Cenník inzercie
platný pre platcov DPH od 1.3. 2014
Ceny sú uvádzané bez DPH
Štandardné formáty
Rozmer (px)
Umiestnenie
Dátový limit
(Cena za 1000
zobrazení)
(šírka x výška)
Branding plus
Branding
1000x200 + 2x
200x700
1000x100 + 2x
200x700
Cena CPT
Cenovo zvýhodnené týždenné balíky (flat rates)
Balík zobrazení
Balík zobrazení
500 000
300 000
Prepočet
Prepočet
Týždenná cena
Týždenná cena
500 tis.
CPT
300 tis.
CPT
Balík zobrazení
200 000
Prepočet
Týždenná cena
200 tis.
CPT
Balík zobrazení
100 000
Prepočet
Týždenná cena
100 tis.
CPT
hlavná stránka a podstránky
120 kB (40+40+40)
25,00 €
5 000 €
10,00 €
3 500 €
11,67 €
3 000 €
15,00 €
2 000 €
20,00 €
hlavná stránka a podstránky
120 kB (40+40+40)
23,00 €
4 500 €
9,00 €
3 000 €
10,00 €
2 500 €
12,50 €
1 750 €
17,50 €
50 kB
15,00 €
2 500 €
8,33 €
2 000 €
10,00 €
1 350 €
13,50 €
50 kB
17,00 €
2 750 €
9,17 €
2 250 €
11,25 €
1 500 €
15,00 €
hlavná stránka a podstránky
(mimo osobných profilov)
hlavná stránka a podstránky
(mimo osobných profilov)
Square
300x300
Double square
300x600
Screen
1000x200
hlavná stránka a podstránky
50 kB
17,00 €
4 000 €
8,00 €
2 750 €
9,17 €
2 250 €
11,25 €
1 500 €
15,00 €
Megaboard
1000x100
hlavná stránka a podstránky
50 kB
15,00 €
3 750 €
7,50 €
2 500 €
8,33 €
2 000 €
10,00 €
1 350 €
13,50 €
Skyscraper
150x600
hlavná stránka a podstránky
50 kB
14,00 €
3 500 €
7,00 €
2 250 €
7,50 €
1 750 €
8,75 €
1 250 €
12,50 €
Dátový limit
Cena CPT
Neštandardné formáty
Rozmer (px)
Umiestnenie
Expand square
Expand double square
Expand screen
Interstitial
iné
450x450 +
200x200
600x300 +
300x300
600x600 +
300x600
1000x450 +
1000x200
celá stránka
500 € – 999 € bez DPH
1 000 € – 1 999 € bez DPH
2 000 € – 2 999 € bez DPH
3 000 € bez DPH a viac
Obdobie zverejnenia
rubrika Časák + upútavky hlavná zvýraznenie min. 24 hodín, potom
postupne klesá na stránke
stránka a podstránky
rubrika Časák + upútavky hlavná
7 dní
stránka a podstránky
hlavná stránka a podstránky
75 kB (40+35)
40,00 €
PR článok
hlavná stránka a podstránky
75 kB (40+35)
40,00 €
Sútaž*
hlavná stránka a podstránky
75 kB (40+35)
50,00 €
* Súťaž: Zákazník je povinný dodať do súťaže vecné ceny v minimálnej hodnote 45 €
hlavná stránka a podstránky
75 kB (40+35)
50,00 €
150 kB
65,00 €
hlavná stránka a podstránky
podľa dodatočnej
hlavná stránka a podstránky
špecifikácie
Zľavy (mimo zmluvných partnerov)
Umiestnenie
Cena
(Cena za 1000
zobrazení)
(šírka x výška)
Layer + sticker
PR články a iná textová
inzercia
podľa dodatočnej
špecifikácie
300 €
600 €
cena dohodou
Poznámky
Príplatky
Storno poplatky
25%
Video / zvuk
50%
Video alebo zvuková stopa sa môže prehrať až interakcii používateľa.
Prehrávanie sa musí dať kedykoľvek zastaviť pomocou ovládacích prvkov.
30%
Prekročenie
dátového limitu
10%
Za každých začatých 10 kB nad predpísaný limit je príplatok 10 %, spolu však
maximálne 30%.
9-6 dní pred uverejnením
30%
100%
Príplatok platí pre neštandardné formáty mimo cenníka. Expandujúca plocha
môže byť maximálne dvojnásobkom pôvodnej veľkosti formátu.
5-3 dní pred uverejnením
50%
20%
Politická reklama nesmie porušovať platné zákony SR, Všeobecné obchodné
podmienky vydavateľa a dobré mravy.
do 3 dní pred uverejnením
100%
35%
40%
Expandovanie
Politická reklama
P E R E X , a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava
IČO: 00685313, DIČ: 2020459144, IČ DPH: SK 2020459144
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava, účet číslo 2628041640, kód banky 1100
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vl. č. 62/B
www.perex.sk
14-10 dní pred uverejnením
20%
Kontakt:
Michal Jaroš |e-mail: [email protected] | mobil: +421 908 740 633 | tel.: +421 2 4959 6403 | fax: +421 2 4959 6402
Monika Kabele |e-mail: [email protected] | mobil: +421 908 978 435 | tel.: +421 2 4959 6422 | fax: +421 2 4959 6402
strana 1 / 2
Technické a obchodné podmienky
zverejnenia inzercie
platné od 1.3. 2014
Technické podmienky
Bannerové formáty
Akceptované typy súborov: swf, jpg, gif, png (rozmer a dátová veľkosť podľa cenníka)
Nastavenia pre flash: Funkčný parameter "wmode" musí byť nastavený na hodnotu "transparent".
V položke GET URL treba vpísať „clickthru“ a zaškrtnúť „expression“ pri „clickthru“.
Príklad nastavenia prekliku:
on (release) {
getURL(clickthru, "_blank"); }
Nastavenia pre neštandardné formáty:
Layerové / expandajúce formáty musia obsahovať viditeľný ovládací prvok na zatvorenie tzv. close
button / zatvárací krížik vpravom hornom rohu. Minimálna veľkosť close buttonu je 11 pt.
Maximálna povolená dĺžka expanzie je 5 sekúnd.
PR článok
Nadpis: do 60 znakov (vrátane medzier)
Perex: do 150 znakov (vrátane medzier)
Text: do 2000 znakov (vrátane medzier)
Fotografie: maximálne 5, odporúčaný formát 4:3
Možnosť vložiť extrerne streamované video
Súťaž
Nadpis: do 60 znakov (vrátane medzier)
Perex: do 150 znakov (vrátane medzier)
Text: do 2000 znakov (vrátane medzier)
Fotografie: maximálne 2, odporúčaný formát 4:3
Potrebné dodať súťažnú otázku
Súťažiaci musí súhlasiť so spracovaním osobných údajov, ktoré zhromažďuje P E R E X, a.s.
Dodanie výhier a kontaktovanie výhercov dojednávané individuálne
Close button / zatvárací krížik:
Nastavenie parametru pre layer/expand formát:
on (release) {
getURL(“javascript:closeLayer();“, ““)}
Termíny dodania podkladov
Štandardné formáty, PR články a inú textovú inzerciu: najneskôr 2 pracovné dni pred
spustením kampane.
Neštandardné formáty: najneskôr 3 pracovné dni pred štartom kampane
V prípade, ak objednávateľ tieto podklady nedodá včas, P E R E X, a.s., negarantuje správnu
a včasnú realizáciu objednávky.
Nastavenie parametru pre sticker:
on (release) {
getURL(“javascript:closeSticker();“, ““)}
Obchodné podmienky
Zvuk:
Formáty s audio stopou musia obsahovať viditeľné ovládacie prvky zapnúť / vypnúť.
Aktivácia zvuku až po interakcii užívateľom (klik, mouse over)
Video:
Formáty s video a audio stopou musia obsahovať viditeľné ovládacie prvky zapnúť / vypnúť.
Aktivácia zvuku až po interakcii užívateľom (klik, mouse over).
Dĺžka videa maximálne 30 sekúnd. Video stopa sa nesmie opakovať.
Spôsob dodania podkladov pre video fomáty: banner / swf prehrávač + extrerný videostreaming do 2
MB.
Ďalšie informácie:
Ku každému banneru je možné nasadiť externý merací kód.
Pri neštandarných reklamných formátoch je potrebné dodať spolu s podkladmi tiež obslužný script.
Inzertné formáty nesmú nadmerne zaťažovať procesor počítača užívateľa.
Inzercia sa prijíma výhradne na základe objednávky, prípadne na základe uzavretej zmluvy.
Objednávka musí obsahovať všetky náležitosti potrebné pre fakturáciu:
– obchodné meno a sídlo zadávateľa, fakturačná adresa
– IČO, IČ DPH, bankové spojenie, meno zodpovednej osoby
– presná špecifikácia a opis objednávanej služby
Objednávka musí byť doručená v písomnej forme, a to poštou, faxom, osobne alebo
elektronickou poštou.
Objednaním inzercie zadávateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky vydavateľstva
P E R E X, a.s.
P E R E X, a.s. si vyhradzuje právo neprijať objednávku, ktorá je v rozpore s Všeobecnými
obchodnými podmienkami vydavateľa, platným cenníkom inzercie, technickými špecifikáciami
pre podklady či s právnymi a etickými normami platnými v SR.
Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť inzerciu, konkrétnu kreatívu aj bez
uvedenia dôvodu.
P E R E X , a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, DIČ: 2020459144, IČ DPH: SK 2020459144
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava, účet číslo 2628041640, kód banky 1100
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vl. č. 62/B
www.perex.sk
Kontakt:
Michal Jaroš |e-mail: [email protected] | mobil: +421 908 740 633 | tel.: +421 2 4959 6403 | fax: +421 2 4959 6402
Monika Kabele |e-mail: [email protected] | mobil: +421 908 978 435 | tel.: +421 2 4959 6422 | fax: +421 2 4959 6402
strana 2 / 2
Download

online_cenniky od 1.3.2014