Katalóg trofejí
CHPO Poľana
Chovateľská prehliadka
za poľovnícku sezónu
2012/2013
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik,
generálne riaditeľstvo B. Bystrica,
Odštepný závod Kriváň
a Odštepný závod Čierny Balog
Hodnotiteľská komisia CHPO Poľana:
Ing. Ján Nôžka – LS Kyslinky, OZ Kriváň
Ing. Peter Kuric – Lesy SR, š.p., B. Bystrica
Ing. Marcel Lehocký – Lesy SR, š.p., B. Bystrica
Ing. Ján Ostrolúcky – LS Kyslinky, OZ Kriváň
Ing. Jozef Černák – OZ Čierny Balog
Emil Rakyta – OkO SPZ Zvolen
Katalóg zostavili
Ing. Ján Nôžka,
Emil Rakyta
CENA EDMONDA BLANCA
udelená na 60. Generálnom zhromaždení
Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC
Praha – Bratislava – Budapešť, 26. – 30. 4. 2013
pre Poľovný revír Chránená poľovná oblasť Poľana
za príkladné zachovanie prírody
a manažment zveri na základe princípov trvalo udržateľného hospodárenia.
Poľovný revír Chránená poľovná oblasť Poľana
je v užívaní LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica,
prostredníctvom Odštepných závodov Kriváň a Čierny Balog.
Chránená poľovná oblasť Poľana
V minulosti mimoriadne kvalitný genofond jelenej zveri dokumentovaný trofejami podnietil vtedajších poľovníckych odborníkov k vyhláseniu Poľany za oblasť, ktorej je potrebné
venovať zvláštnu pozornosť.
V roku 1965 bola Poľana vyhlásená za Chránenú poľovnú oblasť určenú pre chov a ochranu
jelenej zveri na ploche 18 816 ha.
Súčasná výmera CHPO Poľana je 20 659 ha poľov. plochy, z toho 18 309 ha lesa a 2 350 ha
poľa. Nachádza sa v Banskobystrickom kraji, v okresoch B. Bystrica, Brezno, Detva a Zvolen.
Poľovný revír CHPO Poľana bol v minulosti vyhradený rozhodnutím MP SR č.10549/2002740/718 zo dňa 14. októbra 2002. Obhospodarovaním CHPO Poľana sú poverené Lesy SR,
š.p., Banská Bystrica prostredníctvom OZ Kriváň a OZ Čierny Balog.
Činnosť Chránenej poľovnej oblasti Poľana sa riadi osobitným štatútom, podľa ktorého
CHPO slúži na:
•vzorové poľovnícke obhospodarovanie a ochranu jelenej zveri, ako aj ostatných druhov
raticovej a vzácnej zveri, na princípe veľkoplošného manažmentu s ohľadom na požiadavky funkčne integrovaného lesného hospodárstva a v súlade so zásadami ochrany
prírody na zachovanie biodiverzity CHKO BR Poľana,
•ochranu a zachovanie genofondu poľanského jeleňa,
•udržanie a zvýšenie chovnej a trofejovej kvality jelenej zveri,
•výskum biológie jelenej zveri a veľkých predátorov,
•odchyt jelenej zveri na zazverovanie a občerstvenie krvi v iných oblastiach a revíroch.
•Pre koordináciu chovateľských zámerov, odborné usmerňovanie, kontrolu a hodnotenie dosiahnutých výsledkov v CHPO Poľana je menovaná OLÚ vo Zvolene 20 členná
chovateľská rada, v ktorej sú zástupcovia príslušných LS a OZ, ako aj príslušného OLÚ,
správy CHKO Poľana, NLC (poľovnícky výskum) a MP SR.
Poľovný revír CHPO Poľana je v I. akosťovej triede s NKS jelenej zveri 459 kusov.
Plán chovu a lovu sa navrhol a schválil na zasadnutí chovateľskej rady CHPO Poľana
11.4.2012. Výsledky sčítania jelenej zveri v roku 2012 475 ks (v r. 2011 461 jedincov) potvrdili
stabilizovanú početnosť jelenej zveri v CHPO Poľana na úrovni stanovených NKS – 459 kusov.
V roku 2012 sa plánoval lov jelenej zveri v revíri CHPO Poľana vo výške 172 kusov, čo
predstavovalo úroveň prírastku vypočítaného z JKS. Oproti roku 2011 sa plánovaný lov zvýšil
o 13 kusov. V generačnej zverničke Trnavy sa plánoval lov jelenej zveri vo výške 25 kusov
s ohľadom na skutočnú početnosť zveri a chovateľské zámery. Spolu (voľný revír CHPO
a generačná zvernica Trnavy) bol plánovaný lov jelenej zveri v celkovej výške 197 kusov.
V sezóne 2012/13 sa v CHPO Poľana dosiahol úlovok 171 kusov jelenej zveri, čím sa
plánovaný lov jelenej zveri splnil na 99 %, z toho jelene na 96 % (55 z plánovaných 57 ks),
jelenice na 102 % (59 z plánovaných 58 ks) a jelienčatá na 100 % (57 ks z plánovaných 57
kusov. Toto plnenie je spôsobené aj čiastočným započítaním nájdeného úhynu – jelenia
zver strhnutá vlkmi). V generačnej zverničke Trnavy sa plánoval lov vo výške 25 kusov jelenej
zveri a v skutočnosti sa dosiahol úbytok 27 kusov (108 % plnenie plánovaného lovu) jelenej
zveri – z toho 7 jeleňov, 9 jeleníc a 11 jelenčiat Z celkového počtu 27 ks bolo odchytených
a dodaných na zazverovanie do iných oblastí 15 kvalitných jedincov jelenej zveri. Plánovanie,
realizovanie a vyhodnotenie lovu jeleňov v sezóne 2012/13 sa uskutočnilo podľa zákona
274/ 2009 podľa nových vekových tried.
Spolu v CHPO Poľana a v Generačnej zvernici Trnavy bol plánovaný lov 63 jeleňov
z čoho realizovaný lov, úhyn a odchyt spolu predstavoval 62 jeleňov (98 % plnenie). Realizáciu plánovaného lovu jeleňov v priebehu celej sezóny podstatne ovplyvnil podobne ako
v roku 2009, 2010 a 2011 nájdený úhyn jeleňov strhnutých vlkmi . V čase od 1. 2. 2012 do
15.2.2013 sa spolu našlo a zaevidovalo 16 uhynutých (strhnutých) jeleňov, čo predstavuje
28 % z celkového plánovaného lovu jeleňov. Z toho v I. v.t. 5 jeleňov, v II. v.t. 2 jelene, v III.
v.t. 4 jelene a v IV. v.t. 5 uhynutých (strhnutých) jeleňov. Je to spolu s minulou poľovníckou
sezónou v danej oblasti najvyšší zaznamenaný úhyn jeleňov za posledných 50 rokov.
4 Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 Katalóg trofejí CHPO Poľana
5
V I. vekovej triede sa z plánovaného počtu 22 jeleňov ulovilo 23 jeleňov (z toho 13
jednoročných a 10 dvojročných jeleňov), čo je 105 % plnenie plánu a 42 % podiel na celkovom úbytku jeleňov. V II. vekovej triede sa z plánovaného počtu 19 jeleňov ulovilo len 12
jeleňov, čo predstavuje 63 % plnenie plánu a 22 % podiel na celkovom úbytku jeleňov. Je to
spôsobené tým, že z dôvodu početného úhynu – strhnutých jeleňov vo vyšších vekových
triedach sa v závere sezóny nevyvíjal tlak na naplnenie plánu lovu jeleňov v nižších vekových triedach, aby tak mladšie jelene nahradili úbytok starších jeleňov a aby sa zachovala
optimálna štruktúra populácie.
V III. vekovej triede sa z plánovaného lovu 9 jeleňov ulovilo 10 kusov, čím sa zaznamenalo
plnenie na 111 % a 18 % podiel na celkovom úbytku jeleňov. Z celkového počtu 10 jeleňov
v tejto vekovej triede boli 4 jelene uhynuté, strhnuté vlkmi.
Vo IV. vekovej triede sa zaznamenal úbytok 10 jeleňov, čo predstavuje 143 % plnenie
plánovaného lovu (plán 7 ks) a 18 % podiel na celkovom úbytku jeleňov. V tejto vekovej
triede úhyn predstavoval 50 % podiel (5 jeleňov).
Z celkového počtu 62 jeleňov ulovených alebo uhynutých v poľovníckej sezóne 2012/13 (z
toho 20 jeleňov v III. a IV. v.t.) bolo 23 medailových trofejí – 37 % z celkového počtu jeleňov
a 100 % z počtu jeleňov v III. a IV. vekovej triede, čo je druhý najvyšší počet medailových
jeleňov z CHPO Poľana za posledných 15 rokov (napr. v r.2012 -23 ks, 2010 –24 ks, r.2009-22
ks, 2008 – 13 ks). Z toho bolo 4 zlaté, 12 strieborných a 7 bronzových trofejí. Najsilnejší jeleň
dosiahol 223,60 b. CIC – šiesta najsilnejšia jelenie trofej od roku 2005 a ďalšie zlaté jelene
mali hodnoty 222,73 b., 210,35 b. a 210,18 b. CIC.
6 Katalóg trofejí CHPO Poľana
Celkove sa počas uplynulej poľovníckej sezóny od 1.2.2012 do 15.2.2013 v CHPO Poľana
a Generačnej zvernici Trnavy odchytilo spolu 22 kusov jelenej zveri (v roku 2011 to bolo 9 ks,
2010 17 ks, 2009 8 ks a v r. 2008 20 ks) v štruktúre: 2 jelene, 11 jeleníc a, 9 jelenčiat. Táto zver
sa dodala na zazverovanie revírov v OPK Bánovce nad Bebravou, OZ Topoľčianky a hlavne
do Poľskej republiky, Generálnej direkcie Katowice, nadlesníctva Kluczbork (Państwowe
Gospodarstvo Leśne, Lasy Państwowe).
Plán lovu srnčej zveri sa splnil na 95 %, a to hlavne z dôvodu zámerného nedostatočného
plnenia plánovaného lovu v kategórii sŕn a srnčiat – vysoké prirodzené straty veľkými šelmami.
Plán lovu srncov sa splnil na 85 %, keď z plánovaného počtu 13 srncov sa ulovilo 11 jedincov.
Plán lovu diviačej zveri sa splnil na 106 % (plán 51 ks, skutočnosť 54 ks) a v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím je to výrazné zníženie úlovku v dôsledku nárastu početných
stavov veľkých šeliem nielen v oblasti Poľany. Jedna diviačia trofej dosiahla hodnotu bronzovej medaily.
V sezóne 2012/13 z celoročne chránených druhov zveri bol v CHPO Poľana povolený
regulačný lov dvoch medveďov. Toto povolenie bolo po odvolaniach lesoochranárskeho
združenia Vlk, MŽP definitívne potvrdené dňa 28.11.2011 a na OZ Kriváň doručené 7.12.2011.
Povolenie trvalo aj s príslušnými váhovými obmedzeniami aj od 1.6.2012 do 30.11.2012.
V mesiacoch september a október boli v CHPO Poľana odlovené dve dospelé medvedice
o váhe 98 kg a 145 kg, pričom šírka prednej laby nepresiahla 12 cm.
Z veľkých šeliem boli ulovení traja vlci, z ktorých jedna trofej dosiahla bodovú hodnotu
na udelenie striebornej a jedna bronzovej medaily. Schválený plán lovu jednotlivých druhov
raticovej zveri v roku 2012/13 a jeho plnenie je podrobne uvedené v nasledujúcich tabuľkách
katalógu trofejí „CHPO Poľana“.
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 7
Kritériá selektívneho lovu jelenej zveri
v CHPO Poľana
upravené podľa vyhlášky 344/2009 Z.z..
Minimálne parametre parožia chovných jeleňov:
Jelene zaradené do I. vekovej triedy.
1-ročné jelene:
•hrotito zakončené ihlice s dĺžkou minimálne 35 cm,
•tupo zakončené ihlice s dĺžkou minimálne 30 cm,
•členené kmene s dĺžkou menšou ako 30 cm.
2-ročné jelene:
•členitosť minimálne pravidelného osmoráka,
•kmene obojstranne ukončené vidlicami,
•dĺžka stredných vetiev minimálne 15 cm,
•dĺžka kmeňov minimálne 55 cm,
•bodová hodnota minimálne 115 bodov CIC.
Jelene zaradené do II. vekovej triedy.
3-ročné jelene:
•členitosť minimálne pravidelného desatoráka,
•kmene obojstranne ukončené korunami,
•dĺžka stredných vetiev minimálne 20 cm,
•dĺžka kmeňov minimálne 65 cm,
•bodová hodnota minimálne 135 bodov CIC.
4-ročné jelene:
•členitosť minimálne pravidelného desatoráka,
•kmene obojstranne ukončené korunami,
•dĺžka stredných vetiev minimálne 20 cm,
•dĺžka kmeňov minimálne 75 cm,
•bodová hodnota minimálne 155 bodov CIC.
5 až 6-ročné jelene:
•členitosť minimálne pravidelného dvanástoráka,
•kmene obojstranne ukončené korunami s počtom minimálne 7 vetiev,
•dĺžka kmeňov minimálne 85 cm,
•bodová hodnota minimálne 170 bodov CIC.
8 Katalóg trofejí CHPO Poľana
Jelene zaradené do III. vekovej triedy.
7 až 8-ročné jelene:
•členitosť minimálne pravidelného štrnástoráka,
•kmene obojstranne ukončené korunami s počtom minimálne 8 vetiev,
•dĺžka kmeňov minimálne 95 cm,
•bodová hodnota minimálne 190 bodov CIC.
9 až 10-ročné jelene:
•členitosť minimálne pravidelného štrnástoráka,
•kmene obojstranne ukončené korunami s počtom minimálne 8 vetiev,
•dĺžka kmeňov minimálne 100 cm,
• bodová hodnota minimálne 200 bodov CIC.
Jelene zaradené do IV. vekovej triedy.
11-ročné a staršie jelene:
•všetky 11 ročné a staršie jelene sa považujú za lovné.
Za chovné sa považujú jelene, ktoré spĺňajú všetky stanovené minimálne parametre parožia
chovných jeleňov v závislosti od veku,
Za lovné sa považujú všetky 11 ročné a staršie jelene.
Za výradové sa považujú:
•jelene, ktoré nespĺňajú všetky stanovené minimálne parametre parožia chovných jeleňov
v závislosti od veku,
•jelene s trvalou deformáciou parožia,
•2 ročné a staršie jelene s členitosťou šestoráka,
•3 ročné a staršie nekorunové alebo jednostranne korunové jelene,
•5 ročné a staršie jelene s jednoduchými korunami (s počtom 6 vetiev).
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 9
16
16
43
7
5
5
17
skut.
6
1
0
0
7
5
8
20
plán
2
3
0
1
6
10
9
25
skut.
3
3
0
1
7
9
11
27
plán
20
18
6
6
50
58
57
165
skut.
21
11
7
8
47
58
64
169
plán
3
3
2
2
10
7
6
23
skut.
4
4
3
2
13
7
3
23
plán
1
1
1
0
3
3
3
9
skut.
1
0
0
1
2
3
1
6
OZ Čierny
Balog
plán
4
4
3
2
13
10
9
32
skut.
5
4
3
3
15
10
4
29
CHPO Poľana
a zvernica Trnavy
plán
24
22
9
8
63
68
66
197
skut.
26
15
10
11
62
68
68
198
108
68
111
138
98
100
103
101
42
24
16
18
31
34
34
100
1
1
2
11
9
22
% plnenia plánu
% štruktúra lovu
Odchyt živej zveri
10 Katalóg trofejí CHPO Poľana
42
53
7
1
2
0
9
1
51
54
106
100
21
27
4
0
1
0
5
0
26
27
104
50
9
7
16
29
10
16
7
1
11
17
2
0
1
0
3
0
14
17
121
31
4
4
9
14
5
9
3
0
4
6
0
0
0
0
0
0
4
6
150
11
spolu
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 CHPO Poľana
a zvernica Trnavy
% plnenia plánu
% štruktúra lovu
Odchyt živej zveri
11
1
OZ Čierny
Balog
1
1
0
0
1
0
4
1
25
9
3
2
Hronec
2
3
Sihla
5
plán
6
3
1
1
0
0
1
1
7
4
57
7
skut.
14
14
5
4
1
1
6
5
20
19
95
100
44
3
2
1
1
0
0
1
1
4
3
75
16
41
15
2
4
1
1
0
0
1
1
3
5
167
26
17
15
9
8
3
2
1
1
4
3
13
11
85
58
14
14
3
1
1
10
2
2
4
1
1
1
1
2
2
4
6
150
55
0
2
4
3
1
1
0
0
1
1
5
4
80
36
2
5
OZ Kriváň
4
5
Trnavy
zvernica
4
plán
0
0
skut.
Hriňová
44
Poľana
38
16
Vígľaš
12
16
2
2
4
7
3
7
2
1
14
12
1
0
1
6
1
0
1
0
12
1
2
1
2
2
1
0
1
0
6
2
3
5
5
3
3
3
3
3
2
4
1
1
1
0
0
0
1
1
1
5
0
2
1
0
1
0
0
2
3
plán
2
2
3
3
2
3
2
0
skut.
1
0
1
1
1
35
diviača
12
Diviačia zver
12
0
1
1
1
0
2
1
0
Hronec
11
1
1
1
1
1
1
1
0
Sihla
1
plán
skut.
plán
skut.
plán
skut.
plán
skut.
plán
skut.
plán
skut.
plán
skut.
plán
skut.
plán
skut.
plán
skut.
OZ Kriváň
1
spolu
Kyslinky
Trnavy
zvernica
4
jelienča
srnča spolu diviak diviačica lanštiak
Hriňová
5
Jelenia zver
IV. jeleň jelenica
v.t.
Srnčia zver
III. srnec srna
v.t.
Poľana
III.
v.t.
II.
v.t.
Vígľaš
plán
II.
v.t.
I.
v.t.
Kyslinky
I.
v.t.
Lesná správa
Odštepný závod
Lesná správa
Odštepný závod
Plnenie plánu lovu raticovej zveri v CHPO Poľana a zvernici Trnavy za rok 2012
Plnenie plánu lovu raticovej zveri v CHPO Poľana
a zvernici Trnavy za rok 2012
11
EVIDENCIA TROFEJÍ ŠELIEM Z ROKU 2012
č.
1
2
6
7
3
8
4
5
9
10
11
Lesná
správa
Meno lovca
1.
2.
3.
4.
Úhyn Rejko (zr. aut.)
Nôžka Ján
Černák Jozef
Machyniak Emil
1.
2.
Lindauer Juraj
Štróbl Imre
Dátum
ulovenia
Vek
Hmotnosť
body
CIC
1
1
5
3
25
28
41
35
36.10
37,17
41,40
40,05
4
8
98
145
Vlk
Poľana
9/5/2012
Kyslinky
12/4/2012
Sihla
22/12/2012
Sihla
21/12/2012
Medveď
Vígľaš
9/21/2012
Poľana
10/11/2012
ODCHYT JELENEJ ZVERI V ROKU 2012
EVIDENCIA SRNČÍCH TROFEJÍ Z ROKU 2012
č. Meno lovca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kaľamár Martin
Machyniak Emil
Rakyta Miroslav
Úhyn Mihálik (rys)
Rejko Milan
Ľupták Jozef
Sojka Miroslav
Gibaľa Štefan
Giertl Juraj
Kovář Miloš
Nevolný Jozef
Lesná
správa
Dátum
ulovenia
Vek
Chovnosť
Vígľaš
Sihla
Kyslinky
Poľana
Poľana
Vígľaš
Sihla
Poľana
Hronec
Vígľaš
Kyslinky
6/14/2012
6/25/2012
6/14/2012
8/22/2012
7/25/2012
8/6/2012
6/5/2012
8/11/2012
9/7/2012
9/18/2012
5/28/2012
1
1
1
1
1
4
4
4
5
6
6
Výradový
Výradový
Výradový
Chovný
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Lovný
Lovný
č. Druh zveri
body
CIC
EVIDENCIA DIVIAČICH TROFEJÍ Z ROKU 2012
č. Meno
lovca
Lesná
správa
Dátum
ulovenia
Vek
Medaila
1.
2.
3.
4.
Kyslinky
Vígľaš
Vígľaš
Sihla
25/11/2012
28/12/2012
28/12/2012
12/12/2012
6
4
7
6
III.
12 Kráľ Pavol
Hriň Pavel
Záchenský Ondrej
Sojka Miroslav
body
CIC
111,06
102,90
99,90
107,25
Katalóg trofejí CHPO Poľana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Jelenica
Jelenica
Jeleň I. v.t.(1r.)
Jelenica
Jelenica
Jelenča
Jelenča
Jelenča
Jelenča
Jelenča
Jelenica
Jelenica
Jelenica
Jelenica
Jeleň II. v.t.(3r.)
Jelenča
Jelenča
Jelenča
Jelenica
Jelenica
Jelenica
Jelenča
Lesná
správa
Dátum
odchytu
Odchyt jelenej zveri
Trnavy
2/15/2012
Trnavy
2/15/2012
Trnavy
2/15/2012
Trnavy
1/16/2013
Trnavy
1/17/2013
Trnavy
1/17/2013
Trnavy
1/17/2013
Trnavy
1/17/2013
Trnavy
1/30/2013
Trnavy
1/30/2013
Trnavy
1/31/2013
Trnavy
1/31/2013
Trnavy
1/31/2013
Trnavy
1/31/2013
Trnavy
1/31/2013
Vígľaš
2/15/2012
Vígľaš
2/15/2012
Kyslinky
12/14/2012
Kyslinky
12/31/2012
Kyslinky
12/31/2012
Kyslinky
12/31/2012
Kyslinky
12/31/2012
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 Umiestnenie zveri
SPZ Bán. n. Bebravou
SPZ Bán. n. Bebravou
SPZ Bán. n. Bebravou
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
OZ Topoľčianky
OZ Topoľčianky
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
Poľsko Klucbork
13
EVIDENCIA JELENÍCH TROFEJÍ Z ROKU 2012, CHPO POĽANA,
ZVERNICA TRNAVY
Č.
Meno strelca
Lesná
správa
Dátum
ulovenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Nôžka Ján
Nôžka Ján
Nôžka Ján
Kalamár Martin
Úhyn – Kamenský (vlci)
Ľalíková Michaela
Úhyn – Bystrianska (vlci)
Rejko Milan
Paľko Jozef
Úhyn – Nôžka (odchyt)
Odchyt – Nôžka
Medveď Miroslav
Sojka Miroslav
Úhyn – Medveď (vlci)
Nôžka Ján
Úhyn – Machyniak (vlci)
Stupár Miloš
Giertl Juraj
Komora Pavel
Marcinek Juraj
Kráľ Pavol
Úhyn – Stieranka (vlci)
Kaľamár Martin
Malatinec Juraj
Kaľamár Martin
Úhyn – Nôžka (odchyt)
Anina Patrik – hosť
Úhyn – Malček (vlci)
Medveď Miroslav
Sojka Miroslav
Malček Ján
Odchyt – Nôžka
Mára Vítězslav – hosť ČR
Štěrba F. – hosť ČR
Úhyn – Komora (vlci)
Kyslinky
Trnavy
Trnavy
Vígľaš
Hriňová
Hriňová
Hriňová
Poľana
Poľana
Vígľaš
Trnavy
Sihla
Sihla
Sihla
Kyslinky
Sihla
Hriňová
Hronec
Kyslinky
Poľana
Poľana
Hriňová
Vígľaš
Hriňová
Vígľaš
Poľana
Vígľaš
Poľana
Sihla
Sihla
Hriňová
Trnavy
Sihla
Vígľaš
Kyslinky
30.10.2012
6.8.2012
22.8.2012
12.11.2012
24.9.2012
3.11.2012
18.1.2012
16.11.2012
7.11.2012
16.12.2012
15.2.2012
5.11.2012
11.11.2012
5.1.2013
2.11.2012
14.10.2012
28.11.2012
10.10.2012
26.9.2012
20.12.2012
5.12.2012
4.11.2012
9.10.2012
5.12.2012
11.1.2013
14.1.2013
11.10.2012
22.10.2012
7.10.2012
7.10.2012
12.12.2012
31.1.2013
22.9.2012
28.11.2012
28.3.2012
14 Vek chovnosť Body
CIC Medaila
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Chovný
Chovný
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Chovný
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Chovný
Výradový
Výradový
Výradový
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82,15
86,34
86,39
89,70
90,20
92,50
98,70
103,13
104,13
105,66
109,99
117,08
128,81
111,33
117,06
125,81
131,90
134,20
154,44
125,60
129,38
136,53
Katalóg trofejí CHPO Poľana
EVIDENCIA JELENÍCH TROFEJÍ Z ROKU 2012, CHPO POĽANA,
ZVERNICA TRNAVY
Č.
Meno strelca
Lesná
správa
Dátum
ulovenia
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Gibaľa Štefan
Paulovič Tibor – hosť
Úhyn – Nôžka (súboj)
Bořík Zdeněk – hosť ČR
Kovář Miloš
Úhyn – Kaľamár (súboj)
Pivoluska Ľubor – hosť
Úhyn – Kaľamár
Nikodém Jozef – hosť
Úhyn – Gibaľa (vlci)
Úhyn – Rejko (vlci)
Úhyn – Malatinec (vlci)
Novák Radek – hosť ČR
Valaský Martin – hosť
Úhyn – Medveď (vlci)
Pepich Miroslav
Briza Branislav – hosť
Roman Patrik – hosť ČR
Valaský Štefan – hosť
Krošlák Miroslav – hosť
Hronček Vladimír – hosť
Úhyn – Prečuch (vlci)
Úhyn – Machyniak (vlci)
Úhyn – Micháľ (vlci)
Úhyn – Micháľ (vlci)
Foltán Ján – hosť
Úhyn – Uhrín (vlci)
Poľana
Vígľaš
Trnavy
Sihla
Vígľaš
Trnavy
Poľana
Vígľaš
Kyslinky
Poľana
Poľana
Kyslinky
Sihla
Vígľaš
Sihla
Sihla
Poľana
Sihla
Kyslinky
Kyslinky
Trnavy
Hronec
Sihla
Kyslinky
Kyslinky
Kyslinky
Kyslinky
9.1.2013
18.9.2012
28.9.2012
21.9.2012
28.9.2012
25.9.2012
22.9.2012
15.1.2013
21.9.2012
19.6.2012
19.10.2012
10.10.2012
21.9.2012
22.9.2012
19.4.2012
10.10.2012
26.9.2012
22.9.2012
21.9.2012
19.9.2012
26.8.2012
8.11.2012
4.1.2013
21.9.2012
6.4.2012
25.9.2012
15.10.2012
Vek chovnosť Body
CIC Medaila
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
9
9
9
10
10
11
11
11
11
12
12
14
14
15
15
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 Výradový
Výradový
Chovný
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Chovný
Chovný
Chovný
Výradový
Výradový
Chovný
Výradový
Výradový
Lovný
Lovný
Lovný
Lovný
Lovný
Lovný
Lovný
Lovný
Lovný
Lovný
140,41
150,62
210,35
169,33
174,19
223,60
177,76
184,75
195,23
195,66
204,15
207,55
190,83
194,55
210,18
190,05
200,36
180,33
182,11
203,54
222,73
190,38
203,08
201,91
III.
I.
III.
III.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
I.
II.
II.
III.
III.
II.
I.
II.
II.
II.
186,15
189,41
III.
III.
I.
15
1
5
9
2
6
16 4
7
8
10
Výst. Meno strelca
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
Nôžka Ján
Nôžka Ján
Nôžka Ján
Kalamár Martin
Úhyn – Kamenský (vlci)
Ľalíková Michaela
Úhyn – Bystrianska (vlci)
Rejko Milan
Paľko Jozef
Úhyn – Nôžka (odchyt)
Odchyt – Nôžka
Medveď Miroslav
Sojka Miroslav
12
Lesná
správa
Dátum
ulovenia
Kyslinky
Trnavy
Trnavy
Vígľaš
Hriňová
Hriňová
Hriňová
Poľana
Poľana
Vígľaš
Trnavy
Sihla
Sihla
30.10.2012
6.8.2012
22.8.2012
12.11.2012
24.9.2012
3.11.2012
18.1.2012
16.11.2012
7.11.2012
16.12.2012
15.2.2012
5.11.2012
11.11.2012
15
16
17
13
Vek chovnosť
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
Chovný
Chovný
Výradový
Výradový
Dĺžka
kmeňov
pravý
ľavý
32,0
11,0
7,0
25,5
23,0
9,7
20,0
29,5
32,0
38,0
43,0
20,0
23,0
33,0
13,0
8,0
22,5
24,3
11,0
19,0
29,0
33,0
40,0
47,0
19,0
22,5
Katalóg trofejí CHPO Poľana
Výst. Meno strelca
číslo
14
15
16
17
Úhyn – Medveď (vlci)
Nôžka Ján
Úhyn – Machyniak (vlci)
Stupár Miloš
Lesná
správa
Dátum
ulovenia
Vek
chovnosť
Body
CIC
Sihla
Kyslinky
Sihla
Hriňová
5.1.2013
2.11.2012
14.10.2012
28.11.2012
2
2
2
2
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
82,15
86,34
86,39
89,70
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 17
18
19
22
23
20
21
24
25
Výst. Meno strelca
číslo
18
19
20
21
18 Giertl Juraj
Komora Pavel
Marcinek Juraj
Kráľ Pavol
Lesná
správa
Dátum
ulovenia
Vek
chovnosť
Body
CIC
Hronec
Kyslinky
Poľana
Poľana
10.10.2012
26.9.2012
20.12.2012
5.12.2012
2
2
2
2
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
90,20
92,50
98,70
103,13
Katalóg trofejí CHPO Poľana
Výst. Meno strelca
číslo
22
23
24
25
Úhyn – Stieranka (vlci)
Kaľamár Martin
Malatinec Juraj
Kaľamár Martin
Lesná
správa
Dátum
ulovenia
Vek
chovnosť
Body
CIC
Hriňová
Vígľaš
Hriňová
Vígľaš
4.11.2012
9.10.2012
5.12.2012
11.1.2013
2
2
2
2
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
104,13
105,66
109,99
117,08
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 19
26
28
20 30
29
Výst. Meno strelca
číslo
26
27
28
29
27
Úhyn – Nôžka (odchyt)
Anina Patrik – hosť
Úhyn – Malček (vlci)
Medveď Miroslav
31
32
Lesná
správa
Dátum
ulovenia
Vek
chovnosť
Body
CIC
Poľana
Vígľaš
Poľana
Sihla
14.1.2013
11.10.2012
22.10.2012
7.10.2012
2
3
3
3
Chovný
Výradový
Výradový
Výradový
128,81
111,33
117,06
125,81
Katalóg trofejí CHPO Poľana
33
Výst. Meno strelca
číslo
30
31
32
33
Sojka Miroslav
Malček Ján
Odchyt – Nôžka
Mára Vítězslav – hosť ČR
Lesná
správa
Dátum
ulovenia
Vek
chovnosť
Body
CIC
Sihla
Hriňová
Trnavy
Sihla
7.10.2012
12.12.2012
31.1.2013
22.9.2012
3
3
3
4
Výradový
Výradový
Chovný
Výradový
131,90
134,20
154,44
125,60
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 21
34
40
41
Výst. Meno strelca
číslo
37
Výst. Meno strelca
číslo
22 39
35
36
34
35
36
37
38
Štěrba F. – hosť ČR
Úhyn – Komora (vlci)
Gibaľa Štefan
Paulovič Tibor – hosť
Lesná
správa
Dátum
ulovenia
Vek
chovnosť
Body
CIC
Vígľaš
Kyslinky
Poľana
Vígľaš
28.11.2012
28.3.2012
9.1.2013
18.9.2012
4
4
5
5
Výradový
Výradový
Výradový
Výradový
129,38
136,53
140,41
150,62
Katalóg trofejí CHPO Poľana
38
39
40
41
Úhyn – Nôžka (súboj)
Bořík Zdeněk – hosť ČR
Kovář Miloš
Úhyn – Kaľamár (súboj)
Lesná
správa
Dátum
ulovenia
Vek
chovnosť
Body
CIC
Trnavy
Sihla
Vígľaš
Trnavy
28.9.2012
21.9.2012
28.9.2012
25.9.2012
5
6
6
6
Chovný
Výradový
Výradový
Výradový
210,35
169,33
174,19
223,60
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 23
24 3
1,5
1,5
2
1
4,5
177,76
Katalóg trofejí CHPO Poľana
96 37,8 26,8 24,4 14,7 13,6
7
98 41,8 28,8 25,1 14,7 13,6
6
6,2
11 81,5
cm
Počet vetiev
ružíc
stred. vet.
očníc
koruny
nadoč.
hroty
perlov.
farba
body
cm
10,6 82,5
koruny
6
nadoč.
6
6
hroty
13
14,2 12,9
dolný horný
Vzhľadové body
Rozloha
perlov.
22
kmeňov
Hmotnosť
farba
38
Body
CIC
Obvod
body
33
Dĺžka
body
93
Vzhľadové body
Rozloha
kg
95,5 34,5 36 22,5 14,5
Výstavné číslo 43
Meno strelca: Úhyn – KaľamárDátum lovu: 15.1.2013
Lesná správa:Vígľaš
Vek: 7
Chovnosť: Výradový
kmeňov
dolný horný
body
kmeňov
Hmotnosť
kg
ružíc
Obvod
stred. vet.
očníc
kmeňov
Dĺžka
Počet vetiev
Výstavné číslo 42
Meno strelca: Pivoluska Ľubor – hosťDátum lovu: 22.9.2012
Lesná správa:Poľana
Vek: 7
Chovnosť: Výradový
3
1
1,5
2
2
4,5
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 Body
CIC
184,75
25
26 Katalóg trofejí CHPO Poľana
nadoč.
koruny
7
7
hroty
Počet vetiev
37 32,5 25,8 17,1 16,1
ružíc
98
101,5 37 32,2 26,3 16,8 15,4
perlov.
195,23
stred. vet.
koruny
4
farba
2
dolný horný
Vzhľadové body
Rozloha
body
2
nadoč.
hroty
perlov.
2
kmeňov
Hmotnosť
cm
2
Body
CIC
Obvod
body
2
farba
body
cm
7,4 13,4 81
Dĺžka
kg
5
6
Vzhľadové body
Rozloha
očníc
111,7 32,6 33,4 25,8 15,3 14,5
109,5 36,2 33,2 26,2 14,5 14,3
Výstavné číslo 45
Meno strelca: Úhyn – Gibaľa (vlci)Dátum lovu: 19.6.2012
Lesná správa:Poľana
Vek: 7
Chovnosť: Chovný
kmeňov
dolný horný
body
kmeňov
Hmotnosť
kg
ružíc
Obvod
stred. vet.
očníc
kmeňov
Dĺžka
Počet vetiev
Výstavné číslo 44
Meno strelca:Nikodém Jozef – hosťDátum lovu: 21.9.2012
Lesná správa:Kyslinky
Vek: 7
Chovnosť: Výradový
5,2
9
92,5
3
0
1,5
1,5
0
8
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 Body
CIC
195,66
27
28 2
2
2
5,5
204,15
Katalóg trofejí CHPO Poľana
102,5 39,5 44,8 25,6 18,8
15
95 39,8 38,7 25,2 14,9 14,1
9
7
cm
body
kg
Počet vetiev
ružíc
stred. vet.
očníc
koruny
nadoč.
hroty
perlov.
farba
2
8,76 16,12 75
koruny
2
dolný horný
Vzhľadové body
Rozloha
nadoč.
85
body
cm
body
15
kmeňov
Hmotnosť
hroty
8,2
Body
CIC
Obvod
perlov.
7
7
Dĺžka
farba
15,5 14,2
110,5 34,2 34,5 26,7 15,5 14,3
Vzhľadové body
Rozloha
kmeňov
dolný horný
Výstavné číslo 47
Meno strelca: Úhyn – Malatinec (vlci)Dátum lovu: 10.10.2012
Lesná správa:Kyslinky
Vek: 8
Chovnosť: Chovný
body
112 35 37,7 27
kmeňov
Hmotnosť
kg
ružíc
Obvod
stred. vet.
očníc
kmeňov
Dĺžka
Počet vetiev
Výstavné číslo 46
Meno strelca: Úhyn - Rejko (vlci)Dátum lovu: 19.10.2012
Lesná správa:Poľana
Vek: 7
Chovnosť: Chovný
2
2
2
2
1
8,5
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 Body
CIC
207,55
29
30 1
1,5
1,5
2
1
5,5
190,83
Katalóg trofejí CHPO Poľana
103,3 35,5 36,3 25,6 15,2 13,6
6
104,3 38,7 39,9 26,1 15,8 13,7
6
cm
body
kg
Počet vetiev
ružíc
stred. vet.
očníc
koruny
nadoč.
hroty
perlov.
farba
body
cm
body
13 73,4
7,3 13,2 73
koruny
7,2
dolný horný
Vzhľadové body
Rozloha
nadoč.
7
7
kmeňov
Hmotnosť
hroty
13
Body
CIC
Obvod
perlov.
14
Dĺžka
farba
14,7 12,6
Vzhľadové body
Rozloha
kmeňov
dolný horný
Výstavné číslo 49
Meno strelca:Valaský Martin – hosťDátum lovu: 22.9.2012
Lesná správa:Vígľaš
Vek: 9
Chovnosť: Výradový
body
109,3 37,2 37,2 23
111,5 37,6 40,2 22,6
kmeňov
Hmotnosť
kg
ružíc
Obvod
stred. vet.
očníc
kmeňov
Dĺžka
Počet vetiev
Výstavné číslo 48
Meno strelca:Novák Radek – hosť ČRDátum lovu: 21.9.2012
Lesná správa:Sihla
Vek: 9
Chovnosť: Výradový
2
2
2
2
2
4,5
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 Body
CIC
194,55
31
2
210,18
Katalóg trofejí CHPO Poľana
92,3 37,1 26,9 23,4 15,5 13,8
7
99 36,8 29,8 23,2 15,9 14,5
6
cm
body
kg
Počet vetiev
ružíc
stred. vet.
očníc
koruny
6,5
7,9 14,4 86
koruny
2
nadoč.
hroty
perlov.
2
dolný horný
Vzhľadové body
Rozloha
nadoč.
2
kmeňov
Hmotnosť
hroty
3
farba
body
cm
body
8,1 14,8 83
Body
CIC
Obvod
perlov.
7
8
32 17
Dĺžka
farba
15,4
100,1 36,3 38,7 26,5 17,3 16,8
Vzhľadové body
Rozloha
kmeňov
dolný horný
Výstavné číslo 51
Meno strelca: Pepich MiroslavDátum lovu: 10.10.2012
Lesná správa:Sihla
Vek: 10
Chovnosť: Výradový
body
103,8 35,9 41,9 26,1
kmeňov
Hmotnosť
kg
ružíc
Obvod
stred. vet.
očníc
kmeňov
Dĺžka
Počet vetiev
Výstavné číslo 50
Meno strelca: Úhyn – Medveď (vlci)Dátum lovu: 19.4.2012
Lesná správa:Sihla
Vek: 9
Chovnosť: Chovný
3
2
2
2
2
4,5
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 Body
CIC
190,05
33
34 2
0
4,5
200,36
Katalóg trofejí CHPO Poľana
103,8 29,5 29,3 23,7 15,5 13,5
5
101,2 31,3 28,9 23,9 15,5 13,2
5
8
cm
body
kg
Počet vetiev
ružíc
stred. vet.
očníc
koruny
nadoč.
hroty
perlov.
2
10,2 78,5
koruny
2
dolný horný
Vzhľadové body
Rozloha
nadoč.
2
farba
body
cm
14,6 76
kmeňov
Hmotnosť
hroty
8
Body
CIC
Obvod
perlov.
5
6
Dĺžka
farba
16
Vzhľadové body
Rozloha
body
105,4 33,5 32,7 26,5 17,1
106,6 44,3 31,2 26,4 17,8 14,2
Výstavné číslo 53
Meno strelca: Roman Patrik – hosť ČRDátum lovu: 22.9.2012
Lesná správa:Sihla
Vek: 11
Chovnosť: Lovný
kmeňov
dolný horný
body
kmeňov
Hmotnosť
kg
ružíc
Obvod
stred. vet.
očníc
kmeňov
Dĺžka
Počet vetiev
Výstavné číslo 52
Meno strelca: Briza Branislav – hosťDátum lovu: 26.9.2012
Lesná správa:Poľana
Vek: 10
Chovnosť: Výradový
2
2
2
1,5
0
4,5
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 Body
CIC
180,33
35
36 2
0
3,5
182,11
Katalóg trofejí CHPO Poľana
108 35,4 38,8 25,8 16,1 15,4
6
108,4 34,9 39,2 26,2 16,2 15,7
6
8,2
15 80,5
cm
Počet vetiev
ružíc
stred. vet.
očníc
koruny
nadoč.
hroty
perlov.
2
koruny
2
nadoč.
3
farba
body
cm
81
hroty
12
dolný horný
Vzhľadové body
Rozloha
perlov.
6,7
kmeňov
Hmotnosť
farba
5
4
Body
CIC
Obvod
body
14
13,4
Dĺžka
body
15
Vzhľadové body
Rozloha
kg
102 35 27,7 25,5 15,2
98,1 37,1 23,3 25,7
Výstavné číslo 55
Meno strelca: Krošlák Miroslav – hosťDátum lovu: 19.9.2012
Lesná správa:Kyslinky
Vek: 11
Chovnosť: Lovný
kmeňov
dolný horný
body
kmeňov
Hmotnosť
kg
ružíc
Obvod
stred. vet.
očníc
kmeňov
Dĺžka
Počet vetiev
Výstavné číslo 54
Meno strelca: Valaský Štefan – hosťDátum lovu: 21.9.2012
Lesná správa:Kyslinky
Vek: 11
Chovnosť: Lovný
2
2
2
2
2
4,5
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 Body
CIC
203,54
37
38 Katalóg trofejí CHPO Poľana
koruny
7
7
nadoč.
Počet vetiev
ružíc
stred. vet.
94,4 38,8 29,3 24,9 15,4 14,6
93,5 40,2 36,9 24,8 15,7 14,2
hroty
222,73
očníc
koruny
8,5
perlov.
2
dolný horný
Vzhľadové body
Rozloha
farba
1,5
nadoč.
hroty
perlov.
2
kmeňov
Hmotnosť
body
2
Body
CIC
Obvod
cm
1
farba
body
cm
10,3 19,2 77
Dĺžka
body
8
8
Vzhľadové body
Rozloha
kg
109,5 44,7 50,7 28,3 17,4 15,7
110,7 47,9 39,7 27,5 16,3 15,3
Výstavné číslo 57
Meno strelca: Úhyn – Prečuch (vlci)Dátum lovu: 8.11.2012
Lesná správa:Hronec
Vek: 12
Chovnosť: Lovný
kmeňov
dolný horný
body
kmeňov
Hmotnosť
kg
ružíc
Obvod
stred. vet.
očníc
kmeňov
Dĺžka
Počet vetiev
Výstavné číslo 56
Meno strelca: Hronček Vladimír – hosťDátum lovu: 26.8.2012
Lesná správa:Trnavy
Vek: 11
Chovnosť: Lovný
6,2
11
77
3
1
2
2
2
5,5
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 Body
CIC
190,38
39
40 1,5
2
8,5
203,08
Katalóg trofejí CHPO Poľana
99,3 35,5 24,8 26
16,1 15,3
7
100,2 36,8 35,2 26
15,5
9
15
8
cm
body
kg
Počet vetiev
ružíc
stred. vet.
očníc
koruny
nadoč.
hroty
perlov.
2
14,6 72,5
koruny
2
dolný horný
Vzhľadové body
Rozloha
nadoč.
2
farba
body
cm
body
8,3 15,2 80
kmeňov
Hmotnosť
hroty
8
8
Body
CIC
Obvod
perlov.
15
Dĺžka
farba
17
104,5 24,3 36,3 24,5 15,1 14,2
Vzhľadové body
Rozloha
kmeňov
dolný horný
Výstavné číslo 59
Meno strelca: Úhyn – Micháľ (vlci)Dátum lovu: 21.9.2012
Lesná správa:Kyslinky
Vek: 14
Chovnosť: Lovný
body
104 24,5 36,5 26
kmeňov
Hmotnosť
kg
ružíc
Obvod
stred. vet.
očníc
kmeňov
Dĺžka
Počet vetiev
Výstavné číslo 58
Meno strelca: Úhyn – Machyniak (vlci)Dátum lovu: 4.1.2013
Lesná správa:Sihla
Vek: 12
Chovnosť: Lovný
2
2
2
2
1
8
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 Body
CIC
201,91
41
0
0
42 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Katalóg trofejí CHPO Poľana
99 40,3 24 27,8 14,6 14,3
7
107 36,8 24,5 25,5 14,3 13,4
5
cm
body
kg
Počet vetiev
ružíc
stred. vet.
očníc
Body CIC
koruny
nadoč.
hroty
perlov.
farba
body
cm
0
6,3 11,2 71
koruny
0
0
nadoč.
0
0
dolný horný
Vzhľadové body
Rozloha
hroty
0
0
kmeňov
Hmotnosť
perlov.
0
0
Obvod
farba
0
0
Dĺžka
body
0
nebodovateľný
v lyku
Výstavné číslo 61
Meno strelca: Foltán Ján – hosťDátum lovu: 25.9.2012
Lesná správa:Kyslinky
Vek: 15
Chovnosť: Lovný
kmeňov
dolný horný
body
kmeňov
Vzhľadové body
Hmotnosť Rozloha
kg
ružíc
stred. vet.
Obvod
očníc
kmeňov
Dĺžka
Počet vetiev
Výstavné číslo 60
Meno strelca: Úhyn – Micháľ (vlci)Dátum lovu: 6.4.2012
Lesná správa:Kyslinky
Vek: 14
Chovnosť: Lovný
1
1,5
1,5
2
2
4,5
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 Body
CIC
186,15
43
Najsilnejšie trofeje jeleňov z CHPO Poľana
v rokoch 2005 – 2012
Porad. Meno lovca
číslo
103 24 30,5 25
dolný horný
16
101,8 23,7 33,5 26,5 16,2
44 13
7
13
7
6,6 11,8 77,5
2
2
1,5
2
koruny
nadoč.
hroty
farba
body
2
perlov.
Vzhľadové body
Rozloha
cm
body
kmeňov
Hmotnosť
kg
ružíc
Obvod
stred. vet.
očníc
kmeňov
Dĺžka
Počet vetiev
Výstavné číslo 62
Meno strelca: Úhyn – Uhrín (vlci)Dátum lovu: 15.10.2012
Lesná správa:Kyslinky
Vek: 15
Chovnosť: Lovný
5
Body
CIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Medaila
189,41
Katalóg trofejí CHPO Poľana
Menyhart A. (hosť)
Úhyn-vlci (Slovák J.)
Úhyn-vlci (Velič J.)
Holomáň Jozef (hosť)
Hriň Pavel (sanit. odlov)
Úhyn-súboj (Kaľamár)
Hronček Vladimír (hosť)
Dvořáček Pavel (hosť)
Augustin Jozef (hosť)
Medveď Miroslav
Malatinec Ján
Svátek Ladislav (hosť)
Lenárt Marcel (hosť)
Nemčok Peter (hosť)
Micháľ Pavel
Svetlíková Jana (hosť)
Menyhart A. (hosť)
Úhyn-súboj (Nôžka)
Úhyn-vlci (Medveď M.)
Beláň Imrich (hosť)
Úhyn-vlci (Malatinec J.)
Úhyn-vlci (Micháľ P.)
Úhyn-vlci (Daxner)
Záhumenský Marián
Huťka Ivan
Mayer Josef (hosť)
Úhyn-vlci (Rejko M.)
Kollega Marián (hosť)
Řípa František (hosť)
Úhyn-vlci (Rejko M.)
I
II
III
Lesná
správa
Rok
ulovenia
Vek
body
CIC
Medaila
Trnavy
Vígľaš
Vígľaš
Trnavy
Trnavy
Trnavy
Trnavy
Trnavy
Kyslinky
Sihla
Kyslinky
Sihla
Kyslinky
Poľana
Kyslinky
Vígľaš
Trnavy
Trnavy
Sihla
Trnavy
Kyslinky
Kyslinky
Hronec
Kyslinky
Sihla
Kyslinky
Poľana
Hronec
Kyslinky
Poľana
2009
2011
2011
2010
2008
2012
2012
2008
2011
2008
2009
2009
2006
2010
2010
2010
2006
2012
2012
2010
2012
2008
2010
2006
2005
2011
2010
2007
2006
2012
12
12
16
8
7
6
11
12
11
14
12
10
14
11
11
7
12
5
9
11
8
12
9
12
12
11
7
15
10
7
231,38
227,01
225,7
224,65
223,74
223,6
222,73
220,68
216,77
216,51
216,38
211,76
211,43
211,2
210,93
210,85
210,39
210,35
210,18
208,91
207,55
207,49
206,58
206,44
206,24
205,45
205,32
204,86
204,33
204,15
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
zlatá (210 + b. CIC)
strieborná (190 – 210 b. CIC)
bronzová (170 – 190 b. CIC)
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 45
Budujeme partnerstvá
Spoločný projekt pre rozvoj CHPO Poľana
Neoddeliteľnou súčasťou práce štátneho podniku LESY SR je starostlivosť o lesnú zver, ktorá
v zime často trpí nedostatkom potravy a v lete pri dlhodobých suchách zasa nedostatkom
vody. LESY SR, š. p. preto v nasledujúcich mesiacoch zrekonštruujú na území CHPO Poľana viac ako tri desiatky studničiek, obnovia takmer 60 kilometrov lesných chodníkov pre
zver a postavia 41 kŕmnych zariadení pre zver. S týmito aj ďalšími aktivitami počíta projekt
maďarských a slovenských lesníkov „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území
Poľany a Börzsöny“, ktorý sa oficiálne začal 24. októbra 2012 úvodnou konferenciou v Detve.
Územia CHKO Poľana a Národného parku Dunaj – Ipeľ (DINP) sú nadmieru ovplyvnené
ľudskou činnosťou a jej následnými dlhotrvajúcimi dopadmi. Hlavným cieľom projektu je
spoločná ochrana prírodných hodnôt, prostredníctvom cielenej starostlivosti o lesnú zver na
princípe veľkoplošného manažmentu s ohľadom na požiadavky vyplývajúce z potrieb ochrany
46 Katalóg trofejí CHPO Poľana
prírody v chránených územiach CHKO Poľana a DINP. Aktivity projektu sa zameriavajú na
pozitívne ovplyvňovanie neživých činiteľov, ktoré vzájomným spolupôsobením prispievajú
k vytvoreniu vhodného priestoru pre zdravý vývoj populácií lesnej zveri.
Projekt „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Celkový rozpočet projektu
predstavuje 737 363,50 EUR z čoho 614 313,77 EUR pozostáva zo zdrojov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja. Ide o spoločný projekt slovenských lesníkov z Lesy SR,
štátny podnik, Odštepný závod Kriváň a maďarských lesníkov z IPOLY ERDŐ Zrt.,
ktorý prispeje k ochrane prírodných hodnôt pre budúce generácie.
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke projektu: www.huskforwildlife.eu
www.hungary-slovakia-cbc.eu
OBSAH TEJTO SPRÁVY NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE.
Chovateľská prehliadka za poľovnícku sezónu 2012/2013 47
Katalóg trofejí CHPO
Chovateľská prehliadka
za poľovnícku sezónu 2012/2013
Vydal Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, 2013
Zostavili Ing. Ján Nôžka, Emil Rakyta
Grafická úprava Ing. arch. Pavol Borodovčák
Tlač Róbert Jurových – NIKARA, Krupina
Download

Katalóg trofejí