VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Roèník XXXIX
O b s a h:
26.
27.
28.
4. máj 2007
Èiastka 8
Oficiálne úèasti Slovenskej republiky na medzinárodných výstavách a ve¾trhoch v zahranièí
a v Slovenskej republike formou národného stánku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky v roku 2007
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2007 – Doplnok 1/07
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených
k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (z 24. apríla 2007
è. 2354/2007-510 )
26
Oficiálne úèasti Slovenskej republiky
na medzinárodných výstavách a ve¾trhoch v zahranièí a v Slovenskej republike
formou národného stánku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
v roku 2007
Oficiálne úèasti Slovenskej republiky na medzinárodných výstavách a ve¾trhoch v zahranièí
a v Slovenskej republike formou národného stánku
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len „kalendár výstav a ve¾trhov pre
rok 2007“) zahàòajú tie podujatia, na ktorých sa
rezort v minulosti tradiène zúèastòoval a na ktorých
boli zaznamenané pozitívne výsledky zo strany
vystavujúcich podnikate¾ských subjektov, ako aj
podujatia na ktorých sa bude Slovenská republika
prezentova po prvýkrát.
Spoloèná prezentácia subjektov na po¾nohospodárskych a potravinárskych výstavách a ve¾trhoch formou národných stánkov má väèšiu silu
a vytvára urèitý prierez slovenského po¾nohospodárstva a potravinárstva, tak pre odbornú, ako
1
aj spotrebite¾skú verejnos navštevujúcu výstavy.
Vytvára predpoklady na väèšiu propagáciu a spoznanie našich výrobkov v zahranièí, ako aj predpoklady pre ich väèší záujem v zahranièí. Tým
možno vytvára aj možnosti aktívnejšej obchodnej
politiky Slovenskej republiky.
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) kladie pri oficiálnych úèastiach Slovenskej republiky realizovaných formou národného stánku na medzinárodných ve¾trhoch a výstavách v zahranièí dôraz
na aktívnu prezentáciu výrobných firiem po¾nohospodársko-potravinárskeho komplexu Slovenskej republiky, ako stabilných obchodných partnerov, exportujúcich konkurencieschopný tovar,
ktorý spåòa prísne kvalitatívne požiadavky legislatívy Európskej únie.
Zoh¾adòujúc tieto aspekty, ako aj skutoènos,
že niektoré výstavy sú organizované v dvojroèných
cykloch, bol zostavený tento kalendár výstav
a ve¾trhov pre rok 2007:
A. Zahranièné výstavy a ve¾trhy s oficiálnou
úèasou Slovenskej republiky a realizované formou národného stánku ministerstva:
1. MEDZINÁRODNÝ ZELENÝ TݎDEÒ BERLÍN, GRÜNE WOCHE
Charakteristika výstavy:
– orientácia na spotrebite¾a
– nedominujú obchodné ciele
– zameranie na koneèného spotrebite¾a
– politický význam, stretnutia politických
predstavite¾ov z rôznych krajín
– ochutnávky festového typu
Termín konania: 19. január 2007 – 28. január 2007
2. BIOFACH, NORIMBERG
Svetová výstava prírodných potravín a produktov
Charakteristika výstavy:
– odborné podujatie
– zameranie na bio potraviny a iné bio produkty
– odborné semináre na medzinárodnej
úrovni.
Termín konania: 15. február 2007 – 18. február 2007
2
3. MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ VE¼TRH POTRAVÍN A NÁPOJOV F&B,
VIEDEÒ
Charakteristika výstavy:
– odborné podujatie
– zameranie na potravinársky priemysel,
predovšetkým špeciality zo strednej
Európy,
catering, hotely a reštaurácie
– komoditné èlenenie: èerstvé ovocie a zelenina, bio potraviny, polotovary a nápoje
– sprievodnou, ale samostatnou akciou, je
výstava „VINOVA“ – medzinárodná
prehliadka vín
Termín konania: 15. apríl 2007 – 18. apríl
2007
4. SVETOVÝ VE¼TRH PRIVÁTNYCH
ZNAÈIEK PLMA, AMSTERDAM
Charakteristika výstavy:
– odborné a kontraktaèné podujatie,
rozdelené do dvoch blokov, a to do
potravinárskeho a nepotravinárskeho
– výhradne odborný kontraktaèný ve¾trh,
nie je spotrebným ve¾trhom
– „Privátna znaèka“ = predaj výrobku pod
znaèkou obchodnej siete
Termín konania: 22. máj 2007 – 23. máj
2007
5. MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA VÍN
A LIEHOVÍN VINEXPO,
BORDEAUX
Charakteristika výstavy:
– podujatie urèené pre najvýznamnejších
výrobcov vína a liehovín
– sprievodné akcie:
konferencie, sympózia a štúdie zamerané
na trendy vývoja európskeho a svetového trhu vína a liehovín, marketingu
a trade – marketingu
– nové trendy vo vývoji spracovania a výroby vína a liehovín
– koná sa každé dva roky vo Francúzsku,
Bordeaux
Termín konania: 17. jún 2007 – 21. jún 2007
6. MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ POTRAVINÁRSKY VE¼TRH
POLAGRA FOOD, POZNAÒ
Charakteristika výstavy:
– podujatie odborného a kontraktaèného
charakteru
– najvýznamnejší potravinársky ve¾trh
v Po¾sku
– dobrá reputácia slovenských výrobkov
– vysoký potenciál po¾ského trhu
Termín konania: 17. september 2007
– 20. september 2007
7. RUSKÁ AGROPRIEMYSELNÁ VÝSTAVA S MEDZINÁRODNOU ÚÈASOU ZLATÁ JESEÒ, MOSKVA
Charakteristika výstavy:
– obdobný charakter ako GRÜNE
WOCHE v Berlíne
– komerèná a prestížna záležitos umožòujúca firmám nadväzova nové kontakty
– možnos zorganizova aj pracovné stretnutia o možnostiach podnikania a obchodovania s Ruskou federáciou umožòujúce zvyšovanie obchodu a posilòovania pozícií na ruskom trhu
Termín konania: 12. október 2007 – 16. október 2007
8. SVETOVÝ VE¼TRH POTRAVÍN
ANUGA, KOLÍN NAD RÝNOM
Charakteristika výstavy:
– odborný potravinársky ve¾trh
– zameranie na obchodné prezentácie
a rokovania
– možnosti získavania nových partnerov na
predaj svojich výrobkov
– koná sa každé dva roky so striedaním
s ve¾trhom SIAL v Paríži vo Francúzsku
Termín konania : 13. október 2007 – 17. október 2007
9. MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA VÝROBKOV PRE PO¼NOHOSPODÁRSTVO, ŽIVOÈ͊NU VÝROBU
A POTRAVINÁRSTVO INDAGRA, BUKUREŠ
Charakteristika výstavy:
– najvýznamnejšie rumunské po¾nohospodárske výstavné podujatie
– zameranie na produkty a vybavenie pre
po¾nohospodárstvo, živoèíšnu výrobu
a potravinársky priemysel
– koná sa na najväèšom rumunskom
výstavisku ROMEXPO
– tematické èlenenie ve¾trhu je rozdelené
do sekcie potravinárstva – spracovanie
mäsa, mlieka, pekárstvo, do sekcie
po¾nohospodárstva – po¾nohospodárska mechanizácia, semená, hnojivá, do
sekcie ekologických produktov – sprievodná výstava ECO AGRICULTURA,
do sekcie chovu a š¾achtenia hospodárskych zvierat, chovu a š¾achtenia
hydiny a ošípaných a do sekcie kvetinárstva a záhradníctva
Termín konania : 7. november 2007 – 11. november 2007
10. MEDZINÁRODNÝ VE¼TRH
POTRAVÍN A NÁPOJOV SHOP,
DUBLIN
Charakteristika výstavy:
– roèník ve¾trhu
– záujem írskeho trhu aj o nové výrobky
z ïalších krajín
– možnos presadenia sa na írskom trhu
– možnosti poznania nových a inovatívnych
foriem výroby
Termín konania: 2. september 2007 – 4. september 2007
B. Domáce výstavy a ve¾trhy:
1. DANUBIUS GASTRO v Bratislave
Termín konania: 18. december 2006 – 21. január 2007
2. GASTRA 2007 v Nitre
Termín konania: 27. marec 2007 – 30. marec 2007
3. 34. roèník medzinárodného po¾nohospodárskeho a potravinárskeho ve¾trhu
– AGROKOMPLEX 2007 v Nitre
Termín konania: 16. august 2007 – 20.
august 2007
4. DREVO – LES v Nitre
Termín konania: 23. október 2007 – 26. október 2007
3
C. Výstavy a ve¾trhy prvovýrobcov:
1. Celoštátna výstava drobných zvierat v
Nitre
Termín konania: november – december
2007
2. Stredoslovenský chovate¾ský deò
v Kremnièke
Termín konania: 16. máj 2007
3. Chovate¾ský deò Pinzgauského dobytka v Podturni
Termín konania: 3. máj 2007
4. IX. regionálny chovate¾ský deò hovädzieho dobytka v Èaklove
Termín konania: 21. september 2007
D. Regionálne výstavy potravinárskeho charakteru
1. Ovenálie – ovèiarska nede¾a v skanzene Pribylina
Termín konania: 26. máj 2007 – 27. máj
2007
E. Výstavy financované Európskou komisiou
Samostatnú kapitolu v prezentáciách na výstavách predstavujú spoloèné stánky Európskej
komisie. Z iniciatívy Riadiaceho výboru pre komunikáciu pri DG AGRI sa realizujú v cie¾ových
krajinách na vybraných výstavách spoloèné
stánky Komisie Európskej únie, za spoluúèasti
èlenských štátov Európskej únie bez priamej úèasti
vystavovate¾ov, výrobcov. Pre producentov je tu
možnos poskytnutia vzoriek svojich výrobkov na
prezentáciu a ochutnávku, ako aj možnos poskytnutia propagaèných a komunikaèných materiálov. Spoloènú prezentáciu rezortu pôdohospodárstva bude zabezpeèova odbor obchodnej politiky ministerstva.
Oficiálne úèasti Slovenskej republiky na výstavách a ve¾trhoch v zahranièí a v Slovenskej
republike formou národného stánku ministerstva
budú hradené z rozpoètu ministerstva na základe
zmlúv uzatvorených s príspevkovou organizáciou
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra.
2. Poïakovanie za úrodu v skanzene Pribylina
Termín konania: 7. október 2007
3. Deò otvorených dverí na Združenej
strednej škole po¾nohospodárskej
Termín konania: jún 2007
4
Miroslav Jureòa, v. r.
minister
27
ZOZNAM
registrovaných prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov
2007
Doplnok 1/07
Všeobecná èas
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave pod¾a § 17 ods. 2
zákona è. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej
starostlivosti zverejòuje tento zoznam registro-
vaných prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov (ïalej len „zoznam“) ako doplnok 1
pre rok 2007:
1.2. Vysvetlivky, pou•ité skratky
Typ formulácie (úprava):
Slovensky
pod¾a
G.I.F.A.P.
AB
CS
DG
DKV
DL
DM
DMK
DP
ED
EK
ES
EW
FL
G
GEL
K
KKN
KMO
KMV
LP
MKD
MEK
MK
MP
MPD
MPR
MVK
NV
AE
CS
WG
SC
PB
FD
CG
WP
ED
EC
ES
EW
GR
CB
OL
SL
BB
FS
LS
SS
WS
SS
ME
RB
aerosolová bombièka
mikrokapsulovaný koncentrát
granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
tekutý dispergovate¾ný koncentrát pre riedenie vodou
doska na natieranie lepidla
dymovnica
dispergovate¾ný mikrokapsulovaný koncentrát
dispergovate¾ný (zmáèate¾ný) prášok
koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
emulgovate¾ný koncentrát
moridlo vo forme emulzie na priame použitie alebo po zriedení
vodná emulzia typu olej:voda
feromónový lapaè / atraktant
granulát
gél
kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
kvapalný koncentrát pre prípravu návnad
kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšadlami
kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
lepová pasca
moridlo vo forme tekutého dispergovate¾ného koncentrátu
moridlo vo forme dispergovate¾ného mikrokapsulovaného koncentrátu
moridlo kvapalné
moridlo práškové nedispergovate¾né
moridlo práškové dispergovate¾né
moridlo vo forme VRP
mikroemulzný vodný koncentrát
návnady
5
Slovensky
pod¾a
G.I.F.A.P.
OV
P
PA
PKN
PU
SU
SB
SE
Š
TB
ULV
VG
VS
VRP
EO
DP
PA
TP
VP
VP
GA
SE
TB
SU, UL
SG
SP
emulgovate¾ný koncentrát - olejová emulzia typu voda:olej
popraš alebo zásyp
náterová hmota pastovitej konzistencie
práškový koncentrát pre prípravu návnad
pásy alebo doštièky uvolòujúce úèinnú látku
sáèky s práškovitým koncentrátom uvolòujúce úèinnú látku
sprejová bombièka
suspenzná emulzia
šampón
tabletky
špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s ve¾mi nízkymi dávkami
vo vode rozpustné granule
vodný sprej
vo vode rozpustný prášok alebo tuhý koncentrát
Zaradenie
1/ Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname sú klasifikované pod¾a vykonávacieho
predpisu zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov, ktorým je výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002
è. 2/2002 na vykonanie zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
(oznámenie è. 384/2002 Z. z.) v znení výnosu zo 4. mája 2005 è. 2/2005 (oznámenie è. 214/2005
Z. z.).
2/ Prípravky klasifikované a oznaèované v zmysle doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov.
Tieto prípravky budú preklasifikované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v bode
1.
Klasifikácia prípravkov pod¾a nebezpeènosti
1/ Prípravky sú klasifikované pod¾a výnosu z 27. marca 2002 è. 2/2002 (oznámenie è. 384/2002 Z. z.)
v znení výnosu zo 4. mája 2005 è. 2/2005 (oznámenie è. 214/2005 Z. z.), vydaného pod¾a § 3 ods. 4,
§ 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7 ods. 4, § 8 ods. 10, § 14 ods. 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a
§ 26 ods. 12 zákona è. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov:
T+
T
C
Xn
Xi
N
E
F+
F
O
Ve¾mi jedovatý
Jedovatý
Žieravý
Škodlivý
Dráždivý
Nebezpeèný pre životné prostredie
Výbušný
Mimoriadne hor¾avý
Ve¾mi hor¾avý
Oxidujúci
2/ Klasifikácia pod¾a toxicity v zmysle nariadenia vlády SSR è. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých
iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov, ktoré bolo nahradené nariadením vlády
Slovenskej republiky è. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi (zrušené
zákonom è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a
zákonom è. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov:
6
ZNJ
OJ
Ž
S
Zvl᚝ nebezpeèné jedy
Ostatné jedy
Žieraviny
Prípravok nie je posudzovaný ako jed alebo iná látka škodlivá zdraviu
Prípravok so senzibilizujúcimi úèinkami spôsobujúci kožné alergie
Klasifikácia prípravkov z h¾adiska ochrany vèiel
1/ Pod¾a úèinku na vèely (príloha è. 16 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z
21. januára 2002 è. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu
rastlín) (oznámenie è. 224/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov)
Vè 1: Prípravok pre vèely jedovatý
Vè 2: Prípravok pre vèely škodlivý pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vè 3: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
vèely prijate¾né
Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vyluèuje zasiahnutie vèiel
2/ Pod¾a úèinku na vèely (vyhláška Ministerstva po¾nohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
è. 37/1963 Zb. o ochrane vèiel, rýb a po¾ovnej zveri pri nièení škodcov prípravkami na ochranu
rastlín).
J
Š
N
*
-
Pre vèely jedovatý
Pre vèely škodlivý
Pre vèely relatívne neškodný
Predbežná klasifikácia do preskúšania vo Výskumnom ústave živoèíšnej výroby, Ústave vèelárstva
v Liptovskom Hrádku
Prípravok nie je klasifikovaný alebo termín, èi spôsob aplikácie vyluèuje zasiahnutie vèiel
Klasifikácia prípravkov z h¾adiska ochrany zvierat
1/ Oznaèenie prípravkov z h¾adiska ochrany zvierat - okrem vtákov (príloha è. 16 výnosu z 21. januára
2002 è. 3322/3/2001-100) (oznámenie è. 224/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov)
Z 1:
Z 2:
Z 3:
Z 4:
Pre domáce, hospodárske a vo¾ne žijúce zvieratá zvl᚝ nebezpeèný (zvl᚝ pre prežúvavce)
Pre domáce, hospodárske a vo¾ne žijúce zvieratá zvl᚝ nebezpeèný
Pre domáce, hospodárske a vo¾ne žijúce zvieratá nebezpeèný
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
domáce, hospodárske a vo¾ne žijúce zvieratá prijate¾né
2/ Pod¾a úèinku na po¾ovnú zver (vyhláška è. 37/1963 Zb.).
ZN
NB
NP
RN
-
Mimoriadne nebezpeèný
Nebezpeèný
Nebezpeèný (zvl᚝ pre prežúvavce)
Relatívne neškodný
Prípravok nie je klasifikovaný
7
Klasifikácia prípravkov z h¾adiska ochrany vodných organizmov
1/ Oznaèenie prípravkov z h¾adiska ochrany vodných organizmov (príloha è. 16 výnosu z 21. januára
2002 è. 3322/3/2001-100) (oznámenie è. 224/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov)
Vo 1:
Vo 2:
Vo 3:
Vo 4:
Pre ryby a ostatné vodné živoèíchy mimoriadne jedovatý
Pre ryby a ostatné vodné živoèíchy jedovatý
Pre ryby a ostatné vodné živoèíchy slabo jedovatý
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
ryby a ostatné vodné živoèíchy prijate¾né
2/ Pod¾a úèinku na ryby a vodné živoèíchy (vyhláška è. 37/1963 Zb. a ON 46 6807 - Test akútnej
toxicity na rybách a ostatných vodných živoèíchoch):
0
1
2
3
4
5
6
Látky takmer nejedovaté
Látky ve¾mi slabo jedovaté
Látky slabo jedovaté
Látky stredne jedovaté
Látky silne jedovaté
Látky ve¾mi silne jedovaté
Látky mimoriadne jedovaté
Klasifikácia prípravkov z h¾adiska ochrany vtákov
1/ Oznaèenie prípravkov z h¾adiska ochrany vtákov (príloha è. 16 výnosu z 21. januára 2002 è. 3322/3/
2001-100) (oznámenie è. 224/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov)
Vt 1: Prípravok je pre vtáky jedovatý
Vt 2: Morené osivo je pre vtáky jedovaté
Vt 3: Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie by uložený tak, aby mohol by vo¾ne dostupný vtákom
ako potrava
Vt 4: Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekroèení predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vt 5: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
vtáky prijate¾né
Prípravky na ochranu rastlín sa v zmysle oznaèenia Vt1 až Vt4 z h¾adiska ochrany vtákov nemôžu
aplikova v chránených vtáèích územiach pod¾a § 26 zákona è. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Zároveò v chránených vtáèích územiach je zakázané použi prípravky, ktoré ešte nie sú klasifikované
pod¾a zákona è. 163/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Triedy hor¾avín
Pod¾a triedy hor¾avín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu
hor¾avých kvapalín)
I
II
III
IV
*)
8
Hor¾avina 1. triedy (teplota vzplanutia do 21 oC)
Hor¾avina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21 oC do 55 oC)
Hor¾avina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55 oC do 100 oC)
Hor¾avina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100 oC do 250 oC)
Tuhá látka s možnosou samovznietenia po zvlhnutí
Prípravok nie je hor¾avý
Registraèné èíslo
Registraèné èíslo, pod ktorým bol prípravok povolený, je evidované v Ústrednom registri (Ústredný
kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave, odbor registrácie pesticídov, Matúškova 21,
833 16 Bratislava).
PHO1 - PHO5 - prípravok je vylúèený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri
kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.
Pod skratkami NA, DA, TM a TP sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:
NA
- ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viacerých prípravkov postupne po uplynutí urèitého
èasového intervalu pod¾a návodu
DA
- delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí urèitého èasového
intervalu pod¾a návodu
TM
- súèasné ošetrenie zmesou („tank mix“) dvoch alebo viacerých prípravkov, pripravenou pod¾a
návodu v nádrži postrekovaèa
TP
- ošetrenie pod¾a schváleného technologického postupu
Dávka
- rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch urèených na plochu 1 ha, ak nie je uvedené
inak.
Ochranná doba
- znamená minimálny interval v dòoch medzi posledným ošetrením a zberom, alebo pokia¾ je tak uvedené
v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrenia a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou
s plodinou.
AT - je èasový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný
v návode na použitie alebo v Metodickej príruèke na ochranu rastlín. Porast sa musí zbera len
pri technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoli
miestne príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.
Vysvetlivky k hlavièke tabu¾ky v kapitole 1.5, 1.6, 1.7 a 1.8
Ståpec è. :
1
2
3
4
4/MB
5
6
7
8
9
10
11
12
Význam ståpca :
obchodný názov prípravku
strana
výrobca
držite¾ registrácie ve¾kospotrebite¾ského balenia
držite¾ registrácie malospotrebite¾ského balenia
zástupca držite¾a registrácie z krajiny Európskej únie v Slovenskej republike
úprava - typ formulácie
úèinná látka – názov
úèinná látka – obsah
zaradenie pod¾a úèinku na hospodárske, domáce a vo¾ne žijúce zvieratá
zaradenie pod¾a úèinku na ryby a ostatné vodné živoèíchy
zaradenie pod¾a úèinku na vèely
zaradenie pod¾a zákona è. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
9
13
14
15
zaradenie pod¾a triedy hor¾avín
registraèné èíslo ÚKSÚP-u
deò / mesiac / rok ukonèenia platnosti registrácie v kapitole 1.8 - deò / mesiac / rok najneskoršieho spotrebovania alebo zneškodnenia
obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd
16
1. 3. Bezpeènos práce - odporúèané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
Kód
Ochrana hlavy
a celého tela
Kód
Ochrana tváre
Kód
Ochrana rúk a nôh
1
pracovný oblek,
pokrývka hlavy,
zástera
1
ochranná maska s filtrom,
alebo izolaèný prístroj
1
gumové rukavice
gumová obuv
2
ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare
3
ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare,
respirátor proti výparom
4
ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare,
respirátor proti prachu
Poznámka:
kód 1.1.1.
kód 1.2.1.
kód 1.3.1.
kód 1.4.1.
- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranná maska s filtrom alebo izolaèný prístroj,
gumové rukavice a gumová obuv
- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
gumové rukavice a gumová obuv
- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv
- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, respirátor proti prachu, gumové rukavice a
gumová obuv, zástera je z PVC alebo pogumovaného textilu
Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo
vysokých plodinách (napr. slneènica) použi na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom,
alebo izolaèný dýchací prístroj.
Na ochranu rúk možno použi okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.
Pri aplikácii „tank mix“ zmesi sa musia použi OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku
z danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultova so Strediskom pre štúdium práce a
rodiny, Špitálska 6, 812 41 Bratislava, tel: 02-5477 4166, fax: 02-4296 6633, www.sspr.gov.sk.
Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultova
s Národným toxikologickým informaèným centrom v Bratislave - FNsP Bratislava, Klinika pracovného
lekárstva a toxikológie - pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel: 02-5477 4166.
10
1.4
Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ïalšie obmedzenia
V prvom pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúèené všetky prípravky. V ostatných ochranných
pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):
P H O1
Prípravky sú vylúèené z použitia vo vnútornej èasti druhého pásma hygienickej ochrany zdrojov
podzemných i povrchových vôd (pokia¾ nie je v konkrétnych prípadoch druhé pásmo hygienickej ochrany
rozdelené na vnútornú a vonkajšiu èas, platí zákaz pre celé druhé pásmo).
P H O2
Prípravky sú vylúèené z použitia vo vnútornej èasti druhého pásma hygienickej ochrany zdrojov
podzemných vôd (pokia¾ nie je v konkrétnych prípadoch druhé pásmo hygienickej ochrany rozdelené na
vnútornú a vonkajšiu èas, platí zákaz pre celé druhé pásmo). Vo vnútornej èasti druhého pásma hygienickej
ochrany povrchových vodných zdrojov môžu by tieto prípravky použité za týchto podmienok:
a) prípravky sa nemôžu použi, ak sa do 24 hodín oèakávajú dažïové zrážky,
b) nesmú sa použi vo vnútornej èasti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu
vodáròami,
c) prípravky sa môžu používa vo vnútornej èasti PHO druhého stupòa povrchových vôd za predpokladu,
že bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k
najbližšiemu odvodòovaciemu kanálu a ïalej budú z ošetrenia týmito prípravkami vylúèené svahovité
pozemky (nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,
d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpeèi zvýšený doh¾ad, prípadne sledovanie rezíduí
v indikovaných prípadoch,
e) je potrebné dôsledne prihliada na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnos ošetrenia daných pozemkov.
P H O3
Prípravky sú vylúèené z použitia vo vnútornej èasti druhého pásma hygienickej ochrany zdrojov
podzemných vôd (ak nie je v konkrétnych prípadoch druhé pásmo hygienickej ochrany rozdelené na
vnútornú a vonkajšiu èas, platí obmedzenie pre celé druhé pásmo).
P H O4
Prípravky sú vylúèené z použitia vo vnútornej èasti druhého pásma hygienickej ochrany zdrojov
podzemných a povrchových vôd. Ak nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu èas, sú
vylúèené z použitia v celom druhom pásme hygienickej ochrany. Prípravky sa nesmú aplikova v blízkosti
miest zásobovaných studniènou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).
P H O5
Prípravky sú vylúèené z použitia z celého druhého pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
a povrchových vôd a z tretieho pásma hygienickej ochrany vodárenských nádrží. Prípravky sa tiež
nesmú aplikova v blízkosti miest zásobovaných studniènou vodou (posudzuje miestne príslušný
vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použi na pozemkoch urèených pre pestovanie surovín
(vrátane krmív), ktoré budú použité pre výrobu detskej výživy. Aplikáciu možno pod¾a daných miestnych
podmienok povoli v dávke na dolnej hranici. Aplikáciu nemožno povoli na pozemkoch, ktoré sú spádované
k vodným tokom a vodným nádržiam.
11
1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebiteľskom balení
Veľkospotrebiteľské balenia (profesionálne použitie): Nové registrácie
1
3
ACANTO
ATLANTIS WG
DUP DUC SC
BCM BAY WG
4
6
7
CALLISTO 100 EC SYN
CASPER 55 WG
SYN
SYS
SYS
ELASTIQ
DES
CHR EC
FORCE 1,5 G
HARVESAN
SYN
DUP
SYS G
DUC SE
KAPUT HARVEST NUF FNA
KUPRIKOL 50
NEA POL
SC
WG
SL
WP
8
picoxystrobin
mesosulfuronmethyl
iodosulfuronmethyl
mesotrione
prosulfuron
dicamba
karboxylovaný
styrén butadién
kopolymér
tefluthrin
flusilazole
carbendazim
glyphosate
oxychlorid Cu
250 g.l-1
30 g.kg-1
9
10
11
12
13
14
15
16
Z4
Z4
Vo1
Vo2
Vč3
Vč3
N
Xi, N
-
07-02-0871 31.12.2014 07-11-0885 30.6.2008 -
Z4
Z4
Vo3
Vo3
Vč3
Vč3
N
N
-
07-11-0872 30.9.2013 07-11-0860 31.12.2014 -
Z4
Vo4
Vč3
-
-
07-15-0879 31.12.2014 -
15 g.kg-1 Z3
250 g.l-1
Z4
125 g.l-1
360 g.l-1
Z4
84%
Z4
(50%Cu)
800 g.kg-1 Z4
700 g.kg-1 Z4
Vo1
Vo2
Vč3 Xn, N Vč3
T, N III
07-05-0884 31.12.2014 07-02-0883 31.12.2009 -
Vo2
Vo1
Vč3
Vč3
Xi, N Xn, N -
07-11-0880 30.6.2012 07-02-0875 31.12.2014 -
Vo1
Vo1
Vč3
Vč3
Xn, N Xn, N -
07-02-0859 31.7.2011 07-11-0877 31.12.2008 -
5 g.kg-1
100 g.l-1
50 g.kg-1
500 g.kg-1
450 g.l-1
MERPAN 80 WDG
METHRIPHAR 70
WG
MODDUS
PLEDGE 50 WP
QUADRIS MAX
MAW MAC WG
BCM AGP WG
captan
metribuzin
SYN SYS
SMF SMF
SYN SYS
EC
WP
SC
Vč3 Xi, N III
Vč3
T, N Vč3 Xn, N -
07-14-0887 31.12.2011 07-11-0874 31.12.2012 07-02-0890 30.9.2011 -
CHE DAS
CS
250 g.l-1
Z4
500 g.kg-1 Z4
93,5 g.l-1 Z4
500 g.l-1
60 g.l-1
Z4
Vo2
Vo1
Vo1
RAPID
Vo1
Vč3 Xi, N
07-05-0886
SPINTOR
STEWARD
DOB DAS SC
DUP DUC WG
trinexapac-ethyl
flumioxazim
azoxystrobin
folpet
gammacyhalothrin
spinosad
indoxacarb
240 g.l-1
300 g.l-1
Z1
Z4
TALENT
DOW DAS
myclobutanil
200 g.l-1
Z4
Vo2 Vč2
Vo2 Vč3/
Vč2
Vo2 Vč3
EW
-
31.3.2010 -
N
Xn, N -
07-05-0891 31.12.2008 07-05-0882 31.12.2016 -
Xn, N -
07-02-0873 31.12.2014 -
Poznámky
AGRIPHAR S.A., OUGRÉE, Belgicko (predtým Chimac Agriphar)
AGP
CHR
Chemtura Europe Ltd. – organizačná zložka, Včelárska 7, 821 05 Bratislava
DES
DeSangosse Industries Inc., Greeley, Colorado 80632-1289, USA
DOW AGROSCIENCES SWITZERLAND S.A., Norfolk, Veľká Británia
DOB
MAC
Makhteshim Agan Central and East Europe (MACEE), Montevideo utca 6, 1037 Budapest, Maďarsko
MAW Makhteshim Chemical Work Ltd. Beer Sheva, Izrael
SMF
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Francúzsko
Veľkospotrebiteľské balenia (profesionálne použitie): Rozšírenie rozsahu použitia
1
3
4
6
ATPLUS 463
DEVRINOL 45 F
FURY 10 EW
GUARDIAN
MAX
LUMAX 537,5 SE
SYN
UPH
FMC
MON
SYS
UPL
FNA
MON
EC
SC
EW
EC
SYN
SYS SE s-metolachlor
mesotrione
terbuthylazine
NIS SP acetamiprid
MOSPILAN 20
SP
SPODNAM DC
SPOTLIGHT
PLUS
12
NIP
7
parafínový olej
napropamide
zetacypermethrin
acetochlor
FMC FNA EC pinolene
FMC FNA EO carfentrazone-ethyl
8
9
10
11
12
13
14
15 16
60%
450 g.l-1
100 g.l-1
840 g.l-1
Z4
Z4
Z1
Z4
Vo2
Vo2
Vo1
Vo1
Vč3
Vč3
Vč3
Vč3
Xi
IV 95-21-0242 31.12.2011 Xi, N - 06-11-0791 31.12.2008 Xn, N II 94-05-0100 31.12.2007 Xn, N IV 02-11-0603 31.12.2008 2
375 g.l-1
37,5 g.l-1
125 g.l-1
200 g.kg-1
Z4 Vo1
Vč3
Xn, N
-
05-11-0701 31.12.2014 -
Z4 Vo3
Vč3
Xn
-
96-05-0296 31.12.2014 -
555,4 g.kg-1
60 g.l-1
Z4 Vo1
Z4 Vo2
Vč3
Vč3
Xi, N 3652 31.12.2011 Xi, N III 04-12-0668 31.12.2014 -
Veľkospotrebiteľské balenia (profesionálne použitie): Predĺženie doby platnosti registrácie vo
veľkospotrebiteľskom balení 2006
Názov prípravku
Typ
Názov účinnej látky
formulácie
BIFENIX N
SC
COSMIC
COSMOS 500 FS
GALBEN M
SL
FS
WP
JETSTAR
KAPAZIN
RACINE
SL
SL
SL
Obsah účinnej
látky
Registračné
číslo
333 g.l-1
166 g.l-1
360 g.l-1 (480 g.l-1)
500 g.l-1
80 g.kg-1
650 g.kg-1
360 g.l-1 (480 g.l-1)
360 g.l-1 (480 g.l-1)
0,1 %
0,15 %
0,05 %
2,5 %
isoproturon
bifenox
glyphosate (glyphosate-IPA)
fipronil
benalaxyl
mancozeb
glyphosate (glyphosate-IPA)
glyphosate (glyphosate-IPA)
ONP-Na
PNP-Na
5-NG-Na
1-NAA
Doba platnosti
registrácie
3585
31.12.2011
01-11-0589
99-01-0501
98-02-0403
30.6.2012
31.12.2011
30.6.2010
01-11-0590
00-11-0542
3591
30.6.2012
30.6.2012
31.12.2011
1.6. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebiteľskom balení
Malospotrebiteľské balenie (neprofesionálne použitie): Nové registrácie
1
4
4/MB
7
8
NOVODOR FC
Špecifikácia balenia
Bacillus thuringiensis
BOT
BOT
ssp. Tenebrionis
100 ml a papierová krabica
POLYVERSUM
Špecifikácia balenia
BOT
BOT Pythium oligandrum
5 x 5g blister PE/PAP, 25g papierová krabica valcová
15
06-MB-0646 *
31.12.2011
06-MB-0647 **
31.12.2008
EUPAREN MULTI WG
Špecifikácia balenia
BAY
FLS tolylfluanid
07-MB-0646
500 g.kg-1
Potlačené vrecko PAP/Al/PE, 60g , Potlačená papierová krabica PAP/Al/PE, 5 x 60g
30.9.2010
KUPRIKOL 50
POL
FLS
oxychlorid Cu
84% (50%Cu)
07-MB-0645
50 g potlačené fólia s Al vložkou, 5x50, 10x50g+potlačená krabička, 1 00 g dóza
s uzáverom
31.12.2014
Špecifikácia balenia
3%
14
106-107 spór v 1g7
07-MB-0647
TITUS 25 WG
DUC
FYS rimsulfuron
250 g.l-1
Špecifikácia balenia
1,5 g a 15 g HDPE vrecká v papierovej krabičke, fólia
Pozn.
*
prípravku NOVODOR FC bude s platnosťou od 1. 1. 2008 pridelené nové registračné číslo 07-MB-0649
** prípravku POLYVERSUM bude s platnosťou od 1. 1. 2008 pridelené nové registračné číslo 07-MB-0650
1.7.
31.1.2011
Zoznam registrovaných súbežných prípravkov na ochranu rastlín
vo veľkospotrebiteľskom a v malospotrebiteľskom balení
Veľkospotrebiteľské balenia
Názov súbežného prípravku
Názov referenčného
prípravku
ATTRADE-Isoproturon 500 SC
PROTUGAN 50 SC
ATTRADE-Glyfosát 360 SL
ROUNDUP KLASIK
ATTRADE-Desmedifam Extra
BETANAL
EXPERT
ATTRADE-Propaquizafop 100 EC
AGIL 100 EC
ATTRADE-Tebukonazol 250 EW
ORIUS 250 EW
Držiteľ registrácie
súbežného prípravku
Chem Trade Slovakia
s.r.o.
Chem Trade Slovakia
s.r.o.
Chem Trade Slovakia
s.r.o.
Chem Trade Slovakia
s.r.o.
Chem Trade Slovakia
s.r.o.
6
14
15
SC
07-PI-0017
31.12.2007
SL
07-PI-0018
31.12.2008
EC
07-PI-0014
31.12.2007
EC
07-PI-0012
31.12.2011
07-PI-0016
13
Názov súbežného prípravku
Názov referenčného
prípravku
Držiteľ registrácie
6
súbežného prípravku
GRANSTAR 75
WG
Chem Trade Slovakia
s.r.o.
Chem Trade Slovakia
s.r.o.
Qenerika s.r.o.
14
15
EW
ATTRADE-Tribenuron 75 WG
ATTRADE-Trifluralin Multi 480 EC TREFLAN 48 EC
BETARI
SAFARI
31.12.2007
WG
07-PI-0013
31.12.2007
EC
07-PI-0015
06-PI-0004
31.12.2007
WG
31.12.2011
Malospotrebiteľské balenie
Názov súbežného prípravku
KARATE SO ZEON
TECHNOLÓGIOU
Názov referenčného Držiteľ registrácie
6
prípravku
súbežného prípravku
KARATE ZEON 5 CS Agro CS Slovakia a.s. CS
14
15
07-PI/MB-0003
31.12.2011
1.10 Zoznam zakázaných prípravkov pre podopatrenie č. 5.3.2.1.3.1.1 “Základná
podpora“ – Opatrenia environmentálne platby Programu rozvoja vidieka
Slovenskej republiky 2007-2013
Prípravky klasifikované od Vt 1 až po Vt 4
Názov prípravku
Klasifikácia
Vt 1 – Vt 4
BROMOTRIL 25 SC
Držiteľ registrácie
MAKHTESHIM Agan Central and East
Europe
AGRO ALIANCE SK s.r.o.
BASF Slovensko spol. s r.o.
FLORASERVIS
MAKHTESHIM Agan Central and East
Europe
BUCTRIL M
CABRIO TOP
CABRIO TOP
BAYER, spol. s r.o.
BASF Slovensko spol. s r.o.
FLORASERVIS
Vt 4
Vt 4
Vt 4
CELPHOS
JJJ DDD, s.r.o.
Vt 1
COMMANDO
CONFIDOR 70 WG
COSMOS 500 FS
DELICIA GASTOXIN
JJJ DDD, s.r.o.
BAYER, spol. s r.o.
BASF Slovensko spol. s r.o.
DDD Servis, s.r.o.
Vt 1
Vt 4
Vt 1
Vt 1
DIAZINON 10 G
DIAZINON 10 G
ALCHEM spol. s r.o.
ARYSTA LifeScience Slovakia, s.r.o.
Vt 4
Vt 4
DIAZINON 10 G
AGROCHEMIX
Vt 4
DIAZINON 10 G
Vt 4
DIAZOL 50 EW
DIAZOL 50 EW
FYSE, s.r.o.
MAKHTESHIM Agan Central and East
Europe
FLORASERVIS
Vt 4
Vt 4
DIAZOL 60 EC
DURSBAN 10 G
DURSBAN 480 EC
DURSBAN 480 EC
EKOPHOS - ALP
AGROVITA, s.r.o.
DOW AgroSciences s.r.o.
DOW AgroSciences s.r.o.
FLORASERVIS
Ekolas, s.r.o.
Vt 4
Vt 4
Vt 4
Vt 4
Vt 1
AFALON 45 SC
AGRITOX 50 SL
BI 58 EC-NOVÉ
BI 58 EC-NOVÉ
14
Prípravok
registrovaný
Vt 4
Vt 4
Vt 4
Vt 4
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
Vt 4
v spotrebovaní
zásob
registrovaný
registrovaný
v spotrebovaní
zásob
v spotrebovaní
zásob
registrovaný
registrovaný
registrovaný
v spotrebovaní
zásob
registrovaný
v spotrebovaní
zásob
v spotrebovaní
zásob
registrovaný
registrovaný
v spotrebovaní
zásob
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
Klasifikácia
Vt 1 – Vt 4
Vt 4
Vt 1
Vt 2
Vt 2
Vt 4
Vt 2
Vt 4
Názov prípravku
EMPIRE 20
FURADAN 5 G
GAUCHO 600 FS
GAUCHO 70 WS
GRAMOXONE
CHINOOK 200 FS
KOHINOR 70 WG
Držiteľ registrácie
DOW AgroSciences s.r.o.
F&N Agro Slovensko spol. s r.o.
BAYER, spol. s r.o.
BAYER, spol. s r.o.
SYNGENTA Slovakia, s.r.o.
BAYER, spol. s.r.o.
AGROVITA, s.r.o.
KOMPLET
LINTUR 70 WG
AGROCHEMIX
SYNGENTA Slovakia, s.r.o.
MAKHTESHIM Agan Central and East
Europe
Vt 4
Vt 4
JJJ DDD, s.r.o.
F&N Agro Slovensko spol. s r.o.
MAKHTESHIM Agan Central and East
Europe
BAYER, spol. s r.o.
ALCHEM
Vt 3
Vt 1
Vt 4
Vt 1
Vt 1
BAYER, spol. s r.o.
AGRIPHAR S.A.
Dow AgroSciences s.r.o.
LIDO s.r.o.
FLORASERVIS
DOW AgroSciences s.r.o.
Vt 1
Vt 4
Vt 4
Vt 4
Vt 4
Vt 4
AGROCHEMIX
MAKHTESHIM Agan Central and East
Europe
BAYER, spol. s r.o.
SYNGENTA Slovakia, s.r.o.
LIDO s.r.o.
BASF Slovensko spol. s r.o.
FLORASERVIS
BAYER, spol. s r.o.
MAKHTESHIM Agan Central and East
Europe
MAKHTESHIM Agan Central and East
Europe
FLORASERVIS
BIOFER
BAYER, spol. s r.o.
BAYER, spol. s r.o.
FLORASERVIS
BAYER, spol. s r.o.
Duslo a.s.
DOW AgroSciences s.r.o.
Vt 4
LINUREX 50 SC
LUMACHICIDA VEBI
MARSHAL 25 EC
MASTER 25 CS
MESUROL ALIMAX
MESUROL ALIMAX
MESUROL
SCHNECKENKORN
METRIPHAR 70 WG
NURELLE D
NURELLE D
NURELLE D
NURELLE MAX
OLEOEKOL
PANOCTINE 35 LS
PARDNER 22,5 EC
PIRIMOR 50 WG
PIRIMOR 50 WG
POLYRAM WG
POLYRAM WG
PRESTIGE 290 FS
PYRINEX 25 ME
PYRINEX 48 EC
PYRINEX 48 EC
RODENTIC BLESK
SEKATOR
SENCOR 70 WG
SENCOR 70 WG
SENCOR 70 WP
STUTOX - I
SYSTHANE 12 EC
Prípravok
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
v spotrebovaní
zásob
registrovaný
registrovaný
Vt 4
Vt 4
Vt 4
Vt 4
Vt 4
Vt 4
Vt 4
Vt 2
v spotrebovaní
zásob
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
v spotrebovaní
zásob
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
Vt 4
registrovaný
Vt 4
Vt 4
Vt 1
Vt 4
Vt 4
Vt 4
Vt 4
Vt 1
Vt 4
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
registrovaný
Zároveň v chránených vtáčích územiach je zakázané použiť prípravky, ktoré ešte nie sú klasifikované
podľa zákona č. 163/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
15
2.
Rozsah povoleného použitia
Nové registrácie
ACANTO (fungicíd)
picoxystrobin
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
pšenica
múčnatka trávová
(Erysiphe/Blumeriella graminis),
septorióza pšenice (Septoria
tritici, Septoria nodorum), hrdza
pšeničná (Puccinia recondita)
1l
Ochranná
doba /dni
35
jačmeň
múčnatka trávová
(Erysiphe/Blumeriella graminis),
hrdza jačmenná (Pucccinia
hordei), hnedá skvrnitosť
jačmeňa (Pyrenophora teres),
rynchospóriová škvrnitosť
jačmeňa (Rhynchosporium
secalis)
1l
35
Poznámka
ATLANTIS WG (herbicíd)
mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
pšenica
ozimná
metlička
0,1- 0,15kg + (1 l)
metlička, odolné
dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec
metlička, dvojklíčnolistové
buriny
Ochranná
doba / dni
AT
0,1 - 0,15 kg + (1 l)
0,15 kg+ (0,25 kg)1
+(1 l)2
AT
AT
0,15 kg + (1,5 l)1
+(1l)2
AT
Poznámka
(TM) Istroekol,
Repkol
(TM) Biopower
(TM)1 Sekator
(TM)2 Istroekol,
Repkol
(TM)1 Factor
(TM)2 Istroekol,
Repkol
CALLISTO 100 EC (herbicíd)
mesotrione
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
kukurica
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
1l
1 l + (1,25 l)
16
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
PRE, EPOST
AT
(TM) Dual Gold 960
EC, PRE, EPOST
CASPER 55 WG (herbicíd)
prosulfuron + dicamba
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
kukurica
dvojklíčnolistové buriny,
durman, voškovník a trváce
buriny
dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy
0,25-0,3 kg
0,25-0,3 kg + (0,5 %)
0,25-0,3 kg + (0,75)1 +
(0,5 %)2
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
AT
(TM) Atplus 463
AT
(TM)1 Milagro
(TM)2 Atplus 463
FORCE 1,5 G (insekticíd)
tefluthrin
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
kukurica
kukuričiar koreňový
(Diabrotica virgifera)
12 - 15 kg
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
HARVESAN (fungicíd)
flusilazole + carbendazim
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
pšenica ozimná
múčnatka trávová,
septorióza pšenice, hrdze
0.8 l/ha
Ochranná Poznámka
doba / dni
42
KAPUT HARVEST (herbicíd)
glyphosate
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
obilniny
(predzberová
aplikácia )
kukurica, zemiaky,
sója
repa cukrová, repa
kŕmna, zemiaky
repka ozimná,
hrach, sója,
peluška, slnečnica
ľan (predzberová
aplikácia )
lúky a pasienky
tabak – výsadba
jadroviny,
kôstkoviny, vinič
pýr a iné trváce buriny
3l
trváce buriny, pýr
2 - 2,5 l
AT
prerastené buriny
30
knôtový rám
prerastené buriny
2l
(33-50 % )
3–4l
14
uľahčenie zberu, len
pozemný postrek
pýr a iné trváce buriny
3–4l
10
obnova TTP
zárazovec konáristý
turanec kanadský
pýr, pichliače, mlieče
pupenec
prerastené buriny
pýr a iné trváce buriny
3–6l
0,1+(0,1-0,15 )
2l
3l
6l
2 l (33-50 %)
3l
21
AT
AT
AT
AT
AT
AT
nežiaduce dreviny, pobrežné
buriny
5l
AT
nežiaduca vegetácia,
bolševník
krídlatka
nežiaduca vegetácia
3–5l
AT
5–9l
5–9l
AT
AT
jahoda
orná pôda, strnisko
zavlažovacie
a odvodňovacie
kanále
nepoľnohospodárska pôda
železnice
Ochranná Poznámka
doba / dni
14
DA
knôtový rám
17
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
lesné hospodárstvo,
príprava plôch pred
výsevom a
výsadbou
lesné škôlky a
kultúry, listnaté a
ihličnaté dreviny
celoplošné
ošetrenie kultúr
smreka, borovice a
jedle
nežiaduca vegetácia,
jednoročné a trváce buriny
3–5l
nežiaduca vegetácia, buriny
jednoročné a trváce
3–5l
AT
nežiaduca vegetácia,
jednoročné a trváce buriny
3–5l
AT
medziriadková
aplikácia, ochranné
kryty
pred pučaním, po
vyzretí letorastov
KUPRIKOL 50 (fungicíd)
oxychlorid Cu
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
zemiaky
repa cukrová
chmeľ
cibuľa, pór
pleseň zemiakov
cerkosporióza
pleseň chmeľu
pleseň cibule
zeler
septorióza zeleru
fazuľa struková
fazuľa -semenné
porasty
rajčiak
antraknóza fazule
antraknóza fazule
4-5 kg
4-5 kg
0,75 %
3,5-4 kg
(0,6-0,7 %)
3,5-4 kg
(0,6-0,7 %)
4 kg
4 kg
pleseň zemiakov, septorióza
rajčiakov, čerň rajčiaková
3,5-4 kg
(0,6-0,7%)
7
bakteriálna škvrnitosť
3,5-4 kg
(0,6-0,7%)
2,5-5 kg
(0,25-0,5 %)
4 kg/ha
(0,4 %)
3,5-4 kg
(0,6-0,7 %)
3
tekvicová zelenina
pleseň uhorková
uhorky nakladačky
pleseň uhorková
mrkva, petržlen semenné porasty
škvrnitosť listov, pleseň
mrkvy, septorióza
petržlenu
cerkosporióza rasce
rasca
šalát - semenné
porasty
reďkovka semenné porasty
špenát - semenné
porasty
jahody
orech - škôlky
vinič (stolové
hrozno)
vinič (na víno)
broskyňa
čerešňa, višňa
jabloň
18
Ochranná Poznámka
doba / dni
7
14
7
7
7
AT
7
do začiatku kvitnutia
3
3
AT
pleseň šalátová
3,5-4 kg
(0,6-0,7 %)
3,5-4 kg
7
AT
pleseň belostná
3,5-4 kg
AT
hubová škvrnitosť listov
3,5-4 kg
AT
biela škvrnitosť listov,
fialová škvrnitosť listov
antraknóza listov orecha
peronospóra viniča, červená
spála
peronospóra viniča, červená
spála
kučeravosť broskyňových
listov
baktériové a hubové
odumieranie vetiev
baktériová spála ružovitých
3,5-4 kg
AT
3,5-4 kg
(3-10 kg)
0,5 %
(3-10 kg)
0,5 %
0,6 %
AT
7
AT
0,3-0,5 %
AT
0,05-0,1 %
AT
len po zbere
35
tesne pred pučaním
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
hruška
baktériová spála ovocných
stromov
pleseň buková
škvrnitosť listov
nekrózy kôry,
miazgotok
méria smrekovcová
0,1-0,2 %
buk
listnáče
listnáče (topole)
smrekovec
opadavý
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
0,4-0,6%
0,4-0,6%
(0,6-1,0%)
AT
AT
AT
0,4-0,6%
AT
MERPAN 80 WDG (fungicíd)
captan
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
jadroviny
chrastavitosť jadrovín
(Venturia inaequalis)
2,0 kg/ ha (0,2%)
2,0 kg/ha + (0,25-0,5 l)
Ochranná Poznámka
doba / dni
35
35
(TM) Agrovital
METHRIPHAR 70 WG (herbicíd)
metribuzin
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
zemiak
dvojklíčnolistové buriny
dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec
dvojklíčnolistové buriny
dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec
dvojklíčnolistové buriny
dvojklíčnolistové buriny
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
buriny
0,5-1,5 kg
1 kg +(0,2 l-0,25 l)
hrach
sója
rajčiak - výsadba
rajčiak - výsev
lucerna – úžitkové
roky
0,3 kg
0,3 kg + (0,2 l-0,25 l)
0,7-1 kg
0,3-0,5 kg
0,5 kg + (1,5-2 l)
0,2-0,3 kg
0,75-1 kg
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
AT
(TM) Command 36
CS
AT
AT
(TM) Command 36
CS
AT
AT
AT
(NA) Treflan 48 EC,
Triflurex 48 EC
AT
AT
MODDUS (regulátor rastu a vývoja rastlín)
trinexapac-ethyl
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
pšenica ozimná
skrátenie stebla,
obmedzenie poliehania
0,4 l
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
Podľa etikety
19
NOVOZIR MN 80 (fungicíd)
mancozeb
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
zemiaky
pleseň zemiakov, hnedá
škvrnitosť listov
vločkovitosť zemiakov,
fuzariózy
pleseň kapustová,
alternáriová škvrnitosť,
čierna hniloba
pleseň cibule
antraknóza fazule
antraknóza fazule
2 kg
kapustová zelenina
- semenné porasty
cibuľa, pór
fazuľa struková
fazuľa - semenné
porasty
rajčiak
jahody (nie
mesačné)
broskyňa
tekvicová zelenina
mečíky, tulipány
marhuľa
vinič
koreňová a
kapustová zelenina
- sadzačka
jadroviny
2 kg.t-1
92
0,3 %
AT
2 kg
2 kg
2 kg
14
7
7
pleseň zemiakov, septorióza
rajčiakov, čerň rajčiaková
biela škvrnitosť listov,
fialová škvrnitosť listov
kučeravosť broskyňových
listov
pleseň uhorková
hubové choroby
hnednutie listov
peronospóra viniča
skládkové choroby
0,2 %
21
0,2 %
AT
0,3 %
AT
0,3 % (3 kg)
0,3 %
0,2-0,3 %
0,2-0,3 %
0,2 % (20 l.m-3)
8
AT
21
42
AT
chrastavitosť jabĺk
3-4,5 kg (0,3-0,45 %)
1,5-4,5 kg + (0,75-1,5
kg)
1,5-4,5 kg + (0,45-0,6 l)
1,5-4,5 kg + (0,75 kg)
28
35
28
AT
1,5-4,5 kg + (0,6 l)
1,5-4,5 kg + (0,45 l)
1,5-4,5 kg + (0,3 l)
21
35
35
(TM)Topas 100 EC
(TM)Punch 10 EW
2 kg + (2 l)
(0,2 % + (0,2 %))
0,3 %
0,2 %
8
(TM)Previcur 607SL
21
21
0,2 %
AT
0,2 %
0,2 %
0,3 %
2-2,5 kg
0,2 %
2-3 kg
21
AT
AT
21
AT
AT
múčnatka jabloňová,
chrastavitosť jabĺk
jabloň
uhorky
ríbezľa
čerešňa, višňa
mrkva, petržlen semenné porasty
tabak
okrasné rastliny
ruža
fenikel
klinčeky
šalát - semenné
porasty
20
Ochranná Poznámka
doba / dni
7
múčnatka jabloňová,
chrastavitosť jabĺk
pleseň uhorková
antraknóza ríbezlí
dierkovitosť listov,
škvrnitosť listov
škvrnitosť listov, pleseň
mrkvy, septorióza petržlenu,
čierna hniloba mrkvy
pleseň tabaku
škvrnitosť listov
čierna škvrnitosť
cerkosporióza feniklu
hrdza klinčeková
hubové škvrnitosti, pleseň
šalátová
OD platí len pre
skrmovanie sadby
do začiatku kvitnutia
po zbere
max. 3x
(TM)Baycor 25 WP
(TM)Systhane 12EC
(TM)Trifmine 30 WP
pred kvitnutím a 1x
ihneď po odkvitnutí
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
semenáčiky a
sadenice lesných
drevín
semenáčiky
lesných drevín
lesné dreviny
pleseň sivá
0,3 %
padanie semenáčikov
60-120 kg
v 30000-40000 l vody
0,3 %
AT
hynutie sadeníc, sypavka
borovicová
méria smrekovcová
hubové choroby
0,3 %
AT
0,3 %
0,5-0,7 kg/100 kg osiva
AT
AT
hubové choroby
prúžkovitosť jačmeňa,
hnedá škvrnitosť jačmeňa
(primárna infekcia)
mazľavá sneť pšeničná,
mazľavá sneť hladká
hubové choroby
2 kg.t-1
1,5 kg.t-1
AT
AT
1,5 kg.t-1
AT
0,3-0,5 %, max. 1 %
AT
borovica
smrekovec
semená lesných
drevín
sója
jačmeň
pšenica
dezinfekcia
skladovacích
priestorov (aj
sklady s
množiteľským
materiálom)
hrdze
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
AT
pôdna dezinfekcia,
zálievka
postreky treba
opakovať
suché morenie
PLEDGE 50 WP (herbicíd)
flumioxazim
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
PRE
slnečnica
dvojklíčnolistové buriny
80 g
dvojklíčnolistové buriny
80 g
AT
POST
dvojklíčnolistové buriny
80 g + (100 - 200 ml)
AT
dvojklíčnolistové buriny
80 g + (50 ml)
AT
dvojklíčnolistové buriny
80 g + (2,3 – 3,0 l)
AT
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
(2,3 – 3,0 l) + 80 g
AT
(TM) Trend 90 POST
(TM) Silwet L-77 POST
(TM) Proponit 720
EC - PRE
NA, Proponit 720 EC PRE, Pledge 50 WP
- POST
QUADRIS MAX (fungicíd)
azoxystrobin + folpet
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
vinič
peronospóra viniča
múčnatka viniča, biela
hniloba, pleseň sivá
1,5 – 2,0 l
(0,15 – 0,2 %)
Ochranná Poznámka
doba / dni
21
optimálny interval
medzi
ošetreniami je 10-12
dní
21
RAPID (insekticíd)
gamma-cyhalothrin
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
repka, horčica
krytonos repkový
krytonos štvorzubý
blyskáčik repkový
piliarka repková
skočky
voška kapustová
voška hrachová
zrniarka hrachová
voška maková
vošky
kohútik modrý
kohútik čierny
byľomor sedlový
0,08
hrach
repa cukrová
obilniny
0,06
0,06
0,08
0,08
0,06
0,08
Ochranná Poznámka
doba / dni
28
aplikácia najneskôr
do BBCH 55
14
14
14
28
28
SPINTOR (insekticíd)
spinosad
Plodina
Škodlivý organizmus
zemiaky
vinič
jabloň
pásavka zemiaková
obaľovače
obaľovač jablčný,
podkopáčiky
mlynárik kapustový
mora kapustová
strapky
kapusta
rajčiak, baklažán,
paprika,
uhorka
Dávka / ha
0,15-0,2 l
0,3-0,4 l
0,6 l
0,6-0,8 l
0,4 l
0,4-0,5 l
0,04%
0,4-0,6 l
Ochranná Poznámka
doba / dni
3
14
3
3
3
3
3
aplikácia v skleníku
3
STEWARD (insekticíd)
indoxacarb
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
jadroviny
obaľovač jablčný
170 g
pupeňový a šupkový
obaľovač (obaľovač
záhradný, obaľovač
púčikový, obaľovač
zemolezový, obaľovač
jablčný, obaľovač ovocný)
húsenice motýľov voľne
požierajúce
piadivka zimná
170 g
7
170 g
7
170 g
7
postrek alebo rosenie
obaľovač pásový,
mramorovaný, obaľovač
révový
125 g
14
3
cikádky (cikádočky)
125 g
14
3
muštové hrozno
stolné hrozno;
podľa signalizácie,
postrek alebo rosenie
muštové hrozno
stolné hrozno;
postrek alebo rosenie
húsenice motýľov voľne
požierajúce
(mlynárik repový, mlynárik
85 g
3
vinič
hlúbová zelenina
(hlávková kapusta,
kel, karfiol,
22
Ochranná Poznámka
doba / dni
7
postrek alebo rosenie
postrek alebo rosenie
Plodina
Škodlivý organizmus
kaleráb)
kapustový,
mora gama, mora
kapustová, molička
kapustová)
húsenice voľne požierajúce
(mlynárik repový, mlynárik
kapustový,
mora gama, mora
kapustová, molička
kapustová)
vijačka kukuričná
karfiol
kukurica cukrová
Dávka / ha
85 g
125 g
Ochranná Poznámka
doba / dni
3
7
pod sklom
14
TALENT (fungicíd)
myclobutanil
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
vinič
múčnatka viniča
0,015 % (0,15 l )
jadroviny
múčnatka jabloňová
chrastavitosť jabĺk
0,30 l (0,03 % )
0,45 l
Ochranná Poznámka
doba / dni
14
od BBCH 13, tretie
listy rozvinuté
14
od BBCH 19, prvý
list plne rozvinutý
Rozšírenie rozsahu použitia
ATPLUS 463 (zmáčadlo) - rozšírenie o TM kombinácie a škodlivý organizmus
parafínový olej
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
kukurica
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
0,5% + (0,25-0,3 kg)
0,5% + (0,25-0,3 l)1 +
(0,75 l)2
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy a
lipkavec
0,5 % + (3,5-4 l)
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
(TM) Casper 55 WG
AT
(TM)1 Casper 55 WG
(TM)2 Milagro,
POST
AT
(TM) Lumax 537,5
SE
DEVRINOL 45 F (herbicíd) – rozšírenie do plodiny
napropamide
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
repka ozimná
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
2,5 + (1,5 l)
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy, lipkavec
1,75–2 l + (1,5-2 l)
2,5 + (0,2-0,25 l)
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
(NA) Treflan 48 EC,
Triflurex 48 EC
AT
(TM) Treflan 48 EC
AT
(NA) Command 36
CS
FURY 10 EW (insekticíd) – rozšírenie do plodiny a o škodlivý organizmus
zetacypermethrin
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
repka
krytonos šešulový,
byľomor kelový
listárik čiarkovaný
0,1 – 0,15 l
hrach
0,15 – 0,2 l
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
zákaz skrmovania
na zeleno
14
23
GUARDIAN MAX (herbicíd) – rozšírenie do plodiny a o TM kombinácie
acetochlor
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
kukurica
dvojklíčnolistové
buriny a jednoročné trávy
2 + (0,25 l)
Slnečnica
dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy
2 – 2,5 l + (1,5 l)
2 l + (1,5 l)
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
(TM) Callisto 480
SC, preemergentne
(do troch dní po
zasiatí) a skoro
postemergentne (do 2
listov kukurice)
AT
(TM) Click 500 SC
AT
(TM) Afalon 45 SC
LUMAX 537,5 SE (herbicíd) – rozšírenie o TM kombináciu
s-metolachlor + mesotrione + terbuthylazine
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
kukurica
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
3,5-4 l + (0,5%)
Ochranná Poznámka
doba / dni
45
(TM) ATPLUS 463
MOSPILAN 20 SP (insekticíd) – rozšírenie do plodín a o škodlivý organizmus
acetamiprid
Plodina
Škodlivý organizmus
repka
byľomor kelový, krytonos
šešuľový
obaľovač jablčný
obaľovač slivkový
vrtivka čerešňová
jabloň
slivka
čerešňa
Dávka / ha
Ochranná Poznámka
doba / dni
0,15 kg
AT
0,25 kg
0,25 kg
0,15-0,2 kg
14
14
14
SPODNAM DC (špeciálna látka) – rozšírenie do plodiny a o škodlivý organizmus
pinolene
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
repka ozimná
(predzberová
aplikácia)
obilniny
(predzberová
aplikácia)
prerastené buriny,
obmedzenie predzberových
a zberových strát
prerastené buriny
0,3 l + (3 l)
1,25 l + (3 l)
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
(TM) Clinic
AT
(TM) Clinic
SPOTLIGHT PLUS (desikant) – rozšírenie do plodín
carfentrazone-ethyl
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
jadroviny,
kôstkoviny, vinič
vinič
pýr, pichliače, mlieče
0,25 – 0,35 l + (3 l)
ničenie obrastu
príkmenného pásu
1l
24
Ochranná Poznámka
doba / dni
AT
(TM) Clinic
okrem broskýň
AT
3.
Ostatné zmeny
1.
Držiteľ registrácie United Phosphorus Limited, Veľká Británia prípravku DEVRINOL (úč. l.
napropamid 125 g/l, reg. č. 02-11-0604, doba reg. 31. 12. 2008) poveril zastupovaním registrácie
uvedeného prípravku v Slovenskej republike novú spoločnosť. Pôvodný zástupca bola F&N Agro
Slovensko s.r.o., Rožňavská cesta 34, 821 04 Bratislava. Nový zástupca držiteľa registrácie je
spoločnosť AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka.
2.
Dňa 28. 6. 2006 spoločnosť Agrovita spol. s r.o. ako držiteľ registrácie prípravku FOLPAN 80
WDG (úč. látka folpet 800 g.kg-1, reg. č. 96-02-0272, platnosť registrácie do 31. 12. 2008)
retrospektívne požiadala kontrolný ústav o posúdenie zmeny vo formulácii uvedeného
prípravku na ochranu rastlín, ktorá bola uskutočnená v roku 2005, kedy zároveň predložila
kontrolnému ústavu stanoviská odborných pracovísk. Kontrolný ústav posúdil zmenu
koformulantov ako majoritnú zmenu v zložení prípravku, ktorú akceptoval až po dodaní
doplňujúcej dokumentácie. Vzhľadom na žiadosť o zmenu držiteľa registrácie uvedeného
prípravku zo dňa 21. 9. 2006, pri ktorej došlo k zmene registračného čísla, bolo prípravku
FOLPAN 80 WDG pridelené nové registračné číslo: 06-02-0807, doba platnosti registrácie
zostáva nezmenená do 31. 12. 2008.
Výrobca prípravkov Makhteshim Agan Industires, Izrael požiadal kontrolný ústav o uskutočnenie
zmeny držiteľa registrácie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré vyrába. Pôvodný držiteľ
registrácie dole uvedených prípravkov: Agrovita spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri
Dunaji. Nový držiteľ registrácie dole uvedených prípravkov Makhteshim Agan Central and East
Europe (MACEE), Montevideo utca 6, 1037 Budapest, Maďarsko. Pôvodný držiteľ registrácie
bude právnym zástupcom nového držiteľa registrácie v Slovenskej republike pre registračné
účely. Nové registračné čísla sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
3.
Prípravok
AFALON 45 SC
AGIL 100 EC
APOLLO 50 SC
BROMOTRIL 250 SC
BUMPER 25 EC
BUMPER SUPER
DIAZOL 50 EW
FOLPAN 80 WDG
GALIGAN 240 EC
GLYFOGAN 480 SL
GOLTIX 70 WG
GOLTIX 90 WG
GOLTIX TOP
LEOPARD 5 EC
LINUREX 50 SC
MASTER 25 ME
MAVRIK 2 F
MERPAN 48 SC
MIRAGE 45 EC
ORIUS 25 EW
PANOCTINE 35 LS
PROTUGAN 50 SC
PYRINEX 25 ME
PYRINEX 48 EC
RACER 25 EC
SHAVIT 71,5 WP
SULTAN 50 SC
TOLUREX 50 SC
Účinná látka
linuron
propaquizafop
clofentezine
bromoxynil
propiconazole
prochloraz
propiconazole
diazinon
folpet
oxyfluorfen
glyphosate
metamitron
metamitron
metamitron
quizalofop-P-ethyl
linuron
chlorpyriphos
tau-fluvalinate
captan
prochloraz
tebuconazol
guazatine
isoproturon
chlorpyriphos
chlorpyriphos
fluorochloridone
folpet
triadimenol
metazachlor
chlortoluron
Obsah
450 g.l-1
100 g.l-1
500 g.l-1
250 g.l-1
250 g.l-1
400 g.l-1
90 g.l-1
500 g.l-1
800 g.kg-1
240 g.l-1
360 g.l-1
700 g.kg-1
900 g.kg-1
700 g.l-1
50 g.l-1
500 g.l-1
250 g.l-1
240 g.l-1
480 g.l-1
450 g.l-1
250 g.l-1
350 g.l-1
500 g.l-1
250 g.l-1
480 g.l-1
250 g.l-1
700 g.kg-1
15 g.kg-1
500 g.l-1
500 g.l-1
Form.
SC
EC
SC
SC
EC
Pôvodné reg.č.
94-11-0144
3771
3575
96-11-0267
94-02-0084
99-02-0641
Nové reg.č.
06-11-0792
06-11-0819
06-05-0811
06-11-0820
06-02-0805
Doba reg.
31.12.2008
31.12.2011
31.12.2007
28.2.2009
31.12.2008
EC
EW
WG
EC
SL
WG
WG
SC
EC
SC
CS
EC
SC
EC
EW
LS
SC
CS
EC
EC
WP
99-05-0469
96-02-0272
98-11-0431
93-11-0015
93-11-0046
99-11-0488
97-11-0320
99-11-0485
94-11-0081
96-13-0275
3745
97-01-0318
94-02-0090
01-02-0580
3386
98-11-0429
00-05-0534
93-05-0024
05-11-0697
99-02-0453
06-02-0806
06-05-0812
06-02-0807
06-11-0793
06-11-0794
06-11-0795
06-11-0796
06-11-0797
06-11-0798
06-11-0799
06-13-0840
06-05-0813
06-02-0808
06-02-0809
06-02-0822
06-02-0810
06-11-0800
06-05-0841
06-05-0814
06-11-0801
06-02-0834
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2007
30.6.2010
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2011
31.12.2007
31.12.2007
30.6.2010
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2011
SC
SC
04-11-0673
94-11-0075
06-11-0802
06-11-0803
31.12.2009
31.12.2008
25
Prípravok
TOMIGAN 250 EC
TRIFLUREX 48 EC
Účinná látka
fluroxypyr
trifluralin
Obsah
250 g.l-1
480 g.l-1
Form.
EC
EC
Pôvodné reg.č.
99-11-0483
3822
Nové reg.č.
06-11-0842
06-11-0804
Doba reg.
30.11.2010
31.12.2008
4.
Držiteľ registrácie DuPont CZ s.r.o. požiadal kontrolný ústav o administratívnu zmenu názvu
prípravku ALLY 20 SG (metsulfuron methyl 20%, reg. č. 06-11-0764, platnosť registrácie do
31. 12. 2013). Nový názov prípravku bude ALLY 20 SX, registračné číslo 06-11-0815, doba
platnosti registrácie prípravku zostáva nezmenená – 31. 12. 2013.
5.
Výrobca a žiadateľ Agriphar S.A., Belgicko požiadal o prevedenie zmeny v názve držiteľa
registrácie registrovaných prípravkov, v názve výrobcu prípravkov a o prevedenie zmeny
zástupcu držiteľa registrácie na Slovensku. Jedná sa o nasledovné prípravky na ochranu rastlín:
SYLLIT 65 (dodine 65%, reg. č. 06-02-0719, platnosť registrácie do 31. 12. 2007),
NEO-STOP (chlorpropham 1%, reg. č. 06-14-0715, platnosť registrácie do 31. 12. 2008),
EFUZIN 500 SC (dodine 500 g.l-1 , reg. č. 06-02-0718, platnosť registrácie do 31. 12. 2007),
CYPERKILL 25 EC (cypermethrin 250 g.l-1 , reg. č. 06-05-0717, platnosť registrácie do 31.
12. 2006), a
CLIOPHAR 300 SL (clopyralid 300 g.l-1 , reg. č. 06-05-0716, platnosť registrácie do 31. 12.
2006).
Pôvodný výrobca prípravkov – Chimac Agriphar S.A., Rue de Renory, 26/1, Ougreé B-4102,
Belgicko. Nový výrobca uvedených prípravkov - Agriphar S.A., Rue de Renory, 26/1, Ougreé
B-4102, Belgicko. Pôvodný držiteľ registrácie uvedených prípravkov: Arysta LifeScience
Slovakia s.r.o., Komárňanská ul. 16, 940 76 Nové Zámky. Nový držiteľ registrácie je Agriphar
S.A., Rue de Renory, 26/1, Ougreé B-4102, Belgicko. Zástupcom nového držiteľa registrácie
uvedených prípravkov na Slovensku bude spoločnosť Agriphar S.A.- organizačná zložka,
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava (AGS).
Na základe uvedených zmien budú prípravkom pridelené nové registračné čísla:
NEO-STOP
nové reg. č. 06-14-0816, platnosť registrácie sa nemení - do 31. 12.
2008,
CYPERKILL 25 EC nové reg. č. 06-05-0843, platnosť registrácie bola predĺžená do 28. 10.
2010,
EFUZIN 500 SC
nové reg. č. 06-02-0850, platnosť registrácie sa nemení - do 31. 12. 2007,
SYLLIT 65
nové reg. č. 06-02-0851 , platnosť registrácie sa nemení - do 31. 12.
2007,
CLIOPHAR 300 SL nové reg. č. 06-11-0852, platnosť registrácie bola predĺžená do 31. 12.
2008.
6.
Držiteľ registrácie Syngenta Slovakia, s.r.o. požiadal kontrolný ústav o prevedenie zmeny vo
formulácii prípravku VERTIMEC 018 EC (abamectin 18 g.l-1, reg. číslo 05-05-0680, platnosť
registrácie do 31. 12. 2008) a predložil kontrolnému ústavu stanoviská odborných pracovísk.
Kontrolný ústav posúdil zmenu koformulantov ako majoritnú zmenu v zložení prípravku, ktorú
držiteľ registrácie podporil doručením novej doplňujúcej dokumentácie. Vzhľadom na
majoritnú zmenu vo formulácii prípravku bolo prípravku VERTIMEC 018 EC pridelené nové
registračné číslo 06-05-0817, doba platnosti registrácie prípravku zostane nezmenená – do 31.
12. 2008.
7.
Výrobca prípravkov Feinchemie Schwebda GmbH Nemecko požiadal kontrolný ústav
o uskutočnenie zmeny držiteľa registrácie prípravkov:
ETHOSAT 500 SC
(ethofumesate 500 g.l-1, reg. č. 98-11-0426, platnosť registrácie do 31.
12. 2007),
KONTAKTTWIN
(ethofumesate 94 g.l-1, phenmedipham 97 g.l-1, reg. č. 98-11-0427,
platnosť registrácie do 31. 12. 2007),
MODOWN 4F
(bifenox 480 g.l-1, reg. č. 3782, platnosť registrácie do 31. 12. 2007),
PROTUGAN SUPER (isoproturon 300 g.l-1, MCPP-P 145 g.l-1, bifenox 150 g.l-1, reg. č. 0511-0705, platnosť registrácie do 31. 12. 2006).
Pôvodný držiteľ registrácie hore uvedených prípravkov : Agrovita spol. s r.o., Nádražná 28, 900
28 Ivanka pri Dunaji. Nový držiteľ registrácie hore uvedených prípravkov Feinchemie
26
Schwebda GmbH, Strassburger Str. 5, D-37269 Eschwege, Nemecko. Pôvodný držiteľ
registrácie Agrovita spol. s r.o., bude právnym zástupcom nového držiteľa registrácie
v Slovenskej republike pre registračné účely.
Uvedeným prípravkom boli pridelené nové registračné čísla nasledovne:
ETHOSAT 500 SC
nové reg. č. 06-11-0785, platnosť registrácie do 31. 12. 2007),
KONTAKTTWIN
nové reg. č. 06-11-0786, platnosť registrácie do 31. 12. 2007),
MODOWN 4F
nové reg. č. 06-11-0784, platnosť registrácie do 31. 12. 2007),
PROTUGAN SUPER nové reg. č. 06-11-0821, platnosť registrácie predĺžená do 31. 12.
2011).
8.
Spoločnosť DuPont CZ s.r.o., ako zástupca materskej firmy vo Francúzsku, požiadala kontrolný
ústav o zmenu držiteľa registrácie prípravkov
GRANSTAR 75 WG (tribenuron methyl 75%, reg. č. 3645, platnosť reg. 31. 12. 2006) a
GRANSTAR 50 SG (tribenuron methyl 50%, reg. č. 04-11-0670, platnosť reg. 31. 12. 2006).
U prípravku GRANSTAR 50 SG DuPont CZ s.r.o. požiadal aj o zmenu v názve prípravku.
Pôvodný držiteľ registrácie Pioneer HI-Bred Slovensko spol. s r.o., Oravská 13, Senec. Nový
držiteľ registrácie DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14/648, 155 00 Praha 5 – Jinonice, Česká
republika. Distribútorom prípravkov v SR bude MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec.
Prípravkom boli pridelené nové registračné čísla:
GRANSTAR 75 WG - nové reg. č. 06-11-0823, platnosť registrácie bola predĺžená do 28. 2.
2010.
Nový názov prípravku GRANSTAR 50 SG bude GRANSTAR 50 SX, nové reg. č. 06-11-0824,
platnosť registrácie bola predĺžená do 28. 2. 2010.
9.
Spoločnosť Duslo, a.s., odštepný závod ISTROCHEM požiadal kontrolný ústav
o administratívnu zmenu výrobcu a držiteľa registrácie doleuvedených registrovaných
prípravkov. Pôvodná adresa výrobcu: ISTROCHEM, Nobelova 34, 836 05 Bratislava. Nová
adresa výrobcu: Duslo a.s., odštepný závod ISTROCHEM, Nobelova 34, 836 05 Bratislava.
Pôvodná adresa držiteľa registrácie: ISTROCHEM, Nobelova 34, 836 05 Bratislava. Nová
adresa držiteľa registrácie: Duslo a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.
Názov ppp
BUREX EKO
CERBERUS 430 SC
CERBERUS EKO
STUTOX-I
ISTROEKOL*
SULKA
TRITON DUO
6
7
8
SC chloridazon
metylester repk. oleja
SC chloridazon
320 g.l-1
28 %
430 g.l-1
SC chloridazon
metylester repkového
oleja
fosfid zinočnatý
Pôvodné
Nové reg.
reg. číslo
číslo
96-11-0269 06-11-0828
Doba
platnosti
31.12.2011
06-11-0826
06-11-0826
31.12.2011
320 g.l-1
28 %
01-11-0575
06-11-0827
31.12.2011
5%
00-08-0514
06-08-0844
31.12.2011
EC metylester repkového
oleja
SL polysulfid Ca
80%
94-21-0112
06-21-0854
31.12.2007
14%
1053
06-11-0853
31.12.2007
SL MCPA
dicamba
300 g.l-1
40 g.l-1
04-11-0676
06-11-0829
31.12.2011
* Prípravok Istroekol bol zároveň posúdený ohľadom oznámenia o zmene vo formulácii (majoritná
zmena, informácia bod č. 14).
10.
Držiteľ registrácie Istrochem a.s., požiadal kontrolný ústav u prípravku AMINEX 500 SL
(MCPA 500 g/l, reg. č. 00-11-0544):
- o administratívnu zmenu držiteľa registrácie: z Istrochem a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
na Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 06 Šaľa;
- a administratívnu zmenu výrobcu prípravku z Istrochem a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
na Duslo, a.s., odštepný závod Istrochem, Nobelova 34, 836 05 Bratislava.
27
Následne nový držiteľ registrácie Duslo, a.s. oznámil kontrolnému ústavu, že držiteľom
registrácie a vlastníkom dokumentácie k uvedenému prípravku bude Nufarm GmbH & Co KG,
A-4021 Linz, Rakúsko a predložil kontrolnému ústavu kópiu zmluvy o prevode registrácie
prípravku AMINEX 500 SL medzi Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 06
Šaľa a Nufarm GmbH & Co KG, A-4021 Linz, Rakúsko. Kontrolný ústav žiadosti vyhovel a
pozmenil registračné údaje na nasledovné:
Nový držiteľ registrácie: Nufarm GmbH & Co KG, A-4021 Linz, Rakúsko. Výrobca prípravku:
Duslo, a.s., odštepný závod Istrochem, Nobelova 34, 836 05 Bratislava. Nové registračné číslo
prípravku AMINEX 500 SL bude 06-11-0830, dobu registrácie v procese predĺženia doby
platnosti registrácie kontrolný ústav predĺžil do 30. 4. 2010.
11.
Výrobca Sumitomo Chemical Ltd. Japonsko prostredníctvom firmy Crompton Europe Ltd. –
org. zložka, požiadal o prevedenie zmeny držiteľa registrácie prípravku RIZOLEX 50 FL
(tolclofos-methyl 50% reg. č. 3748, platnosť registrácie do 31. 12. 2006) v Slovenskej
republike. Pôvodný držiteľ registrácie – Brasko s.r.o., Nevädzova 8, 821 01 Bratislava. Nový
držiteľ registrácie – Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., 2, rue Claude Chappe, F-69370
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Francúzsko. Zástupcom držiteľa na Slovensku bude Crompton
Europe Ltd. – organizačná zložka, Včelárska 7, 821 05 Bratislava. Nové registračné čísla
prípravku bude RIZOLEX 50 FL 06-02-0833, platnosť registrácie bola predĺžená v procese
predĺženia doby platnosti registrácie2006 do 31. 12. 2011.
12.
Výrobca prípravkov Feinchemie Schwebda GmbH Nemecko požiadal kontrolný ústav
o uskutočnenie zmeny držiteľa registrácie prípravkov:
BIFENIX N
(isoproturon 333 g.l-1, bifenox 166 g.l-1, reg. č. 3585, platnosť registrácie do 31.
12. 2006),
EXEL D+
(MCPP-D 370 g.l-1, bifenox 300 g.l-1, reg. č. 93-11-0013, platnosť registrácie
do 31. 12. 2006),
Pôvodný držiteľ registrácie hore uvedených prípravkov : Agrovita spol. s r.o., Nádražná 28, 900
28 Ivanka pri Dunaji. Nový držiteľ registrácie hore uvedených prípravkov Feinchemie
Schwebda GmbH, Strassburger Str. 5, D-37269 Eschwege, Nemecko. Pôvodný držiteľ
registrácie bude právnym zástupcom nového držiteľa registrácie v Slovenskej republike pre
registračné účely. Prípravkom boli pridelené nové registračné čísla, doba platnosti registrácie
bola predĺžená v procese predĺženia doby platnosti registrácie2006:
BIFENIX N
nové reg. č. 06-11-0858, platnosť registrácie do 31. 12. 2011,
EXEL D+
nové reg. č. 06-11-0835, platnosť registrácie do 31. 12. 2011.
13.
Držiteľ registrácie Monsanto Slovakia s.r.o.,. požiadal kontrolný ústav o posúdenie zmeny
vo formulácii prípravku MONITOR 75 WG (sulfosulfuron 750 g.kg-1, reg. č. 97-11-0368,
platnosť registrácie do 31. 12. 2006) a predložil kontrolnému ústavu doplňujúcu dokumentáciu
a odborné posudky. Nakoľko sa jednalo o majoritnú zmenu vo formulácii, prípravku
MONITOR 75 WG bolo pridelené nové registračné číslo 06-11-0836. Doba platnosti registrácie
bola predĺžená v procese predĺženia doby platnosti registrácie 2006 do 30. 6. 2011.
14.
Držiteľ registrácie Duslo, a.s., odštepný závod ISTROCHEM požiadal kontrolný ústav
o prevedenie zmeny vo formulácii prípravku ISTROEKOL (metylester repkového oleja 80%,
pôv. reg. číslo 94-21-0112, platnosť registrácie do 31. 12. 2007) a predložil kontrolnému ústavu
stanoviská odborných pracovísk a doplňujúcu dokumentáciu. Kontrolný ústav posúdil zmenu
koformulantov ako majoritnú zmenu v zložení prípravku, ktorú držiteľ registrácie podporil
doručením novej doplňujúcej dokumentácie. Vzhľadom na majoritnú zmenu vo formulácii
prípravku bolo prípravku ISTROEKOL spolu so žiadosťou o zmenu výrobcu a držiteľa
registrácie pridelené nové registračné číslo 06-21-0854, doba platnosti registrácie prípravku
zostane nezmenená – do 31. 12. 2007.
15.
Firma Agrovita spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji požiadala o prevedenie
zmeny držiteľa registrácie prípravkov CERVACOL EXTRA (repelentné látky, reg. č. 96-060266, platnosť registrácie do 31. 12. 2006) na ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka
pri Dunaji. Výrobca prípravkov sa nemení. Nové registračné číslo prípravku bude CERVACOL
28
EXTRA reg. č. 06-06-0856, platnosť registrácie bola predĺžená v procese predĺženia doby
platnosti registrácie 2006 do 31. 12. 2011.
16.
Výrobca prípravkov A H Marks and Company Limited požiadal kontrolný ústav o zmenu
držiteľa registrácie doleuvedených prípravkov. Pôvodný držiteľ registrácie prípravkov
AGROXONE, HERBOXONE, OPTICA a OPTICA TRIO bola spoločnosť Arysta LifeScience
Slovakia s.r.o, Komárňanká 16, 940 76 Nové Zámky. Pôvodný držiteľ registrácie prípravku SK600 – DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, 15500 Praha 5, Česká republika. Nový držiteľ registrácie
prípravkov AGROXONE, HERBOXONE, OPTICA, OPTICA TRIO a SK-600 bude AH
MARKS COMPANY LIMITED, Wyke Bradfort, West Yorkshire BD12 9EJ, Veľká Británia.
Pôvodní držitelia registrácie budú zástupcami nového držiteľa registrácie v Slovenskej
republike pre registračné účely. Prípravkom AGROXONE, HERBOXONE, OPTICA, OPTICA
TRIO a SK-600 boli pridelené nové registračné čísla. Doba platnosti registrácie bola predĺžená
v procese predĺženia doby platnosti registrácie 2006 do doby uvedenej v tabuľke.
AGROXONE
SL
MCPA-DMA soľ
750 g.l-1
Pôvodné
Nové reg. číslo
reg. číslo
00-11-0543
06-11-0847
HERBOXONE
SL
2,4 D DMA soľ
500 g.l-1
00-11-0538
06-11-0849
30.9.2012
OPTICA
SL
mecoprop- p
600 g.l-1
00-11-0545
06-11-0845
31.5.2008
OPTICA TRIO
SL
06-11-0846
31.5.2011
SL
310 g.l-1
160 g.l-1
130 g.l-1
600 g.l-1
00-11-0540
SK-600
dichlorprop-p
MCPA
mecoprop-p
mecoprop- p
06-11-0711
06-11-0857
31.5.2008
Názov ppp
17.
7
6
8
Doba platnosti
registrácie
30.4.2010
Držiteľ registrácie Crompton Europe Ltd., org. zložka, Včelárska 7, 821 05 Bratislava oznámil
kontrolnému ústavu zmenu názvu držiteľa registrácií prípravkov na Chemtura Europe Ltd., org.
zložka, Včelárska 7, 821 05 Bratislava. Prípravky na ochranu rastlín, ktorých sa to týka a nové
registračné čísla sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
Názov ppp
Názov AS
Obsah
AS
600 g.l-1
FAZOR
maleic hydrazide
SILWET L-77
heptamethyltrisiloxan modif. 84%
polyalkylénoxidom
quizalofop-p-tefuryl
40 g.l-1
PANTERA 40 EC
form Pôvodné reg. č. Nové reg. č.
WG
99-14-0460
DOBA
REGISTR
07-14-0861 31.12.2007
EC
04-22-0657
07-22-0862
31.12.2014
EC
94-11-0140
07-11-0863
31.12.2008
VITAVAX 200 WP
carboxin
thiram
275 g.l-1
275 g.l-1
WP
3496
07-01-0864
31.12.2008
VITAVAX 200 FF
carboxin
thiram
200 g.l-1
200 g.l-1
FS
3813
07-01-0865
31.12.2008
CASORON G
dichlobenil
6,75%
95-11-0238
07-11-0866
31.12.2007
DIMILIN 48 SC
diflubenzuron
480 g.l-1
SC
95-05-0236
07-05-0867
31.12.2007
ALAR 85
daminozid
85%
SP
3154
07-14-0868
31.12.2008
ROYALFLO
iprodione
480 g.l-1
SC
98-01-0422
07-01-0869
31.12.2008
BASAMID
GRANULÁT
dazomet
97%
GR
06-03-0730
07-03-0870
31.12.2007
29
Názov ppp
Názov AS
Obsah
AS
form Pôvodné reg. č. Nové reg. č.
DOBA
REGISTR
VITAVAX 2000
carboxin
thiram
200 g.l-1
200 g.l-1
FS
99-01-0474
06-01-0838
31.12.2011
OMITE 30WP*
propargite
32%
WP
3305
06-05-0837
31.12.2011
18.
Kontrolný ústav upravil etiketu na žiadosť držiteľa registrácie Bayer spol. s r.o., ktorý požiadal
o skrátenie ochrannej doby prípravku BASTA 15 (úč. látka glufosinate-NH4, reg. č. 3732, doba
platnosti registrácie do 31. 12. 2008) pri desikácii repky a slnečnice zo 14 na 7 dní. Skrátenie
ochrannej doby vyhovuje hodnoteniu vedeckého výboru Európskeho úradu pre bezpečnosť
potravín.
19.
Držiteľ registrácie Bayer s.r.o. požiadal kontrolný ústav o posúdenie zmeny vo formulácii
prípravku DECIS EW 50 (deltamethrin 50 g/l, 96-05-0309). Dôvodom minoritnej zmeny je
naplnenie požiadavky vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002
Z.z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických
prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení
neskorších predpisov.
20.
Agrovita spol. s r.o., poverený zástupca držiteľa registrácie Makhteshim Agan Central and East
Europe, Budapest, Maďarsko, požiadal kontrolný ústav o zníženie registrovanej dávky v použití
prípravku SULTAN 50 SC (metazachlor 500 g.l-1, reg. č. 06-11-0802, registrácia do
31.12.2009). Pôvodná dávka pre repku ozimnú bola 2,5 – 3 l/ha, overená znížená dávka je 1,5 –
2 l/ha.
21.
Držiteľ registrácie Syngenta Slovakia s.r.o požiadal o zrušenie registrácie (použitia) prípravku
BANVEL 480 S (dicamba 480 g.l-1, reg. č. 3794, platnosť registrácie do 31. 12. 2007) do
kukurice. Prípravok BANVEL 480 S ďalej zostáva registrovaný do obilnín – jačmeň
jarný/ozimný, pšenica jarná/ozimná, raž, tritikale proti odolným dvojklíčnolistovým burinám
a lipkavcu.
22.
Držiteľ registrácie AGRO ALIANCE SK, s.r.o., požiadal o odsúhlasenie malej zmeny
vo formulačnom zložení prípravku DOMARK 10 EC (úč. látka teraconazole 100 g.l-1, reg.
číslo 99-02-0476, platnosť registrácie do 31. 12. 2006 bola predĺžená do 31. 12. 2011).
Dôvodom minoritnej zmeny je naplnenie požiadavky vyhlášky č. 67/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
23.
Držiteľ registrácie BASF Slovensko, spol. s r.o., požiadal o odsúhlasenie malej zmeny
vo formulačnom zložení prípravku NOMOLT 15 SC (úč. látka teflubenzuron 150 g.l-1, reg.
číslo 3602, platnosť registrácie do 31. 12. 2007). Dôvodom minoritnej zmeny je zámena
chlórovaného formulantu za nechlórovaný, ktorý má miernejšiu klasifikáciu.
24.
Držiteľ registrácie F&N Agro Slovensko s.r.o., požiadal o odsúhlasenie malej zmeny
vo formulačnom zložení prípravku FURY 10 EW (úč. látka zetacypermethrin 100 g.l-1, reg.
číslo 94-05-0100, platnosť registrácie do 31. 12. 2007). Dôvodom minoritnej zmeny je
naplnenie požiadavky vyhlášky č. 67/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25.
Držiteľ registrácie BASF Slovensko, spol. s r.o., požiadal o odsúhlasenie malej zmeny
vo formulačnom zložení prípravku ACROBAT MZ WG (úč. látky dimethomorph a mancozeb
9% a 60%, reg. číslo 99-02-0510, platnosť registrácie do 31. 12. 2008). Dôvodom minoritnej
zmeny je zámena protipenivého prostriedku z komerčných dôvodov.
30
26.
Držiteľ registrácie Arysta Life Slovakia, s.r.o. informoval kontrolný ústav o zmene názvu
výrobcu registrovaných prípravkov KAPAZIN, COSMIC a JETSTAR (prípravky na báze
účinnej látky glyphosate), z dôvodu fúzie spoločností. Pôvodný názov výrobcu : Calliope S.A.,
Nogueres, Francúzsko. Nový názov výrobcu: Arysta LifeScience, Route d´Artrix – BP 80 –
64150 Nogueres, Francúzsko. Nový výrobca prehlásil, že uvedená zmena nemá žiadny vplyv na
výrobný proces.
27.
Výrobca prípravkov CHAMPION 50 WP (úč. látka hydroxid Cu, 50% Cu, reg. číslo 3646, platnosť
registrácie do 31. 12. 2011) a CHAMP FLOW (úč. látka hydroxid Cu, 50% Cu, reg. číslo 99-020489, platnosť registrácie do 31. 12. 2011) Nufarm GmbH & Co KG, Linz, Rakúsko oznámil
kontrolnému ústavu požiadavku na zmenu držiteľa registrácie uvedených prípravkov na ochranu
rastlín. Pôvodný držiteľ registrácie prípravkov CHAMPION 50 WP a CHAMP FLOW bola
spoločnosť Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul. 16, 940 76 Nové Zámky. Nový
držiteľ registrácie citovaných prípravkov na ochranu rastlín bude Nufarm GmbH & Co KG, St.
Peter-Strasse 25, 4021 Linz, Rakúsko. Nový držiteľ registrácií poveril na zastupovanie
v Slovenskej republike pre prípravky CHAMPION 50 WP a CHAMP FLOW spoločnosť F&N
Agro Slovensko s.r.o., Rožňavská cesta 34, 821 04 Bratislava. Nové registračné čísla boli
priradené nasledovne: CHAMPION 50 WP nové reg. číslo je 07-02-0888, CHAMP FLOW nové
reg. číslo je 07-02-0889. Doba platnosti registrácie prípravkov sa nemení.
28.
Držiteľ registrácie Dow AgroSciences oznámil kontrolnému ústavu zmenu obchodného mena
organizačnej zložky. Pôvodné zastúpenie spoločnosti: Dow AgroSciences Vetriebsgesellschaft
mbH - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika. Nové
zastúpenie a adresa: Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01
Bratislava, Slovenská republika.
29.
Držiteľ registrácie DuPont CZ s.r.o, Pekařská 14/628, 155 00 Praha 5, informoval kontrolný ústav
o zmene názvu výrobcu prípravkov na ochranu rastlín a vlastníka dokumentačného súboru údajov
spoločnosti DuPont. Pôvodný výrobca a vlastník údajov: Du Pont de Nemours Int. S.A.S, Cernay,
Francúzsko. Nový výrobca a vlastník údajov: DuPont International Operations SArL, Geneva,
Switzerland; pričom zmena v lokalizácii a názve výrobných miest (závodov) registrovaných
prípravkov a ich účinných látok nenastáva. Držiteľ registrácie DuPont CZ s.r.o, Pekařská 14/628,
155 00 Praha 5, naďalej zostáva povereným zástupcom spoločnosti DuPont na Slovensku.
30.
Výrobca prípravkov Stähler International GmbH&Co. KG, Stader Elbstrasse, 21683 Stade,
Germany, požiadal o prevedenie zmeny držiteľa registrácie prípravkov HERBAFLEX (úč. látky
isoproturon a beflubutamid, 500 g.l-1 a 85 g.l-1, reg. číslo 06-11-0831, platnosť registrácie do 25. 8.
2008) a MOGETON (úč. látka quinoclamine 250 g.l-1, reg. číslo 04-11-0672, platnosť registrácie
do 31. 12. 2008).
Novým držiteľom registrácie bude Stähler International GmbH&Co. KG, Stader Elbstrasse, 21683
Stade, Germany.
Spoločnosť Asra, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji je povereným zástupcom
držiteľa registrácie v registrácii uvedených.
Prípravkom na základe tejto zmeny boli pridelené nové registračné čísla HERBAFLEX nové reg.
číslo 07-11-0892, MOGETON nové reg. číslo 07-11-0893, doba platnosti registrácie sa nemení.
31.
Upozornenie: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov (ďalej
len „nariadenie“) stanovuje obmedzené povolené použitia a spôsob aplikácie registrovaných
prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky: procymidone, flusilazol, fenarimol,
carbendazim, dinocap s platnosťou od 1. júla 2007. Použitia, ktoré nariadenie nepovoľuje, budú
zrušené kontrolným ústavom s platnosťou od 1. júla 007. Doba odkladu na dopoužívanie
existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín pôvodného rozsahu použitia u konečných
spotrebiteľov uplynie dňom 30. júna 2008. Rozhodnutím o zmene povoleného rozsahu použitia
kontrolný ústav uloží povinnosť všetkým držiteľom registrácie prípravkov obsahujúcich účinné
látky procymidone, flusilazol, fenarimol, carbendazim a dinocap upraviť etikety registrovaných
31
prípravkov určených pre ďalšie uvádzanie na trh v zmysle citovaného nariadenia s platnosťou od
1. júla 2007.
INFORMÁCIA O ROZHODNUTIACH
NA OCHRANU RASTLÍN
32.
O ZRUŠENÍ
REGISTRÁCIE
PRÍPRAVKOV
Kontrolný ústav zrušil registráciu doleuvedeného prípravku, u ktorého držiteľ registrácie
nesplnil podmienky k prehodnoteniu prípravku na ochranu rastlín v kroku 1 re-registrácie prehodnotenie účinnej látky zaradenej do prílohy 1. Doba odkladu na zneškodnenie,
skladovanie a používanie existujúcich zásob uplynie dňom uvedeným v stĺpci 15.
1
3
6
7
AGRIPUR 50 SL
ISS
SL
MCPA
8
500 g.l-1
14
15
02-11-0599
31.12.2007
OPRAVA ÚDAJOV V ZOZNAME PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH
PRÍPRAVKOV - 2007
Kapitola
Oprava
1.5
ACROBAT MZ WG – správny názov prípravku
HERBAFLEX - doba registrácie do 25. 8. 2008
BRAVO 500 - obsah účinnej látky 500 g.l-1
TOLIAN FLO – správny rozsah použitia prípravku:
1.6
2.11
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka / ha
jačmeň ozimný,
pšenica ozimná
pšenica ozimná
metlička, psiarka
1,5-2 l
AT
metlička, psiarka,
dvojklíčnolistové buriny
metlička, psiarka, odolné
dvojklíčnolistové, lipkavec
1,5-2 l + (1-1,5 l)
AT
(TM) Bromotril 25 SC
1,5-2 l + (0,3-0,5 l)
AT
(TM) Tomigan 250 EC
3.1
3.5
Ochranná Poznámka
doba / dni
správny názov prípravku KARATE ZEON 5 CS
LID LIDO s.r.o., Partizánska 401, 916 24 Horná Streda
MON (správna adresa) Monsanto Slovakia s.r.o., Kukuričná 1, 837 03 Bratislava
Ing. Anna Vitáriusová v. r.
riaditeľka organizácie a
vedúca služobného úradu
ÚKSÚP-u
32
28
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd
prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri
chránených odrôd
(z 24. apríla 2007 è. 2354/2007-510 )
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 16 ods. 4, § 18 ods. 1, § 21 ods.
1 a 3 zákona è. 132/1989 Zb. o ochrane práv
k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z. (ïalej len „zákon“) uverejòuje:
1. Pod¾a § 16 ods. 4 zákona oznámenie o vykonaní zápisu o zrušení prihlášky v zozname prihlášok k 31. marcu 2007 uvedené v prílohe è.
1 od posledného uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ( ïalej len „vestník“).
2. Pod¾a § 18 ods. 1 zákona oznámenie o podaných prihláškach na ochranu odrody k 31. mar-
cu 2007 uvedené v prílohe è. 2 od posledného
uverejnenia vo vestníku.
3. Pod¾a § 21 ods. 1 zákona rozhodnutie o zamietnutí prihlášky na ochranu odrody k 31.
marcu 2007 uvedené v prílohe è. 3 od posledného uverejnenia vo vestníku.
4. Pod¾a § 21 ods. 3 zákona oznámenie o udelených š¾achtite¾ských osvedèeniach k 31. marcu 2007 uvedené v prílohe è. 4 od posledného
uverejnenia vo vestníku.
Ing. Štefan Adam, v. r.
generálny riadite¾ sekcie
po¾nohospodárstva
33
Download

Celý vestník - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR