Rada školy pri ZUŠ
Riaditeľka ZUŠ Sliač
PaedDr. Alica Hancková, PhD.
Pedagogická rada ZUŠ
Umelecká rada ZUŠ
Rodičovské združenie pri ZUŠ
Vedúci predmetových komisií ZUŠ
Poverený zástupca riaditeľky školy
PaedDr. Štefan Pondelík
Pedagogický útvar ZUŠ
Hospodársko-správny útvar ZUŠ
PK – strunové oddelenie
Mgr. art. Jozef Vohár
Správca registratúry, tajomník
Mgr. Róbert Borbély, PhD.
PK – dychové a spevácke oddelenie
Dušana Lehocká
Ekonómka
Liliana Husová
PK – klávesové oddelenie
Mgr. art. Marta Nemcová
Upratovačka
Renáta Benková
PK – medziodborové oddelenie
VO a TO
PaedDr. Štefan Pondelík
HUDOBNÝ ODBOR
PaedDr. Alica Hancková, PhD.
Radko Ďurčík
Mgr. art. Jozef Vohár
Ivo Novák
Mgr. Vladimír Plachý
Mgr. Katarína Procházková
Mgr. art. Alica Hancková, DiS. art.
Mgr. art. Marta Nemcová
Zuzana Pavelková, DiS. art.
Denisa Kabáčová, DiS. art.
Dušana Lehocká
Mgr. art. Martin Olšiak
Marek Bednarčik, DiS. art.
VÝTVARNÝ ODBOR
PaedDr. Štefan Pondelík
TANEČNÝ ODBOR
Andrej Andrejkovič
Bc. Romana Dorotovičová
Jana Hoffmannová, DiS. art.
Deana Atanasová
Ľudmila Bohušová
Základná umelecká škola, SNP 308/39, 962 31 Sliač
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA (šk. r. 2014/2015)
Download

Organizačná štruktúra ZUŠ Sliač 2014/15