Bratislavský samosprávny kraj
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti
za školský rok 2012/2013
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
Predkladá:
Mgr. Marta Jankovičová
riaditeľka
pečiatka školy a podpis
Základné identifikačné údaje
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne číslo:
Fax:
Internetová adresa:
E-mailová adresa:
Zriaďovateľ:
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
+421 43423677
+421 43423677
horvatha.edupage.org
[email protected]
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
Vedúci zamestnanci školy
Funkcia
riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky školy
zástupkyňa riaditeľky školy
vedúca ŠJ
Priezvisko, meno
Mgr. Marta Jankovičová
Mgr. Ivana Michalidesová
RNDr. Eva Stanková
Mária Šefčíková
Rada školy
Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2012/2013
Rada školy pri Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave bola ustanovená v zmysle § 24
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 28. 5. 2012. Funkčné
obdobie začalo dňom 29. 5. 2012 na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školy
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Meno a priezvisko
RNDr. Dana Krajčiová
PhDr. Anna Dvorská
Jarmila Drobenová
Ing. Ladislav Balla
PhDr. Mgr. Monika
Flašíková – Beňová
PhDr. Alžbeta Ožvaldová
Ing. Dušan Pekár
RNDr. Oľga Kubánková
Helena Planková
Monika Jonaštíková
Gabriela Hózová
Funkcia
predseda
podpredseda
tajomník
Zvolený (delegovaný) za
pedagogických zamestnancov
rodičov
rodičov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
rodičov
žiakov
2
Rada školy pravidelne zasadá počas školského roku. Spravidla zasadá štyrikrát ročne,
pričom pravidelné termíny stretnutí sú určené na október, február a jún. Jeden termín sa
operatívne volí podľa potreby školy. Počas zasadnutí sa členovia rady školy vyjadrovali ku
správe o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti, k plánu výkonov na
nasledujúci školský rok, ku kritériám prijímania na strednú školu. Vypočuli si informácie
o výchovnovzdelávacích výsledkoch za prvý aj druhý polrok, informácie o písomných aj
ústnych maturitných skúškach a všetkých aktivitách školy. V uplynulom školskom roku Rada
školy nemusela riešiť žiadne mimoriadne situácie.
Poradné orgány riaditeľky školy - predmetové komisie a metodické združenia
Predmetové komisie
Poradný zbor riaditeľky školy
Pedagogická rada
Prijímacia komisia
Predmetové komisie
Vzdelávacia oblasť / predmet-
Vedúci
Názov PK
Jazyk a komunikácia
Čerešňáková
Slovenského jazyka a
dejepisu
Kubánková
Anglického jazyka
Péchyová
Nemeckého jazyka
Krajčiová
Prírodovedných predmetov
Slovenský jazyk a literatúra
Ruský jazyk
Dejepis
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Nemecký jazyk
Človek a príroda
Biológia
Chémia
Fyzika
3
Človek, spoločnosť a hodnoty
Rozporková
Spoločenskovedných
predmetov
Rizikyová
Matematiky a informatiky
Toma
Telesnej a športovej výchovy
Občianska náuka
Geografia
Umenie a kultúra
Etická/Náboženská výchova
Matematika a práca
s informáciami
Matematika
Informatika
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
Predmetové komisie sú vytvorené podľa vzdelávacích oblastí v súlade so Štátnym
vzdelávacím programom a rámcovým učebným plánom. Členovia predmetových komisií sa
stretávajú podľa potreby, minimálne však štyrikrát ročne. Témou ich stretnutí býva zostavenie
časových rozpisov učiva pre ročníky a triedy, sledovanie stavu preberania učiva a námety na
zlepšenie výučby a materiálneho zabezpečenia. V školskom roku 2012/2013 sa predmetové
komisie zaoberali aj vypracovaním osnov pre nový predmet cvičenia z dejepisu a ruský jazyk
pre štvrtý ročník v rámci nášho Školského vzdelávacieho programu. Doplnili a upravili
maturitné zadania a okrem toho sa venovali hodnoteniu práce svojich členov, ako aj kontrole
stavu preberaného učiva v jednotlivých predmetoch. Veľkú časť práce predmetových komisií
zaberá príprava žiakov na rôzne vedomostné alebo športové súťaže, príprava žiakov na SOČ,
plánovanie, príprava a realizácia exkurzií po Slovensku i v zahraničí. Dôležitou a časovo
náročnou súčasťou práce predmetových komisií je príprava a realizácia projektov, do ktorých
sa škola zapája.
Pedagogická rada
Podľa plánu zasadnutí sa stretla štrnásťkrát za školský rok. Zasadnutia pedagogickej
rady viedol člen vedenia školy. Z každého zasadnutia pedagogickej rady bola vyhotovená
zápisnica niektorým z poverených pedagógov. Riaditeľka školy môže PR zvolať aj
v mimoriadnom termíne, ak by si to situácia vyžadovala. Pedagogická rada prerokúva a
schvaľuje plán práce školy, klasifikáciu, výchovné opatrenia, vyjadruje sa ku kritériám
prijímania, plánu výkonov na počet tried a správe o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti. Na pedagogických radách sa riešia aj organizačné a prevádzkové
opatrenia pre nasledujúce obdobie.
4
Poradný zbor riaditeľky školy
Je zložený z vedúcich predmetových komisií, výchovného poradcu a zástupkýň
riaditeľky školy, čím pokrýva hlavné oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Zvoláva ju
riaditeľka školy. Na zasadnutiach sa riešili hlavne operatívne úlohy a pred niektorými
závažnejšími krokmi školy tlmočili členovia vedeniu školy názory väčšiny pedagogických
zamestnancov. Ďalej sa prerokovávali problémy žiakov s poruchami učenia a ich začlenenie.
Prijímacia komisia
Zriaďuje ju riaditeľka školy na plnenie úloh súvisiacich s prijímacím konaním.
Prijímacia komisia zabezpečuje a zároveň sleduje objektívnosť prípravy, priebehu a
spracovania výsledkov prijímacích skúšok Jej úlohou je navrhnúť riaditeľke odporúčania,
ktoré zohľadňujú schválené kritériá prijímania na školu.
5
Počet žiakov školy za školský rok 2012/2013
Gymnázium 4 – ročné
Ročník
1.
2.
3.
4.
Spolu
Stav k 15. 9. 2012
Počet
Z toho
žiakov
integrovaných
Počet
tried
3
4
4
4
15
78
96
99
96
369
Stav k 31. 8. 2013
Počet
Z toho
žiakov
integrovaných
Počet
tried
0
0
0
0
0
3
4
4
4
15
75
94
93
96
358
0
1
0
1
2
Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o
počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie
Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročného gymnázia:
Do ročníka
Počet
prihlásených
žiakov
1.
109
Počet žiakov,
ktorí vyhoveli
prijímacím
kritériám
Počet prijatých
žiakov
105
57
Z toho na základe
výsledkov Monitora 9
5
Do vyššieho ročníka sme v školskom roku 2012/2013 prijali šiestich žiakov.
Ročník
3.
4.
Počet prijatých
žiakov
3
3
Z ktorej školy
Súkromné gymnázium Česká 10, Bratislava
Gymnázium Malacky; Gymnázium Gröslingová, Bratislava
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Koncoročná klasifikácia tried
Trieda AkcieŠkol ANJ BIO CVB CDJ CGG CVC CVM DEJ DEU EKN EKO ESV ETV ETV/NBK
I.A
2,27 2,5
2,5
I.B
3,21 2,54
2,63
I.C
2,76 2,44
2,32
II.A
2,68 2,54
2
II.B
2,14 2,18
2,09
II.C
2,4
2,24
1,96
II.D
2,91 2,43
2,26
III.A
1,93 1,69
1,94
6
III.B
2,15 1,62
1,59
III.C
2,8
2,08
2,16
III.D
3,08 2,48
2,39
IV.A
2,3
1,33 2,67
1,2
3,14
2,33 1,71
IV.B
1,78
1,6
1,33 2,13
1,75 1,27
IV.C
2,24
1,67 2,67
1,67 2,33
1,75 1,95
IV.D
3,24
2
1,25 2,8
1,78 1,46
Trieda
FYZ
GEG
CHE
2,4
3,14
INF
KAJ
KNJ
LSE
MAT
NBK
NAS
NEJ
OBN
PYI RH RUJ
I.A
2,81
2,12
2,5
1,12
2,88
2,42
I.B
2,79
2,38
2,63
1,25
2,96
2,33
I.C
2,72
2,24
2,2
1,16
2,6
2,31
II.A
3,08
2,28
2,24
1,71
2,84
2,32
II.B
2,55
2,23
2,09
1,5
2,55
2,27
II.C
2,28
1,8
2,6
1,36
2,52
3,25
II.D
2,22
1,52
2,43
1,17
2,7
2,3
III.A
1,73
1
1,87
1
2
1,75
2,47
2,73
1,5
III.B
1,35
1,26
1,62
1
1,88
2
2,19
1,92
1,54
III.C
2,88
1,48
2,44
1,28
3,12
2,88
2,92
2
III.D
2,7
1,25
2,22
1,21
3,13
3
2,65
2,74
1,96
IV.A
2
2,13
2,92
2,3
2,39
2,7
2,04
2,17
IV.B
1,25
1,61
1,5
1,91
2,13
2,57
1,65
1,33
IV.C
1,75
2,36
3
2,36
2,64
2,32
1,84
1,5
IV.D
2,5
2,75
2,67
2,48
2,88
2,76
1,6
1,67
SEG
SEC
SEN
Spr
SJA
Trieda
SEB
SED
SEF
SEM
SJL
SOC
SPS
2
1,69
1,77
TSV
TEV
UKL
I.A
2,31
1
1,04
1
I.B
2,67
1
1,22
1,42
I.C
2,52
1,16
1,32
1,28
II.A
2,6
1,28
1,46
1,56
II.B
2,32
1,09
1,05
1,36
II.C
2,28
1
1,06
1,72
II.D
2,52
1
1,09
2,09
III.A
1
2,67
III.B
1
III.C
2
1
2,6
1,94
2
1
1
1,53
2
3
1,81
1
1
1,08
1,15
2
2,67
3,29
2,4
1,83
1,28
1,38
1,68
III.D
2
2,86
2
IV.A
1,67
2,17
IV.B
2
IV.C
IV.D
1,67
2
2,8
2,22
2
1
1,1
1,5
2,2
2,83
3,29
2,65
1,88
1
1,13
2,6
1
2,33
2
2,13
2,13
2
1,04
1,18
1,83
2,11
2,29
2
2,5
2,67
2,36
2
1
1
2
2,43
2,4
2,25
2,5
2,8
2,56
2,36
1,16
1,35
7
Prospech žiakov
Trieda Počet
Vyzname Veľmi
naní
dobre
Prospeli Neprospeli
Neklasifi Správa Správa Správanie
kovaní
nie 2
nie 3
4
I.A
26
3
6
17
0
0
0
0
0
I.B
24
1
5
18
0
0
0
0
0
I.C
25
3
5
17
0
0
2
1
0
II.A
24
4
5
15
0
0
5
1
0
II.B
22
5
7
10
0
0
0
1
0
II.C
25
9
1
15
0
0
0
0
0
II.D
23
3
8
12
0
0
0
0
0
III.A
18
3
6
6
0
3
0
0
0
III.B
27
8
14
5
0
0
0
0
0
III.C
25
3
4
18
0
0
7
0
0
III.D 23
1
7
15
0
0
0
0
0
IV.A
24
0
9
14
0
1
0
0
0
IV.B
24
8
7
8
0
1
1
0
0
IV.C
25
5
7
13
0
0
0
0
0
IV.D
25
1
5
18
1
0
4
0
0
Dochádzka žiakov
Trieda Počet
Zamešk.
hod.
Zam. na
Ospravedlnené
žiaka
Ospr. na
žiaka
Neospravedlnen Neosp.
é
na žiaka
I.A
26
2388
91,85
2372
91,23
16
0,62
I.B
24
1740
72,50
1714
71,42
26
1,08
I.C
25
2483
99,32
2359
94,36
124
4,96
II.A
24
4048
168,67
3898
162,42
150
6,25
II.B
22
3037
138,05
2957
134,41
80
3,64
II.C
25
3717
148,68
3676
147,04
41
1,64
II.D
23
3291
143,09
3285
142,83
6
0,26
III.A 18
2121
137,17
2121
137,17
0
0,00
III.B 27
3125
117,52
3103
116,70
22
0,82
III.C
25
4090
163,60
3928
157,12
162
6,48
III.D 23
2534
110,17
2517
109,43
17
0,74
IV.A
24
2774
120,61 2742
119,22
32
1,39
IV.B
24
1820
79,13
1804
78,43
16
0,70
IV.C
25
1843
73,72
1825
73,00
18
0,72
IV.D
25
2898
115,92 2790
111,60
108
4,32
8
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Predmet
Úroveň
Počet
(M/Ž)
Anglický jazyk
B1
5
(2/3)
Anglický jazyk
B2
82
(33/49)
Biológia
23
Dejepis
PFEČ
priemer
PFEČ
počet
PFIČ
priemer
PFIČ
počet
1 Ústna
2 Ústna
1
1
3
23
29
15
(6/17)
12
6
26
(12/14)
19
3
Dejiny umenia
20
(3/17)
13
6
Fyzika
1
(1/0)
Geografia
14
(8/6)
7
3
3
Chémia
15
(6/9)
5
8
2
Informatika
16
(14/2)
6
4
5
Matematika
23
(15/8)
10
7
2
Nemecký jazyk
B1
3
(0/3)
Nemecký jazyk
B2
15
(8/7)
Občianska
náuka
46
(16/30)
Slovenský jazyk
a literatúra
96
(41/55)
66,88%
53,19%
76
59,54%
76
23
2
54,11%
74,54%
15
96
69,67%
15
75,67%
96
3 Ústna 4 Ústna 5 Ústna
Ústna
priemer
Ústna
počet
2,40
5
2,16
77
5
1,70
23
3
1,36
25
1
1,45
20
1
1,86
14
1,80
15
1
2,06
16
2
1,81
21
1
1,67
3
2,07
15
10
4
6
5
24
13
5
3
1,71
45
59
21
12
3
1,57
95
V školskom roku 2012/2013 maturovali 3 žiaci v opravnom jesennom termíne. Dvaja žiaci nezískali dostatočný počet percent na EČ MS
z matematiky a jedna žiačka nevyhovela na ÚF IČ z anglického jazyka. Maturitná komisia všetkým trom povolila opravný termín.
9
Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2012/2013
Trieda
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
II.D
III.A
III.B
III.C
III.D
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D
Študijný odbor, zameranie
7902 J gymnázium
7902 J gymnázium
7902 J gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
(Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie)
Zamestnanci školy spolu
Počet pedagogických
Z toho:
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Počet nepedagogických
Z toho:
- školský psychológ
- špeciálny pedagóg*
- upratovačky, vrátnik
- školská kuchyňa a jedáleň
- administratívni pracovníci
47
39
Spolu počet zamestnancov SŠ
47
Z toho pedagogických
39
39
0
0
8
0
0
6
0
2
10
Zoznam učiteľov a ich aprobácia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Jankovičová
Michalidesová
Stanková
Backová
Herrig
Buzinkayová
Čerešňáková
Eštok
Filčíková
Gaálová
Glesk
Holubová
Jakobyová
Ilievová
Krajčiová
Križanová
Kubánková
Leitnerová
Lipková
Lučanská
Machalcová
Martináková
Nemčická
Némethová
Novotná
Péchyová
Praženková
Regecová
Rizikyová
Rozporková
Schenkmayerová
Seemannová
Till
Toma
Tvrdoňová
Vatraľ
Vážna
Viziová
Marta
Ivana
Eva
Elena
Esther
Alexandra
Ľubica
Adrián
Iveta
Denisa
Slavomír
Darina
Anna
Zlata
Dana
Mária
Oľga
Anna
Dana
Rastislava
Jana
Simona
Milada
Katarína
Jana
Emília
Lenka
Andrea
Darina
Jana
Daniela
Mária
Sabine
Vladimír
Emília
Marek
Anna
Andrea
Mgr.
Mgr.
RNDr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
RNDr.
Mgr.
RNDr.
RNDr.
RNDr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr., PhD.
Mgr.
Mgr.
MAT- DEG
SJL-DEJ
MAT-FYZ-INF
SJL-OBN
NEJ
NEJ
SJL-FRJ
SJL-DEJ
NEJ-OBN-PED
SJL-DEJ
TEV-BIO
MAT-FYZ-INF
FYZ-CHE
SJL-RUJ
CHE-BIO
BIO-CHE
BIO-CHE-ANJ
ANJ-DEJ
ANJ-RUJ
BIO-CHE
ANJ-SJL
TEV-BIO
ANJ-RUJ
OBN-DEJ-ETV
CHE-FYZ
NEJ- SJL
TSV-BIO
MAT-BIO
MAT-CHE
RUJ-OBN-ETV
MAT
ANJ-PED
NEJ-RUJ-SJA
TEV-GEG
GEG –TEV
FIL-EST
SJL-NEJ
ANJ-NEJ
Mgr.
NBK
Učitelia pracujúci na dohodu
39.
Grossmann
Milan
11
MD
lektorka SRN
MD
MD
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok
2012/2013
Forma vzdelávania
1. atestácia
2. atestácia
inovačné
špecializačné
funkčné
aktualizačné
Štátna jazyková
skúška
Modernizácia
vyučovacieho
procesu na SŠ
Počet
vzdelávaných
ukončilo
2
2
8
2
2
8
2
2
Priebeh vzdelávania /počet
pokračuje
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Aktivity organizované školou
September
Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník, 3 dni
Športový deň pre všetkých žiakov školy
Október
Adaptačné cvičenia pre I.A,B,C so psychologičkou
Exkurzia do Viedne, žiaci III.A, IV.A, II.B
Účelové cvičenie prvého ročníka
Návšteva div. predstavenia v trnavskom Divadle J. Palárika: Zmierenie alebo
Dobrodružstvo pri obžinkoch
Exkurzia do Paríža, 39 žiakov
Októbrová kvapka krvi, 8 žiakov
November
Protidrogové prednášky pre žiakov 2. a 3. ročníka
Účelové cvičenie pre druhý ročník
Okresné kolo vo florbale chlapcov a dievčat
Krajské kolo vo florbale chlapcov a dievčat
Edukačný program s dramaturgičkou SND (Lakomec), III.A,D,
Školský časopis Horvátka, prvé číslo
12
začalo
December
Deň otvorených dverí na GIH
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
Písomná časť DSD II a Pilotná skúška DSD II, 11 žiakov zo IV.A
Teatro Wustenrot: Guliverove cesty v angl. jazyku, 80 žiakov
Si fit buď naj! -športová súťaž
Vianočná kvapka krvi, 20 žiakov
Vianočný volejbalový turnaj pre žiakov školy
Školské kolo olympiády ľudských práv, žiaci 3. ročníka
Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
Diskusia s Mládežníckym delegátom za SR v OSN
Kariérové poradenstvo III.A,C
Akadémia a imatrikulácie v KD Ružinov, III.B
Január
Organizovanie obvodného kola olympiády v NEJ
Čítanie a analýza literárnych diel v NEJ, I.A, II.A
Ústne skúšky DSD II, 11 žiakov IV.A
Lakomec v SND, I.B,C,II.A,C, III,C
LVK Chopok Bystrá, pre žiakov prvého ročníka
Školský časopis Horvátka číslo 2
Február
ŽŠR usporiadala Valentínsky ples v telocvični školy
Divadelné predstavenie, „Posledná stanica túžba“, edukačný projekt
Kariérové poradenstvo, III.C
Valentínska kvapka krvi, 5 žiakov 3. ročníka a 2 pedagógovia
DOD po druhýkrát v školskom roku na Horvátke
Marec
Psychologické testy pre žiakov 3. ročníka, kariérové poradenstvo
Školské kolo SOČ, seminár z biológie
Účelové cvičenie pre druhý ročník
Účelové cvičenie pre prvý ročník
Pangea, matematická súťaž, 90 žiakov
Bratislavské bábkové divadlo: „Ženský zákon“, 30 žiakov
DSD I písomné skúšky a pilotná ústna skúška, 24 žiakov II.A, III. A,B
DSD II ústne skúšky, 24 žiakov
13
Apríl
SOČ v odbore chémia, biológia a sociológia, III.B,A,D, 6 žiakov
Náboj matematická súťaž, 10 žiakov
Majstrovstvá školy vo florbale, víťaz II.D
Majstrovstvá školy v malom futbale, víťaz IV.C
Majstrovstvá školy v orientačnom behu pre I. a II. ročník, víťazi I.D a II.B
Divadelná skupina Covenat Players, interaktívne hry v angl. jazyku
Školský časopis Horvátka číslo 3
Máj
Spoločné vyhodnotenie štvrtákov – maturantov v telocvični, III.B
Exkurzia do Ríma, 45 žiakov školy
Výmenné pobyty – partnerská škola z Mosbachu na GIH
SND, Lakomec, div. predstavenie
Maľovaná matematika, 3. ročník
Benčpres, súťaž o najsilnejšieho študenta v posilňovni
Májová kvapka krvi, 5 žiakov
Svetlana Žuchová autorské čítanie a diskusia na SŠ v rámci festivalu Anasoft
Litera Fest 2013 SND
Splav po rieke Morave
Jún
Dejepisná exkurzia do Komárna,40 žiakov
Ľahká atletika na Mladej garde, 10 žiakov
Návšteva „Súdneho procesu“, SPS 3. ročník, 24 žiakov
Krajské kolo v orientačnom behu
Školský časopis Horvátka číslo 4
Slávnostné vyhodnotenie víťazov zbierky 1 deň úsmevu, obed s členmi
Partičky v školskej jedálni
Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
September
Biela pastelka s Úniou nevidiacich, humanitná zbierka, 12 žiakov
Okresné kolo v cezpoľnom behu – družstvo aj jednotlivci
Noc výskumníkov v Avione, SEB, CVB
14
Október
Sloboda zvierat – zbierka na GIH
Slávnostné odovzdávanie diplomov DSD I na Hlavnom námestí, II.A, III.A
Cezpoľný beh chlapcov - krajské kolo, 4 chlapci
Hovory D beseda v DK Ružinov s komunálnymi politikmi, 4-táci, seminár
November
Okresné kolo vo florbale chlapcov
Vedecká cukráreň na tému: „Klimatické extrémy zeme: minulosť ťažko
skúšanej planéty“, 6 žiakov
Hala ELÁN, 13 žiakov
BratMUN účasť 5 našich žiakov na simulácii zasadnutí OSN pre žiakov SŠ
v budove SNR
Informatická súťaž I-BOBOR, 72 žiakov
Zbierka „Uličnica“ pre Hodinu deťom, 12 žiakov z II. A,D
Psychologický tréning pre žiakov I.B triedy v CPPPaP
Výstava Human Body, II.A,C a štvrtáci
December
Zasadnutie zastupiteľstva BSK, SPS tretí ročník
Súťaž v písaní anglických esejí – Nadácia otvorenej spoločnosti
Živá knižnica v Juvente spojená s besedou s predstaviteľmi znevýhodnených
skupín občanov pri príležitosti Dňa ľudských práv, 20 žiakov SPS tretí ročník
Európsky parlament, Častá papiernička, 2 žiaci III.B
Vedecká cukráreň na tému: Je možný život na Marse?, 15 žiakov
Január
Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku
Prezentácia školy na „Dni župných škôl v Avione“
Celoslovenská súťaž v čítaní nemeckej literatúry „Lesefüchse“, žiak Mosný
Február
Vedecká cukráreň: „Svet pri absolútnej nule“, 15 žiakov
Olympiáda ľudských práv – krajské kolo, 3 žiačky z III.B
Pilotné testovanie 4-tákov NÚCEM, 23 žiakov
Marec
Beseda o americkej literatúre v KD Ružinov, I.B a I.C
Matematická súťaž Matematický klokan, 30 žiakov
Online testovanie zručností žiakov v čítaní, počúvaní a rozsahu slovnej zásoby
v anglickom jazyku, 40 žiakov
Premietanie dok. filmov v kine Mladosť – výročie sviečkovej manifestácie, 15ž
15
Vedecká cukráreň: Voda ako strategická surovina!“, 12 žiakov
Matematická súťaž Génius logicus, 16 žiakov
Apríl
Mladý Európan, regionálne kolo, III.B, 3 žiačky
Hokejový turnaj SŠ o pohár župana, štadión V. Dzurillu
Deň narcisov, 24 žiakov
Okresné kolo v OB, družstvo dievčat aj chlapcov
SOČ v odbore biológia, celonárodné kolo, Jakub Včasný
Náboj 10 žiakov - matematická súťaž
Obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, D. Jurčová – Glinová, 1.
miesto
Máj
Deň slnečníc -Sclerosis multiplex, 10 žiakov, verejná zbierka
Zbierka 1 deň úsmevu za BA kraj, 96 žiakov
Odovzdávanie certifikátov DSD II, v rezidencii nem. veľvyslanca, 11 žiakov
Výstava „Hovoríme po nemecky“ ( „Man spricht Deutsch“), II.A trieda
Krajské kolo v OB, družstvo dievčat aj chlapcov
Workshop kreatívneho písania s finalistom ceny Anasoft litera
Týždeň Modrého gombíka 13. - 17. 5. 2013, zbierka, žiaci 2. ročníka
Jún
Majstrovstvá kraja v ĽA
Belasý motýľ, zapojenie sa do zbierky pre svalových dystrofikov
Vedecká cukráreň „Horúce témy časticovej fyziky – Higgsov bozón a tmavá
hmota“, 15 žiakov
Podrobnejšie:
Športový deň, ktorého sa zúčastňujú všetci žiaci a učitelia školy má už 21 ročnú
tradíciu. Tabuľku výsledkov spolu so zaujímavými športovými fotografiami zverejňujeme
vždy na veľkej nástenke v mimoškolskom pavilóne a na školskej webovej stránke. Sústavne
sledujeme aj rekordy tejto súťaže. Účasť a výsledky žiakov spracováva predmetová komisia
telesnej a športovej výchovy a získané body započítava do súťaže O putovný pohár riaditeľa
školy.
Deň otvorených dverí býva pre nás príležitosťou porozmýšľať o našich rezervách, aby
sme dokázali vyhovieť stále náročnejším požiadavkám a stále menšiemu počtu uchádzačov
o stredné školy tak, aby sme ich presvedčili, že výber našej školy patrí medzi ich lepšie
rozhodnutia. Deň otvorených dverí sme v tomto školskom roku pripravili dvakrát a napriek
16
tomu, že ho robíme v poludňajších a popoludňajších hodinách, máva veľký úspech.
Predstavujeme na ňom pre žiakov - záujemcov o našu školu náš program štúdia, možnosti,
ktoré poskytujeme vo voliteľnosti, v nepovinných predmetoch a krúžkoch. Informácie o škole
sa môžu dozvedieť z pripravenej prezentácie v učebni informatiky alebo priamo od našich
žiakov, ktorí návštevníkov sprevádzajú po celej škole. Žiaci môžu absolvovať simulované
prijímacie testovanie a overiť si svoj výkon.
Po druhýkrát sme sa zúčastnili akcie „Deň župných škôl v Avione“, ktorý pripravil BSK
v januári 2013, kde sme mali možnosť v obchodnom centre Avion rodičovskej i žiackej
verejnosti predstaviť naše gymnázium. Pedagógovia a žiaci v čase od 9.00 h do 20.00 h
prezentovali činnosť a úspechy našej školy, podávali informácie o podmienkach štúdia
a vysvetľovali kritériá, podľa ktorých prijímame budúcich prvákov.
Výmena študentov s priateľským gymnáziom v Mosbachu pokračuje už trinásty rok.
Naši nemeckí priatelia zavítali k nám na Slovensko do Bratislavy a Vysokých Tatier v máji
2013. Nemeckí žiaci boli hosťami v rodinách našich žiakov. Tieto spoločne strávené chvíle
im pomáhajú okrem iného upevniť vedomosti z nemeckého jazyka, ale aj oboznámiť sa
s kultúrou partnerskej krajiny. V ostatnom školskom roku v rámci projektu „Zborový spev,
hudba“ pripravili obidve školy pod vedením učiteľa hudobnej výchovy Bacha benefičný
koncert v Dome kultúry Ružinov pre našich žiakov. Tri spoločné dni strávili naši žiaci
s nemeckými partnermi vo Vysokých Tatrách a ďalšie tri dni v Bratislave na škole
a v historickom centre. Koncom septembra navštívia naši žiaci a traja učitelia družobnú školu
v Mosbachu.
V júni 2013 zorganizovala predmetová komisia dejepisu exkurziu do Komárna.
Exkurzie sa zúčastnili najmä študenti I.C, II.A a III.C, ale aj niekoľko jednotlivcov či
skupiniek z ďalších tried. Hlavným cieľom exkurzie bola outdoorová návšteva proti tureckej
pevnosti, ktorá sa nachádza presne na sútoku najväčších slovenských riek – Váhu a Dunaja.
PK spoločenskovedných predmetov pripravila školské kolo Olympiády ľudských práv.
Školského kola OĽP sa v decembri zúčastnili žiaci 3. ročníka zo spoločenskovedného
seminára. V krajskom kole nás reprezentovali žiačky Betina Rencezsová z III.B a Jana
Zámečníková z III.D.
Akadémia, ktorú pripravili žiaci našej školy pri príležitosti Dňa študentstva a spojili ju
aj s imatrikuláciou prvákov, bola veľmi peknou ukážkou umeleckých schopností a tvorivosti
našich žiakov.
Kolegovia z predmetovej komisie telesnej výchovy každoročne pripravujú súťaž „Si fit
- buď naj“, súťaž vztlaku na lavičke, stolnotenisový a volejbalový turnaj. Najväčšej obľube sa
v tejto dobe teší florbal, orientačný beh a volejbal. V minulom roku sme vo florbale
v okresnom kole skončili na treťom mieste. Kolega Glesk s učiteľmi telesnej a športovej
17
výchovy organizuje splavy dolu riekou Moravou. O túto akciu, ktorá sa pravidelne
uskutočňuje počas maturít a na konci školského roka, je veľký záujem.
V dňoch 9. – 11. novembra 2012 sa v Bratislave uskutočnila konferencia BratMUN. Bol
to 12. ročník modelu konferencie Spojených národov. Organizátormi podujatia bolo
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a Gymnázium Juraja Hronca
v Bratislave. Naše gymnázium v priestoroch Slovenskej národnej rady reprezentovali študenti
z tried IV.B (Anton Holienčin a Patrik Führich), IV.D (Kristián Sikhardt) a III.B (Filip
Křivánek, Jakub Tkáč). Okrem možnosti stretnúť sa so študentmi zo zahraničia, mali
príležitosť zažiť výnimočnú atmosféru a získať nové skúsenosti.
Ako po iné roky, aj v tomto školskom roku sa zúčastnili naši učitelia spolu so žiakmi
verejných zbierok Biela pastelka, Sloboda zvierat, Deň narcisov, Modrý gombík a 1 deň
úsmevu. Výnosy týchto zbierok idú výlučne na dobročinné účely. V ostatnom školskom roku
boli naši žiaci opäť veľmi úspešní pri celoslovenskej finančnej zbierke 1 deň úsmevu a svojou
aktivitou obsadili prvé miesto v Slovenskej republike. Od Spoločnosti priateľov detí
z detských domovov Úsmev ako dar naša škola dostala ďakovnú listinu za neoceniteľnú
pomoc v duchu hesla: ... aby každé dieťa malo rodinu. V tomto roku sme vyzbierali 1 800
Eur, čo bolo najviac na celom Slovensku. Zároveň naše žiačky prvého ročníka vyzbierali do
pokladničky 300 eur, čo bolo tiež najviac z celej SR a boli odmenené vecným darom.
Poďakovaním za víťazstvo bola návšteva hercov z Partičky na našej škole. Prišiel aj predseda
Spoločnosti Úsmev ako dar Prof. MUDr. Jozef Mikloško a televízny štáb, ktorý natočil
atmosféru našich sto žiakov zapojených do zbierky k vianočnému koncertu. Naše gymnázium
získalo ako najaktívnejšia škola v rámci zbierky poukaz v hodnote 100 eur, za ktoré sme
nakúpili kancelárske a hygienické potreby. Považujeme za potrebné vyzdvihnúť, že väčšina
do tohto projektu zapojených škôl uskutočňuje zbierky v čase vyučovania, zatiaľ čo naši žiaci
celú akciu realizovali vo svojom voľnom čase, mimo vyučovania s vedomím, že na Slovensku
mnoho detí potrebuje pomoc. V tomto duchu sa snažíme vychovávať našich žiakov.
PK matematiky a informatiky zapája žiakov do viacerých súťaží. Okrem
Matematického klokana, olympiády, Génius logicus, žiaci súťažili aj v novej súťaži Pangea.
Hlavným cieľom informatickej súťaže I-BOBOR je podporiť záujem o informačné a
komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Na našej škole on-line súťažilo 73
študentov, 43 v kategórii Junior a 30 v kategórii Senior. Naši najúspešnejší riešitelia boli
Jakub Jurík, Martin Sith 2. ročník a Daniel Šidlík, Peter Čižmár 3. ročník.
Predmetová komisia prírodovedných predmetov zorganizovala prednášku pre tretiakov
„Neboj sa darovať krv“. Aj preto sa už niekoľko rokov po sebe darí našim mladým
kolegyniam spolu s osemnásťročnými žiakmi až dvakrát ročne spoločne darovať krv. Tento
raz to bolo v rámci októbrovej, Vianočnej a Valentínskej kvapky krvi. V apríli sa 6 žiakov
našej školy zapojilo do riešenia stredoškolskej odbornej činnosti pod vedením kolegyne
Krajčiovej. V tejto súťaži stredoškoláci prezentujú vlastnú odbornú prácu, vlastný výskum či
prieskum v odbore. Všetci postúpili do krajského kola, Kristína Demovičová a Betina
18
Renczesová dostali mimoriadne ocenenie za svoju prácu v krajskom kole. Jakub Včasný
vyhral krajskú súťaž SOČ v odbore biológia a postúpil do celonárodného kola v Novom
Meste nad Váhom, ktoré sa konalo koncom apríla.
Predmetová komisia slovenského jazyka zabezpečuje pravidelné návštevy žiakov celých tried na kvalitných divadelných predstaveniach. Niektoré z nich boli spojené
s edukačným projektom „Od textu po predstavenie“. Vo VIP Modrom salóniku sa dvakrát
uskutočnili besedy o divadelných predstaveniach. Žiačka II.B Marta Fandlová po celý rok
navštevovala Dielňu tvorivého písania, pričom zakončenie projektu bolo v máji prezentáciou
jej dramatického textu. Text našej žiačky čítali herci SND a poslucháči VŠMU. V priebehu
celého školského roku v rámci krúžku kolegyňa Ilievová pripravovala vydávanie školského
časopisu Horvátka. Pomocou finančnej podpory rodičov v školskom roku 2012/2013 vyšli
štyri čísla, ktoré sú zverejňované aj na našej webovej stránke. Žiačky – redaktorky Barbora
Tatierska a Jana Beňušková sa v apríli zúčastnili Štúrovho pera vo Zvolene a priniesli si cenné
poznatky a skúsenosti o práci s časopisom. V apríli 2013 študentka Darina Jurčová–Glinová
zvíťazila v obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Názov súťaže,
Okresné
kolo
Olympiáda
v anglickom jazyku,
kategória 2C1
Súťaž v písaní
anglických esejí,
kategória anglofónni
študenti
Olympiáda
v nemeckom jazyku,
kategória 2C
Olympiáda ľudských
práv
Mladý Európan,
družstvo
Lesefuchse – čítanie
nemeckej literatúry
Medzinárodné súťaže
Umiestnenie
Krajské kolo
Celoslovenské
kolo
Názov súťaže
Umiestnenie
1. miesto 5. miesto
1 žiak užší
výber (15
žiakov)
1. miesto 5 miesto
2 žiačky
4. miesto
úspešný
čitateľ
Matematický 4 úspešní
klokan
riešitelia
SOČ v odbore biológia 6 prác
Orientačný beh –
družstvá dievčatá
1. miesto, 2
mimoriadne
ocenenia
2. miesto
19
Orientačný beh družstvá chlapci
Orientačný beh,
dievčatá jednotlivci
Orientačný beh,
chlapci jednotlivci
Cezpoľný beh,
družstvo chlapcov
Cezpoľný beh,
družstvo dievčat
Cezpoľný beh,
jednotlivci
ĽA diaľka
Florbal chlapci
Hokejový turnaj SŠ
3. a 4.
miesto
2. a 4.
miesto
3. miesto
1. miesto
4. miesto
1. miesto,
4. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
Projekty, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu
Termín začatia
realizácie
projektu
marec 2013
máj 2013
Týždeň modrého
gombíka
13. máj 2013
19. máj 2013
Červené stužky
Deň Zeme
september 2012
marec 2013
december 2012
apríl 2013
Online učebnica
ekonómie
september 2012
máj 2013
Projekt Educate
Slovakia
Festival Anasoft litera
fest 2013
október 2012
november 2012
máj 2013
máj 2013
Finančná gramotnosť
do školských lavíc
Termín ukončenia
realizácie projektu
20
Výsledky
Získanie ekonomického
povedomia študentov
o finančných službách
a bankových produktoch.
Zbierky na zlepšenie
prístupu detí k pitnej vode
v Ugande a osvojenia
hygienických návykov.
Besedy, nástenky.
Brigády na úprave areálu
a okolia školy.
Ekonomické vzdelávanie
pre študentov, získanie
certifikátu.
Zdokonalenie anglického
jazyka.
Beseda, tvorivé dielne so
slov. spisovateľmi
a básnikmi.
Modernizácia
vyučovacieho procesu
na SŠ
Učebňa kontinuálneho
vzdelávania
Program podpory
digitalizácie škôl
2009
december 2011
2010
2014
september 2011
jún 2013
DSD skúšky II. stupňa
september 1995
pokračuje
DSD skúšky I. stupňa
február 2013
pokračuje
Zvyšovanie kvality
jún 2013
vzdelávania na ZŠ a SŠ
s využitím
elektronického
testovania
november 2015
Vybavenie učebne IVT,
moderné metódy
vyučovania.
Zariadenie učebne IKT
Prístup na portál
naučteviac.sk, Planéta
vedomostí
Certifikáty medzinárodnej
skúšky na úrovni B2 a C1
Certifikáty medzinárodnej
skúšky na úrovni A2 a B1
Vyškolenie učiteľov,
podpora autoevalvácie
školy, bezplatný prístup
k databáze, testovanie
a spätná väzba.
Projekty podrobnejšie
Týždeň modrého gombíka bol zameraný tento rok na zlepšenie prístupu detí k pitnej
vode v Ugande a zvýšenia pitného režimu a osvojenia si hygienických návykov. V rámci
projektu „Škola spolupracujúca s Unicef“ sme sa 13. – 19. mája 2013 zúčastnili verejnej
zbierky, aby sme zachovali dobrovoľnícku činnosť. Ďalším projektom, do ktorého sa PK
spoločenskovedných predmetov zapojila sú Červené stužky – projekt o prevencii HIV a AIDS
v rámci učiva etickej výchovy II. ročníka. Projekt začína v septembri a vyvrcholí Svetovým
dňom boja proti AIDS 1. decembra rozdávaním červenej stužky ako symbolu zdravej krvi.
V rámci našej školy sme pripravili centrálnu nástenku k danej téme. Deň Zeme je
environmentálny projekt neziskovej organizácie Zelená hliadka. Pri príležitosti Dňa Zeme sa
v týždni od 17. – 22. 4. 2013 zapojili do čistenia okolia a areálu školy všetky triedy 1. až 3.
ročníka.
Online učebnica ekonómie – elearningové vyučovanie ekonómie na hodinách semináru
ekonómie pre 4. ročník v spolupráci s neziskovou vzdelávacou organizáciou JASR - Junior
Achievement Slovensko. V tomto ekonomickom vzdelávaní po splnení podmienok
a úspešného absolvovania výstupných testov získavajú žiaci certifikát o absolvovaní projektu.
Učitelia nemeckého jazyka spolupracujú s konferenciou ministerstva kultúry v Kolíne
nad Rýnom na projekte DSD Stuffe II pri príprave žiakov na záverečné skúšky z nemeckého
jazyka na úrovni B2 a C1. Týchto skúšok sa zúčastnilo spolu 11 žiakov zo IV.A triedy.
V školskom roku 2011/2012 sme sa zapojili aj do projektu DSD Stuffe I, v rámci ktorého sa
žiaci druhého a tretieho ročníka pripravujú na skúšku na úrovni A2 a B1. V marci 2013
21
skúšku DSD I absolvovalo na našej škole prvých 24 žiakov. Nemecká strana podporuje
rozširovanie vedomostí žiakov v jazyku. Najlepší študenti NEJ majú možnosť absolvovať
počas prázdnin študijný pobyt v Nemecku. Tento rok bola z našej školy vybraná Kristína
Sillová z III.A, ktorá pracovala na projekte Globalizácia.
PK slovenského jazyka a literatúry sa už niekoľko rokov zapája do projektu
v spolupráci s denníkom SME - festival Anasoft litera fest 2013. Vyvrcholením projektu bola
tentokrát beseda so slovenskou spisovateľkou a psychiatričkou Svetlanou Žuchovou.
Od 15. – 19.10.2012 bol na našej škole realizovaný projekt Educate Slovakia. V tomto
školskom roku na naše gymnázium priradili štyroch vysokoškolákov a to konkrétne
z Rumunska (Kate), Ruska (Oľga), Ukrajiny (Anna) a Mexika (Alan). Hlavným cieľom
vyučovacích hodín bolo formou prezentácii a diskusií v skupine spoznať krajiny, z ktorých
lektori pochádzajú, dozvedieť sa niečo nové o ich kultúrach, tradíciách, spôsobe života a dať
príležitosť našim študentom precvičiť si angličtinu. Aktivity smerovali k zdokonaľovaniu
komunikatívnych kompetencií žiakov. Študenti si najviac cenili možnosť komunikovať
v anglickom jazyku, dozvedieť sa nové skutočnosti o cudzej kultúre a spoznať nových
mladých ľudí. V dotazníkoch vyjadrili želanie zorganizovať takéto podujatie aj v budúcom
školskom roku.
Učebňu pre kontinuálne vzdelávanie v rámci národného projektu Profesijný a kariérový
rast pedagogických zamestnancov, ktorú sme zriadili a dokončili koncom roka 2011 za
finančnej pomoci nášho zriaďovateľa BSK ako aj rodičovskej rady, využíva sporadicky
Metodicko-pedagogické centrum pre vzdelávanie učiteľov.
Výsledkom práce na geografickom projekte „Zhotovenie mapových prezentácií a
webového portálu pre skvalitnenie vyučovania geografie na stredných školách“ niekoľkými
našimi žiakmi a kolegyňou PaedDr. Tvrdoňovou je CD - digitálny atlas SR zavesený aj na
web stránke GIH. Je to výborná pomôcka pri vyučovaní geografie, ktorá okrem toho, že je
aktuálna, motivuje žiakov k tvorbe prezentácií a zvyšuje ich záujem o geografiu.
V školskom roku 2012/2013 sme prostredníctvom Operačného programu vzdelávanie
zareagovali na výzvu Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Členovia
predmetových komisií prírodovedných predmetov a matematiky spolupracovali na
zostavovaní projektu „Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti pre
presadenie sa v otvorenom európskom priestore“. Vypracovali návrh projektu pre predmet
chémia, fyzika a biológia. Cieľom projektu bolo podnecovať tvorivosť žiakov cez
prírodovedné skúmanie a posilňovať odbornú komunikáciu v anglickom jazyku. Ďalším
vzdelávaním pedagogických zamestnancov a inováciou učebných materiálov sme plánovali
aktualizovať obsah výučby. Avšak pre nedostatok finančných prostriedkov celkovo
vyhradených na tento zaujímavý a potrebný projekt sa nám nepodarilo získať finančný
príspevok. Dúfame, že v blízkej budúcnosti sa nám takýto projekt podarí uskutočniť a tým
zabezpečiť skvalitnenie prírodovednej výučby na našom gymnáziu.
22
V priebehu školského roka 2012/2013 sa obnovila naša prihláška v Programe
celoživotného vzdelávania na medzinárodný projekt Comenius - Školské partnerstvá. Ešte
v školskom roku 2011/2012 sme reagovali na výzvu európskej komisie na predloženie
návrhov projektov na rok 2012 a vypracovali prihlášku, ktorá však pre nedostatok partnerov
nebola Národnou agentúrou schválená. Až po prihlásení sa ďalších partnerov nám v júli 2013
Európska komisia schválila finančný príspevok vo výške 21 000 EUR. Projekt pomôže
študentom osvojiť si fakty o histórii a dôležitosti hradov na rieke Dunaj v minulosti,
súčasnosti a budúcnosti. Okrem toho predstaví kultúru, tradície, históriu a umenie našich
partnerov, ako aj nášho regiónu a krajiny. V partnerstve siedmich škôl bude naše gymnázium
participovať po nasledujúce dva školské roky.
23
Výsledky inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2012/2013 sme mali tematickú inšpekciu.
V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 1091/2012-2011 zo dňa 06. 03. 2013
inšpekciu vykonala: PhDr. Eva Kratochvílová, školská inšpektorka – ŠIC Bratislava.
Predmet školskej inšpekcie: Realizácia externej časti a písomnej formy maturitnej skúšky na
gymnáziu.
Závery
V kontrolovanom subjekte bola v aktuálnom dni administrácia testov EČ MS
z matematiky vykonaná bez narušenia a nedostatkov. Vďaka vedeniu školy jej predchádzala
dobre koordinovaná celková príprava na EČ a PFIČ MS podľa pokynov NÚCEM, ako aj
účinné zaškolenie administrátorov a pomocného dozoru. Predsedovia ŠMK a PMK
zodpovedne dohliadli na realizáciu testovania, plnenie úloh administrátorov aj oboch
zástupkýň riaditeľky školy, z nich jednej školskej koordinátorky. V protokole o administrácii
testov z matematiky neboli zaznamenané žiadne pripomienky.
Správa číslo 1091/2012-2013 o výsledkoch školskej inšpekcie vykonanej dňa 14. 03.
2013 v Gymnáziu Ivana Horvátha, Ul. I. Horvátha 14 Bratislava.
Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
Gymnázium je umiestnené v dvoch budovách v tichej časti Ružinova. Na športové
účely nám slúži rozsiahly športový areál, ktorý potrebuje rekonštrukciu bežeckej dráhy a
trávnatej plochy ihriska. Okrem toho žiaci využívajú telocvičňu s novou podlahou, šatňami,
sprchami a toaletami, ako aj zariadenia našej posilňovne. V mimoškolskom pavilóne máme
pekné átrium, jedáleň (v prenájme), kabinet anglického jazyka, učebňu informatiky a novo
vybavené učebne angličtiny. Učebne anglického jazyka, jedna učebňa nemeckého jazyka,
jedna učebňa pre dejepis a dejiny umenia, učebňa biológie a chémie boli vybavené
multimediálnou technikou spojením financií Rodičovského združenia a Združenia Študent pri
našom gymnáziu. V štvorpodlažnej hlavnej budove a v mimoškolskom pavilóne je spolu 15
učební, 12 odborných učební, 3 laboratóriá (chémie, fyziky a biológie) a 3 odborné učebne
informatiky. Získané počítače z projektu Maturita online a interaktívnu tabuľu
s dataprojektorom od sponzorov sme použili na vybudovanie ďalšej multimediálnej učebne
informatiky.
Škola by ešte potrebovala vymaľovať hlavne chodby, odborné učebne, inovovať v nich
zariadenie, rekonštruovať kanalizáciu a elektroinštaláciu. Problémy nám spôsobuje po
každom daždi voda, ktorá stojí na ceste priamo pred vchodom do areálu školy a znemožňuje
voľné prechádzanie. Kanál je večne upchatý, potrebné je ho celý opraviť. Príjazdovú cestu
nikto neopravuje a výtlky sú už veľké. Situácia sa zmenila v bezprostrednom okolí školy
24
odvtedy, ako sa vytýčila pešia zóna. Pred budovou zóna nie je a naopak parkujú tam autá zo
sídliska, často bránia žiakom vo voľnom pohybe do školy a čo je horšie, smetiarom a autám,
ktoré školu zásobujú, bránia v prejazde k budove školy.
V jarných mesiacoch roku 2010 bola zrealizovaná príprava na rekonštrukciu
elektroinštalácie, ale doteraz sa tieto práce neuskutočnili. Koncom roka 2012 nám BSK
zabezpečil dokončenie výmeny zberačov vody zo strechy a zrealizoval opravu strechy
v mimoškolskom pavilóne, kde nám pretekala voda do telocvične a do chodby na poschodí.
Po ukončení prác na streche sa objavili nedostatky a po prvom veľkom daždi v jednej časti na
poschodí preteká voda. Závadu sme reklamovali v spolupráci s pracovníkmi investičného
oddelenia BSK.
Žiacka školská knižnica svojím fondom slúži našim žiakom. Školská knižnica a zbierky
kabinetov sú priebežne inovované a dopĺňané nákupom DVD a knihami povinného čítania
z prostriedkov Rodičovského združenia a Združenia Študent. Pedagogickým zamestnancom
slúži učiteľská knižnica, ktorú tvoria viaceré čiastkové učiteľské knižnice umiestnené
v jednotlivých kabinetoch.
Naša škola má rozsiahlu zbierku učebných pomôcok, ktoré sú však väčšinou zastarané
(morálne opotrebované) a mali by byť vyradené z používania. Z finančných prostriedkov,
ktoré dostávame zo štátneho rozpočtu, nám nezostáva na nákup nových učebných pomôcok.
Učebné pomôcky do kabinetných zbierok dopĺňame len z prostriedkov Združenia Študent,
ktoré je zriadené pri našom gymnáziu a v poslednej dobe aj z Rodičovskej rady pri GIH.
Prostriedky občianskeho združenia pochádzajú zo sponzorských darov, darov rodičov našich
žiakov a z 2 % daní. Združenie Študent pri Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave nakupuje
najmä výpočtovú techniku, nástenné mapy pre vyučovanie tak prírodovedných, ako aj
spoločenskovedných predmetov. Čiastočne financuje stretnutia s gymnáziom v Mosbachu,
vyučovanie nepovinných predmetov a podieľa sa aj na zlepšovaní materiálneho vybavenia
školy.
25
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2012
Rozpočet na rok 2012
602 557,1 €
Mzdy a mzdové prostriedky
376 344,65 €
Odvody – poistné
129 953,92 €
Tovary a služby
92 254,30 €
Rozbor hospodárenia k 31.12.2012 je v prílohe.
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
Plnenie stanoveného cieľa
Náš základný a stály cieľ byť príťažlivou školou pre žiakov a priviesť študentov
úspešne k maturitnej skúške a k štúdiu na vysokej škole sa nám darí plniť úspešne. Vidíme to
na neustálom záujme absolventov základných škôl študovať na našej škole. Patríme medzi
najvyhľadávanejšie gymnáziá Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré nemajú 5 ročné
bilingválne štúdium a neprijímajú žiakov po 8. ročníku ZŠ. Naša úspešnosť prijatých žiakov
na vysokú školu nie je 100% len preto, že niektorí žiaci dávajú prednosť zamestnaniu
v zahraničí pred vysokou školou.
V uplynulom školskom roku sme sa venovali skultúrneniu prostredia - vymaľovanie
učebne slovenského jazyka a literatúry, do ktorej sme v rámci skvalitnenia vyučovania
namontovali aj sponzorsky získaný dataprojektor. Doplnili sme vo viacerých učebniach biele
magnetické tabule. Novým nábytkom sme vybavili jednu prvácku a jednu druhácku kmeňovú
triedu. Okrem toho sme vymenili nábytok a podlahy v kabinete anglického jazyka a telesnej a
športovej výchovy. Spomínané kabinety sme dali aj vymaľovať a to všetko sa nám podarilo za
finančnej pomoci sponzorov, Rodičovskej rady a Združenia Študent. V budúcnosti chceme
podľa finančných možností inovovať zariadenie ďalších kabinetov, zmodernizovať technické
zariadenie aj niektorých učební pre potreby moderného vyučovania.
Pre všetkých žiakov v rámci projektu Bezpečná škola zabezpečujeme ISIC kartu ako
preukaz príslušnosti GIH. Tento preukaz môžu žiaci okrem evidencie dochádzky do školy
využívať aj v mimoškolskej činnosti pri cestovaní v MHD, na medzimestskej doprave aj na
železnici. Všetci naši žiaci ako držitelia preukazu ISIC môžu využívať zľavy pri nákupoch
literatúry, športových potrieb a rôznych kultúrnych podujatí. Učiteľom slúži podobným
spôsobom ITIC preukaz, pričom je zaujímavý okrem iného benefit pri poistení na ceste do
zahraničia.
26
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov
opatrení
SILNÉ STRÁNKY





vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov
stopercentná kvalifikovanosť
zapájanie sa do projektov
zodpovednosť pedagógov za výsledky v práci
vysoká úspešnosť na prijímacích skúškach na vysoké školy
SLABÉ STRÁNKY





nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov
pretrvávajúce ťažkosti so zabezpečovaním údržby techniky na škole
zastarané vybavenie kabinetov a niektorých učební
vysoká, i keď ospravedlnená absencia žiakov
zlý stav bežeckej dráhy
PRÍLEŽITOSTI





doškolenie učiteľského zboru pre využívania výpočtovej techniky
aktivita žiakov v mimoškolskej činnosti
dostatok odborných učební, ktoré postupne vybavujeme
široká ponuka krúžkov
výchovné exkurzie a triedne výlety pripravované spoločne žiakmi a učiteľmi
RIZIKÁ






nepriaznivý demografický vývoj
slabá úroveň pripravenosti žiakov ZŠ
zvyšovanie administratívnych činností
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu a obnovu školy
málo príležitostí pre utužovanie učiteľského kolektívu
ťažkosti s udržiavaním poriadku v areáli školy
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Väčšina našich učiteľov sa vždy snažila nielen o to, aby žiaci látku verbálne či
pamäťovo zvládli, ale aj o to, aby pochopili systém a princíp preberanej problematiky. Ide
nám totiž o to, aby sa žiaci nielen dostali na vysoké školy, ale na nich aj úspešne študovali a
zvládli ich nároky. Významné miesto v našich vzdelávacích prioritách je naučiť žiakov
komunikovať využitím dobrej slovnej zásoby a znalosti problematiky. Naša výchovná
27
poradkyňa RNDr. Darina Rizikyová podrobne informovala študentov o aktuálnych študijných
odboroch, ako aj o kritériách prijatia na rôzne odbory vysokých škôl. Psychologickoporadenský servis poskytovala PhDr. Jindra Remiášová pracovníčka Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie.
Pri nástupe na našu školu prebieha pod jej vedením sociálnopsychologický výcvik
našich prvákov. Ku koncu štúdia ju žiaci vyhľadávajú najmä pri rozhodovaní o smere a
vhodnosti budúceho študijného zamerania. Veľký výber voliteľných, nepovinných predmetov
a krúžkov poskytuje žiakom v posledných ročníkoch kvalitnú prípravu pre vstup na vybraný
smer štúdia. Staráme sa aj o počítačové zručnosti našich žiakov nielen na hodinách
informatiky, ale aj na voliteľnom programovaní.
V školskom roku 2012/2013 študovali naši štyria žiaci tretieho ročníka v zahraničí
(USA, Anglicko, SRN a Dánsko) na obdobnej škole . Tri žiačky po vykonaní rozdielových
skúšok pokračujú v štúdiu na našej škole vo štvrtom – maturitnom ročníku. Celoročný pobyt
v zahraničí prispel k jazykovej zdatnosti našich žiakov a veríme, že im tento študijný pobyt
pomôže aj pri jazykových skúškach.
V druhom polroku ostatného školského roka absolvovala časť štúdia na našom
gymnáziu jedna žiačka zo SRN prostredníctvom neziskovej organizácie YFU Slovensko.
Ubytovanie v slovenskej rodine a aktivity v škole i mimo nej prispeli k jej veľmi dobrému
prejavu v slovenskom jazyku.
Vyučujúce IV.A pripravili so žiakmi projektové práce k DSD skúškam. Žiaci ich
prezentovali v elektronickej podobe. V novembri absolvovali s tromi vybranými žiakmi III.A
pilotnú skúšku a v decembri písomné a ústne DSD skúšky II. stupňa v počte 11 žiakov. Žiak
Mosný dosiahol vo všetkých častiach úroveň C1, traja žiaci úroveň C1-B2 a získali nemecký
diplom DSD II. Sedem žiakov dosiahlo úroveň C1-B2, v písomnej komunikácii B1 a získali
nemecký certifikát. Slávnostné odovzdávanie DSD diplomov II. stupňa sa konalo v rezidencii
nemeckého veľvyslanca v Bratislave.
Skúšky na akreditovaných školách urobili 3 žiaci z anglického jazyka. Všetci požiadali
o uznanie náhrady MS na úrovni B2 a riaditeľka ich žiadosti v zmysle platnej legislatívy
vyhovela.
Minulý školský rok zmaturovalo na našej škole v štyroch triedach spolu 96 študentov.
V nasledujúcej tabuľke je spracovaná úspešnosť našich študentov pri prijímaní na vysoké
školy za školský rok 2012/2013.
Trieda
IV.A
IV.B
Prehľad prihlášok na vysoké školy v školskom roku 2012/2013
Počet žiakov Prihl. na VŠ
UK
STU
EU
INÉ
23
22
12
7
0
3
23
23
19
2
2
0
28
Zahran.
0
0
IV.C
IV.D
Spolu
25
25
96
25
19
89
16
12
59
3
3
15
1
1
4
3
3
9
2
0
2
Na vysokoškolské štúdium sa hlásilo 92,7% študentov 4. ročníka. Niektorí žiaci si
prihlášku na VŠ nepodali, väčšina z nich vycestovala do zahraničia. Úspešnosť prijatia na VŠ
bola 93,2%, čo je 86,4% z počtu maturantov za školský rok 2012/2013.
Trieda
Počet študentov
Počet študentov, ktorí
podali prihlášku na VŠ
Počet študentov ktorí
boli prijatí na VŠ
23
23
25
25
96
22
23
25
19
89
20
22
22
19
83
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D
Spolu
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Pracovníčka Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie spolu
s výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi a rodičmi sledovali v školskom rolu 2012/2013
problematiku žiakov s vývinovými poruchami učenia. Spolu sme mali evidovaných 13
žiakov. Na základe vyšetrení v CPPPaP bolo potrebné individuálne integrovať dvoch žiakov.
Podľa posudkov špeciálneho pedagóga a psychológa vyučujúci vypracovali pre nich
Individuálny vzdelávací program. Všetkým žiakom s poruchami učenia sme venovali zvýšenú
pozornosť a akceptovali odporúčania psychológa a špeciálneho pedagóga.
Rozvrh žiakov sa pridržiava všetkých psychohygienických zásad. Rovnaké zásady
rešpektuje aj u učiteľov. Žiaci aj učitelia majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni. Majú
tu výber z troch jedál a pre každého stravníka je zabezpečený pitný režim. Desiatu si žiaci aj
učitelia môžu kúpiť v školskom bufete, kde majú k dispozícii aj čerstvé mliečne výrobky
a ovocie. Okrem toho máme na škole aj nápojový automat.
Voľno časové aktivity školy
Voľno časové aktivity majú predovšetkým formu krúžkovej činnosti. Okrem
vzdelávacích a jazykových krúžkov máme aj krúžky športové. Žiaci majú k dispozícii žiacku
knižnicu a knižnice nemeckého a anglického jazyka.
29
Žiakov sa snažíme zapájať do ochrany životného prostredia aj formou zberu druhotných
surovín. Žiacka školská rada zorganizovala zber papiera a výťažok zo zberu použila okrem
iného na doplnenie hygienických potrieb v žiackych toaletách. Okrem toho separujeme aj
plasty a batérie. O týchto aktivitách našich žiakov informovala regionálna televízia Ružinov
počas celého týždňa vo februári v rámci týždňa venovaného nášmu gymnáziu. Obyvatelia
Ružinova sa tak mohli dozvedieť o aktivitách Žiackej školskej rady o Valentínskom plese,
Dni otvorených dverí, o separovanom zbere, príprave časopisu Horvátka ako aj o úspešných
žiakoch v jazykových olympiádach.
Názov záujmového krúžku
Aktuálne dianie vo svete
Florbalový krúžok
Krúžok anglického jazyka
Nemecko a Európa II. ročník
Nemecko a Európa III. ročník
Rozprávajme sa po anglicky
Tai-či
Turistický krúžok
Volejbalový krúžok
Záujmová chémia
Záujmová nemčina pre III. ročník
Záujmová nemčina pre IV. ročník
Žurnalistický krúžok
Počet detí
19
29
13
12
12
12
17
20
20
12
13
11
12
Vedúci
PaedDr. Emília Tvrdoňová
Mgr. Vladimír Toma
Mgr. Andrea Viziová
Esther Herrig
Esther Herrig
PhDr. Dana Lipková
Mgr. Slavomír Glesk
Mgr. Adrián Eštok
PaedDr. Emília Tvrdoňová
RNDr. Dana Krajčiová
Sabine Till
Mgr. Emília Péchyová
Mgr. Zlata Ilievová
Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom
Rodičia spolupracujú so školou najmä v rámci triednych aktívov. Rodičovská rada školy
nám každoročne po vzájomnej dohode o prioritách vyčlení peniaze na odmeny najlepším
žiakom, najlepším športovcom, najšportovejšej triede, na športové potreby a najmä na učebné
pomôcky. V poslednom období sa zameriavame najmä na komplexné vybavenie odborných
učební. Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy spolu zo žiakmi každoročne
uskutočňuje turnaj o „Najšportovejšiu triedu gymnázia“. Odmenou pre víťaznú triedu je
nielen putovný pohár riaditeľa školy, ale aj tričká s emblémom školy. Predsedom Rodičovskej
rady bol Ing. Gabriel Hajdu.
30
Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a
právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
Naši žiaci počas školského roka pripravili rôzne medzitriedne športové súťaže.
Každoročne sa podieľajú na celoškolských akadémiách. Jedna akadémia je z príležitosti Dňa
študentstva spojená s imatrikuláciami prvákov. Druhú pripravia žiaci pri rozlúčke
s maturantmi - našimi absolventmi. Spolupracujeme aj s členmi miestneho fitness centra pri
zbere smetí a úprave sídliska v okolí našej školy. Na informovanie verejnosti o zásadných
udalostiach školy využívame školskú webstránku.
Na našu školu prichádzajú pracovníci fakúlt niektorých vysokých škôl, ktorým
umožňujeme krátke prezentácie s ponukou možností štúdia pre žiakov. Aj zahraničné vysoké
školy Academie Nova z Rakúska-Schwechat a Fachhochschule z Wiener Neustadt
prostredníctvom svojich zástupcov besedovali s našimi žiakmi o možnostiach štúdia (na
každej z týchto škôl študuje niekoľko našich žiakov). Pokračuje dlhoročná spolupráca
týkajúca sa prípravy nových učiteľov formou cvičných (fakultných) učiteľov –
s Prírodovedeckou fakultou UK - Krajčiová, Križanová, Tvrdoňová, s Fakultou telesnej
výchovy a športu UK - Glesk a Filozofickou fakultou UK - Péchyová, Eštok. Kolega Toma je
lektor v programe aktualizačného vzdelávania – florbal (externý pracovník MŠ SR pre
posudzovanie programov kontinuálneho a aktualizačného vzdelávania) a Krajčiová je členka
predmetovej komisie pre biológiu pri ŠPÚ (spoluautorka platnej učebnice pre gymnáziá).
31
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:
Mgr. Marta Jankovičová
riaditeľka školy
Mgr. Ivana Michalidesová
zástupkyňa riaditeľky školy
RNDr. Eva Stanková
zástupkyňa riaditeľky školy
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006
3. Koncepcie školy na roky 2009-2013
4. Plánu práce školy na školský rok 2012/2013
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových
komisií
6. Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Ivana Horvátha
7. Organizačného poriadku školy
8. Štatútu školy
9. Profilu absolventa školy
10. Kritérií prijímania na školu
32
Prerokované v pedagogickej rade dňa: 21. 10. 2013
Stanovisko rady školy
Rada školy pri Gymnáziu Ivana Horvátha odporúča Bratislavskému samosprávnemu kraju
ako zriaďovateľovi Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave schváliť Správu o výsledkoch a
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013.
Prerokované dňa: 23. 10. 2013
.................................................................
RNDr. Dana Krajčiová
meno a priezvisko – predsedníčka RŠ
Stanovisko zriaďovateľa
Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave
schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2012/2013.
V Bratislave 11. 12. 2013
Ing. Pavol Frešo
predseda
33
Download

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok