Automatické olejové horáky
na viaceré druhy palív
heating
systems
Technická dokumentácia a návod na použitie
KW-35 | KW-65 | KW-110 | KW-150 | KW-200 | KW-250
Spĺňa smernice Rady
89/336/ES
a 73/23/ES
Obsah – čísla strán
heating
systems
3 INŠTALÁCIA
Záruka
Bezpečnostné
upozornenia
4 INŠTALÁCIA
5 Technické údaje
6 Popis funkcií
Základné nastavenia
Popis funkcie
Palivová nádrž
7 Prívodné hadice, graf závislosti tlaku
a výkonu
Prívodné hadice
Graf závislosti tlaku a výkonu
Výrobné nastavenie
8 Schéma zapojenia
9 Bezpečnosť a proces kontroly
Nastavenie termostatu
Bezpečnosť a proces kontroly
0 Porucha/možná príčina/náprava
1
11 Prehlásenie o zhode
13 Hlavné konštrukčné časti
14 Zoznam komponentov
15 Údržba
2
Uvedenie do prevádzky
Regulácia
Servis
Pred inštaláciou a
uvedením olejové horáka
do prevádzky si dôkladne
prečítajte návod na
použitie.
Všetky údaje ohľadne inštalácie
a uvedenia do prevádzky musia
byť uplatnené a dodržané pre
zabezpečenie hospodárnej a
bezporuchovej prevádzky.
Vyhradzujeme si právo na
technické zmeny v rámci
zlepšovania produktu.
INŠTALÁCIA
Úvod
Záruka
heating
systems
Tento horák je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
Horák by mal inštalovať skúsený technik so špecializáciou na inštaláciu spotrebičov
spaľujúcich olej.
Ak budete venovať pozornosť nasledujúcim odporúčaniam, budete jedným z mnohých
spokojných používateľov HORÁKOV OLUSTERM.
Bežná záručná doba platná pre naše zariadenia pokrýva obdobie 24 mesiacov po
dodaní s tým, že rozhodujúci je dátum vystavenia faktúry.
ZÁRUKA NEPLATÍ AK...
- Horák nie je udržiavaný v súlade s pokynmi na údržbu.
- Káble nie sú v súlade so schémou zapojenia.
- Pri teplote nižšie ako + 4 °C sa odporúča používať ľahký vykurovací olej podľa normy
DIN č. 51 603-1. Pri použití iných odpadových olejov pri teplote pod + 4 °C je potrebné
pridať zimnú motorovú naftu. JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ PRIDÁVAŤ AKÝKOĽVEK BENZÍN.
Horáky nesmú byť za žiadnych okolností upravované a nesmú byť do nich robené
zásahy. Opravy horákov musí vykonávať špecializovaný technik.
- Záruka od firmy OLUSTERM je neplatná, ak montáž nevykonala technicky spôsobilá
osoba.
- Ak je tlak čerpadla nastavený na vyššiu hodnotu, motor sa prehreje a môže sa
poškodiť, na čo sa záruka taktiež nevzťahuje.
Záruka bude uznaná iba vtedy, ak sa bude vykonávať pravidelný povinný servis
najmenej raz za rok a to v súlade s prevádzkovými pokynmi firmy OLUSTERM.
Bezpečnostné
upozornenia
UPOZORNENIE: Tieto olejové horáky boli navrhnuté za účelom hospodárnej likvidácie
použitých olejov. Použitý olej je nekonzistentné palivo a môže obsahovať vodu a
cudzorodé látky, ktoré môžu viesť k elektronickému zablokovaniu zariadenia. Preto by
mal byť v budove vždy zabezpečený náhradný zdroj tepla.
POZOR: Nepokúšajte sa páliť akúkoľvek kategóriu benzínu, riedidlá alebo neschválené
kvapaliny. V uzavretých priestoroch, kde sú nainštalované zásobné nádrže, čerpadlá
alebo príslušenstvo musí byť zabezpečená primeraná ventilácia.
POZOR: Tento horák nebol navrhnutý na používanie v prostredí s nebezpečným
ovzduším obsahujúcim horľavé výpary alebo výbušné látky alebo chlórované alebo
halogénované uhľovodíky.
POZOR: Nezabezpečenie riadneho odvetrávania by mohlo spôsobiť smrť, závažné
zranenie a škody na majetku. Zariadenia musia byť inštalované s prípojkou na komín
a riadnym odvetrávaním do vonkajšieho prostredia budovy. Bezpečná prevádzka
zariadenia na spaľovanie oleja vyžaduje správne fungujúci systém odvetrávania,
riadny prísun spaľovacieho vzduchu a pravidelnú údržbu a kontrolu.
3
INŠTALÁCIA
Palivá
Odvetrávanie
heating
Horáky OLUSTERM boli navrhnuté pre nasledujúce palivá: ľahký vykurovací olej, bionafta, olej z domácnosti, rastlinný olej, odpadový motorový olej alebo zmesi odpadových
olejov. Priebežne zhromažďujte a uskladňujte oleje.
POZOR: Pri používaní odpadového oleja pamätajte na to, že voda a kal nebudú horieť!
Ku všetkým horákom je potrebné dôkladne zabezpečiť dostatočný prísun spaľovacieho
vzduchu do vzduchových otvorov.
Stena
Umiestnenie
kotla a horáka
1m
0.3 m
Kotol
0.7 m
1,5 m
POZOR: Nenechávajte papier, handry alebo iné horľavé materiály
blízko horáka a neskladujte benzín alebo iné horľavé kvapaliny
blízko tohto zariadenia.
4
systems
Technické údaje
heating
systems
90
335
355
445
450
394
410
560
Technické údaje
KW-35
KW-65
KW-110
KW-150
KW-200
KW-250
Tepelný výkon
kW
25-35
37-65
65-110
71-150
130-201
140-250
Spotreba paliva
kg/h
2,4-3,4
4,2-6,3
5,8-10,7
5,8-14,5
12,5-19,2
14-23,5
V
230
230
230
230
230
230
W
180
180
180
180
180
180
A
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Údaje o motore
Zásobníková ohrevná
špirála
Napájanie
W
1000
1300
V
230
230
W
1200
1500
A
6
7
2800
2800
Počet otáčok
Rpm
Hmotnosť
kg
16
16
16,5
17
19
20
Spotreba primárneho
vzduchu
m3/h
3,1
5,2
13
18
24
28
30609-11
DA-2
2×DA-2
2×DA-2
3×DA-2
3×30609-49
Trysky
5
Popis funkcií
Základné
nastavenia
Popis funkcie
heating
systems
Pri použití syntetického oleja – zmiešať s min. 10% vykurovacieho oleja na bezpečné
spustenie olejového horáka.
Pri použití rastlinného oleja - nastaviť regulátor teploty na maximum, pretože ich
bod vzplanutia je vysoký. Pri použití ľahkého vykurovacieho oleja – nastaviť teplotu
regulátora na minimum.
Prívodné čerpadlo prečerpá palivo z prevádzkovej nádrže do nádrže horáka. Hladinový
spínač reguluje hladinu oleja v nádrži horáka.
Bezpečnostný prídavný mikrospínač funguje ako koncový spínač, ktorý signalizuje
poruchu v prípade preplnenia nádrže a vypne úplne horák.
Termostat reguluje teplotu oleja v nádrži horáka a zapne horák automaticky po
dosiahnutí regulovanej teploty.
Ďalší bezpečnostný termostat prehriatia zabráni prehriatiu pri poruchách.
Špeciálna tryska nasaje palivo pomocou podtlaku prechádzajúceho stlačeného vzduchu,
ktorý slúži ako primárny vzduch pre horenie, a rozpráši ho na mikrónové častice.
Turbínový ventilátor horenia privedie sekundárny vzduch zmiešaný s mikrónovými
časticami do ohniska.
Týmto je zaručené dokonalé horenie a bezpečná prevádzka.
Tlak spínač je ovládaný minimálnym prívodným tlakom 2 bar z externého kompresoru.
Palivová nádrž
UPOZORNENIE: Odporúča sa, aby palivo pri vstupe do čerpadla malo teplotu 10 °C
alebo vyššiu. Pri teplote pod 10 °C sa olej stáva viskóznejším a ťažšie sa prečerpáva.
Prívod do nádrže horáka sa tým môže znížiť a spôsobiť neželané vypnutie horáka.
Prevádzková nádrž by nemala byť bližšie ako 1,5 m a nie ďalej ako 10 m od horáka.
Ak je nádrž položená nižšie ako kotol a ďalej ako 5 m, potom je potrebné používať
samostatné palivové čerpadlo.
Na dne prívodnej nádrže je potrebné nainštalovať manuálny ventil (na vypúšťanie vody
a kalu).
POZOR: Nikdy neinštalujte saciu hadicu na dne prevádzkovej nádrže! Sacia hadica musí
byť osadená min. 20 cm od dna.
manuálny
ventil
prevádzková nádrž
do čerpadla
filter
manuálny výpustný ventil
6
Prívodné hadice, graf závislosti
tlaku a výkonu
Prívodné
hadice
heating
systems
Dôkladne si prečítajte túto časť pred inštaláciou akýchkoľvek prívodných hadíc. Keďže
nájsť únik oleja zo sacej hadice je takmer nemožné, vyhraďte si dostatok času pri
inštalácii a uistite sa, že z prípojky neuniká žiadne palivo. Prívodné hadice a armatúry
opravuje inštalačný technik.
Pri osadení vákuového merača na vákuové čerpadlo bude tento signalizovať akékoľvek
čiastočné upchatie sacej hadice, aj v prípade znečisteného filtra.
Na vstupný holender čerpadla sa montuje hadica; na konci hadice je filter na prívod
paliva do čerpadla.
Všetky hadice musia byť chránené pred možným poškodením a pevne uchytené na mieste.
POZNÁMKA: Veľkú pozornosť treba venovať tomu, aby neunikal olej z prípojok.
Olejový horák nesmie byť ďalej ako 5 m od prevádzkovej nádrže a dno prevádzkovej
nádrže musí byť aspoň o 1 m vyššie ako horák. Je veľmi dôležité, aby prívodné hadice boli široké najmenej 3/4” alebo 1”. To je jediný spôsob, ako zabezpečiť konštantný
prívod paliva do horáka pomocou gravitácie.
výkon (kg/h)
Graf
závislosti tlaku
a výkonu
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
KW-250
KW-200
KW-110
KW-35, KW-65
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
tlak primárneho vzduchu (bar)
Výrobné
nastavenie
Typ
horáka
Tryska
Primárny
vzduch
Sekundárny
vzduch
KW-35
1 x 30609-11
0.7
1.5
KW-65
1 x DA-2
0.9
2
KW-110
2 x DA-2
0.9
3.5
KW-150
2 x DA-2
1.2
3.5
KW-200
3 x DA-2
1.2
4
KW-250
3×30609-49
1.4
4.5
7
Schéma zapojenia
heating
F1
S1
max
S4
2
K1
blk wh
re
ye
br
PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 32
S2
min
Y1
M
X2
X3
X5
gr
L1 PO
N
T1
br
T2
blk
wh
S3 B4
X1
8
1
X4
E1
S5
STB 165 C
gr
P
systems
B1
Fotobunka
bl
Modrá
E1
Ohrevná špirála 1000 W
br
Hnedá
F1
Regulačný olejový termostat
K1
Relé
ye
Žltá
M1
Motor horáka
gr
Šedá
S1
Bezpečnostný mikrospínač
záchytnej vane
blk
Čierna
re
Červená
S2
Mikrospínač
regulácie úrovne oleja (min.)
wh
Biela
S4
Bezpečnosť pri pretečení
Záchytná vaňa
S5
Bezpečnostný termostat
proti prehriatiu
T1
Transformátor
Y1
Elektroventil
X1
Konektor horáka
X2
Riadiaca elektronika horáka
X3
Riadiaca jednotka
olejovej nádrže
X4
Olejová nádrž
X5
Elektroventil čerpadla
alebo prívodný agregát
Bezpečnosť a proces kontroly
Nastavenie
termostatu
heating
systems
Nastavenie termostatu
Repkový olej
80 - 140 °C
Zmes olejov
90 - 110 °C
Ľahký vykurovací
olejn / nafta
Nezahrievať
Bezpečnosť
a proces
kontroly
Predhrievanie oleja
Motor
Zapaľovanie
Elektroventil vzd.
Fotobunka
Zásobné svetlo
ta
-12s
-10s
-20s
tv
ts
tn
ta – Čas nahrievania
tv – Predbežný čas zapaľovania s predventiláciou
ts – Bezpečnostný čas
tn – Čas po zapálení
9
Porucha/možná príčina/náprava
Porucha
Horák sa nezapáli
alebo sa preruší
plameň a vyhasne
Možná príčina
heating
systems
Náprava
a) Vykurovací olej nie je horľavý kvôli kontaminácii
kalom alebo vodou
a) Otvorte odtok nádrže horáka. Nechajte odtiecť kal a vodu alebo
používajte lepší vykurovací olej
b) Olejová nádrž je prázdna
b) Doplňte
c) Hladina oleja v nádrži horáka je príliš vysoká
c) Upravte hladinu oleja vypustením cez odtok a v prípade potreby
opätovne prispôsobte hladinu oleja. Prípadne nastavte hladinu
hladinového spínača
d) Hladina oleja v nádrži horáka je príliš nízka
d) Upravte hladinu oleja (doplňte), vyčistite filter prívodného čerpadla
e) Externý filter, filter prívodného čerpadla upchaný,
olejové alebo vzduchové hadice sú chybné
e) Vyčistite externý filter, filter prívodného čerpadla a hadice alebo
opravte ich
f) Elektroventil prívodného čerpadla chybný
f) Skontrolujte alebo vymeňte elektroventil prívodného čerpadla
g) Tryska upchatá alebo chybná
g) Vyčistite alebo vymeňte trysku
h) Prívodné čerpadlo zablokované
h) Vyberte prívodné čerpadlo a očistite ozubené koleso
i) Vypadnutý prúd
i) Zapnite spínač pripojenia na horáku k ohrievaču
j) Porucha motora
j) Vymeňte motor
k) Termostat prehriatia sa zapol
k) Odblokujte termostat prehriatia
l) Termostat prehriatia sa naďalej zapína
l) Vymeňte regulátor teploty
m) Fotobunka znečistená alebo nesprávne zapojená
m) Očistite fotobunku, správne ju zapojte, vymeňte, ak je chybná
n) Chybné ovládanie horáka
n) Vymeňte riadiacu jednotku horáka
o) Nezapaľuje
o) Nastavte elektródy zapaľovania a v prípade potreby vymeňte.
Skontrolujte vedenia transformátora a zapaľovania
p) Chýba stlačený vzduch
p) Pripojte stlačený vzduch z kompresoru a upravte tlak
q) Málo stlačeného vzduchu
q) Skontrolujte stlačený vzduchu na kompresore (nesmie byť menej
ako 2 bar)
r) Elektroventil chybný
r) Skontrolujte elektroventil a v prípade potreby vymeňte
s) Kompresor alebo vzduchová hadica chybná
s) Skontrolujte kompresor a vzduchovú hadicu a opravte ich
t) Olej príliš viskózny od mrazu
t) Zaizolujte nádrž a olejové hadice
u) Vzdialenosť medzi zásobnou nádržou a horákom
príliš veľká
u) Pridajte ďalšie prívodné čerpadlo
v) Príliš veľký plameň alebo horák nastavený na
príliš vysoký výkon
v) Vymeňte bezpečnostný termostat prehriatia na ohrievači a znížte
tepelný výkon horáka
Horák sa zapaľuje
príliš neskoro
a) Zásobníková ohrevná špirála a termočlánok
v nádrži horáka zhrdzavený alebo chybný
a) Vyčistite zásobníkovú ohrevnú špirálu a termočlánok v nádrži
horáka alebo vymeňte
Olej sa nedostáva do
nádrže horáka
a) Prívodné čerpadlo je znečistené
a) Očistite sitko prívodného čerpadla
b) Externý filter na sacej hadici je upchatý
b) Očistite externý filter
Tryska upchatá alebo
skarbonizovaná
a) Ohnisko nesprávne nastavené
a) Správne nastavenie ohniska
b) Príliš veľa alebo príliš málo stlačeného vzduchu
b) Nastavte tlak na manometri
c) Slabé vetranie vo vykurovacej miestnosti
c) Vytvorte dostatočne veľké vetracie otvory
Každé upravenie množstva primárneho alebo sekundárneho vzduchu vyžaduje presné
meranie a nastavenie na optimálne hodnoty – viď „výrobné nastavenia“.
10
Prehlásenie o zhode
heating
systems
Prehlasujeme, že olejové horáky OLUSTERM
KW-35, KW-65, KW-110, KW-150, KW-200, KW-250 zodpovedajú základným
požiadavkám nasledujúcich smerníc:
- Smernica pre nízke napätie 73/23/ES
v spojitosti s normou VDE 0700 časť 1/verzia 04.88 a DIN VDE 0722/verzia 04.83
- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/ES
v spojitosti s normou EN 55014/verzia 04.93
a EN 50082-1/verzia 01.92
- Smernica o bezpečnosti strojov 98/37/ES
11
prevádzková nádrž
manuálny
výpustný
ventil
manuálny
ventil
filter
zásobníková
ohrevná
špirála
bezpečnostný
kontaktný
spínač
záchytná
vaňa
čerpadlo
mikrospínač
regulácie
hladiny oleja
olejová
trubka
bezpečnostný
ventil
ventilátor
manometer
nádrž
horáka
elektroventil
senzor
termostatu
30 – 140 °C
mikrospínač –
bezpečnostná
poistka pri
preplnení
senzor
termostatu
proti
prehriatiu
regulátor
primárneho
vzduchu
držiak
trysky
spojovacie
trubka na
vzduch
tryska
rúrka
horáka
ohnisko
12
systems
heating
Hlavné konštrukčné časti
heating
systems
elektroventil
bezpečnostný ventil
manometer
regulátor primárneho
vzduchu
prípojka stlačeného
vzduchu
kryt nádrže horáka
motor
regulátor teploty
zástrčka horáka
nádrž horáka
bezpečnostný
termostat proti
prehriatiu
riadiaca jednotka
záchytná vaňa
proti preplneniu
olejové
čerpadlo
bezpečnostný
hladinový spínač
kohútik na
vypúšťanie vody
regulátor sekundárneho vzduchu
13
Zoznam komponentov
14
heating
1
Telo horáka
OLUSTERM
2
Rúrka horáka
OLUSTERM
3
Tryska
Delavan DA-2
4
Prírubové tesnenie
OLUSTERM
5
Príruba horáka
OLUSTERM
6
O-krúžok pre trysku
Delavan
7
Prípojka trysky
Delavan
8
Elektróda zapaľovania
OLUSTERM
9
Ohnisko
OLUSTERM
10
Pripájacia rúrka
OLUSTERM
11
Kábel zapaľovania
OLUSTERM
12
Zásobníková ohrevná špirála
OLUSTERM
13
Fotobunka
Landis&Gyr QRB 1s
14
Kondenzátor
ACC 5 MF
15
Bezpečnostný ventil
Seetry 81888r
16
Manometer
Wika 111.12.040
17
Rozvádzač
OLUSTERM
18
Elektroventil
Ceme 5511
19
Regulátor primárneho vzduchu
Camozzi 004
20
Motor
ACC 130W
21
Ovládanie horáka
Landis&Gyr LOA 24
22
Riadiaca elektronika horáka
Landis&Gyr
23
Montážny panel
OLUSTERM
24
Koleso ventilátora
Termovent
25
Zásuvka 7-pol
Kema&Keur
26
Zástrčka 7-pol
Kema&Keur
27
Veko nádrže
OLUSTERM
28
Relé
Omron MY 2N
29
Bezpečnostný termostat proti
prehriatiu
C.A.E.M. 145 C
30
Regulátor teploty
C.A.E.M. 0-140 C
31
Plavák
OLUSTERM
32
Tesnenia na ohrevnú špirálu
OLUSTERM
33
Ohrevná špirála 1000 W
OLUSTERM
34
Odtok
OLUSTERM
35
Záchytná vaňa
OLUSTERM
36
Transformátor
DANFOSS EBI
37
Kontaktný spínač
ELOBAU
38
Ohybné hadice
OLUSTERM
39
Nádrž horáka
OLUSTERM
40
Držiak termostatového senzora
OLUSTERM
41
Sacia hadica
OLUSTERM
42
Čerpadlo
SUNTEC AU 47 9852 6P0500
systems
Údržba
Uvedenie
do prevádzky
heating
systems
Pri prvom uvedení do prevádzky naplňte nádrž horáka ručne až po rysku hladiny oleja.
Keď je hladina oleja príliš vysoká, hladinový spínač automaticky vypne horák. Ak je
hladina oleja príliš nízka, zásobníková ohrevná špirála sa poškodí.
Chvíľu počkajte. Horák sa spustí automaticky po tom, ako palivo dosiahne správnu
prevádzkovú teplotu.
Regulácia
Nastavenie prietoku oleja sa robí pomocou primárneho regulátora vzduchu. Nastavenie
sadzového čísla a CO2 sa robí pomocou sekundárneho regulátora vzduchu.
Optimálne hodnoty: Sadzové číslo podľa Bacharacha “1” (max.”2”) CO2 = 10 až 11,5 %
Servis
POZOR: Pred vykonaním akéhokoľvek servisu alebo údržby horáka vypnite najprv
prívod elektriny do zariadenia.
Po viac ako 3 dňoch mimo prevádzky:
nechajte usadenú vodu a kal odtiecť cez odtokový vývod nádrže horáka.
Každý týždeň:
Skontrolujte hladinu oleja v prívodnej nádrži a uistite sa, že je tam dostatok paliva.
Prezrite ohnisko (očistite v prípade potreby) a v prípade potreby nastavte aj
elektródy zapaľovania.
Každý mesiac:
Očistite sitko čerpadla.
Odstráňte štyri skrutky, ktoré držia kryt čerpadla. Buďte opatrní, čerpadlo je plné
oleja. Dajte si pozor, aby ste nestratili alebo nepoškodili tesniacu manžetu a dva
O-krúžky (pre tlak a vákuum). Odstráňte okrúhle sitko a vyčistite ho pomocou
rozpúšťadla a stlačeného vzduchu.
Očistite fotobunku.
Očistite elektródy zapaľovania a ohnisko.
Porcelánové izolátory elektród nesmú mať na sebe zvyšky uhľovodíkov, oleja,
nečistôt a praskliny. Inak by mohol skrat spôsobovať problémy pri zapaľovaní.
Prefúknite stlačený vzduch cez trysku a skontrolujte vzdialenosť elektród
zapaľovania.
POZNÁMKA: Dávajte si pozor, aby ste nepoškodili O-krúžok na tryske. Ak O-krúžok
vyzerá byť poškodený, vymeňte ho.
Očistite spaľovaciu komoru a priechody komína (kotol) od popola.
Nechajte usadenú vodu a kal odtiecť cez odtokový vývod nádrže horáka.
Každoročne na začiatku a konci sezóny
Vykonajte mesačný servis podľa popisu vyššie.
Očistite zásobníkovú ohrevnú špirálu v nádrži horáka a nádrž horáka.
Nechajte odtiecť usadenú vodu a kal cez manuálny
ventil prevádzkovej nádrže.
15
orákom
h
ej
ol
ý
ov
or
ot
m
ý
ar
st
e
jt
u
aľ
sp
Lepšie
ARMA.
OLUSTERM a máte kúrenie ZD
heating
systems
w w w . o l u s t e r m . s k
Download

Technická dokumentácia a návod na použitie