dolný kubín
K4
I N Š TALA Č N É Š KATUL E
VÝVODK Y
K10
Revidované 09/2013
verzia 3.7
E L E KTRO I N Š TALA Č N É
Produktový
katalóg
R Ú RK Y
škatule sú zatriedené podľa čl. 7. 5. 1 STN EN 60670-1, t. j.
rozsah teplôt počas inštalácie od – 5 °C do + 60 °C.
Elektroinštalačné škatule, ktoré obsahujú svorky alebo sú
pripravené na ich montáž, zodpovedajú STN EN 60670-22.
Systém piktogramov pri každom výrobku jednoznačne
určuje bezpečný spôsob montáže škatule do, resp. na rôzne
stavebné hmoty. Piktogram s označením stupňa horľavosti
v prázdnom krúžku označuje bezpečnosť montáže bez použitia tepelno-izolačnej podložky, piktogram s plným krúžkom označuje nutnosť použitia tepelno-izolačnej podložky
podľa STN 33 2312.
Ak sa budete riadiť informáciami v našom katalógu, môžete predísť komplikáciám a budete mať istotu, že Vám naše
produkty budú dlho a spoľahlivo slúžiť.
Inštalačné škatule a vývodky
Inštalačné škatule, rozvodky
a svorkovnice
Bezpečnosť elektrických inštalácií v obytných a priemyselných stavbách je vo významnej miere ovplyvňovaná
kvalitou použitých inštalačných rozvodov. Zatiaľ čo väčšina
káblových rozvodov je chránená samozhášavým, halogénovým PVC, inštalačné škatule dostupné na trhu sú vyrábané z rôznych plastických materiálov s rôznymi mierami
samozhášavosti.
Podľa oficiálnych štatistík Ministerstva vnútra SR, v priemere 14 % požiarov spôsobených chybou vo vnútornom
rozvode elektrickej energie má na svedomí nesprávne použitá inštalačná škatuľa. Je preto veľmi dôležité dbať na pokyny výrobcu týkajúce sa vhodnosti použitia konkrétneho
produktu na konkrétny účel.
Použité materiály
Pri konštrukcii našich výrobkov vychádzame z našich dlhoročných skúseností a aj z požiadaviek našich zákazníkov.
Rešpektujeme požiadavky na maximálnu kvalitu, ochranu
životného prostredia ale aj na rozpočtové obmedzenia. Použité materiály preto obsahujú:
° termoset (bakelit);
° samozhášavý polyamid 6;
° samozhášavé halogénové PVC;
° horľavý polystyrén;
° horľavý PP;
° bezhalogénový plast PC/ABS;
Montáž na horľavé povrchy
V SEZ si uvedomujeme zodpovednosť za Vašu bezpečnosť a preto sme dôsledne prepracovali informačný systém
použiteľnosti našich inštalačných škatúľ na rôzne triedy stavebných hmôt podľa horľavosti tak, ako ich klasifikuje STN
73 0823. Stavebné hmoty sú klasifikované nasledovne:
Odolnosť materiálov
Porovnanie triedenia výrobkov podľa horľavosti
a reakcie na oheň, pre SR.
Stupeň horľavosti podľa
STN 73 0862, STN 73 0861
Klasifikácia podľa
STN EN 13501-1
A1
A
Nehorľavé
B
Neľahko horľavé
Ostatné A2, B
C1
Ťažko horľavé
C
C2
Stredne horľavé
D, E
C3
Ľahko horľavé
F
A2 s1, d0
Vonkajšie časti výrobkov a izolačné časti nesúce
živé časti musia byť odolné proti nadmernému teplu a horeniu.
Rozdelenie
výrobkov
Splnenie požiadavky sa kontroluje skúškou žeravým drôtom uvedenou v IEC 60695-2-11, ktorá je opísaná v technickej časti katalógu K1 Priemyselné zásuvky a vidlice. Minimálna odolnosť voči účinkom žeravého drôtu je 650 ˚C pre
kryty z izolačného materiálu a 850 ˚C pre izolačné časti nesúce živé časti a pre izolačné časti škatúľ do dutých stien.
Výrobky určené pre montáž na horľavý podklad, triedy
horľavosti B, C1, C2, C3 sú takto v katalógu označené príslušným piktrogramom.
Výrobky, ktoré sú vyrábané z horľavých materiálov sú
identifikované nasledovne:
° majú na sebe vylisovaný text: „Materiál nie je samozhášavý.“ (jedná sa o škatule pod omietku 6400-10, 64002xx, 6400-4x) alebo
° sú vyrobené z plastu oranžovej farby a v popise produktu
v katalógu je pri nich nasledujúci piktogram:
Nehorľavé
Horľavé
Prevod požiadaviek stupňov horľavosti na triedy
reakcie na oheň pre stavebné výrobky, okrem podlahových krytín, pre ČR.
Stupeň horľavosti (podľa
predtým platnej ČSN 730862)
Trieda reakcie na oheň
(podľa ČSN EN 13501-1)
A
A1
Nehorľavé
B
Neľahko horľavé
A2
C1
Ťažko horľavé
B
C2
Stredne horľavé
C alebo D
C3
Ľahko horľavé
E alebo F
Použitie inštalačných škatúľ v rôznych prostrediach
(Podrobné zatriedenie jednotlivých stavebných hmôt
aj podľa ich obchodných názvov nájdete v technickej časti
katalógu K2 Domové zásuvky a spínače.) Všetky inštalačné
K4
Naše inštalačné škatule sú vhodné pre prostredie s výkyvom teplôt od – 10 °C do + 40 °C a relatívnou vlhkosťou
90 %.
2
Tesniace vývodky s metrickým závitom
Škatuľová rozvodka 6455-3x
Škatuľová rozvodka 6455-3x (IP 54) je doplnením produktovej rady „ACIDUR“. Hlavnými benefitmi sú:
° zaklapávacie viečko znižujúce čas otvorenia škatule o 90 %;
° prevedenie so skrutkovými svorkami alebo bez nich
(prázdna škatula) vhodné na použitie bezskrutkových
svoriek BS;
° v prípade, že nepotrebujete dosiahnuť stupeň krytia
IP 67 vám rozvodka v plnej miere nahradí obľúbený
model 6455-1x/P.
Naša ponuka metrických vývodiek: TV-M12, TV-M16,
TV-M20, TV-M25, TV-M32, TV-M40, TV-M50, TV-M63 má
nasledovné parametre a výhody:
° konštrukcia vývodky s pružnými lamelami implementuje antivibračný systém, ktorý je zárukou vysokej
spoľahlivosti utesnenia a zaistenia
kábla proti samovoľnému
uvoľneniu aj v náročných
podmienkach použitia;
° stupeň krytia IP 68 bez
tesniacej podložky TPMx na hladkom
a rovnom povrchu;
° použitie bezhalogénového plastu aj pri tesnení;
° teplotný rozsah použitia
je od – 20 °C do + 80 °C.
Prístrojová škatuľa pod omietku 6400-5x
Kruhová prístrojová škatuľa je vyrobená z polypropilénu. Škatuľa má dva nálisky na upevnenie prístrojov (zásuvky, vypínače). V plaste má predlisovaných 8 otvorov
pre elektroinštalačné rúrky Ø 18. Na dne škatule sa nachádzajú dva otvory Ø 19 a jeden otvor pre plochý vodič.
Škatuľa je určená pre elektroinštalácie do 400 V. Slúži
na montáž elektroinštalačných prístrojov. Škatuľa je napájateľná horizontálne aj vertikálne. Rozdielne osové vzdialenosti je možné dosiahnuť pomocou spojky PR-10, ktorá
mení osovú vzdialenosť o 10 mm. Osová vzdialenosť napojených škatúľ bez spojky je 71 mm.
Napojené škatule bez spojok a s osovou vzdialenosťou 71 mm odporúčame montovať pod štandardné 2, 3
a viacrámiky. Pri napojení pomocou jednej spojky, získame osovú vzdialenosť 81 mm, ktorá je vhodná na montáž
pod sólo spínače a zásuvky typu TANGO. Napojením škatúľ pomocou 2 spojok získame osovú vzdialenosť 91 mm,
ktorá umožňuje nezávislú montáž drevených zásuviek a
spínačov série LXD, LXDA a FT z nášho výrobného sortimentu.
Príslušenstvo pre elektroinštalácie
° zatĺkacie hmoždinky s viazacou páskou USMPK, ktoré odstraňujú nutnosť použitia kovových skrutiek do
hmoždinek;
° káblové príchytky UP;
° kotviace podložky VCU.
Káblové spojky SP 2,5; SP 6 a SP 35
Káblové spojky SP 2,5 a SP 6 slúžia na spojenie viacžilových káblov v pevnej elektrickej inštalácii. Káblová spojka
SP 35 slúži na spojenie jednožilového kábla. Sú použiteľné
na spojenie káblov v prípade poruchy kábla (prerušenie
žily), potreby predĺženia kábla a pod. Sú určené na použitie pre pevné uloženie káblov v káblovom kanále alebo
žľabe, pre káble zavesené na strope a pre káble pevne uložené pod omietkou. Svorky káblovej spojky sú navrhnuté na pripojenie tuhých vodičov. Sú určené do prostredia
s teplotným rozsahom od – 25 °C do +40 °C.
PR 10
Odbočovacie škatule 6410-x0 (IP 54)
Škatule nadväzujú na európske trendy v realizácii elektrických rozvodov: ucelený rad „mäkkých“ odbočovacích
škatúľ v troch veľkostiach s funkciou nadpájania do zostáv
podľa vašich potrieb. Vyznačujú sa nasledovnými výhodami:
° zaklapávacie viečka a vývodné membrány zabezpečuj­ú
stupeň krytia – IP 54;
° klenba veka zabezpečuje veľký vnútorný priestor pre
vaše káblové rozvody;
° nadstavovacie elementy umožňujú jednoduché nadpájanie zostáv škatú­ľ;
° veľké množstvo membránových vývodových otvorov
po celom obvode;
° otvory pre odvod zrazenej vody je potrebné odrezať zo
spodnej strany.
Novinky
Bezhalogénové prístrojové škatule 6400-3x1
Použitý bezhalogénový materiál poskytuje tieto
výhody:
° spomaľuje oheň, nevznikajú korozívne a toxické
splodiny pri horení;
° obmedzené šírenie ohňa, nízka dymivosť, odolný
proti ozónu;
° vhodné hlavne pre verejné priestory, nákupné centrá, kiná, divadlá, únikové cesty a pod.
Legenda kódov farieb v typovom označení = y
prírodná
3
sivá
čierna
K4
Legenda symbolov použitých v katalógu
Materiál – bezhalogénový polykarbonát
akrylonitril butadién styrén
PC
ABS
Materiál – polypropylén
Viečko škatule
Materiál – polyamid
Škatuľová svorkovnica (napr. údaj 3/4 znamená
Materiál – polyetylén
počet svoriek pre daný pól/počet skrutiek vo svorke)
Materiál – polyvinylchlorid
Vývodka
Materiál – ABS
Materiál – polystyrén
Pružná vývodka
Materiál – styrén-akrylonitril
SAN
Montážna skrutka ako doplňujúci dielec
Materiál – termoset
Materiál – guma
Tesniaca skrutka
4
Pevný vodič 4 mm2
Tesniaca zátka
Fázový vodič
Neutrálny vodič
Utesňovací rozsah
Ochranný vodič
Upevňovací stĺpik pre škatulové svorkovnice
päťpólové
Materiál nie je samozhášavý
Montáž na povrch triedy A až C3 podľa
STN 73 0823 (bez podložky)
Materiál je samozhášavý
Montáž na povrch triedy B až C3 podľa
STN 73 0823 s nutnou podložkou
do dutých priečok
Výrobok určený pre montáž
Odolnosť v teste žeravým drôtom
do 850 °C
Škatuľa bola overená pre montáž na horľavý povrch podľa STN 33 2312
Odolnosť v teste žeravým drôtom
do 650 °C
650 ˚C
Slabé kyseliny
Silné kyseliny
Slabý luh
Silný luh
Alkohol
Benzín
Benzén
Minerálny olej
Motorová nafta
Čpavok
Rastlinné tuky
Živočíšne tuky
Obsahuje halogény
Odolnosť voči horeniu
UL 94 / Ihlový horák
Maximálna teplota
okolia krátkodobá (1. hod)
Teplotné rozmedzie trvalé
Prehľad vlastností plastických hmôt použitých vo výrobkoch skupiny K4
•
•
•
•
•
•
×
•
•
•
•
•
áno
HB (650)
120
(– 30; + 100)
•
×
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
áno
V0 (960)
180
(– 40; + 100)
•
•
•
•
•
•
×
•
•
•
•
•
áno
V2 (960)
100
(– 40; + 80)
•
•
•
•
•
•
×
•
•
•
•
•
áno
V2 (960)
120
(– 30; + 100)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
áno
(960)
–
–
6701-00/20; 6455-1x; 6455-26; 6454-30
•
×
•
×
•
•
•
•
•
•
•
•
áno
V0 (960)
150
(– 20; + 120)
LAVA Line Pp/t-x
•
•
•
•
•
×
×
•
•
•
•
•
áno
HB (650)
80
(– 30; + 70)
S-Box; škatuľa 395x; tesniaca zátka TZ-Mx
•
×
•
•
•
×
×
•
•
×
•
•
áno
HB (650)
110
(– 30; + 90)
•
×
•
•
•
×
×
•
•
•
•
•
nie
VO (850)
150
(– 40; + 100)
Legenda:
• odolný
• čiastočne odolný
× neodolný
použité v produktoch
6400H-2x1/3; 6400-2x1/3;
6400-4x; 6400-10; 6400-5x
6700-00/P; 6484-01; 6303-13 P1, 15 P; 6304-15;
6304-10, 11; 6304-2x; SP-x; TV-Mxx; V 082; V 120;
6400-31; 6100-xx; 6484-x0; 6457-xx; TVM-xx
spodok škatule 6410-x0
viečko škatule 6410-x0; V 081; KUP 68 SK; KUP 68 LA/x SK;
KUP 68H-2x1/3 SK; KUP 68P-231; 6455-xxP/y; 6455-3x
648x-1x; 6483-1x; 6482-1x; 6456-x/y;
6457-14; 14S; 19L
6400-3x1
K4
PC
ABS
4
Podomietkové škatule
Napätie
[V]
Inštalačné otvory
Typ
Univerzálna škatuľa 6400-2x1/3
IP 20 s viečkom
7 x Ø20
1 x (6 x 20)
400
STN EN 60670-1
6400-2x1/3
Typ
6400-201/3
6400-211/3
6400-221/3
6400-231/3
–
V 082
V 082
–
60 60
–
–
–
–
6303-13P1
–
–
2 x Ø2,9×13 Zámok umožňuje spojenie škatúľ v súvislý rad.
43 43
71 71
Univerzálna škatuľa hlboká nadstaviteľná 6400H-2x1/3
4x(21x33)
2x(21x23)
2x(17x21)
IP 20 s viečkom
STN EN 60670-1
9
Typ
6400H-201/3
6400H-211/3
6400H-221/3
6400H-231/3
–
V 081
V 081
–
–
–
–
2 x Ø2,9×13
6303-13P1 2 x Ø2,9×13
–
2 x Ø2,9×13 Zámok umožňuje spojenie škatúľ v súvislý rad.
60
71
71
73
IP 20 s viečkom
STN EN 60670-1
108
6400-4x
Typ
6400-40
6400-41
6400-42
6400-43
6400-44
6400-45
73
Univerzálna škatuľa 6400-4x
4 x Ø20
4 x Ø27
1 x Ø20/27
400
60
72
72
7
9
6400H-2x1/3
7
400
–
V 120
V 120
V 120
V 120
V 120
–
–
6304-20
6303-15P
–
6304-15P
–
–
3 ks
–
3 ks
–
88
112
52
Bezhalogénová prístrojová škatuľa 6400-3x1
8 x (20 x 20)
1 x Ø17
1 x Ø21
400
–
–
–
2x Ø2,9×13
–
2x Ø2,9×19
6400-3x1
IP 20 s viečkom
PC
bezhalogénový
STN EN 60670-1
ABS
A
72
INK
NOV
Typ
6400-301
6400-331
60
–
–
–
–
–
2 x Ø2,9×13 Zámok umožňuje spojenie škatúľ v súvislý rad.
5
43
71
K4
Podomietkové škatule
Napätie
[V]
Inštalačné otvory
Typ
Prístrojová škatuľa nadstaviteľná 6400-10
400
6400-10
6 x Ø20
60
71
75
ø71
STN EN 60670-1
32
Zámok umožňuje spojenie škatúľ v súvislý rad.
10 x Ø20
400
6400-50
1 x(6 x 20)
STN EN 60670-1
10 x Ø20
400
Prístrojová škatuľa pod omietku 6400-5x
6400-51
1 x(6 x 20)
Typ
6400-50
6400-51
60
–
–
–
–
–
–
0
2x Ø2,9×13
400
–
V 082
400
–
V 120
74
43
Zámok umožňuje spojenie škatúľ v súvislý rad.
Viečko univerzálnej škatuľe V 082, V 120
STN EN 60670-1
Predĺženie závitovej časti viečka sa používa v prípade
montáže do škatule, ktorá nie je zarovnaná s úrovňou
omietky.
Pri montáži do správne osadenej škatuľe odlomte
predĺženú časť závitu.
Typ \ [mm]
V 082
V 120
B
38
48
B1
50
60
ØD
82
120
Univerzálne viečko V 081
STN EN 60670-1
400
–
V 081
60
Ø81
K4
6
1,9
Podomietkové škatule
Napätie
[V]
Inštalačné otvory
Typ
Univerzálna škatuľa LAVA line Pp/t-x
IP 40 s viečkom
500
2x Ø16/22; 8 x (22 x 32)
Pp/t-1
500
2 x Ø16/22
4 x (23 x 32); 6 x (28 x 32)
Pp/t-2
500
2 x Ø16/22; 8 x (32 x 32)
Pp/t-3
500
2 x Ø16/22; 10 x (32 x 32)
Pp/t-4
500 2 x Ø16/23/30; 12 x (30 x 40)
Pp/t-5
500 2 x Ø16/23/30; 14 x (30 x 40)
Pp/t-6
500
2 x Ø16/23/32/39;
16 x (30 x 40)
Pp/t-7
500
2 x Ø16/23/32/39
8 x (30 x 40); 8 x (40 x 40)
Pp/t-8
500
4 x Ø16/23/32/39
16 x (40 x 40)
Pp/t-9
Typ \ [mm]
Pp/t-1
Pp/t-2
Pp/t-3
Pp/t-4
A
76
76
96
96
A1
80
80
100
100
A2
91
91
111
111
B
52
52
62
62
C
76
116
96
126
C1
80
120
100
130
C2
91
131
111
141
Pp/t-5
Pp/t-6
Pp/t-7
Pp/t-8
Pp/t-9
126
126
156
156
196
130
130
160
160
200
141
141
171
171
211
70
70
70
70
70
126
156
156
196
196
130
160
160
200
200
141
171
171
211
211
Škatuľa pre bleskozvodné inštalácie PZO
218
218
viek“ v stene škatule, ktorý umožňuje zabudovanie škatule do
steny. Výrobok je z plastu, ktorý zaručuje vysokú mechanickú
a elektrickú odolnosť.
218
Škatuľa PZO je určená pre spojenie vodiča bleskozvodu
a vývodu uzemnenia z pásoviny pomocou zemniacej svorky
na vonkajšiu stranu domu a zabezpečuje ochranu tohto prepojenia pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi. Hrúbka omietky vrátane zateplenia môže dosiahnuť až 12 cm.
Škatuľu je možné zamontovať bez demontáže spojenia
bleskozvodu a vývodu uzemnenia vzhľadom na systém „vsu-
168
80 –120
80
4 –40
4 –40
80
4 –40
7
80 –120
80 –120
168
80
168
K4
škatule do dutých stien
Napätie Inštalačné Hrúbka steny dutej
priečky [mm]
[V]
otvory
Typ
Univerzálna škatuľa plytká nadstaviteľná
do dutých priečok KUP 68P-231
KUP
68P-231
Typ
73
10÷20
73
400
7
9
5 x Ø21
2 x Ø10
2 x (12 x 16)
2 x (17 x 21)
7
9
STN EN 60670-1
60 60
V 081*
5÷30
KUP
68 SK
Zámok umožňuje spojenie škatúľ v súvislý rad.
Univerzálna škatuľa do dutých priečok KUP 68 SK
STN EN 60670-1
KUP
68HF SK
bezhalogénová
ø79
Typ
KUP 68 SK
–
V 081 *
35
2x Ø3x16
*Svorkovnice a viečko si môžete dokúpiť samostatne.
400 3 x Ø21/12
35
71 71
–
ø72
KUP68P-231
6303-13*
6303-13P1*
2 x Ø 3 x 16
6303-13 *
6303-13P1 *
60
45
*Svorkovnice a viečko si môžete dokúpiť samostatne.
Univerzálna škatuľa hlboká nadstaviteľná
do dutých priečok KUP 68H-2x1/3 SK
4x(21x33)
KUP
2x(21x23) 10÷30
68H-2x1/3 SK
2x(17x21)
STN EN 60670-1
72
7
9
400
Typ
KUP 68H-201/3 SK
–
–
–
KUP 68H-211/3 SK V 081
–
2 x Ø 2,9 x 13
KUP 68H-221/3 SK V 081 6303-13P1 2 x Ø 2,9 x 13
KUP 68H-231/3 SK
–
–
2 x Ø 2,9 x 13 Zámok umožňuje spojenie škatúľ v súvislý rad.
Napätie Inštalačné Hrúbka steny dutej
priečky [mm]
[V]
otvory
Typ
60
73
71
Prístrojová škatuľa do dutých priečok 6400-31
400
2 x Ø20
4x Ø9
5÷30
ø71
ø71
STN EN 60670-1
6400-31
60
60
69
69
K4
8
3131
45
45
škatule do dutých stien
Napätie Inštalačné Hrúbka steny dutej
priečky [mm]
[V]
otvory
5÷30
Univerzálna škatuľa do dutých priečok KUP 68LA/2 SK
STN EN 60670-1
KUP
68LA/2 SK
45 45
400
4x Ø21/12
4x Ø12
2x Ø21
4x(10x18)
Typ
KUP
68LA/2HF SK
73 73
bezhalogénová
Typ
60
KUP 68LA/2 SK
4 x Ø 3 x 16
60
144
144
Univerzálna škatuľa do dutých priečok KUP 68LA/3 SK
45
5÷30
STN EN 60670-1
KUP
68LA/3 SK
60
67,5
KUP
68LA/3HF SK
bezhalogénová
73
400
6x Ø21/12
4x Ø12
4x Ø21
8x(10x18)
Typ
60
KUP 68LA/3 SK
6 x Ø 3 x 16
215
Univerzálna škatuľa do dutých priečok KUP 68LA/4 SK
5÷30
STN EN 60670-1
KUP
68LA/4 SK
Typ
73 73
60 60
45 45
KUP
68LA/4HF SK
bezhalogénová
60
KUP 68LA/4 SK
8 x Ø 3 x 16
60
45
286
45
286
Univerzálna škatuľa do dutých priečok KUP 68LA/5
bezhalogénová
5÷30
STN EN 60670-1
KUP
68LA/5
KUP
68LA/5HF
47
400
10 x Ø10/20
6x Ø20
8x (15×18)
8x (10×18)
72
Typ
KUP 68LA/5
10 x Ø 3 x 16
356
9
67,567,5
400
8x Ø21/12
4x Ø12
6x Ø21
12x(10x18)
K4
lištové škatule
Napätie
[V]
Inštalačné
otvory
Krytie
Typ
400
3 x Ø16
–
6480-10
400
3 x Ø16
IP 40
6481-10
400
3 x Ø16
IP 40
6481-14
Lištová škatuľa 648x-1x
STN EN
60670-1
Imax<16 A
Imax>16 A
Typ
Typ \ [mm]
6480-10
6481-10
6481-14
–
6483-10
6483-10
–
–
6303-13P1
A
B
C
82 15,5 82
82 24 82
82 24 82
len spodok – 6480-10
spodok + viečko – 6481-10
spodok + viečko + svorkovnica – 6481-14
Viečko univerzálnej škatule 6484-01
Viečko lištovej škatule 6483-1x
STN EN 60670-1
Typ \ [mm]
6484-01
A
84
B
9
Napätie
[V]
Inštalačné
otvory
Krytie
Typ
400
3x Ø16
–
6482-10
400
3 x Ø16
–
6482-11
400
3 x Ø16
IP 40
6482-14
C
84
E
60
60
60
STN EN 60670-1
Typ \ [mm]
6483-10
6483-11
E
60
A
82
82
B
8,5
12
C
82
82
E
60
60
Lištová škatuľa 6482-1x
STN EN 60670-1
STN EN 60670-22
Imax<16 A
Imax>16 A
Typ
6482-10
–
–
6482-11
6483-11
–
6482-14
6483-11
2 x Ø16
4x{18×13
40×16, 40×20}
2 x Ø16
4x{18×13
40×16, 40×20}
2 x Ø16
4x{18×13
40×16, 40×20}
2 x Ø16
4x{18×13
40×16, 40×20}
400
400
400
400
–
1x Ø2,9×9,5
2x Ø2,9×13
Typ \ [mm]
6482-10
6482-11
6482-14
6303-13P1 2x Ø2,9×9,5 –
6484-00
–
6484-10
K4
B
15,5
27,5
27,5
C
82
82
82
E
60
60
60
Univerzálna škatuľa lištová 6484-x0
Imax<16 A
STN EN 60670-1
Imax>16 A
IP 40
6484-20
IP 40
6484-30
Typ
6484-00
6484-10
6484-20
6484-30
A
164
164
164
Typ \ [mm]
6484-00
6484-10
6484-20
6484-30
–
–
–
–
–
2x Ø2,9×13
6484-01
–
–
6484-01 6303-13P1
–
10
A
84
84
84
84
B
30
30
39
39
C
84
84
84
84
E
60
60
60
60
F
60
60
60
60
škatule na povrch
Napätie
[V]
Inštalačné
Inštalačné otvory
Tesniaci
otvory
rozsah
Typ
Odbočovacia škatuľa 6410-10
Imax<16 A
viečko
400
z bokov
10 x Ø6,5
10 x Ø9,5
zo spodu
2 x Ø5
7÷14
5÷10
STN EN 60670-1
Imax>16 A
6410-10
Typ \ [mm]
6410-10
A
90
B
40
C
45
E
56
F
27
Odbočovacia škatuľa 6410-20
Imax<16 A
400
z bokov
14 x Ø6,5
14 x Ø9,5
zo spodu
4 x Ø5
viečko
7÷14
5÷10
STN EN 60670-1
Imax>16 A
6410-20
Typ \ [mm]
6410-20
A
90
B
40
C
90
E
101
F
27
Odbočovacia škatuľa 6410-30
Imax<16 A
400
z bokov
18 x Ø6,5
18 x Ø9,5
zo spodu
4 x Ø5
viečko
7÷14
5÷10
STN EN 60670-1
Imax>16 A
6410-30
Typ \ [mm]
6410-30
IP
Žeravá
slučka
[°C ]
IP 65
650
3953
IP 65
650
3954
IP 65
650
3955
IP 65
650
Materiál
Typ
A
90
B
40
C
135
E
146
F
27
Inštalačná škatuľa 395x
Typ \ [mm]
3953
3954
3955
3956
3956
11
A
B
C
506
130
230
506
130
330
180
130
330
330
130
330
K4
škatule na povrch
Napätie Prierez
Inštalačné
Mostíky
otvory
Mostíky Mostíky
Typ
[V]
[mm2]
Typ
Škatuľová rozvodka 6454-30
STN EN 60670-1
STN EN 60670-22
Imax<16 A
Imax>16 A
500
10
3/4
1/4
6454-30
1/8
Typ
[mm]
6454-30
400
3x 6805-05
4
3/3
1x 6815-05
1/3
Typ \ [mm] A B C Ød1 E
F
6454-30 275 102 210 7 210 100
15,5 ÷ 23
Škatuľová rozvodka 6456-xy
6456-1y
–
STN EN 60670-1
STN EN 60670-22
Imax<16 A
Imax>16 A
400
–
–
–
6456-2y
–
Typ
[mm]
6456-1y
6456-2y
4xG49
4xG49
6303-13P1
–
7 ÷ 14
7 ÷ 14
Napätie
[ V]
IP
Žeravá
slučka
[°C ]
660
IP 65
960
4
6457-10
660
IP 65
960
4
6457-11
660
IP 65
960
4
6457-12
Prierez Materiál
[ mm2]
IP 65
960
IP 54
850
660
IP 54
850
660
IP 65
960
–
6457-15
660
IP 65
960
–
6457-18
IP 65
960
–
6457-19
IP 65
650
–
6457-19L
6304-11
6304-11
6304-11
6304-11
–
Pg 13,5 Pg 16
–
–
4
–
4
–
2
2
–
6x
E
60
60
STN EN 60670-1
STN EN 60670-22
Imax<20 A
Imax>20 A
6457-14S
6457-15
6457-18
6457-19, 19L
6457-20
IP 65
960
660
IP 65
960
6
6457-21
–
660
IP 65
960
6
6457-22
660
IP 65
960
6
6457-23
660
IP 54
850
660
IP 54
850
K4
Ød1
3,2
3,2
Škatuľová rozvodka 6457-1x, bez vývodiek
Typ
660
6457-20
6457-21
6457-22
6457-23
6457-24
6457-24S
C
70
70
6457-14S
4
660
Typ
B
40
40
6457-14
–
660
6457-10
6457-11
6457-12
6457-13
6457-14
A
70
70
6457-13
4
660
otvory
13,5 16
6
–
4
2
6
–
4
2
–
–
y = 2 (sivá)
y = 3 (biela)
Typ
660
Typ
Typ \ [mm]
6456-1y
6456-2y
otvory
13,5 16
–
–
4
2
6
–
6
–
6
Pg 13,5 Pg 16
–
6x
4
2
6
–
–
–
Typ \ [mm]
6457-1x
A B C E F
89 52,5 89 56 76
Škatuľová rozvodka 6457-2x, s vývodkami
STN EN 60670-1
STN EN 60670-22
Imax<39 A
Imax>39 A
6457-24
–
6304-11
–
–
–
6457-24S
otvory
16
21
6xP21/16
6xP21/16
6xP21/16
6xP21/16
–
–
–
–
–
6304-21
6304-21
6304-21
–
6304-21
Pg 16
–
6
4
4
–
–
Pg 21
–
–
2
–
6x
6x
Typ \ [mm]
6457-2x
12
A
111
B
66
C
111
E
72
F
96
škatule na povrch
Mostíky
Napätie Prierez
Inštalačné
otvory
Mostíky Mostíky
Typ
[V]
[mm2]
400
–
–
–
Typ
Škatuľová rozvodka 6455-3x
STN EN 60670-1
STN EN 60670-22
Imax<16 A
6455-30
–
Imax>16 A
400
4
3/4
1/4
400
4
3/4
1/4
6455-31
1/4
6455-32
Typ
[mm]
6455-30
6455-31
6455-32
4xPg13,5
4xPg13,5
4xPg13,5
Typ \ [mm]
6455-30
6455-31
6455-32
4 ÷ 17
4 ÷ 17
4 ÷ 17
400
4
3/4
1/4
1/4
6455-11P/y
400
4
3/4
1/4
–
6455-12P/y
660
6
3/4
1/4
–
6455-26P/y
660
6
3/4
1/4
1/4
6455-27P/y
Typ
6455-11P
6455-12P
6455-26P
6455-27P
B
42,9
42,9
42,9
Ød1
4,2
4,2
4,2
E
105
105
105
Škatuľová rozvodka plastová 6455-xxP / y
STN EN 60670-1
STN EN 60670-22
Imax<16 A
Imax>16 A
[mm]
8 ÷ 16
8 ÷ 16
9 ÷ 13, 15 ÷ 19
9 ÷ 13, 15 ÷ 19
4xPg16
4xPg16
4xPg21
4xPg21
A
94
94
94
Typ \ [mm]
6455-1xP
6455-2xP
A
122
144
B
44,6
67
Ød1
4,2
5,3
E
105
132
Škatuľová rozvodka 6455-1x
400
4
3/4
1/4
1/4
6455-11
Imax<16 A
STN EN 60670-1
STN EN 60670-22
Imax>16 A
4
400
3/4
1/4
–
Typ
6455-12
[mm]
6455-11
6455-12
3x6803-05
3x6803-05
6813-05
6813-05
Typ \ [mm]
6455-11
6455-12
8 ÷ 12
8 ÷ 12
A
124
124
B
50
50
Ød1
4,2
4,2
E
112
112
Škatuľová rozvodka 6455-26
STN EN 60670-1
STN EN 60670-22
Imax<16 A
Imax>16 A
500
6
3/4
1/4
–
Typ
6455-26
6455-26
[mm]
3x6804-05
6814-05
Typ \ [mm]
6455-26
12 ÷ 17,5
13
A
170
B
70
Ød1
5,3
E
128
K4
škatule S-BOX
IP
Žeravá
slučka
[°C ]
IP 44
650
Materiál Počet otvorov
/priemer
Typ
6xPg13,5
(ø 20,5 mm) S-BOX 036 SK
IP 55
650
6xPg21
(ø 29 mm)
IP 55
650
6xPg21
(ø 29 mm)
S-BOX 206 SK
IP 55
650
10xPg21
(ø 29 mm)
S-BOX 306 SK
IP 55
650
10xPg29
(ø 37 mm)
S-BOX 406 SK
IP 55
650
12xPg29
(ø 37 mm)
S-BOX 506 SK
IP 55
650
12xPg29
(ø 37 mm)
S-BOX 606 SK
IP 55
650
12xPg29
(ø 37 mm)
S-BOX 706
IP 55
650
18xPg29
(ø 37 mm)
S-BOX 806
STN EN 60670-1
A
INK
NOV
650 ˚C
S-BOX 036 SK
C
S-BOX 106 SK
Inštalačná škatuľa S-Box, s vývodkami
Vnútorný rozmer
Typ \ [mm]
S-BOX 036 SK
S-BOX 106 SK
S-BOX 206 SK
S-BOX 306 SK
S-BOX 406 SK
S-BOX 506 SK
S-BOX 606 SK
S-Box 706
S-Box 806
S-BOX 036 viečko uzatvárateľné len zatlačením. U ostatných typov sú použité kovové skrutky so zinkovou povrchovou úpravou.
650
6xPg21
(M12)
S-BOX 126 SK
IP 66
650
6xPg21
(M12)
S-BOX 226 SK
IP 66
650
10xPg21
(M12)
S-BOX 326 SK
IP 66
650
10xPg29
(M12)
S-BOX 426 SK
IP 66
650
12xPg29
(M12)
S-BOX 526 SK
IP 66
650
12xPg29
(M12)
S-BOX 626 SK
A
80
100
120
150
190
240
300
380
460
B
40
50
50
70
70
90
120
120
120
C
80
100
80
110
140
190
220
300
380
Inštalačná škatuľa S-Box, s predznačenými otvormi
pre vývodky
STN EN 60670-1
A
INK
NOV
650 ˚C
C
IP 66
B
A
Vnútorný rozmer
Typ \ [mm]
S-BOX 126 SK
S-BOX 226 SK
S-BOX 326 SK
S-BOX 426 SK
S-BOX 526 SK
S-BOX 626 SK
Tieto škatule majú predlisované otvory pre vývodky Pg21
(resp. Pg29) alebo M12 pre koaxiálny kábel.
650
S-BOX 116 SK
IP 66
650
S-BOX 216 SK
IP 66
650
S-BOX 316 SK
IP 66
650
S-BOX 416 SK
IP 66
650
S-BOX 516 SK
A
100
120
150
190
240
300
B
50
50
70
70
90
120
C
100
80
110
140
190
220
Inštalačná škatuľa S-BOX, bez vývodiek
STN EN 60670-1
INKA
NOV
650 ˚C
C
IP 66
B
A
B
A
Vnútorný rozmer
IP 66
650
S-BOX 616 SK
IP 56
650
S-BOX 716
IP 56
650
S-BOX 816
K4
Typ \ [mm]
S-BOX 116 SK
S-BOX 216 SK
S-BOX 316 SK
S-BOX 416 SK
S-BOX 516 SK
S-BOX 616 SK
S-BOX 716
S-BOX 816
14
A
100
120
150
190
240
300
380
460
B
50
50
70
70
90
120
120
120
C
100
80
110
140
190
220
300
380
škatuĽOVÉ SVORKOVNICE
Napätie Prierez Mostíky / počet svoriek Materiál
[V]
[mm2]
Typ
–
6303-13
400
4 3/3 1/3
–
6303-13P1/S
400
4 3/3 1/3
–
6303-13P1/C
500
4 3/4 1/4
–
6303-15
500
4 3/4 1/4
–
6303-15P/S
500
4 3/4 1/4
–
6303-15P/C
6303-13P1
6303-15P
C
Typ
660
4 3/3 1/3 1/3
–
6304-10
660
4 3/3 1/3 1/3
2+2
6304-11
660
4 3/4 1/4 1/4
–
6304-15/S
660
4 3/4 1/4 1/4
–
6304-15/C
Typ
A
60
60
86
86
B
14
14
16,5
16
B1
19
18,5
16,5
16
B
B1
C
58
56
86
86
Škatuľová svorkovnica
päťpólová 6304-1x
STN EN 60998-1
STN EN 60998-2-1
Typ \ [mm]
6304-10
6304-11
6304-15
Svorkovnice 6304-1x sú vhodné na použitie v škatuľových
rozvodkách 6457-1x.
Napätie Prierez Mostíky / počet svoriek
[V]
[mm2]
B
B1
C
Typ \ [mm]
6303-13
6303-13P1
6303-15
6303-15P
Svorkovnice 6303-13P1x sú vhodné na použitie v škatuľových rozvodkách 6456-1/y, 6481-14, 6482-14
a v univerzálnej škatuli 6400-2x1.
Napätie Prierez Mostíky / počet svoriek
[V]
[mm2]
STN EN 60998-1
STN EN 60998-2-1
A
4 3/3 1/3
A
400
Škatuľová svorkovnica
štvorpólová 6303-1x, 6303-13P1, 6303-15P
Amax
82,5
82,5
95
B
14
36 so stĺpikmi
16
Škatuľová svorkovnica
päťpólová 6304-2x
STN EN 60998-1
STN EN 60998-2-1
660
6 3/4 1/4 1/4
–
6304-20
660
6 3/4 1/4 1/4
3
6304-21
Typ \ [mm]
6304-20
6304-21
Svorkovnice 6304-2x sú vhodné na použitie v škatuľových
rozvodkách 6457-2x a v univerzálnej škatuli 6400-4x
15
Amax
99
99
B
18
48 so stĺpikmi
K4
káblové spojky
Typ SP2,5 a SP6
Typ SP2,5 a SP6
21
21
Káblová spojka SPx
Typ
STN EN 60947-7-1
IP 67
26 26
650 ˚C – kryt
650
5
10-14
20
Typ SP2,5 a SP6
Typ SP2,5 a SP6
SP 2,5
30
5x
(1-2,5)
400
– svorkovnica
2630
26
odiTesniaci
Žeravá Dĺžka
Napätie
Inštalačné
otvory
Typ Max.
Napätie Prierez
slučka zolovania rozsah vývod- zaťažovací
2
[V]
[V] [mm ] [°C ]
prúd [A]
[mm]
ky Ø [mm]
27 27
126 126
5x
(2,5-6)
400
650
7
13-18
35
36
36
32 32
SP 6
33 33
145 145
Svorkovnica káblovej spojky Sx
IP 00
5
–
24
S 2,5
21
5x
850
(1-2,5)
Typ SP2,5 a SP6
26
Menovitýprierez
[mm2]
–
S6
41
Typ SP2,5 a SP6
126
Žeravá
slučka
[°C ]
Tesniaci
Rozsah prieMax. zaťarezov (tuhé rozsah vývod- žovací prúd
ky Ø [mm]
vodiče)
[A]
32
27
Typ SP2,5 a SP6
Káblová spojka jednopólová SP 35
Typ
33
145
IP 67
C
STN EN 60947-7-1
C
650 ˚C – kryt
650
(16-35) 6,4-12
125
SP 35
30
35
126
27
126
27
škatuľové spojky
Napätie
[V]
Prúd
[A]
Prierez
[mm2]
Dĺžka odizolovania
[mm]
Typ
Škatuľová spojka jednopólová 6100-xx
STN EN 60998-2-1
400
–
3 x 1÷2,5
14
6100-04
400
–
3 x 1,5÷4
16
6100-15
Typ \ [mm]
A
6100-04
20,5
6100-15
25
K4
16
ØD
14
18
ØD1
13
14,5
30
400
ØD
Napätie
[V]
7
ØD
5x
850
(2,5-6)
30
400
26
36
400
Typ SP2,5 a SP6
škatuľové spojky
Napätie
[V]
400
Prúd
Inštalačné otvory
Prierez
[A]
[mm2]
–
Typ
Dĺžka odizolovania
[mm]
Typ
17
6100-44
3 x 6÷16
Škatuľová spojka jednopólová 6100-44
19
35
bezskrutkové svorky
450
17
5 x 0,75÷1,5
11±1
Bezskrutková svorka BS x/z
BS 1/5
STN EN 60998-2-2
450
17
8 x 0,75÷1,5
11±1
BS 1/8
450
24
2 x 0,75÷2,5
11±1
BS 2/2
450
24
3 x 0,75÷2,5
11±1
BS 2/3
450
24
5 x 0,75÷2,5
11±1
BS 2/5
450
24
8 x 0,75÷2,5
11±1
BS 2/8
x-1 prierez 0,75÷1,5 mm2
x-2 prierez 0,75÷2,5 mm2
z- počet pólov
Typ \ [mm]
BS 1/5
BS 1/8
BS 2/2
BS 2/3
BS 2/5
BS 2/8
A
17,5
26,2
10,7
14,3
21,5
32,3
B
7,8
7,8
8,6
8,6
8,6
8,6
C
18
18
18,6
18,6
18,6
18,6
káblové príchytky
Káblová príchytka 6700-00/P
STN EN 61914
INKA
22
NOV
Odolnosť voči úderom: 2 J – stredná
Výrobok nie je odolný proti elektromechanickým
silám.
Teplota pre trvalé použitie: – 25 ÷ + 85 °C
Čas pôsobenia plameňa: 30 s
Maximálna bočná sila: 45 N
Maximálna axiálna sila: 45 N
Zámok umožňuje spojenie príchytiek v súvislý rad.
D
32
D – otvor oválneho tvaru pre skrutku Ø 4 mm.
Káblová príchytka 6701-00/20
30
STN EN 61914
Odolnosť voči úderom: 1 J – slabá
Výrobok nie je odolný proti elektromechanickým
silám.
Teplota pre trvalé použitie: – 25 ÷ + 80 °C
Čas pôsobenia plameňa: 30 s
Maximálna bočná sila: 60 N
Maximálna axiálna sila: 60 N
4,2
15
44
17
K4
tesniace vývodky s metrickým závitom
Napätie
Závit
veľkosť
[V]
Tesniaci otvory
Inštalačné
Montážny
rozsah
kľúč
[ø mm]
Typ
Typ
M12x1,5
2÷7
16
TV-M12/y
M16x1,5
4÷9
20
TV-M16/y
M20x1,5
8 ÷ 12
24
TV-M20/y
M25x1,5
10 ÷ 16
30
TV-M25/y
M32x1,5
12 ÷ 20
36
TV-M32/y
M40x1,5
16 ÷ 26
46
TV-M40/y
M50x1,5
20 ÷ 37
55
TV-M50/y
M63x1,5
25 ÷ 47
70
TV-M63/y
Tesniaca vývodka metrická TV-Mx / y
STN EN 50262
IP 68 bez podložky TP-Mx na hladkom povrchu
Typ \ [mm]
Závit
TV-M12
TV-M16
TV-M20
TV-M25
TV-M32
TV-M40
TV-M50
TV-M63
M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5
Pre IP 68 (typy TV-M50/y
a TV-M63/y) použiť
tesniacu podložku TP-Mx.
L Lmin Lmax ØD Montážny
otvor Mk UŤAHOVACÍ /Nm
8
8
10
10
12
12
14
14
17 21 16,5
21 25 21
25 30 26,5
30 37,5 33
35 45 40
40 50 51
50 60 61
55 65 78
12,5
16,5
20,5
25,5
32,5
40,5
50,5
63,5
2,5
3,75
5
7,5
10
10
10
10
Upevňovacia matica metrická UM-Mx / y
STN EN 60423
Typ \ [mm]
A
B
Závit
Mk UŤAHOVACÍ /Nm
UM-M12
UM-M16
UM-M20
UM-M25
UM-M32
UM-M40
UM-M50
UM-M63
16
22
27
34
41
50
60
75
4,5
4,5
6
6
7
7
8
8
M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5
2,5
3,75
5
7,5
10
10
10
10
Tesniaca zátka metrická TZ - Mx
IP 67 s podložkou TP-Mx
IP 54 bez podložky TP-Mx
STN EN 60423
Typ \ [mm]
TZ-M20
TZ-M25
TZ-M32
TZ-M40
B
10
10
12
12
ØD
26,5
33
40
51
Závit
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
ØD
16
20,5
25
31
38
48
59,4
76
ØD1
12
16
20
25
32
40
50,4
63
B
1
1
1,5
1,5
2
2
2
2
Tesniaca podložka metrická TP-Mx
Typ \ [mm]
TP-M12
TP-M16
TP-M20
TP-M25
TP-M32
TP-M40
TP-M50
TP-M63
K4
18
TESNIACE VÝVODKY S Pg ZÁVITOM
Závit
veľkosť
Tesniaci
rozsah
[ø mm]
Montážny
kľúč
Typ
Pg 7
3,5 ÷ 6,5
16
TV 7/y
Pg 9
5 ÷ 8,5
19
TV 9/y
Pg 11
5,5 ÷ 9
22
TV 11/y
Pg 13,5
8 ÷ 12
24
TV 13/y
Pg 16
8 ÷ 12
12 ÷ 16
27
TV 16/y
Pg 21
9 ÷ 13
15 ÷ 19
32
TV 21/y
Pg 29
15 ÷ 19
21 ÷ 25
41
TV 29/y
Pg 36
20 ÷ 24
29 ÷ 34
55
TV 36/y
Tesniaca vývodka TV x / y
IP 67 s podložkou TP x
IP 66 bez podložky TP x
Typ \ [mm]
TV 7
TV 9
TV 11
TV 13
TV 16
TV 21
TV 29
TV 36
Závit
DIN VDE 0619
STN 37 0181
L
Montážny
Mk UŤAHOVACÍ /Nm
otvor
L1
Pg7
7,5 9,5
Pg9
9
11
Pg11
10 13,5
Pg13,5 12,5 15,5
Pg16 13,5 17,5
Pg21
14 20,5
Pg29 15,5 23
Pg36
18
27
13
15,7
19,1
20,9
23
29
37,5
47,5
2,5
3,75
3,75
3,75
5
7,5
7,5
7,5
Tesniaca vývodka
s upevňovacou maticou TVM x / y
Pg 7
3,5 ÷ 6,5
16
TVM 7/y
Pg 9
5 ÷ 8,5
19
TVM 9/y
Pg 11
5,5 ÷ 9
22
TVM 11/y
Pg 13,5
8 ÷ 12
24
TVM 13/y
Pg 16
8 ÷ 12
12 ÷ 16
27
TVM 16/y
Pg 21
9 ÷ 13
15 ÷ 19
32
TVM 21/y
Pg 29
15 ÷ 19
21 ÷ 25
41
TVM 29/y
Pg 36
20 ÷ 24
29 ÷ 34
55
TVM 36/y
IP 67 s podložkou TP x
Typ \ [mm] Závit
TVM 7
TVM 9
TVM 11
TVM 13
TVM 16
TVM 21
TVM 29
TVM 36
Tesniaca podložka TP x
Typ \ [mm]
TP 7
TP 9
TP 11
TP 13
TP 16
TP 21
TP 29
TP 36
IP 66 bez podložky TP x
Pg7
Pg9
Pg11
Pg13,5
Pg16
Pg21
Pg29
Pg36
DIN VDE 0619
STN 37 0181
Montážny
Mk UŤAHOVACÍ /Nm
otvor
L
L1
7,5
9
10
12,5
13,5
14
15,5
18
9,5
11
13,5
15,5
17,5
20,5
23
27
13
15,7
19,1
20,9
23
29
37,5
47,5
2,5
3,75
3,75
3,75
5
7,5
7,5
7,5
Upevňovacia matica UM x / y
ØD
15,5
19
22
26
28
35
45
54
ØD1
12,5
15,5
18,9
19,3
21,4
27
35,7
45,7
Typ \ [mm]
UM 7
UM 9
UM 11
UM 13
UM 16
UM 21
UM 29
UM 36
B
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
19
A
16
19
22
24
27
32
41
55
B Mk UŤAHOVACÍ /Nm
3,5
2,5
3,5
3,75
4,5
3,75
5
3,75
6
5
7
7,5
8
7,5
9
7,5
K4
Použitie vývodiek pre káble s priemerom:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
M 63
M 50
M 40
M 32
M 25
M 20
PG 36
M 16
PG 29
M 12
PG 21
PG 16
PG 13,5
PG
11
PG 11
PG 9
PG
7
PG 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Napätie
[V]
Inštalačné otvory
Typ
Dvojitá tesniaca vývodka 662x-x / D
STN 37 0181
D – max. priemer utesnenia kábla.
Dvojitá tesniaca vývodka 6623 – 26/12 je vhodná
na použitie so škatuľovou rozvodkou 6455-1x.
Typ 6624 – 35/12 je vhodný na použie
so škatuľovou rozvodkou 6455-26.
Typ \ [mm]
6623-26/12
6624-35/12
A
90
128
B
34
46
C
90
140
Pg1
16
21
Pg2
13,5/12
16/12
Dvojitá tesniaca vývodka 6623-26P / D
STN 37 0181
D – max. priemer utesnenia kábla.
Typ \ [mm]
6623-26P/8
6623-26P/10
6623-26P/12
Typ 6623 – 26P / D je vhodný na použie
so škatuľovou rozvodkou 6455-1xP/y.
Tesniaca zátka 681x-05
Typ \ [mm]
6813-05
6814-05
6815-05
K4
A
90
90
90
B
34
34
34
C
90
90
90
Pg1
16
16
16
Pg2
13,5/8
13,5/10
13,5/12
Tesniaca skrutka 680x-05
A
27,7
34,6
47,3
A1
24
30
41
B
15
16
19
Pg
16
21
29
Typ \ [mm]
6802-05
6803-05
20
A
25,4
27,7
A1
22
24
B
16
18
ØD
14
17
Pg
13,5
16
Kotviaca podložka VCU a×b/y
30,8
Spojka PR 10
Samolepiaca
Typ \ [mm]
VCU 19×19
VCU 29×29
A
19
29
B
19
29
C
3,5
6
Hmoždinka Hx
Použiť ku:6400 – 5x
IZV 16
IZV 16xx
IZV 32xx
13,9
Hmoždinka HxM
A
Typ \ [mm]
H6
H8
H10
18
A
Typ \ [mm]
H6M
H8M
H10M
H12M
A Ø otvoru Ø skrutky Dĺžka skrutky
30
6
2÷4
15 ÷ 30
40
8
3÷5
20 ÷ 40
50
10
4÷6
25 ÷ 50
Zatĺkacia hmoždinka
s viazacou páskou USMPK-x
Typ \ [mm]
USMPK – 6
USMPK – 8
USMPK – 10
A Ø otvoru Ø skrutky Dĺžka skrutky
30
6
4,5
30
36
8
6
36
45
10
8
45
47
12
8
48
Kábelová príchytka pre interiér UP-x
øD
6
8
10
Typ \ [mm]
UP – 22
UP – 30
21
rozsah upnutia
ø22
ø30
K4
Poznámky
K4
22
dolný kubín
verzia 3.6
Revidované 03/2013
E L E K T R O I N Š TA L A Č N É
Produktový
katalóg
TECHNICKÁ ČASŤ
R Ú R K Y
K10
Elektroinštalačné rúrky
RÚRKY ELEKTROINŠTALAČNÉ – typ RL
Použitie: Elektroinštalačné rúrky, hladké, pre ukladanie a mechanické zabezpečenie elektrických vodičov v inštalačných rozvodoch s mechanickou odolnosťou 320 N. Použitie je vhodné pre stavebné hmoty triedy horľavosti A – C3.
RÚRKY ELEKTROINŠTALAČNÉ – typ RS
Použitie: Elektroinštalačné rúrky, hladké, pre ukladanie a mechanické zabezpečenie elektrických vodičov v inštalačných rozvodoch s mechanickou odolnosťou 750 N. Použitie je vhodné pre stavebné hmoty triedy horľavosti A – C3.
SPOJOVACIE PRVKY PRE RÚRKY HLADKÉ
A OHYBNÉ TYPY: ZK, ZPS, ZCL
Spojky rovné i uhlové slúžia na spájanie rúrok so
zodpovedajúcim priemerom. Spojka kompenzačná
slúži pre spájanie rúrok rovnakého priemeru, súčasne pre kompenzáciu nerovnosti uloženia a pre ukladanie rúrok pod rôznymi uhlami.
RÚRKA OHYBNÁ RKGL
Slúži k izolačnej a mechanickej ochrane elektrických vodičov pre univerzálne uloženie nad a predovšetkým pod omietku do dutých stien a stropov
s mechanickou odolnosťou 320 N. Použitie je vhodné
pre stavebné hmoty triedy horľavosti A – C3.
RÚRKA OHYBNÁ RKGS
všetkým pod omietku do dutých stien a stropov do
betónu s mechanickou odolnosťou 750 N. Použitie je
vhodné pre stavebné hmoty triedy horľavosti A – C3.
RÚRKA OHYBNÁ SPK
Slúži k izolačnej a mechanickej ochrane elektrických vodičov pod omietku do dutých stien a stropov
pre montáž v betónových prefabrikátoch s mechanickou odolnosťou 125 N alebo 320 N. Použitie je
vhodné pre stavebné hmoty triedy horľavosti A.
PRÍCHYTKY RÚROK UN
Príchytka slúži pre upevnenie elektroinštalačných
rúrok. Pomocou technológie bočných klipsní je možné spájať príchytky a teda aj celé inštalácie do celkov.
PRÍCHYTKY RÚROK S KLIPMI UZ
Príchytky sú vyrobené z polypropylénu, sú určené
k uchyteniu rúrok v ťažko prístupných miestach,
majú špeciálne uchytenie (KLIP), ktoré zabraňuje vysunutiu rúrky. Pomocou technológie bočných klipsní
je možné spájať príchytky a teda aj celé inštalácie do
celkov.
VŤAHOVACIE LANKO
Vťahovacie lanko s priemerom 4 mm slúži pre vťahovanie elektrických vodičov do rúrok. Základom vťahovacieho lanka je oceľové lanko zaliate v plaste.
Slúži k izolačnej a mechanickej ochrane elektrických vodičov pre univerzálne uloženie nad a predo-
Legenda symbolov použitých v katalógu
Legenda kódov farieb v typovom označení – y
bez označenia – sivá RAL 7035
Materiál je samozhášavý
y = b
Materiál nie je samozhášavý
c
Materiál – polypropylén
Materiál – polyamid
Materiál – polyvinylchlorid
Materiál – kov a polypropylén
Počet kusov v balení
Hrúbka steny
Vonkajší priemer = x
Vnútorný priemer (svetlosť) = z
K10
24
biela
čierna RAL 9005
Mechanická
Napätie
Inštalačné
Teplota otvoryTyp
odolnosť
[°C]
[V]
Typ
Rúrka elektroinštalačná RL yx
b c
RL 12
RL 16
RL 20
320N/5 cm –5 ÷ +60
RL 25
Typ \ [mm]
RL 12
RL 16
RL 20
RL 25
RL 32
RL 40
RL 50
RL 32
RL 40
RL 50
RS 12
12+0
-0,2
16+0
-0,3
20+0
-0,3
25+0
-0,4
32+0
-0,4
40+0
-0,4
50+0
-0,5
0,9 ± 0,1
0,9 ± 0,1
1,1 ± 0,1
1,3 ± 0,1
1,4 ± 0,1
1,5 ± 0,1
1,6 ± 0,1
L
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
30
25
20
15
10
10
5
b c
Rúrka elektroinštalačná RS yx
RS 16
RS 20
750 N/5 cm –5 ÷ +60
RS 25
Typ \ [mm]
RS 12
RS 16
RS 20
RS 25
RS 32
RS 40
RS 50
RS 32
RS 40
RS 50
RKGL 16
12+0
-0,3
16+0
-0,3
20+0
-0,3
25+0
-0,4
32+0
-0,4
40+0
-0,4
50+0
-0,5
1,2 ± 0,1
1,3 ± 0,1
1,4 ± 0,1
1,6 ± 0,1
1,7 ± 0,1
1,8 ± 0,1
2,0 ± 0,1
L
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
30
25
20
15
10
10
5
Rúrka ohybná RKGL yx
RKGL 20
RKGL 25
320 N/5 cm –5 ÷ +60
RKGL 32
Typ \ [mm]
RKGL 16
RKGL 20
RKGL 25
RKGL 32
RKGL 40
RKGL 50
RKGL 40
RKGL 50
RKGS 16
16
20
25
32
40
50
10,7
14,1
18,3
24,3
32,3
41,2
Rúrka ohybná RKGS yx
L
50 m
50 m
50 m
25 m
25 m
25 m
c
RKGS 20
RKGS 25
750 N/5 cm –5 ÷ +60
RKGS 32
Typ \ [mm]
RKGS 16
RKGS 20
RKGS 25
RKGS 32
RKGS 40
RKGS 50
RKGS 40
RKGS 50
25
16
20
25
32
40
50
10,7
14,1
18,2
24,2
32,4
41,2
L
50 m
50 m
50 m
25 m
25 m
25 m
K10
Mechanická
Napätie
Inštalačné
Teplota otvoryTyp
odolnosť
[°C]
[V]
Typ
Rúrka ohybná SPK x/z
b
SPK
18/13,5
SPK
20/15
125 N/5 cm –20 ÷ +60
SPK
25/20
SPK
28/23
Typ \ [mm]
SPK 18/13,5
SPK 20/15
SPK 25/20
SPK 28/23
SPK 34/29
SPK 43/36
SPK
34/29
SPK
43/36
ZK 16
18
20
25
28
34
43
13,5
15
20
23
29
36
Spojka uhlová ZK yz
L
100 m
100 m
50 m
50 m
50 m
50 m
b c
ZK 20
ZK 25
320 N
–5 ÷ +60
ZK 32
Typ \ [mm]
ZK 16
ZK 20
ZK 25
ZK 32
ZK 40
ZK 50
ZK 40
ZK 50
ZPS 16
16
20
25
32
40
50
Spojka rovná ZPS yz
100/1000
100/600
50/300
50/100
50/100
25
b c
ZPS 20
ZPS 25
750 N
–5 ÷ +60
ZPS 32
Typ \ [mm]
ZPS 16
ZPS 20
ZPS 25
ZPS 32
ZPS 40
ZPS 50
ZPS 40
ZPS 50
ZCL 16
16,1
20,5
25,1
32,1
40,1
50,1
Spojka kompenzačná ZCL yz
400
250
150
100
70
50
b c
ZCL 20
ZCL 25
320N
–5 ÷ +110
ZCL 32
Typ \ [mm]
ZCL 16
ZCL 20
ZCL 25
ZCL 32
ZCL 40
ZCL 50
ZCL 40
ZCL 50
K10
26
16,1
20,5
25,1
32,1
40,1
50,1
400
250
150
100
70
50
Mechanická
Napätie
Inštalačné
Teplota otvoryTyp
odolnosť
[°C]
[V]
–
UN 16
–
UN 20
–
UN 25
Typ
Príchytka rúrky UN yz
b c
–5 ÷ +110
UN 32
–
–
UN 40
–
UN 50
–
UZ 16
–
UZ 20
–
UZ 25
Dimezovanú nosnosť príchytky zabezpečí
jej inštalovanie každých 0,5 m.
Typ \ [mm]
UN 16
UN 20
UN 25
UN 32
UN 40
UN 50
16,0
100/250
100/250
100/250
100/250
100/250
100/250
20,0
25,0
32,0
40,0
50,0
Príchytka rúrky s klipom UZ yz
b c
–5 ÷ +110
–
UZ 32
–
UZ 40
–
UZ 50
MON 5
Dimezovanú nosnosť príchytky zabezpečí
jej inštalovanie každých 0,5 m.
Vťahovacie lanko MON L
Typ \ [mm]
UZ 16
UZ 20
UZ 25
UZ 32
UZ 40
UZ 50
16,0
100/250
100/250
100/250
100/250
100/250
100/250
20,0
25,0
32,0
40,0
50,0
L = dĺžka lanka (m)
MON 10
MON 15
MON 20
Typ \ [m]
MON 5
MON 10
MON 15
MON 20
MON 25
MON 30
MON 25
MON 30
27
4
4
4
4
4
4
L [m]
5
10
15
20
25
30
1
1
1
1
1
1
K10
Poznámky
K10
28
Download

K4/K10 v3-7 SK instalacne skatule a rurky