Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky
Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, 814 21
Predmet zákazky: Nákup a tlač rezidentských parkovacích kariet vo forme nálepky
Kód CPV: 30192800-9 Samolepiace etikety
Opis predmetu:
Rezidentská parkovacia karta vo forme nálepky na predné sklo automobilu.
Špecifikácia:
Formát: rozmery klasickej bankomatovej karty podľa normy ISO (85,6 x 54 mm) s oblými rohmi neštandardnej
hrúbky (viď nižšie);
Materiál: samolepiaca transparentná fólia PVC hrúbky 0,35 - 0,4 mm, leštená s povrchovou úpravou vhodnou pre
termotransferovú dotlač na nelepivú stranu;
Vzhľad: Predtlač podľa priloženého predbežného návrhu - sútlač 3 krycích farieb (červená – Pantone 185, čierna
a bledomodrá - Pantone 2985) aplikovaná pod lepidlo.
Skladba vrstiev:
1 – transparentná PVC fólia
2 – zvislý pás pod gilošou (bledomodrá farba)
3 – giloša, texty a rámčeky (čierna farba)
4 – zvislý pás s logom mestskej časti (červená farba)
5 – lepidlo vhodné na nalepenie na vnútornú stranu čelného skla automobilu.
Dotlač údajov bude realizovaná obstarávateľom na opačnú (nepotlačenú a nelepivú) stranu nálepky, na
termotransferovej tlačiarni.
Uchádzač musí písomne garantovať, že všetky zložky použité na výrobu nálepiek (PVC fólia, lepidlo, použité
farby a krycí silikónový papier) znesú bez poškodenia, prípadne zmeny fyzikálnych vlastností nevyhnutných na
ďalšie použitie, následný tlačový proces (prechod cez termotransferovú tlačiareň, napr. Frago HID DTC4000)
a zároveň že povrch krycieho silikónového papiera nespôsobí v tlačiarni pri rolovaní zo zásobníka preklzovanie.
Náklad: 10 000 ks
Predpokladaná hodnota zákazky:
2 300,- € bez DPH
Termín na predloženie ponuky:
13.12.2013 do 13:00 h
Termín dodania predmetu zákazky: 20.12.2013
Podmienky účasti: doklad o oprávnení podnikať
Kontakt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava
kancelária č. 125 (Ing. arch. Radek Hrančík), alebo: [email protected]
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Výzva na predloženie ponuky
Navrhovaná cena za celý predmet zákazky
Predmet zákazky
Rezidentská parkovacia karta vo
forme nálepky na predné sklo
automobilu.
Počet ks
cena bez DPH
DPH
cena s DPH
10000
Miesto predloženia ponúk: Ponuky je možné posielať na emailovú adresu [email protected]
alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa v uzatvorenej obálke s označením hesla súťaže
„Parkovacie karty – neotvárať“
Vzor parkovacej karty:
Download

Výzva na predloženie ponuky