Tematické okruhy pre ŠS z aplikovanej informatiky Bc. pre rok 2009/2010
1. okruh otázok:
Matematika a teoretická informatika
Matematická analýza
Jazyky a syntaktická analýza
1.
1.
2.
3.
4.
5.
Matice. Typy matíc (štvorcová, obdĺžniková, stĺpcová, riadková). Operácie na
maticiach (súčet, rozdiel, súčin). Elementárne riadkové operácie. Hodnosť
matice (počet lineárne nezávislých riadkov/stĺpcov). Jednotková a inverzná
matica. Determinant matice.
Sústavy rovníc. Typy sústav rovníc (homogénne, nehomogénne). Spôsoby
riešenia sústav rovníc (Gaussova eliminačná metóda, Cramerovo pravidlo,
pomocou inverznej matice).
Derivácie funkcií. Čo je to funkcia. Čo je derivácia funkcie. Využitie
derivácie: priebeh funkcie, rovnice dotyčnice a normály, Taylorov polynóm.
Integrálny počet. Neurčitý integrál. Určitý integrál. Použitie určitého integrálu
(obsah a objem geometrických útvarov).
Kombinatorika a pravdepodobnosť. Čím sa zaoberá kombinatorika a čím
pravdepodobnosť. Faktoriál a kombinačné číslo. Permutácie s opakovaním
a bez opakovania. Variácie s opakovaním a bez opakovania. Kombinácie
s opakovaním a bez opakovania. Základná definícia pravdepodobnosti.
Geometrická pravdepodobnosť. Podmienená pravdepodobnosť.
Diskrétna matematika
1.
2.
3.
Zväzy a Booleove algebry.
Booleovské funkcie, booleovské formy a ich optimalizácia.
Skupinová minimalizácia.
2.
3.
4.
Použitie Markovových algoritmov a Minského automatov na rozpoznávanie
jazykov.
Gramatiky, jazyky a ich klasifikácia.
Zásobníkové automaty, bezkontextové jazyky.
Syntaktická analýza bezkontextových jazykov
Numerické metódy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Iterácia a jej priebeh
Polynóm a jeho vlastnosti, Hornerova schéma
Riešenie rovníc – hľadanie koreňov, metóda bisekcie
Newtonova metóda hľadania koreňov
Iteračná metóda riešenia sústavy lineárnych rovníc, problém konvergencie
Aproximácia funkcie Taylorovým polynómom, voľba kľúčového bodu
Aproximácia relácie metódou najmenších štvorcov, extrapolácia
Možnosti tabuľkového procesoru pri aproximácii funkcií
Numerický výpočet určitého integrálu, obdĺžniková a lichobežníková metóda
Tematické okruhy pre ŠS z aplikovanej informatiky Bc. pre rok 2009/2010
CLASSPATH.
2. okruh otázok:
Počítačové systémy a prostriedky,
Softvérové systémy a prostriedky
6.
7.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pojem algoritmus, algoritmizácia, program a programovanie. Základné
vlastnosti algoritmov. Spôsoby zápisu algoritmov. Špecifikácia vstupných a
výstupných podmienok algoritmu. Verifikácia algoritmov. Návrh a analýza
algoritmov. Odhad časovej zložitosti algoritmu.
Základné programátorské paradigmy. Paradigma štruktúrovaného
programovania. Štruktúry riadenia. Dátové štruktúry (základné, používateľom
definované) a prípustné operácie s nimi. Paradigma objektovo-orientovaného
programovania (triedy, zapúzdrenie, agregácie, asociácie).
Polia. Triediace algoritmy a ich časová zložitosť. Jednoduché vyhľadávanie.
Dátové abstrakcie (kontajnery, kolekcie) a ich softvérová implementícia
(zásobník, rad, spájaný zoznam, strom). Príklad algoritmov využívajúcich
jednotlivé dátové abstrakcie.
Rekurzívne algoritmy. Algoritmus vyhľadávania so spätným návratom.
Dynamické programovanie.
Algoritmy na prechádzanie grafmi (značkovací algoritmus. algoritmus prehľadávania
do hĺbky. algoritmus prehľadávania do šírky). Floydov algoritmus.
Programovanie
1.
2.
3.
4.
5.
Jazyk C všeobecne: Charakteristika jazyka. Základné pojmy - zdrojový kód,
prekladač, preprocesor, vývojové prostredie, debugger, knižnice. Základné
spracovanie programu (schematicky – editor, prekladač, linker, debugger).
Spôsob práce so vstupmi a výstupmi (štandardný vstup a výstup, textové a
binárne súbory,...)
Funkcie v jazyku C: Prototyp a definícia funkcie. Funkcia main(), (argumenty,
návratová hodnota). Rekurzívne volanie (). Zásobník a rekurzia. Oblasť platnosti
identifikátorov. Hlavičkové súbory. Parametre funkcii, parametre odovzdávané
odkazom. Smerníky na funkcie a ich použitie.
Premenné v jazyku C: Typy premenných v jazyku C (modifikátor static, ...). Pamäťové
triedy. Unárne, binárne operátory, ternárny operátor ( ?:, sizeof,...). Bitové operácie.
Smerníky v jazyku C: Dynamická a statická alokácie pamäte. Pojem smerník.
Alokácia pamäte. Spôsoby definície dvojrozmerného poľa.
Jazyk Java - základné pojmy: Zdrojový kód, refaktorizácia, komentáre –
dokumentácia. Java Virtual Machine, prekladač, bytecode. Trieda Object.
Triedy a objekty: Operátor new. Odkazy (referencie). Garbage collector. Balíčky.
OOP: Zapúzdrenie. Atribúty a metódy. Operátor this. Konštruktor. Dedičnosť.
Operátor super. Prístupové práva (public, protected, private). Polia, dynamické
dátové štruktúry. Metódy a triedy – abstract. Rozhrania. Prúdy (binárne,
znakové, dátové, objektové). Atribúty, metódy a triedy – final.
Algoritmy a štruktúry údajov
1.
Program v jazyku Java: Metóda main(). Statické atribúty a metódy. Trieda System.
Výnimky.
Počítačové siete
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Základná charakteristika počítačových sietí, typy počítačových sietí, sieťové
topológie.
Základné časti (zariadenia, káble a pod.) počítačových sietí, fyzické vlastnosti
káblov, vlastnosti a parametre technických prostriedkov počítačových sietí.
ISO OSI vrstvový model – história modelu, aplikačná, prezentačná, relačná,
transportná, sieťová, spojová a fyzická vrstva.
TCP/IP vrstvový model – história modelu, aplikačná, transportná, sieťová a
vrstva sieťového rozhrania.
Architektúra TCP/IP: Aplikačná vrstva a jej protokoly podrobne.
Architektúra TCP/IP: Transportná vrstva a jej protokoly podrobne.
Architektúra TCP/IP: Sieťová vrstva a jej protokoly podrobne.
Architektúra TCP/IP: Vrstva sieťového rozhrania a jej protokoly orientačne.
Sieťové protokoly, štandardy a služby (na príkladoch vybraných protokolov:
SMTP, TELNET, FTP)
Adresové systémy počítačových sietí, prenos informácií v počítačových
sieťach, prístupové metódy,
Smerovanie informácie a smerované/cie protokoly (podrobne IP protokol).
Prepájanie sietí, opakovače, rozbočovače, mosty, prepínače, smerovače, brány
(podrobnejšia charakteristika).
Typy smerovania (podrobnejšia charakteristika priameho a nepriameho
smerovania).
História internetu (stručne), protokol IPv4 (podrobne), formát IPv4 paketu
(hlavička stručne).
Protokol IPv6 (stručne), rozdiely medzi IPv4 a IPv6
Tematické okruhy pre ŠS z aplikovanej informatiky Bc. pre rok 2009/2010
Počítačové systémy
1.
Architektúra počítačových systémov – pojem, Von Neumannova a Aikenova
koncepcia číslicových počítačov. Vývoj a klasifikácia číslicových počítačov.
Flynova taxonómia. Moorov zákon.
2. Inštrukčne orientované architektúry – CISC, RISC. Inštrukcie.
3. Stavebné prvky číslicových počítačov – obvody na pamätanie údajov, obvody
na riadenie prenosu údajov a vnútorných komunikácií, obvody na realizáciu
predikátov, obvody na realizáciu operácií.
4. Zobrazenie diskrétnych informácií. Rperezentácia znakov, celých čísel
desiatkových čísel v číslicových počítačoch. Počítačová aritmetika a
algoritmy.
5. Centrálna procesorová jednotka. Architektúra univerzálneho procesora –
vykonávacia časť, riadiaca časť, komunikačná časť.
6. Prúdové prístupy implementácie procesorov – skalárne, superskalárne,
superprúdové prococesory a procesory VLIW.
7. Pamäťový podsystém číslicového počítača. Klasifikácia pamätí a ich
vlastnosti – procesorové pamäte, vyrovnávacie pamäte, hlavná pamäť,
virtuálna pamäť.
8. Vstupno-výstupný systém číslicového počítača. Rozhrania zbernicovýc
systémov.
9. Monoprocesorové systémy.
10. Multiprocesorové systémy. Multiprocesory a multipočítače. Model PRAM.
Amdhalov zákon. Prepojovacie siete multiprocesorových systémov a ich
topológia. Počítačové gridy.
Operačné systémy
1.
Operačný systém, klasifikácia, definícia, štruktúra, procesy a prostriedky
systému.
2. Proces, definícia, stavy, graf stavov procesov, PCB, prepínanie kontextu.
3. Plánovanie procesov, plánovač a plánovacie algoritmy.
4. Paralelné procesy, súperiace a spolupracujúce, kritické oblasti.
5. Synchronizácia paralelných procesov. Základné synchronizačné úlohy.
6. Medziprocesová komunikácia. Vlákna, Vzťah procesu a vlákna.
7. Uviaznutie procesov.
8. Riadenie pamäte segmentovaním.
9. Riadenie pamäte stránkovaním, stránkovanie na žiadosť, nahrádzacie
algoritmy.
10. Riadenie súborov a prideľovanie vonkajšej pamäti súborom.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Metódy prístupu k súborom.
Riadenie periférnych zariadení, synchrónne a asynchrónne ovládače.
Riadenie diskových zariadení.
Hardvérové koncepcie distribuovaných systémov.
Softvérové koncepcie distribuovaných operačných systémov.
Plánovanie procesov distribuovaných operačných systémoch.
Procedurálna komunikácia – RPC mechanizmus.
Migrácia procesov.
Distribuovaná zdieľaná pamäť
Čas v distribuovaných systémoch.
Tematické okruhy pre ŠS z aplikovanej informatiky Bc. pre rok 2009/2010
3. okruh otázok: Aplikovaná informatika
Databázové systémy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Spôsoby organizácie dát; porovnanie tabuľkových procesorov s relačnou
databázou
Návrh relačnej databázy – ERD diagramy, kľúče, normálne formy (1.,2.,3.,4.
Boyce-Coddova normálna forma)
SQL – DDL, SQL – DML
SQL – queries (SELECTs)
SQL – trojhodnotová logika, funkcie, logické výrazy; agregačné funkcie
Transakcie, ACID vlastnosti, deadlocky a ich riešenie, OLTP vs. OLAP
Bezpečnosť databázových systémov – AAA (Authentication, Authorization,
Accounting), bezpečnosť z hľadiska rôznych rolí používateľov a správcov
databázy, príkazy SQL a bezpečnosť; úloha pohľadov a storovaných procedúr
v bezpečnosti
Správa databázy, tvorba indexy, clusterované, neclusterované indexy, vzťah
indexov a primárnych kľúčov
Počítačová grafika a multimédiá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Rastrová a vektorová, rozdiel medzi vektorovým a rastrovým obrazom
Svetlo, farby, vlastnosti zraku dôležité pre PG.
Aproximácia úsečky a kružnice v rastrovej grafike. Alias a antialiasing.
Krivky v počítačovej grafike.
Textúry
Kompresia bezstratová a stratová, príklady. Kompresný pomer.
Vlastnosti grafických formátov, GIF a JPG
3D grafika - základy
Hraničný model objektu
Premietanie stredové a rovnobežné kolmé, vlastnosti priemetov
Určenie viditeľných stien objektu
Osvetlenie - zdroje svetla, Phongov model osvetlenia
Vzájomné zakrývanie a zatienenie objektov – metóda pamäte hĺbky, Ray
tracing
Fotorealizmus 3D zobrazenia, rendering.
Tvorba multimediálnych aplikácií
Statické mediálne elementy
Dynamické mediálne elementy
Prenos multimediálnych dát
Internetové technológie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
XHTML+CSS, základné vlastnosti, layout stránky
Skriptovanie na strane klienta, Javascript, základné princípy DOM
Jazyk XML, jeho aplikácie v rôznych oblastiach
Skriptovanie na strane servera, PHP
Redakčné systémy a frameworky na tvorbu webu.
Technológie a aplikácie pre WEB 2.0
Informačná bezpečnosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bezpečnostný incident (čo je bezpečnostný incident, ako zabrániť vzniku
bezpečnostného incidentu, ochrana informačných systémov pred
bezpečnostným incidentom)
Informačná bezpečnosť (narušenie bezpečnosti, správa bezpečnosti,
zraniteľnosť IS organizačného charakteru, hardvérového charakteru,
softvérového charakteru)
Útoky na IT objekty (Základné typy útokov na IT objekty, aktívne a pasívne
útoky)
Sociálne inžinierstvo (Úloha sociálneho inžinierstva)
Craking (reverzné inžinierstvo, pravidlá pre ochranu pred crakingom,
programy najčastejšie používane pri crakingu, metódy používané pri crakingu,
ochrana pred crakingom)
Kryptografia (čo je kryptografia, úlohy kryptografie, kryptoanalýza,
bezpečnosť algoritmov)
Bezpečnosť počítačových sietí (útoky na počítačovú sieť, ochrana počítačovej
siete, firewall)
Bezpečnosť operačných systémov (autentifikácia, správa hesiel)
Klasické kryptografické systémy (transpozičná šifra, substitučná šifra,
kombinácia transpozičnej a substitučnej šifry)
Symetrické metódy (charakteristika, prúdové a blokové šifrovacie metódy,
základná schéma symetrického šifrovania)
Asymetrické metódy (základná charakteristika, súkromný a verejný kľúč)
Hashovacie funkcie (charakteristika hashovacej metódy, spôsob použitia)
Elektronický podpis (charakteristika elektronického podpisu, jeho použitie,
spôsob podpisovania dokumentov, typy elektronického podpisu - časové
razítko)
Download

Aplikovaná informatika – bakalárske štúdium (denná a externá forma)