Session 1: Literary translation/Sekcia umeleckého prekladu
Professor/Prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.
Slovakia/Slovensko
Associate Professor/Doc. PhDr. Paulína
Šišmišová, CSc.
Slovakia/Slovensko
Professor of Translation Dr. Vicente LópezFolgado
Spain/Španielsko
Mgr. Adriána Koželová, PhD.
Slovakia/Slovensko
PhDr. Eva Palkovičová, PhD.
Slovakia/Slovensko
Mgr. Lucia Brezániová
Slovakia/Slovensko
Associate Professor/Docent Anna Vasilieva,
Сandidate of Philological Sciences
Russia/Rusko
Mgr. Ivana Kupková, PhD.
Slovakia/Slovensko
PhDr. Adriana Amir
Slovakia/Slovensko
Mgr. Slavomír Gál
Slovakia/Slovensko
Associate Professor/Doc. PhDr. Dana
Petrusová, PhD.
Assistant Professor Dr. Ahmed Abdel Hady
Slovakia/Slovensko
United Arab
Emirates/Spojené
arabské emiráty
Mgr. Erika Brodňanská, PhD.
Slovakia/Slovensko
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v Poetry Translation in Slovakia after 1945/Básnický preklad na
Prešove
Slovensku po roku 1945
Comenius University in
Bratislava/Univerzita
Komenského v Bratislave
Preklad klasikov (Cervantes po slovensky)
University of Córdoba
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
Comenius University in
Bratislava/Univerzita
Komenského v Bratislave
Comenius University in
Bratislava/Univerzita
Komenského v Bratislave
Tomsk State Pedagogical
University
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
Treasure Island variously rendered into four Romance languages
(Spanish, French, Italian and Portuguese): interpretive resemblance
K prekladu odborných výrazov v tvorbe P. A. Zubizarretu
Preklad a čas
Východiská k prekladu tretích jazykov v multikultúrnej literatúre
vyplývajúce z pozície multikultúrnej literatúry v systéme textov
Ассоциативно-смысловые и коммуникативно-стилистические
аспекты стратегий перевода / Associative-semantic and stylistic
aspects of the communicative strategies of translation
Ruská „nová próza“ v slovenskom preklade – Viktor Jerofejev: Ruská
krásavica
Poetická antroponymia v dielach Vasyľa Stefanyka
Analýza prekladov Ivana Drača s využitím Mikovej výrazovej sústavy
K recepcii a reflexii prozaickej tvorby Hermanna Kanta v slovenskom
kultúrnom priestore
Being Politically-Correct: Sexually-Idiomatic Expressions in The Holy
Quran
Abu Dhabi University
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v Odraz starozákonnej knihy Genezis v básni Gregora z Nazianzu De
Prešove
humana natura (I,II,14)
Mgr. Simona Malá
Übersetzungsstrategien des religiösen Wortschatzes in der
Czech Republic/Česká Palacký University/Univerzita tschechischen und deutschen Übersetzung des jiddischen Romans
republika
Palackého
Masoes Benyomin hashlishi
Dr. Agnieszka Kałużna
Poland/Poľsko
PhDr. Miroslava Gavurová
Slovakia/Slovensko
Mgr. Ľudmila Adamová
Slovakia/Slovensko
Mgr. Peter Trizna
Slovakia/Slovensko
Mgr. Ivana Hostová
Slovakia/Slovensko
University of Zielona Góra
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
Constantine the Philosopher
University in Nitra/Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
Ideology-oriented Phrases in Translation on the basis of “Animal
Farm” by George Orwell
"I am your fairy godperson" (On Translation of Politically Correct
Bedtime Stories)
Preklad subštandardnej lexiky
Preklady poézie Dylana Thomasa do slovenčiny a češtiny
An endless distance, an intimate closeness. Female body in the poetry
of Sylvia Plath and Mila Haugová
Session 2: General translation studies, translation of non-literary texts, interpreting; interpreters and translators
training/Sekcia všeobecnej translatológie, odborného prekladu, tlmočenia a didaktiky translatológie.
Mgr. Marketa Štefková, PhD., professor/prof.
Jana Rakšányiová, CSc.
Slovakia/Slovensko
Comenius University in
Bratislava/Univerzita
Komenského v Bratislave
Globalizačné tendencie v odbornom preklade - internacionalizácia
terminológie
Professor of English language and translation
Paola Faini
Italy
Roma Tre University
What do we teach when we teach translation?
Dr. Tatiana Szczygłowska
Poland/Poľsko
Mgr. Ján Želonka
Slovakia/Slovensko
Acronyms and abbreviations in medical texts: a challenge to the
University of Bielsko-Biała
translator
Constantine the Philosopher
Terminologické aspekty prekladu odborných textov z oblasti
University in Nitra/Univerzita aplikovanej mechaniky alebo Napäťové a deformačné analýzy
Konštantína Filozofa v Nitre
konštrukčných prvkov očami prekladateľa
MA Ladan Hosseinimanesh
Iran/Irán
Isfahan University
Khalid AL-Saleem
Great Britain/Veľká
Británia
Professor/Prof. PhDr. Jozef Sipko, CSc.
Slovakia/Slovensko
Technical Translation: A study of interference in three Persian
translations of “Software Engineering”
Basic-level Translations of Kinship Terms from Standard Arabic to
English
University of Salford
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
Sovietizmy v rusko-slovenskom porovnávaní
Dr. Bożena Kotuła
Poland/Poľsko
Mgr. Jarosław Guźniczak
Germany
Mgr. Marta Vojteková, PhD.
Slovakia/Slovensko
PhDr. Tatiana Rohaľová
Slovakia/Slovensko
Mgr. Mária Smetanová
Slovakia/Slovensko
Mgr. Marián Fedorko, PhD.
Slovakia/Slovensko
PaedDr. Slavomíra Tomášiková, PhD.
Slovakia/Slovensko
Mgr. Helga Antalová, PhD.
Slovakia/Slovensko
Mgr. Jarmila Kredátusová, PhD.
Slovakia/Slovensko
Mgr. Martin Surmánek
Slovakia/Slovensko
Wydział Filologiczno –
Pedagogiczny Politechniki
Radomskiej w Radomiu
University of Leipzig
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
The Technical University in
Košice/Technická univerzita v
Košiciach
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
Pavol Jozef Šafárik University
in Košice/Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
University of Prešov in
Prešov/Prešovská univerzita v
Prešove
Rola przekładu w komunikacji międzykulturowej (na przykładzie
polskich i słowackich czasowników ruchu)
Polish input in translation studies
Lingvistické aspekty prekladu s dôrazom na lexikálno-gramatickú
kategóriu stupňovania
Porozumenie textom so zvýšenou etnokultúrnou konotáciou v cudzom
jazyku
Grantový projekt „Virtuálna tutoriál databáza prejavov“
Procesný prístup vo výskume tlmočenia
Übersetzung der Gerichtsdokumente
Kombinácia inovatívnych a tradičných výskumných metód pri
tlmočníckej analýze
Nové a moderné učebnice z konzekutívneho tlmočenia pre ukrajinistov
– metodika ich tvorby
Nemecké lingvokulturémy a možnosti ich prekladu do slovenčiny
Download

File