇila´ odborna´ sˇpaneˇlsˇtina – zkousˇka
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
ucˇitel
zk
zk
zk
zk
zk
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
Podpu˚rna´ (volitelna´) vy´uka k uvedeny´m zkousˇka´m je realizova´na prostrˇednictvı´m prˇedmeˇtu˚:
ko´d
na´zev
kredity
rozsah
JAZ03
JAZ04
JFP03
JFP04
JNP03
JNP04
JRP03
JRP04
JSP03
JSP04
Anglicˇtina pro geografy 3
Anglicˇtina pro geografy 4
Francouzsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 3
Francouzsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 4
Neˇmcˇina pro prˇ´ırodoveˇdce 3
Neˇmcˇina pro prˇ´ırodoveˇdce 4
Rusˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 3
Rusˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 4
Sˇpaneˇlsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 3
Sˇpaneˇlsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 4
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
16
ucˇitel
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
4 Vy´uka teˇlesne´ vy´chovy na MU v akademicke´m roce 2011/2012
4 Vy´uka celouniverzitnı´ teˇlesne´ vy´chovy na MU
v akademicke´m roce 2011/2012
Sportovnı´ aktivity – povinna´ forma vy´uky
Vy´uku sportovnı´ch aktivit studentu˚ prezencˇnı´ho studia na Masarykoveˇ univerziteˇ zajisˇt’uje
Centrum univerzitnı´ho sportu (CUS) Fakulty sportovnı´ch studiı´ (FSpS).
Vsˇichni studenti prezencˇnı´ho studia bakala´rˇsky´ch studijnı´ch programu˚ majı´ povinnost
beˇhem studia splnit podmı´nky pro udeˇlenı´ dvou za´pocˇtu˚ (1 za´pocˇet = 1 kredit) z prˇedmeˇtu˚
sportovnı´ch aktivit vypisovany´ch pod ko´dy P9....
Student si vybı´ra´ z nabı´dky prˇedmeˇtu˚ sportovnı´ch aktivit podle sve´ho sportovnı´ho zameˇrˇenı´, za´jmu a cˇasovy´ch mozˇnostı´. Nabı´dka je zverˇejneˇna na ISu a na webovy´ch stra´nka´ch
FSpS (http://www.fsps.muni.cz/cus/).
Studenti si mohou beˇhem jednoho semestru zapsat jeden prˇedmeˇt sportovnı´ch aktivit
s pravidelnou docha´zkou a jeden vy´cvikovy´ kurz.
Vy´uku lze absolvovat v libovolne´m semestru studia, nejpozdeˇji do konce zkousˇkove´ho
obdobı´ sˇeste´ho semestru.
Zˇa´dost o osvobozenı´ od docha´zky si mohou poda´vat pouze studenti na za´kladeˇ le´karˇske´ho
doporucˇenı´ a sportovci, kterˇ´ı se pravidelneˇ u´cˇastnı´ tre´ninku˚ vrcholove´ho a vy´konnostnı´ho
sportu.
Vsˇechny informace ty´kajı´cı´ se nabı´dky sportovnı´ch aktivit, vy´cvikovy´ch kurzu˚, kontaktu˚ na ucˇitele CUS, informace k vy´uce, formula´rˇe k zˇa´dostem sportovnı´ho a zdravotnı´ho
osvobozenı´, termı´ny akcı´ a souteˇzˇ´ı porˇa´dany´ch pro studenty jsou zverˇejneˇny na
http://www.fsps.muni.cz/cus/. Dotazy zası´lejte na: [email protected]
Sportovnı´ aktivity – volitelna´ forma vy´uky
Informace jsou zverˇejneˇny na http://www.fsps.muni.cz/cus/.
17
4 Vy´uka teˇlesne´ vy´chovy na MU v akademicke´m roce 2011/2012
Du˚lezˇite´ termı´ny FSpS pro akademicky´ rok 2011/2012
Podzimnı´ semestr
Registrace na podzimnı´ semestr
2011
Zverˇejneˇnı´ rozvrhu na stra´nka´ch
FSpS
Za´pis do semina´rnı´ch skupin
Konec zmeˇn v za´pisu prˇedmeˇtu˚
Vy´uka
Jarnı´ semestr
Registrace na jarnı´ semestr 2012
Zverˇejneˇnı´ rozvrhu na stra´nka´ch
FSpS
Za´pis do semina´rnı´ch skupin
Konec zmeˇn v za´pisu prˇedmeˇtu˚
Vy´uka
18
6. cˇervna 2011 – 29. cˇervna 2011
8. za´rˇ´ı 2011
od 12. za´rˇ´ı 2011
2. rˇ´ıjna 2011
19. za´rˇ´ı 2011 – 16. prosince 2011
28. listopadu 2011 – 18. prosince 2011
9. u´nora 2012
od 13. u´nora 2012
4. brˇezna 2012
20. u´nora 2012 – 18. kveˇtna 2012
5 Spolecˇny´ za´klad ucˇitelske´ho studia
5 Spolecˇny´ pedagogicko-psychologicky´ za´klad
oboru˚ ucˇitelstvı´ prˇedmeˇtu˚ pro strˇednı´ sˇkoly
Studenti bakala´rˇsky´ch studijnı´ch oboru˚ se zameˇrˇenı´m na vzdeˇla´va´nı´ povinneˇ absolvujı´
nı´zˇe uvedene´ povinne´ prˇedmeˇty a z nabı´dky povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ prˇedmeˇty alesponˇ
za 3 kredity.
Studenti navazujı´cı´ch magistersky´ch studijnı´ch oboru˚ se zameˇrˇenı´m na vzdeˇla´va´nı´
povinneˇ absolvujı´ pedagogickou praxi (souvislou nebo pru˚beˇzˇnou) ve vsˇech oborech studovane´ kombinace. Z nabı´dky povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ spolecˇne´ho za´kladu da´le absolvujı´
nejme´neˇ 3 prˇedmeˇty tak, aby spolecˇneˇ s prˇedmeˇty absolvovany´mi v ra´mci bakala´rˇske´ho
studia u´speˇsˇneˇ ukoncˇili alesponˇ jeden prˇedmeˇt z kazˇde´ skupiny (psychologicka´, pedagogicka´, profesnı´). Soucˇa´stı´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky v navazujı´cı´m magisterske´m studiu je
od akademicke´ho roku 2007/08 pı´semna´ zkousˇka z prˇedmeˇtu˚ spolecˇne´ho pedagogickopsychologicke´ho za´kladu. Cı´lem zkousˇky je oveˇrˇit znalosti z pedagogiky, specia´lnı´ pedagogiky a psychologie. Prˇ´ıslusˇne´ okruhy ota´zek/te´mat obsazˇene´ v akreditacˇnı´ch materia´lech lze
nale´zt na http://www.sci.muni.cz/akreditace. Aktua´lnı´ informace jsou uverˇejneˇny
na www stra´nka´ch studijnı´ho oddeˇlenı´.
Povinne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
2 kr. 1/1
2 kr. 0/2
kz Sˇvarˇ´ıcˇek
zk Pitnerova´
Podzimnı´ semestr
XS050
XS080
Sˇkolnı´ pedagogika
Specia´lnı´ pedagogika
Jarnı´ semestr
XS140
XS060
Za´klady psychologie
Obecna´ a alternativnı´ didaktika
2+2 kr. 2/0
2+2 kr. 1/2
zk Kohoutek, Rˇehulka
zk Halisˇka
19
5 Spolecˇny´ za´klad ucˇitelske´ho studia
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
1. skupina (psychologicka´)
XS150
XS130
Psychologie vy´chovy a vzdeˇla´va´nı´
Psychologie osobnosti
2 kr. 1/1 kz Lazarova´
2 kr. 1/1 z Lazarova´
2. skupina (pedagogicko-didakticka´)
XS051
XS052
XS120
Teorie vy´chovy a rˇesˇenı´ vy´chovny´ch 1+1 kr. 2/0 k
proble´mu˚
Pedagogicka´ komunikace
2 kr. 2/0 k
Analyticko-didakticke´ praktikum
2 kr. 0/2 z
Klapilova´
Sˇed’ova´
Halisˇka
3. skupina (profesnı´)
XS030
XS090
XS091
XS092
XS093
XS095
XS100
C7660
Filozofie
Asistentska´ praxe
Environmenta´lnı´ vy´chova
Sˇkolsky´ management
Pedagogicka´ cˇinnost s nadany´mi
zˇa´ky
Semina´rˇ z prakticke´ pedagogiky
Ucˇitel a provoz sˇkoly
Multimedia ve vy´uce I
1+1 kr.
3 kr.
1+1 kr.
1+1 kr.
1+1 kr.
2/0
10D
2/0
2/0
2/0
k
z
k
k
k
1+1 kr. 0/2 z
2 kr. 0/1 z
5 kr. 0/4 k
Jastrzembska´, Zouhar
Herber
Horka´
Sˇt’a´va
Machu˚
Navra´til, Papı´rnı´k
Herman, Krupka
Marecˇek
V semestru podzim 2011 jsou vypisova´ny tyto povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty spolecˇne´ho
za´kladu: XS030, XS090, XS091, XS092, XS093, XS100, XS120, XS150.
V semestru jaro 2012 jsou vypisova´ny prˇedmeˇty XS051, XS052, XS090, XS095, XS130.
Prˇedmeˇt Asistentska´ praxe je doporucˇen pro za´pis ve trˇetı´m roce bakala´rˇske´ho nebo
prvnı´m roce navazujı´cı´ho magisterske´ho studia. Praxi absolvuje student na jedne´ z na´sledujı´cı´ch klinicky´ch sˇkol: G. trˇ. kpt. Jarosˇe, G. Krˇenova´, G. Vı´denˇska´, Biskupske´ gymna´zium
Barvicˇova, G. Rˇecˇkovice, G. Slovanske´ na´m., SPSˇ stavebnı´ Kudelova (student matematiky
nebo deskriptivnı´ geometrie se zameˇrˇenı´m na vzdeˇla´va´nı´), SPSˇ chemicka´ Vranovska´ (student
chemie nebo matematiky se zameˇrˇenı´m na vzdeˇla´va´nı´) podle semestra´lnı´ho rozpisu. Beˇhem
praxe (jeden pu˚lden po dobu alesponˇ sˇesti ty´dnu˚ v semestru) student v kazˇde´m aprobacˇnı´m
prˇedmeˇtu
•
•
•
prˇipravı´ a uskutecˇnı´ vlastnı´ vy´stupy prˇed trˇ´ıdou v rozsahu 10-15 minut nejme´neˇ ve
trˇech vyucˇovacı´ch hodina´ch,
absolvuje 7 hodin na´slechu˚ a rozboru˚ a
podı´lı´ se na provozu sˇkoly (prˇ´ıprava pomu˚cek, pokusu˚, u´loh, oprava pı´semny´ch pracı´)
v rozsahu 7 hodin. Seznamuje se prˇi tom s provozem sˇkoly, zpu˚sobem vedenı´ pedagogicke´ dokumentace, apod.
Studenti ucˇitelstvı´ prˇedmeˇtu pro strˇednı´ sˇkoly mohou v ra´mci sve´ prˇ´ıpravy na povola´nı´
ucˇitele doplnit sve´ znalosti a dovednosti v oblasti pedagogicko-psychologicke´ problematiky
nadstavbou spolecˇne´ho za´kladu prostrˇednictvı´m dalsˇ´ıch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ z nabı´dky
Pedagogicke´ fakulty MU a Filozoficke´ fakulty MU.
20
5 Spolecˇny´ za´klad ucˇitelske´ho studia
Volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
C9500
M7510
Z1313
ZX401
C8995
XS350
Uzˇita´ chemie
2+1 kr. 0/2
Matematika kolem na´s
2 kr. 2/0
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ 2 kr. 1/1
online
Klimaticke´ zmeˇny
3+2 kr. 2/1
Ty´mova´ pra´ce, komunikace a rˇ´ızenı´
2 kr. 0/2
Pra´ce ze skupinovou dynamikou
2 kr. 20h
k
z
z
Pazdera
Fuchs
Herber
zk Burianova´, Prˇibyla
z Kulhavy´
z Prˇibyla
Jarnı´ semestr
F2130
XS450
XS460
Fyzika v zˇive´ prˇ´ırodeˇ
Komunikacˇnı´ tre´nink pro ucˇitele
Sebezkusˇenostnı´ kurz
2+1 kr. 0/2 k
2 kr. 0/2 z
2 kr. 20h z
Bochnı´cˇek
Prˇibyla
Prˇibyla
Pedagogicka´ praxe
Ucˇitelstvı´ zemeˇpisu pro strˇednı´ sˇkoly
1. a 2. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z9001
Z9010
Souvisla´ pedagogicka´ praxe ze
zemeˇpisu
Pru˚beˇzˇna´ pedagogicka´ praxe ze
zemeˇpisu
2 kr. 3T
z
Herber
2 kr. 30h z
Herber
2 kr. 3T z
30h
1 kr.
z
Herber
Herber
2 kr. 30h z
Herber
2 kr. 3T z
30h
1 kr.
z
Herber
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z9012
Pedagogicka´ praxe ze zemeˇpisu 2
XS190
Za´jmova´ a projektova´ praxe
Jarnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z9010
Pru˚beˇzˇna´ pedagogicka´ praxe ze
zemeˇpisu
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z9012
Pedagogicka´ praxe ze zemeˇpisu 2
XS190
Za´jmova´ a projektova´ praxe
Herber
21
5 Spolecˇny´ za´klad ucˇitelske´ho studia
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty zahrnute´ do povinne´ho bloku Pedagogicka´ praxe zapisuje
student podle na´sledujı´cı´ch pravidel:
•
•
•
V kazˇde´m z oboru˚ vı´ceoborove´ho studia ucˇitelstvı´ pro strˇednı´ sˇkoly, v neˇmzˇ je student
zapsa´n, absolvuje pra´veˇ jeden ze trˇ´ı uvedeny´ch prˇedmeˇtu˚ (Souvisla´ pedagogicka´ praxe,
Pru˚beˇzˇna´ pedagogicka´ praxe PS, Pru˚beˇzˇna´ pedagogicka´ praxe JS) podle vlastnı´ho
vy´beˇru a v souladu s prˇedepsany´mi prerekvizitami.
Praxi absolvuje student na jedne´ z na´sledujı´cı´ch klinicky´ch sˇkol: G. trˇ. kpt. Jarosˇe, G.
Krˇenova´, G. Vı´denˇska´, Biskupske´ gymna´zium Barvicˇova, G. Rˇecˇkovice, G. Slovanske´
na´m., SPSˇ stavebnı´ Kudelova (student ucˇitelstvı´ matematiky nebo deskriptivnı´ geometrie pro SSˇ), SPSˇ chemicka´ Vranovska´ (student ucˇitelstvı´ chemie nebo matematiky
pro SSˇ).
V kazˇde´m ze zapsany´ch prˇedmeˇtu˚ praxe je student povinen na strˇednı´ sˇkole prˇipravit a
prˇedve´st 10 vyucˇovacı´ch hodin, absolvovat 10 hodin na´slechu˚ u sve´ho vedoucı´ho
pedagoga na strˇednı´ sˇkole a po dobu 10 hodin se podı´let na provozu sˇkoly podle
pokynu˚ vedoucı´ho pedagoga.
Pozn.: Souvisla´ pedagogicka´ praxe probeˇhne na strˇednı´ch sˇkola´ch v obdobı´ od 5. za´rˇ´ı
do 23. za´rˇ´ı 2011. Pru˚beˇzˇna´ pedagogicka´ praxe probı´ha´ po dobu cele´ho semestru, vzˇdy
v jednom dni v ty´dnu podle individua´lnı´ domluvy studenta s jeho vedoucı´m pedagogem na
strˇednı´ sˇkole.
Volitelna´ Pedagogicka´ praxe 2 probı´ha´ stejny´m zpu˚sobem jako praxe povinna´, je ji
vsˇak mozˇne´ absolvovat na strˇednı´ sˇkole dle vlastnı´ho vy´beˇru studenta. Obsahem prˇedmeˇtu
Za´jmova´ a projektova´ praxe je aktivnı´ u´cˇast studenta na vedenı´ projektu˚ a mimosˇkolnı´ch
aktivita´ch studentu˚ strˇednı´ch sˇkol. Blizˇsˇ´ı informace o prˇedmeˇtu XS190 lze nale´zt v popisu
prˇedmeˇtu na ISu.
Dalsˇ´ı informace o povinne´m bloku Pedagogicka´ praxe a o prˇedmeˇtu Asistentska´ praxe a
potrˇebne´ formula´rˇe lze nale´zt na http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/ped_praxe/.
22
6 Prˇehled studijnı´ch programu˚ a oboru˚
6 Prˇehled geograficky´ch studijnı´ch programu˚ a
oboru˚
Bakala´rˇske´ studium (garant: prof. RNDr. Rudolf Bra´zdil, DrSc.)
1304R
Geografie a kartografie
Geograficka´ kartografie a geoinformatika
Geografie
Geografie a kartografie se zameˇrˇenı´m na vzdeˇla´va´nı´
1305R
Aplikovana´ geografie
Geoinformatika a regiona´lnı´ rozvoj
Geoinformatika a trvala´ udrzˇitelnost
Magisterske´ studium (garant: prof. RNDr. Rudolf Bra´zdil, DrSc.)
1304T
Geografie a kartografie
Aplikovana´ geografie
Fyzicka´ geografie
Geograficka´ kartografie a geoinformatika
Socia´lnı´ geografie
Regiona´lnı´ geografie a regiona´lnı´ rozvoj
Ucˇitelstvı´ geografie a kartografie pro strˇednı´ sˇkoly
Doktorske´ studium (prˇedseda oborove´ rady: prof. RNDr. Rudolf Bra´zdil, DrSc.)
1301V
Geografie
Fyzicka´ geografie
Kartografie, geoinformatika a da´lkovy´ pru˚zkum Zemeˇ
Regiona´lnı´ geografie a regiona´lnı´ rozvoj
23
7 Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ch pla´nu˚ Geografie
7
Obecna´ pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´
studijnı´ch pla´nu˚ bakala´rˇske´ho a magisterske´ho
programu Geografie a kartografie a bakala´rˇske´ho
programu Aplikovana´ geografie
Cˇl. 1. Obecna´ ustanovenı´
1. Tato pravidla urcˇujı´ podmı´nky pro:
(a) sestavova´nı´ ucˇebnı´ch pla´nu˚ bakala´rˇske´ho programu Geografie a kartografie,
(b) sestavova´nı´ ucˇebnı´ch pla´nu˚ bakala´rˇske´ho programu Aplikovana´ geografie,
(c) sestavova´nı´ ucˇebnı´ch pla´nu˚ navazujı´cı´ho magisterske´ho programu Geografie a
kartografie.
Jako geograficke´ programy jsou oznacˇova´ny programy a) azˇ c).
2. Bakala´rˇsky´ program Geografie a kartografie ma´ tyto obory:
(a) Geografie (GEOG), forma prezencˇnı´,
i. studijnı´ smeˇr Fyzicka´ geografie (FG) – od 2. rocˇ. studia,
ii. studijnı´ smeˇr Huma´nnı´ geografie (HG) – od 2. rocˇ. studia,
(b) Geograficka´ kartografie a geoinformatika (KART), forma prezencˇnı´,
(c) Geografie a kartografie se zameˇrˇenı´m na vzdeˇla´va´nı´ (UZ), forma prezencˇnı´.
3. Bakala´rˇsky´ program Aplikovana´ geografie ma´ tyto obory:
(a) Geoinformatika a regiona´lnı´ rozvoj (GIRR), forma prezencˇnı´,
(b) Geoinformatika a trvala´ udrzˇitelnost (GITU), forma prezencˇnı´,
4. Magistersky´ program Geografie a kartografie ma´ tyto obory:
(a) Aplikovana´ geografie (APGE), forma prezencˇnı´,
(b) Fyzicka´ geografie (FG), forma prezencˇnı´,
(c) Geograficka´ kartografie a geoinformatika (GK), forma prezencˇnı´,
(d) Regiona´lnı´ geografie a regiona´lnı´ rozvoj (RGRR), forma prezencˇnı´,
(e) Socia´lnı´ geografie (SG), forma prezencˇnı´,
(f) Ucˇitelstvı´ geografie a kartografie pro strˇednı´ sˇkoly (UZ), forma prezencˇnı´.
5. Kazˇdy´ posluchacˇ geograficky´ch programu˚ ma´ pra´vo sestavit si vlastnı´ studijnı´ pla´n,
ktery´ je nutno koncipovat tak, aby vyhoveˇl:
(a) strukturnı´m a cˇasovy´m pozˇadavku˚m na jejich tvorbu,
(b) pozˇadavku˚m pro zada´nı´ bakala´rˇske´ cˇi diplomove´ pra´ce,
24
7 Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ch pla´nu˚ Geografie
(c) pozˇadavku˚m pro poda´nı´ prˇihla´sˇky ke sta´tnı´ zkousˇce dane´ u´rovneˇ,
(d) pozˇadavku˚m pro kona´nı´ sta´tnı´ zkousˇky z jednotlivy´ch prˇedmeˇtu˚,
(e) vysˇsˇ´ım pra´vnı´m norma´m.
6. Mezi vysˇsˇ´ı pra´vnı´ normy upravujı´cı´ tvorbu vlastnı´ch studijnı´ch pla´nu˚ patrˇ´ı prˇedevsˇ´ım:
(a) za´kon cˇ. 111/1998 Sb. O vysoky´ch sˇkola´ch (VSˇZ)
(b) Studijnı´ a zkusˇebnı´ rˇa´d MU (SZRˇ )
(c) Opatrˇenı´ deˇkana Vy´uka a tvorba studijnı´ch pla´nu˚ (VTSP)
(d) Opatrˇenı´ deˇkana k SZRˇ pro studenty Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty (KD)
7. Soucˇa´stı´ teˇchto pravidel je i doporucˇeny´ studijnı´ pla´n sestaveny´ pro kazˇdy´ obor. Tento
doporucˇeny´ pla´n je vytvorˇen v souladu s pozˇadavky na sestavova´nı´ studijnı´ch pla´nu˚ a
je zajisˇt’ova´n i rozvrhoveˇ. Studium podle tohoto pla´nu zajisˇt’uje splneˇnı´ pozˇadavku˚ na
absolvova´nı´ vsˇech povinny´ch prˇedmeˇtu˚.
Cˇl. 2. Za´pis do semestru
1. Pro za´pis do prvnı´ho rocˇnı´ku bakala´rˇske´ho a prvnı´ho semestru magisterske´ho programu je za´vazny´ doporucˇeny´ studijnı´ pla´n.
2. Podmı´nkou za´pisu do druhe´ho a vysˇsˇ´ıho semestru je zı´ska´nı´ minima´lneˇ 15 kreditu˚
v semestru minule´m nebo minima´lneˇ celkem 45 kreditu˚ v minuly´ch dvou semestrech.
Cˇl. 3. Studijnı´ prˇedmeˇty a jejich bloky
1. Geograficke´ a kartograficke´ prˇedmeˇty (prˇedmeˇty zajisˇt’ovane´ Geograficky´m u´stavem)
majı´ ko´dy Z% a jsou urcˇeny prˇedevsˇ´ım studentu˚m geograficky´ch programu˚.
2. Povinnou cˇasovou posloupnost prˇedmeˇtu˚ urcˇujı´ prerekvizity kazˇde´ho z nich, ktere´ jsou
uvedeny v Informacˇnı´m syste´mu MU. Prˇedmeˇt, u ktere´ho nejsou splneˇny prerekvizity,
nelze v dane´m semestru zapsat.
3. Pro stanovenı´ podmı´nek poda´nı´ prˇihla´sˇky ke sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇce jsou prˇedmeˇty
rozdeˇleny do na´sledujı´cı´ch prˇedmeˇtovy´ch bloku˚:
(a) blok povinny´ch odborny´ch prˇedmeˇtu˚,
(b) blok bakala´rˇske´ pra´ce
•
•
•
Z0003 a Z0004 Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 1 a 2 (obory GEOG, GIRR,
GITU),
Z8150 a Z8160 Bakala´rˇska´ pra´ce z kartografie 1 a 2 (obor KART),
Z5210 a Z5220 Bakala´rˇska´ pra´ce ze zemeˇpisu 1 a 2 (obor UZ),
(c) blok diplomove´ pra´ce a prˇedmeˇtu˚ souvisejı´cı´ch
•
Z7001, Z8001, Z9002, Z1002 Diplomova´ pra´ce z geografie 1 azˇ 4,
Z0017% a Z0018% Diplomovy´ semina´rˇ 1 a 2, Z7017% a Z9017% Oborovy´ semina´rˇ z geografie 1 a 2 (pro obory APGE, FG, RGRR a SG),
25
7 Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ch pla´nu˚ Geografie
•
•
Z8170, Z8180, Z8190, Z8195 Diplomova´ pra´ce z kartografie 1 azˇ 4, Z8181,
Z8191, Z8196 Oborovy´ semina´rˇ z kartografie 1 azˇ 3 (pro obor KART),
Z7020, Z0019, Z0020, Z1003 Diplomova´ pra´ce ze zemeˇpisu 1 azˇ 4, Z0021
Diplomovy´ semina´rˇ ze zemeˇpisu (pro obor UZ).
(d) blok ostatnı´ch povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚,
(e) blok volitelny´ch geograficky´ch prˇedmeˇtu˚ (zpravidla vsˇechny ostatnı´ geograficke´
prˇedmeˇty s ko´dy Z%), uvedene´ v kontrolnı´ sˇabloneˇ v ISu pro prˇ´ıslusˇny´ obor
studia,
(f) blok ostatnı´ch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ (obsahuje vsˇechny prˇedmeˇty ostatnı´ch
oboru˚ te´hozˇ programu, prˇedmeˇty s ko´dem ZX%, jiny´ch studijnı´ch programu˚
PrˇF MU a jiny´ch fakult MU),
(g) blok spolecˇne´ho pedagogicko-psychologicke´ho za´kladu oboru˚ zameˇrˇeny´ch na
ucˇitelstvı´.
4. Prˇedmeˇty s ko´dy Z% nelze po jejich absolvova´nı´ znovu zapsat.
Cˇl. 4. Jazykove´ zkousˇky
1. Studenti vsˇech oboru˚ bakala´rˇsky´ch geograficky´ch programu˚ musı´ prˇed zada´nı´m a za´pisem bakala´rˇske´ pra´ce u´speˇsˇneˇ slozˇit za´kladnı´ zkousˇku z Odborne´ anglicˇtiny (JA001).
2. Studentu˚m bakala´rˇske´ho studia, kterˇ´ı slozˇili zkousˇku z Pokrocˇile´ odborne´ anglicˇtiny JA002, bude automaticky uzna´no splneˇnı´ povinnosti slozˇit zkousˇku z Odborne´
anglicˇtiny (JA001).
3. Studenti magisterske´ho programu Geografie a kartografie musı´ prˇed poda´nı´m prˇihla´sˇky ke sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇce u´speˇsˇneˇ slozˇit zkousˇku z Pokrocˇile´ odborne´ anglicˇtiny JA002 nebo zkousˇku 2. u´rovneˇ z jine´ho cizı´ho sveˇtove´ho jazyka (JF002,
JN002, JR002, JS002).
4. Studentu˚m magisterske´ho studia, kterˇ´ı slozˇili zkousˇku z Pokrocˇile´ odborne´ anglicˇtiny
JA002 jizˇ v bakala´rˇske´m studiu, bude tato zkousˇka uzna´na na za´kladeˇ pı´semne´ zˇa´dosti
i pro studium magisterske´.
5. O uzna´nı´, ekvivalentnosti a dostatecˇne´ u´rovni jiny´ch jazykovy´ch zkousˇek rozhoduje
vedoucı´ oddeˇlenı´ CJV MU na PrˇF.
Cˇl. 5. Sportovnı´ aktivity
1. Studenti odborny´ch bakala´rˇsky´ch oboru˚ musı´ beˇhem bakala´rˇske´ho studia zı´skat
nejme´neˇ dva semestra´lnı´ za´pocˇty z prˇedmeˇtu˚ sportovnı´ch aktivit.
26
7 Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ch pla´nu˚ Geografie
Cˇl. 6. Bakala´rˇska´ pra´ce
1. Soucˇa´stı´ bakala´rˇske´ho studia je vypracova´nı´ bakala´rˇske´ pra´ce, cˇ´ımzˇ student prokazuje schopnost samostatneˇ rˇesˇit proble´m strˇednı´ obtı´zˇnosti vcˇetneˇ pra´ce s literaturou,
zpracova´nı´ a interpretace vy´sledku˚ a jejich prezentace. Data pouzˇita´ pro vypracova´nı´
bakala´rˇske´ pra´ce mohou by´t prˇejata (i z publikovany´ch materia´lu˚) cˇi zı´ska´na vlastnı´m
tere´nnı´m vy´zkumem cˇi sˇetrˇenı´m.
2. Podmı´nkou zada´nı´ te´matu bakala´rˇske´ pra´ce a za´pisu prˇedmeˇtu Bakala´rˇske´ pra´ce I je:
(a) zı´ska´nı´ minima´lneˇ 90 kreditu˚.
(b) u´speˇsˇne´ slozˇenı´ zkousˇky z anglicˇtiny (alesponˇ JA001 Odborna´ anglicˇtinazkousˇka).
3. Te´mata bakala´rˇsky´ch pracı´ vypisuje Geograficky´ u´stav na na´vrh ucˇitelu˚ a zverˇejnˇuje
jejich aktua´lnı´ nabı´dku prostrˇednictvı´m IS MU v dostatecˇne´m pocˇtu. Student si z aktua´lnı´ nabı´dky volı´ te´ma bakala´rˇske´ pra´ce. O zada´nı´ bakala´rˇske´ pra´ce na zvolene´ te´ma
zˇa´da´ student prostrˇednictvı´m Informacˇnı´ho syste´mu MU.
4. Zada´nı´m bakala´rˇske´ pra´ce se ucˇitel, ktery´ te´ma vypsal, sta´va´ pro studenta, ktery´ si ho
vybral, vedoucı´m bakala´rˇske´ pra´ce. Student ma´ pra´vo (VSˇ, § 62) navrhovat ktere´mukoliv ucˇiteli te´ma sve´ bakala´rˇske´ pra´ce na za´kladeˇ te´mat vypsany´ch Geograficky´m
u´stavem pro dany´ program, poprˇ. i mimo tuto nabı´dku (nejpozdeˇji vzˇdy do konce
meˇsı´ce brˇezna) te´ma sve´ bakala´rˇske´ pra´ce nebo se na tomto te´matu dohodnout. Pokud
je te´ma akceptova´no, navrhuje ucˇitel te´ma bakala´rˇske´ pra´ce pro konkre´tnı´ho studenta.
Omezenı´ vy´beˇru ze zverˇejneˇny´ch te´mat bakala´rˇsky´ch pracı´ se deˇje jen drˇ´ıveˇjsˇ´ım obsazenı´m te´matu jiny´m studentem nebo kapacitnı´mi mozˇnostmi ucˇitele. Zada´nı´ te´matu
bakala´rˇske´ pra´ce se vyda´va´ pı´semneˇ (do konce rˇ´ıjna prˇ´ıslusˇne´ho akademicke´ho roku) a
te´ma pra´ce je za´vazne´.
5. Te´ma bakala´rˇske´ pra´ce musı´ by´t:
(a) geograficke´ u oboru Geografie,
(b) kartograficke´/geoinformaticke´ u oboru Geograficka´ kartografie a geoinformatika,
(c) kartograficke´/geoinformaticke´ nebo geograficke´ u oboru Geoinformatika a regiona´lnı´ rozvoj,
(d) kartograficke´/geoinformaticke´ nebo geograficke´ u oboru Geoinformatika a trvala´ udrzˇitelnost,
(e) geograficke´/kartograficke´ zacı´lene´ na vyuzˇitı´ ve vzdeˇla´va´nı´ u oboru Geografie
a kartografie se zameˇrˇenı´m na vzdeˇla´va´nı´, anebo z druhe´ho studijnı´ho oboru.
6. Obsah a forma bakala´rˇske´ pra´ce jsou stanoveny zvla´sˇtnı´mi pravidly, rozsah vlastnı´
pra´ce (tj. bez titulnı´ch listu˚ a prˇ´ıloh) nesmı´ prˇekrocˇit rozsah uvedeny´ v zada´nı´ (zpravidla 40 stran).
27
7 Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ch pla´nu˚ Geografie
7. Bakala´rˇska´ pra´ce se odevzda´va´
•
v elektronicke´ formeˇ (jako jeden soubor) prostrˇednictvı´m ISu MU,
•
vytisˇteˇna´ a v pevne´ vazbeˇ sva´zana´ ve 2 vyhotovenı´ch na studijnı´ oddeˇlenı´,
•
termı´n odevzda´nı´ pra´ce - do 11. kveˇtna 2012.
8. Za´veˇrecˇne´ hodnocenı´ bakala´rˇske´ pra´ce probı´ha´ verˇejnou rozpravou, beˇhem nı´zˇ student
sezna´mı´ komisi s te´matem pra´ce, rˇesˇeny´mi proble´my, pouzˇity´mi metodami rˇesˇenı´ a
zı´skany´mi vy´sledky, reaguje na prˇipomı´nky obsazˇene´ v posudcı´ch vedoucı´ho a oponenta a v diskusi odpovı´da´ na dotazy vznesene´ z rˇad cˇlenu˚ komise i ostatnı´ch u´cˇastnı´ku˚
obhajoby.
Cˇl. 7. Bakala´rˇska´ sta´tnı´ zkousˇka
1. Podmı´nkou prˇ´ıstupu k bakala´rˇske´ sta´tnı´ zkousˇce je:
(a) zı´ska´nı´ minima´lneˇ 180 kreditu˚ v prˇedepsane´ skladbeˇ,
(b) u´speˇsˇne´ absolvova´nı´ bloku prˇedmeˇtu˚ bakala´ˇrske´ pra´ce a prˇedmeˇtu˚ souvisejı´cı´ch
(platı´ prˇi volbeˇ geograficke´ho/kartograficke´ho te´matu bakala´rˇske´ pra´ce),
(c) zı´ska´nı´ minima´lnı´ch pocˇtu˚ kreditu˚ za u´speˇsˇne´ absolvova´nı´ prˇedmeˇtu˚ z bloku povinny´ch, povinneˇ volitelny´ch, doporucˇeny´ch volitelny´ch geograficky´ch a ostatnı´ch prˇedmeˇtu˚ pro dany´ obor a u oboru˚ zameˇrˇeny´ch na ucˇitelstvı´ te´zˇ z bloku
spolecˇne´ho pedagogicko-psychologicke´ho za´kladu,
(d) odevzda´nı´ bakala´rˇske´ pra´ce (ve formeˇ dle stanoveny´ch pravidel).
2. Podmı´nkou prˇ´ıstupu k prvnı´ cˇa´sti bakala´rˇske´ sta´tnı´ zkousˇky vı´ceoborove´ho studia je:
(a) splneˇnı´ vsˇech prˇedmeˇtovy´ch pozˇadavku˚ dane´ho studijnı´ho oboru,
(b) absolvova´nı´ prˇ´ıslusˇny´ch prˇedmeˇtu˚ nehodnoceny´ch kredity,
(c) zı´ska´nı´ minima´lneˇ 140 kreditu˚
(d) slozˇenı´ jazykove´ zkousˇky z odborne´ anglicˇtiny.
3. Bakala´rˇska´ sta´tnı´ zkousˇka ma´ dveˇ cˇa´sti:
•
obhajobu bakala´rˇske´ pra´ce
•
veˇdomostnı´ zkousˇku (pı´semnou a u´stnı´).
´ stnı´ zkousˇka je pouze u jednooborove´ho studia. Veˇdomostnı´ cˇa´st je zkousˇkou kom4. U
plexnı´, jejı´ za´kladnı´ okruhy jsou uvedeny na webu Geograficke´ho u´stavu
(www.geogr.muni.cz).
28
7 Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ch pla´nu˚ Geografie
Cˇl. 8. Diplomova´ pra´ce
1. Soucˇa´stı´ magisterske´ho studia je vypracova´nı´ diplomove´ pra´ce, cˇ´ımzˇ student prokazuje schopnost samostatneˇ rˇesˇit odborny´ proble´m vcˇetneˇ pra´ce s literaturou, zvla´dnutı´
za´kladnı´ch vy´zkumny´ch, tere´nnı´ch a pocˇ´ıtacˇovy´ch metod, zpracova´nı´ a interpretace
vy´sledku˚ a jejich prezentace.
2. Diplomovou pra´ci student zpracova´va´ ve zvolene´m studijnı´m oboru. Te´mata diplomovy´ch pracı´ vypisuje Geograficky´ u´stav na na´vrh ucˇitelu˚ a zverˇejnˇuje jejich aktua´lnı´
nabı´dku v dostatecˇne´m pocˇtu v Informacˇnı´m syste´mu. Student si z aktua´lnı´ nabı´dky
svobodneˇ volı´ te´ma diplomove´ pra´ce prostrˇednictvı´m IS a o zada´nı´ diplomove´ pra´ce na
zvolene´ te´ma student zˇa´da´ pı´semneˇ prostrˇednictvı´m ISu. Student mu˚zˇe ktere´mukoliv
ucˇiteli Geograficke´ho u´stavu navrhnout te´ma sve´ diplomove´ pra´ce nebo se na tomto
te´matu dohodnout (nejpozdeˇji vzˇdy do konce meˇsı´ce za´rˇ´ı). V tomto prˇ´ıpadeˇ vypisuje
ucˇitel te´ma diplomove´ pra´ce uzˇ pro konkre´tnı´ho studenta. Zada´nı´m diplomove´ pra´ce
se ucˇitel, ktery´ te´ma vypsal, sta´va´ pro studenta, ktery´ si ho vybral, vedoucı´m diplomove´ pra´ce. Omezenı´ vy´beˇru ze zverˇejneˇny´ch te´mat diplomovy´ch pracı´ se deˇje jen
drˇ´ıveˇjsˇ´ım obsazenı´m te´matu jiny´m studentem nebo kapacitnı´mi mozˇnostmi ucˇitele.
Te´ma diplomove´ pra´ce musı´ by´t zvoleno v ISu na zacˇa´tku 1. semestru navazujı´cı´ho
magisterske´ho studia (do konce rˇ´ıjna prˇ´ıslusˇne´ho akademicke´ho roku, vazba na za´pis
prˇedmeˇtu Diplomova´ pra´ce 1). Zada´nı´ te´matu diplomove´ pra´ce se vyda´va´ rovneˇzˇ
v pı´semne´ formeˇ a te´ma pra´ce je za´vazne´.
3. Te´ma diplomove´ pra´ce musı´ by´t:
(a) geograficke´ u oboru˚ Aplikovana´ geografie, Fyzicka´ geografie, Regiona´lnı´ geografie a regiona´lnı´ rozvoj, Socia´lnı´ geografie,
(b) kartograficke´/geoinformaticke´ u oboru Geograficka´ kartografie a geoinformatika,
(c) geograficke´/kartograficke´ (nebo z druhe´ho oboru) u oboru Ucˇitelstvı´ geografie a
kartografie pro strˇednı´ sˇkoly, zacı´lene´ na vyuzˇitı´ ve vzdeˇla´va´nı´.
4. Obsah a forma diplomove´ pra´ce jsou stanoveny zvla´sˇtnı´mi pravidly, rozsah vlastnı´
pra´ce (tj. bez titulnı´ch listu˚ a prˇ´ıloh) nesmı´ prˇekrocˇit rozsah uvedeny´ v zada´nı´ (zpravidla 80-100 stran).
5. Diplomova´ pra´ce se odevzda´va´
•
v elektronicke´ formeˇ (jako jeden soubor) prostrˇednictvı´m ISu MU,
•
vytisˇteˇna´ a v pevne´ vazbeˇ sva´zana´ ve 2 vyhotovenı´ch na studijnı´ oddeˇlenı´,
•
termı´n odevzda´nı´ pra´ce - do 11. kveˇtna 2012.
6. Za´veˇrecˇne´ hodnocenı´ diplomove´ pra´ce probı´ha´ verˇejnou rozpravou, beˇhem nı´zˇ student
sezna´mı´ komisi s te´matem pra´ce, rˇesˇeny´mi proble´my, pouzˇity´mi metodami rˇesˇenı´ a
zı´skany´mi vy´sledky, reaguje na prˇipomı´nky obsazˇene´ v posudcı´ch vedoucı´ho a oponenta a v diskusi odpovı´da´ na dotazy vznesene´ z rˇad cˇlenu˚ komise i ostatnı´ch u´cˇastnı´ku˚
obhajoby.
29
7 Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ch pla´nu˚ Geografie
Cˇl. 9. Magisterska´ sta´tnı´ zkousˇka
1. Podmı´nkou prˇ´ıstupu k magisterske´ sta´tnı´ zkousˇce u jednooborove´ho studia je:
(a) zı´ska´nı´ minima´lneˇ 120 kreditu˚ v prˇedepsane´ skladbeˇ,
2. Podmı´nkou prˇ´ıstupu k prvnı´ cˇa´sti magisterske´ sta´tnı´ zkousˇky u vı´ceoborove´ho studia
je:
(a) zı´ska´nı´ minima´lneˇ 80 kreditu˚,
(b) splneˇnı´ vsˇech prˇedmeˇtovy´ch pozˇadavku˚ dane´ho studijnı´ho oboru.
3. Magisterska´ sta´tnı´ zkousˇka ma´ dveˇ cˇa´sti: obhajobu diplomove´ pra´ce a u´stnı´ zkousˇku.
´ stnı´ cˇa´st sta´tnı´ magisterske´ zkousˇky je tvorˇena zkousˇkou z jednotlivy´ch prˇedmeˇtu˚
U
sta´tnı´ zkousˇky, ktere´ se cˇlenı´ u jednooborove´ho studia na povinne´, povinneˇ volitelne´ a
volitelne´. Povinneˇ volitelny´ a volitelny´ prˇedmeˇt si studujı´cı´ volı´ prostrˇednictvı´m IS
MU nejpozdeˇji do 20. dubna pro termı´n SZZ v jarnı´m semestru nebo do 20. listopadu
pro termı´n SZZ v podzimnı´m semestru.
Cˇl. 10. Mezioborova´ pru˚chodnost a na´vaznost oboru˚
1. Student jednooborove´ho magisterske´ho studia Geografie a kartografie mu˚zˇe soubeˇzˇneˇ
na za´kladeˇ pı´semne´ zˇa´dosti studovat i obor Ucˇitelstvı´ geografie a kartografie pro
strˇednı´ sˇkoly. Spolu s podmı´nkami pro ukoncˇenı´ materˇske´ho oboru plnı´ za´rovenˇ
i podmı´nky pro ukoncˇenı´ oboru UZ (naprˇ. v ra´mci volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ nebo i nad
jejich ra´mec) - musı´ splnit vsˇechny povinne´ a povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty, a to jak
z magisterske´ho stupneˇ (prˇedmeˇty bloku geograficke´ a kartograficke´ vzdeˇla´va´nı´), tak
i z bakala´rˇske´ho stupneˇ (prˇedmeˇty spolecˇne´ho pedagogicko-psychologicke´ho za´kladu
- je doporucˇeno tyto prˇedmeˇty absolvovat v ra´mci volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ jizˇ beˇhem
bakala´rˇske´ho studia), diplomovou pra´ci doplnit o prˇ´ılohu (cca 8 azˇ 10 stran) veˇnovanou
vyuzˇitı´ te´matu diplomove´ pra´ce v geograficke´m vzdeˇla´va´nı´ a vykonat prˇ´ıslusˇne´ sta´tnı´
za´veˇrecˇne´ zkousˇky.
2. Absolventi bakala´rˇske´ho programu Geografie a kartografie na MU jsou prˇijı´ma´ni do
oboru˚ magisterske´ho programu Geografie a kartografe na za´kladeˇ vy´sledku sta´tnı´
bakala´rˇske´ zkousˇky, ktera´ nahrazuje prˇijı´macı´ zkousˇku. Podrobnosti jsou zverˇejneˇny
v Informacı´ch k prˇijı´macı´mu studiu na webu fakulty (sci.muni.cz).
Cˇl. 11. Za´veˇrecˇna´ ustanovenı´
1. Garant geograficky´ch programu˚ (nebo na za´kladeˇ jeho poveˇrˇenı´ pedagogicky´ za´stupce) je opra´vneˇn studentovi na za´kladeˇ jeho zˇa´dosti udeˇlit vy´jimku z ustanovenı´
teˇchto pravidel.
2. Tato pravidla platı´ pro akademicky´ rok 2011/2012.
30
8 Bakala´rˇsky´ program: Geografie a kartografie
8 Bakala´rˇsky´ program: Geografie a kartografie
8.1 Studijnı´ obor: Geografie
Prˇedmeˇtove´ bloky bakala´rˇske´ho oboru Geografie a okruhy bakala´rˇske´ za´veˇrecˇne´
zkousˇky:
1. Povinne´ prˇedmeˇty a bakala´rˇska´ pra´ce (nutno splnit vsˇechny prˇedmeˇty):
•
Z0026 Fyzicka´ geografie
•
Z0069 Statisticke´ metody a zpracova´nı´ dat
´ vod do studia geografie
Z0135 U
•
Z1035 Semina´rˇ – u´vod do studia
•
Z3090 Huma´nnı´ geografie
•
Z2062 Geograficka´ kartografie
•
Z0262 Geoinformatika
•
Z0120 Geograficke´ mysˇlenı´
•
Z0147 Za´klady regiona´lnı´ geografie
•
•
Z2011 Metody geograficke´ho vy´zkumu
Z2012 Regiona´lnı´ geografie CˇR
•
Z4066 Krajinna´ ekologie
•
Z0064 Regiona´lnı´ geograficke´ prˇ´ıpadove´ studie
•
Z3104 Geoinformacˇnı´ technologie - geodataba´ze
•
Z8108 Da´lkovy´ pru˚zkum Zemeˇ
•
Z8118 Tvorba tematicky´ch map
•
Z0003 Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 1
•
Z0004 Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 2
•
JA001 Odborna´ anglicˇtina-zkousˇka
•
2x sportovnı´ aktivity
•
2. Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Prˇedmeˇty jsou rozdeˇleny do 2 velky´ch bloku˚, student si volı´ jeden ze dvou studijnı´ch
smeˇru˚ (viz Pravidla pro volbu studijnı´ho smeˇru) a pak musı´ splnit vsˇechny prˇedmeˇty
prˇ´ıslusˇne´ho bloku.
blok FG – studijnı´ smeˇr Fyzicka´ geografie (nutno splnit vsˇechny prˇedmeˇty):
•
Z0005 Biogeografie
31
8.1 Studijnı´ obor: Geografie
•
Z0051 Geomorfologie
•
Z0059 Hydrologie
•
Z0076 Mapovacı´ kurz (biogeografie, geomorfologie, pedogeografie)
•
Z0079 Meteorologie a klimatologie
•
Z0086 Pedogeografie
•
Z0124 Tere´nnı´ cvicˇenı´ z fyzicke´ geografie (meteorologie, klimatologie,
hydrologie)
blok HG – studijnı´ smeˇr Huma´nnı´ geografie (nutno splnit vsˇechny prˇedmeˇty):
•
Z0041 Geografie dopravy
•
Z0042 Geografie cestovnı´ho ruchu
•
Z0043 Geografie obyvatelstva a osı´dlenı´ 1
•
Z0044 Geografie obyvatelstva a osı´dlenı´ 2
•
Z0047 Geografie pru˚myslu a zemeˇdeˇlstvı´
•
Z0081 Prostorove´ socia´lneˇ ekonomicke´ informace a jejich vyuzˇitı´
´ vod do politicke´ geografie
Z0109 U
•
Z0158 Tere´nnı´ cvicˇenı´ z ekonomicke´ geografie
•
Z4042 Geografie sluzˇeb
•
3. Doporucˇene´ volitelne´ geograficke´/kartograficke´ prˇedmeˇty (za povinne´, povinneˇ
volitelne´ a doporucˇene´ geograficke´ volitelne´ prˇedmeˇty vcˇetneˇ bakala´rˇske´ pra´ce nutno
zı´skat minima´lneˇ 149 kreditu˚). Geograficke´ doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty je mozˇno
vybı´rat z nabı´dky prˇedmeˇtu˚ programu Geografie a kartografie (ko´dy Z%) — prˇedmeˇty
jsou uvedeny v kontrolnı´ sˇabloneˇ.
Za doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty je potrˇeba zı´skat minima´lneˇ:
•
ve studijnı´m smeˇru FG 20 kreditu˚,
•
ve studijnı´m smeˇru HG 19 kreditu˚.
4. Ostatnı´ volitelne´ prˇedmeˇty (nutno zı´skat minima´lneˇ 180 kreditu˚ za vsˇechny kreditovane´ prˇedmeˇty)
Volitelne´ prˇedmeˇty je mozˇno vybı´rat z nabı´dky vsˇech prˇedmeˇtu˚ (pokud to prerekvizita
dovoluje) programu Geografie a kartografie (ko´dy ZX% nebo Z%), volitelny´ch jazykovy´ch kurzu˚ a z prˇedmeˇtu˚ sportovnı´ch aktivit, prˇedmeˇtu˚ jiny´ch studijnı´ch programu˚
PrˇF MU nebo studijnı´ch programu˚ jiny´ch fakult MU.
32
8 Bakala´rˇsky´ program: Geografie a kartografie
5. Prˇedmeˇty a okruhy veˇdomostnı´ cˇa´sti bakala´rˇske´ zkousˇky:
•
•
•
pı´semna´ zkousˇka z prˇedmeˇtu Za´klady geografie a kartografie je komplexnı´ a
zahrnuje 10 ota´zek ze vsˇech povinny´ch prˇedmeˇtu˚
u´stnı´ zkousˇka z Fyzicke´ geografie (studenti smeˇru FG) nebo u´stnı´ zkousˇka
z Huma´nnı´ geografie (studenti smeˇru HG) je z povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚
prˇ´ıslusˇne´ho studijnı´ho smeˇru
za´kladnı´ tematicke´ okruhy pro jednotlive´ cˇa´sti bakala´rˇske´ zkousˇky jsou uvedeny
na webu Geograficke´ho u´stavu (www.geogr.muni.cz)
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0026
Z0069
Z0135
Z1035
Z3090
Fyzicka´ geografie
Statisticke´ metody a zpracova´nı´ dat
´ vod do studia geografie
U
Semina´rˇ - u´vod do studia
Huma´nnı´ geografie
9 kr.
6 kr.
5 kr.
1 kr.
9 kr.
4/1
2/2
2/1
0/1
4/1
zk
kz
zk
z
zk
1/1
1/1
1/1
2/1
4/1
k
k
kz
kz
zk
Bra´zdil, Ma´cˇka
Dobrovolny´
La´ska
La´ska
Mulı´cˇek, Seidenglanz
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0120
Z0147
Z0262
Z2011
Z2012
Geograficke´ mysˇlenı´
Za´klady regiona´lnı´ geografie
Geoinformatika
Metody geograficke´ho vy´zkumu
Regiona´lnı´ geografie CˇR
2+1 kr.
2+1 kr.
3 kr.
3 kr.
5+3 kr.
Z2062
Z4066
Geograficka´ kartografie
Krajinna´ ekologie
3+2 kr. 2/1
3+2 kr. 2/1
Daneˇk
Andra´sˇko
Staneˇk
Kola´rˇ, Mulı´cˇek
Herber, Tousˇek,
Veˇzˇnı´k
zk Konecˇny´
zk Culek
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
XK010
Z0121
Z0122
Informacˇnı´ vy´chova (veˇdecke´
informace a jejich vyhleda´va´nı´)
Tere´nnı´ praktikum z fyzicke´
geografie
Tere´nnı´ praktikum z huma´nnı´
geografie
1 kr. 1/1
z
2 kr. 5D
z
Anthova´, Antlova´,
Trencˇanska´
Ma´cˇka, Kola´rˇ
2 kr. 5D
z
Mulı´cˇek, Seidenglanz
33
8.1 Studijnı´ obor: Geografie
2. rok studia - studijnı´ smeˇr: Fyzicka´ geografie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0059
Z0076
Hydrologie
Meteorologie a klimatologie
4+2 kr. 2/2 zk Kola´rˇ
4+2 kr. 2/2 zk Bra´zdil
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAZ01
Anglicˇtina pro geografy I
ZX511
Z0043
Z0046
Z0047
Z0109
Z1313
Litogeografie
Geografie obyvatelstva a osı´dlenı´ 1
Geografie SR
Geografie pru˚myslu a zemeˇdeˇlstvı´
Semina´rˇ z fyzicke´ geografie
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
Sˇevecˇkova´,
Cˇoupkova´, Neˇmcova´
5 kr. 2/1 zk Culek
3 kr. 2/1 kz Seidenglanz
2+1 kr. 1/1 k Andra´sˇko, Herber
5+3 kr. 4/2 zk Veˇzˇnı´k, Tousˇek
2+1 kr. 0/2 k Herber
2 kr. 1/1 z Herber
2 kr. 0/2 z
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
JA001
Odborna´ anglicˇtina - zkousˇka
2 kr.
Z0064
Regiona´lnı´ geograficke´ prˇ´ıpadove´
studie
Da´lkovy´ pru˚zkum Zemeˇ
3 kr. 5D
Z8108
zk Sˇevecˇkova´, Cˇoupkova´,
Hrana´cˇova´, Neˇmcova´,
Pavlovova´, Rozkosˇna´
kz Herber
3+2 kr. 2/1 zk Dobrovolny´
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0005
Z0051
Z0073
Z0086
Z0124
Biogeografie
Geomorfologie
Mapovacı´ kurs
Pedogeografie
Tere´nnı´ cvicˇenı´ z fyzicke´ geografie
4+2 kr.
4+2 kr.
2 kr.
4+2 kr.
2 kr.
2/2
2/2
5D
2/2
5D
zk
zk
z
zk
z
Culek
Ma´cˇka
Ma´cˇka, Culek
Ma´cˇka
Kola´rˇ, La´ska
2 kr.
3 kr.
3+2 kr.
2+1 kr.
3+2 kr.
0/2
2/1
2/1
2/0
2/1
z
kz
zk
k
zk
Sˇevecˇkova´, Cˇoupkova´
Seidenglanz
Seidenglanz
Herber
Prosˇek, Elster, Ma´cˇka
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAZ02
Z0041
Z0044
Z6010
Z8005
34
Anglicˇtina pro geografy II
Geografie dopravy
Geografie obyvatelstva a osı´dlenı´ 2
Geografie Sveˇtove´ho ocea´nu
Pola´rnı´ ekologie
8 Bakala´rˇsky´ program: Geografie a kartografie
3. rok studia - stud. smeˇr: Fyzicka´ geografie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
5 kr. 0/2
3 kr. 1/2
z ved. pra´ce
kz Staneˇk
7 kr. 2/2
zk Stachonˇ, Zborˇil
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0003
Z3104
Z8118
Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 1
Geoinformacˇnı´ technologie 1 geodataba´ze
Tvorba tematicky´ch map
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0025
Z0042
Z0046
Z0058
Z0101
Z0107
Z1313
Z4042
Z8114
Z8308
Ekologie a zˇivotnı´ prostrˇedı´
Geografie cestovnı´ho ruchu
Geografie SR
Hydrologicke´ progno´zy
Regiona´lnı´ geografie Asie
´ vod do politicke´ geografie
U
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
Geografie sluzˇeb
Digita´lnı´ zpracova´nı´ materia´lu˚ DPZ
Fluvia´lnı´ geomorfologie
3+2 kr.
2+1 kr.
2+1 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
2 kr.
2/1
1/1
1/1
2/1
2/1
2/1
1/1
2+1 kr. 1/1
4+2 kr. 2/2
3+2 kr. 2/1
zk
k
k
zk
zk
zk
z
Culek
Seidenglanz
Andra´sˇko, Herber
Kola´rˇ
Herber, Daneˇk
Daneˇk
Herber
k Mulı´cˇek
zk Dobrovolny´
zk Ma´cˇka
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0004
Z1005F
Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 2
Bakala´rˇska´ zkousˇka - smeˇr FG
10 kr. 0/10 z ved.pra´ce
SZk
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z5021
Z6010
Z8005
Z8351
Z8377
Regiona´lnı´ hydrologie
Geografie Sveˇtove´ho ocea´nu
Pola´rnı´ ekologie
Tektonicka´ geomorfologie
Mikroklimatologie a
bioklimatologie v praxi
3+2 kr.
2+1 kr.
3+2 kr.
4 kr.
5 kr.
2/1
2/0
2/1
1/1
2/1
zk
k
zk
zk
zk
Kola´rˇ
Herber
Prosˇek, Elster, Ma´cˇka
Sˇteˇpancˇ´ıkova´
La´ska
35
8.1 Studijnı´ obor: Geografie
2. rok studia - studijnı´ smeˇr: Huma´nnı´ geografie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0043
Z0047
Z0107
Geografie obyvatelstva a osı´dlenı´ 1
Geografie pru˚myslu a zemeˇdeˇlstvı´
´ vod do politicke´ geografie
U
3 kr. 2/1 kz Seidenglanz
5+3 kr. 4/2 zk Veˇzˇnı´k, Tousˇek
3+2 kr. 2/1 zk Daneˇk
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAZ01
Anglicˇtina pro geografy I
Z0046
Z0059
Z0076
Z0109
Z1313
Geografie SR
Hydrologie
Meteorologie a klimatologie
Semina´rˇ z fyzicke´ geografie
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
Sˇevecˇkova´,
Cˇoupkova´, Neˇmcova´
2+1 kr. 1/1 k Andra´sˇko, Herber
4+2 kr. 2/2 zk Kola´rˇ
4+2 kr. 2/2 zk Bra´zdil
2+1 kr. 0/2 k Herber
2 kr. 1/1 z Herber
2 kr. 0/2 z
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
JA001
Odborna´ anglicˇtina - zkousˇka
2 kr.
Z0064
Regiona´lnı´ geograficke´ prˇ´ıpadove´
studie
Da´lkovy´ pru˚zkum Zemeˇ
3 kr. 5D
Z8108
zk Sˇevecˇkova´, Cˇoupkova´,
Hrana´cˇova´, Neˇmcova´,
Pavlovova´, Rozkosˇna´
kz Herber
3+2 kr. 2/1 zk Dobrovolny´
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0041
Z0044
Z0081
Z0158
Geografie dopravy
Geografie obyvatelstva a osı´dlenı´ 2
Prostorove´ socia´lneˇ ekonomicke´
informace a jejich vyuzˇitı´
Tere´nnı´ cvicˇenı´ z ekonomicke´
geografie
3 kr. 2/1 kz Seidenglanz
3+2 kr. 2/1 zk Seidenglanz
3+2 kr. 2/1 zk Tousˇek
2 kr. 5D
z
Tousˇek, Veˇzˇnı´k
z
zk
zk
zk
z
k
Sˇevecˇkova´, Cˇoupkova´
Culek
Ma´cˇka
Ma´cˇka
Veˇzˇnı´k
Mulı´cˇek, Osman
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAZ02
Z0005
Z0051
Z0086
Z0108
Z4011
Z6010
36
Anglicˇtina pro geografy II
Biogeografie
Geomorfologie
Pedogeografie
Semina´rˇ z ekonomicke´ geografie
Kvalitativnı´ metody socia´lneˇ
geograficke´ho vy´zkumu
Geografie Sveˇtove´ho ocea´nu
2 kr.
4+2 kr.
4+2 kr.
4+2 kr.
2 kr.
4 kr.
0/2
2/2
2/2
2/2
0/2
1/2
2+1 kr. 2/0 k
Herber
8 Bakala´rˇsky´ program: Geografie a kartografie
3. rok studia - stud. smeˇr: Huma´nnı´ geografie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
5 kr. 0/2
3 kr. 1/2
z ved. pra´ce
kz Staneˇk
7 kr. 2/2
zk Stachonˇ, Zborˇil
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0003
Z3104
Z8118
Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 1
Geoinformacˇnı´ technologie 1 geodataba´ze
Tvorba tematicky´ch map
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0042
Z4042
Geografie cestovnı´ho ruchu
Geografie sluzˇeb
2+1 kr. 1/1
2+1 kr. 1/1
k
k
Seidenglanz
Mulı´cˇek
2+1 kr.
3+2 kr.
2+1 kr.
2 kr.
k
zk
k
z
Andra´sˇko, Herber
Herber, Daneˇk
Herber
Herber
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0046
Z0101
Z0109
Z1313
Geografie SR
Regiona´lnı´ geografie Asie
Semina´rˇ z fyzicke´ geografie
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
1/1
2/1
0/2
1/1
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0004
Z1005H
Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 2
Bakala´rˇska´ zkousˇka - smeˇr HG
10 kr. 0/10 z ved.pra´ce
SZk
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0005
Z0051
Z0086
Z0108
Z4011
Z6010
Biogeografie
Geomorfologie
Pedogeografie
Semina´rˇ z ekonomicke´ geografie
Kvalitativnı´ metody socia´lneˇ
geograficke´ho vy´zkumu
Geografie Sveˇtove´ho ocea´nu
4+2 kr.
4+2 kr.
4+2 kr.
2 kr.
4 kr.
2/2
2/2
2/2
0/2
1/2
2+1 kr. 2/0
zk
zk
zk
z
k
Culek
Ma´cˇka
Ma´cˇka
Veˇzˇnı´k
Mulı´cˇek, Osman
k
Herber
37
8.2 Studijnı´ obor: Geograficka´ kartografie a geoinformatika
8.2 Studijnı´ obor: Geograficka´ kartografie a geoinformatika
Prˇedmeˇtove´ bloky bakala´rˇske´ho oboru Geograficka´ kartografie a geoinformatika a
okruhy bakala´rˇske´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky
1. Povinne´ prˇedmeˇty a bakala´rˇska´ pra´ce (nutno splnit vsˇechny prˇedmeˇty):
•
Z0026 Fyzicka´ geografie
•
Z0069 Statisticke´ metody a zpracova´nı´ dat
´ vod do studia geografie
Z0135 U
•
Z1035 Semina´rˇ – u´vod do studia
•
Z3090 Huma´nnı´ geografie
•
Z2062 Geograficka´ kartografie
•
Z0262 Geoinformatika
•
MZ201 Matematika pro kartografy
•
•
Z0147 Za´klady regiona´lnı´ geografie
Z2012 Regiona´lnı´ geografie CˇR
•
Z3104 Geoinformacˇnı´ technologie 1 - geodataba´ze
•
Z8105 Mapove´ zdroje
•
Z8118 Tvorba tematicky´ch map
•
Z8106 Matematicka´ kartografie
•
Z8108 Da´lkovy´ pru˚zkum Zemeˇ
•
Z8111 Tere´nnı´ cvicˇenı´ z mapova´nı´
•
Z8112 Kartograficka´ vizualizace
•
Z8114 Digita´lnı´ zpracova´nı´ materia´lu˚ DPZ
•
Z8154 Programova´nı´ v geoinformatice
•
Z8172 Mapova´ semiotika a toponomastika
•
Z8109 Za´klady geode´zie a GPS
•
Z8150 Bakala´rˇska´ pra´ce z kartografie 1
•
Z8160 Bakala´rˇska´ pra´ce z kartografie 2
•
JA001 Odborna´ anglicˇtina-zkousˇka
•
2x sportovnı´ aktivity
•
2. Doporucˇene´ volitelne´ geograficke´/kartograficke´ prˇedmeˇty (za povinne´, povinneˇ
volitelne´ a doporucˇene´ geograficke´/kartograficke´ volitelne´ prˇedmeˇty vcˇetneˇ bakala´rˇske´ pra´ce nutno zı´skat minima´lneˇ 149 kreditu˚). Geograficke´/kartograficke´ doporucˇene´
volitelne´ prˇedmeˇty je mozˇno vybı´rat z nabı´dky prˇedmeˇtu˚ programu Geografie a kartografie (ko´dy Z%) – prˇedmeˇty jsou uvedeny v kontrolnı´ sˇabloneˇ. Za tyto prˇedmeˇty
je trˇeba zı´skat minima´lneˇ 25 kreditu˚.
38
8 Bakala´rˇsky´ program: Geografie a kartografie
3. Ostatnı´ volitelne´ prˇedmeˇty (nutno zı´skat minima´lneˇ 180 kreditu˚ za vsˇechny kreditovane´ prˇedmeˇty)
Volitelne´ prˇedmeˇty je mozˇno vybı´rat z nabı´dky vsˇech prˇedmeˇtu˚ (pokud to prerekvizita
dovoluje) programu Geografie a kartografie (ko´dy ZX% nebo ko´dy Z%), volitelny´ch
jazykovy´ch kurzu˚ a z prˇedmeˇtu˚ sportovnı´ch aktivit, prˇedmeˇtu˚ jiny´ch studijnı´ch programu˚ PrˇF MU nebo studijnı´ch programu˚ jiny´ch fakult MU.
4. Prˇedmeˇty a okruhy veˇdomostnı´ cˇa´sti bakala´rˇske´ zkousˇky:
•
•
pı´semna´ zkousˇka z prˇedmeˇtu Tematicka´ kartografie a za´klady kartografie
pro u´stnı´ zkousˇku si student volı´ (prostrˇednictvı´m ISu) jeden ze dvou povinneˇ
volitelny´ch prˇedmeˇtu˚:
– Geoinformatika
– Da´lkovy´ pru˚zkum Zemeˇ
•
za´kladnı´ tematicke´ okruhy pro jednotlive´ cˇa´sti bakala´rˇske´ zkousˇky jsou uvedeny
na webu Geograficke´ho u´stavu (www.geogr.muni.cz).
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0026
Z0069
Z0135
Z1035
Z3090
Fyzicka´ geografie
Statisticke´ metody a zpracova´nı´ dat
´ vod do studia geografie
U
Semina´rˇ - u´vod do studia
Huma´nnı´ geografie
9 kr.
6 kr.
5 kr.
1 kr.
9 kr.
4/1
2/2
2/1
0/1
4/1
zk
kz
zk
z
zk
0/3
1/1
1/1
4/1
kz
k
kz
zk
Bra´zdil, Ma´cˇka
Dobrovolny´
La´ska
La´ska
Mulı´cˇek, Seidenglanz
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
MZ201
Z0147
Z0262
Z2012
Matematika pro kartografy
Za´klady regiona´lnı´ geografie
Geoinformatika
Regiona´lnı´ geografie CˇR
3 kr.
2+1 kr.
3 kr.
5+3 kr.
Z2062
Geograficka´ kartografie
3+2 kr. 2/1
Pospı´sˇil
Andra´sˇko
Staneˇk
Herber, Tousˇek,
Veˇzˇnı´k
zk Konecˇny´
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
XK010
Z0120
Z2011
Z4066
Informacˇnı´ vy´chova (veˇdecke´
informace a jejich vyhleda´va´nı´)
Geograficke´ mysˇlenı´
Metody geograficke´ho vy´zkumu
Krajinna´ ekologie
1 kr. 1/1
2+1 kr. 1/1
3 kr. 2/1
3+2 kr. 2/1
z
Anthova´, Antlova´,
Trencˇanska´
k Daneˇk
kz Kola´rˇ, Mulı´cˇek
zk Culek
39
8.2 Studijnı´ obor: Geograficka´ kartografie a geoinformatika
2. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z8105
Z8118
Mapove´ zdroje
Tvorba tematicky´ch map
3+2 kr. 2/1 zk Konecˇny´
7 kr. 2/2 zk Stachonˇ, Zborˇil
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAZ01
Anglicˇtina pro geografy I
Z0043
Z0047
Z0059
Z0076
Z1313
Geografie obyvatelstva a osı´dlenı´ 1
Geografie pru˚myslu a zemeˇdeˇlstvı´
Hydrologie
Meteorologie a klimatologie
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
2 kr. 0/2 z
3 kr.
5+3 kr.
4+2 kr.
4+2 kr.
2 kr.
2/1
4/2
2/2
2/2
1/1
kz
zk
zk
zk
z
Sˇevecˇkova´,
Cˇoupkova´, Neˇmcova´
Seidenglanz
Veˇzˇnı´k, Tousˇek
Kola´rˇ
Bra´zdil
Herber
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
JA001
Odborna´ anglicˇtina - zkousˇka
Z8106
Z8108
Z8111
Z8112
Matematicka´ kartografie
Da´lkovy´ pru˚zkum Zemeˇ
Tere´nnı´ cvicˇenı´ z mapova´nı´
Kartograficka´ vizualizace
zk Sˇevecˇkova´, Cˇoupkova´,
Hrana´cˇova´, Neˇmcova´,
Pavlovova´, Rozkosˇna´
3+2 kr. 2/1 zk Talhofer
3+2 kr. 2/1 zk Dobrovolny´
2 kr. 5D z Stachonˇ
7 kr. 2/2 zk Staneˇk, Friedmannova´
2 kr.
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAZ02
Z0005
Z0041
Z0051
Z4011
40
Anglicˇtina pro geografy II
Biogeografie
Geografie dopravy
Geomorfologie
Kvalitativnı´ metody socia´lneˇ
geograficke´ho vy´zkumu
2 kr.
4+2 kr.
3 kr.
4+2 kr.
4 kr.
0/2
2/2
2/1
2/2
1/2
z
zk
kz
zk
k
Sˇevecˇkova´, Cˇoupkova´
Culek
Seidenglanz
Ma´cˇka
Mulı´cˇek, Osman
8 Bakala´rˇsky´ program: Geografie a kartografie
3. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z3104
Z8114
Z8150
Z8154
Z8172
Geoinformacˇnı´ technologie 1 3 kr. 1/2
geodataba´ze
Digita´lnı´ zpracova´nı´ materia´lu˚ DPZ 4+2 kr. 2/2
Bakala´rˇska´ pra´ce z kartografie 1
5 kr. 0/5
Programova´nı´ v geoinformatice
5 kr. 1/4
Mapova´ se´miotika a toponomastika 4+2 kr. 3/1
kz Staneˇk
zk
z
kz
zk
Dobrovolny´
ved.pra´ce
Staneˇk
Stachonˇ
zk
z
k
z
Dra´sˇil
Dra´sˇil, Richter
Seidenglanz
Herber
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
FI:PV019 Geograficke´ informacˇnı´ syste´my I
FI:PV047 Vybrane´ kapitoly z GIS I
Z0042
Geografie cestovnı´ho ruchu
Z1313
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
2+2 kr.
2 kr.
2+1 kr.
2 kr.
2/0
0/2
1/1
1/1
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z1005K
Z8109
Z8160
Bakala´rˇska´ zkousˇka - kartografie a
geoinformatika
Za´klady geode´zie a GPS
Bakala´rˇska´ pra´ce z kartografie 2
SZk
3+2 kr. 2/1 zk Weigel
10 kr. 0/10 z ved.pra´ce
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0005
Z0041
Z0051
Z0086
Z4011
Z8129
Biogeografie
Geografie dopravy
Geomorfologie
Pedogeografie
Kvalitativnı´ metody socia´lneˇ
geograficke´ho vy´zkumu
Tere´nnı´ cvicˇenı´ z tematicke´
kartografie a GPS
4+2 kr.
3 kr.
4+2 kr.
4+2 kr.
4 kr.
2/2
2/1
2/2
2/2
1/2
2 kr. 5D
zk
kz
zk
zk
k
Culek
Seidenglanz
Ma´cˇka
Ma´cˇka
Mulı´cˇek, Osman
z
Tajovska´
41
8.3 Studijnı´ obor: Geografie a kartografie se zameˇrˇenı´m na vzdeˇla´va´nı´
8.3 Studijnı´ obor: Geografie a kartografie se zameˇrˇenı´m na
vzdeˇla´va´nı´
Prˇedmeˇtove´ bloky bakala´rˇske´ho oboru Geografie a kartografie se zameˇrˇenı´m na vzdeˇla´va´nı´ a okruhy bakala´rˇske´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky:
1. Povinne´ prˇedmeˇty (nutno splnit vsˇechny prˇedmeˇty):
•
Z0026 Fyzicka´ geografie
•
Z0069 Statisticke´ metody a zpracova´nı´ dat
´ vod do studia geografie
Z0135 U
•
Z1035 Semina´rˇ – u´vod do studia
•
Z3090 Huma´nnı´ geografie
•
Z2062 Geograficka´ kartografie
•
Z0262 Geoinformatika
•
Z0120 Geograficke´ mysˇlenı´
•
Z0147 Za´klady regiona´lnı´ geografie
•
Z2011 Metody geograficke´ho vy´zkumu
•
Z4066 Krajinna´ ekologie
•
Z7149 Praktikum z geoinformatiky pro studenty ucˇitelstvı´ geografie a kartografie
•
JA001 Odborna´ anglicˇtina-zkousˇka
•
2x sportovnı´ aktivity
•
2. Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty (bakala´rˇska´ pra´ce z geografie)
•
Z5210 Bakala´rˇska´ pra´ce ze zemeˇpisu 1
•
Z5220 Bakala´rˇska´ pra´ce ze zemeˇpisu 2
3. Doporucˇene´ volitelne´ geograficke´/kartograficke´ prˇedmeˇty (za povinne´, povinneˇ
volitelne´ a geograficke´/kartograficke´ doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty vcˇetneˇ bakala´rˇske´ pra´ce ze zemeˇpisu je trˇeba zı´skat minima´lneˇ 84 kreditu˚, je-li BP z druhe´ho
oboru, tak jen 72 kreditu˚). Geograficke´/kartograficke´ doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
je mozˇno vybı´rat z nabı´dky prˇedmeˇtu˚ (pokud to prerekvizita dovoluje) programu
Geografie a kartografie (ko´dy Z%) – prˇedmeˇty jsou uvedeny v kontrolnı´ sˇabloneˇ. Za
tyto prˇedmeˇty je trˇeba zı´skat minima´lneˇ 18 kreditu˚.
4. Ostatnı´ volitelne´ prˇedmeˇty (nutno zı´skat minima´lneˇ 180 kreditu˚ za vsˇechny kreditovane´ prˇedmeˇty)
Volitelne´ prˇedmeˇty je mozˇno vybı´rat z nabı´dky vsˇech prˇedmeˇtu˚ programu Geografie a
kartografie (ko´dy Z%), volitelny´ch jazykovy´ch kurzu˚ a z prˇedmeˇtu˚ sportovnı´ch aktivit,
prˇedmeˇtu˚ jiny´ch studijnı´ch programu˚ PrˇF MU nebo studijnı´ch programu˚ jiny´ch fakult
MU.
42
8 Bakala´rˇsky´ program: Geografie a kartografie
5. Prˇedmeˇty a okruhy veˇdomostnı´ cˇa´sti bakala´rˇske´ zkousˇky:
•
•
pı´semna´ zkousˇka z prˇedmeˇtu Za´klady geografie a kartografie je komplexnı´ a
zahrnuje 10 ota´zek ze vsˇech povinny´ch prˇedmeˇtu˚
za´kladnı´ tematicke´ okruhy pro jednotlive´ cˇa´sti bakala´rˇske´ zkousˇky jsou uvedeny
na webu Geograficke´ho u´stavu (www.geogr.muni.cz).
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0026
Z0135
Z1035
Fyzicka´ geografie
´ vod do studia geografie
U
Semina´rˇ - u´vod do studia
9 kr. 4/1
5 kr. 2/1
1 kr. 0/1
zk Bra´zdil, Ma´cˇka
zk La´ska
z La´ska
3 kr. 1/1
3 kr. 2/1
3+2 kr. 2/1
kz Staneˇk
kz Kola´rˇ, Mulı´cˇek
zk Konecˇny´
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0262
Z2011
Z2062
Geoinformatika
Metody geograficke´ho vy´zkumu
Geograficka´ kartografie
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0123
Tere´nnı´ cvicˇenı´ z fyzicke´ geografie
2 kr. 5D
z
Kola´rˇ, Ma´cˇka
43
8.3 Studijnı´ obor: Geografie a kartografie se zameˇrˇenı´m na vzdeˇla´va´nı´
2. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0069
Z3090
Statisticke´ metody a zpracova´nı´ dat
Huma´nnı´ geografie
6 kr. 2/2 kz Dobrovolny´
9 kr. 4/1 zk Mulı´cˇek, Seidenglanz
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAZ01
Anglicˇtina pro geografy I
Z0059
Z0076
Z0109
Z1313
Hydrologie
Meteorologie a klimatologie
Semina´rˇ z fyzicke´ geografie
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
Sˇevecˇkova´,
Cˇoupkova´, Neˇmcova´
4+2 kr. 2/2 zk Kola´rˇ
4+2 kr. 2/2 zk Bra´zdil
2+1 kr. 0/2 k Herber
2 kr. 1/1 z Herber
2 kr. 0/2 z
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
JA001
Odborna´ anglicˇtina - zkousˇka
Z0120
Z0147
Geograficke´ mysˇlenı´
Za´klady regiona´lnı´ geografie
zk Sˇevecˇkova´, Cˇoupkova´,
Hrana´cˇova´, Neˇmcova´,
Pavlovova´, Rozkosˇna´
2+1 kr. 1/1 k Daneˇk
2+1 kr. 1/1 k Andra´sˇko
2 kr.
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAZ02
ZX402
Z0005
Z0051
Z0142
Z4011
44
Anglicˇtina pro geografy II
2 kr. 0/2
Globa´lnı´ proble´my lidstva
3 kr. 2/0
Biogeografie
4+2 kr. 2/2
Geomorfologie
4+2 kr. 2/2
Tere´nnı´ cvicˇenı´ z huma´nnı´ geografie
2 kr. 5D
Kvalitativnı´ metody socia´lneˇ
4 kr. 1/2
geograficke´ho vy´zkumu
z
k
zk
zk
z
k
Sˇevecˇkova´, Cˇoupkova´
Herber
Culek
Ma´cˇka
Mulı´cˇek, Seidenglanz
Mulı´cˇek, Osman
8 Bakala´rˇsky´ program: Geografie a kartografie
3. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z7149
Praktikum z geoinformatiky pro
studenty ucˇitelstvı´ geografie a
kartografie
2 kr. 0/2
z
Sˇtampach
2 kr. 0/2
z
Herber
zk
k
zk
zk
k
z
Burianova´, Prˇibyla
Seidenglanz
Herber, Daneˇk
Daneˇk
Herber
Herber
2+1 kr. 1/1
k
Mulı´cˇek
3+2 kr. 2/1
zk Culek
SZk
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z5210
Bakala´rˇska´ pra´ce ze zemeˇpisu 1
(UZ)
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ZX401
Z0042
Z0101
Z0107
Z0109
Z1313
Z4042
Klimaticke´ zmeˇny
Geografie cestovnı´ho ruchu
Regiona´lnı´ geografie Asie
´ vod do politicke´ geografie
U
Semina´rˇ z fyzicke´ geografie
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
Geografie sluzˇeb
3+2 kr.
2+1 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
2+1 kr.
2 kr.
2/1
1/1
2/1
2/1
0/2
1/1
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z4066
Z6000
Krajinna´ ekologie
Bakala´rˇska´ zkousˇka ze zemeˇpisu
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z5220
Bakala´rˇska´ pra´ce ze zemeˇpisu 2
(UZ)
8 kr. 0/8
z
ved. pra´ce
k
zk
zk
k
Herber
Ma´cˇka
La´ska, Veˇzˇnı´k
Mulı´cˇek, Osman
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ZX402
Z0086
Z0100
Z4011
Z6010
Z8108
Globa´lnı´ proble´my lidstva
Pedogeografie
Regiona´lnı´ geografie Amerik
Kvalitativnı´ metody socia´lneˇ
geograficke´ho vy´zkumu
Geografie Sveˇtove´ho ocea´nu
Da´lkovy´ pru˚zkum Zemeˇ
3 kr.
4+2 kr.
3+2 kr.
4 kr.
2/0
2/2
2/1
1/2
2+1 kr. 2/0
3+2 kr. 2/1
k Herber
zk Dobrovolny´
45
9 Bakala´rˇsky´ program: Aplikovana´ geografie
9
Bakala´rˇsky´ program: Aplikovana´ geografie
9.1 Studijnı´ obor: Geoinformatika a regiona´lnı´ rozvoj
Prˇedmeˇtove´ bloky bakala´rˇske´ho oboru Geoinformatika a regiona´lnı´ rozvoj a okruhy
bakala´rˇske´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky:
1. Povinne´ prˇedmeˇty a bakala´rˇska´ pra´ce (nutno splnit vsˇechny prˇedmeˇty):
•
Z0069 Statisticke´ metody a zpracova´nı´ dat
´ vod do studia geografie
Z0135 U
•
Z1035 Semina´rˇ – u´vod do studia
•
Z3090 Huma´nnı´ geografie
•
Z2062 Geograficka´ kartografie
•
Z0262 Geoinformatika
•
Z0120 Geograficke´ mysˇlenı´
•
Z0147 Za´klady regiona´lnı´ geografie
•
Z2011 Metody geograficke´ho vy´zkumu
Z2012 Regiona´lnı´ geografie CˇR
•
Z3104 Geoinformacˇnı´ technologie 1 – geodataba´ze
•
Z4066 Krajinna´ ekologie
•
Z8118 Tvorba tematicky´ch map
•
Z8112 Kartograficka´ vizualizace
•
Z8105 Mapove´ zdroje
•
Z6101 Prostorove´ modelova´nı´ a za´klady geostatistiky
•
Z6110 Provoznı´ praxe 1
•
Z6120 Provoznı´ praxe2
•
Z0027 Geograficka´ analy´za trhu pra´ce
•
Z0081 Prostorove´ socia´lneˇ ekonomicke´ informace a jejich vyuzˇitı´
•
Z0104 Regiona´lnı´ politika a regiona´lnı´ rozvoj
•
Z0158 Tere´nnı´ cvicˇenı´ z ekonomicke´ geografie
•
Z5037 Geograficky´ semina´rˇ k verˇejne´ spra´veˇ
•
Z0003 Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 1
•
Z0004 Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 2
•
JA001 Odborna´ anglicˇtina-zkousˇka
•
2x sportovnı´ aktivity
•
46
Z0026 Fyzicka´ geografie
•
•
9 Bakala´rˇsky´ program: Aplikovana´ geografie
2. Doporucˇene´ volitelne´ geograficke´/kartograficke´ prˇedmeˇty (za povinne´, povinneˇ
volitelne´ a doporucˇene´ geograficke´/kartograficke´ volitelne´ prˇedmeˇty vcˇetneˇ bakala´rˇske´ pra´ce nutno zı´skat minima´lneˇ 158 kreditu˚). Geograficke´ volitelne´ prˇedmeˇty je
mozˇno vybı´rat z nabı´dky prˇedmeˇtu˚ (pokud to prerekvizita dovoluje) programu Geografie a kartografie (ko´dy Z% – prˇedmeˇty jsou uvedeny v kontrolnı´ sˇabloneˇ). Za tyto
prˇedmeˇty je trˇeba zı´skat minima´lneˇ 34 kredity.
3. Ostatnı´ volitelne´ prˇedmeˇty (nutno zı´skat minima´lneˇ 180 kreditu˚ za vsˇechny kreditovane´ prˇedmeˇty)
Volitelne´ prˇedmeˇty je mozˇno vybı´rat z nabı´dky vsˇech prˇedmeˇtu˚ programu Geografie a kartografie (ko´dy ZX% nebo Z%), volitelny´ch jazykovy´ch kurzu˚ a z prˇedmeˇtu˚
sportovnı´ch aktivit, prˇedmeˇtu˚ jiny´ch studijnı´ch programu˚ PrˇF MU nebo studijnı´ch
programu˚ jiny´ch fakult MU.
4. Prˇedmeˇty a okruhy veˇdomostnı´ cˇa´sti bakala´rˇske´ zkousˇky:
•
•
•
pı´semna´ zkousˇka z prˇedmeˇtu Za´klady geografie a kartografie je komplexnı´ a
zahrnuje 10 ota´zek ze vsˇech povinny´ch prˇedmeˇtu˚ 1. rocˇnı´ku studia
u´stnı´ zkousˇka ze 2 prˇedmeˇtu˚ (Geoinformatika, Regiona´lnı´ rozvoj)
za´kladnı´ tematicke´ okruhy pro jednotlive´ cˇa´sti bakala´rˇske´ zkousˇky jsou uvedeny
na webu Geograficke´ho u´stavu (www.geogr.muni.cz)
47
9.1 Studijnı´ obor: Geoinformatika a regiona´lnı´ rozvoj
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0026
Z0069
Z0135
Z1035
Z3090
Fyzicka´ geografie
Statisticke´ metody a zpracova´nı´ dat
´ vod do studia geografie
U
Semina´rˇ - u´vod do studia
Huma´nnı´ geografie
9 kr.
6 kr.
5 kr.
1 kr.
9 kr.
4/1
2/2
2/1
0/1
4/1
zk
kz
zk
z
zk
2+1 kr.
2+1 kr.
3 kr.
3 kr.
5+3 kr.
1/1
1/1
1/1
2/1
4/1
k
k
kz
kz
zk
Bra´zdil, Ma´cˇka
Dobrovolny´
La´ska
La´ska
Mulı´cˇek, Seidenglanz
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0120
Z0147
Z0262
Z2011
Z2012
Geograficke´ mysˇlenı´
Za´klady regiona´lnı´ geografie
Geoinformatika
Metody geograficke´ho vy´zkumu
Regiona´lnı´ geografie CˇR
Z2062
Z4066
Geograficka´ kartografie
Krajinna´ ekologie
Daneˇk
Andra´sˇko
Staneˇk
Kola´rˇ, Mulı´cˇek
Herber, Tousˇek,
Veˇzˇnı´k
3+2 kr. 2/1 zk Konecˇny´
3+2 kr. 2/1 zk Culek
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
XK010
Z0121
Z0122
48
Informacˇnı´ vy´chova (veˇdecke´
informace a jejich vyhleda´va´nı´)
Tere´nnı´ praktikum z fyzicke´
geografie
Tere´nnı´ praktikum z huma´nnı´
geografie
1 kr. 1/1 z
2 kr. 5D
z
Anthova´, Antlova´,
Trencˇanska´
Ma´cˇka, Kola´rˇ
2 kr. 5D
z
Mulı´cˇek, Seidenglanz
9 Bakala´rˇsky´ program: Aplikovana´ geografie
2. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0104
Z8105
Z8118
Regiona´lnı´ politika a regiona´lnı´
rozvoj
Mapove´ zdroje
Tvorba tematicky´ch map
3+2 kr. 2/1
zk Andra´sˇko
3+2 kr. 2/1
7 kr. 2/2
zk Konecˇny´
zk Stachonˇ, Zborˇil
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAZ01
Anglicˇtina pro geografy I
Z0043
Z0046
Z0047
Z0059
Z0076
Z0107
Z0131
Z1313
Geografie obyvatelstva a osı´dlenı´ 1
Geografie SR
Geografie pru˚myslu a zemeˇdeˇlstvı´
Hydrologie
Meteorologie a klimatologie
´ vod do politicke´ geografie
U
Sustainability - Trvala´ udrzˇitelnost
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
2 kr. 0/2
3 kr.
2+1 kr.
5+3 kr.
4+2 kr.
4+2 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
2 kr.
2/1
1/1
4/2
2/2
2/2
2/1
1/2
1/1
z
kz
k
zk
zk
zk
zk
zk
z
Sˇevecˇkova´,
Cˇoupkova´, Neˇmcova´
Seidenglanz
Andra´sˇko, Herber
Veˇzˇnı´k, Tousˇek
Kola´rˇ
Bra´zdil
Daneˇk
Hynek
Herber
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
JA001
Odborna´ anglicˇtina - zkousˇka
Z0081
Prostorove´ socia´lneˇ ekonomicke´
informace a jejich vyuzˇitı´
Tere´nnı´ cvicˇenı´ z ekonomicke´
geografie
Prostorove´ modelova´nı´ a za´klady
geostatistiky
Provoznı´ praxe 1
Kartograficka´ vizualizace
Z0158
Z6101
Z6110
Z8112
2 kr.
3+2 kr. 2/1
2 kr. 5D
3+2 kr. 1/2
2 kr. 5D
7 kr. 2/2
zk Sˇevecˇkova´, Cˇoupkova´,
Hrana´cˇova´, Neˇmcova´,
Pavlovova´, Rozkosˇna´
zk Tousˇek
z
Tousˇek, Veˇzˇnı´k
zk Dobrovolny´
z Herber
zk Staneˇk, Friedmannova´
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAZ02
Z0005
Z0041
Z0051
Z0086
Z4011
Z8106
Z8108
Anglicˇtina pro geografy II
Biogeografie
Geografie dopravy
Geomorfologie
Pedogeografie
Kvalitativnı´ metody socia´lneˇ
geograficke´ho vy´zkumu
Matematicka´ kartografie
Da´lkovy´ pru˚zkum Zemeˇ
2 kr.
4+2 kr.
3 kr.
4+2 kr.
4+2 kr.
4 kr.
0/2
2/2
2/1
2/2
2/2
1/2
3+2 kr. 2/1
3+2 kr. 2/1
z
zk
kz
zk
zk
k
Sˇevecˇkova´, Cˇoupkova´
Culek
Seidenglanz
Ma´cˇka
Ma´cˇka
Mulı´cˇek, Osman
zk Talhofer
zk Dobrovolny´
49
9.1 Studijnı´ obor: Geoinformatika a regiona´lnı´ rozvoj
3. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0003
Z0027
Z3104
Z6120
Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 1
Geograficka´ analy´za trhu pra´ce
Geoinformacˇnı´ technologie 1 geodataba´ze
Provoznı´ praxe 2
5 kr. 0/2 z ved. pra´ce
3+2 kr. 2/1 zk Tousˇek
3 kr. 1/2 kz Staneˇk
2 kr. 5D
z
Herber
k
k
zk
z
Seidenglanz
Andra´sˇko, Herber
Daneˇk
Herber
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0042
Z0046
Z0107
Z1313
Z4042
Z8172
Geografie cestovnı´ho ruchu
Geografie SR
´ vod do politicke´ geografie
U
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
Geografie sluzˇeb
Mapova´ se´miotika a toponomastika
2+1 kr.
2+1 kr.
3+2 kr.
2 kr.
1/1
1/1
2/1
1/1
2+1 kr. 1/1 k Mulı´cˇek
4+2 kr. 3/1 zk Stachonˇ
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0004
Z1015
Z5037
Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 2
Bakala´rˇska´ zkousˇka - aplikovana´
geografie
Geograficky´ semina´rˇ k verˇejne´
spra´veˇ
10 kr. 0/10 z ved.pra´ce
SZk
2 kr. 0/2 z
Andra´sˇko
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0044
Z0086
Z0108
Z4011
Z6102
Z8106
Z8109
Geografie obyvatelstva a osı´dlenı´ 2
Pedogeografie
Semina´rˇ z ekonomicke´ geografie
Kvalitativnı´ metody socia´lneˇ
geograficke´ho vy´zkumu
Geograficky´ semina´rˇ k ochraneˇ
zˇivotnı´ho prostrˇedı´
Matematicka´ kartografie
Za´klady geode´zie a GPS
3+2 kr.
4+2 kr.
2 kr.
4 kr.
2/1
2/2
0/2
1/2
zk
zk
z
k
2 kr. 0/2 z
Seidenglanz
Ma´cˇka
Veˇzˇnı´k
Mulı´cˇek, Osman
Culek
3+2 kr. 2/1 zk Talhofer
3+2 kr. 2/1 zk Weigel
Vy´beˇr jiny´ch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ - viz studijnı´ pla´ny bakala´rˇsky´ch oboru˚ Geografie a
Geograficka´ kartografie a geoinformatika
50
9 Bakala´rˇsky´ program: Aplikovana´ geografie
9.2 Studijnı´ obor: Geoinformatika a trvala´ udrzˇitelnost
Prˇedmeˇtove´ bloky bakala´rˇske´ho oboru Geoinformatika a trvala´ udrzˇitelnost a okruhy
bakala´rˇske´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky:
1. Povinne´ prˇedmeˇty a bakala´rˇska´ pra´ce (nutno splnit vsˇechny prˇedmeˇty):
•
Z0026 Fyzicka´ geografie
•
Z0069 Statisticke´ metody a zpracova´nı´ dat
´ vod do studia geografie
Z0135 U
•
Z1035 Semina´rˇ – u´vod do studia
•
Z3090 Huma´nnı´ geografie
•
Z2062 Geograficka´ kartografie
•
Z0262 Geoinformatika
•
Z0120 Geograficke´ mysˇlenı´
•
Z0147 Za´klady regiona´lnı´ geografie
•
•
Z2011 Metody geograficke´ho vy´zkumu
Z2012 Regiona´lnı´ geografie CˇR
•
Z3104 Geoinformacˇnı´ technologie 1 – geodataba´ze
•
Z4066 Krajinna´ ekologie
•
Z8118 Tvorba tematicky´ch map
•
Z8112 Kartograficka´ vizualizace
•
Z8105 Mapove´ zdroje
•
Z6101 Prostorove´ modelova´nı´ a za´klady geostatistiky
•
Z6110 Provoznı´ praxe 1
•
Z6120 Provoznı´ praxe2
•
Z0025 Ekologie a zˇivotnı´ prostrˇedı´
•
Z0131 Sustainability
•
Z0132 Urba´nnı´ a rura´lnı´ studia
•
Z0128 Tere´nnı´ cvicˇenı´ z krajinne´ ekologie
•
Z6102 Geograficky´ semina´rˇ k ochraneˇ zˇivotnı´ho prostrˇedı´
•
Z0003 Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 1
•
Z0004 Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 2
•
JA001 Odborna´ anglicˇtina-zkousˇka
•
2x sportovnı´ aktivity
•
51
9.2 Studijnı´ obor: Geoinformatika a trvala´ udrzˇitelnost
2. Doporucˇene´ volitelne´ geograficke´/kartograficke´ prˇedmeˇty (nutno zı´skat minima´lneˇ 158 kreditu˚ za povinne´, povinneˇ volitelne´ a doporucˇene´ geograficke´/kartograficke´ volitelne´ prˇedmeˇty vcˇetneˇ bakala´rˇske´ pra´ce). Geograficke´ volitelne´ prˇedmeˇty
je mozˇno vybı´rat z nabı´dky prˇedmeˇtu˚ (pokud to prerekvizita dovoluje) programu Geografie a kartografie (ko´dy Z% – prˇedmeˇty jsou uvedeny v kontrolnı´ sˇabloneˇ). Za tyto
prˇedmeˇty je trˇeba zı´skat minima´lneˇ 34 kredity.
3. Ostatnı´ volitelne´ prˇedmeˇty (nutno zı´skat minima´lneˇ 180 kreditu˚ za vsˇechny kreditovane´ prˇedmeˇty)
Volitelne´ prˇedmeˇty je mozˇno vybı´rat z nabı´dky vsˇech prˇedmeˇtu˚ programu Geografie
a kartografie (ko´dy ZX% nebo ko´dy Z%), volitelny´ch jazykovy´ch kurzu˚ a z prˇedmeˇtu˚
sportovnı´ch aktivit, prˇedmeˇtu˚ jiny´ch studijnı´ch programu˚ PrˇF MU nebo studijnı´ch
programu˚ jiny´ch fakult MU.
4. Prˇedmeˇty a okruhy veˇdomostnı´ cˇa´sti bakala´rˇske´ zkousˇky:
•
•
•
52
pı´semna´ zkousˇka z prˇedmeˇtu Za´klady geografie a kartografie je komplexnı´ a
zahrnuje 10 ota´zek ze vsˇech povinny´ch prˇedmeˇtu˚ 1. rocˇnı´ku studia
u´stnı´ zkousˇka ze 2 prˇedmeˇtu˚ (Geoinformatika, Trvala´ udrzˇitelnost)
za´kladnı´ tematicke´ okruhy pro jednotlive´ cˇa´sti bakala´rˇske´ zkousˇky jsou uvedeny
na webu Geograficke´ho u´stavu (www.geogr.muni.cz)
9 Bakala´rˇsky´ program: Aplikovana´ geografie
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0026
Z0069
Z0135
Z1035
Z3090
Fyzicka´ geografie
Statisticke´ metody a zpracova´nı´ dat
´ vod do studia geografie
U
Semina´rˇ - u´vod do studia
Huma´nnı´ geografie
9 kr.
6 kr.
5 kr.
1 kr.
9 kr.
4/1
2/2
2/1
0/1
4/1
zk
kz
zk
z
zk
1/1
1/1
1/1
2/1
4/1
k
k
kz
kz
zk
Bra´zdil, Ma´cˇka
Dobrovolny´
La´ska
La´ska
Mulı´cˇek, Seidenglanz
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0120
Z0147
Z0262
Z2011
Z2012
Geograficke´ mysˇlenı´
Za´klady regiona´lnı´ geografie
Geoinformatika
Metody geograficke´ho vy´zkumu
Regiona´lnı´ geografie CˇR
2+1 kr.
2+1 kr.
3 kr.
3 kr.
5+3 kr.
Z2062
Z4066
Geograficka´ kartografie
Krajinna´ ekologie
3+2 kr. 2/1
3+2 kr. 2/1
Daneˇk
Andra´sˇko
Staneˇk
Kola´rˇ, Mulı´cˇek
Herber, Tousˇek,
Veˇzˇnı´k
zk Konecˇny´
zk Culek
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
XK010
Z0121
Z0122
Informacˇnı´ vy´chova (veˇdecke´
informace a jejich vyhleda´va´nı´)
Tere´nnı´ praktikum z fyzicke´
geografie
Tere´nnı´ praktikum z huma´nnı´
geografie
1 kr. 1/1
z
2 kr. 5D
z
Anthova´, Antlova´,
Trencˇanska´
Ma´cˇka, Kola´rˇ
2 kr. 5D
z
Mulı´cˇek, Seidenglanz
53
9.2 Studijnı´ obor: Geoinformatika a trvala´ udrzˇitelnost
2. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0131
Z8105
Z8118
Sustainability - Trvala´ udrzˇitelnost
Mapove´ zdroje
Tvorba tematicky´ch map
3+2 kr. 1/2 zk Hynek
3+2 kr. 2/1 zk Konecˇny´
7 kr. 2/2 zk Stachonˇ, Zborˇil
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAZ01
Anglicˇtina pro geografy I
Z0043
Z0046
Z0047
Z0059
Z0076
Z1313
Geografie obyvatelstva a osı´dlenı´ 1
Geografie SR
Geografie pru˚myslu a zemeˇdeˇlstvı´
Hydrologie
Meteorologie a klimatologie
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
2 kr. 0/2 z
3 kr.
2+1 kr.
5+3 kr.
4+2 kr.
4+2 kr.
2 kr.
2/1
1/1
4/2
2/2
2/2
1/1
kz
k
zk
zk
zk
z
Sˇevecˇkova´,
Cˇoupkova´, Neˇmcova´
Seidenglanz
Andra´sˇko, Herber
Veˇzˇnı´k, Tousˇek
Kola´rˇ
Bra´zdil
Herber
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
JA001
Odborna´ anglicˇtina - zkousˇka
Z0128
Z0132
Z6101
Tere´nnı´ cvicˇenı´ z krajinne´ ekologie
Urba´nnı´ a rura´lnı´ studia
Prostorove´ modelova´nı´ a za´klady
geostatistiky
Provoznı´ praxe 1
Kartograficka´ vizualizace
Z6110
Z8112
zk Sˇevecˇkova´, Cˇoupkova´,
Hrana´cˇova´, Neˇmcova´,
Pavlovova´, Rozkosˇna´
2 kr. 5D z Culek
2 kr. 1/1 z Hynek, Herber
3+2 kr. 1/2 zk Dobrovolny´
2 kr.
2 kr. 5D z Herber
7 kr. 2/2 zk Staneˇk, Friedmannova´
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAZ02
Z0005
Z0041
Z0051
Z0086
Z4011
Z8106
Z8108
54
Anglicˇtina pro geografy II
Biogeografie
Geografie dopravy
Geomorfologie
Pedogeografie
Kvalitativnı´ metody socia´lneˇ
geograficke´ho vy´zkumu
Matematicka´ kartografie
Da´lkovy´ pru˚zkum Zemeˇ
2 kr.
4+2 kr.
3 kr.
4+2 kr.
4+2 kr.
4 kr.
0/2
2/2
2/1
2/2
2/2
1/2
z
zk
kz
zk
zk
k
Sˇevecˇkova´, Cˇoupkova´
Culek
Seidenglanz
Ma´cˇka
Ma´cˇka
Mulı´cˇek, Osman
3+2 kr. 2/1 zk Talhofer
3+2 kr. 2/1 zk Dobrovolny´
9 Bakala´rˇsky´ program: Aplikovana´ geografie
3. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0003
Z0025
Z3104
Z6120
Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 1
Ekologie a zˇivotnı´ prostrˇedı´
Geoinformacˇnı´ technologie 1 geodataba´ze
Provoznı´ praxe 2
5 kr. 0/2
3+2 kr. 2/1
3 kr. 1/2
2 kr. 5D
z ved. pra´ce
zk Culek
kz Staneˇk
z
Herber
k
k
k
z
Seidenglanz
Andra´sˇko, Herber
Herber
Herber
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0042
Z0046
Z0109
Z1313
Z4042
Z8172
Geografie cestovnı´ho ruchu
Geografie SR
Semina´rˇ z fyzicke´ geografie
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
Geografie sluzˇeb
Mapova´ se´miotika a toponomastika
2+1 kr.
2+1 kr.
2+1 kr.
2 kr.
1/1
1/1
0/2
1/1
2+1 kr. 1/1
4+2 kr. 3/1
k Mulı´cˇek
zk Stachonˇ
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0004
Z1015
Z6102
Bakala´rˇska´ pra´ce z geografie 2
Bakala´rˇska´ zkousˇka - aplikovana´
geografie
Geograficky´ semina´rˇ k ochraneˇ
zˇivotnı´ho prostrˇedı´
10 kr. 0/10 z ved.pra´ce
SZk
2 kr. 0/2
z
Culek
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0086
Z4011
Z8106
Z8109
Pedogeografie
Kvalitativnı´ metody socia´lneˇ
geograficke´ho vy´zkumu
Matematicka´ kartografie
Za´klady geode´zie a GPS
4+2 kr. 2/2
4 kr. 1/2
zk Ma´cˇka
k Mulı´cˇek, Osman
3+2 kr. 2/1
3+2 kr. 2/1
zk Talhofer
zk Weigel
Vy´beˇr jiny´ch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ - viz studijnı´ pla´ny bakala´rˇsky´ch oboru˚ Geografie a
Geograficka´ kartografie a geoinformatika
55
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a
kartografie
1. Doporucˇene´ volitelne´ geograficke´/kartograficke´ prˇedmeˇty
V jednooborove´m studiu je trˇeba zı´skat minima´lneˇ 102 kreditu˚ za povinne´, povinneˇ
volitelne´ a doporucˇene´ geograficke´/kartograficke´ volitelne´ prˇedmeˇty vcˇetneˇ diplomove´ pra´ce). Geograficke´ volitelne´ prˇedmeˇty je mozˇno vybı´rat z nabı´dky prˇedmeˇtu˚
(pokud to prerekvizita dovoluje) programu Geografie a kartografie (ko´dy Z%) – seznam doporucˇeny´ch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ je uveden v kontrolnı´ sˇabloneˇ v ISu.
2. Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty vypisovane´ jednou za dva roky
(a) dvoulety´ cyklus (vypisova´no 2011 – 2012):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Z0046 Geografie Slovenska
Z0058 Hydrologicke´ progno´zy
Z0075 Meteorologicka´ meˇrˇ´ıcı´ technika
Z0100 Regiona´lnı´ geografie sveˇta - Amerika
Z0101 Regiona´lnı´ geografie sveˇta - Asie
Z0103 Regiona´lnı´ klimatologie
Z1313 Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ - online
Z4044 Geografie meˇsta
Z4107 Vybrane´ kap. meˇstske´ho a regiona´lnı´ho pla´nova´nı´
Z5021 Regiona´lnı´ hydrologie
Z6010 Geografie sveˇtove´ho ocea´nu
Z7041 Dopravnı´ syste´my
Z7044 Demograficke´ zmeˇny plodnosti
Z7105 Regiona´lnı´ politika v zemeˇdeˇlstvı´
Z7900 Hodnocenı´ krajiny
Z8005 Pola´rnı´ ekologie
Z8110 Historie kartografie 1
Z8307 Bioklimatologie a agrometeorologie
Z8308 Fluvia´lnı´ geomorfologie
Z8351 Tektonicka´ geomorfologie
Z8377 Mikroklimatologie a bioklimatologie v praxi
(b) dvoulety´ cyklus (vypisova´no 2012 – 2013):
•
•
•
•
•
56
Z0040 Regiona´lnı´ geografie Evropy
Z0060 Hydrometrie a hydrologie podpovrchovy´ch vod
Z0082 Mikroklima a mezoklima
Z0084 Ochrana a cˇistota atmosfe´ry
Z0095 Metody da´lkove´ detekce v meteorologii
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Z0099 Regiona´lnı´ geografie sveˇta - Afrika, Austra´lie
Z0105 Rura´lnı´ geografie
Z0138 Vybrane´ kapitoly z geografie pru˚myslu
Z1107 Nova´ te´mata v socioekonomicke´ geografii
Z4117 Synopticka´ meteorologie
Z5099 Regiona´lnı´ geografie pola´rnı´ch oblastı´
Z5790 Krajiny jizˇnı´ Moravy
Z6035 Vyuzˇitı´ obnovitelny´ch zdroju˚ energie
Z7051 Environmenta´lneˇ geograficke´ praktikum
Z7060 Vodnı´ hospoda´rˇstvı´
Z7107 Sı´delnı´ syste´my
Z7140 Geograficke´ souvislosti letecke´ dopravy
Z7505 Vybrane´ kapitoly z biogeografie
Z8085 Ochrana podzemnı´ch vod
Z8309 Antropogennı´ geomorfologie
Z8338 Krajina v kvarte´ru
Z8778 Povodnˇova´ rizika
Z9110 Historie kartografie 2
3. Volitelne´ geograficke´ prˇedmeˇty (nezapocˇ´ıta´vajı´ se do 102 kreditu˚)
•
ZX500 Uneven Development
•
ZX501 Globa´lnı´ proble´my
•
ZX502 Aktua´lnı´ proble´my vy´zkumu
•
ZX503 Environmenta´lnı´ sociologie
•
ZX504 Hodnocenı´ vlivu˚ na zˇivotnı´ prostrˇedı´
•
ZX505 Conflict Regions of the World
ZX506 Geografie v praxi CˇR (exkurze)
•
ZX507 Exkurze do evropsky´ch institucı´
•
ZX508 Zahranicˇnı´ exkurze
•
ZX510 Pokrocˇile´ statisticke´ metody
•
ZX511 Litogeografie
•
4. Prˇedmeˇty sta´tnı´ magisterske´ zkousˇky jednooborove´ho studia:
(a) obhajoba diplomove´ pra´ce
(b) povinny´ prˇedmeˇt
(c) povinneˇ-volitelny´ prˇedmeˇt
57
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
(d) volitelny´ prˇedmeˇt
Nutno vybrat prostrˇednictvı´m IS MU (cˇl. 9, odst. 3 teˇchto Pravidel) jeden
povinneˇ volitelny´ prˇedmeˇt a jeden volitelny´ prˇedmeˇt, jejichzˇ kombinace mu˚zˇe
by´t libovolna´, avsˇak jeden z nich musı´ odpovı´dat zameˇrˇenı´ diplomove´ pra´ce a
diplomant(ka) si jej volı´ po dohodeˇ s vedoucı´m diplomove´ pra´ce.
58
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
10.1 Studijnı´ obor: Aplikovana´ geografie
1. Povinne´ prˇedmeˇty (nutno splnit vsˇechny)
•
Z0104 Regiona´lnı´ politika a regiona´lnı´ rozvoj
•
Z7000 Aplikovana´ fyzicka´ geografie
•
Z7890 Aplikace v regiona´lnı´ a socia´lnı´ geografii
•
ZX100 Odborna´ praxe z geografie a kartografie
•
Z0132 Urba´nnı´ a rura´lnı´ studia
´ zemnı´ pla´nova´nı´ a urbanismus
Z0136 U
•
Z0152 Tere´nnı´ vy´zkum mikroregionu
•
Z8818 Aplikovana´ geoinformatika
•
Z0027 Geograficka´ analy´za trhu pra´ce
•
Z7017% Oborovy´ geograficky´ semina´rˇ 1
•
Z9017% Oborovy´ geograficky´ semina´rˇ 2
•
2. Povinne´ prˇedmeˇty s vazbou na diplomovou pra´ci (nutno splnit vsˇechny)
•
Z0017% Diplomovy´ semina´rˇ 1
•
Z7001 Diplomova´ pra´ce z geografie 1
•
Z8001 Diplomova´ pra´ce z geografie 2
•
Z0018% Diplomovy´ semina´rˇ 2
•
Z9002 Diplomova´ pra´ce z geografie 3
•
Z1002 Diplomova´ pra´ce z geografie 4
3. Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty (nutno zı´skat alesponˇ 30 kreditu˚)
•
Z0058 Hydrologicke´ progno´zy
•
Z0096 Socia´lneˇ geograficka´ regionalizace
•
Z0131 Sustainability - trvala´ udrzˇitelnost
•
Z6035 Vyuzˇitı´ obnovitelny´ch zdroju˚ energie
•
Z6101 Prostorove´ modelova´nı´ a za´klady geostatistiky
•
Z7051 Environmenta´lneˇ geograficke´ praktikum
•
Z7105 Regiona´lnı´ politika v zemeˇdeˇlstvı´
•
Z7900 Hodnocenı´ krajiny
•
Z8114 Digita´lnı´ zpracova´nı´ materia´lu˚ DPZ
•
Z8147 Geograficke´ aspekty kvality zˇivota
•
Z8338 Krajina v kvarte´ru
•
Z8778 Povodnˇova´ rizika
59
10.1 Studijnı´ obor: Aplikovana´ geografie
4. Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
•
je trˇeba zı´skat minima´lneˇ 12 kreditu˚ – seznam doporucˇeny´ch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ s ko´dem Z% je uveden v kontrolnı´ sˇabloneˇ v ISu.
5. Prˇedmeˇty sta´tnı´ zkousˇky:
(a) povinny´:
•
•
Obhajoba diplomove´ pra´ce
Aplikovana´ geografie
(b) povinneˇ-volitelne´ (1):
•
•
Geograficke´ aspekty verˇejne´ spra´vy a regiona´lnı´ho rozvoje
Krajinna´ ekologie a vyuzˇ´ıva´nı´ krajiny
(c) volitelne´ (1):
•
•
Ekonomicka´ geografie
Obecna´ fyzicka´ geografie
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0104
Z7000
Z7001
Z7890
Regiona´lnı´ politika a regiona´lnı´
rozvoj
Aplikovana´ fyzicka´ geografie
3+2 kr. 2/1 zk Andra´sˇko
Diplomova´ pra´ce z geografie 1
Aplikace v regiona´lnı´ a socia´lnı´
geografii
2 kr. 0/2 z
2+1 kr. 0/2 k
3+1 kr. 1/2 k
Dobrovolny´, Hynek,
Herber, Culek, Kola´rˇ,
Ma´cˇka
ved.pra´ce
Daneˇk, Mulı´cˇek,
Seidenglanz,
Andra´sˇko
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0058
Z0096
Z0131
Z7105
Z8114
Hydrologicke´ progno´zy
Socia´lneˇ geograficka´ regionalizace
Sustainability - Trvala´ udrzˇitelnost
Regiona´lnı´ politika v zemeˇdeˇlstvı´
Digita´lnı´ zpracova´nı´ materia´lu˚ DPZ
3+2 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
5 kr.
4+2 kr.
2/1
2/1
1/2
2/1
2/2
zk
zk
zk
zk
zk
Kola´rˇ
Daneˇk
Hynek
Veˇzˇnı´k
Dobrovolny´
z
Herber
k
Mulı´cˇek
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z1313
Z4107
Z8307
Z8308
60
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ 2 kr. 1/1
online
Vybrane´ kapitoly meˇstske´ho a
2+1 kr. 1/1
regiona´lnı´ho pla´nova´nı´
Bioklimatologie a agrometeorologie 3+2 kr. 2/1
Fluvia´lnı´ geomorfologie
3+2 kr. 2/1
zk Prosˇek
zk Ma´cˇka
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
1. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
ZX100
Z0132
Z0136
Z0152
Z8001
Z8818
Odborna´ praxe z geografie a
kartografie
Urba´nnı´ a rura´lnı´ studia
´ zemnı´ pla´nova´nı´ a urbanismus
U
Tere´nnı´ vy´zkum mikroregionu
Diplomova´ pra´ce z geografie 2
Aplikovana´ geoinformatika
3 kr. 2T
2 kr.
3+2 kr.
2 kr.
4 kr.
3+2 kr.
1/1
2/1
5D
0/4
1/2
z
Daneˇk, La´ska, Staneˇk
z
zk
z
z
zk
Hynek, Herber
Mulı´cˇek
Andra´sˇko, Daneˇk
ved.pra´ce
Dobrovolny´,
Sˇtampach
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z6101
Z7900
Z8147
Prostorove´ modelova´nı´ a za´klady
geostatistiky
Hodnocenı´ krajiny
Quality of Life
3+2 kr. 1/2
zk Dobrovolny´
3+2 kr. 2/1
3+1 kr. 1/1
zk Culek
k Andra´sˇko
3+1 kr.
4 kr.
2+2 kr.
2+1 kr.
4 kr.
5 kr.
k
k
zk
k
zk
zk
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z4044
Z5100
Z7041
Z7044
Z8351
Z8377
Geografie meˇsta
Globalizacˇnı´ semina´rˇ
Dopravnı´ syste´my
Demograficke´ promeˇny plodnosti
Tektonicka´ geomorfologie
Mikroklimatologie a
bioklimatologie v praxi
2/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/1
Mulı´cˇek
Daneˇk
Seidenglanz
Seidenglanz
Sˇteˇpancˇ´ıkova´
La´ska
61
10.1 Studijnı´ obor: Aplikovana´ geografie
2. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0027
Z9002
Geograficka´ analy´za trhu pra´ce
Diplomova´ pra´ce z geografie 3
3+2 kr. 2/1 zk Tousˇek
8 kr. 0/8 z ved.pra´ce
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0058
Z0096
Z0131
Z7105
Z8114
Hydrologicke´ progno´zy
Socia´lneˇ geograficka´ regionalizace
Sustainability - Trvala´ udrzˇitelnost
Regiona´lnı´ politika v zemeˇdeˇlstvı´
Digita´lnı´ zpracova´nı´ materia´lu˚ DPZ
3+2 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
5 kr.
4+2 kr.
2/1
2/1
1/2
2/1
2/2
zk
zk
zk
zk
zk
Kola´rˇ
Daneˇk
Hynek
Veˇzˇnı´k
Dobrovolny´
z
Herber
k
Mulı´cˇek
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z1313
Z4107
Z8307
Z8308
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ 2 kr. 1/1
online
Vybrane´ kapitoly meˇstske´ho a
2+1 kr. 1/1
regiona´lnı´ho pla´nova´nı´
Bioklimatologie a agrometeorologie 3+2 kr. 2/1
Fluvia´lnı´ geomorfologie
3+2 kr. 2/1
zk Prosˇek
zk Ma´cˇka
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z1002
Diplomova´ pra´ce z geografie 4
Z9015AG Magisterska´ zkousˇka - obor AG
16 kr. 0/16 z ved.pra´ce
SZk
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z6101
Z7900
Z8147
Prostorove´ modelova´nı´ a za´klady
geostatistiky
Hodnocenı´ krajiny
Quality of Life
3+2 kr. 1/2 zk Dobrovolny´
3+2 kr. 2/1 zk Culek
3+1 kr. 1/1 k Andra´sˇko
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z4044
Z5100
Z7041
Z7044
Z8351
Z8377
62
Geografie meˇsta
Globalizacˇnı´ semina´rˇ
Dopravnı´ syste´my
Demograficke´ promeˇny plodnosti
Tektonicka´ geomorfologie
Mikroklimatologie a
bioklimatologie v praxi
3+1 kr.
4 kr.
2+2 kr.
2+1 kr.
4 kr.
5 kr.
2/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/1
k
k
zk
k
zk
zk
Mulı´cˇek
Daneˇk
Seidenglanz
Seidenglanz
Sˇteˇpancˇ´ıkova´
La´ska
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
10.2 Studijnı´ obor: Fyzicka´ geografie
1. Povinne´ prˇedmeˇty (nutno splnit vsˇechny)
•
Z0104 Regiona´lnı´ politika a regiona´lnı´ rozvoj
•
Z0131 Sustainability – trvala´ udrzˇitelnost
´ zemnı´ pla´nova´nı´ a urbanismus
Z0136 U
•
Z0151 Zmeˇny a kolı´sa´nı´ podnebı´
•
Z7017F Oborovy´ geograficky´ semina´rˇ 1
•
Z9017F Oborovy´ geograficky´ semina´rˇ 2
•
2. Povinne´ prˇedmeˇty s vazbou na diplomovou pra´ci (nutno splnit vsˇechny)
•
Z0017F Diplomovy´ semina´rˇ 1
•
Z7001 Diplomova´ pra´ce z geografie 1
•
Z8001 Diplomova´ pra´ce z geografie 2
•
Z0018F Diplomovy´ semina´rˇ 2
•
Z9002 Diplomova´ pra´ce z geografie 3
•
Z1002 Diplomova´ pra´ce z geografie 4
3. Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
•
je trˇeba zı´skat minima´lneˇ 42 kreditu˚ – seznam doporucˇeny´ch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ s ko´dem Z% je uveden v kontrolnı´ sˇabloneˇ v ISu.
4. Prˇedmeˇty sta´tnı´ zkousˇky:
(a) povinny´:
•
•
Obhajoba diplomove´ pra´ce
Obecna´ fyzicka´ geografie
(b) povinneˇ-volitelne´ (1):
•
•
Regiona´lnı´ fyzicka´ geografie
Krajinna´ ekologie
(c) volitelne´ (1):
•
•
Geomorfologie, biogeografie a pedogeografie,
Meteorologie, klimatologie a hydrologie
63
10.2 Studijnı´ obor: Fyzicka´ geografie
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0017F
Z0104
Z0131
Z7001
Diplomovy´ semina´rˇ 1
Regiona´lnı´ politika a regiona´lnı´
rozvoj
Sustainability - Trvala´ udrzˇitelnost
Diplomova´ pra´ce z geografie 1
2 kr. 0/2 z Herber
3+2 kr. 2/1 zk Andra´sˇko
3+2 kr. 1/2 zk Hynek
2 kr. 0/2 z ved.pra´ce
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ZX100
Z0046
Z0058
Z0101
Z1313
Z8114
Z8307
Z8308
64
Odborna´ praxe z geografie a
kartografie
Geografie SR
Hydrologicke´ progno´zy
Regiona´lnı´ geografie Asie
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
Digita´lnı´ zpracova´nı´ materia´lu˚ DPZ
Bioklimatologie a agrometeorologie
Fluvia´lnı´ geomorfologie
3 kr. 2T
2+1 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
2 kr.
1/1
2/1
2/1
1/1
z
Daneˇk, La´ska, Staneˇk
k
zk
zk
z
Andra´sˇko, Herber
Kola´rˇ
Herber, Daneˇk
Herber
4+2 kr. 2/2 zk Dobrovolny´
3+2 kr. 2/1 zk Prosˇek
3+2 kr. 2/1 zk Ma´cˇka
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
1. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0136
Z0151
Z7017F
Z8001
´ zemnı´ pla´nova´nı´ a urbanismus
U
Zmeˇny a kolı´sa´nı´ podnebı´
Oborovy´ geograficky´ semina´rˇ 1
Diplomova´ pra´ce z geografie 2
3+2 kr.
3+2 kr.
2 kr.
4 kr.
2/1
2/1
0/2
0/4
zk
zk
z
z
Mulı´cˇek
Bra´zdil
Bra´zdil
ved.pra´ce
z
Daneˇk, La´ska, Staneˇk
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ZX100
Z0075
Z0100
Z0128
Z0132
Z5021
Z6010
Z7900
Z8005
Z8351
Z8377
Z8818
Odborna´ praxe z geografie a
kartografie
Meˇrˇ´ıcı´ technika v meteorologii a
klimatologii
Regiona´lnı´ geografie Amerik
Tere´nnı´ cvicˇenı´ z krajinne´ ekologie
Urba´nnı´ a rura´lnı´ studia
Regiona´lnı´ hydrologie
Geografie Sveˇtove´ho ocea´nu
Hodnocenı´ krajiny
Pola´rnı´ ekologie
Tektonicka´ geomorfologie
Mikroklimatologie a
bioklimatologie v praxi
Aplikovana´ geoinformatika
3 kr. 2T
3+2 kr. 2/1
zk
3+2 kr.
2 kr.
2 kr.
3+2 kr.
2+1 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
4 kr.
5 kr.
zk
z
z
zk
k
zk
zk
zk
zk
2/1
5D
1/1
2/1
2/0
2/1
2/1
1/1
2/1
3+2 kr. 1/2
La´ska, Veˇzˇnı´k
Culek
Hynek, Herber
Kola´rˇ
Herber
Culek
Prosˇek, Elster, Ma´cˇka
Sˇteˇpancˇ´ıkova´
La´ska
zk Dobrovolny´,
Sˇtampach
65
10.2 Studijnı´ obor: Fyzicka´ geografie
2. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0018F
Z9002
Diplomovy´ semina´rˇ 2
Diplomova´ pra´ce z geografie 3
2 kr. 0/2 z
8 kr. 0/8 z
Herber
ved.pra´ce
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0046
Z0058
Z0101
Z1313
Z8307
Z8308
Geografie SR
Hydrologicke´ progno´zy
Regiona´lnı´ geografie Asie
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
Bioklimatologie a agrometeorologie
Fluvia´lnı´ geomorfologie
2+1 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
2 kr.
1/1
2/1
2/1
1/1
k
zk
zk
z
Andra´sˇko, Herber
Kola´rˇ
Herber, Daneˇk
Herber
3+2 kr. 2/1 zk Prosˇek
3+2 kr. 2/1 zk Ma´cˇka
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z1002
Diplomova´ pra´ce z geografie 4
Z9015FG Magisterska´ zkousˇka - obor FG
Z9017F Oborovy´ geograficky´ semina´rˇ 2
16 kr. 0/16 z ved.pra´ce
SZk
2 kr. 0/2 z Bra´zdil
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0075
Z0100
Z5021
Z6010
Z7900
Z8005
Z8351
Z8377
Z8818
66
Meˇrˇ´ıcı´ technika v meteorologii a
klimatologii
Regiona´lnı´ geografie Amerik
Regiona´lnı´ hydrologie
Geografie Sveˇtove´ho ocea´nu
Hodnocenı´ krajiny
Pola´rnı´ ekologie
Tektonicka´ geomorfologie
Mikroklimatologie a
bioklimatologie v praxi
Aplikovana´ geoinformatika
3+2 kr. 2/1 zk
3+2 kr.
3+2 kr.
2+1 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
4 kr.
5 kr.
2/1
2/1
2/0
2/1
2/1
1/1
2/1
zk
zk
k
zk
zk
zk
zk
La´ska, Veˇzˇnı´k
Kola´rˇ
Herber
Culek
Prosˇek, Elster, Ma´cˇka
Sˇteˇpancˇ´ıkova´
La´ska
3+2 kr. 1/2 zk Dobrovolny´,
Sˇtampach
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
10.3 Studijnı´ obor: Geograficka´ kartografie a geoinformatika
1. Povinne´ prˇedmeˇty vypisovane´ kazˇdorocˇneˇ (nutno splnit vsˇechny)
•
•
•
•
•
•
Z6101 Prostorove´ modelova´nı´ a za´klady geostatistiky
Z8113 Kartograficke´ modelova´nı´
Z8155 Analyticka´ kartografie
Z8181 Oborovy´ semina´rˇ z kartografie 1
Z8191 Oborovy´ semina´rˇ z kartografie 2
Z8196 Oborovy´ semina´rˇ z kartografie 3
2. Povinne´ prˇedmeˇty vypisovane´ jednou za dva roky (nutno splnit vsˇechny)
(a) akademicky´ rok 2011-2012
• Z8101 Za
´ klady fotogrammetrie
• Z8117 Metainformace v kartografii
• Z8110 Historie kartografie
(b) akademicky´ rok 2012-2013
• Z8120 Sta
´ tnı´ mapova´ dı´la
• Z8116 Teoreticka
´ kartografie
• Z8115 Za
´ klady polygrafie a typografie
3. Povinne´ prˇedmeˇty s vazbou na diplomovou pra´ci (nutno splnit vsˇechny)
•
•
•
•
Z8170 Diplomova´ pra´ce z kartografie 1
Z8180 Diplomova´ pra´ce z kartografie 2
Z8190 Diplomova´ pra´ce z kartografie 3
Z8195 Diplomova´ pra´ce z kartografie 4
4. Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
•
je trˇeba zı´skat minima´lneˇ 23 kreditu˚ – seznam doporucˇeny´ch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ je uveden v kontrolnı´ sˇabloneˇ v ISu
5. Prˇedmeˇty sta´tnı´ zkousˇky:
(a) povinny´:
• Obhajoba diplomove
´ pra´ce
• Tematicka
´ kartografie v elektronicke´m prostrˇedı´
(b) povinneˇ-volitelne´ (1):
• GIS
• DPZ a digita
´ lnı´ zpracova´nı´ obrazu
(c) volitelne´ (1):
• Geostatistika a kartograficke
´ modelova´nı´
• Historie kartografie
• Kartografie zvolene
´ geoveˇdnı´ disciplı´ny
67
10.3 Studijnı´ obor: Geograficka´ kartografie a geoinformatika
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z8101
Z8117
Z8170
Za´klady fotogrammetrie
Metainformace v kartografii
Diplomova´ pra´ce z kartografie 1
2+2 kr. 1/1 zk Dobrovolny´
3+2 kr. 2/1 zk Konecˇny´, Staneˇk
2 kr. 0/2 z ved.pra´ce
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
FI:PV019 Geograficke´ informacˇnı´ syste´my I
FI:PV047 Vybrane´ kapitoly z GIS I
ZX100
Odborna´ praxe z geografie a
kartografie
Z8188
Geoinformacˇnı´ technologie 2 webova´ kartografie
2+2 kr. 2/0 zk Dra´sˇil
2 kr. 0/2 z Dra´sˇil, Richter
3 kr. 2T z Daneˇk, La´ska, Staneˇk
3+2 kr. 1/2 zk Kozel
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z6101
Z8110
Z8113
Z8180
Z8181
Prostorove´ modelova´nı´ a za´klady
geostatistiky
Historie kartografie 1
Kartograficke´ modelova´nı´
Diplomova´ pra´ce z kartografie 2
Oborovy´ semina´rˇ z kartografie 1
3+2 kr. 1/2 zk Dobrovolny´
5 kr.
3+2 kr.
4 kr.
2 kr.
2/1
1/2
0/4
0/2
zk
zk
z
z
Stachonˇ
Staneˇk
ved.pra´ce
Konecˇny´
z
Daneˇk, La´ska, Staneˇk
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ZX100
Z8100
Z8103
Z8144
68
Odborna´ praxe z geografie a
kartografie
Globa´lnı´ mapova´nı´
Kartograficka´ exkurze
Pocˇ´ıtacˇova´ grafika v kartografii
3 kr. 2T
3+2 kr. 2/1 zk Konecˇny´
1 kr. 3D z Staneˇk, Konecˇny´
3+1 kr. 1/2 k Staneˇk
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
2. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z8101
Z8117
Z8155
Z8190
Z8191
Za´klady fotogrammetrie
Metainformace v kartografii
Analyticka´ kartografie
Diplomova´ pra´ce z kartografie 3
Oborovy´ semina´rˇ z kartografie 2
2+2 kr.
3+2 kr.
6 kr.
8 kr.
2 kr.
1/1
2/1
2/3
0/8
0/2
zk
zk
zk
z
z
Dobrovolny´
Konecˇny´, Staneˇk
Staneˇk
ved.pra´ce
Staneˇk
Volitelne´ prˇedmeˇty
FI:PV019 Geograficke´ informacˇnı´ syste´my I
FI:PV047 Vybrane´ kapitoly z GIS I
Z8188
Geoinformacˇnı´ technologie 2 webova´ kartografie
2+2 kr. 2/0
2 kr. 0/2
3+2 kr. 1/2
zk Dra´sˇil
z Dra´sˇil, Richter
zk Kozel
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z8110
Z8195
Z8196
Z9015KG
Historie kartografie 1
Diplomova´ pra´ce z kartografie 4
Oborovy´ semina´rˇ z kartografie 3
Magisterska´ zkousˇka - obor KG
5 kr. 2/1 zk Stachonˇ
16 kr. 0/16 z ved.pra´ce
2 kr. 0/2 z Konecˇny´
SZk
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z8100
Z8144
Globa´lnı´ mapova´nı´
Pocˇ´ıtacˇova´ grafika v kartografii
3+2 kr. 2/1
3+1 kr. 1/2
zk Konecˇny´
k Staneˇk
69
10.4 Studijnı´ obor: Regiona´lnı´ geografie a regiona´lnı´ rozvoj
10.4 Studijnı´ obor: Regiona´lnı´ geografie a regiona´lnı´ rozvoj
1. Povinne´ prˇedmeˇty (nutno splnit vsˇechny)
•
Z0104 Regiona´lnı´ politika a regiona´lnı´ rozvoj
•
Z0096 Socia´lneˇ geograficka´ regionalizace
´ zemnı´ pla´nova´nı´ a urbanismus
Z0136 U
•
Z0132 Urba´nnı´ a rura´lnı´ studia
•
Z0027 Geograficka´ analy´za trhu pra´ce
•
Z7017H Oborovy´ geograficky´ semina´rˇ 1
•
Z9017H Oborovy´ geograficky´ semina´rˇ 2
•
2. Povinne´ prˇedmeˇty s vazbou na diplomovou pra´ci (nutno splnit vsˇechny)
•
Z0017H Diplomovy´ semina´rˇ 1
•
Z7001 Diplomova´ pra´ce z geografie 1
•
Z8001 Diplomova´ pra´ce z geografie 2
•
Z0018H Diplomovy´ semina´rˇ 2
•
Z9002 Diplomova´ pra´ce z geografie 3
•
Z1002 Diplomova´ pra´ce z geografie 4
3. Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
•
je trˇeba zı´skat minima´lneˇ 42 kreditu˚ – seznam doporucˇeny´ch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ s ko´dem Z% je uveden v kontrolnı´ sˇabloneˇ v ISu
4. Prˇedmeˇty sta´tnı´ zkousˇky:
(a) povinny´:
•
•
Obhajoba diplomove´ pra´ce
Geograficke´ aspekty verˇejne´ spra´vy a regiona´lnı´ho rozvoje
(b) povinneˇ-volitelne´ (1):
•
•
Regiona´lnı´ geografie sveˇta
Regiona´lnı´ geografie Evropy, evropska´ integrace
(c) volitelne´ (1):
•
•
•
70
Ekonomicka´ geografie
Socia´lnı´ geografie a geodemografie
Teorie a metodologie huma´nnı´ geografie
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0017H
Z0096
Z0104
Z7001
Diplomovy´ semina´rˇ 1
Socia´lneˇ geograficka´ regionalizace
Regiona´lnı´ politika a regiona´lnı´
rozvoj
Diplomova´ pra´ce z geografie 1
2 kr. 0/2
3+2 kr. 2/1
3+2 kr. 2/1
z Veˇzˇnı´k
zk Daneˇk
zk Andra´sˇko
2 kr. 0/2
z
ved.pra´ce
3 kr. 2T
z
Daneˇk, La´ska, Staneˇk
k
zk
zk
z
Andra´sˇko, Herber
Herber, Daneˇk
Hynek
Herber
2+1 kr. 1/1
k
Mulı´cˇek
5 kr. 2/1
2+1 kr. 0/2
zk Veˇzˇnı´k
k Daneˇk, Mulı´cˇek,
Seidenglanz,
Andra´sˇko
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ZX100
Z0046
Z0101
Z0131
Z1313
Z4107
Z7105
Z7890
Odborna´ praxe z geografie a
kartografie
Geografie SR
Regiona´lnı´ geografie Asie
Sustainability - Trvala´ udrzˇitelnost
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
Vybrane´ kapitoly meˇstske´ho a
regiona´lnı´ho pla´nova´nı´
Regiona´lnı´ politika v zemeˇdeˇlstvı´
Aplikace v regiona´lnı´ a socia´lnı´
geografii
2+1 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
2 kr.
1/1
2/1
1/2
1/1
71
10.4 Studijnı´ obor: Regiona´lnı´ geografie a regiona´lnı´ rozvoj
1. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0132
Z0136
Z7017H
Z8001
Urba´nnı´ a rura´lnı´ studia
´ zemnı´ pla´nova´nı´ a urbanismus
U
Oborovy´ geograficky´ semina´rˇ 1
Diplomova´ pra´ce z geografie 2
2 kr.
3+2 kr.
2 kr.
4 kr.
1/1
2/1
0/2
0/4
z
zk
z
z
Hynek, Herber
Mulı´cˇek
Tousˇek
ved.pra´ce
z
Daneˇk, La´ska, Staneˇk
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ZX100
Z0100
Z0152
Z4044
Z5037
Z5100
Z6010
Z7041
Z7044
Z7900
Z8147
72
Odborna´ praxe z geografie a
kartografie
Regiona´lnı´ geografie Amerik
Tere´nnı´ vy´zkum mikroregionu
Geografie meˇsta
Geograficky´ semina´rˇ k verˇejne´
spra´veˇ
Globalizacˇnı´ semina´rˇ
Geografie Sveˇtove´ho ocea´nu
Dopravnı´ syste´my
Demograficke´ promeˇny plodnosti
Hodnocenı´ krajiny
Quality of Life
3 kr. 2T
3+2 kr.
2 kr.
3+1 kr.
2 kr.
2/1
5D
2/1
0/2
zk
z
k
z
La´ska, Veˇzˇnı´k
Andra´sˇko, Daneˇk
Mulı´cˇek
Andra´sˇko
4 kr.
2+1 kr.
2+2 kr.
2+1 kr.
3+2 kr.
3+1 kr.
1/1
2/0
1/1
1/1
2/1
1/1
k
k
zk
k
zk
k
Daneˇk
Herber
Seidenglanz
Seidenglanz
Culek
Andra´sˇko
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
2. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0018H
Z0027
Z9002
Diplomovy´ semina´rˇ 2
Geograficka´ analy´za trhu pra´ce
Diplomova´ pra´ce z geografie 3
2 kr. 0/2
3+2 kr. 2/1
8 kr. 0/8
z Veˇzˇnı´k
zk Tousˇek
z ved.pra´ce
2+1 kr. 1/1
3+2 kr. 2/1
2 kr. 1/1
k Andra´sˇko, Herber
zk Herber, Daneˇk
z Herber
2+1 kr. 1/1
k
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0046
Z0101
Z1313
Z4107
Z7105
Geografie SR
Regiona´lnı´ geografie Asie
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
Vybrane´ kapitoly meˇstske´ho a
regiona´lnı´ho pla´nova´nı´
Regiona´lnı´ politika v zemeˇdeˇlstvı´
5 kr. 2/1
Mulı´cˇek
zk Veˇzˇnı´k
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z1002
Diplomova´ pra´ce z geografie 4
Z9015RG Magisterska´ zkousˇka - obor RG
Z9017H Oborovy´ geograficky´ semina´rˇ 2
16 kr. 0/16 z ved.pra´ce
SZk
2 kr. 0/2 z Tousˇek
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z4044
Z5037
Z5100
Z6010
Z7041
Z7044
Z7900
Z8147
Geografie meˇsta
Geograficky´ semina´rˇ k verˇejne´
spra´veˇ
Globalizacˇnı´ semina´rˇ
Geografie Sveˇtove´ho ocea´nu
Dopravnı´ syste´my
Demograficke´ promeˇny plodnosti
Hodnocenı´ krajiny
Quality of Life
3+1 kr. 2/1
2 kr. 0/2
k
z
Mulı´cˇek
Andra´sˇko
4 kr.
2+1 kr.
2+2 kr.
2+1 kr.
3+2 kr.
3+1 kr.
k
k
zk
k
zk
k
Daneˇk
Herber
Seidenglanz
Seidenglanz
Culek
Andra´sˇko
1/1
2/0
1/1
1/1
2/1
1/1
73
10.5 Studijnı´ obor: Socia´lnı´ geografie
10.5 Studijnı´ obor: Socia´lnı´ geografie
1. Povinne´ prˇedmeˇty (nutno splnit vsˇechny)
•
Z0104 Regiona´lnı´ politika a regiona´lnı´ rozvoj
•
Z0096 Socia´lneˇ geograficka´ regionalizace
´ zemnı´ pla´nova´nı´ a urbanismus
Z0136 U
•
Z5100 Politicka´ geografie
•
Z7017H Oborovy´ geograficky´ semina´rˇ 1
•
Z9017H Oborovy´ geograficky´ semina´rˇ 2
•
2. Povinne´ prˇedmeˇty s vazbou na diplomovou pra´ci (nutno splnit vsˇechny)
•
Z0017H Diplomovy´ semina´rˇ 1
•
Z7001 Diplomova´ pra´ce z geografie 1
•
Z8001 Diplomova´ pra´ce z geografie 2
•
Z0018H Diplomovy´ semina´rˇ 2
•
Z9002 Diplomova´ pra´ce z geografie 3
•
Z1002 Diplomova´ pra´ce z geografie 4
3. Povinneˇ-volitelne´ prˇedmeˇty
(a) jeden ze dvou
•
•
Z7107 Sı´delnı´ syste´my
Z7041 Dopravnı´ syste´my
4. Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
•
je trˇeba zı´skat minima´lneˇ 41 kreditu˚ – seznam doporucˇeny´ch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ s ko´dem Z% je uveden v kontrolnı´ sˇabloneˇ v ISu
5. Prˇedmeˇty sta´tnı´ zkousˇky:
(a) povinny´:
•
•
Obhajoba diplomove´ pra´ce
Teorie a metodologie huma´nnı´ geografie
(b) povinneˇ-volitelne´ (1):
•
•
Ekonomicka´ geografie
Socia´lnı´ geografie a geodemografie
(c) volitelne´ (1):
•
•
•
74
Geograficke´ aspekty verˇejne´ spra´vy a regiona´lnı´ho rozvoje
Regiona´lnı´ geografie sveˇta
Regiona´lnı´ geografie Evropy, evropska´ integrace
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0017H
Z0096
Z0104
Z7001
Diplomovy´ semina´rˇ 1
Socia´lneˇ geograficka´ regionalizace
Regiona´lnı´ politika a regiona´lnı´
rozvoj
Diplomova´ pra´ce z geografie 1
2 kr. 0/2
3+2 kr. 2/1
3+2 kr. 2/1
z Veˇzˇnı´k
zk Daneˇk
zk Andra´sˇko
2 kr. 0/2
z
ved.pra´ce
3 kr. 2T
z
Daneˇk, La´ska, Staneˇk
k
zk
zk
z
Andra´sˇko, Herber
Herber, Daneˇk
Hynek
Herber
2+1 kr. 1/1
k
Mulı´cˇek
5 kr. 2/1
2+1 kr. 0/2
zk Veˇzˇnı´k
k Daneˇk, Mulı´cˇek,
Seidenglanz,
Andra´sˇko
3+2 kr.
4 kr.
2 kr.
4 kr.
zk
k
z
z
Mulı´cˇek
Daneˇk
Tousˇek
ved.pra´ce
z
Daneˇk, La´ska, Staneˇk
zk
z
z
k
zk
k
k
La´ska, Veˇzˇnı´k
Hynek, Herber
Andra´sˇko, Daneˇk
Mulı´cˇek
Seidenglanz
Seidenglanz
Andra´sˇko
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ZX100
Z0046
Z0101
Z0131
Z1313
Z4107
Z7105
Z7890
Odborna´ praxe z geografie a
kartografie
Geografie SR
Regiona´lnı´ geografie Asie
Sustainability - Trvala´ udrzˇitelnost
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
Vybrane´ kapitoly meˇstske´ho a
regiona´lnı´ho pla´nova´nı´
Regiona´lnı´ politika v zemeˇdeˇlstvı´
Aplikace v regiona´lnı´ a socia´lnı´
geografii
2+1 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
2 kr.
1/1
2/1
1/2
1/1
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0136
Z5100
Z7017H
Z8001
´ zemnı´ pla´nova´nı´ a urbanismus
U
Globalizacˇnı´ semina´rˇ
Oborovy´ geograficky´ semina´rˇ 1
Diplomova´ pra´ce z geografie 2
2/1
1/1
0/2
0/4
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ZX100
Z0100
Z0132
Z0152
Z4044
Z7041
Z7044
Z8147
Odborna´ praxe z geografie a
kartografie
Regiona´lnı´ geografie Amerik
Urba´nnı´ a rura´lnı´ studia
Tere´nnı´ vy´zkum mikroregionu
Geografie meˇsta
Dopravnı´ syste´my
Demograficke´ promeˇny plodnosti
Quality of Life
3 kr. 2T
3+2 kr.
2 kr.
2 kr.
3+1 kr.
2+2 kr.
2+1 kr.
3+1 kr.
2/1
1/1
5D
2/1
1/1
1/1
1/1
75
10.5 Studijnı´ obor: Socia´lnı´ geografie
2. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0018H
Z9002
Diplomovy´ semina´rˇ 2
Diplomova´ pra´ce z geografie 3
2 kr. 0/2 z
8 kr. 0/8 z
Veˇzˇnı´k
ved.pra´ce
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z0027
Z0046
Z0101
Z0131
Z1313
Z4107
Z7105
Geograficka´ analy´za trhu pra´ce
Geografie SR
Regiona´lnı´ geografie Asie
Sustainability - Trvala´ udrzˇitelnost
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
Vybrane´ kapitoly meˇstske´ho a
regiona´lnı´ho pla´nova´nı´
Regiona´lnı´ politika v zemeˇdeˇlstvı´
3+2 kr.
2+1 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
2 kr.
2/1
1/1
2/1
1/2
1/1
zk
k
zk
zk
z
2+1 kr. 1/1 k
Tousˇek
Andra´sˇko, Herber
Herber, Daneˇk
Hynek
Herber
Mulı´cˇek
5 kr. 2/1 zk Veˇzˇnı´k
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z1002
Diplomova´ pra´ce z geografie 4
Z9015SG Magisterska´ zkousˇka - obor SG
Z9017H Oborovy´ geograficky´ semina´rˇ 2
16 kr. 0/16 z ved.pra´ce
SZk
2 kr. 0/2 z Tousˇek
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z4044
Z7041
Z7044
Z8147
76
Geografie meˇsta
Dopravnı´ syste´my
Demograficke´ promeˇny plodnosti
Quality of Life
3+1 kr.
2+2 kr.
2+1 kr.
3+1 kr.
2/1
1/1
1/1
1/1
k
zk
k
k
Mulı´cˇek
Seidenglanz
Seidenglanz
Andra´sˇko
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
10.6 Studijnı´ obor: Ucˇitelstvı´ geografie a kartografie
pro strˇednı´ sˇkoly
1. Povinne´ prˇedmeˇty (nutno splnit vsˇechny)
•
Z7011 Geograficke´ kurikulum
•
Z7150 ICT v geograficke´m vzdeˇla´va´nı´
•
Z0012 Vedenı´ geograficke´ vy´uky
•
Z0028 Regiona´lnı´ prˇ´ıpadove´ studie
Z2012 Regiona´lnı´ geografie CˇR
•
Z0149 Geograficke´ projekty a cvicˇenı´
•
Z0150 Geograficky´ semina´rˇ
•
2. Povinneˇ-volitelne´ (pro diplomanty ze zemeˇpisu) – nutno splnit vsˇechny
•
Z7020 Diplomova´ pra´ce ze zemeˇpisu 1
•
Z0019 Diplomova´ pra´ce ze zemeˇpisu 2
•
Z0020 Diplomova´ pra´ce ze zemeˇpisu 3
•
Z1003 Diplomova´ pra´ce ze zemeˇpisu 4
•
Z0021 Diplomovy´ semina´rˇ ze zemeˇpisu
3. Povinneˇ-volitelne´ prˇedmeˇty (jeden ze dvou)
•
Z9001 Souvisla´ pedagogicka´ praxe ze zemeˇpisu
•
Z9010 Pru˚beˇzˇna´ praxe ze zemeˇpisu
4. Prˇedmeˇty sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky (u´stnı´ geograficke´ cˇa´sti):
(a) povinne´:
•
•
Geografie
Didaktika zemeˇpisu
77
10.6 Studijnı´ obor: Ucˇitelstvı´ geografie a kartografie pro strˇednı´ sˇkoly
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z7011
Z7150
Geograficke´ kurikulum
ICT v geograficke´m vzdeˇla´va´nı´
3+1 kr. 1/2 k
3+1 kr. 1/2 k
Herber, Hynek
Dobrovolny´, Herber
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z7020
Diplomova´ pra´ce ze zemeˇpisu 1
2 kr. 0/2 z
ved. pra´ce
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ZX401
Z0046
Z0101
Z0107
Z0131
Z1313
Klimaticke´ zmeˇny
Geografie SR
Regiona´lnı´ geografie Asie
´ vod do politicke´ geografie
U
Sustainability - Trvala´ udrzˇitelnost
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
3+2 kr.
2+1 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
2 kr.
2/1
1/1
2/1
2/1
1/2
1/1
zk
k
zk
zk
zk
z
Burianova´, Prˇibyla
Andra´sˇko, Herber
Herber, Daneˇk
Daneˇk
Hynek
Herber
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0012
Z0028
Z2012
Vedenı´ geograficke´ vy´uky
Regiona´lnı´ prˇ´ıpadove´ studie
Regiona´lnı´ geografie CˇR
3+2 kr. 1/2 zk Hynek, Herber
3 kr. 5D kz Herber
5+3 kr. 4/1 zk Herber, Tousˇek,
Veˇzˇnı´k
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0019
Z9010
Diplomova´ pra´ce ze zemeˇpisu 2
Pru˚beˇzˇna´ pedagogicka´ praxe ze
zemeˇpisu 1
4 kr. 0/4 z
2 kr. 30h z
ved. pra´ce
Herber
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ZX402
Z0100
Z0132
Z6010
Z9150
78
Globa´lnı´ proble´my lidstva
Regiona´lnı´ geografie Amerik
Urba´nnı´ a rura´lnı´ studia
Geografie Sveˇtove´ho ocea´nu
Multime´dia v geograficke´m
vzdeˇla´va´nı´
3 kr.
3+2 kr.
2 kr.
2+1 kr.
2+1 kr.
2/0
2/1
1/1
2/0
0/2
k
zk
z
k
k
Herber
La´ska, Veˇzˇnı´k
Hynek, Herber
Herber
Herber
10 Navazujı´cı´ magistersky´ program: Geografie a kartografie
2. rok navazujı´cı´ho magisterske´ho studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Z0149
Z0150
Geograficke´ projekty a cvicˇenı´
Geograficky´ semina´rˇ
2 kr. 0/2
2 kr. 0/2
z
z
Herber
Hla´sensky´, Kubı´cˇek,
Herber
8 kr. 0/8
2 kr. 0/2
2 kr. 3T
z
z
z
ved. pra´ce
Herber
Herber
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z0020
Z0021
Z9001
Z9010
Diplomova´ pra´ce ze zemeˇpisu 3
Diplomovy´ semina´rˇ ze zemeˇpisu
Souvisla´ pedagogicka´ praxe ze
zemeˇpisu 1
Pru˚beˇzˇna´ pedagogicka´ praxe ze
zemeˇpisu 1
2 kr. 30h z
Herber
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ZX401
Z0046
Z0101
Z0107
Z0131
Z1313
Z9012
Klimaticke´ zmeˇny
Geografie SR
Regiona´lnı´ geografie Asie
´ vod do politicke´ geografie
U
Sustainability - Trvala´ udrzˇitelnost
Prˇ´ırodnı´ hrozby a rizika v krajineˇ online
Pedagogicka´ praxe ze zemeˇpisu 2
3+2 kr.
2+1 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
3+2 kr.
2 kr.
2/1
1/1
2/1
2/1
1/2
1/1
zk
k
zk
zk
zk
z
2 kr. 30h z
Burianova´, Prˇibyla
Andra´sˇko, Herber
Herber, Daneˇk
Daneˇk
Hynek
Herber
Herber
Jarnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z1003
Diplomova´ pra´ce ze zemeˇpisu 4
14 kr. 0/14 z
ved. pra´ce
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ZX402
Z9012
Z9150
Globa´lnı´ proble´my lidstva
Pedagogicka´ praxe ze zemeˇpisu 2
Multime´dia v geograficke´m
vzdeˇla´va´nı´
3 kr. 2/0 k
2 kr. 30h z
2+1 kr. 0/2 k
Herber
Herber
Herber
79
11 Doktorsky´ studijnı´ program: Geografie
11 Doktorsky´ studijnı´ program: Geografie
1. Doktorsky´ studijnı´ program se realizuje v souladu se za´konem o VSˇ cˇ. 111/1998 Sb.,
Studijnı´m a zkusˇebnı´m rˇa´dem MU, pozˇadavky fakulty a prˇ´ıslusˇne´ oborove´ rady (OR),
resp. oborove´ komise (OK), a to v oborech:
•
Fyzicka´ geografie,
•
Kartografie, geoinformatika a DPZ,
•
Regiona´lnı´ geografie a regiona´lnı´ rozvoj
2. Nezbytnou podmı´nkou pro prˇijetı´ ke studiu je rˇa´dne´ ukoncˇenı´ magisterske´ho studia
te´hozˇ nebo prˇ´ıbuzne´ho oboru.
3. Forma studia mu˚zˇe by´t prezencˇnı´ nebo kombinovana´.
4. Studium probı´ha´ podle individua´lnı´ho studijnı´ho pla´nu (zpracovane´ho doktorandem a
sˇkolitelem) pod vedenı´m sˇkolitele a ukoncˇuje se rˇa´dneˇ sta´tnı´ doktorskou zkousˇkou a
obhajobou disertacˇnı´ pra´ce, zpracovanou pod vedenı´m sˇkolitele, obvykle za 4 roky
(standardnı´ doba studia), ktera´ mu˚zˇe by´t prodlouzˇena (podrobneˇji SZRˇ MU).
5. Prˇedpokladem postupu do dalsˇ´ıho semestru je splneˇnı´ vsˇech podmı´nek stanoveny´ch
SZRˇ MU (studium se rˇ´ıdı´ Studijnı´m a zkusˇebnı´m rˇa´dem Masarykovy univerzity, ktery´
upravuje vsˇechny na´lezˇitosti spojene´ s doktorsky´m studiem).
6. Ra´mcove´ pozˇadavky na disertacˇnı´ pra´ci
Doktorska´ disertacˇnı´ pra´ce ma´ rˇesˇit aktua´lnı´ te´ma z oblasti geografie a kartografie,
ktere´ by meˇlo prˇine´st nove´ pu˚vodnı´ veˇdecke´ poznatky. Prˇedlozˇenı´m pra´ce prokazuje
student schopnost samostatne´ tvu˚rcˇ´ı veˇdecke´ pra´ce, a to zejme´na:
•
•
•
•
formulovat podstatu rˇesˇene´ho proble´mu a dı´lcˇ´ı a celkove´ cı´le, vedoucı´ k rˇesˇenı´
zı´skat potrˇebna´ data, zhodnotit je a zpracovat v souladu se soucˇasny´mi metodami
analyzovat zı´skane´ vy´sledky v kontextu dosavadnı´ch ba´da´nı´, vztahu˚ a souvislostı´
formulovat za´veˇry se zrˇetelem na jejich dopady a dalsˇ´ı rozvoj dane´ veˇdnı´
disciplı´ny
7. Prˇedpokladem pro zaha´jenı´ rˇ´ızenı´ v souvislosti s obhajobou doktorske´ disertacˇnı´ pra´ce
je publikacˇnı´ cˇinnost studenta podle alternativy A cˇi B:
•
•
•
80
alternativa A: jedna publikace cˇa´sti pra´ce nebo cele´ pra´ce v zahranicˇnı´m recenzovane´m cˇasopise (mimo Slovensko)
alternativa B: dveˇ publikace cˇa´sti pra´ce nebo cele´ pra´ce v cˇasopisech Geografie - Sbornı´k Cˇeske´ geograficke´ spolecˇnosti (Praha) a Geograficky´ cˇasopis
(Bratislava)
Zmeˇna cˇasopisu˚ uvedeny´ch v bodeˇ B za jine´ recenzovane´ cˇasopisy v Cˇeske´
nebo Slovenske´ republice je mozˇna´ jen na za´kladeˇ individua´lnı´ zˇa´dosti studenta adresovane´ Oborove´ radeˇ. Pro zaha´jenı´ rˇ´ızenı´ stacˇ´ı potvrzenı´ z redakce
prˇ´ıslusˇne´ho cˇasopisu, zˇe cˇla´nek byl po recenznı´m rˇ´ızenı´ prˇijat do tisku.
11 Doktorsky´ studijnı´ program: Geografie
8. Doporucˇeny´ individua´lnı´ studijnı´ pla´n si student ve spolupra´ci se sˇkolitelem vytva´rˇ´ı
z na´sledujı´cı´ch cˇa´stı´ - modulu˚:
•
•
•
•
•
•
•
Cˇa´st A: zahrnuje povinne´ prˇedmeˇty podle zvolene´ho oboru studia, stanovene´
oborovou radou/komisı´, zakoncˇene´ obvykle zkousˇkou.
Cˇa´st B: zahrnuje vy´beˇrove´ prˇedmeˇty, doporucˇene´ studentovi sˇkolitelem s cı´lem
rozsˇ´ırˇenı´ potrˇebny´ch znalostı´ s ohledem na DSP a te´ma disertacˇnı´ pra´ce.
Cˇa´st C: zahrnuje aktivnı´ u´cˇast studentu˚ na oborovy´ch geograficky´ch/kartograficky´ch semina´rˇ´ıch.
Cˇa´st D: zahrnuje pomoc studentu˚ ve vy´uce podle pozˇadavku˚ Geograficke´ho
u´stavu.
Cˇa´st E: vypracova´nı´ tezı´ disertacˇnı´ pra´ce. Teze obsahujı´ prˇedevsˇ´ım prˇehled
rˇesˇene´ problematiky na za´kladeˇ resˇersˇe doma´cı´ a zahranicˇnı´ literatury vcˇetneˇ
metod zpracova´nı´ te´matiky doktorske´ disertacˇnı´ pra´ce. Prˇedkla´dajı´ se v podobeˇ
pı´semne´ho elabora´tu sˇkoliteli.
Cˇa´st F: refera´t na mezina´rodnı´m odborne´m fo´ru v anglicke´m jazyce. Jde o aktivnı´ prˇednesenı´ prˇ´ıspeˇvku na mezina´rodnı´ konferenci v anglicke´m jazyce alesponˇ jednou beˇhem studia.
ostatnı´ – publikacˇnı´ cˇinnost studenta - viz bod 7
9. Sta´tnı´ doktorska´ zkousˇka se skla´da´ z obhajoby disertacˇnı´ pra´ce. V disertacˇnı´ pra´ci
student prˇedkla´da´ vy´sledky, ktere´ zı´skal v pru˚beˇhu studia v programu. Obhajoba
disertacˇnı´ pra´ce probı´ha´ podle Studijnı´ho a zkusˇebnı´ho rˇa´du Masarykovy univerzity
(cˇl. 32 Obhajoba disertacˇnı´ pra´ce a cˇl. 33 Zkusˇebnı´ komise).
10. Obsah a rozsah sta´tnı´ doktorske´ zkousˇky jednotlivy´ch oboru˚
10.1 Fyzicka´ geografie
•
•
Student u sta´tnı´ doktorske´ zkousˇky prokazuje, zˇe zvla´dl do hloubky problematiku fyzicke´ geografie, vcˇetneˇ odpovı´dajı´cı´ch technik a dovednosti. Cı´lem je
proveˇrˇit jak znalostnı´ u´rovenˇ, tak schopnosti aktivnı´ho rˇesˇenı´ proble´mu, vcˇetneˇ
jejich komplexnı´ho cha´pa´nı´ a aplikace odpovı´dajı´cı´ch metod analy´zy a synte´zy.
Vlastnı´ u´stnı´ zkousˇka zahrnuje zkusˇebnı´ okruhy ze trˇ´ı oblastı´:
– Obecna´ fyzicka´ geografie (slozˇky, procesy, jevy, celostnı´ cha´pa´nı´ fyzickogeograficke´ sfe´ry)
– Metody fyzickogeograficke´ho vy´zkumu (zı´ska´va´nı´ a hodnocenı´ dat, metody jejich zpracova´nı´)
– Prˇedmeˇt, z neˇhozˇ je prˇedkla´da´na disertacˇnı´ pra´ce (metodologie, poznatky,
regiona´lnı´ aspekty, perspektivy, sce´na´rˇe, impakty)
81
11 Doktorsky´ studijnı´ program: Geografie
10.2 Regiona´lnı´ geografie a regiona´lnı´ rozvoj
•
•
Student musı´ proka´zat, zˇe zvla´dl sˇirsˇ´ı problematiku regiona´lnı´ geografie vcˇetneˇ
odpovı´dajı´cı´ch technik a dovednostı´. Proveˇrˇova´na je jak znalostnı´ u´rovenˇ, tak
schopnosti aktivnı´ho rˇesˇenı´ dı´lcˇ´ıch proble´mu˚ vcˇetneˇ odpovı´dajı´cı´ch metod regiona´lneˇ geograficke´ analy´zy a synte´zy.
Vlastnı´ u´stnı´ zkousˇka probı´ha´ ve cˇtyrˇech tematicky´ch okruzı´ch:
– 2 povinne´ okruhy: regiona´lnı´ politika a regiona´lnı´ rozvoj, metody regiona´lneˇ geograficke´ho vy´zkumu
– 2 volitelne´ si student vybı´ra´ z teˇchto sˇesti okruhu˚: obecna´ fyzicka´ geografie,
obecna´ huma´nnı´ geografie, regiona´lnı´ geografie CˇR, regiona´lnı´ geografie
sveˇta, krajinna´ ekologie, demografie.
10.3 Kartografie, geoinformatika a DPZ
•
•
Student u sta´tnı´ doktorske´ zkousˇky prokazuje, zˇe zvla´dl do hloubky problematiku kartografie, geoinformatiky a DPZ, vcˇetneˇ odpovı´dajı´cı´ch technik a
dovednostı´. Cı´lem je proveˇrˇit jak znalostnı´ u´rovenˇ, tak schopnosti aktivnı´ho
rˇesˇenı´ proble´mu, vcˇetneˇ jejich komplexnı´ho cha´pa´nı´ a aplikace odpovı´dajı´cı´ch
metod analy´zy a synte´zy.
Vlastnı´ u´stnı´ zkousˇka zahrnuje zkusˇebnı´ okruhy z oblastı´:
– Prostorova´ data pro kartografii a geoinformatiku: analy´za, zpracova´nı´,
legislativnı´ aspekty
– Metody kartograficke´ generalizace, modelova´nı´, vizualizace a interpretace
– Integrace dat z digita´lnı´ch a analogovy´ch zdroju˚, zejme´na DPZ a PS
– Prostorove´ datove´ projekty: CˇR, EU a Evropa, globa´lnı´ meˇrˇ´ıtko
11. Prˇedmeˇtove´ moduly – obor Fyzicka´ geografie
cˇa´st A – povinne´ prˇedmeˇty:
•
•
•
ZD111 Globa´lnı´ klima a uzˇita´ hydrologie
ZD121 Vybrane´ kapitoly z pedogeografie a biogeografie
ZD131 Antropogennı´ transformace relie´fu
cˇa´st B – povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty rozsˇirˇujı´cı´ veˇdnı´ za´klad
•
na za´kladeˇ doporucˇenı´ sˇkolitele u´speˇsˇneˇ absolvovat 3 prˇedmeˇty (zakoncˇene´ zkousˇkou)
cˇa´st C (povinne´ prˇedmeˇty)
•
•
•
•
82
ZD122 Oborovy´ semina´rˇ I
ZD123 Oborovy´ semina´rˇ II
ZD141 Oborovy´ semina´rˇ III
ZD142 Oborovy´ semina´rˇ IV
11 Doktorsky´ studijnı´ program: Geografie
cˇa´st D – pomoc prˇi vy´uce (povinne´ prˇedmeˇty)
•
•
•
•
•
•
ZD001 Pomoc prˇi vy´uce I
ZD002 Pomoc prˇi vy´uce II
ZD003 Pomoc prˇi vy´uce III
ZD004 Pomoc prˇi vy´uce IV
ZD005 Pomoc prˇi vy´uce V
ZD006 Pomoc prˇi vy´uce VI
cˇa´st E – disertacˇnı´ pra´ce (povinne´ prˇedmeˇty)
studium literatury
•
•
ZD031 Studium literatury I
ZD032 Studium literatury II
vypracova´nı´ tezı´ disertacˇnı´ pra´ce
•
ZD010FG Teze disertacˇnı´ pra´ce
disertacˇnı´ pra´ce
•
•
•
•
•
•
•
ZD011FG Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce I
ZD012FG Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce II
ZD013FG Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce III
ZD014 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce IV
ZD015 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce V
ZD016 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce VI
ZD017 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce VII
cˇa´st F – refera´t na mezina´rodnı´m odborne´m fo´ru v anglicke´m jazyce (povinny´ prˇedmeˇt)
•
ZD024 Prˇedna´sˇka v cizı´m jazyce
ostatnı´ – publikace cˇa´sti pra´ce nebo cele´ pra´ce v recenzovany´ch periodika´ch
alternativa A
•
ZD021 Publikace v odborne´m cˇasopise v anglicke´m jazyce
alternativa B (nutno splnit oba prˇedmeˇty)
•
•
ZD022 Publikace v recenzovane´m cˇasopise v CˇR
ZD023 Publikace v recenzovane´m cˇasopise ve SR
12. Prˇedmeˇtove´ moduly – obor Kartografie, geoinformatika a da´lkovy´ pru˚zkum
Zemeˇ
cˇa´st A – povinne´ prˇedmeˇty:
•
•
ZD212 Vybrane´ kapitoly z da´lkove´ho pru˚zkumu Zemeˇ
ZD213 Webova´ kartografie
83
11 Doktorsky´ studijnı´ program: Geografie
•
•
ZD222 Na´rodnı´ prostorove´ informacˇnı´ infrastruktury
ZD225 Mapova´ semiotika
cˇa´st B – povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty rozsˇirˇujı´cı´ veˇdnı´ za´klad
•
na za´kladeˇ doporucˇenı´ sˇkolitele u´speˇsˇneˇ absolvovat 3 prˇedmeˇty (zakoncˇene´ zkousˇkou)
cˇa´st C (povinne´ prˇedmeˇty)
•
•
•
•
ZD251 Oborovy´ semina´rˇ I
ZD252 Oborovy´ semina´rˇ II
ZD253 Oborovy´ semina´rˇ III
ZD254 Oborovy´ semina´rˇ IV
cˇa´st D - pomoc prˇi vy´uce (povinne´ prˇedmeˇty)
•
•
•
•
•
•
ZD001 Pomoc prˇi vy´uce I
ZD002 Pomoc prˇi vy´uce II
ZD003 Pomoc prˇi vy´uce III
ZD004 Pomoc prˇi vy´uce IV
ZD005 Pomoc prˇi vy´uce V
ZD006 Pomoc prˇi vy´uce VI
cˇa´st E – disertacˇnı´ pra´ce (povinne´ prˇedmeˇty)
studium literatury
•
•
ZD031 Studium literatury I
ZD032 Studium literatury II
vypracova´nı´ tezı´ disertacˇnı´ pra´ce
•
ZD010KG Teze disertacˇnı´ pra´ce
disertacˇnı´ pra´ce
•
•
•
•
•
•
•
ZD011KG Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce I
ZD012KG Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce II
ZD013KG Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce III
ZD014 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce IV
ZD015 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce V
ZD016 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce VI
ZD017 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce VII
cˇa´st F – refera´t na mezina´rodnı´m odborne´m fo´ru v anglicke´m jazyce (povinny´ prˇedmeˇt)
•
84
ZD024 Prˇedna´sˇka v cizı´m jazyce
11 Doktorsky´ studijnı´ program: Geografie
ostatnı´ – publikace cˇa´sti pra´ce nebo cele´ pra´ce v recenzovany´ch periodika´ch
alternativa A
•
ZD021 Publikace v odborne´m cˇasopise v anglicke´m jazyce
alternativa B (nutno splnit oba prˇedmeˇty)
•
•
ZD022 Publikace v recenzovane´m cˇasopise v CˇR
ZD023 Publikace v recenzovane´m cˇasopise ve SR
13. Prˇedmeˇtove´ moduly - obor Regiona´lnı´ geografie a regiona´lnı´ rozvoj
cˇa´st A – povinne´ prˇedmeˇty
•
•
•
•
ZD321 Regiona´lnı´ politika: teorie a praxe
ZD322 Venkov a zemeˇdeˇlstvı´ po vstupu do EU
ZD331 Geographical Thought
ZD342 Diskurz rozvoje: analy´za a alternativy
cˇa´st B – povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty rozsˇirˇujı´cı´ veˇdnı´ za´klad
•
na za´kladeˇ doporucˇenı´ sˇkolitele u´speˇsˇneˇ absolvovat 3 prˇedmeˇty (zakoncˇene´ zkousˇkou)
cˇa´st C (povinne´ prˇedmeˇty)
•
•
•
•
ZD371 Oborovy´ semina´rˇ I
ZD372 Oborovy´ semina´rˇ II
ZD373 Oborovy´ semina´rˇ III
ZD374 Oborovy´ semina´rˇ IV
cˇa´st D – pomoc prˇi vy´uce (povinne´ prˇedmeˇty)
•
•
•
•
•
•
ZD001 Pomoc prˇi vy´uce I
ZD002 Pomoc prˇi vy´uce II
ZD003 Pomoc prˇi vy´uce III
ZD004 Pomoc prˇi vy´uce IV
ZD005 Pomoc prˇi vy´uce V
ZD006 Pomoc prˇi vy´uce VI
cˇa´st E – disertacˇnı´ pra´ce (povinne´ prˇedmeˇty)
studium literatury
•
•
ZD031 Studium literatury I
ZD032 Studium literatury II
vypracova´nı´ tezı´ disertacˇnı´ pra´ce
•
ZD010RG Teze disertacˇnı´ pra´ce
85
11 Doktorsky´ studijnı´ program: Geografie
disertacˇnı´ pra´ce
•
•
•
•
•
•
•
ZD011RG Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce I
ZD012RG Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce II
ZD013RG Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce III
ZD014 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce IV
ZD015 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce V
ZD016 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce VI
ZD017 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce VII
cˇa´st F – refera´t na mezina´rodnı´m odborne´m fo´ru v anglicke´m jazyce (povinny´ prˇedmeˇt)
•
ZD024 Prˇedna´sˇka v cizı´m jazyce
ostatnı´ – publikace cˇa´sti pra´ce nebo cele´ pra´ce v recenzovany´ch periodika´ch
alternativa A
•
ZD021 Publikace v odborne´m cˇasopise v anglicke´m jazyce
alternativa B (nutno splnit oba prˇedmeˇty)
•
•
ZD022 Publikace v recenzovane´m cˇasopise v CˇR
ZD023 Publikace v recenzovane´m cˇasopise ve SR
14. Prˇedmeˇtove´ moduly pro studenty 5. a vysˇsˇ´ıch rocˇnı´ku˚
86
•
ZD018 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce VIII
•
ZD019 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce IX
•
ZD020 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce X
•
ZD028 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce XI
•
ZD029 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce XII
•
ZD030 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce XIII
•
ZD033 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce XIV
•
ZD034 Prˇ´ıprava disertacˇnı´ pra´ce XV
Studijnı´ katalog Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty MU
Akademicky´ rok 2011/2012
Geografie
Vydala Masarykova univerzita v roce 2011
1. vyda´nı´, 2011 na´klad 440 vy´tisku˚ 88 stran
Tisk Coprint, Brno, Area´l Kravı´ Hora
ISBN 978-80-210-5502-5
Download

Studijní katalog Geografie