Vzdelanie je schopnosť
porozumieť druhým.
(Johann Wolfgang von Goethe)
ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU ÚBREŽ
KONKURENCIE SCHOPNÁ VIDIECKA ŠKOLA
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
pre 1. a 2. stupeň ZŠ – ISCED 1, ISCED 2
Školský vzdelávací program Základnej školy Úbrež
Vzdelávací program :
Stupeň vzdelania
ISCED 1, ISCED 2
Dĺžka štúdia
1. stupeň: 4 roky, 2. stupeň: 5 rokov
Vyučovací jazyk
slovenský
Študijná forma
denná
Druh školy
štátna
Predkladateľ :
Názov školy
Základná škola Úbrež
Adresa
Úbrež č. 141, 072 42 Úbrež
IČO
35545640
Riaditeľ školy
Mgr. Václav Petrovčik
Koordinátori pre tvorbu ŠVP
Mgr. Zuzana Michaličová – ISCED 1
Mgr. Mária Boková
MVDr. Marianna Bellová – ISCED 2
Mgr. Iveta Balintová
Mgr. Ľubica Viňanská
Ďalšie kontakty
056/ 659 62 53
[email protected]
Zriaďovateľ
Obec Úbrež
Adresa
Úbrež č. 169, 072 42 Úbrež
Kontakty
MVDr. Jozef Antonič
starosta obce
tel.: 056/ 659 62 52
Platnosť dokumentu
od 01.09.2008
Mgr. Václav Petrovčik
riaditeľ školy
I. Všeobecná charakteristika školy
1. Veľkosť školy
Základná škola Úbrež je plneorganizovaná škola s ročníkmi 1. až 9. Nachádza sa v centre obce
a pozostáva zo štyroch samostatných budov. Škola je v tesnej blízkosti obecnej komunikácie.
V areáli školy sa nachádza asfaltové a škvarové ihrisko. Škola je dimenzovaná pre cca 200 žiakov
v jednosmennej prevádzke. V školskom roku 2011/2012 je počet tried spolu 9. V jednotlivých
ročníkoch je počet tried nasledovný :
1. ročník – 1 trieda
2. ročník – 1 trieda
3. ročník – 1 trieda
4. ročník – 1 trieda
5. ročník – 1 trieda
6. ročník – 1 trieda
7. ročník – 1 trieda
8. ročník – 1 trieda
9. ročník – 1 trieda
K 15.09.2011 je počet žiakov školy 141.
V škole pracuje 1 oddelenie Školského klubu, ktorý navštevuje 25 žiakov prvého stupňa.
V zariadení školského stravovania pri ZŠ Úbrež sa stravujú žiaci a zamestnanci školy.
2. Charakteristika žiakov
Škola má 141 žiakov. Okrem žiakov z Úbreže, je spádovou školou pre obce Fekišovce a Poruba
pod Vihorlatom. Školu navštevujú aj žiaci z obcí Jasenov, Ruskovce a Veľké Revištia. Škola patrí
pod Spoločný školský obvod vo Vinnom. Národnostné zloženie je na 100% tvorené žiakmi
slovenskej národnosti. Sociálna štruktúra žiakov kopíruje sociálne zloženie obyvateľstva v menších
obciach. Škola má skúsenosti s výchovno-vzdelávacím procesom žiakov so zdravotným
znevýhodnením. Doteraz sme registrovali viacero žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Jednak žiakov s mentálnym postihnutím,
poruchami
správania a špecifickými
poruchami učenia.
Na odporúčanie Pedagogicko – psychologickej poradne v Sobranciach a Michalovciach a na
žiadosť rodičov sú títo žiaci začleňovaní do bežných tried.
Správanie žiakov je v požadovanej norme, až na ojedinelé prípady, ktoré je potrebné riešiť
s rodičmi, prípadne s orgánmi činnými v trestnom konaní. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že
správanie našich žiakov zodpovedá súčasným trendom, a je na dobrej úrovni. Výchovnovzdelávacie výsledky žiakov sú na úrovni celoslovenského priemeru, čo dokazujú aj dlhodobé
výsledky z celoslovenského testovania deviatakov.
3. Charakteristika pedagogického zboru
V súčasnosti škola zamestnáva 15 pedagogických zamestnancov, vrátane manažmentu školy.
Z toho 4 učiteľky prvého stupňa, 1 vychovávateľka školského klubu a zvyšní zabezpečujú
výchovno – vzdelávací proces na druhom stupni. Traja učitelia sú zamestnaní na čiastočný
úväzok. Tento stav pretrváva posledných päť rokov a očakávame, že takýto počet pedagogických
zamestnancov sa udrží aj v nasledujúcich rokoch. Všetci pedagogickí zamestnanci sú pedagogicky
a odborne spôsobilí vykonávať pedagogickú prax. Každý z pedagógov má zručnosti potrebné, aby
naplnil motto tohto vzdelávacieho programu. V škole pracuje výchovný poradca a viacero
koordinátorov rôznych projektov (škola podporujúca zdravie, výchova k manželstvu a rodičovstvu,
environmentálna výchova, koordinátor primárnej prevencie, koordinátor informatizácie). Práca
výchovného poradcu je nevyhnutnou zložkou výchovno-vzdelávacieho procesu. Riadi
rozmiestňovanie žiakov do stredných škôl, vrátane administratívnej agendy, je nápomocná pri
riešení konfliktných situácií. Jednotliví koordinátori realizujú rôzne aktivity, ktoré majú odbúrať
nežiaduce javy v správaní žiakov, prípadne podporiť talentovaných žiakov a vedú agendu žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pedagógovia sa pravidelne zúčastňujú rôznych
foriem ďalšieho vzdelávania.
4. Organizácia prijímacieho konania
Zápisu prvákov sa zúčastňuje psychológ a špeciálny pedagóg.
Škola nemá špecifické požiadavky na prijatie do prvého a piateho ročníka.
5. Dlhodobé projekty
Naša škola sa zapája do rôznych národných projektov: Protidrogový fond, Otvorená škola,
Zdravá škola a Enviroprojekt. Naším cieľom je zmena tradičnej školy na školu modernú, školu
tretieho tisícročia. Je to nielen o potrebe obsahových zmien, redukcii učebných osnov, aby sa žiaci
učili menej, ale hlavne efektívnejšie, zaujímavejšie a s ohľadom na praktické využitie v dospelosti.
Pre vyučovanie bude prínosom projekt „Premena tradičnej školy namodernú“, ktorý bude
v dohľadnej dobe realizovaný.
Zdravému vývinu našich žiakov je určený projekt Škola podporujúca zdravie.
6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
V živote školy je nevyhnutná spolupráca s viacerými subjektmi. Najtesnejšia je samozrejme
spolupráca s rodičmi prostredníctvom Rodičovského združenia, ktoré je nápomocné pri riešení
každodenných problémov školy. Rodičovské združenie je samostatný právny subjekt, jeho príjmy
tvoria príspevky žiakov, sponzoring a príspevok 2% zo zaplatenej dane. RZ má vytvorené všetky
potrebné orgány, nevyhnutné k jeho činnosti. Predseda RZ pravidelne zvoláva zasadnutia Rady
rodičov (triednych dôverníkov), ktoré sa spravidla uskutočňujú pred triednymi rodičovskými
združeniami. Rodičovské združenia sú pravidelne vedením školy organizované štyrikrát v roku a to
buď formou triedneho združenia, alebo konzultačných hodín. Na týchto stretnutiach sú rodičia
informovaní o činnosti školy, o problémoch školy všeobecne a samozrejme aj o individuálnych
výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí.
Rada školy je zostavená v súlade so zákonom. Radu školy tvorí jedenásť členov, z toho dvaja
pedagogickí zástupcovia školy a jeden nepedagogický zástupca. Traja zástupcovia obecného
zastupiteľstva. Štyria zástupcovia rodičov školy a jeden zástupca inej vzdelávacej inštitúcie. Rada
školy zasadá v pravidelných intervaloch, dvakrát v roku. RŠ plní svoje poslanie v plnej miere vo
svojich rozhodovacích a poradných kompetenciách. Členovia RŠ sú v rámci svojich možností
nápomocní škole.
Výchovná poradkyňa spolupracuje so školskými pedagogickými poradňami. Žiaci sú sledovaní
a odporúčaní na vyšetrenie do poradne a navrhované opatrenia sa v rámci možností školy aj plnia.
V rámci prevencie kriminálnej činnosti a drogovej závislosti spolupracuje škola s Políciou SR.
Ďalej škola spolupracuje s Ligou proti rakovine a Červeným krížom. Organizujeme rôzne
podporné akcie, diskusie, zúčastňujeme sa umeleckých súťaží, ktoré majú poukázať na danú
problematiku. Veľkú pozornosť venujeme aj výchove k tolerancii a znášanlivosti. Súčasťou
vyučovania sú aktivity zamerané na environmentálnu výchovu, kde sa zúročuje spolupráca
s pracovníkmi Štátnych lesov. Neoddeliteľnou súčasťou spolupráce je obecná knižnica.
7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola pozostáva zo štyroch samostatných budov, pričom veľká telocvičňa je využívaná aj
obyvateľmi obce.
Škola je vybavená jedným viacúčelovým vonkajším športovým ihriskom s rozmermi 30 x 50 m.
Ihrisko však nie je veľmi vyhovujúce, lebo jeho povrch je asfaltový. Chýba nám atletický areál
a preto využívame obecné futbalové ihrisko.
Škola je vytápaná
a elektrickú sieť.
samostatným ústredným kúrením. Škola je napojená na verejný vodovod
Škola má dostatočný počet kmeňových tried. Okrem týchto využíva : veľkú telocvičňu,
počítačovú učebňu a školskú dielňu. Pre školský klub slúži jedna miestnosť ako herňa. Školník má
k dispozícii vlastné dielne, kde môže vykonávať bežné opravy menšieho charakteru.
Škola disponuje jednou učebňou výpočtovej techniky (spolu 15 PC), čo nám nedovoľuje učiť
vysoko efektívne, lebo každý žiak nemá prístup k PC individuálne. Na optimálne dodržanie
učebných osnov a školského vzdelávacieho programu je potrebné zvýšiť počet PC.
Ku škole neodmysliteľne patrí školská knižnica s knižničným fondom potrebným pre
výchovno – vzdelávací proces. Je však potrebné knižničný fond modernizovať.
Kmeňové triedy sú zariadené nábytkom, ktorý nezodpovedá psychohygienickým zásadám.
V niektorých triedach je nevyhnutná výmena podlahovej krytiny a nábytku, ako aj nová
hygienická maľovka. Telocvičňa nezodpovedá požiadavkám bezpečnosti a je nutná jej celková
renovácia. Priestorovo je dostatočne veľká a pre potreby vyučovania je postačujúca.
Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni s kapacitou 40 žiakov. Kuchyňa a jedáleň
spĺňajú všetky hygienické požiadavky.
Škole chýba patričné didaktické a materiálno - technické vybavenie potrebné k efektívnej práci.
V hlavnej budove školy boli rekonštruované sociálne zariadenia. V budúcnosti je ešte
nevyhnutné rekonštruovať sociálne zariadenia v telocvični. Z dôvodu zlepšenia tepelno-izolačných
vlastností a odbúrania hluku z vonku je zateplená hlavná budova a vymenené staré okná za
plastové, spĺňajúce spomenuté požiadavky.
V areáli školy bola inštalovaná priemyselná kamera, toto opatrenie by mohlo znížiť ničenie
školského majetku.
8. Škola ako životný priestor
Škola je živý organizmus a pre optimálnu prácu je nevyhnutné pracovné prostredie a efektívna
komunikácia medzi ľuďmi.
Vedenie školy kladie patričný dôraz na estetickú úpravu tried a areálu školy. Estetizáciu tried
a chodieb majú na starosti učitelia v spolupráci so žiakmi. O areál školy sa starajú školník
a upratovačky. Priebežne sú upravované koruny stromov, aby sme zabezpečili dostatočnú svetlosť
v triedach.
Komunikácia je v škole zabezpečená prostredníctvom oznamovacej tabuli v zborovni školy.
O práci a činnosti v škole sú žiaci a verejnosť informovaní prostredníctvom násteniek na chodbách
školy a hlavne prostredníctvom školskej webovej stránky – www.zsubrez.edupage.gov
Okrem spomenutého je pre atmosféru školy veľmi dôležitá požiadavka vzájomnej komunikácie
medzi zamestnancami, medzi žiakmi a pedagógmi a v neposlednom rade medzi rodičmi
a pedagógmi školy. Školu tvorí pomerne malý kolektív. Vedenie školy pri každej príležitosti
vyzýva zamestnancov, aby dodržiavali základné pravidlá efektívnej komunikácie a snaží sa
osobným príkladom viesť žiakov a pedagógov k asertívnemu správaniu. Nie je v ľudských silách
dosiahnuť, aby každý každému vyhovoval, je však v našich silách byť k sebe slušní a v záujme
dobrej pracovnej atmosféry udržiavať pracovné vzťahy na slušnej úrovni.
Úlohou každého triedneho učiteľa je vytvárať v triede priateľskú atmosféru. K tomu mu
slúžia nielen triednické hodiny, ale aj školské výlety a iné mimoškolské aktivity. Samozrejme, že
úlohou každého učiteľa je podporovať toleranciu a znášanlivosť v celom výchovno-vzdelávacom
procese.
9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a
vzdelávaní
Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci žiakov a zamestnancov školy je venovaná patričná
pozornosť.
Žiaci sú na začiatku roka poučení o bezpečnom správaní. Poučenie vykonáva triedny učiteľ a
tiež každý vyučujúci na jednotlivých predmetoch, ale s dôrazom na hodinách telesnej výchovy,
technickej výchovy, chémie, fyziky a výtvarnej výchovy. Poučenie o bezpečnom správaní je
zapísané do triednej knihy a do zošita triedneho učiteľa. Pred každou mimoškolskou hromadnou
akciou sú žiaci opätovne poučení o bezpečnom správaní. Zvlášť sa to týka plaveckého výcviku.
Vyučujúci pred každou mimoškolskou akciou pri ktorej opúšťajú areál školy vypĺňajú formulár
o zabezpečení akcie. Pri dlhších mimoškolských akciách je povinnosťou učiteľa žiakov poistiť.
Jednou zo základných povinností učiteľov je všímať si správanie žiakov a viesť ich k bezpečnému
správaniu. Ako prevencia slúžia pedagogické dozory počas prestávok, presune žiakov z budovy do
budovy a počas mimoškolských aktivít.
Zdravie a bezpečnosť zamestnancov školy je nemenej dôležitá. Každý zamestnanec je podľa
harmonogramu školení poučený o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o protipožiarnych
opatreniach, o práci s elektrickými zariadeniami, o podávaní prvej pomoci. Každý nový
zamestnanec je povinný prejsť preventívnou lekárskou prehliadkou. Škola má zmluvu
s certifikovaným pracovníkom BOZ a certifikovaným pracovníkom protipožiarnej ochrany. V ich
kompetencii je kontrolovať všetky náležitosti, školiť zamestnancov školy a vypracovávať potrebnú
dokumentáciu. Škola pravidelne sleduje termíny revízií plynových zariadení, plynovodov,
elektrickej inštalácie, bleskozvodov, hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov.
Škola dodržiava zásady psychohygieny, bezpečných podmienok pri práci a hygienické
požiadavky. Obnovujú sa nátery stien, kontroluje čistota, používajú sa bezpečné saponáty.
Všetky požiadavky na bezpečnosť a hygienu vznesené či už rodičmi, žiakmi, učiteľmi, alebo
kontrolnými orgánmi sa škola snaží odstrániť v rámci možností v čo najväčšej miere.
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
VÍZIA ŠKOLY
Každý absolvent našej školy má možnosť pocítiť úspech. Nesie zodpovednosť za svoje výchovno –
vzdelávacie výsledky. Jeho schopnosti a zručnosti mu umožnia uplatniť sa na všetkých typoch
strednej školy. Ovláda základy práce s PC a na bežnej komunikačnej úrovni jeden cudzí jazyk.
1. Pedagogický princíp školy ( vlastné ciele výchovy a vzdelávania )
Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých
všeobecnovzdelávacích predmetoch.
Výchovno – vzdelávaciu činnosť smeruje k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje,
aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.
Škola dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa vlastných schopností a bolo mu
umožnené zažiť úspech.
Veľký dôraz sa bude klásť na dosiahnutie vysokej gramotnosti v oblasti IKT.
Zabezpečuje prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním
na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
Podporuje komunikatívnosť, flexibilitu a tvorivosť žiakov. Naučí ich pracovať s informáciami
a vedieť prezentovať svoju prácu.
Formuje u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne
cítenie a hodnotové orientácie.
Vychováva žiakov v duchu humanistických princípov.
V spolupráci s rodičmi žiakov vychováva pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých
a slobodných ľudí.
Ďalšie ciele:
- zaviesť nové formy a metódy práce,
- motivovať učiteľov k ich profesijnému a odbornému rastu,
- pozdvihnúť u pedagógov ich sociálne sebavedomie,
- podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka.
2. Zameranie školy a stupeň vzdelania
Naša škola je výchovno – vzdelávacia ustanovizeň, ktorá poskytuje základné vzdelanie žiakom
od šiestich do pätnástich rokov. Má vytvorené personálne a materiálno – priestorové podmienky
pre výchovu a vzdelávanie všetkých žiakov, avšak s určitými obmedzeniami pre žiakov so
špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
Naša škola poskytuje žiakom primárne vzdelanie ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelanie
ISCED 2.
V škole pracujú pedagogickí pracovníci s rôznym odborným zameraním a s rôznymi
skúsenosťami. Priemerný vek je 40 rokov, čo predpokladá slušné skúsenosti a schopnosť
a motiváciu učiť sa novému. S výnimkou niektorých predmetov, ktoré sa nevyučujú na 100%
odborne, ponúkame odborné vyučovanie. Pedagógovia, ktorí učia neodborne však vychádzajú
z dlhodobej praxe a hlbokých skúseností. Na veľmi dobrej úrovni prebieha vyučovanie
dominantných predmetov (Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Matematika, Geografia,
Dejepis, Informatika, Prírodopis, Chémia). Výchovné predmety taktiež nezaostávajú, ale sčasti
musia byť vyučované aj neodborne. Škola síce nemá klasické odborné učebne, kde by sa dali
napríklad robiť fyzikálne a chemické pokusy. Nie celkom vhodné sú podmienky na vyučovanie
telesnej výchovy, konkrétne atletiky. V škole absentuje atletický areál. Na druhej strane máme
veľkú telocvičňu. Tento problém sa snažíme riešiť alternatívne, zaradením nových netradičných
disciplín do vyučovania telesnej výchovy. Škola má priemerný žiacky potenciál a spoluprácu
s rodičmi, vzhľadom na vysoký počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Z uvedenej
charakteristiky, vychádzajúc z motta školského vzdelávacieho programu a cieľov školského
vzdelávacieho programu odvodzujeme aj zameranie našej školy :
1. Poskytnúť základné vzdelanie, podľa požiadaviek Ústavy, Štátneho vzdelávacieho
programu a štandardov vo všetkých predmetoch.
2. V rámci dotácie hodín uprednostniť Slovenský jazyk, Informatiku, Matematiku a cudzie
jazyky.
3. Od piateho ročníka zaviesť povinné vyučovanie dvoch cudzích jazykov.
4. Zamerať pozornosť na zdravý telesný vývin žiakov.
5. Naďalej budovať v škole pohodu a rodinnú atmosféru
K tomu, aby škola mohla ísť týmto smerom je nevyhnutné :
1. Podporovať pedagógov v ich odbornom a kariérnom raste, zabezpečiť im prístup
k informáciám, vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prácu.
2. Škola sa dlhodobo snaží o čo najlepšie podmienky pre výučbu informatiky a informatickej
výchovy. V tomto školskom roku majú ročníky 2. - 8. povinný predmet Informatika, resp.
Informatická výchova. Tie ročníky, ktoré zatiaľ nemajú povinne informatiku majú možnosť
vzdelávať sa v rámci nepovinných predmetov, alebo krúžkov. Pravidelne sa aktualizuje
hardvér aj softvér v učebniach. Jeden pedagóg už absolvoval špecializačné kvalifikačné
štúdium pre výučbu informatiky pre primárne vzdelávanie. V tomto školskom roku ukončí
rovnaké štúdium pre nižšie sekundárne vzdelávanie aj druhý učiteľ. V piatom ročníku
začíname s výučbou dvoch cudzích jazykov, pričom prvý cudzí jazyk v dotácii 3
vyučovacie hodiny a druhý cudzí jazyk v dotácii 2 vyučovacích hodín týždenne, rovnako aj
v šiestom a siedmom ročníku prvý cudzí jazyk je v dotácii 3 vyučovacie hodiny a druhý
cudzí jazyk v dotácii 2 vyučovacie hodiny týždenne. V ôsmom ročníku je dotácia pre oba
cudzie jazyky po 3 hodiny.
3. Zavádzaním nových netradičných športových disciplín do povinnej telesnej výchovy
chceme k športu a pohybu pritiahnuť viac žiakov. Snažíme sa odbúrať také disciplíny, ktoré
by mohli žiakov odrádzať. Chceme dať šancu všetkým žiakom, aby si našli tú najlepšiu
formu pohybovej aktivity, ktorá by ich sprevádzala celý život.
4. Pre úspešnú realizáciu našich zámerov, je potrebná dobrá pracovná atmosféra. Preto bude
vedenie školy podporovať a trvať na vytváraní dobrých medziľudských vzťahov,
minimálne na pracovnej úrovni a podporovať aktívnu komunikáciu medzi kolegami,
pedagógmi a žiakmi, žiakmi navzájom a medzi učiteľmi a rodičmi.
3.Profil absolventa
Absolvent našej školy by mal mať všetky vedomosti a zručnosti, ktoré požadujú učebné
štandardy jednotlivých predmetov. Podľa individuálnych potrieb žiakov, by mal mať v oblasti
svojho záujmu nadpriemerné vedomosti a zručnosti. Získané vedomosti bude vedieť aplikovať
v praxi. Mal by byť schopný získavať, triediť a pracovať s informáciami. Mal by mať vlastný
názor vedieť ho zmysluplne prezentovať a obhájiť ho. Mal by vedieť odhadnúť svoje možnosti,
nájsť si svoj životný priestor a uplatniť sa v praxi. Vie sa asertívne správať a ovláda všetky
potrebné komunikačné zručnosti, ktoré vedú k dobrým medziľudským vzťahom. Chápe zmysel
aktívneho pohybu a stará sa o svoje fyzické a duševné zdravie.
Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:
a) sociálne komunikačné spôsobilosti
- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou, primeranou primárnemu
stupňu vzdelávania,
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť
svoj názor,
- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi,
rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie,
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie,
- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa
v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,
b) spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
- používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov
v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely
logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),
- rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii
poznatkov,
c) spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
- žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na počítači,
dokáže komunikovať pomocou elektronických médií,
- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných
telefónov,
d) spôsobilosť učiť sa učiť
- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
- na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si
osvojuje poznatky a študijné návyky,
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných
činnostiach,
- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje
si možnosti svojho rozvoja,
e) spôsobilosť riešiť problémy
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný
problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností
z danej oblasti,
- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia
problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových
problémoch,
- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom,
f) osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
- vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj,
- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,
- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje možnosti rozvoja,
- sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľnočasových aktivít, aktívne si chráni svoje
fyzické a duševné zdravie,
- kontroluje vlastné konanie a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
- uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje,
- účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je
zodpovedný a dodržiava dohody,
- ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje
o nich, prispieva k spoločnej práci,
- podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých
medziľudských vzťahoch,
g) spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých
a iných vyjadrovacích prostriedkov,
- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni
primárneho vzdelávania),
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,
- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
- správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám
a rolovým funkciám,
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.
Absolvent primárneho vzdelávania v našej škole bude pripravený na nižšie sekundárne vzdelávanie
so zameraním na informatiku a spoločenskovedné predmety. Bude pripravený na prácu v tíme, na
projektové vyučovanie, na získavanie vedomostí a informácií prostredníctvom moderných
informačno – komunikačných technológií.
Profil absolventa – vzdelanostný model nižšieho sekundárneho stupňa,
je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex vedomostí
a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne
konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov
a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom,
občianskom, rodinnom a osobnom živote.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania má osvojené tieto kľúčové
spôsobilosti:
a) spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa
- je schopný využívať osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje silné a slabé
stránky,
- dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných životných situáciách,
- dosiahol základnú úroveň motivácie k celoživotnému učeniu sa,
b) sociálne komunikačné zručnosti
- dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie,
- ovláda slovnú zásobu v primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí v zvolenom cudzom
jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť
v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty,
- uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi,
rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje primeranú formu medzikultúrnej komunikácie,
c) spôsobilosť riešiť problémy
- má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí a schopností
získaných v rámci základného vzdelania, uplatňuje základné logické operácie,
- je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje
rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa
z vlastných chýb a chýb iných,
d) spôsobilosti občianske
- chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich
práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše kultúrno
– historické tradície a dedičstvo,
- chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany zdravia
jednotlivca i spoločnosti,
- je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti,
e) spôsobilosti sociálne a personálne
- dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže prebrať svoju
zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce,
- dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam
vzájomnej ohľaduplnosti,
- dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje
správanie,
- uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj osobný
rozvoj a osobné ciele,
f) spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
- dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich hlavné
vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia,
- vie oceniť kultúrne dedičstvo a historické tradície,
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,
g) spôsobilosť uplatňovať základy matematické myslenia a základné schopnosti poznávania
v oblasti vedy a techniky
- rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov
v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely
logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy,
tabuľky),
- má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia používať postup uplatňovaný vo vede
na primeranej úrovni,
h) digitálna spôsobilosť
- rozvíja spôsobilosti založené na základných zručnostiach v oblasti IKT
- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
- vytvára jednoduché tabuľky a grafy,
- využíva zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,
- rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
- prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií využíva IKT v iných
predmetoch,
i) spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
- navrhuje nové úlohy, nové riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch, schopnosť
plánovať a riadiť prácu.
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania bude schopný samostatne vyhľadávať, hodnotiť
a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, bude mať osvojené metódy štúdia a práce
s informáciami. Dokáže pracovať v tíme, cieľavedome sa podieľať na dosiahnutí cieľa skupiny,
vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vedieť prijímať víťazstvá i prehry, bude schopný starať sa
o svoje fyzické i psychické zdravie.
Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania na našej škole môže absolvent našej školy
pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie, úspešný
bude hlavne v školách zameraných na informatiku, cudzie jazyky, geografiu a históriu.
Absolvent našej školy bude samostatný, zodpovedný, primerane sebavedomý, motivovaný
k úspechu. Svojím správaním a výsledkami bude robiť dobré meno našej škole.
3. Pedagogické stratégie
Stratégia vyučovania sa bude niesť v dvoch základných rovinách. Štandardné metódy
vyučovania : monológ, diskusia, frontálne vyučovanie, práca s literatúrou, individuálny prístup.
Zámerom školy je v súvislosti s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu implementovať
do vyučovania a výchovy nové metódy a formy práce, ktoré budú rozvíjať kľúčové kompetencie :
integrované tematické vyučovanie, vyučovacie bloky, projektové vyučovanie, problémové
vyučovanie, brainstorming, samostatná práca a jej následná prezentácia, vyučovanie v rôznom
prostredí, využívanie IKT vo vyučovaní, podpora individuálnych schopností, rozvoj tvorivého
myslenia, podpora samostatného myslenia.
Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými
formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do
maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé
zvládanie učiva.
Dôležitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne
hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.
Dôležitou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu sú aj športové aktivity (plavecký výcvik,
účasť na športových súťažiach a olympiádach, organizovanie a účasť na rôznych športových
súťažiach), účelové kurzy, výchovné aktivity (týždeň boja proti drogám, športový deň, spolupráca
s Unicef).
Na vyučovaní niektorých predmetov (Náboženská výchova, Etická výchova, Telesná výchova
a Výtvarná výchova) sa žiaci delia resp. spájajú podľa učebných plánov.
4. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
Škola nemá ideálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Neprítomnosť školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa je
limitujúcim faktorom pre žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s poruchami správania
a učenia. Aj napriek týmto podmienkam sa v škole vyučujú žiaci s mentálnym handicapom
a vývinovými poruchami učenia. Snažíme sa v rámci našich možností vytvoriť pre ich výchovu
a vzdelávanie čo najlepšie podmienky.
Individuálny výchovno – vzdelávací program pre začlenených žiakov vypracováva triedny
učiteľ v spolupráci s vyučujúcimi jednotlivých predmetov, školským výchovným poradcom
a pedagogickopsychologickou poradňou.
Žiakov so zdravotným znevýhodnením umiestňujeme do kmeňových tried. Títo žiaci sa
plnohodnotne zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu okrem nevyhnutných obmedzení a ich
začlenenie medzi ostatných žiakov im pomáha prekonať ich znevýhodnenie.
Začlenenie prierezových tém
Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni primárneho i nižšieho sekundárneho vzdelávnia sú
prierezové tematiky, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy realizujeme
viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania
a vhodných učebných predmetov, ako formu projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené
téme) alebo ako kurz. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je použitie
aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.
Na úrovni primárneho aj nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací
program do vyučovacieho procesu tieto prierezové témy:
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Ochrana života človeka a zdravia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Na úrovni primárneho vzdelávania začlenené témy budú Dopravná výchova na hodinách
Prírodovedy v prvom ročníku a Environmentálna výchova na hodinách prírodovedy v druhom
ročníku. Na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania témy Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti na hodinách Ruského jazyka v piatom ročníku, Environmentálna výchova na hodinách
Biológie v šiestom ročníku. Ostatné prierezové témy sú realizované ako súčasť
spoločenskovedných, prírodovedných a výchovných predmetov.
Dopravná výchova
Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov
základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je v škole postupne pripraviť
deti na samostatný pohyb v cestnej premávke, ako chodcov, alebo cyklistov, pričom je potrebné
mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Učebnú činnosť budeme
realizovať v prvom ročníku formou nového predmetu.
Ciele výchovy bezpečnosti v cestnej premávke:
- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri
chôdzi a jazde v cestnej premávke.
- uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec),
- spôsobnosť pozorovať okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky
bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
- schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť
cestnej premávky.
Environmentálna výchova
Cieľom je prispieť k rozvoju žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne
schopnosť dokázať vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí.
Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému
prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné pre nich – chrániť rastliny,
zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám.
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti
Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov – komunikovať,
argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje
schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký
produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov
a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť využívať v ostatných predmetoch, alebo aj
v mimoškolskej činnosti pri prezentácii školy. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj
verbálne s použitím informačno – komunikačných technológií.
Osobnostný a sociálny rozvoj
rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život.
Znamená to rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj
podporujú. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné, aby si už od primárneho
vzdelávania rozvíjal sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje
konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa naučil uplatňovať
svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, podporovať u žiakov rozvoj
schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno – patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie
návykových látok), získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval harmonické medziľudské
vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobnosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu.
V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam, ale aj rodinnej
výchove.
Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní
berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete etická výchova
a občianska náuka. Témy realizujeme prakticky, prostredníctvom modelových situácií, diskusií,
hier a iných interaktívnych metód.
Mediálna výchova
V súčasnosti sú žiaci vo veľkej miere vystavení vplyvom médií. Veľkej obľube sa tešia televízia
a internet. Nie každý žiak dokáže selektovať obsah a kvalitu elektronických a printových médií,
preto sa do popredia čoraz viac dostáva potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by
umožnila žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií,
kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov
k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“ a primerane veku sa
v ňom orientovali.
Cieľom mediálnej výchovy je formovať schopnosť žiakov primerane veku posudzovať mediálne
šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný
rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť
sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. Prierezová téma sa uplatňuje hlavne v predmetoch
etická výchova, občianska náuka, informatická výchova, informatika, slovenský jazyk, cudzie
jazyky.
Ochrana života človeka a zdravia (OŽZ)
Ako prierezová téma sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných plánov
štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania –
didaktických hier na prvom stupni a dvoch účelových cvičení na druhom stupni.
Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané
na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode,
ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
Cieľom prierezovej témy je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života,
tiež zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické
poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade
ohrozenia života a zdravia, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého
a národného cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej
odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.
Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom :
- riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana,
- zdravotná príprava
- pohyb a pobyt v prírode
Multikultúrna výchova
je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti s globalizáciou sveta
a migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je predpoklad, že sa čoraz viac aj v živote
dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné, aby boli pripravení na
rozdielnosť kultúr. Preto sme ju ako samostatný predmet zaradili do piateho ročníka. Cieľom je
výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj akceptácie iných kultúr
ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej
kultúry v mene mierovej spolupráce príslušníkov rôznych kultúr. Dosiahnuť chápanie rôznych
kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne súvislosti
a ich rôzne spôsoby sebavyjadrovania. Predpokladaným výstupom je žiak, ktorý pozná aj iné
kultúry, ich históriu, zvyky, tradície, akceptuje ju a dokáže s nimi spolupracovať.
Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi
a žiakmi navzájom, medzi školu a rodinou, v tomto smere jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávny
prístup k všetkým žiakom – pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia.
Multikultúrna výchova je začlenená do predmetov – cudzie jazyky, dejepis, občianska náuka,
geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova, náboženská výchova, slovenský
jazyk.
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných
osnovách jednotlivých predmetov.
DOPRAVNÁ VÝCHOVA
Názov: Na detskom dopravnom ihrisku
Termín: 1x počas školského roka podľa dohody s detským dopravným ihriskom a autoškolou
Forma: kurz
Spôsob realizácie: po dohode s detským dopravným ihriskom a autoškolou zrealizujeme kurz
dopravnej výchovy pre chodcov, cyklistov, korčuliarov a cestujúcich. Žiakov na miesto realizácie
dopravíme autobusom.
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
Názov: Deň matiek
Termín: 1x počas školského roka - máj
Forma: príprava darčekov
Spôsob realizácie: táto prierezová téma bude súčasťou prípravy darčekov pre mamičky našich
žiakov pod vedením triednych učiteľov.
Názov: Ľudské práva a slušné správanie
Termín: 1x počas školského roka - november
Forma: kvíz
Spôsob realizácie: táto prierezová téma bude súčasťou prípravy žiakov na poznávanie
a využívanie svojich ľudských práv. Poukáže na dôležitosť slušného správania v živote človeka.
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
Názov: Týždeň zdravej školy, Deň Zeme
Termín: počas celého školského roka
Forma: projektové a zážitkové vyučovanie
Spôsob realizácie: táto prierezová téma sa prelína všetkými predmetmi. Cieľom je, aby žiaci
získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými
činnosťami, ktoré sú pre nich vhodné a im primerané – chrániť rastliny, zvieratá, mať k nim kladný
vzťah, chrániť životné prostredie. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti preukážu žiaci počas
školských akcií - Týždeň zdravej školy a Deň Zeme.
MEDIÁLNA VÝCHOVA
Názov: Pripravujeme si časopis
Termín: počas celého školského roka na triednických hodinách
Forma: projektové vyučovanie
Spôsob realizácie: táto prierezová téma bude súčasťou celoročného projektu „Pripravujeme si
časopis“, v ktorom žiaci si prakticky vyskúšajú prácu novinárov, redaktorov, prostredníctvom
vhodných ankiet, rozhovorov, na základe vlastných zážitkov a pozorovania blízkeho okolia aj
vplyvom médií a rôznych časopisov. Najlepšie príspevky budú prezentované v školskom časopise
Radar .
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
Názov: Z národov hoc sme rôznych
Termín: počas celého školského roka
Forma: projektové vyučovanie
Spôsob realizácie: žiaci každej triedy si pod vedením triednych učiteľov vyberú jednu tému, ktorú
projektovo spracujú a vo vybraný deň – prezentujú pred žiakmi a učiteľmi školy. Témy pre
jednotlivé triedy pripraví metodické združenie a predmetová komisia
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
Názov: Školská športová olympiáda
Termín: 1x počas školského roka – máj
Forma: medzitriedne súťaže a súťaže jednotlivcov v rozličných športových disciplínach
Spôsob realizácie: táto prierezová téma sa bude realizovať v rámci športového dopoludnia
Názov: Deň narcisov
Termín: 1x počas školského roka – apríl
Forma: zapojenie sa do zbierky a aktivít nadácie „Liga proti rakovine“
Spôsob realizácie: táto prierezová téma sa bude realizovať formou besied a dobrovoľnou
zbierkou.
Názov: Svetový deň mlieka
Termín: 1x počas školského roka – 21. máj
Forma: beseda a posedenie pri pohári mlieka
Spôsob realizácie: táto prierezová téma sa bude realizovať formou besedy o zdravej výžive
spojená s ochutnávkou mliečnych výrobkov a mlieka.
Názov: Pitie bylinkových čajov
Termín: priebežne počas školského roka
Forma: podávanie rôznych bylinkových čajov počas prestávok
Spôsob realizácie: táto prierezová téma sa bude realizovať formou rozhovorov o zdravej výžive
a je spojená s pitím bylinkových čajov ako prevencie rôznych ochorení.
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
Názov: Prezentujem sa
Termín: počas celého školského roka
Forma: projektové vyučovanie
Spôsob realizácie: táto prierezová téma bude súčasťou žiackych celoročných projektov, ktoré
budú žiaci vytvárať pod vedením svojich učiteľov na jednotlivých vyučovacích predmetoch. Tieto
projekty budú žiaci prezentovať v rámci svojich tried.
Názov: Pri vianočnom stromčeku, Mama moja najdrahšia
Termín: 2x počas školského roka
Forma: akadémia
Spôsob realizácie: táto prierezová téma bude súčasťou prípravy žiakov pod vedením triednych
učiteľov a vystúpením žiakov na školských akadémiach, pripravovaných pre rodičov a verejnosť.
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom
spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy,
aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie
normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.
Súčasťou normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov bude hodnotiace portfólio žiaka. Každému
žiakovi triedny učiteľ vypracuje hodnotiace portfólio, kde bude sústreďovať písomné práce zo
Slovenského jazyka, Matematiky, Geografie, Dejepisu, cudzieho jazyka, Informatiky. Súčasťou
hodnotiaceho portfólia budú aj projekty, ktoré žiaci budú vypracovávať na vyučovacích hodinách.
Z každého menovaného predmetu sa do hodnotiaceho portfólia zahrnú minimálne dve písomné
práce. Jedna za prvý polrok a jedna za druhý polrok.
Úlohou školy je dať pocítiť úspech každému žiakovi, nebudeme teda prostredníctvom hodnotenia
rozdeľovať žiakov na úspešných a neúspešných. U žiakov, ktorí dosahujú slabšie výsledky treba
nájsť oblasť, za ktorú ich môžeme pochváliť a nechať ich vyniknúť.
Žiaci 1. ročníka budú počas celého školského roka hodnotení slovne. Na konci prvého
i druhého polroku dostanú vysvedčenie v ktorom bude slovom zhodnotená dosiahnutá úroveň
vedomostí a zručností vzhľadom k školskému vzdelávaciemu programu.
Žiaci 2. - 8. ročníka budú klasifikovaní podľa rozhodnutia pedagogickej rady v zmysle
školského zákona. Predmety, ktoré nebudú klasifikované známkou budú na vysvedčení hodnotené
slovom absolvoval (a), neabsolvoval (n). Slovom neabsolvoval bude hodnotený žiak, ktorý bude
oslobodený od daného predmetu, alebo má neospravedlnenú viac ako 50%-nú neúčasť na danom
predmete. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský
výkon.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov bude realizovaný prostredníctvom týchto
kritérií :
 Pozorovania (hospitácie)
 Rozhovoru
 Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje ( úspešnosť v celonárodných meraniach,
úspešnosť na predmetových olympiádach, spokojnosť rodičov)
 Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti, aktivity, šírenia dobrého mena školy
 Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.
 Vzájomného hodnotenia učiteľov (vzájomné hospitácie, hodnotenie práce vedúcim MZ
a PK, otvorené hodiny)
 Plnenie pracovných povinností a úloh, plnenie cieľov školy, vedenie pedagogickej agendy,
vedenie a práca s žiakmi (kvantita, kvalita práce, produktivita práce, plnenie termínov)
 Fungovanie v pracovnom tíme, pracovné a spoločenské správanie (interpersonálne vzťahy,
spolupráca, komunikácia, flexibilita, ochota, samostatnosť, schopnosť rozhodovať,
schopnosť viesť spolupracovníkov, spolupráca s rodičmi)
 Hodnotenia učiteľov žiakmi a rodičmi, prostredníctvom dotazníkov.
Pri hodnotení výsledkov žiakov a výsledkov pedagogických zamestnancov budeme odlišovať
význam a náročnosť súťaže. Pri ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov budeme
zohľadňovať potreby školy.
3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je:
- aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú
požiadavky na ne kladené,
- aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.
Každoročne škola vypracováva v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom školskom roku. V nej je
kladený dôraz na dve veci :
- konštatovanie úrovne stavu,
- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
 Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom
vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti
 Posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe
 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie
výsledky, vrátane návrhov a opatrení.
Monitorujeme pravidelne:
 Podmienky na vzdelanie
 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
 Prostredie – klímu školy
 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania
 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 Výsledky vzdelávania
 Riadenie školy
 Úroveň výsledkov práce školy
Kritériom pre nás je:
 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 Kvalita výsledkov
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
 Dotazníky pre žiakov
 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
Školské portfólio :
- symbol – logo školy
- kronika školy – fotodokumentácia
- zborník úspechov žiakov – víťazné práce, diplomy zo súťaží, olympiád, turnajov
- zborník aktivít učiteľov – osvedčenia o vzdelávaní,
- akcie a aktivity organizované školou
O aktivitách a činnosti školy je verejnosť pravidelne informovaná prostredníctvom našej webovej
stránky : www.zsubrez.edupage.gov
IV.Školský učebný plán
Vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu, skúseností, tradícií, požiadaviek rodičov
a koncepcie rozvoja školy, orientovala naša škola svoj školský vzdelávací program predovšetkým
na posilnenie predmetov: matematika, slovenský jazyk, cudzie jazyky, geografia, dejepis, biológia.
Školský učebný plán pre prvý ročník
Vzdelávacia oblasť
predmety
Počet hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
10
Matematika a práca s
informáciami
Matematika
4
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
1
Človek a hodnoty
Etická výchova / náboženská
výchova
1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
2
Hudobná výchova
1
Telesná výchova
3
Zdravie a pohyb
Spolu
22
Poznám
ky
Školský učebný plán pre druhý ročník
Vzdelávacia oblasť
predmety
Počet
hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
8
Matematika a práca s
informáciami
Matematika
5
Informatická výchova
1
Prírodoveda
2
Vlastiveda
1
Človek a hodnoty
Etická výchova / náboženská
výchova
1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
2
Hudobná výchova
1
Telesná výchova
2
Príroda a spoločnosť
Zdravie a pohyb
Spolu
23
Poznámky
Školský učebný plán pre tretí ročník
Vzdelávacia oblasť
predmety
Počet
hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
8
Anglický jazyk
3
Matematika
5
Informatická výchova
1
Prírodoveda
1
Vlastiveda
1
Človek a hodnoty
Etická výchova / náboženská
výchova
1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
2
Hudobná výchova
1
Telesná výchova
2
Matematika a práca s
informáciami
Príroda a spoločnosť
Zdravie a pohyb
Spolu
25
Poznámky
Školský učebný plán pre štvrtý ročník
Vzdelávacia oblasť
predmety
Počet
hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
8
Anglický jazyk
3
Matematika
5
Informatická výchova
1
Prírodoveda
1
Vlastiveda
1
Človek a hodnoty
Etická výchova / náboženská
výchova
1
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
2
Hudobná výchova
1
Telesná výchova
2
Matematika a práca s
informáciami
Príroda a spoločnosť
Zdravie a pohyb
Spolu
26
Poznámky
Učebný plán pre 5. ročník so zavedeným novým predmetom Ruský jazyk:
Vzdelávacia oblasť
predmet
Počet
hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk
5
Anglický jazyk
3
Ruský jazyk
2
Matematika
5
Informatika
1
Dejepis
1
Geografia
2
Občianska náuka
1
Človek a príroda
Biológia
2
Človek a hodnoty
Etická výchova /náboženská
výchova
1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
Telesná a športová výchova
2
Matematika a práca
s informáciami
Človek a spoločnosť
Zdravie a pohyb
Spolu
27
Poznám
ky
Školský učebný plán pre 6. ročník
Vzdelávacia oblasť
predmet
Počet
hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk
5
Anglický jazyk
3
Ruský jazyk
2
Matematika
5
Informatika
1
Dejepis
1
Geografia
2
Občianska náuka
1
Biológia
2
Chémia
1
Fyzika
1
Človek a hodnoty
Etická výchova /náboženská
výchova
1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
Telesná a športová výchova
2
Matematika a práca
s informáciami
Človek a spoločnosť
Človek a príroda
Zdravie a pohyb
Spolu
29
Poznámky
Školský učebný plán pre 7. ročník
Vzdelávacia oblasť
predmet
Počet
hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk
5
Anglický jazyk
3
Ruský jazyk
2
Matematika
5
Informatika
1
Dejepis
2
Geografia
1,5
Občianska náuka
1
Biológia
1,5
Chémia
1
Fyzika
1
Človek a hodnoty
Etická výchova /náboženská
výchova
1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
2
Človek a svet práce
Svet práce
0,5
Technika
0,5
Matematika a práca
s informáciami
Človek a spoločnosť
Človek a príroda
Spolu
30
Poznámky
Školský učebný plán pre 8. ročník
Vzdelávacia oblasť
predmet
Počet
hodín
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk
5
Anglický jazyk
3
Ruský jazyk
3
Matematika
5
Informatika
1
Dejepis
2
Geografia
1,5
Občianska náuka
0,5
Biológia
1,5
Chémia
1
Fyzika
1
Človek a hodnoty
Etická výchova /náboženská
výchova
1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
1
Výchova umením
0,5
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
2
Človek a svet práce
Svet práce
0,5
Technika
0,5
Matematika a práca
s informáciami
Človek a spoločnosť
Človek a príroda
Spolu
30
Poznámky
Analýza súčasného stavu výchovno-vzdelávacieho procesu
v Základnej škole Úbrež:
Silné stránky
Stabilný tvorivý kolektív učiteľov Záujem
učiteľov o ďalšie vzdelávanie
Zapojenie do projektov
Slabé stránky
Nepravidelná dochádzka do školy zo strany
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
(SZP)
Využívanie netradičných foriem vyučovania
100% gramotnosť učiteľov vo využívaní IKT vo
vyučovacích predmetoch
Zapojenie
žiakov do predmetových olympiád a súťaží
Malý záujem o dianie v škole rodičov žiakov
zo SZP
Zastarané didaktické prostriedky a
materiálno-technické vybavenie školy IKT
Aktivity školy
Výzdoba školy
Stav budovy školy (strecha, okná)
Príležitosti
Riziká
Školský časopis Radar
Stav povrchu ihrísk
Webová stránka
Stav telocvične
Zapojenie do rozvojových projektov
Spolupráca s občianskym združením
“Rodičia a priatelia ZŠ Úbrež“
Spolupráca s inými školami v rámci školského
úradu i mimo neho
Rôznorodý kolektív žiakov
Spolupráca s radou školy, rodičovským
združením a rodičmi
Spolupráca s OCÚ, školským úradom, PPP,
ŠPPP,
V. Učebné štandardy a osnovy
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ÚBREŽ
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
I. stupeň
ISCED 1
Jazyk a komunikácia
Názov predmetu : Slovenský
jazyk a literatúra
Časový rozsah výučby : 1. ročník: 9 hodín týždenne / 297 hodín ročne
2., 3. 4. ročník: 8 hodín týždenne/ 264 hodín ročne
Názov ŠVP : Štátny vzdelávací program 1. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP : Konkurencie schopná vidiecka škola
Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie
Vyučovací jazyk : slovenský jazyk
1.ročník
Charakteristika vyučovacieho predmetu :
Jazyk slovenský má v 1. ročníku prioritné postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných
životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ.
Najväčší dôraz sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú
gramotnosť, správne osvojenie techniky písania a schopnosť argumentovať.
Pri čítaní nejde o schopnosť plynulo čítať slová a vety, ale skôr o pochopenie textu ako celku.
Dôraz sa kladie na poznávanie pôvodnej slovenskej literárnej tvorby, ľudovú slovesnosť, kladný vzťah
k materinskej reči.
Jazyk slovenský sa v 1. ročníku člení na dve základné zložky čítanie a písanie . To znamená, že jedna
vyučovacia hodina obsahuje obidve zložky. Poradie a dĺžku týchto častí si určuje učiteľ sám v závislosti od
náročnosti preberaného učiva a podľa aktuálnych potrieb triedy. Ak to učiteľ považuje za prospešné, môže
fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci jednej vyučovacej hodiny na dve kratšie časti.
Ostatné zložky slovenského jazyka – literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou súčasťou týchto
dvoch základných zložiek a preto na ne nie sú vyčlenené osobitné hodiny.
Obsah čítania a písania v 1. ročníku je rozčlenený do troch období :
• prípravné
• šlabikárové
• čítankové
Ciele vyučovacieho predmetu :
Poznávacie a rečové kompetencie
Motorické zručnosti

Samostatne písať jednoduchý text s dôrazom na dodržiavanie základných parametrov písma
( písané alebo tlačené písmo )


Podľa predlohy prečítat arabské číslice v svislosti s učivom v matematike
Odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti


Zapamätať si základné fakty a vedieť ich používať v praxi
V písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu
Analytické zručnosti

Vedieť realizovať hláskovú analýzu a syntézu slov
Tvorivé zručnosti




Porozprávať krátky príbeh ( vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh )
Porozprávať príbeh podľa predlohy ( podľa obrázkov, podľa názvu )
Dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner
Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text
Verejná prezentácia textu, verejný prejav



Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmantálnych javov
Reprodukovať umelecký text ( doslovne, podrobne, stručne )
Informačné zručnosti

Naučiť žiakov poznať a používať jazykové slovníky a príručky
Komunikačné zručnosti



Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
Vyjadrovať sa neverbálne a pochopiť neverbálnu komunikáciu
Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor, správne sa vyjadrovať, ako i vypočuť si názor
druhých, teda aktívne počúvať
Výchovné a vzdelávacie stratégie :
Výchovné a vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie kľúčových kompetencií :
Sociálne komunikačné kompetencie
-
učiteľ vedie žiakov k výstižnému a kultivovanému prejavu
učiteľ vedie žiakov k chápaniu a porozumeniu rôznych typov textu a bežne používaným prejavom
neverbálnej komunikácie
učiteľ vedie žiakov k diskusii a k dodržiavaniu pravidiel diskusie
-
učiteľ vedie žiakov k prezentovaniu vlastnej práce
učiteľ vedie žiakov k neustálemu rozširovaniu slovnej zásoby pomocou literárneho a gramatického
učiva
Kompetencie učiť sa učiť
-
učiteľ vedie žiakov k neustálemu zdokonaľovaniu čítania
učiteľ stanovuje dielčie vzdelávacie ciele v pravopise
učiteľ vzbudzuje zvedavosť žiakov tým, že objasňuje zmysel a cieľ ich učenia
Kompetencie riešenia problémov
-
učiteľ poskytuje žiakom priestor k samostatnému riešeniu úloh, hľadaniu chýb v texte
a odôvodňovaniu správneho riešenia
učiteľ vedie žiakov k vyhľadávaniu informácií
učiteľ zadáva žiakom také úlohy, ktoré majú spojitosť so životom žiaka
učiteľ vedie žiakov k spoločnému riešeniu problémov, k diskusii a sebahodnoteniu a k vzájomnému
hodnoteniu
Osobné a občianske kompetencie
-
učiteľ podporuje u žiakov potrebu literárneho prejavu, recitácie a čítania
učiteľ zoznamuje žiakov so slovesným dedičstvom a jeho významom
učiteľ sa snaží byť žiakom príkladom
Kompetencie pracovné
-
učiteľ vedie žiakov k dodržiavaniu hygienických pravidiel pri čítaní a písaní
učiteľ vedie žiakov k udržiavaniu poriadku a bezpečnosti pri práci
učiteľ vedie žiakov, aby neničili a chránili prácu iných ľudí, spolužiakov
Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
-
učiteľ vedie žiakov k vyjadrovaniu sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
učiteľ vedie žiakov k potrebe a dôležitosti kultúrnej komunikácie v bežnom živote
Stratégia vyučovania
Metódy a formy práce :
skupinové vyučovanie, problémové vyučovanie, blokové vyučovanie , projektové vyučovanie, komunitné
kruhy , práca s textom, samostatná práca, sluchová analýza a syntéza, výklad, rozhovor, rozprávanie,
individuálny prístup, motivácia
Učebné zdroje
Šlabikár, písanky k šlabikáru, kartičky k šlabikáru, pracovný zošit : Slovenský jazyk pre 1.ročník,
obrázková abeceda, materiálno-technické a didaktické prostriedky, detské časopisy a detská mimočítanková
literatúra
Obsahový a vzdelávací štandard - Čítanie 1. ročník
Cieľ,
metódy
Tematický
celok
Téma
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Odpor.
počet hodín
Hlásková
analyticko
–
syntetická
Prípravné
obdobie
Rozvoj
komunikačných
a vyjadrovacích
schopnosti
Analytické
činnosti: veta,
slovo, slabika
Grafické
znázorňovanie
vety
Grafické
delenie slov na
slabiky
Určovanie
pozície hlások v
slove
Detailná
analýza slova na
hlásky –
určovanie
pozície hlások v
slove
Poznávanie
písmen
Čítanie slov po
písmenách
Základy
komunikácie
Žiak voľne,
súvisle
reprodukuje
podľa
obrázkov,
sluchovo
rozlišuje
hlásky na
začiatku slova
30
Nácvičné
/šlabikárové/
obdobie
Osvojovanie a
využívanie
čítania písmen
slovenskej
abecedy
Čítanie slabík,
slov, viet a
krátkych textov,
ktoré obsahujú
otvorené
slabiky
Čítanie
písaných
písmen, slabík,
slov, viet a
krátkych
súvislých textov
Poznávanie,
osvojovanie
a využívanie
všetkých
písmen
abecedy
Žiak pozná a
vie prečítať
všetky písmená
slovenskej
abecedy
chápe význam
prečítaného
slova
72
Čítankové
obdobie
Zdokonaľovanie Tvorenie
techniky čítania jednoduchých
Čítanie s
textov
porozumením
Žiak v
praktických
činnostiach
pozná funkciu
30
Cvičenie
správnej
intonácie
Voľná
reprodukcia
prečítaného
textu
interpunkčných
znamienok:
bodka, otáznik,
výkričník,čiarka,
spojovník
pri čítaní
rozlišuje
pojmy: text,
riadok, článok,
nadpis
Obsahový a vzdelávací štandard - Písanie 1. ročník
Cieľ,
metódy
Tematický
celok
Téma
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Odpor.
počet hodín
Hlásková
analyticko –
syntetická
Prípravné
obdobie
Uvoľňovacie
cviky ,
zlepšenie
jemnej
motoriky
zápästia
a prstov
nácvik písania
prípravných
cvikov
Rozvíjanie
analytických
schopností –
schopností
postrehnúť
základné
čiary a línie
v jednotlivých
písacích
cvikoch
Žiak zvláda
prvky písmen
v postupnosti
od
jednoduchých
po zložitejšie.
30
Nácvičné
obdobie
Osvojovanie si
písania písmen
slovenskej
abecedy,
spájanie písmen
do slabík a slov
Podporovanie
vlastného a
tvorivého
písania
veľkou a
malou
abecedou
Odpis
písaných
písmen,
slabík, slov a
viet ,prepis
tlačených
písmen,
slabík, slov
a viet.
72
Čítankové
obdobie
Zdokonalovanie
techniky
písania.
Precvičovanie
pravopisných
javov
predpísaných
pre 1. ročník
Vytváranie
kompetencií
samostatne sa
písomne
vyjadrovať.
Písanie slov a
jednoduchých
viet podla
diktovania
30
Syntetická
metóda
2.ročník
Charakteristika predmetu:
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského
jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie/ komunikačné schopnosti a to
na úrovni ústnej i písomnej. Predmet má komplexný charakter pretože spája jazykovú, slohovú zložku,
písanie, literárnu zložku a čítanie. Má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch,
pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Zabezpečuje žiakom možnosť
nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce.
Ciele vyučovacieho predmetu :
-
rozvoj komunikačnej kompetencie žiaka
-
schopnosť používať jazyk v rôznych komunikačných situáciách
-
odlíšiť gramaticky správnu vetu od nesprávnej
-
schopnosť tvoriť nové vety
-
realizovať svoje myšlienky, vedieť sa podeliť s informáciami
-
naučené poznatky intenzívne precítiť a prežívať
Motorické zručnosti
-
zdokonaľovať písomné zručnosti, dôraz klásť na čitateľnosť a úhľadnosť, primeranú
rýchlosť,dodržiavať naďalej správne tvary písmen
- samostatne písať jednoduchý text s dôrazom na dodržiavanie základných parametrov
( písané alebo tlačené písmo)
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
- zapamätať si naučené základné fakty a vedieť ich používať v praxi
- v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu
Analytické zručnosti
-
vedieť realizovať hláskovú analýzu a syntézu slov
vedieť rozlíšiť hlásky, písmená, slabiky, slová, vety a text
správne používať diakritické znamienka
Tvorivé zručnosti
- porozprávať krátky príbeh ( vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh )
- porozprávať príbeh podľa predlohy ( podľa obrázkov, podľa názvu )
- dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner
- zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text
Verejná prezentácia textu, verejný prejav
- pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
- naďalej rozvíjať výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmantálnych javov
- reprodukovať umelecký text ( doslovne, podrobne, stručne )
- porozprávať zážitok pred obecenstvom, triedou
Informačné zručnosti
-
naďalej rozvíjať zručnosti žiakov používať jazykové slovníky a príručky
prijímanie informácií od iných, delenie sa s nimi
Komunikačné zručnosti
- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
- vyjadrovať sa neverbálne a pochopiť neverbálnu komunikáciu
- verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor, správne sa vyjadrovať, ako i vypočuť si názor druhých,
teda aktívne počúvať
- porozprávať zážitok pred obecenstvom, triedou
Výchovné a vzdelávacie stratégie :
Výchovné a vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie kľúčových kompetencií :
Sociálne komunikačné kompetencie
-
učiteľ vedie žiakov k výstižnému a kultivovanému prejavu
učiteľ vedie žiakov k chápaniu a porozumeniu rôznych typov textu a bežne používaným prejavom
neverbálnej komunikácie
učiteľ vedie žiakov k diskusii a k dodržiavaniu pravidiel diskusie
učiteľ vedie žiakov k prezentovaniu vlastnej práce
učiteľ vedie žiakov k neustálemu rozširovaniu slovnej zásoby pomocou literárneho a gramatického
učiva
učiteľ vedie žiakov k vzájomnému dialógu a tímovej práci
Kompetencie učiť sa učiť
-
učiteľ vedie žiakov k neustálemu zdokonaľovaniu čítania s porozumením
učiteľ stanovuje dielčie vzdelávacie ciele v pravopise
učiteľ vzbudzuje zvedavosť žiakov tým, že objasňuje zmysel a cieľ ich učenia
učiteľ vedie žiakov chápať potrebu učiť sa nie pre známky ale pre život
Kompetencie riešenia problémov
-
učiteľ poskytuje žiakom priestor k samostatnému riešeniu úloh, hľadaniu chýb v texte
a odôvodňovaniu správneho riešenia
učiteľ vedie žiakov k vyhľadávaniu informácií
učiteľ zadáva žiakom také úlohy, ktoré majú spojitosť so životom žiaka
učiteľ vedie žiakov k spoločnému riešeniu problémov, k diskusii a sebahodnoteniu a k vzájomnému
hodnoteniu
Osobné a občianske kompetencie
-
učiteľ podporuje u žiakov potrebu literárneho prejavu, recitácie a čítania
učiteľ zoznamuje žiakov so slovesným dedičstvom a jeho významom
učiteľ sa snaží byť žiakom príkladom
Kompetencie pracovné
-
učiteľ vedie žiakov k dodržiavaniu hygienických pravidiel pri čítaní a písaní
učiteľ vedie žiakov k udržiavaniu poriadku a bezpečnosti pri práci
-
učiteľ vedie žiakov, aby neničili a chránili prácu iných ľudí, spolužiakov
Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
-
učiteľ vedie žiakov k vyjadrovaniu sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
učiteľ vedie žiakov k potrebe a dôležitosti kultúrnej komunikácie v bežnom živote
Stratégia vyučovania
skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie,práca s textom, samostatná práca, sluchová analýza
a syntéza, výklad, rozhovor, rozprávanie, individuálny prístup, motivácia, brainstorming, ilustračnoreceptívna metóda
Tematický celok
Hláskoslovie a
pravopis
Slovná zásoba
Gramatika
Komunikačné
činnosti
Poznávací cieľ
Hláska a písmeno
• Rozdelenie
hlások:
samohlásky –
krátke a dlhé;
dvojhlásky;
samohláska ä;
slabikotvorné r/r –
l/l ;
spoluhlásky – tvrdé
a mäkké.
• Delenie slov na
slabiky
Formou hry so
slovom
viesť žiakov k
pochopeniu, že
slovo sa skladá zo
slabík
a hlások a že je
prostriedkom na
tvorbu
vety.
• Spájanie slov do
viet.
Formou hier so
slovami tvoriť
vety z rozsypaných
slov, obmieňať
poradie slov vo
vete, rozširovať
a zmenšovať počet
slov vo vete,
obmieňať tvary
slov vo vete,
dokončiť začatú
vetu podľa svojej
predstavy...).
• Hovorenie
Porozprávať o
obrázku, ústne
vyjadriť
súvislosť medzi
ilustráciou a
obsahom
prečítaného textu.
Vyjadriť svoj názor
na ilustráciu v
knihe.
Porozprávať svoj
zážitok (v
dvojiciach,
v skupine, celej
triede).
Usporiadať
obrázky podla
časovej
a príčinnej
súvislosti a
porozprávať príbeh
podľa série
obrázkov.
• Počúvanie
S porozumením
pocúvať inštrukcie
učitela a vediet ich
sformulovať
vlastnými slovami
Počúvať
rozprávanie
spolužiakov a
vedieť
sformulovať
otázku.
• Čítanie
V prečítanom texte
vedieť vyhladať
• Písanie veľkých
písmen na
začiatku vety
a interpunkčných
znamienok na
konci vety (bodka,
otáznik, výkričník,
tri
bodky).
• i – y ako jedna
hláska, ale dve
písmená.
Písanie i/í po
mäkkých a y/ý po
tvrdých
spoluhláskach
v koreni domácich
slov.
Komunikačný
cieľ
• Písanie
spoluhlások d, t, n,
l s mäkčenom a bez
neho (v domácich
slovách pred e, i a
dvojhláskami).
• Písanie veľkých
písmen v menách
osôb a v
• Delenie slov na
slabiky využívať
pri
rozdeľovaní slov
na
konci riadku (len
otvorené slabiky).
• Zmenou
hlásky/písmena
alebo
slabiky v slove
• V ústnom prejave
melódiou zretelne
ohraničiť
výpovede.
• Pri čítaní a v
spontánnom
prejave rozlíšiť
zemepisných
názvoch
z blízkeho okolia.
• Precvičovať
zrozumiteľnú
výslovnosť hlások
ako predpoklad
efektívnej
komunikácie.
• Spresnovať
výslovnost hlások.
• Spresnovať
výslovnosť
krátkych
a dlhých
samohlások
(uvedomene
používať kvantitu
na rozlíšenie
významu slov).
• Poznať vzťah
medzi písaním
a výslovnosťou
samohlásky ä.
• Získať základy
fonetického
a slabičného
pravopisného
princípu
pri písaní domácich
slov.
• Použiť vlastné
mená v písaní
adresy.
Kľúčové
kompetencie
utvoriť
nové slovo a
poznať
jeho význam.
• Pri overovaní
pravopisu a
poznávaní
významu slov
používať slovníky
a encyklopédie
(tlačené
aj elektronické).
melódiu
oznamovacej,
opytovacej,
rozkazovacej a
želacej vety.
• Porovnať
podobnosti
a rozdiely medzi
vetami
s rozdielnym
počtom slov a s
rozdielnym
poradím slov.
• Vedieť
sformulovať otázku
k prečítanému
/počutému textu.
• Vedieť
sformulovať
oznamovaciu vetu
ako
reakciu na počutý
alebo prečítaný
text.
• Vedieť
sformulovať
želanie a vyjadriť
svoj pocit.
• Pomocou
zvolacej vety
vyjadriť emócie.
informáciu, ktorá
je v ňom explicitne
uvedená.
V prečítanom texte
vediet vyhladať
informáciu, ktorá
je v nom uvedená
synonymným
spôsobom.
Po prečítaní časti
príbehu
sformulovať
svoju predstavu o
pokračovaní textu.
• Písanie
Napísať nadpis k
obrázku.
Napísať nadpis k
sérii obrázkov.
Napísať krátku
reakciu na
počutý/prečítaný
text.
• Komunikačná
Osvojiť si základy princípu zdvorilosti a kooperácie v každodennej komunikácii
(pozdrav, oslovenie, vedieť prevziať slovo v dialógu v skupine, predstaviť sa, prosba,
poďakovanie, ospravedlnenie; základy neverbálnej komunikácie: nadviazať očný
kontakt, vhodný postoj
a gestá pri hovorení pred skupinou spolužiakov)
• Kognitívna
Analyzovať celok na časti a syntetizovať časti do celku (text – veta – slovo – slabika
– hláska).
Formou hier s hláskami a písmenami, slovami a vetami rozvíjať fluenciu, flexibilitu a
originalitu myslenia. Učiť sa vyhladávať informácie o jazyku v tlačených slovníkoch
a encyklopédiách, aj v elektronických zdrojoch. Získať bázovú gramotnosť, rozvíjať
základy funkčnej gramotnosti.
• Sociálna
Participovať na spoločnej komunikácii i na spoločnej činnosti.
3. a 4.ročník
Charakteristika predmetu:
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského
jazyka, osvojiť si správny pravopis, pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie/ komunikačné
schopnosti a to na úrovni ústnej i písomnej. Predmet má komplexný charakter pretože spája jazykovú,
slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích
predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Zabezpečuje
žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce.
Pri tvorbe UO sme vychádzali zo všeobecných didakt. princípov: princíp komplexnosti, komunikačnokognitívny princíp, orientácia na žiaka, princíp aktuálnych lingvistických poznatkov. Najväčšiu pozornosť
venujeme práve princípu komplexnosti. Tento sa prejavuje v úrovni kompetenčnej - rozvoj komunikačnej
kompetencie žiaka v materinskom jazyku v súlade s inými kľúčovými kompetenciami, v medzipredmetovej
úrovni- rozširovanie
komunikačných poznatkov a formovanie hodnôt z rôznych pohľadov, v
medzizložkovej úrovni- integrácia jazykového vyučovania, slohu, čítania a literárnej výchovy zabezpečuje
komplexnú povahu komunikačného procesu a ešte vnútrozložková úroveň- prepájanie tém v rámci
jazykovej, slohovej a literárnej zložky predmetu.
Ciele vyučovacieho predmetu :
-
rozvoj komunikačnej kompetencie žiaka,
schopnosť používať jazyk v rôznych komunikačných situáciách,
odlíšiť gramaticky správnu vetu od nesprávnej,
zvyšovať jazykovú kultúru vo verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov žiakov,
schopnosť tvoriť nové vety,
realizovať svoje myšlienky, vedieť sa podeliť s informáciami,
naučené poznatky intenzívne precítiť a prežívať
Motorické zručnosti
-
zdokonaľovať písomné zručnosti, dôraz klásť na čitateľnosť a úhľadnosť, primeranú rýchlosť,
dodržiavať naďalej správne tvary písmen
-
samostatne písať jednoduchý text s dôrazom na dodržiavanie základných parametrov ( písané alebo
tlačené písmo)
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
-
zapamätať si naučené základné fakty a vedieť ich používať v praxi
v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu
Analytické zručnosti
-
vedieť realizovať hláskovú analýzu a syntézu slov
vedieť rozlíšiť hlásky, písmená, slabiky, slová, vety a text
správne používať diakritické znamienka
Tvorivé zručnosti
- porozprávať krátky príbeh ( vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh )
- porozprávať príbeh podľa predlohy ( podľa obrázkov, podľa názvu )
- dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner
- zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text
Verejná prezentácia textu, verejný prejav
- pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
- naďalej rozvíjať výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmantálnych javov
- reprodukovať umelecký text ( doslovne, podrobne, stručne )
- porozprávať zážitok pred obecenstvom, triedou
Informačné zručnosti
-
naďalej rozvíjať zručnosti žiakov používať jazykové slovníky a príručky
prijímanie informácií od iných, delenie sa s nimi
vedieť vyhľadávať informácie a pracovať s nimi/v slovníkoch, encyklopédiách, aj v
elektronických zdrojoch/
Komunikačné zručnosti
- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
- osvojiť si základy každodennej komunikácie – pozdrav, oslovenie, prosba, poďakovanie,
vedieť sa predstaviť, ospravedlniť, a tiež základy neverbálnej komunikácie –zrakový kontakt,
postoj, gestá.
- vyjadrovať sa neverbálne a pochopiť neverbálnu komunikáciu
- verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor, správne sa vyjadrovať, ako i vypočuť si názor
druhých, teda aktívne počúvať
- porozprávať zážitok pred obecenstvom, triedou
Výchovné a vzdelávacie stratégie :
Výchovné a vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie kľúčových kompetencií :
Sociálne
-
komunikačné
kompetencie
učiteľ vedie žiakov k výstižnému a kultivovanému prejavu
učiteľ vedie žiakov k chápaniu a porozumeniu rôznych typov textu a bežne používaným prejavom
neverbálnej komunikácie
učiteľ vedie žiakov k diskusii a k dodržiavaniu pravidiel diskusie
učiteľ vedie žiakov k prezentovaniu vlastnej práce
učiteľ vedie žiakov k neustálemu rozširovaniu slovnej zásoby pomocou literárneho a gramatického
učiva
učiteľ vedie žiakov k vzájomnému dialógu a tímovej práci
učiteľ maximálne aktivizuje žiakov /prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov/
Kompetencie učiť sa učiť
-
učiteľ vedie žiakov k neustálemu zdokonaľovaniu čítania s porozumením
učiteľ stanovuje dielčie vzdelávacie ciele v pravopise
učiteľ vzbudzuje zvedavosť žiakov tým, že objasňuje zmysel a cieľ ich učenia
učiteľ vedie žiakov chápať potrebu učiť sa nie pre známky ale pre život
Kompetencie riešenia problémov
-
učiteľ poskytuje žiakom priestor k samostatnému riešeniu úloh, hľadaniu chýb v texte
a odôvodňovaniu správneho riešenia
učiteľ vedie žiakov k vyhľadávaniu informácií
učiteľ zadáva žiakom také úlohy, ktoré majú spojitosť so životom žiaka
-
učiteľ vedie žiakov k spoločnému riešeniu problémov, k diskusii a sebahodnoteniu a k vzájomnému
hodnoteniu
Osobné a občianske kompetencie
-
učiteľ podporuje u žiakov potrebu literárneho prejavu, recitácie a čítania
učiteľ zoznamuje žiakov so slovesným dedičstvom a jeho významom
učiteľ sa snaží byť žiakom príkladom
Kompetencie pracovné
-
učiteľ vedie žiakov k dodržiavaniu hygienických pravidiel pri čítaní a písaní
učiteľ vedie žiakov k udržiavaniu poriadku a bezpečnosti pri práci
učiteľ vedie žiakov, aby neničili a chránili prácu iných ľudí, spolužiakov
Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
-
učiteľ vedie žiakov k vyjadrovaniu sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
učiteľ vedie žiakov k potrebe a dôležitosti kultúrnej komunikácie v bežnom živote
Stratégia vyučovania
Učebný plán v predmete Slovenský jazyk a literatúra v 3. Ročníku disponuje 8 hodinami týždenne. Ide
o znížený počet hodín oproti predchádzajúcemu obdobiu.
Jazyková komunikácia (gramatika, pravopis a písanie) obsahuje učivo z fonetiky, lexiky a syntaxe.
V učive 2.ročníka sa eliminuje morfologická rovina. Učivo o podstatných, prídavných menách a slovesách
sa presúva do 3. ročníka ZŠ. Tiež sa eliminuje učivo o všeobecných a vlastných podstatných menách.
Vyučuje sa len v spojitosti s praktickými písomnosťami (list, pohľadnica, adresa) na hodinách písania
a slohu. Zaraďujeme ho ku komunikačným zručnostiam. Učivo je jednoznačne vymedzené vo vzdelávacom
štandarde.
Čítanie a literárna výchova – zmeny nastali najmä
v kompetenciách, ktoré žiak nadobúda
prostredníctvom tejto zložky. Technická stránka čítania ostáva aj naďalej zachovaná. Komunikácia a sloh je
založená na verbálnej a neverbálnej komunikácii. Oblasť verbálnej komunikácie je zameraná na ústne
vyjadrovanie, žiak vie nájsť súvislosť medzi ilustráciou a obsahom prečítaného textu. Žiak vie vyjadriť svoj
názor na ilustráciu v knižke. Vie porozprávať svoj zážitok pred triedou, obecenstvom. Dokáže usporiadať
obrázky podľa časovej a príčinnej súvislosti, vie samostatne porozprávať obsah jednoduchého textu,
reprodukovať rozprávku, povesť a pod.
Kritéria, metódy a prostriedky hodnotenia
Žiak bude v priebehu školského roka hodnotený v zmysle Metodického pokynu č. 1/2009-R z 23.12.2008
na hodnotenie žiakov základnej školy. Hodnotenie bude priebežné, použité bude sumatívne a formatívne
hodnotenie žiaka. V priebehu škol roka sa zrealizujú štvrťročné písomné práce a kontrolné diktáty, ktoré
budú tvoriť základ klasifikácie žiaka. Pri hodnotení zohľadňujeme špecifiká žiakov i výsledky v súťažiach.
Okrem bežných prostriedkov využívame riadený rozhovor, ankety, prezentáciu projektov, hodnotovú
reflexiu, hodnotenie praktických činností. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami budeme brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka
na jeho školský výkon.
Metódy a formy práce:
skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, práca s textom,
samostatná práca, sluchová analýza a syntéza, výklad, rozhovor, rozprávanie, individuálny prístup,
motivácia, brainstorming, ilustračno-receptívna metóda
Obsah učiva v 3. ročníku
Tematický
celok
Časová
dotácia
Téma
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Prierezové témy
Opakovanie
z 2.r
19
Samohlásky,
výskyt
samohlásky ä
Slová s ĺ´,r´
Obojaké
spoluhlásky
Písanie
dvojhlások
výskyt
dvojhlásky ô
Precvičiť
rozdelenie
hlások, vedieť
rozlíšiť hlásku
a písmeno,
rozlišovať
samohlásky,
dvojhlásky
a spoluhlásky.
Poznať
slabikotvor
hlásky rŕ, lĺ
.Používať spisov
výslovnosť
a písanie hlásky ä
v slovách.
Rozlišovať
a správne
vyslovovať tvrdé
a mäkké
spoluhlásky.
Žiak vie rozdeliť
hlásky na
samohlásky,
dvojhlásky
a tvrdé a mäkké
spoluhlásky.
Žiak uplatňuje
správnu spisovnú
výslovnosť . Vie
rozlíšiť rŕ, lĺ, ä
a vie ich použiť.
Osobnostný
rozvoj sociálny
rozvoj
Vybrané slová
50
Vybrané slová
po b
Vybrané slová
po m
Vybrané slová
po p
Vybrané slová
po r
Vybrané slová
po s
Vybrané slová
po v
Vybrané slová
po z
opakovanie
vybraných
slov
Správna
výslovnosť
a písanie
obojakých
spoluhlások.
Osvojiť si
vybrané slová po
obojakých
spoluhláskach,
vysvetliť
význam, vedieť
použiť vo vetách
a ovládať ich
pravopis.
Žiak pozná
pravopisné
pravidlá pri
používaní
obojakých
spoluhlások vo
vybraných
slovách. Vie
uplatniť vybrané
slová v
písomnom
prejave. Žiak sa
oboznámi
s výnimkami
pravopisu y,ý po
obojakých
spoluhláskach.
Sebapoznanie
a sebaprijatie,
Kreativita
Psychohygiena
Ľudské vzťahy
Slovné druhy
35
Podstatné
mená
Číslovky
Prídavné mená
Zámená
Príslovky
Predložky
Slovesá
Prehľad
slovných
druhov
Vedieť rozoznať
slovné druhy
v texte.
Oboznámiť sa
s gramatickými
kategóriami
podstatných
a prídavných
mien. Spoznať
funkciu zámen,
oboznámiť sa
s číslovkami,
slovesami.
Oboznámiť sa s
funkciou
predložiek a
prísloviek
Žiak vie rozoznať
slovné druhy
v texte. Žiak
pozná gramatické
kategórie
podstatných
a prídavných
mien.
Žiak
vie rozoznať
funkciu zámen vo
vzťahu
k podstatným
menám.
Žiak diferencuje
číslovky
a slovesá.
Žiak
sa oboznámi
s predložkami
a príslovkami,
pozná rozdiel
v ich písaní
a čítaní.
Komunikácia
Environmentálna
výchovazákladné
podmienky
života Morálny
rozvoj
Spodobovanie
10
Delenie
spoluhlások
podľa znelosti
Spodobovanie
spoluhlások na
konci slov
Spodobovanie
spoluhlásky v
Poznať a vedieť
rozlišovať
spoluhlásky
podľa znelosti.
Správne
vyslovovať
a písať slová,
v ktorých
dochádza
k spodobovaniu
na konci slova.
Správne
vyslovovať
a písať „v“ na
začiatku a na
konci slova.
Žiak pozná a vie
rozdeliť
spoluhlásky
podľa znelosti na
párové znelé
a neznelé
a nepárové znelé.
Žiak správne
vyslovuje a píše
slová, v ktorých
nastáva
spodobovanie.
Žiak správne
vyslovuje a píše
hlásku „v“ na
začiatku a na
konci slov
s výskytom tejto
hlásky.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Kooperácia
a kompetencia
Kultúrna
diferenciácia
Veta
18
Oznamovacie
vety
Opytovacie
vety
Rozkazovacie
vety Počet
Poznať delenie
viet podľa
zámeru na
oznamovacie,
opytovacie
Žiak diferencuje
vety podľa
zámeru
hovoriaceho, vie
ich správne
interpunkčne
Environmentálna
výchova – ľudské
aktivity
a problémy
životného
prostredia.
Komunikačnoslohová
výchova
33
slov vo vete
a rozkazovacie.
Poradie slov
vo vete
Maximálne zúžiť
počet slov vo
vete, alebo vetu
rozšíriť.
Verbálna
a neverbálna
komunikácia
Reprodukcia
prečítaného
umeleckého
a náučného
textu. Beseda
o prečítanom
texte
Dialogizované
čítanie
Rozprávanie
zaznamenať. Žiak
vie meniť počet
slov vo vete tak,
aby veta
nestratila svoj
význam.
Upraviť
nesprávne
poradie slov vo
vete.
Žiak dodržiava
správne poradie
slov vo vete, vie
upraviť slovosled
vo vete.
Reprodukovať
prečítaný
umelecký
a náučný text
v súvislosti
s učivom na
literárnej
výchove,
v prírodovede
a vo vlastivede.
Besedovať
o prečítanom
náučnom
a umeleckom
texte.
Z prečítaného
textu formulovať
otázky
a odpovede.
Pri dialogizácii
správne
intonačne
prečítať text,
zvládnuť rolové
čítanie. Výstižne
porozprávať
vlastný zážitok.
Rozlišovať
vhodné
a nevhodné
opakovanie
rovnakých slov.
Napísať krátky
text vlastného
zážitku, alebo
vymysleného
Žiak prakticky
uplatňuje
reprodukciu
textu, vie
besedovať
o prečítanom
texte. Žiak
prakticky tvorí
otázky
a odpovede
z prečítaného
textu.
Žiak zvládne
rolové čítanie,
správnu intonáciu
pri dialogizácii.
Žiak výstižne
porozpráva
vlastný zážitok,
pričom rozlišuje
vhodné
a nevhodné
opakovanie
rovnakých slov.
Žiak vie tvoriť
vety podľa danej
osnovy. Ziak vie
napísať vlastný
zážitok,
vymyslený
príbeh.
Žiak vie vyjadriť
súhlas a nesúhlas,
želanie, žiadosť
o informáciu,
blahoželanie, a to
Mediálna
výchova – stavba
mediálnej správy,
odkazu
Mediálna
výchova
Kritické čítanie
a mediálny odkaz
Vnímanie autora
mediálnej správy
Komunikácia
Kreativita
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti.
Literárna
výchova
99
Ľudová
slovesnosť,
rapotanky,
hádanky,
prekrúcanky,
piesne,
príslovia,
porekadlá,
pranostiky,
rozprávky,
bájky, príbehy
zo života detí,
príbehy
o zvieratkách,
encyklopédie,
detské žartíky,
ilustrácie.
príbehu, vyjadriť
súhlas a nesúhlas,
želanie, žiadosť
o informáciu,
blahoželanie, a to
verbálne
i neverbálne.
ústne a písomne.
Správne, plynule
a s porozumením
čítať text.
Predniesť báseň
Správne
prízvukovať
slová
a predložkové
spojenia.
Rozprávať
o prečítanom
texte, vymenovať
postavy
prečítanej
rozprávky
a jednoducho ich
charakterizovať.
Dramatizovať
text.
Orientovať sa
v prečítanom
texte.
Poznať a určiť
rým, verš a slohu.
Formovať
estetické
a mravné cítenie,
rozvíjať
schopností
a zručnosti:
čítanie
s porozumením,
estetické cítenie,
umelecký
prednes a čítanie
ilustrácii.
Žiak vie rozlíšiť
jednotilivé žánre
ľudovej
slovesnosti.
Žiak vie správne
intonačne
predniesť báseň,
pozná a určí rým,
verš a slohu.
Žiak vie
dramatizovať
text,
charakterizovať
postavy
a rozprávať
o prečítanom
texte, orientovať
sa v ňom. Vie
empaticky
vnímať umelecký
prednes.
Žiak vie plynule,
správne
a s porozumením
čítať text.
Mediálna
výchova –
receptívne
činnosti.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
– hodnoty,
postoje, praktická
etika.
Kreativita
Morálny rozvoj
Dopravná
výchova
a výchova
k bezpečnosti
v cestnej
premávke.
Ochrana života
a zdravia.
Prierezové témy







osobnostný a sociálny rozvoj
environmentálna výchova
mediálna výchova
multikultúrna výchova
dopravná výchova
ochrana života a zdravia
tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Obsah učiva v 4. ročníku
Kompetencie
Téma
Tematický
celok
Učivo gramatiky
prepojiť s učivom
slohovým.
Využívať
slohové témy
(opis, inzerát,
rozprávanie).
Jazyková
zložka
Opakovanie
Vybrané slová
Delenie hlások
Ohybné slovné
druhy
Pojem predpona
Delenie
predponových
slov
Slabičné a
neslabičné
predpony
Naučiť žiakov
učivo o
predponách,
Pojem
predpona
Delenie
predponových
slov
Obsahový štandard
Vybrané slová,
písanie i, í y, ý v
ďalších vybraných
slovách a
odvodených slovách.
Delenie hlások,
ohybné slovné druhy
– podstatné mená,
príd. mená, zámená,
číslovky, slovesá,
základné pojmy,
definícia,
identifikácia v
cvičeniach, určovanie
kategórií.
Tvorenie slov.
Odvodenie slov
pomocou predpôn.
Pravopis a
výslovnosť
predponových
odvodenín.
Slabičné a neslabičné
predpony .
Slabičné a
neslabičné
predpony
Výkonový
štandard
Žiak vie:
Používať
pravopisné návyky
v už prebratých
vybraných slovách
a nacvičuje nové
vybrané a
odvodené slová.
Vie ich samostatne
používať v
cvičeniach, texte, v
diktátoch a
kontrolných
cvičeniach.
Prierezové
témy
Dopravná
výchova
Enviro.
výchova
Žiak vie:
Rozdeliť slová na
predponu a
slovotvorný základ.
Vie tvoriť nové
slová
prostredníctvom
rôznych predpôn.
Vie identifikovať
slabičné a
neslabičné
predpony. Pozná
význam nových
slov a vie ich
používať vo
OŽaZ
OaSR
explicitne ho
používať v
slohových
útvaroch.
Rozširovanie
slovnej zásoby.
Pravopis
ďalších
vybraných slov.
Využitie
pravopisu
vybraných slov
pri tvorbe
umeleckého a
vecného textu, v
rôznych
komunikačných
situáciách.
Delenie hlások
Praktické
využitie v textoch
(slohových alebo
čítankových).
Písanie diktátu a
pravopisných
cvičení.
vetách, v textoch.
Pravopis slov s
i/í, y/ý po
obojakej
spoluhláske
Pravopis ďalších
vybraných slov.
Príbuzné slová.
Poznať ich význam.
Geografické názvy s
i, í a y, ý po obojakej
spoluhláske.
Žiak vie:
Znelé a
neznelé hlásky
Delenie hlások
Žiak vie:
Spodobovanie
spoluhlások.
Pravopis a správna
výslovnosť
spoluhlások na konci
slov, na
morfematickom
švíku, hranici slov.
Rozdelenie hlások na
znelé a neznelé.
Identifikácia
spodobovania.
Vysvetliť pravidlo
písania spoluhlásky f.
Vymenovať znelé a
neznelé
spoluhlásky.
Ovláda ich správnu
výslovnosť na
konci, v strede slov
a na hranici dvoch
slov. Vie, že
pravidlo o
spodobovaní platí
len pre výslovnosť.
V pravopise sa
spoluhlásky
zapisujú bez
spodobenia.
Pravidlo o
spodobovaní žiak
ovláda nielen
teoreticky, ale
dokáže ho
používať najmä
prakticky.
Spodobovanie
na konci slova,
uprostred
slova , na
hranici slov
Používať
pravopisné návyky
v písaní ďalších
vybraných slov a
významovo
príbuzných slov,
pravopisné
zručnosti v písaní
geografických
názvov.
Mediálna
výchova
OaSR
Priama reč
Využívať učivo o
priamej reči v
rôznych
komunikačných
situáciách. Napr.
v slohu - v
rozhovore na
danú tému alebo
v interview.
Slovné druhy
Uvádzacia
veta
Bodkočiarka
Úvodzovky
Slovné druhy
Podstatné
mená
Rozšírenie učiva
o základných
slovných
druhoch.
Prídavné
mená
Podstatné mená,
funkcia
podstatných
mien.
Číslovky
Zámená
Slovesá
Gramatické
kategórie
rod, číslo a pád
podstatných
mien.
Zhoda
podstatného a
prídavného mena
v rode, čísle a
páde.
Gramatické
kategórie
rod, číslo a
pád
podstatných
mien.
Priama reč
Žiak vie:
Definícia priamej
reči. Úvodzovky v
priamej reči. Písanie
uvádzacej vety (pred,
v strede alebo na
konci priamej reči).
Interpunkcia v
priamej reči
(bodkočiarka, čiarka,
otáznik, výkričník).
Identifikovať
priamu reč v texte.
Vie rozlíšiť
uvádzaciu vetu od
priamej reči. Vie
prakticky pouţívať
priamu reč v
písomnom prejave.
Správne pouţíva
interpunkčné
znamienka v
priamej reči.
Rozozná priamu
reč v hovorenom
slove.
Slovné druhy
Žiak vie:
Rozšírenie poznatkov
o ohybných slovných
druhoch. Gramatické
kategórie rod, číslo a
pád podstatných
mien. Triediť a
zoskupovať podstatné
mená podľa rodu a
zakončenia (podľa
pádovej prípony a
spoluhlásky pred
ňou) ako prípravu na
vyvodenie systému
vzorov vo vyšších
ročníkoch.
Rozlíšiť všeobecné
a vlastné podstatné
mená.
Určiť rod, číslo a pád
prídavných
mien na základe
zhody s podstatným
menom
Druhy zámen.
Zámená – funkcia
zámen vo vete. Druhy
zámen: osobné a
privlastňovacie.
Poznatky o
Číslovky, definícia,
Funkcia zámen.
Tvorba
projektu...
OaSR
Vie uplatniť
správny pravopis
vo vlastných
podstatných
menách.
Žiak ovláda
jednotlivé pády
(otázky aj ich
latinské názvy).
Podľa nich vie
vyskloňovať
podstatné mená.
Ovláda tvary
podstatného mien a
vie ich používať v
texte. Vie určovať
gramatické
kategórie rod, číslo
a pád podstatných
mien.
Rozozná zámená v
texte. Vie, že
ENV
Dopravná
slovných druhoch
aplikovať pri
tvorbe textov, v
jazykových alebo
v slohových
cvičeniach.
delenie čísloviek na
základné a radové.
Pravopis čísloviek v
obore do 100.
Slovesá – zopakovať
definíciu slovies.
Gramatické
kategórie: osoba,
číslo, čas slovies.
Neurčitok. Časovanie
slovies.
Funkcia
neohybných
slovných druhov
vo vete.
Neohybné
slovné druhy
Neohybné slovné
druhy
Príslovky
Príslovky
Predložky
Predložky
Spojky
Spojky
Častice
Častice
Citoslovcia
Triedenie
neohybných slovných
druhov. Ich funkcia a
následne identifikácia
v texte. Príslovky,
predložky a spojky –
slovné druhy, s
ktorými sa žiaci
stretli už v minulých
ročníkoch. Učivo
vyvodíme z cvičenia
a textov. Naučíme
žiakov pravopis
predložiek a ich
správnu výslovnosť.
Vyvodíme ich z
prvotných predložiek
s priestorovým
významom na do, v,
s/so, z/zo, pravopis a
výslovnosť
predložiek s/so, k/ku
v spojení s osobnými
zámenami.
Citoslovcia
Poznatky o
slovných druhoch
aplikovať pri
tvorbe textov, v
jazykových alebo
v slohových
cvičeniach.
Pravopis a
výslovnosť
predložiek
s/so, z/zo
Spojky
Naučíme žiakov
identifikovať v texte
nahrádzajú
podstatné a
prídavné mená. Vie
určiť základné
druhy zámen.
Žiak vie nielen
vyhľadať slovesá v
texte a pozná ich
funkciu, ale naučí
sa aj gramatické
kategórie slovies
(osoba, číslo a
čas).Vie vyčasovať
slovesá. Vie určiť u
slovies neurčitok.
výchova
Komunikácia
Kreativita
Žiak vie:
Triediť slovné
druhy na ohybné a
neohybné. Pozná
funkciu
neohybných
slovných druhov a
následne ich vie
vymenovať. Vie
ich identifikovať v
cvičeniach, v texte.
Žiak ovláda
výslovnosť a
pravopis
predložiek. Vie
používať spojky.
Pozná spojky,
ktoré sa vyskytujú
v textoch
najčastejšie. Vie
ich prakticky
používať vo vete.
Menej známe
neohybné slovné
druhy – častice a
citoslovcia vie
identifikovať v
texte. Pozná ich
funkciu. Vie
Multikultúrna
výchova
spojky
Častice
Citoslovcia
Umelecký a
vecný text
Umelecký a
vecný text
Kľúčové slová
Prezentovať oba
druhy textov. V
komunikačných
prejavoch žiakov
dbať na
umelecký
prednes. Zachytiť
kľúčové údaje z
písomného textu
(formou
poznámok).
Podporovať
tvorivosť na
primeranej
úrovni.
V ústnom prejave
využívať. V
Verbálne a
neverbálne
Spojky – vyvodiť z
textu, z aktívnej
lexiky žiaka.
Zameriame sa na
najfrekventovanejšie
spojky (a, ale, keď,
aby, že atď.).
vymenovať aspoň
niektoré a vie ich
použiť v
hovorenom aj
písomnom prejave.
OŽaZ
ENV
Častice – vyvodiť z
textu, upozorniť na
najviac používané
výrazy súhlasu,
nesúhlasu, istoty,
pochybnosti (áno/nie,
hádam, asi, možno,
naozaj, určite a
i.).Citoslovcia –
vyvodiť z textu, zo
zvukomalebných
slov.
Sloh
Žiak vie:
Poukázať na základné
rozdiely medzi
umeleckým a vecným
textom. Najviac
používané kľúčové
slová v umeleckom a
vecnom texte. Ich
vyhľadávanie v texte.
Reprodukcia podľa
osnovy.
Pomenovať
jednotlivé druhy
textu správnym
pojmom. Pozná
kľúčové slová a
následne ich vie
použiť v
umeleckom alebo
vo vecnom texte.
Spätne ich vie v
texte vyhľadať. Vie
k textu vytvoriť
osnovu. Ovláda
pojem reprodukcia
a vie ju prakticky
zrealizovať. Žiak
vie postrehnúť
vecné chyby v
počúvanom texte a
vie ich opraviť.
Diskusia
Žiak vie:
MKV
komunikačných
situáciách
používať niektoré
stratégie na
riešenie
konfliktu. Napr.
naučiť žiakov
„hádať sa“ .
Opis osoby,
ústne, písomne
prostriedky
Názor
Pojem diskusia a
názor. Diskutovať so
žiakmi na rôzne témy
(najlepšie také, ktoré
sú z blízkeho okolia
žiaka, zamerané na
bežný život). Učiteľ
môže umelo vytvoriť
konfliktnú situáciu a
následne vyzvať
žiakov na prejavenie
vlastného názoru k
danej situácii.
Situácia môže byť
reálna alebo
vymyslená.
Opis
V písomnom
prejave využívať
metódy tvorivého
písania.
Opis - neučíme
definíciu slohového
útvaru. Zamerať sa na
opis osoby, ústne aj
písomne . Všímať si
charakteristické črty a
vlastnosti osoby
Diskutovať na
určitú tému vybratú
učiteľom/žiakom.
Ovláda pojem
diskusia. Dôraz
kladie najmä na
riešenie konfliktnej
situácie. Žiak vie
vyriešiť primeranú
konfliktnú situáciu.
Pozná niektoré
stratégie riešenia
konfliktu. Vie sa
napr. „pohádať“ so
spolužiakom o
nejakom probléme
(primeraným
spôsobom a
primeranými
jazykovými
prostriedkami).
Cielený
rozhovor
Cielený rozhovor Interview
Tvorba otázok a
odpovedí. Cvičenie
vzájomnej
Ľudské vzťahy
Žiak vie:
Charakterizovať
opis osoby. Vie
ústne opísať
vonkajšie črty
osoby napr.
spolužiaka, rodiča,
súrodenca,
kamaráta.
Pozná základné
charakterové
vlastnosti,
povahové črty
opisovanej osoby.
Veľmi stručne vie
danú osobu opísať
aj písomne
Oboznámiť
žiakov s
cieleným
rozhovorom –
interview.
OaSR
Žiak vie:
Definíciu cieleného
rozhovoru. Pozná
jeho cudzí názov –
interview. Vie
OŽaZ
Sebapoznanie
Kreativita
komunikácie
Naučiť žiakov
pojem
reprodukcia
textu. Naučiť
žiakov
reprodukovať
nejakú udalosť .
Reprodukcia
rozprávania,
časová
postupnosť
Reprodukcia,
Žiak vie:
-pojem reprodukcia
textu,
Ovládať pojem
reprodukcia
rozprávania. Vie ju
konkrétne
zrealizovať v
ústnom podaní.
Dodržiava časovú
postupnosť- veci,
ktoré sa udiali na
začiatku, stručný
popis udalosti,
ukončenie – záver.
reprodukovať nejakú
udalosť zo svojho
života, alebo života
iných ľudí .
Naučiť žiakov
reprodukovať
rozprávanie
Realizácia
konceptu v praxi.
Koncept
Všimnúť si
udalosť
spoločenského
alebo kultúrneho
diania, ktorá sa
má stať v
najbližšom čase.
Vytvoriť o nej
plagát. Sústrediť
sa na text.
Plagát
Oboznámiť
žiakov s pojmom
umelecká
literatúra.
Literárna
výchova
Umelecká
literatúra
skoncipovať
jednoduché otázky
a odpovede. Napr.
so spolužiakom
zrealizuje krátke
interview o
aktuálnej udalosti.
Koncept
Žiak vie:
Náčrt alebo koncept.
Definícia. Vysvetliť
na príklade.
Ovládať definíciu
konceptu/náčrtu.
Vie vytvoriť náčrt
slohového útvaru
Pojem plagát,
Žiak vie:
vytvorenie plagátu v
skupine spolužiakov .
Zadefinovať pojem
plagát. Vie na aké
účely sa používa.
Vie vytvoriť
jednoduchý plagát
k nejakej aktuálnej
udalosti. Žiak
realizuje plagát
najprv v skupine,
potom sám.
Literárna výchova
Žiak vie:
Rozdiely medzi
umeleckou a vecnou
(neumeleckou)
Odlíšiť pojem
umelecká literatúra
od vecnej poézie.
Mediálna
výchova
Kooperatíva
Multikultúrna
výchova
OaSR
Mediálna
výchova
Spojiť ho s už
prebratými
pojmami v 3.
ročníku ZŠ:
poézia a próza a
doplniť o pojem
dráma. Učivo
zdokumentovať
na konkrétnych
ukážkach
slovenskej aj
zahraničnej
detskej
umeleckej
literatúry.
Divadelná hra
literatúrou. Pojem
divadelná hra.
Dramatické umenie –
dráma je ďalším
literárnym druhom.
Realizuje sa v
divadle.
Dramatickým žánrom
určeným najmä
detskému príjemcovi
je bábková hra,
bábkové divadlo
(maňuškové,
marionetové). Žiakov
oboznámime s
najznámejšími
autormi divadelných
hier a ich dielami pre
deti a mládež.. Uviesť
príklad divadelnej
hry. Naučiť žiakov
interpretovať
divadelnú hru – dôraz
kladieme na
dramatizáciu.
Dramatizáciu
realizovať v triede,
zahrať si divadelné
predstavenie. Viesť
žiakov k tomu, aby si
vedeli vytvoriť sami
divadelnú hru s
jednoduchým
námetom a pokúsili
sa ju aj zahrať .
Žiak vie, že k
umeleckej
literatúre patrí
poézia, próza a
dráma. Pojem
dráma žiak nemusí
ovládať. Neskôr ho
rozvinieme pri
pojme divadelná
hra. Žiak vie
recitovať jednu dve básne z tvorby
najznámejších
slovenských alebo
zahraničných
básnikov. Dokáže
predniesť kratšie
prozaické dielo.
Dôraz sa kladie na
recitáciu, výrazové
prostriedky v
prednese.
Žiak ovláda pojem
divadelná hra. Vie
svojimi slovami
opísať, čo je
divadelná hra, vie
to povedať na
základe osobnej
skúsenosti. Môže
povedať názvy
divadelných hier,
ktoré pozná. Pozná
významných
slovenských alebo
zahraničných
autorov
divadelných hier.
Vie divadelnú hru
interpretovať v
kolektíve žiakov.
Talentovaní žiaci
môžu vytvoriť
samy kratšiu
divadelnú hru so
života detí. Vedia
Multikultúrna
výchova
Mediálna
výchova
Kreativita
Tvorba
projektu
ju spoločne zahrať.
Základné druhy
médií.
Vyzdvihnúť ich
funkciu pre
spoločnosť aj pre
jednotlivca.
Rozhlas
Televízia
Film - kino
Povzbudzovať
žiakov, aby sami
dokázali
skoncipovať
dialóg, prípadne
ho vedeli aj
Znaky, ktorými sa
navzájom odlišujú.
Ich využitie v
každodennom živote.
Výchovné využitie vhodnosť a
nevhodnosť
programov pre deti a
mládež. Ich vplyv na
duševné zdravie
dieťaťa.
Výchovné
využitie
vhodnosti
televíznych a
filmových
predstavení.
Dialóg
Zavedenie pojmov:
rozhlas, tel
Dialóg
Dialóg je súvislý
rozhovor dvoch alebo
viacerých osôb, ktoré
sú v priamom a
vzájomnom kontakte.
Dialóg chápeme
najmä v súvislosti s
literárnym alebo
Žiak pozná:
Pojem rozhlas,
televízia, film
(média). Vie ich
pomenovať a vie
ich navzájom od
seba odlíšiť. Pozná
charakteristické
znaky rozhlasu,
televízie a filmu.
Vie kde sídlia,
pozná budovu slov.
rozhlasu,
slovenskej televízie
(prípadne iných
televízií) a filmu
(kiná). Film v
minulosti a dnes.
Vie, že sa film v
minulosti premietal
v kinách. V
súčasnosti na
premietanie filmu
slúži aj televízia,
prípadne
prehrávače DVD,
videorekordéry.
Žiak pozná
niektoré lit diela,
rozprávky alebo
iné literárne žánre,
ktoré boli
sfilmované. Žiak sa
vie primerane
správať v kine.
Žiak vie:
Charakterizovať
pojem dialóg. Vie
kedy vzniká a
koľko osôb sa na
ňom zúčastňuje.
Vie ho
Mediálna
výchova
prakticky
predniesť.
Využívať
kompetencie
tvorivosti a ústnu
prezentáciu .
Využívať
analytické
zručnosti.
Realizovať
analýzu textu,
vyhľadať
kapitoly, strofy a
rýmy.
Kapitola
Strofa
Rým
Rým
dramatickým dielom.
V súvislosti s
dialógom sa
vyskytuje prítomnosť
pohybových prvkov,
ktorými sa jazykový
prejav dopĺňa,
dokresľuje, obmieňa
alebo celkom supluje.
Napr. namiesto
jazykových
prostriedkov sa
používajú prostriedky
mimojazykové napr.
gestikulácia, mimika.
identifikovať v
texte a dokáže ho
aj prakticky
zrealizovať. Pri
dialógu vie
využívať
gestikuláciu,
mimiku.
Členenie textu na
menšie jednotky.
Kapitola – pojem,
charakteristické
členenie najmä v
knižkách. Ide o
architektonickú
jednotku, menšiu než
diel (zväzok). Strofa
je skupina veršov
oddelená od ďalšej
strofy.
Žiak vie:
Rým zvuková zhoda
slabík na konci
veršov.
Ovládať pojmy z
učebnice v
súvislosti z textom.
Vie v básni
identifikovať rým,
ovláda nielen
pojem, ale aj
definíciu. To isté
platí aj o strofe a
kapitole. Žiak vie
prakticky
rozlišovať v
textoch strofy a
kapitoly. Ide o
pragmatickú
stránku výučby. V
učive o rýme podľa
zakončenia
rozozná 3 druhy
rýmov: združený
aabb, abab, abba.
Vie ich prakticky v
básní vyhľadať.
Mediálna
výchova
OaSR
Tvorba
projektu
Bájka ,
Bájka
pracovať s
textami bájok
nielen v
súvislosti s ich
čítaním a
interpretáciou,
ale vyjadriť ich
prostredníctvom
výtvarného
prejavu. Využiť
medzipredmetové
vzťahy výtvarnej
výchovy a IKT
Pojem: bájka. Ide o
vymyslený príbeh s
výchovným
zameraním, v ktorom
vystupujú zvieratá
alebo neživé
predmety, ktoré
konajú a hovoria ako
ľudské bytosti. Z
bájky vždy vyplýva
ponaučenie.
Najznámejším
bájkarom a
zakladateľom bájky
bol Ezop.
V našej literatúre J.
Záborský.
Komiks
pozornosť
zamerať najmä
na dejovú a
literárnu stránku
komiksu, najmä
na postupnosť
deja (udalosti)
vyjadrenej v
komikse.
Komiks
Je to sekvenčne
usporiadaná
postupnosť obrázkov
alebo graficky
spracovaný (kreslený)
príbeh. Má svoj dej a
na čitateľa pôsobí
esteticky. Text môže
byť umiestnený alebo
v bublinách uprostred
textu alebo na
okrajovej časti
obrázka. Obrázky sú
často doplnené
zvukomalebnými
výrazmi.
Žiak ovláda:
pojem bájka.
Pozná text, ktorý je
bájkou a vie ho
odlíšiť od iných
textov umeleckej
literatúry. Po
prečítaní bájky vie
z nej povedať
ponaučenie. Pozná
meno Ezopa ako
najznámejšieho
autora bájok a tiež
pozná meno J.
Záborského –
nášho významného
bájkara.
Žiak ovláda:
pojem komiks. Vie
ho odlíšiť od iného
druhu detskej
literatúry, prečítať
dej komiksu pozná
postupnosť deja.
Vie, ktoré obrázky
sú pred nejakou
udalosťou, a ktoré
nasledujú za ňou.
Vie usporiadať
obrázky podľa
sledu deja, sám ,za
pomoci
spolužiakov
nakresliť krátky
komiks a napísať k
nemu text.
ENV
Tvorba
projektu
ENV
Tvorba
projektu
Názov predmetu: Anglický
jazyk
Časový rozsah výučby: 3 hodiny týždenne/ 99 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 3., 4. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 1- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre
jazyky -učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)
A1
Hrubé členenie
A2
Jemnejšie členenie
A1.1
A1.2
A2.1
A2.2
Ročníky v 1. CJ
3./4.
4./5.
6./7.
8./9.
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Charakteristika predmetu:
Učebný predmet umožňuje získanie základov cudzieho jazyka, ktorý možno využívať v praktickom živote.
Základný princípom jazykového vzdelávania je, aby učiaci sa dokázal riešiť každodenné situácie v cudzej
krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, dokázal vymieňať si informácie
a nápady s ľuďmi, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu myšlienky v jazyku, ktorý si učiaci sa
osvojuje, viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Ciele vyučovacieho predmetu v :








osvojiť si vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré budú viesť k ďalšiemu vzdelávaniu sa
nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku
systematizovať vedomosti, spôsobilosti a zručnosti a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich
aktívne využívať doteraz osvojený jazyk
spolupracovať v pracovných skupinách
využívať dostupné materiály

dokázať vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
viac a lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo
dokázať riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine
dosiahnuť úroveň A1 (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom) a úroveň A2
(počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov),



Stratégie vyučovania
Pri vyučovaní sa budú používať následovné metódy a formy vyučovania:
Metódy
Problémová metóda, motivačný rozhovor, riadený rozhovor, pozorovanie, vysvetľovanie, rozlišovanie,
tvorenie slov podľa významu, heuristický rozhovor, doplňovanie, určovanie, porovnávanie, otázkovodiskusná metóda, precvičovanie, určovanie, motivačný rozhovor, dialogická metóda, výkladová metóda,
pozorovanie s poučením, ilustračná metóda, metóda tvorivého čítania a tvorivých úloh, upevňovanie,
opakovanie
Postupy
Aktivizujúci výklad, Triedenie jazykových prostriedkov, Zovšeobecňovanie pojmov, triedenie,
spresňovanie pojmov, Problémové vyučovanie, grafické znázorňovanie, riešenie problémových úloh,
Nácvik prednesu, interpretácia textu, vyvodzovanie poučenia, čítanie, práca s textom, rozbor textu,
triedenie, ideovo-estetický rozbor textu, Rolové čítanie, počúvanie, nácvik dramatizácie, frontálne
opakovanie
Formy práce
Práca s textom, rozbor ukážky, problémové vyučovanie, hra ako motivácia, práca so slovníkom, práca
s textom, jazykové hry, práca v skupinách, práca vo dvojiciach, práca s príručkami, interpretácia textu,
dramatizované čítanie, práca s textom, spev, tanec, riešenie problémových úloh, samostatná práca žiakov,
Interpretácia, dialogizácia, hra, samostatná práca žiakov, skupinová práca, práca vo
Kľúčové kompetencie
Všeobecné kompetencie
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a
využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
• udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Komunikačné jazykové kompetencie
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:
• rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je
uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,
• dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch,
ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,
• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii
rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.
Zahŕňajú v sebe tieto zložky:
1. Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb
konkrétneho typu,
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané
konkrétne situácie,
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou
osvojeného repertoáru,
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre
rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,
• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo
inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia,
• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
2. Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby
vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa,
atď.
3. Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov,
napríklad „a“ alebo „potom“,
• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú
poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na
artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.
4. Komunikačné kompetencie
Zahŕňajú v sebe rôzne zručnosti:
1. Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny
a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie
zmyslu,
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť
krátkemu jednoduchému popisu cesty.
2. Čítanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1
• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na
oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
3. Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
• dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť,
adresa, telefón a podobne,
• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo
robia,
• vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,
• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“,
„ale“ alebo „pretože“.
4. Ústny prejav
Ústny prejav – dialóg
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je
pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu
pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,
• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe
témy,
• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych
komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu
niečo oznámiť.
Ústny prejav – monológ
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo
robí a ľudí, ktorých pozná.
Obsah – témy:
Rodina a spoločnosť
Osobné údaje Rodina - vzťahy v rodine Národnosť/štátna príslušnosť
Tlačivá/dokumenty Vzťahy medzi ľuďmi Náboženstvo
Domov a bývanie Môj dom/byt Zariadenie bytu Domov a jeho okolie Bývanie v meste a na
dedine Spoločnosť a životné prostredie Spoločnosť a jej životný štýl
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie Ľudské telo Fyzické charakteristiky Charakterové
vlastnosti človeka Choroby a nehody Hygiena a starostlivosť o telo Zdravý spôsob života
Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie
Doprava a cestovanie Dopravné prostriedky Osobná doprava Príprava na cestu a cestovanie
Turistika a cestovný ruch Problémy cestných, železničných a leteckých sietí
Vzdelávanie a práca Škola a jej zariadenie Učebné predmety Pracovné činnosti a profesie
Školský systém Celoživotné vzdelávanie Pracovné podmienky
Človek a príroda
Zvieratá/fauna Počasie Rastliny/flóra Klíma Človek a jeho životné
prostredie Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia
Voľný čas a záľuby Záujmy Knihy a čítanie Rozhlas, televízia a internet Výstavy a veľtrhy
Kultúra a jej vplyv na človeka Umenie a rozvoj osobnosti
Stravovanie Stravovacie návyky Mäso a mäsové výrobky Zelenina a ovocie Nápoje
Cestoviny a múčne výrobky Mliečne výrobky Stravovacie zariadenia Príprava jedál Kultúra
stolovania Zdravá výživa
Multikultúrna spoločnosť Cudzie jazyky Rodinné sviatky Cudzojazyčná komunikácia
Štátne a cirkevné sviatky Zvyky a tradície v rôznych krajinách Zbližovanie kultúr a rešpektovanie
tradícií
Obliekanie a móda Základné druhy oblečenia Odevné doplnky Výber oblečenia na rôzne
príležitosti Druhy a vzory odevných materiálov Móda a jej trendy
Šport Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne Športové disciplíny Význam športu
pre rozvoj osobnosti Nové trendy v športe Fair play športového zápolenia
Obchod a služby Nákupné zariadenia Pošta a telekomunikácie Druhy a spôsoby nákupu a platenia
Hotely a hotelové služby Centrá krásy a zdravia (kaderníctva, fitnes, ...) Kultúra nakupovania a služieb
Krajiny, mestá a miesta Krajiny a svetadiely Moja krajina a moje mesto Geografický opis
krajiny Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest
Kultúra a umenie Druhy umenia Kultúra a jej formy Umenie – spoločnosť – kultúra
Človek a spoločnosť; komunikácia Jazyk ako dorozumievací prostriedok Formy komunikácie
Kultúra komunikácie
Mládež a jej svet Aktivity mládeže Vzťahy medzi rovesníkmi Generačné vzťahy Predstavy
mládeže o svete
Zamestnanie Pracovné pomery a kariéra Platové ohodnotenie Nezamestnanosť
Veda a technika v službách ľudstva Technické vynálezy Vedecký pokrok
Vzory a ideály Človek, jeho vzory a ideály Pozitívne a negatívne vzory
Slovensko Geografické údaje História Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície
Krajina, ktorej jazyk sa učím
Geografické údaje História
Hodnotenie:
Hodnotiť sa budú : ústne odpovede
písomné testy
kontrolné diktáty
výstupný test
prezentácia celoročných projektov
Matematika a práca
s informáciami
Názov predmetu: Matematika
Časový rozsah výučby: 1. ročník: 4 hodiny týždenne/ 132 hodín za rok
2., 3. a 4.ročník: 5 hodín týždenne/ 165 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 1.stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 1., 2., 3., 4. ročník
Stupeň vzdelávania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie
Vyučovací jazyk : slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu :
Učebný predmet matematika v 1. až 4. ročníku základnej školy je založený na realistickom prístupe
k získavaniu vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe
sa pristupuje k aplikácií nových matematických vedomostí v reálnych situáciách.
Učebný predmet matematika zahŕňa :
- elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce
kompetencie potrebné v ďalšom živote
- vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych vedomostí, presného myslenia a formovania
argumentácie v rôznych prostrediach
- súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko
k všeobecnému vzdelávaniu kultúrneho človeka
Vzdelávací obsah matematiky je rozdelený na päť tematických okruhov:
Čísla , premenná a počtové výkony s číslami
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy
Ciele vyučovacieho predmetu:
Poznávacie a rečové kompetencie :
Motorické zručnosti
- používať materinský jazyk a vedieť správne aplikovať postupne sa rozširujúcej matematickej
symboliky, vhodne využívať tabuľky a grafy
- podľa predlohy prečítať arabské číslice v súvislosti s učivom v matematike
- v súvislosti s osvojením matematického celku a prostredníctvom numerických
výpočtov spamäti rozvíjať numerické zručnosti žiakov
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti :
- zapamätať si základné fakty a vedieť ich použiť v praxi
- na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a priestore
- systematicky viesť žiakov k získaniu skúseností s významom, matematizácie reálnej
situácie, tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, že realita je
zložitejšia ako jeho matematický model
- vytvárať jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel
Analytické zručnosti
1. Rozvíjať svoje schopnosti a kreativitu analýzou a modelovaním riešenia úloh,
kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce
Tvorivé zručnosti
1. Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa , k aktivite na
vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.
2. Triediť predmety podľa tvaru
3 Riešiť slovné úlohy s porovnávaním čísel
4. Riešiť a tvoriť úlohy, v ktorých aplikuje osvojené matematické operácie
5. Počítať predmety v danom súbore ,vytvára súbory s daným počtom prvkov
Verejná prezentácia textu, verejný prejav
1. Interpretovať , analyzovať a modelovať riešenie úloh
2. Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú slovenčinu
Informačné zručnosti
1. Naučiť žiakov poznať a poznávať zábavnú matematiku, podieľať sa na primeranom rozvíjaní
schopností žiakov, používať prostriedky IKT k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií.
Komunikačné schopnosti
1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
2. Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor, správne sa vyjadriť, ako i vypočuť si
názor druhých, teda aktívne počúvať
Výchovné a vzdelávacie stratégie:
Výchovné a vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie kľúčových kompetencií :
Sociálne komunikačné kompetencie
- učiteľ vedie žiakov k presnému a stručnému vyjadrovaniu
- učiteľ vedie žiakov k používaniu správnej terminológie a symboliky
- učiteľ vedie žiakov k výstižnému, súvislému a kultivovanému prejavu
- učiteľ vedie žiakov k zrozumiteľnej a vecnej argumentácií prostredníctvom riešenia
matematických problémov , ku kolegiálnej rade a pomoci
- učiteľ umožňuje každému žiakovi zažiť úspech, hodnotí žiakov spôsobom, ktorý
im umožňuje vnímať vlastný pokrok
Kompetencie učiť sa učiť
- učiteľ zrozumiteľne vysvetľuje žiakom , čo sa majú naučiť
- učiteľ stanovuje dielčie vzdelávacie ciele v súlade s cieľmi vzdelávacieho programu
- učiteľ vedie žiakov k overovaniu výsledkov
- učiteľ vytvára u žiakov pozitívny vzťah k učeniu
- učiteľ vedie žiakov k presnému a vecnému vyjadrovaniu
Kompetencie riešenia problémov
- učiteľ vedie žiakov k rozvíjaniu dôvery vo vlastné schopnosti a možnosti pri riešení
úloh, k sebakontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a presnosti
- učiteľ vedie žiakov k vyhľadávaniu informácií
- učiteľ sa zaujíma o námety, názory, skúseností žiakov
- učiteľ poskytuje žiakom priestor k samostatnému riešeniu úloh, zaraďuje metódy, pri
dochádzajú k objavom, riešeniam a záverom sami žiaci
ktorých
- učiteľ podľa potreby žiakom pomáha , pracuje s chybou žiaka ako možnosťou
ukázať cestu k správnemu riešeniu
Osobné a občianske kompetencie
- učiteľ vedie žiakov k hodnoteniu svojej práce a práce ostatných
- učiteľ vedie žiakov k ohľaduplnosti a taktu, učí ich vnímať zložitosti sveta
- učiteľ podľa potreby pomáha žiakom v činnostiach a umožňuje im, aby na základe
jasných kritérií hodnotili svoju činnosť alebo výsledky
-
učiteľ sa snaží byť príkladom
Kompetencie pracovné
- učiteľ vedie žiakov k dodržiavaniu hygienických pravidiel
- učiteľ vedie žiakov k udržiavaniu poriadku a bezpečnosti pri práci
- učiteľ vedie žiakov, aby neničili a chránili prácu iných ľudí, spolužiakov
Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
- učiteľ vedie žiakov k potrebe a dôležitosti kultúrnej komunikácie v bežnom živote
Stratégie vyučovania:
Metódy a formy práce :
skupinové vyučovanie, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie, výklad, rozhovor, samostatná
práca, rozprávanie, práca s kartičkami, samostatná práca, sluchová analýza a syntéza, výklad, výmena
otázok a odpovedí, pexeso
1. ročník
Učebné zdroje:
Matematika, pracovný zošit, kartičky s číslami, materiálno-technické a didaktické prostriedky
Cieľ,
metódy
Čítat a písať čísla
0 – 20
Tematický
celok
Prirodzené
čísla 1- 20
Počítat po
jednom od 0 – 20
a od 20 – 0
Téma
Prirodzené
čísla 0- 20
Počítanie počtu
vecí
Vedieť
usporiadať
skupinu
predmetov,
rozlíšiť
v usporiadaní
prvý a posledný,
pochopiť vzťahy
pred, hneď pred,
za, hneď za.
Porovnávanie
čísel
Obsahový
štandard
Poznávanie
čísel 0 – 20
Počítanie
počtu po
jednom, po
dvoch,
utváranie
skupín vecí
v danom počte.
Pojmy väčší,
menší, menej,
viac. Znaky,
písanie
znakov
Číslice
0 – 9,
Čítanie
Čísla 0 – 20
a písanie čísel Pojmy
0- 20
jednotky a
desiatky
Rozvíjať
vytrvalosť,
systematičnosť
a presnosť
Riešenie úloh Úlohy na
na
viac,
porovnávanie
menej,
rovnako
Pochopiť význam
a funkciu znaku „
+ „ / plus, a /, „ –
„ / mínus, bez /
Sčítanie
a odčítanie
Sčítanie
a odčítanie
v obore do 20
bez prechodu
cez základ 10
Riešiť
jednoduché úlohy
Pochopiť
vzájomný vzťah
medzi počtovými
Vzťah medzi
sčítaním
a odčítaním
Pojmy
sčitovanie,
odčitovanie,
plus, mínus,
Císelná os.
Rozdiel medzi
sčitovaním
a odčitovaním
Výkonový
štandard
Poznávať
čísla, čítať
čísla
a vedieť
ich napísať
Odpor. počet
hodín
Vedieť
pracovať
s číselnou
osou
58
Vedieť
rozkladať
čísla na
jednotky
a desiatky
Vedieť
doplniť
zápis
k slovnej
úlohe,
sformulovať
otázky
k úlohovej
situácii
Vedieť
spamäti
všetky
spoje
sčítania
a odčítania
v obore do
20
Vedieť
Riešiť
jednoduché
43
výkonmi
Využit námet
slovných úloh
k vlasteneckej,
zdravotnej
a enviromentálnej
výchove
Rozlišovať
geometrické
tvary
Kresliť krivé
čiary a rysovať
priame čiary
Získať prvé
zručnosti
v narábaní
s rysovacími
prostriedkami
Rozvíjať
matematické
myslenie
prostredníctvom
aplikačných
úlohami
Slovné úlohy
na sčítanie a
odčítanie
Geometria
Priestorové
a rovinné
geometrické
tvary
Krivé čiary,
rovné čiary
Rysovanie
priamych čiar
Aplikačné
Riešenie
úlohy
aplikačných
úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
slovné
úlohy na
sčítanie
a odčítanie
Zoznámenie
sa
s niektorými
priestorovými
a rovinnými
geometrickými
tvarmi
a manipulácia
s nimi
Kreslenie
otvorených
a uzavretých
krivých čiar
Rysovanie čiar
Vedieť
Rozlíšiť
trojuholník,
kruh,
štvorec,
obdĺžnik,
kocka,
guľa, valec
Vedieť
rozlíšiť
otvorenú
a uzavretú
čiaru,
vedieť ju aj
nakresliť
Vedieť
rysovať
priame
čiary
Vzbudenie
záujmu žiakov
o matematické
činnosti
prostredníctvom
Vedieť
Rozlíšiť
skupinu
podľa
istého
znaku
/modrý, nie
je modrý /
Vedieť
vytvoriť
klesajúci
a stúpajúci
rad
Rozlišovať
pravdivý
a nepravdivý
výrok,
vedieť
odôvodniť
svoje
tvrdenie
matematických
hier
Dichotomické
triedenie
predmetov,
vecí podľa
jedného znaku
Tvorenie
stúpajúcej
/klesajúcej /
postupnosti
predmetov,
čísel
Pravdivé
a nepravdivé
výroky
17
2.ročník
Učebné zdroje:
Matematika, pracovný zošit, materiálno-technické a didaktické prostriedky
Tematický
celok
Sčítanie
a
odčítanie
v obore
do 20
s prechodom
cez
základ 10
Odporúčaný obsahový štandard
Odporúčaný výkonový štandard
Odporúčané témy
Odporúčané pojmy
Sčítanie a odčítanie v
obore do 20
s prechodom cez základ
10 (aj pomocou
znázorňovania).
Sčítanie dvoch alebo
troch rovnakých
sčítancov napr. 2 + 2 + 2
(aj ako
propedeutika k budúcemu
násobeniu
prirodzených čísel)
Počítanie spamäti.
Automatizácia spojov
Sčítanie, súčet,
odčítanie, rozdiel, ...
Osvojiť si spoje sčítania a
odčítania
s prechodom cez základ 10.
Vie spamäti všetky spoje sčítania
a odčítania s prechodom cez
základ 10
v obore do 20.
Riešenie jednoduchých
slovných úloh a na
sčítanie a odčítanie s
prechodom cez
základ 10 v obore do 20.
Jednoduché slovné úlohy
na sčítanie typu:
- určenie súčtu, keď sú
dané sčítance
- zväčšenie daného čísla
o niekoľko
jednotiek
- určenie jedného
sčítanca, ak je
daný súčet a druhý
sčítanec
- zmenšenie daného čísla
o niekoľko
jednotiek
- porovnávanie
rozdielom.
Zloženú slovnú úlohu: (a
+ b + c).
Sčítanec, súčet, o koľko
viac,...
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu
na
sčítanie typu: urči súčet, keď sú
dané
sčítance.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu
na
sčítanie typu: zväčší dané číslo
o niekoľko jednotiek.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu
na
odčítanie typu: urči jedného
sčítanca, ak
je daný súčet a druhý sčítanec.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu
na
odčítanie typu: zmenšenie daného
čísla
o niekoľko jednotiek.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu
na
odčítanie typu: porovnávanie
rozdielom.
Vyriešiť zloženú slovnú úlohu,
ktorá
vedie k zápisu (a + b + c).
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Tvorenie textov k
numerickým príkladom.
Riešiť nepriamo sformulované
slovné
úlohy na sčítanie a odčítanie
s prechodom cez základ 10 v
obore do
20.
Samostatne tvoriť k primeranej
situácii
(podnetu) príklad (slovnú úlohu)
na
sčítanie a odčítanie s prechodom
cez 10
v obore do 20.
Vytváranie
predstáv
Prirodzené čísla 20 –
100.
Predstavy o prirodzenom
čísle do 100.
Počet predmetov,
číselný rad,
dvojciferné číslo,
jednotky, desiatky,...
Určiť počet predmetov v danej
skupine
a vyjadriť tento počet v obore do
100.
Priradiť príslušný počet
predmetov
k danému číslu v obore do 100.
Vedieť usporiadať čísla od 20 do
100.
Čítanie a písanie čísel 20
– 100.
Dvojciferné číslo ako
súčet desiatok
a jednotiek v obore od 20
do 100.
Číselný rad v obore do
100, prvý,
druhý...posledný, pred,
za, hneď pred,
hneď za, najväčšie,
najmenšie,...
Vedieť čítať a písať čísla v obore
do 100.
Rozložiť dvojciferné číslo v
obore do 100
(od 10 do 99) na desiatky a
jednotky.
Zapísať dvojciferné číslo v obore
ako
súčet desiatok a jednotiek a
graficky to
znázorniť.
Porovnať a zapísať čísla v obore
do 100
pomocou znakov <, >, = (aspoň
pomocou
znázornenia).
Určovanie počtu,..., po
jednom, po dvoch,
desiatich, utváranie
skupín vecí, o danom
počte.
Skupiny predmetov, ...
Vedieť sa orientovať v číselnom
rade
v obore do 100.
Porovnávanie čísel.
Riešenie úloh na
porovnávanie.
Slovné úlohy na
porovnávanie.
Číselná os, o koľko
menej, o koľko
viac,...
Vedieť porovnať dvojciferné čísla
pomocou radu čísel.
Porovnať pomocou znázornenia a
zapísať dvojice dvojciferných
čísel
v obore do 100 pomocou znakov
<, >, =.
Vedieť určiť správne poradie
čísel
a poznať vzťahy medzi číslami v
obore
do 100 (prvý, druhý, posledný,
hneď
pred, hneď za, atď.).
o
prirodzených
číslach
v obore
do 100
Riešiť aspoň pomocou
ilustračného
obrázka jednoduchú slovnú úlohu
(viac,
menej, rovnako) a zapísať
pomocou
znakov.
Geometria
Sčítanie
a
odčítanie
prirodzených
čísel
v obore
do 100
Bod, priamka, úsečka.
Rysovanie priamok
a úsečiek. Vyznačovanie
úsečiek na
priamke a na danom
geometrickom útvare..
Bod, priamka, úsečka,
leží, neleží,...
Vie vyznačovať body na priamke
(úsečke) a v rovine (na útvare).
Označovať ich veľkým tlačeným
písmom
(písmenom A, B, C, atď.)
Narysovať a označovať úsečku
a priamku.
Vedieť narysovať úsečku danej
dĺžky
(v cm) a označovať ju.
Jednotky dĺžky – cm, dm,
m. Meranie dĺžky
úsečky. Porovnávanie
úsečiek podľa ich
dĺžky.
Vzdialenosť, dĺžka
úsečky, jednotky
dĺžky, cm, dm, m, meter
ako pomôcka
na meranie,...
Odmerať dĺžku úsečky v cm
s presnosťou na centimeter.
Porovnať úsečky podľa ich dĺžky.
Budovanie telies z kociek
podľa vzoru alebo
podľa obrázka. Stavba
jednoduchých telies.
Rady, stĺpce, pohľad zo
strán, pohľad
zvrchu,...
Zostaviť jednoduché stavby
(teleso)
podľa vzoru alebo podľa obrázka.
Vytvárať a opísať jednoduché
telesá
z kociek.
Sčítanie a odčítanie v
Sčítanec, súčet,
obore do 100.
menšenec, menšiteľ,
Sčítanie dvojciferného a
rozdiel, ...
jednociferného
čísla bez prechodu a s
prechodom cez
základ 10 v obore do 100.
Odčítanie jednociferného
čísla od
dvojciferného bez
prechodu cez základ 10
a s prechodom cez základ
10 v obore do
100.
Vlastnosti sčítania
(komutatívnosť,
asociatívnosť).
Písomné sčítanie a
odčítanie dvojciferných
čísel. Počítanie spamäti a
písomne.
Vzťah medzi sčítaním a
odčítaním, skúška
správnosti.
Vedieť sčítavať spamäti
dvojciferné
a jednociferné čísla bez prechodu
aj
s prechodom cez 10 v obore do
100.
Vedieť spamäti odčítať
jednociferné číslo
od dvojciferného bez prechodu aj
s prechodom cez základ 10 v
obore do
100.
Riešiť všetky typy príkladov na
sčítanie
a odčítanie dvojciferných čísel
spamäti
(náročnejšie písomne).
Poznať vlastnosti sčítania a
vedieť ich
správne použiť pri riešení
príkladov
(komutatívnosť, asociatívnosť).
Vie urobiť skúšku správnosti pri
riešení
jednoduchých slovných úloh.
Riešenie jednoduchých,
zložených úloh,
ktoré vedú k zápisu a + b
+ c; a + b - c; a –
b – c.
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh na
sčítanie a odčítanie v
obore do 100.
Riešenie
aplikačných
úloh
a
úloh
rozvíjajúcich
Názorný úvod k učivu z
logiky.
Výroky a tvrdenia o
činnostiach, obrázkoch
a posúdenie ich
správnosti.
Pravda, nepravda,
pravdivosť,
nepravdivosť a negácia
výrokov,...
Vedieť primerane rozlíšiť istý a
nemožný
jav (pravdivý, nepravdivý).
Dichotomické triedenie.
Tvorba postupnosti
podľa daného pravidla.
Objavenie a
sformulovanie pravidla
tvorenia
postupnosti predmetov,
čísel.
Triedenie predmetov,
vecí, prvkov
podľa jedného
spoločného znaku,...
Triediť predmety (veci, prvky)
podľa
jedného znaku ( napr. podľa
farby, tvaru,
veľkosti a pod.).
Vedieť nájsť jednoduché pravidlo
postupnosti.
Vedieť pokračovať vo vytvorenej
postupnosti.
špecifické
matematické
myslenie
Vedieť riešiť jednoduché a
zložené úlohy
vedúce k zápisu a + b + c; a + b c;
a – b – c; v obore do 100.
Vyriešiť nepriamo sformulované
úlohy na
sčítanie a odčítanie v obore do
100.
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Úlohy na zbieranie a
zoskupovanie údajov.
Hľadanie všetkých
možností usporiadania
dvoch, troch predmetov,
farieb, písmen,
čísel.
Hľadať všetky možnosti
usporiadania
dvoch, troch predmetov (vecí,
prvkov).
Vedieť vytvoriť systém pri
hľadaní
a všetky možnosti zapísať.
Vedieť urobiť zo získaných
a znázornených udalostí
jednoduché
závery.
3.ročník
Učebné zdroje:
Matematika, pracovný zošit, materiálno-technické a didaktické prostriedky
Odporúčaný obsahový štandard
Odporúčaný výkonový
štandard
Tematický celok
Násobenie a delenie
prirodzených čísel
v obore do 20
Odporúčané témy
Odporúčané pojmy
Zavedenie násobenia.
Súvislosť medzi
násobením a sčítaním.
Nácvik násobenia
v obore do 20.
Počítanie spamäti.
Automatizácia spojov
Činiteľ, činiteľ, súčin.
Poznať znak násobenia
(.)
Vedieť pohotovo počítať
po 2, 3, 4, …9
Vedieť k danému číslu
postupne pripočítať
niekoľko rovnakých
čísel.
Chápať sčítanie
rovnakých sčítancov ako
násobenie a opačne
Riešenie slovných úloh
na násobenie.
Propedeutika úloh na
násobenie
s kombinatorickou
motiváciou. Tvorenie
slovnej úlohy
k danému
numerickému príkladu
na násobenie v obore
do 20.Riešenie
nepriamo
sformulovaných
slovných úloh na
násobenie v obore do
20. Slovné úlohy na
priamu úmernosť
v obore do 20.
Slovná úloha, zápis
slovnej úlohy
správnosť riešenia,
kontrola správnosti
riešenia, výsledok,
odpoveď,...
V obore do 20 riešiť
jednoduché slovné úlohy
na násobenie typu:
1. určiť súčet rovnakých
sčítancov,
2. zväčšiť dané čísla
niekoľkokrát.
Matematizovať
primerané reálne situácie.
Vedieť overiť správnosť
riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď.
Zavedenie delenia.
Propedeutika zlomkov
(rozdeľovanie na
polovice, tretiny,...)
Delenie, ako postupné
odčítanie rovnakého
čísla. Nácvik delenia v
obore do 20. Počítanie
spamäti. Automatizácia
spojov. Súvislosť
medzi delením a
násobením.
Celok, časť celku,
odčítanie, delenie, znak
delenia ( : ), delenec,
deliteľ, podiel,
niekoľkokrát menej,
počet rovnakých častí
(delenie na), skupiny
danej veľkosti (delenie
po),...
Odčítať od daného čísla
postupne niekoľko
rovnakých čísel.
Pochopiť súvislosť medzi
odčítaním a delením.
Poznať znak delenia ( : ).
Vedieť spamäti všetky
spoje (príklady) delenia v
obore prirodzených čísel
do 20. Deliť číslom 1.
Vedieť, ţe nulou sa
nedelí. Zmenšiť dané
číslo delením
niekoľkokrát. Vedieť
deliť na rovnaké časti
(rozdelenie na daný počet
rovnakých častí), vedieť
deliť podľa obsahu
(delenie po, rozdelenie
skupiny danej veľkosti).
Riešenie slovných úloh
na delenie. Tvorenie
slovnej úlohy k
danému numerickému
príkladu na delenie v
obore do 20. Riešenie
slovných úloh na
násobenie a delenie
Slovná úloha, kontrola
správnosti riešenia,
výsledok, odpoveď,...
V obore do 20 riešiť
jednoduché slovné úlohy
typu:
1. Rozdelenie daného
čísla na daný počet
rovnako veľkých častí
(delenie na)
2. Delenie podľa obsahu
3. Zmenšenie daného
čísla niekoľkokrát.
Matematizovať
primerané reálne situácie.
Vedieť overiť správnosť
riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď.
Riešiť slovné úlohy na
násobenie i delenie.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel
Vytváranie čísel.
Rozšírenie
prirodzených čísel v
obore do 10 000.
Zobrazovanie čísel na
číselnej osi,
Jednotky, desiatky,
stovky, tisícky, troj- a
štvorciferné číslo,
číselná os, pred, za,
rozklad čísla, vzťah
pojmov číslo – číslica,
Vedieť čítať a písať troja štvorciferné čísla.
Počítať po tisícoch,
stovkách, desiatkach,
jednotkách. Rozložiť
troj- a štvorciferné čísla
porovnávanie čísel a
ich zaokrúhľovanie na
desiatky, stovky.
Propedeutika rozvoja
prirodzeného čísla v
desiatkovej sústave.
Číselná os. Nerovnice
(propedeutika). Slovné
úlohy na porovnávanie
v obore do 10 000.
Tvorenie slovnej úlohy
k danému príkladu na
porovnávanie v obore
do 10 000.
zostupný číselný rad,
vzostupný číselný rad,
porovnávanie čísel,
viac, menej, rovnako,
znaky >,<,=,
zaokrúhľovanie,...
na tisícky, stovky,
desiatky a jednotky, aj
opačne – t. j. vedieť
zapísať pomocou
jednotiek, desiatok,
stoviek a tisícok troj- a
štvorciferné čísla.
Zobrazovať a porovnávať
čísla na číselnej osi i
pomocou znakov >,<,=.
Riešiť v obore
prirodzených čísel do 10
000 nerovnice typu: x< 6
150, x > 322. Získať
prvotné poznatky o
zaokrúhľovaní
prirodzených čísel.
Vedieť zaokrúhľovať
prirodzené čísla na
desiatky, ovládať
algoritmus pri
zaokrúhľovaní čísel na
desiatky. Riešiť slovné
úlohy na porovnávanie v
obore do 10 000. (Slovné
úlohy charakterizované
vzťahmi viac, menej,
rovnako.)
Zavedenie jednotiek
dĺžky: mm, km.
Jednotky dĺžky mm,
cm, dm, m, km a ich
premieňanie.
Jednotky dĺžky mm,
cm, dm, m, km,
násobky 10, 100, 1000,
premena jednotiek, ...
Vedieť porovnávať
jednotky dĺžky. Vedieť
pohotovo premieňať
jednotky dĺžky.
Pamäťové a písomné
sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel
Súčet, rozdiel, súčin,
podiel,...
Vedieť sčítať a odčítať
jednoduché príklady aj
spamäti.
Zoznámenie sa s
kalkulačkou a jej
displejom. Sčítanie a
odčítanie s využitím
kalkulačky.
Ovládať algoritmus
písomného sčítania a
odčítania v obore do 10
000. Pohotovo sčítať a
odčítať prirodzené čísla v
obore do 10 000. Osvojiť
si praktické sčítanie a
odčítanie na kalkulačke v
obore do 10 000. Vedieť
urobiť kontrolu
správnosti.
Riešenie jednoduchých
a zložených slovných
úloh. Tvorenie textov k
numerickým
príkladom. Riešenie
nepriamo
sformulovaných
slovných úloh.
Riešenie slovných úloh
s neprázdnym
prienikom.
Jednoduchá slovná
úloha, zložená slovná
úloha, zápis slovnej
úlohy, kontrola
správnosti riešenia,
súčet, rozdiel, súčin,
podiel, zväčšiť a
zmenšiť dané číslo,...
Riešiť jednoduché slovné
úlohy na sčítanie a
odčítanie. Riešiť
jednoduché slovné úlohy
na sčítanie typu:
1. Určenie súčtu, keď sú
dané dva sčítance,
2. Dané číslo zväčšiť o...
(o niekoľko viac).
Riešiť jednoduché slovné
úlohy na odčítanie typu:
1. Určenie jedného
sčítanca, ak je daný súčet
a druhý sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť
o.... (o niekoľko menej).
3. Porovnávanie
rozdielom.
Riešiť zložené slovné
úlohy typu:
1. a + b + c
2. a – b – c
3. a – (b + c)
4. (a + b) – c
5. a + (a + b)
6. a + (a – b)
Riešiť nepriamo
sformulované slovné
úlohy na sčítanie a
odčítanie v obore do 10
000. Riešenie slovných
úloh s neprázdnym
prienikom v obore do 10
000.
Vedieť overiť správnosť
riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď.
Matematizovať
primerané reálne situácie
Geometria
Meranie dĺžky úsečky
v milimetroch a v
centimetroch. Meranie
väčších vzdialeností:
- približne (napr.
krokmi)
- s presnosťou na
metre.
Bod, bod v rovine,
priamka, úsečka, leţí,
neleţí, jednotka dĺžky
(mm, cm, dm, m),
meranie dĺžky, dĺžka
úsečky, odhad skutočnosť,
vzdialenosť, meranie
vzdialenosti,
porovnávanie,…
Odmerať dĺžku úsečky v
mm a cm. Odmerať a
porovnať dĺžku
vzdialenosti v triede a v
teréne krokom a
odmeraním v metroch.
Získať predstavu o dĺžke
(vzdialenosti) - kratšej v
cm, dlhšej v m a naučiť
sa odhadnúť tieto
vzdialenosti v metroch (v
triede a v teréne). Osvojiť
si a používať pri rysovaní
základné zásady (čistota,
presnosť, vhodné
rysovacie pomôcky,
hygiena a bezpečnosť pri
rysovaní). Zdokonaľovať
rysovanie úsečky danej
dĺžky (v cm) a jej
označovanie. Vedieť
narysovať úsečku danej
dĺžky v mm.
Zdokonaľovať rysovanie
priamok a ich
označovanie.
Štvorcová sieť, rady,
Narysovať rovinné útvary
Odhad dĺžky:
- kratšej v centimetroch
(milimetroch)
- dlhšej v metroch.
Rysovanie - základné
zásady rysovania.
Rysovanie priamok a
úsečiek. Vyznačovanie
úsečiek na priamke a
danom geometrickom
útvare.
Rysovanie rovinných
útvarov v štvorcovej
sieti. Zväčšovanie,
zmenšovanie rovinných
útvarov v štvorcovej
sieti.
stĺpce, rovinný útvar,
zmenšiť, zväčšiť, ...
Priestor, teleso, kocka,
kváder, stavba z
kociek, plán, ...
Stavba telies z kociek
na základe plánu
(obrázka). Kreslenie
plánu stavby z kociek.
Riešenie aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické myslenie
v štvorcovej sieti.
Zväčšovať a zmenšovať
rovinné útvary v
štvorcovej sieti (štvorec,
obdĺžnik).
Vedieť vytvárať
(budovať) z kociek rôzne
stavby telies podľa plánu
(obrázka). Nakresliť plán
stavby z kociek.
Úlohy na propedeutiku
kombinatoriky
(vytváranie všetkých
možných skupín
predmetov z daného
počtu predmetov po
dvoch, troch,
manipulatívnou
činnosťou a symbolmi).
Vytváranie skupín
podľa daného i
objaveného pravidla.
Predmet, skupina
predmetov, vlastnosť,
dvojica, trojica,
symbol, systém, ...
Vytvárať rôzne skupiny
predmetov po dvoch,
troch manipulatívnou
činnosťou i symbolmi na
základe spoločnej /príp.
rozdielnej/
charakteristiky, znaku,
vlastnosti a pod. Objaviť
čo možno najviac
pravidiel na vytváranie
dvojíc, trojíc predmetov
zo skupiny daného počtu
predmetov. Vedieť si
vytvoriť systém pri
vypisovaní možností.
Úlohy na propedeutiku
pravdepodobnosti
(pozorovanie istých
udalostí, možných ale
neistých udalostí a
nemožných udalostí).
Pravda, istá udalosť,
možná udalosť, možná
ale neistá udalosť,
nemožná udalosť
nepravda, pravdivosť,
pravdepodobný,
nepravdepodobný,...
Rozlišovať isté, neisté,
možné a nemožné
udalosti primerané veku.
Nepriamo
sformulované slovné
úlohy. Vytváranie
tabuliek z údajov
získaných žiakmi.
Riešenie úloh na
delenie s
kombinatorickou
Tabuľka, riadok,
stĺpec,...
Riešiť primerané
nepriamo sformulované
úlohy. Získavať a
zhromažďovať potrebné
údaje. Zo získaných
údajov vedieť zostaviť a
prečítať tabuľku.
motiváciou.
4.ročník
Učebné zdroje:
Matematika, pracovný zošit, materiálno-technické a didaktické prostriedky
Ciele - kompetencie
Pozná obsahovú aj formálnu
stránku prirodzených čísel v
obore do 10 000 a vie ich
využiť na popis a riešenie
problémov z reálnej situácie,
vykonáva spamäti, písomne
a na kalkulačke základné
počtové výkony a využíva
komutatívnosť a
asociatívnosť sčítania a
násobenia na racionalizáciu
výpočtov, zaokrúhľuje čísla
na desiatky, vykonáva
odhady, kontroluje správnosť
výsledkov počtových
výkonov,
rieši a tvorí numerické a
kontextové úlohy na základe
reality, obrázkovej situácie a
udaní číselných hodnôt
veličín, pri ktorých správne
aplikuje osvojené poznatky o
číslach a počtových
výkonoch.
Pojmy:
Dané číslo niekoľkokrát
zväčšiť, dané číslo
niekoľkokrát zmenšiť,
násobenie, činiteľ, súčin,
delenie, delenec, deliteľ,
podiel, násobilka,...
Sčítanec, súčet, o koľko viac,
zápis slovnej úlohy,
jednoduchá slovná úloha,
zložená slovná úloha,
koľkokrát viac – o koľko
viac, koľkokrát menej – o
koľko menej,...
Tematický celok a témy
(obsahový štandard)
prierezové témy
Násobenie a delenie v obore
násobilky
Násobenie a delenie v obore
násobilky.
Propedeutika zlomkov
(rozdeľovanie na polovice,
tretiny, ...)
Počítanie spamäti. Automatizácia
spojov
Násobenie a delenie na
kalkulačke v obore násobilky do
100.
Komutatívnosť násobenia
(propedeutika)
Propedeutika úloh na násobenie s
kombinatorickou motiváciou.
Násobenie a delenie ako
vzájomne opačné matematické
operácie (propedeutika).
Riešenie slovných úloh na
násobenie a delenie.
Riešenie jednoduchých slovných
úloh typu: porovnanie podielom.
Riešenie slovných úloh, ktoré
vedú k zápisu:
a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a . b
+ c . d (aj typy úloh z
predchádzajúceho ročníka).
Tvorenie textov k numerickým
príkladom
Slovné úlohy na priamu
úmernosť (propedeutika).
Nepriamo sformulované slovné
úlohy.
Tvorenie slovnej úlohy k
danému príkladu na násobenie a
delenie v obore násobilky do
100.
Osobnostný a sociálny rozvoj
Objavovať pravdu,
komunikovať, hľadať riešenia
a odpovede. Poznávania širších
súvislostí medzi osvojenými
poznatkami.Využitie
medzipredmetových vzťahov.
Očakávané vzdelávacie
výstupy
(výstupový štandard)
Žiak vie:
Počítať spamäti všetky
základné spoje násobenia
a delenia v obore
násobilky do 100.
Vedieť urobiť kontrolu
správnosti násobenia a
delenia v obore násobilky.
Ovládať algoritmus
násobenia.
Vedieť spamäti násobiť a
deliť 10 a 100.
Osvojiť si praktické
násobenie a delenie na
kalkulačke.
Vedieť rozlíšiť a použiť
správnu počtovú operáciu
v úlohách
charakterizovaných
pojmami koľkokrát viac, o
koľko viac, koľkokrát
menej, o koľko menej.
Chápať súvislosť medzi
násobením a delením,
násobenie a delenie ako
vzájomne opačné
matematické operácie.
Riešiť slovné úlohy na
násobenie a delenie.
Vedieť riešiť jednoduché
slovné úlohy na násobenie
v obore násobilky do 100
typu:
1. určiť súčet rovnakých
sčítancov,
2.zväčšiť dané číslo
niekoľkokrát.
Vedieť riešiť jednoduché
slovné úlohy na delenie v
obore násobilky do 100:
1. Rozdeliť dané číslo na
daný počet rovnako
veľkých častí (delenie na)
2. Delenie podľa obsahu
3. Zmenšiť dané číslo
niekoľkokrát
Vedieť riešiť jednoduchú
Vytvára jednoduché
postupnosti z predmetov, z
kresieb a čísel, rozoznáva a
sám vytvára stúpajúcu a
klesajúcu postupnosť čísel,
objavuje pravidlo tvorby
postupnosti a pokračuje v
tvorení ďalších jej prvkov,
usporiada údaje patriace k
sebe v tabuľke, na základe
objavenia súvislostí medzi
týmito údajmi,
interpretovaním, analýzou a
modelovaním riešenia úloh a
problémov rozvíja svoje
schopnosti a kreativitu,
kontrolou správnosti
riešenia úloh zisťuje
účinnosť svojej práce.
Pojmy:
Číselný rad, jednotky,
desiatky, stovky, tisícky,
troj- a štvorciferné čísla,
vzostupný a zostupný číselný
rad,...
Skúška správnosti, súčet,
sčítanec, rozdiel, menšenec,
menšiteľ, ...
Slovná úloha, riešenie, zápis
slovnej úlohy, výsledok,
Sčítania a odčítanie v obore do
10 000
Písomné sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel do 10 000.
Sčítanie a odčítanie prirodzených
čísel v obore do 10 000 spamäti.
Sčítanie a odčítanie prirodzených
čísel v obore do 10 000 s
využitím kalkulačky.
Sčítanie a odčítanie ako
vzájomne opačné matematické
operácie.
Počítanie so zaokrúhľovanými
číslami.
Skúška správnosti riešenia.
Riešenie slovných úloh.
Riešenie všetkých typov
jednoduchých a zložených
slovných úloh v číselnom obore
do 10 000.
Riešenie slovných úloh za
pomoci zaokrúhľovania čísel.
Riešenie jednoduchých
nerovníc.
slovnú úlohu typu:
porovnanie podielom.
Riešiť zložené slovné
úlohy vedúce k zápisu
typu:
a + a . b; a + a : b; a . b +
c; a . b + c . d.
Matematizovať primerané
reálne situácie.
Riešiť slovné úlohy na
priamu úmernosť
(propedeutika).
Riešiť nepriamo
sformulované slovné
úlohy.
Vytvoriť slovnú úlohu k
danému príkladu na
násobenie a delenie v
obore násobilky do 100.
Vedieť overiť správnosť
riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď.
Vedieť zostaviť zápis k
slovnej úlohe s pomocou
učiteľa.
Žiak vie:
Poznať algoritmus
písomného sčítania a
odčítania a vedieť ho
pohotovo využívať pri
výpočtoch.
Písomne sčítať a odčítať
prirodzené čísla v obore
do 10 000.
Spamäti sčítať a odčítať
prirodzené čísla v obore
do 10 000 v jednoduchých
prípadoch.
Sčítať a odčítať prirodzené
čísla v obore do 10 000 na
kalkulačke.
Sčítať a odčítať primerané
troj- a štvorciferné čísla
spamäti.
Sčítať a odčítať troj- a
štvorciferné čísla
pomocou kalkulačky.
Chápať súvislosť medzi
sčítaním a odčítaním ,
sčítanie a odčítanie ako
vzájomne opačné
matematické operácie.
Vedieť približne počítať
so zaokrúhľovanými
číslami na desiatky a
stovky.
Skúška správnosti výsledku
(riešenia), odpoveď,...
Vedieť urobiť kontrolu
správnosti sčítania a
odčítania v obore do 10
000.
Riešiť všetky typy
jednoduchých slovných
úloh na sčítanie a
odčítanie v obore do 10
000.
Riešiť všetky typy
zloţených slovných úloh
na sčítanie a odčítanie v
obore do 10 000.
Riešiť slovné úlohy za
pomoci zaokrúhľovania.
Samostatne zapísať postup
riešenia slovnej úlohy.
Vedieť overiť správnosť
riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď.
Vedieť zostaviť zápis k
slovnej úlohe.
Matematizovať a
znázorniť primerané
reálne situácie.
Riešiť jednoduché slovné
úlohy na sčítanie typu:
1. Určenie súčtu, keď sú
dané dva sčítance,
2. Dané číslo zväčšiť o...
(o niekoľko viac).
Riešiť jednoduché slovné
úlohy na odčítanie typu:
1. Určenie jedného
sčítanca, ak je daný súčet
a druhý sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť o....
(o niekoľko menej).
3. Porovnávanie
rozdielom.
Riešiť zloţené slovné
úlohy typu:
4. a + b + c
5. a – b – c
6. a – (b + c)
7. (a + b) – c
8. a + (a + b)
Rozozná, pomenuje,
vymodeluje a popíše
jednotlivé základné
priestorové geometrické
Geometria a meranie
Rysovanie – základné zásady
rysovania.
Rysovanie štvorca a obdĺžnika
9. a + (a – b)
Žiak vie:
Osvojiť si a používať pri
rysovaní základné zásady
(čistota, presnosť, vhodné
tvary, nachádza v realite ich
reprezentáciu,
pozná, vie popísať,
pomenovať a narysovať
základné rovinné útvary,
rozozná a modeluje
jednoduché súmerné útvary v
rovine,
pozná meracie prostriedky
dĺžky a ich jednotky, vie ich
samostatne používať aj pri
praktických meraniach.
Pojmy:
Bod, vzor, obraz, leží, neleží,
priamka, úsečka, súčet dĺžok
úsečiek, rozdiel dĺžok
úsečiek, násobok dĺžky
úsečky, jednotky dĺžky,
strana štvorca (obdĺžnika),
susedné strany, protiľahlé
strany, vrchol, štvorec,
obdĺžnik, zmenšiť, zväčšiť,
štvorcová sieť, vodorovný,
zvislý, stĺpec, riadok, .
Trojuholník, strany
trojuholníka, vrcholy
trojuholníka, dĺžka strany
trojuholníka, obvod
trojuholníka, jednotky dĺžky,
mm, cm, odhad - skutočnosť
Kružnica, kruh, stred
kružnice (kruhu), polomer,
kružidlo...
Meter (m), decimeter (dm),
centimeter (cm), milimeter
(mm), kilometer (km),
jednotky dĺžky, premena
jednotiek dĺžky,..
Priestor, stavba, teleso, vzor
- obraz, plán (obrázok),
pravidelné a nepravidelné
telesá, pohľad spredu,
zozadu, sprava, zľava,
zhora,...
v štvorcovej sieti, pomenovanie
vrcholov a strán, dvojíc
susedných strán.
Obvod štvorca (obdĺžnika) (len ako súčet veľkosti strán,
propedeutika).
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
Násobok dĺžky úsečky.
Rysovanie trojuholníka
(ľubovoľného a ak sú dané dĺžky
strán), pomenovanie jeho
vrcholov a strán.
Meranie dĺžok strán trojuholníka
s presnosťou na centimetre, na
milimetre.
Obvod trojuholníka - (len ako
súčet veľkosti strán,
propedeutika).
Rysovanie ľubovoľnej
kružnice a kruhu s daným
stredom, kružnice a kruhu s
daným stredom a polomerom.
Vlastnosti kruhu a kružnice.
Premieňanie jednotiek dĺžky.
Premieňanie zmiešaných
jednotiek dĺžky
Stavba telies z kociek podľa
vzoru a podľa plánu (obrázka).
Kreslenie plánov stavieb z
kociek.
Osobnostný a sociálny rozvoj
Riešenie úloh s témou ochrany
života a zdravia / úrazy pri práci,
zdravie, šport/.
rysovacie pomôcky,
hygiena a bezpečnosť pri
rysovaní).
Vyznačovať body na
priamke (úsečke) a v
rovine (na útvare).
Vedieť narysovať úsečku
danej dĺžky na priamke (v
mm; v cm) a označovať
ju.
Označovať strany a
vrcholy veľkým tlačeným
písmom (písmenom A, B,
C, atď.).
Poznať vlastnosti štvorca,
obdĺžnika a vedieť ich
charakterizovať.
Vedieť narysovať štvorec
(obdĺžnik) vo štvorcovej
sieti s danou dĺžkou strany
(strán).
Vedieť vypočítať súčet a
rozdiel dĺžok úsečiek.
Vedieť vypočítať násobok
dĺžky úsečky.
Vypočítať a vedieť
zapísať obvod štvorca
(obdĺžnika) ako súčet
dĺžok strán.
Narysovať ľubovoľný
trojuholník a pomenovať
jeho vrcholy a strany
Poznať vlastnosti
trojuholníka (počet
vrcholov, strán)
Odmerať veľkosti (dĺžku
úsečky) strán trojuholníka
s presnosťou na cm (na
mm).
Porovnať strany
trojuholníka (úsečky)
podľa ich dĺžky.
Vypočítať obvod
trojuholníka ako súčet
dĺžok strán.
Poznať základný rozdiel
medzi kruhom a
kružnicou.
Vedieť narysovať
ľubovoľnú kružnicu
(kruh) s daným stredom.
Narysovať ľubovoľnú
kružnicu (kruh) s daným
stredom a polomerom.
Vedieť vyznačiť polomer
kružnice.
Prostredníctvom hier a
manipulatívnych činností
získa skúsenosti s
organizáciou konkrétnych
súborov predmetov podľa
zvoleného ľubovoľného a
podľa vopred daného
určitého kritéria,
v jednoduchých prípadoch z
reality a v matematike rozlíši
istý a nemožný jav,
zaznamenáva počet určitých
udalostí, znázorni ich a zo
získaných a znázornených
udalostí robí jednoduché
závery, v jednoduchých
prípadoch prisúdi výrokom
zo svojho blízkeho okolia a z
matematiky správnu
pravdivostnú hodnotu, doplní
neúplné vety tak, aby vznikli
pravdivé (nepravdivé)
tvrdenia.
Pojmy:
Pravdivý výrok, nepravdivý
výrok, pravdivosť,
nepravdivosť,...
Aritmetický priemer,
stĺpcový diagram, dáta,
priemer
Diagram, riadok, stĺpec,
vodorovný, zvislý,..
Riešenie aplikačných úloh
a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie.
Propedeutika pravdivých a
nepravdivých výrokov.
Vytváranie stĺpcových
diagramov z údajov získaných
žiakmi.
Výpočet aritmetického priemeru
pre menší počet dát
(propedeutika).
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Slovné úlohy s kombinatorickou
motiváciou.
Vedieť premieňať
jednotky dĺžky.
Vedieť premieňať
zmiešané jednotky dĺžky
/napr. 4 dm 13 cm na mm/
Vytvárať (budovať) z
kociek rôzne stavby telies
podľa vzoru a podľa
obrázka.
Vytvárať a opísať vlastné
jednoduché telesá z
kociek.
Nakresliť plán stavby z
kociek .
Žiak vie:
Rozlíšiť pravdivosť a
nepravdivosť výrokov.
Vedieť vytvoriť pravdivé
a nepravdivé tvrdenie.
Vedieť zdôvodniť
pravdivosť – nepravdivosť
výroku.
Čítať a nakresliť stĺpcový
diagram zo získaných
údajov.
Vypočítať aritmetický
priemer pre menší počet
primeraných dát.
Riešiť primerané
nepriamo sformulované
úlohy.
Vedieť získavať a
zhromažďovať potrebné
údaje
Čítať a vytvárať stĺpcový
diagram zo získaných
údajov.
Riešiť slovné úlohy na
násobenie s
kombinatorickou
motiváciou .
Názov predmetu: Informatika
Časový rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 1.stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 2., 3. a 4.ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
Charakteristika predmetu:
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie
žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia
problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich
zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni
ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova.
Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov,
postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak
informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s
rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie
je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním
informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských
programov a pri riadení školy. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete
informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných
univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť
vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Ciele predmetu:
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v
každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať
základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych
aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka,
získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju
tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania
aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie
sa javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili
s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli
ich prílišnej komplexnosti).
Obsah:
2. ročník
Obsahový štandard
Téma
Informácie okolo nás
Výkonový štandard
Pojmy
- Textový dokument, čísla
a znaky, slová, vety,
jednoduché formátovanie
- Obrázky, nástroje pero, čiara,
štetec, vypĺňanie farbou, paleta
Žiak je schopný:
- vymenovať z akých základných
častí sa skladá počítač
- samostatne zapnúť a vypnúť
počítač
- pracovať s myšou, klávesnicou
- správnym spôsobom uchopiť
Komunikácia prostredníctvom - www, webová stránka
a spustiť CD, DVD
- bezpečnosť, zásady správania
IKT
- vedieť zatvoriť pracovné okno
sa v prostredí internetu
- pracovať s jednoduchými hrami
ovládateľnými myšou
Postupy, riešenie problémov, - postup, návod, recept
a klávesnicou
- detský programovací jazyk
algoritmické myslenie
- chápať rozdiel medzi ťahaním
a klikaním myšou, rozdiel
- základné periférie na ovládanie
Princíp fungovania IKT
medzi dvojklikom a jedným
počítača, myš, klávesnica
kliknutím
- CD, CD mechanika
ovládať samostatne výučbový
- ukladanie informácií, súbor,
SW
meno súboru
- spustiť CD, DVD cez tento
počítač
- informačné technológie
Informačná spoločnosť
- sa orientovať v prostredí
(edukačné programy)
jednoduchého grafického
- voľný čas a IKT (počítačové
editora
hry)
- samostatne s obrázkom
pracovať a používať operácie
Vlastnosti a vzťahy, postupy - jednoduché nástroje na úpravu
(kopírovanie, prilepenie)
textových dokumentov (zmena
a metódy:
obrázok uložiť a otvoriť
veľkosti písma)
sa orientovať v jednoduchých
- dodržiavanie základných zásad
hrách a hypertextoch na
písania textu
internete
- základy kreslenia v grafickom
- rozpoznať vhodné detské
prostredí (farby a hrúbky čiar,
webové stránky – vzdelávanie,
jednoduché nástroje)
zábavné, náučné.
- úprava obrázkov (kopírovanie)
napísať v správnom tvare
- počítačové didaktické hry
internetovú adresu webovej
- prezentovanie výsledkov
stránky
vlastnej práce
si samostatne spustiť hru
- detské webové stránky
z internetu
(rozprávky, obrázky), on-line
- získať základy algoritmického
hry, zásady správania sa na
myslenia – príkazy v priamom
portáloch
režime
- zápis/vytvorenie postupu,
pracovať v prostredí
receptu, návodu a práca podľa
jednoduchého textového editora
návodu
- samostatne napísať, prepísať
- skladanie podľa návodov
jednoduchý text
- funkcie vybraných klávesov
vysvetliť zásady správneho
- práca s rôznymi médiami –
písania klávesnicou – medzera
čítanie CD
za slovami, veľké písmena,
- vytváranie a pomenovanie
malé písmená
priečinkov
- objavovanie a využívanie
rôznych typov edukačných
programov pre rôzne predmety
- ovládať zásady správneho
sedenia pri počítači,
psychohygienu
- samostatne o svojom konaní
a správaní sa rozprávať
a odpovedať na kladené otázky
- pracovať samostatne
a v skupine na projekte
- samostatne prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu –
projekt
- dokončiť začatú prácu.
3. ročník
Obsahový štandard
Téma
Informácie okolo nás
Pojmy
- textový dokument, čísla
a znaky, slová, vety,
jednoduché formátovanie
- obrázky, nástroje pero, čiara,
štetec, vypĺňanie farbou, paleta
Komunikácia prostredníctvom - www, webový prehliadač,
odkaz, vyhľadávanie na webe,
IKT
webová stránka
- bezpečnosť, zásady správania
sa v prostredí internetu
Postupy, riešenie problémov,
algoritmické myslenie
- riadenie robota, obrázková
stavebnica, postupnosť krokov
- detský programovací jazyk,
elementárne príkazy
Princíp fungovania IKT
- základné periférie na ovládanie
počítača
- tlačiareň, skener
- CD, USB – pamäťový kľúč
- digitálny fotoaparát
- vytváranie priečinkov,
ukladanie do priečinkov
Informačná spoločnosť
- informačné technológie
(edukačné programy,
komunikácia)
- voľný čas a IKT (počítačové
hry, hudba, filmy)
- bezpečnosť počítača, správne
používanie hesiel
Vlastnosti
a metódy:
a vzťahy,
postupy
- jednoduché nástroje na úpravu
textových dokumentov (zmena
veľkosti písma, hrúbka a
kurzíva)
Výkonový štandard
Žiak je schopný
- minimalizovať
a maximalizovať pracovné
okno, zatvoriť okno
- za pomoci učiteľa skenovať
- chápať rozdiel medzi ťahaním
a klikaním myšou, rozdiel
medzi dvojklikom a jedným
kliknutím, stláčaním pravého
a ľavého tlačidla
- digitálnym fotoaparátom
odfotiť spolužiaka a fotku
uložiť za pomoci učiteľa do
priečinku
- dokument (fotografiu, obrázok)
vytlačiť na tlačiarni
- ovládať samostatne výučbový
SW
- spustiť CD, DVD cez tento
počítač
- samostatne, ale i podľa návodu,
nakresliť obrázok, vytvoriť
návod a využiť
jednotlivé
nástroje
- samostatne
s obrázkom
pracovať a používať operácie
(otáčanie, prevrátenie)
- nakresliť efektívne obrázok
pomocou geometrických tvarov
- si samostatne nájsť a prečítať
informáciu na internete
- rozpoznať
vhodné
detské
webové stránky – vzdelávanie,
zábavné,
náučné.
Je
oboznámený
s neblahým
vplyvom
stránok,
propagujúcich
násilie
a s erotickým zameraním
- dodržiavanie základných zásad
písania textu
- úprava obrázkov (kopírovanie,
otáčanie)
- počítačové didaktické hry,
ktoré obsahujú rôzne typy
informácií (matematické
hlavolamy s číslami, hádanie
slov, doplňovanie písmen,
dokresľovanie do obrázkov do
mapy),
- prezentovanie výsledkov
vlastnej práce
- detské webové stránky
(rozprávky, obrázky), on-line
hry, zásady správania sa na
portáloch
- vyhľadávanie informácií
a obrázkov na internete a ich
správne použitie
- skladanie podľa návodov
(stavebnice, hlavolamy....)
- v počítačovom prostredí
riešenie úloh pomocou robota,
skladanie obrázkov z menších
obrazcov, okamžité
vykonávanie príkazov,
vykonanie pripravenej
postupnosti príkazov
- riešenie jednoduchých
algoritmov v detskom
programovacom prostredí
(kreslenie obrázkov)
- funkcie vybraných klávesov
- práca s tlačiarňou, skenerom
- práca s rôznymi médiami –
čítanie CD, čítanie
a zapisovanie na USB kľúč
- vytváranie a pomenovanie
priečinkov, ukladanie do
priečinkov
- uloženie informácií do súboru,
otvorenie, premenovanie,
zrušenie
- základy ovládania digitálneho
fotoaparátu, presun fotografie
z fotoaparátu do počítača
- využitie komunikačných
možností IKT v škole
- aké rôzne profesie sú pri tvorbe
edukačných programov
a počítačových hier (výtvarník,
skladateľ, animátor, scenárista,
rozprávač,...)
prečo a pred kým treba chrániť
počítač
- napísať
v správnom
tvare
internetovú adresu webovej
stránky
- na
internete
vyhľadávať
obrázky, ukladať ich, kopírovať
do priečinka a upravovať ich vo
vhodnom prostredí
- pochopiť základné autorské
práva pri kopírovaní textu,
obrázkov, hier, CD,...
- pracovať s dvoma oknami –
kopírovanie
z jedného
do
druhého
- riešiť jednoduché algoritmy
v detskom
programovacom
prostredí
- samostatne text uložiť a otvoriť
- vysvetliť zásady správneho
písania klávesnicou – medzera
za slovami, veľké písmena,
malé písmená, dĺžne, mäkčene
- upraviť veľkosť písma, typ
písma, farbu písma, farba,
efekty
- používať nástroje na úpravu
textov
- vytvoriť pozvánky, oznam
- narábať
s multimediálnou
informáciou – prehrať video,
zvuk, spustiť, zastaviť
- ovládať zásady správneho
sedenia
pri
počítači,
psychohygienu
- samostatne o svojom konaní
a správaní
sa
rozprávať
a odpovedať na kladené otázky
- pracovať
samostatne
a v skupine na projekte
- samostatne prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu –
projekt
- dokončiť začatú prácu.
4. ročník
Obsahový štandard
Téma
Informácie okolo nás
Pojmy
- textový dokument, čísla
a znaky, slová, vety,
jednoduché formátovanie
- zvuk, zvukový súbor,
prehrávač, nahrávanie, efekty
- animácia
Komunikácia prostredníctvom - e-mail, poštový program, emailová adresa, adresár
IKT
- www, webový prehliadač,
odkaz, vyhľadávanie na webe,
webová stránka
bezpečnosť, zásady správania sa
v prostredí internetu
Postupy, riešenie problémov, - detský programovací jazyk,
elementárne príkazy, program
algoritmické myslenie
- robotická stavebnica
Princíp fungovania IKT
- základné periférie na ovládanie
počítača
- mikrofón, slúchadlá
Informačná spoločnosť
- informačné technológie
(edukačné programy,
komunikácia)
- voľný čas a IKT (počítačové
hry, hudba, filmy)
- bezpečnosť počítača
Vlastnosti
a metódy:
a vzťahy,
postupy
- dodržiavanie základných zásad
písania textu
- kombinácia textu a obrázka
- tvorba jednoduchých animácií
- počítačové didaktické hry,
ktoré obsahujú rôzne typy
informácií (matematické
hlavolamy s číslami, hádanie
slov, doplňovanie písmen,
dokresľovanie do obrázkov do
mapy),
- prezentovanie výsledkov
vlastnej práce
- správne posielanie a prijímanie
jednoduchých listov (rodičom,
učiteľke, spolužiakom,...)
- bezpečné a etické správanie
v e-mailovej komunikácií
(ochrana osobných údajov)
- žiaci zistia e-mailové adresy
rodičov a kamarátov (využitie
adresára)
- vyhľadávanie informácií
Výkonový štandard
Žiak je schopný
- pracovať s USB kľúčom
(vytvoriť priečinok,
kopírovať dokumenty,
obrázky)
- vložiť obrázok cez schránky
- s pomocou učiteľa si založiť
vlastnú e-mailovú schránky
- e-maily posielať a prijať
- používať jednoduché zásady
písania e-mailov, pozná
nebezpečenstvo
zverejňovania vlastných
údajov
- rozpoznať vhodné detské
webové stránky –
vzdelávanie, zábavné,
náučné. Je oboznámený
s neblahým vplyvom stránok,
propagujúcich násilie
a s erotickým zameraním
- napísať v správnom tvare
internetovú adresu webovej
stránky
- na internete vyhľadávať
obrázky, ukladať ich,
kopírovať do priečinka
a upravovať ich vo vhodnom
prostredí
- pochopiť základné autorské
práva pri kopírovaní textu,
obrázkov, hier, CD,...
- pracovať s dvoma oknami –
kopírovanie z jedného do
druhého
- vytvoriť jednoduchý
multimediálny projekt
- upravovať text – kopírovanie,
mazanie, presúvanie
- vytvoriť plagát, príbeh,
reklamu
- zvuk nahrať prostredníctvom
mikrofónu, ktorý vie zapojiť,
- pracovať sa slúchadlami –
zapojenie, hlasitosť
- zvukový záznam prehrať,
uložiť a využiť efekty
- ovládať zásady správneho
sedenia pri počítači,
psychohygienu
- samostatne o svojom konaní
a správaní sa rozprávať
a odpovedať na kladené
-
-
-
a obrázkov na internete a ich
správne použitie
práca s kľúčovým slovom
výber vhodnej informácie
riešenie jednoduchých
algoritmov v detskom
programovacom prostredí
(kreslenie obrázkov, pohyb
animovaných obrázkov)
funkcie vybraných klávesov
aké rôzne profesie sú pri tvorbe
edukačných programov
a počítačových hier (výtvarník,
skladateľ, animátor, scenárista,
rozprávač,...)
prečo a pred kým treba chrániť
počítač
otázky
- pracovať samostatne
a v skupine na projekte
- samostatne prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu –
projekt
- dokončiť začatú prácu.
Stratégie vyučovania:
Z didaktických metód vyučovania sa pri vyučovaní využije niekoľko variant metód.
Okrem základných metód /výklad učiteľa, motivácia, rozhovor/ sa dôraz bude klásť na nasledujúce metódy
a formy vyučovania:
- priebežná demonštrácia poznatkov učiteľom
- samostatná práca žiakov s pracovnými listami, počítačmi a internetovými portálmi
- tímová práca vo dvojiciach pri tvorbe projektov
- skupinová práca
Výuka bude prebiehať v počítačovej učebni.
Prierezové témy:
 Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
 Environmentálna výchova
 Mediálna výchova
 Multikultúrna výchova
 Ochrana života a zdravia
 Osobnostný a sociálny rozvoj
 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Podrobne sú prierezové témy zapracované do tematických plánov.
Hodnotenie:
motivačné hodnotenie: známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú prácu
kontrolné hodnotenie: hodnotenie praktickej samostatnej práce žiakov, hodnotenie projektov
Príroda a spoločnosť
Názov predmetu: Prírodoveda
Časový rozsah výučby : 1., 3., 4 ročník: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
2. ročník: 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 1.stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník : 1., 2., 3., 4 ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie
Vyučovací jazyk : slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu :
Prírodoveda učí žiakov vnímať prírodu, jej krásy, zmeny v priebehu roka. Počas vyučovania žiaci sledujú
prírodu, pozorujú javy v prírode, snažia sa vysvetľovať a hľadať odpovede na otázky týkajúce sa ročných
období, rastlín a stromov v okolí školy, pozorovania oblohy, ochrany životného prostredia. Súčasťou
prírodovedy je aj človek, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a zdravý spôsob života.
Ciele vyučovacieho predmetu :
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov
s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať
objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie
špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
 spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie
pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody.
 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych
informačných zdrojoch.
 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov
a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.
 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.
 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.
 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
a existencie.
 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania
látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.
 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane
prostredníctvom zdravého životného štýlu.
Výchovné a vzdelávacie stratégie :
Výchovné a vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie kľúčových kompetencií :
Sociálne komunikačné kompetencie
-
učiteľ vedie žiakov ku vhodnej komunikácií s dospelými a rovesníkmi
pri skupinovej práci využíva dialóg i diskusiu
žiaci si rozširujú slovnú zásobu v osvojovaných témach, sú vedení k samostatnému a sebavedomému
vystupovaniu a konaniu, k efektívnej, bezproblémovej a bezkonfliktnej komunikácii
- učiteľ učí žiakov formulovať a obhajovať svoj názor, pomenovávať pozorované skutočnosti
a zachycovať ich vo vlastných prejavoch, názoroch a výtvoroch
Kompetencie učiť sa učiť
-
učiteľ motivuje a vedie žiakov vlastným príkladom
žiaci sú vedení k objavovaniu a poznávaniu všetkého, čo ich zaujíma a v čom by v budúcnosti mohli
uspieť
- učiteľ pomáha riešiť a triediť informácie podľa zvolených alebo zadaných kritérií
- učiteľ so žiakmi, ako si správne zorganizovať čas
Kompetencie riešenia problémov
-
žiaci si upevňujú účelné rozhodovanie a konanie v rôznych situáciách ohrozenia vlastného zdravia
a bezpečnosti a zdravia a bezpečnosti druhých
- učiteľ pomáha žiakom dôjsť k samostatným objavom, riešeniam a záverom
- učiteľ u žiakov rozvíja tvorivé myslenie – zadávaním problémových úloh
- pri riešení úloh učí žiakov pracovať s odbornou literatúrou, encyklopédiami, internetom...
Osobné a občianske kompetencie
-
učiteľ vedie žiakov ku kladnému vzťahu k prírode a kultúrnym výtvorom
učiteľ vedie žiakov k rešpektovaniu pravidiel
učiteľ využíva skupinovú prácu
učiteľ vedie žiakov k efektívnej spolupráci pri riešení problémov, k vzájomnému naslúchaniu,
následnému hodnoteniu práce v skupine i medzi skupinami
- žiaci sa učia rešpektovať názory iných, prispievajú k diskusii
Kompetencie pracovné
-
žiaci sú vedení k utváraniu pracovných návykov v jednoduchej, samostatnej i tímovej činnosti
učiteľ učí žiakov používať rôzne materiály, nástroje i vybavenia
učiteľ zohľadňuje súčasný stav a poznanie technického rozvoja
Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
-
učiteľ vedie žiakov k vyjadrovaniu sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
učiteľ vedie žiakov k potrebe a dôležitosti kultúrnej komunikácie v bežnom živote
Stratégia vyučovania
Metódy a formy práce:
skupinové vyučovanie, problémové vyučovanie, blokové vyučovanie , projektové vyučovanie, práca
s textom, voľná písomná práca, písanie formou tu a teraz, párové čítanie, skladačka, sprievodca predpovedí,
samostatná práca, sluchová analýza a syntéza, výklad, rozhovor, rozprávanie, pojmové mapovanie,
brainstorming, pojmová tabuľka, výmena otázok a odpovedí, pexeso
1. ročník
Učebné zdroje
obrázkový materiál, nástenné obrazy, materiálno-technické a didaktické prostriedky, pracovné listy,
pracovný zošit, encyklopédie, internet
Cieľ, spôsobilosť
Tematický celok
Téma
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Pozorovať,
Zmeny v prírode
Cyklus stromu
Druhy stromov,
listy stromov
Porovnať listy
jednotlivých
stromov
porovnávať
Na základe
listov
porovnávanie
stromov
Riešiť projekt ,
pracovať so
zdrojmi,
argumentovať
Projekt
Prečo padá list
zo stromu
Kalendár
prírody
Ročné obdobie,
mesiace v roku,
charakteristiky
počasia poľné
plodiny, ovocie
a zelenina
Na základe listov
poznať druhy
stromov
Vedieť si
zaznamenávať
počasie podľa
znakov: vietor,
dážď, slnečno
Uviesť ako sa
menia ročné
obdobia
Uviesť ako sa
mení počasie
v jednotlivých
mesiacoch v roku
Rozpoznať druhy
ovocia a zeleniny
Osobná hygiena
a psychohygiena
Denný
poriadok žiaka
Projekt
Zostavenie
jedálneho
lístka na
týždeň
Starať sa o svoje
zdravie
Čistota tela
Pravidelné
stravovanie ,
striedanie práce
a odpočinku,
správne
stolovanie
Poznať pravidlá
pravidelného
stravovania
Vysvetliť dôvody
striedania práce
a odpočinku
Uviesť príklady
správneho
a nesprávneho
stolovania
Hygiena
človeka, zásady
Vedieť správne
použiť zubnú
kefku
Vysvetliť význam
osobnej hygieny
Pracovať so
zdrojmi, riešiť
Zdravá výživa
Zásady zdravej
Uviesť príklady
potravín, ktoré sú
problém,
Projekt
výživy
zdravé pre
človeka a ktoré
nie, porovnať ich
Objektívny
a subjektívny
čas
Vysvetliť plynutie
času
Potraviny,
ktoré človeku
škodia
Potraviny
dôležité pre
zdravie
Príprava
zeleninového
šalátu
Plynutie času
Čas a jeho
trvanie
Projekt
príprava
presýpacích
hodín
Porovnať
objektívny
a subjektívny čas
Zoradiť obrázky
podľa plynutia
času ( rastlina
človek, zviera)
Pracovať
s encyklopédiou
Zvieratá
Komunikovať,
diskutovať
Hodiny
Poznať celé
hodiny
Voľne žijúce
zvieratá
Pracovať
s encyklopédiou
Domáce
zvieratá
Diskutovať na
tému ako sa
pohybujú zvieratá
Domáce vtáky
Klasifikovať
domáce zvieratá
podľa znakov
Rodina
Moja rodina
Členovia rodiny
Vymenovať
členov rodiny
Voda
Voda a rastliny
Rastliny v zime
Porozprávať ako
sa treba starať
o rastliny v zime
Voda a človek
Vysvetliť prečo
musíme
dodržiavať pitný
režim
Diskutovať, čo sa
stane s vodou,
ktorú pijeme?
Rastliny a semená
Semeno
Vedieť zasadiť
semeno
Projekt je to
semeno
Opísať pri
pozorovaní ako
klíči semeno
Záhadné
semená
Vysvetliť prírodné
javy na základe
vedomostí
Hmota
Ľudia a veci
Projekt Je to
hmota
Je vzduch
hmota?
Ručná a strojová
výroba
Materiály na
výrobu
Na základe
zmyslových
vnemov určiť
rôzne druhy
hmoty
Vlastnosti
hmoty
2. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Ročné obdobie, zmeny ročných
období, kalendár, vietor, padanie lístia,
zmeny teploty
Opísať zmeny v priebehu roka, ročné obdobie,
Vedieť sa orientovať v kalendári. Porovnať ročné
obdobia podľa teploty vzduchu, spôsobu
obliekania, činnosti žiakov
Vzduch, vlastnosti vzduchu hmota,
teplota,
Pripraviť experiment, ktorým dokáže, že vzduch
je
hmota, zaznamenávať teplotu vzduchu
Obloha, počasie, oblaky, pranostika,
prvky počasia, predpoveď počasia
Slnko, mesiac, hviezdy,
Na základe záznamov zo sledovania počasia
v priebehu jedného týždňa vyhodnotiť zmeny
počasia, zaznačiť do merania zvolenými znakmi
zmeny oblakov, zmeny oblohy,
príroda, stromy v prírode, druhy
stromov listnaté, ihličnaté,
Rozoznať stromy listnaté a ihličnaté podľa
základných charakteristík
Rastliny, kvety, koreň, stonka, kvet,
list, druhy kvetov v okolí školy a obce
pestovanie kvetu v škole, správne
polievanie a staranie sa o kvet
Poznať základné kvety, rastúce v okolí školy
a v obci, v parku , na lúle
Opísať podľa vlastných záznamov z prieskumu,
čo rastie v okolí školy, v obci, aké rastliny
stromy, vedieť ich porovnať, v čom sa líšia
podľa obrázkov popísať rastliny
Urobiť si atlas z fotografií alebo kresieb alebo
listov stromov. Tvoriť zbierku, analyzovať,
triediť
Vedieť polievať kvety voľne rastúce aj
v kvetináčoch,, mať svoj kvet – triedny
Ovocné stromy – ovocie, druhy ovocia
Rozlíšiť ovocné stromy od iných stromov.
Poznať
základné druhy plodov a čím sa líšia
Zelenina, semená, druhy zeleniny,
pestovanie zeleniny
Navrhnúť možnosti druhov zeleniny, ktoré je
možné
pestovať v danej oblasti, vypestovať zeleninu
Rastliny v lese, v parku, v okolí školy
starostlivosť o rastliny
Navrhnúť možnosti ochrany lesov v parku, na
školskom dvore, kvety a zvieratá v parku,
spolužitie
Vytvoriť harmonogram ochrany, zapisovanie si
údajov o stave počas roka.
Voda v prírode
Voda na zemskom povrchu, voda
v ovzduší, rieky, jazerá, oblaky, dážď,
rosa, sneh, pozorovanie oblakov,
druhy oblakov
Opísať v akých formách sa môže voda nachádzať
v prírode
vysvetliť rozdiel medzi riekou a jazerom,
poznať aká rieka tečie v okolí obce
pozorovanie oblakov, nakresliť rôzne druhy
oblakov
a akým počasím sa spájajú jednotlivé druhy
oblakov
Význam vody pre človeka, znečistenie
vody, rozpustné a nerozpustné látky vo
vode.
Vysvetliť význam vody pre človeka, navrhnúť
spôsoby ako chrániť vodu
Pripraviť experiment, čo sa vo vode rozpustí, čo
sa
nerozpustí
Vlastnosti vody – chuť, farba
Pripraviť návrhy ako chrániť vodu
Život v prírode
Zvieratá v prírode Zvieratá v lese,
v prostredí okolo školy
Pozorovať živočíchov v okolí školy, nakresliť
ich,
vedieť ich názvy, zistiť ako žijú , získať
informácie
z encyklopédie alebo internetu
Človek v prírode
Život človeka v prírode Prispôsobenie
sa človeka životu v prírode.
Uviesť príklady ako využíva človek prírodu.
Ochrana prírody. Nevhodné
zasahovanie človeka do prírody
Vysvetliť, kedy už človek nevhodne využíva
prírodu a začne ju ničiť.
Zdravá príroda,zdravý človek
Navrhnúť spôsoby, ako viesť zdravý spôsob
života, starať sa o seba,
Správna životospráva
Poznať návyky správnej životosprávy, vedieť sa
správne obliecť podľa počasia, dávať si pozor na
ceste, osvojiť si správne hygienické návyky..
Úrazy-v prírode,v škole,doma,nebezpečné miesta
Opísať nebezpečné miesta, poznať v ktorých
častiach školy, resp. cesty do školy alebo v obci
sú
nebezpečné miesta.
3.ročník
Tematický celok
Odporúčaný obsahový štandard
Odporúčaný
výkonový štandard
Odporúčané témy
Odporúčané pojmy
Veci okolo nás,
vlastnosti látok, meranie
vlastnosti látok, voda,
vzduch
Triedenie a
rozpoznávanie látok
podľa ich vlastnosti
Vlastnosti látok podľa
zmyslových vnemov
Zmeny vlastnosti látok
Vedieť zdôvodniť zmeny
vlastnosti látok -topenie,
tuhnutie, vyparovanie,
kondenzácia
Voda – vlastnosti vody
Vzduch- čistota, pohyb
vzduchu
Porovnávanie a meranie
Meranie objemu kvapalín
podľa valca
Meranie hmotnosti
Fyzikálne veličiny.
Hmotnosť, čas, objem,
teplota, sila
Meranie fyzikálnych
veličín meradlami, zápis
do tabuliek
Určiť vlastnosti látok
podľa zmyslových
vnemov
Meranie kvapalín,
odmerný valec, filter na
vodu, hmotnosť,
fyzikálne veličiny, čas,
teplota, sila
Medzinárodné jednotky
fyzikálnych veličín.
Odmerať objem kvapalín
podľa odmerného valca
Odmerať hmotnosť
Odmerať teplotu vody a
vzduchu laboratórnym
teplomerom
Odmerať teplotu
ľudského tela lekárskym
teplomerom
Odmerať silu silomerom
Zosumarizovať výsledky
merania do tabuľky
Pripraviť experiment na
zistenie podmienok
zmeny látok
Porovnávať vlastnosti
látok, sily, hmotnosti
ţiakov v triede
Zostrojiť filter na čistenie
vody
Poznať jednotky objemu
a hmotnosti
Poznať meradlo času
Poznať jednotku teploty,
rozumieť znamienku : + a
– pri označovaní teploty
Uviesť tri príklady
pôsobenia sily v našom
Technika okolo nás
Zdôvodniť význam
techniky v našom živote
Technika, technické
objavy
Jednoduché stroje
Projekty: premiestňovanie
nákladu
Páka , kladka, naklonená
rovina, prevody
ozubených kolies
Poznať princíp
fungovania jednoduchých
strojov
Zostrojiť pri modelovaní
funkčný model zariadení,
ktoré obsahujú
jednoduché stroje
Ako Egypťania stavali
pyramídy
Prevody ozubených
kolies v domácnosti
Vytvor svetelný pútač
pre…
Elektrická energia
Vysvetliť význam
elektrickej energie
Zostaviť jednoduchý
elektrický obvod
Vyhľadávať informácie
Hlavné vonkajšie časti
ľudského tela
Živé organizmy
Človek
Podmienky pre život
človeka
Živočíchy
Vonkajšie časti
živočíchov, pohyb
živočíchov podmienky
života živočíchov,
Poznať pojmy, hlava,
telo, atď...schematicky to
znázorniť
Vysvetliť vzťah človek,
voda, vzduch, pôda
Poznať vonkajšie časti
živočíchov
4.ročník
TÉMA
Rastliny
OBSAH
Potrebujú všetky rastliny rovnaké
množstvo vody?
Význam vody pre rastliny. Vodné
rastliny, suchomilné rastliny
Potrebujú rastliny rovnaké množstvo
tepla a svetla?
Význam svetla pre rastliny.
Rastliny krátkych dní. Rastliny
dlhých dní.
Čím sa od seba rastliny odlišujú ?
Druhová rozmanitosť rastlín
Majú všetky rastliny rovnaký koreň ?
Koreň rastliny. Tvar a funkcia
koreňa
Majú všetky rastliny rovnaké stonky ?
Rastlinná stonka, tvar a funkcia
stonky
VÝSTUP
Vysvetliť, že rastliny potrebujú
pre svoj život vodu.
Chápať, že rastliny sa môžu líšiť
v tom, koľko vody pre svoj život
potrebujú - niektoré rastliny žijú
pod vodou, iné na vode a niektoré
vodu potrebujú v pôde.
Uviesť príklady rastlín, ktoré žijú
vo vode (lekno, žaburinka)
a vedieť uviesť príklady rastlín,
ktoré žijú na miestach s malým
množstvom
vody
(skalnice,
kaktusy).
Chápať, že tie rastliny, ktoré
prirodzene rastú na tienistých
miestach neprežijú na miestach
s priamym slnečným svetlom
a naopak. Pozorovať v prírode
a potvrdiť si tak vedomosť
skúsenosťou.
Poznávať rastliny, ktoré rastú a
kvitnú na jar, v lete a jeseň,
Vie uviesť niekoľko príkladov
rastlín, napríklad
snežienky,
reďkovka, chryzan-témy alebo
paprika.
Vedieť vysvetliť, že rastliny majú
veľa znakov spoločných a tým sa
odlišujú od iných živých súčastí
prírody.
Rozpoznať rastliny, ktoré sa
odlišujú inými znakmi.
Osvojiť si základy poznávania
druhovej rozmanitosti.
Poznať 10 rastlín, ktoré bežne
pozoruje vo svojom okolí a vie
vysvetliť, na základe ktorých
znakov ich rozpoznal.
Identifikovať niektoré druhové
rozdiely.
Vedieť vysvetliť dve základné
funkcie koreňa - čerpanie živín
z pôdy
a upevnenie
rastliny
v pôde.
Uvedomiť si, že rôzne rastliny
majú rôzne korene a danú
skutočnosť vie vedecky skúmať
(objektívne
s meraním
a porovnávaním).
Osvojiť si poznatok, že rôzne
korene
sa
líšia
napríklad
veľkosťou, funkciou koreňa.
Poznať a vymenovať koreňovú
zeleninu.
Osvojiť si poznatok o tom, že
rastliny sa odlišujú stonkou.
Dokázať rozdeliť rastliny na
Majú všetky rastliny rovnaké listy ?
Rastlinné
listov
listy,
tvar
a funkcia
Majú všetky rastliny rovnaké kvety?
Kvety. Tvar a zloženie kvetov
Prečo rastliny kvitnú ?
Funkcia kvetov. Opeľovače.
Čím sa odlišujú plody rôznych rastlín
?
Rastlinné plody. Tvar a funkcia
rastlinného plodu
byliny a dreviny a tie na kry
a stromy.
Zistiť
pozorovaním,
akými
rôznymi vlastnosťami sa stonky
odlišujú. Pozorovať, že niektoré
stonky sa vetvia a iné nie,
informácie
primerane
reprodukuje.
Vysvetliť, že niektoré stonky
vytvárajú úponky, ktorými sa
prichytávajú
o podklad
a dostávajú sa tak vyššie, aby mali
lepší prístup k svetlu.
Rozlišovať
rastliny
tvarom
listovej čepele, kresbou žilnatiny
a rôznosťou zúbkovania na okraji
listu, ako aj farbou. Vysvetliť, že
funkciou listov je prijímať slnečné
svetlo a preto sú listy ploché
a široké, aby zachytili väčšie
množstvo svetla.
Objasňovať pozorovanie javov a
vie vysvetliť, že ak rastline
odstránime väčšie množstvo
listov, tak uhynie, lebo nemá ako
získavať slnečné svetlo.
Vysvetliť ,že rastliny sa vzájomne
od seba odlišujú rôznym tvarom,
farbou a zložením kvetov. Pri
porovnávaní kvetov si okrem
farby všíma tvar a počet lupeňov
a farbu a počet tyčiniek. Funkcia
kvetu- z kvetu sa vyvíjajú plody,
ktoré obsahujú semená.
Dokáže pozorovať aj veľmi
drobné kvety nevýrazných farieb,
napríklad kvet liesky, orecha,
skorocelu, žihľavy či rôznych
druhov tráv.
Chápať, pojem kvety ,plody
a semená u súvislosti medzi nimi.
Poznať rôzne tvary a veľkosti
kvetov.Vedieť vysvetliť funkciu
kvetov pri opeľovaní. Vznik
plodov
Rozpoznať plod, časť rastliny,
ktorá vzniká z kvetu po jeho
opelení.
Opísať proces opelenia pomocou
vetra a opeľovačov (včely, čmele,
motýle). Uvedenú informáciu vie
spojiť
s vlastnou
minulou
skúsenosťou
s pozorovaním
opeľovačov na kvetoch a vie
vysvetliť, ako sa dostane peľ
z jedného kvetu na druhý. Vie, že
plod
obsahuje
semeno.
Pozorovaním vie zistiť, ktoré
druhy ovocia a zeleniny sú plody,
ktoré vznikli z kvetu a sú
nositeľmi semien.
Chápať, že zo semena vyrastie
Vznikne z každého semena
rastlina ?
nová
Semená. Rozmnožovanie rastlín.
Kedy semeno vyklíči ?
Podmienky klíčenia semien: teplo,
voda, vzduch
Vyklíčia aj poškodené semená?
Klíčivosť semien
Rozmnožujú
semenami?
sa
rastliny
len
Ako dlho žijú rastliny ?
Vegetatívne rozmnožovanie rastlín
Dĺžka života rastlín. Jednoročné,
dvojročné a trváce rastliny
nová rastlina.
Poznať
zrelé a nezrelé plody
a vysvetľuje zrelosť na rôznych
príkladoch
z bežného
života
(jablká, paradajky, jahody).
Dokázať vysvetliť, že len zrelé
plody obsahujú semená, ktoré
vyklíčia. Skúmaním vie zistiť, že
nezrelé semená nevyklíčia.
Vedieť vysvetliť, že zrelým
semenám je potrebné poskytnúť
dostatok vhodných podmienok na
to, aby vyklíčili.
Vlastnou výskumnou činnosťou
s pomocou učiteľa zisťuje, že
semeno nepotrebuje na vyklíčenie
svetlo, určite potrebuje teplo,
vodu a vzduch.
Pochopiť, že čas, za ktorý vyklíčia
rôzne druhy semien je rôzny.
Pozorovať klíčenie rôznych
druhov semien a viesť si záznamy
z pozorovania, vytvoriť záver.
Dokázať výskumnou činnosťou,
že poškodené semená nevyklíčia.
Navrhovať rôzne spôsoby
poškodení a sleduje efekt na
proces klíčenia (semená upravené
varom, rozkrojené, rozdrvené,
uložené na dlhšiu dobu do slanej
vody a podobne)
Chápať, že rastliny je možné
rozmnožovať aj pomocou iných
častí rastlín ako sú semená.
napríklad hľuzami (zemiak),
poplazmi (jahoda) a odrezkami
(maliny).
Samostatne skúmať, ktoré izbové
rastliny je možné rozmnožovať
odrezkami rôznych častí rastliny.
Chápať dĺžku života rastliny a
závisí aj od druhu rastliny.
Živočíchy
Čo majú živočíchy spoločné a čím sa
odlišujú ?
Životné prejavy organizmov.
Podobnosti a rozdiely v živočíšnej
ríši.
Základ
systematiky
stavovcov: obojživelníky, plazy,
ryby, vtáky, cicavce
Vysvetliť, čím sa živočíchy
a rastliny vzájomne podobajú
a čím sa vzájomne odlišujú a to
nielen
tvarom,
ale
najmä
spôsobom života.
Dokázať
poznať
skupiny
živočíchov
–
napríklad
obojživelníky, plazy, ryby, vtáky,
cicavce.
Pozorovaním skupiny živočíchov
vie žiak samostatne vytvoriť
opisnú
charakteristiku
danej
skupiny.
Vyhľadávať
v rôznych
informačných zdrojoch a overiť si
tak spôsob vlastného uvažovania.
Prečo sa hady
kameňoch ?
vyhrievajú
na
Plazy. Chladnokrvný živočích
Dokážu lietať všetky vtáky ?
Vtáky.
Ako žijú mravce ?
Mravce ako spoločenský hmyz.
Spôsob života spoločenstva
Ako žijú včely ?
Včely ako spoločenský hmyz.
Spôsob života spoločenstva
Aký úžitok nám poskytujú zvieratá ?
Úžitkové zvieratá: Včely, kravy,
ovce, sliepky, kone
Opísať skupinu plazov –
Vymenovať troch zástupcov
(užovka, vretenica, jašterica),
ktorí do danej skupiny patria.
Živočíchy vie vizuálne rozpoznať.
Chápať
a vysvetliť,
čo
to
znamená,
že
plazy
sú
chladnokrvné.
Dávať informácie do súvislosti
s tým, kde je možné plazy
najčastejšie nájsť (na skalách,
múroch, chodníkoch, kde sa
vyhrievajú).
Opísať skupinu vtákov a vie
vymenovať piatich zástupcov
(napríklad:
vrabec,
drozd,
lastovička, sokol, labuť).
Opísať spôsob života daných
živočíchov, uvedomuje si, že sa
vzájomne odlišujú napríklad
spôsobom získavania potravy
(dravé a nedravé vtáky.
Dokázať vizuálne rozpoznať.
Dokázať opísať spôsob života
mravcov, rozmnožovací cyklus,
spôsob
získavania
potravy
a orientáciu v priestore.
Používať
informácie
o organizačnej
štruktúre
mraveniska
a o jednotlivých
kastách mravcov.
Vedieť zhodnotiť, ako je život
v spoločenstve pre mravce
prospešný, pričom vytvára vlastný
úsudok a vyhľadáva informácie
o spôsobe života rôznych druhov
mravcov v rôznych sekundárnych
informačných zdrojoch.
Oopísať spôsob života včiel,
rozmnožovací cyklus, spôsob
získavania potravy a orientáciu
v priestore.
Pri vysvetľovaní používa
informácie o organizačnej
štruktúre včelej rodinyrozpoznáva matku, trúda,
robotnicu.
Zhodnotiť, ako je život
v spoločenstve pre včely
prospešný.
Vytvárať vlastný úsudok
a vyhľadávať informácie
o spôsobe života včiel v rôznych
sekundárnych informačných
zdrojoch.
Chápať, že človek získava potravu
rôznym spôsobom- pestovaním
úžitkových
rastlín,
chovom
domácich zvierat, ale čiastočne aj
zberom divo rastúcich rastlín a ich
plodov a lovom divo žijúcich
živočíchov (vie uviesť príklady).
Čím sa živia živočíchy ?
Rôzne spôsoby zabezpečovania
potravy
Ktoré živočíchy sa živia rastlinami ?
Bylinožravce. Charakteristika
získavania potravy vybraných
živočíšnych druhov
Prečo niektoré živočíchy lovia iné
živočíchy ?
Mäsožravce. Charakteristika
získavania potravy vybraných
živočíšnych druhov
Ako sa pohybujú živočíchy, ktoré
nemajú nohy ?
Spôsob pohybu živočíchov.
Význam pohybu živočíchov.
Vysvetliť, aký úžitok človeku
poskytuje chov nasledujúcich
živočíchov: včely, kravy, ovce,
sliepky, kone.
Vedieť ako sa vyrába med a
jednoducho opísať, ako sa včelár
stará o včely a ako od včiel
získava med.
Vysvetliť, ako sa z kravského
mlieka vyrába syr a ako sa vyrába
maslo.
Vysvetliť,
že živočíchy sa
vzájomne od seba odlišujú aj
spôsobom získavania potravy.
Vedieť že niektoré sa živia
rastlinami, niektoré lovia iné
živočíchy a poznáme aj také,
ktoré sa živia odumretými
rastlinami, či živočíchmi.
Uviesť príklady zo života
(napríklad: kôň, ktorý hryzie
trávu; slimák, ktorý hryzie list;
motýľ, ktorý pije nektár; pavúk,
ktorý loví hmyz do siete; líška,
ktorá loví zajaca; sokol, ktorí loví
myš; muchy na hnilom ovocí).
Dokázať
uviesť
niekoľko
príkladov živočíchov , ktoré sa
živia
rastlinnou
potravou
a vysvetliť, ako sa získavaniu
tohto druhu potravy prispôsobujú.
Vedieť čím sa živia nasledovné
druhy a prispôsobenie získavaniu
potravy na
nich
vysvetlí:
dážďovka
zemná,
slimák
záhradný, mlynárik kapustný,
včela
medonosná,
kapor
obyčajný, hus domáca, zajac
poľný, myš poľná, veverica
obyčajná, srna hôrna, kôň a krava.
Dáva do súvislosti vonkajšiu
stavbu živočícha, spôsob pohybu
v prostredí a to, čím sa živí.
Vysvetliť, že tie živočíchy, ktoré
lovia iné musia byť rýchle a silné,
musia sa vedieť dobre orientovať
i maskovať v prostredí. Uvedomiť
si , že niektoré živočíchy si na lov
iných druhov vytvárajú rôzne
zariadenia, či pasce (pavúk,
mravcolev). Dokáže uviesť
niekoľko príkladov živočíchov,
ktoré sa živia živočíšnou potravou
a vysvetliť, ako sa získavaniu
tohto druhu potravy prispôsobujú
I nasledujúce druhy: pavúk,
kobylka, užovka, žaba, šťuka,
sokol, vlk, líška, medveď, rys.
Vedieť vysvetliť, že živočíchy sa
vzájomne od seba odlišujú aj tým,
ako sa pohybujú.
Uviesť príklady.
Kde všade žijú živočíchy ?
Rôzne podmienky pre život
živočíchov
Ktoré živočíchy žijú na súši ?
Typický
zástupcovia
suchozemských
živočíchov.
Spôsob
života
vybraných
suchozemských živočíchov
Žijú živočíchy v pôde ?
Typický
zástupcovia
suchozemských
živočíchov
žijúcich v pôde. Spôsob života
vybraných
suchozemských
živočíchov žijúcich v pôde.
Ktoré živočíchy žijú vo vzduchu ?
Typický
suchozemských
živočíchov.
Spôsob
života
suchozemských
živočíchov.
Ktoré živočíchy dokážu žiť vo vode ?
Typický zástupcovia
živočíchov.
zástupcovia
lietajúcich
vybraných
lietajúcich
vodných
Chápať, že pohyb živočíchom
zabezpečujú rôzne časti tela.
Tento jav vie samostatne skúmať
a živočíchy kategorizovať podľa
toho, čím sa pohybujú- napríklad
podľa časti tela, ktorou sa
pohybujú (krídla, plutvy,
končatiny a pod.), podľa počtu
končatín (napríklad rak (8+2),
pavúk (8), mravec (6), pes (4),
sliepka (2), ktorými sa pohybujú,
podľa spôsobu pohybu (skákanie,
bežanie, plazenie a pod.)
Informácie dávajú do súvislosti
s tým, kde živočíchy žijú.
Vedieť, že živočíchy sa odlišujú
aj tým, v akom prostredí žijú a že
tomuto
prostrediu
sú
prispôsobené.
Vymenovať príklady živočíchov,
ktoré žijú rôznych prostrediach,
napríklad: na súši (zajac), v pôde
(dážďovka), vo vzduchu (sokol),
vo vode (kapor), vo veľmi
chladných podmienkach (mrož),
v tropických púšťach (škorpión).
Vedieť, že na súši žije najväčšie
množstvo živočíchov.
Vedieť, že dýchajú vzduch a živia
sa potravou, ktorá je dostupná na
súši, niekedy vo vode.
Vysvetliť na príklade mačky
prispôsobenie životu na súši,
opísať jej vonkajšie znaky.
Vedieť, že niektoré suchozemské
živočíchy lovia korisť vo vode
a tak majú vyvinuté pohybové
orgány, umožňujúce lepší pohyb
vo vode (vie uviesť príklad kačice
a zo zástupcov hmyzu
korčuliarku).
Vysvetliť, že mnohé živočíchy
žijú v pôde, vedieť uviesť príklad
krta a dážďovky.
Chápať, že živočíchy žijúce
v pôde tiež potrebujú dýchať
vzduch, vytvárajú si pod zemou
komôrky.
Vysvetliť, že ak ich zaleje voda,
utopili by sa.
Spájať vedomosť so skúsenosťou
a objasňuje jav na dážďovke
Vedieť, že živočíchy, ktoré je
možné vidieť vo vzduchu žijú na
súši a pre svoj život potrebujú
dýchať vzduch.
Vysvetliť, že vo vzduchu hľadajú
potravu alebo sa ním rýchlo
premiestňujú. Vysvetliť jav na
lastovičke.
Vedieť, že okrem živočíchov,
ktoré žijú na súši a dýchajú
Vybraný spôsob života vodných
živočíchov.
Kde ešte žijú živočíchy ?
Parazity.
vzduch poznáme aj také, ktoré
žijú vo vode.
Uviesť na príklade (kapor
obyčajný) vysvetliť, ako sa tieto
živočíchy prispôsobili životu pod
vodou, napríklad tvarom tela,
spôsobom pohybu.
Dokázať vysvetliť ,že niektoré
živočíchy sa prispôsobili životu
na iných živočíchoch, kde
získavajú aj potravu. Vysvetliť na
vybranom živočíšnom druhu: voš
detská.
Chápať význam hygieny pri
prevencii rozmnožovania a šírenia
vší.
Voda
Čo žije vo vode ?
Voda ako priestor pre život
a živočíchov.
Spôsob
vybraných
druhov
a živočíchov viazaných na
zdroj.
rastlín
života
rastlín
vodný
Čo to znamená, že voda je tvrdá ?
Tvrdá voda. Minerálna voda.)
Aký je rozdiel medzi minerálnou
vodou a vodovodnou vodou ?
Vznik minerálnej vody. Podzemná
voda
Z kadiaľ pochádza voda z vodovodu ?
Zdroje vody. Úprava vody – pitná
voda.
Vnímať vodu ako priestor pre
život
rôznorodých
rastlín
a živočíchov, ktoré nie je často
vidieť na prvý pohľad alebo
voľným okom.
Vymenovať zástupcov rastlín
a živočíchov,
ktoré
sa
najbežnejšie
vyskytujú
pri
a v priehradách a rybníkoch, vie
ich vizuálne rozpoznať (ryby –
kapor a šťuka – t.j. dravá
a nedravá ryba, vážka a jej larva
vo vode, potočník – larva
a dospelý
jedinec,
potápnik,
korčuliarka, pijavica, žaba –
skokan – žubrienka aj dospelá
žaba, kačica potápka, labuť; riasy,
žaburinka, tŕstie, vŕba).
Vysvetliť význam vody pre
rastliny a živočíchy.
Skúmaním zisťuje, že rôzne druhy
pitnej vody (vodovodná, stolová,
rôzne druhy minerálnych vôd)
obsahujú rozpustené látky, ktoré
sa vo varných nádobách usadzujú
a tvoria tzv. vodný kameň.
Dokázať skúmaním zisiť, že rôzne
minerálne vody obsahujú rôzne
množstvo rozpustených látok (pri
kryštalizácii zostáva v miske
rôzne množstvo minerálov).
Dokázať diskutovať o tom, aký
pôvod má minerálna voda (ako sa
minerálna voda dostala z prírody
do fliaš v obchodoch); aký pôvod
má studničná voda.
Vedieť, že vodovodná voda
obsahuje málo rozpustných látok
a preto je vhodná na pitie.
Vymenovať rôzne zdroje vody:
prameň, potok, rieka, jazero,
rybník, priehrada, pleso, more
a vie opísať rozdiel v kvalite vody
v týchto zdrojoch.
Čo je to vodný kameň a kde sa tvorí ?
Vodný kameň
Diskutovať o tom, ako sú
jednotlivé
zdroje
vody
poprepájané.
Vedieť, že človek potrebuje pre
svoj život vodu, ktorá musí byť
čistá, hovorím pitná.
Vysvetliť, čím sa odlišuje pitná
voda od iných druhov vody. Vie
Dokázať vysvetliť, skadiaľ sa
berie voda, ktorá tečie vo
vodovode, pričom spomína aj
úpravu vody.
Vedieť jednoducho vysvetliť, čo
je to vodný kameň a ako vzniká.
Vedieť, že vodný kameň je
rozpustný v rôznych kyslých
látkach, napríklad sa dá odstrániť
octom, citrónovou šťavou alebo
kyslým džúsom.
Poznatky získavať skúmaním
správania sa vodného kameňa
v rôznych látkach.
Hmota
Prečo šumí ulita slimáka, ktorú
vhodíme do octu ?
Zmena látok pôsobením iných
látok – chemická zmena
Prečo vytvárajú niektoré predmety
tiene ?
Putovanie svetla priestorom. Tiene
Je možné so svetlom hýbať ?
Odraz svetla
Plynné, kvapalné a pevné látky
Vysvetliť, že hmotu je možné
meniť nielen pôsobením tepla, ale
aj rôznych látok.
Na príklade šumivej tablety vie
vysvetliť, že z pevnej látky sa pri
ponorení do vody uvoľňujú
bubliny – plynná látka.
Dokázať
vysvetliť
reakciu
vápenca (ulita zo slimáka)
s octom
alebo
odstránenie
vodného
kameňa
z nádoby
pomocou octu.
Dokázať vysvetliť, aký je rozdiel
medzi
priesvitnými
a priehľadnými
predmetmi.
Pokúšať sa o vysvetlenie toho, čo
sa deje so svetlom, ktoré dopadá
na
priehľadné,
priesvitné
a nepriesvitné predmety.
Skúmať tvorbu tieňa a vie zo
svojho skúmania vytvoriť záver,
v ktorom jednoducho objasní
podmienky.
Dokázať vysvetliť, že svetlom je
možné hýbať tak, že hýbeme
s celým svetelným zdrojom a tak
môžeme presunúť svetlo aj tam,
kde nie je.
Uvedomiť si, že s niektorými
svetelnými
zdrojmi
hýbať
nemôžeme – napríklad slnkom.
Vysvetliť, že svetlo zo slnka
môžeme na iné miesta
presmerovať, napríklad pomocou
zrkadla, od ktorého sa svetlo
odráža.
Ako sa znečisťuje vzduch a ako sa
čistí ?
Zdroje
znečistenia
Filtrácia
vzduchu.
znečistenia vzduchu.
znečistenia vzduchu.
vzduchu.
Meranie
Dôsledky
Ako zistíme, či je voda znečistená ?
Znečistenie vody rozpustnými,
nerozpustnými látkami
a mikroorganizmami. Dôsledky
znečistenia rôznych vodných
zdrojov
Čo je to pôda ?
Pôda. Vznik pôdy.
Vysvetliť, že vzduch môže
obsahovať rôzne súčasti, ktoré sú
tak drobné, že sa udržia vo
vzduchu a nie sú v ňom viditeľné.
Vymenovať niekoľko ďalších
zdrojov znečistenia vzduchu a
diskutovať o tom, ako by bolo
možné vzduch čistiť.
Opísať vlastnosti čistej vody.
Vedieť, že niektoré látky, ktoré
vodu znečisťujú je vo vode vidieť
a niektoré viditeľné nie sú.
Vysvetliť , ako je možné rôzne
druhy
znečistenia
z vody
odstrániť a svoje predpoklady si
overiť jednoduchým praktickým
skúmaním.
Uvedomiť si , že znečistenie,
ktoré nie je možné zistiť žiadnym
zo zmyslov je nebezpečné, voda
môže
obsahovať
zárodky
ochorení, preto je dobré piť vodu
z overených zdrojov.
Chápať význam pitnej vody pre
človeka.
Uviesť pôdu ako príklad pevnej
látky.
Vysvetliť, že pevné látky sa dajú
rozdrobiť na menšie časti,
niektoré
jednoduchšie
a iné
ťažšie, rozdrobovaním sa však
nestávajú tekutými.
Vysvetliť,
že
dlhodobým
rozdrobovaním
kameňov,
z ktorých sú pohoria vzniká pôda.
Vedieť
v súvislosti s tvorbou
pôdy jednoducho vysvetliť, prečo
sú kamene v potokoch okrúhle.
Rastliny polí a lúk
Čo môžeme nájsť na lúke ?
Rôznorodosť lúčneho porastu.
Aké rastliny rastú na lúke ?
Typické druhy lúčnych rastlín.
Úvod do systematiky rastlín.
Vnímať lúku ako priestor, na
ktorom
rastie
množstvo
rôznorodých rastlín a žije tu veľké
množstvo
rôznorodých
živočíchov.
Vedieť, že živočíchy tu žijúce
majú stavbu tela a spôsob života
prispôsobený lúčnemu porastu.
Vedieť, že prítomnosť rôznych
druhov živočíchov je možné zistiť
podľa zvukov, ktoré z lúky
vychádzajú.
Uvedomiť si rôznorodosť porastu
na lúke a vie ju objektívne
skúmať.
Vedieť
druhovú rôznorodosť
dokázať tým, že vie vymenovať
(nazvať rodovými názvami) 5
typických zástupcov slovenských
lúk (vlčí mak, zvonček konáristý,
rumanček roľný, nevädza poľná,
lipnica lúčna) a opísať rozdielne
Aké živočíchy žijú na lúke ?
Typické druhy živočíchov žijúcich
na lúkach. Spôsob života lúčnych
živočíchov. Úvod do systematiky
živočíchov.
Čim sa odlišuje pole od lúky?
Rôznorodosť lúčneho porastu
v porovnaní
s poľnou
monokultúrou.
Aké živočíchy žijú na poli ?
Typické druhy živočíchov žijúcich
na poliach. Spôsob života poľných
živočíchov.
Aké rastliny rastú na poli ?
Význam poľnej monokultúry.
Najvýznamnejšie poľné plodiny
a ich využitie.
a zhodné znaky týchto rastlín.
Pozorovaním a porovnávaním
identifikovať rozdiely v druhoch
rastlín, ktoré patria do toho istého
rodu, napríklad mak siaty a vlčí
mak.
Uvedomiť si, že na lúke žijú
rôznorodé živočíchy a vie túto
rôznorodosť objektívne skúmať.
Vedieť druhovú rôznorodosť
dokázať tým, že vie vymenovať
(nazvať rodovým názvom) 5
typických zástupcov slovenských
lúk
(koník
lúčny,
lienka
sedembodková, voška ružová,
mlynárik
kapustný,
kvetárik
dvojtvarý) a opísať rozdielne
a zhodné
znaky
týchto
živočíchov.
Získavať
samostatne
ďalej
informácie o živočíchoch a vie
rozprávať o spôsobe ich života.
Identifikovať pozorovaním
rozdiely v živočíšnych druhoch,
ktoré patria do tej istej skupiny
živočíchov, ale sú odlišnými
druhmi (rôzne druhy pavúkov,
motýľov, mravcov a pod.).
Vysvetliť, že polia vytvoril
človek, aby mal kde pestovať
plodiny, ktoré potrebuje na svoju
obživu.
Vedieť, že na poli zvyčajne rastie
len jedna plodina, ostatné rastliny
rastú len na okrajoch polí.
Uvedomiť, že ten istý živočích
vyskytujúci sa prirodzene na lúke
je na poli považovaný za škodcu.
Pozorovaním zistiť, že na poliach
je pozorovateľne menej druhov
živočíchov, na medziach je ich
viac, podobne na lúkach.
Vymenovať
(pomenovať
rodovým menom) 5 zástupcov
živočíchov, ktoré žijú na poliach
(zajac poľný, králik poľný, sokol
sťahovavý, hraboš poľný, škrečok
poľný),
Opísať ich a vie povedať, čím sa
živia. Informácie vie spájať
a vytvárať
tak
jednoduchý
potravinový reťazec.
Dokáže vyhľadať informácie
v encyklopédii.
Vedieť, že polia vznikli z lúk,
pričom pôvodné rastliny boli
vytlačené na medze.
Vysvetliť, aké pozitíva má
pestovanie monokultúry. Pozná 5
druhov plodín, ktoré sa na poliach
pestujú najčastejšie (kukurica,
repka olejná, slnečnica, cukrová
Čím sa odlišujú liečivé byliny od
iných rastlín ?
Liečivé rastliny. Najvýznamnejšie
liečivé rastliny a ich spôsob
využitia.
Ako zbierať a uskladňovať liečivé
byliny ?
Zbieranie
a uskladňovanie
liečivých rastlín.
Ako sa pripravuje čaj z liečivých
rastlín ?
Rozpustné a nerozpustné látky –
príprava
výluhu.
Zvyšovanie
rozpustnosti látok – príprava čaju.
repa, obilie), vie ich opísať
a vymenovať
využitia
danej
rastliny.
Poznať rôzne druhy, napríklad
pšenicu, raž, jačmeň a ovos a vie,
aké rôzne použitie majú dané
obilniny.
Vysvetliť
význam
liečivých
rastlín pre človeka.
Zdôrazniť to, že rastliny obsahujú
látky, ktoré pomáhajú liečiť
zranenia a ochorení.
Rozpoznávať
najčastejšie
používané
liečivé
byliny
a pomenováva ich rodovými
menami: repík lekársky, lipa
malolistá, materina dúška, ruža
šípová a skorocel kopijovitý.
Vedieť , kde je možné rastliny
nájsť a podľa ktorých znakov je
možné ich rozpoznať. Pracuje
s atlasom rastlín a samostatne
zisťuje, na čo sa liečivá bylina
používa. Zisťovať, kde v okolí
školy a bydliska sa nachádzajú
uvedené liečivé byliny.
Vedieť, že liečivé účinky môžu
mať rôzne časti rastlín – korene,
listy, kvety, plody. Na príklade
repíka,
lipy,
ruže
šípovej
a skorocelu vedieť vysvetliť, ktoré
časti rastlín sa zbierajú.
Uvedomiť si, že je nebezpečné
zbierať rastliny, ktoré nepoznáme,
lebo poznáme aj jedovaté rastliny,
ktoré môžu spôsobiť otravu až
smrť.
Opísať postup, ako je potrebné
rastliny sušiť a uskladňovať.
Skúmať, koľko látok sa uvoľňuje
z liečivých rastlín do vody, ak
sušené rastliny zalejeme studenou,
teplou a horúcou vodou (
pozorovať intenzitu zafarbenia).
Zdôvodniť, prečo je potrebné
používať pri príprave čaju horúcu
vodu.
Skúmať, ako sa rozpúšťajú látky
zo sušeného čaju v studenom
a teplom alkohole a v oleji.
Vytvárať z pozorovania závery
a pri ich tvorbe využívať
vedomosti o rozpustnosti látok vo
vode.
Ľudské telo
Prečo musí človek jesť a piť ?
Potrava ako zdroj energie
a stavebného
materiálu
pre
obnovu organizmu
Vysvetliť, prečo musí človek jesť
a čo obsahuje potrava, ako a kde
sa v organizme spracováva a na
čo sa v organizme využíva.
Porovnávať
človeka
a jeho
potrebu prijímať potravu s inými
Čo sú to jedy ?
Jedy. Drog
Ako zistíme, že človek dýcha ?
Proces dýchania
Prečo bije srdce rýchlejšie, keď sme
udýchaní ?
Súčinnosť
činnosti
Ako sa rodí nový človek
Rozmnožovanie človeka. Rast
a vývin. Vývin pred narodením.
Vývin po narodení. Význam
zdravej stravy pre vývin človeka.
dýchania
a srdcovej
živočíchmi a aj rastlinami.
Zovšeobecniť, že všetky živé
organizmy potrebujú prijímať
látky z prostredia a tiež do
prostredia vylučujú látky, ktoré už
nepotrebujú.
Vedieť, že okrem toho, že
poznáme
zdravé
potraviny
obsahujúce živiny a vitamíny
potrebné pre rast a obnovu
organizmu
a menej
zdravé
potraviny, poznáme aj potraviny,
ktoré sú pre človeka jedovaté.
Vedieť, že jedovaté sú potraviny,
ktoré obsahujú látky, ktoré
spôsobujú poškodenie organizmu.
Vedieť uviesť príklady jedovatých
rastlín a ich plodov, jedovatých
húb, ale aj zle skladovaných
potravín
(huby
uskladnené
v nepriedušnom vrecku, plesnivý
chlieb, hnilé jablko).
Vedieť, že niektoré látky sú jedmi
vtedy, keď ich zjeme veľké
množstvo, napríklad soľ, ale aj
vitamíny, lieky v nadmernom
množstve, kombinácie liekov
alebo alkohol a iné drogy.
Vedieť vymenovať základné
prejavy
dýchania
človeka
(dvíhanie a klesanie hrudníka,
prúd
vdychovaného
a vydychovaného
vzduchu,
vydychovaná vodná para).
Uvedené informácie zisťovať
(prípadne si ich len overiť)
skúmaním na ľudskom tele.
Skúmať, ako sa zrýchľuje
dýchanie a zároveň aj srdcová
činnosť pri zvyšovaní námahy.
Vytvárať záver, že človek pri
zvýšenej námahe rýchlejšie dýcha
a aj srdce mu rýchlejšie bije.
Pokúšať sa o vysvetlenie na
základe vedomostí a skúseností,
ktoré o dýchaní žiak má. Získavať
dodatočné
informácie
zo
sekundárnych zdrojov.
Vedieť, že na splodenie nového
potomka je potrebný dospelý muž
a dospelá žena. Vedieť, že na
rozmnožovanie má človek v tele
rozmnožovaciu sústavu, pričom
mužská sa od ženskej líši.
Vedieť vysvetliť, že po oplodnení
ženy mužom sa dieťa vyvíja v tele
matky. Vedieť, že proces vývinu
dieťaťa pred narodením trvá 9
mesiacov.
Vedieť vysvetliť rozdiely medzi
dospelým človekom, dieťaťom
a novorodencom.
Vesmír
Vesmír Vákuum.
Vákuum. Čierne diery.
Čím sa odlišujú hviezdy od planét ?
Planéta.
Hviezda.
Súhvezdie.
Je mesiac planéta alebo hviezda ?
Slnečná
sústava.
Prirodzené
družice planét. Kométa.
Prečo cez deň nevidieť hviezdy na
oblohe ?
(Rotácia Zeme okolo vlastnej osistriedanie dňa a noci)
Rotácia Zeme okolo vlastnej osistriedanie dňa a noci
Prečo je v zime chladnejšie ako v lete
?
Naklonenie Zemskej osi. Rotácia
Zeme okolo Slnka. Striedanie
ročných období
Galaxia.
Vysvetliť, čo je to vesmír a to
prostredníctvom
opisu
jeho
súčastí
a vzájomného
usporiadania týchto súčastí.
Vedieť, že vo vesmíre nie je
vzduch, ten je sústredený
v podobe atmosféry okolo planét.
Vedieť vysvetliť, že gravitačná
sila pôsobí len do určitej
vzdialenosti od vesmírnych telies.
Mať základnú informáciu
o čiernych dierach a ich vplyve na
hmotu.
Chápať, že Zem je planéta a Slnko
je hviezda a vedieť vysvetliť, aký
je rozdiel medzi planétou
a hviezdou.
Vysvetliť rozdiel medzi Slnečnou
sústavou,
galaxiou
(Mliečna
dráha) a súhvezdím.
Rozpoznávať základné súhvezdia
zimnej a letnej oblohy (súhvezdie
Orion, súhvezdie Veľký voz)
a vedieť pozorovať pohyb
súhvezdí po oblohe počas roka.
Vedieť, že Slnečná sústava má
osem planét, ktoré obiehajú okolo
slnka v rôznej vzdialenosti.
Vymenovať planéty .
Vysvetliť,
že
Mesiac
je
prirodzenou
družicou
Zeme
a vedieť, že aj ostatné planéty
Slnečnej sústavy majú prirodzené
družice, niektoré ich majú
dokonca niekoľko.
Vedieť vysvetliť, ako sa planéty
Slnečnej sústavy pohybujú okolo
Slnka a ako samy rotujú okolo
vlastnej osi.
Vysvetliť, čo je to kométa a ako
sa vo vesmíre pohybuje.
Pochopiť, že zemeguľa rotuje
okolo vlastnej osi, čo spôsobuje
striedanie dňa a noci.
Vedieť, že Zem sa otočí okolo
vlastnej osi za 24 hodín.
Vysvetliť, prečo je cez deň svetlo
a v noci tma a ako tento jav súvisí
s tým, že cez deň nie je na oblohe
vidieť hviezdy.
Vytvárať predpoklady a pri
diskusii argumentovať vlastnou
skúsenosťou. Vedieť vysvetliť
striedanie dňa a noci
demonštrovať na modeli Slnečnej
sústavy.
Pochopiť, že zemská os je
naklonená a zároveň vedieť, že
Zem rotuje okolo Slnka (vedieť,
že Zem obletí okolo Slnka za
Môže žiť človek vo vesmíre ?
Podmienky života vo vesmíre.
Skúmanie vesmíru – ďalekohľad,
hvezdáreň, umelá družica,
vesmírna stanica, rakety,
raketoplány
jeden rok).
Vedieť vysvetliť a názorne na
modeli ukázať, čo spôsobuje
znižovanie a zvyšovanie teploty
pri zmene ročných období na
Zemi.
Vedieť, že živé organizmy
potrebujú pre svoj život kyslík
a preto kvôli absencii atmosféry
vo voľnom vesmíre neprežijú.
Vedieť, že ak chce človek
vystúpiť do vesmíru, musí mať
zabezpečené
dýchanie
prostredníctvom
skafandra.
Dokázať rozprávať o tom ako
človek skúma vesmír zo Zeme
(ďalekohľady,
hvezdárne,
planetária) a ako ho skúma
z vesmíru.
Vysvetliť, čo je to umelá družica,
čo je to vesmírna stanica a kde sa
nachádza a aké majú dané
zariadenia funkcie.
Sily
Čo je to elektrický izolant ?
Elektrický izolant. Bezpečnosť
práce s elektrickými zariadeniami
Čo je to blesk a ako vzniká ?
Blesk. Bezpečné správanie sa
v búrke
Čo je statická elektrina ?
Statická elektrina
Projektové úlohy
Tvorba projektov
Chápať prečo je elektrický prúd
je životu nebezpečný a vedieť
predchádzať styku s vysokým
napätím.
Vysvetliť, prečo sú vodiče
elektrického
prúdu
obalené
v umelej hmote, pričom treba
využívať
poznatky
získané
vlastným skúmaním.
Využívať informácie
o elektrických izolantoch na
ochranu vlastného zdravia pred
pôsobením elektrického prúdu.
Vedieť, že blesk je elektrický
výboj, ktorý vzniká v atmosfére
a vedieť jednoducho vysvetliť
funkciu hromozvodu.
Vyhľadávať informácie o tom,
ako je potrebné sa chrániť pred
bleskom vo voľnej prírode
a informácie zhodnotiť
v súvislosti s tým, čo už
o elektrickom prúde vieme.
Dokázať vysvetliť, kedy a kde
vzniká statická elektrina a ako sa
prejavuje na rôznych predmetoch.
Spájať informácie s vlastnou
skúsenosťou a cielene skúmať
vznik
statického
výboja
pôsobením rôznych látok.
Dokázať odprezentovať projektov
Názov predmetu: Vlastiveda
Časový rozsah výučby: 1 hodiny týždenne / 33 ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 1. Stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 2., 3., 4. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
Charakteristika predmetu:
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja,
regiónu a samotnej obci.
Vlastivedné – motivačné poznávanie začína už v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný zaujímavých vecí a
potrebujú na ne odpoveď . Vlastiveda na 1.stupni ZŠ je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným)
poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska).
S tým súvisí aj poznanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, či už školy alebo partie
kamarátov. Poznanie svojej krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na
starostlivosť o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka a
prírody. Človek aj príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu ale aj celej republiky
musí byť spojené s poznaním histórie. Vlastiveda by ma la byť činnostným obsahom. Odporúčame aj
vychádzky s vlastivedným námetom (ktorá má motivačný charakter pre vyučovanie vlastivedy ale tieto
vychádzky alebo výlety sú náročné z hľadiska bezpečnosti. Ideálne je prepojenie vychádzok s
prírodovedným, kultúrnym, historickým prepojením Vlastiveda (Objavujeme Slovensko) je rozdelená na
dve veľké časti, a to Príroda Slovenska a Slovensko v minulosti a dnes. V časti Príroda Slovenska je
základom spoznanie vybratých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) najmä prostredníctvom povestí,
rozprávaní na základe obrázkov a i. Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá sa
na spoznaní významných udalostí v histórii Slovákov, o ich zaradení v správnom časovom slede.
(Cestujeme po Slovensku) ţiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie prvky, časti regiónov.
Realizácia je prostredníctvom „výletov“, jeden výlet po Slovensku je zameraný na jeden vybratý región.
Dôraz je na práci s príbehmi a obrázkami, kaţdý z nich znázorňuje jeden významný prvok regiónu a na
čítaní zjednodušenej mapy
Cieľom vyučovania vlastivedy je:

Prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní, rozprávaní, pozorovaní, skúmaní, žiaci získavajú vzťah k
rodnému kraju – kraju, v ktorom žijú. Vo vyučovaní vlastivedy v 2. ročníku je cieľom, aby žiaci vedeli
rozprávať o svojom rodnom kraji (krajine svojho okolia). Pomenovať jeho jednotlivé prvky – časti.
Primerane veku odlíšiť vzťahy, väzby (prírodného a spoločenského rázu) v krajine svojho okolia, vo svojej
obci, doma i v škole. Pri každej vhodnej téme majú žiaci použiť poznatky zo svojich pozorovaní a
skúseností. Žiaci majú dokázať pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda a čo človek. Rozprávať o
premenách prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári významné dni. Orientovať sa v rodnom kraji pomocou
svetových strán a významných objektov. Veku primerane charakterizovať svoju obec. Po objavnom
spoznaní rodného kraja sa žiaci pútavou formou oboznámia so zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci majú
pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať
na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3. ročníku) vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá
a i. Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa odlíšiť ich už na pohľad významné znaky. Stručne povedať
obsah povesti na vybratú tému. Porozprávať o významných historických udalostiach.
Kompetencie
Učebný predmet vedie žiakov k rozvíjaniu:
komunikatívnej kompetencie tým, že umožňuje prezentáciu slovnú alebo písomnú navštívenej oblasti na
Slovensku alebo interpretácii prečítanej alebo vypočutej povesti, piesne, básne viažucej sa k regiónu alebo
ku Slovensku, Učivo o Slovensku rozvíja aj čitateľskú gramotnosť tým, že jednak žiaci majú možnosť
interpretovať umelecké texty z literatúry alebo odborného textu ale taktiež majú možnosť rozvíjať si
schopnosť opisu obrázkov, diagramov, kresieb apod.
Ďalšou dôležitou kompetenciou rozvíjanie
kultúrnej kompetencie, pretože
personálnej a interpersonálnej, pretože učebný predmet dáva predpoklad i pre tvorbu projektov a tímovej
práce
Obsah vzdelávania vlastivedy
Hlavné témy:
Môj rodný kraj – kraj, kde žijem
Škola a jej okolie. Moja trieda. Obec, v ktorej žijem. Spoznávanie, opis, charakteristika a rozprávanie o
rodnom kraji, o kraji v ktorom žiaci žijú. Premeny prírody rodného kraja počas roka. Príroda, ľudia, kultúra,
doprava, pamätihodnosti a zaujímavosti z okolia. Hodnota práce a peňazí. Starostlivosť o svoje prostredie
Náčrt cesty do školy.
Objavujeme Slovensko
Objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska. Naše starobylé a svetoznáme
pamiatky a ich krása. Krátka cesta do minulosti, spoznávanie sveta našich predkov.
Cestujeme po Slovensku
Oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu. Vyzdvihnú a odlíšia sa vlastivedné osobitosti každého
územia. Spoznávanie našej vlasti prostredníctvom povestí, rozprávok a hier (aj s využitím mapy).
Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole
2. ročník
Môj rodný kraj – kraj, kde žijem
Škola a jej okolie. Moja trieda. Začíname s vlastivedou . Prvá vlastivedná vychádzka
Objavujeme premeny okolo nás
Čo vytvorila príroda a čo človek. Čím je zaujímavý kalendárny rok a čím školský rok
Cesta do školy a domov
Poznávanie cesty do školy Môj tieň smeruje na sever (svetové strany). Okolie školy a bydliska (orientácia v
okolí).
Nakreslím si cestu do školy povrch, lesy, lúky, polia, záhrady a parky okolia .Čo rastie v našom okolí) .
rieka, potok. Pozorujeme oblohu (pranostiky, počasie a predpoveď počasia). Pozorujeme oblohu (slnko,
Mesiac a hviezdy sú na oblohe). Ako sa staráme o naše okolie (a o životné prostredie)..
Čo a ako sa deje v našom okolí
Kalendár – jeseň, zima, jar, leto
Moje mesto alebo moja dedinka (miesto, kde žijem). Ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom)
Pripomíname si našich predkov. Čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.)
história, povesti, piesne, šport a kultúra) Kam volať o pomoc a kto nám pomáha (tiesňové linky).
Zvyky a tradície
Vianočný čas (Aké sú tajomstvá Vianoc, Silvestra, Nového roka a Troch kráľov). Tešíme sa na prázdniny.
Čo sa mi v našom kraji najviac páči
Vzdelávací štandard
Téma
Cesta do školy a domov
Môj tieň smeruje na sever
(svetové strany). Okolie školy a
bydliska (orientácia v okolí).
Poznávanie cesty do školy
Obsahový štandard
Svetové strany, orientácia
podľa svetových strán
Výkonový štandard
určiť smer na sever podľa
poludňajšieho tieňa, určiť
svetové strany v krajine a
významných objektov v
miestnej krajine
Príroda
Prvky okolia, ktoré vytvorila
príroda a ktoré človek
Čas
Kalendárny rok, mesiace,
sviatočné dni
Zmeny prírody
Zmeny prírody
obec
Obec
Tradície
Sviatočné dni, tradície,
pomenovať v okolitej krajine,
čo vytvorila príroda a čo človek
odlíšiť prírodné prvky od tých
vyrobených človekom
vymenovať mesiace v roku a
určiť kedy – ktorý mesiac sa
začína jar, leto, jeseň, zima,
charakterizovať zmeny v
prírode cez jeseň a použiť pri
tom vlastné pozorovania i
skúsenosti (zmeny v prírode,
dĺžka dňa
povedať názov svojej obce (i
presnú adresu) a opísať ju
opísať svoju obec (napr. aké
domy, ulice – ktoré pozná aj
vymenovať, blízka rieka, park a
i.), opísať spôsob ţivota
obyvateľov obce
vymenovať známe sviatočné
dni na rozhraní kalendárnych
rokov (Vianoce, Silvester, Nový
rok, Traja králi), opísať, aké
činnosti sa k nim viaţu v ich
rodine, v ich obci
3. ročník
Objavujeme Slovensko - Slovensko moja vlasť
Príbehy Slovenska na obrázkoch
Slovensko na mape a obrázkoch, internete, knihách, rozprávkach, CD, DVD
Za tajomstvami prírody Slovenska
Kde sa nachádza Slovensko? Povesťami opradené pohoria (Tatry, Nízke Tatry, Pieniny, Malá Fatra). Naše
rieky. jaskyne Slovenska plné záhad. (Demänovské j., Domica). Lesy. Čo ukrývajú?. Drahokam Slovenska
Naše starobylé pamiatky a ich krása
Povesti z veľkých a starých miest Slovenska. Svetoznáme pamiatky Slovenska (UNESCO). Slávne hrady,
zámky a povesti o nich
Cestujeme v čase – Slovensko v minulosti a dnes
Vzdelávací štandard
Ciele - kompetencie
Pomenovať okolitú krajinu,
orientovať sa podľa svetových
strán, poznať význam plánu, mapy.
Určiť polohu Slovenska, poznať
pohoria, rieky, lesy, jaskyne,
orientovať sa podľa turistickej
mapy,
Pochopiť poradie udalostí,
osídľovanie krajiny, poznať
historické pamiatky, Svätopluka,
Máriu Teréziu, M. R. Štefánika,
naučiť sa ako vznikol slovenský
jazyk, slovenská hymna, čo je
Európska únia, štátne symboly.
Tematický celok a témy
(obsahový štandard)
prierezové témy
Ako sa vyznať vo svojom
okolí
Krajina
Ako sa orientovať podľa
svetových strán
Ako vyzerajú veci pri
pohľade zhora
Význam plánu
Ako vzniká mapa I
Ako vzniká mapa II
Objavujeme Slovensko
Kde sa nachádza Slovensko
Krásy našich hôr, chránené
územia
Rieky – dar života
Lesy – naše pľúca
Slovensko plné záhad
Po turistických chodníčkoch
Environmentálna výchova
Ochrana prírody, správanie
sa v prírode, čistota vody.
Spoznávame dejiny
Slovenska
Ako chápať časové
súvislosti
Prečo sa ľudia usadili na
našom území
Predmety, ako svedkovia
doby
Svätopluk a jeho sláva
Prečo chodíme do školy
Ako vznikol slovenský
jazyk
Ako vznikla slovenská
hymna
Prečo M.R. Štefánik veľa
cestoval
Slovensko v súčasnosti
Mediálna výchova
Európska únia
Očakávané vzdelávacie
výstupy,
(výstupový štandard)
Žiak vie:
Vytvoriť vlastný plagát krajiny,
pozná mestskú, vidiecku,
hornatú, rovinatú krajinu,
hlavné a vedľajšie svetové
strany, použiť kompas,
vysvetliť čo je obzor, plán,
mapa, mierka mapy – turistická,
geografická, cestná.
Žiak vie:
Opísať polohu Slovenska /v
Európe/, ukázať na mape
susedné štáty, pohoria / Vysoké
a Nízke Tatry, Malá a Veľká
Fatra, Malé Karpaty/, chránené
územia TANAP, NAPANT
a PIENAP, poznať rieky,
priehrady , jazerá a plesá,
rozlíšiť lesy lužné, bukové,
dubové, smrekové, borovicové,
pralesy, kosodrevinu
a živočíchy, ktoré tam žijú.
Poznať jaskyne, kúpeľné mestá,
orientovať sa podľa turistickej
mapy.
Žiak vie:
Vytvoriť časovú priamku, kde
sa ľudia v minulosti usadzovali
a ako žili, porovnať predmety
z minulosti a súčasnosti /
múzeá, archeológovia/, povedať
o živote Slovanov,
Veľkomoravskej ríši,
Svätoplukovi a jeho prútoch,
o zavedení povinnej školskej
dochádzky panovníčkou Máriou
Teréziou, vysvetliť prečo máme
spisovnú slovenčinu
a slovenskú hymnu a komu za
to vďačíme / Bernolák, Štúr, J.
Matuška/, povedať, kto bol
M.R. Štefánik / vytvorenie
Československej republiky/,
predstaviť EÚ, Európsky
parlament, Slovensko – hlavné
mesto, štátny znak, vlajku
a štátnu pečať.
Získať predstavu ako a kde
vznikali mestá, poznať slávne
slovenské mestá , hrady, povesti
o nich, pamiatky svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO na
Slovensku
Naše starobylé pamiatky
a ich krása
Ako vznikali mestá
Slávne mestá I
Slávne mestá II
Povesti o mestách
Hrady a zámky
Povesti o hradoch
Svetoznáme pamiatky I
Svetoznáme pamiatky II
Žiak vie:
Popísať vznik, obranu, stavbu
a ochranu miest v minulosti,
povedať o slávnych mestách /
Trnava, Bratislava, Kežmarok,
Košice, Trenčín, Nitra, Martin,
Banská Bystrica/, o hradoch
a zámkoch / Plavecký hrad/,
opísať svetoznáme pamiatky
Slovenska / Vlkolínec, Banská
Štiavnica, Bardejov, Levoča,
drevené kostoly, jaskyne
v Slovenskom Krase, Spišský
hrad, Karpatský bukový prales.
Tematický celok a témy
(obsahový štandard)
prierezové témy
Krajina v ktorej žijeme
-čítanie mapy Slovenska
-časová priamka
-územné členenie, kraje
-charakteristika kraja
v ktorom žijem
Očakávané vzdelávacie
výstupy,
(výstupový štandard)
Žiak vie:
Opísať a rozlíšiť povrch krajiny
podľa členitosti, opísať polohu
pohorí a nížin, vymenovať
a ukázať na mape najväčšie
rieky.
Porovnať a usporiadať udalosti
na časovej priamke, vymenovať
podľa mapy kraje SR a krajské
mestá.
Žiak vie:
Opísať charakteristiku mesta
a dediny, porovnať ich výhody
a nevýhody.
Správne priradiť krajské mestá
ku krajom.
4.ročník
Ciele - kompetencie
Čítanie mapy Slovenska, časová
priamka, charakteristika kraja.
Povrch krajiny podľa členitosti,
pohoria, rieky, nížiny, usporiadať
udalosti podľa času, kraje
Slovenska a krajské mestá.
Rozlíšiť a pomenovať osobitosti
a rozdiely mesta a dediny.
Naučiť sa kraje a ich krajské mestá.
Mestá a dediny
-charakteristika mesta
a dediny
-krajské mestá
Mediálna výchova
Pochopiť funkciu a význam
cestovných poriadkov, orientovať
sa i nich, zostaviť plán cesty,
poznať historické pamiatky
Bratislavy a Košíc.
Cestujeme z Bratislavy do
Košíc
-vlakové, autobusové
a letecké spojenie do Košíc
-cestujeme po Bratislave
-cestujeme po Košiciach
-hľadanie cesty z miesta
nášho bydliska do Košíc
alebo Bratislavy /Dóm sv.
Alžbety, Gejzír
v Herľanoch/
-moje obľúbené miesto na
cestovanie, ako by sme
cestovali v minulosti a dnes
Dopravná výchova, IKT
Žiak vie:
Vyhľadať rôzne spoje
z cestovných poriadkov,
orientovať sa v nich, dodržiavať
pravidlá slušného správania sa
v dopravnom prostriedku.
Z mapy a internetu vyhľadať
významné pamiatky Bratislavy
a Košíc, pripraviť plán cesty zo
svojej obce do Bratislavy
a Košíc, prezentovať ostatným
zaujímavosti a zážitky
z vlastných ciest.
Získať predstavu ako a kde
vznikali banícke mestá, baníctvo na
Slovensku v minulosti a dnes.
Zaujímavosti zo Slovenska
-kedy a prečo sa začalo
baníctvo rozvíjať /ťažba
zlata, striebra, rudy, uhlia,
soli, travertínu/
-práca baníkov v minulosti
a dnes /spomienky na
baníctvo, čo nám z baníctva
zostalo/
Žiak vie:
Porozprávať ako sa rozvinulo
baníctvo na Slovensku a akú
úlohu zohralo v minulosti,
opísať prácu baníka, aké
nástroje používal, porovnať ako
sa zmenila práca baníkov.
Ťažba nerastov, zlata, striebra,
opálu, ich využitie pri výrobe
šperkov. Banícke múzeum.
Poznať historické regióny
Slovenska, skanzeny, život ľudí
v minulosti , ich zvyky a tradície.
Tradície a zvyky
-historické regióny na
Slovensku /Orava, Liptov,
Šariš, Spiš.../
-zvyky a tradície podľa
regiónov
-život v stredovekom meste
-práce na vidieku
v minulosti počas leta
a zimy
-skanzeny na Slovensku /čo
všetko v nich nájdeme/
Regionálna výchova
V súlade s prírodou
-ideme do hôr /prípravy,
horská služba, správanie/
-ako sa oddychovalo
v horách v minulosti a dnes
-prírodné zaujímavosti
vytvorené prírodou
a vytvorené človekom
Projekt – Súčasnosť
a minulosť v našom kraji
Žiak vie:
Zaradiť zvyky a tradície do
historických regiónov
Slovenska, opísať život ľudí
v minulosti a porovnať ho so
životom v súčasnosti.
Ochrana prírody a bezpečný pohyb
v horskom prostredí, voľný čas
v minulosti a dnes, vznik riek,
formovanie územia, jazerá, gejzír,
tok Dunaja a Dunajca, prírodné
zaujímavosti vytvorené prírodou
a človekom, projekt o vlastnom
kraji.
Žiak vie:
Dodržiavať základy ochrany
prírody a ochrany zdravia,
zásady bezpečného pohybu
v horskom prostredí, zaujať
vlastný postoj k tráveniu
voľného času, vytvoriť
dramatizáciu k povesti, aké
podoby môže mať rieka, ako jej
tok ovplyvňuje človek, opísať
vybrané úseky Dunaja
a Dunajca, vytvoriť projekt
o vlastnom kraji.
Človek a hodnoty
Názov predmetu : Etická
výchova
Časový rozsah výučby : 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
Názov ŠVP : Štátny vzdelávací program 1. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP : Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník : 1.,2.,3.,4. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie
Vyučovací jazyk : slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu :
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou
a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca a národné hodnoty majú
významné miesto.
Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým
učením účinne podporuje pochopenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi
v súlade.
Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických
vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych
postojoch a v regulácii správania sa žiakov. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností ako aj podpora
mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.
Ciele vyučovacieho predmetu :
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základných škôl je:
• viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu mysleniu a cíteniu
• naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro a zla
• naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho
správania primerané veku,
• umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
• umožniť žiakom, aby v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
normy,
• podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
• formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
• má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť,
• má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
• jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými
normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti a preto je do istej
miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
• má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná
správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
• charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
• koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou – súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
• prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
• je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Výchovné a vzdelávacie stratégie :
Výchovné a vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie kľúčových kompetencií :
Sociálne komunikačné kompetencie
-
učiteľ vedie žiakov k výstižnému a kultivovanému prejavu
učiteľ vedie žiakov k používaniu vhodných argumentov pri riešení problému
učiteľ vedie žiakov k diskusii a k dodržiavaniu pravidiel diskusie
učiteľ vedie žiakov k prezentovaniu vlastnej práce
učiteľ vedie žiakov k neustálemu rozširovaniu slovnej zásoby
Kompetencie učiť sa učiť
-
učiteľ vedie žiakov k základom sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov
učiteľ stanovuje dielčie výchovno-vzdelávacie ciele
učiteľ vzbudzuje zvedavosť žiakov tým, že objasňuje problémy z bežného života
Kompetencie riešenia problémov
-
učiteľ poskytuje žiakom priestor k samostatnému riešeniu úloh, hľadaniu chýb a odôvodňovaniu
správneho riešenia
učiteľ vedie žiakov k vyhľadávaniu informácií o danej problematike
učiteľ zadáva žiakom také úlohy, ktoré majú spojitosť so životom žiaka
-
učiteľ vedie žiakov k spoločnému riešeniu problémov, k diskusii a sebahodnoteniu a k vzájomnému
hodnoteniu
dokáže prijať nové nápady alebo postupy
Osobné a občianske kompetencie
-
učiteľ podporuje u žiakov potrebu uvedomovania si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť
učiteľ rozoberá so žiakmi rodičovskú lásku a jej význam v živote dieťaťa
učiteľ poukazuje na význam blízkeho človeka pre život jednotlivca
učiteľ sa snaží byť žiakom príkladom
Kompetencie pracovné
-
učiteľ vedie žiakov k dodržiavaniu hygienických pravidiel
učiteľ vedie žiakov k udržiavaniu poriadku a bezpečnosti pri práci
učiteľ vedie žiakov, aby neničili a chránili prácu iných ľudí, spolužiakov
Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
-
učiteľ vedie žiakov k vyjadrovaniu sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
učiteľ vedie žiakov k potrebe a dôležitosti kultúrnej komunikácie v bežnom živote
učiteľ vedie ku rešpektu vkusu iných ľudí
učiteľ rozoberá bežné pravidlá spoločenského kontaktu-etikety
Stratégia vyučovania
Metódy a formy práce :
skupinové vyučovanie, problémové vyučovanie, blokové vyučovanie, projektové vyučovanie, komunitné
kruhy , práca s textom, samostatná práca, výklad, rozhovor, rozprávanie, divadelná hra, konštrukčné hry,
práca s textom, voľná písomná práca, písanie formou tu a teraz, párové čítanie, skladačka, sprievodca
predpovedí, recipročné vyučovanie, samostatná práca, sluchová analýza a syntéza, výklad, rozhovor,
rozprávanie, pojmové mapovanie, brainstorming, pojmová tabuľka, výmena otázok a odpovedí, pexeso
Učebné zdroje
Odborná literatúra, internet, filmy, plagáty, encyklopédie, materiálno-technické a didaktické prostriedky,
detské časopisy a detská literatúra
Obsah
Obsah predmetu Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme
dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sú zakomponované v desiatich základných témach a šiestich
aplikačných témach:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
14. rodina, v ktorej žijem
15. výchova k manželstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a životného prostredia
VÝCHOVNÉ CIELE A TEMATICKÉ CELKY
1.ročník
Výkonový štandard
Ciele
Vytvárať
prosociálne
spoločenstvo
žiakov.
Tematický celok
témy
Obsahový
štandard
Postoje a zručnosti v
medziľudských
vzťahoch ponúknuť
žiakom víziu
spolupracujúceho
spoločenstva ako základu
pre dobré spolužitie (jeho
jednoduché a viditeľné
komponenty – sedenie v
kruhu, formulovanie
pravidiel typu mať právo
byť vypočutý, právo
nevyjadriť sa, mať
vzájomnú úctu a dôveru –
nevysmievať sa, hovoriť
pravdu, chrániť veci svoje
i iných…),
prvé kontakty v triede a v
škole (zoznamovanie,
oslovovanie
pozdrav), komunikácia
zameraná na
-pozná spolužiakov
po mene -pozná
pravidlá skupiny a
vie ich vysvetliť pozná spôsob ako
vyjadriť pozdrav,
vďačnosť a prosbu
Socio-afektívny
Socioafektívny
- chápe význam
komunikácie pre
dobré spolužitie
v spoločenstve. uvedomuje si
potrebu
vzájomnej úcty a
dôležitosť
vďačnosti.
- vie sa
predstaviť a
učí sa
prezentovať
sám seba,
hovoriť
pravdu
sebaprezentáciu a
sociálne vzťahy, pravidlá
podporujúce spolužitie v
skupine (po istom čase
možno pravidlá
prehodnocovať, dopĺňať).
Prvky prosociálneho
správania v žiackom
kolektíve vzájomná úcta
pri komunikácii (pekne sa
oslovovať, pozdraviť sa,
počúvať sa navzájom...),
úcta k vzájomným
požiadavkám, vďačnosť
za vykonané dobro
(prosím, ďakujem),
vzájomná pomoc medzi
spolužiakmi i členmi
rodiny.
-vie vysvetliť, čo je
to úcta k ľuďom -vie
aké má prvky úcta k
vlastným rodičom,
spolužiakom a
učiteľom
- prežíva
vďačnosť voči
tým, čo mu robia
dobre - vníma
víziu
spolupracujúceho
spoločenstva, chápe potrebu
vytvárať a
dodržiavať
pravidlá
spolužitia v
skupine
vie vhodne
použiť
pozdrav,
prosbu a
vyjadriť
vďačnosť - k
spolužiakom
je ústretový
Viesť žiakov
k sebaúcte,
autonómii
cítenia a
myslenia.
Ľudská dôstojnosť a
sebaúcta uvedomovanie
si vlastnej hodnoty
(rozdiel medzi mnou a
ostatným svetom),
poznanie a postupné
zvnútorňovanie
povedomia jedinečnosti a
nedotknuteľnosti, vedenie
k sebaovládaniu a
znášaniu námahy pri
prekonávaní prekážok.
-má slovnú zásobu,
ktorá vyjadruje
základné ľudské
vlastnosti (dobrý,
zlý, veselý, smutný,
nahnevaný, radostný,
vďačný,
nevšímavý...) -vie
pomenovať svoje
dobré vlastnosti
- poznáva sám
seba, uvedomuje
si vlastnú
hodnotu - cíti
potrebu
potvrdzovania
vlastnej hodnoty
inými
- sebaúcta mu
prináša pokoj
(nepotrebuje
žalovať,
vyvyšovať sa
nad iných,
ponižovať
ich...) badateľná
snaha o
sebaovládanie
a znášanie
námahy pri
prekonávaní
prekážok
Naučiť sa
hodnotiť,
zaujímať
stanoviská,
rozlišovať
dobro od zla
Pozitívne hodnotenie
iných človek a jeho
hodnota - spoznávanie
pozitívnych vlastností
svojich najbližších v
rodine, v triede, v škole, v
rovesníckych vzťahoch…
(Čo sa mi najviac páči na
mojej mamičke, ockovi,
starkých…), verbálne
vyjadrovanie pozitívneho
hodnotenia druhých,
prehodnocovanie
negatívnych skutočností
(dobro – zlo, napr. branie
si vecí navzájom,
posudzovanie a
-vie slovne vyjadriť
rozdiel medzi
dobrom a zlom na
ľuďoch zo svojho
okolia
-teší sa z dobra a
odmieta zlo vo
svojom okolí (na
svojich
najbližších v
rodine, v triede,
v škole, v
rovesníckych
vzťahoch)
- je schopný
oceniť dobro
na iných, vie
aj prijať
ocenenie, rozvíjať
postoj k
ľuďom, ktorí
sú mu
nesympatickí
- osobná
aktivita pri
vytváraní
pozitívnych
vzťahov a
klímy v
spoločenstve
ponižovanie, urážanie
menej zdatných detí v
oblasti intelektu
a prejavov - spevu,
kreslenia, pohybu,
oblečenia, rodinnej
situácie…, klamanie a
žalovanie…), postoj k
ľuďom, ktorí sú nám
nesympatickí, spôsobujú
nám alebo druhým zlo
(úmyselne, neúmyselne )
Osvojovať si
sociálne
zručnosti
potrebné v
sociálnych
kontaktoch s
inými
ľuďmi.
Naša rodina
uvedomovanie si hodnoty
rodiny pre jednotlivca i
pre spoločnosť (Čo sa mi
na našej rodine najviac
páči?) príbuzenské
vzťahy (S kým z rodiny si
najviac rozumiem...? Čo
by som mohol urobiť pre
lepšie vzťahy v našej
rodine, ktoré z rodinných
pravidiel sa mi najťažšie
dodržiavajú...),
rodičovská láska a jej
význam v živote
dieťaťa (konkrétne
emocionálne prejavy,
prejavy starostlivosti,
pomoci...), úcta,
komunikácia a pomoc
medzi členmi rodiny
(Koho rád pozorujem pri
práci? Čo by som rád
vedel ako moji blízki...),
význam blízkeho človeka
pre život jednotlivca
-vie identifikovať a
slovne vyjadriť
rodinné vzťahy
(mama, otec, brat,
sestra, súrodenec,
starí rodičia, teta,
strýko, ujo,
bratranec,
sesternica)
-reflektuje dobro
plynúce z rodiny,
vie vyjadriť, čo
ho na rodinných
vzťahoch teší, čo
je v rodine
najdôležitejšie,
-vie zo svojho
pohľadu
ohodnotiť dbro
ochrany a lásky,
ktoré mu rodina
poskytuje
- dobro zažité
v rodine
prenáša do
žiackeho
kolektívu rád hovorí o
pekných
veciach v
rodine
- vie členom
rodiny
opätovať
dobro
v rôznych
situáciách
(príprava
darčeka,
slovné
vyjadrenie...)
2.ročník
Ciele
Tematický celok
témy
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Socio-afektívny Konatívny
Osvojiť si
základné
sociálnokomunikačn
é zručnosti
Postoje a spôsobilosti
medziľudských vzťahov
pripomenutie si tém a z
nich vyplývajúce
správanie z prvého
ročníka, počúvanie iných
ako prvý predpoklad
úspešnej spolupráce,
sebaovládanie pri
prijímaní informácií o
sebe od iných, základy
spolupráce v skupinách
(uvedomovanie si práv a
povinností)
- vie vysvetliť
dôležitosť počúvania
pre spoluprácu pozná svoje práva a
povinnosti v rámci
školskej triedy
- chápe a
vnútorne
akceptuje
význam
počúvania pre
spoluprácu a
dobré vzťahy uvedomuje si
spojitosť práv a
povinností
- badať
pokroky v
počúvaní
výkladu na
hodine, ale aj
v počúvaní
spolužiakov
pri diskusii
Tvorivosť objavovanie
vlastných daností - talentu
- pozitívnych stránok (V
čom som výnimočný, čo
viem dobre robiť, čo mi
ide dobre...), rozvoj
fantázie a pozorovacích
schopností, tvorivosť,
ktorú od nás prijímajú,
očakávajú iní (Vymyslieť
darček pre súrodencov,
rodičov, starých
rodičov...), tvorivosť
iných, ktorá nás
obohacuje (Ako dobre
nám padne, keď nás iní
prekvapia niečím novým,
zaujímavým – napr.
mama novým jedlom...),
využitie tvorivosti v
živote triedy (tvorba
pravidiel správania sa v
triede, ak si ich pamätáme
z minulého ročníka, treba
ich však prehodnotiť)
- vie vysvetliť, čo je
tvorivosť - vie
vysvetliť súvislosti
medzi fantáziou,
úsilím a tvorivosťou
- vie vymenovať
konkrétne produkty
(ovocie) tvorivosti v
rámci rodiny a školy
- je si vedomý,
že má čo
ponúknuť zo
svojich darov v
prospech
spoločenstva
zapája sa do
tvorivých úloh
prostredníctvo
m
pozorovacích
schopností a
fantázie badať podporu
sebaovládania
a trpezlivosti
pri spoločnom
riešení úloh
Iniciatíva iniciatíva v
sebapoznaní (Kto som?
Aký vplyv má fungovanie
môjho tela na moje
prežívanie, pohodu, či
nepohodu? Prečo
reagujem tak, ako
reagujem?), iniciatíva vo
vzťahu k iným, hľadanie
- vie vysvetliť, čo je
iniciatíva
- uvedomuje si
rozdiel medzi
pozitívnou
iniciatívou a tou,
ktorá ohrozuje
jeho zdravie a
osobnú
bezpečnosť
- prejavuje
aktívnejšiu
účasť na
riešení
problémov v
triede
Osvojiť si
tvorivé
riešenia
každodennýc
h situácií v
medziľudský
ch vzťahoch
možností ako vychádzať v
ústrety iným ľuďom (v
- vie uviesť príklady
rodine, v triede, v kruhu
prospešnej a
kamarátov...) a ich
realizácia, iniciatíva, ktorá škodlivej iniciatívy
nie je prijatá inými, a
iniciatíva iných, ktorá je
pre mňa neprijateľná
(riešenie problémov –
navádzanie na klamstvo,
podvádzanie, kradnutie,
ohováranie…), iniciatíva,
ktorá ohrozuje moje
zdravie a osobnú
bezpečnosť (fajčenie,
alkohol, drogy, sexuálne
zneužívanie detí)
Rozvíjať a
posilňovať
komunikačn
é zručnosti –
učiť sa
vyjadrovať
city.
Prežívať
radosti z
napĺňania
potreby byť
akceptovaný
inými a mať
rád iných.
Vyjadrovanie citov
vyjadrenie vďačnosti,
ochoty, láskavosti, obdivu
verbálne aj neverbálne
(Ako si vzájomne
vyjadrujeme city v rodine,
vo vzťahoch s priateľmi,
spolužiakmi?), úcta k
žene – matke, sestre,
spolužiačke… (Čo sa mi
páči a čo sa mi nepáči na
ženách a dievčatách?),
úcta k mužovi – otcovi,
bratovi,
spolužiakovi…(Čo sa mi
páči, a čo sa mi nepáči na
mužoch a chlapcoch?),
kultivované vyjadrovanie
negatívnych citov (hnev,
vzdor, smútok…),
akceptovanie citov iných.
Naša trieda –
spoločenstvo detí
správanie sa medzi sebou,
vzťahy medzi chlapcami a
Poznávať
dievčencami – slušnosť,
svoje práva a ohľaduplnosť, čestnosť,
povinnosti.
pomoc slabším,
rešpektovanie inakosti
(Čo sa mi v našej triede
najviac páči? Som tu
spokojný? Sú iní spokojní
so mnou?), kamarátstvo a
priateľstvo - úprimné a
- vie vysvetliť
spojenie
„vyjadrovanie citov“
- vie vysvetliť
význam citov v
živote človeka pozná význam slov
radosť, smútok,
hnev, ľahostajnosť,
veselosť, vďačnosť,
ochota, láskavosť,
obdiv, odpor
- chápe
dôležitosť
kultivovaného
vyjadrovania
negatívneho
prežívania citov
u seba i iných
- uvedomuje si
potrebu
rešpektovania
odlišnosti iných
- chápe túžbu
nájsť dobrého
priateľa
a byť dobrým
priateľom
- vie rozlíšiť
- vie verbálne i
neverbálne
identifikovať a
vyjadriť city
vďačnosti,
ochoty,
láskavosti a
obdivu, hnevu,
smútku,
odporu,
prekvapenia prejavuje
snahu
kultivovane
vyjadrovať
hnev, vzdor,
odpor, smútok
- učiť sa
akceptovať
prežívanie
citov u
druhých
- rôznymi
spôsobmi
prispieva k
vytváraniu
dobrej nálady
a pohody v
triede
falošné priateľstvo (Čo je
dôležité pre priateľstvo?
Mám v našej triede
priateľov? ),
dodržiavanie pravidiel
správania v triede –
podpora vzájomnosti,
spokojnosti, tolerancie a
spolupráce (Môžem niečo
zmeniť na sebe, aby sa so
mnou v našej triede lepšie
žilo? Mám dajaký návrh
na vylepšenie našich
vzťahov?)
- vie vysvetliť ,čo je
spoločenstvo detí
dobrú a zlú
klímu v rámci
triedy
Ciele
Tematický celok
témy
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Socio-afektívny
Konatívny
Učenie sa
efektívne
komunikova
ťs
rovesníkmi.
Postoje a spôsobilosti
medziľudských vzťahov
dodržiavanie
dohodnutých pravidiel
správania, kvalita
otvorenej komunikácie pravdivosť, objektívnosť,
prijímanie pravdy o sebe
aj o iných, asertívne
správanie ako súčasť
efektívnej komunikácie,
nácvik bezpečného
správania sa v rizikových
situáciách (odmietnutie
zla, postavenie sa proti
šikanovaniu, vedieť
povedať nie na negatívne
ponuky).
- vie vysvetliť pojem
komunikácia - vie, čo
znamená slovo
pravda a ako vplýva
na kvalitu
komunikácie - vie
ktoré sú rizikové
situácie v živote
dieťaťa
- chápe zmysel a
podstatu
otvorenej
komunikácie rozumie dôvodom
ako sa správať v
rizikových
situáciách
-v
komunikácii
badať snahu
o
objektívnosť
a pravdivosť
- vie sa
postaviť voči
negatívnym
javom
(šikanovanie.
.) - odoláva
príjemným
zvodom na
zlé, badať
snahu
povedať nie
- uvedomuje si
význam vlastných
zážitkov ako
prostriedku pre
pochopenie
situácií druhých učí sa vnímať
situáciu chorých,
starých a
zdravotne
-prejavuje
pochopenie
voči
spolužiakom
a chorým,
zdravotne
postihnutým
a ľuďom v
núdzi
- vie, čo podporuje
vzájomnú dôveru,
priateľstvo a čo ich
narúša
3. ročník
Vcítenie sa do
prežívania iných –
empatia hľadanie
dôvodov na radosť a
smútok u seba a u iných,
pochopenie situácie iných
ľudí prostredníctvom
vlastných zážitkov (u
spolužiakov, a členov
rodiny…), odovzdávanie
- rozumie pojmom „
súcit, spolucítenie,
vcítenie sa do iného
Nadobúdani
e sociálnych
zručností –
asertivita,
empatia.
radosti a zmierňovanie
smútku najbližších,
záujem o zdravotne
postihnutých, starých a
chorých ľudí.
Riešenie konfliktov výchova k zmierlivosti:
právo na omyl a možnosť
nápravy, význam
odpúšťania v
medziľudských vzťahoch,
rozvíjanie sebaovládania a
jeho upevňovanie –
prehlbovanie vzájomnosti
i sebaúcty, súťaživosť a
kooperácia.
Pomoc, darovanie,
delenie sa vnímanie a
prežívanie prosociálosti
(základy starostlivosti o
prírodu, ochrana zvierat),
Napomáhanie zámerné robenie dobra
zvnútorňovan iným, rozdiel medzi
ia
psychickou a materiálnou
prosociálnych pomocou, podelenie sa a
hodnôt a
darovanie v rámci rodiny
postojov.
a žiackeho kolektívu,
príprava žiakov na možné
neprijatie dobra inými.
Naša škola
poznávanie kvalít a
predností školy ( Čo by
som porozprával o našej
škole priateľovi zo
zahraničia?), rozvíjanie
povedomia a príslušnosti
k svojej škole – osobnosti,
prostredie, atmosféra,
učebné predmety (Čo sa
mi na našej škole najviac
páči? ), účasť žiakov na
živote a úspechoch školy
(Podieľam sa na vytváraní
dobrej atmosféry na našej
škole? Ktoré problémy na
našej škole ma
znepokojujú? Čo môžem
urobiť ja pre vylepšenie
života na našej škole?).
postihnutých
- vie, čo je to omyl v
živote človeka a
pozná možnosti
reagovania svoj omyl
i na omyl iných - vie
vysvetliť pojem
„odpúšťanie“
- vie vysvetliť slovo
„pomoc“ a pozná
rozdiel medzi
psychickou a
materiálnou
pomocou, vie uviesť
ich príklady - pozná
možné reakcie na
pomoc (prijatie,
odmietnutie)
-vie hovoriť o
kvalitách svojej
školy
-chápe súvislosti
medzi
súťaživosťou a
kooperáciou chápe skutočnosť
viny a odpustenia
-rozumie
významu
odpúšťania a
práva na omyl
-pri konflikte
je ochotný
diskutovať,
vnímať
dôvody
druhej strany
- vie
požiadať o
odpustenie a
vie
odpustiť
-vie ohodnotiť
situácie, kedy
prijal rôzne druhy
pomoci a je
ochotný pomáhať
- vie prispieť
-poznáva kvality a k prezentácii
prednosti školy a
školy
teší sa z nich
- má záujem
o aktívnu
účasť na
živote školy
4.ročník
Ciele - kompetencie
Osvojovanie si sociálnych
postojov a zručností v
medziľudských vzťahoch.
Prezentovanie
prosociálnych vzorov.
Prezentovanie
prosociálnych vzorov.
Tematický celok a témy
(obsahový štandard),
prierezové témy
Sociálne postoje a zručnosti v
medziľudských vzťahoch
Tolerancia vo vzťahoch (Čo
nechceš, aby ľudia robili tebe,
nerob ty iným.)
Rešpekt a úcta voči všetkým
ľuďom (rovnoprávnosť pohlaví,
rás...)
Dôležitosť komunikačných
interpersonálnych zručností v
medziľudských vzťahoch
Kultivované správanie k osobám
iného pohlavia (vnímanie
rozdielov nielen v stavbe tela a
jeho fungovaní, ale aj v myslení,
prežívaní, správaní, záujmoch a
následné empatické správanie
voči osobám iného pohlavia).
Osobnostný a sociálny rozvoj
Reálne a zobrazené vzory
Sloboda a zodpovednosť (každé
rozhodnutie nesie so sebou
dôsledok)
Pozitívne a negatívne vplyvy TV,
filmu, počítačových
hier…(reklama, akčné filmy, čas
strávený pred TV)
Prezentácia prosociálnych vzorov
v bezprostrednom okolí dieťaťa
(rodičia, priatelia rodičov,
učitelia, spolužiaci, kamaráti)
Čitateľský návyk ako možný zdroj
objavovania prosociálnych vzorov
(vyhlásenie súťaže o najlepšieho
čitateľa – čo a koľko čítaš?).
.
Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
Podporovanie záujmov, ktoré
rozvíjajú osobnostné kvality
(šport, umelecké aktivity, sociálna
činnosť, činnosť na ochranu
prírody...)
Osobnostné kvality využívané pre
dobro jednotlivca i pre celé
spoločenstvo
Tvorivosť, iniciatívnosť a
vytrvalosť pri riešení
Očakávané vzdelávacie
výstupy
( výstupový štandard )
Žiak vie:
ako znie Zlaté pravidlo ľudskosti
- vie vysvetliť pojmy
rovnoprávnosť pohlaví, rás...
- vie vysvetliť základné rozdiely
medzi pohlaviami
chápe význam zlatého pravidla
mravnosti v medziľudských
vzťahoch
- uvedomuje si význam
rovnoprávností ľudí bez ohľadu
na rasu, pohlavia
- vie pochopiť správanie iného
pohlavia
- badať rozvíjanie autonómneho
cítenia a myslenia
- v komunikácii so spolužiakmi
prejavuje prvky tolerancie
- kultivovane prijíma a rešpektuje
opačné pohlavie
- v správaní badať prijímanie
zodpovednosť za svoje
rozhodnutia .
Žiak vie:
Pozná pojmy vzor, vplyv vzoru,
pozitívne a negatívne vzory
správania
- na vlastnej skúsenosti reflektuje
pozitívne i negatívne
- je schopný postrehnúť
nevhodnosť vplyvu TV a badať
snahu o reguláciu jej sledovania
- vie si voliť medzi
prosociálnym vzorom a
negatívnym vzorom
- vie verbálne prezentovať aspoň
jeden pozitívny a negatívny
literárny a mediálny vzor
- vie rozoznať prosociálne vzory
vo svojom okolí.
Žiak vie:
Posúdiť kto je, svoje reakcie,
realizuje ústretovosť k iným,
riešiť problémy , pomáhať iným.
- badať na jeho správaní
prosociálne prvky
Úcta a sebaúcta
Osvojovanie si sociálnych
noriem. Rozvíjanie
mravného úsudku.
Spoznávanie a uplatňovanie
svojich práv a plnenie si
svojich povinností.
každodenných problémov
Mediálna výchova
Skicár - plagát
Napĺňanie obsahu Dohovoru o
právach dieťaťa
Súvislosti práv detí, dôvody,
prečo vznikli a ich akceptácia v
demokratických krajinách, podiel
UNESCO na ochrane dieťaťa (Čo
znamená mám právo? Čo
znamená mám zodpovednosť?)
Opčný protokol k právam dieťaťa
(medzinárodné spoločenstvo
pritvrdilo)
Práva dieťaťa v slovenskom
právnom poriadku (Ako je to u
nás? Ako sa to týka mňa?)
Solidarita a prijatie odlišností
(uvedomenie si svojich práv a ich
akceptácia v našom prostredí
vedie k solidarite s deťmi, ktoré
sú vykorisťované, zaťahované do
vojnových konfliktov, zneužívané
na ťažkú prácu, alebo
sexuálne…).
Osobnostný a sociálny rozvoj
Náš región – vlasť
Rozvíjanie povedomia a
príslušnosti k svojmu regiónu – k
svojej vlasti (Čo sa mi najviac
páči na našom regióne, na našom
Slovensku? Čo z neho by mi
najviac chýbalo?)
Iniciatíva pri poznávaní a
ovplyvňovaní vlastného regiónu –
dobre poznať svoje bydlisko a
jeho okolie - geografiu, kultúru,
osobnosti, ale aj vedieť, čo nášmu
regiónu chýba, čo by bolo treba v
ňom vylepšiť (objavovanie
tradícií, ochrana a ich rozvoj)
Ekologické správanie, vzťah k
faune a flóre regiónu (Čo sa mi
nepáči alebo čo ma trápi na našom
regióne? Čo by som mohol urobiť
v jeho prospech ja alebo my
spoločne).
Tvorba projektov
Žiak vie:
Vymenovať iniciatívy, kde by
mohol preukázať svoj vzťah k
ochrane prírody a životného
prostredia
- má ochraňujúci a obdivujúci
vzťah k prírode a chce chrániť
životné prostredie
- je iniciatívny vo vzťahu k
ochrane prírody a životného
prostredia
Žiak vie:
-pozná pojmy „ľudské práva a
práva dieťaťa“
- vie vymenovať aspoň 5 práv
dieťaťa
-pozná rozdiel a podstatu pojmov
právo a povinnosť
-vie vymenovať aspoň tri situácie
nerešpektovania práv detí doma i
vo svete
-pozná pojmy „ľudské práva a
práva dieťaťa“
- vie vymenovať aspoň 5 práv
dieťaťa
-pozná rozdiel a podstatu pojmov
právo a povinnosť
-vie vymenovať aspoň tri situácie
nerešpektovania práv detí doma i
vo svete
- osvojuje si sociálne normy
- dožaduje sa svojich práv
- rešpektuje práva iných .
Umenie a kultúra
Názov predmetu: Hudobná
výchova
Časový rozsah: 1., 2., 3. ročník: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 1.stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 1., 2., 3. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu:
Hudobná výchova je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa
žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj
ďalší záujem o hlbšie vzdelanie v oblasti hudby a umenia. Sústava hudobných činností je rozšírená
o hudobno – dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti ako aj
skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej, telesnej výchovy na báze
zážitkového učenia.
Ciele vyučovacieho predmetu:
Kognitívne ciele
Poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem.
Prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí, hudobného
jazyka, výrazových prostriedkov.
Prispievať k rozvoju osobnosti žiaka k rozvíjaniu hudobných schopností prostredníctvom komplexných
navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností.
Zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s pravidlami,
zámernej práci s hudobným materiálom.
Socioafektívne ciele
Empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné názory
a postoje.
Bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr.
Chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania
voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele
Na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné predstavy
v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových
projektoch.
Výchovné a vzdelávacie stratégie:
Výchovné a vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie kľúčových kompetencií:
Sociálne a komunikačné kompetencie
-žiak rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci najjednoduchších hudobných foriem
-reaguje pohybom na znejúcu hudbu, pohybom vyjadruje metrum, tempo, dynamiku a smer melódie
-učiteľ formuje mravné vzťahy žiakov k prostrediu školy, v rodine, pozitívne vzťahy k prírode
-vedie žiakov k hrdosti na slovenské kultúrne bohatstvo a históriu
-vychováva vnímavých poslucháčov, tolerantných k iným kultúram, názorom
Kompetencie učiť sa učiť
-žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto a rytmicky presne v jednohlase
-učiteľ vedie žiaka k používaniu správnej terminológie a symboliky
-učiteľ umožňuje každému žiakovi zažiť úspech
Kompetencie riešiť problémy
-žiak rozlišuje jednotlivé kvality tónov, rozoznáva výrazné tempové a dynamické zmeny v prúde znejúcej
hudby
-žiak rozoznáva v prúde znejúcej hudby niektoré hudobné nástroje, odlišuje hudbu vokálnu, inštrumentálnu
a vokálno-inštrumentálnu
Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
· rozvíjal citový svet žiakov,
· formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým
prejavom života,
· vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu
životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
· vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom,
· vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického
podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre.
Stratégie vyučovania
Metódy a formy vyučovania
zážitkové učenie, dialóg, problémové vyučovanie, beseda, individuálny prístup, dramatizácia, tvorivé
divadlo, učenie hrou
Učebné zdroje
Učebnica hudobnej výchovy pre 1.ročník, hudobný materiál: detské umelé a ľudové piesne z folklórnych
oblastí Slovenska, inonárodné piesne, hudobné rozprávky, ľudové a umelé detské hudobno-pohybové hry .
Rozdelenie do ročníkov
V 1. – 4. ročníku primárneho stupňa vzdelávania učivo nie je rozdelené do tematických
celkov.
Odporúčané organizačné formy a metódy hudobno-výchovnej práce:
Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto
odporúčame:
 skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, besedy,
 zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol; špecifické metódy:
intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania
piesní, riadené objavovanie hudby, informačnoreceptívna metóda, improvizácia.
Vokálne činnosti
Obsah
 základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, artikulácia, dynamické
odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, jednohlas,
 práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom uplatňovania a
upevňovania správnych speváckych návykov,
 jednohlas, kánon,
 melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry,
 hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, ¾ , 4/4 takte,
 používanie taktovacích gest,
Inštrumentálne činnosti
Obsah
 hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie i produkcie,
 hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody a
okolitého prostredia, sveta rozprávok,
 hra jednoduchých ostinátnych sprievodov k piesňam, tvorba jednoduchých sprievodov v 2/4, ¾, 4/4
takte k piesňam a hudobným hrám,
 tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam,.
Hudobno-pohybové činnosti
Obsah
 reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta,
 pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, dopredu, dozadu,
na mieste, poklus, beh),
 vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy podľa
hudby),



pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, pomaly,
rýchlo,
používanie taktovacích gest v 2/4, ¾, 4/4 takte,
pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady.
Percepčné činnosti
Obsah
 aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých jej žánrových,
štýlových a funkčných podobách,
 rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev),
 pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní ľudových, umelých,
jednohlasných, dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu,
 sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry,
Hudobno-dramatické činnosti
Obsah
 využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu.
Kompetencie Výkon
Vokálno-intonačné činnosti
Získať základné spevácke zručnosti a návyky.
Detské a ľudové piesne spievať čisto a rytmicky presne, adekvátne nálade. Vedieť zaspievať dvojhlasný
kánon
Poznať delenie slovenských ľudových piesní podľa tematiky.
Chápať poslanie ľudovej hudobnej kultúry v živote človeka.
Vedieť správne zaspievať 20 detských a ľudových piesní, hier so spevom.
Hymnu SR.
Chápať poslanie ľudovej hudobnej kultúry v živote človeka.
1.a 2.ročník
Kompetencie
vedomosti, zručnosti
Výkon
Vokálno-intonačné činnosti
Získať základné spevácke zručnosti a návyky.
Detské a ľudové piesne spievať čisto a rytmicky
presne, adekvátne nálade. Vedieť zaspievať
dvojhlasný kánon a jednoduchý dvojhlas.
Poznať delenie slovenských ľudových piesni
podľa tematiky a folklórnych oblasti, slovenské
zvykoslovie. Chápať poslanie ľudovej hudobnej
kultúry v živote človeka.
Poznať a správne realizovať hodnoty nôt
(štvrťová, osminová, štvrťová s bodkou, pólová +
pomlčky), mená nôt h-d2, husľový kľuč, 2/4, 4/4,
. takt.
Podľa fonogestiky vedieť zaspievať jednoduché
durové melódie. Vedieť vytvoriť melodickej
otázke
odpoveď, k predvetiu závetie.
Sluchom rozoznať durové a molové melódie
a súzvuky.
Inštrumentálne činnosti
Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať
techniku hrania na ne, sluchom ich rozoznať.
Vedieť správne zaspievať 20 detských
a ľudových piesni, hier so spevom.
Hymna SR.
Chápať poslanie ľudovej hudobnej kultúry
v živote človeka.
Podľa fonogestiky vedieť zaspievať
jednoduché durové melódie.
Vedieť hrať rytmické motívy
pozostávajúce z hodnôt štvrťových,
osminových, pólových not a pomlčiek,
Vedieť tvoriť a realizovať jednoduché sprievody
použiť ich pri tvorbe sprievodu k piesňam.
k piesňam, rytmické motívy. Pomocou detských
hudobných nástrojov (DHN) realizovať zvukovú
podobu javov, nálad, podporiť náladu piesne
a skladby.
Hudobno-pohybové činnosti
Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa
Pohybom správne reagovať na hudbu.
hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky.
Ovládať základne kroky čardáša, valčíka,
Taktovať v 2/4 a . takte. Ovládať kroky čardáša,
mazúrky.
valčíka, mazúrky. Pohybom vyjadriť náladu
hudby.
Percepčné činnosti
Poznať krátke veku primerané hudobné skladby
Po viacnásobnom vypočutí poznať min. 4
a
hudobne skladby a ich autorov. Dokázať
vedieť verbalizovať hudobný zážitok, vedieť ho
vystihnúť náladu piesni a počúvanej
vizualizovať a vyjadriť pohybom.
hudby.
Sluchom rozoznať kontrast v hudbe, totožne,
podobne a odlišne motívy a hudobne myšlienky
a časti skladby, druhy ľudského hlasu, základne
sláčikové, dychové, bicie hudobne nástroje,
klavír, druhy speváckych zborov, melódiu
a sprievod.
Poznať najkrajšie klenoty ľudovej hudby.
Spoznať hudbu rôzneho typu, domácu,
regionálnu, iných národov, vo všetkých
žánrových, štýlových a funkčných podobách,
z hľadiska spoločenského, historického,
poznávať
a vážiť si hudobnú kultúru svojho národa a iných
národov.
Verbalizovať svoj názor aj na ine formy tvorivých
prejavov, napr. na literatúru, výtvarné umenie.
Hudobno-dramatické činnosti
Pripraviť si jednoduché hudobnodramatické
Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom
vystúpenie.
tonovom priestore. Hudobne nástroje ako
prostriedok na vykreslenie prostredia, postav
a nálad. Hudobne vyjadrenie kontrastu v príbehu.
Vytvorenie jednoduchého príbehu s integráciou
vokálnej a nástrojovej improvizácie. Integrácia
dramatického textu, piesne a pohybu. Hudobná
dramatizácia jednoduchej ľudovej rozprávky.
Využitie slovenských ľudových tonálnych
a modálnych piesni v dramatickom význame.
Žiak
 si vytvára vzťah k speváckemu prejavu, k slovenskej ľudovej hudbe, vie hodnotiť svoj
hudobný prejav a výkon spolužiakov,
 postupne si vytvára kladný vzťah k hudbe: radosť z elementárneho kolektívneho
muzicírovania a spontánneho tvorenia, vnútornú potrebu počúvať hudbu a vedieť ju
charakterizovať.
Žiak
 spoznáva hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov, vo všetkých žánrových,
štýlových a funkčných podobách, z hľadiska spoločenského, historického, rešpektuje
špecifika, pozná a váži si kultúru svojho národa a iných národov,
 pochopí morálne posolstvo hudobných rozprávok a príbehov- sociologická funkcia,
 získané vedomosti prepája s vlastnou skúsenosťou, analógiou zo života (metafora),
využitím (kognitívnych) vedomosti z iných predmetov.
3. ročník
Centrálne postavenie v hudobných činnostiach majú vokálno-intonačné a sluchové činnosti, ktoré sa
realizujú
- v esteticko-výchovnej práci s piesňou. Metódy osvojovania piesní položia základy uvedomenia si vlastnej
kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia. Výber piesní a zvolené metodické postupy majú viesť
žiakov k tomu, aby svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel (kam patria aj piesne) vedeli
verbalizovať a pri elementárnom rozbore, osvojovaní a precítenej interpretácii piesní si veku primerane
vytvárali vlastné názory a postoje v rámci systematicky premyslenej vokálno-intonačnej a sluchovej
výchovy, ktorá uprednostňuje hravý spôsob získavania intonačných a sluchových zručností – čo predstavuje
základ rozvíjania hudobných schopností – predpokladu úspešnej realizácie všetkých hudobných činností.
Zámerom vokálno-intonačných činností v 3. ročníku nie je spev z nôt, ale efektívne rozvíjanie hudobných
schopností každého žiaka, čo zároveň zefektívni aj rozvoj ich všeobecných schopností a formuje celistvú
osobnosť,
- v rámci hlasovej výchovy, kde žiaci získavajú základné spevácke zručností
V 3. ročníku sú na dôležitom mieste hudobno-pohybové a inštrumentálne činnosti, ktoré vhodne aktivizujú
žiakov a zároveň by mali plniť aj relaxačnú a regeneračnú funkciu pri uvoľňovaní napätia, ktoré vzniká u
žiakov počas náročného a pomerne dlhého pobytu v škole, kde musia často nepohnute sedieť. Veľkým
pozitívom týchto hudobných činností je, že umožňujú deťom experimentovanie s hudbou. Hudobnopohybová výchova v 3. ročníku popri tanečno-pohybových hrách a jednoduchých ľudových tancoch počíta
aj s pohybovou reakciou na počúvanú hudbu, čo „odľahčuje“ a zefektívňuje rozvíjanie hudobného myslenia.
Detské hudobné nástroje poskytujú deťom radosť zo sebarealizácie, z individuálneho a kolektívneho
elementárneho muzicírovania. Utvárajú atmosféru pesničky, sú vhodne využité na elementárnu tvorivosť aj
ako prostriedok výchovy k uvedomenému počúvaniu hudby.
Prostredníctvom percepčných činností žiaci 3. ročníka pri tvorivo zameranom počúvaní hlbšie prenikajú do
štruktúry veku primeraných hudobných diel. Toto práve optimalizuje zapojenie pohybu a detských
hudobných nástrojov do počúvania (napr.„podporenie“ dôležitej hudobnej myšlienky prostredníctvom
detského hudobného nástroja
3. ročník
Obsah
Kompetencie
Výstup
Slovenské ľudové piesne
(najmä detské, tanečné,
žartovné), piesne susedných
národov, detské tanečné piesne
súčasných autorov v rozsahu c¹
– d². Krátke hlasové, intonačnorytmické a sluchové cvičenia,
hudobné hry (hra na ozvenu,
otázka – odpoveď, reťazová
hra, rytmické a melodické
doplňovačky
Vokálno-intonačné činnosti
Zvládnuť základy speváckeho
dýchania, správne nasadenie
tónu, artikuláciu spoluhlások a
koncoviek. Vedieť zaspievať
dvojhlasný kánon a jednoduchý
ostinátny dvojhlas. Poznať a
správne realizovať hodnoty nôt
vyskytujúcich sa v piesňach,
realizovať rytmické tvorenie.
Dokázať určiť náladu a hlavnú
myšlienku piesní, vyvodiť
charakteristické výrazové
prostriedky. Intonácia v
priestore 1. – 8. (bez 7. stupňa)
a dolného 5. stupňa podľa
fonogestiky a písmenkových
nôt, elementárne tvorenie v
tomto priestore.
Vedieť čisto a so správnym
výrazom zaspievať minimálne
15 piesní, ktoré sú základom
ovládania hudobného
materinského jazyka. Intonovať
podľa ruky diatonické durové
postupy.
Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické hry a
cvičenia
Inštrumentálne činnosti
Uvedomene rozlišovať
rytmické hodnoty a ich vzťahy
v takte. Vedieť tvoriť ostinátne
sprievody zodpovedajúce
charakteru piesní.
Zdokonaľovať sa v technike hry
na detských hudobných
nástrojoch
Vedieť zahrať jednoduché
sprievody k piesňam, správne
zvoleným detským hudobným
nástrojom zdôrazniť dôležité
hudobné myšlienky v počúvanej
skladbe.
Jednoduché tance.
Hudobno-pohybové činnosti
Vedieť zatancovať
jednokročku, dvojkročku,
mazúrku, základný polkový
krok, zostaviť z krokov
jednoduchý tanec, rešpektujúc
formu piesne a kultivované
telesné pohyby. Dokázať
vyjadriť obsah piesní a skladieb
pohybom. Elementárna
pohybová improvizácia na
hudbu. Taktovať 2- a 3-dobý
takt
Podľa sluchu poznať minimálne
6 hudobných skladieb, dokázať
vystihnúť ich náladu a odhaliť
dominujúce výrazové
prostriedky.
Hudobno-dramatické etudy,
hry, jeden hudobno-dramatický
celok.
Hudobno-dramatické činnosti
Prežívaním modelových situácií
pociťovať spojenie hudobnodramatického prejavu s
reálnymi životnými situáciami.
Rešpektovať názory iných a
stáť si za svojimi riešeniami.
Vedieť transformovať v
hudobných činnostiach získané
vedomosti a skúsenosti pri
realizácii improvizácie v
hudobno-dramatických etudách
a celkoch.
Realizovať minimálne 1
hudobno-dramatickú etudu
(celok).
4.ročník
Názov tematického
Prierezové
celku/vrátane tém
témy
Vokálno – intonačné
činnosti
MUV
(Slovenské
ľudové MDV
piesne a ich dnešná OSR
podoba v rozsahu h – RLK
Očakávané vzdelávacie
výstupy
Ovládať základné hlasové
zručnosti: správne držanie
tela,
spevácke
dýchanie,
otváranie
úst,
mäkké
nasadenie tónu, artikulácia,
Kritéria hodnotenia
Žiak dokáže správne zaspievať
15 piesni, intonuje v durovej
diatonike. Ovláda základné
hlasové zručnosti: správne
držanie
tela,
spevácke
d2. Krátke hlasové,
intonačno-rytmické
a sluchové
cvičenia,
rytmické a melodické
doplňovačky.)
spev hlavovým tónom. Piesne
spievať
intonačno-rytmicky
správne a precítene. Podľa
fonogestiky a písmenkových
nôt
intonovať
v durovej
diatonike + molový 5-akord,
tvoriť
v tomto
tónovom
priestore. Rozlišovať durové
a molové tóniny (trojzvuky,
stupnice, piesne). Vedieť
zaspievať dvojhlasný kánon
a jednoduchý dvojhlas. Poznať
a vedieť správne zaspievať
piesne aspoň z 3 oblastí
Slovenska. Poznať a správne
realizovať
hodnoty
nôt
vyskytujúcich sa v notových
zápisoch. Bezpečne ovládať
čítanie z nôt od h po d2.
Inštrumentálne činnosti
(Sprievody k piesňam, MUV
jednoduché rytmické OSR
hry
a jedno- RLK
a viachlasné rytmické
cvičenia.)
Vedieť
tvoriť
ostinátne
sprievody
zodpovedajúce
charakteru piesní.
Zdokonaľovať sa v technike
hry na detských hudobných
nástrojoch. Tvorba vlastných
hudobných nástrojov a ich
tvorivé využívanie.
Vedieť zatancovať valašský
krok, čardáš, mazurku, valčík,
polku,
zostaviť
z krokov
jednoduchý tanec, rešpektujúc
formu piesne a kultivované
telesné pohyby. Dokázať
vyjadriť
obsah
piesní
a skladieb
pohybom.
Elementárna
pohybová
improvizácia
na
hudbu.
Taktovať 2- a 3- dobý takt.
Poznať
kontrast,
návrat,
totožnosť,
podobnosť
(variácie)
a odlišnosť
hudobných
myšlienok
v hudobnej
skladbe.
Expresívnu reakciu na hudbu
umocňovať
pohybom,
vizualizáciou a verbalizáciou.
Podľa
sluchu
rozoznať
sláčikové, dychové nástroje,
fujaru, gajdy. Vedieť sa
orientovať v rôznych typoch
nástrojového obsadenia.
Prežívaním
modelových
situácií pociťovať spojenie
hudobno-dramatického
prejavu s reálnymi životnými
Hudobno – pohybové
činnosti
(Jednoduché ľudové
tance, hudobnopohybové tanečné hry.)
MUV
OSR
RLK
Percepčné činnosti
(Umelecké spracovanie MUV
slovenských ľudových OSR
piesní od 19. Storočia RLK
podnes.)
Hudobno – dramatické
činnosti
(Hudobno-dramatické
MUV
etudy,
hry,
jeden OSR
dýchanie, otváranie úst, mäkké
nasadenie tónu, artikulácia,
spev hlavovým tónom. Spieva
intonačno-rytmicky
správne
a precítene. Podľa fonogestiky
a písmenkových nôt intonuje
v durovej diatonike + molový
5-akord,
tvorí
v tomto
tónovom priestore. Rozlišuje
durové
a molové
tóniny
(trojzvuky, stupnice, piesne).
Vie zaspievať dvojhlasný
kánon a jednoduchý dvojhlas.
Pozná a vie správne zaspievať
piesne aspoň z 3 oblastí
Slovenska. Pozná a správne
realizuje
hodnoty
nôt
vyskytujúcich sa v notových
zápisoch. Bezpečne ovláda
čítanie z nôt od h po d2.
Žiak vie zahrať jednoduché
sprievody k piesňam správne
zvoleným detským hudobným
nástrojom,
vie
zdôrazniť
dôležité hudobné myšlienky
v počúvanej skladbe.
Žiak
vie
zatancovať
jednoduchý čardáš, pomalý
valčík.
Dokáže pohybom
správne reagovať na hudbu.
Dokáže vyjadriť obsah piesní
a skladieb pohybom. Dokáže
taktovať 2- a 3- dobý takt.
Žiak podľa sluchu pozná
minimálne
6
hudobných
skladieb, dokáže vystihnúť
zámer skladateľa a odhaliť
výrazové prostriedky, ktorými
ich realizoval. Vie podľa
sluchu rozoznať sláčikové,
dychové
nástroje,
fujaru,
gajdy. Vie sa orientovať
v rôznych typoch nástrojového
obsadenia.
Žiak prežívaním modelových
situácií pociťuje spojenie
hudobno-dramatického prejavu
s reálnymi
životnými
hudobnocelok)
dramatický RLK
situáciami.
Rešpektovať
názory iných a stáť si za
svojimi riešeniami. Vedieť
transformovať v hudobných
činnostiach získané vedomosti
a skúsenosti pri realizácii
improvizácie
v hudobnodramatických
etudách
a celkoch.
situáciami. Rešpektuje názory
iných a stojí si za svojimi
riešeniami. Vie transformovať
v hudobných
činnostiach
získané vedomosti a skúsenosti
pri realizácii improvizácie
v hudobno-dramatických
etudách a celkoch.
Hodnotenie
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na
hodnotenie žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921
s platnosťou od 1.5.2011. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne najmenej dvakrát
v polročnom hodnotiacom období. Hodnotenie v predmete Hudobná výchova sa vykonáva
klasifikáciou.
Názov predmetu : Výtvarná
výchova
Časový rozsah výučby : 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
Názov ŠVP : Štátny vzdelávací program 1. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP : Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník : 1., 2., 3., 4 ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie
Vyučovací jazyk : slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu :
Výtvarná výchova primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností
rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia.
Týmto VV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský
záujem a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem .
Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných disciplín aj ďalšie druhy umenia- dizajn,
fotografiu, architektúru, multimédiá a elektronické médiá.
Na primárnom stupni VV plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o vyjadrovanie svojich predstáv,
na bohatosť detskej fantázie, zvedavosť pri objavovaní nových možností.
Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky
sa prelínajú a otvárajú tak žiakovi možnosti aktívneho začleňovania sa do kultúry.
Metodické východiská predmetu sú:
a/ v zážitkoch procesov
b/ v témach/ námetoch
c/ v reflexii diel
Ciele vyučovacieho predmetu :
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:
Kognitívne:
-
Poznávať jazyk vizuálnych médií.
Učiť používať jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky.
Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie.
Poznať a vedieť pomenovať pôsobenie umeleckých diel, svoj zážitok z nich.
Poznať vybrané typické diela kultúry reprezentujúce niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické:
- Rozvíjať tvorivosť.
- Umožniť žiakovi kultivovať vnímanie a rozvíjať predstavivosť a fantáziu.
- Podnecovať a podporovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu.
- Rozvíjať a formovať gramotnosť žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami
prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioefektívne:
- Formovať kultúrne postoje.
- Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných názorov a hodnotových kritérií.
- Formovať celistvú osobnosť.
Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania. Zapájajú
citovosť, efektivitu, expresivitu do vzťahu s inými predmetmi.
Výchovné a vzdelávacie stratégie :
Výchovné a vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie kľúčových kompetencií :
Sociálne komunikačné kompetencie
-
učiteľ vedie žiakov k výstižnému a kultivovanému prejavu
učiteľ vedie žiakov k chápaniu a porozumeniu rôznych typov výtvarných techník a bežne
používaným prejavom neverbálnej komunikácie
učiteľ vedie žiakov k diskusii a k dodržiavaniu pravidiel diskusie
učiteľ vedie žiakov k prezentovaniu vlastnej práce
učiteľ vedie žiakov k neustálemu rozširovaniu slovnej zásoby pomocou výtvarného prejavu
Kompetencie učiť sa učiť
- učiteľ vedie žiakov k neustálemu zdokonaľovaniu výtvarných techník
- učiteľ vzbudzuje zvedavosť žiakov tým, že objasňuje zmysel a cieľ ich výtvarných prác
Kompetencie riešenia problémov
-
učiteľ poskytuje žiakom priestor k samostatnému výtvarnému prejavu a odôvodňovaniu svojho
výtvarného cítenia
učiteľ vedie žiakov k vyhľadávaniu informácií
učiteľ zadáva žiakom také úlohy, ktoré majú spojitosť so životom žiaka
učiteľ vedie žiakov k spoločnému riešeniu problémov, k diskusii a seba hodnoteniu
a k vzájomnému hodnoteniu v triede
Osobné a občianske kompetencie
-
učiteľ podporuje u žiakov potrebu výtvarného prejavu
učiteľ zoznamuje žiakov s históriou výtvarného umenia, slovesným dedičstvom a jeho významom
učiteľ sa snaží byť žiakom príkladom
Kompetencie pracovné
- učiteľ vedie žiakov k dodržiavaniu hygienických pravidiel pri výtvarných technikách a činnostiach
- učiteľ vedie žiakov k udržiavaniu poriadku a bezpečnosti pri práci
- učiteľ vedie žiakov, aby neničili a chránili prácu iných ľudí, spolužiakov
Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
-
učiteľ vedie žiakov k vyjadrovaniu sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
-
učiteľ vedie žiakov k potrebe a dôležitosti kultúrnej komunikácie v bežnom živote
učiteľ vedie žiakov k poznaniu tradícií a remesiel
učiteľ vzbudzuje zvedavosť k získavaniu vedomosti o krajine svojho okolia, obce, regiónu
Stratégia vyučovania:
Metódy a formy práce :
skupinové vyučovanie, problémové vyučovanie, práca s ilustráciou , samostatná práca, práca s textom,
výklad, rozhovor, rozprávanie, práca so školským časopisom, beseda, návšteva výtvarných výstav
Učebné zdroje:
Odborná literatúra, portréty ilustrátorov, odborné časopisy, detské časopisy, materiálno-technické
a didaktické prostriedky, detská mimočítanková literatúra
CIEĽOVÉ KOMPETENCIE
Žiak má po absolvovaní primárneho vzdelania mať tieto vedomosti, ovládať zručnosti a byť
schopný zaujímať postoje:
Vedomosti
Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom
praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára počas
motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi
(edukačné DVD, knihy, časopisy).
Absolvent primárneho stupňa vzdelania sa naučil:
· základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových vzťahoch,
· vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov a materiálov (ceruzky, fixky,
štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché a voskové/olejové pastely, mäkké modelovacie hmoty,
podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo výtvarných programoch počítača ...),
· znalosť základných maliarskych žánrov: krajinomaľby, zátišia, portrétu,
· prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare,
· vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických kvalitách (typy, tvary,
kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, remeselné tradície).
Zručnosti a spôsobilosti
Formálne zručnosti
Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov
(jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry).
Žiak dokáže:
· tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) – cieľavedomé významové usmernenie gesta a akcie, za
účelom výrazu (nezobrazujúceho, primárneho výrazu samotnej stopy alebo výrazu stopou zobrazeného
motívu), realizovať rôzne typy stôp (rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov, bodov, textúr) na ploche i v
modelovacej hmote v závislosti od rôznych nástrojov, rôznych spôsobov ich použitia (prítlak, rýchlosť a
smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a rôznych materiálov (pastózna farba,
tekutá farba, mäkký a tvrdý kresliaci materiál, rôzne druhy podkladu, rôzne modelovacie hmoty a pod.),
· vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne) podľa videnej skutočnosti –
s nárokmi na približnú proporcionalitu, obsažnosť prvkov (detailov) a prevažne spontánny výraz; dokázať
operovať s tvarmi (dopĺňať neúplné tvary, zmnožovať tvary kreslením voľnou rukou, kopírovaním,
vytiahnutím podľa šablóny, hravo manipulovať s rozmnoženinou, priraďovať príbuzné tvary, transformovať
predmetný tvar na iný predmetný tvar, geometrický a organický tvar, skladať tvar z rozmanitých prvkov,
konštruovať novotvar, narábať s pozitívom a negatívom tvaru - figúra a pozadie,
· vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej skutočnosti aj podľa
predstavy a fantázie, zosvetľovať a stmavovať farebné tóny miešaním farebných hmôt, vytvárať farebné
postupnosti, používať základné farebné kontrasty (kontrast svetlých a tmavých, doplnkových, teplých a
studených farieb), materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký materiál), kontrasty textúry povrchov (drsná, hladká,
vzorovaná ...),
· komponovať – vedome umiestňovať tvar (motív) v rôznych častiach plochy formátu,
· vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového vytvárania (objekt, model),
· vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a asymetriu,
· zvládnuť základné operácie s mierkou / veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah väčšie – menšie, vedľa seba
– za/pred sebou); vyjadriť priestor prostredníctvom mierky zobrazovaných prvkov,
· pokúšať sa o štylizáciu (vlastné poňatie zobrazenia motívu).
Technické zručnosti
Žiak dokáže:
· zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík,
drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.),
· vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami,
· kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania,
· zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať tvar, plochu
viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr. roztieranie, zapúšťanie,)
· zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie,
skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie,
viazanie, drôtovanie a pod.,)
· zvládnuť jednoduché techniky otláčania,
· zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a jednoduchého
odlievanie reliéfu do sadry,
· zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov (architektúr) z modulov (skladačka,
stavebnica) a improvizovaných materiálov,
· zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko - textové, s kresliacimi a maliarskymi nástrojmi
(ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, základné filtre.)
Mentálne spôsobilosti
Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku, vyjadrovania
fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania, konvergentného a
divergentného myslenia.
Žiak dokáže:
· primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej činnosti – motorické akcie, gestá a
procesy (trhanie, krčenie, skladanie, strihanie, rezanie, lepenie, spínanie, drôtovanie, viazanie, vkladanie,
balenie ... rôzne druhy kreslenia čiary, maľovania plochy, modelovania tvaru, jednoduchej grafickej tlače
...); schopnosť opísať jednoduché technické postupy a znalosť ich výsledného výrazu,
· primerane veku voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) námetov,
· interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu (smutný, veselý, nahnevaný,
sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.),
· kategorizovať predmety podľa základných znakov (veľkosť, farebnosť, účel, tvarová podobnosť,
príslušnosť k významovej množine a pod.),
· priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe zvolených kritérií
· cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia príbehu (myšlienky),
radenie vo vývojovom rade (pohyb, ilustrácia),
· analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a odtieňov), tvarov, materiálov,
mierky,
· hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou, dizajnom.
Postoje
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri
každej edukačnej téme volil iniciatívne svoje vlastné, teda autentické riešenie, a postupne formuloval svoj
estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým momentom edukácie,
ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou časťou kurikula.
U žiaka sa sformovali tieto postoje:
· otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom a témou,
· otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových),
· v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia,
· náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém – inovovanie
grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku) vlastného názoru (myslenia),
· tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí,
· aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a pretváranie.
metodické
rady
1. ročník
2. ročník
3.ročník
4.ročník
edukačné témy / výtvarné problémy
1.
výtvarný
jazyk
/základné
prvky
výtvarného
vyjadrovania
1.1. škvrna
a tvar
/vyhľadávanie
a dopĺňanie
3.1. plošné
geometrické
tvary /figúra,
vecné zobrazenie,
zobrazenie z
geometrických
tvarov
3.2. priestorové
geometrické
tvary /3D objekt z
geometrických
tvarov
4.1. bod /hravé
činnosti s bodmi
3.3. farba
/zosvetľovanie
a stmavovanie,
svetlostná škála
jednotlivých
farieb, /tóny
sivej farby
2.4.
3.4. tvar
kompozícia –
/komponovanie
umiestňovanie novotvaru na
základe prienikov
voformáte
rôznych obrysov
/kumulácie tvarov
4.3. farba
/farebné
kontrasty:
teplá – studená,
tmavá – svetlá,
doplnkové farby
2.1. línia
/hravé pokusy
s rôznymi
typmi
liniek, ich
vzťahmi
a charakterom
1.2. obrys
/pozorovanie
a výtvarné
vyjadrenie
obrysov rôznych
tvarov
1.3. farba
/lokálny tón,
zoznámenie sa
s farbami
a farebnou
hmotou
2.
výtvarný
jazyk/
kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
1.4. plocha
a tvar
/vyhľadávanie
zvoleného tvaru
v neartikulovanej
textúre
1.5. vytváranie
kompozície
/z tvarov písmen
2.3.farba,
výraz farby
2.6. rytmus
a pohyb
/arytmia
a nehybnosť
3.6. mierka
/zoskupovanie
predm
4.2. šrafúra,
tieň/budovanie
tvaru a priestoru
linkou, šrafovaním
a tieňovaním,
textúrami
/predmetná kresba
4.5. výstavba
proporcií a tvarov
v plošnom
vyjadrení / základy
proporčnosti v
kresbe
4.6. výstavba
proporcií a tvarov v
priestorovom
vyjadrení /základy
proporčnosti v
modelovaní
1.6.
uvedomenie si
formátu
2.7. symetria
a asymetria
/tvarov, farieb,
plôch
(objektov)
1.7. mierka:
zmenšovanie
a zväčšovanie
predmetných
tvarov
3.
podnety
výtvarného
umenia /
média, štýly,
procesy,
techniky,
témy
1.8. akčná
maľba
/gesto, škvrna
4.
výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
1.11. inšpirácia
pravekým
umením
/témami,
procesmi,
technikami a
materiálmi
/alt.: inšpirácia
umením
prírodných
národov
5.
podnety
fotografie
6.
podnety filmu
a videa
7.
podnety
1.13. pohyblivý
obraz
/akcia a atrakcia
2.9. land art
/výtvarné hry
v krajine
3.8. paketáž
/tvar ako obal
2.10.
surrealizmus
/fantastický
portrét
/pouţitie
surrealistickej
metódy
3.9. materiálový
reliéf /otláčanie
do hliny,
odlievanie do
sádry
2.11.
inšpirácia
archaickými
písmami
/hieroglyfy,
piktogramy,
transformácie
zobrazujúceho
znaku na
symbol, tajná
abeceda
3.11. inšpirácia
gréckym umením
/témami,
procesmi,
technikami a
materiálmi
2.9. koláž
/montáž
z fotografií
3.12. dopĺňanie
častí fotografie
/kresbou,
maľbou,
reliéfom, koláţou
3.13. priestor
filmu, rám,
filmová
scénografia
2.13. filmová
postava,
filmový
kostým,
filmové
herectvo
2.14.
architektúra
3.14. výraz
architektúry
4.8.
impresionizmus,
/krajinomaľba
/krajina ako ţáner
/variácie krajiny
v rôznych
atmosférach
4. 11. inšpirácia
umením ďalekého
východu (Čína,
Japonsko),
/papierový objekt,
kaligrafia
4.13. filmový trik,
kulisa
4.14. antropo(zoo-, fyto-)
architektúry
8..
podnety
dizajnu
ako skladačka
/stavebnica,
stavba
konštrukcia;
zodpovednosť
a hra
1.16. dizajn a
ľudské telo /telo
a jeho doplnky,
maska
/architektonický
morfná
výraz a prostredie architektúra
/ mimikry,
historické a
pamiatk.prostredie
3.15. grafický
dizajn /symbol,
znak
4.15. dizajn
inšpirovaný
organickými
tvarmi a
telesnými
funkciami
4.16. dizajn
inšpirovaný
slovom (názvom)
9.
podnety
tradičných
remesiel
3.17. bábkarstvo
/tvorba bábok
2.18. hry s
písmom
a s textom na
počítači
10.
elektronické
médiá
11.
1.19.poznávanie
porovnávacie, a porovnávanie
kombinačné a rôznych médií
súhrnné
cvičenia
12.
podnety
hudby
1.21. výtvarné
stvárnenie
nálady a rytmu
hudobnej
skladby
13.
synestetické
podnety
1.22. hmat
/tvar, povrch, vo
vzťahu
3.18. kreslenie
prostredníctvom
počítača
4.18. maľovanie
prostredníctvom
počítača
2.19.
triedenie
/zobrazenie
predmetov
podľa
kategórii
/porovnávanie
4.19.
syntéza rôznych
typov obrazu
a zámena prvkov
kompozície
(krajiny a zátišia,
prípadne portrétu)
2.20.
miešanie
(hybridácia)
tvarov
/zvierat a vecí
4.20. možnosti
zobrazovania
motívu / odklon od
schém
4.21. hudba ako
obraz tónov,
farebné tóny,
farebné stupnice
2.22. hmat vo
vzťahu k
priestoru a
plasticite
navzájom a k
motívu
14.
podnety
rôznych
oblastí
poznávania
sveta
15.
tradícia a
identita
/kultúrna
krajina
2.23.
a) podnety
prvouky:
časti tela
moţnosť
spojiť s
edukačnými
úlohami 2.19.
a 2.20
3.23.
a) podnety
prírodovedy:
zmeny látok a ich
výtvarné vyuţitie
1.24. výtvarná
reakcia na
prostredie
školy
16.
1.25. portrét v
škola v galérii galérii
/výraz tváre
/galéria v
škole
17.
výtvarné hry
4.23.
a) podnety
vlastivedy: mapa
ako výtvarný
prejav
4.24. výtvarná
reakcia na
pamiatku
(monument) obce
3.25. atribúty
ikonografie /čo
znamená moje
meno
Názov predmetu : Pracovné
vyučovanie
Časový rozsah výučby : 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
Názov ŠVP : Štátny vzdelávací program 1. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP : Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník : 4. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie
Vyučovací jazyk : slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Predmet pracovné vyučovanie zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie
žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k
vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých
žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a
širších súvislostiach.
Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné
vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa
odlišuje od ostatných predmetov a vzdelávacích oblastí. Predstavuje určitú protiváhou k ostatným
predmetom. Predmet pracovné vyučovanie je založený na tvorivej spolupráci žiakov.
Ciele predmetu
Pri vymedzení cieľov predmetu vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej
gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. Ciele predmetu môžeme charakterizovať
v troch navzájom prepojených oblastiach:
1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),
2. výchova o technike (vedomosti),
3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).
V rovine hodnôt a postojov smerujeme k:
- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,
- uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách (doma, v škole, pri
cestovaní, pri hre, športe atd.),
- bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život),
- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,
- rozvíjaniu osobnostných vlastností,
- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,
- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,
- zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
- rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, vynakladanie
úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),
- rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,
- rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.).
V rovine vedomostí smerujeme k:
- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky (materiály a
technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku primeranej úrovni,
- poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,
- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou,
V rovine pracovných činností a zručností smerujeme k:
- získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,
- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,
- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,
- spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,
- osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,
- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,
- získavaniu všeobecne využiteľných pracovných skúseností,
- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,
- naučeniu sa pracovať v tíme,
Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním pracovného vyučovania
Poznávacia
(kognitívna)
Rozvíjať
podnikateľské
myslenie.
Osvojovať
základné
pracovné
zručnosti
a návyky
z rôznych
pracovných
oblastí
Komunikačná
Interpersonálna Intrapersonálna
Tvoriť, prijať
a spracovať
informácie.
Zodpovednosť za
kvalitu svojich
a spoločných
výsledkov práce.
Pochopiť prácu
a pracovnú činnosť
ako príležitosť
k sebarealizácii a
k sebavzdelávaniu.
Chápať potrebu
recyklácie
materiálov
a produktov
Uplatňovať
autentické
a objektívne
poznanie.
okolitého sveta
Chápať potrebu
rešpektovať
enviromentálne
normy.
Organizovať
a plánovať prácu
s použitím
vhodných
nástrojov, náradí
a pomôcok pri
práci i v bežnom
živote.
Vytvárať nové
postoje vo
vzťahu k práci
človek, technike
a životnému
prostrediu.
Osvojiť potrebné
poznatky a
zručností
významné pre
voľbu vlastného
profesijného
zamerania a pre
ďalšiu životnú a
profesijnú
orientáciu,
Vyhľadávať
informácie.
Kooperovať
v skupine.
Viesť k vytrvalosti
a zodpovednosti
pri plnení
zadaných úloh.
Formulovať svoj
názor
a argumentovať.
Tolerovať
odlišnosti
jednotlivcov
a iných.
Realizovať vlastné
nápady pri
pracovných
činnostiach.
Diskutovať
a viesť diskusiu
o postupe práce.
Vynakladať úsilie
na dosiahnutie
kvalitného
výsledku.
Orientovať sa v
rôznych oboroch
ľudskej činnosti,
formách fyzickej
a duševnej práce
Vytvárať
primeranú
sebadôveru.
Obsah vyučovania a cieľové požiadavky na vedomosti a schopnosti žiakov
4.ročník
TÉMA
OBSAH
1.Tvorivé využitie technických materiálov – 6
Poznávanie vlastnosti
materiálov
Papiera a kartón
Textil
VÝSTUP
Vedieť vytvoriť jednoduchý
predmet riešením problémovej
úlohy s uplatnením vlastnej
predstavivosti a fantázie
Vedieť ako sa strihá, trhá, skladá,
lepí papier.
Vytvárať priestorové a kruhové
vystrihovačky, skladať origamy
podľa náčrtu, koláž z kartónu,
baliť darčeky a knihy
Vedieť vytvoriť jednoduchý
predmet riešením problémovej
úlohy s uplatnením vlastnej
predstavivosti a fantázie
Skúmať vlastnosti textílií podľa
krčivosti, väzby, stehy na
výšivkách, udržateľnosti tepla.
Vytvárať výrobky s prvými
Drevo
stehmi, námetmi vyšívania
s detskými motívmi, ľudovej
kultúry.
Vedieť vytvoriť jednoduchý
predmet riešením problémovej
úlohy s uplatnením vlastnej
predstavivosti a fantázie –zvieratká, postavy, príbytky.
Skúmať vlastnosti drevín,
drevených predmetov v triede,
poškodenie drevín a akým
spôsobom.
2. Základy konštruovania – 7
Konštrukcie okolo nás
Konštrukcie okolo nás – mosty,
budovy, zariadenia
Zhotovenie objektov zo stavebníc
alebo z rôznych technických
materiálov
Elektrický obvod, zdroje
elektrickej energie
Elektrický obvod
Zdroje elektrickej energie a ich vplyv
na životné prostredie.
Technické komunikačné
prostriedky
Historické a moderné komunikačné
prostriedky.
Technika v doprave
Doprava, dopravné prostriedky
Konštrukcia bicykla
Poznať základné symboly pri
technickom náčrte (čo znamená
plná a prerušovaná čiara,...).
Vedieť urobiť technický náčrt.
Poznať základné druhy a hlavné
znaky ľudských obydlí.
Poznať význam mostov a vedieť
konštruovať mosty podľa určitých
požiadaviek.
Vedieť vybrať vhodný materiál na
konštrukciu určeného modelu.
Vedieť navrhovať optimálne
modely z hľadiska konštrukčného,
technologického, ekonomického a
estetického.
Poznať pojmy: elektrický prúd,
elektrický obvod, zdroj, spotrebič.
Vedieť zostaviť vybrané funkčné
elektrické obvody podľa návodu.
Rozlišovať vodivé a nevodivé
materiály.
Poznať spôsob ochrany pred
zásahom silného elektrického
prúdu.
Oboznamovať ako sa
komunikačné prostriedky
využívajú.
Učiť sa využívať komunikačné
prostriedky.
Poznať zásady bezpečnej mobility,
bezpečnej jazdy na bicykli.
Vedieť zistiť technický stav
vlastného bicykla.
Vedieť urobiť jednoduchú údržbu
bicykla.
3.Starostlivosť o životné prostredie – 10
Črepníkové rastliny a životné
prostredie.
Poznanie a odborné pomenovanie
črepníkových rastlín.
Ošetrovanie, pestovanie,
Založiť kútik živej prírody
a využívať ho na pestovateľské
činnosti, výstavky, pokusy.
Pomenovať a poznať 10 druhov
črepníkových rastlín.
Poznať ich nároky na základné
rozmnožovanie črepníkových rastlín
Poznanie úžitkových rastlín
Úžitkové rastliny a ich význam pre
zdravie a výživu.
Úžitkové rastliny a ich zatriedenie do
pestovateľských skupín.
Pestovanie zeleniny z priamej sejby
a z priesad
Pokusy a pozorovania
Pestovanie vonkajších
okrasných rastlín
Rez a úprava kvetín do váz
Podmienky klíčenia semien.
Význam vody, tepla a svetla pre
pestovanie rastlín.
Rýchlenie rastu rastlín teplotou.
Význam pestovateľských podmienok
na zakorenenie stonkových a
koreňových odrezkov ( teplo, vlhkosť
substrátu a vzduchu v množiarničke)
Vplyv ošetrovania rezaných kvetov na
dobu ich kvitnutia (úprava stonky,
výmena vody, výživno – dezinfekčné
prípravky).
Poznávanie vonkajších okrasných
rastlín (letničky, dvojročné okrasné
rastliny, trvalky).
Pestovanie letničiek z
predpestovaných priesad (napr.
aksamietnica), ich vysadzovanie do
črepníkov, na záhony, ošetrovanie
Poznávanie okrasných rastlín
vhodných na aranžovanie (pestované
druhy, lúčne druhy). Výstavky
okrasných rastlín.
6ivotné podmienky a pestované
druhy správne ošetrovať.
Vedieť založiť jednoduchú
množiarničku, poznať jej význam
a využitie.
Vedieť regulovať podmienky pre
zakorenenie odrezkov.
Poznať spôsoby vegetatívneho
rozmnožovania rastlín
pestovaných v KŢP.
Vedieť odoberať a upravovať
stonkové odrezky a listové
odrezky.
Vedieť zasadiť do črepníkov
rozmnožené rastliny.
Osvojiť si základy
hydroponického pestovania rastlín
Poznať 10 druhov úžitkových
rastlín, rozlišovať ich konzumné
časti a plody.
Poznať význam úžitkových rastlín
pre zdravie a výživu.
Spracovať vzorkovnicu semien .
Poznať semená na základe
vonkajších znakov.
Poznať pestovanie zeleniny
z priamej sejby (mrkva, hrach,
reďkovka)
Poznať význam predpestovania
rastlín.
Vedieť založiť jednoduché pokusy
na overenie základných životných
podmienok rastlín.
V pravidelných intervaloch
sledovať pokusné a kontrolné
rastlín, zaznamenávať objektívne
výsledky pozorovania. Výsledky
pozorovaní a pokusov vyhodnotiť.
Poznať 5 druhov nových
vonkajších okrasných rastlín.
Vedieť ich zatriediť do
pestovateľských skupín (letničky,
dvojročné okrasné rastliny,
trvalky).
Dopestovanie okrasných rastlín.
Vedieť pomenovať a využívať
náradie a pomôcky, osvojovať si
postupy bezpečnej práce.
Poznať vybrané druhy rastlín
vhodných na aranžovanie.
Zásady zberu, rezu, prenášania,
úpravy, sušenia a uskladnenia
rastlinného materiálu. Základné
pravidlá výberu a aranžovania
okrasných rastlín.
Aranžovanie kvetov a doplnkovej
zelene do váz a plochých misiek.
Viazanie kytíc, vencov.
Zásady ošetrovania rezaných kvetov.
Výstavky výsledkov aranžovania.
Poznať zásady rezu, prenášania a
úpravy rastlinného materiálu
Osvojiť základné pravidlá
aranžovania a použitia pomocného
materiálu.
Aranžovanie kvetín a okrasných
rastlín pri významných
príležitostiach (vianočné,
veľkonočné, rodinné a
spoločenské udalosti).
4. Stravovanie a príprava jedla – 5
Technika v kuchyni – význam
Technika v kuchyni
Základné bezpečnostné
pravidlá v kuchyni pre deti
Bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre
deti.
Výber, nákup a skladovanie
potravín
Potraviny rastlinného a živočíšneho
pôvodu.
Typické potraviny v iných krajinách.
Potraviny v supermarketoch, obalové
materiály a identifikačné údaje pre
spotrebiteľa.
Príprava jednoduchého jedla
Príprava narodeninovej torty
Vedieť pomenovať technické
prostriedky v kuchyni.
Vedieť ich význam pri príprave
jedla.
Vie udržovať poriadok a čistotu
pracovných plôch, dodržiava
základy hygieny a bezpečnosti
práce.
Vie poskytnúť pomoc pri úrazoch
v kuchyni.
Vedieť roztriediť potraviny podľa
pôvodu.
Vedieť rozlišovať potraviny
s ohľadom na zdravú výživu.
Poznať niektoré typické potraviny
niektorých krajín.
Vedieť sa orientovať
v informáciách na obale potravín.
Vie samostatne pripraviť
jednoduchý pokrm
Žiak vie pripraviť stôl pre
jednoduché stolovanie
Vie samostatne pripraviť
jednoduchý pokrm
Žiak vie pripraviť stôl pre
jednoduché stolovanie
5. Ľudové tradície a remeslá 5
Skúmanie vlastnej kultúry
Ľudové tradície
Tradície spojené s vianočnými
a veľkonočnými sviatkami
Vianočné tradície
Veľkonočné sviatky
Žiak pozná zvyky a tradície svojej
rodiny, okolia a krajiny, v ktorej
žije.
Žiak pozná význam hlavných
sviatkov vlastnej kultúry.
Žiak spoznáva iné kultúry v oblasti
ľudových tradícií.
Žiak pozná význam Vianoc.
Vie zhotoviť produkt
symbolizujúci túto tradíciu.
Žiak pozná význam Veľkej noci.
Vie zhotoviť produkt
symbolizujúci túto tradíciu.
Spoznávanie ľudových
remesiel
Ľudové remeslá vlastného regiónu.
Zhotovenie produktov starých
ľudových remesiel.
Poznať minimálne jedno remeslo
v regióne.
Skúmať históriu remesiel regiónu.
Zhotoviť produkt starých remesiel.
Pri zhotovení používať rôzne
druhy technických a prírodných
materiálov, najmä: drevo, drôt,
plech, šišky, šúpolie, slama, rôzne
druhy papiera.
Stratégie vyučovania
Stratégiou vyučovania pracovného vyučovania bude používanie metód a foriem vyučovania, ktoré
podporujú a vytvárajú bádateľský prístup k získavaniu nových poznatkov: Poznatky si budú žiaci osvojovať
z praktických činností, cez priame pozorovanie, experimenty, kontaktmi s ľuďmi. venujúcim sa tradičným
remeslám a prostredníctvom vlastnej skúseností z bežného života. Pri vyučovaní sa bude akceptovať tvorivý
a originálny prístup pri tvorbe konkrétnych predmetov.
Predmet bude využívať formy skupinovej a individuálnej práce.
Učebné zdroje
 časopisy
 internetové stránky
 exkurzia
 vychádzka
Zdravie a pohyb
Názov predmetu: Telesná
výchova
Časový rozsah výučby: 1. ročník 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne
2. - 4. ročník 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 1. Stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 1., 2., 3., 4. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
Charakteristika učebného predmetu:
Telesná výchova je v primárnom vzdelávaní zameraná na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím
sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Poskytuje
elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému,
sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite
a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov
mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré
prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s dôrazom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu –
pohybových cvičení , hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
Ciele učebného predmetu :
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti Zdravie
a pohyb platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie
prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú :
-
stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti
podporovať aktivitu , fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
kultivovať pohybový prejav s dôrazom na správne držanie tela,
vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavný cieľ TV :
Pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s dôrazom na zdravotne
orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj :
Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a pohybovou
činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej,
emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie :
Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného životného štýlu
a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku :
Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými
lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti , preukazovať základné
vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových činnosti.
Cieľ zameraný na postoje :
Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať
ich v každodennom živote.
Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú :
- má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov
z realizovaných pohybových aktivít , aktuálnych skúseností a športových záujmov,
- dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princíp fair – play, je tolerantný k súperom pri
súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže
a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,
- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo
rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase,
- má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre
optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť,
- dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného
zdravia,
- pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať
prostredníctvom každodenného pohybu.
Výchovné a vzdelávacie stratégie :
Výchovné a vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie kľúčových kompetencií :
Sociálne komunikačné kompetencie:
- vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,
- reagovať na základné povely a pokyny a vedieť ich aj sám vydávať,
- komunikovať s ostatnými a rešpektovať iných
Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky :
- pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie telom a pohybom,
- rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít,
- rozvíjať logické myslenie taktickými úlohami v pohybových činnostiach,
Naučiť sa učiť :
- učiť sa cvičiť podľa ukážky a popisu cvičenia
- uvedomiť si technické prevedenie daného pohybového cvičenia
Osobné, sociálne a občianske kompetencie :
- nájsť si svoje miesto pri aktívnej športovej činnosti- účasť na nej v rámci skupiny, tímu ap.
- vedieť rešpektovať práva i povinnosti pri realizovaných športových aktivitách,
- vedieť spolupracovať pri športových aktivitách,
- byť ohľaduplný a taktný
- správať sa podľa pravidiel slušného správania sa pri športových činnostiach
Iniciatívnosť a podnikavosť :
- vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové aktivity
v rôznom prostredí
- byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho denného režimu
Kompetencia riešiť problémy :
- uplatňovať zásady bezpečného správania sa v športovom prostredí,
- byť schopný pomôcť pri úraze spolužiaka,
- dodávať si sebadôveru, podľa potreby pomôcť spolužiakom pri činnostiach
Stratégie vyučovania :
Organizačné formy v ktorých budú plnené ciele telesnej výchovy:
- vyučovacia hodina telesnej výchovy
- skupinové vyučovanie
- telovýchovné chvíľky počas vyučovania
- rekreačné využívanie prestávok
- záujmové krúžky na škole so športovým zameraním
- školské športové súťaže
- cvičenia v prírode
Metódy teoretického vzdelávania žiakov v telesnej výchove:
- opis a vysvetlenie cvičenia, správania a ich opakovanie
- demonštrácia cvičenia, správania s určením úloh na pozorovanie
- upozornenie na chyby, nedostatky a ich príčiny s poukázaním na spôsoby ich odstraňovania
- zadávanie problémových úloh
- hodnotenie dosiahnutých výsledkov a vytyčovanie ďalších úloh a cieľov
Metódy osvojovania poznatkov žiakmi:
- pozorovanie ukážky a vytváranie predstavy o nej
- cieľavedomé sledovanie praktickej činnosti /iných i svojej/ a porovnávanie sledovaného
- samostatné riešenie úloh učebnej a výchovnej činnosti
- uplatňovanie osvojených vedomostí v pohybovej činnosti , správaní a pri sebakontrole
v štandardných, postupne aj v zmenených podmienkach
Učebné zdroje :
Metodická príručka TV, odborná pedagogická tlač, časopisy so športovou tematikou
Tematické celky
Prehľad tematických celkov (TC)
1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti
4. Psychomotorické cvičenia a hry
5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Kompetencia:
Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie (ako
elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia
(ako predpoklady účelnej organizácie pohybových činností v priestore) a elementárne
zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností),
poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam pre život a šport.
Vedomosti:
- základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať,
- poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať,
- elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení,
- význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení,
- základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných lokomócií
a nelokomočných zručností (s akcentom na senzitívne obdobia),
- osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore,
- osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu,
- na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí,
- vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly, kotúle ap.),
- osvojenie si základov techniky kotúľov, stojok, skokov.
Postoje :
- pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú súčasť
pohybového prejavu človeka a prostriedku na upevňovanie si zdravia,
- správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť, efektívnejšiu
komunikáciu využitie času na cvičenie a športovanie,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách.
TC: Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH)
(Tradičné aj netradičné hry)
Kompetencia:
Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať schopnosť
spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním
a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady
kultúrneho správania sa na športových podujatiach.
Vedomosti:
- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a vedieť pomenovať,
- základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe,
- správna technika základných herných činností jednotlivca,
- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,
- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier,
- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom hier,
- osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych obmenách,
- osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním,
- realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách,
- osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať.
Postoje:
- pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú súčasť pohybových aktivít človeka,
- dodržiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách,
- adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák,
- adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít súpera.
TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti
(Pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec)
Kompetencia:
Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické (pohybové), intelektuálne, kultúrno –
umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe prostredníctvom
kultivovaného prirodzeného pohybu.
Vedomosti:
- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových prostriedkov tvorivej
dramatiky, rytmiky, tanca,
- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných pohybových motívov tanca,
rytmiky a tvorivej dramatiky,
- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so slovným alebo
hudobným podnetom.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností s akcentom na priestorovo
– orientačné a rytmické schopnosti,
- veku primeraný rozvoj dramatických schopností a zručností,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych obmenách,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie.
Postoje:
- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako potrebnú súčasť pohybových činností človeka,
- pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť pohyb.
TC: Psychomotorické cvičenia a hry
(Joga, relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových činnostiach,
vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na vnímanie vzájomného pôsobenia psychiky a
pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania,
sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily.
Vedomosti:
- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti,
- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí – poznať a vedieť pomenovať,
- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie.
Schopnosti a zručnosti:
- osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych obmenách (spojenie zmyslového
vnímania s kinestetickým v časovo – priestorových vzťahoch),
- proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností a flexibility,
- vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych polohách,
- vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky správneho dýchania,
- osvojovanie si pohybových cvičení so zameraním na koncentráciu a pozornosť,
- osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú relaxáciu.
Postoje:
- pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu.
TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z turistiky, iných sezónnych činností ,vedieť ich
primerane aplikovať v živote i športe.
Vedomosti:
- turistika a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky o význame turistiky, jej druhoch a spôsoboch,
pešia turistika a pobyt v prírode – základné zručnosti,
-pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so snehom a na snehu, kĺzanie a hry na
ľade, elementárne poznatky
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom sezónnych pohybových aktivít
- rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad času, priestoru
- rozvoj kultúrno – umeleckých schopností – kultúra pohybového prejavu, precítenie pohybu, interpretácia,
kreativita
- rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v kontexte s poznávacími aktivitami
- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
Postoje:
- pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, ochrana prírody.
1.ročník
2.ročník
3. ročník
4.ročník
Základné lokomócie a nelokomočné
pohyb.zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné
športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
30%
30%
30 %
30%
30%
30%
30%
30%
15%
15%
15%
15%
Psychomotorické cvičenia a hry
15%
15%
15 %
15 %
Aktivity v prírode a sezónne pohybové
činnosti
10%
10%
10 %
10 %
Tematický celok (TC)
Prierezové témy primárneho vzdelávania a používané skratky:
Prierezová téma
Skratka
Osobnostný a sociálny rozvoj OSR
Multikultúrna výchova
MUV
Prierezová téma
Mediálna výchova
Ochrana života a zdravia
Environmentálna výchova
Dopravná výchova
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TPaPZ
Regionálna výchova
REV
ENV
DOV
Skratka
MEV
OZZ
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ÚBREŽ
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
II. stupeň
ISCED 2
Jazyk a komunikácia
Názov predmetu: Slovenský
jazyk
Časový rozsah výučby: 5 hodín týždenne/ 165 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 5, 6., 7., 8. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu:
Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je
zameraný na rozvoj komunikačných schopností žiakov v materinskom jazyku, osvojenie si správneho
pravopisu a gramatiky v ústnej i písomnej podobe a získanie čitateľských zručností.
Dobré zvládnutie jazykového a slohového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára
predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť v ďalšom živote.
Vyučovanie literárnej výchovy smeruje k nadobudnutiu vzťahu k slovesným umeleckým dielam, k
vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu žiakov k literatúre a k ďalším druhom
umenia.
Vyučovací predmet pozostáva z 3 kompatibilných zložiek: jazyk, sloh a literatúra.
Obsah učiva SJ a slohu je v jednotlivých ročníkoch usporiadaný do tematických celkov:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Opakovanie učiva
Zvuková rovina jazyka a pravopis
Významová/lexikálna rovina
Tvarová/morfologická rovina jazyka
Syntaktická/skladobná rovina
Sloh
Ciele vyučovacieho predmetu:
V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných
spôsobilostí žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu.
Súčasťou predmetu je aj zložka sloh, ktorá je zameraná najmä na vlastnú tvorbu jazykových prejavov.
Spoločným cieľom obidvoch zložiek je viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych
ústnych i písomných jazykových prejavov.
Najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú
gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.
V literárnej výchove smerujeme k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí,
zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, deklamácia,
počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej
výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva
rozvoj čitateľských schopností, prostredníctvom ktorých žiak dokáže lepšie porozumieť obsah čítaného
textu.
Stratégie vyučovania slovenského jazyka
Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Metódy
Problémová metóda, motivačný rozhovor, riadený rozhovor, pozorovanie, vysvetľovanie, rozlišovanie,
tvorenie slov podľa významu, heuristický rozhovor, doplňovanie, určovanie, porovnávanie, otázkovodiskusná metóda, precvičovanie, určovanie, motivačný rozhovor, dialogická metóda, výkladová metóda,
pozorovanie s poučením, ilustračná metóda, metóda tvorivého čítania a tvorivých úloh, upevňovanie,
opakovanie
Postupy
Aktivizujúci výklad, triedenie jazykových prostriedkov, zovšeobecňovanie pojmov, triedenie, spresňovanie
pojmov, problémové vyučovanie, grafické znázorňovanie, riešenie problémových úloh, nácvik prednesu,
interpretácia textu, vyvodzovanie poučenia, čítanie, práca s textom, rozbor textu, triedenie, ideovo-estetický
rozbor textu, rolové čítanie, počúvanie, nácvik dramatizácie, frontálne opakovanie
Formy práce
Práca s textom, rozbor ukážky, problémové vyučovanie, hra ako motivácia, práca so slovníkom, práca
s textom, jazykové hry, práca v skupinách, práca vo dvojiciach, práca s príručkami, interpretácia textu,
dramatizované čítanie, práca s textom, spev, tanec, riešenie problémových úloh, samostatná práca žiakov,
Interpretácia, dialogizácia, hra, samostatná práca žiakov, skupinová práca, práca vo dvojiciach
Kľúčové kompetencie
Poznávacia (kognitívna) kompetencia





Spôsobilosť používať kognitívne operácie.
Spôsobilosť učiť sa sám aj v skupine.
Spôsobilosť kritického myslenia.
Spôsobilosť formulovať a riešiť problémy.
Schopnosť tvorivého myslenia a spôsobilosť uplatniť jeho výsledky.
Interpersonálna (sociálna) kompetencia




Spôsobilosť akceptovať skupinové hodnoty.
Schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov i skupín.
Spôsobilosť kooperácie.
Schopnosť empatie.
Intrapersonálna (osobnostná) kompetencia



Vytvárať a reflektovať vlastnú identitu.
Vytvárať vlastný hodnotový systém.
Schopnosť sebaregulácie a ochrany vlastného života.
Poznávacie a rečové kompetencie
Verejná prezentácia textu, verejný prejav
 Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť a správne
uplatňovať suprasegmentálne javy.
 Pri ústnom prejave primerane uplatňovať mimojazykové prostriedky.
 Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne).
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
 Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.
 Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
 Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov.
 Usporiadať známe javy do tried a systémov.
 Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty.
 Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.
Analytické a syntetické zručnosti
 Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém.
 Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text.
 Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a slohových
útvarov/žánrov.
Tvorivé zručnosti
 Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného slohového útvaru/žánru, slohového
postupu, jazykového štýlu.
 Ústne prezentovať vlastný text.
 Napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh).
 Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo.
 Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.
Informačné zručnosti
 Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty.
 Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu.
Komunikačné zručnosti
 Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu.
 Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu.
 Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.
Kľúčové kompetencie predmetu
Čítanie:






zamerať svoje čítanie podľa potreby
pochopiť význam textu
pochopiť formálnu stránku textu
odlíšiť vetu a text
pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na využitie
pochopiť význam lexikálnych jednotiek
Písanie









vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum
organizovať text z hľadiska kompozície
zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a čitateľmi
štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia
používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných
médií
transformovať texty z jedného žánru do druhého
opakované čítanie a oprava konceptu textu so zameraním na gramatiku, interpunkciu a pravopis
revidovať a editovať koncept s využitím spätnej väzby od učiteľa a spolužiakov
rešpektovať jazykové pravidlá
Hovorenie







vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum
organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou
používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných
médií
používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku
štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia v texte
rešpektovať jazykové pravidlá
využívať pri komunikácii jazykové a mimojazykové prostriedky
Hodnotenie:
Hodnotiť sa budú : ústne odpovede
písomné testy
kontrolné diktáty:
- počet za ISCED 2: 20
- zameranie: - opakovanie z ISCED1,
- opakovanie ISCED2,
- 4 kontrolné diktáty zamerané na ročníkové opakovanie(podstatné mená,
prídavné mená, slovesá, pomnožné podstatné mená, prídavné mená vzťahové, prídavné
mená zvieracie, prídavné mená privlastňovacie, násobné číslovky, interpunkcia,
podstatné mená mužského rodu: zvieracie; neživotné zakončené na -r, -l, cudzie
nesklonné podstatné mená; skloňovanie zámen; interpunkcia; jednoduché súvetie).
kontrolné slohové práce:
- počet: 9 (súkromný list, opis predmetu, opis pracovného postupu, rozprávanie s prvkami
opisu, umelecký opis, charakteristika osoby, rozprávanie s prvkami priamej reči, správa
o riešení/výsledku projektu, výťah; odborný opis; slávnostný príhovor; úvaha; výklad;
úradný/štruktúrovaný životopis).
Obsah:
5. ročník
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
Tématický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
1. Zvuková rovina jazyka
a pravopis
10 hodín
Opakovanie z nižších ročníkov
utvrdiť vedomosti z nižších
ročníkov (abeceda, písmená,
hlásky, slabiky slová – delenie,
základné interpunkčné
znamienka, písmeno ä, vybrané
slová)
Interpunkčné
spojovník, pomlčka
znamienka,
Druhy viet podľa zámeru správna intonácia viet a pravopis
Melódia viet, slovosled, práca
s textom
Spodobovanie spoluhlások príčiny
spodobovania,
spoluhlásky
podľa
znelosti,
splývavá výslovnosť, nácvik
správneho čítania
Prestávka, sila hlasu, doraz prozodické vlastnosti reči
Pravidlo o rytmickom krátení
tvoriť druhy viet podľa
komunikačného zámeru, písať
interpunkčné znamienka na konci
viet, správne intonovať druhy viet
naučiť sa pracovať s hlasom
vedieť správne čítať a vysvetliť
princíp spodobovania
poznať pravidlo o rytmickom
krátení a dokázať ho prakticky
používať
upevňovanie pravopisu
2. Významová (lexikálna)
rovina
13 hodín
Slovná zásoba – praktická
aplikácia osvojených lexikálnych
jednotiek, poučenie o slovnej
zásobe
aktívne používať približne 350
lexikálnych jednotiek vrátane
rečovej etikety a neúplných
vetných konštrukcií, usporiadať
slová podľa významových
Synonymá, antonymá - výcvik okruhov
v tvorbe slovných párov zo slov
s opačným
významom, zostaviť slovné páry zo slov
s podobným
významom, opačného významu, tvoriť vety
čitateľská gramotnosť, základná na slová opačného významu,
charakteristika,
rozoznávanie rozvoj slovnej zásoby
v texte , práca s pravopisným
a synonymickým slovníkom
využívať synonymá a antonymá
vo vlastnom prejave
Predpony, odvodené slová
využívať odvodené slová z 1
slovotvorného základu,
Jednovýznamové
a viacvýznamové slová
vedieť tvoriť slová pomocou
Prirovnania a porekadlá, príslovia predpôn
a pranostiky, ustálené slovné
vysvetliť významov slov –
spojenia
rozvíjanie slovnej zásoby
Práca
s frazeologickým vedieť vysvetliť a využívať
ustálené slovné spojenia,
slovníkom
príslovia, porekadlá a pranostiky
Slovná
zásoba,
spisovné rozvoj praktických zručností
a nespisovné slová, nárečia
žiakov s využitím slovníkov
(pravopisný, synonymický,
frazeologický)
vedieť rozlíšiť a využívať
spisovný jazyk a nárečia
v hovorenom a písomnom prejave
transformovať text v nárečí do
spisovnej podoby
3. Tvarová (morfologická)
rovina
31 hodín
Opakovanie z nižších ročníkov
Zámená
osobné
a privlastňovacie zámená
Číslovky - základné a radové
číslovky
Podstatné mená - gramatické
kategórie
rod,
číslo,
pád
skloňovanie, vzory, využitie
podstatných mien vo vlastnom
jaz. útvare
Podstatné mená mužského rodu –
životné (chlap, hrdina)
Podstatné mená mužského rodu –
neživotné (dub, stroj)
Podstatné mená ženského rodu –
žena, ulica, dlaň, kosť
Podstatné mená stredného rodu –
mesto, srdce, vysvedčenie, dievča
Prídavné mená – akostné,
stupňovanie prídavných mien,
vzor pekný, cudzí
Charakteristika slovies, výskyt
v texte,
Časovanie slovesa
všetkých časoch
byť
utvrdenie vedomostí z nižších
ročníkov ( slovné druhy,
skloňovanie, pády, pádové
otázky, základné gramatické
kategórie)
poznať funkciu zámen a
čísloviek v texte
delenie zámen a čísloviek
vedieť skloňovať podstatné mená
mužského, ženského a stredného
rodu podľa vzorov
vedieť rozlíšiť kategóriu
životnosti
aktívne využívať poznatky
o skloňovacích vzoroch
podstatných mien pri pravopise
vedieť určiť akostné prídavné
mená
správne používať prípony
prídavných mien podľa vzoru
pekný, cudzí, skloňovanie podľa
vzoru pekný, cudzí
aplikovať získané poznatky
o pravopise prídavných mien
v písomnom prejave
vo
Tykanie a vykanie, časovanie
slovies, tvorenie a používanie
správnych tvarov slovies podľa
osoby, čísla a času
formálne rozoznanie slovies
v texte, pravopis
tvoriť správne tvary slovies
v prítomnom, minulom
a budúcom čase
vedieť časovať sloveso byť vo
všetkých časoch
správne používať tykanie
a vykanie v ústnom i písomno
prejave
4. Syntaktická (skladobná)
rovina
4 hodiny
Opakovanie –
jednoduchá veta
druhy
viet,
tvoriť
druhy
viet
komunikačného zámeru
podľa
Vety podľa obsahu –
oznamovacie, opytovacie,
rokazovacie, želacie, zvolacie
písať interpunkčné znamienka na
konci viet
Slovosled
správne intonovať druhy viet
určiť vo vete správny slovosled
Tématický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
1. Komunikácia - 15 hodín
Opakovanie
pravidiel
komunikácie z nižších ročníkov (
privítanie, rozlúčenie, prosba,
poďakovanie,
ospravedlnenie,
vyjadrenie súhlasu/ nesúhlasu,
tvorba otázok)
upevniť a preopakovať pravidlá
jednotlivých komunikačných
situácií
Počet kontrolných diktátov: 4
Zameranie:




zhrnutie učiva 1. stupňa
podstatné mená
prídavné mená
slovesá
KOMUNIKÁCIA A SLOH
(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Komunikácia, zoznamujeme sa
Zhovárame sa a rozprávame
zážitky
Zhovárame sa na diaľku,
telefofón, SMS
Rozprávanie príbehu a zážitku
z prázdnin - zážitkovo – dejové
prejavy, tvorba súvislých ústnych
prejavov
Názor, argument, diskusia pravidlá diskusie.
Interview – riadený rozhovor
pozdraviť a osloviť niekoho,
predstaviť sa , predstaviť inú
osobu a reagovať na predstavenie
začať,
rozvíjať
a ukončiť
rozhovor v bežných sociálnych
situáciách
rozvíjanie slovnej zásoby, hl.
zásady spoločenskej komunikácie
tvoriť súvislé ústne prejavy
v rozhovoroch vyjadriť vlastné
myšlienky, postoje, názory a city,
vysvetliť resp. zdôvodniť svoje
názory a stanovisko, presvedčiť
partnera
vytvoriť interview
napísať
pozdrav,
blahoželanie
Pozdrav, pohľadnica, adresa
z príležitosti rozličných sviatkov
napísať list kamarátovi
Forma a obsah súkromného listu
Informácie v našom živote –
SMS, e-mail
Správa
zostavovať SMS a e-maily, práca
pri počítači
napísať správu o udalosti v škole
napísať oznámenie na nástenku
Funkcia, obsah, forma oznámenia
Pozvánka, vizitka
Priestorové vyjadrenie myšlienok,
plagát
Čítanie a zhotovenie inzerátov.
2. Sloh- 16 hodín
zhotoviť
vizitku
pozvánku,
vlastnú
vytvoriť pútavý plagát
napísať inzerát
Funkcie reklamy, obsah a forma
reklamy, grafické úpravy.
zhotoviť reklamu
Vecný a umelecký text
určiť hlavné znaky a rozdiely
vecného a umeleckého textu
Práca s textom - konspekt,
poznámky, kľúčové slová
rozlíšiť doležité a menej doležité
informácie v texte
Opis
tvorba
písomných
a ústnych prejavov ( obrázku, utvoriť opis
predmetu, osoby)
výberu
Téma a hlavná myšlienka
Jednoduché rozprávanie – nadpis,
osnova,
časová
postupnosť
v rozprávaní (úvod, jadro, záver)
podľa
vlastného
rozčleniť text na úvod, jadro
a záver
reprodukovať
obrázkov
obsah
textov,
Reprodukcia textu
Rozprávanie s prvkami opisu
Opis pracovnej činnosti
Školská slohová práca – príprava
(koncept)
spoločne zostaviť osnovu prejavu,
rozvíjať jednotlivé body osnovy,
podľa dejovej osnovy súvisle
porozprávať krátky príbeh zo
svojho života
dodržať
časovú
v rozprávaní
postupnosť
utvoriť
slohový
útvar
–
rozprávanie s prvkami opisu
utvoriť opis pracovnej činnosti
pripraviť sa na školskú slohovú
prácu – tvotiť koncept
napísať školskú slohovú prácu so
zameraním:
Rozprávanie vlastného zážitku
Opis pracovného postupu
Opis predmetu
LITERATÚRA
(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
Tématický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
1. Úvod do literatúry 5. ročníka
Predmet literatúra na druhom
stupni ZŠ
oboznámiť
literatúra
Literatúra pre deti
oboznámiť
sa
s literatúrou
určenou detskému čitateľovi
sa
s predmetom
4 hodiny
Pozvánka do knižnice, dobrý
čitateľ
Rozlíšenie prózy a poézie
Verš, strofa, rým rytmus,
personifikácia, prirovnanie
rozlíšiť prózu a poéziu
ovládať pojmy: autor, spisovateľ,
čitateľ, divák, text, ilustrácia,
kniha, knižnica, časopis, noviny,
rozhlas, televízia, film
zvládnuť správnu techniku čítania
vysvetliť pojem verš, strofa, rým,
rytmus v súvislosti s viazanou
umeleckou rečou
vyhľadať verš, strofu v básni
určiť slová v básni, ktoré sa
rýmujú
vysvetliť pojem personifikácia,
prirovnanie
a vyhľadať
ich
v texte
2. Poézia – 9 hodín
Báseň ako literárny žáner
Poézia nonsensu , slovné hračky,
čerpanie z ľudovej slovesnosti /
riekanky/.
Slovenskí autori nonsensu
Prednes básne, správna
artikulácia, spisovná výslovnosť
Vysvetliť pojem nonsens, jeho
pôvod,
výskyt
nonsensu
(nezmysel) v pôvodnej slovenskej
umeleckej tvorbe,
naučiť sa jednu z básní nonsensu
recitovať spamäti,
definovať ľudovú pieseň ako
žáner patriaci k poézii,
Ľudová pieseň ako prejav
duchovného života každého
národa, prepojenie poézie
s hudbou.
rozlíšiť druhy ľudových piesní na
základe ich obsahu,
vysvetliť pojem koleda,
Veršovaná rozprávka - základné
vysvetliť pojem rytmus,
znaky
poézie vo veršovanej
alebo
prebásnenej
podobe
rozprávky (verš, strofa, rým,
rytmus)
Zdrobnenina ako štylistický
prostriedok
Rytmus ako metrická vlastnosť,
rytmická zviazanosť reči na
princípe striedania prízvučných
a neprízvučných slabík.
nájsť refrén v piesni,
nájsť v ľudových piesňach
prirovnania, zdrobneniny,
určiť základný rozdiel medzi
ľudovou a zľudovenou piesňou,
poznať znaky veršovanej
rozprávky
Refrén
Zľudovená pieseň
3. Próza – 47 hodín
Rozprávka - ľudová rozprávka vyhľadať v texte hlavné znaky
ako prozaický žáner ľudovej rozprávky
slovesnosti
charakterizovať ľudovú
Hlavné znaky rozprávky, delenie rozprávku ako súčasť ľudovej
rozprávok
slovesnosti
Hlavná
dialóg
a
vedľajšie
postavy,
Zberatelia ľudových rozprávok –
slovenskí i inonárodní
Odsek, nadpis, kapitola, téma,
hlavná myšlienka
poznať znaky ľudovej rozprávky,
delenie, zberateľov, názvy
rozprávok
poznať hlavnú postavu
a vedľajšie postavy, vysvetliť
pojem dialóg
Kratšie formy ľudovej slovesnosti rozlíšiť tému a hlavnú myšlienku,
– príslovia, porekadlá, pranostiky,
hádanky, vyčítanky
poznať význam menších častí
prozaického diela
Dejová osnova, reprodukcia
textu
poznať kratšie formy ľudovej
slovesnosti
Autorská rozprávka
vysvetliť rozdiel medzi autorskou
a ľudovou rozprávkou
Moderná rozprávka
Divadelná hra ako
dielo
prozaické
poznať najznámejšieho svetového
autora rozprávok
Bábková hra,
bábkoherec,
animácia, maňuškové divadlo, vedieť určiť spoločné a odlišné
javajkové divadlo, marionetové znaky veršovanej a prozaickej
divadlo
rozprávky
Inscenácia
Tvorcovia divadelnej hry
Filmová rozprávka, televízna
rozprávka, scenár, režisér, herec,
vysvetliť
pojem
moderná
rozprávka
poznať autorov slovenskej
modernej rozprávky
zvukové efekty, ich podiel na charakterizovať divadelnú hru
vzniku jednotlivých dramatických
žánrov
vysvetliť pojmy viažuce sa
k bábkovej hre
Povesť ako prozaický útvar –
delenie povestí (ľudová, autorská) poznať filmovú a televíznu
rozprávku
Štylistická a kompozičná stránka
povesti
zdramatizovať literárny text v
Legenda ako prozaický útvar
podobe jednoduchého scenára
Komiks - literárny žáner
vysvetliť rozdiel medzi
prozaickým textom a jeho
zdramatizovanou podobou
vysvetliť rozdiely medzi
povesťou a rozprávkou
priradiť povesti k jednotlivým
druhom
rozlíšiť ľudové a autorské povesti
vysvetliť termín legenda
odlíšiť legendu od rozprávky a od
povesti
rozlíšiť legendy podľa pôvodu
vysvetliť komiks ako žáner
s epickým dejom
vysvetliť pôvod komiksu
vytvoriť komiks
4. Náučná literatúra – 4 hodiny
Odborná literatúra, odlišnosť od
umeleckého textu
vysvetliť pojem náučná (odborná)
literatúra, encyklopédia
Využívanie
terminológie
odbornej
vysvetliť, ako sú zoradené
informácie v encyklopédii
heslo,
vymenovať druhy encyklopédií
podľa obsahu
Náučný
slovník,
usporiadanie hesiel
Encyklopédia na internete
vyhľadať informácie podľa hesiel
vybrať
vhodné
informácie
z najväčšej encyklopédie na svete
– na internete Wikipedia - pri
riešení konkrétnej úlohy
Učebné zdroje
Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl
Literatúra pre 5. ročník základných škôl
Slovníky
Pracovné listy
Odborná literatúra, internet, CD, DVD
6. ročník
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
Tématický celok
Obsahový štandard
1. Zvuková rovina jazyka
a pravopis
8 hodín
Opakovanie a utvrdenie
z nižších ročníkov
Výkonový štandard
učiva
Suprasegmentálne (prozodické )
javy, stručná charakteristika, ich
význam pri členení textu, pri
komunikácii, pri dramatizácii
umeleckých textov
vedieť vymenovať prozodické
javy, stručná charakteristika,
význam
samostatne a bez prípravy
správne, plynule a nahlas čítať
akékoľvek texty, ktorých obsah,
štýl a jazyk sú primerané
jazykovej úrovni a skúsenostiam
Termín
prízvuk,
prízvuk žiaka
v slovenčine a iných jazykoch,
hlavný a vedľajší prízvuk
správne intonovať všetky druhy
Melódia
vety,
prevládanie viet
klesavej
melódie,
melódia
aplikovať poznatky
v opytovacích vetách
o suprasegmentálnych javoch pri
Termín prízvučná a neprízvučná čítaní známeho i neznámeho textu
slabika
vedieť zásady písania úvodzoviek
Rytmus, tempo, sila hlasu,
v priamej reči pri rôznej typológii
prestávka
priamej reči, základné funkcie
čiarky, čiarka pri oddeľovaní
Pojem a vymedzenie termínu oslovenia,
interpunkčné znamienka, ich
funkcia pri členení textu i jeho
významu
Úvodzovky v priamej reči, čiarka
a zásady jej písania v súvetí (
informatívne)
2. Významová (lexikálna)
rovina
10 hodín
Opakovanie a utvrdenie
z nižších ročníkov
učiva
Termín slovná zásoba – jadro
a okraj, členenie slovnej zásoby
Spisovné
slang
a nespisovné
slová,
Dialekt
Štruktúra odvodeného slova,
obmena
významu
slova,
frekventované
predpony
i prípony
vedieť definície slovná zásoba,
jadro, okraj, slang, dialekt,
hovorové slová, knižné –
s uvedením príkladov,
hodnotenie slov z hľadiska
spisovnosti, charakteristika
miestneho nárečia
vedieť si správne vybrať
jazykovednú príručku na
overenie významu slov, poznať
typy slovníkov - pravopisný,
synonymický, frazeologický,
samostatne pracovať so
slovníkmi,
rozširovať individuálnu slovnú
zásobu
vysvetliť pojmy: tvorenie slov
odvodzovaním, prípona,
predpona, slovotvorný základ,
základové slovo, odvodené slovo,
tvorenie slov skladaním a uviesť
príklady
3. Tvarová (morfologická)
rovina
35 hodín
Aktivizácia vedomostí
Charakteristika slovného druhu
PM, skloňovanie,
gramatické kategórie,
vzory – fixácia
poznať termíny GK, abstraktné
a konkrétne PM s uvedením
príkladov, určovanie GK, vzorov,
spisovné skloňovanie
vedieť vyhľadať PM v texte,
spisovné označenie miest, ulíc,
Rozdiel medzi abstraktnými štátov, štátnych príslušníkov,
a konkrétnymi
PM,
zásady výrobkov, pomenovaní...
písania veľkých písmen vo
vlastných PM
vysvetliť a identifikovať akostné a
Charakteristika
adjektív, vzťahové prídavné mená
rozdelenie
na
vlastnostné
a privlastňovacie,
akostné vysvetliť a identifikovať zvieracie
a privlastňovacie prídavné mená,
a vzťahové prídavné mená
určiť vzory páví, matkin, otcov
vie
rozdeliť a využiť osobné
Gramatické kategórie, zhoda
s podstatným menom v rode, čísle a privlastňovacie zámená
a páde
vysvetliť a identifikovať základné
Charakteristika vzorov páví, a radové číslovky, vie určiť ich
matkin,
otcov,
skloňovanie, gramatické kategórie.
kategória stupňovania
vysvetliť a identifikovať zvratné a
Zámená – osobné, privlastňovacie nezvratné slovesá a vie vysvetliť
ich funkciu v texte,
Číslovky ako slovný druh,
plnovýznamové a
diferenciácia na základné, radové,
neplnovýznamové slovesá
zápis čísloviek, skloňovanie
a pravopis základných a radových
vysvetliť ich funkciu v texte
čísloviek
definovať neurčitok
Slovesá – systematizácia, GK
slovies
vysvetliť a identifikovať
jednoduchý a zložený tvar slovies
Slovesný
spôsob,
pomocné v texte
slovesá , sloveso byť, zvratné
identifikovať oznamovací,
a nezvratné slovesá, neurčitok
rozkazovací, podmieňovací
Jednoduchý a zložený tvar slovies spôsob slovesa a chápe jeho
funkciu v texte
Plnovýznamové
a neplnovýznamové slovesá
identifikovať príslovky miesta,
Príslovky - miesta, času, spôsobu,
príčiny
času, spôsobu a príčiny a
vysvetliť ich funkciu v texte
stupňovať príslovky, k pádom
Stupňovanie prísloviek
Predložky –
vokalizácia
4. Syntaktická (skladobná)
rovina
7 hodín
väzba
priraďovať vhodné predložky
s pádom,
Charakteristika vety, veta podľa vedieť identifikovať vety podľa
obsahu, slovosled, holá a rozvitá obsahu, vyjadrovanie
veta
prostredníctvom holých
i rozvitých viet
Podmet ako základný vetný člen
vedieť identifikovať podmet
Vyjadrený a nevyjadrený podmet, a prísudok vo vete, termín
podmet v nominatíve, podmet prisudzovací sklad
v genitíve – informatívne
Prísudok ako základný vetný vymenovať typy podmetu
člen, typológia prísudku : i prísudku s príkladom
slovesný, slovesno-menný
vypísať z vety prisudzovací sklad
Prisudzovací sklad, kategória a graficky ho znázorniť
zhody
rozumieť kategórii zhoda medzi
podmetom a prísudkom
Počet kontrolných diktátov: 4 + 1
Zameranie:





vstupný diktát (neklasifikovaný)
tvorenie slov
zvieracie a privlastňovacie prídavné mená
slovesá
výstupný diktát
KOMUNIKÁCIA A SLOH
(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Tématický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
1. Komunikácia - 5 hodín
Zopakovanie základných prvkov viesť bezproblémovú ústnu
ústnej a písomnej komunikácie a písomnú komunikáciu
z nižších ročníkov
vedieť zdramatizovať umelecký
Dramatizácia textu
text s využitím vhodných
suprasegmentálnych prvkov
Reprodukcia textov
zreprodukovať akýkoľvek
vekuprimeraný text
2. Sloh- 26 hodín
Opakovanie z nižších ročníkov –
rozprávanie
zážitku,
opis
predmetu (ústne), rozdiel medzi
rozlíšiť, porovnať a vysvetliť
pojmy :statický opis, dynamický
opis
identifikovať opisný slohový
umeleckým a vecným textom
Opisný
slohový
postup,
prostriedky,
žánre
a útvary.
Jazykové prostriedky statického
opisu komparácia s dynamickým
opisom informatívne
Rozprávací slohový postup :
znaky,
prostriedky,
útvary,
typológia rozprávača, využitie
priamej reči, dodržnaie časovej
postupnosti, vnútorná a vonkajšia
kompozícia rozprávania
I. písomná prácu zo slohu – Opis
- jej analýza a oprava
II. písomná slohová práca Rozprávanie s priamou rečou jej analýza a oprava
postup a opis, uvedomiť si rozdiel
medzi rozprávaním a opisom,
vymenovať útvary opisného
slohového postupu.
napísať jednoduchý opis, využiť
poznatky z lexikológie ,
morfológie
vytvoriť na zadanú alebo voľnú
tému rozprávanie s využitím
priamej reči (1. osoba, 3.osoba)
identifikovať časti vnútornej
kompozície rozprávania (úvod,
zápletka, vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie)
napísať primerane zložitý,
spisovný, myšlienkovo celistvý
útvar rozprávacieho slohového
postupu s využitím priamej reči,
veku primeranou slovnou
zásobou, oživením, z pozície
rozprávača v 1. i 3. osobe
LITERATÚRA
(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
Tématický celok
Obsahový štandard
1. Opakovanie učiva z 5. roč.
Známe všeobecné literárne pojmy utvrdiť a vedieť definovať
(autor, čitateľ, kniha, literatúra všeobecné literárne pojmy
pre deti, rozhlas, film...)
utvrdiť a vedieť definovať známe
Známe
lietrárne
žánre
( literárne žánre
rozprávka, povesť legenda...)
utvrdiť a vedieť definovať známe
Známe
literárne
termíny literárne termíny
(nonsens,
rytmus,
refrén,
personifikácia, prirovnanie...)
4 hodiny
2. Krátke formy ľudovej
slovesnosti – 3 hodiny
Výkonový štandard
Charakterizovať rozdiely medzi vysvetliť a rozlíšiť pojmy
príslovím, porekadlom,
príslovie, porekadlo, pranostika
pranostikou.
uviesť príklady
Vyhľadávanie
pranostík definovať pojmy
z rôznych informačných zdrojov,
významová analýza krátkych
prozaických textov.
Vlastná tvorba
3. Poézia – 19 hodín
Identifikácia poézie ako literárnej
formy a básne ako literárneho
žánru
v rámci
jednotlivých
literárnych textov. Znaky poézie.
Verš,
rým.
Analýza
a interpretácia textov slovenských
básnikov.
vedieť určiť verš, strofu, rým,
typy rýmov( združený, striedavý,
obkročný)
Vyvodenie a definícia pojmu
populárna pieseň, porovnanie
s ľudovou piesňou
chápať termín rytmus
Vyvodenie pojmu balada ako
epický žáner ľudovej slovesnosti,
pôvodne spievaný. Vyvodenie
hlavných znakov balady.
Vyvodenie pojmu ľudová balada,
umelá balada, znaky balady
vyhľadávať a určiť zdrobneninu,
prirovnanie, personifikáciu,
epiteton, metaforu
porovnať populárnu pieseň s
ľudovou piesňou z hľadiska
obsahu, využitia umeleckých
štýlových prostriedkov
identifikovať v texte básne,
populárnej piesne vyhľadať
a určiť jazykové prostriedky
identifikovať text ako baladu
rozlíšiť ľudovú a umelú baladu
určovanie kompozície žánru
a umeleckých prostriedkov
4. Próza – 35 hodín
Termín báj, definícia, analýza
a interpretácia určených bájí
Analýza a interpretácia bájí,
porovnanie mytológie Grékov,
Egypťanov, Slovanov
vedieť identifikovať báj, jej
znaky, získanie informácií
z rôznych zdrojov, koncepcia
postáv v zmysle dobra a zla,
dramatizácia dialógu, vnútorná
kompozícia báje
Pomocou porovnania viacerých
textov charakterizovať základné
znaky prózy. Rozdiel medzi
prózou
a poéziou.
Čítanie
s porozumením
prozaického
textu, analýza textov
vedieť identifikovať národnostnú
príslušnosť textu báje
Vyvodenie pojmu bájka ako
žánrovej formy, ktorá využíva
humor
a satiru.Porovnávať
prozaickú a veršovanú podoby
bájky.
Analýza
významovej
roviny bájky (poučenie)
vysvetliť termín bájka, irónia,
alegória, sformulovať morálne
ponaučenie
Povesť
ako prozaický útvar.
Opakovanie
a
upevňovanie
vedomostí
z predchádzajúcich
ročníkov. Typológia povesti.
Štylistika a kompozícia povesti,
odlíšiť prózu od poézie a svoje
rozhodnutie zdôvodniť
reálny základ, hlavná myšlienka,
autorský rukopis, regionálne
povesti
určiť podľa stanovených kritérií
poviedku
vysvetliť pojem literárna postava,
rozlíšiť hlavnú a vedľajšiu
historické fakty
Pojem poviedka ako žáner krátkej
prózy
Aplikácia literárnych pojmov úvod, zápletka, vyvrcholenie,
obrat, rozuzlenie ako súčasti
vnútornej kompozície na základe
analýzy textu
Vyvodenie
pojmu
vnútorná
kompozícia literárneho diela
Aplikácia literárneho pojmu
dialóg ako charakterizačného
prostriedku literárnej postavy
Vyvodenie
pojmu
a tvorba definície
monológ
Vyvodenie a definícia pojmu
dobrodružná
literatúra.
Identifikovať základné znaky
dobrodružnej
literatúry
porovnávaním
viacerých
umeleckých žánrov
Vyvodenie pojmu
a foriem rozprávača
rozprávač
Vyvodenie a definícia
divadelná
hra
ako
umeleckej literatúry
pojmu
súčasť
Aplikácia pojmu dej - nositeľ
dramatického napätia na základe
prehovorov hlavných a vedľajších
postáv – monológ, dialóg
Identifikovať
rozdiel
medzi
prozaickým literárnym textom a
dramatizovanou podobou textu
Vyvodenie a definícia pojmu
audiálne umenie pre rozhlasovú
rozprávku
Konštruovať
nové
literárne
poznatky – vyvodenie a definícia
pojmu dramatizácia - premena
prozaického textu na dramatický
postavu,
vysvetliť pojem monológ, dialóg
a svoje vysvetlenie vie zdôvodniť
pomocou príkladov z
literárnych ukážok
vysvetliť pojem dobrodružná
literatúra
vysvetliť pojem rozprávač
a v texte, identifikovať jednotlivé
formy rozprávača
sformulovať hlavnú myšlienku
prečítaného textu
rozlíšiť dramatický a prozaický
text
čítať text divadelnej hry a
zúčastniť sa ako postava na
dramatizovanom čítaní textu
identifikovať v texte hry
umelecké jazykové prostriedky a
vysvetliť ich význam
aplikovať svoje znalosti o
literárnej postave (hlavná,
vedľajšia) v prečítanom texte
a charakterizovať ju
z čitateľského hľadiska
aplikovať svoje znalosti
o ľudovej alebo umelej rozprávke
v rozhlasovej rozprávke
porovnať filmové, televízne
Učebné zdroje
Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl
Literatúra pre 6. ročník základných škôl
Slovníky
Pracovné listy
Odborná literatúra, internet, CD, DVD
7. ročník
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
Tématický celok
Obsahový štandard
1. Zvuková rovina
a pravopis 4 hodiny
jazyka Opakovanie a utvrdenie
z nižších ročníkov
Výkonový štandard
učiva
utvrdiť a aktívne využívať
doterajšie poznatky z nižších
ročníkov (výslovnosť,
Výslovnosť cudzích slov - suprasegmentálne javy,
výslovnosť slabík de, te, ne, le, interpunkcia...)
di, ti, ni, li v cudzích slovách
správne v domácich a cudzích
slovách artikulovať a spisovne
vyslovovať slabiky de, te, ne, le,
di, ti, ni, li;
dodržiavať správnu dĺžku slabík
a pravidlá spodobovania
2.
Významová
rovina 21 hodín
(lexikálna) Opakovanie a utvrdenie
z nižších ročníkov
učiva
Systém slovnej zásoby : členenie
slovnej zásoby podľa častosti
používania,
významu,
spisovnosti, podľa používania
v istých jazykových štýloch –
fixácia poznatkov
vybrať správnu jazykovú príručku
na identifikáciu a overenie
významu slov
v texte rozlíšiť význam
jednotlivých slov: slová spisovné,
nespisovné, slangové, dialekt,
hovorové, knižné, odborné...
poznať rozdiel medzi
Členenie slovnej zásoby podľa archaizmom, historizmom
časového hľadiska : dynamika a zastaraným slovom
slovnej
zásoby.
Problémy
individuálnej slovnej zásoby
osvojiť si termín neologizmus
Rozlíšenie
historizmov, a chápať dynamiku lexiky
archaizmov
a pomaly v súvislosti s rozvojom
spoločnosti,
zastarávajúcich slov
Nové slová v lexike – kritériá, ovládať termíny, ktoré súvisia
s IKT, sociológiou, vyučovacím
vedné odvetvia s neologizmami
procesom
Projekt zameraný na výskum
lexiky
neologizmy správne vysloviť,
poznať ich výslovnosť, význam
Frekventované cudzie slová, a pravopis
cudzie slová z AJ. Prevzaté –
zdomácnené slová z LJ, NJ, RJ, spracovať projekt ako výstup
MJ
pomocou IKT
Individuálna aktívna a pasívna
rozlíšiť cudzie slová, slovenské
slovná
zásoba.
Sémantické
slová a zdomácnené slová,
minimum cudzích slov
Slová s citovým a bez citového rozumieť významu
zafarbenia : zdrobneniny, hanlivé frekventovaných cudzích slov –
slová
práca s výkladovým slovníkom,
slovníkom cudzích slov
Uvedomenie si dynamiky slovnej
zásoby, štruktúra odvodeného
slova, obmena významu slova,
tvorenie
podstatných
mien,
slovies, frekventované predpony
i prípony. Frekventované prípony
pri názvoch osôb, vecí, vlastností,
miest, dejov
Skracovanie slov, skratky v texte,
pravopis skratiek
vyhľadať citovo zafarbené slová
v texte, vysvetliť štylistickú
funkciu citovo zafarbených slov
v texte
identifikovať slovotvorný základ,
predponu a príponu a určiť ich
funkciu pri zmene lexikálneho
významu
v texte priradiť základové slovo k
odvodenému slovu a naopak
identifikovať skratky a vysvetliť
ich funkciu v texte
3.
Tvarová (morfologická) Aktivizácia
z tvaroslovia
rovina – 23 hodín
vedomostí
Definícia – určenie pomnožného
PM, rod a vzor, spisovné
skloňovanie, názvy obcí regiónu
– pomnožné PM
Rozdelenie prídavných mien,
vzory, stupňovanie, pravopis
Definícia
zámen
a ich
charakteristika, osobné základné
a privlastňovacie,
zvratné
základné
a privlastňovacie
zámená, informatívne iné druhy
zámen : opytovacie, ukazovacie,
neurčité
Číslovky – definícia, základné
a radové číslovky, ich pravopis,
rozlíšenie, skloňovanie
vysvetliť a identifikovať
pomnožné podstatné mená, určiť
ich rod a vysvetliť ich funkciu
v texte
vysvetliť a identifikovať akostné
a vzťahové prídavné mená a
vysvetliť ich funkciu v texte
vysvetliť a identifikovať zvieracie
a privlastňovacie prídavné mená,
určiť vzory páví, matkin, otcov a
vysvetliť ich funkciu v texte
identifikovať zámená v texte,
rozlíšiť druh zámena, ovládať
skloňovanie
rozlíšiť základné a radové
číslovky, ovládať základné
pravopisné odlišnosti oboch
skupín
Určité – neurčité číslovky
Vymedzenie termínu násobné
číslovky. Násobné číslovky so
zložkou -raz,- krát,
-násobný, s príponou itý, pravopis
a skloňovanie
ovládať skloňovanie vedieť
o neohybnosti čísloviek
rozlišovať a poznať rozdiel medzi
určitými a neurčitými číslovkami
vysvetliť a identifikovať násobné
číslovky, vysvetliť ich funkciu
v texte
GK , slovesný spôsob, časovanie
slovies,
pomocné
slovesá,
časovanie slovesa byť, zvratne
slovesá, jednoduchý a zložený
slovesný tvar
rozlíšiť pomocné slovesá
ovládať a určiť GK slovies
odlíšiť jednoduchý a zložený
slovesný tvar
Dokonavý
rozlíšiť dokonavé a nedokonavé
a nedokonavý
vid,
jednovidové a obojvidové slovesá
Príslovky miesta, času, spôsobu,
príčiny
Tvorenie
a stupňovanie
prísloviek. Pravopis prísloviek.
Stupňovanie prísloviek, ktoré
vznikli z akostných prídavných
mien
Väzba
predložiek
spisovná pádová väzba
s pádmi,
slovesá, zmeniť vidovú formu
slovesa
identifikovať príslovky miesta,
času, spôsobu a príčiny a
vysvetliť ich funkciu a funkciu
stupňovania v texte
určiť pád a poznať správne
spisovné pádové väzby
ovláda pravopis čiarky pred
spojkami
Spojky – definícia, frekventované
spojky, pravopis čiarky
4. Syntaktická
rovina – 10 hodín
opytovacie,
(skladobná) Oznamovacie,
rozkazovacie a želacie vety,
interpunkcia
a melódia
viet,
forma zvolania
rozlišovať jednotlivé typy viet,
určiť ich melódiu,
vytvoriť a aplikovať rôzne typy
viet
Hlavné vetné členy. Nevyjadrený
podmet. Podmet vyjadrený najmä určiť podmet a prísudok
PM, PRM, zámenom a číslovkou, v jednoduchej vete, určiť
zhoda
podmetu
a prísudku. nevyjadrený podmet a slovesnoPrisudzovací sklad. Prísudok menný prísudok, vymedziť
slovesný a slovesno-menný
prisudzovací sklad
Dvojčlenná veta úplná a neúplná
Vetný základ ako hlavný vetný
člen. Vyjadrenie vetného základu
Pomenovanie prírodných javov a
úkazov, fyzických a duševných
stavov jednočlennou vetou
slovesnou
na základe identifikácie podmetu
a prísudku určiť dvojčlennú vetu,
vytvoriť obidva typy dvojčlennej
vety
určiť prisudzovací sklad
v dvojčlennej vete a vetné členy,
ktoré ho tvoria, respektíve v
jednočlennej vete určiť vetný
Jednočlenná veta neslovesná - základ a chápať využitie
vetný
základ
vyjadrený jednočlennej a dvojčlennej vety
podstatným
menom
a citoslovcom.
Názvy
kníh, rozlíšiť jednočlennú vetu
ľudských výtvorov, pozdravy, slovesnú a neslovesnú a určiť
prejavy citov
slovný druh, ktorým je vyjadrený
vetný základ
Počet kontrolných diktátov: 4 + 1
Zameranie:


vstupný diktát (neklasifikovaný)
cudzie slová



prídavné mená
slovesá
výstupný diktát
KOMUNIKÁCIA A SLOH
(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Tématický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
1. Komunikácia – 15 hodín
Aktivizácia vedomostí z nižších samostatne sformulovať súvislý
logicky usporiadaný text na danú
ročníkov
tému,
Pravidlá komunikácie. Verbálne samostatne použiť vhodné
a neverbálne vyjadrenie vôle jazykové prostriedky v súlade s
a citov. Formulovanie názoru, komunikačnou situáciou
argumenty a protiargumenty
poznať termín asertivita
a asertívne správanie,
Efektívna komunikácia
Nácvik modelových situácií
Asertívna komunikácia
Tabuľka - názov,
riadok, stĺpec
komunikovať a vystupovať
asertívne pod vedením
vyučujúceho
hlavička, rozlišovať jednotlivé segmenty
tabuľky, pomenovať ich a chápať
vzťahy medzi nimi,
Rétorika - správna výslovnosť
problémových hlások : ä, ľ, r, ŕ, ĺ,
de, te , ne, le, di, ti, ni, li,
výslovnosť spoluhláskových
skupín
v rozličných informačných
zdrojoch vyhľadať informácie
(údaje v tabuľkách)
Artikulácia, sila hlasu, gestá,
mimika
správne vyslovovať, uplatňovať
primeranú silu hlasu a aplikovať
poznatky o prozodických javoch
vo svojom prejave,
Príhovor - téma, cieľ, adresát,
odosielateľ, prostriedky
posúdiť a opraviť chyby
v artikulácii iných osôb
Projekt - téma, plán, spracovanie,
výstup, zdroje
poznať a dokázať pri
komunikácii, ústnom prejave
použiť mimiku a gestikuláciu
vo vlastnom prejave samostatne
vhodne využiť informácie alebo
jazykové výrazové prostriedky
získané z rôznych informačných
zdrojov
vhodne vo vlastnom prejave
využiť prvky komunikácie z
literárnych textov, médií,
internetu (napr. zaujímavé
myšlienky, citáty a pod.)
po krátkej príprave samostatne
vytvoriť príhovor
prezentovať projekt, poskytnúť
údaje o projekte a správu o
riešení projektu
2. Sloh – 16 hodín
Charakteristika
opisného
slohového postupu, prostriedky.
Porovnanie
statického
a dynamického opisu
porovnať a odlíšiť statický opis,
dynamický opis, jednoduchý
opis, rozlíšiť opisný a rozprávací
slohový postup
Opis osoby – vonkajší vzhľad
sformulovať text – stručný opis
vzhľadu osoby
Rozdiel
medzi
vonkajšou
a vnútornou
charakteristikou
osoby,
priama
a nepriama
charakteristika osoby
po krátkej príprave vytvoriť
charakteristiku
osoby
a
prezentovať ju
I. písomná práca zo slohu –
charakteristika osoby
Charakteristika
opisu,
výrazové
a štylistika
umeleckého
prostriedky
II. slohová práca – umelecký opis
pri nepriamej charakteristike
opísať vlastnosti človeka a jeho
charakter prostredníctvom jeho
konania a správania- pod
vedením a usmernením
vyučujúceho
po krátkej príprave vytvoriť
umelecký opis a prezentovať ho,
aplikovať vedomosti z literatúry
o jazykových výstavbových
prostriedkoch
LITERATÚRA
(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
Tématický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
1. Opakovanie učiva zo 6.
ročníka – 3 hodiny
Aktivizácia vedomostí z nižších
ročníkov – všeobecné literárne
pojmy, odborné literárne termíny,
známe literárne útvary a žánre
ovládať príslovie, porekadlo,
pranostika, báseň, balada, báj,
bájka, populárna pieseň,
poviedka, personifikácia,
epiteton, alegória, irónia, satira,
rým, vnútorná kompozícia diela,
termín dobrodružná literatúra...
2. Anekdoty – 2 hodiny
Anekdota, anekdoty o známych
osobnostiach
vysvetliť termín anekdota,
ovládať definíciu, rozlíšiť
anekdotu, ovládať termín pointa
3. Poézia – 13 hodín
Štýl tvorby slovenských
spisovateľov, analýza
odlíšiť poéziu a prózu,
poznať termíny verš, rým, strofa,
a interpretácia básní, poézia,
striedavý rým
refrén, zdrobnenina, idea,
epiteton, personifikácia,
prirovnanie
Vonkajšia kompozícia básne,
metrika, štylistika básne,
obkročný rým, sonet, básnická
otázka
rozlíšiť striedavý a združený
a obkročný rým
Dielo a rukopis významných
slovenských básnikov
Populárna pieseň, autori
vysvetliť slovnú hru v básni, ideu
básne
určiť sonet
chápať princíp básnickej otázky
ovládať tvorbu slovenských
básnikov, ich literárny rukopis
definovať metaforu
poznať základné fakty o úsilí
a výsledkoch hnutia štúrovcov,
poznať motív hrdinu a Jánošíka
v štúrovskom programe
poznať princíp epickej básne
podrobne ovládať spôsob
literárneho vyjadrenia
Hviezdoslava, poznať jeho tvorbu
určiť žáner populárna pieseň,
poznať predstaviteľov, témy a
odlišnosti spôsobu vyjadrenia
4. Próza - 36 hodín
Novela
Dobrodružná literatúra
Western
Robinsonáda
Detektívna literatúra, detektív
Dievčenský román, autorky,
hlavná postava, témy, situačná
komika, humor
Biografický román
Príbehy zo života detí
Kompozícia, rozprávač, analýza
a interpretácia
ovládať charakteristiku žánru
novela, s pomocou učiteľa
rozlíšiť poviedku a novelu
ovládať vnútornú kompozíciu
novely
rozlíšiť v texte pod vedením
učiteľa dobrodružné a historické
motívy
pod vedením učiteľa analyzovať
text, poznať jeho kompozíciu
vysvetliť termín western,
charakterizovať hrdinov
vysvetliť princípy žánru
robinsonáda, reprodukovať text
dokázať zvoliť text, vyjadriť
svoje pocity z prečítaného textu,
text reprodukovať, pomenovať
tému, pomenovať časti textu
a kompozíciu
poznať princíp výstavby textu
detektívky, charakterizovať
hrdinov
ovládať termín dievčenský
román, poznať jeho témy,
vymenovať autorky, podľa
kľúčového úryvku určiť typ
literatúry
dokázať obhájiť žánrové
zaradenie i typológiu literatúry po
prečítaní úryvku, vyjadriť pocity
z prečítaného textu, opísať
postavy a zaujať stanovisko
k tematizovaným problémom
poznať termín biografický román,
určiť text podľa žánrových
kritérií
5. Dramatické umenie – 7 hodín
Film, filmové umenie
poznať žáner poviedka, vyhľadať
archaickú lexiku v texte
pod vedením učiteľa pracovať
s textom
osvojiť základné informácie
o histórii filmu, filmové ocenenie
Zlatý glóbus, Oscar
Povesť, literárny scenár,
technický scenár
poznať
začiatok
kinematografie
Dráma, dramatické žánre
národnej
ovláda pojem scenár, rozlíšiť
literárny a technický scenár
vysvetliť princíp a odlišnosť
filmu, rozhlasovej a televíznej
hry
Učebné zdroje
Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl
Literatúra pre 7. ročník základných škôl
Slovníky
Pracovné listy
Odborná literatúra, internet, CD, DVD
Stratégia vyučovania
Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry budeme uplatňovať rôzne metódy, postupy a
formy práce: skupinové vyučovanie, práca s IKT, príprava a prezentácia projektov, problémové vyučovanie,
literárne exkurzie, návšteva knižnice, besedy...
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem budeme prihlaiadať na uspporiadanie obsahu vyučovania, vlastné
činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov.
Voľba metód tiež bude závisieť od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí
žiakov a materiaálneho vybavenia.
Hodnotenie
Žiaci budú hodnotení v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu žiaka schválených
MŠ SR.
Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výstup – výkonový štandard zvládol, alebo nie.
Pri verbálnej forme sa zisťuje a hodnotí najmä osvojenie základných poznatkov
výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.
stanovených
Písomnou
formou
sa
kontroluje
a
hodnotí
osvojenie
základných
poznatkov
prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém.
Pri praktických aktivitách udeľujeme slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.
Preveruje sa úroveň samostatnej práce žiakov a schopností práce s textom.
Hodnotenie diktátov: 0 -1 chyba – 1
2 - 3 chyby – 2
4 - 7 chýb - 3
8 - 10 chýb – 4
11 – viac - 5
Hodnotenie tematických previerok:
100 – 90% - 1
89 – 75% - 2
74 – 50% - 3
49 – 25% - 4
24 – 0% - 5
Hodnotenie školských slohových písomných prác: známka je vyjadrená slovne – výborný..., známka
vyjadruje hodnotenie dodržania slohového útvaru, slohového postupu, štylizácie, pravopisu, estetickej
úpravy textu.
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj




analyzovať kladné vlastnosti slov. hrdinov v modelových situáciách / odvaha, láska k národu,
sebazaprenie.../
využitie rozprávkových textov /dobro a zlo/
učiť zodpovednosti za konanie, vytvárať modelové situácie na správne reakcie na šikanovanie,
ponúknutú drogu...
pestovanie mravného vedomia mladého jedinca so všetkými kladnými atribútmi poctivého
charakteru

pravidlá správnej komunikácie
Multikultúrna výchova





spisovný jazyk a nárečia
rozvoj poznania inonárodných kultúr a akceptáciu reči iného národa
slohové témy so zameraním na vlastenectvo, lásku k rodnej reči, toleranciu k spolužiakom ,
akceptáciu iných rás, kultúr, národností
spoznávanie kultúry nášho národa, jeho múdrosti
akceptovanie iných kultúr a mentality, toleranciu vo vzťahu k rasovej, národnej i kultúrnej
odlišnosti
Enviromentálna výchova






rozprávanie zážitkov, opis obrázkov prírody
učiť zodpovednosti za životné prostredie a prírodu okolo nás
zdravý postoj k životnému prostrediu
schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na
základe poznania zákonov , ktorými sa riadi život na Zemi
poskytovať vedomosti, zručnosti a návyky , ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje
človeka k životnému prostrediu
vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať
o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská
Mediálna výchova





viesť k vnímaniu vyjadrovania profesionálov, pracovníkov s rečou- hlásateľov, hercov,
moderátorov...
cez prístupné prostriedky poznať pôvodnú slovenskú tvorbu s odkazom národného vývinu a hrdosti
naučiť selektovať ponuky médií, odmietnuť nekvalitné a zdravý duševný vývin ohrozujúce
programy
schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní
a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce
vedieť tvoriť mediálne produkty
Tvorba projektu a prezentačných zručností






prezentovať práce písomne i ústne
žiaci sami tvoria projekt s ľubovoľným výberom témy
vedieť hľadať problémy , pomenovať ich a riešiť
nadviazať kontakt
zostaviť písomnosti
vyjadriť vlastný názor
Ochrana života a zdravia


vážiť si zdravie i svoj život i život svojich rovesníkov
rozvinúť v žiakoch vedomie, že život mám len jeden a zdravie tiež,tak si ich treba pestovať
8. ročník
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
Tématický celok
Obsahový štandard
1. Zvuková rovina
a pravopis – 4 hodiny
jazyka Opakovanie a utvrdenie
z nižších ročníkov
Výkonový štandard
učiva
Intonácia a interpunkcia
vsuvka, prístavok, oslovenie
–
Skratky
Pravopis a jeho zdôvodnenie
utvrdiť a aktívne využívať
doterajšie poznatky z nižších
ročníkov (výslovnosť,
suprasegmentálne javy,
interpunkcia...)
poznať interpunkciu a následne
intonáciu vsuvky, prístavku
a oslovenia v texte
vysvetliť pojem skratka a
vytvoriť ju
samostatne, formou tichého
čítania skontrolovať svoj text i
text iného žiaka s cieľom
identifikovať jednotlivé chyby
a následne ich opraviť, pričom
pri oprave textu aplikuje
nadobudnuté znalosti z
pravopisu, lexikológie,
morfológie, syntaxe a slohu
2.
Významová
rovina – 21 hodín
(lexikálna) Opakovanie a utvrdenie
z nižších ročníkov
učiva
Frazeologický slovník
Spôsoby obohacovania slovnej
zásoby, tvorenie slov, preberanie
slov
Slová cudzieho pôvodu –
pravopis, výslovnosť, predpony
a prípony v slovách cudzieho
pôvodu
využiť, vyhľadať, určiť druh a
vysvetliť lexikálny význam
ustálených slovných spojení –
prísloví, porekadiel, pranostík a
prirovnaní v danom texte.
vysvetliť pojmy: odvodené
slovo, synonymum,
antonymum, ustálené slovné
spojenie – príslovie, porekadlo,
pranostika, prirovnanie a uviesť
konkrétne príklady
Nepriame pomenovania –
metafora, metonymia,
perzonifikácia
využiť a orientovať sa vo
frazeologickom slovníku
Jednoslovné a viacslovné
pomenovania, združené
pomenovania
vysvetliť pojmy: tvorenie slov
odvodzovaním, prípona,
slovotvorný základ, základové
Ustálené slovné spojenia/
frazeologizmy
slovo, odvodené slovo, tvorenie
slov skladaním a uviesť
príklady
charakterizovať spôsoby
obohacovania slovnej zásoby
(tvorenie slov, preberanie slov)
a vie tieto postupy identifikovať
v texte
ovládať pravopis a výslovnosť
slov cudzieho pôvodu
poznať význam predpôn a
prípon v slovách cudzieho
pôvodu a vedieť ich použiť
vymenovať nepriame
pomenovania, určiť, prečo sa
používajú, čo znamenajú a
uviesť na ne príklady
analyzovať lexikálnu stránku
textu a vysvetliť štylistický
význam a funkciu jazykových
prostriedkov v texte.
vyhľadať, rozlíšiť, vysvetliť
funkciu a určiť význam v texte:
nepriame pomenovania,
metafory, metonymie,
personifikácie, jednoslovné
pomenovania, viacslovné
pomenovania (združené
pomenovania), frazeologizmy
3.
Tvarová (morfologická) Aktivizácia
z tvaroslovia
rovina – 23 hodín
vedomostí
Zvieracie
podstatné
mužského rodu
mená
Podstatné mená mužského rodu
zakončené na - r, -l
Skloňovanie podstatných mien
cudzieho pôvodu
Zámená
–
ukazovacie,
vie aplikovať svoje vedomosti
o skloňovaní podstatných
mien
identifikovať v texte zvieracie
podstatné mená mužského
rodu, použiť ich v správnom
tvare a vysvetliť ich pravopis
ovládať skloňovanie zvieracích
podstatných mien mužského rodu
v singulári aj pluráli
identifikovať v texte neživotné
opytovacie, vzťažné,
vymedzovacie
Skloňovanie
kategórie zámen
neurčité,
a gramatické
Číslovky – skupinové, druhové
Slovesá – aktivizácia vedomostí
o vide slovies, rod slovies
Predložky – prvotné, druhotné
Častice ako neohybný slovný
druh
predchádzajúcich
4. Syntaktická (skladobná) Aktivizácia
vedomostí zo syntaxe
rovina – 10 hodín
Vedľajšie vetné členy – predmet,
prívlastok, príslovkové určenie
Postupne rozvíjajúci prívlastok informatívne
Určovací vetný sklad
Jednoduché
súvetie
priraďovacie, podraďovacie
–
Druhy jednoduchých súvetí –
informatívne
podstatné mená mužského
rodu zakončené na -r, -l,
použiť ich v správnom tvare a
vysvetliť ich pravopis
vedieť určiť vzory, skloňovanie a
pravopis podstatných mien
cudzieho pôvodu z textu
nájsť v texte zámená a určiť ich
druh, základný tvar a gramatické
kategorie
ovládať pravopis a skloňovanie
číslovek
určiť rozdiel medzi skupinovými
a druhovými číslovkami
určiť gramatické kategórie
slovies z textu , oboznámiť sa
s kategóriou slovesného rodu
ovládať spôsoby tvorenia slovies
v činnom i trpnom rode
vyhľadať v texte predložky,
odlíšiť ich od iných slovných
druhov a určiť ich druh
definovať slovný druh častice a
dokázať ich nájsť vo vetách
určiť vo vete hlavné/základné a
vedľajšie vetné členy a chápať
využitie jednočlennej a
dvojčlennej vety v umeleckom i
vecnom texte
v jednoduchých holých a
rozvitých vetách správne
používať základné/hlavné a
vedľajšie vetné členy, určiť
ich a zdôvodniť ich
významovú a gramatickú
funkciu
ovládať pojem vedľajší vetný
člen a vedieť vymenovať
vedľajšie vetné členy
poznať vzťah medzi hlavným
a vedľajším vetným členom
v prepojení s využitím
určovacieho skladu
identifikovať vo vete predmet,
určiť, ku ktorému hlavnému
vetnému členu sa viaže a ako
býva vyjadrený
identifikovať vo vete prívlastok,
určiť, ku ktorému hlavnému
vetnému členu sa viaže a ako
býva vyjadrený
aplikovať poznatky o kategórii
zhody aj medzi podmetom
a prívlastkom
vedieť rozlíšiť zhodný
a nezhodný prívlastok
identifikovať vo vete príslovkové
určenie, určiť, ku ktorému
hlavnému vetnému členu sa
viaže a ako býva vyjadrené
poznať príslovkové určenie:
miesta, času, spôsobu a príčiny
a dokázať tvoriť vety
s jednotlivými druhmi
príslovkového určenia
poznať rozdiel medzi
jednoduchou vetou a súvetím
v texte identifikovať
jednoduché súvetia a chápať
ich využitie v umeleckom i
vecnom texte
tvoriť jednoduché súvetia s
rôznou modalitou, dodržiavť
správny slovosled a správne
používať interpunkčné
znamienka
vedieť určiť vzťah medzi vetami
v súvetí
určiť druh súvetia –
priraďovacie, podraďovacie
Počet kontrolných diktátov: 4 + 1
Zameranie:
vstupný diktát
zvieracie podstatné mená mužského rodu
cudzie podstatné mená
jednoduché súvetie
výstupný diktát
KOMUNIKÁCIA A SLOH
(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Tématický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
1. Komunikácia – 8 hodín
Aktivizácia vedomostí z nižších
ročníkov
aktívne využívať prozodické
vlastnosti reči v ústnom prejave
vhodne využívať vo svojom
prejave nadobudnuté poznatky
z lexikológie a morfológie
Debata
Dôkaz – objektívne podloženie
argumentov
Rétorika a jej zákonitosti
Odosielateľ a prijímateľ
poznať pravidlá, ktoré vedú
k úspešnej komunikácii
vedieť definovať debatu
v rámci skupiny uskutočniť
debatu o aktuálnom probléme
objektívne podložiť pravdivosť
vlastných argumentov
vo vlastnom prejave samostatne
vhodne využiť informácie alebo
jazykové výrazové prostriedky
získané z rôznych informačných
zdrojov
2. Sloh – 23 hodín
Aktivizácia
o jednotlivých
útvaroch
vedomostí
slohových
Zhustený obsah textu – výťah
Prihláška
Úradný životopis/ štruktúrovaný
životopis
Slávnostný príhovor
Slohové postupy – informačný,
opisný, rozprávací, výkladový
Aktivizácia
vedomostí
o vnútornej kompozícii diela
I. školská slohová práca - Výťah
II. školská slohová
Úradný životopis
práca
–
ako odosielateľ tvoriť vhodné
ústne
i písomné
prejavy
s prihliadnutím na adresáta
aplikovať nadobudnuté poznatky
z lexikológie, morfológie,
syntaxe a pravopisu
v jednotlivých slohových
útvaroch
vybrať a posúdiť texty z
obsahového i formálneho
hľadiska vzhľadom na
komunikačnú situáciu
na základe analýzy
jednotlivých textov
identifikovať, systematizovať
a zovšeobecniť poznatky o
slohových útvaroch/žánroch:
výťah, prihláška,
úradný/štruktúrovaný životopis,
slávnostný príhovor, prejav.
utvoriť výťah z aktuálneho textu
dennej tlače
definovať prihlášku a dokázať
správne vyplniť formulár
prihlášky v elektronickej
i papierovej podobe
určiť rozdiel medzi klasickým
úradným životopisom
a štrukturovaným životopisom
poznať všetky zákonitosti
potrebné na vytvorenie úradného
životopisu
napísať úradný životopis
samostatne vytvoriť slávnostný
príhovor a dokázať ho
odprezentovať
vymenovať a definovať jenotlivé
slohové postupy
porovnať a odlíšiť a zaradiť
texty jednotlivých slohových
postupov
identifikovať všetky časti
vnútornej kompozície
umeleckého textu (úvod,
zápletka, vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie )
aplikovať znalosti a
charakterizovať rozdiely vo
formálnej úprave
nasledujúcich slohových
útvarov/žánrov: výťah, ,
prihláška,
úradný/štruktúrovaný
životopis, slávnostný
príhovor, prejav
identifikovať odlišné, resp.
spoločné kompozičné znaky
nasledovných slohových
útvarov/žánrov: slávnostný
príhovor, prejav, výklad.
Po krátkej príprave vytvoriť
text pomocou ktoréhokoľvek
slohového postupu a zosúladiť
ho s témou písania a svoje
rozhodnutie zdôvodniť
transformovať text z jedného
slohového žánru do druhého
LITERATÚRA
(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
Tématický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
1. Vecná a umelecká literatúra Vyvodenie a definícia pojmu
– 9 hodín
vecná a umelecká literatúra
vytvoriť a vysvetliť definíciu
vecnej literatúry
Vecná literatúra ako súbor
všetkých písomných prejavov,
ktorých základným cieľom je
sprostredkovať poznatky a
informácie (odborná literatúra,
publicistická
literatúra
a
administratívna literatúra písomnosti)
vytvoriť a vysvetliť definíciu
umeleckej literatúry
Umelecká literatúra ako druh
literatúry, ktorého úlohou je
sprostredkovať
estetický
zážitok
čitateľa.
Charakterizovať
základné
literárne druhy - lyrika, epika,
dráma
vytvoriť a vysvetliť definíciu
literárnych druhov: lyrika,
epika, dráma
2. Lyrika – 19 hodín
rozlíšiť texty vecnej a
umeleckej
literatúry
porovnávaním kompozičných
postupov
a
štylistických
jazykových prostriedkov
umelecký text prepracovať na
vecný text
Vyvodenie a definícia pojmu vytvoriť a vysvetliť definíciu
lyrika
ako
základného pojmu lyrika
literárneho druhu
vyhľadať štylisticky
Základné znaky poézie v príznakové slová a slovné
lyrických literárnych ukážkach spojenia v texte, pomenovať
ich literárnoteoretickým
Vonkajšia kompozícia lyrickej pojmom a určiť ich funkciu
básne
vyjadriť vlastný názor na
Vyvodenie a definícia pojmu literárny text
aforizmus
vytvoriť a vysvetliť definíciu
Delenie lyrickej poézie na pojmu aforizmus
ľúbostnú, prírodnú, reflexívnu
(informatívne) a spoločenskú vytvoriť a vysvetliť definíciu
(informatívne)
pojmu poézia
Vyvodenie a definícia pojmu vytvoriť a vysvetliť definíciu
modlitba ako najdôležitejšej jednotlivých druhov lyriky
výrazovej formy náboženskej
zaradiť lyrický text k
viery
prírodnej, alebo ľúbostnej
Charakteristické kompozičné lyrike
znaky modlitby: oslovenie,
v texte lyrickej básne určiť
text, záverečná slovo – amen
metonymiu, básnickú otázku a
Dialóg, monológ v modlitbe
iné umelecké prostriedky
Základné kresťanské modlitby
sformulovať hlavnú myšlienku
lyrickej básne
vyvodenie a definícia pojmu
veršový systém sylabický
porovnať lyrickú báseň s
textom ľudovej alebo
populárnej piesne a určiť ich
spoločné znaky
vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu modlitba ako výrazovú
formu náboţenskej viery
vysvetliť vonkajšiu
kompozíciu modlitby
pôvod a porovnanie
kresťanskej modlitby s iným
lyrickým textom
napísať text formou modlitby,
ktorý má charakter zamyslenia
sa nad otázkami života
vytvoriť a vysvetliť definíciu
sylabického verša
porovnať sylabický verš v
autorskej poézii s veršom
ľudovej piesne
predniesť báseň napísanú
sylabickým veršom a frázovať
ju v zhode s rytmickou
usporiadanosťou básnického
textu
vyhľadať informácie o
najvýznamnejších básnikoch
Štúrovej školy
vysvetliť vzťah štúrovskej
poézie k ľudovej tvorbe
3. Epika – 23 hodín
Vyvodenie a definícia pojmu
epika
ako
základného
literárneho druhu
Tri základné typy epiky – veľká,
stredná a krátka
Vyvodenie a definícia pojmu
román a jeho jednotlivých
druhov:
detektívny,
dobrodružný,
biografický,
dievčenský
vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu epika
zaradiť prečítaný text k
epickým žánrom
vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu román
odlíšiť román od ostatných
žánrov veršovanej a
neveršovanej epiky
Vynechať
časť
literárnej
ukážky,
dotvoriť
podľa
vlastnej fantázie - rozvíjať
štylizačné schopnosti, slovnú
zásobu a plynulé rozprávanie
kriticky zhodnotiť hlavného
hrdinu (literárnych postáv),
jeho konanie a myslenie z
vlastného pohľadu, podložiť
svoje stanovisko argumentmi
Vyvodenie a definícia pojmu
literatúra faktu
na základe deja, témy,
prostredia a zamerania na
čitateľa určiť druh románu
Identifikovať základné znaky
literatúry faktu
Určiť poznávanie ako základnú
funkciu literatúry faktu
Vyvodenie a definícia pojmu
populárno-vedecká literatúra
Identifikovať v literárnych
ukážkach znaky populárnosti a
vedeckosti
na
základe
štylistickej
a
lexikálnej
výstavby textu
Vlastnosti populárno-vedeckej
literatúry
vysvetliť vonkajšiu
kompozíciu románu.
pri práci s literárnym textom
správne používať literárnoteoretické pojmy
vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu literatúra faktu
identifikovať v texte
charakteristické znaky
literatúry faktu, v literárnej
ukážke rozlíšiť fakty a
umelecké prostriedky
vysvetliť rozdiel medzi
fikciou v literárnom diele a
literatúrou faktu
vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu populárno-vedecká
literatúra, identifikovať v texte
charakteristické znaky
populárno-vedeckej literatúry
4. Dráma –9 hodín
Konštruovanie nových
literárnych poznatkov:
vyvodenie a definícia pojmu
dráma ako základného
literárneho druhu
Základné charakteristické
znaky drámy - neprítomný
rozprávač, dialógy a
monológy, veršované a
neveršované
Vyvodenie a definícia pojmov
činohra, inscenácia
divadelnej, rozhlasovej alebo
televíznej hry; tvorcovia herci, režisér, scenárista,
zvukári, osvetľovači,
kostyméri a iní
Vyvodenie a definícia pojmov:
premiéra, repríza, derniéra
Komparatívna analýza –
porovnať divadelnú hru s
filmovým, televíznym a
rozhlasovým spracovaním
(napr. známej rozprávky,
povesti)
Učebné zdroje
Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl
Literárna výchova pre 8. ročník základných škôl
Slovníky
Pracovné listy
Odborná literatúra, internet, CD, DVD
vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu dráma
vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu činohra
pri čítaní textu jednotlivých
postáv vyjadriť moduláciou
hlasu obsah textu
uplatniť mimojazykové prvky
(gestikulácia,
mimika)
pri
prezentácií dramatického textu
spracovať zaujímavú príhodu
zo života triedneho kolektívu
ako scenár a zinscenovať
divadelnú hru
transformácia
dramatického
literárneho textu na prozaický
Názov predmetu: Anglický
jazyk
Časový rozsah výučby: 3 hodiny týždenne/ 99 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 5., 6., 7., 8. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre
jazyky -učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)
A1
Hrubé členenie
A2
Jemnejšie členenie
A1.1
A1.2
A2.1
A2.2
Ročníky v 1. CJ
3./4.
4./5.
6./7.
8./9.
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Charakteristika predmetu:
Učebný predmet umožňuje získanie základov cudzieho jazyka, ktorý možno využívať v praktickom živote.
Základný princípom jazykového vzdelávania je, aby učiaci sa dokázal riešiť každodenné situácie v cudzej
krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, dokázal vymieňať si informácie
a nápady s ľuďmi, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu myšlienky v jazyku, ktorý si učiaci sa
osvojuje, viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Ciele vyučovacieho predmetu :








osvojiť si vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré budú viesť k ďalšiemu vzdelávaniu sa
nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku
systematizovať vedomosti, spôsobilosti a zručnosti a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich
aktívne využívať doteraz osvojený jazyk
spolupracovať v pracovných skupinách
využívať dostupné materiály

dokázať vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
viac a lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo
dokázať riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine



dosiahnuť úroveň A1 (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom) a úroveň A2
(počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov),
Stratégie vyučovania
Pri vyučovaní sa budú používať následovné metódy a formy vyučovania:
Metódy
Problémová metóda, motivačný rozhovor, riadený rozhovor, pozorovanie, vysvetľovanie, rozlišovanie,
tvorenie slov podľa významu, heuristický rozhovor, doplňovanie, určovanie, porovnávanie, otázkovodiskusná metóda, precvičovanie, určovanie, motivačný rozhovor, dialogická metóda, výkladová metóda,
pozorovanie s poučením, ilustračná metóda, metóda tvorivého čítania a tvorivých úloh, upevňovanie,
opakovanie
Postupy
Aktivizujúci výklad, triedenie jazykových prostriedkov, zovšeobecňovanie pojmov, triedenie, spresňovanie
pojmov, problémové vyučovanie, grafické znázorňovanie, riešenie problémových úloh, nácvik prednesu,
interpretácia textu, vyvodzovanie poučenia, čítanie, práca s textom, rozbor textu, triedenie, ideovo-estetický
rozbor textu, rolové čítanie, počúvanie, nácvik dramatizácie, frontálne opakovanie
Formy práce
Práca s textom, rozbor ukážky, problémové vyučovanie, hra ako motivácia, práca so slovníkom, práca
s textom, jazykové hry, práca v skupinách, práca vo dvojiciach, práca s príručkami, interpretácia textu,
dramatizované čítanie, práca s textom, spev, tanec, riešenie problémových úloh, samostatná práca žiakov,
Interpretácia, dialogizácia, hra, samostatná práca žiakov, skupinová práca, práca vo
Kľúčové kompetencie
5. ročník
Všeobecné kompetencie
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich
a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho
rozvoja,
• udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Komunikačné jazykové kompetencie
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:
• rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je
uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,
• dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch,
ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,
• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii
rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.
Zahŕňajú v sebe tieto zložky:
1. Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb
konkrétneho typu,
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané
konkrétne situácie,
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou
osvojeného repertoáru,
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre
rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,
• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo
inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia,
• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
2. Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby
vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa,
atď.
3. Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov,
napríklad „a“ alebo „potom“,
• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú
poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na
artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.
4. Komunikačné kompetencie
Zahŕňajú v sebe rôzne zručnosti:
1. Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny
a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie
zmyslu,
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť
krátkemu jednoduchému popisu cesty.
2. Čítanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1
• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na
oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
3. Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
• dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť,
adresa, telefón a podobne,
• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo
robia,
• vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,
• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“,
„ale“ alebo „pretože“.
4. Ústny prejav
Ústny prejav – dialóg
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je
pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu
pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,
• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe
témy,
• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych
komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu
niečo oznámiť.
Ústny prejav – monológ
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo
robí a ľudí, ktorých pozná.
6. až 9. ročník
Všeobecné kompetencie
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby
dokázal:
• vedome získať nové vedomosti a zručnosti,
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
• uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
• opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať
ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
• udržať pozornosť pri prijímaní informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
• pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:
1. Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby
dokázal používať:
• bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných
potrieb obmedzeného charakteru,
• základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom naučených
slovných spojení a výrazov,
• vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich
predvídateľné základné komunikačné situácie,
• osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka známych
situácií a tém,
• niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa základných
chýb, ale je mu rozumieť.
2. Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja
tak, aby dokázal:
• komunikovať v bežných spoločenských situáciách,
• jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena informácií,
žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, ospravedlnenie atď.,
• udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduch-ších bežných
výrazov.
Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa známych a
bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú si osvojil, je nútený
podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede.
3. Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak,
aby dokázal:
• sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická
následnosť),
• funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché
vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia, rozčarovania, strachu,
• vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,
• použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru,
• používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na
vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.
Komunikačné zručnosti
1. Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby za
predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná:
• dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,
• porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného života,
• porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o
predvídateľných každodenných záležitostiach,
• vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,
• porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,
• rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,
• pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.
2. Čítanie s porozumením
Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby:
• dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú
napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,
• vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie,
• rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, akými sú
ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď.,
• pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do
styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články,
• porozumel jednoduché osobné listy,
• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov,
• vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.
3.Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby vedel:
• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,
• napísať jednoduché osobné listy,
• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a
preformulovanie,
• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
• napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,
• jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).
4. Ústny prejav
Ústny prejav - dialóg
Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a
priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a voľným časom. Dokáže
zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju aj viesť a rozvíjať. Učiaci sa na úrovni
A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:
• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,
• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,
• povedať, čo sa mu páči a čo nie,
• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.
Ústny prejav - monológ
Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole,
opis každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu jednoduchých
slovných spojení a viet. Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich
zdokonaľuje tak, aby dokázal:
• v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,
• jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach,
• komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých slovných
spojení a viet,
• vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy a
voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,
• opísať svoje plány a osobné skúsenosti.
Obsah – témy:
Rodina a spoločnosť
Osobné údaje Rodina - vzťahy v rodine Národnosť/štátna príslušnosť
Tlačivá/dokumenty Vzťahy medzi ľuďmi Náboženstvo
Domov a bývanie Môj dom/byt Zariadenie bytu Domov a jeho okolie Bývanie v meste a na
dedine Spoločnosť a životné prostredie Spoločnosť a jej životný štýl
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie Ľudské telo Fyzické charakteristiky Charakterové
vlastnosti človeka Choroby a nehody Hygiena a starostlivosť o telo Zdravý spôsob života
Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie
Doprava a cestovanie Dopravné prostriedky Osobná doprava Príprava na cestu a cestovanie
Turistika a cestovný ruch Problémy cestných, železničných a leteckých sietí
Vzdelávanie a práca Škola a jej zariadenie Učebné predmety Pracovné činnosti a profesie
Školský systém Celoživotné vzdelávanie Pracovné podmienky
Človek a príroda Zvieratá/fauna Počasie Rastliny/flóra Klíma Človek a jeho životné
prostredie Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia
Voľný čas a záľuby Záujmy Knihy a čítanie Rozhlas, televízia a internet Výstavy a veľtrhy
Kultúra a jej vplyv na človeka Umenie a rozvoj osobnosti
Stravovanie Stravovacie návyky Mäso a mäsové výrobky Zelenina a ovocie Nápoje
Cestoviny a múčne výrobky Mliečne výrobky Stravovacie zariadenia Príprava jedál Kultúra
stolovania Zdravá výživa
Multikultúrna spoločnosť Cudzie jazyky Rodinné sviatky Cudzojazyčná komunikácia
Štátne a cirkevné sviatky Zvyky a tradície v rôznych krajinách Zbližovanie kultúr a rešpektovanie
tradícií
Obliekanie a móda Základné druhy oblečenia Odevné doplnky Výber oblečenia na rôzne
príležitosti Druhy a vzory odevných materiálov Móda a jej trendy
Šport Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne Športové disciplíny Význam športu
pre rozvoj osobnosti Nové trendy v športe Fair play športového zápolenia
Obchod a služby Nákupné zariadenia Pošta a telekomunikácie Druhy a spôsoby nákupu a platenia
Hotely a hotelové služby Centrá krásy a zdravia (kaderníctva, fitnes, ...) Kultúra nakupovania a služieb
Krajiny, mestá a miesta Krajiny a svetadiely Moja krajina a moje mesto Geografický opis
krajiny Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest
Kultúra a umenie Druhy umenia Kultúra a jej formy Umenie – spoločnosť – kultúra
Človek a spoločnosť; komunikácia Jazyk ako dorozumievací prostriedok Formy komunikácie
Kultúra komunikácie
Mládež a jej svet Aktivity mládeže Vzťahy medzi rovesníkmi Generačné vzťahy Predstavy
mládeže o svete
Zamestnanie Pracovné pomery a kariéra Platové ohodnotenie Nezamestnanosť
Veda a technika v službách ľudstva Technické vynálezy Vedecký pokrok
Vzory a ideály Človek, jeho vzory a ideály Pozitívne a negatívne vzory
Slovensko Geografické údaje História Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície
Krajina, ktorej jazyk sa učím
Geografické údaje História
Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne A1 až B2
Spôsobilosti
Funkcie
1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou
situáciou.
Upútať pozornosť.
Pozdraviť, odpovedať na pozdrav.
Rozlúčiť sa.
Informovať sa, potvrdiť (trvať na niečom),
začleniť informáciu, odpovedať na žiadosť.
2. Vypočuť si a podať informácie
3. Vybrať si z ponúkaných možností
Identifikovať, opísať
Potvrdiť /Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)
Opraviť (korigovať )
4. Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoj názor, svoj súhlas/ nesúhlas,
vyjadriť presvedčenie, vzdor, protestovať,
vyjadri stupeň istoty.
5. Vyjadriť svoju vôľu
Vyjadriť svoje želania/túžby
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce).
6. Vyjadriť svoju schopnosť
Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia, neznalosť.
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť
7. Vnímať a prejavovať svoje city
Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie,
smútok, skľúčenosť, vyjadriť sympatie,
vyjadri fyzickú bolesť, utešiť , podporiť , dodať
odvahu
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne
Vyjadriť nádej / sklamanie / strach, znepokojenie,
obavu. Ubezpečiť, vyjadri úľavu / spokojnosť /
nespokojnosť , posťažovať si
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus
Vyjadriť , čo mám rád, čo sa mi páči, o uznávam
Vyjadriť , že niekoho/niečo nemám rád
Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii
Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu
Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného
11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo
povinnosti
Vyjadriť príkaz/zákaz, morálnu alebo sociálnu
normu
Získať povolenie, súhlas, dať súhlas, povoliť
Niečo, odmietnuť / zakázať
Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz
Sľúbiť
12. Reagovať na nesplnenie pravidiel
alebo povinností
Obviniť, obviniť sa, priznať sa, ospravedlniť sa,
odmietnuť obvinenie, vyčítať
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť
Vyjadriť záujem o niečo, záujem o to, čo niekto
Rozpráva
Vyjadriť prekvapenie, nezáujem
14. Ponúknuť a reagovať na ponuku
Žiadať od niekoho niečo, dpovedať na žiadosť
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal
Ponúknuť pomoc, navrhnúť , že niečo
požičiam/darujem
Odpovedať na návrh niekoho iného
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v
budúcnosti
Varovať pred niekým/niečím
Poradiť , dodať odvahu/podporiť
Adresovať niekomu svoje želanie
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti
Spomenúť si na niečo/niekoho
Vyjadriť , že som na niečo/niekoho zabudol
Pripomenúť, kondolovať, gratulovať
17. Reagovať pri prvom stretnutí
Predstaviť niekoho, predstaviť sa
Reagovať na predstavenie niekoho, privítať
Predniesť prípitok
18. Korešpondovať
Korešpondovať, začať list, ukončiť list
19. Telefonovať
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor
20. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým
Začať rozhovor, ujať sa slova v rozhovore
Vypýtať si slovo
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili
Zabrániť niekomu v rozhovore
21. Vypracovať prezentáciu/ prednášku
Uviesť tému, hlavnú myšlienku, oboznámiť s
obsahom/osnovou
Rozviesť tému a osnovu, prejsť z jedného bodu na
iný, ukončiť svoj výklad
22. Obohatiť / Doplniť štruktúrovanú prezentáciu/
prednášku
Podčiarknuť / dať do pozornosti
Odbočiť od témy, vrátiť sa k pôvodnej téme
Uviesť príklad, citovať, parafrázovať
23. Zúčastniť sa na diskusii / Argumentovať
Navrhnúť novú tému / nové body diskusie
Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod
diskusie, vrátiť sa k téme / k bodu diskusie
24. Uistiť sa
Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje
vyjadrenia v rozhovore, že moje slová /môj
výklad/môj argument boli pochopené
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo
povedané
Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom
problematického slova/vyjadrenia/frázy
Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo
Hľadať slovo/vetu
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru
25. Porozprávať niečo
Hodnotenie:
Hodnotiť sa budú :ústne odpovede
písomné testy
kontrolné diktáty
výstupný test
prezentácia celoročných projektov
Rozprávať príbeh
Začať a zhrnúť príbeh, historku, anekdotu
Názov predmetu: Ruský
jazyk
Časový rozsah výučby: 5. -7.ročník 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne
8.ročník 3 hodiny týždenne/ 99 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 5., 6., 7. a 8. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky -učenie
sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)
A1
Hrubé členenie
Jemnejšie členenie
A1.1
A1.2
6./7.
ZŠ
8./9.
ZŠ
Ročníky v 2. CJ
Charakteristika predmetu:
Učebný predmet umožňuje získanie základov cudzieho jazyka, ktorý možno využívať v praktickom živote.
Základný princípom jazykového vzdelávania je, aby učiaci sa dokázal riešiť každodenné situácie v cudzej
krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, dokázal vymieňať si informácie
a nápady s ľuďmi, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu myšlienky v jazyku, ktorý si učiaci sa
osvojuje, viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Ciele vyučovacieho predmetu v :








osvojiť si vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré budú viesť k ďalšiemu vzdelávaniu sa
nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku
systematizovať vedomosti, spôsobilosti a zručnosti a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich
aktívne využívať doteraz osvojený jazyk
spolupracovať v pracovných skupinách
využívať dostupné materiály

dokázať vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
viac a lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo


dokázať riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine
dosiahnúť úroveň A1 (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom)

Stratégie vyučovania
Pri vyučovaní sa budú používať následovné metódy a formy vyučovania:
Metódy
Problémová metóda, motivačný rozhovor, riadený rozhovor, pozorovanie, vysvetľovanie, rozlišovanie,
tvorenie slov podľa významu, heuristický rozhovor, doplňovanie, určovanie, porovnávanie, otázkovodiskusná metóda, precvičovanie, určovanie, motivačný rozhovor, dialogická metóda, výkladová metóda,
pozorovanie s poučením, ilustračná metóda, metóda tvorivého čítania a tvorivých úloh, upevňovanie,
opakovanie
Postupy
Aktivizujúci výklad, Triedenie jazykových prostriedkov, Zovšeobecňovanie pojmov, triedenie,
spresňovanie pojmov, Problémové vyučovanie, grafické znázorňovanie, riešenie problémových úloh,
Nácvik prednesu, interpretácia textu, vyvodzovanie poučenia, čítanie, práca s textom, rozbor textu,
triedenie, ideovo-estetický rozbor textu, Rolové čítanie, počúvanie, nácvik dramatizácie, frontálne
opakovanie
Formy práce
Práca s textom, rozbor ukážky, problémové vyučovanie, hra ako motivácia, práca so slovníkom, práca
s textom, jazykové hry, práca v skupinách, práca vo dvojiciach, práca s príručkami, interpretácia textu,
dramatizované čítanie, práca s textom, spev, tanec, riešenie problémových úloh, samostatná práca žiakov,
Interpretácia, dialogizácia, hra, samostatná práca žiakov, skupinová práca, práca vo dvojiciach
Kľúčové kompetencie
Všeobecné kompetencie
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a
využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
• udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Komunikačné jazykové kompetencie
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:
• rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je
uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,
• dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch,
ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,
• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii
rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.
Zahŕňajú v sebe tieto zložky:
1. Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb
konkrétneho typu,
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané
konkrétne situácie,
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou
osvojeného repertoáru,
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre
rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,
• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo
inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia,
• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
2. Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby
vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa,
atď.
3. Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov,
napríklad „a“ alebo „potom“,
• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú
poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na
artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.
4. Komunikačné kompetencie
Zahŕňajú v sebe rôzne zručnosti:
1 Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny
a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie
zmyslu,
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť
krátkemu jednoduchému popisu cesty.
2 Čítanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1
• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na
oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
3 Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
• dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť,
adresa, telefón a podobne,
• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo
robia,
• vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,
• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“,
„ale“ alebo „pretože“.
4 Ústny prejav
Ústny prejav – dialóg
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je
pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu
pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,
• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe
témy,
• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych
komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu
niečo oznámiť.
Ústny prejav – monológ
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo
robí a ľudí, ktorých pozná.
Obsah – témy:
Rodina a spoločnosť
Osobné údaje Rodina - vzťahy v rodine Národnosť/štátna príslušnosť
Vzťahy medzi ľuďmi
Domov a bývanie
Môj dom/byt Zariadenie bytu Domov a jeho okolie Bývanie v meste a na
dedine Spoločnosť a životné prostredie Spoločnosť a jej životný štýl
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
Ľudské telo Fyzické charakteristiky Charakterové
Hygiena a starostlivosť o telo Zdravý spôsob života
vlastnosti človeka Choroby a nehody
Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky,
Doprava a cestovanie Dopravné prostriedky Osobná doprava Príprava na cestu a cestovanie
Vzdelávanie a práca Škola a jej zariadenie Učebné predmety Pracovné činnosti a profesie
Školský systém
Človek a príroda Zvieratá/fauna Počasie Rastliny/flóra Klíma Človek a jeho životné
prostredie Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia
Voľný čas a záľuby Záujmy Knihy a čítanie Rozhlas, televízia a internet Výstavy a veľtrhy
Kultúra a jej vplyv na človeka Umenie a rozvoj osobnosti
Stravovanie Stravovacie návyky Mäso a mäsové výrobky Zelenina a ovocie Nápoje
Cestoviny a múčne výrobky Mliečne výrobky Stravovacie zariadenia Príprava jedál Kultúra
stolovania Zdravá výživa
Multikultúrna spoločnosť Cudzie jazyky Rodinné sviatky Cudzojazyčná komunikácia
Štátne a cirkevné sviatky Zvyky a tradície v rôznych krajinách Zbližovanie kultúr a rešpektovanie
tradícií
Obliekanie a móda Základné druhy oblečenia Odevné doplnky Výber oblečenia na rôzne
príležitosti
Šport Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne Športové disciplíny Význam športu
pre rozvoj osobnosti Fair play športového zápolenia
Obchod a služby Nákupné zariadenia Pošta a telekomunikácie Druhy a spôsoby nákupu a platenia
Hotely a hotelové služby Centrá krásy a zdravia (kaderníctva, fitnes, ...) Kultúra nakupovania a služieb
Krajiny, mestá a miesta Krajiny a svetadiely Moja krajina a moje mesto Geografický opis
krajiny Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest
Kultúra a umenie Druhy umenia Kultúra a jej formy Umenie – spoločnosť – kultúra
Človek a spoločnosť; komunikácia Jazyk ako dorozumievací prostriedok Formy komunikácie
Kultúra komunikácie
Mládež a jej svet Aktivity mládeže Vzťahy medzi rovesníkmi Predstavy mládeže o svete
Zamestnanie Pracovné pomery a kariéra
Veda a technika v službách ľudstva Technické vynálezy Vedecký pokrok
Vzory a ideály Človek, jeho vzory a ideály Pozitívne a negatívne vzory
Slovensko Geografické údaje História Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície
Krajina, ktorej jazyk sa učím
Geografické údaje História
Hodnotenie:
Hodnotiť sa budú : ústne odpovede
písomné testy
kontrolné diktáty
výstupný test
prezentácia celoročných projektov
Matematika a práca
s informáciami
Názov predmetu: Matematika
Časový rozsah výučby: 5 hodín týždenne/ 165 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 5., 6., 7., 8.ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika učebného predmetu
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych
problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na
postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a
ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce,
modely, diagramy, grafy, tabuľky). Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch,
mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických
termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal
mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte
doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť
matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné
pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a
posudzovať ich platnosť.
Ciele učebného predmetu
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci získali schopnosť používať matematiku v svojom budúcom
živote. Matematika ma rozvíjať u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a
komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiaci by mali spoznať matematiku ako súčasť
ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.
-
získať schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote
rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie
rozvíjať schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému
-
spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok
získavať nové vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky prostredníctvom riešenia úloh
s rôznorodým kontextom
tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť
vedieť používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy,
diagramy)
rozvíjať schopnosť orientácie v rovine a v priestore
napomôcť rozvoju algoritmického myslenia
schopnosť pracovať s návodmi a tvoriť ich.
rozvíjať zručnosti žiakov súvisiacich s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s
racionálnym a samostatným prístupom k učeniu sa
-
Stratégie vyučovania
Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Metódy
Problémová metóda, motivačný rozhovor, riadený rozhovor, pozorovanie, vysvetľovanie, rozlišovanie,
tvorenie slov podľa významu, heuristický rozhovor, doplňovanie, určovanie, porovnávanie, otázkovodiskusná metóda, precvičovanie, určovanie, motivačný rozhovor, dialogická metóda, výkladová metóda,
pozorovanie s poučením, ilustračná metóda, metóda tvorivého čítania a tvorivých úloh, upevňovanie,
opakovanie
Postupy
Aktivizujúci výklad, Triedenie jazykových prostriedkov, Zovšeobecňovanie pojmov, triedenie,
spresňovanie pojmov, Problémové vyučovanie, grafické znázorňovanie, riešenie problémových úloh,
Nácvik prednesu, interpretácia textu, vyvodzovanie poučenia, čítanie, práca s textom, rozbor textu,
triedenie, ideovo-estetický rozbor textu, Rolové čítanie, počúvanie, nácvik dramatizácie, frontálne
opakovanie
Formy práce
Práca s textom, rozbor ukážky, problémové vyučovanie, hra ako motivácia, práca so slovníkom, práca
s textom, jazykové hry, práca v skupinách, práca vo dvojiciach, práca s príručkami, interpretácia textu,
dramatizované čítanie, práca s textom, spev, tanec, riešenie problémových úloh, samostatná práca žiakov,
Interpretácia, dialogizácia, hra, samostatná práca žiakov, skupinová práca, práca vo dvojiciach
Kľúčové kompetencie
-
správne používať matematickú symboliku, terminológiu, frazeológiu
schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty
obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy
využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh
schopnosť žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu
informácií
vedieť používať vhodný softvér pre uľahčenie niektorých namáhavých výpočtov alebo postupov
a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému
získanie kladných morálnych a vôľových vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť,
vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie,
dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh
Obsah vzdelávania :
5. ročník
Tematický
celok
Obsahový štandard
témy
Výkonový štandard
Násobenie a delenie
prirodzených čísel v
obore do 10 000
Upevnenie a prehĺbenie násobenia
a delenia prirodzených čísel v
obore násobilky. Násobenie a
delenie spamäti v obore do 100.
Násobenie ako postupné
sčítavanie a delenie na rovnaké
časti aj ako postupné odoberanie.
Násobenie a delenie po častiach
(propedeutika distributívnosti).
Násobenie súčtu a rozdielu
jednociferným číslom v obore do
100.
Prirodzené číslo, cifra,
číslica, číselná os, sčítanec,
súčet, menšenec, menšiteľ,
rozdiel, činiteľ, súčin,
delenec, deliteľ, podiel,
neúplný podiel, skúška
správnosti delenia, ...
Zobraziť prirodzené číslo
na číselnej osi – k danému
číslu priradiť jeho obraz a
opačne. Porovnať
prirodzené čísla. Pohotovo
spamäti násobiť a deliť v
obore do 100. Vedieť
násobiť pomocou sčítania.
Deliť pomocou postupného
odčítania a rozdeľovaním
na rovnaké časti.
Delenie so zvyškom. Delenie
(propedeutika) so zvyškom v
obore do 100.
delenec, deliteľ, neúplný
podiel, podiel, zvyšok pri
delení, skúška správnosti
delenia,...
Deliť jednociferným
číslom v obore do 100 so
zvyškom (aj s
kalkulačkou).
Násobenie a delenie
jednoduchých čísel spamäti.
Násobenie a delenie písomne
jednociferným číslom obore do
10 000 (pomocou kalkulačky aj
dvojciferným a trojciferným
číslom).
Činiteľ, súčin, delenec,
deliteľ, podiel
Písomne násobiť a deliť
jednoduché čísla obore do
10 000. Vedieť pohotovo
spamäti násobiť a deliť (aj
so zvyškom)
pojmy
- v obore malej násobilky,
- mocninou 10,
- v obore malej násobilky
číslami ukončenými
nulami (napr. 70 . 800, 72
000 : 9 a pod.).
Vytvorenie oboru
prirodzených čísel
do a nad milión
Riešenie aplikačných úloh a úloh
rozvíjajúcich špecifické myslenie
s využitím násobenia a delenia (aj
ako propedeutika zlomkov,
propedeutika pomeru).
Viac, menej, rovnako,
polovica, tretina, štvrtina,...
Vytvorenie predstavy o veľkých
číslach. Rád číslice v zápise
prirodzeného čísla. Čítanie a
písanie veľkých prirodzených
Rád číslice, zápis
prirodzeného čísla, stovky,
tisíce,
desaťtisíce,...susedné čísla,
Pohotovo používať
kalkulačku pri násobení a
delení prirodzených čísel v
obore do 10 000.
Používať prirodzené čísla
pri opise reálnej situácie.
Riešiť jednoduché slovné
úlohy na porovnávanie.
Čítať a zapisovať
prirodzené čísla.
Rozkladať prirodzené číslo
na jednotky rôzneho rádu a
opačne. Skladať prirodzené
Počtové výkony
s prirodzenými
číslami
čísel.
párne, nepárne
číslo z jednotiek rôzneho
rádu. Poznať a rozlišovať
párne a nepárne čísla.
Porovnávanie, usporiadanie
prirodzených čísel.
Zaokrúhľovanie prirodzených
čísel. Zaokrúhľovanie nadol
(nahor). Číselná os, vzdialenosť
na číselnej osi (aj ako
propedeutika desatinných čísel –
učivo o eurách a centoch).
Rímske číslice (zoznámenie sa s
týmito číslicami).
Číselná os, rády číslic v
čísle: jednotky, desiatky,
stovky, tisíce,
desaťtisíce,... znaky <, >,
=. Usporiadanie vzostupné
a zostupné.
Zaokrúhľovanie nadol,
nahor a zaokrúhľovanie
na.... Rímske číslice I, V,
X, L, C, D, M.
Porovnávať, zaokrúhľovať
a usporiadať veľké
prirodzené čísla.
Zaokrúhľovať veľké
prirodzené čísla nadol,
nahor, na.... Počítať s
približnými prirodzenými
číslami. Spoznať základné
- Rímske číslice.
Riešenie slovných úloh a úloh na
rozvíjanie matematickej
gramotnosti. Kontextové a
podnetové úlohy z obrázkov,
máp, schém, tabuliek, diagramov,
grafov.
Mapy, schémy, tabuľky,
diagramy, grafy,...
Vedieť riešiť jednoduché
slovné úlohy, v ktorých sa
vyskytujú ako podnet dáta
(tabuľky, diagramy, mapy,
schémy).
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel spamäti,
písomne a na kalkulačke (aj
mimo oboru do 100 s
násobkami 10, 100, atď
Porovnávanie rozdielom. Sčítanie
a odčítanie na kalkulačke
Sčítane, súčet, menšenec,
menšiteľ, rozdiel, skúška
správnosti,...
Spamäti sčítať a odčítať
prirodzené čísla mimo
obor do 100.
Násobenie a delenie prirodzených
čísel spamäti, písomne
(dvojciferným a trojciferným
číslom) na kalkulačke (aj mimo
oboru do 100 s násobkami 10,
100, atď. Násobenie a delenie ako
vzájomne opačné matematické
operácie.
Činiteľ, súčin, delenec,
deliteľ, podiel. Skúška
správnosti delenia
Spamäti násobiť a deliť
prirodzené čísla mimo
obor do 100. Písomne
násobiť a deliť prirodzené
čísla mimo obor do 100.
Vykonať skúšku správnosti
delenia. Zmenšiť alebo
zväčšiť o daný počet
prirodzené číslo. Porovnať
čísla podielom. Pohotovo
používať kalkulačku pri
násobení a delení
prirodzených čísel.
Poradie počtových výkonov.
Kontextové úlohy. Propedeutika
Počtové výkony (operácie)
– sčítanie, odčítanie,
Vedieť správe určiť
poradie počtových
Písomne sčítať a odčítať
prirodzené čísla mimo
obor do 100. Vykonať
skúšku správnosti
odčítania. Zmenšiť alebo
zväčšiť o daný počet
prirodzené číslo. Porovnať
čísla rozdielom. Písomne
sčítavať aj viac sčítancov
(aj pomocou kalkulačky).
Pohotovo používať
kalkulačku
Geometria a
meranie
záporných čísel.
násobenie, delenie,...
Geometrické útvary
Priamka, bod,
úsečka,...
Trojuholník – vrcholy,
strany, štvoruholník –
vrcholy, strany,
uhlopriečky, štvorec,
obdĺžnik, kružnica (kruh) –
stred, polomer a priemer,...
Kocka, kváder, valec,
kužeľ, ihlan, guľa,...
Riešenie
výkonov v úlohách s
prirodzenými číslami.
Rozlišovať, pomenovať a
načrtnúť rovinné útvary.
Rozlišovať a pomenovať
priestorové útvary – kocku,
kváder, valec, kužeľ, ihlan,
guľu.. Poznať niektoré
základné vlastnosti trojuholníka,
štvoruholníka, štvorca,
obdĺžnika, kružnice a
kruhu.
Rysovanie – základné pravidla
rysovania. Rovnobežky, kolmice
v bežnom živote. Rysovanie
rovnobežníka (len ako
propedeutika v štvorcovej sieti).
Pomôcky na rysovanie,
priamka, úsečka,
rovnobežky, kolmica, päta
kolmice, rovnobežník,
štvorec, obdĺžnik, susedné
strany, protiľahlé strany,
vodováha (libela),
olovnica,...
Vedieť funkčne používať
pomôcky na rysovanie.
Vedieť narysovať
rovnobežné a kolmé
priamky (úsečky).
Narysovať úsečku danej
dĺžky. Zostrojiť štvorec,
obdĺžnik podľa zadaných
rozmerov v cm, resp. v
mm (aj rovnobežník v
štvorcovej sieti).
Meranie dĺžky úsečky, jednotky
dĺžky, premena jednotiek m, dm,
cm, mm v obore prirodzených
čísel. Obvod trojuholníka,
štvorca, obdĺžnika.
Úsečka, dĺžka úsečky,
dĺžka strany trojuholníka,
štvorca, obdĺžnika, obvod,
jednotky dĺžky - m, dm,
cm, mm,...
Odmerať dĺžku úsečky s
presnosťou na milimetre,
vzdialenosť na metre.
Premieňať jednotky dĺžky.
Riešiť slovné úlohy s
premenou jednotiek dĺžky
a úlohy vyžadujúce si
základné poznatky o
trojuholníku, štvorci a
obdĺžniku. Vypočítať
obvod trojuholníka.
Štvorca, obdĺžnika.
Kocka, kváder (ako
propedeutika). Stavba telies zo
stavebnicových kociek. Stavba
telies na základe stanovených
podmienok (podľa plánu).
Kocka, kváder, stena
kocky a kvádra, vrchol
kocky a kvádra, hrana
kocky a kvádra,..
Vedieť postaviť
jednoduchú stavbu z
kociek podľa návodu
(náčrtu, nákresu,
kódovania a naopak).
Zväčšovanie a zmenšovanie
geometrických tvarov vo
štvorcovej sieti (propedeutika
práce s pomerom).
Porovnanie
pomerom,...
Vedieť rysovať
trojuholník, štvoruholník,
štvorec, obdĺžnik vo
štvorcovej sieti. Zväčšovať
a zmenšovať útvary vo
štvorcovej sieti podľa
návodu alebo pomocou
inej siete.
Zhromažďovanie, usporiadanie a
Dáta – údaje, triedenie,
Vedieť čítať údaje z
aplikačných úloh a
úloh rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
grafické znázornenie údajov.
tabuľka, jednoduchý
diagram, (štatistika),
jednoduchej tabuľky.
Zhromažďovať, triediť,
usporiadať dáta (údaje).
Znázorniť dáta údaje
jednoduchým diagramom.
Pravdepodobnostné hry, pokusy a
pozorovania. Zisťovanie počtu
náhodných udalostí pri pokusoch.
Voľba stratégie.
Možnosť, počet možnosti,
hľadanie možností,...
Mať skúsenosť s prácou a
organizáciou v
konkrétnych súborov
predmetov. Vedieť
rozlišovať väčšiu a menšiu
šancu a voliť stratégiu
riešenia. Vedieť zistiť
počet. Vedieť pracovať
podľa zvoleného
(vlastného
vypracovaného), alebo
podľa vopred daného
kritéria, postupu, alebo
návodu..
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh (kontextové
úlohy). Propedeutika zlomkov a
priamej úmernosti.
Hodnotenie:
Predpísané povinné písomné previerky:
4 školské úlohy
Hodnotiť sa budú ústne odpovede, ďalšie písomné práce, písomné cvičenia, projekty.
Učebné zdroje:
Učebnice matematiky , Internet- dostupný matematický softvér
Hľadať stratégie – spôsoby
riešenia úloh z bežného
života (forma problému).
6. ročník:
Tematický celok
Obsahový štandard
témy
Počtové výkony
s prirodzenými
číslami
Násobenie a delenie
prirodzených čísel
spamäti, písomne a na
kalkulačke vrátane delenia so
zvyškom. Deliteľnosť dvoma,
piatimi, desiatimi (len ako
propedeutika).
Násobenie, činiteľ, súčin,
delenie, delenec, deliteľ,
podiel, neúplný podiel,
zvyšok, skúška
správnosti,...
Sčítanie a odčítanie, resp.
násobenie a delenie ako
navzájom opačné operácie
a ich využitie pri riešení
jednoduchých slovných úloh (aj
ako propedeutika rovníc).
Sčítanec, menšenec,
menšiteľ, činiteľ, delenec,
deliteľ,...
Navzájom opačné operácie,
súčet, rozdiel, súčin,
podiel,...
Slovné spojenia o –menej,
o –viac, – krát viac, -krát
menej,...
Dohoda o poradí počtových
výkonov
a porovnanie s poradím operácií
na kalkulačke. Propedeutika
počítania
s približnými (zaokrúhlenými
číslami).
Zaokrúhľovanie, cifra,
číslica, číslo, rad číslice v
čísle, zátvorky, ...
Kladné desatinné číslo – rad
číslice v jeho zápise.
Zobrazenie desatinného čísla na
číselnej osi.
Vzdialenosť čísel na číselnej osi.
Desatinné číslo, celá časť
desatinného čísla, desatinná
časť desatinného čísla,
desatinná čiarka, desatiny,
stotiny, tisíciny, rad číslice
v desatinnom čísle, číselná
os, ...
Porovnávanie, usporiadanie
a zaokrúhľovanie desatinných
čísel.
Rad číslice v desatinnom
čísle, znaky =, >, <,
zaokrúhľovanie nadol na
...,
zaokrúhľovanie nahor na
...,
zaokrúhľovanie na ...,
Sčítanie, odčítanie, násobenie a
Počtové výkony – sčítanie,
Desatinné čísla.
Počtové výkony
(operácie) s
desatinnými
číslami
Výkonový štandard
pojmy
Vedieť v obore
prirodzených čísel násobiť
a deliť, vrátane delenia so
zvyškom (aj na
kalkulačke).
Ovládať algoritmus
násobenia a delenia
viacciferných prirodzených
čísel viacciferným
prirodzeným číslom.
Vykonať skúšku správnosti
prevedenej počtovej
operácie.
Analyzovať text slovnej
úlohy a diagnostikovať
dané a hľadané údaje
potrebné pre riešenie
úlohy.
Správne nájsť optimálnu
stratégiu riešenia úlohy a
použiť jednotlivé operácie
pri riešení jednoduchých
slovných úloh.
Vedieť jednoducho zapísať
riešenia úlohy a odpovede.
Analyzovať zápis úlohy
obsahujúcej viaceré
počtové operácie (aj
s použitím zátvoriek).
Pri riešení úloh s viacerými
počtovými úkonmi vedieť
rozhodnúť o poradí ich
riešenia.
Správne riešiť úlohy napr.
typu 2 . 6 + 20 : 4 (aj na
kalkulačke).
Vedieť čítať a zapisovať
desatinné čísla a určiť rad
číslice v zápise desatinného
čísla.
Vedieť uviesť príklady
použitia desatinných čísel v
bežnom živote.
Zobraziť desatinné číslo na
príslušnej číselnej osi.
Vedieť zistiť vzdialenosť
desatinného čísla na
číselnej osi.
Vedieť porovnávať,
usporadúvať podľa
predpisu (zostupne,
vzostupne) a zaokrúhľovať
podľa predpisu desatinné
číslo na celé číslo, na
desatiny, na stotiny, na
tisíciny, ...
Sčítať, odčítať, násobiť a
delenie
desatinných čísel (spamäti,
písomne a na kalkulačke).
Násobenie a delenie desatinných
čísel číslami 10, 100, 1000.
Násobenie a delenie desatinného
čísla číslom prirodzeným (napr.
aj pri výpočte aritmetického
priemeru) a číslom desatinným
(spamäti, písomne) a na
kalkulačke
jednoduché úlohy na poradie
počtových operácii, na riešenie
jednoduchších
kontextových úloh z reálneho
života.
Objav periodickosti pri delení
dvoch prirodzených čísel.
Propedeutika zlomkov
(desatinný zlomok) a nepriamej
úmernosti.
odčítanie, násobenie,
delenie, aritmetický
priemer, perióda,
periodické desatinné
čísla, periodickosť pri
delení,...
Sčítanie a odčítanie, resp.
násobenie a delenie ako
navzájom opačné operácie
(propedeutika rovníc).
Rovnosť, (možno aj pojem
rovnica), ...
Premena jednotiek dĺžky (km, m,
dm, cm, mm), hmotnosti (t, kg,
dag, g, mg).
Obsah
obdĺžnika a
štvorca
Výpočet približného obsahu
rovinných
útvarov vo štvorcovej sieti.
Obvod a obsah štvorca a
obdĺžnika
s celočíselnými (ako počet
štvorcov štvorcovej siete) aj
s desatinnými rozmermi.
Jednotky obsahu – premena
jednotiek obsahu – mm2, cm2,
dm2, m2, km2, ha, a.
Výpočet obvodov a obsahov
obrazcov
zložených zo štvorcov a
Rovinné útvary,
trojuholník, štvorec,
obdĺžnik, štvoruholník,
mnohouholník,, kruh,
obsah, výmera, plocha,
jednotka štvorcovej siete,...
Slovné vzorce pre výpočet
obvodu a obsahu, ...
Hektár, ár, kilometer
štvorcový, meter
štvorcový, decimeter
štvorcový,
centimeter štvorcový
a milimeter štvorcový, ...
deliť primerané desatinné
čísla spamäti, ostatné
písomne alebo pomocou
kalkulačky.
Násobiť a deliť kladné
desatinné čísla násobkami
čísla 10 spamäti.
Vedieť desatinné číslo
deliť číslom priro-dzeným
a číslom desatinným a
správne zapísať zvyšok (aj
na kalkulačke).
Vedieť urobiť skúšku
správnosti a rozhodnúť o
potrebe realizácie tejto
skúšky vzhľadom na
operácie odčítania a
delenia.
Vypočítať jednoduchý
aritmetický priemer.
Riešiť pomocou kalkulačky
úlohy na poradie počtových
operácií a jednoduchších
kontextových úloh
z reálneho života.
Analyzovať základné
operácie sčítania
(násobenia) a odčítania
(delenia) ako opačné
operácie a s tým súvisiace
skúšky správnosti riešenia
úlohy.
Riešiť jednoduché slovné
úlohy.
Vedieť využívať vlastnosti
desatinných čísiel pri
premene jednotiek dĺžky
a hmotnosti.
Porovnávať veľkosti
vyjadrené jednotkami a
usporadúvať ich veľkosti
vzostupne a zostupne.
Určiť približný obsah
rovinného útvaru vo
štvorcovej sieti.
Vedieť vypočítať obvod a
obsah štvorca a obdĺžnika.
Premieňať základné
jednotky obsahu s
využívaním vlastností
desatinných čísiel.
Využiť získané poznatky
z výpočtu obvodu a obsahu
štvorca a obdĺžnika pri
obdĺžnikov.
Kontextové úlohy.
Uhol a jeho
veľkosť,
operácie s
uhlami
Uhol a jeho veľkosť.
Veľkosť uhla, jednotky a
pomôcky na meranie uhlov.
Uhol, veľkosť uhla,
jednotky stupeň a minúta,
uhlomer,...
Konštrukcia osi uhla.
Ramená uhla, vrchol uhla,
os uhla,...
Porovnávanie uhlov. Rozdelenie
uhlov podľa veľkosti.
Priamy, pravý, ostrý a tupý
uhol, väčší ako priamy
uhol,...
Vnútorné uhly
trojuholníka, pravouhlý,
ostrouhlý a tupouhlý
trojuholník, ...
Uhly v trojuholníku.
Rozdelenie trojuholníkov podľa
veľkosti uhlov.
Kombinatorika
v úlohách
Uhly vrcholové a susedné.
Vrcholový uhol, susedný
uhol, ...
Operácie s uhlami.
Sčítanie a odčítanie uhlov a ich
veľkosti.
Násobenie a delenie uhlov
dvomi.
Usporiadanie prvkov do radu
(rôzne systémy vypisovania).
Tvorenie dvoj-, troj-,
štvorciferných čísel (prvkov) z
daného počtu číslic (prvkov).
Veľkosť uhla, uhlový
stupeň, minúta, sčítanie a
odčítanie uhlov (ich
veľkosti),...
Riešenie slovných
(kontextových) úloh
s kombinatorickou motiváciou –
rôznymi spôsobmi (priebežne).
Propedeutika štatistiky,
pravdepodobnosti a
kombinatoriky
(zhromažďovanie, usporiadanie a
grafické znázornenie údajov).
Dáta, tabuľka, stĺpcový
(koláčový) diagram,...
Usporadúvanie prvkov
s možnosťou opakovania a
bez opakovania
(propedeutika).
výpočte obvodu a obsahu
obrazcov zložených zo
štvorcov a obdĺžnikov.
Analyzovať útvary zložené
zo štvorcov a obdĺžnikov.
Navrhovať vlastné metódy
vedúce k výpočtu obvodu a
obsahu útvarov zložených
zo štvorcov a obdĺžnikov.
Riešiť úlohy z praxe.
Odmerať veľkosť
narysovaného uhla v
stupňoch.
Odhadnúť primerane
veľkosť uhla.
Premeniť stupne na minúty
a naopak.
Zostrojiť os uhla pomocou
uhlomera.
Porovnávanie uhlov.
Rozdelenie uhlov
podľa veľkosti. Poznať
vlastnosti osi uhla.
Porovnávať uhly podľa ich
veľkosti numericky.
Vedieť pomenovať
trojuholník podľa jeho
vnútorných uhlov.
Vedieť vypočítať veľkosť
tretieho vnútorného uhla v
stupňovej miere ak
poznáme jeho dva vnútorné
uhly.
Poznať a rozlišovať uhly
vrcholové, susedné.
Vedieť určiť a vypočítať
veľkosť vrcholového a
susedného uhla.
Sčítať a odčítať veľkosti
uhlov (písomne v
stupňoch).
Násobiť a deliť uhly dvomi
(písomne v stupňoch).
Systematicky usporiadať
daný malý počet prvkov
podľa predpisu.
Z daného počtu prvkov
vybrať usporiadanú
skupinu prvkov.
Vedieť pokračovať v
zadanom systéme.
Analyzovať úlohu z
hľadiska stratégie jej
riešenia.
Zvoliť optimálny spôsob
zápisu riešenia tabuľkou a
diagramom.
Hodnotenie:
Predpísané povinné písomné previerky:
4 školské úlohy
Hodnotiť sa budú ústne odpovede, ďalšie písomné práce, písomné cvičenia, projekty.
Učebné zdroje:
Učebnice matematiky, Internet- dostupný matematický softvér
7. ročník:
Tematický celok
Obsahový štandard
témy
Výkonový štandard
Zlomky.
Počtové výkony
so zlomkami.
Racionálne čísla
Zlomok, znázornenie zlomkovej
časti celku (aj vhodným
diagramom). Znázornenie
zlomkov na číselnej osi. Rovnosť
zlomkov pre ten istý celok, ich
krátenie a rozširovanie. Základný
tvar zlomku. Porovnávanie a
usporadúvanie zlomkov s
rovnakými čitateľmi alebo
rovnakými menovateľmi.
Zlomok ako časť z celku,
zlomok ako číslo,
zlomková, čiara, čitateľ a
menovateľ zlomku, číselná
os, rovnosť zlomkov,
krátenie (zjednodušovanie),
rozširovanie, základný tvar,
porovnávanie ( >, <, = ), ...
Správne chápať, čítať a
zapisovať zlomok.
Rozumieť pojmom:
zlomok, zlomková čiara,
čitateľ, menovateľ, krátenie
a rozširovanie zlomku.
Chápať, že každé
racionálne číslo môžeme
vyjadriť nekonečným
množstvom zlomkov.
Vedieť v rámci toho istého
celku uviesť príklad
rovnakého zlomku v inom
tvare. Vedieť kedy sa
zlomok rovná jednej celej,
kedy sa rovná nule a kedy
nemá zmysel. Vedieť
graficky znázorniť a
zapísať zlomkovú časť z
celku (zlomkom,
percentom, pomocou
promile a opačne). Vedieť
znázorniť zlomok na
číselnej osi. Porovnávať a
usporadúvať zlomky s
rovnakým menovateľom
(čitateľom) a výsledok
porovnávania zapísať
znakmi >, <, = (aj spamäti).
Vedieť krátiť zlomok
(krátením upraviť aj na
základný tvar) a rozširovať
zlomok.
Sčitovanie a odčítavanie
zlomkov s rovnakými
menovateľmi, sčítanie a
odčítanie prevodom na spoločný
menovateľ (nie nevyhnutne
najmenší), objav krížového
Sčitovanie zlomkov,
odčitovane zlomkov,
rovnaký a nerovnaký
menovateľ zlomkov,
spoločný menovateľ,
spoločný násobok, krížové
Sčitovať a odčitovať
zlomky s rovnakými
menovateľmi. Vedieť nájsť
ľubovoľného spoločného
menovateľa zlomkov
(upraviť zlomky na
pojmy
pravidla. Zmiešane číslo (pravý,
nepravý zlomok).
pravidlo, pravý a nepravý
zlomok,...
rovnakého menovateľa).
Sčitovať a odčitovať
zlomky s nerovnakými
menovateľmi.
Vedieť rozlíšiť pravý a
nepravý zlomok. Poznať a
vedieť zlomok zapísať v
tvare zmiešaného čísla a
vedieť zmiešané číslo
previesť do tvaru zlomku.
Vedieť pomocou
kalkulačky s prevodom na
desatinné čísla s danou
presnosťou počítať (sčítať,
odčítať) so zlomkami.
Uplatňovať pri počítaní
dohodnuté poradie
operácií.
Násobenie a delenie zlomku
prirodzeným číslom (ostatné
výpočty prevažne prevodom na
desatinné čísla). Interpretácia
násobenia zlomkom ako výpočtu
zlomkovej časti z čísla. Počítanie
so zlomkami prevodom na
desatinné čísla (hlavne na
kalkulačke aj približne s danou
presnosťou).
Násobenie, činiteľ, súčin,
delenie, delenec, deliteľ,
podiel, zlomková časť z
celku, prevrátený zlomok,
rozširovanie a krátenie
zlomkov,...
Písomne násobiť a deliť
zlomok celým číslom.
Vedieť rozširovať a krátiť
zlomky. Vedieť vypočítať
zlomkovú časť z celku.
Písomne násobiť a deliť
zlomok zlomkom. Vedieť
pomocou kalkulačky s
prevodom na desatinné
čísla s danou presnosťou
počítať (sčítať, odčítať,
násobiť a deliť a ich
kombinácie) so zlomkami.
Vzťah medzi zlomkom a
desatinným číslom. Zlomok a
delenie, vzťah zlomkov a
delenia, zlomok ako číslo.
Zlomok, tvar zlomku,
desatinné číslo, periodické
desatinné číslo, perióda,
periodický rozvoj,
desatinný zlomok, promile.
Vedieť čítať a písať
desatinné zlomky.
Rozumieť pojmom:
promile, perióda, odhad
výsledku, zaokrúhlenie na
daný počet miest (napr. na
stotiny) Previesť a zapísať
zlomok v tvare desatinného
čísla a opačne. Zapísať
zlomok v tvare desatinného
čísla (alebo periodickým
číslom) s požadovanou
presnosťou (na požadovaný
počet miest).
Vedieť určiť periódu pri
prevode zlomku na
desatinné číslo.
Percentá
Percento, základ, časť
prislúchajúca k počtu percent,
počet percent. Promile. Použitie
promile v praxi. Vzťah percent
(promile), zlomkov a
desatinných čísel.
Percento (%), zlomok,
základ, časť prislúchajúca k
počtu percent, počet
percent, promile (‰),
desatinné číslo.
Vedieť vypočítať 1
percento (%) ako stotinu
základu. Rozlíšiť,
pomenovať a vypočítať
základ. Rozlíšiť,
pomenovať a vypočítať
hodnotu časti
prislúchajúcej k počtu
percent a vedieť uplatniť
dané vedomosti pri riešení
jednoduchých slovných
úloh z praktického života.
Vedieť vypočítať počet
percent, ak je daný základ a
časť prislúchajúca k počtu
percent. Vedieť vypočítať
základ, keď poznáme počet
percent a hodnotu
prislúchajúcu k tomuto
počtu percent Vedieť
vypočítať 1 promile (‰)
ako tisícinu základu.
Poznať vzťah medzi
zlomkami, percentami a
desatinnými číslami.
Vedieť vypočítať %, 10%,
20%, 25%, 50% bez
prechodu cez 1%.
Znázorňovanie časti celku a
počtu percent vhodným
diagramom.
Kruhový diagram, stĺpcový
diagram, časť celku,
percento, počet percent,
odhad.
Vedieť čítať údaje z
diagramov (grafov) a
zapísať znázornenú časť
celku percentom a počtom
promile a opačne. Vedieť
znázorniť na základe
odhadu časť celku (počtu
percent, počtu promile) v
kruhovom diagrame.
Porovnávať viacero časti z
jedného celku a porovnanie
zobraziť vhodným
stĺpcovým aj kruhovým
diagramom. Vedieť
zostrojiť kruhový alebo
stĺpcový diagram z údajov
z tabuľky.
Jednoduché úrokovanie.
Riešenie slovných úloh a
podnetových úloh.
Istina, úrok, jednoduché
úrokovanie, úroková
Miera, štatistické údaje,
tabuľky, diagramy, grafy,
kurzový lístok, valuty.
Vedieť vypočítať úrok z
danej istiny za určité
obdobie pri danej úrokovej
miere. Vykonávať
jednoduché úrokovanie.
Vypočítať hľadanú istinu.
Vedieť riešiť primerané
slovné úlohy a podmetové
úlohy z oblasti
bankovníctva a
finančníctva, v ktorých sa
vyskytujú ako podnet
štatistické dáta (v
tabuľkách, diagramoch, ...).
Objem a povrch
kvádra a kocky
Pomer. Priama a
nepriama úmernosť
Niektoré spôsoby zobrazovania
priestoru (voľné rovnobežné
premietanie, perspektíva).
Obrazy kvádra a kocky vo
voľnom rovnobežnom
premietaní, viditeľnosť hrán
Priestor, vzor, obraz, náčrt,
sieť, voľné rovnobežné
premietanie, perspektíva,
kocka, kváder, viditeľné a
neviditeľné hrany,...
Vedieť načrtnúť a
narysovať obraz kvádra a
kocky vo voľnom
rovnobežnom premietaní.
Vyznačiť na náčrte kvádra
a kocky ich viditeľné a
neviditeľné hrany a ich
základné prvky. Načrtnúť a
narysovať sieť kvádra a
kocky.
Telesá zložené z kvádrov a
kociek, ich znázorňovanie, nárys,
pôdorys, a bokorys, úlohy na
rozvoj priestorovej
predstavivosti (aj príklady
jednoduchých a zložených telies
v reálnom živote ako
propedeutika). Sieť kvádra a
kocky.
Teleso, jednoduché a
zložené teleso, nárys,
bokorys, pôdorys, sieť
kvádra, sieť kocky...
Zostavovať a zhotoviť
náčrt telies skladajúcich sa
z kvádrov a kociek. Kresliť
nárys, bokorys a pôdorys
zostavených telies z
kvádrov a kociek. Vedieť
opísať a samostatne
načrtnúť sieť kvádra a
kocky. Vyznačiť na náčrte
základné prvky kvádra
Objem kvádra a kocky. Jednotky
objemu m³, dm³, cm³, mm³ , hl,
liter, dl, cl, ml a ich premena.
Povrch kvádra a kocky.
Objem, povrch, kváder,
kocka, jednotky povrchu,
jednotky objemu meter
kubický, decimeter
kubický, centimeter
kubický, milimeter
kubický, hektoliter, liter,
deciliter, centiliter,
mililiter, premena jednotiek
Poznať vzťah 1 liter = 1 dm
a vedieť premieňať
základné jednotky objemu.
Riešiť primerané slovné
úlohy na výpočet povrchu
kvádra a kocky s využitím
premeny jednotiek obsahu.
Riešiť primerané slovné
úlohy na výpočet objemu
kvádra a kocky s využitím
premeny jednotiek objemu.
Pomer, rozdeľovanie celku v
danom pomere. Mierka plánu a
mapy. Riešenie úloh
Pomer, prevrátený pomer,
postupný pomer, plán,
mapa, mierka plánu a
mapy,...
Vedieť vysvetliť pojmy
pomer, prevrátený pomer,
postupný pomer. Vedieť
zapísať a upraviť daný
pomer. Deliť dané číslo
(množstvo) v danom
pomere. Zväčšiť (zmenšiť)
dané číslo v danom
pomere. Chápať postupný
pomer ako skrátený zápis
jednoduchých pomerov.
Vedieť zapísať a upraviť
postupný pomer. Riešiť
primerané jednoduché
slovné úlohy na pomer
rôzneho typu a praktické
úlohy s použitím mierky
plánu a mapy.
Kombinatorika riešenie úloh
Priama a nepriama úmernosť.
Jednoduchá trojčlenka (aj
zložená). Využitie priamej
úmernosti v praxi (kontextové a
podnetové úlohy).
Priama a nepriama
úmernosť, trojčlenka,
rovnica priamej a
nepriamej úmernosti,
tabuľka úmernosti,...
Riešiť úlohy s využitím
vzťahu v priamej a
nepriamej úmernosti.
Riešiť úlohy z praxe na
priamu a nepriamu
úmernosť. Riešiť úlohy
jednoduchou (aj zloženou)
trojčlenkou.
Úlohy na tvorbu skupín
predmetov a ich počte z oblasti
rôznych hier, športu a z rôznych
oblastí života (propedeutika
variácií). Rôzne spôsoby
vypisovania na jednoduchých
úlohách (bez podmienok; využiť
pravidlo súčtu). Objavovanie
možností a zákonitostí. Pravidlo
súčinu. Úlohy s podmienkami
(propedeutika základných
modelov kombinatoriky).
Dáta, údaje, prvky,
predmety, skupiny,
spoločné znaky, systém,
triedenie, možnosť,
zákonitosť, strom
logických možností,
pravidlo súčtu, pravidlo
súčinu, tabuľka,
jednoduchý diagram, ...
Vypisovať všetky možnosti
podľa určitého systému.
Tvoriť systém (strom
logických možností) na
vypisovanie všetkých
možností. Objavovať
spôsob tvorenia všetkých
možných riešení
(objavovať podstatu
daného systému vo
vypisovaní možností).
Systematicky usporiadať
daný počet predmetov
(prvkov, údajov) všetkými
možnými spôsobmi do
skupín. Určiť spoločnú
matematickú podstatu v
úlohe a počet všetkých
možných usporiadaní.
Vedieť z daného počtu
prvkov vybrať menší počet
prvkov, tieto vybrané
prvky usporiadať a určiť
počet takto vybraných a
usporiadaných prvkov (bez
opakovania aj s
opakovaním). Vedieť z
daného počtu prvkov
vybrať usporiadanú
skupinu prvkov menšiu ako
je daný počet a určiť počet
takto usporiadaných skupín
prvkov.
Riešenie jednoduchých
kombinatorických úloh (na
základe hier a pokusov).
Kombinatorické úlohy,
možnosť, počet možnosti,
hľadanie možností,...
Získať skúsenosť s prácou
a organizáciou v
konkrétnych súboroch
predmetov. Riešiť rôzne
primerané a jednoduché
kombinatorické úlohy.
Používať pravidla súčtu a
súčinu pri riešení
jednoduchých
kombinatorických úloh.
Riešenie kombinatorických úloh
rôznymi metódami (stromový
diagram (stromový graf),
príprava tabuliek, systematické
vypisovanie možností).
Stromový diagram,
tabuľka, možnosti, všetky
možnosti, možné
riešenia,...
Zhromažďovať, triediť a
systematicky vytvárať
všetky možné riešenia.
Vedieť vypočítať
kombinatorické úlohy
podľa pravidla súčinu a
pomocou názoru.
Znázorniť dáta údaje v
tabuľke a stromovým
diagramom (grafom).
8.ročník
Tematický celok
Obsahové
vymedzenie učiva
Rozvoj
spôsobilosti/kompetencií/
Výkonný štandard
Prierezové
témy
Celé čísla.
Počtové výkony s
celými číslami
Kladné a záporné
čísla v rozšírenom
obore desatinných
čísel.
Navzájom opačné
čísla.
Absolútna hodnota
celého a
desatinného čísla
na číselnej osi.
Absolútna hodnota
nuly.
Usporiadanie a
porovnanie celých
a desatinných čísel
a ich zobrazenie na
číselnej osi.
• používa celé čísla pri
opise reálnej situácie
Poznať vlastnosti celých
čísel a príklady využitia
celých čísel (kladných a
záporných) v praxi.
Čítať a písať celé čísla
(aj z rôznych tabuliek a
grafov).
Vymenovať a vypísať
dvojice navzájom
opačných celých čísel
(aj z číselnej osi).
Porovnávať celé čísla a
usporiadať ich podľa
veľkosti.
Vedieť zobraziť celé
čísla na číselnej osi.
Priradiť k celému číslu
obraz na číselnej osi a
opačne.
Zobraziť kladné a
záporné desatinné čísla
na číselnej osi.
Určiť absolútnu hodnotu
celého a desatinného
čísla (racionálneho
čísla) a nuly na číselnej
osi.
OSR
Sčitovanie a
odčítavanie celých
a desatinných čísel.
Slovné úlohy –
kontextové a
podnetové.
Násobenie a
delenie záporného
čísla kladným.
Slovné úlohy –
kontextové a
podnetové.
•
číta,
zapisuje
a porovnáva celé čísla,
zaokrúhľuje
je
ich,
používa, zapisuje a číta
vzťah
rovnosti
a nerovnosti
• vykonáva spamäti aj
písomne základné počtové
výkony
•
zaokrúhľuje
čísla,
vykonáva
odhady
a kontroluje
správnosť
výsledkov
počtových
výkonov
Sčitovať a odčitovať
celé a desatinné čísla.
Riešiť primerané slovné
úlohy na sčítanie a
odčítanie celých a
desatinných čísel
(kladných a záporných).
Vedieť jednoducho
zapísať postup riešenia
slovnej úlohy, výpočet a
odpoveď.
Vedieť spamäti i
písomne násobiť a deliť
celé čísla.
Vedieť rozhodnúť, či
výsledok násobenia a
delenia dvoch celých
bude kladný alebo
záporný.
Riešiť primerané slovné
úlohy na násobenie
ENV
Premenná, výraz,
rovnica
Riešenie
jednoduchých úloh
vedúcich na
lineárne rovnice
bez formalizácie do
podoby rovnice:
úvahou, metódou
pokus – omyl,
znázornením.
Lineárna rovnica s
formálnym
zápisom (ako
propedeutika).
Overenie, či dané
číslo je riešením
slovnej úlohy.
Zápis vzťahov
vychádzajúcich z
jednotlivých
operácií, z
porovnávania.
Výrazy s
premennými,
dosadzovanie čísel
za jednotlivé
premenné. Vzorce.
Vyjadrenie a
výpočet neznámej
z jednoduchého
vzorca.
Dopočítavanie
chýbajúcich údajov
v jednoduchých
vzorcoch.
• matematizuje a rieši
reálnu situáciu pomocou
rovníc
• tvorí a rieši úlohy, v
ktorých aplikuje osvojené
poznatky o číslach a
počtových výkonech
•používa, zapisuje a číta
vzťah
rovnosti
a
nerovnosti
• zobrazí čísla na číselnej
osi používa, zapisuje
a číta vzťah rovnosti a
nerovnosti
• zobrazí čísla na číselnej
osi
•získava pozitívny vzťah
k tvorivému prístupu k
údajom
•vidí potrebu
samostatnosti pri
objavovaní a slovnom
vyjadrení výsledkov
zistenia
Osvojiť si pojem
číselný výraz.
Sčítať, odčítať, násobiť
a deliť primerané číselné
výrazy.
Určiť počet členov v
číselnom výraze.
Vedieť rozhodnúť o
rovnosti dvoch
číselných výrazov.
Riešiť jednoduché
slovné úlohy vedúce k
lineárnej rovnici.
Vedieť zapísať postup
riešenia slovnej úlohy
Správne a primerane so
zadaním slovnej úlohy
využívať
počtové výkony –
sčítanie, odčítanie,
násobenie, delenie.
Vedieť overiť skúškou
správnosti, či dané číslo
je riešením slovnej
úlohy.
Vedieť rozlišovať medzi
číselným výrazom a
výrazom s premennou.
Zostaviť jednoduchý
výraz s premennou.
Určiť vo výraze s
premennou členy s
premennou a členy bez
premennej.
Určiť hodnotu výrazu,
keď je daná hodnota
premennej.
Sčitovať a odčitovať
výrazy s premennou.
Násobiť a deliť
primerané výrazy s
premennou číslom
rôznym od nuly.
Vedieť vyjadriť a
vypočítať neznámu z
jednoduchých vzorcov
(napr. o = 2.(a + b); o =
z + 2.a ).
Vedieť zvoliť vhodnú
pravouhlú sústavu
súradníc v rovine.
Vyznačiť body v
pravouhlej sústavy
súradníc v rovine.
Vedieť určiť súradnice
daného bodu
zobrazeného v
pravouhlej sústave
súradníc.
ENV
OSR
Trojuholník,
zhodnosť
trojuholníkov
Využitie úloh na
priamu a nepriamu
úmernosť
na propedeutiku
funkcií.
Propedeutika
znázorňovania
priamej a
nepriamej
úmernosti graficky.
Konštrukcia
trojuholníka (sss,
sus, usu), jej
jednoznačnosť a
súvis so
zhodnosťou
trojuholníkov.
Trojuholník určený
stranami - (sss).
Trojuholník určený
stranami a uhlami
– (sus, usu).
Súčet vnútorných
uhlov v
trojuholníku.
Vedieť znázorniť graf
priamej (nepriamej)
úmernosti v pravouhlej
sústave súradníc
(znázorniť priamu a
nepriamu úmernosť
graficky) ako
propedeutika.
• pozná, vie popísať,
pomenovať,
načrtnúť,
narysovať a zostrojiť
základné rovinné útvary,
pozná ich základné prvky
a ich vlastnosti
• vie vykonať v praxi
potrebné najdôležitejšie
merania a výpočty obvodu
geometrických útvarov
•
pozná
meracie
prostriedky a ich jednotky,
vie
ich
samostatne
používať
aj
pri
praktických meraniach.
• analyzuje a rieši
aplikačné
geometrické
úlohy
s
využitím
osvojeného
matematického aparátu
Objav
trojuholníkovej
nerovnosti a
veľkosti súčtu
vnútorných uhlov
trojuholníka.
Vedieť rozlíšiť
základné prvky
trojuholníka.
Poznať vetu o
vnútorných uhloch
trojuholníka a vedieť
vypočítať vonkajšie
uhly trojuholníka.
Samostatne riešiť úlohy
s využitím vlastností
vnútorných a vonkajších
uhlov.
Vedieť vykonať rozbor
konštrukčnej úlohy.
Vysvetliť a zapísať
konštrukčný postup
zostrojenia trojuholníka
(aj pomocou skôr
osvojenej matematickej
symboliky).
Vedieť zostrojiť
trojuholník podľa
konštrukčného postupu s
využitím vety sss, sus a
usu.
Vedieť urobiť skúšku
(splnenie podmienok
úlohy) správnosti
zostrojenia trojuholníka.
Vedieť narysovať
pravidelný šesťuholník.
Poznať vetu o
trojuholníkovej
nerovnosti pri
konštrukcii trojuholníka
podľa sss.
Poznať vetu o
vnútorných uhloch
trojuholníka a o súčte
vnútorného a
vonkajšieho uhla pri
tom istom vrchole
trojuholníka.
Vedieť popísať
rovnostranný a
rovnoramenný
trojuholník a ich
vlastnosti.
Vedieť presne a čisto
narysovať ľubovoľný
DOV
OSR
ENV
rovnostranný a
rovnoramenný
trojuholník.
Poznať a uviesť príklady
rovnostranného a
rovnoramenného
trojuholníka z reálneho
života.
Rovnoramenný a
rovnostranný
trojuholník, objav
niektorých ich
základných
vlastností.
Výška
trojuholníka,
niektoré ďalšie
konštrukčné úlohy.
Rovnobežníky,
lichobežníky,
obsah
trojuholníka
Rovnobežky
preťaté priamkou
(priečkou).
Striedavé a
súhlasné uhly pri
rovnobežkách.
• pozná, vie popísať,
pomenovať,
načrtnúť,
narysovať a zostrojiť
základné rovinné útvary,
pozná ich základné prvky
a ich vlastnosti
• vie vykonať v praxi
potrebné najdôležitejšie
merania a výpočty obvodu
geometrických útvarov
•
pozná
meracie
prostriedky a ich jednotky,
vie
ich
samostatne
používať
aj
pri
praktických meraniach.
Rovnobežníky a
ich základné
vlastnosti
vyplývajúce z
rovnobežnosti.
Výška
rovnobežníka.
Konštrukcia
rovnobežníkov.
• analyzuje a rieši
aplikačné
geometrické
úlohy
s
využitím
osvojeného
matematického aparátu
Poznať vlastnosti výšok
v trojuholníku.
Vedieť zostrojiť výšky
trojuholníka
(v ostrouhlom,
tupouhlom a
pravouhlom).
Vedieť zostrojiť
priesečník výšok v
ľubovoľnom
trojuholníku.
Riešiť ďalšie
konštrukčné úlohy s
využitím poznatkov o
konštrukcii trojuholníka
(rovnobežníky,
štvoruholníky,...).
Zostrojiť obdĺžnik,
štvorec, kosodĺžnik,
kosoštvorec.
Vedieť zostrojiť dve
rovnobežné priamky
(rovnobežky) a, b, ktoré
sú preťaté priečkou p.
Vedieť určiť a
vymenovať súhlasné a
striedavé uhly pri dvoch
rovnobežných
priamkach preťatých
priečkou.
Poznať vlastnosti
súhlasných a
striedavých uhlov.
Riešiť úlohy s využitím
vlastností súhlasných a
striedavých uhlov.
Načrtnúť a pomenovať
rovnobežníky: štvorec,
kosoštvorec, obdĺžnik,
kosodĺžnik a poznať ich
základné vlastnosti (o
stranách, vnútorných
uhloch, uhlopriečkach a
ich priesečníku).
Správne rozlišovať
(vedieť vysvetliť
rozdiel) pravouhlé a
kosouhlé rovnobežníky.
Narysovať štvorec,
kosoštvorec, obdĺžnik,
kosodĺžnik a správne
označiť všetky ich
DOV
OSR
ENV
základné prvky.
Zostrojiť a odmerať v
rovnobežníku (štvorec,
kosoštvorec, obdĺžnik,
kosodĺžnik) jeho dve
výšky.
Lichobežník.
Pravouhlý a
rovnoramenný
lichobežník, objav
niektorých ich
vlastností.
Jednoduché
konštrukcie
rovnobežníkov a
lichobežníka.
Obsah a obvod
kosoštvorca,
kosodĺžnika a
trojuholníka.
Slovné (kontextové
a podnetové) úlohy
z praxe (z reálneho
života).
Načrtnúť lichobežník,
pomenovať a opísať
jeho základné prvky.
Vedieť zostrojiť
ľubovoľný lichobežník
(obecný, pravouhlý,
rovnoramenný) podľa
zadaných prvkov a na
základe konštrukčného
postupu.
Vedieť riešiť a
narysovať primerané
konštrukčné úlohy pre
štvoruholníky s
využitím vlastností
konštrukcie trojuholníka
(a s využitím poznatkov
rovnobežníkov a
lichobežníka).
Poznať základné vzorce
pre výpočet obvodu a
obsahu štvorca,
kosoštvorca, obdĺžnika,
kosodĺžnika a
trojuholníka.
Vypočítať obvod a
obsah štvorca,
kosoštvorca, obdĺžnika,
kosodĺžnika a
trojuholníka (aj z
obsahu).
Riešiť slovné
(kontextové a
podnetové) úlohy z
reálneho života s
využitím poznatkov o
obsahu a obvode
rovnobežníkov,
trojuholníka a s
využitím premeny
jednotiek dĺžky a
obsahu.
Poznať vzorec pre
výpočet obvodu a
obsahu lichobeţníka.
Vypočítať obvod a
obsah lichobeţníka.
Riešiť slovné
(kontextové a
podnetové) úlohy z
reálneho života s
využitím poznatkov o
obsahu a obvode
Hranoly, ich
objem a povrch
Kruh, kružnica
Obvod a obsah
lichobežníka.
Slovné (kontextové
a podnetové) úlohy
z praxe (z reálneho
života).
Hranol, jeho
znázornenie a sieť.
Objem a povrch
hranola.
Kruh, kružnica.
rovnobežníkov,
trojuholníka,
lichobežníka a s
využitím premeny
jednotiek dĺžky a
obsahu.
• rozozná, pomenuje a
opíše jednotlivé základné
priestorové geometrické
tvary, nachádza v realite
ich reprezentáciu
Načrtnúť kocku, kváder,
hranol vo voľnom
rovnobežnom
premietaní.
Poznať vlastnosti
podstavy a plášťa
hranola.
Vedieť určiť počet hrán,
stien a vrcholov hranola.
Zostrojiť sieť kolmého
hranola.
Vedieť použiť príslušné
vzorce na výpočet
objemu a povrchu
(kocky, hranola a
kvádra).
Vypočítať objem a
povrch kocky, hranola a
kvádra (aj v slovných
úlohách).
TP a PZ
• záujem na
zdokonaľovanie svojho
logického myslenia, na
jeho neustálom
rozširovaní a prehlbovaní
(triedenie, použitie
elementárnych
algoritmov, atď.) o prvky
kritického myslenia
Zostrojiť a zapísať
kružnicu k a kruh K s
daným polomerom r
(alebo s daným
priemerom d ).
Vedieť vysvetliť vzťah
medzi polomerom a
priemerom kružnice k
(kruhu K).
OSR
Určiť vzájomnú polohu
kružnice k a priamky p.
Dotyčnica ku
kružnici, jej poloha
voči príslušnému
polomeru.
Tetiva kružnice.
Zostrojiť dotyčnicu ku
kružnici k v určenom
bode ležiacom na
kružnici k.
Zostrojiť dotyčnicu ku
kružnici k z daného
bodu, ktorý leží mimo
kružnice k zvonku a
opísať (stačí slovne)
postup tejto konštrukcie
približnou metódou aj
pomocou Talesovej
kružnice.
Vedieť na kružnici
vyznačiť kružnicový
oblúk, prípadne
kružnicový oblúk
prislúchajúci danému
stredovému uhlu..
Vedieť v kruhu vyznačiť
kruhový výsek, prípadne
kruhový výsek
prislúchajúci danému
stredovému uhlu.
Vedieť v kruhu vyznačiť
kruhový odsek
Vedieť určiť a odmerať
stredový uhol
Kružnicový oblúk
a kruhový výsek
(odsek), ich
stredový uhol.
prislúchajúci k danému
kružnicovému oblúku
alebo kruhovému
výseku.
Obsah kruhu a
dĺžka kružnice
(obvod kruhu).
Medzikružie.
Kontextové úlohy.
Pravdepodobnosť, Pravdepodobnostné • prostredníctvom hier
hry a pokusy.
a manipulatívnych
štatistika
Rôzne úlohy na
porovnávanie šancí
rôznych udalostí.
Číselné
porovnávanie
šancí.
činností získa skúsenosti
s organizáciou
konkrétnych
súborov
predmetov
podľa
zvoleného ľubovoľného
a podľa vopred daného
určitého kritéria
• vie z daného počtu
prvkov vybrať skupinu
s daným počtom prvkov
podľa určeného pravidla
a vypočítať
počet
možností výberu
• je schopný orientovať sa
v množine údajov
Poznať približné
hodnoty Ludolfovoho
čísla π = 3,14 resp. pre
použitie v písomných
výpočtoch obsahu kruhu
a dĺžky kružnice. 7 22
Vedieť vypočítať obsah
kruhu a dĺžku kružnice
(S = πr² ; o = 2 πr = πd)
Poznať základné vzťahy
(vzorce) pre výpočet
obsahu kruhu a dĺžky
kružnice.
Získať skúsenosti z
porovnávania rôznych
udalosti z pohľadu na
ich mieru
pravdepodobnosti.
Vedieť uskutočňovať
jednoduché a primerané
experimenty.
Vedieť posúdiť a
rozlíšiť možné, ale aj
nemožné udalosti.
Vedieť rozhodnúť o
pravdepodobnosti
udalosti.
Vypočítať relatívnu
početnosť udalosti.
Vedieť spracovať,
plánovite a systematicky
zhromažďovať a triediť
údaje v experimente.
Zo zhromaždených
údajov vybrať
štatistický súbor.
Vypočítať aritmetický
priemer z primeraných
údajov.
Zaznamenávať a
usporadúvať údaje do
tabuľky.
OSR
ENV
REV
Plánovitý zber
údajov a ich
systemizácia pri
jednoduchých a
primeraných
experimentoch.
Čítať (interpretovať)
údaje z tabuľky, z
kruhového diagramu a z
stĺpcového grafu.
Znázorniť údaje z
tabuľky kruhovým
diagramom a stĺpcovým
grafom.
Zobrazenie skupín
údajov, tvorba
grafov a
diagramov.
Hodnotenie:
Predpísané povinné písomné previerky:
4 školské úlohy
Hodnotiť sa budú ústne odpovede, ďalšie písomné práce, písomné cvičenia, projekty.
Učebné zdroje:
Učebnice matematiky, Internet- dostupný matematický softvér
Názov predmetu: Informatika
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 5., 6., 7., 8. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie
žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia
problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich
zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.
Pre predmet informatika neexistuje striktne pridelené učivo podľa jednotlivých ročníkov. Jednotlivé okruhy
sa môžu ľubovoľne kombinovať. Napríklad jeden okruh sa môže preberať v každom ročníku, vždy s vyššou
náročnosťou.
Naším cieľom je sústrediť sa každý rok na 2. – 3. okruhy z dôrazom predovšetkým na praktické úlohy.
Máme učebnice a vzdelávacie materiály koncentrujeme na webovej stránke školy.
Ciele predmetu informatika
Cieľom vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri
práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Podobne ako matematika aj informatika v
spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. V predmete
informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré
prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký
priestor na motiváciu a praktické projekty.
Cieľom je, aby sa žiaci:

naučili sa orientovať v základných pojmoch používaných v IKT

získali a precvičili základné zručnosti potrebné pre bežné používanie počítača

naučili sa základy práce v operačnom systéme

dokázali si prispôsobiť pracovné prostredie v OS

dokázali vyhľadať, získať a spracovať informáciu

dokázali informácie sprostredkovať, s dôrazom na textovú formu

dokázali efektívne používať mailovú komunikáciu
Kľúčové kompetencie
-
oboznámiť sa s pojmami, údajmi a informáciami, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním,
uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním,
-
rozumieť pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania údajov);
-
oboznámiť sa so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, prídavné
zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém);
-
rozvíjať schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti, naučili sa
pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučili sa efektívne vyhľadávať informácie
uložené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť;
-
nadobudnúť schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý
výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa
viaceré metódy na riešenie problémov.
-
rozvíjať si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri
riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať);
-
rozvíjať si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti,
húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie;
-
naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a
aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej práce, sú
predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky.
Učebné osnovy pre 5. - 9. ročník sú tvorené stupňovite, obsah je rozdelený do 5 tematických
okruhov:
-
Informácie okolo nás
-
Princípy fungovania IKT
-
Komunikácia prostredníctvom IKT
-
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
-
Informačná spoločnosť
Tematický
celok
Informácie okolo
nás
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Typy informácií, reprezentácia, bit, bajt.
Formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky
v texte.
Grafická informácia, fotografia, animácia.
Informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi
bunkami, grafy.
Úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a
vytváranie videa.
Prezentácia, snímka, prezentačný program,
prezentácia na webe.
Žiak:
Dokáže vytvoriť plagát, vizitku,
pozvánku.
Vie upraviť fotografiu, koláž, texty
v obrázkoch.
Dokáže graficky prezentovať
výsledky prieskumu.
Dokáže vytvoriť prezentáciu a
pozná zásady správneho
prezentovania.
Dokáže hľadať slovo, pojem v
tabuľke, v dokumente, v
encyklopédii.
Dokáže hľadať titul v
Encyklopédia.
elektronickej knižnici.
Pozná edukačné prostredia pre iné
predmety (napr. dynamická
geometria, fyzikálne experimenty,
práca s mapami, trenažéry pre
cudzí jazyk).
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Interaktívna a neinteraktívna komunikácia.
Adresár príjemcov, príloha správy.
Webová adresa, katalógy, portály,
vyhľadávače.
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Postup riešenia, formálny zápis riešenia, etapy
riešenia problémov.
Programovací jazyk, elementárny príkaz,
postupnosť, cyklus, procedúra, parametre,
premenná, hodnota, priradenie.
Zložitosť riešenia problému.
Princípy
fungovania IKT
Hardvér, softvér.
Oblasti aplikácií softvéru.
Formáty súborov.
Operačný systém, používateľ, prihlasovanie do
systému, správca úloh.
Priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kľúč,
archív.
Lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede.
Princípy fungovania internetu, adresa, doména,
IP, http, ftp, smtp.
Informačná
spoločnosť
Informačné technológie v znalostnej
spoločnosti.
Riziká technológií, vírusy, antivírusové
programy.
Žiak:
Dokáže poslať emailovú správu s
prílohou, plnohodnotne využíva
možnosti poštového
klienta, pozná správnu formu
správy.
Pozná školský web, vyhľadávanie
informácií na internete pomocou
vyhľadávacích strojov a katalógov.
Vie používať niektorý z nástrojov
na interaktívnu komunikáciu,
pozná nástroje netikety.
Pozná online služby e-spoločnosti.
Žiak:
Dokáže zapisovať a interpretovať
postupy do formálneho zápisu
(napríklad zápis matematických
algoritmov, algoritmus na
jednoduché zašifrovanie textu).
Demonštruje v detskom
programovacom prostredí riešenie
úloh s opakovaním
nejakých činností, zapamätávanie
výpočtov do premenných,
zoskupovanie častí
riešenia do procedúr.
Dokáže porovnať čas trvania
rôznych riešení problému.
Žiak:
Pozná určenie, parametre periférií,
Dokáže spúšťať naraz viac
aplikácií
Pozná ukladanie informácií na
rôzne média, vie porovnať
kapacitu
Dokáže vytvoriť kompresiu,
dekompresiu údajov.
Dokáže vykonať zálohovanie
údajov.
Dokáže pracovať v lokálnej sieti.
Pozná logické princípy fungovania
internetu, dokáže zistiť IP číslo
počítača.
Pozná formát a typy súborov.
Žiak:
Pozná využitie informačných a
komunikačných technológií v
znalostnej spoločnosti
Zásady bezpečnosti.
Platnosť, správnosť informácií, nebezpečný
obsah.
Licencie programov, legálnosť používania,
freeware, shareware.
Legálnosť použitia obrázkov a textov z
internetu.
(bankovníctvo, zdravotníctvo,
doprava, umenie... ).
Chápe ako sa šíria počítačové
vírusy, ako sa odhaľujú a
odstraňujú, pozná spôsoby
bezpečnosti na internete a ochrany
počítača.
Pozná riziko počítačovej
kriminality a jej dopady.
Dokáže posúdiť spoľahlivosť
získaných informácií.
Vie čo sú autorské práva, legálny a
nelegálny softvér, pozná rozdiel v
používaní a
šírení programov s rôznymi
stupňami licencií.
Prierezová téma
Mediálna výchova
Vzdelávacie stratégie
Tvorba projektov
Naučiť žiakov pracovať s rôznymi zdrojmi
informácií, spracovať tieto informácie a prezentovať
ich.
Viesť žiakov k tomu, aby poznali význam podávania
informácií a dokázali posúdiť spoľahlivosť získaných
informácií.
Požadovaný výstup žiakov













dokázať odlíšiť a definovať základné pojmy ako napr. hardvér, softvér, IKT, PC, OS,
dokázať popísať jednotlivé časti počítača a vysvetliť ich funkciu v PC
zvládnuť obsluhu počítača a jeho prídavných zariadení
oboznámiť sa s pojmom operačný systém, rozumieť jeho úlohe
dokázať pracovať v prostredí OS, vedieť vytvoriť priečinok, uložiť, zmazať dáta, upraviť si okná,
grafické prostredie OS atď.
dokázať písať pomocou počítača, vytvoriť jednoduchý textový súbor, vedieť spracovať
informáciu v textovej podobe
vykonávať jednoduché formátovanie textu
vyhľadávať informácie na internete
vedieť vyhľadať text, obrázok, hudbu, animáciu, prípadne video
dokázať spracovať nájdenú informáciu – uložiť, skopírovať atď.
dokázať pracovať s mailom
vedieť si vytvoriť mailové kontá
vedieť správne napísať mail a pracovať s prílohami
Učebné zdroje
zdroje zdieľané na školskom serveri
internet
učebnice
Hodnotenie
Pomocou hodnotenia jednotlivých pracovných zadaní
Hlavný dôraz na prax
Ojedinele test, či ústne skúšanie, hlavne z prvých tém zameraných na terminológiu používanú v IKT
Človek a spoločnosť
Názov predmetu: Dejepis
Časový rozsah výučby: 5. – 6.r. - 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne,7. - 8.r. - 2 hodiny týždenne/ 66 hodín
ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 5., 6., 7., 8. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť
spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych
vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. V jeho priebehu si
žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na
základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či
skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých
historických obdobiach.
Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti
kultivovania ich historického vedomia.
Ciele predmetu
Všeobecným cieľom dejepisného vyučovania je vytvárať a formovať historické vedomie žiakov, na základe
ktorého by boli žiaci schopní pochopiť minulosť. Dejepisné vzdelávanie má umožniť a zabezpečiť
kontinuitu historickej pamäti ľudstva a vlastného národa. Účelom vyučovania dejepisu je umožniť žiakom,
aby na vybraných témach získali vedomosti a spôsobilosti, ktoré im pomôžu pochopiť súčasný svet.
Úlohou vyučovacieho predmetu dejepis je, aby (sa/si) žiaci:

zoznámili s najvýznamnejšími udalosťami, procesmi, javmi a osobnosťami z národných
dejín v kontexte svetových dejín,

so zoznamovaním slovenskej histórie pestovali a rozvíjali svoje vedomie o národnej identite
a štátnej príslušnosti,

zoznámili so životom, s prácou a myslením ľudí v uplynulých historických obdobiach,

získali spôsobilosti pre pochopenie a úctu k rozličným kultúram, náboženstvám, rasám
a spoločenstvám,

získali vedomosti o národnom a svetovom kultúrnom dedičstve,

získali a pestovali záujem o európske kultúrne a civilizačné hodnoty,

na príkladoch dejín svojho regiónu získali vedomosti o ochrane slovenských kultúrnych tradícií,

získali a rozvíjali historické myslenie ako prostriedok pochopenia súčasného sveta,

získali spôsobilosť časovej a priestorovej orientácie v historickej perspektíve a naučili správne
používať základnú historickú terminológiu,

zoznámili s úlohou historických prameňov, a tak sa zoznámili s jednoduchými metódami
historického bádania,

získali spôsobilosti používať historické mapy a obrazový materiál a zoznámili s úlohou archívov
a múzeí,

naučili kriticky chápať historické udalosti, javy a procesy,

na príkladoch z minulosti vypestoval zmysel pre hodnoty, pre samostatný život v pluralitnej
demokratickej spoločnosti,

získali pracovné návyky. presnosť, systematickosť, vytrvalosť
Metódy a stratégie vyučovania
Moderne vyučovať dejepis nie je možné bez používania počítača a internetu. Z internetu žiaci môžu získať
rôzne informácie z dejepisnou problematikou. V tomto procese je veľmi významná úloha učiteľa, ktorý by
mal byť skôr príjemným radcom a usmerňovateľom než prísnym a„staromódnym“ učiteľom.
Projektové vyučovanie je významným inovačným prvkom, ktorý podporuje aktívny prístup k učeniu a
samostatnosť žiakov, rozvíja ich zručnosti pri vyhľadávaní a hodnotení informácií a rozvíja schopnosť
aplikovať
získané
vedomosti.
Umožňuje
prepojenie
školskej
teórie
s praxou, vychováva k samostatnosti a zodpovednosti. Sociálne a emocionálne aspekty projektovej výučby
majú
nezastupiteľný
význam,
rovnako
ako
podpora
súťaživosti
žiakov.
V rámci projektového vyučovania žiaci samostatne riešia úlohu alebo systém rozpracovaných úloh.
Osvojujú si dôležité zručnosti, ktoré budú môcť využiť v praktickom živote učia sa vyhľadávať informácie,
triediť ich a vyberať iba dôležité údaje nevyhnutné na riešenie určitého problému. Vďaka samostatnej práci
sa žiaci už od útleho veku oboznamujú so základmi a princípmi vedeckej práce. Práca v tíme zas vedie k
schopnosti rozdeľovať úlohy, k vzájomnej tolerancii a zdokonaľuje organizačné schopnosti. Škola sa pre
žiaka stáva podnetným prostredím, kam chodí rád, pretože v nej prežíva dobrodružstvo spojené
s poznávaním sveta.
Kooperatívne vyučovanie je skupinovým vyučovaním, v ktorom sú zdôrazňované sociálne aspekty. Nejde
iba o skvalitnenie tradičných postupov a foriem školskej práce, ktoré súvisia s cieľmi týkajúcimi sa oblastí
vedomostí a zručností. Do popredia sa dostávajú sociálne – komunikačné kompetencie, celoživotné pravidlá
(aktívne počúvanie, dôvera, pravdivosť, úcta, maximálne osobné nasadenie – výkon), súťaživosť je
nahradzovaná spoluprácou.
Problémové vyučovanie spočíva v tom, že v procese riešenia špeciálne vypracovaného systému
problémov a problémových úloh žiaci získavajú skúsenosti z tvorivej činnosti, prebieha tvorivé osvojovanie
poznatkov a spôsobov činnosti.
Práca s atlasom
Diskusia
Učebné zdroje
Využiť vhodné texty z učebnice dejepisu využiť primerané texty z dejepisnej čítanky, použiť školskú
kroniku, nahliadnuť do materiálov v archíve, v múzeu
Kľúčové kompetencie, ktoré predmet rozvíja
1. Spôsobilosti na celoživotné učenie sa:
 chápať prebrané oblasti v historicko-geografickom kontexte,
 zoznámiť sa so všeobecne používanými pojmami a vypestovať si schopnosť dávať ich do vzájomných
súvislosti,
 zúčastňovať sa na rôznych súťažiach, mať z toho radosť a motiváciu k ďalšiemu učeniu.
2. Sociálne kompetencie:
 chápať význam skupinovej práce a individuálnej práce,
 zoznámiť sa s možnosťami práce v skupine a vytváranie príjemnej pracovnej atmosféry,
 naučiť sa dávať dobré otázky,
 naučiť sa diskutovať.
3. Spôsobilosti riešiť problémy:
 vnímať najrozličnejšie spoločenské problémy,
 využívať pri riešení problémov schopnosť pracovať s informáciami z rôznych zdrojov.
4. Spôsobilosti občianske:
 zoznámiť sa s kultúrnymi tradíciami a historickým dedičstvom a chrániť ich,
 rešpektovať presvedčenie iných ľudí,
 uvedomovať si význam občianskej spoločnosti,
 uvedomiť si, že Slovenská republika je súčasťou Európskej únie, zoznámiť sa s kultúrnymi
zvláštnosťami členských štátov EÚ.
5. Komunikačné spôsobilosti:
 súvisle formulovať svoje názory na spoločenské dianie,
 akceptovať odlišné názory a zaoberať sa nimi,
 naučiť sa tvorivo využívať informačné a komunikačné prostriedky.
6. Kompetencie pracovné:
 vedieť využívať poznatky a vedomosti získané v škole pre svoj ďalší rozvoj,
 rozvíjať svoje myslenie a nachádzať nové riešenia,
 aplikovať praktické činnosti.
7. Základné predmetové kompetencie:
 zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy do chronologickej postupnosti,
 zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy do synchrónnych celkov,
 používať odbornú terminológiu,
 vedieť vymedziť základné vývinové charakteristiky z národných a svetových dejín a pochopiť
prepojenosť medzi nimi,
 schopnosť vedieť určiť príčiny a dôsledky historických udalostí, javov a procesov,
 chápať úlohu osobností v dejinách,
 spôsobilosť výberu, zaradenia, porovnávania a kritickej analýzy historických prameňov a iných
informácií týkajúcich sa historických udalostí.
Obsah:
5.ročník
tematický
celok
obsahový
štandard
téma
Od blízkeho k Priestor a čas
vzdialenému
pojmy
výkonový štandard
spôsobilosti
Dom, byt, sídlisko, Žiaci vedia. vymenovať zmeny v mieste
dedina, mesto, vyšší bydliska, ktoré sa udiali počas ich života
územný
celok,
Slovensko, Európska
únia.
Prírodný a historický Žiaci vedia: rozpoznať čo sa zmenilo a čo
čas
sa nezmenilo v mieste ich bydliska
Kategórie
historického času meniny, narodeniny,
dátum,
letopočet,
sviatky
Pamiatky
v
priestore a čase
Žiaci sú schopní: identifikovať rozdiel
medzi prírodným a historickým časom.
zostaviť tabuľku dátumov štátnych,
cirkevných sviatkov a pamätných dní.
Fotografia -obrazová Žiaci vedia: zaradiť letopočty do
spomienka, rodinný príslušného storočia.
album, rodostrom
z ľubovoľného storočia vybrať správny
letopočet.
rozlíšiť dátum a letopočet.
zakresliť na časovú priamku
významné údaje zo života svojej rodiny.
rozpoznať
pojmy
pred Kr.
a po
Kristovi/pred naším letopočtom a po našom
letopočte.
vytvoriť jednoduchú časovú priamku
Historické pramene
Žiaci sú schopní :
(písomné, obrazové,
pochopiť pojem generácia v rodinnom kontexte na
príklade starých rodičov, rodičov.
hmotné)
múzeum,
knižnica, archív
zostaviť rodostrom svojej rodiny. napísa
príbeh zo života svojej rodiny.
položiť adekvátne otázky súvisiace s fotografiami
zaznamenať rozprávanie starých rodičov, rodi
minulosti svojho rodiska.
Žiaci sú schopní
– poznať historickú udalosť, osobnosť,
ktorú pripomína pomník, pamätník,
pamätná tabuľa v mieste, kde žijú.
– identifikovať najstarší hrob na cintoríne.
– poznať jednotlivé druhy historických
prameňov.
– rozpoznať rozdiel medzi múzeom a
archívom.
– usporiadať širšiu škálu historických
obrázkov a objektov.
– vymenovať hlavné body z jedného
prameňa na základe otázok učiteľa.
– používať rozširujúcu sa škálu pojmov v
závislosti od témy.
– zhodnotiť význam rodinného albumu pre
život rodiny
Minulosť našej Školská kronika
školy
Žiaci sa naučia:
–zaznamenávať
rozprávanie
starých
rodičov o škole z čias ich mladosti.
–pátrať po starých školských zošitoch a
učebniciach,
Človek
Priestor
v premenách
mape
priestoru
a
času
na Dejepisná
glóbus
mapa Žiaci sa naučia :
orientovať sa na dejepisnej mape čítať
dejepisnú mapu
rozpoznať
glóbusom
rozdiel
Naučiť
žiakov
historických
medzi
mapou
a
orientovať
sa
na
mapách
Človek
pohybe
v
Sťahovanie národov
uviesť príčiny sťahovania ľudí v minulosti i
prítomnosti.
Stretávanie kultúr
vysvetliť pojem kolonizácia
Kolonizácia
Vysťahovalectvo
Ako si človek Od kolesa k lietadlu
zmenšoval svet.
zostaviť
tabuľku
najdôležitejších
dopravných prostriedkov v chronologickej
postupnosti.
–porovnať spôsoby dopravy v minulosti i
prítomnosti.
–rozpoznať vplyv dopravných
prostriedkov na životné prostredie svojho
regiónu.
Spôsob obživy
človeka
Roľník
– charakterizovať
minulosti.
život
Remeselník
– vysvetliť oddelenie remeselníkov od
roľníkov.
–
zhodnotiť
význam
remeselnej výroby.
roľníkov
v
špecializácie
– vysvetliť príslovie: „remeslo má zlaté
dno.“
– nakresliť znak, ktorý výstižne
charakterizuje zamestnanie remeselníka
Obchodník
Človek vládca Prírodná energia
prírody?
– nájsť rozdiely medzi výmenným a
peňažným obchodom
– vystihnúť rozdiely medzi prírodnou a
umelou energiou.
– uviesť príklady využívania prírody v
prospech človeka.
Umelá energia
– zdôvodniť príčiny neustáleho hľadania
nových zdrojov energie.
– vymenovať vynálezy, ktoré pomohli
človeku využiť energiu vo svoj prospech.
Práca
detí Detská práca
v minulosti a
Poznámka:
prítomnosti
prepojenie
na
geografiu a občiansku
náuku
– uviesť najčastejšie druhy detskej práce.
– zaujať stanovisko k problému detskej
práce.
– zaujať postoj k tvrdeniu, že dospelí, v
niektorých krajinách zneužívali a i naďalej
zneužívajú prácu detí vo svoj prospech.
Človek
a Pamäť ľudstva
komunikácia
Jazyk,
písmo,
rukopis,
kniha,
noviny
rozhlas,
televízia internet email legendy mýty
povesti (región )
Žiaci vedia:
– zhodnotiť význam vynálezu písma
– vymenovať najstaršie druhy slovanského
písma.
– vymenovať druhy písem z minulosti.
– uviesť prostriedky dorozumievania medzi
ľuďmi v minulosti.
–
uviesť
druhy
moderných
masovokomunikačných prostriedkov.
– identifikovať rozdiely medzi rukopisom a
tlačenou knihou
– zhodnotiť význam vynálezu kníhtlače.
Duchovný
život človeka
Legendy
mýty – rozpoznať príbeh z minulosti svojho
povesti
-región regiónu z povesti
náboženstvo
Keď zlyhá
komunikácia
Vojna, mier, víťazi - Žiaci sú schopní :
porazení
– uviesť dôsledky vojen pre človeka a
prostredie, v ktorom žije.
– zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v
minulosti i prítomnosti.
– zostaviť správu o vojenskom konflikte v
súčasnosti.
Prierezová téma
Vzdelávacie stratégie
Environmentálna výchova
Viesť žiakov k ochrane prírodného prostredia, v ktorom sa
nachádzajú kultúrno-historické pamiatky.
Mediálna výchova
Viesť žiakov k tomu, aby poznali význam podávania informácií
o dejinách a tradíciách slovenského národa a národnosti, ktoré žijú
v Slovenskej republike.
Multikultúrna výchova
Cieľom je prispieť k medzikultúrnemu porozumeniu v spoločnosti
a predchádzaniu konfliktov medzi príslušníkmi jednotlivých kultúr.
6.ročník
Tematický
celok
Obrazy
pravekého
sveta
Obsahový štandard
Téma
Od lovca k
roľníkovi a
remeselníkovi
Výkonový štandard
Pojmy
zberač,
lovec
roľník
Riečne civilizácie
a ich dedičstvo
lovec doby
medenej
odev,
nástroje,
zbrane,
Obrazy
starovekého
sveta
Staroveké
Grécko
mestský štát
písmo
aténska
demokracia
Perikles
Spôsobilosti
Žiaci:
- rozpoznajú rozdiely v spôsobe
obživy a života pravekých
zberačov, lovcov a roľníkov,
- analyzujú pracovné nástroje
pravekých ľudí,
- zhodnotia význam najdlhšie
používaného pracovného
materiálu – kameňa,
- porovnajú kamenné pracovné
nástroje
s medenými a bronzovými
nástrojmi,
- identifikujú nástroje a zbrane
človeka medenej doby,
- zovšeobecnia spôsob obživy a
života ľudí v medenej dobe
napr.na príbehu Ötziho,
- zostavia správu zo skúmania
spôsobu obživy a života
pravekých ľudí,
- odhalia postupne stav a
premeny
životného prostredia v dôsledku
ľudskej činnosti,
Žiaci:
- odhalia vzťah medzi prírodnými
podmienkami údolí veľkých riek
a vznikom prvých štátov,
- identifikujú znaky
zavlažovacieho
poľnohospodárstva,
- analyzujú vnútorné členenie
spoločnosti v mestskom štáte,
- zhodnotia premeny a význam
písma pre spoločnosť najstarších
štátov,
- zostavia obrazový materiál
o kultúrnych pamiatkach
najstarších štátov,
- identifikujú poznatky
obyvateľov najstarších štátov,
ktoré nám slúžia dodnes
Žiaci:
- odhalia vzťah medzi prírodnými
podmienkami a vznikom
množstva nezávislých mestských
štátov v Grécku,
- si uvedomia, že Grékov spájal
spoločný jazyk, náboženstvo,
kultúra, šport, obchod a
mytológia, rozpoznajú rôznu
formu vlády v mestských štátoch
na príklade Sparty a Atén,
Rímska republika
olympijské hry
Limes Romanus
vec verejná
Markus Aurelius
Ľudia a ich
každodenný život
Gerulata, Iža
Carnuntum
roľník,remeselník,
obchodník
škola
Divy starovekého
sveta
príklad-pyramídy
Svetové
náboženstvá
Obrazy
stredovekého
sveta
Kresťanstvo,
islam
Tri ríše raného
stredoveku
Starý zákon,
Nový zákon
korán
Byzantská ríša
( Justinián )
Franská ríša
( Karol Veľký )
Arabská ríša
( kalifát )
Prepožičiavanie
pôdy
léno, vazal,
- analyzujú spôsob života a
formu vlády v Aténach mza
Perikla,
- kladú základné analytické
otázky školskému historickému
písomnému prameňu,
- pochopia problém rovnosti a
nerovnosti,
- zdôvodnia významné
postavenie telesnej výchovy v
mestských štátoch,
- vymedzia olympijské
disciplíny, v ktorých sa dodnes
súťaží,
- zhodnotia význam
olympijských myšlienok v
minulosti i prítomnosti,
Žiaci:
- analyzujú formu vlády v
rímskej republike ako mestského
štátu,
- analyzujú spôsob obživy a
života v Ríme,
- dokumentujú expanziu
mestského štátu a jeho premenu v
ríšu,
- analyzujú krízu republiky a jej
premenu na cisárstvo,
- rozpoznajú príčiny budovania
rímskej hranice pozdĺž stredného
Dunaja,
- zostavia stručný informačný
materiál o živote v rímskych
táboroch na našom území,
- rozpoznajú dôležitosť gréckej a
rímskej kultúry pre vytvorenie
európskej kultúry,
- zostavia obrazový materiál o
divoch
starovekého sveta,
Žiaci:
- odhalia príčiny prenasledovania
kresťanov v rímskej ríši,
- rozpoznajú korene
kresťanského náboženstva,
- identifikujú hlavné rozdiely
medzi Starým a Novým
zákonom,
- zhodnotia význam a odkaz
kresťanstva pre európsku kultúru,
- odhalia okolnosti vzniku
islamu,
- zdôvodnia príčiny rýchleho
rozširovania islamu,
- identifikujú odkaz arabskej
kultúry pre európsku kultúru,
poddaný
Každodenný
život
Vzdelanie
Prierezová téma
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov
hrad, mesto,
dedina, kláštor
pisár, univerzity
Žiaci:
- zdôvodnia príčiny rozdelenia
rímskej ríše,
- zovšeobecnia príčiny zániku
západorímskej ríše,
- odhalia ciele expanzívnej
politiky Justiniána, Karola
Veľkého a arabských kalifov,
- zhodnotia kultúrny odkaz
Byzantskej a Franskej ríše,
- odhalia nový vzťah medzi
ľuďmi vyšších spoločenských
vrstiev formujúcej sa stredovekej
spoločnosti za pomoci grafu,
- identifikujú spôsob života a
obživy jednotlivých sociálnych
vrstiev stredovekej spoločnosti,
- zdôvodnia príčiny oddelenia
remeselníkov od roľníkov,
- opíšu život ľudí na feudálnom
majetku a v meste,
- zdôvodnia, prečo sa kláštory
stali postupne hospodárskymi a
kultúrnymi centrami,
- zhodnotia význam stredovekých
univerzít.
Vzdelávacie stratégie
Viesť žiakov k ochrane archeologických a iných
lokalít, na ktorých sa nachádzajú historické pamiatky.
Viesť žiakov k tomu, aby poznali význam podávania
informácií o pravekých náleziskách na území SR,
o múzeách a iných kultúrnych zariadeniach.
Viesť žiakov k akceptácií kultúrnej a inej
rôznorodosti, k tolerancii a medzikulttúrnemu
porozumeniu.
Naučiť žiakov pracovať s rôznymi zdrojmi
informácií, spracovať tieto informácie
a prezentovať ich.
7.ročník
Tematický celok
Obsahový štandard
Téma
Predkovia Slovákov v
Karpatskej kotline
Príchod
Slovanov
Veľká Morava
Výkonový štandard
Pojmy
Spôsobilosti
pravlasť, migrácia,
Samo
kresťanské misie
Cyril a Metod
Pribina Rastislav
Svätopluk
Žiaci sú schopní: - opísať pravlasť
Slovanov - uviesť dôvody sťahovania
Slovanov - na historickej mape
ukázať územia na ktoré sa Slovania
nasťahovali - vymenovať západných,
južných a východných Slovanov identifikovať vzťahy medzi Slovanmi
a Avarmi - uviesť príčiny vzniku
Samovej ríše - zdôvodniť význam
Samovej ríše
Žiaci vedia: - uviesť dôvody na vznik
Veľkomoravskej ríše - opísať vznik
Nitrianskeho kniežatstva - vysvetliť
význam Veľkomoravskej ríše zhodnotiť prínos Cyrila a Metoda pre
rozvoj našej kultúry a štátnosti opísať Veľkomoravskú ríšu počas
panovania Rastislava a Svätopluka opísať kultúru vo Veľkomoravskej
ríši - opísať vzdelanosť vo
Veľkomoravskej ríši - ukázať na
historickej mape rozmach
Veľkomoravskej ríše - nakresliť
obydlie z doby Veľkomoravskej ríše rozpoznať zbraň a výstroj vojakov z
obdobia Veľkomoravskej ríše
Slováci v Uhorskom
kráľovstve
Kráľovstvo
mnohých
jazykov a
mravov
Banské mestá
dynastie, Štefan I.
Ondrej II. Karol
Róbert Ľudovít I.
Žigmund
Luxemburský
gotická cesta
Matej Korvín
Kremnica Banská
Štiavnica Banská
Bystrica život
baníkov, dukát
Žiaci vedia: - vysvetliť vznik
Uhorského kráľovstva - uviesť prínos
predkov Slovákov pri vzniku
Uhorského kráľovstva - zhodnotiť
vládu Štefana 1. - zhodnotiť význam
Nitrianskeho vojvodstva - analyzovať
Zlatú bulu Ondreja II. - vysvetliť,
prečo dochádzalo v Uhorsku k
neustálemu boju o trón - analyzovať a
zhodnotiť spôsob života ľudí vo
vrcholnom stredoveku a dnes zdôvodniť hospodársky rozkvet za
vlády Karola Róberta - zhodnotiť
význam vnútornej a zahraničnej
politiky Ľudovíta I. a Žigmunda
Luxemburského - opísať vládu Mateja
Korvína - zhodnotiť význam
banských miest na Slovensku - opísať
kultúru v Uhorsku vo vrcholnom
stredoveku, - nájsť obrazový materiál
z gotickej cesty - ukázať na
historickej mape Uhorské kráľovstvo
- napísať krátky životopis vybraného
panovníka Uhorska - do slepej mapy
nakresliť banské mestá ležiace na
území Slovenska - napísať krátky text
o živote baníkov - vytvoriť tím a
vymodelovať historické námestie
stredovekého mesta
Obrazy novovekého
sveta
Kríza
stredoveku
Kníhtlač
Objavitelia a
dobyvatelia
Hospodárske
zmeny
Reformácia a
proti reformácia
Habsburská monarchia
Slovensko na
hranici dvoch
svetov
Osvietenský
absolutizmus
humanizmus,
renesancia
Mikuláš Kopernik
Leonardo da Vinci
Ján Gutenberg
karavela objavenie
Ameriky (Krištof
Kolumbus)
oboplávanie
zemegule ( F.
Magalhaes )
kolonializmus
od cechu k
manufaktúre
mešťan, zámorský
obchod
Martin Luther
Ignác z Loyoly
Moháč, Turci,
Bratislava –
centrum
uhorského
kráľovstva
Mária Terézia
Jozef II.
Matej Bell Adam
Žiaci sú schopní: - uviesť podstatné
znaky úpadku stredovekej spoločnosti
- charakterizovať humanizmus vysvetliť podstatu renesancie zhodnotiť význam kníhtlače - napísať
krátku esej o význame písaného slova
- rozlíšiť pojmy objavitelia a
dobyvatelia - uviesť príčiny
zámorských objavov - posúdiť
dôsledky zámorských objavov zhodnotiť význam zámorského
obchodu - zakresliť do obrysovej
mapy smery objavných plavieb vysvetliť pojem kolonializmus
Žiaci vedia: - zdôvodniť príčiny
hospodárskych zmien v novoveku porovnať prácu remeselníka v cechu a
v manufaktúre - opísať život mešťana
- zostaviť správu o spôsobe života
remeselníka - opísať príčiny vzniku
reformácie - analyzovať písomný
prameň z problematikou reformácie vysvetliť dôvody protireformácie
Žiaci vedia: - opísať moháčsku bitku
a jej dôsledky - objasniť postavenie
Slovenska v Habsburskej monarchii charakterizovať postavenie Slovenska
v susedstve Osmanskej ríše - uviesť
príčiny a dôsledky protihabsburských
povstaní v Uhorsku - zostaviť
obrazový materiál o Bratislave ako
F. Kollár reformy
Prierezová téma
Regionálna výchova
hlavnom a korunovačnom meste
Uhorska - zhodnotiť význam reforiem
Márie Terézie a Jozefa II. charakterizovať osvietenský
absolutizmus - prezentovať významné
slovenské osobnosti napísaním
krátkej práce alebo v power point
Vzdelávacie stratégie
Viesť žiakov k ochrane a pestovaniu starostlivosti
o kultúrno-historické pamätihodnosti zo svojho okolia
s cieľom starostlivosti o kultúrne dedičstvo našich predkov,
pomôcť žiakom uvedomovať si svoju národnú identitu.
Naučiť žiakov pracovať s rôznymi zdrojmi informácií,
spracovať tieto informácie a prezentovať ich.
Tvorba projektov
Mediálna výchova
Naučiť žiakov poznávať význam informácií
o minulosti vlastného národa a národností, ktoré žili
a žijú v SR
8. ročník
Tematický celok
Obsahový
štandard
Téma
Európa na ceste
k moderným
národom
Vek rozumu
Výkonový štandard
Pojmy
encyklopédia
občan, revolúcia
Zrod modernej doby
Napoleón
národný štát
( Nemecko, Taliansko )
Modernizácia
priemyselná revolúcia
továreň
robotník, podnikateľ
Nacionalizmus
národné hnutia
Moderný slovenský
národ
Slovenské národné
hnutie
spisovný jazyk
politické programy
tri generácie
vzdelancov
( A. Bernolák, J.
Kollár, Ľ. Štúr )
revolučný rok 1848/49
SNR
dobrovoľnícke výpravy
Rakúsko – Uhorsko
Slováci v Uhorsku
dualizmus
modernizácia
Každodennosť
industrializácia
Spôsobilosti
Žiaci sú schopní:
- na časovej osi vyznačiť obdobie
18. až 20. storočia a zapísať
najvýznamnejšie udalosti
- prečítať a kriticky zhodnotiť
historický prameň z uvedeného
obdobia
- analyzovať myšlienkový smer
vyzdvihujúci rozum
- kriticky zhodnotiť dovtedajšie
ľudské poznanie
- zdôvodniť úlohu občana na
politickej scéne
- na základe obrázkov a fotografií z
učebnice, odbornnej literatúry a
pod. / nakresliť pevnosť Bastilu,
francúzskeho
vojaka, mešťana, mestský dom,
- vysvetliť význam Občianskeho
zákonníka
- kriticky posúdiť príčiny a dôsledky
francúzskej revolúcie
- analyzovať príčiny a dôsledky
vzniku cisárstva vo Francúzsku
- napísať krátku prácu na tému
francúzski encyklopedisti alebo
Napoleon a pod.
- vyhľadať údaje o bratislavskom
mieri a
prezentovať ich v krátkej
informácii
- na historickej mape vyhľadať
a opísať politickú mapu Európy po
Viedenskom kongrese
- analyzovať príčiny a zdôvodniť
význam zjednotenia Talianska a
Nemecka
- pochopiť proces formovania
moderných národov
- vymenovať znaky moderného
národa
- identifikovať znaky priemyselnej
revolúcie a jej vplyv na
modernizáciu a vznik nových tried
- porovnať výrobu tovaru
v manufaktúre a v továrni
- opísať prácu v továrni s
prízvukom na
prácu detí a žien
- porovnať dopravné prostriedky
parník a
moderné lode ,konský záprah
a železnice a automobil
- v krátkej práci opísať a vysvetliť
postavenie menších národv v
maďarizácia
Rozdelená Európa
slovenská otázka
vysťahovalectvo
Zákopová vojna
mesto a vidiek
dohoda
Prvá svetová
Odboj Slovákov
a Čechov
trojspolok
front a zázemie
M.R.Štefánik
vojna
Zmeny na mape
Európy
T.G.Masaryk
nástupnícke štáty
vznik ČSR
Prierezová téma
Uhorsku ( Rumunov, Chorvatov,
Slovákov ) a ich
boj za národnú slobodu.
Žiaci sú schopní:
- kriticky posúdiť a zhodnotiť
činnosť slovenských národných
vzdelancov
- analyzovať a zhodnotiť revolučný
rok 1848/49
politický program Slovákov –
Žiadosti slovenského národa
- opísať dobrovoľnícke výpravy a
posúdiť
ich význam a význam SNR
- analyzovať požiadavky
v dokumente Memorandum národa
slovenského
Žiaci sú schopní:
- opísať vznik Rakúsko -Uhorska
- špecifikovať postavenie Slovákov
v R -U
- zaujať kriticky postoj k
maďarizácii
- kriticky zdôvodniť príčiny a
dôsledky
vysťahovalectva Slovákov
- zhotoviť graf dokumentujúci
regióny z ktorých najviac ľudí
emigrovalo
- zhotoviť tabuľku na porovnanie
života v meste a na dedine
- kriticky analyzovať príčiny
vzniku a ciele dohody a trojspolku
- kriticky analyzovať a zhodnotiť
príčiny a priebeh 1. svetovej vojny
- charakterizovať postoj Slovákov
k vojne a ich účasť pri formovaní
ČSR
- zhodnotiť význam a úlohu
osobnosti pri vzniku ČSR
- opísať pomocou mapy priebeh 1.
svetovej vojny
- ukázať na mape zmeny, ktoré
nastali rozpadom R-U
Vzdelávacie stratégie
Multikultúrna výchova
Viesť žiakov k schopnosti tolerantného spolunažívania
v spoločnej Európe bez ohľadu na národnú, náboženskú,
rasovú a inú príslušnosť.
Tvorba projektov
Naučiť žiakov pracovať s rôznymi zdrojmi
informácií, spracovať tieto informácie a prezentovať
ich.
Mediálna výchova
Naučiť žiakov poznávať význam informácií
o minulosti vlastného národa a národností, ktoré žili
a žijú v SR
Výstupy
prezentácia žiackych prác
prezentácia žiackych projektov
písomné výstupy žiakov
výstavka žiackych prác
Hodnotenie predmetu
Za zmysluplné a efektívne vyučovanie dejepisu považujeme také vyučovanie, ktoré zabezpečí:
• chronologické preberanie učiva
• synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín
• adekvátny dôraz na národné dejiny
• návštevu múzeí, galérií a realizáciu primeraných exkurzií
• vyučovanie regionálnych dejín.
Vo vyučovaní dejepisu využívať poznatky, ktoré žiaci získajú z vyučovacích predmetov vlastiveda,
geografia, občiansky výchova, slovenský jazyk a využívať aj prierezové témy.
Názov predmetu: Geografia
Časový rozsah výučby: 5.-6. ročník - 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne, 7.- 8. ročník - 1,5 hodiny
týždenne/ 49,5 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 5., 6., 7., 8. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Charakteristika predmetu v 5. ročníku
Geografia prispieva k orientácii žiakov v prostredí regiónu a Zeme, vedie k žiakov k tolerancii voči iným
kultúram a národom, k pochopeniu rôznych prírodných a demografických zákonitostí, poznávaniu
prírodných a kultúrnych krás sveta, k hľadaniu informácii, k všímaniu si priestoru, v ktorom žijú, k
orientácii sa na mape a k všeobecnému rozhľadu.
Charakteristika predmetu v 6.,7. a 8. ročníku
Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. je to pre žiakov prijateľný
spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné
informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom
konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a
vysvetľovať ich
Ciele vyučovacieho predmetu
v 5.ročníku:













hľadať informácie
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať
vedieť čítať mapu, plány, orientovať sa na mape
vedieť určiť geografickú polohu geografickými súradnicami
diskutovať o objaviteľských cestách
riešiť projekty a prezentovať ich
rozumieť grafom a diagramom
všímať si a pozorovať priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny
vysvetľovať geografické javy na základe príkladov
rozvíjať schopnosť predstavivosti a priestorového videnia
využiť získané vedomosti pri vysvetľovaní rôznych geografických javov
rozvíjať geografické vyjadrovanie – schopnosť používať geografické pojmy s porozumením
rozvíjať logiku a matematické myslenie

hľadať odpovede na základné otázky geografie : kde je to, čím je to zaujímavé, ako to vzniklo, akí
ľudia tam žijú
v 6.ročníku:
Získať základné vedomosti o typoch krajín na Zemi, Austrálii, Oceánii, Tichom oceáne, Antarktíde, Arktíde
a Amerike, geografických charakteristikách svetadielov, rozvíjať si chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť
objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich, prejavovať záujem o spôsob
života ľudí v rôznych častiach sveta, vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány
miest, autoatlas, mapy na internete, riešiť modelové situácie, vnímať jedinečnosť prírodných javov a
výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí, rozumieť grafom, diagramom, hľadať
riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať
ho, diskutovať o návrhoch, oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť, orientovať sa
na mape podľa súradníc, podľa príkladov vysvetliť ako vzniká pohorie, kaňon, rieka, ľadovec, púšť,
dažďový prales, uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na Austráliu a Ameriku,
pripraviť projekt, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať , triediť , vyhodnocovať
vypracovať a odprezentovať ho, diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych,
získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, tvoriť mentálne mapy so symbolmi, rozvíjať
jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti.
v 7.ročníku:
Získať základné vedomosti o podnebných oblastiach Zeme, prvých ľuďoch na Zemi, vzniku kultúr, rás,
náboženstiev, Afrike a Ázii, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov rozvíjať si chuť učiť sa,
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich, prejavovať
záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v
praxi – plány miest, autoatlas, mapy na internete, riešiť modelové situácie, vnímať jedinečnosť prírodných
javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí, rozumieť grafom, diagramom,
hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt,
prezentovať ho, diskutovať o návrhoch, oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť,
orientovať sa na mape podľa súradníc, uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na
Afriku a Áziu, pripraviť projekt, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať , triediť ,
vyhodnocovať vypracovať a odprezentovať ho, diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a
kultúrnych, získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, tvoriť mentálne mapy so
symbolmi, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti.
v 8.ročníku:
Získať základné vedomosti o Európe, jej obyvateľoch, kultúrach, rás, geografických charakteristikách
svetadiela, rozvíjať si chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné
vzťahy a vysvetľovať ich, prejavovať záujem o spôsob života ľudí. Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej
a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, mapy na internete, riešiť modelové situácie, vnímať jedinečnosť
prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí, rozumieť grafom,
diagramom, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť
projekt, prezentovať ho, diskutovať o návrhoch, oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a
chrániť, orientovať sa na mape podľa súradníc, uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so
zameraním na Európu, pripraviť projekty, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať ,
triediť , vyhodnocovať vypracovať a odprezentovať ho, diskutovať o geografických zaujímavostiach –
prírodných a kultúrnych, získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, tvoriť mentálne
mapy so symbolmi, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:












orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc,
orientovať sa v pláne mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na internete
vedieť čítať mapy všeobecnozemepisné, tematické, rozumieť im,
interpretovať údaje získané z grafu, diagramu
vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných období a uviesť dôsledky pohybov Zeme
na prírodné procesy
vysvetliť vznik časových pásiem,
počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou
f) podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, skalné mesto, kaňon,
rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales, uviesť príklady
pripraviť projekt, vypracovať a odprezentovať ho
diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych
získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru
tvoriť mentálne mapy so symbolmi
Metódy a formy
Riešenie problémových úloh
Demonštračné
Vysvetľovanie
Praktická skúška
Ústne preverovanie
skupinová práca
Rôzne hry s mapou
Vychádzka do okolia školy – použitie mapy
Práce na projekte, výklad, získavanie informácií
Práca s odbornou literatúrou, vyhľadávanie informácií , prezentovanie návrhov,
Základné otázky geografie:





kde to je
čím je to zaujímavé
ako to vzniklo
akí ľudia tam žijú
o čom vypovedá
Kľúčové kompetencie:
Výučba smeruje k tomu, aby žiak dokázal:






pracovať so zdrojmi
hľadať odpovede na otázky, zdôvodňovať, uvažovať, hodnotiť
čítať a interpretovať údaje z máp, plánov a iných zdrojov
orientovať sa na rôznych typoch máp – automapy, internetové mapy, turistické mapy
určiť geografickú polohu ľubovoľného bodu na mape
navrhnúť trasu výletu po zaujímavých miestach vytvorených prírodou, človekom
Obsah vzdelávania v 5.r.
V 5. ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované v praktickej rovine a
poskytované motivačným spôsobom.
Zem ako planéta vo vesmíre
Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako základnej
podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode počas roka, súvislosti vzniku
podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym množstvom dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré je
ovplyvnené tvarom Zeme.
Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie
Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické mapy) Vedieť sa
orientovať na mapách – získavať a aplikovať z nich údaje v bežnom živote. Používať mapy pri získavaní
informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete a orientovať sa v nej, získavať informácie z dát.
Vzťah medzi zložkami krajiny
Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie zložiek krajiny v
danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa maximálne
uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy. Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a
živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá a i.).









Zem vo vesmíre, pohyby Zeme,
svetadiely, moria, ostrovy a polostrovy, prielivy, prieplavy, zálivy,
najvyššie pohoria, sopky, zemetrasenia, cunami, ich vznik,
pohyb zemských krýh,
ľadovce, rieky, jazerá,
činnosť rieky, vetra,
rôznorodosť rastlinstva a živočíšstva na zemi,
obyvateľstvo v rôznych častiach Zeme,
kultúrne pamiatky vo svete
Objavovanie Zeme a vesmíru
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Tematický celok
Hľadať odpovede
na otázky,
zdôvodňovať,
uvažovať, hodnotiť
Pracovať so
zdrojmi
Objavovanie
Zeme a vesmíru
Téma
Obsahový
štandard
Zem ako planéta
vo vesmíre. Tvar
Zeme.
Cesty do vesmíru
a na Mesiac.
Slnečná
sústava,
Slnko , planéty
v slnečnej sústave,
Mesiac,
vesmír,
planéta Zem.
Tvar
Zeme,
Pohyby Zeme obeh Zeme okolo
Slnka,
rotácia
Zeme okolo osi,
Dôsledky pohybov.
Výkonový
štandard
Odporúčaný
počet hodín v 5. r.
Opísať tvar Zeme 8
podľa glóbusu.
Predviesť
s glóbusom rotáciu
Zeme okolo osi
a obeh Zeme okolo
Slnka.
Vysvetliť príčiny
striedania
dňa
a noci a ako to
súvisí s otáčaním
Zeme okolo osi.
Uviesť aké sú
dôsledky
obehu
Zeme okolo Slnka
na
rôznych
miestach na Zemi
Poznať dobu
otočenia Zeme
okolo osi a obehu
okolo Slnka.
Povrch Zeme, svetadiely a oceány
Vedieť čítať
a interpretovať
údaje z máp,
plánov a iných
zdrojov
Vedieť diskutovať
o cestách
objaviteľov do
rôznych častí Zeme
Cesty objaviteľov
do rôznych častí
sveta. Plavby
K. Kolumba, F.
Magalhaesa
J. Cooka, Vacso da
Gama
Svetadiely, oceány,
Svetadiely,
ostrovy,
polostrovy, oceány,
moria, prieplavy,
zálivy,
Mapa a glóbus
Glóbus, zemská os,
póly,
svetové
strany,
zemské
pologule,
rovnobežky,
poludníky,
nultý
poludník,,
rovník,
zemské
pologule,
obratníky, polárne
kružnice,
Čítať základné
údaje z mapy.
Opísať, čo
zobrazuje mapa
podľa jej legendy
Pripraviť si
diskusný príspevok
o cestách a ich
význame pri
objavovaní sveta
6
Glóbus a mapa
Orientovať sa na
mape – autoamapa,
internetová mapa,
turistická mapa
Určiť geografickú
polohu bodu na
mape
geografickými
súradnicami
Na glóbuse určiť 16
zemskú os, severný
pól, južný pól,
zemské pologule,
rovník,
nultý
poludník,
rovnobežky,
poludníky,
obratníky, polárne
kružnice
Určiť
svetové
strany na mape a
Mapy, automapy, v teréne.
mapy na internete,
plán mesta,
Zdôvodniť
tematické mapy , vytvorenie
turistické mapy
geografickej siete
Legenda mapy – a opísať ju.
symboly, znaky.
Určiť
polohu
čítanie
mapy, ľubovoľného
získavanie údajov miesta na mape
z mapy,
geografickými
zakresľovanie
súradnicami.
údajov do mapy.
Odmerať
grafická
mierka vzdialenosť na
(nezavádzať
mape grafickou
číselnú mierku) a mierkou
meranie
vzdialeností
na
mape,
legenda
mapy
Geografická
poloha,
geografické
súradnice
Orientácia
na
mape,
určovanie
geografickej
polohy
Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda
Ciele, spôsobilosť
Tematický celok
Schopnosť
objavovať,
vyhľadávať
informácie,
prezentovať,
vysvetľovať
Na základe
príkladov
z najrôznejších
častí vysvetľovať
javy na základe
vedomostí
Ako vytvorila
príroda najkrajšie
miesta na Zemi
Obsahový
štandard
Téma
Stavba
Zeme,
zemské
jadro,
plášť, zemská kôra,
zemské platne a ich
pohyb,
vznik
pohoria,
vznik
zemetrasenia,
sopečná
činnosť
a i.) , cenami,
zlomy,
Kaňony, vodopády,
jazerá
(činnosť
vody
–
riek,
ľadovca), prítoky,
delta
Činnosť vetra
Púšte, skalné mestá
(činnosť vetra)
Dažďové lesy ,
savana, lesy, púšť,
(rastlinstvo,
živočíšstvo
Konkrétne javy
Výkonový
štandard
Himaláje,
Alpy,
Tatry,
Mount
Everest,
Mont
Blanc
Zemetrasenie,
epicentrum
Cenami
Sopka,
sopečný
kanál, magma, láva
rieka,
jazero,
prítoky rieky, delta,
Amazonka, Kongo,
Níl, Volga, Dunaj,
Viktóriino,
Kaspické
more,
Mŕtve more,
Činnosť rieky na
povrch
Grand
Canyon vodopád
Niagarské
vodopády Angelov
vodopád, Iguacu,
Viktóriine
vodopády
Amazonský
dažďový
prales,
savana, púšť v
Afrike
Na modeli Zeme
rozlíšiť časti Zeme
Porovnať povrch
Zeme
v jednotlivých
častiach
(pologuliach),
vymenovať
a
ukázať na mape
a glóbuse oceány,
svetadiely
Opísať
pohyb
zemských krýh
Vysvetliť,
ako
vzniká
pohorie,
sopka,
sopečná
činnosť,
zemetrasenie
na
základe
pohybu
zemských krýh.
Určiť na mape
vybraté povrchové
celky. Opísať ich
polohu. Orientovať
sa bez problémov
na mape.
Poznať
názvy
najvyšších vrchov
pohorí, vedieť ich
porovnať
podľa
výšky.
Porozprávať
zaujímavosti
o
nebezpečenstvách
vysokých pohorí.
Určiť na mape
sopečné
oblasti,
oblasti
zemetrasení.
Opísať
ich
výnimočnosť.
Určiť na mape
sopečný pás a ktoré
oblasti sveta sú
najviac ohrozené.
Uviesť
príklady
živelných pohrôm
vo
svete
a diskutovať
o možnostiach
predchádzať
im
(cunami,
zemetrasenie)
Vysvetliť
ako
pôsobia rieka a
vietor na zemský
povrch
Na základe
príkladov porovnať
oblasti na Zemi
podľa rastlinstva
Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek
Navrhnúť
trasu Najkrajšie miesta
výletu
po na Zemi, ktoré
zaujímavých
vytvoril človek
miestach.
Orientovať sa na
mape
Sídla na Zemi
Mestá
a dediny
(ako žijú ľudia na
rôznych miestach
Zeme)
Kultúrne
a technické stavby
– (príklad chrámy,
pyramídy,)
Pamiatky
UNESCO
Paríž, New York,
Mexico City
Tadž Mahal,
Eifelova veža,
Opera v Sydney,
pyramídy, Veľký
čínsky múr, socha
Krista v Rio de
Janeiro, katedrály
Na
príklade
modelového
regiónu
vytvoriť
podrobnú
charakteristiku
regiónu
Pripraviť
prezentáciu
o živote ľudí vo
vybranej oblasti
Vytvoriť mentálnu
mapu svetadielov
Obsah vzdelávania v 6.r. – 9.r.
Obsah učiva v ročníkoch 6. – 9. sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme systémom od
najvzdialenejších oblastí po najbližšie (nadväzuje na základy geografických poznatkov z vlastivedy). V
úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej problematike.
Každý z regiónov je rozdelený na tri vzájomne previazané organické súčasti:
A) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem.
B) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so
Slovenskom (miestnou krajinou)
C) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne
Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie
Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické mapy) Vedieť sa
orientovať na mapách – získavať a aplikovať z nich údaje v bežnom živote. Používať mapy pri získavaní
informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete a orientovať sa v nej, získavať informácie z dát.
Vzťah medzi zložkami krajiny
Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie zložiek krajiny v
danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa maximálne
uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy. Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a
živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá a i.).
Vzťah medzi krajinou a človekom
Posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou a spoločnosťou.
Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje ho. Zároveň uvedomenie si
človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby prežil. Vznik chránených území, národných parkov.
Využívanie prírodných zdrojov človekom.
Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi
Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach Zeme a ich vhodnosť
pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu rôznych kultúr vedľa seba.
Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta, porozumieť jej a akceptovať
hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpoklad kvalitného reagovania na možné
spolupráce.
Regióny Zeme
Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. charakteristík, možností rozvoja,
poznať miestny región, možnosti jeho rozvoja, byť schopný prispieť k rozvoju miestneho regiónu.
6.ročník
Tematický celok
Téma
Všeobecné fyzicko
geografické
a humánnogeografické
javy
Konkrétne príklady
geografických javov v
regiónoch
Planéta Zem
PLANÉTA ZEM
Povrch Zeme - oceány
a svetadiely, rozloženie
oceánov a svetadielov
na Zemi, polárne
oblasti Zeme
Šírkové a výškové
pásma (príklad
Amerika)
Vznik pohorí – Andy
Šírkové a výškové
pásma (príklad
Amerika)
Vznik pohorí – Andy
PROJEKTY Austrália,
Oceánia, polárne
oblasti a Amerika
PROJEKTY
Austrália, Oceánia,
polárne oblasti a
Amerika
Austrália a Oceánia – najvzdialenejší svetadiel
Základné informácie o
regióne v kontexte
planéty Zem
Poloha, zobrazenie
Austrálie na mapách Austrália na južnej
pologuli
Objavovanie
prírodných a človekom
vytvorených osobitostí
regiónu a ich
porovnanie so
Slovenskom (miestnou
krajinou)
Ostrovy, polostrovy,
prielivy, zálivy
Povrch Austrálie a
Oceánie púšte, koralové
a sopečné ostrovy
Vodstvo – málo riek,
podmienky pre vznik
rieky
Rastliny a zvieratá –
Austrália po príchode
prisťahovalcov,
Práca s mapou – juţná
pologuľa, východná
pologuľa, zemepisné
súradnice, rovník,
rovnobeţky, poludníky,
dátumová hranica
Ostrovy, polostrovy,
prielivy, zálivy – všeobecná
charakteristika - práca s
mapou celého sveta
Vodstvo, podmienky pre
vznik rieky
Pohyb zemských platní vysvetlenie pohybu
zemských platní
Tasmánia, Veľký
austrálsky záliv, Veľká
koralová bariéra
Austrálske Alpy, Veľké
predelové pohorie
Rastliny, zvieratá,
odlišnosti ţivočíšstva a
rastlinstva od ostatných
svetadielov – Austrália
po príchode
prisťahovalcov,
kultúrna rôznorodosť v
Austrálii, pôvodní
obyvatelia a ich kultúra
Environmentálne
súvislosti spestrené
zaujímavosťami o
regióne
kultúrna rôznorodosť v
Austrálii, pôvodní
obyvatelia a ich kultúra
Mestá, ţivot v meste a v
sídlach ďaleko od
veľkých miest, hlavné
mesto, štátne zriadenie
Hospodárstvo
Austrálie a Oceánie
(iba stručná
charakteristika)
Ozónová diera
Prírodné zdroje
(problém pitnej vody)
Pamiatky UNESCO a
prírodné rezervácie
Mestá, ţivot v meste
Sydney, Melbourne,
Canberra, a v sídlach
ďaleko od veľkých
miest, hlavné mesto,
štátne zriadenie
Veľká koralová bariéra
Rozmanitosť Oceánie
Ayers Rock
Amerika - Nový svet
Základné informácie o
regióne v kontexte
planéty Zem
Poloha, zobrazenie
Ameriky na mapách Amerika na západnej
pologuli
Práca s mapou – zemepisné
súradnice, rovník,
obratníky, rovnobežky,
poludníky, dátumová
hranica, časové pásma
Objavovanie
prírodných a človekom
vytvorených osobitostí
regiónu a ich
porovnanie so
Slovenskom (miestnou
krajinou)
Povrch – Kordillery,
Andy, nížiny
Podnebné pásma v
Amerike –
Vodstvo v Amerike –
rieky, jazerá, vodopády,
Panamský prieplav
Morské prúdy
Rastlinné pásma v
Amerike,
Obyvateľstvo v
Amerike, rozmiestnenie
obyvateľstva
Staré civilizácie a stret
kultúr, multikultúra
Štáty v Severnej a
Južnej Amerike s
najväčšími mestami
Hospodárstvo Ameriky
– najdôležitejšie
odvetvia
Vznik pohorí,
Podnebné pásma
podnebné pásma na Zemi súvislosť s tvarom Zeme a
množstvom energie
dopadajúcej zo Slnka na
Zem.
Vodstvo – prieliv, prieplav
morské prúdy a ich vplyv na
podnebie na príklade
obidvoch prúdov
rastlinné pásma na Zemi,
súvislosť medzi
podnebnými a rastlinnými
pásmami
Environmentálne
súvislosti spestrené
zaujímavosťami o
regióne
Ochrana prírody –
národné parky
Kultúrne pamiatky
Grónsko – najväčší
ostrov Zeme – ľadovce,
vznik a činnosť
ľadovca
Vplyv vonkajších
činiteľov na tvar
Národný park
Pevninský ľadovec, vznik a
činnosť ľadovca
pevninského ľadovca
Činnosť vetra
Činnosť vody
Labrador, Aljašský
polostrov, Florida,
Grónsko, Magalhãesov
prieliv, Panamský
prieplav, Mexický
záliv, Karibské more.
Kordillery, Andy,
Apalačské vrchy,
Brazílska vysočina,
Mississippská nížina,
Amazonská nížina,
Aconcagua,
Golfský prúd,
Labradorský prúd,
Humboldtov
(Peruánsky) prúd,
Mississippi, Rieka sv.
Vavrinca, Amazonka,
Orinoco,
Veľké kanadské jazerá,
Titicaca, Angelov
vodopád, Iguaçu,
Niagarské vodopády.
Život v mestách –
príklady najväčších
miest v jednotlivých
štátoch
Yosemitský a
Yelowstonský park,
sekvoje, Dolina smrti
Grónsko
Skalné mesto
Grand Canyon
Mexiko Ciity, Rio de
Janeiro
zemského povrchu –
vietor (skalné mestá) –
tečúca voda (kaňony,
príklady z Ameriky)
Problémy života vo
veľkých mestách
Príčiny odlesňovania v
Južnej Amerike
7.ročník
Tematický celok
Téma
Všeobecné
fyzicko
geografické
a humánnogeografické
javy
Premeny Zeme
Podnebné oblasti Zeme
(pasáty, monzúny)
Prví ľudia na Zemi
(Afrika, Ázia)
Vznik kultúr, rasy,
náboţenstvá (Afrika,
Ázia)
Konkrétne
príklady
geografických javov v
regiónoch
Premeny Zeme
Projekty – Afrika, Ázia
Afrika
Základné informácie o
regióne v kontexte
planéty Zem
Poloha, zobrazenie
Afriky na mapách
Objavovanie prírodných
a človekom vytvorených
osobitostí regiónu a ich
porovnanie so
Slovenskom (miestnou
krajinou)
Členitosť pobrežia a
povrch Afriky – pohoria
Kilimandžáro,
Podnebné a rastlinné
pásma –
Púšť, sahel, savana,
tropický dažďový prales.
Vodstvo – jazerá, rieky
Obyvateľstvo a sídla. –
severná Afrika, západná,
východná a južná
Afrika, veľké mestá
Pôvodní obyvatelia,
staré civilizácie,
náboženstvá
Hospodárstvo Afriky
(iba stručne)
Štáty Afriky, najväčšie
mestá, život v mestách
Práca s mapou –
zemepisné súradnice,
rovník, obratníky,
rovnobežky, poludníky,
nultý poludník
činnosť vnútorných síl na
tvar Zeme
pásmovitosť, jej príčiny
a dôsledky. Vznik
Sahary, vplyv pasátov –
vysvetliť prúdenie
pasátov
Život obyvateľov v
rôznych častiach Zeme
Veľkomesto
Staré civilizácie
Madagaskar, Somálsky
polostrov, Guinejský
záliv, Stredozemné
more, Červené more,
Gibraltársky prieliv
Suezský prieplav
Atlas, Východoafrická
priekopová prepadlina,
Kilimandžáro, Dračie
vrchy.
Východoafrická
priekopová prepadlina
Sahara,
Kongo, Níl, Viktóriino
jazero
Viktóriine vodopády,
Káhira,
Egyptská ríša
Environmentálne
súvislosti spestrené
zaujímavosťami o
regióne
Problémy v Afrike (hlad,
choroby, nepokoje,
škodcovia)
Rozširovanie púští
(sahel)
Školstvo a zdravotníctvo
v Afrike
Národné parky,
Nedostatok potravínglobálny problém
Rozširovanie púští
Základné informácie o
regióne v kontexte
planéty Zem
Poloha, zobrazenie Ázie
na mapách - Ázia na
severnej pologuli
Práca s mapou –
zemepisné súradnice,
rovník, obratník Raka,
rovnobežky, poludníky,
dátumová hranica,
časové pásma.
Objavovanie prírodných
a človekom vytvorených
osobitostí regiónu a ich
porovnanie so
Slovenskom (miestnou
krajinou)
Členenie Ázie na časti –
južná, juhovýchodná,
východná, severná,
stredná, juhozápadná
Povrch – Himaláje,
Sopečná činnosť a
zemetrasenia –
Vodstvo v Ázii – rieky v
Ázii –, jazerá
Podnebie, rôznosť
podnebia v závislosti od
podnebných činiteľov
Podnebné oblasti –
severná , suchá oblasť v
juhozápadnej časti Ázie,
monzúnová oblasť v
južnej Ázii Klimatické
diagramy z rôznych častí
Ázie (hlavné znaky
podnebného pásma,
oblasti)
Obyvateľstvo Ázie,
náboženstvá,
Hospodárstvo Ázie
Štáty – Čína, India,
Japonsko, Rusko,
arabské krajiny
Veľké mestá
Nadmerná hustota
zaľudnenia určitých
oblastí v Ázii
Boom priemyselnej
výroby (ázijské tigre)
Hrozby tajfúnov,
zemetrasení a povodní
Kultúrne pamiatky
vznik pohorí na príklade
Himalájí) sopky, vznik
sopiek a zemetrasenia,
pohyb zemských platní
zóny oblastí sopečnej a
zemetrasnej činnosti vo
svete .
Príklady najväčších
sopiek na svete
Klimatické diagramy
Svetové náboženstvá
Terorizmus vo svete
Život vo veľkých
mestách
Safari
sahel
Ázia
Environmentálne
súvislosti spestrené
zaujímavosťami o
regióne
Hustota zaľudnenia
oblasti husto zaľudnené a
riedko zaľudnené na
svete na svete
Filipíny, Japonské
ostrovy, Veľké Sundy,
Predná India, Zadná
India, Malá Ázia,
Arabský polostrov,
Cyprus, Suezský
prieplav, Červené more,
Kórejský polostrov,
Beringov prieliv.
Himaláje Himaláje,
Pamír, Mount Everest,
Kaukaz, Ural,
Západosibírska nížina,
Indogangská nížina,
Veľká čínska nížina,
Tibetská náhorná
plošina.
Kaspické more, Bajkal,
Mŕtve more, Aralské
jazero, Chang–Jiang,
Huang He, Ob, Mekong,
Jenisej, Ganga,
Brahmaputra, Eufrat,
Tigris..
Chang Jiang, Huang He,
Ob, Ganga, Mekong
Tibet – budhizmus
Moskva, Tokio, Bombaj,
Živelné pohromy v Ázii
- Cunami zemetrasenia,
sopečná činnosť,
Kultúrne pamiatky
Tádž Mahál, Veľký
čínsky múr a i.
8.ročník
Téma
Tematický celok
Európa náš svetadiel
Starý svet? – projekt o Európe, EÚ
Poloha, zobrazenie
Základné informácie o
Európy na mapách –
regióne v kontexte
Európa na severnej
planéty Zem
pologuli
Členenie Európy na časti
– juţná, juhovýchodná,
východná, severná,
stredná, západná
Povrch – vodstvo v
Európe, hlavné európske
rozvodie, rieky, jazerá,
vodné nádrţe
Podnebie – klimatické
diagramy z rôznych častí
Európy
Obyvateľstvo Európy,
náboţenstvá
Štáty podľa regiónov
Európy a ich veľké mestá
Hospodárstvo Európy
(stručne)
Cestovanie po
prírodných krásach
stredomorská oblasť,
alpská oblasť,
škandinávska oblasť,
stredná Európa,
významné mestá
Environmentálne súvislosti spestrené
zaujímavosťami o regióne
Objavovanie
prírodných a človekom
vytvorených osobitostí
regiónu a ich
porovnanie so
Slovenskom (miestnou
krajinou)
Všeobecné fyzicko
geografické a
humánnogeografické
javy
Konkrétne príklady
geografických javov v
regiónoch
Práca s mapou –
zemepisné súradnice,
obratník Raka,
rovnobeţky, poludníky,
nultý poludník, časové
pásma
Škandinávsky polostrov,
Pyrenejský polostrov,
Apeninský polostrov,
Jutský polostrov,
Balkánsky polostrov,
Britské ostrovy, Island,
Sicília, Korzika,
Sardínia, Kréta,
Stredozemné more,
Severné more, Čierne
more, Baltské more,
Lamanšský prieliv,
Gibraltársky prieliv,
Atlantický oceán.
Alpy, Pyreneje, Karpaty,
Apeniny, Škandinávske
vrchy, níţiny a kotliny
Panónska panva, Alpy,
Pyreneje, Karpaty,
Škandinávske vrchy,
Ural, Mont Blanc, Etna,
Vezuv,
Východoeurópska níţina.
Rôznosť podnebia v
závislosti od podnebných
činiteľov
klimatické diagramy
(otázka starnutia
populácie,
prisťahovalectvo)
Európska únia
Exhaláty, smog, ekologizácia priemyselnej výroby
Vplyv dopravy na ţivotné prostredie
Prírodné a kultúrne zaujímavosti
Tradície demokracie
Učebné zdroje:
1.
2.
3.
4.
5.
učebnice
rôzne druhy máp
výukové CD – Atlas sveta, Staň sa svetobežníkom, Nature 2, Space 32,...
internet
odborná literatúra – Prírodné divy sveta, 100 najväčších katastrof sveta, Zemepisná encyklopédia,
Svet, Dejiny geografie, Nový atlas sveta
6. Ďalšia dostupná literatúra
7. Časopisy
Hodnotenie:
Hodnotiť sa budú :

ústne odpovede

písomné kontrolné práce

výstupný test

projekty

aktivita pri vyhľadávaní zaujímavostí
Názov predmetu: Občianska
náuka
Časový rozsah výučby: 5. -7.ročník 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne
8.ročník 0,5 hodiny týždenne/ 16,5 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 5., 6.,7.,8. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu:
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce,
regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom
procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva
druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej
angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti.
Ciele vyučovacieho predmetu:
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka k:
• podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
• utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
• realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
• akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
• aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu
základných princípov demokracie a tolerancie,
• vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
• rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,
• získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
• uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov
a postojov,
• k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
• vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a
spoločenskovedného charakteru,
• rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu
zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
5.ročník
Názov kľúčovej kompetencie 1:
Orientácia sa žiakov v rodinnom prostredí
Názov kľúčovej kompetencie 2:
Orientácia sa žiakov v školskom prostredí
Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania
Stratégie vyučovania
Názov tematického celku
Metódy
Moja rodina
Vysvetľovanie,
Postupy
Formy práce
Vyučovacia hodina
metóda otázok
a odpovedí, situačná
a rolová metóda,
skupinové vyučovanie –
tvorba projektov.
Moja škola
Vysvetľovanie,
Vyučovacia hodina
Metóda otázok
a odpovedí, situačná
a rolová metóda,
skupinové vyučovanie –
tvorba projektov.
5. ročník
Tematicky celok
Moja rodina
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Poslanie a funkcie rodiny
Funkcie rodiny
Chápe význam rodiny
človeka a spoločnosť
pre
Vzťahy v rodine, roly členov Princípy, na ktorých fungujú - Vie rozlíšiť pozitíva a
rodiny
vzťahy v rodine
negatíva v rodinných vzťahoch
- Chápe zmysel pozícií
jednotlivých
členov
pre
fungovanie rodiny
Normy a pravidlá, práva a - Pravidlá platné v rodine
- Chápe význam pravidiel v
povinnosti členov rodiny
- Práva a povinnosti rodičov a rodine
detí
- Chápe spätosť práva a
povinností
- Vie ochraňovať svoje práva a
plní si svoje povinnosti
História mojej rodiny, zvyky a
tradície
- Rodinná genéza 2 generácií
dozadu
- Rodostrom
- Zvyky a tradície rodiny
(Vianoce, Veľká noc...)
Komunikácia v rodine
- Verbálna komunikácia
- Neverbálne komunikácia
- Jednosmerná komunikácia
Základné
komunikačné
techniky
Krízy v rodine
- Dôvody, ktoré vedú ku krízam
v rodine: rozvod rodičov,
choroba v rodine
- Neúplná rodina
Problémy rodinného života a
ich riešenie
Typológia záťažových situácií
- Problémy rodinného života
- Spôsoby riešenia
- Získa úctu a hrdosť na svoju
rodinu, tradície a zvyky
- Pochopí spätosť prítomnosti s
minulosťou
- Vie rozlíšiť v čom sú si rodiny
podobné a v čom sú originálne
Chápe
dôležitosť
komunikácie medzi členmi
rodiny pre ich harmonický život
Začne
uplatňovať
komunikačné techniky
- Vie obhajovať, zdôvodňovať
svoj názor a rešpektovať názor
ostatných
- Prejavuje úctu k názorom
rodičov
- Identifikuje príčiny rodinných
kríz
- Chápe potrebu preberať rolu
neprítomného člena rodiny
Vie
prejaviť
cit
spolupatričnosti
Vie
pomenovať
záťažové
situácie a vygenerovať základné
problémy rodinného života
- Vie: vyjednávať, zdôvodňovať
svoje riešenia, aktívne počúvať,
robiť kompromisy, prijímať
rozhodnutie
- Porovnáva jednotlivé životné
štýly
- Vie identifikovať stres a naučí
sa techniky na jeho odbúranie
- Uplatní základy zdravej
výživy
- Odolá módnym trendom v
životospráve
- Uplatňuje pravidlá duševnej
hygieny vo svojom rodinnom
živote
- Vie rozlíšiť vhodné a
nevhodné spôsoby trávenia
voľného času
- Vysvetlí, prečo je pre rozvoj
jeho
osobnosti
dôležité
spoločné trávenie voľného času
Zdravý spôsob života
-životné štýly
- Stres
- Relaxačné techniky
- Zdravý životný štýl: zdravá
životospráva, pravidlá duševnej
hygieny
Zdravý spôsob života
- Spôsoby trávenia voľného
času
Spoločné
voľnočasové
aktivity
- Individuálne voľnočasové
aktivity
(turistika,
šport,
kultúra, starostlivosť o domáce
zvieratá.
- Voľný čas v rodine
- Naučí sa prispôsobovať
- Spôsoby trávenia voľného ostatným členom rodiny
času v rodinách
Formuje
si
pocit
spolupatričnosti
Voľný čas v mojej rodine
Naši príbuzní, priatelia, susedia
- Širšia rodina
- Medziľudské vzťahy
- Priateľstvo
- Pomoc a podpora
-Vie vymenovať členov svojej
širšej rodiny
- Na príkladoch uvedie ako
fungujú vzťahy v širšej rodine,
susedské vzťahy
- Vie určiť čím sa vzájomne
obohacujú a ako si pomáhajú
Generačné problémy v rodine
Dokumenty a Zákon o rodine
- Viacgeneračné rodiny
Vie
vysvetliť
pojem
- Problémy spolunažívania vo viacgeneračnej rodiny
viacgeneračných rodinách
- Zdôvodni potrebu vzájomnej
starostlivosti rodičov, detí,
starých rodičov
- V každodennom živote chápe
a pomáha starým rodičom
- Dohovor o právach dieťaťa
- Vie pracovať s dokumentom a
- Zákon o rodine
zákonom
- Pozná svoje práva a
povinnosti zo zákona
- Osobne sa angažuje proti
porušovaniu práv detí
- Vie, že vzťahy v rodine
upravuje Zákon o rodine
Moja škola
Trieda ako sociálna skupina
Princípy fungovania triedneho
kolektívu
- Postavenie jednotlivcov v
skupine a ich vzťahy
- Sociálne roly
- Socializácia
Princípy fungovania triedneho
kolektívu
- Postavenie jednotlivcov v
skupine a ich vzťahy
- Sociálne roly
- Socializácia
Individualizmus – osobnosti v Osobnosť:
pozitívna, - Vie rozlíšiť negatívne a
našej triede
negatívna
pozitívne osobnosti triedy
- Vodca, vodcovský typ - Objasní význam pozitívnych
(charakteristické znaky)
vzorov (pozitívnych vodcov
- Súperenie, súťaživosť
osobnosti) pre život triedy
- Odhalí manipuláciu zo strany
spolužiaka a odolá jej
- Uvedie príklady súťaživosti v
pozitívnom aj v negatívnom
zmysle
Kolektivizmus – spolupráca v - Pravidlá spolupráce
- Pozná a riadi sa pravidlami
našej triede
- Kompromis
spolupráce pri činnostiach
- Riešenie konfliktov
triedneho kolektívu
- Je ochotný robiť kompromisy
- Pozná základné spôsoby
riešenia konfliktov a uplatňuje
ich v živote triedy
Sebahodnotenie a hodnotenie - Rovnosť
- Vie rozlíšiť pojmy rovnosť a
žiakov triedy
- Rovnakosť
rovnakosť
- Predsudok
- Chápe pojem predsudok, na
- Sebapoznanie, sebahodnotenie príkladoch uvedie, čo môžu
- Poznanie a hodnotenie iných
predsudky spôsobiť
- Pozná svoje pozitíva
a negatíva, pozitíva aj negatíva
spolužiakov bez urážania
Komunikácia v triede
Vzájomné pôsobenie členov
kolektívu
- Družní spolužiaci
- Žiaci s problémami pri
nadväzovaní
sociálnych
vzťahov
Práva a povinnosti žiakov v - Dokument: práva a povinnosti
triede – triedna samospráva
žiakov v konkrétnej triede
- Vytvorenie a činnosť triednej
samosprávy
Práva a povinnosti žiakov v - Dokument: práva a povinnosti
škole – školská samospráva
žiakov na ZŠ
- Vytvorenie a činnosť žiackeho
parlamentu (školskej žiackej
samosprávy)
Mimovyučovacia
mimoškolská činnosť
Naša škola
Naša pani učiteľka
Čím by som chcel byť
Vzdelávanie ako hodnota
Celoživotné vzdelávanie
a
- Mimovyučovacie aktivity v
škole
- Záujmové útvary v škole
- Aktívne využívanie voľného
času (mimoškolská činnosť)
Rozozná
odlišnosti
jednotlivcov
v
procese
vytvárania sociálnych vzťahov
Je
ochotný
pomôcť
spolužiakom s problémami pri
nadväzovaní kontaktov, pri
socializácii
- Zúčastní sa na tvorbe práv a
povinností
žiakov
triedy
(aktívna spolupráca)
- Využije možnosť ovplyvniť
život vo svojej triede
- Rozvíja zodpovednosť za seba
a iných
- Pozná svoje práva a
povinnosti v škole
- Vie, kto ho zastupuje v
školskom parlamente a ako
obhajuje jeho práva
- Zapája sa do mimoškolských
aktivít
- Pozná, ktoré záujmové útvary
pracujú v škole a začlení sa do
niektorého z nich
Uvedie
možnosti
mimoškolského
využívania
voľného času
- História, úspechy žiakov
- Vie uviesť úspechy osobností
- Bývalí pedagógovia
pedagógov a históriu svojej
- Osobnosti školy
školy
- Symbolika školy (logo, - Pozná jej symboliku
hymna)
- Rozvíja
pocit
hrdosti,
spolupatričnosti,
posilňuje
snahu reprezentovať školu
- Osobnosť učiteľa
- Vie uviesť základné typy
- Pracovné štýly učiteľa
osobnosti učiteľa
- Pozná základné pracovné štýly
učiteľa
- Rozvíja kritické myslenie,
schopnosť vyjadriť svoj názor
bez urážania
- Povolanie
- Vysvetlí na príkladoch pojmy
- Zamestnanie
povolanie, zamestnanie
Rodinné
tradície
v - Uvedomí si svoj záujem o isté
povolaniach
povolanie a vplyv rodiny na
svoju
budúcu
pracovnú
orientáciu
- Systém hodnôt
- Vie uviesť najdôležitejšie
- Hodnoty detí školského veku
hodnoty vo svojom živote
- Vzdelanie v systéme hodnôt - Vysvetlí, prečo má vzdelanie
detí školského veku
práve také miesto v jeho
hodnotovom systéme
- Toleruje hodnoty spolužiakov
- Celoživotné vzdelávanie
- Chápe pojem a prijíma
myšlienku
celoživotného
Školský systém u nás
Školský systém v Európe
Život žiaka základnej školy u
nás – v zahraničí, v meste – na
dedine
Škola budúcnosti
vzdelávania ako predpokladu
pre svoje budúce uplatnenie sa
v práci
- Typy a stupne škôl
- Rozlišuje typy stredných škôl
- Školské zariadenia
- Vie vymenovať niektoré
školské zariadenia
- Pozná možnosti ďalšieho
vzdelávania u nás
- Typy a stupne škôl vo - Porovná typy a stupne škôl u
vybraných štátoch EÚ (kritériá nás a v niektorých štátoch EÚ
výberu: Projekt Comenius)
- Rozlišuje dĺžku trvania
- Povinná školská dochádzka
povinnej školskej dochádzky u
nás a v štátoch EÚ
- Režim dňa
- Výchova, vyučovanie
- Voľnočasové aktivity
- Porovnáva život žiaka SR –
zahraničie, mesto – dedina
- Hľadá podobnosti a odlišnosti
- Rozvíja kritické myslenie,
vyjadruje
svoj
názor
a
zdôvodňuje ho
- Spôsoby učenia a vyučovania
v budúcnosti
- Postavenie žiaka a učiteľa v
budúcnosti
Obsah
vzdelávania
v
budúcnosti
- Rozvíja tvorivosť, fantáziu
- Prejaví aj zmysel pre realitu
- Vie vyjadriť a obhájiť svoju
predstavu
Obsah predmetu je koncipovaný na 33 hodín ročne, to znamená 1 hodina týždenne. Škola si môže posilniť
časovú dotáciu predmetu a prehĺbiť tak výchovné pôsobenie občianskej náuky v zmysle jej deklarovaného
poslania. Odporúčanie: v časovej dotácii pre predmet sú vyčlenené hodiny pre projekty. Navrhujeme, aby
žiaci počas školského roka vypracovali 2 projekty. V tematickom celku Moja rodina žiaci vypracujú
individuálne projekty na tému Zdravý životný štýl v (mojej)rodine a v tematickom celku Moja škola môžu
žiaci formou tímovej práce vypracovať projekt Galéria osobností našej školy „Boli tu pred nami“. V
predmete odporúčame využívať skupinové vyučovanie (tímovú prácu), používať situačné a rolové metódy
práce, tvorbu projektov, metódy rozvíjajúce kritické myslenie, brainstorming a diskusiu.
6.ročník:
Tematicky celok
Moja obec, región,
vlasť, Európska únia
Obsahový štandard
História a súčasnosť mojej obce
Kronika a erb mojej obce
Významné osobnosti našej obce
Na čo som hrdá/hrdý v mojej obci
a jej okolí (pamiatky, príroda)
Obecná samospráva
Verejný, kultúrny a spoločenský
život v našej obci
Môj región
Moja vlasť – Slovenská republika
Štátne symboly
Európska únia
Prepojenie národnej identity
s európskou identitou
Vnútorný a vonkajší život jednotlivca
Výkonový štandard
Žiak pozná históriu a súčasnosť
obce, v ktorej žije.
Vie vysvetliť význam symbolov
obce (erb, vlajka), ak ich obec má.
Vie posúdiť význam obecnej kroniky
pre poznanie minulosti obce a pre jej
prepojenie so súčasnosťou.
Pozná osobnosti obce v minulosti a
dnes.
Uvedomuje si význam pozitívnych
vzorov z minulosti a súčasnosti pre
svoj život.
Buduje si pocit hrdosti na svoju obec
poznaním jej prírody a pamiatok.
Vie, kto je starostom (primátorom)
obce.
Pozná základné úlohy obecnej
samosprávy.
Zaujíma sa o spôsob volieb
poslancov do obecného
zastupiteľstva.
Zúčastní sa (s rodičmi alebo
učiteľmi) na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Aktívne sa s členmi svojej rodiny
zapája do organizovania akcií v obci
a zúčastňuje sa ich.
Žiak pozná históriu a súčasnosť
regiónu, v ktorom žije.
Vytvára si hrdosť na svoju vlasť
poznaním jej minulosti, prítomnosti,
pamiatok a prírody.
Pozná štátne symboly a vie, ako im
vzdať úctu.
Uvedomuje si význam európskej
integrácie pre život občanov SR.
Vie si vyhľadať a v praktickom
živote používať základné informácie
o EÚ.
Uvedomuje si nutnosť zachovania
slovenskej národnej identity s
prepojením na európsku identitu.
Podporuje šírenie znášanlivosti
a tolerancie medzi národmi EÚ.
Vnútorný život
jednotlivca
Vonkajší život
jednotlivca
Ľudská psychika
Uvedomuje si spätosť ľudskej
psychiky s biologickými faktormi
(nervovou sústavou).
Uvedomuje si, že jeho psychika je vo
vývine.
Pozná základné prvky psychiky –
pocit, vnem, predstava. Vie ich
rozlíšiť.
Osobnosť
Uvedomuje si neopakovateľnosť
charakteristických znakov osobnosti.
Pozná základné typy osobnosti podľa
temperamentu a vie zaradiť seba
samého.
Proces učenia sa
Vie rozlíšiť dva druhy pamäte
(krátkodobú, dlhodobú) a chápe ich
význam pre svoje vzdelávanie.
Uvedomuje si súvislosť medzi
pamäťou a myslením v procese
učenia sa.
Posudzuje základné metódy učenia
sa a hľadá si najvhodnejšie pre svoju
osobnosť.
Vie na jednoduchom príklade
odvodiť z dvoch súdov záver
usudzovania.
Psychológia v každodennom živote Vie rozlišovať medzi základnými
emóciami a chápe dôležitosť
primeraného prežívania emócií.
Vie posúdiť svoje schopnosti pre
niektorý typ činnosti.
Vie využívať osvojené vedomosti zo
psychológie vo svojom
každodennom živote.
Vytváranie sociálnych vzťahov
Uvedomuje si vytváranie sociálnych
jednotlivca v širšom prostredí
vzťahov vo všetkých skupinách,
ktorých je členom.
Sociálne skupiny
Uplatňuje poznatky o socializácii pri
svojom včleňovaní sa do sociálnych
skupín.
Pozná pozície a roly jednotlivcov
v spoločenských skupinách.
Sociometria skupiny Sociálne
vzťahy v triede
Pozná základné metódy merania
sociálnych vzťahov v skupine.
Rešpektuje každého člena skupiny
bez ohľadu na jeho pozíciu v
skupine.
Vie odolávať tlaku niektorých členov
skupiny.
Podporuje včleňovanie sa
jednotlivcov do sociálnej skupiny.
Sociálne zručnosti
Uvedomuje si súvislosť medzi
vzťahmi v skupine a konaním
členom sociálnej skupiny, ako aj
skupiny ako celku.
Ovláda a v každodennom živote
používa základné komunikačné
zručnosti – komunikuje,spolupracuje
a rieši konflikty.
Obsah predmetu je koncipovaný na 33 hodín ročne, to znamená 1 hodina týždenne. Škola si môže posilniť
časovú dotáciu predmetu a prehĺbiť tak výchovné pôsobenie občianskej náuky v zmysle jej deklarovaného
poslania. Odporúčanie: v časovej dotácii pre predmet sú vyčlenené hodiny pre projekty. Navrhujeme, aby
žiaci počas školského roka vypracovali 2 projekty. V predmete odporúčame využívať skupinové vyučovanie
(tímovú prácu), používať situačné a rolové metódy práce, tvorbu projektov, metódy rozvíjajúce kritické
myslenie, brainstorming a diskusiu.
7.ročník
ÚVODNÁ VYUČOVANIA HODINA 1h
VZDELÁVACÍ BLOK: TC: SOCIÁLNE VZŤAHY V SPOLOČNOSTI 9h
TC: OBČIANSKY ŽIVOT AKO PROCES FORMOVANIA DEMOKRACIE 21 h
PROJEKTY 2h - (ľubovoľná téma – skupinová práca)
Tematický celok:
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Spoločnosť, jej vznik, vývoj
a charakteristika
- spoločnosť, človek
- vývoj človeka
- vývoj spoločnosti
- charakteristika spoločnosti
- komunita
Vie použiť informácie z
dejepisu o vzniku a vývoji
ľudskej spoločnosti a človeka.
Pozná základné znaky ľudskej
spoločnosti. Rozlišuje medzi
vidieckou a mestskou
komunitou
Štruktúra spoločnosti a
sociálne vzťahy v nej
- štruktúra spoločnosti
- vzťahy v spoločnosti
- typy štruktúr spoločnosti
Vie rozčleniť ľudskú
spoločnosť na jednotlivé typy
štruktúr. Vníma seba ako súčasť
jednotlivých štruktúr
spoločnosti.
Sociálne vzťahy v
spoločnosti
Veľké spoločenské skupiny
- veľké spoločenské skupiny
- spoločenské vrstvy, triedy
- kasty, stavy
- veľké spoločenské skupiny
- spoločenské vrstvy, triedy
- kasty, stavy
Sociálne zmeny v
spoločnosti a ich príčiny
sociálne zmeny
- príčiny sociálnych zmien
Prirodzený pohyb
obyvateľstva
prirodzený pohyb (migrácia)
obyvateľstva
- príčiny, dôsledky migrácie
- pohyb v rámci spoločenského
rozvrstvenia
Vie vysvetliť nutnosť
sociálnych zmien. Pozná
hlavné príčiny sociálnych
zmien.
Pozná súvislosti medzi
sociálnymi zmenami a
migráciou obyvateľstva. Vie
vysvetliť príčiny a dôsledky
migrácie pozná možnosti zmeny
postavenia jednotlivca v
spoločnosti.
Štruktúra obyvateľstva
rasy, národy
- štruktúra obyvateľstva
- rasy, národy, národnosti
- etnické skupiny
Vie sa orientovať v národnom a
etnickom zložení obyvateľstva.
Vie vymenovať rasy a ich
znaky. Je tolerantný voči rasám,
národom a národnostiam.
Posilňuje svoju národnú
identitu.
Štruktúra obyvateľstva –
náboženstvá
- náboženstvá na Zemi
- funkcia náboženstiev v
spoločnosti
- náboženské organizácie
Pozná hlavné náboženstvá.
Chápe úlohy náboženstva v
modernej spoločnosti. Vie
odlíšiť sekty od cirkevných
organizácií. Je tolerantný voči
náboženstvám iných ľudí
Kultúra, multikultúrnosť
- kultúra
- multikultúrnosť
Chápe kultúru ako výsledok
činnosti ľudskej spoločnosti.
Chápe hodnoty jednotlivých
kultúr a toleruje kultúrnu
rozmanitosť. Vie prejaviť
hrdosť na svoje kultúrne
hodnoty
Sociálne a politické napätie
v spoločnosti – vojny,
terorizmus...
- napätia, konflikty medzi
spoločenskými skupinami
- sociálne hnutia
- miestne vojny
- terorizmus
Pozná príčiny konfliktov medzi
spoločenskými skupinami. Vie
vysvetliť význam sociálnych
hnutí pre jednotlivca a
spoločnosť. Pozná príčiny a
dôsledky vojen a terorizmu
Občiansky život ako proces formovania demokracie
Občan, občianstvo
- občan
- občianstvo
- štát
Proces formovania
občianskej spoločnosti
občania v starovekom Grécku
- občianska spoločnosť v
rímskej republike
Vie vysvetliť vzťah medzi
občanom a štátom. Pozná
vznik a vývoj občianstva. Vie
vymenovať znaky štátu
prospešného pre občana.
Pozná korene občianskej
spoločnosti. Vie porovnať
postavenie občanov v Aténskej
- vývoj občianskej spoločnosti
demokracii a Rímskej
republike.
Vie použiť informácie z
dejepisu o vzniku štátov. Vie
vysvetliť pojem štát. Vie
vymenovať znaky štátu.
Vznik štátu
- prvé štáty na svete
- Aténska demokracia, Rímska
republika
- štát, znaky štátu
Právny štát
- znaky právneho štátu
- občan a právny štát
Ústava Slovenskej
republiky
- Ústava SR – základný zákon
štátu
- členenie ústavy
- preambula
- 2. Hlava Ústavy SR
Kto nám vládne (Štátna
moc)
- štátna moc
- zložky štátnej moci
- zákonodarná moc
Kto nám vládne (Štátna
moc
- štátna moc
- výkonná moc
- prezident
- súdna moc
Demokracia, jej vznik a
vývoj
- dejiny demokracie
- priama a nepriama demokracia
Vie vysvetliť význam slova
demokracia. Pozná korene
demokracie. Vie vysvetliť
priamu a nepriamu demokraciu
a uviesť príklady.
Princípy demokracie
- princípy demokracie
Čo je a nie je demokracia
- občianska spoločnosť a
demokratický štát
Voľby, volebné právo
- volebné právo
- slobodné a čestné voľby
- voľby v demokracii
Parlamentné, komunálne
voľby
- parlamentné voľby
- komunálne voľby
Vie vymenovať princípy
demokracie. Vie posúdiť podľa
konkrétnych situácií stav
demokracie v krajine.
Vie, ako môžu občania
ovplyvňovať riadenie štátu.
Rozumie pojmu politická
pluralita
Vie vysvetliť čo znamená
všeobecné a rovné volebné
právo. Vie vysvetliť význam
slobodných volieb v
demokratickej spoločnosti.
Pozná rozdiel medzi
parlamentnými a komunálnymi
voľbami. Zaujíma sa o
komunálne voľby v obci.
Pozná korene právneho štátu v
antickej spoločnosti. Vie
vymenovať znaky právneho
štátu. Vie v konkrétnych
situáciách rozlišovať či ide o
právny štát
Chápe význam ústavy pre
riadenie štátu. Pozná obsah
Ústavy SR. Vie vymenovať
orgány štátnej moci. Vie
zdôvodniť, prečo je II. Hlava
Ústavy SR pre občanov
najdôležitejšia
Vie vysvetliť, ako a prečo
vzniká štátna moc. Vie
vymenovať orgány štátnej
moci. Vie vymenovať úlohy
parlamentu.
Vie vymenovať, kto a ako
vykonáva moc v štáte. Pozná
základné právomoci prezidenta.
Pozná význam súdov
Štátna správa, samospráva
- štátna správa
- samospráva
Čo sú ľudské práva a
slobody a prečo sa o nich
učíme
základné ľudské práva a
slobody
Základné dokumenty
ľudských práv
- dokumenty ľudských práv
- Všeobecná deklarácia
ľudských práv
- Dohovor o ľudských právach
- práva detí
- Deklarácia práv dieťaťa
- Dohovor o právach dieťaťa
Patria aj deťom ľudské
práva?
Niet práv bez povinností a
zodpovednosti
- práva
- zodpovednosť
- povinnosť
Záujmové a občianske
aktivity, činnosť
mimovládnych organizácií
- záujmové aktivity občanov
- občianske združenia
- mimovládne organizácie
Dobrovoľnícka a
charitatívna činnosť
- dobrovoľnícka činnosť
- charitatívna činnosť
Triedny žiacky a školský
parlament
- triedny žiacky parlament
- školský žiacky parlament
Obvodný žiacky parlament
obvodný žiacky parlament
2 h projekty Občianska
participácia v širšom
prostredí – v obci
-účasť na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva
Vie rozlíšiť orgány štátnej moci
od samosprávnych orgánov.
Pozná starostu svojej obce.
Zaujíma sa o činnosť obecnej
samosprávy.
Vie vymenovať základné
ľudské práva a slobody. Vie
vyhľadávať v Ústave SR -II.
Hlava jednotlivé skupiny práv.
Vie zdôvodniť, prečo sa učíme
o právach.
Pozná základné dokumenty
ľudských práv. Pozná inštitúcie
ochraňujúce ľudské práva.
Pozná svoje práva. Vie posúdiť
situácie kedy sú práva detí
porušované. Vie, na ktoré
inštitúcie sa môže obrátiť pri
porušovaní svojich práv.
Chápe spätosť práv
a povinností. Uplatňuje
zodpovednosť voči právam
ostatných v bežnom živote.
Pozná najdôležitejšie
mimovládne organizácie v SR.
Vie rozlišovať medzi
občianskymi aktivitami.
Chápe podstatu dobrovoľníckej
a charitatívnej činnosti. Zaujíma
sa o možnosti pomáhať ako
dobrovoľník. Angažuje sa vo
svojom užšom prostredí (škola,
krúžky..). Organizuje pomoc
tým, čo ju potrebujú.
Pozná funkcie a právomoci
obidvoch parlamentov. Zaujíma
sa o ich činnosť, aktívne sa
zapája do spolupráce. Pozná
meno predsedu školského
parlamentu.
Pozná fungovanie obvodného
žiackeho parlamentu. Vie, kto
zastupuje ich školský žiacky
parlament v obvodnom
parlamente. Zaujíma sa o
aktivity obvodného žiackeho
parlamentu (vie, že sa
pripravuje na aktívny občiansky
život v dospelosti).
Získava zručnosti občianskeho
života.
8.ročník
Obsah
Obsahový
štandard
1. Štát a právo
Štát a jeho
podstata
Výkonový štandard
- štát
Žiak vie vysvetliť príčiny vzniku štátu.
- znaky štátu
Vie charakterizovať všetky znaky štátu.
Vie nakresliť vlajku SR.
Ovláda text štátnej hymny.
Vie vzdať úctu štátnym symbolom.
Funkcie štátu
- funkcie štátu - vnútorné Vie uviesť príklady na jednotlivé vnútorné funkcie štátu.
- vonkajšie
Vie vysvetliť úlohu štátu z hľadiska jeho vonkajších funkcií.
Vie charakterizovať vzťahy SR so susednými štátmi.
Formy vlády
- monarchia
- republika
- diktatúra
Vie rozlíšiť medzi absolutistickou a parlamentnou formou
monarchie.
Vie uviesť konkrétne typy príkladov na demokratickú a
nedemokratickú formu republiky.
Vie uviesť príklady na typy diktatúr z minulosti i súčasnosti.
Zložky štátnej
moci
- zákonodarná
- výkonná
- súdna
Zákonodarná
moc
- parlament – NR SR
- zákon
- zákonodarný proces
Vie vysvetliť príčiny rozdelenia štátnej moci na jednotlivé
zložky.
Vie porovnať jednotlivé zložky štátnej moci.
Vie popísať priebeh plenárneho zasadnutia parlamentu – NR
SR.
Vie charakterizovať úlohu prezidenta v zákonodarnom
procese.
- Zbierka zákonov
- platnosť zákona
Vie rozlišovať medzi platnosťou zákona a účinnosťou
zákona.
- účinnosť zákona
Vzťah štátu a
práva
Právne normy
- právo
Vie definovať pojem právo.
- právny štát
Vie zdôvodniť spätosť štátu a práva.
- právna istota
Vie uviesť príklady z bežného života na platnosť
nadosobnej moci zákona.
- norma
Vie charakterizovať jednotlivé druhy noriem.
- právna norma
Na konkrétnych príkladoch vie rozlišovať medzi
- morálna norma
jednotlivými druhmi noriem.
- náboženská norma
Právne
inštitúcie SR
- estetická norma
- súdy
- prokuratúra
Vie popísať funkcie jednotlivých právnych inštitúcií SR.
Vie aktívne participovať na príprave a priebehu inscenácie
súdneho pojednávania na vyučovacej hodine.
- advokácia
Vie rozlíšiť služby advokáta a notára.
- polícia
- notárstvo
Právne vedomie
- právne vedomie
- vývoj právneho
vedomia
Právny
poriadok
(systém) SR
Rodinné právo
Vie popísať prepojenosť právneho vedomia s právnym
poriadkom štátu.
Vie zdôvodniť praktický význam právnych poznatkov pre
budovanie svojho právneho vedomia.
- právne predpisy
Vie definovať pojem právne predpisy.
- odvetvia práva
Vie hierarchizovať pojmy právneho systému SR.
- verejné právo
Vie opísať dve vybrané odvetvia verejného práva.
- súkromné právo
Vie opísať tri vybrané odvetvia súkromného práva.
- Zákon o rodine
Vie vysvetliť poslanie Zákona o rodine a jeho úlohy.
- manželstvo
Na základe príkladov z literatúry alebo filmu vie vysvetliť
dopad ukončenia manželstva rozvodom na členov rodiny.
- rodina
- rozvod
Trestné právo
- Trestný zákon
Vie vysvetliť všetky uvedené pojmy.
- trestný čin
Vie aktívne participovať na príprave a priebehu inscenácie,
týkajúcej sa trestného činu, na vyučovacej hodine.
- trestná zodpovednosť
Vie zdôvodniť potrebu dodržiavania zákonov SR.
- prezumpcia neviny
- predbežné zadržanie
- zadržanie
- obvinený
- obžalovaný
- odsúdený
- trest
Ekonomický život
v spoločnosti
Obsah
Základné pojmy
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
ľudské potreby
- uspokojovanie
ľudských potrieb
- statky
- výrobný proces
- výrobné zdroje
- vzácnosť výrobných
zdrojov
- rozhodovanie
- rozhodovací proces
- výber
- alternatívne náklady
Žiak vie vysvetliť uvedené pojmy.
Vie odlíšiť uvedené pojmy.
Vie uviesť uvedené pojmy vo vzájomných
súvislostiach.
Vie vypracovať návrh vyuţitia konkrétneho vzácneho
výrobného zdroja vo výrobnom procese s uplatnením
jednotlivých etáp rozhodovacieho procesu.
Uvedomuje si dôsledky rozhodnutí.
Učí sa konať rozvážne a zodpovedne.
Ekonomika a
ekonómia
- ekonomika
- ekonómia
- mikroekonómia
- makroekonómia
Vie vysvetliť uvedené pojmy.
Vie odlíšiť jednotlivé pojmy.
Vie uviesť uvedené pojmy vo vzájomných
súvislostiach.
Vie zdôvodniť potrebu osvojovania týchto pojmov z
hľadiska ich uplatnenia v jeho praktickom živote.
Základné ekonomické
otázky
- Čo vyrábať?
- Ako vyrábať?
- Pre koho vyrábať?
Vie vytipovať príklady riešenia jednotlivých
ekonomických otázok
Typy ekonomík
- príkazová ekonomika
- trhová ekonomika
- zmiešaná ekonomika
Vie vysvetliť podstatu troch typov ekonomík.
Vie porovnať jednotlivé ekonomiky z hľadiska pozitív
i negatív.
Na konkrétnych príkladoch vie aplikovať riešiteľnosť
základnej ekonomickej otázky podľa typu ekonomiky.
Trhová ekonomika
- trhová ekonomika
- vlastnícke práva
Vie charakterizovať trhovú ekonomiku tromi znakmi.
Vie uviesť charakteristiku vlastníckych práv.
Vie vysvetliť vzťah medzi vlastníckymi právami a
efektívnym
Trhový mechanizmus
- trh
- ponuka
- zmeny ponuky –
príčina, dôsledok
- dopyt
- zmeny dopytu – príčina,
dôsledok
- cena
Vie vysvetliť uvedené pojmy.
Vie na praktických príkladoch vysvetliť vzájomný
vzťah medzi ponukou, dopytom a cenou tovaru a
sluţieb.
Vie určiť faktory, ktoré ovplyvňujú zmeny ponuky a
dopytu.
Vie uviesť praktické príklady dôsledkov zmien v
ponuke a dopyte.
Základné formy
podnikania
- podnik
- formy podniku
- podnikanie
- fyzická osoba
- zisk
- strata
- výroba
- výrobca
- produktivita práce
Vie vysvetliť uvedené pojmy.
Vie charakterizovať základné podmienky úspešného
podnikania.
Na konkrétnom príklade zo života opíše úspešného
alebo neúspešného podnikateľa z obce alebo regiónu
Výroba, výrobca
Vie vysvetliť uvedené pojmy.
Vie zdôvodniť priamu úmeru medzi produktivitou
práce a množstvom tovaru.
Vie zdôvodniť priamu úmeru medzi produktivitou
- konkurencieschopnosť
práce a konkurencieschopnosťou.
Spotrebiteľ, spotreba
- spotrebiteľ
- spotreba
- súkromná spotreba
- verejná spotreba
Vie definovať uvedené pojmy.
Vie uviesť rozdiely medzi súkromnou a verejnou
spotrebou.
Na konkrétnych príkladoch vie uviesť obmedzenie
súkromnej spotreby.
Vie použiť príklady na obmedzenie spotreby verejných
statkov.
Peniaze a finančné
inštitúcie v trhovej
ekonomike
- peniaze
- funkcie peňazí
- banky
- sporiteľne
- poisťovne
- nebankové subjekty
Vie vysvetliť uvedené pojmy.
Vie rozlíšiť jednotlivé pojmy.
Vie určiť faktory, vytvárajúce hodnotu peňazí.
Vie zdôvodniť opodstatnenosť finančných inštitúcií v
trhovej ekonomike.
Vie porovnať z hľadiska služieb jednotlivé finančné
inštitúcie.
Vie posúdiť mieru rizika pri využití nebankového
subjektu ako typu finančnej inštitúcie.
PRIEREZOVÉ TÉMY
Názov
Obsah
Skratka
Environmentálna výchova
Súvislosti medzi ekologickými, technicko-ekonomickými a
sociálnymi prístupmi k riešeniu problematiky.
ENV
Mediálna výchova
Moc médií ovplyvňovať politickú moc, mechanizmy riadenia
spoločnosti a verejnú mienku.
MDV
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Získavanie a udržanie si osobnostnej integrity, pestovanie
kvalitných medziľudských vzťahov, rozvoj sociálnych
spôsobilostí potrebných pre osobný a sociálny život a spoluprácu.
OSR
UČEBNÉ ZDROJE
Názov
tematického
celku
Štát a právo
Odborná literatúra
Didaktická
technika
Krsková, A., Ďurajková,
D.,
dataprojektor
PC
Drozdíková, A.:
Občianska výchova pre 8.
a 9. ročník Slovenské
Materiálne
výučbové
prostriedky
Ďalšie zdroje
denná tlač,
časopisy, pracovné
listy,
www.zborovna.sk,
www.
Wikipedia.sk
Ústava SR
pedagogické
nakladateľstvo, 2004,
Bratislava
Zákon o rodine Zákon č. 36/2005
Z. z.
Trestný zákon –
Zákon č.300/2005
Z. z.
Bocková, A.
a kolektív: Náuka
o spoločnosti.
Slovenské
pedagogické
nakladateľstvo,
2006, Bratislava
Hodnotenie:
Hodnotiť sa budú :

ústne odpovede

písomné kontrolné práce

výstupný test

projekty

aktivita pri vyhľadávaní zaujímavostí
Človek a príroda
Názov predmetu: Biológia
Časový rozsah výučby: 5. a 6. ročník 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne
7. a 8. ročník 1,5 hodiny týždenne/ 49,5 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 5., 6., 7., 8. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika učebného predmetu
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na
vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia.
Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych
prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné
vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku
vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v
praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Základným
štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch.
Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch
a súvislostiach.
Ciele:
Učivo v je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti
žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra
učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich,
triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s
postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému
poznávaniu zložitosti organizmov a postupne prehlbovať poznatky.
Úlohou vyučovacieho predmetu biológia je, aby žiaci:
 poznali a chápali život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich,
 poznali väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako
súčasť celku,
 chápali základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia
prírodných procesov a javov,
 chápali základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody,
 mali schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať ich v praktickom živote,
 pochopili človeka ako biologický objekt a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov,
pochopili princípy individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka,
 pochopili základné spoločenské vzťahy na základe etických noriem, v prospech ich rozvoja,
 pochopili osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi,
 chápali dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami
prírody,
 poznali vzťahy živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky.
Kľúčové kompetencie, ktoré predmet rozvíja
1. Kompetencie v oblasti prírodných vied:
 Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka.
 Chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov,
 Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek,
jednobunkových a mnohobunkových organizmov.
 Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu
človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia
 Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb a živočíchov, podstatu a
význam dedičnosti v prírode
 Poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových
vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi.
 Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a
človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, základné hľadiská ochrany životného
prostredia a prírody.
2. Kompetencie v oblasti komunikačných schopnosti
 Identifikovať a správne používať základné pojmy.
 Objektívne opísať, vysvetliť, alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov,
podstatu procesov a vzťahov.
 Vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme.
 Vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje.
 Vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov.
 Zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti.
 Vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry.
 Vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich
využitie.
3. Kompetencie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť
 Riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie.
 Navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov.
 Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ
z pozorovaní a jednoduchých školských projektov.
 Využívať tvorivosť a nápaditosť.
 Samostatne tvoriť závery na základe zistení alebo riešení a skúmaní úloh.
 Predpokladať a určiť príčinné súvislostí, pozorovať, experimentovať a odhadovať.
4. Oblasť sociálnych kompetencií
 Vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti.
 Pracovať v dvojiciach alebo v skupinách.
 Vzájomne radiť a pomáhať.
 Prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti.
 Hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení.
5. Kompetencie v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností
 Používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach.
 Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia.
 Využívať učebné a iné kompenzačné pomôcky.
 Rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pre terénnych pozorovaniach.
 Aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.
Prierezová téma
Vzdelávacie stratégie
Environmentálna
výchova
Viesť žiakov k ochrane životného prostredia.
Mediálna výchova
Tvorba projektov
Viesť žiakov k tomu, aby poznali význam podávania informácií o prírodných
dejoch a ich vplyve na človeka a jeho životné prostredie..
Naučiť žiakov pracovať s rôznymi zdrojmi informácií, spracovať tieto
informácie a prezentovať ich.
Systém kontroly a hodnotenia žiakov
1. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej
odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať
a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho
štandardu.
2. Písomná forma kontroly - kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci
tematického celku v časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej
časti vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe % úspešnosti podľa vzájomnej
dohody učiteľov v rámci PK prírodovedných predmetov.
3. Slovné hodnotenie praktických aktivít – slovne zhodnotiť správnosť nákresov a schém
s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh.
4. Preverovanie samostatnej práce žiakov a schopnosti práce s textom – hodnotiť správy zo
samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe dohody učiteľov v rámci PK prírodovedných
predmetov.
5. Prezentácie projektov – hodnotiť úroveň podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov
v rámci PK prírodovedných predmetov.
5. ročník (66 hodín)
Obsah
1. Príroda a život
2. Život v lese
3. Život vo vode a na brehu
4. Život na poliach a lúkach
Praktické aktivity
Vzdelávací štandard z biológie pre 5. ročník základnej školy
Obsahová časť
Príroda a život (1 hodina)
Výkonová časť
Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu.
Predviesť využitie
prírodniny.
lupy
pri
pozorovaní
Príroda a prírodniny. Metódy a prostriedky skúmania
v biológii.
Uviesť význam a využitie mikroskopu.
Ukázať na
a zrkadlo.
Život v lese (11 hodín)
mikroskope
okulár,
objektív
Uviesť príklad rastliny a živočícha žijúcich
v lese.
Pomenovať podľa schémy vrstvy lesa.
Les. Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa počas roka.
Opísať zmeny lesa podľa ročných období.
Zostaviť príklad potravového reťazca lesných
organizmov.
Dreviny v lese. Ihličnaté a listnaté stromy. Kry.
Poznať základnú stavbu tela dreviny.
Poznávanie, život drevín počas roka. Význam pre život
v lese.
Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom.
Určiť názov ihličiny podľa šišky a vetvičky.
Určiť listnatý strom podľa listov alebo plodov.
Uviesť význam stromov pre život organizmov
a ľudí.
Rozlíšiť na ukážke strom a ker.
Pomenovať dva lesné kry. Uviesť význam krov
pre život organizmov.
Uviesť príklad živočícha živiaceho sa listami,
semenami, plodmi lesných drevín.
Mikroskopické a nekvitnúce byliny v lese.
Uviesť význam pôdnych baktérií v lese.
Kvitnúce byliny v lese.
Vysvetliť prítomnosť zelených povlakov na
stromoch.
Poznávanie, život počas roka. Význam pre život v lese.
Rozlíšiť na ukážke mach a papraď.
Poukázať na význam machov a papradí v lese.
Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej byliny.
Poznať na ukážke tri lesné kvitnúce byliny.
Uviesť príklad jedovatej a liečivej rastliny.
Uviesť význam bylín pre život lesa.
Huby a lišajníky v lese.
Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby.
Poznávanie jedlých a jedovatých húb, spolužitie Uviesť zásady pomoci pri otrave hubami.
stromov a húb. Pomoc pri otrave hubami. Význam
Rozpoznať na ukážke lišajník od iných
v lese.
organizmov.
Vysvetliť význam húb a lišajníkov v prírode.
Lesné bezstavovce.
Poznať slimáka a dážďovku podľa vonkajších
znakov.
Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných
prejavov. Význam v lese.
Uviesť potravu slimáka a dážďovky.
Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu
slimáka a dážďovky.
Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a mravca.
Poznať možnosť nákazy kliešťom a odstránenie
z kože.
Uviesť príklad potravy dvoch bezstavovcov.
Zdôvodniť
význam bezstavovcov
a škodlivosť pri premnožení.
v lese
Vysvetliť na príklade inštinkt.
Život vo vode a na brehu ( 10 hodín)
Uviesť vlastnosti vody pre život organizmov.
Vysvetliť význam kyslíka pre vodné organizmy.
Voda jej okolie.
Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody.
Význam kyslíka, teploty a čistoty vody pre život
vodných organizmov.
Uviesť príklad znečistenia vody a dôsledky pre
život organizmov.
Vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre
život vo vode.
Rastliny žijúce vo vode.
Poznávanie podľa vonkajších znakov.
planktónu a vodných zelených rastlín.
rastlinstvo.
Význam
Brehové Poznať na ukážke bylinu žijúcu vo vode.
Vysvetliť škodlivosť premnoženie siníc pre
zdravie človeka.
Vysvetliť príčinu premnoženia
organizmov v stojatej vode v lete.
niektorých
Poznať na ukážke jednu brehovú drevinu
a bylinu.
Uviesť význam brehových drevín a bylín.
Mikroskopické a drobné vodné živočíchy.
Uviesť
význam
mikroorganizmov.
vodných
živočíšnych
Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných
prejavov, význam.
Poznať na ukážke nezmara.
Uviesť príklad potravy črievičky a nezmara.
Opísať spôsob obstarávania potravy nezmara.
Uviesť príklad vodného organizmu živiaceho sa
planktónom.
Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na brehu.
Poznať na ukážke vodného ulitníka a lastúrnika.
Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných Poznať význam pijavice v medicíne.
prejavov, význam.
Poznať na ukážke raka.
Uviesť potravu pijavice.
Zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka.
Uviesť príklad potravy vodného bezstavovca.
Poznať na ukážke jeden druh hmyzu žijúceho vo
vode a jeden druh žijúceho na brehu.
Uviesť význam lariev
živočíchy.
Ryby.
hmyzu
pre
vodné
Opísať na ukážke prispôsobenie kapra životu vo
vode.
Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných
prejavov, význam.
Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej
vode.
Rozlíšiť potravu bylinožravej a dravej ryby.
Živočíchy žijúce vo vode a na brehu.
Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka, opísať
život skokana vo vode a na brehu.
Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných
prejavov, význam.
Uviesť príklad potravy skokana a užovky,
rozlíšiť vretenicu a užovku.
Vodné vtáky.
Opísať prispôsobenie
potápanie a brodenie.
Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných
prejavov, význam.
Opísať spôsob
a labute.
vtákov
prijímania
na
plávanie,
potravy
kačice
Uviesť príklad vtáka živiaceho sa drobnými
živočíchmi v plytkej vode.
Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka.
Vodné cicavce.
Uviesť význam plávacích blán a chvosta vydry
a bobra.
Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných
prejavov, význam.
Uviesť príklad potravy vydry a bobra.
Opísať spôsob stavania obydlia bobra.
Uviesť význam vodných cicavcov.
Život na poliach a lúkach ( 9 hodín)
Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely.
Vysvetliť význam skupín drevín medzi lánmi
polí.
Polia, lúky, pastviny.
Zdôvodniť nevhodnosť vypaľovania trávy.
Druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti.
Uviesť príklad živočícha, ktorého môže ohroziť
rozoranie medzí a likvidácia remízok.
Rastliny a huby na lúkach.
Poznať na ukážke tri lúčne byliny.
Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, Pomenovať jednu liečivú lúčnu rastlinu.
význam.
Poznať hubu pečiarku podľa typických znakov.
Uviesť príklad živočícha živiaceho sa lúčnymi
bylinami. Uviesť význam lúčnych tráv.
Bezstavovce žijúce na poliach a lúkach.
Uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy.
Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, Poznať na ukážke dva druhy hmyzu žijúceho na
význam.
lúke a poli.
Uviesť príklad hmyzu, ktorý po premnožení
ohrozuje pestované rastliny na poli.
Uviesť príklad živočícha, ktorý sa živí hmyzom
na poli alebo lúke.
Obojživelníky a plazy žijúce na poliach a lúkach.
Odlíšiť skokana a ropuchu podľa spôsobu
pohybu. Uviesť príklad potravy ropuchy.
Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka,
význam.
Uviesť význam ropuchy a jašterice pre život na
poliach a lúkach.
Vtáky žijúce na lúkach a poliach.
Poznať na ukážke tri vtáky žijúce na lúke a poli.
Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, Uviesť význam jarabice a bažanta pre život na
význam.
poli.
Preukázať na príklade význam dravých vtákov
pre život na poliach a lúkach.
Cicavce žijúce na lúkach a poliach.
Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na lúke
a poli.
Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka,
význam.
Rozlíšiť zajaca a králika.
Usporiadať potravový vzťah hraboš, sokol,
obilniny.
Uviesť dôsledky premnoženia hrabošov, myší
a sysľov na poli.
Námety praktických aktivít







Pozorovanie vybraných rastlinných alebo živočíšnych objektov lupou a mikroskopom.
Poznávanie lesných bylín podľa prírodnín, herbárových položiek, obrazov, atlasov a pod.
Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb.
Pozorovanie machu lupou alebo mikroskopom.
Pozorovanie schránok mäkkýšov lupou a ich rozlíšenie ( ulita, lastúra),
Pozorovanie vonkajších znakov a spôsob pohybu rýb v akváriu.
Poznávanie poľných a lúčnych rastlín a živočíchov ( v životnom prostredí, podľa atlasu, obrazov,
herbárových položiek, trvalých preparátov a pod.).
Námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé)







Stopy živočíchov v lese.
Život ihličnatých a listnatých drevín počas roka.
Hniezdenie vtákov.
Vonkajšie znaky a prejavy života vodných mäkkýšov v akváriu.
Vplyv znečistenej vody na vodné mikroorganizmy.
Rast obilniny od siatia po žatvu.
Rast ľuľka zemiakového od sadenia po zber hľúz.
Námety na tvorbu projektov








Les a lesné spoločenstvá v okolí našej obce (mesta, školy, bydliska).
Vodné a brehové organizmy v okolí (školy, obce, mesta, bydliska).
Vplyv znečistenia ovzdušia na stav drevín v okolí ( školy, mesta, obce, bydliska).
Vplyv znečistenia vody na život rýb a iných vodných organizmov v okolí.
Výskyt obojživelníkov v okolí môjho bydliska.
Liečivé rastliny v mojom okolí.
Výskyt vtákov v okolí (školy, môjho bydliska, parku, sídliska).
Vplyv kŕmidiel a hniezdnych búdok na rozšírenie a ochranu vtákov v okolí (školy, bydliska
6. ročník (66 hodín)
Obsah:
1. Život s človekom a v ľudských sídlach
2. Základná štruktúra života
3. Živé organizmy a ich stavba
4. Stavba tela rastlín a húb
5. Stavba tela bezstavovcov
Praktické aktivity
Obsahová časť
Výkonová časť
Život s človekom a v ľudských sídlach
Ľudské obydlia a ich okolie. Vplyv ľudskej Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre
činnosti na prispôsobovanie sa organizmov život organizmov. Uviesť význam kríženia rastlín
a živočíchov pre človeka. Uviesť význam
prostrediu.
zdomácňovania živočíchov pre človeka
Mikroorganizmy žijúce s človekom. Poznávanie
Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej baktérie pre
a význam pre človeka.
človeka. Opísať využitie mliečnych a kvasných
baktérií. Uviesť príklad využitia kvasiniek
človekom. Uviesť podmienky výskytu plesní v
domácnosti. Uviesť príklad priemyselnej výroby s
využívaním kvasinky.
Pestované rastliny v záhradách. Pestované ovocné Pomenovať podľa ukážky zástupcu cibuľovej,
stromy a kry. Poznávanie podľa vonkajších znakov, hlúbovej a koreňovej zeleniny. Poznať na ukážke a
pomenovať strukovinu. Rozlíšiť a pomenovať na
význam.
ukážke päť druhov zeleniny. Vysvetliť potrebu
hnojenia pôdy v záhrade pri dlhoročnom pestovaní
plodín. Vysvetliť význam zeleniny vo výžive
človeka.
Poznať na ukážke a pomenovať dva ovocné stromy.
Poznať na ukážke a pomenovať dve rastliny s
drobným dužinatým ovocím. Vysvetliť význam
ovocia pre zdravie človeka.
Nežiaduci spoločníci človeka. Poznávanie podľa Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného
vonkajších znakov, význam. Zásady prevencie pred a vonkajšieho parazita. Poznať na ukážke dva
živočíchy znehodnocujúce potraviny. Poznať zásady
šírením nákazy.
ochrany pred vnútornými parazitmi. Poznať spôsob
odstránenia vší z vlasov.
Včelárstvo,
rybárstvo
a
rybnikárstvo. Opísať na ukážke význam včely matky, robotnice,
Spoločenský život včiel. Zásady chovu včiel a rýb. trúda v úli. Uviesť príklady významu chovu včely
pre človeka. Vysvetliť význam rýb pre človeka. Na
Chovateľsky významné vtáky.
ukážke pomenovať samca a samicu kury, kačice,
husi a morky. Vysvetliť na príklade kohúta a sliepky
pohlavnú dvojtvarosť. Uviesť význam chovu kury,
kačice, husi alebo morky pre človeka.
Blízky spoločníci človeka. Poznávanie podľa Porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa a mačky.
vonkajších znakov, význam. Spolunažívanie Pomenovať na ukážke jedno plemeno psa. Uviesť
zásady chovu psa a mačky v domácnosti. Uviesť
živočíchov a ľudí v domácnosti.
príklad starostlivosti o drobné domáce živočíchy.
Chovateľsky významné cicavce. Poznávanie podľa
vonkajších znakov, význam. Zásady chovu.
Rozpoznať na ukážke tri druhy hospodárskych
zvierat. Rozpoznať na ukážke samca, samicu a
mláďa dvoch hospodárskych zvierat. Uviesť význam
chovu jedného druhu hospodárskeho zvieraťa.
Uviesť dôsledky pridávania veľkého množstva
chemických prípravkov do potravy hospodárskych
zvierat.
Cicavce žijúce s človekom. Poznávanie podľa
vonkajších znakov, riziká prenosu nákazlivých
ochorení, ochrana a prevencia.
Živočíchy v okolí ľudských sídiel. Poznávanie
podľa vonkajších znakov, význam.
Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. Uviesť riziko
výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať
spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi.
Uviesť dva bezstavovce žijúce v záhrade alebo sade.
Vysvetliť škodlivosť premnoženia niektorých
bezstavovcov v domácnosti, záhrade a sade. Opísať
význam spevavých vtákov v okolí domácností.
Poznať na ukážke troch spevavých vtákov. Uviesť
príklad spevavého vtáka, ktorý sa živí hmyzom.
Základná štruktúra života
Rastlinná a živočíšna bunka. Základná stavba
a funkcia častí bunky.
Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky.
Vysvetliť význam bunkového jadra a chloroplastu.
Pomenovať na ukážke časti živočíšnej bunky. Určiť
na ukážke zhodné a rozdielne znaky rastlinnej a
živočíšnej bunky.
Živé organizmy a ich stavba
Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy.
Stavba tela. Význam, vplyv na človeka, nákazlivé
ochorenia, prevencia.
Stavba tela jednobunkových organizmov. Stavba
tela mnohobunkových organizmov.
Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Rozhodnúť, či
pôvodcom nákazy chrípky, žltačky, angíny je vírus
alebo baktéria. Uviesť príklad troch nákazlivých
ochorení. Uviesť možnosti predchádzania šíreniu
vírusových a bakteriálnych nákaz.
Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti tela.
Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka a
črievičky. Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a
živočíchovi. Určiť na ukážke rastliny jej orgány.
Určiť na ukážke štruktúry tela živočícha bunku,
tkanivo, orgán, sústavu orgánov.
Stavba tela rastlín a húb
Stavba tela nekvitnúcich rastlín. Machy a paprade.
Pomenovať na ukážke časti tela machu. Pomenovať
na ukážke časti tela paprade. Uviesť význam
výtrusov pre machy a paprade.
Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň, prijímanie Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa pokožku, dužinu,
cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviesť živiny,
živín koreňom, význam pre život rastliny.
ktoré rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť význam
koreňa pre rastlinu.
Stonka (dreviny, byliny), prúdenie látok stonkou,
Roztriediť na ukážke dreviny a byliny podľa stavby
význam pre život rastliny.
stonky. Vysvetliť význam cievnych zväzkov v
stonke. Určiť na konáriku púčiky a vysvetliť ich
význam. Zdôvodniť význam stonky pre život
rastliny.
List. Fotosyntéza, dýchanie, vyparovanie vody,
Určiť na ukážke stavby listu dôležité časti pre
význam pre život v prírode.
fotosyntézu. Uviesť význam prieduchov v pokožke
listu. Vymenovať látky, ktoré listy pri dýchaní zo
vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu vylučujú.
Uviesť význam listov pre prijímanie živín a
dýchanie.
Kvet. Opelenie a oplodnenie. Význam pre
Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku a piestik.
rozmnožovanie rastlín.
Uviesť význam peľového zrnka a vajíčka. Opísať na
schéme opelenie kvetu. Uviesť, kedy nastáva v kvete
oplodnenie. Zdôvodniť, prečo je kvet rozmnožovací
orgán rastliny.
Plod a semeno. Rozdelenie plodov, význam pre
Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. Rozlíšiť na
rozmnožovanie rastlín.
ukážke dužinatý a suchý plod. Pomenovať na
ukážke semena zárodok a klíčne listy. Vysvetliť
význam plodu a semena pre rastlinu, živočíchov a
človeka.
Rastlinné telo. Súčinnosť orgánov pre príjem živín, Vymenovať látky, ktoré potrebuje rastlina pre život.
prenos a vylučovanie látok. Vplyv svetla, tepla, Pomenovať na ukážke rozmnožovacie a vyživovacie
orgány kvitnúcej rastliny. Pomenovať na ukážke
vody a živín.
orgány, ktorými rastlina prijíma výživu a dýcha,
prúdia látky, prijíma a vyparuje vodu.
Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, rozlíšenie podľa Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s plodnicou.
typických znakov. Kvasinky, plesne, lišajníky,
Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami na lupeňoch
stavba tela.
a v rúrkach. Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň
podľa stavby tela. Uviesť význam výtrusnice plesne.
Opísať na ukážke stavbu tela lišajníka.
Pŕhlivce - drobné vodné živočíchy. Stavba tela
Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha.
a základné telesné funkcie.
Vysvetliť, prečo sa nervová sústava nezmara nazýva
rozptýlená. Uviesť význam vajíčok a spermií
nezmara. Vysvetliť význam púčikov u nezmara.
Vysvetliť význam slova obojpohlavný živočích.
Ploskavce a hlístovce - vnútorné parazity. Stavba Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije
pásomnica a hlísta. Opísať prijímanie potravy hlísty
tela.
a pásomnice. Opísať podľa ukážky rozmnožovanie
hlísty alebo pásomnice. Vysvetliť nevyhnutnosť
dostatočnej tepelnej úpravy mäsa a umytia ovocia a
zeleniny pred konzumáciou.
Mäkkýše – živočíchy so schránkou. Stavba tela
Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov
a základné telesné funkcie.
slimáka. Porovnať podľa ukážky schránku slimáka a
škľabky. Vysvetliť, prečo je slimák obojpohlavný
živočích. Uviesť orgánovú sústavu, ktorou slimák
prijíma a spracováva potravu. Porovnať dýchacie
orgány slimáka a škľabky. Určiť na ukážke ústny,
prijímací a vyvrhovací otvor škľabky.
Obrúčkavce - živočíchy s obrúčkami. Stavba tela
Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb.
a základné telesné funkcie.
Zdôvodniť, názov zatvorená obehovej sústavy
dážďovky. Opísať, ako dýcha dážďovka. Zdôvodniť
názov rebríčkovej nervovej sústavy dážďovky.
Uviesť význam opasku dážďovky.
Článkonožce - živočíchy s článkovaným telom.
Vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka. Pomenovať
Stavba tela a základné telesné funkcie.
sústavu, ktorá rozvádza u pavúka a raka v tele
kyslík. Uviesť orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu
kostru. Porovnať dýchacie orgány pavúka a raka.
Uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad
potravy. Určiť na ukážky končatiny spôsob pohybu
hmyzu. Pomenovať dýchací orgán hmyzu.
Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy
hmyzu.
Námety praktických aktivít





pozorovanie buniek pokožky dužinatej šupiny cibule
pozorovanie a rozlišovanie vyživovacích a rozmnožovacích orgánov kvitnúcej rastliny
pozorovanie vnútornej stavby koreňa, stonky dreviny a byliny, vnútornej stavby kvetu.
pozorovanie stavby tela a prejavov života črievičky
pozorovanie vonkajšej stavby tela hmyzu, ústnych ústrojov, končatín a krídel hmyzu.
Námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé)
 vypestovať podľa návodu pleseň a pozorovať stavbu tela
 naklíčiť podľa návodu semeno a pozorovať jeho stavbu.
 prečo sa v sfarbenej vode zafarbili biele kvety?
Námety na tvorbu projektov





Zeleň v okolí môjho bydliska (školy, obce, mesta, sídliska).
Pestovanie a ochrana zelene v triede (škole, v domácnosti).
Dreviny v našom parku (záhrade, okolí školy). Môj pes (mačka, chrček, morča, kanárik).
Vtáky v okolí môjho bydliska (školy, parku, sídliska).
Starostlivosť o vtáky v zime (v okolí školy, bydliska).
7. ročník (49,5 hodín)
Obsah:
1. Stavba tela stavovcov
2. Človek a jeho telo
3. Zdravie a život človeka
Praktické aktivity
Vzdelávací štandard z biológie pre 7. ročník základnej školy
Obsahová časť
Výkonová časť
Uviesť príklady stavovcov pokrytých šupinami, perím, srsťou.
Zdôvodniť odlišnosti kožných útvarov stavovcov. Označiť
Povrch
tela
stavovcov. na ukážke časti vtáčieho pera. Zdôvodniť na príklade
stavovca význam sfarbenia podľa prostredia v ktorom žije.
Spoločné a odlišné znaky.
Stavba tela stavovcov
Oporná sústava stavovcov.
Pohybová sústava stavovcov.
Základné funkcie a význam
orgánov.
Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov ŽP. Na ukážke kostry
končatín vysvetliť význam prsnej kosti s hrebeňom u vtákov.
Zdôvodniť význam dutých kostí vtákov.
Rozlíšiť párnokopytníka a nepárnokopytníka na ukážke
kostry končatiny.
Pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo končatín, vnútorných
orgánov, srdca stavovcov. Vysvetliť princíp činnosti dvoch
svalov. Uviesť príklad stavovca, ktorý sa pohybuje plávaním,
skákaním, plazením, lietaním, kráčaním a behom.
Tráviaca sústava rýb,
obojživelníkov, plazov a vtákov.
Tráviaca sústava cicavcov.
Základné
funkcie
a význam
orgánov.
Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy stavovcov. Uviesť
príklad stavovca s jedovými zubami. Uviesť význam
vysunovateľného
jazyka obojživelníkov, plazov, niektorých vtákov.
Uviesť význam hrvoľa, žľaznatého a svalnatého žalúdka
vtákov.
Určiť na ukážke orgány na prijímanie potravy, trávenie
a vstrebávanie cicavcov. Priradiť hlodavé zuby a kly k
príkladom cicavcov. Určiť bylinožravého, hmyzožravého
a mäsožravého cicavca na ukážke chrupu. Uviesť príklad
prežúvavého a neprežúvavého cicavca
Obehová sústava stavovcov.
Základné funkcie a význam
orgánov.
Opísať význam krvi pre život stavovcov. Opísať význam
srdca a ciev pre život stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu
uzavretej cievnej sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca ryby,
obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca na ukážke.
Vylučovanie. Močová sústava
stavovcov. Základné
funkcie a význam orgánov.
Vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov.
Zdôvodniť význam vylučovania. Pomenovať orgán, v ktorom
sa krv stavovcov zbavuje tekutých odpadových látok.
Pomenovať na ukážke orgány močovej sústavy stavovcov.
Nervová sústava stavovcov.
Základné funkcie a význam
orgánov.
Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú a nervovú
reguláciu. Vymenovať hlavné orgány ústrednej nervovej
sústavy.
Porovnať na ukážke predný mozog stavovcov.
Charakterizovať podnet a nervový vzruch. Uviesť podľa
ukážky
význam reflexného oblúka. Uviesť príklad nepodmieneného
a podmieneného reflexu stavovcov.
Zmyslové orgány stavovcov.
Základné funkcie a význam
orgánov.
Opísať umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov. Uviesť
príklad stavovcov s dobrým čuchom. Uviesť príklad uloženia
hmatového orgánu stavovca. Vysvetliť význam bočnej
čiary rýb. Uviesť príklad stavovca s veľmi dobrým zrakom a
sluchom.
Rozmnožovanie stavovcov.
Základné funkcie a význam
orgánov.
Uviesť príklad pohlavnej dvojtvarosti stavovcov. Pomenovať
samčie a samičie pohlavné bunky. Vysvetliť podstatu
oplodnenia. Vysvetliť význam rozmnožovania.
Rozmnožovacia sústava
stavovcov. Základné funkcie
a význam orgánov.
Vývin mláďat, starostlivosť o potomstvo.
Opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin ryby. Opísať na
ukážke rozmnožovanie a vývin obojživelníka. Porovnať
rozmnožovanie plaza a vtáka. Opísať na ukážke vývin
mláďat
cicavcov.
Typické životné prejavy,
správanie stavovcov.
Uviesť príklad stavovca aktívneho v noci. Uviesť význam
značkovania priestoru. Vysvetliť na príklade inštinktívne
správanie stavovca. Uviesť príklad sťahovavého a stáleho
vtáka.
Význam stavovcov v prírode a
pre človeka.
Uviesť príklad stavovca živiaceho sa hmyzom alebo
hlodavcami.
Uviesť príklad stavovca, ktorý po premnožení ohrozuje
úrodu na poliach a potraviny v domácnosti. Uviesť dopad
úbytku dravých vtákov a mäsožravých cicavcov v prírode.
Ochrana stavovcov. Ohrozenia a Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb a obojživelníkov. Uviesť
možnosti ochrany.
príklad ohrozenia životných podmienok vtáka alebo
cicavca. Uviesť príklad možnosti ochrany obojživelníkov.
Uviesť príklad chráneného obojživelníka, plaza, vtáka a
cicavca.
Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo
Ľudský a živočíšny organizmus.
Špecifiká ľudského
spoločenstva a ľudskej populácie.
Vysvetliť na príklade význam človeka v ľudskom
spoločenstve.
Porovnať spoločné a odlišné znaky lebky, chrbtice
a končatín ľudského a živočíšneho organizmu. Vysvetliť na
príklade podstatu rasizmu a jeho dôsledky.
Človek a jeho telo.
Význam pre styk s vonkajším prostredím a vnútorným
prostredím.
Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré zabezpečujú
ochranu
povrchu tela, telesnú teplotu, vylučovanie, vodný režim a
Povrch tela a kožná sústava
Koža. Stavba a funkcie kože.
zmyslové podnety. Pomenovať viditeľné kožné útvary na
svojej koži. Uviesť význam kože pre človeka.
Starostlivosť o kožu. Typické
poranenia, zásady predlekárskej
prvej pomoci.
Sformulovať zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary.
Zdôvodniť nevhodnosť opaľovania na prudkom slnku.
Opísať postup predlekárskej prvej pomoci ošetrenia
popáleniny
a omrzliny. Predviesť ukážku ošetrenia odreniny alebo
pľuzgiera.
Oporná a pohybová
sústava
Opísať na ukážke stavbu kosti. Ukázať a pomenovať na
ukážke
hrudník, chrbticu, lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť.
Rozlíšiť na ukážke spojenie kostí väzivom, chrupkou,
zrastením,
kĺbom. Zistiť jednoduchým telesným pohybom časti
kostry, ktoré sa na ňom zúčastnili.
Kosti. Kostra a jej stavba.
Význam kostí a kostry.
Lebka a chrbtica. Stavba a
význam.
Určiť na ukážke kostry tri kosti mozgovej časti lebky. Určiť
na ukážke kostry tri kosti tvárovej časti lebky. Určiť na
ukážke kostry časti chrbtice.
Kostra končatín. Stavba kostry
horných a dolných končatín.
Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na ukážke
(vlastnej končatine). Ukázať a pomenovať kosti dolnej
končatiny na ukážke (vlastnej končatine). Porovnať stavbu
kostru ruky a nohy. Zdôvodniť význam nosenia správnej
obuvi
podľa obrysu správnej a nesprávnej klenby nohy.
Svaly. Svalové tkanivá, činnosť
a význam svalov.
Určiť na ukážke základné typy svalového tkaniva. Porovnať
činnosť hladkého a priečne pruhovaného svalového tkaniva.
Opísať na ukážke kostrového svalu jeho stavbu. Zdôvodniť
vlastnosti svalu na príklade ohnutia a vystretia ruky v lakti.
Svaly hlavy, trupu a končatín.
Určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy a krku. Určiť na ukážke
aspoň tri svaly trupu. Určiť na ukážke aspoň tri svaly
hornej a dolnej končatiny. Predviesť jednoduché cviky na
posilnenie svalov hrudníka, chrbta, brucha a končatín.
Význam opornej a pohybovej
sústavy. Poranenia kostí a
svalov.
Predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej a
zatvorenej zlomenine. Ukázať postup predlekárskej prvej
pomoci pri vytknutí, vykĺbení.
Tráviaca sústava. Stavba a
Opísať na ukážke stavbu tráviacej sústavy. Pomenovať
viditeľnú
časť zuba v ústach. Určiť na ukážke vnútorné časti
zuba. Rozlíšiť druhy zubov v chrupe. Porovnať mliečny a
trvalý
chrup. Uviesť základné procesy v orgánoch tráviacej
sústavy.
činnosť orgánov tráviacej
sústavy.
Zložky potravy. Premena látok a Uviesť príklad enzýmu a jeho význam. Opísať podstatu
energie. Energetická
trávenia,
hodnota potravín.
vstrebávania, látkovej premeny. Vymenovať základné
živiny v potrave človeka. Zdôvodniť význam bielkovín,
sacharidov
(cukrov), tukov, vitamínov, vody, minerálnych látok.
Uviesť dva druhy potravín s vysokou a nízkou energetickou
hodnotou.
Zásady správnej výživy.
Zlozvyky v stravovaní, poškodenia
a prevencia
ochorení tráviacej sústavy.
Dýchacia sústava. Stavba
a funkcia orgánov dýchacej
sústavy.
Uviesť príklad správneho zloženia stravy pre človeka.
Zdôvodniť
význam zeleniny a ovocia v strave človeka. Uviesť príklad
škodlivosti nadmerného pitia alkoholu na činnosť tráviacej
sústavy. Zdôvodniť škodlivosť prejedania. Uviesť následky
hladovania človeka. Uviesť význam tráviacej sústavy.
Opísať na ukážke hlavné časti dýchacej sústavy. Rozlíšiť
horné a dolné dýchacie cesty. Opísať priebeh výmeny
dýchacích
plynov v pľúcach.
Dýchanie. Mechanizmus
vonkajšieho dýchania. Význam
dýchacej sústavy.
Vysvetliť podstatu dýchania. Porovnať zloženie
vdychovaného
a vydychovaného vzduchu. Vymenovať najdôležitejšie
dýchacie svaly. Zistiť pohyby bránice a medzirebrových
svalov pozorovaním nádychu a výdychu.
Poškodenia dýchacej sústavy.
Zásady prvej predlekárskej
pomoci. Význam dýchacej
sústavy.
Opísať spôsob pomoci človeku pri zastavení dychu. Opísať
na ukážke postup pri umelom dýchaní. Uviesť význam
dýchacej
sústavy pre život človeka.
Obehová sústava
Určiť na ukážke zložky krvi a vysvetliť ich význam.
Vymenovať
krvné skupiny. Uviesť význam transfúzie krvi.
Krv. Zložky krvi, vlastnosti, krvné
skupiny, darcovstvo
krvi. Význam krvi.
Srdce. Stavba a činnosť srdca,
krvný obeh.
Krvné cievy. Význam a činnosť
ciev. Miazgové cievy
a slezina. Význam obehovej
sústavy.
Poškodenia obehovej sústavy.
Zásady predlekárskej
prvej pomoci pri krvácaní a
zastavení činnosti srdca.
Vylučovanie a močová
sústava
Vylučovanie. Močová sústava.
Stavba a činnosť, poškodenia
a prevencia ochorení.
Označiť a pomenovať na ukážke časti srdca. Opísať podľa
schémy veľký a malý krvný obeh. Uviesť význam srdcových
chlopní pre činnosť srdca.
Rozlíšiť tepny, žily a vlásočnice podľa významu. Uviesť
význam vencovitých tepien pre činnosť srdca. Rozlíšiť tepny
a žily podľa smeru prúdenia krvi.
Poznať význam miazgy pre ľudský organizmus. Opísať
význam miazgových ciev. Určiť umiestnenie a význam
sleziny.
Vysvetliť funkcie obehovej sústavy.
Zdôvodniť význam pohybu pre činnosť srdca a ciev. Uviesť
príklad ochorenia obehovej sústavy zapríčineného
nevhodným
spôsobom života. Ukázať na ukážke alebo slovne opísať
nepriamu masáž srdca. Opísať postup prvej predlekárskej
pomoci pri poranení tepny a žily.
Vymenovať odpadové látky vznikajúce pri činnosti ľudského
organizmu. Určiť na ukážke umiestnenie obličiek a opísať
ich tvar. Ukázať na svojom tele uloženie obličiek. Vysvet1iť
význam obličiek a močových ciest.
Uviesť príklad príčiny ochorenia močovej sústavy.
Vymenovať
zásady prevencie ochorení obličiek. Zdôvodniť význam
pitia tekutín pre funkciu obličiek. Vysvetliť význam
močovej sústavy pre človeka.
Regulačné sústavy
Regulovanie organizmu. Látková
a nervová regulácia. Význam
regulačných sústav.
Žľazy s vnútorným
vylučovaním. Význam
hormónov.
Nervová sústava. Stavba a
funkcia nervov, reflexná
povaha nervovej činnosti.
Zmyslové orgány chuti, čuchu a
hmatu. Receptory a
zmyslové vnemy.
Zrak. Sluch. Stavba, činnosť a
význam zrakového
a sluchového orgánu.
Poškodenia zraku a sluchu.
Zásady hygieny zraku
a sluchu.
Vyššia nervová činnosť.
Myslenie, pamäť, reč, schopnosti
a vedomosti človeka.
Zásady hygieny duševnej
činnosti. Význam nervovej
sústavy. Zásady predlekárskej
prvej pomoci pri poranení
mozgu, chrbtice a miechy.
Rozmnožovacia sústava.
Pohlavné bunky, funkcia.
Stavba a funkcia reprodukčných
orgánov.
Vývin jedinca. Oplodnenie,
tehotenstvo a pôrod. Obdobia
ľudského života.
Pohlavné ochorenia. Prevencia
Pomenovať spôsoby regulácie organizmu človeka.
Pomenovať orgánovú sústavu, ktorá umožňuje nervovú
reguláciu.
Uviesť význam regulovania činnosti organizmu.
Určiť na ukážke tri žľazy s vnútorným vylučovaním. Uviesť
význam inzulínu. Uviesť príklad významu troch žliaz s
vnútorným
vylučovaním.
Opísať význam nervovej bunky. Pomenovať časti reflexného
oblúka na schéme. Uviesť príklad reflexnej činnosti človeka.
Opísať na ukážke základné časti ústrednej nervovej sústavy.
Určiť na ukážke jednotlivé časti mozgu. Vysvetliť význam
mozgovej kôry predného mozgu. Uviesť základné časti
obvodovej
nervovej sústavy.
Vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu pre človeka. Ukázať
na svojom tele uloženie orgánov chuti, čuchu a hmatu.
Rozlíšiť
chuťové, čuchové a hmatové bunky podľa podnetov,
ktoré prijímajú.
Opísať na ukážke stavbu oka. Opísať podľa ukážky podstatu
krátkozrakosti a ďalekozrakosti. Opísať na príklade možnosti
poškodenia zraku. Určiť na ukážke vonkajšie, stredné a
vnútorné ucho. Pomenovať na ukážke časti stredného ucha.
Určiť na ukážke uloženie a význam rovnovážneho orgánu.
Opísať na príklade možnosti poškodenia sluchu.
Vymenovať zásady starostlivosti o zrakový orgán.
Vymenovať
zásady starostlivosti o sluchový orgán. Uviesť príklad
komunikácie s osobou s poškodeným zrakom lebo sluchom.
Uviesť príklad podmieneného reflexu. Uviesť príklad
nepodmieneného
reflexu. Uviesť význam myslenia a reči v živote
človeka.
Vymenovať zásady hygieny duševnej činnosti. Uviesť na
príklad správneho režimu dňa.
Opísať postup prvej predlekárskej pomoci pri poranení
mozgu,
chrbtice a miechy. Rozlíšiť protišokovú a stabilizovanú
polohu na ukážke.
Určiť a pomenovať na ukážke ženské a mužské pohlavné
orgány. Vymenovať orgány, v ktorých sa tvoria ženské
a mužské pohlavné bunky. Vysvetliť význam menštruačného
cyklu.
Označiť na ukážke pohlavných orgánov miesto sply-nutia
vajíčka a spermie. Uviesť dĺžku trvania tehotenstva. Opísať
začiatok, priebeh a koniec tehotenstva. Uviesť uloženie
plodu a spôsob jeho výživy.
Vymenovať zásady starostlivosti o zdravý vývin
novorodenca.
Zdôvodniť význam výživy dieťaťa materským mliekom.
Uviesť príklad troch znakov dospievania. Uviesť typické
znaky troch období ľudského života.
Uviesť príklad pohlavnej choroby a možnosti nákazy. Opísať
pohlavných ochorení a
AIDS. Priateľské a partnerské
vzťahy, rodina.
Zdravie a život človeka
Vonkajšie vplyvy na ľudské
zdravie. Zdravie a choroba.
Nákazlivé ochorenia, očkovanie,
prevencia.
Toxické a návykové látky. Vplyv
na zdravie človeka.
Drogové závislosti a ich
prevencia.
Vnútorné vplyvy na ľudské
zdravie. Dedičné vlastnosti
a vplyv na zdravie a život človeka.
Schopnosti a osobitosti
človeka.
Životný štýl. Etické a morálne
princípy, kultúra medziľudských
vzťahov, vzťah človeka k prírode.
podstatu ochorenia AIDS a možnosti jej predchádzania.
Uviesť zásady predchádzania pohlavných ochorení Uviesť
príklad priateľských vzťahov, vzájomnej pomoci mladých a
dospelých ľudí. Uviesť na príklade význam rodiny.
Uviesť tri príklady infekčného ochorenia. Charakterizovať
výraz imunita a inkubačná doba. Vysvetliť základný princíp
očkovania. Uviesť zásady prevencie infekčných ochorení.
Vysvetliť na príklade význam dezinfekcie, dezinsekcie
a deratizácie.
Uviesť príklad návykovej látky. Vysvetliť na príklade drogovú
závislosť. Zdôvodniť na príklade škodlivosť drogovej
závislosti zdravie človeka. Uviesť zásady prevencie
drogových
závislostí.
Uviesť vplyv dedičnosti na zdravie človeka. Uviesť príklad
dedičnej vlastnosti človeka. Uviesť príklad dedičného
ochorenia.
Uviesť príklad významu jedinca v živote spoločnosti. Vyjadriť
vlastný názor na význam záujmov, sebapoznávania,
vzdelávania a rozvoj zručností pre život človeka.
Vymenovať základné podmienky života človeka. Zdôvodniť
význam striedania práce a odpočinku. Uviesť príklad
nesprávnej
životosprávy a dôsledkov na život človeka. Uviesť
príklad zdravého životného štýlu.
Námety praktických aktivít








Pozorovanie a určovanie kostí (na modeloch, obrazoch, diapozitívoch a pod.).
Porovnanie stavby a funkcie kostry stavovcov (na modeloch, obrazoch, diapozitívoch a
pod.). Porovnanie šupiny ryby, pera vtáka a chlpu cicavca.
Stavba vtáčieho vajca.
Prvá pomoc pri zlomeninách a vykĺbení.
Prvá pomoc pri zastavení dychu.
Prvá pomoc pri krvácaní zo žily a tepny.
Prvá pomoc pri zastavení činnosti srdca.
Prvá pomoc pri šoku.
Námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé)


Vonkajšie prejavy dýchania a v pokoji a pri telesnej aktivite.
Zmeny tepu v pokoji a pri pohybovej činnosti.
Námety na tvorbu projektov






Režim dňa.
Zdravý životný štýl.
Škodlivosť fajčenia.
Drogy okolo nás.
Živíme sa správne?
Medziľudské vzťahy v našej triede.
8. ročník (49,5 hodín)
Obsah:
1. Neživá príroda a jej poznávanie
2. Zem a jej stavba
3. Stavebné jednotky zemskej kôry
4. Geologické procesy a dejiny Zeme
5. Podmienky života a vzťahy organizmov
Praktické aktivity
Vzdelávací štandard z biológie pre 8. ročník základnej školy
Obsahová časť
Výkonová časť
Neživá príroda a jej poznávanie
Neživá a živá príroda.
Závislosť organizmov, človeka od neživej
prírody.
Význam vied o Zemi a poznávania neživej
prírody
Preukázať na príklade závislosť organizmov od
neživej prírody.
Opísať príklad vplyvu organizmov na neživú
prírodu.
Dokumentovať význam vied o Zemi na príklade.
Uviesť význam nerastných surovín pre život
človeka.
Zem a jej stavba
Stavba Zeme.
Sféry zemského telesa.
Základná stavba zemskej kôry pevnín a dna
oceánov.
Určiť a pomenovať podľa ukážky stavbu zemského
telesa.
Rozlíšiť na ukážke typy zemskej kôry.
Pohyby zemskej kôry.
Uviesť hlavnú príčinu pohybu litosférických platní.
Uviesť dôsledky vzďaľovania litosférických platní.
Uviesť dôsledky približovania a podsúvania
litosférických platní.
Stavebné jednotky zemskej kôry
Minerály a horniny. Charakteristika a vznik.
Charakterizovať minerál a uviesť konkrétny príklad.
Charakterizovať horninu a uviesť konkrétny príklad.
Rozlíšiť na ukážke minerál a horninu.
Uviesť aspoň jeden spôsob vzniku hornín.
Minerály.
Vnútorná stavba, tvar, vlastnosti, význam a
ochrana
Pomenovať priestorový útvar, od ktorého závisí tvar
a vlastnosti kryštálov.
Vymenovať tri mechanické vlastnosti minerálov
s významom pre človeka. Vymenovať tri optické
vlastnosti minerálov s významom pre človeka.
Uviesť príklad využitia mechanickej a optickej
vlastnosti minerálu.
Geologické procesy a dejiny Zeme
Geologické procesy a ich zdroje.
Katastrofické geologické procesy a dôsledky
pre človeka.
Uviesť príklad zdroja a energie geologického
procesu.
Rozlíšiť na príklade vonkajší a vnútorný geologický
proces.
Dokumentovať na príklade katastrofický geologický
proces a jeho následky.
Magmatická a sopečná činnosť.
Sopky a prejavy ich činnosti.
Charakterizovať magmatickú činnosť. Odlíšiť
magmu a lávu podľa miesta vzniku.
Opísať podľa ukážky (schémy) časti sopky.
Uviesť príklad prejavov sopečnej činnosti.
Uviesť príklad prospešnosti sopečnej činnosti pre
človeka.
Opísať podstatu vzniku vyvretých hornín.
Rozlíšiť na ukážke hlbinnú a výlevnú vyvretú
horninu.
Zdôvodniť štruktúru žuly a čadiča. Uviesť príklad
využitia hlbinnej a výlevnej vyvretej horniny.
Zistiť na geologickej mape Slovenska výskyt
vyvretých hornín.
Charakterizovať horotvornú činnosť. Rozlíšiť na
ukážke (alebo načrtnúť) príklad poruchy zemskej
kôry.
Rozlíšiť vrásu a zlom podľa charakteristických
znakov a ich vzniku.
Vysvetliť príčiny zemetrasenia. Uviesť príklad
druhu zemetrasenia a jeho dôsledkov.
Opísať rozdiel medzi ohniskom a epicentrom
zemetrasenia.
Poznať možnosti ochrany ľudí a budov pred
dôsledkami zemetrasenia.
Uviesť hlavné činitele premeny hornín.
Opísať na ukážke typickú vlastnosť premenených
hornín.
Uviesť príklad premenenej horniny, typickú
vlastnosť a praktické využitie.
Uviesť príklad vonkajšieho geologického činiteľa.
Opísať podstatu mechanického zvetrávania a jeho
dôsledok.
Opísať podstatu chemického procesu zvetrávania a
jeho dôsledok.
Opísať dôsledky zemskej príťažlivosti na svahu.
Uviesť dôsledok činnosti toku rieky a morskej vody.
Zdôvodniť ochranu podzemných vôd.
Opísať dôsledok činnosti horského ľadovca.
Porovnať tvar doliny vytvorenej povrchovou
vodou a ľadovcom.
Opísať dôsledky vetra na príklade geologického
útvaru.
Pomenovať útvary, do ktorých sa usporadúvajú
usadené horniny.
Uviesť príklad využitia nespevnenej a spevnenej
usadenej horniny.
Opísať podstatu vzniku organických usadených
Vyvreté horniny.
Vlastnosti, význam a výskyt na Slovensku.
Horotvorná činnosť a poruchy zemskej kôry.
Vrásy a vrásnenie, zlomy, príkrovy.
Zemetrasenie.
Výskyt, príčiny, sprievodné javy, dôsledky
pre človeka.
Zemetrasenie na Slovensku.
Premena hornín a premenené horniny.
Vlastnosti a význam.
Vonkajšie geologické procesy.
Činitele vonkajších procesov.
Zvetrávanie, príčiny a dôsledky.
Usadené horniny.
Úlomkovité, organické a chemické usadené
horniny – vznik, vlastnosti, význam pre
človeka.
Krasové procesy.
Krasové útvary. Jaskyne ako životný
priestor organizmov. Význam pre človeka.
Skameneliny a vek Zeme.
Dejiny Zeme.
Prahory, starohory, prvohory, druhohory,
treťohory a štvrtohory.
Geologické jednotky Západných Karpát.
hornín. Uviesť príklad využitia organickej usadenej
horniny.
Opísať podstatu vzniku chemických usadených
hornín. Uviesť príklad využitia chemickej usadenej
horniny.
Opísať podstatu krasového procesu. Uviesť príklad
povrchového a podzemného krasového útvaru.
Rozlíšiť kvapľovú a ľadovú jaskyňu podľa výzdoby.
Uviesť príklad kvapľovej a ľadovej jaskyne na
Slovensku.
Charakterizovať skamenelinu, uviesť príklad
skameneliny.
Opísať proces vzniku skameneliny. Uviesť príklad
určovania veku hornín.
Uviesť významné geologické procesy v jednotlivých
érach vývoja Zeme.
Poznať na ukážke príklad vedúcej skameneliny
prvohôr, druhohôr, treťohôr a štvrtohôr.
Uviesť význam prvohorných papradí a prasličiek v
súčasnosti pre človeka.
Vymenovať podľa ukážky geologické jednotky
Západných Karpát.
Uviesť príklad typickej horniny geologických
jednotiek Západných Karpát.
Podmienky života a vzťahy organizmov
Látkové zloženie organizmov.
Vzťah organizmov k prostrediu.
Prispôsobivosť a znášanlivosť organizmov.
Neživé zložky prostredia.
Svetlo, teplo, vzduch, voda, pôda a ich vplyv
na životné podmienky a procesy organizmov.
Negatívne vplyvy znečisťovania neživých
faktorov prostredia.
Populácia.
Vlastnosti, vnútorné a vonkajšie vzťahy,
ohrozenie populácie.
Uviesť štyri chemické látky, ktoré sú súčasťou
živých organizmov aj neživej prírody.
Vymenovať organické látky, ktoré tvoria telá živých
organizmov.
Uviesť príklad závislosti organizmu od prostredia
a vzájomného vzťahu medzi organizmami.
Demonštrovať na príklade prispôsobenie
organizmov životu vo vode, na zemi, v pôde, vo
vzduchu.
Charakterizovať znášanlivosť organizmov voči
podmienkam prostredia.
Zdôvodniť význam slneč. žiarenia pre fotosyntézu.
Uviesť význam tepla pre život rastlín.
Uviesť príklad vplyvu telesnej teploty na život
živočíchov.
Uviesť význam zložiek vzduchu pre život rastlín a
živočíchov.
Uviesť význam vody pre život organizmov.
Demonštrovať na príklade prispôsobenie
organizmov množstvu vody v prostredí.
Uviesť význam minerálnych látok, biogénnych
a stopových prvkov, humusu v pôde pre život
rastlín.
Uviesť príklad znečistenia prostredia a dôsledkov
pre život rastlín.
Uviesť príklad znečistenia prostredia a dôsledkov
pre život živočíchov.
Rozlíšiť na ukážke jedinca, populáciu rastlín
a populáciu živočíchov.
Vysvetliť podmienky rastu populácie.
Spoločenstvo organizmov.
Druhová rozmanitosť, priestorové členenie a
zloženie spoločenstva.
Prírodné a umelé spoločenstvá.
Ekosystém.
Zložky, typy ekosystémov.
Obeh látok a tok energie v ekosystéme.
Vplyv činností človeka na život v
ekosystémoch.
Biosféra.
Zložky a časti biosféry, obeh látok a tok
energie, obnova a vývoj ekosystémov v
biosfére.
Biologická a ekologická rovnováha.
Podmienky zachovania biologickej diverzity.
Globálne ekologické problémy.
Hromadenie odpadov, ničenie dažďových
pralesov, výroba a spotreba energie.
Príčiny a dopady na ekosystémy, možnosti
riešenia.
Uviesť príklad početne malej a veľkej populácie.
Rozlíšiť na príklade konkurenciu, predáciu,
parazitizmus, symbiózu.
Uviesť príklad spoločenstva organizmov.
Porovnať druhovú rozmanitosť v lese a na poli.
Opísať na ukážke priestorové rozmiestnenie
organizmov vo vrstvách lesa.
Rozlíšiť prírodné a umelé spoločenstvo podľa
vplyvu človeka na ich zloženie.
Uviesť príklady organizmov prírodného a umelého
Spoločenstva.
Rozlíšiť na ukážke živé a neživé zložky kosystému.
Uviesť príklady ekosystémov.
Uviesť príklad producenta, konzumenta, rozkladača.
Uviesť príklad hmyzu, ktorý po premnožení
škodí v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a
zdraviu človeka.
Zostaviť potravný reťazec organizmov.
Opísať proces obnovy ekosystému.
Uviesť príklad hmyzu, ktorý sa môže rozšíriť
po postihnutí ekosystému povodňou, veternou
smršťou.
Uviesť príklad vplyvu činnosti človeka na zmeny v
ekosystéme.
Uviesť príklad neživých a živých zložiek biosféry.
Rozlíšiť na ukážke tri ekosystémy v biosfére.
Vysvetliť na príklade obeh látok v biosfére.
Vysvetliť význam toku energie v biosfére.
Charakterizovať stav biologickej rovnováhy.
Uviesť príklad narušenia biologickej rovnováhy.
Porovnať podmienky stabilného a nestabilného
ekosystému.
Uviesť tri príklady ekologického prístupu v krajine.
Uviesť tri príklady narušenia ekologickej
rovnováhy.
Uviesť príčiny a dopady stenčovania ozónovej
vrstvy, vzniku smogu, skleníkového efektu, vzniku
kyslých dažďov.
Uviesť príklad zabránenia vzniku smogu,
skleníkového efektu, kyslých dažďov alebo ničenia
dažďových pralesov.
Uviesť príklad príčiny hromadenia odpadov.
Uviesť význam recyklácie druhotných surovín.
Demonštrovať na príklade alternatívny zdroj energie
a jeho prínos.
Námety praktických aktivít






Poznávanie a rozlišovanie minerálov a hornín.
Zisťovanie vlastností minerálov a hornín.
Rozlišovanie vyvretých hornín a rudných minerálov.
Poznávanie a rozlišovanie premenených hornín.
Poznávanie a rozlišovanie usadených hornín.
Zisťovanie obsahu vápnika v horninách.
Námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé)



Spoločenstvá v okolí našej školy (bydliska).
Aký ekosystém je v našom okolí?
Prírodné a ekologické podmienky najbližšieho alebo širšieho okolia školy.
Námety na tvorbu projektov


Horniny v našej obci a jej okolí.
Skameneliny v našom okolí.
Názov predmetu: Chémia
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 6., 7., 8. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika učebného predmetu
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania
umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria
poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to
predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.
Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité
spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať,
experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.
Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác,
ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej
práce v chemickom laboratóriu.
Ciele učebného predmetu
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre
človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu
chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ je v čo najväčšej miere prispieť k splneniu
všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu
chémie.
Úlohou vyučovacieho predmetu chémia je, aby (sa/si) žiaci:

rozvíjali prírodovednú gramotnosť, v rámci ktorej
a prácu s odborným textom,
je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť

porozumeli odborným textom na primeranej úrovni a vedeli aplikovať získané poznatky pri riešení
konkrétnych úloh,

v rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace
s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať
multimediálne učebné materiály,

oboznámili s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické
aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus),

osvojili zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu,

vedeli správne používať základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách,

vedeli popísať a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozorujú podľa skutočnosti, modelu
alebo nákresu, vedeli popísať stavbu systému, vedeli nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok,
predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi),

vedeli vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo pomocou jednoduchších javov,

vedeli v jednoduchých prípadoch predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých
okolností je daný jav možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej
reakcie),

vedeli zrealizovať jednoduchý experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý
experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku (napríklad zistiť, či roztok
je kyslý, zásaditý alebo neutrálny),

vedeli vypočítať niektoré veličiny z iných, v jednoduchých prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého
druhu, určiť ako sa určitá veličina mení, určiť hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo
naopak,

vedeli opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich
fungovania,

vedeli uviesť príklady aplikácie určitých prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy
nevýhodný, posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického
alebo zdravotného hľadiska (napríklad vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného
k zimnému posypu ciest).
Metódy a stratégie vyučovania
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné
činnosti, činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov.
Voľba foriem a metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí
žiakov a materiálneho vybavenia kabinetu chémie a školy.
Moderne vyučovať Chémiu nie je možné bez používania počítača a internetu. Z internetu žiaci môžu získať
rôzne informácie s problematikou v oblasti chémie.
Projektové vyučovanie je významným inovačným prvkom, ktorý podporuje aktívny prístup k učeniu a
samostatnosť žiakov, rozvíja ich zručnosti pri vyhľadávaní a hodnotení informácií a rozvíja schopnosť
aplikovať
získané
vedomosti.
Umožňuje
prepojenie
školskej
teórie
s praxou, vychováva k samostatnosti a zodpovednosti. V rámci projektového vyučovania žiaci samostatne
riešia úlohu alebo systém rozpracovaných úloh. Osvojujú si dôležité zručnosti, ktoré budú môcť využiť v
praktickom živote učia sa vyhľadávať informácie, triediť ich a vyberať iba dôležité údaje nevyhnutné na
riešenie určitého problému.
Kooperatívne vyučovanie je skupinovým vyučovaním, v ktorom sú zdôrazňované sociálne aspekty. Nejde
iba o skvalitnenie tradičných postupov a foriem školskej práce, ktoré súvisia s cieľmi týkajúcimi sa oblastí
vedomostí a zručností. Do popredia sa dostávajú sociálne – komunikačné kompetencie, celoživotné pravidlá
(aktívne počúvanie, dôvera, pravdivosť, úcta, maximálne osobné nasadenie – výkon), súťaživosť je
nahradzovaná spoluprácou.
Problémové vyučovanie spočíva v tom, že v procese riešenia špeciálne vypracovaného systému
problémov a problémových úloh žiaci získavajú skúsenosti z tvorivej činnosti, prebieha tvorivé osvojovanie
poznatkov a spôsobov činnosti pomocou heuristickej alebo projektovej metódy.
Kľúčové kompetencie, ktoré predmet rozvíja
1. Oblasť komunikačných schopnosti
 identifikovať a správne používať základné pojmy,
 objektívne opísať, vysvetliť, alebo zdôvodniť základné znaky chemických procesov, podstatu
procesov a vzťahov,
 vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme,
 vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,
 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,
 zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,
 vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry,
 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky
a ich využitie.
2. Oblasť identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť
 riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie,
 navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov,
 rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých
správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov,
 využívať tvorivosť a nápaditosť,
 samostatne tvoriť závery na základe zistení alebo riešení a skúmaní úloh,
 predpokladať a určiť príčinné súvislostí, pozorovať, experimentovať a odhadovať.
3.
Oblasť sociálnych kompetencií





vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,
pracovať v dvojiciach alebo v skupinách,
vzájomne radiť a pomáhať,
prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,
hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení.
4. Oblasť získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností





používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,
dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia,
využívať učebné a iné kompenzačné pomôcky,
rozvíjať zručnosti pri práci s chemikáliami,
aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.
Obsah:
6. ročník
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Látky a zmesi
1. Chémia okolo nás
Význam chémie pre život človeka
Chémia ako veda
vymenovať: príklady horľavých
a nehorľavých látok,
určiť pozorovaním vlastnosti
Chemická
výroba,
chemický
konkrétnych látok,
výrobok, prírodná surovina
1.1 Objavovanie
chémie v našom okolí
1.2 Skúmanie vlastností
látok
1.3 Zmesi a chemicky
čisté látky
1.4 Látky, nevyhnutné
pre náš život: voda a
vzduch
uviesť príklady: chemicky čistých
látok, aspoň troch rôznorodých zmesí,
Chemicky čistá látka, (chemická rovnorodých zmesí (roztokov tuhých,
kvapalných a plynných), chemických
látka)
látok rozpustných vo vode,
chemických látok nerozpustných vo
vode, vodných roztokov používaných
Vlastnosti
látok v domácnosti, piatich metód
(horľavosť, skupenstvo, vôňa zápach, oddeľovania zložiek zmesí
vzhľad, rozpustnosť)
(usadzovanie, filtrácia, odparovanie,
destilácia, kryštalizácia), využitia
metód oddeľovania zložiek zmesí
v hospodárstve a v domácnosti,
Zmes - rôznorodá zmes
Metódy oddeľovania zložiek zmesí poznať: význam vody pre život
(usadzovanie, filtrácia, odparovanie, človeka, zvieratá a rastliny,
rozdelenie vôd podľa výskytu
destilácia, kryštalizácia)
(zrážková, povrchová, podzemná,
Rovnorodá zmes - roztok, vodný minerálna) a podľa použitia (pitná,
roztok, nasýtený roztok, rozpúšťadlo, úžitková, odpadová, destilovaná),
rozpustená látka
vysvetliť rozdiely medzi rôznymi
Hmotnosť roztoku, hmotnosť
druhmi vôd (zrážková, povrchová,
rozpustenej látky, hmotnostné
podzemná, pitná, úžitková, odpadová,
percento
destilovaná),
Voda
Vzduch
poznať možnosti úpravy a čistenia
vôd, dôsledky znečistenia vôd,
2. Kryštalizácia
vymenovať hlavné zložky vzduchu,
skleníkové plyny (napr. CO2, metán),
hlavné zdroje znečistenia ovzdušia
(spaľovanie odpadov – potreba
separovaného zberu),
3.Destilácia
poznať význam kyslíka pre živé
LC: 1. Filtrácia
organizmy,
poznať príčiny vzniku ozónovej diery
a skleníkového efektu a ich následky
na našu planétu, význam ozónovej
vrstvy,
pomenovať jednoduché laboratórne
pomôcky: skúmavka, kadička, banka,
krycie sklíčko, kryštalizačná miska,
filtračný lievik, filtračný papier,
odmerný valec, držiak, kruh, svorka,
stojan, odparovacia miska, roztieračka
s roztieradlom, pinzeta, chemická
lyžička, chemické kliešte, kahan,
váhy, pipeta, chladič,
vedieť používať ochranné pomôcky –
okuliare, rukavice, ochranný štít,
poznať zásady bezpečnej práce
v chemickom laboratóriu, základné
piktogramy (napr. žieravina,
horľavina),
zaznamenať výsledok pokusu,
pripraviť podľa návodu vodný roztok
tuhej látky o určitom hmotnostnom
percente,
dodržiavať zásady bezpečnej práce
v chemickom laboratóriu,
dodržiavať zásady bezpečnej práce
s chemickými látkami v bežnom
živote,
vykonať podľa návodu: filtráciu,
kryštalizáciu,
vypočítať hmotnosť látky a vody
potrebnej na prípravu roztoku určitej
hmotnosti a hmotnostného percenta
zložky roztoku,
Prierezová téma
Environmentálna
výchova
Vzdelávacie stratégie
Viesť žiakov k ochrane prírodného prostredia, poznať príčiny vzniku
ozónovej diery a skleníkového efektu a ich následky na našu planétu, význam
ozónovej vrstvy.
Viesť žiakov k tomu, aby poznali význam podávania informácií o chemických
Mediálna výchova
Tvorba projektov
látkach a ich vplyve na človeka a jeho životné prostredie..
Naučiť žiakov pracovať s rôznymi zdrojmi informácií, spracovať tieto
informácie a prezentovať ich.
7. ročník
Tematický celok
1.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Premeny látok
1.1 Spoznávanie
Chemická reakcia
chemických reakcií v
Horenie, horľaviny
našom okolí
Reaktant, produkt
Chemický
zlučovanie,
1.2 Zmeny pri
chemických reakciách
rozlíšiť chemický a fyzikálny dej,
rozklad,
chemické
Energetické zmeny pri chemických
reakciách
Rýchlosť chemických reakcií
Faktory
ovplyvňujúce
chemických reakcií.
LC: 1. Chemické
zlučovanie a rozklad
2.Hasenie plameňa
3. Vplyv faktorov na
rýchlosť chemickej
reakcie
4. Vplyv faktorov na
rýchlosť rozkladu
peroxidu vodíka
rýchlosť
poznať horenie ako chemický dej,
vymenovať príklady horľavých a
nehorľavých látok,
vysvetliť podstatu hasenia horiacich
látok,
vymenovať niektoré hasiace látky
(voda, piesok, oxid uhličitý),
opísať spôsoby správneho hasenia pri
horení konkrétnych látok,
poznať označenie horľavín,
uviesť príklady chemických reakcií
z bežného života,
rozlíšiť reaktanty a produkty,
rozlíšiť na príkladoch reakcie
chemického rozkladu a chemického
zlučovania,
poznať reakcie, pri ktorých sa
energia uvoľňuje a pri ktorých sa
energia spotrebuje s dôrazom na
bežný život,
jednoducho zdôvodniť vplyv teploty,
množstva reaktantov, plošného
obsahu reaktantov (v tuhom
skupenstve) a katalyzátora na
rýchlosť chemických reakcií s
dôrazom na bežný život,
poznať telefónne číslo požiarnikov
vedieť používať ochranné pomôcky
– okuliare, rukavice, ochranný štít,
poznať zásady bezpečnej práce v
chemickom laboratóriu, základné
piktogramy (napr. žieravina,
horľavina),
dodržiavať zásady bezpečnej práce v
chemickom laboratóriu,
vykonať podľa návodu žiacky pokus,
vedieť pozorovať deje sprevádzajúce
pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich,
zaznamenať výsledok pokusu.
Prierezová téma
Vzdelávacie stratégie
Environmentálna
výchova
Viesť žiakov k ochrane prírodného prostredia, poznať nebezpečenstvo vzniku
požiarov a ich následky.
Mediálna výchova
Viesť žiakov k tomu, aby poznali význam podávania informácií o chemických
dejoch a ich vplyve na človeka a jeho životné prostredie..
Tvorba projektov
Naučiť žiakov pracovať s rôznymi zdrojmi informácií, spracovať tieto
informácie a prezentovať ich.
8. ročník
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Zloženie látok
Častice látok, atóm,
obal atómu, opísať stavbu a zloženie atómu,
jadro atómu, mikročastice (protón, poznať elektrický náboj (protónov,
elektrónov, neutrónov) a jeho
neutrón, elektrón), protónové číslo
označenie,
názov poznať slovenské názvy a značky
chemických prvkov: Ag, Ar, Al, Au,
a značka (symbol) prvku
Br, C, Ca, Cl, Cr, Cu, F, Fe, H, He,
Hg, I, K, Li, Mg, Mn, N, Na, Ne, O,
Periodická
sústava
chemických P, Pb, S, Se, Si, Zn,
Chemický prvok (prvok),
prvkov, skupiny, periódy, periodický poznať meno autora periodického
zákona (D. I. Mendelejev),určiť počet
zákon
radov a stĺpcov v periodickej tabuľke
prvkov (1-18),
Chemická väzba, elektrónový pár,
vedieť určiť umiestnenie (perióda
molekula,
chemická
zlúčenina, a skupina) konkrétneho prvku na
základe hodnoty protónového čísla,
vzorec molekuly a zlúčeniny
Ión, katión, anión.
zapísať protónové číslo atómov, určiť
z hodnoty protónového čísla počet
elektrónov v atóme,
vysvetliť vznik chemickej väzby
v látkach H2, NaCl,
zapísať a vysvetliť schému vzniku
iónov z atómov,
zapísať a prečítať vzorce
dvojatómových a viacatómových
molekúl (napr: H2, O2, Cl2, I2, H2O,
NH3), určiť druh a počet atómov v
konkrétnom príklade molekuly.
Významné chemické prvky a zlúčeniny
Kovové a nekovové prvky
poznať typické vlastnosti kovov
a nekovov,vymenovať príklady
kovových a nekovových prvkov,
Alkalické kovy
pomenovať a zapísať značkou:
alkalické kovy, halogény, vodík
a kyslík, ozón
Vodík, kyslík
Halogény
Oxidy,
oxidačné
záporné, nulové),
Halogenidy
Zliatiny kovov.
číslo
(kladné,
vymenovať
základné
vlastnosti
(skupenstvo, farba, reaktivita, atď.)
a použitie
vodíka,
kyslíka,
alkalických kovov a halogénov ,
uviesť význam katiónov sodíka,
draslíka, horčíka, vápnika a železa,
a ich potravinové zdroje,
určiť oxidačné čísla atómov prvkov
Kyseliny - bezkyslíkaté a kyslíkaté v halogenidoch a oxidoch,
kyseliny
vedieť aplikovať pravidlá tvorby
Hydroxidy
vzorcov
a názvov
oxidov
a
halogenidov,
Kyslý, zásaditý a neutrálny roztok;
pH, stupnica pH, indikátor
poznať vlastnosti a použitie NaCl,
Neutralizácia, soli.
CO, CO2, SO2, CaO,
poznať názvy a využitie aspoň dvoch
zliatin (napr. bronz, mosadz).
LC: 1. Meranie pH
rôznych látok
2. Sledovanie zmeny
sfarbenia prírodných
farbív v závislosti od
kyslosti a zásaditosti
roztoku
3.Neutralizácia
vymenovať najdôležitejšie vlastnosti
(farba,
skupenstvo)
a možnosti
použitia kyselín: HCl, HNO3 a H2SO4
a hydroxidov:
NaOH,
KOH,
Ca(OH)2,
pomenovať ióny, ktoré vzniknú
štiepením HCl, NaOH vo vode,
poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou
spôsobujú kyslé dažde, a príčiny
vzniku uvedených oxidov (oxidy síry
a dusíka), poznať vplyv kyslých
dažďov na životné prostredie,
možnosti obmedzenia ich vzniku,
vymenovať produkty, ktoré vznikajú
tepelným rozkladom CaCO3,
vedieť
názvy
a
vzorce:
bezkyslíkatých kyselín: HF, HCl,
HBr, HI, kyslíkatých kyselín: HNO3,
H2SO4, H2CO3, hydroxidov: NaOH,
KOH, Ca(OH) 2 ,
zapísať chemickou rovnicou: reakciu
zinku s kyselinou chlorovodíkovou,
reakciu oxidu vápenatého (pálené
vápno) s vodou (príprava haseného
vápna), reakciu oxidu sírového
s vodou,
reakciu
kyseliny
chlorovodíkovej
s hydroxidom
sodným,
reakciu
hydroxidu
vápenatého
s oxidom
uhličitým
(tvrdnutie malty),
vymenovať spôsoby vzniku solí,
vedieť názvy a vzorce solí (NaCl,
NaNO3, CuSO4, CaCO3),
určiť
pomocou
univerzálneho
indikátorového papierika pH rôznych
roztokov (kyslý, neutrálny, zásaditý),
poznať výskyt a funkciu kyseliny
chlorovodíkovej
v
ľudskom
organizme,
zdôvodniť negatívny vplyv nadbytku
NaCl v potrave pre ľudský
organizmus.
Prierezová téma
Vzdelávacie stratégie
Environmentálna
výchova
Viesť žiakov k ochrane prírodného prostredia, poznať vplyv kyslých dažďov
na životné prostredie, možnosti obmedzenia ich vzniku.
Mediálna výchova
Viesť žiakov k tomu, aby poznali význam podávania informácií
o chemických dejoch a ich vplyve na človeka a jeho životné prostredie..
Tvorba projektov
Naučiť žiakov pracovať s rôznymi zdrojmi informácií, spracovať tieto
informácie a prezentovať ich.
Hodnotenie žiakov
6. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej
odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať
a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho
štandardu.
7. Písomná forma kontroly - kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci
tematického celku v časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej
časti vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe % úspešnosti podľa vzájomnej
dohody učiteľov v rámci PK prírodovedných predmetov.
8. Slovné hodnotenie praktických aktivít – slovne zhodnotiť správnosť nákresov a schém
s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh.
9. Preverovanie samostatnej práce žiakov a schopnosti práce s textom – hodnotiť správy zo
samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe dohody učiteľov v rámci PK prírodovedných
predmetov.
10. Prezentácie projektov – hodnotiť úroveň podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov
v rámci PK prírodovedných predmetov.
Názov predmetu: Fyzika
Časový rozsah výučby: 6. a 7. ročník 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne, 8. ročník 2 hodiny týždenne/ 66
hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 6., 7., 8. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými
vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.
Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku
spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu
k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná
súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že
neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitosti
je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s
využitím prostriedkov IKT.
Ciele predmetu
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a
postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach a
dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné
prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne,
spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a
vzťahoch s technikou.
Úlohou vyučovacieho predmetu fyzika je, aby žiaci:
 vedeli vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedeli navrhnúť
metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,
 mali schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky,
 vedeli aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí,
 vedeli získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a
technologických informačných zdrojov,
 vedeli obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na dôkazoch,
 vedeli analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou,
 mali schopnosť porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel
fyzikálnych veličín,
 vedeli pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment,
 dodržiavali pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania,
 zdokonaľovali sa v komunikácii so spolužiakmi, vedeli pracovať v skupinách,
 vedeli správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých, dokázať obhájiť svoj
názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu,
 vedeli nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich kriticky
zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti,
 mali záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky,
 pochopili fyzikálne zákony a využívali ich vo svojom živote, lebo človek je súčasťou prírody, v
ktorej platia fyzikálne zákony,
 uvedomili si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality nášho okolia,
 vedelikriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky
pre rozvoj spoločnosti.
Kľúčové kompetencie, ktoré predmet rozvíja
1. Kompetencie v poznávacej oblasti :
 Používať kognitívne operácie,

formulovať a riešiť problémy, používať stratégie riešenia,

uplatňovať kritické myslenie,

nájsť si vlastný štýl učenia a vedieť sa učiť v skupine,

myslieť tvorivo a uplatniť jeho výsledky.
2. Kompetencie v komunikačnej oblasti :
 Tvoriť, prijať a spracovať informácie,

vyhľadávať informácie,

formulovať svoj názor a argumentovať.
3. Kompetencie v interpersonálnej oblasti :
 Akceptovať skupinové rozhodnutia,

kooperovať v skupine,

tolerovať odlišnosti jednotlivcov a iných,

diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme,

regulovať svoje správanie,

vytvárať si vlastný hodnotový systém.
Obsah v 6. ročníku:
1. Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies
2. Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch
SKÚMANIE VLASTNOSTÍ KVAPALÍN, PLYNOV A PEVNÝCH TELIES
OBSAH
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
KOMPETENCIE
Vlastnosti kvapalín a
plynov
· overiť jednoduchým
experimentom vlastnosti
kvapalín, plynov a pevných telies
· porovnať a vybrať spoločne a
rozdielne vlastnosti
kvapalín, plynov a pevných telies
· rozlíšiť merateľné a nemerateľné
vlastnosti telies
· správne použiť pojem fyzikálna
vlastnosť
· použiť stratégiu riešenia
problémov predpoklad –
experiment –
potvrdenie/nepotvrdenie
predpokladu
· vykonať zápis nameranej
hodnoty fyzikálnej
veličiny zaznamenať pozorovania
a namerané
hodnoty fyzikálnych veličín do
tabuľky
· zostrojiť graf lineárnej závislosti
a použiť graf napr.
pri odhade dĺžky
poznávacia (kognitívna)
· formulovať hypotézy a overiť
ich experimentom
· analyzovať záznamy z meraní
· porovnať záznamy z
pozorovaní a meraní, vybrať
spoločné a rozdielne vlastnosti
kvapalín, plynov
a pevných telies
· urobiť odhady dĺžky,
budovať predstavu o
jednotkách
dĺžky
· aplikovať poznatky o
vlastnostiach kvapalín, plynov
a pevných telies v technických
zariadeniach a v
bežnom živote
· tvorivo využiť vedomosti pri
práci na projekte
komunikačná
· zaznamenať pozorovania a
merania do tabuľky
· pokusom ilustrovať vybrané
vlastnosti kvapalín,
plynov a pevných telies
· spracovať namerané hodnoty
formou grafu (PC)
· prezentovať výsledky
pozorovania a merania
· podieľať sa na práci v tíme
pri tvorbe projektu
interpersonálna
· kooperovať vo dvojici
prípadne v skupine
intrapersonálna
· ohodnotiť vlastnú prácu a
prácu druhých
· schopnosť sebaregulácie
Vlastnosti kvapalín –
nestlačiteľnosť, tekutosť,
deliteľnosť.
Využitie vlastností kvapalín.
Meranie objemu kvapalného
telesa odmerným valcom.
Jednotky objemu 1 ml, 1 l.
Vlastnosti plynov –
stlačiteľnosť, tekutosť,
rozpínavosť,
deliteľnosť.
Využitie vlastností plynov.
Tekutosť ako spoločná
vlastnosť kvapalín a plynov.
Zhrnutie vlastností kvapalín
a plynov.
Vlastnosti pevných telies
Krehkosť, tvrdosť, pružnosť,
deliteľnosť.
Meranie hmotnosti telies.
Jednotky hmotnosti 1 g, 1
kg.
Objem telies. Určovanie
objemu geometricky
pravidelných a
nepravidelných telies.
Dĺžka. Odhad dĺžky.
Jednotky dĺžky 1 mm, 1 cm,
1 m, 1 km.
Rozdielne a spoločné
vlastnosti kvapalín, plynov
a pevných telies.
Zhrnutie vlastností pevných
telies.
SPRÁVANIE TELIES V KVAPALINÁCH A PLYNOCH
OBSAH
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
KOMPETENCIE
Správanie telies v kvapalinách
Meranie objemu a hmotnosti
telies plávajúcich, vznášajúcich
a potápajúcich sa vo vode,
určenie podielu m/V.
Pojem hustota. Jednotky hustoty
g/cm3, kg/m3.
Vzťah medzi objemom a
hmotnosťou telies zhotovených
z rovnakej látky.
Odčítanie hodnoty hustoty látky
z grafu.
Experimentálne určenie hustoty
rôznych kvapalín.
Meranie vytlačeného objemu
vody plávajúcimi telesami
a potápajúcimi sa telesami.
Porovnanie hmotnosti telies
plávajúcich v kvapaline
s hmotnosťou vytlačenej
kvapaliny.
Porovnanie hmotnosti
potápajúcich sa telies
s hmotnosťou vytlačenej
kvapaliny.
Skúmanie objemu a hmotnosti
vytlačenej kvapaliny pri
ponáraní plávajúceho telesa v
kvapalinách s rôznou hustotou.
Správanie telies v plynoch
Pozorovanie správania sa
mydlových bubliniek vo
vzduchu a v plyne s väčšou
hustotou ako má vzduch.
Hustoty plynov.
· postupovať podľa návodu
stratégiou: formulovanie
problému, vyslovenie
hypotézy – realizácia
pokusov a meraní –
spracovanie, posúdenie
a interpretovanie výsledkov
meraní
· zostrojiť graf hustoty pre
telesá z rovnakej látky, určiť
z grafu hodnotu hustoty
· aplikovať zistenie, že
hmotnosť telesa plávajúceho
v kvapaline a hmotnosť
telesom vytlačeného
objemu kvapaliny sú rovnaké
· prakticky určiť hustotu
malých telies
· pracovať s tabuľkami
MFCHT
· identifikovať neznámu látku
podľa jej hustoty
· riešiť jednoduché výpočtové
úlohy
· vysvetliť vybrané javy z
bežného života pomocou
hustoty
· získať informácie k tvorbe
projektu
· tvorivo využiť získané
poznatky a informácie na
vypracovanie projektu
· podieľať sa na práci v tíme
· prezentovať a obhájiť svoju
prácu v triede
poznávacia (kognitívna)
· aplikovať model empirického
poznávania
· rozvíjať abstraktné myslenie
upevňovaním vzťahu reálne
meranie – grafické zobrazenie
· aplikovať poznatky pri
zostrojení modelov
technických zariadení
· tvorivo využiť vedomosti pri
práci na projekte
komunikačná
· vyhľadať a spracovať
informácie
· spracovať namerané hodnoty
formou grafu (PC)
· prezentovať výsledky
pozorovania a merania
· argumentovať a diskutovať
pri prezentácii projektu
· kooperovať v tíme
interpersonálna
· kooperovať vo dvojici,
prípadne v skupine
intrapersonálna
· vedieť kriticky zhodnotiť
výsledky svojej práce a
práce druhých
· schopnosť sebaregulácie
PROJEKT: 1.Tvorivé rozvinutie vedomosti o vlastnostiach tekutín. (Napr. navrhnúť zariadenie, v
ktorom možno dať do pohybu tekutiny horizontálnym aj vertikálnym smerom).
2. Zostrojenie technického zariadenia, ktoré funguje na princípe nadľahčovania telesa vo vode
alebo vo vzduchu (napr. ponorka, model meteorologického balóna). Skúmanie vplyvu teploty na
zmenu hustoty látky.
AKTIVITA: 1. Odhad a meranie dĺžky, voľba vlastnej jednotky. (Napr. vlastná stopa ako jednotka,
zmeranie dĺžky stopy, zostrojenie grafu závislosti medzi počtom stop a dĺžkou.)
2. Skúmanie vplyvu teploty na zmenu hustoty látky (napr. pokusy s balónikmi naplnenými vodou
rôznej teploty ponorenými do akvária s vodou).
RIEŠENIE PROBLÉMOV: Identifikácia neznámych látok pomocou určenia ich hustoty, práca s
tabuľkami.
Obsah v 7. ročníku:
TEPLOTA. SKÚMANIE PREMIEN SKUPENSTVA LÁTOK
OBSAH
VÝKONOVÝ
ŠTANDARD
KOMPETENCIE
Meranie teploty.
Modelovanie zostrojenia
Celsiovho teplomera. Kalibrácia
teplomera.
Skúmanie premeny skupenstva:
kvapaliny na plyn (vyparovanie,
var). Zostrojenie grafu závislosti
teploty
od času z nameraných hodnôt.
Bod varu, plató.
Skúmanie premeny skupenstva:
vodnej pary na vodu
(kondenzácia). Zisťovanie teploty
rosného bodu.
Modelovanie dažďa.
Kyslé dažde.
Skúmanie premeny skupenstva:
topenia a tuhnutia napr.
ľadu, parafínu. Zostrojenie grafu
z nameraných hodnôt.
· znázorniť reálny
teplomer modelom
· analyzovať grafy,
vysvetliť priebeh čiary
grafu
· porovnať dva grafy a z
priebehu ich čiar určiť
ich
spoločne a rozdielne
znaky
· využiť PC pri
zostrojovaní grafov
· vypracovať záznam
údajov z
meteorologických
pozorovaní, navrhnúť
tabuľku, porovnať údaje
v triede, prezentovať
údaje aj formou grafov
· navrhnúť experiment,
ktorý by umožnil zistiť
hodnotu rosného bodu
napr. v triede
· opísať kolobeh vody v
prírode
· modelovať vznik
dažďa
· rozumieť vzniku a
škodlivosti kyslých
dažďov
poznávacia (kognitívna)
· trénovať modelovanie ako
myšlienkový proces
· analyzovať záznamy z meraní a ich
grafický priebeh
· aplikovať poznatky o vlastnostiach
plynov, kvapalín a pevných telies v
technických zariadeniach a v
bežnom živote
· tvorivo využiť vedomosti pri práci
na projekte
komunikačná
· zaznamenať pozorovania a
merania do tabuľky
· spracovať namerané hodnoty
formou grafu (PC)
· prezentovať výsledky pozorovania
a merania
· podieľať sa na práci v tíme pri
tvorbe projektu
interpersonálna
· podieľať sa na práci v tíme
· kooperovať
· akceptovať skupinové rozhodnutia
intrapersonálna
· vytvárať si vlastný hodnotový
systém smerom k prírode
OBSAH
Odovzdávanie a prijímanie
tepla telesom.
Vedenie tepla.
Zostrojenie kalorimetra z
jednoduchých pomôcok.
Odhad a meranie výslednej
teploty pri výmene tepla medzi
horúcou a studenou vodou.
Odhad a meranie výslednej
teploty pri odovzdávaní tepla
horúcimi kovmi (Cu, Al, Fe)
vode. Zavedenie označenia Δt
pre rozdiel dvoch teplôt.
Hmotnostná tepelná kapacita .
Vzťah Q = c. m. Δt pre výpočet
tepla. Jednotka tepla 1 J.
Stanovenie energetickej
hodnoty potravín formou ich
spaľovania.
TEPLO
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
·formou experimentu dokázať
rozdielnu fyzikálnu vlastnosť
látok – vodivosť tepla
· dodržať podmienky platného
experimentu
· odhadnúť výslednú teplotu pri
odovzdávaní tepla medzi
horúcou a studenou vodou
· pracovať s tabuľkami MFCHT
· riešiť jednoduché výpočtové
úlohy s využitím vzťahu pre
výpočet tepla
· opísať technologické postupy,
napr. spôsob stanovenia
energetickej hodnoty potravín
spaľovaním
· získať informácie o
energetickej hodnote potravín
· vysvetliť princíp činnosti
tepelných spaľovacích motorov
· posúdiť negatívne vplyvy
tepelných spaľovacích motorov
na životné prostredie a spôsoby
ich eliminácie
KOMPETENCIE
poznávacia (kognitívna)
· odhadnúť výslednú teplotu po
výmene tepla
· analyzovať záznamy z meraní
· zovšeobecniť výsledky meraní
do výsledného vzťahu
· rozvíjať úroveň formálnych
operácií
· aplikovať poznatky do
technickej praxe
komunikačná
· zaznamenať výsledky
pozorovania a merania do
tabuľky
· prezentovať výsledky
pozorovania a merania
· tvoriť nové informácie z
meraní
· vyhľadávať informácie z
technických tabuliek
interpersonálna
· podieľať sa na práci v skupine
· kooperovať
intrapersonálna
· vytvárať si vlastný hodnotový
systém s ohľadom na životné
prostredie
PROJEKT: 1. Tepelné spaľovacie motory.
AKTIVITA: 1. Praktické meteorologické pozorovania, meteorologická stanica – dlhodobá tímová
práca a pozorovanie (napr. vlhkomer, anemometer, meteorologická búdka, veterná smerovka,
zachytávače nečistôt).
2. Zistenie energetickej hodnoty potravín, napr. spaľovanie orieška.
Obsah v 8. ročníku:
SILA A POHYB. PRÁCA. ENERGIA
OBSAH
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
KOMPETENCIE
Vzájomné pôsobenie
telies, sila, jednotka 1 N.
Gravitačná sila, gravitačné
pole.
Výpočet sily, ktorou Zem
priťahuje telesá pri svojom
povrchu (F = g.m).
Lineárna závislosť
gravitačnej sily a
hmotnosti telesa.
Ťažisko telesa a jeho
určenie.
Pohybové účinky sily.
Meranie času. Jednotky
času 1 s, 1 min, 1 h.
Rovnomerný a
nerovnomerný pohyb.
Dráha a rýchlosť
rovnomerného pohybu (s =
v.t, v = s/t).
Priemerná rýchlosť.
Jednotky 1 m/s, 1 km/h.
Grafické znázornenie
rýchlosti a dráhy pohybu v
čase.
Deformačné účinky sily.
Tlaková sila Tlak. (p= F/S)
Jednotky tlaku 1 Pa, 1 hPa,
1kPa.
Mechanická práca. (W =
F.s) Jednotka práce 1 J.
Práca na naklonenej
rovine.
Trenie. Trecia sila.
Pohybová energia telesa.
Polohová energia telesa.
Vzájomná premena
pohybovej a polohovej
energie telesa.
Zákon zachovania energie.
Zdroje energie. Fosílne
palivá. Tradičné
a netradičné zdroje
energie.
Vodné elektrárne.
Zvyšovanie spotreby
energie, z toho vyplývajúce
· vysvetliť silu ako prejav
vzájomného pôsobenia telies
· vysvetliť spôsob merania sily
silomerom
· stanoviť rozsah merania daným
silomerom
· vybrať pre dané meranie vhodný
silomer
· určiť chyby merania silomerom
· zostrojiť graf lineárnej závislosti
gravitačnej sily a hmotnosti telesa
· určiť ťažisko vybraných telies
· zostrojiť graf lineárnej závislosti
dráhy od času pre rovnomerný
priamočiary pohyb
· zostrojiť graf konštantnej
závislosti rýchlosti od času pri
rovnomernom priamočiarom
pohybe
· čítať údaje z grafu
· riešiť výpočtové úlohy s
využitím vzťahov pre
rovnomerný priamočiary pohyb
· aplikovať vzťah na výpočet
tlaku a mechanickej práce v
jednoduchých výpočtových
úlohách
· analyzovať situácie, v ktorých sa
prejavujú účinky trenia
· na jednoduchých príkladoch
vysvetliť vzájomnú premenu
rôznych foriem energie a zákon
zachovania energie
· zaujať kladný postoj k
opatreniam vedúcim k úsporám
energie
· získavať informácie pre tvorbu
projektu z rôznych zdrojov
· správne citovať zdroje
informácií
· tvorivo využívať poznatky na
vypracovanie projektu
· prezentovať a obhájiť svoj
projekt v triede
poznávacej (kognitívnej)
· zdokonaľovať sa v klasifikačnej
analýze pri rozlišovaní javov,
pojmov, (fyzikálnych veličín,
zákonov
· zvyšovať úroveň formálnych
operácií pri hľadaní vzťahov
medzi fyzikálnymi veličinami
· čítať s porozumením texty úloh
· analyzovať situácie v úlohách
· tvorivo aplikovať poznatky pri
príprave projektu
komunikačnej
· zapísať prehľadne údaje pri
riešení úloh
· vyhľadávať informácie z
rôznych zdrojov a pracovať
s nimi
interpersonálnej
· kooperovať v skupine
· akceptovať skupinové
rozhodnutia
intrapersonálnej
· vytvárať si vlastný hodnotový
systém s ohľadom na svoje
zdravie a na životné prostredie
nepriaznivé dôsledky.
MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ JAVY. ELEKTRICKÝ OBVOD
OBSAH
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
KOMPETENCIE
Magnet a jeho vlastnosti.
Póly magnetu.
Magnetické pole.
Zem ako magnet. Kompas.
Elektrizovanie telies.
Elektrický náboj.
Elektrické pole.
Elektrometer.
Elektrický obvod. Časti
elektrického obvodu.
Znázornenie elektrického
obvodu schematickými
značkami.
Žiarovka a jej objavenie.
Sériové zapojenie
žiaroviek. Porovnanie jasu
niekoľkých
žiaroviek v sériovom
zapojení.
Paralelné zapojenie
žiaroviek.
· navrhnúť experiment na
overenie pólov magnetu
· vysvetliť princíp určovania
svetových strán
kompasom
· získať informácie o objave
žiarovky
· zakresliť elektrický obvod
pomocou schematických značiek
· zapojiť elektrický obvod podľa
schémy
poznávacej (kognitívnej)
· dokázať tvrdenie experimentom
· zdokonaľovať sa v klasifikačnej
analýze pri rozlišovaní javov,
pojmov, (fyzikálnych veličín),
zákonov
· pracovať s formálnymi
operáciami pri hľadaní
vzťahov medzi fyzikálnymi
veličinami
· čítať s porozumením texty úloh
· analyzovať situácie v úlohách
· tvorivo aplikovať poznatky pri
riešení projektu
komunikačnej
· zakresliť schémou elektrický
obvod
· zapísať prehľadne údaje pri
riešení úloh
· vyhľadávať informácie so
zameraním na historické
aspekty objavov z rôznych
zdrojov a pripraviť z nich
stručný referát
interpersonálnej
· kooperovať v skupine
· akceptovať skupinové
rozhodnutia
AKTIVITA: Zostrojenie silomera z jednoduchých pomôcok, kalibrácia zariadenia, stanovenie
rozsahu merania, porovnania presnosti merania s laboratórnym silomerom.
PROJEKT: Navrhnúť a zostrojiť zariadenie, v ktorom by teplo konalo prácu.
Človek a hodnoty
Názov predmetu: Etická
výchova
Časový rozsah výučby: 1 hodiny týždenne/ 33 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 5.,6., 7.,8. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu:
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a
hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty
zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o
morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie)
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre
život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine,
na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická výchova sa prvom rade
zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania
žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je
aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj
podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
Ciele predmetu:
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
• má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
• má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
• jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z
univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
• má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v
neočakávaných a zložitých situáciách,
• charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
• koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením
– nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
• prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie
je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
• je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza
profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie,
rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť
progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné
ciele. Tieto atribúty sú zakomponované v desiatich základných témach a šiestich aplikačných témach:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
14. rodina, v ktorej žijem
15. výchova k manželstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a životného prostredia.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho vzdelávania je
• poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a
iniciatívu
• umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania, učiť ich
pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch
• vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie
• umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne
správanie
• umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich poznávať
sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie
• spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, postupne
preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi
konštruktívny dialóg
• umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky,
manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom zdôvodniť základné
mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou
• rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú
pomoc a porozumenie
• vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom,
etickými hodnotami a normami
• umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a
dobrým menom
• vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia
• učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje životné
ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú
náš život
• rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť schopný
kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka.
Žiak dostáva impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu. Žiak
si osvojí základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania, učí sa pozitívne
hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch. Žiak vie vysvetliť
základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia.
Obsah:
Otvorená komunikácia.
Poznanie a pozitívne hodnotenie seba.
Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých.
Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva.
Etické aspekty ochrany prírody.
5.ročník
Ciele
Tematický celok
Obsahový štandard
témy
Osvojiť si
ďalšie
prosociálne
zručnosti, ako
napr.
vyjadrovanie
citov, empatia,
asertivita,
prosociálne
správanie.
Osvojiť si
pojmy
empatia,
asertivita,
spolupráca a
prosociálne
(sociálne
pozitívne)
správanie.
Identifikácia a
vyjadrenie
vlastných citov
Uvádzanie žiakov
do tajomstva
citového života,
definovanie
a delenie citov,
pocitov,
identifikácia
vlastných citov,
pomenovanie,
uchopenie,
vyjadrenie a
spôsob ich
usmerňovania.
Pomoc pri
verbalizácii
citového sveta –
ponúknuť žiakom
paletu vyjadrení
pre to, čo
prežívajú.
Kognitívna a
emocionálna
empatia,
pochopenie
druhých, vžitie sa
do situácie
druhých
Rozvoj
empatického
vnímania iných
ľudí na základe
pochopenia
dôležitosti empatie
pre seba samého.
Zložky empatie –
kognitívna a
empatická. Jej
rozvoj
– počúvanie,
podobná
skúsenosť,
citlivosť,
vyprázdnenie sa
pre druhého,
samotné zažívanie
-vie vysvetliť pojem
city
a ich základné členenie
tie, čo sa spájajú
s prežívaním pohody
(radosť, nádej, istota,
vďačnosť, láska...)a tie,
čo sa spájajú s
prežívaním nepohody
(hnev, neistota,
neprijatie, smútok,
odmietnutie...)
-rozumie a vie vysvetliť
vplyv citov na zdravie
a výkonnosť človeka
-rozumie a vie vyjadriť
pojem empatie a jej
význam v
medziľudských
vzťahoch
Výkonový štandard
Socioafektívny
Kognitívny
-chápe dôležitosť
vyjadrenia citov
pre život
-z vlastnej
skúsenosti chápe,
ako vplývajú city
na zdravie a
výkonnosť
- vie narábať s
pojmovým
aparátom, ktorý sa
týka identifikácie
citov (vie
pomenovať rôzne
spôsoby vlastného
prežívania)
- badať snahu
vyjadrovať city
zrozumiteľne a bez
zraňovania iných
- chápe význam
empatie vo svojom
živote a je
ochotný
ponúkať ju iným
-v komunikácii
badať prvky
aktívneho
počúvania a
prejavenia empatie
- vie vysvetliť pojem
„ sebapresadenie“
a pozná jeho význam
v medziľudských
vzťahoch
- je schopný
reflektovať na
- pri strete záujmov
je schopný
komunikovať
asertívne, hájiť si
svoje právo, avšak
zo strany druhých.
Zvládnutie
asertivity
Asertivita ako
súčasť
komunikácie.
Spôsoby správania
v kolíznych
situáciách –
pasívne, agresívne
Vysvetlenie
podstaty
asertivity, pokojné
presadzovanie
svojich názorov
bez toho aby sme
ubližovali inému.
Výhody a
nevýhody všetkých
troch typov
správania.
Asertivitou
odbúravame
agresivitu, bránime
svoje práva,
bránime sa proti
manipulácii
a útokom a učíme
sa vyjadriť svoj
názor.
Pozitívne vzory
správania
v histórii a v
literatúre
Vysvetlenie
pojmov vzor,
model, idol.
Pozitívne a
negatívne vzory.
Pozitívne vzory
správania v histórii,
literárne vzory,
filmoví hrdinovia.
Rozvíjať
schopnosť
mravného úsudku
na modeloch
správania, ktoré sú
prezentované v
médiách. Čo je to
dobro a zlo v
ľudskom živote?
Ako sa prejavuje
na správaní
svojom živote
všetky tri formy
správania agresívne,
pasívne a asertívne
- chápe výhodnosť
asertívneho
správania pre
ozdravenia a
jasnosť
vzťahov
- vie vysvetliť pojmy
vzor, model, idol, ideál
- vie rozlíšiť pozitívne
a negatívne vzory
- vie uviesť aspoň dva
negatívne a dva
pozitívne
príklady vzorov z
histórie
a z literatúry i zo svojho
okolia
-chápe pojmy vzor,
model, idol vo
svojom živote
- cíti obdiv voči
prosociálnym
vzorom a chce sa
im podobať
vnímať a
rešpektovať
i oprávnený nárok
iného
- je schopný
posúdiť
a detronizovať svoj
idol
- prejavuje
schopnosť
mravného úsudku
pri posudzovaní
pozitívnych a
negatívnych
literárnych
i historických
vzorov
- vie vymenovať
vlastnosti
ľudí, ktorí môžu byť
pozitívnym vzorom a
vie
aspoň dvoch takýchto
ľudí identifikovať vo
svojom okolí
- chápe
dôležitosť
prítomnosti
prosociálnych
vzorov vo
svojom živote
- pripúšťa možnosť
byť
potencionálnym
vzorom a v tomto
zmysle badať
prvky
väčšej
zodpovednosti
jednotlivcov
a skupín, s akými
dôsledkami pre
jednotlivca a
skupiny?
Pozitívne vzory
v každodennom
živote
Vedieme žiakov k
citlivosti na
vnímanie ľudí
okolo seba,
anonymný hrdina.
Moje okolie a dobrí
ľudia, čo si na nich
najviac cením?
Ako by som chcel
žiť a ako nie, ako
kto a prečo? Prečo
sa mi nedarí byť
takí ako oni?
Každý človek je
pozvaný k
naplneniu
svojho života
dobrom
originálnym
spôsobom. Môžem
byť aj ja vzorom
pre iných?
Prosociálne
správanie
Komponenty
prosociálneho
správania: správanie v
prospech
druhého, správanie
bez očakávania
protislužby, alebo
vonkajšej odmeny,
správanie
podporujúce
reciprocitu,
správanie, ktoré
nenaruší identitu
osoby, ktorá sa
správa prosociálne.
Druhy
prosociálneho
správania: pomoc,
darovanie, delenie
sa, spolupráca,
priateľstvo.
- rozumie a vie
vysvetliť
pojem prosociálne
správanie (prejavené
dobro vo vzťahu k
inému
človeku bez očakávania
aktuálnej odmeny)
- vie vymenovať
niektoré
druhy prosociálneho
správania
- sám sa
identifikuje s
niektorými
vlastnosťami
svojich vzorov
- z vlastnej
skúsenosti si
uvedomuje, čo je
to nezištnosť pri
konaní dobra
- tešia ho rôzne
druhy prijatého
i vykonaného
prosociálneho
správania
- badať rozvoj
empatie ako
predpokladu
prosociálneho
správania
- je ochotný
pomôcť, podeliť sa
- vie prijať
ponúkanú pomoc
- participuje na
tvorbe sociálnych
projektov v triede,
príp. v blízkom
okolí
6.ročník
Ciele
Tematický celok
témy
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
SocioKonatívny
afektívny
Osvojiť si
Identifikácia a vyjadrenie
vlastných citov Uvádzanie
-vie vysvetliť pojem
city a ich základné
členenie- tie, čo sa
spájajú s prežívaním
pohody (radosť, nádej,
istota, vďačnosť,
láska...)a tie, čo sa
spájajú s prežívaním
nepohody (hnev,
neistota, neprijatie,
smútok, odmietnutie...)
-rozumie a vie
vysvetliť vplyv citov
na zdravie a
výkonnosť človeka
-chápe
dôležitosť
vyjadrenia citov
pre život -z
vlastnej
skúsenosti
chápe, ako
vplývajú city na
zdravie a
výkonnosť
ďalšie
prosociálne
zručnosti,
ako napr.
vyjadrovanie
citov,
empatia,
asertivita,
prosociálne
správanie.
žiakov do tajomstva citového
života, definovanie a delenie
citov, pocitov, identifikácia
vlastných citov, pomenovanie,
uchopenie, vyjadrenie a
spôsob ich usmerňovania.
Pomoc pri verbalizácii
citového sveta – ponúknuť
žiakom paletu vyjadrení pre
to, čo prežívajú. Kognitívna
a emocionálna empatia,
pochopenie druhých,
vžitie sa do situácie
druhých Rozvoj
empatického vnímania iných
ľudí na základe pochopenia
dôležitosti empatie pre seba
samého. Zložky empatie –
kognitívna a empatická. Jej
rozvoj – počúvanie, podobná
skúsenosť, citlivosť,
vyprázdnenie sa pre druhého,
samotné zažívanie zo strany
druhých. Zvládnutie
-rozumie a vie vyjadriť
pojem empatie a jej
význam v
medziľudských
vzťahoch
- vie narábať s
pojmovým
aparátom, ktorý
sa týka
identifikácie
citov (vie
pomenovať
rôzne spôsoby
vlastného
prežívania) badať snahu
vyjadrovať city
zrozumiteľne a
bez zraňovania
iných
-v komunikácii
- chápe význam
empatie vo
svojom živote a
je ochotný
ponúkať ju iným
badať prvky
aktívneho
počúvania a
prejavenia
empatie
- je schopný
reflektovať na
svojom živote
všetky tri formy
správania agresívne,
pasívne a
asertívne - chápe
výhodnosť
asertívneho
správania pre
ozdravenia a
- pri strete
záujmov je
schopný
komunikovať
asertívne, hájiť
si
svoje právo,
avšak vnímať a
rešpektovať i
oprávnený nárok
iného
asertivity
Asertivita ako súčasť
komunikácie. Spôsoby
správania v kolíznych
situáciách – pasívne,
agresívne a asertívne.
Vysvetlenie podstaty
asertivity – pokojné
presadzovanie svojich
názorov bez toho aby sme
ubližovali inému. Výhody a
nevýhody všetkých troch
typov správania. Asertivitou
odbúravame agresivitu,
bránime svoje práva, bránime
sa proti manipulácii a útokom
a učíme sa vyjadriť svoj
názor. Pozitívne vzory
správania v histórii a v
literatúre Vysvetlenie
pojmov vzor, model, idol.
Pozitívne a negatívne vzory.
Pozitívne vzory správania v
histórii, literárne vzory,
- vie vysvetliť pojem „
sebapresadenie“ a
pozná jeho význam v
medziľudských
vzťahoch
jasnosť vzťahov
filmoví hrdinovia. Rozvíjať
schopnosť mravného úsudku
na modeloch správania, ktoré
sú prezentované v médiách.
Čo je to dobro a zlo v
ľudskom živote? Ako sa
prejavuje na správaní
jednotlivcov a skupín, s akými
dôsledkami pre jednotlivca a
skupiny? Pozitívne vzory v
každodennom živote
Osvojiť si
pojmy
empatia,
asertivita,
spolupráca a
prosociálne
(sociálne
pozitívne)
správanie.
Vedieme žiakov k citlivosti na
vnímanie ľudí okolo seba,
anonymný hrdina. Moje
okolie a dobrí ľudia, čo si na
nich najviac cením? Ako by
som chcel žiť a ako nie, ako
kto a prečo? Prečo sa mi
nedarí byť takí ako oni?
Každý človek je pozvaný k
naplneniu svojho života
dobrom originálnym
spôsobom. Môžem byť aj ja
vzorom pre iných?
- vie vysvetliť pojmy
vzor, model, idol, ideál
- vie rozlíšiť pozitívne
a negatívne vzory - vie
uviesť aspoň dva
negatívne a dva
pozitívne príklady
vzorov z histórie a z
literatúry i zo svojho
okolia
-chápe pojmy
vzor, model, idol
vo svojom
živote - cíti
obdiv voči
prosociálnym
vzorom a chce
sa im podobať
Prosociálne správanie
Komponenty prosociálneho
správania: - správanie v
prospech druhého, správanie
bez očakávania protislužby,
alebo vonkajšej odmeny,
správanie podporujúce
reciprocitu, správanie, ktoré
nenaruší identitu osoby, ktorá
sa správa prosociálne. Druhy
prosociálneho správania:
pomoc, darovanie, delenie sa,
spolupráca, priateľstvo.
vie vymenovať
vlastnosti ľudí, ktorí
môžu byť pozitívnym
vzorom a vie aspoň
dvoch takýchto ľudí
identifikovať vo
svojom okolí
- chápe
dôležitosť
prítomnosti
prosociálnych
vzorov vo
svojom živote sám sa
identifikuje s
niektorými
vlastnosťami
svojich vzorov
- je schopný
posúdiť a
detronizovať
svoj idol prejavuje
schopnosť
mravného
úsudku pri
posudzovaní
pozitívnych a
negatívnych
literárnych i
historických
vzorov
- pripúšťa
možnosť byť
potencionálnym
vzorom a v
tomto zmysle
badať prvky
väčšej
zodpovednosti
- rozumie a vie
vysvetliť pojem
prosociálne správanie
(prejavené dobro vo
vzťahu k inému
človeku bez
očakávania aktuálnej
odmeny) - vie
vymenovať niektoré
druhy prosociálneho
správania
- z vlastnej
skúsenosti si
uvedomuje, čo je
to nezištnosť pri
konaní dobra tešia ho rôzne
druhy prijatého i
vykonaného
prosociálneho
správania
- badať rozvoj
empatie ako
predpokladu
prosociálneho
správania - je
ochotný pomôcť,
podeliť sa - vie
prijať ponúkanú
pomoc participuje na
tvorbe
sociálnych
projektov v
triede, príp. v
blízkom okolí
7.ročník
Ciele
Tematický celok
témy
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
SocioKonatívny
afektívny
Osvojovanie si
základných
postoje, ktoré
podmieňujú
kultivované
dospievanie.
Učenie sa
poznávať sám
seba, objavovať
svoju identitu,
rozvíjať
sebaoceňovanie
.
Učenie sa
obhájiť svoje
práva a názory.
Objavenie vlastnej
jedinečnosti a identity
-vie vysvetliť význam
poznania silných a
slabých stránok
osobnosti
- poznaním
svojich silných
a slabých
stránok svojej
osobnosti
vytvára priestor
pre sebaprijatie
a rozvoj
intrapersonálnej
komunikácie
- v komunikácii i
vo vzťahoch
prejavuje
sebaúctu - vie
vyjadriť svoje
myšlienky,
formuluje ich
ako svoj názor
chápe proces
sebaakceptácie rozumie
manipulatívnym
spôsobom v
správaní svojom
i v správaní
iných - pozná
svoje právo na
odmietnutie
nevhodnej
ponuky a pozná
zásady jej
uplatnenia
- obhajuje svoje
legitímne práva svoje názory
doloží
argumentáciou rozlišuje
manipulatívne
správanie iných i
seba a odmieta
ho - v
komunikácii
uplatňuje prvky
asertívnych
techník (vedieť
povedať nie)
Veľkosť a dôstojnosť
ľudskej osoby, úcta k
človeku. Poznávanie
svojich silných a slabých
stránok, pozitívne a
negatívne vlastnosti.
Zdravé sebavedomie.
Prijatie samého seba aj so
svojimi nedostatkami.
Byť sám sebou,
vedieť obhájiť svoje
práva a názory Vedieť
sa presadiť a obhájiť v
rôznych situáciách: opýtať
sa prečo, vedieť
odmietnuť, vysloviť
sťažnosť, vysvetliť svoje
názory, požiadať o
láskavosť, vysloviť návrh,
čeliť manipulácii a tlaku
skupiny, alternatívne
spôsoby riešenia
konfliktov, asertivita a
asertívne práva
Osvojenie si
pojmov
Prosociálnosť ako
- vie vysvetliť
uplatnenie pojmu
asertivita v
každodennosti
- vie vysvetliť pojem
manipulácia
-vie vysvetliť slová:
-chápe, že
asertivita,
spolupráca a
prosociálne
(sociálne
pozitívne)
správanie.
Poznávanie
svojich práv a
povinností v
rodine, učenie
sa kultivovane
prejaviť svoj
názor, postupne
preberať
zodpovednosť
za svoje
zložka vlastnej
identity Nový vzťah k
druhým: nezávislosť a
rešpektovanie. Rozvíjanie
vlastnej identity v
interakcii s druhými.
Slobodné prijatie záväzkov
a vernosť k nim ako
predpoklad zrelosti (napr.
prijímanie úloh v rodine, v
ţiackom kolektíve, v
záujmových skupinách...).
nezávislosť a
rešpektovanie,
ponúkanie a prijímanie
slobody, zodpovednosť
-pozná zásady
prosociálneho
správania - vie
pomenovať možnosti
prosociálneho
správania vo vlastnej
rodine
Etické aspekty
vzťahu k vlastnej
rodine
Hlbšie poznanie vlastnej
rodiny (ako poznám svoju
matku, svojho otca,
súrodencov...).
Uplatňovanie sociálnych
zručností v rámci rodiny
(byť empatickým, otvorene
a citlivo komunikovať, byť
asertívnym...). Zdravá a
nezdravá kritickosť.
Reflexia nad vlastnou
kritickosťou v rodine.
Pochopenie rodičov a
súrodencov, dobré vzťahy
v rodine, tolerancia a
rešpektovanie autority,
vzťahy medzi
súrodencami.
Rešpektovanie pravidiel
hry (práva a povinnosti) v
rodine.
Etické aspekty
integrovania
sexuálnej zrelosti do
kontextu osobnosti
Rozvíjanie sexuálnej
identity. Vzťahy medzi
chlapcami a dievčatami.
Priateľstvo a láska.
Utváranie predstáv o
budúcom partnerovi.
"Zázrak života" - počatie
a prenatálny život
ľudského plodu. Rozpor
medzi pohlavnou a
psychosocialnou
zrelosťou. Predčasný
sexualny styk, jeho
príčiny a dôsledky.
Pohlavné choroby a AIDS.
Následky odtrhnutia sexu
od osobného vzťahu a
- vie pomenovať
možnosti
prosociálneho
správania vo vlastnej
rodine
- vie čo je to počatie a
prenatálny život
človeka - vie vysvetliť
dôvody pre odloženie
prvého sexuálneho
styku do
psychosociálnej
zrelosti - vie vysvetliť
príčiny a dôsledky
predčasného sexu - vie
čo sú to pohlavné
choroby a AIDS
zodpovedná
sloboda ho
vedie k dobru
pre iných i pre
seba - chápe
pojmy
zodpovednosť a
vernosť
- uvedomuje si
svoje
práva a
povinnosti v
rodine a snaží sa
chápať ich
význam - túži
prispieť svojím
dielom do
dobrého
fungovania
vlastnej rodiny
- sexualitu
vníma ako
veľkú hodnotu vníma a
stotožňuje sa so
svoju sexuálnou
identitou chápe pozitívne
hodnoty, ako
priateľstvo,
láska,
manželstvo a
rodina uvedomuje si
riziká spojené s
predčasným
sexuálnym
životom - túži
po hlbokom
vzťahu
založenom na
úcte a
- v správaní
badať posun k
prosociálnosti je verný
zásadám
prosociálnosti postupne preberá
zodpovednosť za
svoje
rozhodnutia
- prejavuje
snahu vychádzať
dobre s členmi
vlastnej rodiny v rodine
uplatňuje
základné
komunikačné
zručnosti,
požiadať o
láskavosť, o
odpustenie,
vedieť vysloviť
návrh - v
rodinnom
prostredí vie
použiť pozitívne
hodnotenie,
empatiu a
tvorivosť v
prosociálnom
správaní prejavuje
spoluúčasť na
zodpovednosti.
Vzťah k chorým,
starým, postihnutým,
mentálne alebo
morálne narušeným
ľuďom.
Rozvoj empatie,
komunikácie s vyššie
spomínanými ľuďmi.
Ochota chápať ich potreby,
ale aj vidieť ich možnosti a
bohatstvo, ktoré môžu
odovzdať ostatným.
Tolerancia, rešpektovanie
odlišností, generačné
rozdiely.
vzájomnej láske
- vie vymenovať
obmedzenia a prednosti
chorých a osôb so
špecifickými potrebami
- vie zdôvodniť potrebu
i špecifiká
- uvedomuje si
ťažkosti, ktoré
prežívajú starí a
chorí ľudia a
túži im pomôcť
rodinnom živote
- je schopný
reflektovať
vlastné
pôsobenie v
rodine
komunikácie s osobami
so špecifickými
potrebami
8.ročník
Výkonový štandard
Ciele
Osvojovanie si
základných
postojov
súvisiacich s
voľbou životných
cieľov,
svetonázorom,
náboženstvom,
etickými
hodnotami a
normami
Témy
Obsahový
štandard
Socio-afektívny
Konatívny
- chápe význam
svedomia vo
svojom živote
- prejavuje
rozhodnutie pre
dobro ako postoj
Zdroje etického
poznania ľudstva
Etika; mravné
hodnoty a normy;
svedomie pozitívne vzory
(príklad zrelých
osobností),
literatúra,
náboženstvo,
umenie a ľudová
slovesnosť.
- vie vysvetliť, čo je
to mravná hodnota
a mravná norma
- pozná základné
zdroje etického
poznania ľudstva
Život, telesné a
duševné zdravie
ako etická
hodnota
Osvojovanie si
pozitívnych
postojov vo vzťahu
k svojmu zdraviu a
ochrane života
človeka.
Ochrana života a
starostlivosť o
zdravie ako etický
problém. Základy
duševnej hygieny.
Niektoré problémy
lekárskej etiky
- vie vysvetliť
chráni zdravie
(eutanázia, génová
manipulácia).
termín zdravie a
starostlivosť o
zdravie
Ekonomické
hodnoty a etika
Vlastníctvo a
peniaze ako
prostriedok a ako
cieľ.
Osvojovanie si
základných pojmov
súvisiacich s
ekonomickými
hodnotami vo
vzťahu k etike,
osvojovanie si
základných
ekonomických
cností.
- vie zdôvodniť
tvrdenie, že zdravie
je etická hodnota
- chápe, čo v sebe
zahŕňajú ochrana
života a
starostlivosť o
zdravie
svoje i zdravie
iných (oblečenie,
jedlo, odpočinok,
pohyb, stop
drogám...)
Primárna orientácia
na peniaze a
materiálne dobrá
ako jeden z
deštrukčných
prvkom ľudského
života
(materializmus,
konzumizmus).
Reklama - jej ciele
a metódy.
Dešifrovanie
manipulácií
konzumizmu a
orientácia na
rozvoj celého
človeka.
"Ekonomické
cnosti": sporivosť,
podnikavosť,
umenie hospodáriť
vie rozoznať a
vysvetliť
inštrumentálnosť a
cieľovosť hodnoty
peňazí
- rozumie pojmom
materializmus a
konzumizmus
Svojpomoc,
solidarita,
- pozná ciele a
pomoc sociálne
slabším. Poctivosť,
ochrana
spotrebiteľa.
Dobré meno a
pravda ako etické
hodnoty
Poznanie a pravda
ako etické hodnoty.
- chápe základné
etické problémy
súvisiace s
ekonomickými
hodnotami
úlohy reklamy
- vie vymenovať
„ekonomické cnosti
- v materiálnej
oblasti je rozvážny
nemá veľké
nároky
Pravda a lož.
- nepodlieha
manipulácii
reklamy a
nedožaduje sa
nadbytku ako
nevyhnutnosti
Tajomstvo.
Je vždy nesprávne
nepovedať pravdu?
Česť, dobré meno,
ublíženie na cti.
Osvojovanie si
základných
etických hodnôt,
súvisiacich s
dobrým menom,
cťou a pravdou
- pozná zásady
narábania s pravdou
- vie vysvetliť
pojmy dobré meno,
česť, ublíženie na
cti
- chápe etické
problémy súvisiace
s pravdou a dobrým
menom
- uvedomuje si
hodnotu pravdy, cti
a dobrého mena
- v komunikácii
svoje názory a
tvrdenia podkladá
argumentmi a
prijíma
argumentáciu
iných
- nevstupuje
bezhlavo do
kritiky iných,
neohovára a
neosočuje
. PRIEREZOVÉ TÉMY
Názov
Obsah
Skratka
Environmentálna výchova
Súvislosti medzi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálnymi
prístupmi k riešeniu problematiky.
ENV
Mediálna výchova
Moc médií ovplyvňovať politickú moc, mechanizmy riadenia spoločnosti
a verejnú mienku.
MDV
Osobnostný a sociálny rozvoj
Získavanie a udržanie si osobnostnej integrity, pestovanie kvalitných
medziľudských vzťahov, rozvoj sociálnych spôsobilostí potrebných pre
osobný a sociálny život a spoluprácu.
OSR
Výchova žiakov k tolerancii iných národností a náboženstiev
MKV
Multikulturálna výchova
Umenie a kultúra
Názov predmetu: Výtvarná
výchova
Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 5., 6., 7. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Výtvarná výchova vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou. Rozvíja
osobnosť žiaka v úplnosti jeho cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia. Do
vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti poznávacieho procesu
žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení skutočnosti, po
poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta. Žiak reaguje na stále komplexnejšie podnety,
reflektuje podnety prírodné, civilizačné i kultúrne. Preto je vo výtvarnej výchove potrebné objaviť
oblasť nových možností, zodpovedajúcich svojmu vývinu.
Uskutočňuje sa to:
– dôrazom na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám,
– nahradením nedostatku formálnych zručností pri vyjadrovaní reality, postupmi, ktoré takéto
zručnosti nevyžadujú,
- väčším dôrazom na myslenie žiaka, na príčinne súvislosti, vzťahy medzi javmi a poznávaciu funkciu
umenia i vlastného vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami.
Ciele predmetu
Kognitívne ciele
 Poznávať jazyk vizuálnych médií – jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané
techniky a procesy vizuálnych médií.
 Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry.
 Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich.
 Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia a
iné kultúry.
 Cez vlastnú činnosť žiaka uvádzať k poznaniu a vedomej reflexii sveta vizuálnych znakov
(multimédia, reklama, výtvarné média, architektúra, dizajn), k vedomému používaniu zobrazovania
a jeho kritickej selekcii.
Senzomotorické ciele
 Vedome rozvíjať tvorivosť.
 Umožniť žiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu cieľavedomému,
s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus.
 Naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho
nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených
myšlienkových a zobrazovacích vzorcov.
 Prostredníctvom VV rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať
a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom
vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele
 Formovať kultúrne a postoje.
 Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových
kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania
hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícii, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky
vyjadrovania sveta umením.
 Formovať celistvú osobnosť.
 Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické
myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie zručnosti – to všetko prostredníctvom
činnostného a zážitkového vyučovania.
 Osnovy VV podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní špecifík
spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a
obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastne výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne
kognitívnymi predmetmi. V rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania to predstavuje vedome hľadanie
formálnych a obsahových súvislostí s prírodovednými i humanitnými predmetmi a s inými druhmi
umenia.
Kľúčové kompetencie
Žiak má po absolvovaní nižšieho sekundárneho vzdelania tieto vedomosti, zručnosti a postoje:
1. Vedomosti
Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom
praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára počas
motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi
(edukačné DVD, knihy, časopisy);
2. Formálne zručnosti
Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov (jazyka)
vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry).
Žiak dokáže:
– zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer hlavných častí),
– dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, film, komiks),
rám, pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika),
– hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobneninou (filmový trik, kulisa,
maskovanie, mimikry),
– vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu,
– vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých grafických
techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry,
– vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého dizajnerského návrhu,
– tvorivo používať vybrané média, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky komponovať a štylizovať
– prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty,
– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia svojej obce (regiónu),
svojho sociálneho prostredia,
– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych (vybraných) tendencií
umenia 20. st. až po súčasnosť,
– vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať podnety z iných
predmetov.
3. Technické zručnosti
Žiak dokáže:
– zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixky, uhlík, drievko, rydlo, nožnice,
šablóna, špachtľa, valček a pod.),
– kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania,
– zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať tvar,
plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr. šrafúra, pointilizmus,
roztieranie, zapúšťanie),
– zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie,
skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie,
viazanie, drôtovanie a pod.),
– zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie (paketáž), obliepanie, obväzovanie, odrotovanie,
– zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotaž, dekalk, monotypia, papierorez, sadrorez linorez a pod.),
– zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a jednoduchého
odlievanie reliéfu do sadry,
– zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláži,
– zvládnuť základné grafické operácie na počítači.
4. Mentálne spôsobilosti
– rozvoj schopnosti a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku,
vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania,
konvergentného a divergentného myslenia;
Žiak dokáže:
– vedieť odôvodniť výber častí alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť) alebo hľadiska
(dôležite – nepodstatne, zaujímavé – nezaujímavé),
– chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti,
– vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska s inými
typmi krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne reflektovať špecifiká svojho kultúrneho a
fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky) ...,
– uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy (napr. premeny látok,
váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, paky), geometrie, (tvarov, povrchov, línii, bodov, obsahov)
matematiky (počtu, množín, sčítania, odčítania, násobenia, delenia) ...,
– pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú ikonografiu,
erb, značku, logo.
5. Postoje
– hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri
každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie, a postupne formuloval svoj
estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým momentom
výučby, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou časťou
kurikula;
– otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom a témou,
– otvorenosť voči hľadaniu analógii (tvarových, materiálových, výrazových),
– spontánne výtvarné riešenia,
– náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém –
inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku) vlastného názoru
(myslenia),
– tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí,
– aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a pretváranie,
- vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje (považuje za svoj vzor) a porovnať ich so svojím štýlom,
– hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia; budovania vlastného vkusu a tváre (imidžu),
– spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov.
STRATÉGIA VYUČOVANIA
-samostatná práca
-skupinová práca
-názorná metóda
-motivačné metódy
-demonštračné metódy
-brainstorming
UČEBNÉ ZDROJE A UKÁŽKY:
- reprodukcie diel výtvarných umelcov v odborných publikáciách
- internetové stránky zamerané na výtvarné umenie
- filmové, hudobné a literárne ukážky
- kultúrne inštitúcie prezentujúce diela výtvarných umelcov
- výtvarná tvorba žiakov
- prírodné objekty
OBSAH VYUČOVANIA
Obsah vyučovania VV tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu
určitého výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad
predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov (v tabuľke vodorovný rad), vždy na
úrovni zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri
štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného ročníka (v tabuľke
zvislý rad) umožňuje učiteľovi sledovať motivačné nadväznosti, prípadne
ich zgrupovať a tvoriť z nich edukačné projekty.
Metodické rady
5. ročník
6. ročník
7. ročník
1. Výtvarný jazyk /
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania/
5.1. negatív a pozitív
/v plošnom vyjadrení
negatív a pozitív
/v plastickom vyjadrení
6.1 mierka a proporčné
vzťahy, operácie
s proporciami
2 hodiny
7.1. poriadok a chaos,
usporadúvanie prvkov
v kompozícii
2. Možnosti
zobrazovania
videného sveta
5.2. kreslenie
predmetu
podľa skutočnosti/
modelácia šrafovaním
tieňovaním,
lavírovaním 2 hodiny
5.3. kubizmus
a konštruktivizmus
3. Podnety
výtvarného umenia /
médiá,
štýly, procesy,
techniky, techniky,
témy
4. Podnety
výtvarného umenia
5. Podnety fotografie
6. Podnety filmu a
videa
3 hodiny
5.4. surrealizmus
6.3.
pop-art
2 hodiny
7.2. dada, neodada
2 hodiny
7.3. akčné umenie
2 hodiny
2 hodiny
5.6. ranokresťanské
a byzantské umenie
/mozaika
alt. . ranokresťanské a
byzantské umenie /
ikona 4 hodiny
5.7. základy práce
s fotoaparátom / hry
s ostrosťou
a neostrosťou
/digitálny fotoaparát,
uloženie a základné
operácie s fotografiou
v počítači 2 hodiny
5.8. záber, spájanie
obrazov,
montáže, koláže
5.9. hravé skúmanie
priestoru
2 hodiny
8. Podnety dizajnu
6.2 kreslenie figúry
podľa skutočnosti
a spamäti
3 hodiny
5.5. abstraktné umenie
2 hodiny
7. Podnety
architektúry
2 hodiny
5.10 obalový dizajn
/materiál, tvar
6.4. stredoveké a
gotické umenie
2 hodiny
7.4. renesančné
umenie
6.5. inscenovaná
fotografia /kresba
svetlom,
zmeny osvetlenia –
vplyv na plasticitu/
2 hodiny
7.5. fotografická
reportáž
/spájanie obrazov
/tvorba deja, záznam
akcie, performancie
6.6. vzťah obrazu a
zvuku vo filme hudba,
hlas a slovo, strih
3 hodiny
6.7. urbanizmus /plán
mesta, štruktúra
zón, doprava, uzly,
vzťah ku krajine,
mesto a dedina
3 hodiny
6.8. odevný dizajn
/časť odevu, doplnok/
7.6. scenár
/literárna príprava filmu
a videa
2 hodiny
2 hodiny
3 hodiny
7.7. typ, funkcia
a výraz stavby
3 hodiny
7.8. dizajn výrobku
/návrh úžitkového
9. Podnety
tradičných remesiel
10. Elektronické
médiá
a grafické riešenie
alt. návrh loga, značky,
ex libris 2 hodiny
5.11. podnety
hrnčiarstva
/alt.: kombinácia
hrnčiarstva
a drotárstva 2 hodiny
5.12. úprava
digitálneho obrazu
/skenovanie
/základné operácie
s digitálnym obrazom
/alt.: ukážky možností
úpravy digitálnej
fotografie v počítači
3 hodiny
predmetu
2 hodiny
6.9.
podnety košikárstva,
pletenie/
1 hodina
7.9. podnety
krajčírstva,
/podnety čipkárstva/
2 hodiny
2 hodiny
11. Podnety hudby a
literatúry,
/synestetické
podnety
5.13. grafická partitúra
/pokus o jej hudobnú
interpretáciu
12. Podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta
5.14. výtvarné hry
s problematikou
dejepisu
alt. výtvarné hry
s problematikou
zemepisu 3 hodiny
5.15. výtvarné
reakcie na rôzne typy
regionálnych
ornamentov
/ornamentov rôznych
kultúr
13. Ttradícia
a identita / kultúrna
krajina
2 hodiny
6.10. farebná hudba
/objekt,
hudobnovizuálny
nástroj
2 hodiny
6.11. podnety
prírodopisu /prírodné
štruktúry/
3 hodiny
6.12. výtvarné reakcie
na tradičné formy
(architektúry odevov,
jedál, zvykov ...)
4 hodiny
2 hodiny
14. Škola v galérii
/galéria v škole
5.16. objavovanie
prvkov obrazu v
galerijnej
zbierke
alt. galéria na internete
7.10. morfing
/transformácie tvaru na
iný tvar
prostredníctvom
softvéru
/alt.: transformácie
tvaru na iný tvar
prostredníctvom
rozkresby, princípy
morfingu 2 hodiny
7.11. vizuálna poézia
/pokus o recitáciu
2 hodiny
7.12. telo človeka,
zvieraťa
3 hodiny
7.13. rozprávky,
príbehy, legendy
a história obce,
regiónu
spracované výtvarnou
formou
3 hodiny
6.13. obraz pre 5
zmyslov
3 hodiny
7.15. slovo a obraz
3 hodiny
3 hodiny
Prierezová téma
Multikultúrna výchova: Multikultúrna výchova: Multikultúrna výchova:
Rozvíjať u žiakov
Rozvíjať u žiakov
Rozvíjať u žiakov
poznanie rozličných
poznanie odevnej kultúry poznanie architektúry
tradičných aj nových
rozličných kultúr,
národov rozličných kultúr,
kultúr, akceptovať
akceptovať kultúrne
akceptovať kultúrne
kultúrne rozmanitosti ako rozmanitosti ako
rozmanitosti ako
spoločenskú realitu.
spoločenskú realitu.
spoločenskú realitu.
Mediálna výchova:
Mediálna výchova:
Mediálna výchova:
Naučiť žiakov schopnosti Učiť žiakov
Učiť žiakov
samostatne vyjadriť svoj zmyslupne, kriticky
zmyslupne, kriticky
názor na informácie
a selektívne vnímať
a selektívne vnímať
z médií.
a využívať informácie
a využívať informácie
z médií o odevnom
z médií o životnom
dizajne, o módnych
štýle ľudí, kultúre
prehliadkach a pod.
spôsobu bývania.
KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Na základe dohody pedagógov v rámci predmetovej komisie sa na predmete VV hodnotí nie výsledok
práce, ale proces výtvarnej činnosti, konkrétne prejavená aktivita a úsilie žiaka.
Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku:
a) priebeh vytvárania postojov:
- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a
vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy,
- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,
- cieľavedomosť riešení,
- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok,
- schopnosť spolupracovať,
- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov;
b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:
- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s nimi
- formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka),
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania,
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie,
- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť
analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky);
c) priebeh získavania vedomostí:
- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými edukačnými
úlohami
- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho,
- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania;
d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu.
Názov predmetu: Hudobná
výchova
Časový rozsah výučby: 1 hodiny týždenne/ 33 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 5., 6., 7. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu:
Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je
rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom zohráva dôležitú
úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka. Spoločná úloha predmetov vo
vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať žiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo
a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa. Hudobné prejavy a počúvanie hodnotnej hudby znamená
nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti najmä vo sfére jej emocionalizácie. Hudobná
výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s
inými druhmi umenia. Vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných
podnetov tak, aby sa hudba stala súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom tradičných
hudobných činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové a percepčné činnosti),
rozšírených o hudobno-dramatické činnosti (hudobné činnosti + slovné, výtvarné a pohybové
prejavy), a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej dramatiky na báze zážitkového učenia.
Ciele predmetu:
Cieľom hudobnej výchovy je pochopenie komunikatívnej funkcie hudby, rôznych podôb hudobného
vyjadrenia, pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom rešpektovania
rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania. Úlohou predmetu je rozvíjať kľúčové kompetencie tak aby sa:
-
formoval a rozvíjal emocionálny svet žiakov,
formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode,
ku všetkým prejavom života,
vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku
kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou výtvarnými dielami,
tancom, filmom, videom a modernými komunikačnými technológiami,
vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez
nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez predsudkov k nim.
Kognitívne ciele
− získať poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou.
− na základe získaných vedomostí o hudbe, hudobných skuseností a hudobných zručností nadobudnúť
schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní a obsahovom
sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti,
− spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých štýlových
období a ich vybrané diela,
− uvedomiť si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej výpovede hudobných
diel (slovenské ľudové a národné piesne, významné diela slovenskej umeleckej hudby) v kontexte s
európskou hudobnou kultúrou, získať úctu k svojej kultúre,
− prostredníctvom hudobných činností získať schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje,
teda komunikovať umeleckými prostriedkami,
−vedieť realizovať hudobné prejavy - vokálne, inštrumentálne, pohybové,
− nadobudnúť schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a vážiť si hudobné diela a hudobné prejavy
vlastného národa, iných národov a etník,
− v kontexte s hudbou dokázať analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z iných
predmetov
Socioafektívne ciele
− prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokázať prekonať svoj egocentrizmus,
vedieť sa preladiť na komunikačný a ideový kód iného človeka (autora), pochopiť jeho citový a
myšlienkový svet s určitou mierou stotožnenia sa. Uvedomené počúvanie hudby môže – a to úplne
nenásilne – vychovávať k empatii. Tieto etické momenty vnímania hudby smerujú k socializácii a tu
tkvie jedna z príčin opodstatnenosti hudobnej výchovy v systéme humanisticko-tvorivej edukácie),
− na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb (od ľudových piesní po rozsiahlejšie
umelecké diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické zážitky,
− dokázať bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
− vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich tvorivých osudoch
inšpiráciu pre vlastný život. Rešpektovať estetické a etické hodnoty obsiahnuté v hudbe,
− schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri hudobnodramatických činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej a vlastnej práce,
− vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom využívaní voľného času.
Psychomotoricke ciele
- dokázať správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové) a integrovať ich
pri realizácii hudobno-dramatických činností,
- v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedieť využiť pri svojich hudobných činnostiach,
- na primeranej úrovni dokázať využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich myšlienok, pocitov
a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým svetom.
Kľúčové kompetencie
Hlavnou úlohou predmetu je rozvíjať kľúčové kompetencie :
- formovať a rozvíjať emocionálny svet žiakov,
- formovať mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku
všetkým prejavom života,
- vychovať žiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku
kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
- vhodne a nenásilne spájať hudbu s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom,
filmom, videom a modernými komunikačnými technológiami,
- vychovávať vnímavých, aktívnych poslucháčov, tolerantných k iným kultúram a názorom, bez
nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez predsudkov k nim,
- podieľať sa na rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, občianskej, komunikačnej kompetencie.
Obsah
5.ročník
Ako sa nám prihovára hudba.
Hudba spojená s inými druhmi umenia ( tvorba interaktívneho projektu ).
Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru i kultúru iných národov.
Tematické
a obsah
celky
Ako
sa
nám
prihovára
hudba
Výrazové prostriedky
hudby a ich funkcia,
zážitok
z hudby
a jeho zdôvodnenie,
podoby
hudobnej
skladby,
komunikatívna
funkcia
hudby,
správanie
sa
na
hudobných
a slávnostných
podujatiach. (Výber:
6.roč./ s. 6-31 + iné
vhodné piesne 6.
roč./s. 32-37).
Metódy a formy
Kompetencie
Diferencované
a skupinové
vyučovanie.
Beseda.
Kognitívne a
skúsenostné
metódy
Vokálno-intonačné činnosti
Výstup
- vedieť čisto, kultivovane spievať
minimálne 12 piesní vhodne
- žiak spieva na základe zvolených so zreteľom na hlasové
svojich dispozícií intonačne dispozície a hlasovú hygienu,
čisto, rytmicky presne so
zodpovedajúcim
výrazom - vedieť uplatňovať elementárne
jednohlasné, dvojhlasné piesne taktovacie pohybov pri speve
ľudové
aj
umelé,
v durových, molových
a
modálnych
tóninách,
pritom využíva
získané
spevácke,
intonačné
a
sluchové návyky a zručnosti,
- orientuje sa v grafickom
zázname piesní a skladieb
rôznych štýlov a žánrov,
- dokáže posúdiť kvalitu
vokálneho prejavu druhých.
Hudba
spojená
s inými
druhmi
umenia
(tvorba Návšteva
integratívneho
hudobného
projektu)
podujatia.
Skupinové
vyučovanie.
a)
vyvodenie Zážitkové
základných
prvkov metódy.
opery,
operety, Dialóg a diskusia.
muzikálu, melodrámy,
baletu z typických diel
svetovej
hudobnej
literatúry.
Odporúčame
informatívny nácvik
ich časti, resp. ich
dramatizáciu. Výber: Improvizácia
Projektové
6. roč./ s. 38-55.
vyučovanie
Diskusia a dialóg
Riadené
Inštrumentálne činnosti
- žiak dokáže realizovať a
vytvárať
inštrumentálne
sprievody
k piesňam,
rešpektujúc ich charakter,
jednoduchou
improvizáciou
na
detských
hudobných nástrojoch
„podporiť“
charakter,
zmeny
nálad
hudobnej ukážky, zvýrazniť
dôležité hudobné myšlienky
reprodukovanej hudby.
Hudobno-pohybové činnosti
Žiak dokáže
- správne reagovať pohybom
vedieť hrať rytmické motívy,
jednoduché
inštrumentálne
sprievody k piesňam,
objavovanie
hudby
b) voľné dotvorenie
hry so spevom B.
Felix: Pamodaj šťastia
(5. roč./ s. 64-69)
alebo B. Felix: My,
vrabčiaci (6.roč./ s.
60-63)
a vyvodenie
charakteristiky
rôznych
hudobnodramatických diel (cca
10 hod.)
na znejúcu hudbu, vyjadriť
metrum, tempo, dynamiku,
pohyb melódie, v súlade
s charakterom piesne alebo
skladby,
realizovať
hudobnopohybové hry so spevom,
vyjadriť náladu a obsah hudby
pohybom, na základe svojich
individuálnych
schopností
a zručností vytvárať pohybové
improvizácie a kreácie.
-
Prostredníctvom
hudby
poznávame
svoju
hudobnú
kultúru
i kultúru
iných národov
Typická
pieseň
a hudobná
skladba
vybraných národov.
Výber: 7. roč./ s. 40.- Informačno
–
49,
56-61
+ receptívna metóda
odporúčame
k
vybraným
piesňam
pridať známu skladbu
daného národa podľa
ponuky učebníc Hv
(cca 10 hod.).
Percepčné činnosti
- žiak sa orientuje v znejúcej
hudbe prostredníctvom
prostriedkov hudby, ktoré
vníma, chápe ich funkciu
a komunikačné schopnosti
hudby,
vedieť reagovať pohybom na
hudbu,
vyjadriť
pohybom
charakter,
výraz
a náladu
piesne a znejúcej hudby,
- Po viacnásobnom vypočutí poznať
min. 4 hudobné skladby a ich
autorov,
- Poznať
funkciu
hudby
-dokáže zaradiť, charakterizovať
vzhľadom k životu človeka
počúvanú skladbu vokálnu alebo
a spoločnosti,
inštrumentálnu z hľadiska žánru,
postrehne výrazné hudobné
myšlienky, ich variácie, napätie
a uvoľnenie hudby,
1 hudobno-dramatické vystúpenie
- dokáže verbalizovať svoj
názor, hudobný zážitok,
predstavy od konkrétnych
k abstrakcii princípov,
všeobecným zákonitostiam
a ich materializácii
hudobnými prostriedkami.
Hudobno-dramatické
činnosti
- žiak integruje a komplexne
využíva vokálne, hudobnopohybové, inštrumentálne a
percepčné činnosti spojené
v dramatickom príbehu,
žiak získava schopnosť
empatického
a asertívneho
správania sa.
6. ročník
Hudba minulosti a súčasnosť.
Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov
Ciele
Kognitívne ciele:
- Získať poznatky a vedomosti v procese komunikácie s hudbou v rôznych slohových obdobiach.
Nadobudnúť schopnosť prijať, hodnotiť a vážiť si hudbu svojho a iných národov.
- Integrácia poznatkov z iných predmetov s cieľom získať ucelenú predstavu o kultúre iných
národov.
- Orientácia v grafickom zázname piesní, rytmickom sprievode.
- Vedieť rozlíšiť charakteristické črty niektorých národných piesní.
Socioafektívne ciele:
- Na základe vnímania a prežívania, precítenia a pochopenia hudobných skladieb vedieť vyjadriť
svoje estetické zážitky, verbálne i neverbálne – slovne, výtvarne i pohybom.
- Získať schopnosť spolupracovať, plánovať a realizovať spoločnú aj vlastnú prácu.
- Chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach, vedieť oceniť silu umenia ako
prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele:
Na primeranej úrovni žiaci dokážu využiť nadobudnuté zručnosti a vedomosti a realizovať svoje
hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové).
Stratégie - formy a metódy
Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov:
- skupinové, projektové, diferencované vyučovanie, návšteva hudobných podujatí, besedy,
- zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusia, metódy hrania rol; špecifické
metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda
osvojovania piesni, riadené objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, improvizacia.
Štandard pre 6. ročník
● Prijímať, analyzovať, hodnotiť, porovnávať hudobné diela a hudobné prejavy a prepájať získané
poznatky s poznatkami iných vyučovacích predmetov (dejepis, etická výchova, výtvarná, literárna,
zemepis, cudzie jazyky),
● Vnímať a rozoznávať umelecké hodnoty rôznych kultúr.
● Poznať na základe počúvania hudby minimálne 6 hudobných diel a ich autorov.
● Rozvíjať vlastnú hudobnosť v skupinových hudobných činnostiach a aktivitách, využiť osvojené
hudobné schopnosti, zručnosti a návyky pri spoluvytváraní a prezentácii 1 hudobno-dramatického
príbehu.
● Zaspievať čisto, kultivovane najmenej 5 ľudových, umelých piesní iných národov a 8 regionálnych
slovenských ľudových piesní.
● Vedieť sprevádzať, vytvoriť hudobný sprievod k piesňam na rytmických a melodických nástrojoch
Orffovho inštrumentára.
Tematické celky a obsah
Hudba minulosti a
súčasnosť
Kompetencie
Výstup
Vokálne činnosti
- žiak spieva na základe
svojich dispozícii intonačne
čisto, rytmicky presne so
zodpovedajúcim výrazom
jednohlasne, dvojhlasne,
prípadne trojhlasne piesne
ľudové aj umelé, v durových,
molových a modálnych
tóninách, pritom využíva
získané spevácke, intonačné
a sluchové návyky a
zručnosti
- dokáže posúdiť kvalitu
vokálneho prejavu druhých,
- pozná slovenské folklórne
oblasti a ich typické piesne,
tance, kroje, slovenské
zvykoslovie, spoločenské
funkcie piesni.
- žiak reprodukuje na základe
svojich individuálnych
schopností a zručností rôzne
motívy, témy i časti skladieb,
- vytváranie
inštrumentálnych sprievodov
k piesňam, rešpektujúc ich
charakter,
Upevňovanie a rozširovanie
vedomostí a zručností v práci s
hlasom v nadväznosti na
Od praveku po romantizmus,
predchádzajúce ročníky, v
jednotlivé slohové obdobia v
kultivácii speváckeho a
európskom a slovenskom
hudobnom umení (cca 20 hod.). hovoreného prejavu
Vývoj hudby a jej spoločenské prostredníctvom
pozadie
od
praveku
po uplatňovania a upevňovania
romantizmus. Význam a typické správnych speváckych návykov.
skladby
najvýznamnejších
predstaviteľov
renesancie,
baroka, klasicizmu, romantizmu
(+ priekopníci realizmu v
slovenskej
hudbe),
impresionizmu vo svete a u nás.
Podľa sluchu vystihnúť niektoré
charakteristické
znaky
slohových období.
Inštrumentálne činnosti
Obsahom inštrumentálnych
činností je hra a tvorba
sprievodov na detských
hudobných
nástrojoch a ich využívanie počas
hudobnej reprodukcie i
produkcie, tvorba sprievodu pre
hudobno-dramatické prejavy.
Hudobno-dramatické
činnosti
Obsahom hudobno-dramatických
činností na druhom stupni ZŠ je
využitie všetkých činnosti,
zručnosti a vedomosti na
budovaní a predvedení
dramatického príbehu. Zapojené
sú aj získané skúsenosti a
vedomosti z ostatných estetickovýchovných predmetov: výtvarná
výchova, literárna výchova dramatizácia, etická, tanečná
zložka pohybovej výchovy.
Prostredníctvom hudby
poznávame kultúru
rôznych národov
Hudobno-pohybové
činnosti
Obsahom hudobno-pohybových
činností je reagovanie na hudbu a
stvárňovanie hudby pomocou
pohybu, tanca, gesta,
improvizácia a pantomimické
vyjadrenie.
Percepčné činnosti
- integrácia a komplexne
využitie vokálnych,
hudobno-pohybových,
inštrumentálnych,
percepčných činností
spojených v dramatickom
príbehu (hudobnej
rozprávky, hudobného
príbehu, hudobného divadla,
hudobnej dielne a pod.) v
javiskovom predvedení.
- žiak získava schopnosť
empatického a asertívneho
správania sa.
- reakcia pohybom na
znejúcu hudbu, na vyjadrenie
metra, tempa, dynamiky,
pohybu
Obsahom percepčných činností je
aktívne vnímanie a prežívanie
hudby, počas ktorej žiak poznáva
hudbu vo všetkých jej žánrových,
štýlových a funkčných podobách
a obrysu melódie , tempa,
dynamiky, v súlade s
charakterom piesne alebo
skladby,
- rytmizácia, taktovanie,
realizácia
hudobnopohybových hier so spevom,
vyjadrenie hudby tancom, na
základe svojich
individuálnych schopností a
zručností vytváranie
pohybových improvizácií a
kreácií,
- pohybové stvárnenie
jednoduchých choreografií
tancov,
-
postrehnúť
výrazné
hudobné myšlienky, ich
variácie,
napätie
a
uvoľnenie hudby,
7. ročník
Hudobné prechádzky storočiami
Pestrá paleta populárnej hudby
Hudba na pomedzí
Ciele
Kognitívne ciele:
- Získať poznatky a vedomosti v procese komunikácie s hudbou v rôznych slohových obdobiach.
- Nadobudnúť schopnosť prijať, hodnotiť a vážiť si hudbu svojho a iných národov.
- Integrácia poznatkov z iných predmetov s cieľom získať ucelenú predstavu o kultúre iných
národov.
- Orientácia v grafickom zázname piesní, rytmickom sprievode.
- Vedieť rozlíšiť charakteristické črty niektorých národných piesní.
- Spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých
štýlových období a ich vybrané diela.
- Nadobudnúť schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní a
obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti.
- Uvedomovať si svoju národnú identitu, získať úctu k svojej kultúre, a to na základe osvojenia si
umeleckej výpovede hudobných diel (slovenské ľudové a národné piesne, významné diela
slovenskej umeleckej hudby) v kontexte s európskou hudobnou kultúrou.
- Prostredníctvom hudobných činností získať schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje,
teda komunikovať umeleckými prostriedkami.
- Nadobudnúť schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a váţiť si hudobné diela a hudobné prejavy
vlastného národa, iných národov a etník.
- V kontexte s hudbou dokázať analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z iných
predmetov (dejepis, etika, výtvarná, literárna výchova, zemepis, cudzí jazyk).
Socioafektívne ciele:
- Na základe vnímania a prežívania, precítenia a pochopenia hudobných skladieb vedieť vyjadriť
svoje estetické zážitky, verbálne i neverbálne – slovne, výtvarne i pohybom.
- Získať schopnosť spolupracovať, plánovať a realizovať spoločnú aj vlastnú prácu.
- Chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach, vedieť oceniť silu umenia ako
prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
- Dokázať bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr.
- Rešpektovať estetické a etické hodnoty obsiahnuté v hudbe.
Psychomotorické ciele:
Na primeranej úrovni žiaci dokážu využiť nadobudnuté zručnosti a vedomosti a realizovať svoje
hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové).
Tematické celky a obsah
Hudobné prechádzky
storočiami:
Poslanie hudby (umenia ) v 20.
storočí – umelec už nechce
vyjadriť len krásu, ale
predovšetkým chce osloviť a
podnecovať myslenie
percipienta.
Význam a dielo najznámejších
skladateľov hudby 20. storočia
vo svete a u nás. Sledovanie
rozsiahlejších diel, vystihnutie
výrazných hudobných
myšlienok dominujúcich
výrazových prostriedkov hudby.
Doteraz získané skúsenosti a
vedomosti uplatňovať pri
počúvaní hudobných diel.
Dokázať rozmýšľať a rozprávať
o hudbe, tvorivé počúvanie
hudby.
(Výber z učebnice. 9. roč./s. 8 –
16, 24 –27, 32 – 39). (cca 17
hod.)
Pestrá paleta populárnej
hudby: Vývoj populárnej
hudby: džez (od New Orleansu
po bratislavské džezové dni),
hudba mladých od Beatles po
súčasne
hudobné
skupiny,
SuperStar a iné televízne a
rozhlasové relácie, stoličkový
rock and roll, spev súčasných
hitov Výber uč. 9. roč./ 45 – 70,
zborníky, Hity. (cca 10 hod.)
Kompetencie
Výstup
Vokálne činnosti
- žiak spieva na základe
svojich dispozícii intonačne
čisto, rytmicky presne so
zodpovedajúcim výrazom
jednohlasne, dvojhlasne,
prípadne trojhlasne piesne
ľudové aj umelé, v durových,
molových a modálnych
tóninách, pritom využíva
získané spevácke, intonačné
a sluchové návyky a
zručnosti
- dokáže posúdiť kvalitu
vokálneho prejavu druhých,
- pozná slovenské folklórne
oblasti a ich typické piesne,
tance, kroje, slovenské
zvykoslovie, spoločenské
funkcie piesni.
- žiak reprodukuje na základe
svojich individuálnych
schopností a zručností rôzne
motívy, témy i časti skladieb,
- vytváranie
inštrumentálnych sprievodov
k piesňam, rešpektujúc ich
charakter,
Upevňovanie a rozširovanie
vedomostí a zručností v práci s
hlasom v nadväznosti na
predchádzajúce ročníky, v
kultivácii speváckeho a
hovoreného prejavu
prostredníctvom
uplatňovania a upevňovania
správnych speváckych návykov.
Inštrumentálne činnosti
Obsahom inštrumentálnych
činností je hra a tvorba
sprievodov na detských
hudobných
nástrojoch a ich využívanie počas
hudobnej reprodukcie i
produkcie, tvorba sprievodu pre
hudobno-dramatické prejavy.
Hudobno-dramatické
činnosti
Obsahom hudobno-dramatických
činností na druhom stupni ZŠ je
využitie všetkých činnosti,
zručnosti a vedomosti na
budovaní a predvedení
dramatického príbehu. Zapojené
sú aj získané skúsenosti a
vedomosti z ostatných estetickovýchovných predmetov: výtvarná
výchova, literárna výchova dramatizácia, etická, tanečná
zložka pohybovej výchovy.
Hudobno-pohybové
činnosti
Obsahom hudobnopohybovýchčinností je reagovanie
na hudbu a stvárňovanie hudby
Hudba na pomedzí:
pomocou pohybu, tanca, gesta,
Prieniky rôznych druhov a
improvizácia a pantomimické
žánrov hudby, country &
western, hudba k filmom, hudba vyjadrenie.
na internete, etno- a
- integrácia a komplexne
využitie vokálnych,
hudobno-pohybových,
inštrumentálnych,
percepčných činností
spojených v dramatickom
príbehu (hudobnej
rozprávky, hudobného
príbehu, hudobného divadla,
hudobnej dielne a pod.) v
javiskovom predvedení.
- žiak získava schopnosť
empatického a asertívneho
správania sa.
reakcia pohybom na znejúcu
hudbu, na vyjadrenie metra,
tempa, dynamiky, pohybu
a obrysu melódie , tempa,
dynamiky, v súlade s
worldmusic, vážna versus
populárna hudba, malý projekt
učiteľa a ţiakov (Bach,
Korsakov – M. Varga,
Musorgskij – Enima a i.), hudba
a ty (hudba a ja, malý projekt
alebo krátke zamyslenie sa
žiaka). (Výber z učebnice pre 9.
roč./s. 75, Hity. (cca 6 hod.)
charakterom piesne alebo
Obsahom percepčných činností je skladby,
aktívne vnímanie a prežívanie
hudby, počas ktorej žiak poznáva rytmizácia, taktovanie,
realizácia
hudobnohudbu vo všetkých jej žánrových,
pohybových
hier
so
spevom,
štýlových a funkčných podobách
vyjadrenie hudby tancom, na
základe svojich
individuálnych schopností a
zručností vytváranie
pohybových improvizácií a
kreácií,
pohybové stvárnenie
jednoduchých choreografií
tancov,
postrehnúť výrazné hudobné
myšlienky, ich variácie,
napätie a uvoľnenie hudby,
Percepčné činnosti
Štandard pre 7. ročník
● Prijímať, analyzovať, hodnotiť, porovnávať hudobné diela a hudobné prejavy a prepájať získané
poznatky s poznatkami iných vyučovacích predmetov (dejepis, etická výchova, výtvarná, literárna,
zemepis, cudzie jazyky),
● Vnímať a rozoznávať umelecké hodnoty rôznych kultúr.

Rozvíjať vlastnú hudobnosť v skupinových hudobných činnostiach a aktivitách, využiť osvojené
hudobné schopnosti, zručnosti a návyky pri spoluvytváraní a prezentácii 1 hudobno-dramatického
príbehu.
●
Zaspievať čisto, kultivovane najmenej 5 ľudových, umelých piesní iných národov a 8 regionálnych
slovenských ľudových piesní.
●
Vedieť sprevádzať, vytvoriť hudobný sprievod k piesňam na rytmických a melodických nástrojoch
Orffovho inštrumentára.
.
Názov predmetu: Výchova
umením
Časový rozsah výučby: 0,5 hodiny týždenne/ 16,5 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 8. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu:
Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, nadväzuje na
predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. Má
žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo
vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu.
Prierezovo obsahuje prvky literárneho a dramatického umenia.
Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov tak,
aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický spôsob
bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého a objaviteľského
princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov
a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou života žiakov.
Ciele predmetu:
Kognitívne ciele
Na základe vedomostí o rôznych druhoch umenia, ktoré žiaci získajú predovšetkým vlastnou
činnosťou:
- nadobudnú schopnosť uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní
umeleckých diel,
- spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých druhov a ich
interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie súčasného umenia, ako aj diela charakterizujúce
štýlové znaky historických epoch;
- spoznajú najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické postupy,
nástroje a médiá;
- na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných,
hudobných, literárno-dramatických) v kontexte s európskou kultúrou získavajú úctu ku tvorcom
a dielam svojej krajiny;
- na základe svojich činností v tomto predmete získavajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy
a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami, - nadobudnú schopnosť otvorene prijímať,
hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník;
- dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, geografie,
histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie,
- dokážu vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých
umeleckých oblastí v intenciách polyestetickej výchovy.
Socioafektívne ciele
- prostredníctvom precítenia a pochopenia umeleckých diel žiaci dokážu prekonať svoj egocentrizmus
a stotožniť sa do istej miery s autormi týchto diel (empatia) pri zachovaní svojich vlastných názorov
a postojov (asertivita);
- uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia a pri
vnímaní umeleckých diel;
- dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
- vedia prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadajú v ich tvorivých osudoch
inšpiráciu pre vlastný život,
- získavajú schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu,
realizáciu i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov,
- chápu umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania
voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele
- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné,
výtvarné, pohybové a literárne predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových
projektoch;
- dokážu zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky do celkov tak, aby prostredníctvom nich
vedeli vyjadriť svoje myšlienky, predstavy, postoje, a tak komunikovať s okolitým svetom;
- osvojujú si technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie, montáž, strih, úprava
akustického signálu, komunikácia a elaborácia prostredníctvom softvérov, vyhľadávanie umeleckých
podnetov na internete a pod.
Výchovné a vzdelávacie stratégie:
Základom výchovno-vzdelávacích stratégii predmetu Výchova umením je rozvoj predovšetkým
kľúčových kompetencií ŠkVP – Spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry, ďalej kompetencia – Sociálne komunikačné spôsobilosti.
Pre utváranie a rozvíjanie týchto kľúčových kompetencií využívame
stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
výchovné a vzdelávacie
- poznať charakteristické diela a štýl kľúčových epoch európskeho umenia,
- poznať znaky ťažiskových tendencií moderného a súčasného výtvarného a hudobného umenia,
- orientovať sa v systémoch dizajnu a architektúry,
- poznať žánre filmu a základné tendencie v jeho vývoji,
- poznať najdôležitejšie médiá, nástroje a technické (realizačné) postupy v rôznych druhoch umenia,
- poznať základné vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy v hudbe a vo výtvarnom umení,
- orientačne poznať najdôležitejších autorov svetového a slovenského umenia,
- diskutovať o umeleckých dielach,
- identifikovať a správne používať pojmy z podnetov ponúkaných z rôznych smerov hudobného
a výtvarného umenia.
Vyučovacie stratégie:
Vo výchove umením je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom
praktických činností žiaka – zážitku z vytvárania a vnímania umeleckého diela; časť vedomostí
o výtvarnom umení, hudbe, performatívnych umeniach, filme, dizajne, architektúre, o vizuálnej
a akustickej kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je
podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy, internet).
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri
každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie a postupne formuloval svoj
estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým momentom
edukácie, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou časťou
kurikula.
Učebné zdroje:
Tematické okruhy
1.obraz
v hudbe,
hudba v obraze
(hľadanie
vzťahov medzi
hudobným
a výtvarným
vyjadrovaním
synergia
vizuálneho
a auditívneho)
Edukačné témy
1.1 vytváranie
hudby na
vybrané
vizuálne
artefakty,
Odporúčané ukážky a východiskový materiál
1.1. M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy (aj
aktualizované verzie);
P. Hindemith: Maliar Mathis (M. Grünewald);
E. Suchoň: Obrázky zo Slovenska ;
(M. Benka, M. Bazovský, Ľ. Fulla...);
C. Debussy: Faunovo popoludnie (Renoire, Cézanne,
Gogh, Gaugin...);
1.2. hľadanie
výtvarných
ekvivalentov
k hudobnému
jazyku, formám
a druhom, štýlom
M. Ravel: Zrkadlá, Gašpar noci...
1.2. Bachove fúgy – maľby fúgy (P. Klee, J. Weder, J.
Albers, V. Kandinskij, F. Kupka);
Sonáta – maľby sonáty (K. Čiurlionis)
Kontrapunkt (R. Fila...)
výtvarné vyjadrenie džezu, punku, rocku, rapu...
Farebná hudba a kinetické umenie
2. vyjadrovacie
2.1. štylizačné
2.1. ukážky štylizácie a transformácie tvaru vo
prostriedky a ich
štylizácia v hudbe
a výtvarnom
umení / citové
pôsobenie výrazu
–
správne vidíme
len srdcom
3. multimédiá –
pohyb a dej
prostredníctvom
obrazu a zvuku;
variácie motívu,
tvaru
2.2. štýl a výraz
emócií v hudbe:
láska a nenávisť
stvárnená
v hudobných dielach.
Vážnosť, radosť,
hnev, nepokoj,
netrpezlivosť,
sústredenie,
meditácia, pokoj,
úzkosť, strach atď.
3.1. strihanie
zvukov a filmových
záberov; vytváranie
obrazovo –zvukovej
koláže
technika – tretia
ruka človeka
výtvarnom umení
surrealizmus, imaginatívne tendencie – porovnať
s kubizmom, impresionizmom, fauvizmom,
neodadaizmom, konceptualizmom...;
štylizácia tvaru v dizajne,
2.2. rôznosť štýlov v hudbe, F.Mendelssohn-Bartholdy:.
Sen noci svätojánskej, Piesne bez slov...; Fr. Liszt: Sen
lásky; P.I. Čajkovskij: Rómeo a Júlia; S. Prokofjev:
Rómeo a Júlia; R. Wagner: Tristan a Izolda;
E.H.Grieg: Lyrické kusy, Peer Gynt...
3.1. ukážky rôznych typov ozvučenia filmov;
rôzne filmové a hudobné žánre; videoumenie (video,
videoperformancia, videoinštalácia, klip);
elektronická hudba.
Piesne populárnej hudby.
Marián Varga,Emerson, Lake and Palmer, Bázlik:
Spektrá, Pastierska elégia
Hudobné softvéry a interaktívne programy pre prácu
s PC. Literatúra a príručky k akustickým
a technologickým problémom nahrávacieho štúdia.
4. umenie
a náboženstvo/
umenie baroka.
4.1. vyjadrenie
posvätného
a transcendentna
Človek a viera
4.2. baroková
architektúra,
barokový objekt,
maliarstvo
a sochárstvo
4.1. využiť materiál z etickej a náboženskej výchovy;
sakrálne skladby (omše, requiem, modlitby, chorály,
pašie, napr. od: J.S.Bacha, L.v.Beethovena,
W.A.Mozarta, G.Verdiho, G.Pucciniho, Honeggera,
Hindemitha, Pendereckého......); porovnať spirituál,
gospel.
4.2. baroková architektúra maľba a sochárstvo;
iluzionizmus v službe architektúry; púte, kalvárie;
biblické motívy, postava Krista (vo výtvarnom umení,
filme, muzikále);
porovnať so súčasnou sakrálnou architektúrou.
5. prostredie
a situácia
5.1. inštalácia in situ
5.1. umenie inštalácie, umenie vo verejných priestoroch
(site specific).
5.2. Čechomor, Hradišťan
/ väzby hudby
5.2. mestské
a výtvarného
umenia
na konkrétne
prostredie
a vidiecke korene
umenia
6. divadlo a tanec
6.1.
interdisciplinárny
projekt hudobnej
performancie:
/spojenie
s hudbou
a dizajnom.
Originálny pražský synkopický orchester
slovenský folk, Bratislava Hot Serenaders
Funny Fellows, Banda S. Smetanu World Music, Etno,
mestský folklór, „garážová“ hudba, subkultúrne žánre,
šanzón, kaviarenská hudba, diskotéková hudba,
dychovka, ľudová hudba...
Človek medzi
ľuďmi
6.1. J. Cage a jeho happeningy; M. Adamčiak (orchester
pod vodou); B. Felix: Harlekýn,
klavírne koncerty Bacha, Mozarta, Beethovena,
Chopina, Liszta, Rachmaninova (úryvky) Husľ.
Koncerty Vivaldiho, Paganiniho...
– Piesne a témy k variáciám (Mozart, Schubert) –
Smetana: Šárka, Libuše; Musorgskij: Gnomus;
Beethoven: Coriolanus, Egmont;
Schubert: Grétka pri kolovrátku, Verklikár, Krásna
mlynárka; Ravel: Pavana za mŕtvu infantku; tance
rôznych období a žánrov.
7. portrét
spolužiaka
7.1. literárny opis
spolužiaka
7.2. fotografický
portrét
ukážky popisov osôb z literatúry; maľby a sochy
portrétu v dejinách umenia;
ukážky karikatúry; rozprávanie o funkciách portrétu od
magického ponímania až po reklamu,
7.3. kresba hlavy ,
7.4. mentálny
portrét ľudskej
osobnosti v hudbe
Musorgskij: Gnomus z Kartiniek, Smetana: Šárka, J.
Stivín: Temperamenty (džezové štúdie), Grieg:
Solvejgina pieseň lásky, výber z Lyrických kusov atď.
Obsah vzdelávania:
Učivo:
Vzdelávacie výstupy:
Kritéria hodnotenia:
Metódy
a prostriedky
hodnotenia:
Medzipredmetové vzťahy
a prierezové
témy:
Zvuk a obraz JAZYK UMENIA
1.obraz v hudbe,
hudba v obraze
1.1. vytváranie
hudby na vybrané
vizuálne artefakty
Žiak vie:
Žiak vedel:
hľadať hud.
ekvivalenty
k výtvarným dielam,
hľadať príbeh a obraz
v hudbe; interpretovať
obraz (jeho dotváranie,
oživovanie...)
a umocňovať ho
hudbou (pohybom,
sprievodným slovom),
hľadať hud.
ekvivalenty
k výtvarným dielam,
hľadať príbeh a obraz
v hudbe; interpretovať
obraz (jeho dotváranie,
oživovanie...)
a umocňovať ho
hudbou (pohybom,
sprievodným slovom),
Aktívna práca
na hodine
Hudobná
výchova,
Zapájanie sa do
aktivít
Výtvarná
výchova
Pohybové
vyjadrenie
témy
hudobnovizuálne
projekty,
kompozície,
objekty,
inštalácie ...
OSR1
1.2. hľadanie
výtvarných
ekvivalentov
k hudobnému
jazyku, formám
a druhom, štýlom
Žiak vie:
vyjadrovať rôzne
hudobné formy a žánre
rôznymi výtvarnými
formami; analógie
medzi vyjadrovacími
prostriedkami
a kompozičnými
princípmi, žánrami
a štýlmi; môže ich
vyjadrovať figuratívne
alebo nefiguratívne.
VYV, HUV
Žiak vedel:
vyjadrovať rôzne
hudobné formy a žánre
rôznymi výtvarnými
formami; analógie
medzi vyjadrovacími
prostriedkami
a kompozičnými
princípmi, žánrami
a štýlmi;
vedel ich vyjadrovať
figuratívne alebo
nefiguratívne.
Vlastná práca
maľby (kresby,
grafiky ...)
rôznych
hudobných
foriem (napr.
fúga, sonáta,
nocturno,
humoreska,
seriálna hudba;
kánonický spev,
jódlovanie,
rapovanie;
valčík, tango,
rock and roll;
kontrast, rytmus,
harmónia
a disharmónia);
OSR 8
2. vyjadrovacie
prostriedky a ich
Žiak vie:
Žiak vedel:
HUV, VYV
štylizácia v hudbe
a výtvarnom
umení
2.1. štylizačné
variácie motívu,
tvaru
2.2. štýl a výraz
emócií v hudbe
3. multimédiá –
pohyb a dej
prostredníctvom
obrazu a zvuku
3.1. strihanie
zvukov a filmových
záberov; vytváranie
Využívať techniky:
Využívať techniky:
Kresba, kolorovaná
kresba, maľba,
modelovanie a v nich-
Kresba, kolorovaná
kresba, maľba,
modelovanie a v nich
uplatniť štylizačné
variácie motívu a tvaru
geometrizácia,
skryštalizácia,
zahmlievanie, tvarové
zmäkčenie, roztečenie,
zoštíhlenie, stučnenie
poľudštenie,
hybridácia... ,
transformácia podoby
smerom k inému
motívu(tvaru)
Vlastná práca
kresba,
kolorovaná
kresba, maľba,
alt. Modelovanie
Matematika
Žiak vie:
Žiak vedel:
vytvárať variácie,
ponášky na obľúbené
melódie a motívy
z počutých skladieb;
hrať na nástrojoch;
hľadať ľudové, umelé
i populárne piesne
s tematikou lásky,
radosti, strachu...
zostaviť scénku
s emočným zameraním
(vymýšľať dialógy,
zhudobniť ich, príp. aj
rapovať na hotové
hudobné podklady;
vytvárať variácie na
obľúbené melódie
a motívy z počutých
skladieb; hrať na
nástrojoch; hľadať
ľudové, umelé
i populárne piesne
s tematikou lásky,
radosti, strachu...
zostaviť scénku
s emočným zameraním
Žiak vie:
Žiak vedel:
vybrať zvuk a krátky
filmový záber
z archívu (edukačné
DVD); generovať
počítačové zvuky
a kombinovať zvuky
a obraz; tvoriť vlastné
zvuky prostredníctvom
vybrať zvuk a krátky
filmový záber
z archívu, generovať
počítačové zvuky
a kombinovať zvuky
a obraz; vytvoriť
vlastné zvuky
prostredníctvom
Aktivita na
hodine
Hudobná
výchova,
výtvarná
výchova,
literatúra
OSR5
Zapojenie sa
do scénky
porovnávanie
rôznych typov
výrazu
výtvarného
a hudobného
stvárnenia;
diskusia o vplyve
hudby
a výtvarného
umenia na
formovanie
osobnosti
človeka.
Informatika
Vlastný projekt
a prezentovanie
TPPZ 3
obrazovo –zvukovej
koláže
elektronického
nástroja, mikrofónu
a vlastného hlasu,
ruchov rôznych
nástrojov...;
ozvučovať zábery
zvukmi; prezentovať
výstupy a diskutovať
o rôznosti výrazov;
využiť počítačové
programy
k hudobnej, výtvarnej
výchove.
TRADÍCIA
A IDENTITA
4. umenie
a náboženstvo/
umenie baroka.
elektronického
nástroja,......;
ozvučovať zábery
zvukmi; prezentovať
výstupy a diskutovať
o rôznosti výrazov;
využiť počítačové
programy
k hudobnej, výtvarnej
výchove.
Žiak vie:
Žiak vedel:
Vypočuť si skladbu
a diskutovať o nej,
hudbe, ktorá pôsobí
meditatívne, posvätne;
porovnávať s hudbou
iných kultúr.
Vypočuť si skladbu
a diskutovať o nej,
hudbe, ktorá pôsobí
meditatívne, posvätne;
porovnať ju s hudbou
iných kultúr.
TPPZ 1
Hudobná
výchova
Zapojenie sa
do diskusie
Náboženská
výchova
základné ľudské
postoje
- modlitba,
vyjadrené
v hudbe
a výtvarnom
v umení –
porovnanie,
Človek a viera
4.1. vyjadrenie
posvätného
a transcendentna
MKV 1
MKV 4
4.2. baroková
architektúra,
barokový objekt,
maliarstvo
a sochárstvo
Žiak vie:
Žiak vedel:
pripraviť návrh
barokového objektu,
napr. relikviára:
pripraviť návrh
barokového objektu,
napr. relikviára:
- návrh a realizácia
„relikviára“ pre ruku,
nohu, ucho, kvetinu,
knihu, predmet ...
z rôznych materiálov;
- návrhol a realizoval
„relikviár“ pre ruku,
nohu, ucho, kvetinu,
knihu, predmet ...
z rôznych materiálov;
alt.: kresliť prvky
barokovej architektúry
(kolonáda, priečelie,
alt.: kresil prvky
barokovej architektúry
(kolonáda, priečelie,
Výtvarná
výchova,
Náboženská
výchova
Vlastná práca
TPPZ 2
baroková
archit., maľba
a sochárstvo;
biblické motívy,
postava Krista
(vo výt. Umení,
filme,muzikále)
5. prostredie
a situácia
/ väzby hudby
a výtvarného
umenia
na konkrétne
prostredie
5.1. inštalácia in
situ
5.2. mestské
a vidiecke korene
umenia
PRIENIKY
UMENÍ
6. divadlo a tanec
/spojenie s hudbou
kopula...).
kopula...).
Žiak vie:
Žiak vedel:
dotvoriť priestor
(školy, klubovne,
pamiatky...)
inštalovaním prvkov
(predmety, zrkadlá,
materiály, maľba,
kresba, grafiti), ktoré
pozmenia jeho význam
dotvoriť priestor
(školy, klubovne,
pamiatky...)
inštalovaním prvkov
(predmety, zrkadlá,
materiály, maľba,
kresba, grafiti), ktoré
pozmenili jeho význam
Žiak vie:
Žiak vedel:
vytvárať hudobnoscénické modely,
typické pre život
v meste a na dedine:
vytvárať hudobnoscénické modely,
typické pre život
v meste a na dedine:
diskotéka, oslavy
Nového roka na
námestiach, pouliční
muzikanti, svadba na
úrade, pohreb
v krematóriu dožinky, dedinská
svadba (pohreb),
zábava s dychovkou,
s folklórnym súborom,
hasičský bál – žiaci
vyberajú hudbu a píšu
scenáre...
diskotéka, oslavy
Nového roka na
námestiach, pouliční
muzikanti, svadba na
úrade, pohreb
v krematóriu dožinky, dedinská
svadba (pohreb),
zábava s dychovkou,
s folklórnym súborom,
hasičský bál – žiaci
vyberali hudbu a písali
scenáre...
Žiak vie:
Žiak vedel:
pohybovo prezentovať
rôzne charaktery na
improvizovanú hudbu
vhodného výrazu;
pohybovo prezentovať
rôzne charaktery na
improvizovanú hudbu
vhodného výrazu;
-predviesť tanečné
kreácie; výtvarné
-predviesť tanečné
kreácie; výtvarné
porovnať so
súčasnou
sakrálnou
architektúrou.
Vlastná práca,
Inštalácia prác
Hudobná
výchova
Aktívne
zapojenie sa do
témy
Regionálna
výchova
MKV 3
Čechomor
Príprava
a realizácia
scénky, práca
v skupine
slovenský folk
World Music,
Etno, mestský
folklór,
„garážová“
hudba,
subkultúrne
žánre, šansón,
kaviarenská
hudba,
diskotéková h.,
dychovka, ľud.
Hudba...
Výtvarná a
hudobná výchova,
Vlastný výstup
– pohybové
stvárnenie
Slovenský jazyk
a literatúra
návrhy
kostýmov;
premena
a dizajnom.
Človek medzi
ľuďmi
6.1.
interdisciplinárny
projekt hudobnej
performancie:
7. portrét
spolužiaka
7.1. literárny opis
spolužiaka
7.2. fotografický
portrét
7.3. kresba hlavy
7.4. mentálny
portrét ľudskej
osobnosti v hudbe
stvárnenie charakterov
podľa hudby; líčenie,
masky, návrh kostýmu;
literárny dialóg,
monológ, rozhovor –
jeho zhudobňovanie
alebo podkresľovanie
vybranou hudbou...
stvárnenie charakterov
podľa hudby; líčenie,
masky, návrh kostýmu;
literárny dialóg,
monológ, rozhovor –
jeho zhudobňovanie
alebo podkresľovanie
vybranou hudbou...
Žiak vie:
Žiak vedel:
Vytvoriť opis,
Vytvoriť opis,
jeho tváre postavy,
zvykov, vkusu ...
jeho tváre postavy,
zvykov, vkusu ...
Žiak vie:
Žiak vedel:
Vytvoriť fotografiu so
správnym osvetlením,
výrazom, orámovaním
– výsekom reality
(reklamná fotografia)
Vytvoriť fotografiu so
správnym osvetlením,
výrazom, orámovaním
– výsekom reality
(reklamná fotografia)
Žiak vie:
Žiak vedel:
kresliť podľa modelu;
snaha o výstavbu
proporcií; na základe
kresby pokus
o karikatúru,
kresliť podľa modelu;
snaha o výstavbu
proporcií; na základe
kresby pokus
o karikatúru,
Žiak vie:
Žiak vedel:
pohybovo prezentovať
charakter ľudskej
osobnosti na
improvizovanú hudbu
vhodného výrazu;
pohybovo prezentovať
charakter ľudskej
osobnosti na
improvizovanú hudbu
vhodného výrazu;
- výtvarne stvárniť
charakter podľa hudby;
- výtvarne stvárnil
charakter podľa hudby;
prozaického
textu na
dramatický;
pohybové
stvárnenie
postáv; polylóg –
dialóg –
monológ
v hudbe; otázka
a odpoveď ako
forma hudobnej
myšlienky;
hudobné
charaktery
a portréty.
Vlastná práca
Slovenský jazyk
a literatúra
Informatika
Fotografia,
prezentácia
TPPZ 1
Výtvarná
výchova
Vlastná práca
Hudobná
výchova
Pohybové
stvárnenie
Výtvarná
výchova
Človek a svet práce
Názov predmetu: Svet
práce
Časový rozsah výučby: 0,5 hodín týždenne, 16,5 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 7. a 8. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika predmetu Svet práce – tvorba životného prostredia
Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia a
chémia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné
zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k
prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity.
Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike /postupe/ pestovania okrasných rastlín –
interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranžovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium,
pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia.
Ciele predmetu
V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému vzťahu
k prírode a životnému prostrediu.
V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:
 uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia
 rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili
 rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, vytrvalosť,
samostatnosť/
 estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka
V rovine vedomostí predmet smeruje k:







poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových
osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení
osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov
osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín
osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch, v
záhradách /na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách, balkónoch/
zakladaniu trávnika a jeho údržba
výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní
V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:


získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri pestovaní
črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších okrasných rastlín
získavanie pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri pestovaní
okrasných rastlín
Obsah predmetu Svet práce
7. ročník
1. Náradie a pomôcky
2. Kvetinárstvo
3. Hydroponické pestovanie rastlín
4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín
1. Náradie a pomôcky
Hodnoty a postoje
žiaka
Rozvíjať osobné
schopnosti žiaka:
sebarealizácia,
sebauvedomovanie
svojich schopností,
predností
a nedostatkov. Rozvíjať
kreativitu
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Základné ručné náradie
Poznať a vedieť používať základné ručné
náradie: vysadzovacia lopatka, vysadzovací
kolík, prepichovací kolík, záhradnícke
nožnice, malé hrabličky, malá lopatka atď.
Náradie na spracovanie pôdy
Poznať a vedieť používať náradie na
spracovanie pôdy, kyprenie pôdy: rýľ,
motyka, hrable, rycie vidly atď.
Pomôcky pri pestovaní rastlín
Poznať materiál a pomôcky pre
hydroponické pestovanie rastlín, kanvy na
zalievanie, rozprašovače atď
Poznať funkciu a spôsob
použitia základných druhov
náradia a pomôcok.
Vedieť používať základné
ručné náradie
a iné pomôcky
pri pestovaní črepníkových
rastlín,
poznať náradie na základné
spracovanie
a ošetrovanie pôdy počas
vegetácie pôdy.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Význam a rozdelenie okrasných rastlín
Význam okrasných rastlín z hľadiska
tvorby a estetizácie životného prostredia,
rozdelenie okrasných rastlín.
Črepníkové rastliny
Charakteristika črepníkových rastlín,
rozdelenie. Poznávanie jednotlivých druhov
črepníkových rastlín. Pestovanie
ošetrovanie a rozmnožovanie črepníkových
rastlín. Nároky črepníkových rastlín na
životné podmienky.
Praktická činnosť
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri
presádzaní a ošetrovaní črepníkových
rastlín a pri ich rozmnožovaní, pestovaní a
ošetrovaní.
Poznať význam okrasných
rastlín, ich vplyv na náš život
a životné prostredie. Poznať
rozdelenie okrasných rastlín.
Poznať a odborne
pomenovať črepníkové
rastliny.
Vedieť pestovať, ošetrovať a
rozmnožovať črepníkové
rastliny, poznať ich nároky
na stanovište. Vedieť
využívať pracovné prostredie
a udržiavať poriadok počas
práce, dodržiavať bezpečnosť
pri práci a hygienické
zásady.
2. Kvetinárstvo
Hodnoty a postoje
žiaka
Mať schopnosť
zvládnuť proces učenia
sa, rozvíjať ho na
základe aktívnej pracovnej činnosti.
Vedieť získavať
poznatky z rôznych
informač. zdrojov
/encyklopédie, internet,
odborné časopisy/.
Možnosť vyniknúť
aj slabšie
prospievajúcim žiakom.
3. Hydroponické pestovanie rastlín
Hodnoty a postoje
žiaka
Vytvárať a realizovať
projekty pestovania
rastlín pre osobné
potreby, pre potreby
školy, pre
podnikateľské aktivity.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Hydropónia
Čo je hydropónia, potreby na hydropóniu:
nádoby, substrát, živný roztok, vhodné
črepníkové rastliny.
Hydroponické pestovanie rastlín
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri
pestovaní rastlín a osvojiť si základný
postup pestovania.
Poznať pojem hydropónia,
potreby na hydropóniu,
poznať výhody
hydroponického pestovania
rastlín, vedieť zvoliť rastlinu
na hydroponické pestovanie,
vedieť ju pestovať v živnom
roztoku.
4. Viazačstvo a aranžovanie kvetov
Hodnoty a postoje
žiaka
Zaujímať sa o
experimentovanie,
hľadať nové možnosti
sebarealizácie a
zmysluplnej práce.
Skrášľovať
a spríjemňovať svoje
prostredie.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Základy aranžovania a väzby kvetov
Význam aranžovania a väzby kvetov,
pomôcky na aranžovanie
Výber a úprava materiálu
Výber a úprava rastlinného materiálu,
voľba nádoby, zber a sušenie rastlín na
aranžovanie, ošetrovanie rezaných kvetov,
príprava rastlinného materiálu na
aranžovanie.
Praktická činnosť
Praktickou činnosťou získať zručnosť pri
viazaní a aranžovaní rastlín.
Poznať základné pravidlá
aranžovania a väzby kvetov,
poznať vhodný materiál,
úpravu rastlín a ostatného
materiálu. Získané vedomosti
vedieť uplatniť pri vytváraní
jesenného, vianočného a
jarného aranžovania. Vedieť
hodnotiť výber materiálu a
výsledok vlastnej práce.
8. ročník
1. Okrasné záhradníctvo
2. Skalka
3. Trávnik
Okrasné záhradníctvo
Hodnoty a postoje
žiaka
Byť vytrvalým pri
pestovaní okrasných
rastlín a využiť
získané vedomosti
a zručnosti pri
skrášľovaní svojho
domova /napr.
balkón/. Motivácia
k tvorbe spoločensky
prospešným
projektom,
produktívna práca,
orientácia pre ďalšiu
profesijné zameranie.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Okrasné rastliny
Význam a rozdelenie okrasných rastlín.
Okrasné kvetiny
Rozdelenie: jednoročné, dvojročné, trvalky,
cibuľové a hľuznaté kvetiny. Požiadavky
jednotlivých rastlín na prostredie.
Pestovanie, generatívne a vegetatívne
rozmnožovanie okrasných kvetín.
Rýchlenie okrasných kvetín.
Okrasné dreviny
Rozdelenie: ihličnaté, listnaté, opadavé,
vždyzelené, stromy a kry. Výber stanovišťa
a vhodných druhov okrasných drevín.
Pestovanie, ošetrovanie, generatívne a
vegetatívne rozmnožovanie okrasných
drevín.
Praktická činnosť
Príprava pôdy, výsadba, ošetrovanie
okrasných rastlín. Získať zručnosti pri
pestovaní, ošetrovaní a rozmnožovaní
okrasných rastlín.
Poznať jednotlivé skupiny
okrasných rastlín
a ich typických zástupcov.
Vedieť rozmnožovať okrasné
rastliny – vegetatívne aj
generatívne, poznať
požiadavky jednotlivých
rastlín na prostredie a vedieť
ich dopestovať a ošetrovať.
Pestovaním rastlín prispieť
k osvojeniu si jednotlivých
pestovateľských postupov.
Vedieť vybrať vhodné
okrasné rastliny na určené
miesto.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Príprava skalničkového záhona
Výber vhodného miesta na skalku, základné
pravidlá pri vytváraní skalničkového
záhona.
Pestovanie okrasných rastlín v skalke
Okrasné rastliny vhodné do skalky,
poznávanie, pomenovanie, zásady ich
pestovania a ošetrovania.
Praktická činnosť
Získať zručnosti pri ošetrovaní trvalých
skalničiek.
Vedieť využiť všetky
doterajšie vedomosti
a zručnosti pri výstavbe
a zakladaní skalky, vysadené
rastliny poznať, vedieť
ošetrovať
a pestovať.
Skalka
Hodnoty a postoje
žiaka
Rozvoj poznania, že
produktívna práca je
základom pekného
životného prostredia.
Realizovanie vlastnej
myšlienky, presadiť
sa a vedieť pracovať
v kolektíve.
Trávnik
Hodnoty a postoje
žiaka
Vidieť význam
cieľavedomej činnosti
z hľadiska tvorby
a ochrany životného
prostredia a tvorby
oddychového priestoru.
Vedieť vytvárať
hodnoty a vážiť si
produkty svojej práce.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Zakladanie trávnika
Príprava pozemku, vyčistenie terénu,
príprava pôdy, sejba.
Ošetrovanie trávnika
Zalievanie, kosenie, hrabanie, hnojenie,
odburiňovanie trávnika
Poznať základné pravidlá
zakladania trávnika, poznať
základné druhy tráv.
Vedieť ošetrovať trávnik,
získať zručnosti pri práci
s náradím, bezpečnosť pri
práci.
Názov predmetu: Technika
Časový rozsah výučby: 0,5 hodín týždenne, 16,5 hodín ročne
Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka škola
Ročník: 7. a 8. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Charakteristika
Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov
k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k
vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v
ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých
podobách a širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé
základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v
spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená
na tvorivej spolupráci žiakov.
Kľúčové kompetencie, ktoré predmet rozvíja
Všeobecné (univerzálne) kompetencie:
 schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci,

schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť a vyjadrovať
vlastný názor,

schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie,
 schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť.
Pracovné kompetencie žiaka
 používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá, plní
povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky

pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a
spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany
životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt

využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného
rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom svojom
vzdelávaní a profesionálnom raste

orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského
zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, rozvíja svoje podnikateľské
myslenie
Obsah predmetu
7. ročník
1. Človek a technika
2. Grafická komunikácia
3. Materiály a technológie
1. Človek a technika
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Žiaci sa v tomto tematickom celku oboznámia s
pojmom technika, spoznajú vzťahy medzi
technikou a prírodou, technikou a spoločnosťou
s využitím osobných skúseností. Získajú
základné informácie o slovenských vynálezoch
a histórii techniky všeobecne a na Slovensku.
Človek – príroda – spoločnosť – technika a ich
vzťahy. História techniky – človek tvorca
techniky. Vznik výrobku, cesta: myšlienka –
konštrukcia – výroba – využitie.
Vedieť vysvetliť pojem technika, technické
prostredie a technické dielo ako produkt ľudskej
činnosti.
Vedieť vymenovať pozitívne a negatívne
dôsledky techniky.
Oboznámiť sa s najvýznamnejšími objavmi a
vynálezmi 18. – 20. storočia.
Oboznámiť sa s poznatkami histórie na Slovensku
a so slovenskými vynálezcami.
Vedieť vysvetliť pojem technologický postup a
opísať všeobecne cestu vzniku výrobku.
2. Grafická komunikácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Základy navrhovateľskej činnosti – technické
tvorivé myslenie,
Základy technickej komunikácie –
zobrazovanie, technický náčrt – kreslenie,
technický výkres – čítanie.
Počítač a technické kreslenie (softvéry
na kreslenie)
Počítač a Internet pri konštruovaní, napr.
projekty „Búdka pre vtáčika“, „Stojan
na CD“
Vedieť realizovať drobný projekt (zhotoviť
technický náčrt, vybrať vhodný materiál, zvoliť
konštrukčné riešenia a spoje, navrhnúť
technológie),
Poznať proces vzniku technického produktu.
Mat schopnosti vytvárať a realizovať technické
myšlienky pre vlastné potreby pre potreby školy,
pre komerčné aktivity a pod.
3 Materiály a technológie
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Obsah tohto tematického celku je zameraný na
hlavné druhy technických materiálov, ich
základné vlastnosti a využitie. Základné
technologické postupy pri spracovaní
technických materiálov, zodpovedajúce náradie
a pomôcky na ich ručné opracovanie.
Poznať základné druhy technických materiálov