KATALOG / KATALÓG
P R O D O M ÁC N O S T A Z A H R A D U / P R E DOMÁCNOSS Ť A ZÁÁ HRADU
PRO DOMÁCNOST A ZAHRADU / PRE DOMÁCNOSŤ A ZÁHRADU
OBSAH KATALOGU
01 INSEKTICIDY
STR.
FOVAL GEL
TRAP KILL
ANTIVESPE
FLY BAIT MILK
FOVAL RTU
TEMO-O-CID YELLOW
TEMO-O-CID BLUE
TEMO-O-CID LEP
TEMO TRAP
VIKTORY GLUE
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
03 ŘADA VERDE VIVO
UNIVERZÁL
KVĚT / KVET
ZELENÉ ROSTLINY / ZELENÉ RASTLINY
MUŠKÁT
ORCHIDEJE / ORCHIDEY
LUCIDANTE
GOCCIA VIVA
DALŠÍ DOSTUPNÁ „HOBBY“ HNOJIVA
A OSTATNÍ PRODUKTY / ĎALŠIE DOSTUPNÉ
„HOBBY“ HNOJIVÁ A OSTATNÉ PRODUKTY
02 RODENTICIDY
BRODY SÁČKY
BRODY VOSKOVÉ BLOKY
RATIBROM SÁČKY
GO IN SUPER
VIKTORY GLUE (POUZE SK)
PRISON (POUZE SK)
GO IN SMALL
GO IN BIG
STR.
24
25
26
27
28
29
30
32
STR.
16
17
19
19
20
20
21
22
05 SPECIÁLNÍ PRODUKTY
ARBOKOL
KALIF PSI A KOČKY
KALIF HOLUBI A PTÁCI
STR.
34
35
36
INSEKTICIDY
01 INSEKTICIDY
STR.
FOVAL GEL
TRAP KILL
ANTIVESPE
FLY BAIT MILK
FOVAL RTU
TEMO-O-CID YELLOW
TEMO-O-CID BLUE
TEMO-O-CID LEP
TEMO TRAP
VIKTORY GLUE
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
http://www.kollant.it/catalogo/
3
imidacloprid 2,15%
kapek a lze ho velmi přesně dávkovat. Přípravek se aplikuje na všechna místa, kde se rusi a švábi ukrývají,
vyhledávají potravu a kde se pohybují tj.: do spár a prasklin, do rohů místností, za ledničky a kuchyňské linky,
do zásuvek nábytku, do konstrukcí nábytku, kolem počítačů a jiných elektronických přístrojů, kolem odpadkových
košů apod. Přípravek je možné aplikovat i na svislé plochy. Účinnost gelu zvýšíme, jestliže zamezíme rusům
a švábům úklidem v přístupu k jiným zdrojům potravy.
Aplikovaný přípravek je nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat po 1–2 týdnech, je-li spotřebován. Švábi a rusi
hynou do 24 hodin po pozření přípravku a přípravek zůstává účinným asi 3 měsíce.
Švábi a rusi, kteří pozřeli přípravek, hynou až po určité době, to má výhodu v tom, že část účinné látky zůstává
v jejich těle a část se dostává do i jejich trusu. V úkrytech přežívající rusi a švábi požírají jak trus, tak uhynulá těla
svých kolegů a rovněž uhynou. Tím je významným způsobem zvyšována účinnost přípravku, protože je zasažena
celá populace rusů a švábů, včetně mladých nymf, které opouštějí úkryty jen zřídka.
REGISTRACE
VÝHODY
číslo oznámení: MZDR 51138/2010/SOZ
• Lze použít i tam, kde nelze aplikovat insekticidní postřiky
• 1 aplikátor postačí až na 100 kapek gelu
• 1 kapka eliminuje až 50 švábů
• Obsahuje potravní atraktanty lákající rusy a šváby
• Rusi a švábi, kteří pozřou nástrahu hynou až po určité době (do 24 hod.) v úkrytech. Je-li jejich trus
a mrtvá těla sežrána jejich kolegy, ti rovněž hynou = sekundární účinek
CHARAKTERISTIKA
Přípravek je určen pro neprofesionální použití. Insekticidní nástraha ve formě gelu pro použití proti rusům
a švábům a jejich nymfám. Přípravek je účinný proti
těmto druhům: rusu domácímu (Blattella germanica),
švábu obecnému (Blatta orientalis), švábu hnědopásému
(Supella longipalpa) a švábu americkému (Periplaneta
americana).
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
POUŽITÍ
Přípravek Foval Gel lze používat všude tam, kde se vyskytují rusi a švábi a jejich nymfy, tj.: v bytech, potravinářských a jiných provozovnách a výrobnách, zdravotnických
zařízeních, hotelích, kancelářích apod. Jeho použití je
zvláště vhodné v prostorách, kam nelze aplikovat insekticidy ve formě postřiků. Přípravek obsahuje potravní
atraktanty, které lákají rusy i šváby, čímž je zajištěna
jeho vysoká účinnost. Přípravek se aplikuje pomocí speciálního aplikátoru, který je součástí přípravku, ve formě
4
FOVAL GEL
CHARAKTERISTIKA
Prípravok je určený pre neprofesionálne použitie. Insekticídna nástraha vo forme gelu pre použitie proti rusom
a švábom a ich nymfám. Prípravok je účinný proti týmto druhom: rusovi domovému (Blattella germanica), švábovi
obyčajnému (Blatta orientalis), švábovi hnedopásavému (Supella longipalpa) a švábovi americkému (Periplaneta
americana).
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
imidacloprid 2,15%
REGISTRÁCIA
číslo oznámenia: bio/393/D/11/7/CCHLP
POUŽITIE
Prípravok Foval Gel je možné používať všade tam, kde se vyskytujú rusi a švábi a ich nymfy, tj.: v bytoch, potravinárskych a iných prevádzkach a výrobniach, zdravotníckych zariadeniach, hoteloch, kanceláriách a pod. Jeho
použitie je obzvlášť vhodné v priestoroch, kde nie je možné aplikovať insekticídy vo forme postreku. Prípravok
EAN CODE:
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
FORMULACE / BALENÍ
gel 5 g nástrahy v jednom dávkovači
INSEKTICIDNÍ NÁSTRAHA PROTI RUSŮM A ŠVÁBŮM
INSEKTICÍDNA NÁSTRAHA PROTI RUSOM A ŠVÁBOM
obsahuje potravinové atraktanty, ktoré lákajú rusov i švábov, vďaka čomu je zaistená jeho vysoká účinnosť. Prípravok sa aplikuje pomocou špeciálneho aplikátora, ktorý je súčasťou balenia prípravku, vo forme kvapiek a je ho
možné veľmi presne dávkovať. Prípravok sa aplikuje na všetky miesta, kde sa rusi a švábi ukrývajú, vyhľadávajú
potravu a kde sa pohybujú tj.: do škár a prasklín, do rohov miestností, za chladničky a kuchynské linky, do zásuviek
nábytka, do konštrukcií nábytka, okolo počítačov a iných elektronických prístrojov, okolo odpadkových košov
a pod. Prípravok je možné aplikovať aj na zvislé plochy. Účinnosť gelu zvýšime, ak zabránime rusom a švábom
dôkladným uprataním v prístupe k iným zdrojom potravy.
Aplikovaný prípravok je nutné pravidelne kontrolovať a doplňovať po 1–2 týždňoch, ak je spotrebovaný. Švábi
a rusi hynú do 24 hodín po požití prípravku a prípravok zostáva účinný asi 3 mesiace.
Švábi a rusi, ktorí požili prípravok, hynú až po určitej dobe. To má výhodu v tom, že časť účinnej látky zostáva v ich
tele a časť sa dostáva aj do ich trusu. V úkrytoch prežívajúci rusi a švábi požierajú aj trus, aj uhynuté telá svojich
kolegov a taktiež uhynú. Týmto je významným spôsobom zvyšovaná účinnosť prípravku, pretože je zasiahnutá
celá populácia rusov a švábov, vrátane mladých nýmf, ktoré opúšťajú úkryty len zriedka.
VÝHODY
• Možnosť použitia aj tam, kde nie je možné aplikovať insekticídne postreky
• 1 aplikátor postačí až na 100 kvapiek gelu
• 1 kvapka eliminuje až 50 švábov
• Obsahuje potravinové atraktanty, ktoré lákajú rusov a švábov
• Rusi a švábi, ktorí prehltnú nástrahu hynú až po určitej dobe (do 24 hodín) v úkrytoch. Ak sú ich trus
a mŕtve telá zožrané ich kolegami, tí tiež hynú = sekundárny účinok
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
IV
FORMULÁCIA / BALENIE
gel 5 g nástrahy v jednom dávkovači
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
CHARAKTERISTIKA
Nástraha v insekticidní staničce proti všem druhům mravenců, pronikajícím z venku do vnitřních prostor budov
a v bezprostředním okolí budov.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
imidacloprid 0,5%
REGISTRACE
číslo oznámení: MZDR 51138/2010/SOZ
POUŽITÍ
Přípravek Trap Kill je nástraha k přímému použití v plastikových insekticidních staničkách. Aktivujte propíchnutím
místa označeném na okraji staničky, aby byl umožněn vstup mravencům. Staničku umístěte do blízkosti hnízda nebo
cestiček mravenců.
V případě silnějšího výskytu mravenců v okolí budov je nutné použít několik staniček umístěných ve vhodné vzdálenosti od sebe. V tomto případě také zvětšete všechny vstupní otvory do staniček. Při mírném výskytu mravenců: jedna
stanička umístěná poblíž vchodů do hnízda nebo poblíž cestičky mravenců
Při silnějším výskytu: 2–3 staničky umístěte poblíž každého z vchodů do hnízda nebo poblíž všech cestiček mravenců.
VÝHODY
• Systémový účinek, mravenci hynou po určité době, až když nástrahou nakrmí ostatní příslušníky hnízda
(zbývající dělnice, královny, larvy)
• Lze použít i tam, kde nelze aplikovat klasické insekticidy
• Obsahuje potravní atraktanty lákající mravence
• Insekticidní stanička brání kontaktu dětí, domácích zvířat a jiných necílových organizmů s nástrahou
• Balení–blistr možno zavěsit do stojanu či regálu
DOBA POUŽITÍ
I | II | III
|
IV
|
CHARAKTERISTIKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
imidacloprid 0,5%
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
|
XI
FORMULACE / BALENÍ
TRAP KILL
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
FORMULÁCIA / BALENIE
insekticídna nástraha vo forme pasty v insekticídnej staničke
každé balenie obsahuje 2 insekticídne staničky
REGISTRÁCIA
číslo oznámenia: bio/393/D/11/9/CCHLP
POUŽITIE
Prípravok Trap Kill je nástraha k priamemu použitiu v plastových insekticídnych staničkách. Aktivujte prepichnutím
označeného miesta na okraji staničky, aby bol umožnený vstup mravcom. Staničku umiestnite do blízkosti hniezda
alebo cestičiek mravcov.
V prípade silnejšieho výskytu mravcov v okolí budov je nutné použiť niekoľko staničiek umiestnených vo vhodnej
vzdialenosti od seba. V tomto prípade taktiež zväčšite všetky vstupné otvory do staničiek. Pri miernom výskyte
mravcov: jedna stanička umiestnená v blízkosti vchodu do hniezda alebo v blízkosti cestičky mravcov.
Pri silnejšom výskyte: 2–3 staničky umiestnite v blízkosti každého z vchodov do hniezda alebo v blízkosti všetkých
cestičiek mravcov.
VÝHODY
• Systémový účinok, mravce hynú po určitej dobe, až keď nástrahou nakŕmia ostatných príslušníkov hniezda
(zostávajúce robotnice, kráľovné, larvy)
• Možnosť použitia aj tam, kde nie je možné aplikovať klasické insekticídy
• Obsahuje potravinové atraktanty lákajúce mravce
• Insekticídne staničky bránia kontaktu detí, domácich zvierat a iných necieľových organizmov s nástrahou
• Balenie-blister je možné zavesiť do stojana alebo regálu
X
insekticidní nástraha ve formě pasty v insekticidní staničce
každé balení obsahuje 2 insekticidní staničky
NÁSTRAHA PROTI VŠEM DRUHŮM MRAVENCŮ
NÁSTRAHA PROTI VŠETKÝM DRUHOM MRAVCOV
Nástraha v insekticidnej staničke proti všetkým druhom mravcov, prenikajúcim z vonku do vnútorných priestorov
budov a v bezprostrednom okolí budov.
V
EAN CODE:
X
|
XI
5
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
čistých ú.l. ve 100 g přípravku : tetrametrin 0,20 g; permetrin 25/75 0,48 g, piperonyl butoxid 1,20 g
REGISTRACE
číslo oznámení CZ: MZDR 51138/2010/SOZ
POUŽITÍ
Při použití proti vosám se tryska namíří ze vzdálenosti 2–3 metrů na vchod hnízda a aplikace se provádí střikem
trvajícím 2–4 vteřiny tak, aby paprsek směřoval pokud možno dovnitř hnízda. Je třeba postříkat i okolí vchodu a povrch
celého hnízda, pokud je to možné. Pokud je hnízdo vos v zemi, po aplikaci přípravku se musí jeho vchod zeminou nebo
drnem utěsnit. Nejvhodnější doba pro zásah proti vosímu hnízdu je krátce po západu slunce. Po pečlivě provedené aplikaci uhynou všichni příslušníci hnízda a celá kolonie zanikne. Rovněž lze aplikovat přípravek přímo na vosy vyskytující
se mimo hnízda, nebo že přípravek aplikuje na všechna místa, na něž vosy často usedají. Na postříkaných místech hyne
hmyz po dubu několika dní. Přípravek však nesmí být aplikován přímo na potraviny a nápoje, ani na plochy s nimiž
potraviny nebo nápoje přicházejí do styku.
VÝHODY
• Aplikace možná i ze vzdálenosti 3–4 m
• Velmi rychlý účinek, okamžitý knock-down efekt
• Neobsahuje látky poškozující životní prostředí a ozónovou vrstvu
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
FORMULACE / BALENÍ
aerosol 750 ml
6
ANTIVESPE
INSEKTICIDNÍ SPREJOVÁ BOMBIČKA PROTI VOSÁM
INSEKTICÍDNA SPREJOVÁ BOMBIČKA PROTI OSÁM.
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
čistých ú.l. ve 100 g prípravku : tetrametrin 0,20 g; permetrin 25/75 0,48 g, piperonyl butoxid 1,20 g
REGISTRÁCIA
číslo oznámenia: bio/307/D/07/8/CCHLP
POUŽITIE
Pri použití proti osám sa tryska namieri zo vzdialenosti 2–3 metrov na vchod do hniezda a aplikácia sa vykoná
nástrekom trvajúcim 2–4 sekundy tak, aby prúd smeroval pokiaľ možno do vnútra hniezda. Je potrebné postriekať
aj okolie vchodu a povrch celého hniezda, pokiaľ je to možné. Pokiaľ je hniezdo ôs v zemi, po aplikácii prípravku
sa musí jeho vchod utesniť zeminou alebo trsom trávy. Najvhodnejšia doba pre zásah proti osiemu hniezdu je
krátko po západe slnka. Po dôkladne prevedenej aplikácii uhynú všetci príslušníci hniezda a celá kolónia zanikne.
Rovnako je možné aplikovať prípravok priamo na osy vyskytujúce sa mimo hniezda, alebo sa prípravok aplikuje na
všetky miesta, na ktoré osy často sadajú. Na postriekaných miestach hmyz hynie počas niekoľkých dní. Prípravok
však nesmie byť aplikovaný priamo na potraviny a nápoje a ani na plochy, s ktorými potraviny alebo nápoje
prichádzajú do styku.
VÝHODY
• Aplikáciu je možné vykonať aj zo vzdialenosti 3–4 m
• Veľmi rýchly účinok, okamžitý knock-down efekt
• Neobsahuje látky poškodzujúce životné prostredie a ozónovú vrstvu
EAN CODE:
Xi
DRÁŽDIVÝ
F
VYSOCE HOŘLAVÝ
N
NEBEZPEČNÝ PRO
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
DOBA POUŽITIA
I | II | III
FORMULÁCIA / BALENIE
aerosol 750 ml
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
CHARAKTERISTIKA
Granulovaná insekticidní nástraha proti dospělcům mouchy domácí a dalším druhům much, které jsou lákány vůní mléka. Přípravek obsahuje složku, která je výrazně hořká pro člověka a savce, což snižuje riziko jeho náhodného pozření.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
Imidacloprid 0,5g ve 100 g přípravku
REGISTRACE
číslo oznámení CZ: MZDR 45067/2011/SOZ
POUŽITÍ
Bez dalších úprav, v podobě, jaké byla dodána – tj. dvě plastové staničky s granulkami produktu umístěnými pevně
na vnitřním plášti balení. Mírné zvlhčení granulí zvyšuje účinnost.
VÝHODY
• Obsahuje složky lákající mouchy k nástraze
• Specifická a rychlá účinnost i proti dospělým mouchám rezistentním proti kontaktním insekticidům
aplikovaným postřikem
• Přípravek je bezpečný a šetrný k životnímu prostředí
• Praktické balení umožňující okamžité použití
• Dodáváno s prodejními stojany i samostatně
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
BALENÍ
10 +10 g
GRANULOVANÁ INSEKTICIDNÍ NÁSTRAHA PROTI MOUCHÁM
GRANULOVANÁ INSEKTICÍDNA NÁSTRAHA PROTI MUCHÁM
FLY BAIT MILK
CHARAKTERISTIKA
Granulovaná insekticídna nástraha proti dospelým jedincom muchy domáce ďalším druhom much, ktoré sú lákaní vôňou
mlieka. Prípravok obsahuje zložku, ktorá je výrazne horúca pre človeka a cicavce, čo znižuje riziko jeho náhodného požitia.
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Imidacloprid 0,5g ve 100 g prípravku
REGISTRÁCIA
číslo oznámenia: bio/1261/D/11/1/CCHLP
POUŽITIE
Bez ďalších úprav, v podobe, ako bola dodaná – tj. dve plastové staničky s granulkami produktu umiestnenými na
vnútornom plášti balenia. Mierne zvlhčenie zvyšuje účinnosť granúl.
VÝHODY
• Obsahuje zložky lákajúce muchy k nástrahe
• Špecifická a rýchla účinnosť aj proti dospelým muchám rezistentným ku kontaktným insekticídom, ktoré
sú aplikované postrekom
• Prípravok je bezpečný a šetrný k životnému prostrediu
• Praktické balenie umožňujúce okamžité použitie
• Dodávané s predajnými stojanmi aj samostatne
DOBA POUŽITIA
I | II | III
BALENIE
10 +10 g
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
EAN CODE:
X
7
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
cypermethrin 0,16 %, tetramethrin 0,04 %, piperonyl butoxid 0,2 %
REGISTRACE
číslo oznámení CZ: MZDR 51138/2010/SOZ
POUŽITÍ
Před upotřebením důkladně protřepejte, aplikujte opakovanými stisky kohoutku rozprašovače přímo na hmyz
a na místa předpokládaného výskytu hmyzu tak, aby ošetřený povrch byl stejnoměrně zvlhčený, ale aby kapičky
přípravku na vodorovné ploše nesplývaly a se svislého povrchu nestékaly.
VÝHODY
• Účinný na široké spektrum létajícího i lezoucího hmyzu
• Přípravek není nutné před použitím ředit (RTU je zkratkou Ready To Use = k okamžitému použití)
• Rychlý účinek, okamžitý knock-down efekt
• Možno použít uvnitř i venku (pergoly, rostliny atd.)
• Vysoce účinný i na rezistentní štěnice, pokud jsou postřikem přímo zasaženy
• Atraktivní, ergonomický a spolehlivý rozprašovač
DOBA POUŽITÍ
I | II
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
FORMULACE / BALENÍ
CHARAKTERISTIKA
Účinný odhmyzovač, insekticidní přípravek v mechanickém rozprašovači, určený bez dalších úprav k přímé aplikaci
ve formě postřiků proti dospělým komárům, mouchám a proti všem vývojovým stádiím švábů, rusů a štěnic s vynikajícím dlouhodobým působením, a to až 6 měsíců.
8
|
FOVAL RTU
kapalina 750 ml
INSEKTICIDNÍ POSTŘIK PROTI ŠIROKÉMU SPEKTRU HMYZU
INSEKTICÍDNY POSTREK PROTI ŠIROKÉMU SPEKTRU HMYZU
CHARAKTERISTIKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Účinný odhmyzovač, insekticídny prípravok v mechanickom rozprašovači, určený bez ďaľších úprav k priamej
aplikácii vo forme postreku proti dospelým komárom, muchám a proti všetkým vývojovým štádiám švábov, rusov
a ploštíc s vynikajúcim dlhodobým pôsobením, a to až 6 mesiacov.
cypermethrin 0,16 %, tetramethrin 0,04 %, piperonyl butoxid 0,2 %
REGISTRÁCIA
číslo oznámenia: bio/393/D/11/8/CCHLP
POUŽITIE
Pred upotrebením dôkladne pretrepajte, aplikujte opakovaným stláčaním kohútika rozprašovača priamo na hmyz
a na miesta predpokladaného výskytu hmyzu tak, aby ošetrený povrch bol rovnomerne ovlhčený, ale aby kvapôčky
prípravku na vodorovnej ploche nesplývali a zo zvislého povrchu nestekali.
VÝHODY
• Účinný na široké spektrum lietajúceho aj lezúceho hmyzu
• Prípravok nie je nutné pred použitím riediť (RTU je skratka pre Ready To Use = k okamžitému použitiu)
• Rýchly účinok, okamžitý knock-down efekt. Možnosť použitia vo vnútri aj vonku (pergoly, rastliny, atď.)
• Vysoko účinný aj na rezistentné ploštice, ak sú postrekom priamo zasiahnuté
• Atraktívny, ergonomický a spoľahlivý rozprašovač
DOBA POUŽITIA
I | II | III
FORMULÁCIA / BALENIE
EAN CODE:
Xi
N
DRÁŽDIVÝ
NEBEZPEČNÝ PRO
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
kvapalina 750 ml
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
CHARAKTERISTIKA
Netoxické lepové desky žluté barvy na chytání škodlivého hmyzu. Bez zápachu. Povrch pasti zůstává lepivý po velmi dlouhou dobu. Lepové desky slouží jak k monitoringu, tak i k odchytu škodlivého hmyzu - např. třásněnek,
pilatek, mšic, molic, komárů a jiného hmyzu. Chrání rostliny v domácnostech, na zahradě, ve sklenících atd.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
podložka, lepidlo
REGISTRACE
volně prodejné
POUŽITÍ
10–12 pastí na každých 100 m2. Vyjměte lepové desky z balení a odstraňte ochranný papír z vnější části lepové desky.
Jednotlivé desky separujte rychlým pohybem od sebe tak, aby se zabránilo tvorbě vláken lepidla. Lepové desky by měly
být zavěšeny nebo spojeny s podložkou prostřednictvím tyčky atp.
VÝHODY
• Využití tam, kde nelze použít chemické způsoby likvidace škůdců
• Využití i pro monitoring škůdců
• Možno využít doma-okna, květiny, skleníky+venku-zahrada, sad,vinohrad atd.
• Lepidlo nezasychá po velmi dlouhou dobu
DOBA POUŽITÍ
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
BALENÍ
10 ks (10x25 cm), 10ks (40x25 cm)
TEMO-O-CID
BAREVNÁ LEPOVÁ PAST (ŽLUTÁ)
FAREBNÁ LEPOVÁ PASCA (ŽLTÁ)
CHARAKTERISTIKA
Netoxické lepové dosky žltej farby na chytanie škodlivého hmyzu. Bez zápachu. Povrch pasce zostáva lepivý počas
veľmi dlhého obdobia. Lepové dosky slúžia k monitoringu, ako aj k odchytu škodlivého hmyzu - napr. strapiek,
piliarok, vošiek, molíc, komárov a iného hmyzu. Chráni rastliny v domácnostiach, v záhradách, v sklenníkoch atď.
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
podložka, lepidlo
REGISTRÁCIA
voľne predajné
POUŽITIE
10–12 pascí na každých 100 m2. Vyberte lepové dosky z balenia a odstráňte ochranný papier z vonkajšej časti
lepové dosky. Jednotlivé dosky Neskladujte rýchlym pohybom od seba tak, aby sa zabránilo tvorbe vlákien lepidla.
Lepové dosky by mali byť zavesené alebo spojené s podložkou prostredníctvom tyčky atp.
VÝHODY
EAN CODE: 10×25 CM
• Využitie tam, kde nie je možné použiť chemické spôsoby likvidácie škodcov
• Využitie aj pre monitoring škodcov
• Možnosť využitia doma - okná, kvety, skleníky + vonku - záhrada, sad, vinohrad, atď.
• Lepidlo nezasychá počas veľmi dlhého obdobia
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
IV
|
BALENIE
10 ks (10x25 cm), 10 ks (40x25 cm)
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
EAN CODE: 40×25 CM
XII
9
CHARAKTERISTIKA
Netoxické lepové desky modré barvy na chytání škodlivého hmyzu. Bez zápachu. Povrch pasti zůstává lepivý
po velmi dlouhou dobu. Lepové desky slouží jak k monitoringu, tak i k odchytu škodlivého hmyzu - např. třásněnek.
Chrání rostliny v domácnostech, na zahradě, ve sklenících atd.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
podložka, lepidlo
REGISTRACE
volně prodejné
POUŽITÍ
10–12 pastí na každých 100 m2. Vyjměte lepové desky z balení a odstraňte ochranný papír z vnější části lepové desky.
Jednotlivé desky separujte rychlým pohybem od sebe tak, aby se zabránilo tvorbě vláken lepidla. Lepové desky by měly
být zavěšeny nebo spojeny s podložkou prostřednictvím tyčky atp.
VÝHODY
• Využití tam, kde nelze použít chemické způsoby likvidace škůdců
• Využití i pro monitoring škůdců
• Možno využít doma-okna, květiny, skleníky+venku-zahrada, sad,vinohrad atd.
• Lepidlo nezasychá po velmi dlouhou dobu
DOBA POUŽITÍ
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
BALENÍ
10 ks (10x25 cm), 10ks (40x25 cm)
10
TEMO-O-CID
BAREVNÁ LEPOVÁ PAST (MODRÁ)
FAREBNÁ LEPOVÁ PASCA (MODRÁ)
CHARAKTERISTIKA
Netoxické lepové dosky modrej farby na chytanie škodlivého hmyzu. Bez zápachu. Povrch pasce zostáva lepivý počas veľmi dlhého obdobia. Lepové dosky slúžia k monitoringu, ako aj k odchytu škodlivého hmyzu - napr. strapiek.
Chráni rastliny v domácnostiach, v záhradách, v sklenníkoch atď.
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
podložka, lepidlo
REGISTRÁCIA
voľne predajné
POUŽITIE
10–12 pascí na každých 100 m2. Vyberte lepové dosky z balenia a odstráňte ochranný papier z vonkajšej časti
lepové dosky. Jednotlivé dosky Neskladujte rýchlym pohybom od seba tak, aby sa zabránilo tvorbe vlákien lepidla.
Lepové dosky by mali byť zavesené alebo spojené s podložkou prostredníctvom tyčky atp.
EAN CODE: 10×25 CM
VÝHODY
• Využitie tam, kde nie je možné použiť chemické spôsoby likvidácie škodcov
• Využitie aj pre monitoring škodcov
• Možnosť využitia doma - okná, kvety, skleníky + vonku - záhrada, sad, vinohrad, atď.
• Lepidlo nezasychá počas veľmi dlhého obdobia
EAN CODE: 40×25 CM
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
IV
|
BALENIE
10 ks (10x25 cm), 10 ks (40x25 cm)
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
CHARAKTERISTIKA
Netoxický bezbarvý lep určený k odchytu všech druhů škodlivého hmyzu a obtížného lezoucího i létajícího hmyzu
a dalších druhů škůdců. Lze využít i k objektivními zjišťování výskytu škůdců.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
lepidlo
REGISTRACE
volně prodejné
POUŽITÍ
Přípravek nanášíme štětcem v tenkých vrstvách, jeho lepivost zůstává zachována po velmi dlouho dobu, lep neodkapává ze
svislých ploch ani za vyšší teploty a není narušován deštěm. Různé barvy podkladu zvyšují atraktivitu nalepených plošek
pro různé druhy hmyzu (např. žlutá barva pro mšice, molice, smutnice, dřepčíky; modrá barva pro třásněnky; bílá barva
pro pilatky). Temo-O-cid entomologický lep lze použít všude tam, kde je použití chemických přípravků nevhodné nebo
nebezpečné a také k objektivními zjišťování výskytu škůdců. Lepem lze vytvořit bariéru na kmenech ovocných i jiných
stromů, jako ochranu před škůdci. Podobně lze vytvářet bariery bránící pronikání škůdců dovnitř budov.
VÝHODY
• Využití tam, kde nelze použít chemické způsoby likvidace škůdců
• Volbou podložky využití proti různým druhům škůdců
• Možno využít u ovocných stromů nátěrem na papírový pás
• Jednoduchá práce - lepidlo se snadno nanáší a nezasychá po dlouhou dobu
DOBA POUŽITÍ
I | II | III
BALENÍ
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
750 ml
TEMO-O-CID
BEZBARVÝ LEP K ODCHYTU ŠKODLIVÉHO HMYZU
BEZFAREBNÝ LEP K ODCHYTU ŠKODLIVÉHO HMYZU
CHARAKTERISTIKA
BALENIE
Netoxický bezfarebný lep určený k odchytu všetkých druhov škodlivého hmyzu a obtiažneho lezúceho i lietajúceho
hmyzu a ďaľších druhov škodcov. Dá sa využiť aj k objektívnemu zisťovaniu výskytu škodcov.
750 ml
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
lepidlo
REGISTRÁCIA
voľne predajné
POUŽITIE
Prípravok nanášame štetcom v tenkých vrstvách, jeho lepivosť zostáva zachovaná počas veľmi dlhého obdobia, lep
neodkvapkáva zo zvislých plôch ani za vyššej teploty a nie je narušovaný dažďom. Rôzne farby podkladu zvyšujú
atraktivitu nalepených plôšok pre rôzne druhy hmyzu (napr. žltá farba pre vošky, molice, smutnice, skočkami;
modrá farba pre strapka; biela farba pre piliarka). Temo-O-cid entomologickým lep možné použiť všade tam, kde
je použitie chemických prípravkov nevhodné alebo nebezpečné a tiež k objektívnymi zisťovanie výskytu škodcov.
Lepidlom je možné vytvoriť bariéru na kmeňoch ovocných aj iných stromov, ako ochranu pred škodcami. Podobne
je možné vytvárať bariéry brániace prenikaniu škodcov dovnútra budov.
VÝHODY
• Využitie tam, kde nie je možné použiť chemické spôsoby likvidácie škodcov
• Voľbou farby podložky umožníte cielené využitie proti rôznym druhom škodcov
• Mložnosť využitia u ovocných stromov náterom na paierový pás
• Jednoduchá práca - lepidlo sa ľahko nanáša a nezasychá počas veľmi dlhého obdobia
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
Xn
F
ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ
VYSOCE HOŘLAVÝ
EAN CODE:
11
CHARAKTERISTIKA
Lepivá past je určena k přímému použití za účelem odchytu škodlivého hmyzu, škodlivých členovců a jiných škůdců.
Lze ji s výhodou použít všude tam, kde je aplikace chemických přípravků nevhodná nebo nebezpečná. Využít je
i k objektivnímu zjišťování výskytu škůdců.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
papír, lepidlo
REGISTRACE
volně prodejné
POUŽITÍ
10–12 pastí na každých 100 m2. Po odstranění papírové podložky chránící vrstvu lepidla se past položí na všechna
místa předpokládaného pohybu škůdců, např. na podlahu blízko zdi, poblíž úkrytů, na regály, police apod.
VÝHODY
• Vhodné i pro objektivní zjišťování výskytu škůdců
• Využití tam, kde nelze použít chemické způsoby likvidace škůdců (švábů, rusů, mravenců atd.)
• Jednoduchá příprava lepové pasti
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
BALENÍ
5 ks
12
TEMO-TRAP
LEPOVÉ PASTI PROTI LEZOUCÍMU HMYZU
LEPOVÁ PASCA K ODCHYTU ŠKODLIVÉHO HMYZU
CHARAKTERISTIKA
Lepová pasca je určená k priamemu použitiu za účelom odchytu škodlivého hmyzu, škodlivých článkonožcov
a iných škodcov. Je možné ju s výhodou použiť všade tam, kde je aplikácia chemických prípravkov nevhodná alebo
nebezpečná. Dá sa využiť aj k objektívnemu zisťovaniu výskytu škodcov.
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
papier, lepidlo
REGISTRÁCIA
voľne predajné
POUŽITIE
10–12 pascí na každých 100 m2. Po odstránení papierové podložky chrániacu vrstvu lepidla sa pasca položí na
všetky miesta predpokladaného pohybu škodcov, napríklad na podlahu blízko steny, v blízkosti úkrytov, na regály,
police a pod.
VÝHODY
• Vhodné aj pre objektívne zisťovanie výskytu škodcov
• Využitie tam, kde nie je možné použiť chemické spôsoby likvidácie škodcov (švábov, rusov, mravcov, atď.)
• Jednoduchá príprava lepovej pasce
EAN CODE:
DOBA POUŽITIA
I | II | III
BALENIE
5 ks
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
CHARAKTERISTIKA
Netoxický lep na škodlivé druhy členovců - mravence, šváby aj., který lze použít na všech místech jejich výskytu
(domácnosti, komerční prostory atd.). Jeho lepivost zůstává zachována po velmi dlouho dobu.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
lepidlo
REGISTRACE
volně prodejné
POUŽITÍ
Viktory Glue lze snadno nanést přímo z tuby a rozetřít po celé pevnější podložce potřebné velikosti, z jakéhokoliv
materiálu (karton, překližku, sololit, plech apod.) vhodné barvy a velikosti, kterou umístíme na místa výskytu škůdců.
Různé barvy zvyšují atraktivitu nalepených plošek pro různé druhy hmyzu. Viktory Glue lze použít všude tam, kde je
použití chemických přípravků nevhodné nebo nebezpečné a také k objektivními zjišťování výskytu škůdců.
VÝHODY
• Využití tam, kde nelze použít chemické způsoby likvidace škůdců
• Možnost flexibilně využít různých podložek (různé barvy lákají různé druhy škůdců)
• Využití proti lezoucím i létajícím škůdcům: švábi, štěnice, rusi, mravenci atd.
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
FORMULACE / BALENÍ
135 g
NETOXICKÝ LEP NA ŠKODLIVÉ DRUHY ČLENOVCŮ
NETOXICKÝ LEP NA ŠKODLIVÉ DRUHY ČLÁNKONOŽCOV
VIKTORY GLUE
CHARAKTERISTIKA
Netoxický lep na škodlivé druhy článkonožcov - mravce, šváby ai., ktorý je možné použiť na všetkých miestach ich
výskytu (domácnosti, komerčné priestory atď.). Jeho lepivosť zostáva zachovaná počas veľmi dlhého obdobia.
EAN CODE:
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
lepidlo
REGISTRÁCIA
voľne predajné
POUŽITIE
Viktory Glue je možné ľahko naniesť priamo z tuby a rozotrieť po celej ploche pevnejšej podložky potrebnej veľkosti z akéhokoľvek materiálu (kartón, lepenka, sololit, plech a pod.) vhodnej farby a veľkosti, ktorú umiestnime na
miesta výskytu škodcov. Rôzne farby zvyšujú atraktivitu nalepených plôšok pre rôzne druhy hmyzu. Viktory Glue
je možné použiť všade tam, kde je aplikácia chemických prípravkov nevhodná alebo nebezpečná. Dá sa využiť aj
k objektívnemu zisťovaniu výskytu škodcov.
VÝHODY
• Využitie tam, kde nie je možné použiť chemické spôsoby likvidácie škodcov
• Možnosť flexibilného využitia rôznych podložiek (rôzne farby lákajú rôzne druhy škodcov)
• Využitie proti lezúcim aj lietajúcim škodcom: šváby, ploštice, rusi, mravce, atď.
• V SK využitie ako v CZ a navyše aj proti hlodavcom
DOBA POUŽITIA
I | II | III
FORMULÁCIA / BALENIE
135 g
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
13
14
RODENTICIDY
15
02 RODENTICIDY
BRODY SÁČKY
BRODY VOSKOVÉ BLOKY
RATIBROM SÁČKY
GO IN SUPER
VIKTORY GLUE (POUZE SK)
PRISON (POUZE SK)
GO IN SMALL
GO IN BIG
STR.
16
17
18
19
20
21
22
23
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
brodifacoum 0,005%
REGISTRACE
číslo oznámení : MZDR 51138/2010/SOZ
POUŽITÍ
Přípravek je účinný proti všem druhům škodlivých hlodavců a lze ho použít ve vnitřních prostorách všech typů.
Používá se bez dalších úprav, ale může být aplikován pouze v deratizačních staničkách, např. v deratizačních
staničkách typu Go in Big pro potkany a krysy a v deratizačních staničkách typu Go in Small pro myši, zamezujících
přístupu necílovým organizmům k nástraze a chránících nástrahu před vlivy okolního prostředí. Proti potkanům
a krysám umístěte do každé deratizační staničky 7–12 sáčků přípravku, proti myším 4–5 sáčků přípravku.
VÝHODY
• Přípravek je vhodný pro čisté suché prostředí
• Obsahuje vyzkoušený a vysoce účinný antikoagulant
• Nástraha je hlodavci velmi dobře přijímána
• Nástraha nevyvolává obranný reflex
• Aplikace v deratizačních staničkách chrání děti, domácí zvířata a necílové organizmy před kontaktem
s nástrahou a zvyšuje účinnost nástrahy
CHARAKTERISTIKA
Čerstvá polotekutá deratizační nástraha v plastikových sáčcích proti škodlivým synantropním hlodavcům, jako
je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domácí (Mus musculus), eventuelně dalším druhům
hlodavců v uzavřených objektech a v jejich bezprostředním okolí. Je-li přípravek hlodavci pozřen, snižuje jejich
srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a hlodavci hynou postupným vnějším i vnitřním vykrvácením.
16
BRODY
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
FORMULACE / BALENÍ
100 g polotekutá nástraha v plastikových sáčcích
ČERSTVÁ POLOTEKUTÁ DERATIZAČNÍ NÁSTRAHA
ČERSTVÁ POLOTEKUTÁ DERATIZAČNÁ NÁSTRAHA
SÁČKY
CHARAKTERISTIKA
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Čerstvá polotekutá deratizačná nástraha v plastových sáčkoch proti škodlivým synantropným hlodavcom, ako je
potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domáca (Mus musculus), prípadne ďalším druhom hlodavcov v uzatvorených objektoch a v ich bezprostrednom okolí. Ak je prípravok hlodavcami zožraný, znižuje sa im
týmto zrážanlivosť krvi a zvyšuje priestupnosť krvných ciest a hlodavce hynú postupným vonkajším i vnútorným
vykrvácaním.
Použitím
deratizační
staničky chráníte
své přátele!
Použitím
deratizačnej
staničky chránite
svojich priateľov!
EAN CODE:
DOBA POUŽITÍ
I | II
brodifacoum 0,005%
REGISTRÁCIA
číslo oznámenia: bio/393/D/11/11/CCHLP
POUŽITIE
Prípravok je účinný proti všetkým drobným druhom škodlivých hlodavcov a je možné ho použiť vo vnútorných
priestoroch všetkých typov. Používa sa bez ďalších úprav, ale môže byť aplikovaný len v deratizačných staničkách,
napr. v deratizačných staničkách typu Go in Big pre potkany a krysy a v deratizačných staničkách typu Go in Small
pre myši, zabraňujúcich prístupu necieľových organizmov k nástrahe a chrániacich nástrahu pred vplyvmi okolného
prostredia. Proti potkanom a potkanom umiestnite do každej deratizačné staničky 7–12 sáčkov prípravku, proti
myšiam 4–5 vrecúšok prípravku.
VÝHODY
• Prípravok je vhodný pre čisté a suché prostredie
• Obsahuje vyskúšaný a vysoko účinný antikoagulant
• Nástraha je veľmi dobre prijímaná hlodavcami
• Nástraha nevyvoláva obranný reflex
• Aplikácia v deratizačných staničkách chráni deti, domáce zvieratá a necieľové organizmy pred kontaktom
s nástrahou a zvyšuje účinnosť nástrahy
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
IV
|
V
FORMULÁCIA / BALENIE
100 g polotekutá nástraha v plastikových vreckách
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
CHARAKTERISTIKA
Deratizační nástraha v podobě voskových bloků, vhodná do vlhkého prostředí, proti škodlivým synantropním hlodavcům, jako je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domácí (Mus musculus), eventuelně
dalším druhům hlodavců v uzavřených objektech a v jejich bezprostředním okolí.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
brodifacoum 0,005%
REGISTRACE
číslo oznámení : MZDR 51138/2010/SOZ
POUŽITÍ
Přípravek je účinný proti všem druhům škodlivých hlodavců a lze ho použít ve i vlhkých vnitřních prostorách všech
typů. Používá se bez dalších úprav, ale může být aplikován pouze v deratizačních staničkách, např. v deratizačních
staničkách typu Go in Big pro potkany a krysy a v deratizačních staničkách typu Go in Small pro myši, zamezujících
přístupu necílovým organizmům k nástraze a chránících nástrahu před vlivy okolního prostředí. Proti potkanům
a krysám v množství 30–45 g nástrahy do jedné deratizační staničky. Proti myším domácím v množství 15 g
nástrahy do jedné deratizační staničky.
VÝHODY
• Účinnost nástrahy zůstává zachována po dlouhou dobu i ve vlhkém prostředí
• Obsahuje vyzkoušený a vysoce účinný antikoagulant
• Nástraha je hlodavci velmi dobře přijímána
• Nástraha nevyvolává obranný reflex
• Aplikace v deratizačních staničkách chrání děti, domácí zvířata a necílové organizmy před kontaktem
s nástrahou a zvyšuje účinnost nástrahy
DERATIZAČNÍ NÁSTRAHA - VOSKOVÉ BLOKY
DERATIZAČNÁ NÁSTRAHA - VOSKOVÉ BLOKY
CHARAKTERISTIKA
Deratizačná nástraha v podobe voskových blokov, vhodná do vlhkého prostredia, proti škodlivým synantropným
hlodavcom, ako je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domáca (Mus musculus), prípadne
ďalším druhom hlodavcov v uzatvorených objektoch a v ich bezprostrednom okolí.
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
BRODY VOSKOVÉ BLOKY
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
FORMULÁCIA / BALENIE
voskové bloky 150 g
číslo oznámenia: bio/393/D/11/10/CCHLP
VÝHODY
• Účinnosť nástrahy zostáva zachovaná po dlhú dobu aj vo vlhkom prostredí
• Obsahuje vyskúšaný a vysoko účinný antikoagulant
• Nástraha je veľmi dobre prijímaná hlodavcami
• Nástraha nevyvoláva obranný reflex
• Aplikácia v deratizačných staničkách chráni deti, domáce zvieratá a necieľové organizmy pred kontaktom
s nástrahou a zvyšuje účinnosť nástrahy
X
voskové bloky 150 g
REGISTRÁCIA
Prípravok je účinný proti všetkým drobným druhom škodlivých hlodavcov a je možné ho použiť aj vo vlhkých
vnútorných priestoroch všetkých typov. Používa sa bez ďalších úprav, ale môže byť aplikovaný len v deratizačných
staničkách, napr. v deratizačných staničkách typu Go in Big pre potkany a krysy a v deratizačných staničkách typu
Go in Small pre myši, zabraňujúcich prístupu necieľových organizmov k nástrahe a chrániacich nástrahu pred
vplyvmi okolného prostredia. Proti potkanom a potkanom v množstve 30–45 g nástrahy do jednej deratizačné
staničky. Proti myšiam domácim v množstve 15 g nástrahy do jednej deratizačné staničky.
|
FORMULACE / BALENÍ
brodifacoum 0,005%
POUŽITIE
IX
Použitím
deratizační
staničky chráníte
své přátele!
Použitím
deratizačnej
staničky chránite
svojich priateľov!
EAN CODE:
IX
|
X
17
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
bromadiolone 0,005%
REGISTRACE
číslo oznámení: MZDR 51138/2010/SOZ
POUŽITÍ
Přípravek je účinný proti všem druhům škodlivých hlodavců a lze ho použít ve vnitřních prostorách všech typů.
Používá se bez dalších úprav, ale může být aplikován pouze v deratizačních staničkách, např. v deratizačních
staničkách typu Go in Big pro potkany a krysy a v deratizačních staničkách typu Go in Small pro myši, zamezujících
přístupu necílovým organizmům k nástraze a chránících nástrahu před vlivy okolního prostředí. Proti potkanům
a krysám umístěte do každé deratizační staničky 7–12 sáčků přípravku, proti myším 4–5 sáčků přípravku.
VÝHODY
• Učinnost nastrahy zůstava zachovana po dlouhou dobu i ve vlhkem prostředi
• Obsahuje vyzkoušeny a vysoce učinny antikoagulant
• Nastraha je hlodavci velmi dobře přijimana
• Nastraha nevyvolava obranny refl ex
• Aplikace v deratizačnich staničkach chrani děti, domaci zviřata a necilove organizmy před kontaktem
s nastrahou a zvyšuje učinnost nastrahy
DOBA POUŽITÍ
I | II
CHARAKTERISTIKA
Čerstvá polotekutá, modře zbarvená nástraha v plastikových sáčcích určená k přímému použití proti škodlivým
synantropním hlodavcům, jako je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domácí (Mus musculus),
eventuelně dalším druhům v uzavřených objektech a v jejich bezprostředním okolí.
18
RATIBROM
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
FORMULACE / BALENÍ
polotekutá nástraha v plastikových sáčcích 120 g
POLOTEKUTÁ NÁSTRAHA PROTI HLODAVCŮM
POLOTEKUTÁ NÁSTRAHA PROTI HLODAVCOM
SÁČKY
CHARAKTERISTIKA
|
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
Čerstvá polotekutá, modro sfarbená nástraha v plastových sáčkoch určená k priamemu použitiu proti škodlivým synantropným hlodavcom, ako je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domáca (Mus musculus),
prípadne ďalším druhom hlodavcov v uzatvorených objektoch a v ich bezprostrednom okolí.
bromadiolone 0,005%
REGISTRÁCIA
číslo oznámenia: bio/393/D/11/1/CCHLP
POUŽITIE
Použitím
deratizační
staničky chráníte
své přátele!
Použitím
deratizačnej
staničky chránite
svojich priateľov!
EAN CODE:
Prípravok je účinný proti všetkým drobným druhom škodlivých hlodavcov a je možné ho použiť vo vnútorných
priestoroch všetkých typov. Používa sa bez ďalších úprav, ale môže byť aplikovaný len v deratizačných staničkách,
napr. v deratizačných staničkách typu Go in Big pre potkany a krysy a v deratizačných staničkách typu Go in Small
pre myši, zabraňujúcich prístupu necieľových organizmov k nástrahe a chrániacich nástrahu pred vplyvmi okolného prostredia. Proti potkanom umiestnite do každej deratizačné staničky 7–12 sáčkov prípravku,proti myšiam
4–5 vrecúšok prípravku.
VÝHODY
• Účinnosť nástrahy zostáva zachovaná po dlhú dobu aj vo vlhkom prostredí
• Obsahuje vyskúšaný a vysoko účinný antikoagulant
• Nástraha je veľmi dobre prijímaná hlodavcami
• Nástraha nevyvoláva obranný reflex
• Aplikácia v deratizačných staničkách chráni deti, domáce zvieratá a necieľové organizmy pred kontaktom
s nástrahou a zvyšuje účinnosť nástrahy
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
IV
|
V
FORMULÁCIA / BALENIE
polotekutá nástraha v plastikových vreckách 120 g
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
CHARAKTERISTIKA
Deratizační stanička s čerstvou polotekutou nástrahou v plastikovém sáčku k přímému použití proti myši domácí (Mus
musculus), eventuelně dalším druhům drobných škodlivých hlodavců v uzavřených objektech a v jejich bezprostředním
okolí. Nástraha uvnitř staničky je výstražně zbarvená a průhlednou částí stěn lze sledovat spotřebování nástrahy.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
bromadiolone 0,005%
REGISTRACE
číslo oznámení CZ: MZDR 51138/2010/SOZ
POUŽITÍ
Přípravek je účinný proti všem drobným druhům škodlivých hlodavců a lze ho použít ve vnitřních prostorách všech
typů. Na obou koncích deratizační staničky prolomte naznačené kruhové otvory a staničku umístěte na vhodné
místo. Konstrukce staničky je taková, že nástrahu nelze vysypat. Použití výhodné v obytných i komerčních prostorách; zejména tam, kde hrozí nebezpečí kontaminace prostředí deratizační nástrahou. Před položením odstraňte
uzávěry naznačených kruhových vstupů. Po spotřebování nástrahy položte nový přípravek Go In Super.
VÝHODY
• Přípravek je již deratizační staničkou obsahující účinnou nástrahu
• Konstrukce Go In Super je bezpečná pro děti, nepovolané osoby i domácí zvířata
• Průzorem lze kontrolovat spotřebování návnady, bez dotyku, pouhým okem
• Nástraha obsahuje vyzkoušený a vysoce účinný antikoagulant
• Nástraha je velmi dobře hlodavci přijímána
• Nevyvolává obranný reflex - k úhynu hlodavců dochází po 3–10 dní po požití nástrahy
• Opatřeno samolepící páskou umožňující přilepení k podložce, zabezpečující Go In Super při úklidu
DERATIZAČNÍ STANIČKA PROTI MYŠI DOMÁCÍ
DERATIZAČNÁ STANIČKA PROTI MYŠI DOMÁCEJ
CHARAKTERISTIKA
Deratizačná stanička s čerstvou polotekutou nástrahou v plastovom sáčku k priamemu použitiu proti myši domácej (Mus musculus), prípadne ďalším druhom drobných škodlivých hlodavcov v uzatvorených objektoch a v ich
bezprostrednom okolí. Nástraha vo vnútri staničky je výstražne zafarbená a priehľadnou časťou stien staničky je
možné sledovať spotrebovanie nástrahy.
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
bromadiolone 0,005%
REGISTRÁCIA
číslo oznámenia: bio/393/D/11/1/CCHLP
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
|
X
FORMULACE / BALENÍ
2 × 10 g polotekuté nástrahy v plastikových sáčcích v jedné staničce
GO IN SUPER
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
FORMULÁCIA / BALENIE
2 × 10 g polotekutej nástrahy v plastikových vreckách v jednej staničke
Otvor pro vstup / Otvor pre vstup
Čerstvá návnada 20 g
Průhledná střední část /
Priehľadná stredná časť
POUŽITIE
Prípravok je účinný proti všetkým drobným druhom škodlivých hlodavcov a je možné ho použiť vo vnútorných priestoroch
všetkých typov. Na oboch koncoch deratizačnej staničky prelomte naznačené kruhové otvory a staničku umiestnite na
vhodné miesto. Konštrukcia staničky je taká, že nástrahu nie je možné vysypať. Použitie výhodné v obytných i komerčných priestoroch, najmä tam, kde hrozí nebezpečenstvo kontaminácie prostredia deratizačné nástrahou. Pred položením
odstráňte uzávery naznačených kruhových vstupov. Po spotrebovaní nástrahy položte nový prípravok Go In Super.
VÝHODY
• Prípravkom je už deratizačná stanička obsahujúca účinnú nástrahu
• Konštrukcia Go In Super je bezpečná pre deti, nepovolané osoby aj domáce zvieratá
• Priezorom je možné kontrolovať spotrebovanie návnady, bez dotyku, voľným okom
• Nástraha obsahuje vyskúšaný a vysoko účinný antikoagulant
• Nástraha je veľmi dobre prijímaná hlodavcami
• Nevyvoláva obranný reflex - k úhynu hlodavcov dochádza po 3–10 dňoch po požití nástrahy
• Vybavená samolepiacou páskou, ktorá umožňuje prilepenie k podložke a zabezpečuje Go In Super pri upratovaní
IX
EAN CODE:
IX
|
X
19
CHARAKTERISTIKA
EAN CODE:
Netoxický lep na škodlivé druhy hlodavcov, ktorý je možné použiť na všetkých miestach ich výskytu (domácnosti,
komerčné priestory atď.). Jeho lepivosť zostáva zachovaná počas veľmi dlhého obdobia.
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
lepidlo
REGISTRÁCIA
voľne predajné
POUŽITIE
Viktory Glue je možné ľahko naniesť priamo z tuby a rozotrieť po celej ploche pevnejšej podložky potrebnej veľkosti z akéhokoľvek materiálu (kartón, lepenka, sololit, plech a pod.) vhodnej farby a veľkosti, ktorú umiestnime na
miesta výskytu škodcov. Rôzne farby zvyšujú atraktivitu nalepených plôšok pre rôzne druhy hmyzu. Viktory Glue
je možné použiť všade tam, kde je aplikácia chemických prípravkov nevhodná alebo nebezpečná. Dá sa využiť aj
k objektívnemu zisťovaniu výskytu škodcov.
VÝHODY
• Využitie tam, kde nie je možné použiť chemické spôsoby likvidácie hlodavcov
• Možnosť flexibilného využitia rôznych podložiek
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
FORMULÁCIA / BALENIE
135 g
20
VIKTORY GLUE /
PRISON
NETOXICKÝ LEP NA ŠKODLIVÉ DRUHY HLODAVCOV
LEPOVÁ PASCA K ODCHYTU HLODAVCOV
CHARAKTERISTIKA
Lepová pasca je určená k priamemu použitiu za účelom odchytu hlodavcov a iných škodcov. Je možné ju s výhodou
použiť všade tam, kde je aplikácia chemických prípravkov nevhodná alebo nebezpečná. Dá sa využiť aj k objektívnemu zisťovaniu výskytu škodcov
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
papier, lepidlo
REGISTRÁCIA
voľne predajné
POUŽITIE
10–12 pascí na každých 100 m2
VÝHODY
• Využitie tam, kde nie je možné použiť chemicke spôsoby likvidácie hlodavcov
• Využitie pre prvotné zisťovanie výskytu hlodavcov
DOBA POUŽITIA
I | II | III
FORMULÁCIA / BALENIE
EAN CODE:
5 ks
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
plast
REGISTRACE
volně prodejné
POUŽITÍ
Deratizační stanička Go in Small chrání použitý deratizační přípravek k hubení myší domácích a jiných drobných
druhů škodlivých hlodavců před vlivem prostředí, zvyšuje a prodlužuje jeho účinnost, chrání životní prostředí
a brání necílovým druhům zvířat v přístupu k přípravku. Proti myším a jiným drobným druhům hlodavcům umístěte
do každé deratizační staničky množství deratizačního přípravku podle návodu k použití příslušného přípravku.
VÝHODY
• Kvalitní provedení-jednoduchá manipulace
• Zámeček chrání před otevřením dětmi a domácími mazlíčky
• Možnost připevnění k podlaze pomocí otvoru na šroub
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
BALENÍ
1 ks
MALÁ DERATIZAČNÍ STANIČKA – UZAMYKATELNÁ
MALÁ DERATIZAČNÁ STANIČKA – UZAMYKATEĽNÁ
GO IN SMALL
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
plast
REGISTRÁCIA
voľne predajné
POUŽITIE
Deratizačná stanička Go in Small chráni použitý deratizačný prípravok k hubeniu myší domácich a iných drobných
druhov škodlivých hlodavcov pred vplyvom prostredia, zvyšuje a predlžuje jeho účinnosť, chráni životné prostredie
a bráni necieľovým druhom zvierat v prístupe k prípravku. Proti myšiam a iným drobným druhom hlodavcom
umiestnite do každej deratizačné staničky množstvo deratizačního prípravku podľa návodu na použitie daného
lieku.
VÝHODY
• Kvalitné prevedenie - jednoduchá manipulácia
• Zamoček chráni pred otvorením deťmi a domácimi miláčikmi
• Možnosť pripevnenia k podlahe pomocou otvoru na skrutku
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
Použitím
deratizační
staničky chráníte
své přátele!
Použitím
deratizačnej
staničky chránite
svojich priateľov!
BALENIE
1 ks
EAN CODE:
21
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
plast, kov
REGISTRACE
volně prodejné
POUŽITÍ
Deratizační stanička Go in Big chrání použitý deratizační přípravek k hubení potkanů a krys před vlivem prostředí,
zvyšuje a prodlužuje jeho účinnost, chrání životní prostředí a brání necílovým druhům zvířat v přístupu k přípravku.
Do staničky umístíme asi 40 gramů deratizačního prostředku.
VÝHODY
• Kvalitní a robustní provedení-jednoduchá manipulace
• Obsahuje pomůcky pro ukotvení nástrahy
• Případná srážková voda stéká po povrchu
• Zámeček chrání před otevřením dětmi a domácími mazlíčky
• Možnost připevnění k podlaze pomocí otvoru na šrouby
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
BALENÍ
1 ks
22
GO IN BIG
VELKÁ DERATIZAČNÍ STANIČKA – UZAMYKATELNÁ
VEĽKÁ DERATIZAČNÁ STANIČKA – UZAMYKATEĽNÁ
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
plast, kov
REGISTRÁCIA
voľne predajné
POUŽITIE
Deratizačná stanička Go in Big chráni použitý deratizačný prípravok k hubeniu potkanov a krýs pred vplyvom prostredia, zvyšuje a predlžuje jeho účinnosť, chráni životné prostredie a bráni necieľovým druhom zvierat v prístupe
k prípravku. Do staničky umiestnime asi 40 gramov deratizačného prostriedku.
Použitím
deratizační
staničky chráníte
své přátele!
Použitím
deratizačnej
staničky chránite
svojich priateľov!
VÝHODY
• Kvalitné a robustné prevedenie - jednoduchá manipulácia
• Obsahuje pomôcky pre ukotvenie nástrahy
• Prípadna zrážková voda steká po povrchu
• Zamoček chráni pred otvorením deťmi a domácimi miláčikmi
• Možnosť pripevnenia k podlahe pomocou otvoru na skrutku
DOBA POUŽITIA
I | II | III
BALENIE
EAN CODE:
1 ks
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
03 ŘADA VERDE VIVO
UNIVERZÁL
KVĚT / KVET
ZELENÉ ROSTLINY / ZELENÉ RASTLINY
MUŠKÁT
ORCHIDEJE / ORCHIDEY
LUCIDANTE
GOCCIA VIVA
DALŠÍ DOSTUPNÁ „HOBBY“ HNOJIVA
A OSTATNÍ PRODUKTY / ĎALŠIE DOSTUPNÉ
„HOBBY“ HNOJIVÁ A OSTATNÉ PRODUKTY
STR.
24
25
26
27
28
29
30
32
23
ŘADA VERDE VIVO
CHARAKTERISTIKA
UNIVERZÁL je univerzální kapalné hnojivo pro všechny rostliny. Vysoký obsah draslíku podporuje bohaté květenství.
POUŽITÍ
Hnojivo je univerzální, použitím 1 odměrky (uzávěr láhve) obsahu a zředěním ve 3 litrech vody připravíte zálivku, která
se aplikuje jednou týdně v únoru až září, v ostatních měsících roku jednou za dva týdny.
SLOŽENÍ
7 % N - celkový obsah dusíku, 2 % N - dusičnanový dusík, 2 % N - amonný dusík, 3 % N - močovinový dusík, 3 %
P2O5 - vodorozpustný fosfor, 5 % K2O - vodorozpustný oxid draselný, 0,01 % B - vodorozpustný bór*, 0,002 % Cu vodorozpustná měď*, 0,03 % Fe - vodorozpustné železo*, 0,002 % Zn - vodorozpustný zinek*. Dále obsahuje 0,002%
Mn – vodorozpustný mangan*. * - chelátová forma EDTA
VÝHODY
• Ergonomické a elegantní balení
• Jedno balení postačí na 90-100 l zálivky
• Dodáváno s prodejními stojany i samostatně
• Chrání rostliny před důsledky příliš tvrdé vody
• Vyrovnaný poměr živin vhodný pro běžné pokojové květiny
OBSAH
1l
24
UNIVERZÁL
KAPALNÉ HNOJIVO PRO VŠECHNY ROSTLINY
KVAPALNÉ HNOJIVO PRE VŠETKY RASTLINY
CHARAKTERISTIKA
UNIVERZÁL je univerzálne kvapalné hnojivo pre všetky rastliny. Vysoký obsah draslíka podporuje bohaté kvitnutie.
POUŽITIE
Hnojivo je univerzálne, použitím obsahu 1 odmerky (uzáver fľaše) a zriedením v 3 litroch vody pripravíte zálievku,
ktorá sa aplikuje týždenne jeden krát vo februári až v septembri, v ostatných mesiacoch roka jeden krát za dva
týždne
ZLOŽENIE
7 % N - celkový obsah dusíka, 2 % N - dusičnanový dusík, 2 % N - amónny dusík, 3 % N - močovinový dusík, 3 %
P2O5 - vodorozpustný fosfor, 5 % K 2O - vodorozpustný oxid draselný, 0,01 % B - vodorozpustný bór*, 0,002 %
Cu - vodorozpustná meď*, 0,03 % Fe - vodorozpustné železo*, 0,002 % Zn - vodorozpustný zinok*. Ďalej obsahuje
0,002% Mn – vodorozpustný mangán*. * - chelátová forma EDTA
VÝHODY
• Ergonomické a elegantné balenie
• Jedno balenie postačuje na 90–100 l zálievky
• Dodávané s predajnými stojanmi aj samostatne
• Chráni rastliny pred dôsledkami použitia príliš tvrdej vody
• Vyrovnaný pomer živín vhodný pre bežné izbové kvety
OBSAH
EAN CODE:
1l
CHARAKTERISTIKA
KVĚT je kapalná specifická výživa určená pro všechny kvetoucí rostliny. Vysoký obsah draslíku zajistí bohaté
a dlouhodobé květenství, stopové prvky předcházejí nedostatku při vyčerpání půdy nebo vlivu příliš tvrdé vody.
POUŽITÍ
Použitím 1 odměrky (uzávěr láhve) obsahu a zředěním ve 3 litrech vody připravíte zálivku nebo postřik, které se
aplikují každých 10 dní od jara až do vegetačního klidu, v zimě jednou za 20 dní a to vždy do vlhké půdy.
SLOŽENÍ
4 % N - celkový obsah dusíku, 2 % N - dusičnanový dusík, 2 % N - amonný dusík, 5 % P2O5 - vodorozpustný fosfor, 8 %
K2O - vodorozpustný oxid draselný, 0,05 % B – vodorozpustný bór*, 0,01 % Cu - vodorozpustná měď*, 0,05 % Fe - vodorozpustné železo*, 0,01 % Mn - vodorozpustný mangan*, 0,01 % Zn – vodorozpustný zinek*, * - chelátová forma EDTA
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva, u kadmia v mg/kg P2O5 : kadmium
50 mg/kg, olovo 15,0 mg/kg, rtuť 1,0 mg/kg, arsen 10,0 mg/kg, chrom 150 mg/kg.
VÝHODY
• Zajištění dlouhé doby kvetení - podíl živin upraven speciálně pro květ
• Balení vystačí na přípravu 90–100 l zálivky
• Ergonomické a elegantní balení
• Dodáváno s prodejními stojany i samostatně
• Chrání rostliny před důsledky příliš tvrdé vody
OBSAH
1l
KAPALNÁ VÝŽIVA PRO VŠECHNY KVETOUCÍ ROSTLINY
KVAPALNÁ VÝŽIVA PRE VŠETKY KVITNÚCE RASTLINY
KVĚT/KVET
CHARAKTERISTIKA
KVĚT je kvapalná špecifická výživa určená pre všetky kvitnúce rastliny. Vysoký obsah draslíka zaistí bohaté a dlho
kvitnúce kvetenstvá, stopové prvky predchádzajú nedostatku po vyčerpaní pôdy alebo negatívnemu vplyvu príliš
tvrdej vody.
POUŽITIE
Použitím obsahu 1 odmerky (uzáver fľaše) a zriedením v 3 litroch vody pripravíte zálievku alebo postrek, ktorý sa
aplikuje každých 10 dní od jari až do vegetačného kľudu, v zime raz za 20 dní a to vždy do vlhkej pôdy.
ZLOŽENIE
4 % N - celkový obsah dusíka, 2 % N - dusičnanový dusík, 2 % N - amónny dusík, 5 % P2O5 - vodorozpustný fosfor,
8 % K 2O - vodorozpustný oxid draselný, 0,05 % B – vodorozpustný bór*, 0,01 % Cu - vodorozpustná meď*, 0,05 %
Fe - vodorozpustné železo*, 0,01 % Mn - vodorozpustný mangán*, 0,01 % Zn – vodorozpustný zinok*. * - chelátová
forma EDTA
Obsah rizikových prvkov splňuje zákonom stanovené limity (v mg/kg hnojiva, u kadmia v mg/kg P2O5): kadmium
50 mg/kg, olovo 15,0 mg/kg, ortuť 1,0 mg/kg, arzén 10,0 mg/kg, chróm 150 mg/kg.
VÝHODY
• Zabezpečenie dlhej doby kvitnutia - podiel živín je upravený špeciálne pre kvet
• Balenie postačuje na prípravu 90–100 l zálievky
• Ergonomické a elegantné balenie
• Dodávané s predajnými stojanmi aj samostatne
• Chráni rastliny pred dôsledkami použitia príliš tvrdej vody
OBSAH
1l
EAN CODE:
25
CHARAKTERISTIKA
ZELENÉ ROSTLINY je kapalné hnojivo určené pro všechny bytové zelené rostliny. Složení hnojiva zajistí brilantní
barvu listů, stopové prvky předcházejí nedostatku po vyčerpání půdy nebo vlivu příliš tvrdé vody.
POUŽITÍ
Hnojivo je univerzální pro zelené bytové rostliny, použitím 1 odměrky (uzávěr láhve) obsahu a zředěním ve 3 litrech
vody připravíte zálivku nebo postřik, které se aplikují každých 10 dní od jara do podzimu, v zimě jednou za 20 dní
a to vždy do vlhké půdy.
SLOŽENÍ
7 % N - celkový obsah dusíku, 3,5 % N - dusičnanový dusík, 3,5 % N - amonný dusík, 5 % P2O5 - vodorozpustný fosfor,
5 % K2O - vodorozpustný oxid draselný, 0,01 % Cu - vodorozpustná měď*, 0,05 % Fe - vodorozpustné železo*, 0,01 %
Mn - vodorozpustný mangan*, * - chelátová forma EDTA
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva, u kadmia v mg/kg P2O5): kadmium
50 mg/kg, olovo 15,0 mg/kg, rtuť 1,0 mg/kg, arsen 10,0 mg/kg, chrom 150 mg/kg.
VÝHODY
• Ergonomické a elegantní balení
• Jedno balení postačí na 90–100 l zálivky
• Dodáváno s prodejními stojany i samostatně
• Chrání rostliny před důsledky příliš tvrdé vody
• Obsahuje živiny v poměru podporujícím výživu zelených částí rostlin
OBSAH
1l
26
ZELENÉ ROSTLINY
ZELENÉ RASTLINY
KAPALNÉ HNOJIVO PRO BYTOVÉ ZELENÉ ROSTLINY
KVAPALNÉ HNOJIVO PRE BYTOVÉ ZELENÉ RASTLINY
CHARAKTERISTIKA
ZELENÉ RASTLINY je kvapalné hnojivo určené pre všetky bytové zelené rastliny. Zloženie hnojiva zaistí brilantnú farbu listov, stopové prvky predchádzajú nedostatku po vyčerpaní pôdy alebo negatívnemu vplyvu príliš tvrdej vody.
POUŽITIE
Hnojivo je univerzálne pre zelené bytové rastliny, použitím obsahu 1 odmerky (uzáver fľaše) a zriedením v 3
litroch vody pripravíte zálievku alebo postrek, ktorý sa aplikuje každých 10 dní od jari do jesene, v zime raz za 20
dní a to vždy do vlhkej pôdy.
ZLOŽENIE
7 % N - celkový obsah dusíka, 3,5 % N - dusičnanový dusík, 3,5 % N - amónny dusík, 5 % P2O5 - vodorozpustný fosfor, 5 % K 2O - vodorozpustný oxid draselný, 0,01 % Cu - vodorozpustná meď*, 0,05 % Fe - vodorozpustné železo*,
0,01 % Mn - vodorozpustný mangán*. * - chelátová forma EDTA
Obsah rizikových prvkov splňuje zákonom stanovené limity (v mg/kg hnojiva, u kadmia v mg/kg P2O5): kadmium
50 mg/kg, olovo 15,0 mg/kg, ortuť 1,0 mg/kg, arzén 10,0 mg/kg, chróm 150 mg/kg.
VÝHODY
EAN CODE:
• Ergonomické a elegantné balenie
• Jedno balenie postačuje na 90–100 l zálievky
• Dodávané s predajnými stojanmi aj samostatne
• Chráni rastliny pred dôsledkami použitia príliš tvrdej vody
• Obsahuje živiny v pomere podporujúcom výživu zelených častí rastlín
OBSAH
1l
CHARAKTERISTIKA
MUŠKÁT je kapalná výživa umožňující zdravý růst , brilantní barvu listů a květů. Vysoký obsah draslíku zajistí
bohaté a dlouhodobé květenství, stopové prvky v aktivní chelátové formě předcházejí nedostatku při vyčerpání
půdy nebo vlivu příliš tvrdé vody.
POUŽITÍ
Použitím 1 odměrky (uzávěr láhve) obsahu a zředěním ve 3 litrech vody připravíte zálivku , která se aplikuje každých
10 dní od jara až do vegetačního klidu, v zimě jednou za 20 dní a to nejlépe do vlhké půdy.
SLOŽENÍ
8 % N - celkový obsah dusíku, 3,2 % N - dusičnanový dusík, 2,8 % N - amonný dusík, 2 % N – močovinový dusík, 6 %
P2O5 - vodorozpustný fosfor, 6 % K2O - vodorozpustný oxid draselný, 0,05 % B – vodorozpustný bór*, 0,01 % Cu - vodorozpustná měď*, 0,05 % Fe - vodorozpustné železo*, 0,01 % Mn - vodorozpustný mangan*, 0,01 % Zn – vodorozpustný
zinek*, * - chelátová forma EDTA
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva, u kadmia v mg/kg P2O5): kadmium
50 mg/kg, olovo 15,0 mg/kg, rtuť 1,0 mg/kg, arsen 10,0 mg/kg, chrom 150 mg/kg.
VÝHODY
• Obsahuje živiny v poměru, který vyžadují muškáty pro tvorbu květenství
• Ergonomické a elegantní balení
• Jedno balení postačí na 90–100 l zálivky
• Dodáváno s prodejními stojany i samostatně
• Chrání rostliny před důsledky příliš tvrdé vody
OBSAH
1l
KAPALNÁ VÝŽIVA UMOŽŇUJÍCÍ ZDRAVÝ RŮST
KVAPALNÁ VÝŽIVA UMOŽŇUJÚCA ZDRAVÝ RAST
MUŠKÁT
CHARAKTERISTIKA
MUŠKÁT je kvapalná výživa umožňujúca zdravý rast , brilantnú farbu listov a kvetov. Vysoký obsah draslíka
zaistí bohaté a dlho kvitnúce kvetenstvá, stopové prvky v aktívnej chelátovej forme predchádzajú nedostatku po
vyčerpaní pôdy alebo negatívnemu vplyvu príliš tvrdej vody.
POUŽITIE
Použitím obsahu 1 odmerky (uzáver fľaše) a zriedením v 3 litroch vody pripravíte zálievku, ktorá sa aplikuje
každých 10 dní od jari až do vegetačného kľudu, v zime raz za 20 dní a to najlepšie do vlhkej pôdy.
ZLOŽENIE
8 % N - celkový obsah dusíka, 3,2 % N - dusičnanový dusík, 2,8 % N - amónny dusík, 2 % N – močovinový dusík,
6 % P2O5 - vodorozpustný fosfor, 6 % K 2O - vodorozpustný oxid draselný, 0,05 % B – vodorozpustný bór*, 0,01 %
Cu - vodorozpustná meď*, 0,05 % Fe - vodorozpustné železo*, 0,01 % Mn - vodorozpustný mangán*, 0,01 % Zn –
vodorozpustný zinok*. * - chelátová forma EDTA
Obsah rizikových prvkov splňuje zákonom stanovené limity (v mg/kg hnojiva, u kadmia v mg/kg P2O5): kadmium
50 mg/kg, olovo 15,0 mg/kg, ortuť 1,0 mg/kg, arzén 10,0 mg/kg, chróm 150 mg/kg.
VÝHODY
• Obsahuje živiny v pomere, ktorý vyžadujú muškáty k tvorbe kvetenstva
• Ergonomické a elegantné balenie
• Jedno balenie postačuje na 90–100 l zálievky
• Dodávané s predajnými stojanmi aj samostatne
• Chráni rastliny pred dôsledkami použitia príliš tvrdej vody
OBSAH
1l
EAN CODE:
27
CHARAKTERISTIKA
ORCHIDEJE je vyvážená kapalná výživa pro dlouhodobý zdravý růst a bohatý květ. Stopové prvky v aktivní chelátové formě předcházejí nedostatku při vyčerpání půdy nebo vlivu příliš tvrdé vody.
POUŽITÍ
Použitím 1 odměrky (uzávěr láhve) obsahu a zředěním ve 3 litrech vody připravíte zálivku, která se aplikuje každých
10 dní od jara až do podzimu, v zimě jednou za 20 dní.
SLOŽENÍ
7 % N - celkový obsah dusíku, 2 % N - dusičnanový dusík, 2 % N - amonný dusík, 3 % N – močovinový dusík, 7 % P2O5
- vodorozpustný fosfor, 7 % K2O - vodorozpustný oxid draselný, 0,05 % B – vodorozpustný bór*, 0,01 % Cu - vodorozpustná měď*, 0,05 % Fe - vodorozpustné železo*, 0,01 % Mn - vodorozpustný mangan*, 0,01 % Zn – vodorozpustný
zinek*, * - chelátová forma EDTA
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva, u kadmia v mg/kg P2O5): kadmium
50 mg/kg, olovo 15,0 mg/kg, rtuť 1,0 mg/kg, arsen 10,0 mg/kg, chrom 150 mg/kg.
VÝHODY
• Vyrovnaný poměr živin a mikroprvků speciálně upravený pro orchideje – podporuje růst i kvetení
• Jedno balení postačí na 90–100 l zálivky
• Ergonomické a elegantní balení
• Dodáváno s prodejními stojany i samostatně
• Chrání rostliny před důsledky příliš tvrdé vody
OBSAH
1l
28
ORCHIDEJE
ORCHIDEY
KAPALNÁ VÝŽIVA PRO ZDRAVÝ RŮST A BOHATÝ KVĚT
KVAPALNÁ VÝŽIVA PRE ZDRAVÝ RAST A BOHATÉ KVITNUTIE
CHARAKTERISTIKA
ORCHIDEY je vyvážená kvapalná výživa pre dlhodobý zdravý rast a bohaté kvitnutie. Stopové prvky v aktívnej
chelátovej forme predchádzajú nedostatku po vyčerpaní pôdy alebo negatívnemu vplyvu príliš tvrdej vody.
POUŽITIE
Použitím obsahu 1 odmerky (uzáver fľaše) a zriedením v 3 litroch vody pripravíte zálievku, ktorá sa aplikuje
každých 10 dní od jari až do jesene, v zime raz za 20 dní.
ZLOŽENIE
7 % N - celkový obsah dusíka, 2 % N - dusičnanový dusík, 2 % N - amónny dusík, 3 % N – močovinový dusík,
7 % P2O5 - vodorozpustný fosfor, 7 % K 2O - vodorozpustný oxid draselný, 0,05 % B – vodorozpustný bór*, 0,01 %
Cu - vodorozpustná meď*, 0,05 % Fe - vodorozpustné železo*, 0,01 % Mn - vodorozpustný mangán*, 0,01 % Zn –
vodorozpustný zinok*. * - chelátová forma EDTA
Obsah rizikových prvkov splňuje zákonom stanovené limity (v mg/kg hnojiva, u kadmia v mg/kg P2O5): kadmium
50 mg/kg, olovo 15,0 mg/kg, ortuť 1,0 mg/kg, arzén 10,0 mg/kg, chróm 150 mg/kg.
VÝHODY
EAN CODE:
• Vyrovnaný pomer živín a mikroprvkov špeciálne upravený pre orchidey - podporuje rast aj kvitnutie
• Jedno balenie postačuje na 90–100 l zálievky
• Ergonomické a elegantné balenie
• Dodávané s predajnými stojanmi aj samostatne
• Chráni rastliny pred dôsledkami použitia príliš tvrdej vody
OBSAH
1l
CHARAKTERISTIKA
Speciální složení přípravku zajišťuje dokonalý lesk povrchu listů u okrasných rostlin a přispívá k jejich barevné
výraznosti. Zároveň podporuje dýchání a vstřebávání živin a omezuje napadení škůdci. Při pravidelné aplikaci
chrání rostliny před usazováním prachu a jiných nečistot.
POUŽITÍ
Před použitím jemně otřete horní a spodní strany listů, pokud jsou listy velmi špinavé, je nutné je očistit houbou a nebo
vlhkým hadříkem. Aplikace se provádí lehkým postřikem ze vzdálenosti 20–30 cm tak, aby nedocházelo ke stékání
přípravku z povrchu listů. Postřik se doporučuje aplikovat jedenkrát za měsíc.
VÝHODY
• Jednoduchá aplikace
• Omezuje napadení rostlin savými a žravými škůdci
• Chrání rostliny a tím domácí prostředí před usedáním prachu
• Neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu
OBSAH
spray 400 ml
EAN CODE:
PŘÍPRAVEK ZAJIŠŤUJÍCÍ DOKONALÝ LESK LISTŮ
PRÍPRAVOK ZAISŤUJÚCI DOKONALÝ LESK LISTOV
CHARAKTERISTIKA
Špeciálne zloženie prípravku zaisťuje dokonalý lesk povrchu listov u okrasných rastlín a prispieva k ich farebnej
výraznosti. Zároveň podporuje dýchanie a vstrebávanie živín a obmedzuje napadnutie škodcami. Pri pravidelnej
aplikácii chráni rastliny pred usadzovaním prachu a iných nečistôt.
POUŽITIE
Pred použitím jemne otrite hornú a spodnú stranu listov, ak sú listy veľmi špinavé, je ich potrebné očistiť špongiou
alebo vlhkou handričkou. Aplikácia sa vykoná ľahkým postrekom zo vzdialenosti 20-30 cm tak, aby nedochádzalo
k stekaniu prípravku z povrchu listov. Postrek sa doporučuje aplikovať raz za mesiac.
VÝHODY
• Jednoduchá aplikácia
• Obmedzuje napadnutie rastlín savými a žravými škodcami
• Chráni rastliny a tým domáce prostredie pred usadaním prachu
• Neobsahuje látky poškodzujúce ozónovu vrstvu
OBSAH
spray 400 ml
LUCIDANTE
29
CHARAKTERISTIKA
Goccia Viva stimulátory růstu se skládají z roztoku obsahujícího podíl
extraktu z hnědých mořských řas typu Fucus Vesicolosus, Fucus serratus,
Laminaria digitata a Aschophillum nodosum. Stimulátory růstu Goccia
Viva obsahují biologicky aktivní komplexy s obsahem minerálních solí
s přirozenými organickými a antimikrobiální faktory, volné a vázané aminokyseliny, enzymy, snadno přístupné sacharidy a zcela přírodní fytohormony. Tyto prvky zaručují harmonický rozvoj a rovnováhu trofické reakce,
optimalizují metabolizmus hrnkových rostlin pěstovaných uvnitř i venku.
Pěstované rostliny mají lepší odolnost vůči negativnímu působení stresových klimatických faktorů a jsou tak lépe odolné vůči napadení patogeny.
Při pravidelné aplikaci je stimulován proces fotosyntézy, zvyšuje se tvorba
květů a dochází k pozitivnímu vlivu na intenzitu barvy květů a listů.
SLOŽENÍ
(ve 100g): Humidita (max. množství) 3 %
Organické látky 47–57 %
Minerální látky 42–47 %
Sacharidy 4–9 %
Proteiny 1,9–4,5 %
Dusík (N) 0,3–0,7 %
Fosfor (P2O5) 0,05–0,2 %
Draslík (K2O) 12–15 %
OBSAH
4 x 35 ml
POUŽITÍ
Vhodné pro rostliny pěstované v bytech, na terasách i v zahradě.
Návod k použití: Goccia Viva stimulátory růstu lze aplikovat po celý rok.
Po ustřižení konce dávkovače ve směru šipky zasuňte jeho hrot na okraji
nádoby do půdy s přiměřenou vlhkostí. Obsah dávkovače se bude postupně uvolňovat a prostupovat ke kořenům rostliny. Tím se zajistí optimální
účinek po dobu 15–20 dnů. Jedno balení je určeno pro rostliny v nádobách
o průměru 25–30 cm. Větší nádoby budou vyžadovat přiměřeně větší počet
dávkovačů.
Goccia Viva stimulátory růstu nejsou hnojiva, pesticidy ani biocidy.
30
GOCCIA VIVA
CHARAKTERISTIKA
Goccia Viva stimulátory rastu sa skladajú z roztoku obsahujúceho podiel
extraktu z hnedých morských rias typu Fucus Vesicolosus, Fucus serratus,
Laminaria digitata a Aschophillum nodosum. Stimulátory rastu Goccia Viva
obsahujú biologicky aktívne komplexy s obsahom minerálnych solí s prirodzenými organickými a antimikrobiálnymi faktormi, voľné a viazané
aminokyseliny, enzýmy, ľahko prístupné sacharidy a úplne prírodné fytohormóny. Tieto prvky zaručujú harmonický rozvoj a rovnováhu trofickej
reakcie, optimalizujú metabolizmus črepníkových rastlín pestovaných vo
vnútri aj vonku. Pestované rastliny majú lepšiu odolnosť voči negatívnemu pôsobeniu stresových klimatických faktorov a sú tak lepšie odolné
voči napadnutiu patogénmi. Pri pravidelnej aplikácii je stimulovaný proces
fotosyntézy, zvyšuje sa tvorba kvetov a dochádza k pozitívnemu vplyvu
na intenzitu farby kvetov a listov.
POUŽITIE
Vhodné pre rastliny pestované v bytoch, na terasách i v záhrade
Návod k použitiu: Goccia Viva stimulátory rastu je možné aplikovať po celý
rok. Po odstrihnutí konca dávkovača v smere šípky zasuňte jeho hrot na okraji nádoby do pôdy s primeranou vlhkosťou. Obsah dávkovača sa bude postupne uvoľňovať a prestupovať ku koreňom rastliny. Tým sa zaistí optimálny
účinok počas 15–20 dní. Jedno balenie je určené pre rastliny v nádobách
o priemere 25–30 cm. Väčšie nádoby budú vyžadovať primerane väčší počet
dávkovačov.
Goccia Viva stimulátory rastu nie sú hnojivá, pesticídy ani biocídy.
ZLOŽENIE
(v 100g): Humidita (max. množstvo) 3 %
Organické látky 47–57 %
Minerálne látky 42–47 %
Sacharidy 4–9 %
Proteíny 1,9–4,5%
Dusík (N) 0,3–0,7%
Fosfor (P2O5) 0,05–0,2%
Draslík (K2O) 12–15%
OBSAH
4 x 35 ml
STIMULÁTORY RŮSTU
STIMULÁTORY RASTU
GOCCIA VIVA UNIVERZÁL
GOCCIA VIVA ORCHIDEJE
GOCCIA VIVA SUKULENTY
GOCCIA VIVA BONSAJE
31
AZALKA - kapalné hnojivo / kvapalné hnojivo
AZALKA - granulované hnojivo
CIBULOVITÉ KVĚTINY - kapalné hnojivo / kvapalné hnojivo
CITRUSY - kapalné hnojivo / kvapalné hnojivo
CITRUSY - granulované hnojivo
HORTENZIE - granulované hnojivo
HORTENZIE - podpora barevnosti květu / podpora farebnosti kvetu
KAKTUSY - kapalné hnojivo / kvapalné hnojivo
KVĚT - granulované hnojivo
MUŠKÁT - granulované hnojivo
PROTI ŽLOUTNUTÍ LISTŮ - granulované hnojivo
RŮŽE - kapalné hnojivo / kvapalné hnojivo
32
VERDE VIVO
DALŠÍ DOSTUPNÁ „HOBBY“ HNOJIVA A OSTATNÍ PRODUKTY:
ĎALŠIE DOSTUPNÉ „HOBBY“ HNOJIVÁ A OSTATNÉ PRODUKTY:
RŮŽE - granulované hnojivo
TROPICKÉ ROSTLINY - granulované hnojivo
UNIVERZÁL - granulované hnojivo
ZAHRADNÍ KOMPLET - granulované hnojivo
ZAHRADNÍ UNIVERZÁL BLUE - granulované hnojivo
ZAHRADNÍ ZLATO - kapalné hnojivo / kvapalné hnojivo
ZDRAVÁ ZELEŇ - prášek / prášok
ZDRAVÝ TRÁVNÍK - granulované hnojivo
ZELENÉ ROSTLINY - granulované hnojivo
ŽELEZNATÝ CHELÁT - prášek / prášok
05 SPECIÁLNÍ PRODUKTY
ARBOKOL
KALIF PSI A KOČKY
KALIF HOLUBI A PTÁCI
STR.
34
35
36
SPECIÁLNÍ PRODUKTY
33
CHARAKTERISTIKA
Stromový balzám, který je vhodný pro všechny druhy roubů a chrání je při prořezávce a obecně při poranění. Produkt neobsahuje žádné příměsi, toxické vůči rostlinám a lze jej nanést přímo na poraněná místa. Arbokol vytvoří
plastický film, který chrání část rostliny, vystavenou vnějším vlivům.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
syntetická pryskyřice
REGISTRACE
volně prodejné
POUŽITÍ
Kalibrovaná viskozita usnadňuje praktické použití. Arbokol je určen k okamžité aplikaci; lze ho nanášet štětcem.
Netřeba ředit (rozpouštět teplem) a tím zabraňuje spálení roubů v důsledku horkého tmelu. Jakmile zaschne, film se
přizpůsobí růstu aniž by popraskal a zachovává si tuto vlastnost po dlouhou dobu.
VÝHODY
• Jednoduchá a rychlá manipulace
• Pomáhá chránit rostlinu při poranění – zabraňuje vstupu škůdců a chrání před vysycháním
• Nanesený film zůstává plastický a přizpůsobuje se tak růstu ošetřené části rostliny
• Možno využít u ovocných i okrasných stromů nebo u vinné révy
DOBA POUŽITÍ
I | II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
BALENÍ
250 g
34
ARBOKOL
BALZÁM VHODNÝ PRO VŠECHNY DRUHY ROUBŮ
BALZAM VHODNÝ PRE VŠETKY DRUHY ŠTEPOV
CHARAKTERISTIKA
Stromový balzam, ktorý je vhodný pre všetky druhy štepov, podnoží a stromov a chráni ich pri prerezávke a všeobecne pri poranení. Produkt neobsahuje žiadne prímesi toxické voči rastlinám a je možné ho nanášať priamo na
poranené miesta. Arbokol vytvorí plastický film, ktorý chráni časť rastliny, ktorá je vystavená vonkajším vplyvom.
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
syntetická živica
REGISTRÁCIA
voľne predajné
POUŽITIE
Kalibrovaná viskozita uľahčuje praktické použitie. Arbokol je určený k okamžitej aplikácii; je možné ho nanášať
štetcom. Nepotrebuje riediť (rozpúšťať teplom) a tým sa zabraňuje spáleniu poranených častí rastlín a štepov
v dôsledku horúceho tmelu. Akonáhle zaschne, film sa prispôsobí rastu bez toho, aby popraskal a zachováva si
túto vlastnosť počas dlhej doby.
VÝHODY
• Jednoduchá a rýchla manipulácia
• Pomáha chrániť rastlinu pri poranení - zabraňuje vstupu škodcom a chráni pred vysychaním
• Nanesený film zostáva plastický a prispôsobuje sa tak rastu ošetrenej časti rastliny
• Možnosť využitia na ovocných aj okrasných stromoch alebo na viniči
EAN CODE:
DOBA POUŽITIA
I | II | III
BALENIE
250 g
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
CHARAKTERISTIKA
Netoxický postřik k přímému použití v mechanickém rozprašovači, který zamezuje přístupu psů a koček k nežádoucím venkovním místům a plochám.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
originální recept z USA (výtažky z rostlin)
REGISTRACE
volně prodejné
POUŽITÍ
Aplikujte opakovanými stisky kohoutku rozprašovače na místa, ke kterým chcete zamezit přístupu psů a koček nebo
k místům, která si psi označují močením. Aplikaci postřiku v případě potřeby opakujte. Před použitím důkladně protřepejte.
VÝHODY
• Pomáhá změnit chování zvířat - psi kupř. nemočí kde to není žádoucí
• Neohrožuje život a zdraví psů, koček, ani necílových organizmů
• Jednoduše aplikovatelný
• Přírodní báze
DOBA POUŽITÍ
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
FORMULACE / BALENÍ
kapalina 450 ml
POSTŘIK K ZAMEZENÍ PŘÍSTUPU PSŮ A KOČEK
POSTREK K ZABRÁNENIU PRÍSTUPU PSOV A MAČIEK
KALIF
PSI & KOČKY
PSI & MAČKY
CHARAKTERISTIKA
Netoxický postrek k priamemu použitiu v mechanickom rozprašovači, ktorý zabraňuje prístupu psov a mačiek
k nežiadúcim vonkajším miestam a plochám.
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
originálny recept z USA (výťažky z rastlín)
REGISTRÁCIA
voľne predajné
POUŽITIE
Aplikujte opakovaným stláčaním kohútika rozprašovača na miesta, ku ktorým chcete zabrániť prístupu psov a mačiek alebo k miestam, ktoré si psi značkujú močením. Aplikáciu postreku v prípade potreby opakujte. Pred použitím
dôkladne pretrepte.
VÝHODY
• Pomáha zmeniť správanie zvierat - psi napr. nemočia tam, kde to nie je žiadúce
• Neohrozuje život a zdravie psov, mačiek, ani necieľových organizmov
• Jednoducho aplikovateľný
• Prirodná báza
DOBA POUŽITIA
I | II | III
|
FORMULÁCIA / BALENIE
kvapalina 450 ml
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
EAN CODE:
35
CHARAKTERISTIKA
Netoxický postřik k přímému použití v mechanickém rozprašovači, který zamezuje usedání holubů a jiných druhů
ptáků na nežádoucí venkovní místa a plochy.
SLOŽENÍ / ÚČINNÁ LÁTKA
originální recept z USA (výtažky z rostlin)
REGISTRACE
volně prodejné
POUŽITÍ
Aplikujte opakovanými stisky kohoutku rozprašovače na místa, ze kterých potřebuje ptáky odpudit. Aplikaci přípravku
v případě potřeby opakujte do doby než se změní chování holubů nebo jiných druhů ptáků. Před použitím důkladně
protřepejte.
VÝHODY
• Pomáhá změnit chování zvířat - ptáci (zejména holubi)neusedají tam, kde to není žádoucí
• Neohrožuje život a zdraví ptáků, ani necílových organizmů
• Jednoduše aplikovatelný
DOBA POUŽITÍ
I | II | III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
FORMULACE / BALENÍ
kapalina 450 ml
36
KALIF
PTÁCI & HOLUBI
VTÁKY & HOLUBY
POSTŘIK ZAMEZUJÍCÍ USEDÁNÍ HOLUBŮ
POSTREK ZABRAŇUJÚCI SADANIU HOLUBOV
CHARAKTERISTIKA
Netoxický postrek k priamemu použitiu v mechanickom rozprašovači, ktorý zabraňuje sadaniu holubov a iných
druhov vtákov na nežiadúce vonkajšie miesta a plochy.
ZLOŽENIE / ÚČINNÁ LÁTKA
originálny recept z USA (výťažky z rastlín)
REGISTRÁCIA
voľne predajné
POUŽITIE
Aplikujte opakovaným stláčaním kohútika rozprašovača na miesta, z ktorých potrebujete vtákov odpudiť. Aplikáciu
prípravku v prípade potreby opakujte až do doby, kým sa zmení chovanie holubov alebo iných druhov vtákov. Pred
použitím dôkladne pretrepte.
VÝHODY
• Pomáha zmeniť správanie zvierat - vtáky (najmä holuby) nesadajú tam, kde to nie je žiadúce
• Neohrozujú život a zdravie vtákov, ani necieľových organizmov
• Jednoducho aplikovateľný
DOBA POUŽITIA
I | II | III
EAN CODE:
|
FORMULÁCIA / BALENIE
kvapalina 450 ml
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
http://www.kollant.it/catalogo/
DOVOZCE DO ČR:
Samura s.r.o., Ke klíčovu 263/8, Vysočany, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 724 052 404
Download

katalog v PDF