FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA
V NITRE
Výročná správa za rok 2013
NITRA 2014
Názov:
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2013
Zostavovateľ:
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.,
PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.,
doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
Recenzent:
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Technický redaktor: Mgr. Tibor Szabó, PhD.
Jazykový redaktor: PhDr. Ján Gallik, PhD.
Vydané v marci 2014 ako účelová publikácia Fakulty stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Schválené vedením Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre 27.02.2014.
© Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
ISBN 978-80-558-0554-2
EAN 9788055805542
OBSAH
1 Úvod ............................................................................................................... 5
2 Profil Fakulty stredoeurópskych štúdií ...................................................... 7
3 Akademické orgány a štruktúra .................................................................. 9
3.1 Vedenie FSŠ ........................................................................................... 9
3.2 Akademický senát ................................................................................ 10
3.3 Vedecká rada FSŠ ................................................................................ 10
3.4 Kolégium dekana ................................................................................. 11
3.5 Dekanát FSŠ ......................................................................................... 11
3.6 Pedagogická komisia FSŠ .................................................................... 11
3.7 Disciplinárna komisia FSŠ ................................................................... 12
3.8 Edičná komisia FSŠ ............................................................................. 12
3.9 Pracoviská FSŠ .................................................................................... 12
3.10 Informačné zdroje .............................................................................. 12
4 Správa o činnosti Akademického senátu FSŠ ........................................... 13
5 Pracoviská FSŠ............................................................................................ 15
5.1 Katedra cestovného ruchu – KCR ........................................................ 15
5.1.1 Charakteristika ............................................................................. 15
5.1.2 Zamestnanci ................................................................................. 16
5.2 Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy – ÚMJL ...................... 18
5.2.1 Charakteristika ............................................................................. 18
5.2.2 Zamestnanci ................................................................................. 19
5.3 Ústav pre vzdelávanie pedagógov – ÚVP ............................................ 23
5.3.1 Charakteristika ............................................................................. 23
5.3.2 Zamestnanci ................................................................................. 24
5.4 Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr – ÚSJK ............................... 27
5.4.1 Charakteristika ............................................................................. 27
5.4.2 Zamestnanci ................................................................................. 28
6 Štúdium na FSŠ .......................................................................................... 31
6.1 Charakteristika štúdia na FSŠ v roku 2013 .......................................... 31
6.2 Študijné programy ................................................................................ 33
6.3 Prehľad o počte študentov podľa ročníkov a foriem štúdia .................. 34
6.4 Prijímacie pokračovanie na FSŠ v akademickom roku 2013/2014 ...... 36
6.4.1 Podmienky prijatia na štúdium .................................................... 36
6.4.2 Imatrikulácie študentov v akademickom roku 2013/2014 ........... 39
6.5 Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác ........................................ 39
6.6 Rigorózne pokračovanie ....................................................................... 40
6.7 Hodnotiace správy................................................................................ 40
6.8 Pedagogická prax ................................................................................. 41
7 Vedeckovýskumná činnosť na FSŠ v roku 2013 ...................................... 44
7.1 Prehľad projektovej činnosti v hodnotenom období ............................ 46
7.2 Publikačná činnosť FSŠ ....................................................................... 49
7.3 Vedecké, odborné, umelecké podujatia ............................................... 52
7.4 Vedeckovýskumná, odborná a umelecká činnosť študentov ............... 53
7.4.1 Projektová činnosť doktorandov ................................................. 54
7.4.2 Publikačné výstupy doktorandov ................................................ 54
7.4.3 Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť ...................... 55
7.5 Vedecká spolupráca ............................................................................. 55
7.5.1 Členstvá pracovníkov v národných a medzinárodných
vedeckých organizáciách, výboroch, redakčných radách ........... 57
7.6 Ocenenia za vedeckovýskumnú, publikačnú
a ďalšiu tvorivú činnosť...................................................................... 57
7.7 Habilitačné konania, vymenúvacie konania za profesora a udelenie
vedeckej hodnosti „DrSc.“ ................................................................. 58
7.8 SWOT analýza v oblasti vedeckovýskumnej
a ďalšej tvorivej činnosti .................................................................... 58
8 Prehľad edičnej činnosti fakulty za rok 2013 .......................................... 61
9 Medzinárodná spolupráca ......................................................................... 63
9.1 Vyslanie a prijatie študentov na mobilitu Erasmus a študijné pobyty
pedagógov cez Erazmus v roku 2013 ................................................. 63
9.2 Zahraniční študenti prijatí na ucelené štúdium .................................... 67
9.3 Bilaterálne dohody o spolupráci ......................................................... 68
9.4 Pôsobenie lektora na FSŠ UKF v Nitre ............................................... 68
9.5 Cesty do zahraničia a prijatie zahraničných pracovníkov .................... 68
9.6 Členstvo fakulty v medzinárodných organizáciách ............................. 85
10 Hospodárenie ............................................................................................ 86
10.1 Príjmy fakulty z dotácie a z mimodotačných zdrojov ........................ 86
10.2 Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov .............................. 88
Prílohy ............................................................................................................ 91
Príloha č. 1 FSŠ UKF v Nitre: Hodnotenia vzdelávania a pedagógov
študentmi – Sumár hodnotenia za fakultu ................................. 92
Príloha č. 2 Zoznam projektov FSŠ UKF v Nitre v roku 2013 .................. 104
Príloha č. 3 Prehľad publikačnej činnosti FSŠ UKF v Nitre za rok 2013 .. 108
Príloha č. 4 Zoznam vedeckých, odborných a umeleckých podujatí
FSŠ UKF v Nitre v roku 2013 ................................................ 141
Príloha č. 5 Zoznam vedeckých, umeleckých a iných inštitúcií
spolupracujúcich s FSŠ UKF v Nitre ...................................... 148
Príloha č. 6 Zoznam členstiev pracovníkov FSŠ UKF v Nitre v národných
a medzinárodných vedeckých organizáciách, výboroch,
redakčných radách v roku 2012 .............................................. 153
Príloha č. 7 Zoznam zmlúv pre mobilitu Erasmus v roku 2013 .................... 162
1 ÚVOD
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
v roku 2013 oslávila 10. výročie svojej existencie, avšak vzdelávanie
pedagógov pre národnostné školy, ktoré tvorí jednu z jej podstatných pilierov
a osobitosť fakulty, má v Nitre viac ako 50-ročnú tradíciu. Takéto jubileum
predstavuje vynikajúcu príležitosť na zhodnotenie uplynulých rokov, jej
začiatkov i dosiahnutých výsledkov. Fakulta bola založená Zriaďovacou
listinou rektora 11. novembra 2003, ale skutočná práca začala až v septembri
2004 vznikom akademickej obce a odštartovaním prvého akademického roka
s 814 študentmi, ktorých výučbu zabezpečovalo 48 pedagógov. Fakulta sa
musela sústavne prispôsobovať meniacim sa podmienkam, ktoré mali za
následok nanovo premyslieť poslanie fakulty, resp. koncepcie, ako by bolo
možné jej smerovanie zrealizovať v nových podmienkach. Menila sa nielen
ponuka štúdia, ale i zostava pedagogických pracovníkov a organizačná
štruktúra fakulty. Jediné, čo zostávalo nemenné, bola súdržnosť a solidarita na
fakulte, bezprostrednosť vo vzťahu pedagóg-študent, rozmanitosť študentského
života a adaptabilnosť na nové podmienky. A práve vďaka tomu fakulta
zlepšovala svoje postavenie v rámci svojho externého hodnotenia, ale aj
v jednotlivých ukazovateľoch metodiky prerozdelenia dotácie. V priebehu
desaťročného vývoja dokázala svoju opodstatnenosť i životaschopnosť nielen
prostredníctvom vzdelávacích aktivít, ale aj svojej vedeckovýskumnej činnosti.
To, že sa fakulta usiluje každoročne zlepšiť dosahované výsledky vo všetkých
oblastiach svojej činnosti, dokumentuje aj predkladaná výročná správa.
Za úspech hodnoteného obdobia možno považovať druhé miesto v rebríčku
hodnotenia ARRA v kategórii ostatné spoločenské vedy. Hoci uvedené externé
hodnotenie nemožno absolutizovať, jeho význam pre nás tkvie predovšetkým
v konštruktívnej spätnej väzbe. Analýza plnenia jednotlivých kritérií za
posledných šesť rokov dokumentuje zlepšovanie výsledkov v oblasti
vzdelávania, vedy a výskumu a doktorandského štúdia. Strategické plánovanie
sa tak viaže najmä na zlepšenie plnenia kritérií atraktivity štúdia a získanie
čo najväčšieho počtu kvalitných uchádzačov. Pri realizácií študijných
programov vychádzame nielen z dopytu a ponuky trhu práce, ale aj
z aktuálnych potrieb spoločnosti. Z tohto hľadiska považujem za správne
rozhodnutie otvorenie akreditovaného študijného programu Regionálny
cestovný ruch, zameraného na prípravu odborníkov v oblasti rozvoja
cestovného ruchu v národnostne zmiešanom prostredí stredoeurópskeho
regiónu. Som presvedčený, že vďaka spolupráci s tretím sektorom, napr.
s cestovnou kanceláriou Satur Travel, mestom Nitra, ale aj s ďalšími
organizáciami a inštitúciami či už pri zabezpečovaní výučby alebo organizácii
odbornej praxe študentov sa podarí postupne dosiahnuť pozitívne zvýšenie
5
záujmu zo strany absolventov stredných škôl. Prirodzene, kľúč k úspechu pri
zvyšovaní počtu uchádzačov spočíva i v skvalitňovaní všetkých študijných
programov, čo sa usilujeme docieliť i prostredníctvom riešenia projektu
štrukturálnych fondov pod názvom Komplexná inovácia pedagogickej
a vzdelávacej činnosti na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre s dôrazom na potreby trhu práce vedomostnej
spoločnosti, ale aj väčšou informovanosťou širšej verejnosti o možnostiach
štúdia, organizovaných podujatiach, medzinárodnej spolupráci, výsledkoch
výskumu na webovom sídle fakulty.
Všetky uvedené skutočnosti potvrdzujú, že fakulta má vedecký potenciál,
ktorý dokáže a určite aj bude ďalej rozvíjať. No úspech a výsledky
prezentované vo výročnej správe odzrkadľujú osobnú zaangažovanosť všetkých
pracovníkov. Aj touto cestou by som sa chcel všetkým poďakovať za ich
obetavú prácu a maximálne pracovné nasadenie v prospech rozvoja fakulty.
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
dekan
6
2 PROFIL FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH
ŠTÚDIÍ
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
rozvíja svoju činnosť v duchu multikulturalizmu a vzájomného porozumenia.
Základným poslaním fakulty je poskytnúť kvalitnú teoretickú prípravu, ale aj
praktické skúseností a zručnosti, potrebné pre aktívnu účasť v rozvoji
vedeckého, hospodárskeho a spoločenského života. V súlade s uvedeným
cieľom fakulta pripravuje vysoko erudovaných pedagógov pre školy
s vyučovacím jazykom maďarským, ale aj odborníkov, ktorí zvládajú
komunikáciu v niekoľkých jazykoch, pričom sú schopní uplatniť sa v rôznych
oblastiach kultúry, verejnej správy a cestovného ruchu.
Vzdelávací a vedeckovýskumný profil fakulty stavia na dvoch pilieroch:
1. na prvom pilieri fakulta zabezpečuje prípravu učiteľov pre základné
a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku
vo všetkých potrebných predmetoch;
2. na druhom pilieri fakulta rozvíja neučiteľské vzdelávanie v súlade
s aktuálnymi potrebami európskej integrácie, zabezpečuje prípravu
odborníkov pre verejnú správu a samosprávu, regionálnu politiku, pre tretí
sektor, kultúrne a sociálne zariadenia.
V hodnotenom roku mala fakulta právo uskutočňovať študijný program
učiteľstva maďarský jazyk a literatúra v kombinácii s dvadsiatimi tromi
predmetmi na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia a študijný program
Predškolská a elementárna pedagogika na bakalárskom a v nadväznosti
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na magisterskom stupni štúdia.
V neučiteľských programoch fakulta uskutočňuje študijný program
Hungarológia v študijnom odbore Neslovanské jazyky a literatúra na všetkých
troch stupňoch štúdia, Stredoeurópske areálové štúdiá na bakalárskom
i magisterskom stupni štúdia a aj študijné programy prvého stupňa
Prekladateľstvo a tlmočníctvo – maďarský jazyk a kultúra, Bilingválny
mediátor, Regionálny cestovný ruch a Ugrofínske štúdiá.
Štúdium na fakulte je organizované podľa kreditového systému ECTS
(European Credit Transfer System). Pri tomto spôsobe štúdia má študent
možnosť vytvoriť si vlastný študijný plán, vybrať si predmety podľa vlastného
záujmu. Fakulta umožňuje študentom absolvovať časť štúdia na inej vysokej
škole v Slovenskej republike a v zahraničí, pri zabezpečovaní študentských
mobilít,
výmenných
pobytov
vysokoškolských
pedagógov
a vo vedeckovýskumnej činnosti spolupracuje s viacerými zahraničnými
univerzitami.
7
V rámci vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti tvoria prioritné oblasti
nasledovné body:
 otázka medzikultúrnych a medziliterárnych spoločenstiev, národných
a národnostných literatúr a kultúr, problematika kultúrnej komunikácie
a vzájomnej kooperácie v strednej Európe,
 výskum literárnej a jazykovednej tradície a jazykového úzu maďarskej
menšiny na Slovensku,
 literárna
a jazykovedná
translatológia
v maďarsko-slovenskom
bilingválnom prostredí a v európskych koordinátoch,
 kontextuálna lingvistika, jazykový zemepis a výskum geografických variet
národného jazyka maďarskej menšiny na Slovensku,
 medzikultúrny aspekt v odbornom a umeleckom preklade, význam prekladu
pri uchovávaní literárneho dedičstva v literatúrach strednej Európy,
prekladateľské stratégie a preklad maďarských literárnych diel,
 didaktické koncepcie a osobitosti odborovej didaktiky akademických,
umeleckých
a
výchovných
predmetov
v kontexte
národnej
a (stredo)európskej odborovej edukácie,
 kultúrno-historický potenciál a možnosti rozvoja miestneho cestovného
ruchu v stredoeurópskom regióne,
 aktuálne teoretické a metodologické aspekty regionálneho rozvoja
cestovného ruchu v národnostne zmiešanom prostredí pohraničných oblastí
stredoeurópskeho priestoru,
 problematika spolupráce v regionálnom cestovnom ruchu, spolupráca
verejného a súkromného sektora na miestnej a regionálnej úrovni,
cezhraničná spolupráca, spolupráca v cieľových miestach – destináciách,
marketing a manažment cieľových miest.
8
3 AKADEMICKÉ ORGÁNY A ŠTRUKTÚRA FSŠ
3.1 Vedenie FSŠ
Dekan
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
pre vzdelávanie
Prodekani
pre medzinárodné vzťahy
a rozvoj
pre vedu a výskum
PaedDr. Ladislav
Baráth, PhD.
PaedDr. Žofia
Bárcziová, PhD.
doc. PhDr. Zuzana
Vargová, PhD.
Tajomník
Ing. Jozefína Polláková
9
3.2 AKADEMICKÝ SENÁT FSŠ
Predseda:doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Členovia:
Zamestnanecká časť:
Mgr. Hajnalka Budinszky
Mgr. Ján Gallik, PhD. – od 17.4.2013
PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
PaedDr. József Menyhárt, PhD.
PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD. – od 17.4.2013
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
Študentská časť:
Mgr. Gabriella Brutovszky – 3. roč. dokt. št. TVMJ –
do 31.8.2013
Lilla Czillingová – 3. roč. bak. št. PEP
Mgr. Réka Szabó – 2. roč. dokt. št. HUN
Katalin Tirindová – 3. roč. bak. št. MJBI
Mgr. Katarína Tóthová – 2. roč. dokt. št. TVMJ – od
22.10.2013
3.3 Vedecká rada FSŠ
Predseda:
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Členovia:
Dr. habil. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD.
prof. PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
doc. Dr. Iván Halász, PhD.
prof. Július Horváth, PhD.
prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc.
prof. Csaba Kiss Gy., PhD. – do 18.9.2013
prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc.
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD. – od 19.9.2013
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
10
3.4 Kolégium dekana FSŠ
Predseda:
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Členovia:
RNDr. Štefan Balla, PhD.
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD. – od 1.3.2013
Ing. Jozefína Polláková
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
Zástupca štud. časti AS FSŠ: Mgr. Gabriella Brutovszky – 3. roč. dokt. št.
TVMJ
3.5 Dekanát FSŠ
Sekretariát dekana:
Mgr. Angelika Gyepes – do 27.1.2013
Judita Muchová – od 28.1.2013
Odd. pre vedu, výskum, medzinárodné vzťahy a rozvoj:
Mgr. Hajnalka Budinszky
Študijné oddelenie:
Bc. Noémi Balková
Mgr. Veronika Sándorová
Ekonomické oddelenie:
Ing. Marieta Balková
3.6 Pedagogická komisia FSŠ
Predseda:
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
Členovia:
PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD.
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
11
3.7 Disciplinárna komisia FSŠ
Predseda:
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
Členovia:
PaedDr. József Menyhárt, PhD. – od 23.5.2013
PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD. – do
22.5.2013
PaedDr. Helena Pataiová, PhD. – do 22.5.2013
Mgr. art. Štefan Timko, PhD. – od 23.5.2013
Barnabás Bindics, 2. roč. MJBI – od 23.5.2013
Radko Čurný, 1. roč. mag. št. SEAS – do 22.5.2013
Erika Nagyová, 3. roč. bak. št. PEP – do 22.5.2013
Nikoleta Suhajdaová, 3. roč. bak. št. MJES – do
22.5.2013
Csilla Vincze, 1. roč. PEP – od 23.5.2013
Matej Záhon, 1. roč. SEAS – od 23.5.2013
3.8 Edičná rada FSŠ
Predseda:
doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD. – od 8.1.2013
Členovia:
RNDr. Štefan Balla, PhD.
Mgr. Hajnalka Budinszky – do 7.1.2013
Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD. – do 7.1.2013
PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD. – od 7.3.2013
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. – do 7.1.2013
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. – od 8.1.2013
3.9 Pracoviská FSŠ
Katedra cestovného ruchu KCR, od 1.3.2013, www.kcr.fss.ukf.sk
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy ÚMJL, www.umjl.fss.ukf.sk
Ústav pre vzdelávanie pedagógovÚVP, www.uvp.fss.ukf.sk
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr ÚSJK, www.usjk.fss.ukf.sk
3.10 Informačné zdroje
http://www.fss.ukf.sk/
http://www.projekty.ukf.sk/
http://kis.ukf.sk/
12
http://edu.ukf.sk/
https://ais2.ukf.sk/
https://doc.ukf.sk/
4 SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO
SENÁTU FSŠ
Akademický senát FSŠ v roku 2013 zasadal štyrikrát (7.3.2013; 23.5.2013;
19.9.2013; 14.11.2013).
Na prvom zasadnutí, dňa 7.3.2013 boli schválené nasledujúce dokumenty:
Výročná správa o činnosti FSŠ za rok 2012, Správa o hospodárení FSŠ za rok
2012, Plnenie rozpočtu FSŠ za rok 2012, Návrh rozpočtu FSŠ na rok 2013,
Návrh rozpisu dotácie FSŠ na rok 2013, Limity pracovísk na rok 2013, Zásady
prijímacieho konania na druhý a tretí stupeň štúdia na FSŠ na akademický rok
2013/2014.
Predsedníčka AS FSŠ, doc. Anna Sándorová, v bode Rôzne vyhlásila
doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FSŠ, nakoľko zanikol mandát
dvom členom AS FSŠ. Voľby boli ustanovené na deň 17.4.2013 s cieľom voliť
2 zástupcov zo zamestnaneckej časti AO FSŠ: 1 z Ústavu stredoeurópskych
jazykov a kultúr a 1 z Katedry cestovného ruchu.
Na druhom zasadnutí, dňa 23.5.2013 boli prítomní oboznámení predsedom
volebnej komisie pre voľby do AS FSŠ, Mgr. Tiborovi Szabó, PhD.,
výsledkami doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu
FSŠ zo dňa 17.4.2013. Novými členmi AS FSŠ sa stali PhDr. Zuzana
Palenčíková, PhD., z Katedry cestovného ruchu a Mgr. Ján Gallik, PhD.,
z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr.
V ďalšej časti sa prerokovali a boli schválené tieto dokumenty: Štatút FSŠ,
Systematizované miesta na akademický rok 2013/2014 a Metodika
prerozdelenia limitov na odmeny pracovníkom FSŠ.
V bode Rôzne prodekan PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.,
predniesol informácie k disciplinárnej komisii FSŠ pre študentov
a Akademický senát FSŠ v tajnom hlasovaní schválil navrhnutých členov
disciplinárnej komisie FSŠ pre študentov v tomto zložení: PaedDr. Ladislav
Baráth, PhD.; PaedDr József Menyhárt, PhD.; Mgr. art. Štefan Timko, PhD.;
Barnabás Bindics; Csilla Vincze; Matej Záhon.
Dňa 19.9.2013 sa konalo tretie zasadnutie AS FSŠ, na ktorom boli
prerokované a schválené viaceré dokumenty a materiály, ako napr. Zásady
prijímacieho konania bakalárskeho štúdia na akademický rok 2014/2015,
Manuál na zabezpečenie kvality na FSŠ UKF v Nitre, Systematizované miesta
na akademický rok 2013/2014 – úprava, Doplnok k Zásadám volieb do
AS FSŠ. Boli vyhlásené doplňujúce voľby do študentskej časti AS FSŠ na 22.
10.2013, nakoľko zanikol mandát jednému členovi AS FSŠ. Následne členovia
AS schválili členov volebnej komisie pre voľby do AS.
13
V bode Rôzne Akademický senát FSŠ schválil doplnok k Zásadám konania
rigoróznych skúšok na FSŠ UKF v Nitre, zmeny v zložení VR FSŠ, za nového
interného člena VR FSŠ senát zvolil doc. PhDr. Zuzanu Vargovú, PhD.
Dekan fakulty, RNDr. Attila Komzsík, PhD., a prodekan pre vzdelávanie,
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD., informovali prítomných o pripravovaných
slávnostiach a podujatiach na mesiac október a november 2013.
Na štvrtom zasadnutí AS FSŠ, ktoré sa konalo dňa 14.11.2013, Mgr. Tibor
Szabó, PhD., predseda volebnej komisie do AS FSŠ informoval prítomných
o výsledkoch doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FSŠ zo dňa
22.10.2013. Novým členom AS FSŠ sa stala Mgr. Katarína Tóthová, interná
doktorandka Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy.
So systémom zabezpečenia kvality na FSŠ UKF v Nitre oboznámil
prítomných dekan fakulty a prodekan pre vzdelávanie. Senát prerokoval dva
dokumenty: MP_FSŠ_01 Hodnotenie a evalvácia a HP_FSŠ_01 Schvaľovanie,
sledovanie a periodické hodnotenie študijných programov na FSŠ. Na základe
prvého dokumentu bude na fakulte prebiehať hodnotenie vzdelávania
študentmi, hodnotenie učiteľmi a hodnotenie absolventmi. Podľa druhého
dokumentu sa bude riadiť proces na hodnotenie vzdelávania.
Návrh študijných programov FSŠ do komplexnej akreditácie predniesol
dekan fakulty, RNDr. Attila Komzsík, PhD., ktorý senát následne prerokoval.
Na podnet prodekanky pre medzinárodné vzťahy a rozvoj, PaedDr. Žofie
Bárcziovej, PhD., v bode Rôzne členovia senátu prerokovali a schválili dodatok
k Motivačnému systému FSŠ o odmeňovaní pedagógov FSŠ za vedenie
konzultácií pre zahraničných výskumných pracovníkov, ktorí vykonávajú svoje
výskumné aktivity na tejto fakulte.
Správa o činnosti AS FSŠ UKF v Nitre za rok 2013 výstižne dokumentuje
bohatú a efektívnu činnosť členov akademického senátu, a svojím
zodpovedným prístupom k práci spolu s členmi akademickej obce prispeli
k ďalšiemu rozvoju fakulty, za čo patrí každému úprimná vďaka.
Vypracovala: doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD., predseda AS FSŠ
14
5 PRACOVISKÁ FSŠ
Vyučovací proces na FSŠ UKF v Nitre bol v roku 2013 zabezpečovaný
pracovníkmi Katedry cestovného ruchu (KCR), Ústavom maďarskej
jazykovedy a literárnej vedy (ÚMJL), Ústavom pre vzdelávanie pedagógov
(ÚVP), Ústavom stredoeurópskych jazykov a kultúr (ÚSJK).
5.1 Katedra cestovného ruchu – KCR
5.1.1 Charakteristika
Katedra cestovného ruchu vznikla 1.3.2013 na základe zmeny organizačnej
štruktúry FSŠ (uznesenie FSŠ UKF č. 3/120412 zo dňa 12.4.2013). Katedra od
svojho vzniku pôsobí ako pracovisko na zabezpečovanie neučiteľského
vzdelávania v študijnom odbore 8.1.1. Cestovný ruch. Od akademického roka
2013/2014 uskutočňuje vzdelávanie v akreditovanom bakalárskom študijnom
programe Regionálny cestovný ruch.
Vzdelávacia činnosť katedry je zameraná na vzdelávanie a prípravu
budúcich odborníkov pre pôsobenie v sektore cestovného ruchu v národnostne
zmiešanom prostredí stredoeurópskeho priestoru, s dôrazom na využitie jeho
hospodárskeho a kultúrno-spoločenského potenciálu.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa katedra zameriava na skúmanie špecifík
rozvoja cestovného ruchu v pohraničných regiónoch Slovenska. Predmetom
záujmu sú aktuálne teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného
ruchu
v národnostne
zmiešanom
prostredí
pohraničných
oblastí
stredoeurópskeho priestoru, problematika spolupráce v cestovnom ruchu,
predovšetkým spolupráca verejného a súkromného sektora na miestnej
a regionálnej úrovni, cezhraničná spolupráca, spolupráca v cieľových miestach
– destináciách, marketing cieľových miest (tzv. destinačný marketing),
manažment cieľových miest a ďalšie aktuálne oblasti výskumu (informačné
technológie v cestovnom ruchu, vplyv cestovného ruchu na rozvoj územia).
Svoje výsledky v oblasti vedy a výskumu pracovníci katedry publikujú vo
vedeckých časopisoch a publikáciách a prezentujú na rôznych vedeckých
podujatiach v tuzemsku aj v zahraničí.
Vedúca katedry: PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.
Sekretariát: Mgr. Anikó Ficzere
15
5.1.2 Zamestnanci
Docenti:
doc. Antal Aubert, Csc. – od 01.03.
Odborní asistenti:
PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD. – od 01.03.
Ing. Rastislav Žitný, PhD. – od 01.03.
Ing. Lucia Hudáčková, PhD. – od 23.09.
Externí spolupracovníci: Ing. Vilma Baková
Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Ing. Marcela Korenková, PhD.
Mgr. Zuzana Sándorová
Mgr. Monika Szolár – Géhry
Jednotliví zamestnanci zabezpečovali výučbu nasledovných študijných
disciplín:
 doc. Antal Aubert, CSc.: Teória cestovného ruchu
 Ing. Vilma Baková: Nemecký jazyk 1
 Ing. Ivan Holúbek, PhD.: Základy ekonómie, Hospodárska politika
Slovenska a zahraničia
 Ing. Lucia Hudáčková, PhD.: Geografia cestovného ruchu I.
 doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD.: Floristicky a faunisticky významné
lokality Slovenska
 Ing. Marcela Korenková, PhD.: Základy manažmentu
 PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.: Organizovanie podujatí, Teória
cestovného ruchu
 Mgr. Zuzana Sándorová: Anglický jazyk 1
 Mgr. Monika Szolár – Géhry: Geografia cestovného ruchu I.
 Ing. Rastislav Žitný, PhD.: Inteligentná kancelária 1, Informatika 1
Vypracovala: PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.
16
17
5.2 Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy
5.2.1 Charakteristika
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy zabezpečuje prípravu
budúcich učiteľov maďarského jazyka a literatúry, tlmočníkov a prekladateľov
zameraných na maďarský jazyk a kultúru, maďarsko-slovenských
bilingválnych
mediátorov,
hungarológov,
ugrofínske
štúdium,
a tiež doktorandské štúdium v rámci Teórie vyučovania maďarského jazyka
a literatúry. Ďalej sa zúčastňuje aj na realizácii študijných programov
Predškolská a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
s vyučovacím jazykom maďarským.
V uplynulom kalendárnom roku sa vzdelávacia činnosť Ústavu maďarskej
jazykovedy a literárnej vedy zameriavala na nasledujúce študijné programy:
1. stupeň:
 Učiteľstvo akademických predmetov: Maďarský jazyk a literatúra
v kombinácii
 Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Maďarský jazyk a kultúra
 Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 Ugrofínske štúdiá
 Hungarológia
2. stupeň:
 Učiteľstvo akademických predmetov: Maďarský jazyk a literatúra
v kombinácii
 Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Maďarský jazyk a kultúra
 Hungarológia
3. stupeň:
 Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
Vo vedeckom výskume v rámci jazykovedy sa pracovisko zaoberá otázkami
dialektológie, sociolingvistiky a psycholingvistiky, onomastiky, kognitívnej
lingvistiky a translatológie. V oblasti literárnej vedy sa vyučujúci zaoberajú
teóriou literárnych a populárnych žánrov, umeleckým prekladom, katolíckou
literatúrou medzi dvomi svetovými vojnami a súčasnou maďarskou literatúrou.
Svoje vedeckovýskumné výsledky ústav prezentuje na rôznych vedeckých
podujatiach a prostredníctvom vedeckých publikácií. Popritom formou súťaží
môžu aj študenti preukázať svoje vedecké znalosti a iné odborné schopnosti.
Riaditeľka ústavu:doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Sekretariát: Mgr. Denisa Nagyová
18
5.2.2 Zamestnanci
Profesori:
prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc.
prof. PhDr. János Pusztay, CSc.
Docenti:
doc. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD.
doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD. – do 31.08.
doc. Mgr. Zoltán Németh, PhD. – od 01.09.
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
doc. PhDr. István Kozmács, PhD.
Odborní asistenti:
PaedDr. Ján Bauko, PhD.
PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
PaedDr. József Menyhárt, PhD.
Mgr. Gabriela Petres, PhD.
PaedDr. Károly Presinszky, PhD.
Mgr. Anikó Tóth, PhD.
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.
Výskumný pracovník:
PhDr. Gizella Szabómihály
Interní doktorandi:
Mgr. Gabriella Brutovszky – do 31.08.
PaedDr. Katalin Kralina Hoboth – do 31.08.
PaedDr. Gyula Rigó
Mgr. Gábor Nagy
Mgr. Katarína Tóthová
Mgr. Balázs Kantár – od 01. 09.
Jednotliví zamestnanci zabezpečovali výučbu nasledovných študijných
disciplín:
 PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.: Dejiny maďarskej literatúry a kultúry 19.
storočia; Menšinové literatúry; Maďarská liteatúra II.; Dejiny maďarskej
literatúry menšinových komunít; Menšinová literatúra 1.
 PaedDr. Ján Bauko, PhD.: Kontrastívna lingvstika; Maďarsko-slovenská
kontrastívna terminológia; Ortoepia maďarského jazyka; Ortografia
maďarského jazyka; Úvod do štúdia jazyka – Fonetika, fonológia;
Lexikálna sémantika; Morfológia; Lexikológia, Morfológia maďarského
jazyka; Onomastika a preklad; Onomastika.
 doc. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD.: Interpretácia literárnych diel
20. storočia; Štylistika umeleckého prekladu; Historická poetika; Vybrané
kapitoly z maďarskej literatúry 20. storočia; Úvod do štúdia literatúry; Úvod
do literárnej vedy; Literárna avantgarda a postmoderna; Literatúra a iné
19









20
umenia; Podoby románu v XX. storočí; Preklad umeleckého textu; Aktuálne
otázky lingvistiky a literárnej vedy; Literatúra a vizuálna kultúra;
Textológia a intepretačné techniky.
doc. PhDr. István Kozmács, PhD.: Ugrofínsky jazyk 2; Lexikológia
ugrofínskych jazykov; Folklór maďarského jazyka; Kultúra ugrofínskych
národov; Štylistika a architektonika textu; Dejiny maďarského jazyka;
Fínsky jazyk; Úvod do štúdia pobaltsko-fínskych jazykov; Prehľad vývinu
maďarského jazyka; Vývin maďarského jazyka; Prvý ugrofínsky jazyk:
Fínčina 1.; Prvý ugrofínsky jazyk: Fínčina 3.; Fonologický vývin uralských
jazykov; Ugrofínske etniká; Kultúrna história uralských národov; Metodika
výskumu ugrofínskych jazykov; Historické jazykové pamiatky;
PaedDr. József Menyhárt, PhD.: Štylistika a architektonika textu;
Ortografia; Kontrastívna jazykoveda a maďarsko-slovenský bilingvizmus
na Slovensku; Sémantika, Textológia maďarského jazyka; Náučný
a administratívny štýl maďarského jazyka; Základné pojmy lingvistiky;
Štylistika maďarského jazyka; Funkčné štýly, Úvod do štúdia jazyka –
Fonetika, fonológia; Metodológia vedeckého výskumu 1.
doc. Mgr. Zoltán Németh, PhD.: Úvod do dejín maďarskej literatúry;
Maďarská literatúra od začiatkov po renesanciu; Preklad literárnych
a literárnovedných textov; Textový seminár zo staršej maďarskej literatúry;
Kapitoly z dejín maďarskej literatúry.
prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc.: Výberový seminár z lingvistiky;
Lexikálna sémantika; Aktuálne otázky lingvistiky a literárnej vedy;
Funkcionálne vyučovanie gramatiky.
Mgr. Gabriela Petres, PhD.: Literatúra a iné umenia; Úvod do literárnej
vedy; Detská literatúra; Maďarská literatúra pre deti a mládež; Teória
maďarskej literatúry; Kapitoly z dejín maďarskej literatúry a kultúry 2.
doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.: Literatúra baroka a osvietenstva; Vývin
maďarského verša; Prekladový proseminár.
PaedDr. Károly Presinszky, PhD.: Jazyková kultúra; Komplexný
jazykový rozbor; Vetná a súvetná syntax maďarského jazyka; Úvod do
štúdia jazyka, Fonetika, fonológia; Všeobecná jazykoveda; Kontrastívne
skúmanie maďarských a slovenských frazém; Ortografia maďarského
jazyka; Syntax maďarského jazyka.
prof. PhDr. János Pusztay, CSc.: Jazyková komparatistika; Areálová
lingvistika; Kontrastívna jazykoveda; Úvod do uralistiky; Maďarčina ako
ugrofínsky jazyk; Úvod do štúdia pobaltsko-fínskych jazykov.
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.: Rétorika; Kontrastívna jazykoveda
a maďarsko-slovenský bilingvizmus na Slovensku; Latinský jazyk;
Všeobecná jazykoveda: Jazykové vetvy a typy; Komunikácia a rétorika;
Typy rečníckych prejavov; Dialektológia a sociolingvistika; Jazyk –









literatúra – filozofia; Jazyková kompetencia v nárečovom a bilingválnom
prostredí; Psycholingvistika a vyučovanie materinského jazyka.
PhDr. Gizella Szabómihály: Metodika prekladu 2; Preklad odborných
textov 2; Simultánne tlmočenie; Preklad 2; Písomný prejav administratívnej
a obchodnej komunikácie; Teória prekladu; Tlmočenie; Konzekutívne
tlmočenie; Dvojjazyčná úradná korešpondencia; Bilingválna úradná
korešpondencia; Jazyková politika; Preklad 1; Základy prekladu I.; Preklad
odborných textov 1; Jazyková politika.
Mgr. Anikó Tóth, PhD.: Dejiny maďarskej literatúry a kutúry 20. storočia;
Maďarská literatúra (súčasná) IV.; Metodika vyučovania maďarskej
literatúry; Kapitoly z dejín maďarskej literatúry a kultúry; Úvod do dejín
maďarskej literatúry; Kapitoly zo svetovej maďarskej literatúry; Súčasná
maďarská literatúra; Literatúra a iné umenia; Umelecký prednes literárnych
diel.
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.: Menšiny a národnostná politika;
Sociolingvistika 2; Dialektológia a sociolingvistika; Metodika vyučovania
maďarského jazyka a slohu; Materinský jazyk v podmienkach bilingvizmu;
Teória vyučovania maďarského jazyka a slohu; Psycholingvistika; Základy
bilingvizmu; Menšiny a národnostná politika 1; Národnosti a etnické
skupiny na Slovensku.
PaedDr. Katalin Kralina Hoboth: Rétorika.
Mgr. Gabriella Brutovszky: Metodológia interpretácie umeleckého textu.
Mgr. Gábor Nagy: Kapitoly z dejín maďarskej literatúry a kultúry;
Kapitoly z dejín zo svetovej literatúry.
Mgr. Katarína Tóthová: Regionálne a kontaktové varianty maďarského
jazyka; Teória administratívno-obchodnej komunikácie; Nárečová
lexikografia frazeológia.
PaedDr. Gyula Rigó: Prvá generácia Nyugatu; Maďarská literatúra
(súčasná) IV.; Literatúra a iné umenia; Úvod do maďarských dejín, kultúry
a reálií.
Mgr. Balázs Kantár: Výberový seminár z literatúry; Literatúra a iné
umenia.
Vypracovala: doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
21
22
5.3 Ústav pre vzdelávanie pedagógov – ÚVP
5.3.1 Charakteristika
Ústav pre vzdelávanie pedagógov nadväzuje na bohaté, vyše päťdesiatročné
skúsenosti v oblasti národnostného vzdelávania na našej univerzite.
Je garantom študijného odboru „Predškolská a elementárna pedagogika“
a zameriava sa na výchovu a vzdelávanie budúcich učiteľov pre materské školy
a základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Disciplíny všeobecného
pedagogicko-psychologického základu a výchovného charakteru zabezpečujú
erudovaní pedagógovia, ktorí majú bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania
národnostných menšín. Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie
v materských školách, na prvom stupni základných škôl, školských kluboch a aj
v iných výchovno-vzdelávacích a voľnočasových inštitúciách.
Ďalej sa zaoberá s výchovou učiteľov biológie a matematiky pre školy
s vyučovacím jazykom maďarským. Aktívne sa podieľa aj na vyučovaní iných
prírodovedných predmetov a zabezpečuje výučbu informatiky, ako predmetu
všeobecného základu, v maďarskom jazyku pre všetkých poslucháčov FSŠ.
Podieľa sa na tvorbe kurzov kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania
s možnosťou získavania kreditov a vytvára priestor pre aktívnu spoluprácu
so širokou verejnosťou. Výskum ústavu je orientovaný na didaktiku biológie
a matematiky, ale pracovníci sa zaoberajú aj so systematickou inováciou
edukačného procesu a zavádzaním informačno-komunikačných technológií (elearning, e-learning management) do vyučovacieho procesu.
Výskumná činnosť pracoviska je prioritne zameraná na oblasť didaktických
problematík vo výchovných a pedagogických disciplínach. O dobrej úrovni
výskumnej činnosti pracoviska svedčí skutočnosť, že členovia katedry sú
koordinátormi i riešiteľmi medzinárodných a domácich výskumných
a vzdelávacích projektov v oblasti pedagogických, športových a umeleckých
vied. Dosiahnuté výsledky výskumov využívajú na skvalitnenie svojho
vzdelávacieho pôsobenia, čím zabezpečujú inováciu obsahového
a organizačného profilu študijných disciplín. Ústav venuje osobitnú pozornosť
príprave študentov na súťaže z oblasti výchovných a esteticko-umeleckých
disciplín, na rôzne športové, umelecké a výtvarné podujatia v rámci súťaží
a tvorivých dielní.
Pracovisko má publikačné výstupy na národnej aj medzinárodnej úrovni.
V oblasti didaktiky hudobnej výchovy, telesnej výchovy boli vydané
vysokoškolské skriptá a učebnice pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.
Dominantnou zložkou umeleckého života Ústavu pre vzdelávanie
pedagógov je Maďarský spevácky zbor pri FSŠ, ktorý získal viacero vysokých
štátnych a medzinárodných vyznamenaní a je viacnásobným držiteľom titulu
„Vynikajúci koncertný spevácky zbor“. Spevácky zbor sa pravidelne zúčastňuje
23
domácich i medzinárodných festivalových a kvalifikačných súťaží.
Na samostatných a spoločných výstavách, sympóziách, workshopoch je
prezentovaná výtvarná umelecká činnosť pedagógov a študentov ústavu.
Ich výtvarné diela vychádzajú každoročne aj v knižných publikáciách,
zborníkoch, katalógoch i v umeleckých časopisoch. Ústav venuje osobitnú
pozornosť aj skvalitňovaniu pedagogickej praxe na národnostných školách, ako
súčasti prípravy budúcich pedagógov.
Riaditeľ: RNDr. Štefan Balla, PhD.
Sekretariát: Mgr. Regina Beneová
5.3.2 Zamestnanci
Profesori:
prof. Andrea Kárpáti, DrSc.
prof. RNDr. Béla László, CSc.
Docenti:
doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD.
Odborní asistenti:
RNDr. Štefan Balla, PhD.
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD. – od 23.09. MD
Mgr. Art. Mónika Józsa, ArtD.
Mgr. Ingrid Kálaziová, PhD. – od 15.10.
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD.– do 01.09. MD
PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
Mgr. Tibor Szabó, PhD.
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
RNDr. Attila Tóth, PhD. – od 25.09.
PaedDr. Ildikó Viczayová, PhD.
Jednotliví zamestnanci Ústavu pre vzdelávanie zabezpečovali výučbu
nasledovných študijných disciplín:
 RNDr. Štefan Balla, PhD.: Mikroskopická anatómia živočíchov,
Fyziológia živočíchov a človeka, Biológia človeka, Biológia dieťaťa,
Didaktika biológie 2, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Zahraničná
didakticko-antropologická exkurzia, Antropológia
 PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.: História telesnej kultúry, Kondičná
a základná gymnastika, Športová gymnastika I.-IV., Filozofia a etika športu,
Základy
gymnastickej
pohybovej
činnosti,
Rozvoj
motoriky
24











v predškolskom veku, Pohybové hry, Kompenzačné a relaxačné cvičenia,
Didaktika telesnej výchovy, Metodika telesnej výchovy, Rozvoj základných
pohybových lokomócií, Pohybové činnosti v letnej prírode, Pohybové
činnosti v zimnej prírode
Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD.: Úvod do štúdia anglického jazyka,
Praktické cvičenia z anglického jazyka, Anglický jazyk I., II., III., IV.,
Reálie anglicky hovoriacich krajín
Mgr. art. Mónika Józsa, ArtD.: Intonácia a rytmus, Hlasová výchova,
Ľudová pieseň, Základy dirigovania, Detské hry a tance so spevom,
Vedenie detského spev. zboru, Spevácky zbor
doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD.: Morfológia rastlín, Fyziológia
a systém nižších rastlín, Fyziológia a systém vyšších rastlín, Liečivé
rastliny, Botanika a fyziológia rastlín, Základy pestovania rastlín,
Záhradníctvo, Úžitkové rastliny a výživa ľudí
Mgr. Ingrid Kálaziová, PhD.: Úvod do štúdia anglického jazyka,
Praktické cvičenia z anglického jazyka, Anglický jazyk I., II., III., IV.
prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc.: Komplexná dramaticko-umelecká
výchova, Metodika rozvoja tvorivosti, Základy muzeálnej pedagogiky
RNDr. Attila Komzsík, PhD.: Matematická analýza 1, 2, 3; Didaktika
matematiky 1, 2, 3; Seminár z didaktiky matematiky
prof. RNDr. Béla László, CSc.: Algebra 1, 2, 3; Teória čísel 1, 2; Rozvoj
matematických predstáv o číslach, Základy elementárnej geometrie,
Geometrické aktivity, Základy matematickej logiky a teórie množín, Teória
zväzov, Metódy riešenia matematických úloh 1,2
PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD.: Všeobecná psychológia,
Ontogenetická
psychológia,
Sociálna
psychológia,
Pedagogická
psychológia, Didaktika matematiky I, II, Heuristika riešenia matematických
úloh, Psychodidaktika, Psychológia práce, Násilie v edukačných
prostrediach a jeho prevencia, Poruchy psychického vývinu, Rozvoj
matematických predstáv, Aritmetika
PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.: Úvod do výtvarnej kultúry, Výtvarné
vnímanie a vyjadrovanie I., II., Priestorová tvorba, Nové výtvarné médiá,
Výtvarné projekty, Arteterapia
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.: Teoretické východiská pedagogiky,
Rodinná a mimoškolská výchova, Teórie predškolskej a školskej výchovy
a vzdelávania, Pedagogická a sociálna komunikácia, Teória a metodika hry
a záujmovej činnosti, Dejiny pedagogiky a školských inštitúcií, Historickofilozofické východiská edukácie, Multikultúrna výchova, Pedagogická prax
Mgr. Tibor Szabó, PhD.: Matematická analýza 1, 2, 3, 4, 5, Základy
informatiky 1, 2, Informačné systémy, Úvod do informačných systémov,
Práca s interaktívnou tabuľou, Informatika 1, 2
25
 RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.: Organológia živočíchov, Zoológia
bezchordátov, Zoológia chordátov, Ekológia, Teriológia, Didaktika biológie
1, Pedagogická prax, Terénne práce zo zoológie, Zahraničná didaktickozoologická exkurzia, Zahraničná exkurzia z didaktiky biológie 2,
Systematická zoológia 1, 2, Morfológia živočíchov
 RNDr. Attila Tóth, PhD.: Matematika I, Základy elementárnej matematiky
 PaedDr. Ildikó Viczayová, PhD.: Rozvoj základných plaveckých
zručností, Pohybové hry, Pohybové a netradičné hry, Hry v prírode,
Zdravotná telesná výchova, Rozvoj základných pohybových lokomócií,
Pohybové činnosti v letnej prírode, Pohybové činnosti v zimnej prírode
Vypracoval: RNDr. Štefan Balla, PhD.
26
5.4 Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr – ÚSJK
5.4.1 Charakteristika
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr (ďalej len Ústav) plní vedeckovýskumné ciele i vzdelávacie aktivity vyplývajúce z názvu pracoviska.
Zabezpečuje študijné programy s novým špecifickým vymedzením
akreditovaných študijných programov Stredoeurópske areálové štúdiá – Bc.
a Mgr. a Hungarológia – PhD., tzn. že ako samostatná vedecko-výskumná
a vzdelávacia ustanovizeň realizuje výskum jazyka a literatúry národných
spoločenstiev i etnických menšín, a to hľadaním nových súvislostí v priestore
strednej Európy. Ďalej sa zúčastňuje aj na realizácii študijných programov
Predškolská a elementárna pedagogika, Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
s vyučovacím jazykom maďarským a Hungarológia – Bc. a Mgr.
Ústav ponúka študentom možnosť osvojenia si teórie areálových kultúr,
čiže skúmanie a poznávanie jazykových prejavov, literárnej a umeleckej
tvorby ako aj ďalších reálií kultúrnych aktivít v kontextoch literárnych,
lingvistických, psychologických, sociologických, všeobecne umenovedných,
politologických na komparatívnych základoch. Dôležité miesto v činnosti
Ústavu má skúmanie teoretických otázok národnostných (menšinových) kultúr
predovšetkým v stredoeurópskom regióne.
Ústav tak upriamuje svoju vedecko-výskumnú činnosť na fundament
existencie národných spoločenstiev, na faktor kultúry v procesoch ich
pretrvávania a rozvoja sociálneho bytia, na špecifickú problematiku
národnostných kultúr v stredoeurópskom regióne, ako aj na veľmi dôležitý
aspekt jazykového vzdelávania (v rámci akreditovaných študijných programov
môžu študenti nadobudnúť jazykové zručnosti zo slovenského, českého,
maďarského, poľského, anglického, nemeckého jazyka). Vedecké sympóziá,
semináre, konferencie národného a medzinárodného charakteru organizované
Ústavom sú prioritne zamerané na teoretické otázky národných kultúr
predovšetkým v stredoeurópskom kontexte.
V súvislosti s takouto vedecko-výskumnou orientáciou pracoviska je možné
hovoriť o východiskovom postavení v rámci Fakulty stredoeurópskych štúdií
UKF, a to i vzhľadom na to, že uvedené oblasti výskumu vychádzajú
z areálového prístupu k jazyku i ku kultúre, ktorého podstatou je prispieť
k vytvoreniu celostného obrazu o stredoeurópskom regióne. Tomuto zámeru
podriaďuje pracovisko svoju publikačnú činnosť, organizovanie vlastných
seminárov i konferencií, ale aj účasť na podujatiach pripravovaných
partnerskými organizáciami. Výsledky svojho výskumu pracovníci
implementujú aj do pedagogickej činnosti.
Okrem toho Ústav venuje pozornosť problematike stredoeurópskeho filmu,
mediálnej výchovy a umeleckého prekladu, čo predstavuje nielen jednu
27
z možností recepcie cudzojazyčnej kultúry a literatúry, ale účinne prispieva aj
k vzájomnému porozumeniu či zlepšeniu vzťahov medzi kultúrami, resp.
podpore ďalšieho rozvoja literárnych a kultúrnych vzťahov. Ústav sa
systematicky a koncepčne venuje aj problematike slovenskej národnostnej
literatúry, vznikajúcej za hranicami Slovenska (predovšetkým na juhovýchode
Európy: v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku), ale aj inde na svete (západná
Európa, zámorie).
Riaditeľ ústavu: prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
Zástupca riaditeľa: PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
Sekretariát: Mgr. Petra Számelová
Tajomník: Mgr. Ján Gallik, PhD.
5.4.2 Zamestnanci
Profesori:
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Docenti:
doc. PaedDr. Peter Andruška, PhD.
doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
Odborní asistenti:
Mgr. Ján Gallik, PhD.
PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
PhDr. Agnieszka Janiec-Nyitrai, PhD. – na MD
Mgr. Irena Lehocká, PhD. – od 2.9.
PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. – do 30.6.
Mgr. Anna Šírová-Majkrzjak, PhD. – od 2.9.
Mgr. art. Štefan Timko, PhD.
Interní doktorandi:
Mgr. Magdaléna Barányiová – od 2.9
Mgr. Anna Haniczková – od 2.9
Mgr. Andráš Kelemen
PhDr. Alicja Korczyk-Chovanec – do 31.8.
Mgr. Kristína Lendvorská – do 23.6.
Mgr. Ildikó Nagyová – do 31.8.
Mgr. Réka Szabó
Mgr. Veronika Trstianska. – do 31.8.
PaedDr. Ladislav Vízkeleti – do 31.8.
28
Externí spolupracovníci: prof. PhDr. František Alabán, CSc.
doc. PaedDr. Ivan Halász, PhD.
doc. PhDr. Kornélia Horváth, PhD.
prof. PhDr. Csaba Gy. Kiss, DrSc.
JUDr. Ivan Podhorec, PhD.
Jednotliví zamestnanci zabezpečovali v roku 2013 výučbu nasledovných
študijných disciplín:
 doc. PaedDr. Peter Andruška, PhD.: Slovensko-maďarské literárne
kontakty, Textológia a editorstvo, Slovenská národnostná literatúra
a kultúra zo zahraničia, Dejiny knižnej kultúry, Slovenská literatúra
v maďarskom kontexte, Národné a národnostné kultúry v strednej Európe,
Kultúrne inštitúcie, Dejiny knižnej kultúry;
 Mgr. Magdaléna Barányiová: Kultúrne inštitúcie;
 Mgr. Ján Gallik, PhD.: Štylistika, Úvod do štúdia jazyka, Súčasná
slovenská literatúra od roku 1945, Ortografia slovenského jazyka, Úvod do
štúdia jazyka, Stredoeurópske literatúry, Detská literatúra v predškolskej
výchove;
 Mgr. Anna Haniczkó: Úvod do štúdia jazyka;
 PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.: Regionálna kultúra a osvetová práca,
Maďarské dejiny, Dejiny maďarskej literatúry, Základy pedeutológie
a školskej legislatívy, Aplikovaný výskum, Historický a kultúrny zemepis
Maďarska, Úvod do dejín maďarskej literatúry, Maďarský národopis,
Teória a metodika pregramotnosti, Teória a didaktika elementárnych reálií,
Jazykový obraz strednej Európy;
 Mgr. Alicja Korczyk-Chovanec: Poľský jazyk 5;
 Mgr. Andráš Kelemen: Areálová lingvistika 1;
 prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.: Kultúra ostatných slovanských národov,
Dejiny kultúry strednej Európy 2, Rusistika, Kultúrne osobitosti krajín
strednej Európy, Teória kultúrnych areálov;
 Mgr. Réka Szabó: Jazykový obraz strednej Európy, Koncepcie strednej
Európy;
 PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.: Kapitoly zo slovenskej literatúry pre deti
a mládež, Ortografia slovenského jazyka, Rétorika, Typy rečníckych
prejavov, Jazyková kultúra slovenského jazyka;
 Mgr. Anna Šírova-Majkrzak, PhD.: Český jazyk 5, Dejiny poľskej
literatúry, České dejiny, Poľský jazyk 3, Český jazyk 5, Dejiny poľskej
literatúry, České dejiny, Poľský jazyk 3;
 Mgr. art. Štefan Timko, PhD.: Stredoeurópsky film, Masová kultúra,
Československá kinematografia, Mediálna kultúra, Stredoeurópska
kinematografia, Komunikačné techniky, Sociológia médií, Kulturologické
koncepcie;
29
 Mgr. Veronika Trstianska: Slovenské kulturologické koncepcie;
 doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.: Systematická kulturológia, Koncepcie
strednej Európy, Slovenské kulturologické koncepcie, Súčasné
antropologické koncepcie, Antropologické koncepcie 1, Literárna
komparatistika, Textový seminár, Koncepcie strednej Európy;
 PaedDr. Ladislav Vízkeleti: Reálie nemecky hovoriacich krajín, Nemecký
jazyk 2;
 prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc: Komparatistika, Kapitoly zo svetovej
literatúry, Medziliterárne spoločenstvá, Úvod do slovakistiky, Dejiny českej
literatúry, Medziliterárne spoločenstvá, Literárna komparatistika 1;
 prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.: Úvod do intertextuality, Teória literatúry,
Semiotika umenia.
Vypracovali: prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., PaedDr. Magdaléna Hrbáček,PhD.
30
6 ŠTÚDIUM NA FSŠ
6.1 Charakteristika štúdia na FSŠ v roku 2013
Štúdium na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v roku 2013 (letný
semester akad. roku 2012/2013 a zimný semester 2013/2014) sa realizovalo
podľa schválených harmonogramov výučby a Študijného poriadku UKF
v Nitre a prebiehalo v duchu 10. výročia založenia našej fakulty. V realizácii
štúdia sa vychádzalo aj z Vyhlášky č. 614/2002 o kreditovom štúdiu (ďalej len
vyhláška) a z iných legislatívnych predpisov.
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre sa v ostatných rokoch svojej
existencie snaží postupne transformovať na modernú vysokoškolskú inštitúciu,
ktorá sleduje znamenia časov a vychádza aj z potrieb praxe a trhu práce, a tak
svoj profil formuje aj inováciou svojich študijných programov.
V akademickom roku 2013/2014 sme rozšírili ponuku našich študijných
programov o ďalší neučiteľský študijný program: Regionálny cestovný ruch, na
štúdium ktorého nastúpili študenti prvého ročníka.
Medzi prioritné oblasti vzdelávania našej fakulty aj v roku 2013 patrí
príprava pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, a to
v programoch predškolská a elementárna pedagogika s vyuč. jazykom
maďarským, učiteľstva pre primárne vzdelávanie pre školy s vyučovacím
jazykom maďarským a učiteľstva akademických predmetov: maďarský jazyk
a literatúra v kombinácii. Okrem toho, samozrejme, fakulta zabezpečuje aj
vzdelávanie a výchovu odborníkov v študijných odboroch ako cudzie jazyky
a kultúry, prekladateľstvo a tlmočníctvo a neslovanské jazyky a literatúry.
FSŠ umožňuje absolventom magisterských študijných odborov, v ktorých
má fakulta Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR priznané práva,
vykonať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác. Rigorózne skúšky
a obhajoby rigoróznych prác na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami § 53, ods. 8 a 9 a § 63 zákona č.
131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a v zmysle zásad
schválených v AS FSŠ UKF v Nitre.
FSŠ zároveň vytvárala podmienky pre uskutočňovanie rôznych programov:
atestácií pre pedagogických zamestnancov a ďalších foriem celoživotného
vzdelávania.
31
Akreditované programy ďalšieho vzdelávania pre učiteľov
Názov programu
Využitie nových vedeckých výsledkov vo vyučovaní
maďarského jazyka a literatúry na základných školách
s vyučovacím jazykom maďarským
Aplikácia nových vedeckých výsledkov vo vyučovaní
maďarského jazyka a literatúry na stredných školách
s vyučovacím jazykom maďarským
Aktuálne trendy v rozvoji pohybových schopností detí
mladšieho školského veku v podmienkach školskej
telesnej výchovy
Zborový spev a dirigovanie zboru v školskej
a mimoškolskej pedagogickej činnosti
Regionálna výchova ako forma posilnenia regionálnej
identity
Digitálna zobrazovacia technika vo výučbe biológie
a prírodovedy
Rozvoj kompetencií pedagógov pre efektívne
vyučovanie matematiky
Počet
hodín
Počet
kreditov
50
12
50
12
30
8
50
13
50
12
40
10
40
10
Ostatné programy ďalšieho vzdelávania
Rozvoj
maďarsko-slovenskej bilingválnej kompetencie
administratívnych pracovníkov Modul: Rozvoj kompetencií
z administratívneho štýlu
Rozvoj
maďarsko-slovenskej bilingválnej kompetencie
administratívnych pracovníkov Modul: Rozvoj kompetencií
z administratívnych žánrov
Univerzita tretieho veku: Komunikácia v maďarskom jazyku
Počet
hodín
50
50
21
V roku 2011 sa fakulta zapojila do projektu s názvom: Interné
zabezpečovanie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou
európskych noriem a štandardov (ESG) s cieľom vypracovania a overenia
systému riadenia kvality vzdelávania na jednotlivých fakultách UKF v Nitre.
Realizácia tohto projektu bola dokončená v novembri 2013 a získané výsledky
sa zapracovali a postupne sa budú implementovať do rozvoja a budovania
systému zabezpečenia kvality vzdelávania a celkového pedagogického procesu
aj na našej fakulte.
V roku 2012 naša fakulta vypracovala a podala projekt s názvom:
Komplexná inovácia pedagogickej a vzdelávacej činnosti na Fakulte
stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s dôrazom na
32
potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti, ktorý úspešne prešiel
schvaľovacím konaním a jeho realizáciou sme začali v januári 2013. Získané
výsledky z riešeného projektu prispejú k zatraktívneniu a ku skvalitneniu
našich študijných programov.
6.2 Študijné programy
Rok 2013 na FSŠ UKF v Nitre sa niesol v konsolidačnom duchu a v duchu
hľadania ďalších možností rozvoja. Plne sme sa venovali vzdelávacím
aktivitám a rozvíjaniu ďalších inovatívnych nápadov. V septembri sme začali
nový akademický rok s jedným novým študijným programom s názvom
Regionálny cestovný ruch. V roku 2013 na bakalárskom stupni štúdia boli
realizované nasledovné študijné programy:
Číslo a názov študijného odboru
Názov študijného programu
1.1.1
Učiteľstvo
akademických Učiteľstvo maďarského jazyka a lipredmetov
teratúry v kombinácii
1.1.5 Predškolská a elementárna Predškolská a elementárna pedagopedagogika
gika s vyučovacím jazykom maďarským
2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry
Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry
Stredoeurópske areálové štúdiá
2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry
Ugrofínske štúdiá
8.1.1 Cestovný ruch
Regionálny cestovný ruch
Magisterský stupeň univerzitného vzdelávania sa uskutočňoval v študijných
programoch:
Číslo a názov študijného odboru
Názov študijného programu
1.1.1
Učiteľstvo
akademických Učiteľstvo maďarského jazyka a lipredmetov
teratúry v kombinácii
1.1.5 Predškolská a elementárna Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
pedagogika
pre školy s vyučovacím jazykom
maďarským
2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry
Stredoeurópske areálové štúdiá
2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2.1.29 Neslovanské jazyky a kultúry
Hungarológia
33
Doktorandský stupeň univerzitného vzdelávania na FSŠ sa uskutočňoval
v študijnom programe:
Číslo a názov študijného odboru
Názov študijného programu
1.1.10 Odborová didaktika
Teória vyučovania maďarského jaz.
a literatúry
2.1.29 Neslovanské jazyky a kultúry Hungarológia
6.3 Prehľad o počte študentov podľa ročníkov
a foriem štúdia
Počet študentov v akademickom roku 2008/2009
Ročník
Stupeň
1.
2.
štúdia
Forma štúdia
Denná
165
151
Bakalársky
Externá
41
78
Denná
107
7
Magisterský
Externá
43
8
Denná
2
Ostatné
formy
Externá
1
11
SPOLU
359
255
3.
5.
175
76
Spolu
112
491
195
200
77
2
14
979
4.
5.
Spolu
-
-
483
140
232
90
86
26
2
253
Počet študentov v akademickom roku 2009/2010
Ročník
Stupeň
1.
2.
3.
štúdia
Forma štúdia
Denná
193
136
154
Bakalársky
Externá
41
34
65
Denná
126
106
Magisterský
Externá
49
41
Denná
Ostatné
formy
Externá
SPOLU
409
317
219
34
4.
945
Počet študentov v akademickom roku 2010/2011
Ročník
Stupeň
1.
2.
3.
Forma
štúdia
štúdia
Denná
147
161
146
Bakalársky
Externá
30
30
38
Denná
Magisterský
Externá
Denná
5
2
2
Doktorandský
Externá
4
Denná
Ostatné
formy
Externá
SPOLU
186 193
186
Počet študentov v akademickom roku 2011/2012
Ročník
Stupeň štúdia
1.
2.
3.
Forma
štúdia
Denná
147
106
192
Bakalársky
Externá
28
26
33
Denná
Magisterský
Externá
Denná
3
5
2
Doktorandský
Externá
3
3
2
SPOLU
181 140
229
Počet študentov v akademickom roku 2012/2013
Ročník
Stupeň štúdia
1.
2.
3.
Forma
štúdia
Denná
150
110
123
Bakalársky
Externá
7
16
31
Denná
Magisterský
Externá
Denná
3
3
6
Doktorandský
Externá
1
3
3
SPOLU
161 132
163
4.
5.
112
50
123
49
4
Spolu
454
98
235
99
9
8
166
172
903
4.
5.
Spolu
91
31
119
53
122
172
4.
5.
136
27
163
97
30
1
128
445
87
210
84
844
Spolu
383
54
233
57
12
8
747
35
Počet študentov v akademickom roku 2013/2014
Ročník
Stupeň štúdia
1.
2.
3.
Forma
štúdia
Denná
171
107
113
Bakalársky
Externá
6
15
Denná
Magisterský
Externá
Denná
3
3
2
Doktorandský
Externá
3
SPOLU
4.
5.
73
27
2
138
29
Spolu
391
21
211
56
8
5
692
6.4 Prijímacie pokračovanie na FSŠ v akademickom
roku 2013/2014
Prijímacie konanie sa v roku 2013 uskutočnilo na fakulte v zmysle § 55-58
ods. 1 zákona o vysokých školách. Možnosti štúdia a podmienky prijatia na
štúdium boli prerokované a schválené Akademickým senátom FSŠ a v zmysle
platnej legislatívy zverejnené na webovom sídle univerzity. Pred prijímacím
konaním boli prijaté nasledovné opatrenia:
- boli pripravené informačné materiály o možnostiach štúdia, materiály
boli zaslané na stredné školy a gymnáziá;
- štúdium bolo propagované členmi jednotlivých ústavov a katedry
fakulty (priama návšteva jednotlivých škôl), prostredníctvom médií
(rozhlas, denná tlač, internet, Facebook, Twitter);
- fakulta sa aj v roku 2013 zúčastnila na veľtrhu Akadémia vzdelávania
v Bratislave a veľtrhu Gaudeamus v Nitre;
- úspešne sme zorganizovali Deň otvorených dverí, v rámci ktorého sa
záujemcovia o štúdium mohli oboznámiť so systémom výučby na
fakulte, mohli si prezrieť výučbové a knižničné priestory a dozvedieť sa
nielen o možnostiach štúdia, ale aj o možnostiach zapojenia sa do
záujmových krúžkov a voľnočasových aktivít;
- boli prijaté podmienky prijatia na štúdium a zverejnené Zásady
prijímacieho konania na štúdium.
6.4.1 Podmienky prijatia na štúdium
Prijímacie konanie uchádzačov o dennú formu bakalárskeho štúdia na
akademický rok 2013/2014 sa v roku 2013 uskutočnilo v dvoch kolách.
Uchádzači boli prijímaní bez prijímacej skúšky na základe dosiahnutých
36
študijných výsledkov na strednej škole v zmysle kritérií schválených Zásad
prijímacieho konania na Fakulte stredoeurópskych štúdiíí Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre.
Spôsob hodnotenia výsledkov na stredných školách, resp. prijímacej
skúšky:
Uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 100 bodov, z toho:
i) v prípade, že uchádzač nemá povinnosť absolvovať prijímaciu skúšku
ani z jedného predmetu:
a) 70 bodov za prospech na strednej škole na základe tohto vzorca:
BH = (2,5 – P)/1,5*40, kde P je priemer priemerov koncoročných
výsledkov za 2. a 3. ročník a na polročnom vysvedčení v 4. ročníku
(priemery sa zaokrúhľujú na jedno desatinné číslo),
b) 30 bodov za aktivity na strednej škole (olympiády, SOČ, súťaže
a pod.).
ii) v prípade, že uchádzač má povinnosť absolvovať prijímaciu skúšku
z jedného predmetu:
a) 25 bodov za prijímaciu skúšku z daného predmetu,
b) 50 bodov za prospech na strednej škole na základe tohto vzorca:
BH = (2,5 – P)/1,5*30, kde P je priemer priemerov koncoročných
výsledkov za 2. a 3. ročník a na polročnom vysvedčení v 4. ročníku
(priemery sa zaokrúhľujú na jedno desatinné číslo),
c) 25 bodov za aktivity na strednej škole (olympiády, SOČ, súťaže
a pod.).
Uchádzači o vysokoškolské štúdium v magisterských jednoodborových
a učiteľských študijných programoch boli v roku 2013 na FSŠ na štúdium
prijatí bez prijímacích skúšok – na základe výsledkov bakalárskeho štúdia.
Hodnotenie prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia
1. Všeobecné kritériá hodnotenia prijímacieho konania o magisterské štúdium
Body za prijímacie konanie:
0 – 40 b. za vážený študijný priemer bakalárskeho štúdia
0 – 20 b. za výsledky štátnych skúšok
0 – 20 b. za výsledky obhajoby záverečnej práce
0 – 20 b. za aktivity na bakalárskom štúdiu (ŠVOČ, publikačná činnosť, účasť
na riešení projektov, účasť na mobilitách, ocenenia, certifikáty, osvedčenia,
atď.)
Spolu: 100 b.
37
Počty prihlásených a prijatých na denné a externé štúdium pre
akademický rok 2013/2014
1. stupeň vysokoškolského štúdia – Bc.
Forma
štúdia
Prihlásení
Zúčastnení
Prijatí
Denná
Externá
371
-
348
-
283
-
Prijatí
v odvol.
konaní
15
-
Prijatí
Spolu
Zapísaní
298
-
175
-
2. stupeň vysokoškolského štúdia – Mgr.
Forma
štúdia
Prihlásení
Zúčastnení
Prijatí
Denná
Externá
98
34
97
34
97
34
Prijatí
v odvol.
konaní
-
Prijatí
Spolu
Zapísaní
97
34
73
27
3. stupeň vysokoškolského štúdia – PhD.
Forma
štúdia
Prihlásení
Zúčastnení
Prijatí
Denná
Externá
8
-
8
-
4
-
Prijatí
v odvol.
konaní
-
Prijatí
Spolu
Zapísaní
4
-
3
-
Porovnanie počtu prihlásených – prijatých – zapísaných uchádzačov pre
akademické roky 2008/2009 – 2013/2014
Akademický rok
Prihlásení
Prijatí
Zapísaní
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
2008/2009
370
172
358
160
206
150
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
2009/2010
361
213
346
213
229
177
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
2010/2011
310
189
298
189
181
162
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
2011/2012
240
138
240
138
166
120
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
2012/2013
266
185
252
185
158
163
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
2013/2014
371
98
298
97
175
73
38
6.4.2 Imatrikulácie študentov v akademickom roku 2013/2014
Imatrikulácia študentov je súčasťou študijných povinností daná Študijným
poriadkom UKF v Nitre. Každý zúčastnený študent dostal imatrikulačný list,
a tí študenti, ktorí sa nezúčastnili, boli upozornení listom o povinnosti
imatrikuláciu absolvovať. Imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho
štúdia v tomto roku bola súčasťou osláv desiateho výročia založenia našej
fakulty, a tak jej slávnostný priebeh bol vyzdvihnutý aj touto skutočnosťou.
Počet zúčastnených
Počet nezúčastnených
Spolu
125
47
172
6.5 Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác
Štátne skúšky
Štátne skúšky sa konali v súlade s Harmonogramom akademického roka
2012/2013 a v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami na zloženie
štátnicových komisií a na menovanie členov dekanom fakulty.
Štátne skúšky bakalárskeho štúdia
Denné štúdium
Prihlásení
Vyhoveli
Prihlásení
na riadny
v riadnom
na 1. opravný
termín
termíne
termín
99
66
31
Prihlásení
na riadny
termín
Vyhoveli
v riadnom
termíne
Externé štúdium
Prihlásení
na 1. opravný
termín
28
23
6
Vyhoveli
v 1.
opravnom
termíne
26
Nevyhoveli
v 1.
opravnom
termíne*
5
Vyhoveli
v 1.
opravnom
termíne
4
Nevyhoveli
v 1.
opravnom
termíne*
2
39
Štátne skúšky magisterského štúdia
Denné štúdium
Prihlásení
Vyhoveli
Prihlásení
na riadny
v riadnom
na 1. opravný
termín
termíne
termín
88
77
Prihlásení
na riadny
termín
Vyhoveli
v riadnom
termíne
26
20
12
Externé štúdium
Prihlásení
na 1. opravný
termín
7
Vyhoveli
v 1.
opravnom
termíne
10
Nevyhoveli
v 1.
opravnom
termíne*
2
Vyhoveli
v 1.
opravnom
termíne
7
Nevyhoveli
v 1.
opravnom
termíne*
0
6.6 Rigorózne pokračovanie
V súlade so zákonom o vysokých školách boli na Fakulte stredoeurópskych
štúdií prijaté Zásady konania rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznych prác
na FSŠ UKF v Nitre, podľa ktorých sa realizovali rigorózne skúšky aj v roku
2013.
Počet absolventov rigoróznych skúšok v r. 2013 na FSŠ
PaedDr.
PhDr.
6
4
Spolu
10
6.7 Hodnotiace správy
V záujme neustáleho zlepšovania vzdelávacieho procesu, v snahe posilniť
korektné vzťahy medzi pedagógmi a študentmi a v súlade s § 87 a zákona
o vysokých školách a Smernicou č. 5/2009 Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre naša fakulta realizovala aj v akademickom roku 2012/2013
vyhodnocovanie vzdelávania a učiteľov študentmi (viď prílohu).
Pri hodnotení pedagogického procesu na FSŠ je dôležitý pohľad študentov
na kvalitu výučby, podmienky výučby a na osobnosť učiteľa.
Hodnotenie malo písomnú formu anonymného dotazníka. Odpovedalo 744
respondentov.
40
Cieľom dotazníkového prieskumu bolo získať informácie o:
- študijnom programe,
- študijnom predmete,
- uskutotočňovaní vzdelávania,
- hodnotení študentov pedagógmi,
- kompetenciách pedagógov (odborné, didaktické...),
- zdrojoch na podporu vzdelávania študentov,
- materiálno-technickom zabezpečení výučby.
Študenti v ojedinelých prípadoch vyjadrili nesúhlas pri hodnotení
niektorých položiek.
V rámci otvorených otázok študenti poukazovali na niektoré problémy,
ktoré sa týkali hlavne:
- využívania efektívnych metód vo vyučovacom procese,
- komunikácie so študijným oddelením,
- neprítomnosti pedagóga počas konzultačných hodín,
- neohlásenia neprítomnosti pedagóga,
- kreditového hodnotenia predmetu.
Je zrejmé, že hodnotenie vzdelávania študentmi nie je záležitosť, ktorá
vyrieši všetky naše problémy, môže však pomôcť skvalitniť vyučovací proces,
prostredie a atmosféru na fakulte.
6.8 Pedagogická prax
FSŠ UKF v Nitre zabezpečuje pedagogickú prax pre svojich študentov od
akademického roka 2004/2005. Pedagogickú prax organizuje a koordinuje
PaedDr. Helena Pataiová, PhD. z Ústavu pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
v Nitre v úzkej spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania PF UKF
v Nitre, s pracoviskom ktoré gestoruje a organizačne a metodicky zabezpečuje
pedagogickú prax pre študentov učiteľských študijných programov UKF na PF,
FPV a FF a facilituje pedagogickú prax aj pre študentov FSŠ.
Pedagogická prax je heterogénna a realizovala sa blokovou, priebežnou
a súvislou formou na základných a stredných školách, s ktorými sme mali
uzavretú zmluvu. Jej obsah bol v súlade s učebným plánom a bola
konkretizovaná hospitačnou, výstupnou a súvislou pedagogickou činnosťou
študenta. Pedagogická prax nadväzuje na učebné plány v jednotlivých
semestroch. Jej časový termín je realizovaný na základe platného
harmonogramu akademického roka na UKF.
Na FSŠ priebeh pedagogickej praxe sa realizuje na základe vypracovanej
publikácie „Metodické pokyny a hodnotenie študenta učiteľstva akademických
predmetov“. Táto dvojjazyčná publikácia bola vydaná v roku 2006 pre
41
študentov učiteľstva akademických predmetov. Od akademického roka
2007/2008 je sprístupnená aj webová stránka o pedagogickej praxi.
Pri realizácii pedagogickej praxe je dôležité preverovanie písomnej
dokumentácie spolu s cvičnými učiteľmi a riaditeľmi cvičných škôl. Táto
spolupráca je na dobrej úrovni. Na jednotlivých ústavoch a katedre FSŠ sú
určení metodici pedagogickej praxe, ktorí v úzkej spolupráci s Dr. Helenou
Pataiovou, ktorá na FSŠ koordinuje túto činnosť, a spoločne s cvičnými
školami zabezpečujú kvalitné výstupy našich študentov. S cieľom skvalitniť
praktickú prípravu študentov učiteľstva na základe predchádzajúcich rokovaní
boli aj v tomto roku uzatvorené zmluvy o spolupráci s vytypovanými
základnými školami a strednými školami.
Prehľad o absolventoch v roku 2013
Denné
Študijný program
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s VJM – Mgr.
4
štúdium
Učiteľstvo akademických predmetov – Mgr. štúdium
28
maďarský jazyk a literatúra – výtvarné umenie
3
maďarský jazyk a literatúra – hudobné umenie
2
maďarský jazyk a literatúra – telesná výchova
2
maďarský jazyk a literatúra – biológia
7
maďarský jazyk a literatúra – matematika
1
maďarský jazyk a literatúra – informatika
1
maďarský jazyk a literatúra – etická výchova
1
maďarský jazyk a literatúra – psychológia
2
maďarský jazyk a literatúra – história
3
maďarský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
5
maďarský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
1
Jednoodborové – Mgr. štúdium
57
Maďarský jazyk a kultúra + slovenský jazyk a kultúra
12
Hungarológia
4
Stredoeurópska areálová kultúra
41
Spolu:
89
Denné
Študijný program
Učiteľstvo akademických predmetov – Bc. štúdium
26
maďarský jazyk a literatúra a biológia
10
maďarský jazyk a literatúra a informatika
1
42
Externé
27
7
20
27
Externé
maďarský jazyk a literatúra a matematika
maďarský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra
1
3
maďarský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
2
maďarský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra
1
maďarský jazyk a literatúra a pedagogika
maďarský jazyk a literatúra a výtvarné umenie
maďarský jazyk a literatúra a telesná výchova
maďarský jazyk a literatúra a etická výchova
maďarský jazyk a literatúra a estetická výchova
maďarský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu
Predškolská a elementárna pedagogika s VJM – Bc.
štúdium
Jednoodborové – Bc. štúdium
Maďarský jazyk a kultúra + slovenský jazyk a kultúra
Hungarológia
Stredoeurópska areálová kultúra
Spolu:
Spolu (Mgr.+Bc.):
1
3
1
1
1
1
16
9
6
4
50
102
191
18
27
54
Vypracoval: PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
43
7 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ NA FSŠ
V ROKU 2013
Vedeckovýskumná činnosť fakulty v roku 2013 zaznamenáva progresívny
vývoj, dôkazom toho je aj druhé miesto v hodnotení agentúrou ARRA.
Za svoje druhé miesto vďačí fakulta zlepšeniu plnenia kritérií výskumu
(publikačnej činnosti a ohlasov na ne v medzinárodných databázach)
a doktorandského štúdia (nárastu počtu doktorandov), ale aj dosiahnutiu veľmi
dobrej úrovne pri plnení ostatných hlavných kritérií (vzdelávanie, atraktivita
štúdia, grantová úspešnosť).
Práve úsilie poskytnúť kvalitnú teoretickú prípravu, ale aj praktické
skúseností a zručnosti, potrebné pre aktívnu účasť v rozvoji vedeckého,
hospodárskeho a spoločenského života sa stalo aj v roku 2013 impulzom
a stimulom v rozvoji pedagogickej i vedeckovýskumnej práce na fakulte. Za
úspech možno považovať riešenie projektu operačného programu Vzdelávanie
pod názvom Komplexná inovácia pedagogickej a vzdelávacej činnosti na
Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
s dôrazom na potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti, ktorého cieľom je
komplexná inovácia pedagogickej činnosti na FSŠ UKF s dôrazom na potreby
trhu práce, spojená s inováciou jednotlivých študijných programov
a vypracovaním systému manažovania kvality vzdelávania v súlade s novým
vysokoškolským zákonom a politikou kvality vzdelávania na UKF. Efektivita
riešenia projektov má svoje výhody nielen vo finančnom krytí rôznych
výdavkov (služobné cesty, účasť na konferenciách, nákup odbornej literatúry,
rozvoj publikačnej činnosti a pod.), podmieňujúcich úspešné zavŕšenie riešenia
a relevantné výsledky, ale aj v zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania pedagógov,
a tým aj vo zvyšovaní konkurencieschopnosti s inými fakultami v rámci
univerzity i mimo nej. Fakulta zároveň participovala na riešení univerzitných
projektov štrukturálneho fondu Interné zabezpečenie kvality vzdelávania na
UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG)
a Hodnotenie kvality výskumu na UKF v Nitre so začiatkom riešenia v roku
2011. Zároveň sa v roku 2013 podarilo podať v rámci operačného programu
Vzdelávanie ďalší projekt s názvom Nitriansky model skvalitnenia vyučovania
slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom
národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov (s dôrazom na
školy s vyučovacím jazykom maďarským) so začiatkom riešenia v roku 2014,
kde fakulta vystupuje ako spoluriešiteľ.
Tematické zameranie ďalších projektov riešených na fakulte vyplýva zo
špecifík a prioritných oblastí jednotlivých pracovísk. V roku 2013 sa okrem
uvedených 3 projektov štrukturálnych fondov riešili na fakulte 3 VEGA
44
projekty, 2 KEGA projekty, 5 zahraničných a 19 ďalších domácich kultúrnych
a vzdelávacích projektov (vrátane inštitucionálnych projektov).
Prostredníctvom riešenia grantových úloh sa prehĺbil na fakulte výskum:
1. vplyvu bilingválneho prostredia na používanie (úradných i neúradných)
vlastných mien v reči, v písomnostiach (v matričných knihách, tlači, na
webových stránkach atď.) i v literárnych dielach,
2. rodovej identity,
3. v oblasti jazyka, kategórií a terminológie literárnej vedy,
4. vo funkčnom rozvoji matematickej gramotnosti u žiakov a informačnej
bezpečnosti.
Riešenie zahraničných kultúrnych a edukačných projektov znamenalo
podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s praxou v rôznych
študijných programoch fakulty, ako aj pozitívne zviditeľňovanie pedagógov
zainteresovaných do koordinácie vedeckovýskumnej činnosti zahraničných
doktorandov.
I napriek celkovému pozitívnemu hodnoteniu projektovej činnosti zostáva
i naďalej prioritnou úlohou motivácia a podpora grantovej úspešnosti
pracovníkov fakulty, nielen vo výskumných projektov národného, ale aj
nadnárodného významu.
Dôležitým ukazovateľom vedeckovýskumnej práce sú aj publikačné
výstupy pracovníkov fakulty v karentovaných časopisoch, v časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science a Scopus, vedecké práce
v zborníkoch z medzinárodných konferencií, ale aj vedecké monografie
vydávané nielen v rámci edičnej činnosti fakulty, ale aj v rámci ďalších
renomovaných zahraničných či domácich vydavateľstiev (Eötvös, Ab-art)
v regionálnych i vo svetových jazykoch. K rozvoju publikačnej činnosti na
fakulte prispela aj väčšia účasť pracovníkov a študentov doktorandského štúdia
na viacerých medzinárodných konferenciách doma i v zahraničí.
Desiate výročie založenia, ktoré si v roku 2013 fakulta pripomenula,
významnou mierou ovplyvnilo organizáciu vedeckých, odborných
a umeleckých podujatí. Organizované boli aj viaceré akcie, aktivity a súťaže
určené i pre študentov, napr. tradičná ŠVOUČ, súťaže v prednese poézie
a prózy, v správnej výslovnosti maďarskej reči, súťaže výtvarných prác na
vybrané témy, spevácke súťaže, konferenciu pre doktorandov, v rámci ktorých
môžu študenti zúročiť naučené vedomosti.
V roku 2013 fakulta rozšírila i svoju spoluprácu nielen s ďalšími
zahraničnými i domácimi vzdelávacími, výskumnými, kultúrnymi inštitúciami,
ale aj so súkromným sektorom, ktorých výsledky sa prejavia v nasledujúcom
období.
Na základe SWOT analýzy v uplynulých rokoch je evidentné, že niektoré
slabé stránky i ohrozenia sa podarilo eliminovať, silné stránky zas posilniť. Ide
teda o účinnú metódu stratégie i riadenia ďalšieho rozvoja vedeckovýskumnej
činnosti.
45
7.1 Prehľad projektovej činnosti v hodnotenom
období
Grantová úspešnosť umožňuje fakultám nielen získanie finančných
prostriedkov na podporu a prehlbovanie prioritných oblastí výskumu,
organizáciu konferencií i vydávania zborníkov z nich, nákup literatúry
i výpočtovej techniky, ale zároveň výrazne ovplyvňuje aj finančné prostriedky
poskytované zo štátneho rozpočtu i umiestnenie v hodnotení ARRA (ku
kritériám grantovej úspešnosti v rámci hodnotenia ARRA patrí totiž aj suma
prostriedkov z domácich i zahraničných grantov na jedného tvorivého
pracovníka). Berúc v úvahu uvedené aspekty sa na fakulte prijali motivačné
opatrenia pre zapájanie sa akademických pracovníkov fakulty do nových
výziev grantových agentúr (okrem zvýšenia informovanosti aj motiváciou
úspešných zodpovedných riešiteľov). Projekty riešené fakultou v roku 2013
(zoznam projektov uvádzame v prílohe č. 2) korešpondujú s vedeckým
záujmom pracovísk, zároveň poskytli podnety pre ďalší výskum.
Projekty riešené na FSŠ sú v tabuľke kategorizované na základe typu
a projektových agentúr. Z celkového počtu riešených projektov (32, v roku
2012 – 27) má prevahu riešenie domácich projektov, najmä v rámci
inštitucionálnych projektov UKF (13 projektov UGA a 3 projekty pre podporu
kultúrnych a športových aktivít študentov). Na fakulte je tak potrebné i naďalej
stimulovať podávanie žiadostí pre získanie riešenia grantových programov EÚ,
medzinárodných vedeckých i kultúrno-edukačných projektov, ale aj ďalších
46
projektov externých grantových agentúr. Možnosti riešenia, a teda i zapájania
sa do výziev, výrazne ovplyvňuje i počet zamestnancov v rámci jednotlivých
oblastí výskumu na fakulte, ako aj skutočnosť, že podávané žiadosti sa vnímajú
ako úspešné, čo determinuje zapojenie sa pracovníkov do nových projektov.
Pravidlá grantových agentúr určujú totiž riešiteľskú kapacitu každého pedagóga
(1 riešiteľ môže byť vedúcim 1 VEGA projektu a 1 KEGA projektu zároveň;
riešiteľom maximálne 2 VEGA projektov a 2 projektov KEGA, pričom súčet
jeho hodín vo všetkých projektoch nesmie prekročiť 1000 hodín ročne, t. j.
maximálne povolenú výšku výskumnej kapacity v organizácii). Rovnako
negatívnym faktorom je poddimenzované financovanie projektov MŠ i MK SR.
Uvedené skutočnosti výrazne determinujú možnosť väčšej grantovej
úspešnosti, a teda vedú k jednoznačnej potrebe sústrediť sa na granty s vyšším
objemom finančných prostriedkov.
Finančné prostriedky pridelené na riešenie projektov, bez finančných
prostriedkov pridelených na inštitucionálne projekty a štrukturálne fondy, sú
v celkovej výške 106 466,03 (141 063 v roku 2012), čo v prepočte na jedného
akademického (nie tvorivého) pracovníka predstavuje hodnotu 295,38 EUR
(3617 EUR v roku 2012; bez ohľadu na oblasť výskumu).
Tab. 1 Prehľad výskumných a kultúrno-edukačných projektov riešených FSŠ
UKF
Druh
Typ
dotácia zo
ŠR – MŠ SR
VEGA
KEGA
dotácia zo
ŠR – iné
kapitoly ŠR
Grantový
systém ÚV SR
domáce
projekty –
ostatné
Iné domáce
kultúrne
a vzdelávacie
projekty
zahraničné –
ostatné
Zahraničné
kultúrne
a vzdelávacie
projekty
Štrukturálne
fondy
Štrukturálne
fondy
Grant
Vedecká a edukačná
grantová agentúra
Kultúrna a edukačná
grantová agentúra
Kultúra národnostných
menšín
Univerzitná grantová
agentúra
Grant pre podporu
kultúrnych a športových
aktivít študentov
Ministerstvo ľudských
zdrojov MR
Medzinárodný vyšehradský
fond
Operačný program
Vzdelávanie
Európsky sociálny fond
Spolu
Počet
3
2
3
13
3
3
2
2
1
32
47
Graf. 1 Prehľad výskumných a kultúrno-edukačných projektov riešených FSŠ
UKF (okrem inštitucionálnych projektov)
Počet projektov za obdobie 2008 – 2013
19
19
15
14
2011
2012
12
2008
2009
2010
16
2013
Graf. 2 Finančné zabezpečenie výskumných a kultúrno-edukačných projektov
riešených FSŠ UKF (okrem inštitucionálnych projektov)
Finančné zabezpečenie projektov za obdobie 2008 – 2013
194671
147662 158588
157597
104267
55931,88
2008
48
2009
2010
2011
2012
2013
7.2 Publikačná činnosť FSŠ
Na základe sumarizácie publikačných aktivít pracovníkov fakulty v roku
2013, a tiež na báze porovnania s predchádzajúcim rokom, možno konštatovať
pokles vykazovaných publikačných aktivít, spôsobených niekoľkými
objektívnymi faktormi, napr. ukončením zmluvy s vybranou tlačiarňou
a výberu nového dodávateľa, začiatkom realizácie prác spätých s riešením
projektu Európskeho sociálneho fondu i ďalších projektov, prebiehajúcich
redakčných prácach na publikáciách zostavených z príspevkov na
konferenciách (Semiotika vlastných mien, Pavol Strauss a katolícka moderna,
Česká literatúra a film a i.). Časť publikácií za rok 2013 bude teda vykazovaná
až v roku 2014. Kvantitatívne výsledky publikačných výstupov
v karentovaných časopisoch (5), časopisoch registrovaných v databázach Web
of Science, resp. SCOPUS (2), ako aj v renomovaných vydavateľstvách
potvrdzujú jednoznačne fakt potreby prehodnocovania a využívania možnosti
prezentácie výsledkov výskumu v uvedených časopisoch či v renomovaných
domácich a zahraničných vydavateľstvách za účelom udržiavania
konkurencieschopnosti i pozitívneho zviditeľňovania fakulty. Výsledky
publikačnej činnosti v sledovanom období dokumentuje nasledujúci graf
i prehľadná tabuľka s údajmi o počte výstupov v rámci jednotlivých kategórii
publikačnej činnosti.
Počet publikácií FSŠ za rok
400
353
350
342
307
300
288
260
250
200
152
160
2007
2008
150
100
50
0
2009
2010
2011
2012
2013
49
Prehľad publikačnej činnosti FSŠ za rok 2013
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
1
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
2
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
4
vydavateľstvách
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
BCB Učebnice pre základné a stredné školy
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v
CAA
zahraničných vydavateľstvách
EAJ
Odborné preklady publikácií knižné
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie,
FAI
katalógy, slovníky, zborníky...)
Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch
a autorské osvedčenia, patenty a objavy
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE
ADF
AEC
AED
AFA
AFC
AFD
AFE
AFG
AFH
BBA
BDE
BDF
CDE
50
Skupina C – Ostatné recenzované publikácie
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých
konferenciách
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných
1
1
1
1
1
12
2
3
32
21
24
18
1
6
32
1
1
13
1
8
22
2
CDF
ADM
BEE
BEF
CAJ
CEC
CED
EDI
GHG
GII
časopisoch
Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných
časopisoch
Skupina N
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS
1
2
Skupina D – Ostatné
Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
Odborné práce v nerecenzovaných dom. zborníkoch (konfer. aj
nekonfer.)
Hudobné diela vydané v domácich vydavateľstvách
Umelecké práce a preklady v zborníkoch a skup. katalógoch
vydaných v zahr. vydavateľstvách
Umelecké práce a preklady v zborníkoch a skup. kat. vydaných
v dom. vyd.
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Práce zverejnené na internete
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do
žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov spolu:
18
4
1
7
7
20
9
8
288
Pri hodnotení kvality publikačnej činnosti je dôležitým faktom aj počet
ohlasov na publikácie pracovníkov fakulty. Aj keď sa celkový počet ohlasov
v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil, je potešiteľné, že práve počet
ohlasov vo WOK sa zvýšil.
Ohlasy na publikačnú činnosť
Citácie
Rok
Iné citácie Spolu
vo WOK
4
31
2010
35
2011
5
111
116
2012
40
192
232
2013
91
85
176
Ohlasy na publikačnú
činnosť
232
176
116
35
2010
2011
2012
2013
51
7.3 Vedecké, odborné, umelecké podujatia
Organizácia vedeckých, odborných a umeleckých podujatí na fakulte
prispieva k naplňaniu poslania fakulty. Výmena vedeckých poznatkov a spätná
väzba významne prispievajú k progresívnmu prehlbovaniu poznania, ktoré je
podstatné z hľadiska aktualizácie a optimalizácie obsahu i spôsobu
vysokoškolského vzdelávania. V sledovanom období bolo na fakulte
zorganizovaných spolu 46 vedeckých, odborných a umeleckých podujatí
(príloha č. 4). Prehľad o počte realizovaných podujatí prináša nasledujúca
tabuľka.
Prehľad o počte realizovaných podujatí fakultou v roku 2013
Druh podujatia
Výstavy,
Propagačné festivaly,
Spolu
domáce medzinárodné spolu domáce medzinárodné spolu podujatia koncerty,
súťaže
Semináre
Konferencie
0
6
6
2
1
3
4
33
46
Ak porovnáme celkový počet podujatí podľa jednotlivých typov s rokom
2012 vzrástol počet medzinárodných konferencií (z 2 na 6), i výstav, festivalov,
koncertov a súťaží (z 25 na 33), naopak výrazne poklesol počet domácich
seminárov, mierne sa znížil počet medzinárodných seminárov a propagačných
podujatí. Znížený počet podujatí na pôde fakulty (medzinárodných i domácich
konferencií i seminárov) súvisí s nedostatočnými finančnými prostriedkami
získavanými z riešených i podávaných projektov, resp. úspešnosťou získavania
sponzorov. Iniciatíva by tak mala byť nasmerovaná primárne na získavanie
finančných zdrojov a vytipovanie aktuálnej a podnetnej témy podujatia.
Počet podujatí
69
51
20
23
34
2007 2008 2009 2010 2011
52
46
38
2012
2013
7.4 Vedeckovýskumná, odborná a umelecká činnosť
študentov
Stratégia zapájania študentov do výskumu realizovaného na fakulte sa
v hodnotenom období realizovala prostredníctvom organizácie súťaží
študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ), podporou ich
aktívnej účasti na viacerých domácich i medzinárodných vedeckých
konferenciách, ale aj v ich zapojenosti do rôznych ďalších súťaží doma
i v zahraničí. Okrem fakultného kola ŠVOUČ možno uviesť fakultné kolo
Súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu, ortoepickú súťaž, Súťaž
v prednese ľudových rozprávok, pričom úspešne umiestnení študenti
reprezentovali fakultu nielen na celoslovenskej úrovni, ale získali aj vynikajúce
umiestnenie:
 Monika Szelecká – 1. miesto a Cena detskej poroty na
Medzinárodnej súťaži v prednese ľudových rozprávok „Rozprávky
národov“ na Univerzite ELTE v Budapešti
 Stefánia Csölleová – 2. miesto a Cena Gábora Bethlena na
Medzinárodnej súťaži v prednese ľudových rozprávok „Rozprávky
národov“ na Univerzite ELTE v Budapešti
 Bianka Rákotová – Mimoriadna cena knižnice a Cena Gábora Bethlena
na Medzinárodnej súťaži v prednese ľudových rozprávok „Rozprávky
národov“ na Univerzite ELTE v Budapešti
 Réka Szalaiová – Cena Kazinczyho na Medzinárodnej súťaži správnej
výslovnosti maďarskej reči na Univerzite ELTE v Budapešti
 Bc. Tibor Nagy – 2. miesto v Zlatom pásme na Súťaži v prednese
poézie a prózy Mihálya Tompu v Komárne
 Bc. Piroska Kontárová – 4. miesto v Zlatom pásme na Súťaži
v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu v Komárne
Do organizácie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí jednotlivých
pracovísk fakulty sa zapájajú aj študenti dennej formy štúdia všetkých stupňov
štúdia. Osobitne možno oceniť vystúpenia Maďarského speváckeho zboru UKF
v Nitre pod vedením Mgr. art. Moniky Józsovej, ArtD..
Spomedzi ďalších aktivít študentov doktorandského štúdia možno uviesť
zapojenosť do organizácie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí na
Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre (napr. medzinárodných
konferencií Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu, Semiotika vlastných mien,
Učebnice gramatiky stredných škôl z hľadiska jazykovedy, Česká literatúra
a film a i.), ale aj zapájanie sa do propagácie fakulty. Okrem projektov
riešených na pracovisku, doktorandi podávajú aj žiadosti na podporu vlastného
výskumu v rámci Univerzitnej grantovej agentúry. Rovnako možno oceniť aj
53
ich členstvá a prácu v rôznych vedeckých, umeleckých organizáciách a radách
doma i v zahraničí.
Osobitne možno vyzdvihnúť aj redakčnú činnosť a aktívnu účasť študentov
doktorandského štúdia na medzinárodných i domácich vedeckých odborných
a umeleckých podujatiach.
Dosiahnuté výsledky vedeckovýskumnej činnosti doktorandov i napriek
podpore a potenciálu sú však z hľadiska celkového hodnotenia úrovne
neuspokojivé. Pre nasledujúce obdobie sa ukazuje nevyhnutné podnecovanie
publikačných aktivít i väčšia miera zapájania sa do projektovej činnosti
pracoviska nielen interných, ale aj externých doktorandov.
7.4.1 Projektová činnosť doktorandov
Účasť doktorandov na riešení projektov v roku 2013
Typ projektu
Forma
štúdia
Denná
(9)*
Externá
(7)*
medzinárodné
VEGA
KEGA
APVV
UGA
iné
Spolu
-
2
-
-
8
-
10
-
2
-
-
-
3
5
Počet zúčastnených doktorandov na projektoch
* celkový počet doktorandov
7.4.2 Publikačné výstupy doktorandov
Publikačné výstupy doktorandov v roku 2013
Kategória publikácie
knižná publikácia
publikácie vo WOK, Scopus
publikácie mimo WOK, Scopus
Ostatné recenzované publikácie
Citácie vo WOK, Scopus
Citácie mimo WOK, Scopus
iné publikácie
Spolu
Celkom
Forma štúdia
Denná (9)*
Externá (7)*
0
0
0
0
12
6
12
11
0
0
1
2
23
7
48
26
74
Publikačná činnosť doktorandov je pri porovnaní s rokom 2012 približne na
rovnakej úrovni (oproti 73 zaznamenávame celkovo 74 publikačných
54
výstupov). Predpokladáme, že mierne zlepšenie publikačných výstupov
doktorandov externej formy štúdia je výsledkom podpory aktívnej účasti
všetkých doktorandov na domácich i zahraničných konferenciách a seminároch
(napr. XVII. APÁCZAI-NAPOK nemzetközi tudományos konferencia, Győr;
Hodnotenie kvality vzdelávania, súčasný stav a perspektívy, Bratislava;
Konferencia Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, Žilina; I. Medzinárodná
konferencia doktorandov, Komárno a i..), domácich i zahraničných
konferenciách cielene organizovaných pre doktorandov (napr. v Nitre,
Komárne).
7.4.3 Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť
Vysokoškolské vzdelávanie predstavuje zložitý proces spojený so širokým
spektrom poznávania i uplatňovania nadobudnutých teoretických vedomostí.
Jeho význam spočíva aj v podnecovaní lásky k vede i nepretržitému odbornému
rastu vo zvolenom odbore. G. Bachelardova výzva „treba sa vzdelávať“ je
stimulom pre všetkých, ktorí nechcú byť len strážcami poznatkov, ale chcú
i sami prispieť k rozvoju vedeckého myslenia. V tomto duchu i fakultné kolo
ŠVOUČ v hodnotenom možno považovať za podporu vedy i vedeckej diskusie
a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume. V roku 2013 sa zúčastnilo fakultného
kola súťaže celkovo 22 študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia.
Súťažné práce boli publikované v zborníku prác Cesty k vede II/ Utak
a tudományhoz II a víťazi jednotlivých sekcií boli odmenení dekanom Fakulty
stredoeurópskych štúdií diplomom, knižnými darmi i finančnou hotovosťou.
Úspešne umiestnení študenti mali možnosť zúčastniť sa študentskej vedeckej
konferencie organizovanej na celoslovenskej úrovni, určenej pre študentov
študujúcich nielen v maďarskom jazyku, ale aj všetkých študentov, ktorí
dokážu výsledky svojho výskumu prezentovať v maďarskom, resp. anglickom
jazyku.
7.5 Vedecká spolupráca
Rozvoj vedeckej spolupráce predstavuje jeden z dôležitých nástrojov
prehlbovania výskumu, získavania nových vedeckých poznatkov i skúseností,
zvyšuje pravdepodobnosť úspešnosti podávaných i riešených výskumných
projektov, a tak prispieva aj k udržaniu a rozvoju zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania i výskumu. V hodnotenom období sa rozšírila
spolupráca s vzdelávacími inštitúciami na Slovensku i v Českej republike,
Maďarsku, organizáciami štátnej správy a samosprávy, kultúrnymi,
umeleckými, výskumnými a ďalšmi inštitúciami, ako aj so súkromným
55
sektorom (zoznam vedeckých, umeleckých a iných inštitúcií, s ktorými sa
rozvíjala spolupráca v roku 2013 uvádzame v prílohe č. 5).
Z hľadiska rozvoja vedeckej spolupráce fakulty možno považovať za
významné i uzavretie dohody o zmluvnej spolupráci medzi Univerzitou
Loránda Eötvösa v Budapešti a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, ktorú
podpísali dňa 21. februára 2013 prof. Dr. Gábor Erdődy, prorektor pre
medzinárodné vzťahy a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj medzi Národnou univerzitou verejnej
správy v Budapešti a Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre,
podpísanou 21. júna 2013 prof. Dr. Andrásom Patyi, rektorom Národnej
univerzity verejnej správy a RNDr. Attilom Komzsíkom, PhD., dekanom FSŠ
UKF v Nitre.
56
7.5.1 Členstvá pracovníkov v národných a medzinárodných
vedeckých organizáciách, výboroch, redakčných
radách
Pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti fakulty sa
berú do úvahy nielen udelené ocenenía a vyznamenania, pozvané prednášky,
ale aj členstvá v redakčnej rade renomovaných časopisov, v európskych
profesijných organizáciách, medzinárodných i národných výboroch, vedeckých
spoločnostiach a pod. Zoznam členstiev pracovníkov jednotlivých katedier,
resp. ústavov uvádzame v prílohe č. 6.
7.6 Ocenenia za vedeckovýskumnú, publikačnú
a ďalšiu tvorivú činnosť
Cena rektora UKF za projektovú činnosť a publikačné aktivity v roku
2012
Kategória „Národné výskumné projekty a projekty v oblasti ďalšej
tvorivej činnosti“
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. za projekt VEGA 01/0795011:
Stredoeurópsky areál a jeho kultúrne dimenzie
Ocenenia pracovníkov FSŠ UKF inými inštitúciami
doc. PaedDr. Peter Andruška, PhD.
 Cena Ondreja Štefanku – udelila Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana
Krasku a Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Nadlak, marec 2013.
Mgr. art. Mónika Józsa, ArtD.
 Zlatý kríž (A Magyar Arany Érdemkereszt) – vyznamenanie prezidenta
Maďarska, Komárno, marec 2013,
 Pamätná medaila TTSK Cyril a Metod – udelená predsedom Trnavského
samosprávneho kraja Dr. H.c. Ing. Tiborom Mikušom, PhD., Trnava,
september 2013.
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
 Čestný občan obce Kolíňany – udelila samospráva obce Kolíňany –
Kolíňany, júl 2013.
57
Mgr. Anikó Tóth, PhD.
 Mimoriadna cena za scenár predstavenia Gastrostar (Gasztrosztár) –
udelil Osvetový inštitút Csemadoku na detskom divadelnom festivale
Podunajská jar – Dunajská Streda, jún 2013,
 Cena Katedra za umeleckú a pedagogickú činnosť – udelila Spoločnosť
Katedra, Dunajská Streda, november 2013.
7.7 Habilitačné konania, vymenúvacie konania
za profesora a udelenie vedeckej hodnosti
„DrSc.“
RNDr. Tünde Juríková, PhD.
Pracovisko: Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Odbor: 4.2.1 Biológia
Dátum a miesto habilitačného konania: 8.10.2013, Vedecká rada Fakulty
prírodných vied UKF v Nitre
PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
Pracovisko: Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre
Študijný odbor: 2.1.36 Literárna veda
Dátum a miesto habilitačného konania: 23.11.2012, Vedecká rada Filozofickej
fakulty UPJŠ v Košiciach.
7.8 SWOT analýza v oblasti vedeckovýskumnej
a ďalšej tvorivej činnosti
Význam analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození v oblasti
vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti na fakulte je veľmi dôležité
z hľadiska strategického plánovania ďalšieho rozvoja. Pomenovanie
jednotlivých oblastí umožňuje nielen porovnať jednotlivé oblasti, ale vytvoriť
aj strategický plán ďalšieho rozvoja zistením príležitostí a riešením prípadných
problémov. Prostredníctvom tejto analýzy interného prostredia sa zistili tieto
skutočnosti:
Silné stránky
Príležitosti
 schopnosť konkurovať v rámci
 vedecká spolupráca
vedeckovýskumnej práce
s medzinárodnými inštitúciami,
a publikačnej činnosti nielen
 možnosti publikovania
domácim, ale aj zahraničným
vedeckých príspevkov a aktívnej
58





univerzitám,
spolupráca pracovníkov
a interných doktorandov s rôznymi
vedeckými, kultúrnymi
inštitúciami i súkromným
sektorom,
bilingválne štúdium (variant:
maďarsko-slovenský),
prepojenie teoretickej výučby
s hospodárskou praxou,
pozitívny imidž pracovísk smerom
k potenciálnym uchádzačom
(podporený aktuálnou
webstránkou a facebookovým
profilom pracovísk fakulty),
dobré materiálno-technické
vybavenie fakulty.
Slabé stránky
 obmedzené možnosti publikovať
v karentovaných časopisoch,
 nedostatok cudzojazyčných
publikačných aktivít,
 nedostatočná evidencia citácií či
ohlasov na vlastnú publikačnú
činnosť v rámci databáz WOK,
CCC.
účasti na vedeckých podujatiach
doma i v zahraničí,
 možnosť magisterského stupňa
štúdia v odbore cestovný ruch
v budúcnosti,
 využitie inovatívnych
vyučovacích metód (projektová
činnosť, prípadové štúdie, a pod.
s využitím IKT),
 riešenie domácich
i zahraničných výskumných
a kultúrno-edukačných
projektov (VEGA, APVV,
KEGA a i.),
 celoživotné vzdelávanie
a kariérny rast pracovníkov
fakulty,
 participácia domácich
a zahraničných renomovaných
pedagógov a expertov z praxe
na výučbe,
 systematická marketingová
činnosť fakulty zacielená na
potenciálnych uchádzačov
o štúdium, potenciálnych
partnerov doma a v zahraničí
a širokú verejnosť,
 rozvoj cezhraničnej spolupráce
s euroregionálnymi slovenskomaďarskými združeniami.
Ohrozenia
 upadajúca vzdelanostná kvalita
študentov, prichádzajúcich
študovať na fakultu zo stredných
škôl,
 obmedzené možnosti
habilitačných a inaguračných
konaní,
 nedostatočná jazyková
spôsobilosť pracovníkov pre
výučbu predmetov vo svetovom
jazyku.
59
Po identifikácií všetkých týchto faktorov možno uviesť nasledujúce kľúčové
príležitostí:
 správne nastavenou marketingovou činnosťou fakulty, zacielenou na
potenciálnych uchádzačov o štúdium, by sa docielilo získavanie
kvalitných študentov pre štúdium na FSŠ (odstránenie hrozby č. 1),
 marketingová činnosť fakulty zacielená na potenciálnych partnerov
doma a v zahraničí a širokú verejnosť sa môže docieliť nielen rozvoj
širšej spolupráce s inými inštitúciami v oblasti vedeckovýskumnej
i vzdelávacej činnosti, ale môže to znamenať aj zlepšenie kvalifikačnej
štruktúry (hrozba č. 2),
 prostredníctvom celoživotného vzdelávania a kariérneho rastu
pracovníkov fakulty – by sa mohla odstrániť ďalšia z hrozieb (č. 3), a to
nedostatočná jazyková spôsobilosť pracovníkov pre výučbu študijných
programov vo svetovom jazyku, ale zároveň aj jedna zo slabých stránok
– nedostatok cudzojazyčných publikačných aktivít.
Prirodzene, fakulta prijala návrh viacerých opatrení, ktoré súvisia
s identifikovanými príležitosťami: organizcácia kurzov anglického jazyka
a IKT, motivácie kvalifikačného rastu i riešenia medzinárodných projektov;
propagáciou
fakulty
i popularizáciou
dosiahnutých
výsledkov
vedeckovýskumnej činnosti.
60
8 PREHĽAD EDIČNEJ ČINNOSTI FAKULTY
ZA ROK 2013
Edičná činnosť fakulty, ktorú riadi edičná rada, sa realizuje podľa
vnútorných predpisov, platných Zásad edičnej činnosti na FSŠ UKF v Nitre,
a to v súlade so schváleným edičným plánom na príslušný kalendárny rok.
Edičnú činnosť fakulty v roku 2013 tvorí predovšetkým vydávanie (i keď
možno uviesť aj propagačné materiály, publikované hodnotiace správy
a informácie o študijných možnostiach) konferenčných zborníkov, ktorých
obsahová náplň zodpovedá prioritným oblastiam vzdelávacej a výskumnej
činnosti fakulty, ako aj spoločenským potrebám a študijným požiadavkám
v odboroch humanitných a prírodných vied. No zároveň ju tvoria aj ďalšie
kategórie publikačnej činnosti – monografia, učebnica pre základné školy, ale
aj literárnovedný časopis Partitúra či vydanie hudobného diela. Publikácie sú
zamerané na aktuálne otázky onomastického výskumu, literárnovedného
i kulturologického diskurzu, rozvíjanie matematickej gramotnosti na 2. stupni
základnej školy či zdravý životný štýl. Prehľad edičnej činnosti je uvedený
v nasledujúcom prehľade počtu i zoznamu publikácií:
Typ publikácie
Monografie
Vysokoškolské učebnice
Skriptá a učebné texty
Časopisy
Zborníky
Iné
Spolu:
Počet
1
0
1
2
7
6
17
Prehľad publikácií vydaných v edícii FSŠ v roku 2013
Autor
Andruška, P. (ed).
Balla, Š. –
Juríková, T. –
Rop, O. – Mlček,
J.
Baráth, L. (ed.)
Baráth, L. –
Názov publikácie
Kultúra a súčasnosť 13. Nitra: UKF, 2013. 185 s. ISBN
978-80-558-0374-6.
Hodnotenie konzumácie vybraných zdrojov antioxidantov rastlinného pôvodu školákov z Nitrianskeho
kraja. Nitra: UKF, 2013. 185 s. ISBN 978-80-558-03746.
Sprievodca štúdiom 2013/2014. Nitra: UKF, 2013. 163 s.
ISBN 978-80-558-0405-7.
Výročná správa FSŠ UKF za rok 2012. Nitra: UKF,
61
Bárcziová, Ž. –
Vargová, Z.
Bárcziová, Ž. –
Vargová, Z. (eds.)
Bauko, J. –
Benyovszky, K.
(eds.)
Benyovszky, K.
(ed.)
Benyovszky, K.
(ed.)
Gallik, J. – Rigó,
Gy. – Kralina
Hoboth, K. –
Vargová, Z. (eds.)
Hegedűs, O. –
Szabó, T. –
Vargová, Z. (eds.)
Józsa, M.
Nagy, G. – Szabó,
R. – Tóth, K.
(eds.)
Nagy, G. – Szabó,
R. – Tóth, K.
(eds.)
Presinszky, K. –
Vargová, Z. (eds.)
Žitný, R. a kol.
62
2013. 124 s. ISBN 978-80-558-0236-7.
Myseľ a telo. Test és lélek. Nitra: UKF, 2013. 156 s.
ISBN 978-80-558-0464-4.
Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában. Nitra : UKF, 2013. 184 s. ISBN 978-80-5580473-6.
Partitúra, 2013, roč. 8, č. 1. 132 s. ISSN 1336-7307.
Partitúra, 2013, roč. 8, č. 2. 132 s. ISSN 1336-7307.
Science for education – education for science = Veda pre
vzdelanie – vzdelanie pre vedu = Tudomány az
oktatásért – oktatás a tudományért. I.volume / II. zväzok
/ II. kötet. Nitra: UKF, 2013. 364 s. ISBN ISBN 978-80558-0536-8.
Science for Education – Education for Science: 3rd
International Conference, Nitra 26.-27.04.2013. Book of
Abstracts. Nitra: UKF, 2013. 80 s. ISBN 978-80-5580292-3.
Cantate Domino [[CD]]: Nyitrai Konstantin Egyetem
Magyar kórusa. BIEM/SOZA 1571-004-2. Nitra: UKF,
2013. 68 min. [1,12 AH].
Medzinárodná konferencia doktorandov = Nemzetközi
doktorandusz konferencia. Abstrakty/ Annotációk/
Abstracts [1 CD-ROM]. Nitra: UKF, 2013. 30 s. ISBN
978–80–558–0235–0.
Jazyk a umenie = Nyelv és művészet: zborník prác 1.
ročníka Medzinárodnej konferencie doktorandov = az I.
Nemzetközi Doktorandusz Konferencia tanulmýnykötete. Nitra: UKF, 2013. 280 s. ISBN 978-80-5580465-1.
Cesty k vede = Utak a tudományhoz: a tudományos
diákköri konferencia dolgozatai. II. zväzok / II. kötet:
zborník študentských vedeckých prác. Nitra: UKF, 2013.
230 s. ISBN 978-80-558-0409-5.
Matematika. Zvyšovanie kľúčových matematických
kompetencií žiakov 7. ročníka základných škôl [1 CDROM]: zbierka problémových situácií bežného života.
Nitra: UKF, 2013. 84 s. ISBN 978-80-558-0248-0.
Možnosti štúdia – informačný leták
Vypracovala: doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
9 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Medzinárodná spolupráca Fakulty stredoeurópskych štúdií sa realizuje
prostredníctvom bilaterálnych dohôd i zmlúv v rámci programu Erasmus, ktoré
umožňujú účasť študentov i pedagógov na zahraničných študijných pobytoch
na rôznych európskych univerzitách pobaltského regiónu, ale skvalitňovanie
vzdelávania i výskumu u nás stimuluje aj pôsobenie hosťujúcich pedagógov
z partnerských univerzít. Okrem oblasti vzdelávania, ktorého účinným
prostriedkom sú mobility pedagógov a študentov, sa rozvoj medzinárodnej
spolupráce uskutočňuje aj v oblasti výskumu, a to riešením spoločných
vedeckovýskumných projektov, organizáciou a vzájomnou účasťou na
medzinárodných seminároch i konferenciách či vytváraním publikačných
možnosti.
9.1 Vyslanie a prijatie študentov na mobilitu
Erasmus a študijné pobyty pedagógov cez
Erazmus v roku 2013
V roku 2013 mohli študenti Fakulty stredoeurópskych štúdií absolvovať
výmenný študijný pobyt na niektorej z 23 univerzít, s ktorými má fakultu
uzavretú zmluvu o Erasmus mobilite (zoznam uvádzame v prílohe). V roku
2013 sa na základe Erasmus zmlúv zúčastnili na zahraničnom študijnom pobyte
12 študenti a 4 študenti boli prijatí na FSŠ v rámci Erasmus mobility.
Študijné pobyty študentov FSŠ cez Erasmus
Meno
uchádzača
Názov univerzity
Mesto
Krajina
Študijný odbor
Babróczkyová
Elena
Pécsi
Tudományegyetem / Pécs
Univesity of Pécs
Magyarország /
Maďarsko
učiteľstvo
Csicsayová
Orsolya
NyugatMagyarorszagi
Egyetem / Univesity
of West Hungary
Sopron
Magyarország /
Maďarsko
predškolská
a elementárna
pedagogika
Gulišová
Veronika
Uniwersytet
Warszawski /
University of
Warsaw
Warszawa
Rzeczpospolita
Polska / Poľská
republika
jazyky
a filologické vedy
63
Kalocsányi
Mónika
Eötvös Loránd
Tudományegyetem /
Budapest
Eötvös Loránd
University
Uniwersytet
KorczykWarszawski /
Chovanec Alicja University of
Warsaw
Warszawa
Magyarország /
Maďarsko
predškolská
a elementárna
pedagogika
Rzeczpospolita
Polska / Poľská
republika
jazyky
a filologické vedy
Kyselicová
Lenka
Univerzita Karlova v
Praze / Charles
Praha
University in Prague
Česká republika
medzinárodné
vzťahy, Európske
štúdia, areálové
štúdia
Ligačová Silvia
Uniwersytet
Warszawski /
University of
Warsaw
Rzeczpospolita
Polska / Poľská
republika
komparatívna
literatúra
Rzeczpospolita
Polska / Poľská
republika
jazyky
a filologické vedy
Magyarország /
Maďarsko
predškolská
a elementárna
pedagogika
Česká republika
slovanská
filológia
Česká republika
medzinárodné
vzťahy, Európske
štúdia, areálové
štúdia
Krajina
Študijný odbor
Česká republika
neslovanské
jazyky a literatúry
Obložinská
Stanislava
Pálová Monika
Uniwersytet
Warszawski /
Warszawa
University of
Warsaw
Szegedi
Tudományegyetem / Szeged
University of Szeged
Poláková Lenka
Univerzita Karlova
v Praze / Charles
Unicersity in Prague
Tóth Ervín
Univerzita Karlova
v Praze / Charles
Unicersity in Prague
Stáže študentov FSŠ cez Erasmus
Meno
Názov univerzity /
uchádzača
University
Ústav pro českou
literaturu Akademie
věd ČR / Institute of
Andráš Kelemen Czech Literature of
The Academy of
Sciences of the
Czech Republic
64
Warszawa
Praha
Praha
Mesto
Praha
Študijné pobyty hosťujúcich študentov na FSŠ cez Erasmus
Meno
Názov univerzity
Mesto
Krajina
uchádzača
/ University
Szegedi
Tudományegyetem / Szeged
University of Szeged
Magyarország /
Maďarsko
Szegedi
Gajdán
Tudományegyetem / Szeged
Alexandra Mária
University of Szeged
Magyarország /
Maďarsko
Sikhegyi Erika
Szegedi
Tudományegyetem / Szeged
University of Szeged
Magyarország /
Maďarsko
Túri Boglárka
Szegedi
Tudományegyetem / Szeged
University of Szeged
Magyarország /
Maďarsko
Flikinger Lídia
Študijný odbor
predškolská
a elementárna
pedagogika
s vyučovacím
jazykom
maďarským
predškolská
a elementárna
pedagogika
s vyučovacím
jazykom
maďarským
predškolská
a elementárna
pedagogika
s vyučovacím
jazykom
maďarským
predškolská
a elementárna
pedagogika
s vyučovacím
jazykom
maďarským
Študijné pobyty pedagógov cez Erasmus
Vyslaní
pedagógovia
Bauko Ján
Bárcziová
Žofia
Dátum
4.3.8.3.
2013
12.6.15.6.
2013
Názov univerzity / University
Mesto
Krajina
Masarykova univerzita v Brne
/ Masaryk University in Brno
Brno
Česká
republika
Pécsi Tudományegyetem /
University of Pécs
Pécs
Magyarország
/ Maďarsko
Benyovszky
Kristián
3.3.9.3.
2013
Universitá degli Studi di
Firenze / University of
Florence
Florencia
Budinszky
Hajnalka
8.7.14.7.
2013
Middlesex University
London
Repubblica
italiana /
Talianska
republika
United
Kingdom /
Spojené
kráľovstvo
65
Hrbáček
Magdaléna
22.4.26.4.
2013
Uniwersytet Warszawski /
University of Warsaw
Warszawa
Rzeczpospolit
a Polska /
Poľská
republika
Számelová
Petra
13.4.19.4.
2013
Eötvös Loránd
Tudományegyetem / Eötvös
Loránd University
Budapest
Magyarország
/ Maďarsko
Vančová
Ildikó
26.2.2.3.
2013
Jyväskylän yliopisto /
University of Jyväskylä
Jyväskylä
Suomen
tasavalta /
Fínska
republika
Prijatí
pedagógovia
Bakula
Boguslaw
Balla Gergely
Cseszka Éva
Dátum
Názov univerzity / University
9.9.15.9.
2013
Uniwersytet im Adama
Mickiewicza w Poznaniu / Adam
Mickiewicz University
13.5.17.5.
2013
22.9.26.9.
2013
Pázmany Péter Katolikus Egyetem
/ Pázmány Péter Catholic
University
Pázmany Péter Katolikus Egyetem
/ Pázmány Péter Catholic
University
9.9.Dabert-Bakula
15.9.
Dobrochna
2013
Mesto
Poznan
Krajina
Rzeczpospolita
Polska /
Poľská
republika
Esztergom
Magyarország
/ Maďarsko
Esztergom
Magyarország
/ Maďarsko
Uniwersytet im Adama
Mickiewicza w Poznaniu / Adam
Mickiewicz University
Poznan
Rzeczpospolita
Polska /
Poľská
republika
Szeged
Magyarország
/ Maďarsko
Dorka Péter
1.12.7.12.
2013
Szegedi Tudományegyetem /
University of Szeged
Fenyvesi
Kristóf
14.10.17.10.
2013
Jyväskylän yliopisto / University of
Jyväskylä
Jyväskylä
Suomen
tasavalta /
Fínska
republika
1.12.7.12.
2013
22.9.26.9.
2013
23.9.27.9.
2013
22.4.27.4.
2013
Szegedi Tudományegyetem /
University of Szeged
Szeged
Magyarország
/ Maďarsko
Győri Ferenc
Hartl Mónika
Hegedűsné
Tóth
Zsuzsanna
Illés Zoltán
66
Pázmany Péter Katolikus Egyetem /
Esztergom
Pázmány Péter Catholic University
Magyarország
/ Maďarsko
Eötvös Loránd Tudományegyetem /
Budapest
Eötvös Loránd University
Magyarország
/ Maďarsko
Eötvös Loránd Tudományegyetem /
Budapest
Eötvös Loránd University
Magyarország
/ Maďarsko
23.5.25.5.
2013
9.9.Lénárd
14.9.
András
2013
Mártonffyné
23.5.Dályay Klára 25.5.
Zsuzsanna
2013
1.11. –
N. Fodor
15.11.
János
2013
13.5. –
Niklesová Eva 16.5.
2013
27.11. Niklesová,
29.11.
Eva
2013
Krisztin
Német István
Petzné Tóth
Szilvia
Šimková
Ivana
Vári Beáta
26.4. –
28.4.
2013
13.5. –
16.5.
2013
20.4. –
26.4.
2013
Szegedi Tudományegyetem /
University of Szeged
Szeged
Magyarország
/ Maďarsko
Eötvös Loránd Tudományegyetem /
Budapest
Eötvös Loránd University
Magyarország
/ Maďarsko
Szegedi Tudományegyetem /
University of Szeged
Magyarország
/ Maďarsko
Szeged
Eötvös Loránd Tudományegyetem /
Budapest
Eötvös Loránd University
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích / University of South
Bohemia in České Budějovice
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích / University of South
Bohemia in České Budějovice
Nyugat-Magyarország Egyetem,
Apáczai Csere János Tanítóképző
Kar, Győr / University of West
Hungary College of Apáczai Csere
János Teacher Training College in
Győr
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích / University of South
Bohemia in České Budějovice
Szegedi Tudományegyetem /
University of Szeged
Magyarország
/ Maďarsko
České
Česká
Budějovice republika
České
Česká
Budějovice republika
Sopron
Magyarország
/ Maďarsko
České
Česká
Budějovice republika
Sopron
Magyarország
/ Maďarsko
9.2 Zahraniční študenti prijatí na ucelené štúdium
Meno
Domáca krajina
Prijímacia
inštitúcia
Študijný program
Stupeň
štúdia
Egri
Attiláné
Katalin
Magyarország /
Maďarsko
ÚMJL
maďarský jazyk
a kultúra – slovenský
jazyk a kultúra
1.
(Mgr.)
Nikitina
Natália
Российская
федерация / Ruská
federácia
ÚSJK
stredoeurópske
areálové štúdiá
3.
(Bc.)
67
9.3 Bilaterálne dohody o spolupráci
V roku 2013 Fakulta stredoeurópskych štúdií uzavrela bilaterálnu dohodu
o spolupráci s troma zahraničnými univerzitami, a to konkrétne Centrom
umenia, humanitných vied a iných vedných disciplín pri Univerzite
v Debrecíne, s Fakultou ľudských zdrojov a vzdelávania dospelých Univerzity
v Pécsi a s Národnou univerzitou verejnej správy v Budapešti.
9.4 Pôsobenie lektora na FSŠ UKF v Nitre
Hosťujúci lektor:
doc. Dr. István Kozmács, PhD. (Maďarsko) – Ústav maďarskej jazykovedy
a literárnej vedy
9.5 Cesty do zahraničia a prijatie zahraničných
pracovníkov
V roku 2013 sa pracovníci FSŠ zúčastnili viacerých domácich
i zahraničných služobných ciest.
Zahraničné služobné cesty, ako aj návštevy zahraničných hostí, ktorí boli na
pracoviskách FSŠ prijatí, boli zamerané na:
o účasť na konferenciách a iných vedeckých podujatiach,
o výmenné pobyty v rámci bilaterálnych dohôd,
o pobyty v rámci medzinárodných projektov,
o prípravné návštevy k medzinárodnej spolupráci,
o pracovné stretnutia,
o štúdium odbornej literatúry,
o prednášky pre študentov FSŠ.
Menný zoznam vycestovaných pedagógov a prehľad navštívených štátov je
uvedený v nasledovných tabuľkách.
68
Účasť pracovníkov FSŠ na zahraničných cestách v roku 2013
Meno
Dátum
Miesto
Štát
8.3.-9.3.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
8.7.2013
Zlín
Česká republika
14.10.18.10.2013
Budapest,
Sárospatak
Magyarország /
Maďarsko
21.10.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
1.2.-3.2.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
24.2.26.2.2013
Debrecen
4.4.-6.4.2013
Szeged
18.4.19.4.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
25.4.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
11.6.12.6.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
9.9.-12.9.2013
Turku
Suomen tasavalta /
Fínska republika
14.10.18.10.2013
Budapest,
Sárospatak
Magyarország /
Maďarsko
15.1.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
31.1.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
1.2.-3.2.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
Balla Štefan
Baráth
Ladislav
Bárcziová
Žofia
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Účel
Pracovné
stretnutie
o spolupráci
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Projekt ŠF –
Pracovné
stretnutie
Odovzdanie
projektovej
dokumentácie
Účasť na
univerzitných
dňoch
Účasť na
rokovaní
Člen komisie
OTDK
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Návšteva
Univerzity
v Debrecíne
ŠF – systém
zabezpečenia
kvality
Projekt ŠF –
Pracovné
stretnutie
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Účasť na
konferencii
Účasť na
univerzitných
dňoch
69
Meno
70
Dátum
Miesto
Štát
4.2.-9.2.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
8.3.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
25.3.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
2.4.-5.4.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
18.4.19.4.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
19.4.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
24.4.2013
Esztergom
Magyarország /
Maďarsko
25.4.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
8.5.-13.5.2013
Budapest
15.5.20.5.2013
Budapest
23.5.29.5.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
5.6.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
8.7.-9.7.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
16.7.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
9.9.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
8.11.10.11.2013
Stuttgart
Deutshcland /
Nemecká spolková
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Účel
Štúdium
odbornej
literatúry
Účasť na
konferencii
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Účasť na
medzinárodnej
ŠVOUČ
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Účasť na
konferencii
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Návšteva
knižnice OSZK
Návšteva
knižnice OSZK
Štúdium
odbornej
literatúry
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Účasť na
pracovnom
stretnutí na
ELTE
Účasť na
pohrebe
Odovzdanie
habilitačnej
práce
Aktívna účasť
na konferencii
Meno
Dátum
Miesto
Štát
Účel
republika
Bauko Ján
7.1.-9.1.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
21.1.23.1.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
30.1.-1.2.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
5.2.-7.2.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
11.2.13.2.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
4.3.-8.3.2013
Brno
Česká republika
11.4.13.4.2013
10.6.12.6.2013
20.6.22.6.2013
Budapest
Budapest
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
27.6.28.6.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
13.9.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
25.10.26.10.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
22.11.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
29.11.2.12.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
9.12.13.12.2013
Praha
Česká republika
Štúdium
odbornej
literatúry
Štúdium
odbornej
literatúry
Štúdium
odbornej
literatúry
Štúdium
odbornej
literatúry
Štúdium
odbornej
literatúry
Erasmus
študijnoprednáškový
pobyt
Účasť na súťaži
Účasť na
konferencii
Účasť na súťaži
Štúdium
odbornej
literatúry
Štúdium
odbornej
literatúry
Štúdium
odbornej
literatúry
Účasť na
rokovaní
Štúdium
odbornej
literatúry
Aktívna účasť
na konferencii
71
Dátum
Miesto
Štát
16.12.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
18.10.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
3.3.-9.3.2013
Florencia
Repubblica italiana /
Talianska republika
10.4.2013
Veszprém
Magyarország /
Maďarsko
13.5.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
13.9.14.9.2013
Pécs
21.9.2013
Veszprém
Brutovszky
Gabriella
18.6.23.6.2013
Roma
Repubblica italiana /
Talianska republika
Budinszky
Hajnalka
8.7.-14.7.2013
London
United Kingdom /
Spojené kráľovstvo
Erasmus
školenie
24.11.27.11.2013
Brno
České Budějovice
Česká republika
Účasť na
pracovnom
stretnutí
10.12.2013
Brno
Česká republika
Aktívna účasť
na konferencii
8.2.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
22.5.24.5.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
6.2.-7.2.2013
Békéscsaba,
Nadlak
România /
Rumunsko
Meno
Beneová
Regína
Benyovszky
Kristián
Gallik Ján
Hoboth
Katalin
Hrbáček
Magdaléna
72
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Účel
Štúdium
odbornej
literatúry
Odovzdanie
projektovej
dokumentácie
Erasmus
študijnoprednáškový
pobyt
Účasť na
konferencii
Štúdium
odbornej
literatúry
Účasť na
konferencii
Aktívna účasť
na konferencii
Účasť na
medzinárodnej
konferencii
Štúdium
odbornej
literatúry
Štúdium
odbornej
literatúry
Propagácia
možností štúdia
na FSŠ
Miesto
Štát
22.4.26.4.2013
Warszawa
Rzeczpospolita
Polska / Poľská
republika
26.6.27.6.2013
Budapest,
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
24.11.27.11.2013
Brno
Česká republika
2.4.-4.4.2013
Eger
Magyarország /
Maďarsko
2.10.6.10.2013
Székelyudvarhely
România /
Rumunsko
Juríková
Tünde
8.7.2013
Zlín
Česká republika
Kelemen
Andráš
23.10.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
15.1.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
31.1.2013
Budapest
24.2.26.2.2013
Debrecen
8.3.2013
Budapest
25.3.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
18.4.19.4.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
19.4.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
25.4.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
6.5.-9.5.2013
Poznań
Rzeczpospolita
Polska / Poľská
republika
Meno
Józsa Mónika
Komzsík
Attila
Dátum
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Účel
Erasmus
študijnoprednáškový
pobyt
Aktívna účasť
na konferencii
Projekt ŠF –
Pracovné
stretnutie
Člen komisie
OTDK
Stretnutie
speváckych
zborov
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Výskum
v knižnici
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Rokovanie na
ministerstve
Účasť na
rokovaní
Účasť na
konferencii
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Účasť na
pracovnom
stretnutí
73
Meno
Kozmács
István
74
Dátum
Miesto
Štát
20.5.21.5.2013
Eger
Magyarország /
Maďarsko
24.5.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
5.6.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
11.6.12.6.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
8.7.-9.7.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
16.7.2013
Budapest
9.9.-12.9.2013
Turku
26.9.27.9.2013
Nagyvárad
10.10.2013
Budapest
29.10.2013
Debrecen
13.12.2013
Budapest
24.2.26.2.2013
Účel
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Návšteva
Univerzity
v Debrecíne
Účasť na
pracovnom
stretnutí na
ELTE
Účasť na
pohrebe
ŠF – systém
zabezpečenia
kvality
Účasť na
konferencii
Rokovanie na
ministerstve
Účasť na
rokovaní
Rokovanie na
ministerstve
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
Účasť na
rokovaní
2.4.-5.4.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
Účasť na
medzinárodnej
ŠVOUČ
4.6.-9.6.2013
Jyväskylä
Suomen tasavalta /
Fínska republika
Aktívna účasť
na konferencii
Magyarország /
Maďarsko
Suomen tasavalta /
Fínska republika
Meno
Lehocká Irena
Menyhárt
József
Nagy Gábor
Németh
Zoltán
Orsovicsová
Yvette
Palenčíková
Zuzana
Pataiová
Helena
Petres
Gabriela
Dátum
Miesto
Štát
Účel
9.9.-12.9.2013
Turku
Suomen tasavalta /
Fínska republika
ŠF – systém
zabezpečenia
kvality
14.12.18.12.2013
Helsinki
Suomen tasavalta /
Fínska republika
Aktívna účasť
na konferencii
13.11.14.11.2013
Brno
Česká republika
Aktívna účasť
na konferencii
21.1.23.1.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
15.2.2013
Budapest
10.6.2013
Budapest
20.5.24.5.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
26.9.27.9.2013
Eger
Magyarország /
Maďarsko
20.10.23.10.2013
Budapest, Győr
Magyarország /
Maďarsko
8.11.10.11.2013
Stuttgart
25.4.2013
Budapest
13.4.22.4.2013
Gorizia
4.7.2013
Wien
9.4.-13.4.2013
Amsterdam
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Deutshcland /
Nemecká spolková
republika
Magyarország /
Maďarsko
Repubblica italiana /
Talianska republika
Österreich / Rakúska
republika
Nederland /
Holandské
kráľovstvo
20.3.22.3.2013
Pécs
Magyarország /
Maďarsko
2.4.-5.4.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
Štúdium
odbornej
literatúry
Účasť na
konferencii
Člen komisie
pri obhajobách
Štúdium
odbornej
literatúry
Aktívna účasť
na konferencii
Projekt ŠF –
Pracovné
stretnutie
Aktívna účasť
na konferencii
Účasť na
konferencii
Študijný pobyt
Účasť na
konferencii
Štúdium
materiálov
Aktívna účasť
na
medzinárodnej
konferencii
Účasť na
medzinárodnej
75
Meno
Dátum
Miesto
Štát
Účel
ŠVOUČ
Presinszky
Károly
Pšenáková
Ildikó
Rigó Gyula
76
24.5.25.5.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
4.9.-6.9.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
25.10.2013
Győr
5.11.6.11.2013
Szekszárd
22.11.2013
Budapest
21.1.23.1.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
30.1.-1.2.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
15.2.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
25.2.26.2.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
2.4.-5.4.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
27.6.28.6.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
16.9.17.9.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
22.10.24.10.2013
Novi Sad
Magyarország /
Maďarsko
1.2.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
24.5.26.5.2013
Subotica
Srbija / Србија /
Srbská republika
20.5.24.5.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Štúdium
odbornej
literatúry
Štúdium
odbornej
literatúry
Aktívna účasť
na konferencii
Aktívna účasť
na konferencii
Účasť na súťaži
Štúdium
odbornej
literatúry
Štúdium
odbornej
literatúry
Účasť na
konferencii
Štúdium
odbornej
literatúry
Účasť na
medzinárodnej
ŠVOUČ
Štúdium
odbornej
literatúry
Štúdium
odbornej
literatúry
Aktívna účasť
na konferencii
Propagácia
možností štúdia
na FSŠ
Účasť na
konferencii
Štúdium
odbornej
literatúry
Meno
Sándorová
Anna
Szabó Réka
Dátum
Miesto
15.2.2013
Budapest
10.4.2013
Veszprém
19.6.20.6.2013
Budapest
20.10.23.10.2013
Budapest, Győr
Magyarország /
Maďarsko
22.11.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
14.4.19.4.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
10.10.12.10.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
17.10.19.10.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
25.10.2013
Győr
21.11.23.11.2013
Zamárdi
6.12.2013
Győr
20.10.23.10.2013
Budapest, Győr
Magyarország /
Maďarsko
20.2.21.2.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
28.2.-2.3.2013
Gyula
Magyarország /
Maďarsko
4.4.2013
Budapest
10.4.2013
Veszprém
23.5.2013
Budapest
11.6.2013
Budapest
Szabó Tibor
Szabómihály
Gizella
Štát
Účel
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Účasť na
konferencii
Účasť na
konferencii
Aktívna účasť
na konferencii
Projekt ŠF –
Pracovné
stretnutie
Účasť na
rokovaní
Výskum na
Univerzite
ELTE
Štúdium
odbornej
literatúry
Prezentácia
výsledkov
projektu KEGA
Účasť na
konferencii
Účasť na
konferencii
Aktívna účasť
na konferencii
Projekt ŠF –
Pracovné
stretnutie
Účasť na
konferencii
Člen poroty
pravopisnej
súťaže
Aktívna účasť
na konferencii
Účasť na
konferencii
Aktívna účasť
na konferencii
Aktívna účasť
na konferencii
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
77
Meno
Dátum
Számelová
Petra
Šenkár Patrik
Tóth Anikó
Miesto
Štát
13.4.19.4.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
14.3.16.3.2013
Nadlak
România /
Rumunsko
2.4.-5.4.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
2.4.-5.4.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
5.11.6.11.2013
8.11.9.11.2013
Szekszárd
4.9.-7.9.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
4.10.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
6.2.-7.2.2013
Békéscsaba,
Nadlak
România /
Rumunsko
14.3.16.3.2013
Nadlak
România /
Rumunsko
24.4.27.4.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
6.5.-8.5.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
29.1.-1.2.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
15.2.2013
Budapest
20.2.21.2.2013
Budapest
26.2.-2.3.2013
Jyväskylä
Budapest
Tóthová
Katarína
Trstianska
Veronika
Vančová
Ildikó
78
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Suomen tasavalta /
Fínska republika
Účel
Erasmus
študijnoprednáškový
pobyt
Účasť na
medzinárodnej
vedeckej
konferencii
Účasť na
ŠVOUČ
Účasť na
medzinárodnej
ŠVOUČ
Aktívna účasť
na konferencii
Účasť na
rétorickej súťaži
Štúdium
odbornej
literatúry
Štúdium
odbornej
literatúry
Propagácia
možností štúdia
na FSŠ
Účasť na
konferencii
Výskum v
národnej
knižnici
Výskum v
národnej
knižnici
Štúdium
odbornej
literatúry
Účasť na
konferencii
Účasť na
konferencii
Erasmus
študijno-
Meno
Vargová
Zuzana
Dátum
Miesto
Štát
18.3.2013
Budapest
Magyarország /
Maďarsko
2.4.-5.4.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
10.4.2013
Veszprém
3.5.2013
Budapest
8.5.2013
Budapest
4.6.-9.6.2013
Jyväskylä
10.6.2013
Budapest
8.7.-11.7.2013
Budapest
21.10.22.10.2013
Budapest
29.10.2013
Debrecen
11.11.14.11.2013
Brussels-Capital
Region
22.11.2013
Budapest
14.12.18.12.2013
Helsinki
18.4.19.4.2013
Debrecen
6.5.-9.5.2013
Poznań
11.6.12.6.2013
Debrecen
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Suomen tasavalta /
Fínska republika
Účel
prednáškový
pobyt
Účasť na
zasadnutí MTA
Účasť na
medzinárodnej
ŠVOUČ
Účasť na
konferencii
Účasť na
konzultáciách
Účasť na
prezentácii kníh
Aktívna účasť
na konferencii
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Magyarország /
Maďarsko
Koninkrijk België /
Royaume de
Belgique /
Königreich Belgien /
Belgické kráľovstvo
Magyarország /
Maďarsko
Člen komisie
pri obhajobách
Štipendium
Domus
Účasť na
zasadnutí
Účasť na
rokovaní
Suomen tasavalta /
Fínska republika
Aktívna účasť
na konferencii
Magyarország /
Maďarsko
Rzeczpospolita
Polska / Poľská
republika
Magyarország /
Maďarsko
Aktívna účasť
na konferencii
Účasť na
rokovaní
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Účasť na
pracovnom
stretnutí
Návšteva
Univerzity
79
Meno
Dátum
Miesto
Štát
Účel
v Debrecíne
Viczayová
Ildikó
Žilka Tibor
80
Projekt ŠF –
Pracovné
stretnutie
Člen komisie
OTDK
Projekt ŠF –
Pracovné
stretnutie
24.11.27.11.2013
Brno
Česká republika
4.4.-6.4.2013
Szeged
Magyarország /
Maďarsko
14.10.18.10.2013
Budapest,
Sárospatak
Magyarország /
Maďarsko
10.4.12.4.2013
Praha
Česká republika
Aktívna účasť
na workshope
5.5.-8.5.2013
Poznań
Rzeczpospolita
Polska / Poľská
republika
Aktívna účasť
na konferencii
22.6.2013
Tatabánya
Magyarország /
Maďarsko
Účasť na
pracovnom
stretnutí
20.9.2013
Brno
Česká republika
Účasť na
obhajobe
12.10.14.10.2013
Frankfurt
22.11.24.11.2013
Wien
24.11.26.11.2013
Brno
Deutshcland /
Nemecká spolková
republika
Österreich / Rakúska
republika
Česká republika
Účasť na
výstave kníh
Prezentácia
Pavla Straussa
Projekt ŠF –
Pracovné
stretnutie
Zoznam zahraničných hostí na FSŠ UKF v Nitre v roku 2013
Meno
Univerzita
Pracovisko
Eötvös Loránd
Tudományegyetem /
Tanító és
Bauer Zita
Eötvös Loránd
Óvóképző Kar
University
Закарпатський
угорський інститут
імені Ференца
Beregszászi
Ракоці II / Ferenc
Anikó
Rákóczi II.
Transcarpathian
Hungarian Institute
Szegedi
Tudományegyetem /
Büky László
University of
Szeged
Eötvös Loránd
Darvay
Tudományegyetem /
Tanító és
Sarolta
Eötvös Loránd
Óvóképző Kar
University
Szegedi
Tudományegyetem /
Dorka Péter
University of
Szeged
Eötvös Loránd
Farkas
Tudományegyetem /
Tamás
Eötvös Loránd
University
Fenyvesi
Kristóf
Gyáni
Gábor
Győri
Ferenc
Jyväskylän yliopisto
/ University of
Jyväskylä
Magyar
Tudományos
Akadémia /
Hungarian
Academy of
Sciences
Szegedi
Tudományegyetem /
University of
Szeged
Haindrich
Eötvös Loránd
Helga Anna Tudományegyetem /
Mesto
Budapest
Берегово
Štát
Dátum
Magyarország / 12.11.
Maďarsko 2013
Україна /
Ukrajina
17.10.
2013
Szeged
18.9.Magyarország /
19.9.
Maďarsko
2013
Budapest
Magyarország / 3.12.
Maďarsko 2013
Szeged
1.12.Magyarország /
7.12.
Maďarsko
2013
Budapest
18.9.Magyarország /
19.9.
Maďarsko
2013
Jyväskylä
Suomen
tasavalta /
Fínska
republika
17.10.
2013
Budapest
Magyarország / 17.4.
Maďarsko 2013
Szeged
1.12.Magyarország /
7.12.
Maďarsko
2013
Budapest
Magyarország / 18.9.Maďarsko 19.9.
81
Meno
Univerzita
Eötvös Loránd
University
Pracovisko
Mesto
Štát
Dátum
2013
Sapientia Erdélyi
Magyar
Tudományegyetem
Harangus
România / 17.10.
(EMTE) / Sapientia
Marosvásárhely
Katalin
Rumunsko 2013
Hungarian
University of
Transylvania
Eötvös Loránd
Heizlerné
22.4.Tudományegyetem /
Magyarország /
Bakonyi
Budapest
27.4.
Eötvös Loránd
Maďarsko
Viktória
2013
University
Szegedi
Juhász Gyula
Heizlerné
23.5.Tudományegyetem / Pedagógusképző
Magyarország /
Bakonyi
Szeged
25.5.
University of
Kara Tanító- és
Maďarsko
Viktória
2013
Szeged
Óvóképző Intézet
Eötvös Loránd
Tudományegyetem /
Tanító és
Magyarország / 12.11.
Hill, Katalin
Budapest
Eötvös Loránd
Óvóképző Kar
Maďarsko 2013
University
Debreceni Egyetem
18.9.Hoffmann
Magyarország /
/ University of
Debrecen
19.9.
István
Maďarsko
Debrecen
2013
Sapientia Erdélyi
Magyar
Tudományegyetem
Horváth
România / 17.10.
(EMTE) / Sapientia
Marosvásárhely
Zsófia
Rumunsko 2013
Hungarian
University of
Transylvania
Eötvös Loránd
22.4.Tudományegyetem /
Magyarország /
Illés Zoltán
Budapest
27.4.
Eötvös Loránd
Maďarsko
2013
University
Univerzita Tomáše
Česká
Bati ve Zlíně (UTB)
republika / 13.11
Jiří, Mlček
Zlín
/ Tomas Bata
Česká
2013
University in Zlín
republika
Mendelova
Česká
zemědělská a
republika / 13.11.
Jiří, Sochor lesnická univerzita v
Brno
Česká
2013
Brně / Mendel
republika
University in Brno
82
Meno
Karmacsi
Zoltán
Kokovay
Ágnes
Kolláth
Anna
Kovácsné
dr. Nagy
Emese
Univerzita
Pracovisko
Закарпатський
угорський інститут
імені Ференца
Ракоці II / Ferenc
Rákóczi II.
Transcarpathian
Hungarian Institute
Semmelweis
Egyetem /
Semmelweis
University
Univerza v
Mariboru /
University of
Maribor
Budapešť
Szegedi
Juhász Gyula
Tudományegyetem / Pedagógusképző
University of
Kara Tanító- és
Szeged
Óvóképző Intézet
Západočeská
Katedra
univerzita v Plzni /
Kučera, Petr
germanistiky a
University of West
slavistiky
Bohemia
Eötvös Loránd
Kugler
Tudományegyetem /
Nóra
Eötvös Loránd
University
Eötvös Loránd
Lénárd
Tudományegyetem /
Tanító és
András
Eötvös Loránd
Óvoképzo Kar
University
Maróti
Balassi Intézet /
Orsolya
Balassi Institute
Szegedi
Juhász Gyula
Mártonffyné
Tudományegyetem / Pedagógusképző
Dályay
University of
Kara Tanító- és
Zsuzsanna
Szeged
Óvóképző Intézet
Eötvös Loránd
Massányi Tudományegyetem /
Kinga Éva
Eötvös Loránd
University
Krisztin
Német
István
Mesto
Štát
Берегово
Україна /
Ukrajina
Budapest
Maribor
Dátum
17.10.
2013
26.4.Magyarország /
27.4.
Maďarsko
2013
Republika
Slovenija /
Slovinská
republika
17.10.
2013
Budapest
Magyarország / 16.10.
Maďarsko 2013
Szeged
23.5.Magyarország /
25.5.
Maďarsko
2013
Plzeň
Česká
republika /
Czech republic
Budapest
Magyarország / 17.10.
Maďarsko 2013
Budapest
9.9.Magyarország /
14.9.
Maďarsko
2013
Budapest
Magyarország / 17.10.
Maďarsko 2013
Szeged
23.5.Magyarország /
25.5.
Maďarsko
2013
Budapest
18.9.Magyarország /
19.9.
Maďarsko
2013
83
Meno
Univerzita
Eötvös Loránd
Tudományegyetem /
Eötvös Loránd
University
Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně (UTB)
Otakar, Rop
/ Tomas Bata
University in Zlín
Mikesy
Gábor
Pavis,
Patrice
Université Paris VIII
/ Université Paris 8
Sapientia Erdélyi
Magyar
Tudományegyetem
Pletl Rita
(EMTE) / Sapientia
Hungarian
University of
Transylvania
Eötvös Loránd
Tudományegyetem /
Salga Imre
Eötvös Loránd
University
Szegedi
Tudományegyetem /
Shirm Anita
University of
Szeged
Eötvös Loránd
Tudományegyetem /
Slíz Mariann
Eötvös Loránd
University
Kecskeméti
Steklács
Főiskola /
János
Kecskemét College
Szegedi
Tudományegyetem /
Szirmai Éva
University of
Szeged
Eötvös Loránd
T. Somogyi Tudományegyetem /
Magda
Eötvös Loránd
University
Tolcsvai
Eötvös Loránd
Nagy Gábor Tudományegyetem /
84
Pracovisko
Mesto
Budapest
Zlín
París
Marosvásárhely
Štát
Dátum
18.9.Magyarország /
19.9.
Maďarsko
2013
Česká
republika /
Česká
republika
République
française /
Francúzska
republika
16.5.18.5.
2013
30.9.
2013
17.10.
România /
2013
Rumunsko
Budapest
Magyarország / 19.11.
Maďarsko 2013
Szeged
18.9.Magyarország /
19.9.
Maďarsko
2013
Budapest
18.9.Magyarország /
19.9.
Maďarsko
2013
Kecskemét
Magyarország / 17.10.
Maďarsko 2013
Szeged
18.9.Magyarország /
19.9.
Maďarsko
2013
Budapest
18.9.Magyarország /
19.9.
Maďarsko
2013
Budapest
Magyarország / 17.10.
Maďarsko 2013
Meno
Univerzita
Eötvös Loránd
University
Szegedi
Tudományegyetem /
Tóth Szergej
University of
Szeged
Szegedi
Tudományegyetem /
Ujvári Edit
University of
Szeged
Uzonyi Kis
Apáczai Kiadó
Judit
Pracovisko
Mesto
Štát
Dátum
Szeged
18.9.Magyarország /
19.9.
Maďarsko
2013
Szeged
18.9.Magyarország /
19.9.
Maďarsko
2013
Budapest
Magyarország / 17.10.
Maďarsko 2013
9.6 Členstvo fakulty v medzinárodných
organizáciách
Fakulta je členom medzinárodnej organizácie:
International Association for Hungarian Studies
Vypracovala: PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
85
10 HOSPODÁRENIE
10.1 Príjmy fakulty z dotácie a z mimodotačných
zdrojov
FSŠ hospodárila v roku 2013 s prostriedkami pridelenými fakulte v súlade
s rozpisom dotačných prostriedkov zo štátneho rozpočtu schválenými v AS
UKF a ďalšími zdrojmi finančných prostriedkov, ktoré fakulta nadobudla. Boli
to prostriedky z úspešných domácich a zahraničných projektov vrátane
prostriedkov, refundovaných v rámci projektov zo štrukturálneho fondu. Príjmy
sme nadobudli aj v kategórii vlastné zdroje v súlade s internými smernicami
UKF o školnom a poplatkoch, spojených so štúdiom.
Viaczdrojové financovanie fakulty bolo zabezpečené získaním príjmov
z nasledovných zdrojov a v nasledovných objemoch:
Tabuľka č. 10.1: Sumár príjmov FSŠ
Zdroj
Dotácia z MŠVVaŠ SR
Dotácia na projekty z ÚV, KEGA,
VEGA
Príjmy zo zahraničných projektov
Príjmy FSŠ na bežný účet – vlastné
zdroje
SPOLU
Finančné prostriedky v €
954 070
8 500
%
83,4
0,7
68 187
113 309
6,0
9,9
1 144 066
100,0
Graf č. 10.1: Príjmy fakulty celkom v % za rok 2013
Podiel zdrojov na príjmoch fakulty
9,9%
6,0%
Dotácia z MŠVVaŠ SR
0,7%
Dotácia na projekty z ÚV
Príjmy zo zahraničných
projektov
Príjmy FSŠ na bežný účet –
vlastné zdroje
83,4%
86
Graf č. 10.1 ukazuje, že podiel dotácie zo štátneho rozpočtu na celkových
príjmoch fakulty je dominantný. Dotácia bola fakulte pridelená na základe
metodiky, ktorá zohľadňuje výkonové ukazovatele v oblasti vzdelávania, vedy,
publikačnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti.
V rámci zdroja dotácia z MŠVVaŠ SR nám boli pridelené aj financie na
riešenie projektov z agentúr VEGA a KEGA na základe úspešných projektov,
podaných pedagógmi fakulty.
Pre priaznivé fungovanie fakulty je nevyhnutné, aby sme mali príjmy aj
z iných zdrojov okrem dotácie. V roku 2013 sme mimo dotácie nadobudli
príjmy hlavne v kategórii vlastné zdroje, čo vyplynulo priamo z platnej
legislatívy (platí sa školné za externé štúdium, za nadštandardnú dĺžku štúdia
a pod.), a tiež sme nadobudli príjmy zo zahraničných, medzinárodných a iných
mimodotačných projektov.
Aktivity našich pedagógov v oblasti kultúry boli financované z prostriedkov
úspešných projektov financovaných Úradom vlády SR.
Mapovanie vývoja získaných finančných prostriedkov na riešenie projektov
z jednotlivých zdrojov je znázornený na grafe č. 10.2.
Graf. č. 10.2: Vývoj objemu finančných prostriedkov pridelených na úspešné
projekty FSŠ
Vývoj objemu finančných prostriedkov na projekty v €
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
VEGA+KEGA
MK SR (ÚV
Zahraničné,
SR)
medzinárodné
2008
19 252
22 240
154 518
2009
25 757
24 400
160 489
2010
25 583
27 150
97 919
2011
22 410
22 410
61 020
2012
29 081
6 500
103 781
2013
18 779
8 500
79 187
87
Graf zobrazuje objemy získaných finančných prostriedkov z grantov
a projektov od roku 2008. Pretrvávajúcu každoročnú úspešnosť pri získavaní
grantov z rôznych zdrojov hodnotíme pozitívne, aj keď v roku 2013 sumár
získaných prostriedkov nemal vzrastajúcu tendenciu.
10.2 Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov
V priebehu roka 2013 mala fakulta celkové výdavky vo výške 1 094 377 €.
Metodikou rozpisu dotácie, ktorá sa na UKF používa pri rozdeľovaní štátnej
dotácie jednotlivým organizačným subjektom, mala fakulta pridelené dotačné
prostriedky, z ktorých sme vyčerpali 852 893 €, čo predstavuje 77,9 %
z celkových nákladov potrebných na vykrytie prevádzky fakulty za rok 2013.
Z mimodotačných prostriedkov z bežného účtu fakulty sme hradili 128 938
€, t. j. 11,8 % potrebných výdavkov.
V priebehu roka pedagógovia fakulty prostredníctvom úspešných domácich,
zahraničných aj medzinárodných projektov zaradených vo všetkých zdrojoch
fakulty (dotácia, zahraničné projekty, domáce projekty, projekty na bežnom
účte fakulty) pri riešení projektov použili finančné prostriedky vo výške 132
469 €, čo činí 12,1 % z celkových výdavkov fakulty.
Tabuľka č. 10.2: Zdroje vyčerpaných finančných prostriedkov fakulty v roku
2013
Finančné prostriedky v €
Zdroj
%
Dotácia z MŠ SR
Domáce projekty z ÚVSR
Zahraničné projekty
Bežný účet FSŠ
SPOLU
852 893
8 500
104 046
128 938
1 094 377
77,9
0,8
9,5
11,8
100,0
Graf č. 10.3: Podiel jednotlivých zdrojov na financovaní nákladov FSŠ v roku
2013
Zdroje čerpania finančných prostriedkov FSŠ
9,5%
11,8%
Dotácia z MŠ SR
Domáce projekty z
ÚVSR
Zahraničné projekty
0,8%
77,9%
88
Celkovo bolo na FSŠ v kategórii mzdy v roku 2013 vyplatených 587 099 €.
Vývoj objemu vyplatených miezd od roku 2008 dokumentuje graf č. 10.5.
Za rok 2013 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov na FSŠ 49 osôb
a ich priemerný zárobok za rok 2013 bol 998 €.
Graf č. 10.5: Vývoj objemu vyplatených miezd zamestnancom FSŠ v €
Vývoj objemu vyplatených miezd na FSŠ v €
600 000
580 000
560 000
540 000
520 000
500 000
480 000
460 000
r. 2008
Mzdy 515 734
r. 2009
525 159
r. 2010
574 555
r. 2011
587 256
r. 2012
567 993
r. 2013
587 099
V rámci rozvoja ľudských zdrojov evidujeme pomerne vyrovnaný vývoj
v kvalifikačnej štruktúre pedagogických zamestnancov s nárastom oproti
predchádzajúcemu roku. Zvýšenie (tab. č. 10.4, graf. č. 10.6) koeficientu
kvalifikačnej štruktúry v roku 2013 bolo v dôsledku jednej úspešnej habilitácie
a dvoch úspešných ukončení doktoranského štúdia pedagogických
zamestnancov fakulty. Kvalifikačná štruktúra je dôležitá pre fakultu svojím
vplyvom nielen na kvalitu poskytovaného vzdelávania a tvorivej práce
pedagógov, ale aj na ukazovatele v rozpočtových tabuľkách, a tiež aj na pomer
študentov na tvorivého pracovníka s PhD.
Tabuľka č. 10.4: Kvalifikačná štruktúra zamestnancov FSŠ a kvalifikačný
koeficient pedagogických zamestnancov FSŠ (fyzický počet
k 31.10.)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Prof.
Doc.
Odborný
asistent
Asistent
Vedecký
pracovník
THP
Spolu
FSŠ
5
5
6
7
8
8
7
7
7
5
3
3
4
4
4
8
20
13
17
20
22
24
24
24,5
13
17
14
10
6
0
0
0
4
2
2
2
2
5
4
1
12
11
10
10
10
10
10
10
61
53
52
52
51
51
49
50,5
Koeficient
kvalifikačnej
štruktúry
1,2716
1,2991
1,3322
1,3902
1,4489
1,5163
1,5050
1,5156
89
Graf č. 10.6: Vývoj koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagógov FSŠ
Koeficient kvalifikačnej štruktúry FSŠ
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
2008
Koeficient
1,3322
kvalifikačnejštruktúry
2009
2010
2011
2012
2013
1,3902
1,4489
1,5163
1,505
1,5156
Vypracovala: Ing. J. Polláková
90
PRÍLOHY
91
Príloha č. 1
FSŠ UKF v Nitre: Hodnotenia vzdelávania a pedagógov
študentmi – Sumár hodnotenia za fakultu
92
Hodnotenia vzdelávania a pedagógov študentmi – sumár hodnotenia za fakultu
() počet študentov zapojených do prieskumu = 744
93
94
95
96
97
Histogram for scaled questions
98
99
100
101
Profile
102
103
Príloha č. 2
Zoznam projektov FSŠ UKF v Nitre v roku 2013
VEGA 1/0052/12: Propriá v kontexte prekladu a bilingvizmu
Zodpovedný riešiteľ: Ján Bauko
Doba riešenia: 1/2012 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 3 684 €
VEGA 1/0414/11: Rodová identita z aspektu literárnej vedy a jazykovedy
Zodpovedný riešiteľ: Žofia Bárcziová
Doba riešenia: 1/2011 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 2 334 €
VEGA 2/0015/13: Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Žilka
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2015
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 2 098 €
KEGA 12 – 0078: Zvyšovanie kľúčových matematických kompetencií II –
alternatívne a doplňujúce učebné programy z matematiky pre základné školy
v zmysle cieľov nového štátneho vzdelávacieho programu a zvyšovanie
matematickej gramotnosti podľa dopadov PISA
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík
Doba riešenia: 1/2012 – 9/2014
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 8 792 €
KEGA 026UKF-4/2012: E-learningový kurz počítačovej bezpečnosti
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Szabó
Doba riešenia: 1/2012 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 1 871 €
49769-3/2012/KULHON: Science Experimentarium (Alternatívne metódy
vyučovania dejepisu)
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík
Doba riešenia: 9/2012 – 6/2013
Pridelené finančné prostriedky na FSŠ: 2013 – 5 000 €
17682-4/2012/KULHON: Rozšírenie ponuky štúdia v maďarskom jazyku na
FSŠ UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík
Doba riešenia: 9/2012 – 6/2013
104
Pridelené finančné prostriedky na FSŠ: 2013 – 34 245 €
24613-2/2013/KULHON: Študijné programy orientované na prax
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík
Doba riešenia: 9/2012 – 6/2014
Pridelené finančné prostriedky na FSŠ: 2013 – 33 942,03 €
51300072: Medzinárodný vyšehradský fond I.
Zodpovedný riešiteľ: Krisztián Benyovszky
Doba riešenia: 9/2013 – 6/2014
Pridelené finančné prostriedky na FSŠ: 2013 – 3 000 €
51300339: Medzinárodný vyšehradský fond II.
Zodpovedný riešiteľ: Ildikó Vančová
Doba riešenia: 9/2012 – 6/2014
Pridelené finančné prostriedky na FSŠ: 2013 – 3 000 €
ÚV SR-KNM-434/2013/1.2.4.: Partitúra
Zodpovedný riešiteľ: Kristián Benyovszky
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 3 500 €
ÚV SR-KNM-433/2013/1.4.4: Vianočné koncerty na Podzoborí
Zodpovedný riešiteľ: Monika Józsa
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 3 000 €
ÚV SR-KNM-435/2013/1.1.1: Cantate Domino. Vydanie CD nosiča
Maďarského speváckeho zboru UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: Monika Józsa
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 2 000 €
OPV-2011/1.2/03-SORO: Komplexná inovácia pedagogickej a vzdelávacej
činnosti na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre s dôrazom na potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík
Doba riešenia: 1/2012 – 12/2015
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 37 572,68 €
OPV – ITMS: 26110230050: Interné zabezpečenie kvality vzdelávania na
UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG)
Zodpovedný riešiteľ: Libor Vozár
105
Doba riešenia: 11/2011 – 11/2013
Pridelené finančné prostriedky na FSŠ: 2013 – 8 563,78€
OPV – ESF: 26110230041 Hodnotenie kvality výskumu na UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: Libor Vozár
Doba riešenia: 11/2011 – 11/2013
Pridelené finančné prostriedky na FSŠ: 2013 – 5 985,41 €
UGA-IX/1/2013: Register barokovej populárnej poézie v dejinách literatúry
a vo vyučovaní
Zodpovedný riešiteľ: Gabriella Brutovszky
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 300 €
UGA-IX/2/2013: Skúmanie, analýza a hodnotenie učebníc stavebníctva
Zodpovedný riešiteľ: Katalin Kralina Hoboth
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 300 €
UGA-IX/3/2013: Politický jazyk v meniacej sa Európe
Zodpovedný riešiteľ: Andráš Kelemen
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 300 €
UGA-IX/4/2013: Aktuálne otázky súčasnej maďarskej literatúry na území
Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: Gábor Nagy
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 300 €
UGA-IX/5/2013: Naratívne a tematické modely a aspekty fantastiky
v novelách Dezsőa Kosztolányiho
Zodpovedný riešiteľ: Gyula Rigó
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 300 €
UGA-IX/6/2013: Interpretácia diela Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem
anglického krále a analýza scenárov
Zodpovedný riešiteľ: Réka Szabó
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 300 €
UGA-IX/7/2013: Kognitívno-sémantické výskumy dialektizmov
106
Zodpovedný riešiteľ: Katarína Tóthová
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 300 €
UGA-IX/8/2013: Časopis Vlasť a svet v medziach slovenskej i maďarskej
historiografie
Zodpovedný riešiteľ: Veronika Trstianska
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 300 €
UGA-IX/9/2013: Slovenská katolícka literárna tvorba v 21. storočí
Zodpovedný riešiteľ: Ján Gallik
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2014
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 263 €
UGA-IX/10/2013: Skúmanie detskej a mládežníckej literatúry a jej
didakticko-metodické aspekty vo vyučovaní
Zodpovedný riešiteľ: Gabriella Petres
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2015
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 400 €
UGA- IX/7/2011: Výskum nárečových a dvojjazyčných javov na južnom
Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: Károly Presinszky
Doba riešenia: 1/2011 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 400 €
UGA- IX/8/2011: Porovnanie formy a obsahu matematických predmetov
v príprave pedagógov pre primárne vzdelávanie vo vybraných krajinách EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Szabó
Doba riešenia: 1/2011 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 400 €
UGA-IX/9/2011: Súčasná slovenská literatúra (a slovensko-maďarské
vzťahy v slovenských literárnych časopisoch)
Zodpovedný riešiteľ: Patrik Šenkár
Doba riešenia: 1/2011 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 400 €
107
Príloha č. 3
Prehľad publikačnej FSŠ UKF v Nitre za rok 2013
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
NÉMETH, Zoltán: Álnév és maszk; recenzent: Zoltán Csehy, Anikó Polgár. 1.
vyd. Eger: Líceum Kiadó, 2013. 94 s. ISBN 978-615-5250-46-0.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2
HEGEDŰS, Orsolya: A mágia szövedéke: bevezetés a magyar fantasy
olvasásába I.; recenzent: Krisztián Benyovszky, Péter H. Nagy. 1. vyd.
Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2012. 176 s. ISBN 978-80-8062-467-5.
BALLA, Štefan a kol: Hodnotenie konzumácie vybraných zdrojov
antioxidantov rastlinného pôvodu školákov z Nitrianskeho kraja; recenzent:
Šárka Nedomová, Mojmír Baroň. 1. vyd. Nitra: UKF, 2013. 360 s. ISBN 97880-558-0441-5.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Počet záznamov: 4
KÁRPÁTI, Andrea – PETHŐ, Villő: A vizuális és zenei nevelés eredményeinek
vizsgálata; recenzent: Zsuzsanna Horváth, Tamás Kõfalvi, 2012. In. Mérlegen a
magyar iskola: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012. ISBN 978-963-19-7233-7, s. 511544.
KÁRPÁTI, Andrea – GAUL, Emil: Hungarian studies in visual skills assessment,
2013. In. From Child Art to Visual Language of Youth: New Models and Tools
for Assessment of Learning and Creation in Art Education: The University of
Chicago Press, 2012. ISBN 978-1-84150-624-1, p. 75-100.
MOLNÁR, Gyöngyvér – KÁRPÁTI, Andrea: Informatikai műveltség; recenzent:
Zsuzsanna Horváth, Tamás Kõfalvi, 2012. In. Mérlegen a magyar iskola:
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012. ISBN 978-963-19-7233-7, s. 441-476.
NÉMETH, Zoltán: The Emergence of a New Canon in Hungarian Literature –
Women’s Literature; recenzent: József Keserű, Gabriella Nagy, 2013. In. Zsófia
Bárczi, Gabriella Petres Csizmadia: Narrative construction of identity in female
writing. 1. vyd: Eötvös University Press, 2013. ISBN 978-963-312-181-8, p.
108
215-248.
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 2
SOCHOR, Jiří et al.: Electrochemistry as a tool for studying antioxidant
properties, 2013. In. International journal of electrochemical science. ISSN
1452-3981, Vol. 8, no. 6 (2013), p. 8464-8489.
MLČEK, Jiří et al.: Rapid assessment of selected free amino acids during Edam
cheese ripening by near infrared spectroscopy, 2013. In. Acta Veterinaria Brno.
ISSN 0001-7213, Vol. 82, no. 2 (2013), p. 191-196.
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 3
ZELENKA, Miloš: Central Europe in Literary Studies, 2013. In. World
Literature Studies. ISSN 1337-9275, Vol. 5, no. 2 (2013), p. 14-28.
PETRES, Gabriela: REWRITING NEW TESTAMENT STORIES IN KAREL
CAPEK'S APOCRYPHA, 2013. In. World Literature Studies, Vol. 5, no. 4
(2013), p. 41-49.
BENYOVSZKY, Kristian: Translation as an original, plagiary asa genre (The
Dumas – Poe case) = Preklad ako originál, plagiát ako žáner (Prípad Dumas –
Poe), 2013. In. World Literature Studies. ISSN 1337-9275, Vol. 5, no. 4 (2013),
p. 11-26.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 32
KÁRPÁTI, Andrea – BREDÁCS, Alice: 14–16 éves művészeti képzésben
részesülő tanulók pszichológiai immunkompetenciája és ennek integrációja a
művészeti neveléssel, 2012. In. Magyar Pedagógia. ISSN 0025-0260, roč. 112,
č. 4 (2012), s. 197-219.
BAUKO, Ján: A magyar és a szlovák (szláv) névtani terminológia összevetése,
2012. In. Névtani Értesítő. ISSN 0139-2190, roč. 34, č. 1 (2012), s. 157-66.
BÁRCZIOVÁ, Žofia: A nő tere: Szenes Piroska: Egyszer élünk, 2013. In. Híd:
irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat. ISSN 0350-9079, roč.
77, č. 5 (2013), s. 109-119.
NAGY, Gábor: A poliszémia hálózatmodellje, 2012. In. Nyelvtudományi
Közlemények: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-és Irodalomtudományok Osztályának folyóirata. ISSN 0029-6791, roč. 108 (2012), s. 287–344.
109
NÉMETH, Zoltán: Az "aparegény" műfaja a kortárs magyar irodalomban,
2013. In. Vár Ucca Műhely: irodalom, művészet. ISSN 1586-7838, roč. 13, č.
39 (2013), s. 49-53.
TÓTHOVÁ, Katarína: Az el- igekötős igék jelentései Nyitragerencsér
nyelvjárásában, 2013. In. Magyar Nyelvőr: A Magyar Tudományos Akadémia
Anyanyelvi Bizottságának folyóirata. ISSN 0025-0236, roč. 137, č. 4 (2013), s.
435-461.
POSPÍŠIL, Ivo: Běloruská literatura/poezie jako problém identity: hledání a
úskalí, 2013. In. Opera Slavica: slavistické rozhledy. ISSN 1211-7676, roč. 23,
č. 3 (2013), s. 53-57.
NAGY, Gábor: Benkő Loránd történeti szemantikai munkásságáról, 2012. In.
Magyar nyelv: A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. ISSN 15881210, roč. 108, č. 2 (2012), s. 166–175.
POSPÍŠIL, Ivo: Čtvrtý kongres českých slavistů, 2013. In. Opera Slavica:
slavistické rozhledy. ISSN 1211-7676, roč. 23, č. 3 (2013), s. 35-37.
PUSZTAY, János: Egy nyelvcsalád jövőképe: A finnugor nyelvek státusza,
2012. In. Magyar Szemle. ISSN 1216-6235, roč. 21, č. 7-8 (2012), s. 107-108.
BENYOVSZKY, Kristian: És egyebek: Bodor Ádám Mater immaculata című
novellájának interpretációja, 2013. In. Vár Ucca Műhely. ISSN 1586-7838, roč.
13, č. 39 (2013), s. 37-43.
TÓTH, Anikó: Felmondani a világot: Darvasi László: Stern úr, 2013. In.
Literatura. ISSN 0133-2368, roč. 48, č. 4 (2013), s. 71-77.
BENYOVSZKY, Kristian: Holló a hollónak, 2013. In. Filológiai Közlöny: a
Magyar tudományos Akadémia irodalomtudományi bizottságának folyóirata.
ISSN 0015-1785, roč. 58, č. 2 (2013), s. 216-230.
PETRES, Gabriela: Identitásépítés terapeutikus írással, 2013. In. Tanulmányok:
Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének Kiadványa. ISSN 0354-9690, roč.
13, č. 46 (2013), s. 60-77.
POSPÍŠIL, Ivo: Izmenenije temi i metoda, 2012. In. Russkij jazyk kak
inoslavjanskij. ISSN 1821-3146, roč. 25, č. 2, (2012), s. 7-19.
ZELENKA, Miloš: Jan Mukařovský, Frank Wollman a literární věda na
přelomu 40. a 50. století: Úskalí cesty mezi strukturalismem a stalinismem,
2012. In. Slavica Litteraria: Česká slavistika 2012-2013. ISSN 1212-1509, roč.
15, č. 2 (2012), s. 157-168.
ORSOVICSOVÁ, Yvette: Játékos zene, zenei játék, 2013. In.
Tudományperspektíva: játék a pedagógiában – pedagógia a játékban. ISSN
110
1788-9707, roč. 7, č. 1 (2013), s. 10-36.
PUSZTAY, János: Karthago és a tétova Róma, 2012. In. Vasi Szemle. ISSN
0505-0332, roč. 66, č. 2 (2012), s. 149-153.
PUSZTAY, János: Kétnyelvűség- áldás vagy átok?, 2012. In. Finnugor Világ,
roč. 17, č. 2 (2012), s. 11-18.
KÁRPÁTI, Andrea – Szálas, Tímea – Kuttner, Ádám: Közösségi média az
oktatásban – Facebook esettanulmányok, 2012. In. Iskolakultúra. ISSN 17895170, roč. 6, č. 10 (2012), s. 11-43.
POSPÍŠIL, Ivo: Literaturnaja komparatistika i metodologija; recenzent: Tatiana
Bilenko, 2012. In. Conversatoria Litteraria: międzynarodowy rocznik naukowy:
współczesna komparatystyka i jej wymiary hermeneutyczne. ISBN 978-8363307-60-8. ISSN 1897-1423, roč. 4-5 (2011-2012) s. 13-26.
NÉMETH, Zoltán: Maszkok: Álnév és névtelenség az irodalomban, 2013. In.
Palócföld: irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat. ISSN 0555-8867, roč. 59, č.
4 (2013), s. 42-55.
ZELENKA, Miloš: Matija Murko i Jan Jakubec v diskusii o češkom
nacionaľnom vozroždenii, 2012. In. Slavica Litteraria. ISSN 1212-1509, roč.
15, č. 2 (2012), s. 209-222.
SZÁMELOVÁ, Petra: Metodológia výučby v slovensko-maďarskom kontexte,
2013. In. Nová rusistika: Slavistika: metody kooperace, organizace, společné
projekty. ISSN 1803-4950, roč. 24, č. 6 (2013), s. 59-62.
POSPÍŠIL, Ivo: Několik mezinárodních konferencií, sympozií a seminářu:
mezi konstantním a variabilním, 2013. In. Opera Slavica: Slavistické rozhledy.
ISSN 1211-7676, roč. 23, č. 2 (2013), s. 38-41.
NÉMETH, Zoltán: Név és szöveg: A multikulturális nevek és álnevek világa,
2012. In. Palócföld. ISSN 0555-8867, roč. 58., č. 6. (2012), s. 47-51.
SZABÓ, Réka: Niekoľko myšlienok k pedagogickej praxi v bilingválnom
prostredí, 2013. In. Nová rusistika: Slavistika: metody kooperace, organizace,
společné projekty. ISSN 1803-4950, roč. 24, č. 6 (2013), s. 55-58.
POSPÍŠIL, Ivo: Novela – komparatistika – Dionýz Ďurišin, 2013. In. Opera
Slavica: slavistické rozhledy. ISSN 1211-7676, roč. 23, č. 3 (2013), s. 43-44.
POSPÍŠIL, Ivo: Problém tzv. syntetických oboru a předmetu ve filologii
obecně, 2013. In. Slavistika: metody kooperace, organizace, společné projekty:
nová rusistika 2013. ISSN 1803-4950, roč. 25, suppl. (2013), s. 63-73.
ZELENKA, Miloš: Rosja i Europa Środkowa w geografii symbolicznej i
literackiej, 2012. In. Porównania 11. ISSN 1733-165X, roč. 25, č. 11 (2012), s.
111
31-42.
NAGY, Gábor: Tervezés, (ön)értelmezés, fenntartás: a magyar nyelvstratégia
lehetőségei és kötelességei, 2013. In. Magyar nyelv: A Magyar
Nyelvtudományi Társaság folyóirata. ISSN 1588-1210, roč. 109, č. 1. (2013), s.
14-31.
KÁRPÁTI, Andrea – Papp, László: Vizuális tanuló közösségek; recenzent:
András Benedek, Péter Tóth, 2012. In. Új Kutatások a Neveléstudományokban:
Eötvös Kiadó, 2012. ISSN 2062-090X, s. 61-78.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 21
RIGÓ, Gyula: "Elvesztettem magam": Kosztolányi Dezső Lidérce mint
fantasztikus elbeszélés, 2013. In. Kalligram. ISSN 1335-1826, roč. 22, č. 7-8
(2013), s. 133-140.
BRUTOVSZKY, Gabriella: "Ha a szívemből kolbászt töltenének...": Kortárs
kuruc nóták a barokk közköltészet tükrében Kiss Judit Ágnes versei nyomán,
2013. In. Irodalmi Szemle. ISSN 1336-5088, roč. 56, č. 4. (2013), s. 67-79.
RIGÓ, Gyula: A fantasztikum alaktana Jiři Šrámek fantasztikumelmélete, 2013.
In. Partitúra. ISSN 0336-7307, roč. 8, č. 1 (2013), s. 61-74.
HRBÁČEK, Magdaléna: A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók integrált
oktatása, 2013. In. Katedra. ISSN 1335-6445, roč. 20, č. 8 (2013), s. 12.
PETRES, Gabriela: Az én-szövegek helye a műfajtörténeti kánonban, 2013. In.
Opus: Szlovákiai magyar írók folyóirata. ISSN 1338-0265, roč. 5., č. 1 (2013),
s. 58-62.
SZÁMELOVÁ, Petra: Az idő ábrázolása a filmben Jan Mukařovský
értelmezésében, 2013. In. Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők
lapja. ISSN 1335-6445, roč. 21, č. 4 (2013), s. 28-29.
PETRES, Gabriela: Az önéletírás gyónáskényszere, 2013. In. Irodalmi Szemle.
ISSN 1336-5088, roč. 56, č. 3 (2013), s. 58-70.
HUDÁČKOVÁ, Lucia: Fázy svetovej hospodárskej krízy v hotelierstve na
Slovensku, 2013. In. Ekonomická revue cestovného ruchu: vedecký časopis
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN 01398660, roč. 46, č. 4 (2013), s. 196-203.
NÉMETH, Zoltán: Hálózatos identitásteremtés: Tsúszó Sándor, 2013. In.
Kalligram. ISSN 1335-1826, roč. 22, č. 11 (2013), s. 83-91.
BENYOVSZKY, Kristian: Hamis Holmesok, ál-Watsonok, 2013. In. Opus,
112
roč. 5, č. 2 (2013), s. 43-54.
SZABÓ, Réka: Jó-e az a bizonyos "bohémia" magyarul?, 2013. In. Katedra.
ISSN 1335-6445, roč. 20, č. 8 (2013), s. 23-26.
SZABÓ, Réka: Konferencia a cseh irodalomról és kultúráról, 2013. In.
Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. ISSN 1335-6445, roč.
21, č. 4 (2013), s. 37.
BENYOVSZKY, Kristian: Kosztolányi verseinek szlovák fordításáról, 2013.
In. Kalligram. ISSN 1335-1826, roč. 22, č. 7-8 (2013), s. 129-133.
SZÁMELOVÁ, Petra: Művészet a morfium árnyékában, 2013. In. Katedra:
szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. ISSN 1335-6445, roč. 20, č. 7
(2013), s. 23-25.
VICZAYOVÁ, Ildikó – BARÁTH, Ladislav: Óvodás korú gyermekek vízi
képzésének tapasztalatai, 2013. In. Katedra. ISSN 1335-6445, roč. 20, č. 6
(2013), s. 26-27.
SZABÓ, Réka: Protektor, 2013. In. Katedra. ISSN 1335-6445, roč. 20, č. 9
(2013), s. 31-33.
SZÁMELOVÁ, Petra: Ritmus én interpretáció, 2013. In. Katedra. ISSN 13356445, roč. 20, č. 8 (2013), s. 28.
POSPÍŠIL, Ivo: Russkaja diaspora i rusistika v českoj srede: neskolko
razmyšlenij, 2013. In. Slavica Nitriensia: Časopis pre výskum slovanských
filológií. ISSN 1338-7464, roč. 1, č. 2 (2013), s. 5-22.
PETRES, Gabriela: Sajátos fókuszok és perspektívák: Karel Čapek apokrifjei,
2013. In. Opus. ISSN 1338-0265, roč. 5, č. 2 (2013), s. 54-61.
BRUTOVSZKY, Gabriella: Tabu az irodalomórán: erotikus és obszcén
nyelvezet a régi magyar irodalomban, 2013. In. Katedra: szlovákiai magyar
pedagógusok és szülők lapja. ISSN 1335-6445, roč. 20, č. 5 (2013), s. 20-23.
BENYOVSZKY, Kristian: Test, beszéd, iszonyat: egy Poe-novella tényszerű és
képszerű szemiotikai megvilágításban, 2013. In. Kalligram. ISSN 1335-1826,
roč. 22, č. 10 (2013), s. 87-97.
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2
ROP, Otakar et al.: Antioxidant properties of saskatoon berry (Amelanchier
alnifolia Nutt.) fruits, 2013. In. Fruits. ISSN 0248-1294, Vol. 68, no. 5 (2013),
p. 435-444.
113
ROP, Otakar et al.: Nutritional values of new Czech cultivars of Saskatoon
berries (Amelanchier alnifolia Nutt.), 2012. In. Horticultural Science. ISSN
0862-867X, Vol. 39, no. 3 (2012) p. 123-128.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Počet záznamov: 24
ZELENKA, Miloš: "Tvrdý realista v nejušlechtilejším slova smyslu." Jiří
Horák a srovnávací dějiny slovanských literatur ; recenzent: Ivo Pospíšil, Anna
Zelenková, 2012. In. Slavista Jiří Horák v kontexte literatury a folklore. Brno:
Tribun EU, 2012. ISBN 978-80-263-0317-6, s. 79-92.
TÓTHOVÁ, Katarína: A cognitive semantic study on preverb-verb
constructions with el as used in Nyitragerencsér/Nitrianske Hrnčiarovce;
recenzent: Katalin Misad, István Kozmács, 2012. In. Language policy, dialect,
and bilingualism: A focus on Hungarian language use in Slovakia 2: Hungarian
Academy of Sciences, 2012. ISBN 978-963-508-630-6, P. 151-158.
NAGY, Gábor: A functional cognitive linguistic program in first and second
language teaching; recenzent: Katalin Misad, István Kozmács, 2012. In.
Language policy, dialect,and bilingualism: A focus on Hungarian language use
in Slovakia 2. ISBN 978-963-508-630-6, s. 85-106.
SZABÓMIHÁLY, Gizella: A rajta és benne helyviszony néhány aspektusa a
magyarban és a szlovákban; recenzent: Nóra Kugler, Krisztina Laczkó, 2013.
In. A megismerés és az értelmezés konstrukciói: tanulmányok Tolcsvai Nagy
Gábor tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2013. ISBN 678-615-5129-535, s. 267-79.
NAGY, Gábor: A stílus szociokulturális tényezőinek kognitív nyelvészeti
megalapozása; recenzent: Réka Benczes, Szilárd Tátrai, 2012. In. A stílus
szociokulturális tényezői : kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE,
2012. ISBN 978-963-284-304-9, s. 19-50.
NAGY, Gábor: A szemantikai kiterjesztés a modernség utáni prózában;
recenzent: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes, 2012. In. Balázs Géza, Veszelszki
Ágnes: Nyelv és kultúra: kulturális nyelvészet: Inter Kultúra, 2012. ISBN 978963-88749-3-1, s. 71-77.
BAUKO, Ján: A testi tulajdonságra utaló személynevek szemiotikája;
recenzent: Géza Balázs, Ádám Pölcz, 2013. In. A test szemiotikája : Testjelek a
mindennapokban és a művészetben: Magyar Szemiotikai Társaság, 2013. ISBN
978-963-88749-6-2, S. 81-92.
NÉMETH, Zoltán: A torz test mint műalkotás; recenzent: Géza Balázs, Ádám
Pölcz, 2013. In. A test szemiotikája: Testjelek a mindennapokban és a
114
művészetben : Magyar Szemiotikai Társaság, 2013. ISBN 978-963-88749-6-2,
s. 139-143.
PRESINSZKY, Károly: An investigation of language myths among Slovakia
Hungarian teachers of Hungarian and university students; recenzent: Katalin
Misad, István Kozmács, 2012. In. Language policy, dialect, and biligualism 2:
A focus on Hungarian language use in Slovakia: Institute for Minority Studies
Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, 2012. ISBN 978963-508-630-6, p. 53-64.
SÁNDOROVÁ, Anna: Attitudes towards regional dialects among university
students majoring in Hungarian in nyitra/Nitra; recenzent: Katalin Misad,
István Kozmács, 2012. In. Language policy, dialect, and bilingualism: A focus
on Hungarian language use in Slovakia 2: Hungarian Academy of Sciences,
2012. ISBN 978-963-508-630-6, s. 65-74.
BENYOVSZKY, Kristian: Gender and genre in the mystery novels of Katalin
Baráth; recenzent: József Keserű, Gabriella Nagy, 2013. In. Zsófia Bárczi,
Gabriella Petres Csizmadia: Narrative construction of identity in female
writing. 1. vyd. Budapest: Eötvös University Press, 2013. ISBN 978-963-312181-8, s. 153-184.
VANČOVÁ, Ildikó: Characteristics of the development of naturalistic
Hungarian-Slovak bilingualism; recenzent: Katalin Misad, István Kozmács,
2012. In. Language policy, dialect, and bilingualism: A focus on Hungarian
language use in Slovakia 2: Hungarian Academy of Sciences, 2012. ISBN 978963-508-630-6, p. 125-150.
PETRES, Gabriela: Identity construction through therapeutic writing: the
interpretation of Asszony a fronton [woman on the front], an autobiographical
novel by Alaine Polz; recenzent: József Keserű, Gabriella Nagy, 2013. In.
Zsófia Bárczi, Gabriella Petres Csizmadia: Narrative construction of identity in
female writing. 1. vyd. Budapest: Eötvös University Press, 2013. ISBN 978963-312-181-8, s. 129-152.
KRALINA HOBOTH, Katalin: Issues of language use and terminology in the
building industry: Bilingual students' language use habits and knowledge of
terminology; recenzent: István Kozmács, Katarína Misadová, 2012. In.
Language policy, dialect, and bilingualism : A focus on Hungarian language
use in Slovakia 2: Institute for Minority Studies Centre for Social Sciences
Hungarian Academy of Sciences, 2012. ISBN 978-963-508-630-6, p. 27-38.
BRUTOVSZKY, Gabriella: Kánonok interakciója: a kuruc költészet ideológiai
megítélései ; recenzent: Bene Sándor, István Dobos, Lahdelma Tuomo, 2013.
In. Átmenet és különbözég: Magyarságtudományok kelet-közép-európai
kontextusban: Nemzetközi Magyarságtudományi Tásaság, 2013. ISBN 978115
615-5309-00-7, s. 153-164.
TÓTH, Anikó: Megküzdeni önmagunkkal: Jegyzetek Tóth Tamás beszéde
kapcsán; recenzent: Tamás Adamik, Anna Jászó, 2013. In. Az egyházi retorika:
ELTE, 2013. ISBN 978-963-284-348-3, s. 151-153.
PUSZTAY, János: Nyelv, anyanyelv, stratégia; recenzent: Ágota Fóris, Ádám
Kis, 2013. In. Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe: A XXI.
Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai, Budapest 15.-16.03.
2013: Maneye-Nyme, 2013. ISBN 978-963-334-052-3. ISSN 1786-545X, s.
237-242.
SÁNDOROVÁ, Anna: Researching and teaching the Hungarian language in
the Nyitra/Nitra Piarist gymnasium in the late 19th century; recenzent: Katalin
Misad, István Kozmács, 2012. In. Language policy, dialect, and bilingualism:
A focus on Hungarian language use in Slovakia 2: Hungarian Academy of
Sciences, 2012. ISBN 978-963-508-630-6, p. 75-84.
BAUKO, Ján: Society and name use; recenzent: Katalin Misad, István
Kozmács, 2012. In. Language policy, dialect, and bilingualism: A focus on
Hungarian language use in Slovakia 2: Institute for Minority Studies Centre for
Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, 2012. ISBN 978-963-508630-6, s. 13-26.
NAGY, Gábor: Személytelenítés és szubjektivizáció a modern költészetben;
recenzent: Zsuzsanna Iványi, Gergely Pethő, 2013. In. A szaván fogott
gondolat: Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére: Printart-Press Kft, 2013.
ISBN 978-963-08-3047-8, s. 149-165.
NAGY, Gábor: The Cognitive Semantics and Hermeneutics of Íge ‘The Word’
in Gáspár Károli’s Hungarian Vizsoly Bible (1590); recenzent: Anita Czeglédy,
László Horváth, 2013. In. Pietas non sola Romana: Studia memoriae Stephani
Borzsák dedicata: Typotex Kiadó – Eötvös Collegium, 2013. ISBN 958-9639548-24-3, s. 679–687.
RIGÓ, Gyula: Until Departed by Death?: Female Ghosts in Fantastic
Literature; recenzent: József Keserű, Gabriella Nagy, 2013. In. Zsófia Bárczi,
Gabriella Petres Csizmadia: Narrative construction of identity in female
writing. 1. vyd. Budapest: Eötvös University Press, 2013. ISBN 978-963-312181-8, p. 39-66.
BENYOVSZKY, Kristian: Veron a vonaton: Egy Kosztolányi-vers
kriminálfilológiai olvasata; recenzent: Zoltán Virág, Jutka Rudaš, 2013. In.
Utazás – megértés – identitás: Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium,
2013. ISBN 978-86-6065-153-4, s. 11-23.
ŽILKA, Tibor: Závada Pál Jadviga párnája című regényének elemzése;
116
recenzent: Ferenc Havas, Lajos Pálfalvi, 2012. In. Magyar – lengyel
kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kultúrális kutatás: Prodruk,
2012. ISBN 978-83-61607-90-8, s. 232-238.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Počet záznamov: 18
SZABÓ, Tibor – PŠENÁKOVÁ, Ildikó: Advantages of using interactive
mathematical tasks in education; recenzent: Jan Guncaga, Veronika Stoffová,
2013. In. Gergely Angyalosi, Ákos Münich, Gabriella Pusztai: Interdisciplinary
Research in Humanities: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0284-8, p. 499-504.
ŽILKA, Tibor: Alexandra Salmela v kontexte slovenskej postmodernej prózy:
recenzent: Ján Gbúr, Peter Káša; Ján Gbúr, Peter Káša, 2013. In. K
poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000:
Prešovská univerzita, 2013. ISBN 978-80-555-0858-0, s. 30-40.
ANDRUŠKA, Peter: Antológia o jednom literárnom medzičase; recenzent:
Margit Erdélyi, Miloš Zelenka, 2013. In. Peter Andruška: Kultúra a súčasnosť
13. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0374-6, s. 145-147.
POSPÍŠIL, Ivo: Areál střední Evropy a místo národních literatur: národní a
nadnárodní; recenzent: Ján Kačala, Ondrej Sliacky, 2013. In. Slovenská
literatúra – jej špecifiká a kontexty: Univerzita Komenského, 2013. ISBN 97880-223-3359-7, s. 7-20.
TRSTIANSKA, Veronika: Dolná zem v diele Ondreja Seberéniho; recenzent:
Margit Erdélyi, Miloš Zelenka, 2013. In. Peter Andruška: Kultúra a súčasnosť
13. 1. vyd. : UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0374-6, s. 29-38.
LENDVORSKY, Krisztina: Egy "elfelejtett" regény; recenzent: Margit Erdélyi,
Miloš Zelenka, 2013. In. Peter Andruška : Kultúra a súčasnosť 13. 1. vyd.:
UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0374-6, s. 115-121.
BARÁTH, Ladislav: Hodnotenie kvality informačných listov predmetov
študentmi vo vybraných študijných programoch na Fakulte stredoeurópskych
štúdií UKF v Nitre; recenzent: Milota Vetráková, Michal Čerešník, 2013. In.
Marcela Verešová: Hodnotenie kvality informačných listov predmetov
vybraných študijných programov študentmi v kontexte implementácie
výsledkov vzdelávania. 1. vyd : UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0443-9, s. 4454.
VÍZKELETI, Ladislav: Kaasusformen im Deutschen und im Ungarischen;
recenzent: Margit Erdélyi, Miloš Zelenka, 2013. In. Peter Andruška: Kultúra a
súčasnosť 13. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0374-6, s. 78-88.
117
ŠENKÁR, Patrik: Literárne mosty cez Dunaj...; recenzent: Margit Erdélyi,
Miloš Zelenka, 2013. In. Peter Andruška: Kultúra a súčasnosť 13. 1. vyd.:
UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0374-6, s. 37-52.
SZÁMELOVÁ, Petra: Márai Sándor Válás Budán című regénye szlovákul;
recenzent: Margit Erdélyi, Miloš Zelenka, 2013. In. Peter Andruška: Kultúra a
súčasnosť 13. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0374-6, s. 96-100.
GALLIK, Ján: Modifikácie spirituálnych motívov v zbierke meditatívnych
rozprávok Damianova rieka; recenzent: Margit Erdélyi, Miloš Zelenka, 2013.
In. Peter Andruška: Kultúra a súčasnosť 13. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80558-0374-6, s. 53-68.
SZABÓ, Réka: Őfelsége magyar módra ; recenzent: Margit Erdélyi, Miloš
Zelenka, 2013. In. Peter Andruška: Kultúra a súčasnosť 13. 1. vyd.: UKF, 2013.
ISBN 978-80-558-0374-6, s. 101-109.
KELEMEN, Andráš: Politika sémák és mítoszok: A politikai történések
mitikus magyarázata; recenzent: Margit Erdélyi, Miloš Zelenka, 2013. In. Peter
Andruška: Kultúra a súčasnosť 13. 1. vyd. ISBN 978-80-558-0374-6, s. 137140.
JURÍKOVÁ, Tünde a kol.: Prierezová štúdia konzumácie ovocia a zeleniny
študentov prvého ročníka študijného odboru Biológia a Predškolskej a
elementárnej pedagogiky; recenzent: Oleg Paulen, Magdaléna Valšíková, 2013.
In. Záhradníctvo 2013: zborník vedeckých prác na CD nosiči: SPU, 2013.
ISBN 978-80-552-1034-6, s. 88-93 [CD-ROM].
KELEMEN, Andráš – PŠENÁKOVÁ, Ildikó: Some psychological aspects of
the use of the interactive whiteboard in education; recenzent: Gabriella Pusztai,
Ildikó Pšenáková, 2013. In. Gergely Angyalosi, Ákos Münich, Gabriella
Pusztai: Interdisciplinary Research in Humanities: UKF, 2013. ISBN 978-80558-0284-8, p. 473-484.
ŽILKA, Tibor: Symboly v stredoeurópskom umení; recenzent: Margit Erdélyi,
Miloš Zelenka, 2013. In. Peter Andruška: Kultúra a súčasnosť 13. 1. vyd.:
UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0374-6, s. 3-12.
TÓTHOVÁ, Katarína: Térmetaforák Putz Éva: "A koloni lagzi" c. könyvének
népdalaiban; recenzent: Annabella Gecse, Attila Papp Z., 2013. In. Tér, idő,
közösség: A felföldi magyarság a társadalomtudományok tükrében: Spoločnosť
kulturálnej antropológie, 2013. ISBN 978-80-968888-2-5, s. 69-78.
ANDRUŠKA, Peter: Umelecký preklad a národnostné povedomie; recenzent:
Margit Erdélyi, Miloš Zelenka, 2013. In. Peter Andruška: Kultúra a súčasnosť
13. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0374-6, s. 89-95.
118
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1
PUSZTAY, János: Egy nyelvcsalád jövőképe; recenzent: Nóra Falk, Zoltán
Molnár, 2012. In. Finnugor Világ: The VI.World Congress of the Finno-Ugric
Peoples, Siófok 5-7. September 2012. ISBN 1416-776X, s. 17-27.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6
NÉMETH, Zoltán: A kisebbségi irodalom provokációja; recenzent: József
Benedek, Csilla Gábor, 2013. In. Kortárs magyar kisebbségi irodalmak:
posztkolonializmus, gender studies, littérature mineure, Kolozsvár 2011
augusztus 22-27: Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, 2013. ISBN 978606-8145-31-0, s. 16-24.
PETRES, Gabriela: A név identitásalakító szerepe az autobiografikus
szövegtípusokban; recenzent: Kornélia Lendvai Décsy, András Sütő Csaba,
2013.In. Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek között: XVI. Apáczai-napok
Tudományos Konferencia, 26. október 2012 Györ: Nyugat Magyarországi
Egyetem Kiadó, 2013. ISBN 978-963-7287-28-2, s. 2-7.
MENYHÁRT, József – PRESINSZKY, Károly: A szórványos ö-zés vizsgálata
a Csallóközben generációk és iskolázottság szerint; recenzent: Annamária
Bene, Anikó Beregszászí, 2013. In. Elmélet és empíria a szociolingvisztikában:
Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. augusztus 30. –
szeptember 1. – előadásaiból: Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-4958, s. 444-458.
POSPÍŠIL, Ivo: Dominik Tatarka o literatuře a souvislosti: poznámky ze
strany; recenzent: Jiří Fiala, Miloš Zelenka, 2013. In. Dominik Tatarka v
souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika): československá konference, Brno 11.12. 2012: Tribun EU, 2013. ISBN 978-80-2630385-5, s. 51-67.
BAUKO, Ján: Közösségi ragadványnevek használata a szlovákiai magyarok
körében; recenzent: Annamária Bene, Anikó Beregszászí, 2013. In. Elmélet és
empíria a szociolingvisztikában: Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia –
Szeged, 2012. augusztus 30. szeptember 1. előadásaiból: Gondolat Kiadó,
2013. ISBN 978-963-693-495-8, s. 55-68.
PUSZTAY, János: Szótörténeti elvek A magyar nyelv szótárában; recenzent:
Géza Balázs Géza, Ferenc Havas, 2013. In. II. Czuczor- Fogarasi Konferencia:
konferencia „Ha szabad a magyart a magyarból magyarázni” Budapest, 2012.
119
január 6.: Magyar Művészeti Akadémia, 2013. ISSN 978-963-88579-9-6, s.
139-182.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 32
RIGÓ, Gyula: "Kísértetek és kísérletek": (Cholnoky Viktor két
kísértethistóriájának elemzése Jiři Šrámek narratív modellje alapján);
recenzent: Ondrej Mészáros, Anna Sándorová, 2013. In. Gábor Nagy, Réka
Szabó, Katalin Tóth: Jazyk a umenie = Nyelv és művészet: zborník prác 1.
ročníka medzinárodnej konferencie doktorandov, Nitra 13. február 2013 = az I.
Nemzetközi Doktorandusz Konferencia tanulmýnykötete, Nitra 13. február
2013. 1. vyd: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0465-1, s. 167-175.
RIGÓ, Gyula: "Meghaltam, de élek" (Kosztolányi Dezső Hrussz Krisztina
csodálatos látogatása című novellájának fantasztikus értelmezése); recenzent:
Zoltán Németh Ondrej Mészáros, 2013. In. Ján Gallik, Katalin Kralina Hoboth,
Gyula Rigó, Zuzana Vargová: Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért:
3. nemzetközi konferenciájára címmel, amelyre 2013. április 26. – 27. között
kerül sor. 1. vyd: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0536-1, s. 227-236.
ÖLVECKY, Edit: A magyar nyelv és irodalom oktatása a magyarországi
gimnáziumokban a 19. században, 2013. In. Gábor Nagy, Réka Szabó, Katalin
Tóth: Jazyk a umenie = Nyelv és művészet: zborník prác 1. ročníka
medzinárodnej konferencie doktorandov, Nitra 13. február 2013 = az I.
Nemzetközi Doktorandusz Konferencia tanulmýnykötete, Nitra 13. február
2013. 1. vyd: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0465-1, s. 33-42.
KLABUZAI, Andrea: A magyarországi szlovák kisebbség helyzete; recenzent:
Ondrej Mészáros, Zoltán Németh, 2013. In. Ján Gallik a kol.: Science for
Education – Education for Science = Veda pre vzdelanie-vzdelanie pre vedu =
Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért: zborník z 3. ročníka
medzinárodnej konferencie, Nitra 26. – 27. apríla 2013. 1. vyd.: UKF, 2013.
ISBN 978-80-558-0536-8, s. 73-82.
SZÁMELOVÁ, Petra: A műfordító lehetőségei és határai: Válás Budán versus
Rozvod v Budíne; recenzent: Miloš Zelenka, Simon Szabolcs, 2013. In.
Magdaléna Hrbácsek-Noszek: Mentés másként = Uchovávanie literárnych diel:
Literárny preklad a literárne odkazy: Műfordítás és irodalmi kapcsolatok,
Műfordítás és irodalmi kapcsolatok c. konferencia Nyitrán Nyitra 2012. október
23. 1. vyd.: AB – ART, 2013. ISBN 978-80-8087-166-6, s. 213-222.
NÉMETH, Zoltán: Ágyra dőlt szöveg: műfordítás és szövegalkotás
hálózatelméleti megközelítése Csehy Zoltán műveiben; recenzent: Miloš
Zelenka, Simon Szabolcs, 2013. In. Magdaléna Hrbácsek-Noszek: Mentés
120
másként = Uchovávanie literárnych diel: Literárny preklad a literárne odkazy:
Műfordítás és irodalmi kapcsolatok, Műfordítás és irodalmi kapcsolatok c.
konferencia Nyitrán Nyitra 2012. október 23. 1. vyd.: AB – ART, 2013. ISBN
978-80-8087-166-6, s. 159-172.
SZABÓ, Réka: Anglický kráľ... a film: Analýza nerealizovaného scenára podľa
románu Obsluhoval jsem anglického krále; recenzent: Ondrej Mészáros, Zoltán
Németh, 2013. In. Ján Gallik a kol.: Science for Education – Education for
Science = Veda pre vzdelanie-vzdelanie pre vedu = Tudomány az oktatásért –
oktatás a tudományért: zborník z 3. ročníka medzinárodnej konferencie, Nitra
26. – 27. apríla 2013. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0536-8, s. 235242.
KELEMEN, Andráš: Attila József a politické symboly; recenzent: Ondrej
Mészáros, Anna Sándorová, 2013. In. Gábor Nagy, Réka Szabó, Katalin Tóth:
Jazyk a umenie = Nyelv és művészet: zborník prác 1. ročníka medzinárodnej
konferencie doktorandov, Nitra 13. február 2013 = az I. Nemzetközi
Doktorandusz Konferencia tanulmýnykötete, Nitra 13. február 2013. 1. vyd.:
UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0465-1, s. 195-200.
ŠENKÁR, Patrik: Biografie Dolnozemčana Ondreja Seberéniho; recenzent:
Ondrej Mészáros, Zoltán Németh, 2013. In. Ján Gallik a kol.: Science for
Education – Education for Science = Veda pre vzdelanie-vzdelanie pre vedu =
Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért: zborník z 3. ročníka
medzinárodnej konferencie, Nitra 26. – 27. apríla 2013. 1. vyd.: UKF, 2013.
ISBN 978-80-558-0536-8, s. 243-256.
GALLIK, Ján: Cyrilo-metodské motívy v slovenskej poézii 20. a 21. storočia;
recenzent: Eva Kapsová, Štefan Gero, 2013. In. Pohľady do minulosti: zborník
zo sympózia venovaného kultúrno-historickému a umeleckému odkazu sv.
Cyrila a Metoda, Nitra 31. mája 2013: Krajské osvetové stredisko, 2013. ISBN
978-80-216-0086-7, s. 19-22.
SZABÓ, Réka: Dielo Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále;
recenzent: Ondrej Mészáros, Anna Sándorová, 2013. In. Gábor Nagy, Réka
Szabó, Katalin Tóth: Jazyk a umenie = Nyelv és művészet: zborník prác 1.
ročníka medzinárodnej konferencie doktorandov, Nitra 13. február 2013 = az I.
Nemzetközi Doktorandusz Konferencia tanulmýnykötete, Nitra 13. február
2013. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0465-1, s. 239-244.
TRSTIANSKA, Veronika: Dolná zem v živote a diele Ondreja Seberéniho;
recenzent: Ondrej Mészáros, Anna Sándorová, 2013. In. Gábor Nagy, Réka
Szabó, Katalin Tóth: Jazyk a umenie = Nyelv és művészet: zborník prác 1.
ročníka medzinárodnej konferencie doktorandov, Nitra 13. február 2013 = az I.
Nemzetközi Doktorandusz Konferencia tanulmýnykötete, Nitra 13. február
2013. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0465-1, s. 253-260.
121
KORCZYK – CHOVANEC, Alicja: Ferenc Molnár a jeho román Chlapci z
Pavlovskej ulice; recenzent: Ondrej Mészáros, Anna Sándorová, 2013. In.
Gábor Nagy, Réka Szabó, Katalin Tóth: Jazyk a umenie = Nyelv és művészet :
zborník prác 1. ročníka medzinárodnej konferencie doktorandov, Nitra 13.
február 2013 = az I. Nemzetközi Doktorandusz Konferencia tanulmýnykötete,
Nitra 13. február 2013. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0465-1, s. 201210.
SZÁMELOVÁ, Petra: Film and Novel – adaptation in film art; recenzent:
Ondrej Mészáros, Zoltán Németh, 2013. In. Ján Gallik a kol.: Science for
Education – Education for Science = Veda pre vzdelanie-vzdelanie pre vedu =
Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért: zborník z 3. ročníka
medzinárodnej konferencie, Nitra 26. – 27. apríla 2013. 1. vyd.: UKF, 2013.
ISBN 978-80-558-0536-8, p. 257-268.
ANDRUŠKA, Peter: Funkcie umeleckého prekladu v národnostnom
(menšinovom) prostredí; recenzent: Miloš Zelenka, Simon Szabolcs, 2013. In.
Magdaléna Hrbácsek-Noszek: Mentés másként = Uchovávanie literárnych diel:
Literárny preklad a literárne odkazy: Műfordítás és irodalmi kapcsolatok,
Műfordítás és irodalmi kapcsolatok c. konferencia Nyitrán Nyitra 2012. október
23. 1. vyd.: AB – ART, 2013. ISBN 978-80-8087-166-6, s. 33-40.
HRBÁČEK, Magdaléna: Galánta és környékének zsidó iskolái; recenzent:
Ondrej Mészáros, Zoltán Németh, 2013. In. Ján Gallik a kol.: Science for
Education – Education for Science = Veda pre vzdelanie-vzdelanie pre vedu =
Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért: zborník z 3. ročníka
medzinárodnej konferencie, Nitra 26. – 27. apríla 2013. 1. vyd.: UKF, 2013.
ISBN 978-80-558-0536-8, s. 47-56.
SZABÓ, Réka: Hrabal a magyar irodalomban, avagy az Őfelsége pincére
voltam "helyes", illetve "helytelen" fordítói értelmezése; recenzent: Miloš
Zelenka, Simon Szabolcs, 2013. In. Magdaléna Hrbácsek-Noszek: Mentés
másként = Uchovávanie literárnych diel: Literárny preklad a literárne odkazy:
Műfordítás és irodalmi kapcsolatok, Műfordítás és irodalmi kapcsolatok c.
konferencia Nyitrán Nyitra 2012. október 23. 1. vy .: AB – ART, 2013. ISBN
978-80-8087-166-6, s. 235-246.
VÍZKELETI, Ladislav: Igevonzatok grammatikai és szemantikai sajátosságai;
recenzent: Ondrej Mészáros, Anna Sándorová, 2013. In. Gábor Nagy, Réka
Szabó, Katalin Tóth: Jazyk a umenie = Nyelv és művészet: zborník prác 1.
ročníka medzinárodnej konferencie doktorandov, Nitra 13. február 2013 = az I.
Nemzetközi Doktorandusz Konferencia tanulmýnykötete, Nitra 13. február
2013. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0465-1, s. 95-104.
SZABÓMIHÁLY, Gizella: Intertextualitás P. VIlikovský Večne je zelený című
művében és a magyar fordítás; recenzent: Miloš Zelenka, Simon Szabolcs,
122
2013. In. Magdaléna Hrbácsek-Noszek: Mentés másként = Uchovávanie
literárnych diel: Literárny preklad a literárne odkazy: Műfordítás és irodalmi
kapcsolatok, Műfordítás és irodalmi kapcsolatok c. konferencia Nyitrán Nyitra
2012. október 23. 1. vyd.: AB – ART, 2013. ISBN 978-80-8087-166-6, s. 247256.
VARGOVÁ, Zuzana: Jedinečnosť R. Glazarovho svedectva (rec.: Ondrej
Mészáros, Zoltán Németh); recenzent: Ondrej Mészáros, Zoltán Németh, 2013.
In. Ján Gallik a kol.: Science for Education – Education for Science = Veda pre
vzdelanie-vzdelanie pre vedu = Tudomány az oktatásért – oktatás a
tudományért: zborník z 3. ročníka medzinárodnej konferencie, Nitra 26. – 27.
apríla 2013. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0536-8, s. 113-128.
ŽILKA, Tibor: Komunikačné relácie literárneho textu (filmu); recenzent:
Ondrej Mészáros, Zoltán Németh, 2013. In. Ján Gallik a kol.: Science for
Education – Education for Science = Veda pre vzdelanie-vzdelanie pre vedu =
Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért: zborník z 3. ročníka
medzinárodnej konferencie, Nitra 26. – 27. apríla 2013. 1. vyd.: UKF, 2013.
ISBN 978-80-558-0536-8, s. 295-304.
BAUKO, Ján: Krycie mená na internete; recenzent: Jaromír Krško, Martin
Ološtiak, 2012. In. VARIA XX: Zborník príspevkov z XX. kolokvia mladých
jazykovedcov, Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010: SAV, 2012. ISBN 97880-970561-3-1, s. 44-48.
GENCI, Ján a kol.: Kurz počítačovej bezpečnosti pre neprofesionálov a
výsledky pilotného testovania; recenzent: Zasepa Tadeusz, Vozár Libor, 2013.
In. UNINFOS 2013 [elektronický zdroj] = Univerzitné informačné systémy:
zborník prednášok z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pod
záštitou rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusza Zasepu,
PhD. a primátora mesta Ružomberok PaedDr. Jána Pavlíka v dňoch 29.31.10.2013 v Ružomberku: VERBUM, 2013. ISBN 978-80-561-0064-6, s.
111-122.
ŽILKA, Tibor: Preklady Jána Smreka z maďarčiny; recenzent: Miloš Zelenka,
Simon Szabolcs, 2013. In. Magdaléna Hrbácsek-Noszek: Mentés másként =
Uchovávanie literárnych diel: Literárny preklad a literárne odkazy: Műfordítás
és irodalmi kapcsolatok, Műfordítás és irodalmi kapcsolatok c. konferencia
Nyitrán Nyitra 2012. október 23. 1. vyd.: AB – ART, 2013. ISBN 978-808087-166-6, s. 21-31.
PATAIOVÁ, Helena: Reflexia Komenského pedagogických názorov pri
príležitosti 400. výročia narodenia; recenzent: Ladislav Horňák, Annamária
Kónyová, 2013. In. Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna
edukácia: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
organizovanej pri príležitosti 420. výročia narodenia Jana Amosa Komenského
123
a 15. výročia vzniku Prešovskej univerzity v Prešove dňa 28.03.2012: PU,
2013. ISBN 978-80-555-1023-1, s. 316-325.
GALLIK, Ján: Slovenská katolícka moderna „včera a dnes“; recenzent: Ondrej
Mészáros, Zoltán Németh, 2013. In. Ján Gallik a kol.: Science for Education –
Education for Science = Veda pre vzdelanie-vzdelanie pre vedu = Tudomány az
oktatásért – oktatás a tudományért: zborník z 3. ročníka medzinárodnej
konferencie, Nitra 26. – 27. apríla 2013. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80558-0536-8, s.155-164.
GENČI, Ján a kol.: Some Results of the Pilot Course of Computer Security for
Non-professionals; recenzent: Anikó Szakál, František Jakab, 2013. In. ICETA
2013: 11th IEEE International Conference on Emerging eLearning
Technologies and Applications, October 24-25, Starý Smokovec: IEEE, 2013.
ISBN 978-1-4799-0303-0, S. 365-368.
POSPÍŠIL, Ivo: Specifické rysy některých slavistických oboru a predmetu:
metodologie a metodika; recenzent: Ondrej Mészáros, Zoltán Németh, 2013. In.
Ján Gallik a kol.: Science for Education – Education for Science = Veda pre
vzdelanie-vzdelanie pre vedu = Tudomány az oktatásért – oktatás a
tudományért: zborník z 3. ročníka medzinárodnej konferencie, Nitra 26. – 27.
apríla 2013. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0536-8, s. 83-100.
JANIEC-NYITRAI, Agnieszka: Středoevropská identita a její kořeny v
cestopisné sbírce Josefa Kroutvora "Nové cesty na jih" (rec.: Ondrej Mészáros,
Zoltán Németh); recenzent: Ondrej Mészáros, Zoltán Németh, 2013. In. Ján
Gallik a kol.: Science for Education – Education for Science = Veda pre
vzdelanie-vzdelanie pre vedu = Tudomány az oktatásért – oktatás a
tudományért: zborník z 3. ročníka medzinárodnej konferencie, Nitra 26. – 27.
apríla 2013. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0536-8, p. 173-184.
TÓTHOVÁ, Katarína: Tájszavak kongitív szemantikai elemzése; recenzent:
Ondrej Mészáros, Anna Sándorová, 2013. In. Gábor Nagy, Réka Szabó, Katalin
Tóth: Jazyk a umenie = Nyelv és művészet: zborník prác 1. ročníka
medzinárodnej konferencie doktorandov, Nitra 13. február 2013 = az I.
Nemzetközi Doktorandusz Konferencia tanulmýnykötete, Nitra 13. február
2013. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0465-1, s. 69-81.
VARGOVÁ, Zuzana: Význam priestoru v románe J. Kosinskeho Pomaľované
vtáča (rec.: Ondrej Mészáros, Zoltán Németh); recenzent: Ondrej Mészáros,
Zoltán Németh, 2013. In. Ján Gallik a kol.: Science for Education – Education
for Science = Veda pre vzdelanie-vzdelanie pre vedu = Tudomány az oktatásért
– oktatás a tudományért: zborník z 3. ročníka medzinárodnej konferencie, Nitra
26. – 27. apríla 2013. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0536-8, s. 269282.
124
SZÁMELOVÁ, Petra: Ženské postavy vo filmovej adaptácii románu Sándora
Máraiho; recenzent: Ondrej Mészáros, Anna Sándorová, 2013. In. Gábor Nagy,
Réka Szabó, Katalin Tóth: Jazyk a umenie = Nyelv és művészet: zborník prác
1. ročníka medzinárodnej konferencie doktorandov, Nitra 13. február 2013 = az
I. Nemzetközi Doktorandusz Konferencia tanulmýnykötete, Nitra 13. február
2013. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0465-1, s. 245-252.
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
Počet záznamov: 1
PRESINSZKY, Károly – Török, Tamás: Állatnevekkel kapcsolatos zoboralji
frazémák, 2013. In. Csányi Erzsébet: Frazeológia és fordítástudomány:
Nemzetközi tudományos konferencia dr. Papp György emlékére, Újvidék
23.10.2013: Újvidéki Egyetem, 2013. ISBN 978-86-6065-175-6, s. 22-23.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Počet záznamov: 1
GENČI, Ján et al.: Useful information taken from the results of the pilot course
called "Computer Security", 2013. In. XXVI. DIDMATTECH 2013: abstracts
from scientific and professional conference, Győr 4th – 7th December 2013:
University of West Hungary, 2013. ISBN 978-80-8122-086-9, p. 118.
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Počet záznamov: 13
SZÁMELOVÁ, Petra: Female characters in the film adaptation of Sándor
Márai's novel ”Eszter hagyatéka” (Eszter´s heritage) = Női szerepek Márai
Sándor Eszter hagyatéka című kisregényének adaptációjában, 2013. In. Gábor
Nagy, Réka Szabó, Katalin Tóth : Medzinárodná konferencia doktorandov =
Nemzetközi doktorandusz konferencia: zborník abstraktov z 1. konferencie
doktorandov, ktorá sa konala pod záštitou: RNDr. Attila Komzsík, PhD. Dekan
Fakulty stredoeurópskych štúdií 13.02.2013 v Nitre = Nemzetközi
doktorandusz konferencia. A konferencia védnöke: RNDr. Attila Komzsík,
PhD., A Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja, Nyitrai 13.02.2013:
UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0235-0, s. 20.
SZÁMELOVÁ, Petra: Film and Novel – Adaptation in Film Art, 2013. In.
Orsolya Hegedűs, Tibor Szabó, Zuzana Vargová: Science for Education –
Education for Science: 3rd International Conference, Nitra 26. – 27.04.2013.
Book of Abstracts. 1. vyd. ISBN 978-80-558-0292-3, s. 47-53.
SZEKERES, Ladislav – BALLA, Štefan - JURÍKOVÁ, Tünde: Grid
Computing in Natural Sciences, 2013. In. Orsolya Hegedűs, Tibor Szabó,
Zuzana Vargová: Science for Education – Education for Science: 3rd
International Conference, Nitra 26. – 27.04.2013. Book of Abstracts. 1. vyd.
125
ISBN 978-80-558-0292-3, s. 80.
VÍZKELETI, Ladislav: Idioms And Equivalence Relations: (Contrastive
Lingiustic Analysis), 2013. In. Orsolya Hegedűs, Tibor Szabó, Zuzana
Vargová: Science for Education – Education for Science: 3rd International
Conference, Nitra 26. – 27.04.2013. Book of Abstracts. 1. vyd.: UKF, 2013.
ISBN 978-80-558-0292-3, p. 33.
KRALINA HOBOTH, Katalin: Interference Phenomena in the Textbooks Used
in Civil Engineering Secondary Schools Using Hungarian as a Language of
Instruction in Slovakia, 2013. In. Orsolya Hegedűs, Tibor Szabó, Zuzana
Vargová: Science for Education – Education for Science: 3rd International
Conference, Nitra 26. – 27.04.2013. Book of Abstracts: UKF, 2013. ISBN 97880-558-0292-3, s. 30-30.
KRALINA HOBOTH, Katalin: Language for Specific Purposes and
Terminology in Monolingual and Bilingual Environment, 2013. In. Gábor
Nagy, Réka Szabó, Katalin Tóth: Medzinárodná konferencia doktorandov =
Nemzetközi doktorandusz konferencia: zborník abstraktov z 1. konferencie
doktorandov, ktorá sa konala pod záštitou: RNDr. Attila Komzsík, PhD. Dekan
Fakulty stredoeurópskych štúdií 13.02.2013 v Nitre = Nemzetközi
doktorandusz konferencia. A konferencia védnöke: RNDr. Attila Komzsík,
PhD., A Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja, Nyitrai 13.02.2013:
UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0235-0, s. 26.
KELEMEN, Andráš: Passwords in the literature = Jelszavak az irodalomban,
2013. In. Gábor Nagy, Réka Szabó, Katalin Tóth: Medzinárodná konferencia
doktorandov = Nemzetközi doktorandusz konferencia: zborník abstraktov z 1.
konferencie doktorandov, ktorá sa konala pod záštitou: RNDr. Attila Komzsík,
PhD. Dekan Fakulty stredoeurópskych štúdií 13.02.2013 V Nitre = Nemzetközi
doktorandusz konferencia. A konferencia védnöke: RNDr. Attila Komzsík,
PhD., A Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja, Nyitrai 13.02.2013:
UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0235-0, s. 17.
GALLIK, Ján: Slovak Catholic Modernism "Yesterday and Today", 2013. In.
Orsolya Hegedűs, Tibor Szabó, Zuzana Vargová: Science for Education –
Education for Science: 3rd International Conference, Nitra 26. – 27.04.2013.
Book of Abstracts. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0292-3, p. 38.
VICZAYOVÁ, Ildikó: Swimming Program, 2013. In. Orsolya Hegedűs, Tibor
Szabó, Zuzana Vargová: Science for Education – Education for Science: 3rd
International Conference, Nitra 26. – 27.04.2013. Book of Abstracts. 1. vyd.:
UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0292-3, p. 68.
SZABÓ, Réka: The English King... And the film, 2013. In. Orsolya Hegedűs,
Tibor Szabó, Zuzana Vargová: Science for Education – Education for Science:
126
3rd International Conference, Nitra 26. – 27.04.2013. Book of Abstracts. 1.
vyd. ISBN 978-80-558-0292-3, s. 53.
PATAIOVÁ, Helena: The Impact of Pedagogical Communication on the
Formation of the Classroom Climate, 2013. In. Orsolya Hegedűs, Tibor Szabó,
Zuzana Vargová: Science for Education – Education for Science: 3rd
International Conference, Nitra 26. – 27.04.2013. Book of Abstracts. 1. vyd.:
UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0292-3, s.79.
SZABÓ, Réka: The novel of Bohumil Hrabal I Served the King of England and
his film adaptation = Dielo Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického
krále a jeho filmová podoba, 2013. In. Gábor Nagy, Réka Szabó, Katalin Tóth:
Medzinárodná konferencia doktorandov = Nemzetközi doktorandusz
konferencia: zborník abstraktov z 1. konferencie doktorandov, ktorá sa konala
pod záštitou: RNDr. Attila Komzsík, PhD. Dekan Fakulty stredoeurópskych
štúdií 13.02.2013 v Nitre = Nemzetközi doktorandusz konferencia. A
konferencia védnöke: RNDr. Attila Komzsík, PhD., A Közép-európai
Tanulmányok Karának dékánja, Nyitrai 13.02.2013: UKF, 2013. ISBN 978-80558-0235-0, s. 20.
VÍZKELETI, Ladislav: Verb Cases of Grammatical and Semantic Features:
Contrastive Linguistic Analysis, 2013. In. Gábor Nagy, Réka Szabó, Katalin
Tóth: Medzinárodná konferencia doktorandov = Nemzetközi doktorandusz
konferencia: zborník abstraktov z 1. konferencie doktorandov, ktorá sa konala
pod záštitou: RNDr. Attila Komzsík, PhD. Dekan Fakulty stredoeurópskych
štúdií 13.02.2013 v Nitre = Nemzetközi doktorandusz konferencia. A
konferencia védnöke: RNDr. Attila Komzsík, PhD., A Közép-európai
Tanulmányok Karának dékánja, Nyitrai 13.02.2013: UKF, 2013. ISBN 978-80558-0235-0, s. 29.
BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
PUSZTAY, János: Analiz slovarej školnej terminologii mokšanskogo jazyka:
terminologia scholaris analysis. Badacsonytomaj: NH–Collegium FennoUgricum, 2013. 517 s. ISBN 978-963-9876-74-3.
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
JURÍKOVÁ, Tünde – BALLA, Štefan: Zdraviu prospešné účinky potravín pri
bezlepkovej diéte. 1. vyd. Nitra: UKF, 2012. 166 s. ISBN 978-80-558-0194-0.
127
BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
BÁRCZIOVÁ, Žofia: The Novels of Piroska Szenes. 1. Vyd., 2013. In.
Narrative construction of identity in female writing: Eötvös University Press,
2013. ISBN 978-963-312-181-8, s. 67-97.
BCB Učebnice pre základné a stredné školy
Počet záznamov: 1
ŽITNÝ, Rastislav a kol.: Matematika. Zvyšovanie kľúčových matematických
kompetencií žiakov 7. ročníka základných škôl: zbierka problémových situácií
bežného života. 1. vyd. Nitra: UKF, 2013. 84 s. ISBN 978-80-558-0248-0.
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 8
JÓZSA, Mónika: A jubileumi, XV. Csengő Énekszó, 2013. In. ZeneSzó. ISSN
1215-0436, roč. 23, č. 4 (2013), s. 12-15.
NÉMETH, Zoltán: Az "érzékelés újratanulása": Deczki Sarolta: Az érzékiség
dicsérete, 2013. In. Műút: irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat. ISSN 17891965, roč. 7, č. 41 (2013), s. 65-68.
BENYOVSZKY, Kristian: Egy éjszaka a Poe-múzeumban: Az animált Áruló
szív, 2013. Egy éjszaka a Poe-múzeumban. In. Apertúra, 2013. ISSN 17877245, roč. 8, č. 4 (2013), s. 1-6.
BÁRCZIOVÁ, Žofia: Identitás és irodalom – tananyag, tankönyv, oktatás,
2012. In. Átkelő: Az Ister-Granum eurorégió kulturális folyóirata. ISSN 17864399, roč. 5, č. 1 (2012), s. 49-52.
TÓTH, Anikó: Kalandozás Keleten, 2013. In. Palócföld: irodalmi, művészeti,
közéleti folyóirat. ISSN 0555-8867, roč. 59, č. 6 (2013), s. 65-74.
NAGY, Gábor: Megismerés és nyelv az anyanyelvi oktatásban, 2012. In.
Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 2012. ISSN 2063-2991, roč. 45, č. 4 (2012), s.
14-16.
POSPÍŠIL, Ivo: Prukazný výzkum překladu folklórního verše, 2013. In. Opera
Slavica: slavistické rozhledy. ISSN 1211-7676, roč. 23, č. 3 (2013), s. 51-52.
BÁRCZIOVÁ, Žofia: Vízilovak a rezervátumban: Hizsnyai Zoltán szatirikus
esszéi a csehszlovákiai magyar irodalomról, 2013. In. Közelítések a szatírához:
narratív párbeszédek: L'Harmattan Kiadó, 2013. ISSN 1787-0585, s. 191-198.
128
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
Počet záznamov: 22
SZÁMELOVÁ, Petra: 67 randevú Lampl Zsuzsannával, 2013. In. Új Szó. ISSN
1335-7050, roč. 66, č. 120 (2013), s. 20.
PETRES, Gabriela: A csodás nevek hatalma, 2013. In. Irodalmi Szemle. ISSN
1336-5088, roč. 56, č. 12 (2013), s. 23-28.
BÁRCZIOVÁ, Žofia: A fantasztikum Grendel Lajos Szemérmes beszámoló
egy álom közepéről című novellájában, 2013. In. Partitúra: Irodalomtudományi
folyóirat. ISSN 1336-7307, roč. 8, č. 1 (2013), s. 85-91.
PETRES, Gabriela: A győzelem ára: Házi olasmány – az iskolapadban VIII,
2013. In. Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. ISSN 13356445, roč. 20, č. 9 (2013), s. 25-26.
NÉMETH, Zoltán: A hús emlékezete: Molnár Illés Hüllők és izzók című
kötetéről, 2013. In. Kalligram : Művészet és Gondolat. ISSN 1335-1826, roč.
22, č. 9 (2013), s. 103-104.
SZABÓMIHÁLY, Gizella: A közoktatással összefüggő néhány fogalom
magyar megnevezéséről, 2013. In. Katedra: Szlovákiai magyar pedagógusok és
szülők lapja. ISSN 1335-6445, roč. 21, č. 1 (2013), s. 14–15.
SZABÓMIHÁLY, Gizella: A közoktatással összefüggő néhány fogalom
magyar megnevezéséről (2), 2013. In. Katedra: Szlovákiai magyar
pedagógusok és szülők lapja. ISSN 1335-6445, roč.21, č. 2. (2013), s. 12-13.
SZABÓMIHÁLY, Gizella: A közoktatással összefüggő néhány fogalom
magyar megnevezéséről (3), 2013. In. Katedra: Szlovákiai magyar
pedagógusok és szülők lapja. ISSN 1335-6445, roč. 21, č. 3. (2013), s. 20.
PETRES, Gabriela: A kreatív írás módszere, 2013. In. Katedra: szlovákiai
magyar pedagógusok és szülők lapja. ISSN 1335-6445, roč. 20, č. 9 (2013), s.
28-29.
KELEMEN, Andráš: A megyei választások margójára, 2013. In. Alma Mater.
ISSN 1339-102X, roč. 9, č. 2 (2013), s. 16.
TÓTH, Anikó: A művészet mint társadalmi lelkiismeret, 2013. In. Irodalmi
Szemle. ISSN 1336-5088, roč. 56, č. 3 (2013), s. 44-57.
PETRES, Gabriela: Becsületkérdés: Házi olasmány – az iskolapadban VI,
2013. In. Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. ISSN 13356445, roč. 20, č. 7 (2013), s. 21-22.
PETRES, Gabriela: Csalódások: Házi olasmány – az iskolapadban IX, 2013. In.
129
Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. ISSN 1335-6445, roč.
20, č. 10 (2013), s. 30-31.
RIGÓ, Gyula: Esti Kornél iskolába megy: Óravázlat Kosztolányi Dezső Esti
Kornél című novelláskötetének második fejezetéhez, 2013. In. Katedra. ISSN
1335-6445, roč. 20, č. 6. (2013), s. 25-27.
PETRES, Gabriela: Mit jelent bátornak lenni..?: Házi olasmány – az
iskolapadban V, 2013. In. Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők
lapja. ISSN 1335-6445, roč. 20, č. 6 (2013), s. 21-25.
NAGY, Gábor: Móricz Zsigmond: Rokonok: szövegértő teszt, 2013. In.
Katedra. ISSN 1335-6445, roč. 20, č. 9 (2013), s. 30-31.
PETRES, Gabriela: Nyomkövetés és látszatjáték: Házi olasmány – az
iskolapadban IV., 2013. In. Katedra, roč. 20, č. 5 (2013), s. 24-26.
GALLIK, Ján: Paralely diela Pavla Straussa a Jozefa Tótha, 2013. In. Kultúra:
dvojtýždenník závislý od etiky. ISSN 1335-3470, roč. 16, č. 18 (2013), s. 9.
PETRES, Gabriela: Poshadó sorsok, 2013. In. Irodalmi Szemle. ISSN 13365088, roč. 56, č. 9 (2013), s. 84-87.
NÉMETH, Zoltán: Sorozatgyilkosság a Parnasszus tövében: Orbán János
Dénes Sándor vagyok én is... című kötetéről, 2013. In. Irodalmi Szemle. ISSN
1336-5088, roč. 56, č. 9 (2013), s. 39-43.
PETRES, Gabriela: Szöveg- és befogadó-központú olvasati stratégiák
önéletírói szövegtípusok interpretálása során, 2013. In. Katedra, roč. 20, č. 5
(2013), s. 10-12.
PETRES, Gabriela: Váratlan fordulatok: Házi olasmány – az iskolapadban VI,
2013. In. Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. ISSN 13356445, roč. 20, č. 8 (2013), s. 21-23.
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 18
NÉMETH, Zoltán: A szlovákiai magyar irodalom és a posztmodern fordulat,
2013. In. Kárpát-medencei kulturális intarziák / Kulturelle Intarsien im
Karpatenbecken: A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület programsorozata 2013. évben Magyarország stuttgarti kulturális Intézetéb /Eine
Veranstaltungsreihe des Kulturvereins „Freundeskreis Murgebiet” im Jahre
2013 im Ungarischen Kulturinstitut in Stuttgart: Muravidék Baráti Kör
Kulturális Egyesület, 2013. ISBN 978-615-5026-39-3, s. 56-61.
POSPÍŠIL, Ivo: Brnenskaja konferencija o cennostjach v kontekste
130
dedjatelnosti brnenskoj slavistiki i rusistiki, 2013. In. Revitalizace hodnot:
Umění a literatura: Tribun EU, 2013. ISBN 978-80-263-0379-4, s. 1-12.
NÉMETH, Zoltán: Die ungarische Literatur in der Slowakei und die
postmoderne Wende, 2013. In. Kárpát-medencei kulturális intarziák /
Kulturelle Intarsien im Karpatenbecken: A Muravidék Baráti Kör Kulturális
Egyesület programsorozata 2013. évben Magyarország stuttgarti Kulturális
Intézetébe / Eine Veranstaltungsreihe des Kulturvereins „Freundeskreis
Murgebiet” im Jahre 2013 im Ungarischen Kulturinstitut in Stuttgart:
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2013. ISBN 978-615-5026-39-3, s.
62-69.
SÁNDOROVÁ, Anna: Egy Móricz-regény megszólításainak szlovák
fordításáról; recenzent: Bárdosi Vilmos, 2013. In. Reáliák a lexikológiától a
frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések: Tinta Könyvkiadó, 2013.
ISBN 978-615-5219-32-0, s. 193-201.
SZÁLAS, Tímea – KÁRPÁTI, Andrea: Facebookkal tanítani – középiskolai
pilot kísérlet, 2012. In. 4.Oktatás-Informatikai Konferencia: Tanulmánykötet.
Budapest 2012, február 3-4: ELTE Eötvös Kiadó, 2014. ISBN 978-963-312086-6, s. 214-218.
NAGY, Gábor : Hungarian Foreign Word Dictionaries, 2012. In. Monolingual
and Special Dictionaries : Akadémiai Kiadó, 2012. ISBN 9-789-63092-86-4, s.
203–221.
NÉMETH, Zoltán: Identitás- és alteritásváltozatok a posztmodern magyar
irodalomban, 2013. In. Kulturális identitás és alteritás az időben: nemzetközi
imagológiai konferencia. 2013. április 19-20. között negyedik alkalommal
szervezünk imagológiai konferenciát: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete,
2013. ISBN 978-963-473-631-8, s. 385-391.
BAUKO, Ján: Kontaktusjelenségek a szlovákiai magyarok személynévhasználatában, 2013. In. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IV.: a nyelvi
kölcsönhatások és a személynevek. Szombathely, 2013. június 6-i sárvári
tanácskozás előadásai: Savaria University Press, 2013. ISBN 978-615-5251-214, s. 69-78.
ZELENKA, Miloš: Literárněhistorická společnost českoslovenká kontra
Pražský lingvistický kroužek, 2012. In. Kontexty literární vědy III:
Literárněvědná společnosť, 2012. ISBN 978-80-263-0315-2, s. 44-59.
POSPÍŠIL, Ivo: Mednarodni seminar o problematiki panslavizma, 2013. In.
Slavistična Revija. ISSN 0350-6894, s. 439.
BÁRCZIOVÁ, Žofia: Női szerep, női terek: Térhasználat és identitás Szenes
Piroska: Egyszer élünk című naplóregényében, 2013. In. Tudomány a
131
határokon át: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2013. ISBN 975-963-729129-6, s. 25-31.
POSPÍŠIL, Ivo: Poslovil se je slavist in komparativist svetovnega slovesa
Slavomir Wolmann, 2013. In. Slavistična Revija: Slavistično družstvo
slovenije, 2013. ISSN 0350-6894, s. 440-445.
POSPÍŠIL, Ivo: Problema cennosti v literature i literaturovedenii, 2013. In.
Revitalizace hodnot: Umění a literatura: Tribun EU, 2013. ISBN 978-80-2630379-4, s. 351-367.
POSPÍŠIL, Ivo: Střetnutí textu a kontextu: (na pozadí ohlasu výstavy
sovětského malířství v Praze roku 1947), 2013. In. Text a kontext. ISBN 97880-7329-374-1, s. 111-118.
NÉMETH, Zoltán: Tőzsér Árpád poétikái, 2013. In. "Gagyog s ragyog":
Magyar irodalom közép-európai kontextusban: Universita Szeged, 2013. ISBN
978-615-5106-07-1, s. 193-212.
PŠENÁKOVÁ, Ildikó – SZABÓ, Tibor: Ügyelj számítógéped biztonságára!,
2013. In. INFODIDACT 2013: Informatika Szakmódszertani Konferencia
hatodszor kerül megrendezésre 2013. november 21–22. között: Webdidaktika
Alapítvány, 2013. ISBN 978-963-08-8387-0, s. 1-8.
BENYOVSZKY, Kristian: Vegyes tál: Freud saját szakácskönyve, 2013. In.
Közelítések a szatírához: Narratív párbeszédek: L´Harmattan, 2013, s. 198-209.
POSPÍŠIL, Ivo: Vozvrašenie k istokam, 2013. In. Naukova sladshhina O.O.
Potebni: Institut Movoznanstva, 2013. ISBN 978-966-489-198-8, s. 29-49.
BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 4
NÉMETH, Zoltán: A halál jelentésének paródiája: Szécsi Noémi: Finnugor
vámpír, 2012. Rec. na: Szécsi Noémi Finnugor vámpír.
NÉMETH, Zoltán: Az Apa figurája a posztmodern magyar irodalomban, 2013.
In. Emlékezet: ünnep – fesztivál: Semiotica Agriensis 9: Magyar Szemiotikai
Társaság, 2013. ISBN 978-963-88749-5-5, s. 97-102.
GALLIK, Ján: O templároch v súčasnej slovenskej knižnej produkcii, 2013. In.
zborník zo sympózia, Bytča 13. marec 2013: Templársky rád v Európe v
kontexte historického vývoja Žilinského kraja. ISBN 978-80-971350-0-3, s. 3541.
ZELENKA, Miloš: Vo svete kultúrnych kontaktov, 2013. In. Literárna tvorba
132
Petra Andrušku: A klub, 2013. ISBN 978-80-971-265-5-1, s. 115-116.
CAA Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
PUSZTAY, János: Fabulae de Urso Maiore: Mesék a Nagy Medvéről. 1. vyd.
Veszprém: Művészetek Háza, 2013. 129 s. ISBN 978-963-9105-74-4.
CAJ Hudobné diela vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
JÓZSA, Mónika: Cantate Domino: Nyitrai Konstantin Egyetem Magyar
kórusa. 1. vyd. Nitra: UKF, 2013. 68 min. [1,12 AH].
CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných
časopisoch
Počet záznamov: 2
NÉMETH, Zoltán: Kunstkamera 3, 2013. In. Bárka. ISSN 1217-3053, roč. 21,
č. 4 (2013), s. 27-28.
TÓTH, Anikó: Útijegyzetek, 2013. In. Híd 2013. ISSN 0350-9079, roč. 77, č. 5
(2013), s. 88-94.
CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1
HRBÁČEK, Magdaléna: "PACEM FACERE" Karácsonyi gondolatok, 2013.
In. Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. ISSN 1335-6445,
roč. 21, č. 4 (2013), s. 3.
CEC Umelecké práce a preklady v zborníkoch a skup. katalógoch vydaných v zahr. vydavateľstvách
Počet záznamov: 7
NÉMETH, Zoltán: A bolgár kisfiú álma, 2013. In. Tejbegríz: Cerkabella, 2013.
ISBN 978-963-9820-40-1, s. 95.
NÉMETH, Zoltán: Anzix aus Sosopol, 2013. In. Kárpát-medencei kulturális
intarziák – Kulturelle Intarsien im Karpatenbecken: Muravidék Baráti Kör
Kulturális Egyesület, 2013. ISBN 978-615-5026-39-3, s. 74-77.
NÉMETH, Zoltán: Embryosprache, 2013. In. Kárpát-medencei kulturális
intarziák – Kulturelle Intarsien im Karpatenbecken: Muravidék Baráti Kör
133
Kulturális Egyesület, 2013. ISBN 978-615-5026-39-3, s. 81-83.
NÉMETH, Zoltán: Magzatnyelv, 2013. In. Kárpát-medencei kulturális intarziák
– Kulturelle Intarsien im Karpatenbecken: Muravidék Baráti Kör Kulturális
Egyesület, 2013. ISBN 978-615-5026-39-3, s. 78-80.
NÉMETH, Zoltán: Szakítás, 2013. In. Szép versek: 2013. ISSN 0586-3783, s.
180-182.
NÉMETH, Zoltán: Szozopoli anziksz, 2013. In. Kárpát-medencei kulturális
intarziák – Kulturelle Intarsien im Karpatenbecken: Muravidék Baráti Kör
Kulturális Egyesület, 2013. ISBN 978-615-5026-39-3, s. 70-73.
NÉMETH, Zoltán: Törött tégladarab, 2013. In. Tejbegríz: Cerkabella, 2013.
ISBN 978-963-9820-40-1, s. 93.
CED Umelecké práce a preklady v zborníkoch a skup. katalógoch
vydaných v dom. vydavateľstvách.
Počet záznamov: 7
NÉMETH, Zoltán: Állati férj, 2013. In. Szlovákiai magyar szép irodalom 2013:
Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2013. ISBN 978-963-88749-6-2, s. 169173.
NÉMETH, Zoltán: Kunstkamera, 2013. In. Szlovákiai magyar szép irodalom
2013: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2013. ISBN 978-80-971166-2-0, s.
165-166.
SZÁMELOVÁ, Petra: Quo vadis domine?, 2013. In. Zuzana Vargová, Zsófia
Bárcziová: Myseľ a telo – Test és lélek. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-5580464-4, s. 95-96.
NÉMETH, Zoltán: Sakkversek a semmiből, 2013. In. Szlovákiai magyar szép
irodalom 2013: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2013. ISBN 978-80971166-2-0, s. 161-162.
HRBÁČEK, Magdaléna: Szeptemberi hálaadás, 2013. In. Zuzana Vargová,
Zsófia Bárcziová: Myseľ a telo – Test és lélek. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 97880-558-0464-4, s. 53-54.
SZABÓ, Réka: Tíz éves a Közép-európai Tanulmányok Kara... nekem nyolc,
2013. In. Zuzana Vargová, Zsófia Bárcziová: Myseľ a telo – Test és lélek. 1.
vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0464-4, s. 97-98.
ŽILKA, Tibor: Veni, vidi ..., 2013. In. Zuzana Vargová, Zsófia Bárcziová:
Myseľ a telo – Test és lélek. 1. vyd.: UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0464-4, s.
21-24.
134
EAJ Odborné preklady publikácii knižné
Počet záznamov: 1
SZABÓMIHÁLY, Gizella: Adók és adórendszer a kereskedelmi akadémiák
számára [Blanka Prčová-Majcherová]. 1. vyd. Bratislava: SPN, 2013. 147 s.
ISBN 978-80-10-01753-9.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 20
SZABÓ, Réka: ...mert randevúzni jó, 2013. In. Peter Andruška: Kultúra a
súčasnosť 13. 1. vyd.: UKF. 185 s. ISBN 978-80-558-0374-6, s. 161-162. Rec.
na: Randevú és más írások. Bratislava: Median. 173 s. ISBN 978-80-89459-1.
SZABO, Réka: A keby Théseus ostal, 2013. In. Peter Andruška: Kultúra a
súčasnosť 13. 1. vyd.: UKF. 185 s. ISBN 978-80-558-0374-6, s. 152-153. Rec.
na: František Všetička: Ariadno arkanum. Olomouc: Fontána. ISBN 978-807336-648-3.
PETRES, Gabriela: Ami az emlékezéshez szükséges: Máté Angi
Emlékfoltozók című kötetéről, 2013. In. Irodalmi Szemle. ISSN 1336-5088,
roč. 56, č. 5 (2013), s. 53-56. Rec. na: Máté AngiAz emlékfoltozók. 72 s. ISBN
978-963-1430-46-2.
TIMKO, Štefan: Hendikepovaní. Nový britský seriálový trend?, 2013. In.
Romboid: časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu. ISSN 0231-6714,
roč. 48, č. 9 (2013), s. 80. Rec. na: Life´s Too Short (BBC Two/ HBO, 2011 –
2013) / Derek (Channel 4, 2012 – 2013).
VÍZKELETI, Ladislav: Interetnikus összefüggések, 2013. In. Peter Andruška:
Kultúra a súčasnosť 13. 1. vyd.: UKF. 185 s. ISBN 978-80-558-0374-6, s. 159160. Rec. na: Német-szlovák-magyar nyelvi összefüggések. Szeged: Gerhardus.
ISBN 978-615-5256-08-0.
BAUKO, Ján: Ipoly mente helynevei. Adattár: 1. kötet. Alsó-Ipoly mente,
2012. In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, roč. 14, č. 4
(2012), s. 172-173. Rec. na: Ipoly mente helynevei. 144 s. ISBN 978-80-8924955-8.
ŠENKÁR, Patrik: Literárna tvorba rumunských slovákov Medzi dvoma
domovmi, 2013. In. Peter Andruška: Kultúra a súčasnosť 13. 1. vyd.: UKF. 185
s. ISBN 978-80-558-0374-6, s. 148-151. Rec. na: Medzi dvoma domovmi 1.
Bratislava: Literárne informačné centrum. 389 s. ISBN 978-80-89222-56-8.
VÍZKELETI, Ladislav: Nyelvhasználat és kontaktológia, 2013. In. OPUS:
Szlovákiai magyar írók folyóirata. ISSN 1338-0265, roč. 5, č. 1 (2013), s. 9597. Rec. na: Nyelv. 572. ISBN 978-80-89249-54-1.
135
GALLIK, Ján: Odkaz solúnskych bratov v slovenskej literatúre, 2013. In.
Kultúra: dvojtýždenník závislý od etiky. ISSN 1335-3470, roč. 16, č. 15 (2013),
s. 9. Rec. na: Svätý Cyril a Svätý Metod v slovenskej literatúre.
JANIEC NYITRAI, Agnieszka: Omówienia, 2013. In. Porównania: powrót
przestrzeni: Šrodkowoeuropejska a geopoetyka i nostalgia. ISSN 1733-165X,
roč. 11, č. 1 (2013), s. 395-397. Rec. na: Židovský fenomén v stredoeurópskych
súvislostiach. 108 s. ISBN 978-80-8094-964-8.
NÉMETH, Zoltán: Opponensi vélemény Beke Zsolt Az irodalom medialitása –
irodalom és határai című disszertációs munkájáról, 2013. In. Partitúra:
irodalomtudományi folyóirat. ISSN 1336-7307, roč. 8, č. 2. (2013), s. 115-117.
Rec. na: Beke ZsoltAz irodalom medialitása – irodalom és határai című
disszertációs munkájáról.
HRBÁČEK, Magdaléna: Petri György poétikájáról, 2013. In. Peter Andruška:
Kultúra a súčasnosť 13. 1. vyd. 185 s. ISBN 978-80-558-0374-6, s. 157-158.
Rec. na: Petri György költői nyelvéről.
GALLIK, Ján: Poézia, ktorá chráni život: Doslov, 2013. In. Poézia, ktorá chráni
život: MINOR. ISBN 978-80-971273-1-2, s. 47-53. Rec. na: Pavol Korba:
Výber (básnická zbierka). Bratislava: Minor. 59. ISBN 978-80-971273-1-2.
BAUKO, Ján: Reszegi Katalin: Hegynevek a középkori Magyarországon, 2012.
In. Névtani Értesítő. ISSN 0139-2190, roč. 35, č. 34 (2012), s. 242-244. Rec.
na: Hegynevek a középkori Magyarországon. 216 s. ISBN 978-963-318-103-4.
SZÁMELOVÁ, Petra: Ritmus és interpretáció [recenzió], 2013. In. Peter
Andruška: Kultúra a súčasnosť 13. 1. vyd.: UKF. 185 s. ISBN 978-80-5580374-6, s. 156-157. Rec na: Verselméleti tradíció és modern magyar líra.
Budapest: Ráció.
GALLIK, Ján: Situačná komédia a jej regionálne modely, 2013. In. Romboid:
časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu. ISSN 0231-6714, roč. 48, č. 2
(2013), s. 62-63. Rec. na: Situačná komédia a jej regionálne modely. 191 s.
ISBN 978-80-558-0207-7.
BENYOVSZKY, Kristian: Strach a hrôza. Podoby hororového žánru, 2013. In.
World Literature Studies, roč. 22, č. 1 (2013), s. 158-162. Rec. na: Ivana
Taranenková, Michal Jareš Strach a hrôza. Podoby hororového žánru.
KRALINA HOBOTH, Katalin – Tóthová, Katarína: Szabómihály GizellaLanstyák István (szerk.): Magyarok Szlovákiában. VII. kötet, Nyelv. Fórum
Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2011, 586 p., 2012. In. Fórum
Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, roč. 14, č. 4 (2012), s. 166172. Rec. na: Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. 588 s. ISBN 978-8089249-54-1.
136
BENYOVSZKY, Kristian: Tomáš Horváth: Tajomstvo a vražda, 2013. In.
Worl Literature Studies, roč. 5, č. 3 (2013), s. 108-112. Rec. na: T. Horváth
Tajomstvo a vražda.
GALLIK, Ján: V očistci diaľok, 2013. In. Kultúra: dvojtýždenník závislý od
etiky. ISSN 1335-3470, roč. 16, č. 1 (2013), s. 9. Rec. na: Michal Mikuláš V
očistci diaľok.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce
Počet záznamov: 12
NAGY, Gábor: A stílus szociokulturális tényezői: Kognitív stilisztikai
tanulmányok. 1. vyd. Budapest: ELTE, 2013. 125 s. ISBN 978-963-284-304-9.
PRESINSZKY, Károly – VARGOVÁ, Zuzana: Cesty k vede = Utak a
tudományhoz: a tudományos diákköri konferencia dolgozatai. II. zväzok / II.
kötet: zborník študentských vedeckých prác, Nitra 17. apríl 2013; recenzent:
Anna Sándorová, Štefan Balla. 1. vyd. Nitra: UKF, 2013. 230 s. ISBN 978-80558-0409-5.
POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKOVÁ, Anna: Dominik Tatarka v souvislostech
světové kultury. 1 vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 212 s. ISBN 978-80-263-03855.
AYHAN, Gökhan: János és János: kötetversek; Zoltán Németh. 1. vyd.
Bratislava: Kalligram, 2013. 76 s. ISBN 978-80-8101-733-9.
NAGY, Gábor – SZABÓ, Réka – TÓTH, Katalin: Jazyk a umenie = Nyelv és
művészet: zborník prác 1. ročníka medzinárodnej konferencie doktorandov,
Nitra 13. február 2013 = az I. Nemzetközi Doktorandusz Konferencia
tanulmýnykötete, Nitra 13. február 2013. 1. vyd. Nitra: UKF, 2013. 145 s.
ISBN 978-80-558-0465-1.
POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA, Miloš: Kontexty literární vědy III. 1. vyd. Brno:
Literárněvědná společnosť, 2012. ISBN 978-80-263-0315-2.
ANDRUŠKA, Peter: Kultúra a súčasnosť 13. 1. vyd. Nitra: UKF, 2013. 185 s.
ISBN 978-80-558-0374-6.
HRBÁČEK, Magdaléna: Mentés másként = Uchovávanie literárnych diel:
Literárny preklad a literárne odkazy: Műfordítás és irodalmi kapcsolatok,
Műfordítás és irodalmi kapcsolatok c. konferencia Nyitrán Nyitra 2012. október
23. 1. vyd. Nitra: AB – ART, 2013. 321 s. ISBN 978-80-8087-166-6.
VARGOVÁ, Zuzana – BÁRCZIOVÁ, Žofia: Myseľ a telo – Test és lélek. 1.
vyd. Nitra: UKF, 2013. 156 s. ISBN 978-80-558-0464-4.
137
BÁRCZIOVÁ, Žofia – PETRES, Gabriela: Narrative construction of identity in
female writing. 1. vyd. Budapest: Eötvös University Press, 2013. 254 s. ISBN
978-963-312-181-8.
GALLIK, Ján a kol.: Science for Education – Education for Science = Veda pre
vzdelanie-vzdelanie pre vedu = Tudomány az oktatásért – oktatás a
tudományért: zborník z 3. ročníka medzinárodnej konferencie, Nitra 26. – 27.
apríla 2013. 1. vyd. Nitra: UKF, 2013. 204 s. ISBN 978-80-558-0536-8.
BARÁTH, Ladislav – BÁRCZIOVÁ, Žofia – VARGOVÁ, Zuzana: Výročná
správa Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
za rok 2012. 1. vyd. Nitra: UKF, 2013. 124 s. ISBN 978-80-558-0236-7.
GHG Práce zverejnené na internete
Počet záznamov: 9
SZÁMELOVÁ, Petra: Cseh irodalom és film, avagy egy tudományos
konferenciáról nem tudományosan..., 2013. Popis urobený 26.11.2013. Spôsob
prístupu:
http://www.irodalmiszemle.bici.sk/mhely/1696-cseh-irodalom-esfilm-avagy-egy-tudomanyos-konferenciarol-nem-tudomanyosan. In. Irodalmi
szemle online.
PETRES, Gabriela: Élményszerű szövegértés, szövegértelmezés és
szövegalkotás,
2013.
Spôsob
prístupu:
http://www.anyanyelvpedagogia.hu/cikkek.php?id=435. In. Anyanyelv-pedagógia, 2013. ISSN 20600623, roč. 5, č. 1 (2013), s. 1-2.
KÁRPÁTI, Andrea – VÁSÁRHELYI, Tamás: Kiállítási kommunikáció, 2013.
Spôsob prístupu:
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/kiallitasikommunikacio/inde
x.html. In. Kiállítási kommunikáció, 2013. ISBN 978-963-284-366-7, s. 1-3.
Popis urobený: 18.11.2013. Názov z titulnej obrazovky.
KÁRPÁTI, Andrea – MUNKÁCSY, Katalin: Mentoring Innovation – A
Trialogical Model for In-Service Teacher Training, 2012. Spôsob prístupu:
http://www.seer.ufu.br/index.php/diversapratica/article/view/19782.
In.
Diversapractica: Jurnal. ISSN 2317-0751, s. 77-101. Popis urobený:
18.12.2012. Názov z titulnej obrazovky.
PETRES, Gabriela: Meseszép mesketék N. Tóth Anikó Az eszemet tudom
című kötetében, 2013. In. Ambroozia, 2013, roč. IV, č. 1 (2013), s. 1-5.
KORCZYK CHOVANEC, Alicja: Mladá májová Toruň: popis urobený
21.12.2013. Spôsob prístupu: http://www.fss.ukf.sk/blog/2013/11/26/mladamajova-torun-2012/, 2013. [2]s.
138
VÍZKELETI, Ladislav: Spojitosti medzi kontrastívnou lingvistikou a
jazykovou typológiou, 2013. Spojitosti medzi kontrastívnou lingvistikou a
jazykovou typológiou. In. WEBMAGAZÍN FSŠ UKF V NITRE: popis
urobený 16.4.2013, 2013.
VÍZKELETI, Ladislav: Tradícia a prítomnosť sv. Cyrila a sv. Metoda v Nitre,
2013. Tradícia a prítomnosť sv. Cyrila a sv. Metoda v Nitre. Spôsob prístupu:
http://www.fss.ukf.sk/blog/2013/04/10/tradicia-a-pritomnost-sv-cyrila-a-svmetoda-v-nitre/. In. Webmagazín FSŠ UKF v Nitre: popis urobený 16.4.2013,
2013, (2013).
PALENČÍKOVÁ, Zuzana: Workgroup F. DeWOS (Danube Wellbeing
Operation System): The Development of a Decision Support System for
Wellbeing in the Danube River Basin, 2013. Workgroup F. DeWOS (Danube
Wellbeing Operation System). Spôsob prístupu:
http://kis.ukf.sk/epcfiles/9061E08A3FD44E6E95D424D2B91BB567/10_DIAN
ET_2013_Working-group-F_publikačný
výstup
Palenčíková.pdf.
In.
Workgroup F. DeWOS (Danube Wellbeing Operation System)The
Development of a Decision Support System for Wellbeing in the Danube River
Basin, 2013, p. 116-129. Popis urobený: 18.02.2014.
GII Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich
Počet záznamov: 8
PUSZTAY, János: A térség államainak érdekszövetséget kell kötniük, 2012. In.
Új Szó. ISSN 1335-7050, roč. 45, č. 126 (2012), s. 21-22.
GALLIK, Ján: Konferencia a výstava Pavol Strauss a katolícka moderna, 2013.
In. Kultúra: dvojtýždenník závislý od etiky. ISSN 1335-3470, roč. 16, č. 16
(2013), s. 9.
NAGY, Gábor – SZABÓ, Réka – TÓTHOVÁ, Katarína: Medzinárodná
konferencia doktorandov = Nemzetközi doktorandusz konferencia: zborník
abstraktov z 1. konferencie doktorandov, ktorá sa konala pod záštitou: RNDr.
Attila Komzsík, PhD. Dekan Fakulty stredoeurópskych štúdií 13.02.2013 v
Nitre = Nemzetközi doktorandusz konferencia. A konferencia védnöke: RNDr.
Attila Komzsík, PhD., A Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja,
Nyitrai 13.02.2013. Nitra: UKF, 2013. 30 s. ISBN 978-80-558-0235-0.
LEHOŤÁKOVÁ, Eva: Metamorfózy umenia, tvorivé výtvarné dielne:
metodický materiál. Nitra: KOS, 2013. 34 s. ISBN 978-80-216-0090-4.
BÁRCZIOVÁ, Žofia: Miféle szerzet vagy te?: beszélgetés Barak Lászlóval,
139
2013. In. Opus. ISSN 1338-0265, roč. 5, č. 6 (2013), s. 4-11.
VITÉZOVÁ, Eva – OLŠIAK, Marcel – GALLIK, Ján: Milí autori, 2013. In.
Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej: IX. ročník: Krajské osvetové
stredisko, 2013. ISBN 978-80-216-0085-0, S. 3.
TIMKO, Štefan: Prvá Medzinárodná konferencia doktorandov na našej fakulte,
2013. In. Peter Andruška: Kultúra a súčasnosť 13. 1. vyd.: UKF, 2013. - ISBN
978-80-558-0374-6, s. 70-72.
DUBSKÁ, Michala a kol.: Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť,
2012. In. Náš čas: časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. ISSN 13383272, roč. 16, č. 5 (2012), s. 8-9.
140
Príloha č.4
Zoznam vedeckých, odborných a umeleckých podujatí FSŠ
UKF v Nitre v roku 2013
Medzinárodné konferencie:
Názov podujatia:
1. ročník Medzinárodnej konferencie doktorandov
Termín konania:
13.2.2013
Miesto konania:
učebné priestory FSŠ UKF
Organizátor:
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu
26.-27.4.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Pavol Strauss a katolícka moderna
11.-12.9.2013
A-112 FSŠ UKF
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Semiotika vlastných mien
18.-19.9.2013
A-112 FSŠ UKF
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Učebnice gramatiky stredných škôl z hľadiska
jazykovedy
17.10.2013
učebné priestory UKF
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Česká literatúra a film
6.11.2013
A-112 FSŠ UKF
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Domáce konferencie: –
Medzinárodné semináre:
Názov podujatia:
Termín konania:
Geolingvistika, jazykové varianty a databázy
14.11.2013
141
Miesto konania:
Organizátor:
Domáce semináre:
učebné priestory FSŠ UKF
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Názov podujatia:
Filozoficko-metodologické semináre
Termín konania:
8.10.2013, 2.12.2013
Miesto konania:
A-112 FSŠ UKF
Organizátor podujatia: Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Propagačné podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Pohybové aktivity v zimnej prírode
14.-18.1.2013
Krpáčovo
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Deň otvorených dverí
21.2.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Veľtrh vzdelávania Akadémia 2013
8.-10.10.2013
AERON aréna NTC Bratislava
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Európsky veľtrh vzdelávania Gaudeamus 2013
15.-17.10.2013
výstavisko Agrokomplex Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Výstavy, festivaly, koncerty, súťaže, kurzy, letné školy:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Metodologický seminár k literárnej súťaži Legere II.
15.1.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Názov podujatia:
Metodologický seminár k pravopisnej súťaži József
Implom
29.1.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
142
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Názov podujatia:
4 inteligencie – dôležitosť duchovnej a sociálnej
výchovy / A négy intelligencia - az érzelmi és szociális
nevelés jelentősége
25.2.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Detstvo ako rozhodujúci faktor života / A gyermekkor
mint az egyéni életutat meghatározó életszakasz
26.2.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Metodologický seminár k súťaži v prednese poézie
a prózy M. Tompu v maďarskom jazyku pre
študentov UKF v Nitre
8.3.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Metodologický seminár k súťaži F. Kazinczyho –
Správna výslovnosť maďarskej reči
12.3.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Oslava revolučných udalostí roku 1848/49
14.3.2013
D2 PF UKF
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Literárno-hudobné pásmo k 1150. výročiu príchodu
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
10.4.2013
D2 PF UKF
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť
17.4.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
143
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Gardenia Nitra 2013
18.4.2013
výstavisko Agrokomplex Nitra
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Výstava Tradícia verzus moderna
23.9.2013
A-9 FSŠ UKF
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Patrice Pavis: Dramaturgia a postdramaturgia
30.9.2013
D2 PF UKF
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF,
Katedra literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF
Názov podujatia:
Vplyv médií na výchovu čitateľa / A média hatása az
olvasóvá nevelésre
3.10.2013
DRA117 PF UKF
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Možnosti klasifikácie didakticko-výchovných učebných
materiálov / A digitális tananyagok didaktikai
szempontú minősítésének lehetősége
3.10.2013
DRA117 PF UKF
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Kde bolo, tam bolo (Tvorivá dielňa)
15.10.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Návšteva Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch
16.10.2013
Arborétum – Tesárske Mlyňany
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Metodologický seminár k literárnej súťaži Legere III.
18.10.2013
učebné priestory FSŠ UKF
144
Organizátor:
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Bezstavovce žijúce v pôde
3.10.2013
DRA117 PF UKF
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Metodologický seminár k súťaži rétoriky L. Kossutha
v maďarskom jazyku pre študentov UKF v Nitre
28.10.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Bioaktívne látky – dožijeme sa 150 rokov?
12.11.2013
učebné priestory UKF v Nitre, Dražovská 4
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Súťaž v prednese ľudových rozprávok
13.11.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Vernisáž výtvarných prác študentov FSŠ UKF
13.11.2013
A-9 FSŠ UKF
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Oslavy 10. výročia založenia FSŠ UKF
15.11.2013
aula UKF
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Metodologický seminár k literárnej súťaži Legere III.
19.11.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Názov podujatia:
Celoslovenská vedomostná súťaž vysokoškolákov
o olympizme
19.11.2013
D2 PF UKF
Termín konania:
Miesto konania:
145
Organizátor:
Ústav pre vzdelávanie FSŠ UKF, Katedra telesnej
výchovy a športu PF UKF
Názov podujatia:
Víno, marketing vína, vínny cestovný ruch a vínne
cesty
19.11.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Názov podujatia:
Cezhraničné rozvojové projekty na príklade európskeho zoskupenia územnej spolupráce Ister-Granum
20.11.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Spoločenskej zodpovednosti a jej uplatňovaniu v marketingu cestovného ruchu
20.11.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Michal Hvorecký: Naum
21.11.2013
D2 PF UKF
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Prírodné hodnoty, prírodovedci môjho rodiska/
Szülőföldem természeti értékei, természettudósai
28.11.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Názov podujatia:
Prednáška Diany Starinskej Kacarovej o televíznej
tvorbe
Charakter podujatia: prednáška
Termín konania:
29.11.2013
Miesto konania:
A 112 FSŠ UKF
Organizátor:
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
146
Vianočný koncert FSŠ
4.12.2013
D2 PF UKF
Organizátor:
Ústav pre vzdelávanie pedagógov, Ústav maďarskej
jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Metodologický seminár k literárnej súťaži Legere III.
16.12.2013
učebné priestory FSŠ UKF
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
147
Príloha č.5
Zoznam vedeckých, umeleckých a iných inštitúcií spolupracujúcich s FSŠ UKF v Nitre
Univerzity, vysoké školy, fakulty
Česká republika
1. Jihočeská univerzita, České Budějovice (University of South Bohemia in
České Budějovice) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti
pracoviska, rozvoj mobilít študentov a pedagógov,
2. Univerzita Karlova v Praze (Charles University in Prague) – študijnoprednáškový výmenný pobyt učiteľov a vzájomná účasť na vedeckých
podujatiach,
3. Masarykova univerzita v Brne (Masaryk University in Brno) – spolupráca
v oblasti vedeckovýskumnej činnosti,
4. Univerzita Palackého v Olomouci (Palacký University of Olomouc) –
spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti,
5. Univerzita Tomáše Bati v Zlíně (Tomas Bata University in Zlín) –
vedeckovýskumná spolupráca v oblasti zdravej životosprávy a botaniky,
6. Vysoká škola hotelová v Praze (The Institute of Hospitality Management
in Prague) – rozvoj mobilít študentov a pedagógov.
Maďarsko
1. Debreceni Egyetem (University of Debrecen) – spolupráca vo
vedeckovýskumnej i vzdelávacej oblasti,
2. Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University) –
vedeckovýskumná spolupráca v oblasti translatológie, geolingvistiky,
v rámci doktorandského štúdia, didaktiky matematiky, fyziológie puberty,
elementárnej pedagogiky, informatiky,
3. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kar (Kecskemét College Teacher
Training Faculty) – vzájomná účasť na vedeckých podujatiach,
4. Miskolci Egyetem (University of Miskolc) – vzájomná účasť na vedeckých
podujatiach,
5. Národná univerzita verejnej správy v Budapešti (National University of
Public Service) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti
pracoviska, rozvoj mobilít študentov a pedagógov,
6. Nyugat-Magyarország Egyetem, Apáczai Csere János Tanítóképző Kar,
Győr (University of West Hungary in Győr, Apáczai Csere János Faculty)
– vzájomná účasť na vedeckých podujatiach, rozvoj mobilít študentov
a pedagógov,
148
7. Pázmany Péter Katolikus Egyetem (Pázmány Péter Catholic University) –
spolupráca v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, študijno-prednáškový
výmenný pobyt učiteľov a vzájomná účasť na vedeckých podujatiach,
8. Pécsi Tudományegyetem (University of Pécs) – rozvoj mobilít študentov
a pedagógov, spolupráca vo vypracovaní nového študijného programu,
vzájomná účasť na vedeckých podujatiach,
9. Szegedi Tudományegyetem (University of Szeged) – spolupráca v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti pracoviska, rozvoj mobilít študentov
a pedagógov,
10. Szent István Egyetem (Szent István University) – spolupráca v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti – zoológia, fyziológia – oblasť zoologická,
fyziologická, študijno-prednáškový pobyt pedagógov.
Poľská republika
1. Akademia techniczno-humanistyczna w Bielsku-Bialej (University of
Bielsko-Biala) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti
pracoviska, rozvoj mobilít študentov a pedagógov,
2. Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw) – spolupráca v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti pracoviska,
3. Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu (Adam Mickiewicz
University) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti.
Rumunsko
1. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (Babes-Bolyai University) –
vzájomná účasť na vedeckých podujatiach.
Fínska republika
1. Helsingin Yliopisto (University of Helsinki) – študijno-prednáškový
výmenný pobyt učiteľov a študijný pobyt študentov,
2. Jyväskylän Yliopisto (University of Jyväskylä) – študijno-prednáškový
výmenný pobyt učiteľov.
Holandské kráľovstvo
1. Rijksuniversiteit Groningen (University of Groningen) – vzájomná účasť na
vedeckých podujatiach.
Slovenská republika
1. Prešovská univerzita v Prešove (University of Presov in Presov) –
spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti,
2. Technická univerzita v Košiciach (The Technical University of Košice) –
spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti,
3. Univezita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Pavol Jozef Šafárik
University in Košice) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti,
149
4. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Matej Bel University in Banská
Bystrica) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti,
5. Univerzita J. Selyeho v Komárne (J. Selye University in Komárno) –
spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej i vzdelávacej činnosti so
zameraním na genetiku, antropológiu a teóriu čísel,
6. Univerzita Komenského v Bratislave (Comenius University in Bratislava)
– spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti.
Slovinská republika
1. Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana) – spolupráca v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti pracoviska so zameraním na slavistiku,
2. Univerza v Mariboru (University of Maribor) – vzájomná účasť na
vedeckých podujatiach.
Ústavy SAV, rezortné ústavy
1. Ústav pro Českou literaturu Akademie věd ČR v Praze (Institute of Czech
Literature AS CR in Prague) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej
činnosti,
2. Slovanský ústav Akademie věd ČR v Praze (Institute of Slavonic Studies
AS CR in Prague) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti,
3. Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya,
Budapest (Section of Linguistics and Literary Scholarship of the
Hungarian Academy of Sciences) – vzájomná účasť na vedeckých
podujatiach, účasť na riešení medzinárodných projektov, spoločné
vydávanie publikácií,
4. Magyar Tudományos Akadémia, Debrecen (Hungarian Academy of
Sciences, Debrecen) – vzájomná výmena publikácií, vzájomná účasť na
vedeckých podujatiach, Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava (Institute
of World Literature of the Slovak Academy of Sciences) – spolupráca vo
vedeckovýskumnej činnosti.
Organizácie štátnej správy a samosprávy
1. Krajské osvetové stredisko v Nitre – spolupráca v oblasti organizácie
výstav,
2. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Bratislava – spolupráca
na výskumnom projekte a na monitorovaní úrovne vzdelávania,
3. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny – spolupráca
v oblasti ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných
menšín,
4. Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku – spolupráca v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti, propagácia a šírenie hodnôt českej kultúry,
150
5. Veľvyslanectvo Maďarskej republiky na Slovensku – spolupráca v oblasti
ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
spolupráca v oblasti cestovného ruchu,
6. Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku – spolupráca v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti, propagácia a šírenie hodnôt poľskej kultúry,
7. Žilinský samosprávny kraj (Kysucká knižnica v Čadci) – spolupráca
v oblasti vedeckovýskumnej činnosti, propagácia výsledkov výskumu,
účasť v organizácii a v hodnotiacich komisiách literárnych súťaží,
8. Nitriansky samosprávny kraj (Odbor zahraničných vzťahov a cestovného
ruchu) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti, členstvo
v pracovnej skupine pre cestovný ruch, účasť na posudzovaní rozvojových
dokumentov Nitrianskeho kraja (plány rozvoja, stratégie).
Kultúrne, umelecké, výskumné a ďalšie inštitúcie
1. Český spolok na Slovensku – spolupráca v rámci propagácie študijných
programov,
2. Fórum inštitút pre výskum menšín (Šamorín) – spolupráca v oblasti
publikačnej činnosti,
3. Jazyková kancelária Gramma – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej
činnosti,
4. Kultúra, dvojtýždenník – spolupráca v rozvoji publikačnej činnosti,
organizácie besied,
5. MagyarságtudományiTársaság (Medzinárodná filologická spoločnosť),
Budapešť – účasť na konferenciách,
6. Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége – spolupráca v organizovaní
odborných a vedeckých konferencií,
7. Magyar Természettudományi Múzeum – vedeckovýskumná spolupráca
v oblasti informatiky, zoológie,
8. Magyar Tudományosság Külföldön – účasť na konferenciách,
9. Magyar Turizmus, Kft. (zastúpenie na Slovensku) – spolupráca v rámci
organizovania odbornej praxe študentov, v rámci organizovania odborných
podujatí v cestovnom ruchu, prednášková činnosť,
10. Nitrianska galéria – spolupráca v oblasti organizácie výstav,
11. Nitrianska oblastná organizácia cestovného ruchu – spolupráca v rámci
organizovania odbornej praxe študentov, v rámci organizovania odborných
podujatí v cestovnom ruchu, prednášková činnosť,
12. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava – písanie a lektorovanie
učebníc,
13. Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku – spolupráca v oblasti
podpory umenia, členstvo pracovníkov FSŠ UKF,
14. Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku – spolupráca
v rámci vedeckých a umeleckých podujatí,
151
15. Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru –
spolupráca v rámci organizovania kultúrno-vzdelávacích činností,
16. RTVS – spolupráca pri dramaturgickej a autorskej príprave rozhlasových
relácií i pri organizovaní exkurzií študentov UKF,
17. Zväz maďarských spisovateľov – členstvo pracovníkov FSŠ UKF.
Štátne podniky, súkromný sektore
1. Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a. s. – spolupráca pri organizovaní
odbornej praxe študentov, prednášková činnosť,
2. MERCURE Bratislava Centrum Hotel – spolupráca pri organizovaní
odbornej praxe študentov, prednášková činnosť
152
Príloha č.6
Zoznam členstiev pracovníkov FSŠ UKF v Nitre v národných
a medzinárodných vedeckých organizáciách, výboroch a redakčných radách v roku 2013
doc. PaedDr. Peter Andruška, PhD.
Spoločnosť autorov umeleckej literatúry
Odborová komisia študijného programu Hungarológia UMB Banská
Bystrica
Občianske združenie Ányosa Jedlika
doc. Antal Aubert, CSc.
Redakčná rada Bulletin turizmu
Redakčná rada Spoločenstvo voľného času a geografie cestovného ruchu
Nemeckej geografickej spoločnosti
Redakčná rada Krajina a prostredie
Redakčná rada EUROLIMES – Časopis Ústavu európskych štúdií „Jean
Monnet“
European Centre of Excellence
Predseda vedeckého kolégia pre Geografiu cestovného ruchu Maďarskej
akadémie vied
Predseda Sekcie geografie cestovného ruchu Maďarskej geografickej
spoločnosti
Predseda Pracovného výboru pre cestovný ruch, Akademická komisia
Maďarskej akadémie vied v Pécsi
RNDr. Štefan Balla, PhD.
Slovenská antropologická spoločnosť
EAA (European anthoropological association)
Občianske združenie Ányosa Jedlika
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
Magyar Sporttudományi Társaság (Hungarian Society of Sport Science)
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság (Stredoeurópska rekreačná
spoločnosť)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Pedagogická spoločnosť „Katedra“
Redakčná rada časopisu „Športový edukátor“
Výchovný lektor Slovenskej olympijskej akadémie
153
PaedDr. Ján Bauko, PhD.
Onomastická komisia Slovenskej akadémie vied (Szlovák Tudományos
Akadémia Névtani Bizottsága)
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Maďarská jazykovedná spoločnosť)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
PaedDr. Žófia Bárcziová, PhD.
Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Spolok maďarských spisovateľov na
Slovensku)
Jedlik Ányos Polgári Társaság (Občianske združenie Ányosa Jedlika)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Medzinárodný maďarský
filologický spolok)
doc. PaedDr. Krisztián Benyovszky, PhD
Magyar Szemiotikai Társaság (Maďarská semiotická spoločnosť)
József Attila Kör (Krúžok Attilu Józsefa)
Magyar Tudományos Akadémia, külső köztestületi tag (Verejný zbor
Maďarskej akadémie vied (MTA)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Medzinárodná maďarská
filologická spoločnosť)
Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Spolok maďarských spisovateľov na
Slovensku)
Mgr. Ján Gallik, PhD.
Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru (sekcia slovesné umenie) v Bratislave
Odborná porota celoslovenskej súťaže „Jurinova Jeseň Čadca“
Odborná porota „O cenu slovenského učeného tovarišstva Trnava“
Spolok slovenských spisovateľov
OZ Paraboláni
Mgr. Orsolya Hegedűs, PhD.
KultúrKorzó
PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
Občianske združenia Ányosa Jedlika
Spoločnosť Katedra
Redakčná rada vydavateľstva AB-ART
Redakčná rada časopisu Katedra
Občianske združenie Art Danubius
Odborná porota celoslovenskej súťaže Pekná maďarská reč
Ústredná predmetová komisia pre maďarský jazyk a literatúra, ISCED 1,
Štátny pedagogický ústav, Bratislava
154
Autorský riešiteľský tím celoslovenského testovania na úrovni ISCED 1, 2,
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava
„Honismereti Társaság“ – Vlastivedná spoločnosť
Mgr. art. Mónika Józsa
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD.
Občianske združenie Ányosa Jedlika
prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc.
EDEN – European Distance Education Network, Executive Board member
EARLI – European Association of Reseach on Learning and Instruction
IFIP – International Federation for Information Processing
OECD Education Division „Promoting Equity Through ICT in Education”
Research Group
WCGT – World Council of Gifted and Talented
International Society for Education Through Art (INSEA)
TEMPUS/LEONARDO Project, International Evaluation Team for ICT in
Vocational Education
EU – Future Objectives – ICT in Education
European Council for High Ability (ECHA)
Magyar UNESCO Bizottság
Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság
Magyar Rajzpedagógusok Országos Egyesülete (MROE)
“Magyar Tankönyvért” Alapítvány
Magyar Tehetséggondozó Társaság
Redakčná rada Education, Communication, Information (Vydáva:
Routledge Publishing House, London – New York)
Redakčná rada „Magyar Pedagógia“
Journal of Art and Design Education (Vydáva: Blackwell Publishers,
London)
Journal of Aesthetic Education (Vydáva: University of Illinois, USA)
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Spoločnosť Farkasa Kempelena
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Občianske združenie Ányosa Jedlika
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
doc. PhDr. István Kozmács, PhD.
Finnugor Társaság (Ugrofínská spoločnosť: Suomalisen-ugrilaisen Seura)
Finn Irodalmi Társaság (Fínska literárna spoločnosť: Suomalainen
Kirjallisuuden Seura)
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Maďarská jazykovedná spoločnosť)
Reguly Társaság (Spoločnosť Reguly)
Uralisztikai Bizottság (Uralistická komisia)
155
“Mikola Tibor díj” kuratóriuma
Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Tagozata (Oddelenia svetového
kongresu ugrofínskych národov)
Magyar Pedagógiai Társaság (Maďarská pedagogická spoločnosť)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
PhDr. Agnieszka Janiec-Nyitrai, PhD.
Spoločnosť bratří Čapků
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (International Association for
Hungarian Studies)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
prof. RNDr. Béla László, CSc.
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Spoločnosť Katedra
Medzinárodný zväz maďarských profesorov
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Občianske združenie Ányosa Jedlika
Člen vedeckej rady Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne
Pridružený člen Akadémie vied Maďarskej republiky
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
PaedDr. József Menyhárt, PhD.
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Mercurius Társadalomtudományi Társaság (Spoločensko-vedná spoločnosť
Mercurius)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD.
Združenie Farkasa Kempelena
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
doc. Mgr. Zoltán Németh, PhD.
Szépírók Társasága (Maďarsko)
József Attila Kör (Maďarsko)
Szemiotikai Társaság (Maďarsko)
Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Spolok maďarských spisovateľov na
Slovensku)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.
Člen Krajského osvetového strediska v Nitre v spolupráci s ÚNSK
Odborom školstva a Krajským školským úradom v Nitre
Člen Literárneho klubu J. Jesenského
Člen Nitrianskeho samosprávneho kraja a Krajského osvetového strediska
v Nitre
156
prof. Akademik Gábor Nagy Tolcsvai, CSc.
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Medzinárodná maďarská
filologická spoločnosť)
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Medzinárodná maďarská jazykovedná
spoločnosť)
Société Finno-Ougrienne
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága (Jazykovedný
výbor MAV-u)
Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottsága (Výbor
maďarského jazyka MAV),
Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó
Bizottsága (Maďarská akadémia vied, Stála komisia maďarského jazyka)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.
Redakčná rada časopisu Czech Hospitality and Tourism Papers
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Únie Comenius (ČR)
Mgr. Gabriela Petres, PhD.
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.
Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Spolok maďarských spisovateľov na
Slovensku)
Szlovákiai Klasszika-filológusok Egyesülete (Slovenská jednota klasických
filológov)
Sambucus Irodalomtudományi Társaság (Literárnovedná spoločnosť Sambucus)
Kalevala Baráti Kör (Spoločnosť Kalevala)
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (International Association for
Hungarian Studies)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Česká asociácia slavistov
Slavistická spoločnosť Franka Wollmana
Literárnovedná spoločnosť pri AV ČR v Prahe
Slavistická sekcia brnenskej pobočky Literárnovednej spoločnosti
Redakčná rada časopisu Slavica Litteraria (Brno)
Redakčná rada časopisu Opera Slavica (Brno)
Redaktor časopisu Novaja Rusistika (Brno)
157
Redakčná rada časopisu Zagadnienia Rodzajów Literackich (Łódź – Poľská
republika),
Redakčná rada World Literature Studies (Bratislava – Slovensko),
Redakčná rada revue Stil (Beograd)
Redakčná rada Slavistična revija (Ljubljana – Slovinská republika)
Redakčná rada Spotkania humanistyczne (Akademia Podlaska, Siedlce,
Poľská republika)
Redakčná rada časopisu Slavica Nitriensia
Vedenie ICCEES
Vedecká rada FF MU v Brne
Vedecká rada FF UP v Olomouci
Vedecká rada Slovanskej knižnice v Prahe
Odborová rada doktorského programu Filológie na FF MU v Brne
Odborové komisie doktorského štúdia na MU v Brne a na UP v Olomouci
(Literárna komparatistika, Ruská literatúra, Poľska literatúra, Teória
a dejiny slovanských literatúr, Teória areálových štúdií, Teória literatúry,
Ruská literatúra)
PaedDr. Károly Presinszky, PhD.
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Maďarská jazykovedná spoločnosť)
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Vedecká spoločnosť počítačových odborníkov Jánosa Neumana (Maďarsko)
Členka verejného zboru Maďarskej akadémie vied (MTA)
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Akadémia vzdelávania SR
Občianske združenie Ányosa Jedlika
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
prof. PhDr. János Pusztay, CSc.
Societas Uralo-Altaica, Göttingen
Societas Uralo-Altaica, Göttingen
Castrén-Seura, Helsinki
Ugrofínska spoločnosť, Helsinki
Maďarská jazykovedná spoločnosť, Budapešť
Szombathelyi Tudományos Társaság
Maďarská akadémia vied (MTA) – Vas Megyei Tudományos Testülete
Magyar Néprajzi Társaság (Maďarský národopisný spolok)
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Maďarská jazykovedná spoločnosť)
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Medzinárodná maďarská
filologická spoločnosť)
158
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Mercurius Társadalomtudományi Társaság (Spoločensko-vedná spoločnosť
Mercurius)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
Mgr. Tibor Szabó, PhD.
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Občianske združenie Ányosa Jedlika
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
PhDr. Gizella Szabómihály
OZ Gramma – predsedkyňa
Spoločnosť pre aplikovanú lingvistiku v Maďarsku – členka výboru
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied – členka
Magyar Terminológia – Terminologický časopis MAV – členka redakčnej
rady
Slovenská jazykovedná spoločnosť – členka
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
SES (Slovenská entomologická spoločnosť)
Občianske združenie Ányosa Jedlika
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.
Redakčná rada zborníka Kultúra a súčasnosť
Celoštátna predmetová komisia pre SJaSL pri ŠPÚ v Bratislave
Oblastná komisia súťaže Poznaj slovenskú reč
Mgr. art. Štefan Timko, PhD.
Člen Združenia rozhlasových tvorcov
Mgr. Anikó Tóth, PhD.
Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Spolok maďarských spisovateľov na
Slovensku)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
Szépírók Társasága (Spoločnosť Szépírók, Budapešť)
Mgr. Attila Tóth, PhD.
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Kárpát Szövetség Családlánc
Zväz výrobcov vápna
Normotvorná komisia pre vápenec a vápno
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Mercurius Társadalomtudományi Társaság (Spoločensko-vedná spoločnosť
Mercurius)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
159
Komisia MTA – Maďarská veda v zahraničí
International Association for Hungarian Studies
Jedlik Ányos Polgári Társulás (Občianske združenie Ányosa Jedlika)
Arany A. László Polgári Társulás (Občianske združenie László A. Arany)
Občianske združenia Ányosa Jedlika
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
PaedDr. Ildikó Viczayová, PhD.
Magyar Sport tudományi Társaság (Hungarian Society of Sport Science)
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
Pedagogická spoločnosť „Katedra“ – Dunajská Streda
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Közép-Kelet-EurópaiRekreációsTársaság / Stredoeurópska rekreačná
spoločnosť
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Spoločnosť Dionýza Ďurišina pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave
Komisia pre dejiny slavistiky pri Medzinárodnom komitéte slavistov
Komisia pre porovnávacie dejiny slovanských literatúr pri Medzinárodnom
komitéte slavistov
Spoločnosť Aloise Jiráska
Literárněvědná společnosť pri AV ČR
Slavistická společnost Franka Wollmana
Česká asociace slavistů
Odborová rada „Humanitní a filologické vědy Grantové agentury AV ČR“
v Prahe
Redakčná rada časopisu Opera Slavica
Redakčná rada časopisu World Literature Studies
Redakčná rada zborníka Kultúra a spoločnosť
Redakčná rada časopisu Slavica Nitriensia
Matica moravská
Vedecká rada PF Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach
Vedecká rada FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Vedecká rada FF Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Odborové komisie doktorandských študijných programov (Brno, Olomouc,
Nitra, Plzeň)
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
Maďarská semiotická spoločnosť – čestný člen
Klub nezávislých spisovateľov pri Asociácii spisovateľov Slovenska
Komisia pre slovanskú poetiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov –
predseda
Exekutívny komitét IASS-AIS vo Viedni
Vedecká rada Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne
Vedecká rada PF Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne
160
Čestný predseda KREDIV-u
Spoločnosť priateľov Pavla Straussa
Komisie pre doktorandské štúdium na FF Katolíckej univerzity P.
Pázmánya v Maďarsku – lingvistika a literárna veda
Collegium Talentum v Maďarsku – tútor študentiek doktorandského štúdia
161
Príloha č.7
Zoznam zmlúv pre mobilitu Erasmus v roku 2013
Krajina
Česká republika
Estónska
republika
Fínska republika
Holandské
kráľovstvo
Maďarsko
Mesto
Olomouc
Praha
Zlín
Názov univerzity
Univerzita Palackého
Univerzita Karlova
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne
Tartu
University of Tartu
Helsinki
Jyväskylä
Turku
University of Helsinki
University of Jyväskylä
University of Turku
Groningen
University of Groningen
Budapest
Eötvös Loránd University
Pázmány Péter Catholic
University
Zsigmond Király Főiskola
University of Pécs
University of West Hungary
University of Szeged
Budapest
Budapest
Pécs
Sopron
Szeged
Nemecká
spolková
republika
Nórske
kráľovstvo
Poľská republika
Rumunsko
Slovinská
republika
Talianska
republika
162
Münster
Westfälische WilhelmsUniversität
Oslo
Oslo University
Varšava
Krakow
Oradea
Bucuresti
Akademia TechnicznoHumanistyczna
University of Warsaw
University of Jagiellonsky
Partium Christian University
University of Bucharest
Ljubljana
Univerza v Ljubljani
Bielsko-Biala
Florencia
University of Florence
163
Názov:
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2013
Zostavovateľ:
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.,
PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.,
doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
Recenzent:
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Technický redaktor:
Mgr. Tibor Szabó, PhD.
Jazykový redaktor:
PhDr. Ján Gallik, PhD.
Autor fotografií:
Formát:
Rozsah:
Náklad:
Mgr. Andráš Kelemen
A5
164 strán
120 ks
© Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
ISBN 978-80-558-0554-2
EAN 9788055805542
164
Download

(PDF, 2.76MB) - Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra